Page 1

DEN BLÃ… BOKEN Att vara en Erlandssonare

1


FÖRORD Vi ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen. Ny som gammal, välkommen till Erlandsson Bygg AB. I

Genom att vi mår bra och trivs med varandra vet vi att vi

denna broschyr presenteras vad vi står för och vilka vi är.

gör ett ännu bättre jobb, det gäller alla, från chefer och administration till hela gänget ute på fältet. Vi är inte ett

När vi frågade er vad som kännetecknar en Erlandsson-

hierarkiskt företag utan vi arbetar utifrån en platt och pre-

are fick vi många svar. De flesta svarade positiv, ansvars-

stigelös organisation.

tagande, engagerad och lagspelare. Det är ett gott betyg och säger mycket om vår företagskultur.

Att vara Erlandssonare har blivit något av ett begrepp. Det ska vi vara stolta över.

Markus Brink

VD Erlandsson Bygg AB

ENTREPRENAD BYGGSERVICE SKADESERVICE ENTREPRENADSERVICE Vi har en bredd som få andra.

2

KOMP. BYGG


VI VÄXER Ta vara på det lokala Nu finns Erlandsson Bygg i Väst, Syd, Öst, Stockholm, Örebro, Dalarna och Mitt. Vi har blivit en spelare att räkna med på den nationella marknaden. Trots att vi jobbar långt ifrån varandra är vi fortfarande ett lag. Vi bär samma blåa färg och logga, och har samma mål; att vara det främsta valet. Vi är glada över våra nya dotterbolag och ser fram emot resan vi har framför oss. Det personliga mötet och den kunskap som finns utspridd i vår organisation är guld värd. Det är svårt att kopiera lokal kännedom och det tar många år att bygga upp.

Bra laganda och god stämning, engagerade medarbetare som hjälper varandra.

4


VÅR VISION Erlandssonare – det främsta valet Erlandssonare Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Erlandssonare. Vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare. Bredd Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter. Långsiktighet Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt

på vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Närvaro

Det är en vänlig arbetsplats där jag

Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära

kan vara mig själv.

våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro 7


CSR Corporate Social Responsibility Ekonomiskt ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande

• Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen som har

underentreprenörer, och de kontrolleras efter bedöm-

eller kan leda till negativa effekter. Våra restprodukter tas

ning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015, om

omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna,

bedömt behov finns.

Renova, Rangsells, Andersson recycling eller Sita. Vi med-

• Vi kontrollerar i ovanstående punkter: riskklass, sty-

verkar också i TiksPac-konceptet, vilket är ett miljökon-

relse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatte-

cept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på

form, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder

utvalda offentliga platser.

och kollektivavtal.

Socialt ansvarstagande

• Vid misstanke använder vi oss av Kunskapscentrum

Vi är sedan flera år tillbaka medlemmar i Unga Jobb.

mot organiserad brottslighet.

Erlandsson Bygg har tagit in flertalet praktikanter från

Alla anställda får skriva under en s.k. Code of

Unga Jobb och de flesta av dem har idag en fast anställ-

Conduct, som handlar om den interna etiken. Hur vi

ning hos oss.

uppträder, våra värderingar och hur vi gör affärer.

Utländska tekniker och ingenjörer (UTI) är en förbere-

Alla tjänstemän får genomgå en diplomerad utbild-

dande arbetsmarknadsutbildning för personer med

ning i Code of Conduct.

utländska akademiska studier inom teknik och naturvetenskap. Vi på Erlandsson Bygg har för avsikt att ta in en UTI-anställd per år.

8


DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG

Jag känner att mina arbetskamrater och jag själv jobbar åt samma håll varje dag och strävar ständigt åt att upprätthålla den fina arbetsplats vi skapat.

Det är lätt att sitta på kontoret och bestämma vad Erlandsson Bygg står för, men om inte alla på fältet känner samma sak är det inte mycket värt. Därför skickade vi ut en enkätundersökning där ni fick svara på vad som kännetecknar en Erlandssonare. Svaren gjorde oss alla glada. Laganda - att individen skapar gruppen På följande sidor kan du se några av de ord som nämndes

Vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och

flest gånger i enkäten.

kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

Ordet medarbetarundersökning kanske låter torrt, men

Ansvarsfull - vi håller vad vi lovar

resultatet som en sådan undersökning uppnår är alltid

Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt

något att vårda på endera vis. Att genomföra medar-

att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

betarundersökningar ger värdefull information om hur Personlig - att känna yrkesstolthet

medarbetarna värderar sin arbetssituation. Vi vill ju att

Vi gör det lilla extra och tar vår uppgift på allvar. En

trivsel, engagemang och motivation ska vara på topp.

