__MAIN_TEXT__

Page 1

DEN BLÃ… BOKEN Att vara en Erlandssonare

1


FÖRORD Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren. Ny som gammal, välkommen till Erlandsson Bygg AB. I

administration till hela gänget ute på fältet. Vi är inte ett

denna broschyr presenteras vad vi står för och vilka vi är.

hierarkiskt företag utan vi arbetar utifrån en platt och prestigelös organisation.

Genom att vi mår bra och trivs med varandra vet vi att vi gör ett ännu bättre jobb, det gäller alla, från chefer och

Att vara Erlandssonare har blivit något av ett begrepp. Det ska vi vara stolta över.

Henrik Erlandsson

VD Erlandsson Bygg i Stockholm AB

2


VI VÄXER Vi tar vara på det lokala och personliga samtidigt som vi har styrkan av en stor koncern. Nu finns Erlandsson

5,62

Bygg i Väst, Syd, Öst, Stockholm, Örebro, Dalarna och

4,92

Mitt. Vi har blivit en spelare att räkna med på den nationella marknaden. Trots att vi jobbar långt ifrån var-

Miljarder

Miljarder

1300 Erlandssonare

andra är vi fortfarande ett lag. Vi bär samma blåa färg och logga, och har samma vision; Erlandssonare, det

3,27

främsta valet.

Miljarder

Bra laganda och god stämning, vi har

65

engagerade medarbetare som hjälper

Erlandssonare

4

Antal anställda 2007 Erlandsson Bygg AB (Koncern)

Antal anställda 2018 Erlandsson Bygg AB (Koncern)

Budget 2018

Årsomsättning 2015 Erlandsson Bygg AB (Koncern)

Årsomsättning 2016 Erlandsson Bygg AB (Koncern)

varandra.


VÅR VISION Erlandssonare – det främsta valet Erlandssonare Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Erlandssonare. Vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare. Bredd Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter. Långsiktighet Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt

på vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Närvaro

Det är en vänlig arbetsplats där jag

Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära

kan vara mig själv.

våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro 7


CSR Corporate Social Responsibility Verksamhetsutveckling

Miljömässigt ansvarstagande

CERTIFIKAT - Vi valde tidigt att kvalitets-, miljö- och ar-

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen i produk-

betsmiljöcertifiera vår verksamhet då ett systematiskt ar-

tionen som har eller kan leda till negativa effekter för

bete gynnar såväl företaget som våra kunder och miljön.

hälsa och miljö. Våra restprodukter tas omhand av någon

Vi förbättrar och vidareutvecklar ständigt företaget och vi

av de stora avfallsentreprenörerna: Sortera, Relita, Rang-

är tredjepartsgranskade och ISO certifierade.

sells eller Sita. Vi har en uppdaterad bilflotta som håller högsta miljöklass som är möjlig för verksamheten, minst

CSR, ISO 26000 - CSR (corporate social responsibility)

Euro6. Oavsett kundkrav så kontrollerar vi alla byggpro-

innebär att företaget tar ansvar för hur vi påverkar sam-

duker i Byggvarubedömningen och använder oss av

hället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt

godkända eller rekommenderade produker.

perspektiv.

Socialt ansvarstagande Ekonomiskt ansvarstagande

Vi tar årligen emot flera praktikanter från högskolor och

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla un-

gymnasium. I samråd med kommunala beställare och

derleverantörer och de kontrolleras gentemot UC, Skat-

arbetsförmedlingen tar vi emot personer som av olika

teverket och UE2015. Vi kontrollerar riskklass, styrelse,

anledningar har stått utanför arbetsmarknaden en längre

betalningsanmärkningar, skatteform, moms, arbetsgivar-

tid. Vi stöder ungdomsverksamhet i flera idrottsklubbar

avgifter och kollektivavtal. Alla anställda får information

och har bland annat instiftat ett Erlandsson FairPlay pris.

om och skriver på vår ”Code of conduct” som handlar om

Alla ska trivas och känna sig trygga på våra arbetsplatser

den interna etiken. Hur vi uppträder och representerar

därför arbetar vi ständigt med säkerhet, jämställdhet och

företaget, våra gemensamma värderingar och om hur vi

trivsel.

gör affärer. 8


DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG

Jag känner att mina arbetskamrater och jag själv jobbar åt samma håll varje dag och strävar ständigt åt att upprätthålla den fina arbetsplats vi skapat.

