Page 1

Ἀθῆναι


37° 58’ 18.27” N 23° 43’ 40.22” E

Eriz Moreno, 2010

Ἀθῆναι v2  

Eriz Moreno. Athens panorama. Bilbao, July 2010.