Erlandssonare trivs och är engagerad i det hen gör.

Det ska vara roligt att vara en Erlandssonare. 11


ANSVARSFULLT Jag kan mitt yrke och är trovärdig

”ENGAGERAD HÅLLA TIDER

VÄLPLANERAD

Det du gör varje dag på jobbet är otroligt viktigt för dig själv, dina kollegor och våra kunder. För Erlandsson Bygg

LOJAL

är du en förstklassig ambassadör för vår verksamhet. En Erlandssonare tar ansvar från början till slut; det gör

LYHÖRD

oss pålitliga. Det är vår plikt att göra vad vi kan för att visa

YRKESSTOLTHET

hur ett välskött bygge går till.

GÖRA SITT BÄSTA KVALITET

• Löfte - Jag håller vad jag lovar.

ÅTERKOPPLING TILLGÄNGLIG

• I tid - Det är viktigt att jag sköter mina arbetstider. • Flexibel - Jag är flexibel i mitt sätt att lösa problem tillsammans med kollegor och kunder. • Drogfri - Jag tar ansvar över min hälsa.

12


MÅNGFALD & JÄMNLIKHET Mera mångfald - bättre balans

”MÅNGFALD

SAMARBETE TILLIT Alla, oavsett kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning är välkomna till Erlandsson Bygg.

DIALOG ÄRLIGHET

HJÄLPSAM DELAKTIGHET RESPEKTERA VARA POSITIV

Mångfald - lndivider skapar gruppen. Mångfald bidrar till att öka effektiviteten, kvaliteten och dynamiken i

MEDMÄNSKLIGHET BRYR SIG OM

företaget och medför en stimulerande arbetsmiljö.

JÄMNSTÄLLD

Jämnställdhet - Alla Erlandssonare - män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Erlandsson har valt att gå med i mångfaldsprojektet

Jämnlikhet - Jag visar respekt och hänsyn mot alla,

"Mera mångfald - bättre balans''.

oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Vi samarbetar med Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier och Europeiska Socialfonden.

15


VI ÄR PERSONLIGA Att känna yrkesstolthet

”ÖDMJUK KREATIV

Tack vare vår platta organisation kan vi fortsätta med ett personligt engagemang där alla syns. Kunden har valt Dig och det ska kännas bra att åka ut på ett uppdrag.

POSITIV

HEL & REN

Att jobba på sin kompetens är att stärka självförtroendet.

LYSSNA PÅ KUNDEN

• Det lilla extra - Jag gör det lilla extra och tar min

TREVLIG & GLAD

ÄRLIG

Men det är lika viktigt att utvecklas som ’yrkesperson’.

BJUDA TILL RESPEKT

uppgift på allvar. • Engagemang - En Erlandssonare trivs och är engagerad i det han/hon gör. • Att utvecklas - Jag har viljan att utvecklas och känna nyfikenhet på arbetsplatsen. • Proffset - Jag vill bidra för att förstärka begreppet Erlandssonare.

16


Räddningstjänst, ambulans, polis, arbetsmiljöverket, NCC Anläggning, Hedin Fastigheter, Cramo, Kynningsrud Prefab AB, Previa och Erlandsson Bygg AB deltog i övningen tillsammans med Sveriges Byggindustrier och fackföreningen Byggnads.


OLYCKSÖVNING Sveriges första olycksövning på en byggarbetsplats Erlandsson Bygg har genomfört den första räddnings-

– Det betyder oerhört mycket för oss att kunna stänga ett

övningen i sitt slag i Sverige. Det var på Hulda Mellgrens

bygge under en sådan här period för att kunna ha den

gata 11 i Mölndal där Erlandsson bygger ett kontorshus i

här typen av övning, säger räddningsledare Dan Johans-

tre plan för Hedin Fastigheter.

son från räddningstjänsten i Göteborg som gärna vill ha fler övningar av den här typen.

Övningen gick ut på att ett betongbjälklag som väger 3,3 ton rasar ner över en arbetsbod. På arbetsplatsen fanns

Se vår film på Youtube:

elektriker, snickare, betongarbetare, smidesarbetare och

www.youtube.com/user/Erlandssonbygg

markbyggnadsarbetare. Vd Markus Brink på Erlandsson Bygg AB är glad över att kunna genomföra övningen.

oerhört värdefullt för att testa våra rutiner, men också för

Olycksfallsstatistik byggsektorn

att få en praktisk övning, säger Markus Brink.