Det är lätt att bara bestämma vad Erlandsson Bygg ska stå för, men om inte alla på känner samma sak är det inte mycket värt. Laganda - att individen skapar gruppen

Därför tar vi regelbundna samtal och möten med våra

Vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och

medarbetare där alla får ge sin input på vad som känne-

kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

tecknar en Erlandssonare och hur man värderar sin arbetssituation.

Ansvarsfull - vi håller vad vi lovar Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt

Våra gemensamma insatser ger resultat och sporrar oss

att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

samtidigt att fortsätta vår resa till att bli den mest attraktiva arbetsplatsen.

Personlig - att känna yrkesstolthet Vi gör det lilla extra och tar vår uppgift på allvar. En

I denna Blå Bok kan du på flera ställen se citat eller några

Erlandssonare trivs och är engagerad i det hen gör.

av de ord som nämndes av våra medarbetare. 11


MÅNGFALD & JÄMLIKHET Mera mångfald - bättre balans

”MÅNGFALD

SAMARBETE TILLIT

Alla, oavsett kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning

DIALOG ÄRLIGHET

Mångfald - lndivider skapar gruppen. Mångfald bidrar

är välkomna till Erlandsson Bygg.

till att öka effektiviteten, kvaliteten och dynamiken i

HJÄLPSAM DELAKTIGHET RESPEKTERA VARA POSITIV

företaget och medför en stimulerande arbetsmiljö. Jämställdhet - Alla Erlandssonare - män och kvinnor -

MEDMÄNSKLIGHET BRYR SIG OM

JÄMSTÄLLD

har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämlikhet - Jag visar respekt och hänsyn mot alla, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

13


RÄDDNINGSÖVNING Erlandsson Bygg har genomfört flera räddningsövningar i

• När en olycka på en byggarbetsplats sker, hur man snab-

Sverige. Våren 2015 var det Stockholms tur.

bast når ut till alla som finns på arbetsplatsen. Nu gick vi runt och samlade ihop all personal, men kanske borde

– Det gick riktigt bra. Att öva är det bästa förebyggande

det finnas en ljudsignal eller något annat varningssystem.

arbetsmiljöarbetet man kan göra. Det ger effekt, säger

• Tydlighet om vem som är ansvarig på byggarbetsplat-

Erik Åredal, VD Erlandsson Bygg i Stockholm AB.

sen. Den ansvariga bör märkas ut med en rosa väst.

Erlandsson Bygg övade räddning och krishantering till-

Övningen har filmats i utbildningssyfte och uppföljande

sammans med räddningstjänst, polis, ambulans, arbets-

möten kommer att hållas inom byggindustrin och fack-

miljöverket, Fastighets AB Förvaltaren och Previa. Repre-

förbunden för att utbyta erfarenheter. Erlandsson Bygg är

sentanter från Fackförbunden Svergies Byggindustrier

glada över att kunna få möjlighet att öva räddning på en

och Byggnads fanns också på plats.

byggarbetsplats.

Övningen förlöpte under förmiddagen där inblandade

– Vi är mycket glada över det positiva gensvar vi fått från

fick möjlighet att testa sina rutiner. Under eftermiddagen

alla inblandade, säger Erik Åredal.

pågick ett efterarbete mellan de inblandade där diskussioner om upplevelser och rutiner sammanställdes.