Byggsektorn ligger högt i olycksfallsstatistiken, jämfört

– För oss att kunna genomföra en sådan här övning är

med andra branscher.

Han anser att frågan inte är om det kommer att hända

• Perioden 2008-2011 inträffade drygt en dödsolycka i

en olycka, utan när det händer. Att öva är därför ovär-

månaden; 50 personer inom bygg fick sätta livet till.

derligt och att stänga en arbetsplats för en dag för att ha en övning är därför självklart för Erlandsson Bygg.

• Av de närmare 6 000 som drabbades av en allvarlig olycka under samma period (mer än 14 dagars sjukfrånvaro) var 12 procent unga, högst 24 år.

– Det är inte en fråga för oss om vad det kostar för man

Källa: Arbetsmiljöverket

kan inte sätta ett pris på ett liv, säger Markus Brink. 19


ERLANDSSONDAGEN


CODE OF CONDUCT Uppförandekod - vårt sätt att vara en Erlandssonare Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och

• Ärlighet - Vi är ärliga mot oss själva hur vi agerar.

O för Erlandsson Bygg. Det är så vi bygger relationer med

• Korrekthet - Vi gör affärer på ett korrekt och ansvars-

våra kunder och det är så vi bygger vår framtid.

Det innebär att våra värderingar speglar hur vi agerar.

• Följer bestämmelser - Vi följer lagar, krav, avtal, regler

Jag är väl medveten om att jag för företaget och mina

medarbetare såväl under min anställning som efter

information rörande Erlandsson Bygg och dess

AVTAL

Avtal

KRAV

Regler

LOJALITET

Åtaganden

Korrekthet

KRAV

bakgrund eller etnisk tillhörighet.

• Proffessionalitet - Vi utnyttjar inte affärsrelationer för

KRAV

Öppenhet

Lojalitet

ÖPPENHET

Ärlighet

Åtaganden

Avtal

ingångna avtal.

• Respekt - Vi respekterar alla, oavsett kön, läggning,

Krav LAGAR

Ärlighet

LOJALITET

AVTAL

RESPEKT

REGLER

Avtal

Lojalitet

Regler

Avtal

ÖPPENHET

Lojalitet

Åtaganden

Ärlighet

ÖPPENHET

Avtal

Ärlighet

AVTAL AVTAL KRAV

Respekt

Ärlighet

LAGAR

Respekt

KRAV

RESPEKT

AVTAL

Respekt

Korrekthet KRAV

Avtal

verksamhet, kunder, leverantörer och anställda. Krav

och bestämmelser som finns för vår verksamhet.

• Håller avtal - Vi lever upp till åtaganden och håller

anställningens upphörande har tystandsplikt för all

Respekt ÅTAGANDEN

fullt sätt.

personlig vinning.

• Öppenhet - Affärsverksamhet och intressen utanför

Ärlighet

Erlandsson Bygg måste förankras hos ledningen.

ÖPPENHET

Respekt

Lojalitet

• Lojalitet - Aktiviteter som kan leda till intressekonflikter

PROFFESSIONALITET

Respekt

Lojalitet

KRAV

LAGAR RESPEKT

Lojalitet

Avtal

KRAV

Respekt

Korrekthet

22

är inte tillåtna.


VIKTEN AV DETTA En sammafattning av den Blå Boken Jag får en trygg arbetsgivare. Det ska kännas bra och det är viktigt att jag trivs. Kunden har frågat efter just mig. När jag ser vår logotyp, känner jag mig stolt. Det är mitt ansvar att hålla mig uppdaterad på företagets policys och riktlinjer.

Jag skriver under

Jag skriver under på att jag tagit del av våra policys och rutiner så som; • Värderingar om att vara en Erlandssonare, ”blå boken” • Publicering av namn och bilder • Rutin för ID06 • Rutin för arbetsmiljö Jag håller mig uppdaterad om alla företagets nuvarande och framtida policys och rutiner som finns att läsa på Share Point, företagets intranät. Jag vill bidra till att stärka begreppet Erlandssonare.

23


KONTAKTER Viktiga nummer och information Erlandsson vxl

031-389 00 00

Krisnummer

020-130 130 1

Keyfinder

031-87 95 00

Sjukvårdsförsäkring - IF

020-620 620

Min närmsta chef

• Sjukanmälan sker till växel samt närmsta chef. • ID06 ska alltid visas upp när du handlar samt projektnr måste anges. • Till personalavdelningen lämnas uppgifter om närmast anhörig & intyg/betyg.

 24

171219 · MGNS · www.mgns.se

Vi finns på:

Den Blå Boken  
Den Blå Boken