Se vår film på Youtube: www.youtube.com/user/Erlandssonbygg

Flera viktiga reflektioner framkom. • Det är viktigt att vår personal på arbetsplatserna har uppdaterad kunskap i första hjälpen. • Om det, som i det här fallet, fortsatt finns en risk för ras, hur är rutinerna för räddning i de fallen. 15


CODE OF CONDUCT Uppförandekod - vårt sätt att vara en Erlandssonare Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och

• Ärlighet - Vi är ärliga mot oss själva och andra i hur vi

O för Erlandsson Bygg. Det är så vi bygger relationer med

agerar.

våra kunder och det är så vi bygger vår framtid.

• Korrekthet - Vi gör affärer på ett korrekt och ansvars-

Det innebär att våra värderingar speglar hur vi agerar.

Jag är väl medveten om att jag för företaget och mina

• Följer bestämmelser - Vi följer lagar och såväl interna

medarbetare såväl under min anställning som efter

som externa bindande krav, avtal, regler och be-

anställningens upphörande har tystandsplikt för all

stämmelser som finns för vår verksamhet.

information rörande Erlandsson Bygg och dess

• Håller avtal - Vi lever upp till åtaganden och håller

Avtal

KRAV

Regler

Ärlighet

LOJALITET

• Respekt - Vi respekterar alla, oavsett kön, läggning,

Krav LAGAR

Ärlighet

Åtaganden

Avtal

Åtaganden

Korrekthet

KRAV

ingångna avtal.

ÖPPENHET

KRAV

Öppenhet

Lojalitet

REGLER

Avtal

RESPEKT

Regler

LOJALITET

ÖPPENHET AVTAL

Lojalitet

AVTAL

Åtaganden

Lojalitet

Ärlighet

LAGAR

Avtal

AVTAL

Ärlighet

ÖPPENHET

Avtal

Ärlighet

AVTAL AVTAL KRAV

Respekt

Respekt

KRAV

RESPEKT

KRAV

Respekt

Respekt ÅTAGANDEN

Korrekthet

Avtal

verksamhet, kunder, leverantörer och anställda. Krav

fullt sätt.

bakgrund eller etnisk tillhörighet.

• Proffessionalitet - Vi utnyttjar inte affärsrelationer för

Ärlighet

ÖPPENHET

personlig vinning.

• Öppenhet - Affärsverksamhet och intressen utanför

Respekt

Lojalitet

Erlandsson Bygg måste förankras hos ledningen.

PROFFESSIONALITET

Respekt

Lojalitet

KRAV

LAGAR RESPEKT

• Lojalitet - Aktiviteter som kan leda till intressekonflikter

Lojalitet

Avtal

KRAV

Respekt

Korrekthet

16

är inte tillåtna.


VIKTEN AV DETTA En sammafattning av den Blå Boken Jag får en trygg arbetsgivare. Det ska kännas bra och det är viktigt att jag trivs. När jag ser vår logotyp, känner jag mig stolt.

Jag skriver under

Jag skriver under på att jag tagit del av våra policys och rutiner så som; • Värderingar om att vara en Erlandssonare, ”blå boken” • Publicering av namn och bilder Jag håller mig uppdaterad om alla företagets nuvarande och framtida policys och rutiner samt ordnings- och skyddsregler på respektive arbetsplats. Jag bidrar till att stärka begreppet Erlandssonare, genom att representera bolaget och dess värderingar.

17


KONTAKTER Viktiga nummer och information Erlandsson vxl

08-799 90 90

Krisnummer

020-130 130 1

Min närmsta chef

• Sjukanmälan sker till närmsta chef. • ID06 ska alltid visas upp när du handlar samt projektnr måste anges. • Till personalavdelningen lämnas uppgifter om närmast anhörig & intyg/betyg.

20

190322 · MGNS · www.mgns.se

Vi finns på:

Profile for Erlandsson Bygg

Den Blå Boken Stockholm  

Den Blå Boken Stockholm