Page 1

“HJÄLP JORDEN MED

ENERGIHJÄLTARNA! ”

................................... E T T L Ä R O M E D E L S PA K E T F Ö R F Ö R S K O L A N S O M SK A PA R M I L J Ö M E D V E T E N H E T - O C H S PA R AR EN E R G I !

” H J Ä L P J O R D E N M E D E N E R G I H J Ä LTA R N A ” Ä R F R A M TA G E T AV M I L J Ö PAT R U L L E N


“HJÄLP JORDEN MED

ENERGIHJÄLTARNA! ”. . ................................

ETT LÄROMEDELSPAKET FÖR FÖRSKOLAN SOM SKAPAR MILJÖMEDVETENHET -OCH SPARAR ENERGI! .............................................. “Hjälp jorden med Energihjältarna” är ett läromedelspaket utvecklat för att möta den moderna förskolans behov av ett under visningsmaterial inom områdena energi, klimat och miljö. Men det är mer än bara ett läromedel. Det är också ett verktyg som uppmuntrar barn och pedagoger att minska förskolornas energikonsumtion. Det finns inom dessa kunskapsfält gott om informations- och utbildningsmaterial för vuxna och även en hel del för skolbarn. Men det är brist på motsvarande material för riktigt unga barn, något som idag efterfrågas allt mer av pedagoger inom förskolan.

Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, fäster stor vikt vid att förskolan skall stimulera och utmana barnens intresse inom teknik och naturvetenskap. Den skall också garantera att barnen utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Det är kunskap som barnen, den första generation som kommer att få leva i klimatförändringarnas tid, har rätt till. Men många förskollärare som vi kommit i kontakt med säger att de upplever det som svårt att undervisa inom dessa ämnen. Hur förklarar man hur växthuseffekten fungerar för en femåring? Hur beskriver man hur jordens ekosystem ser ut? Vad energi är? Och hur visar man hur vårt vardagliga beteende kan hjälpa vår jord, som börjat må lite sämre, att må bättre igen?


“Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.“ - Läroplanen för förskolan


”Ett spännande material att arbeta med. Det är väldigt enkelt och kräver minimalt med förberedelser. Barnen går verkligen igång på experimenten.” Evelina Daleskog förskollärare, Ängstugans förskola

En solcellsdriven modellbil - ett av många pedagogiska verktyg som finns i läromedelsboxen.

“Hjälp jorden med Energihjältarna” är ett material som är framtaget för att hjälpa förskolepedagoger att möta läroplanens kunskapskrav. Men det är också en hörnsten i ett större kunskapsbygge. Det är framtaget för att sprida kunskap inom energi- och klimatfrågan vidare ut i samhället. Via föräldrar, barn och pedagoger sprids informationen och förskolan utnyttjas som den knutpunkt, kunskapskanal och resurs den är. Dessutom uppmuntrar läromedelspaketet till att pedagogerna tillsammans med barnen går igenom de energiförbrukare och energitjuvar som finns på förskolan. De diskuterar sedan vad man göra för att minska energikonsumtionen och sätter upp affischer

och kom-ihåglappar som skall uppmuntra till ett klimatsmart beteende, och på så sätt direkt och konkret spara energi. Materialet är anpassat för tematisk undervisning i förskolan inom teknik-, energi-, miljö- och klimatfrågor. Det skapar möjligheter för elever och pedagoger att direkt påverka förskolornas energiförbrukning, eftersom det konkret visar hur man undviker att i onödan göra av med energi. Det är också konstruerat så att barn och personal i en positiv och experimentell anda, genom praktiska experiment och teori utvecklar kunskap inom klimat- och energifrågan. Det är mycket enkelt och tryggt att använda och kräver ett minimum av förberedelser.

.........................................


WORKSHOPEN, HANDLEDNINGEN OCH BOXEN - SÅ FUNGERAR DE!

................................ “Hjälp jorden med Energihjältarna” är ett komplett läromedelspaket som består av tre huvuddelar vilka tillsammans knyter samman svåröverskådliga och även för många vuxna svårbegripliga ämnesområden till en hanterbar och begriplig kunskapsmassa. De tre delarna, workshopen, handledningen och den välfyllda experimentboxen, skapar tillsammans ett läromedelspaket som visat sig fungera oerhört bra även för förskolepersonal som från början känt sig både okunnig och främmande för detta område. Personalen som använt detta läromedel vill dessutom praktiskt taget alltid gå vidare och fortsätta arbeta med barnen inom dessa ämnesområden. Den första delen av paketet som pedagogerna kommer i kontakt med är workshopen, några timmars inspirerande samarbete med Miljöpatrullens utsända som på plats arbetar

tillsammans med den personal som sedan ska leda verksamheten på sina avdelningar ute på förskolorna. Workshopen skapar trygghet och ger erfoderliga kunskaper till alla som ska använda materialet. Den inleds med en föreläsning om människans energianvändning från stenålderns vedbrasor till framtidens fusionskraft, fortsätter med diskussioner och övningar, och därefter öppnar alla sina boxar och vi går tillsammans igenom innehållet. Den andra viktiga delen i “Hjälp jorden med Energihjältarna” är handledningen, en genomarbetad och utförlig liten bok som steg för steg går igenom hela utbildningspaketet, och i detalj visar och förklarar allt som behövs. Utbildningspaketet är indelat i åtta pass. Dessa är så innehållsrika att många hittills valt att dela upp varje pass i två eller flera delar.

.........................................


1. Vi kommer till er och håller en workshop och ett inspirerande seminarium, där vi diskuterar klimat -och energifrågor och visar hur materialet i boxen och alla experimenten fungerar. Vi diskuterar sambandet mellan vår livsmiljö, klimatet och vår energikonsumtion. Klimatförändringar och hållbar utveckling är högst allvarliga och viktiga frågor. Men vi vet att det är viktigt att man har kul när man arbetar med dem, därför är våra workshops både underhållande, sakliga och rakt på sak! Boxen innehåller material som på ett

pedagogiskt sätt visar hur solenergi, vindkraft,vattenkraft och bioenergi fungerar. Materialet är väldigt lätt att använda även för dig som inte är van vid att undervisa inom teknik och naturvetenskap.

a 2. Ni tar med er boxen till era förskolor och sätter i gång! Tillsammans med barnen skapar ni era egna energiprojekt. Materialet är utformat så att ni antingen kan arbeta enligt en färdig planering uppdelad i åtta arbetspass, eller använda tekniken och experimenten fristående efter era egna behov. Tillsammans med Energihjältarna kommer ni att ha väldigt kul, samtidigt som ni kommer att hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen.

a

Den tredje delen är experimentboxen som den också brukar kallas. Den innehåller nästan allt fysiskt material som behövs, den är fylld med roliga och lärorika experiment, grafiskt material, spel, byggsatser och mycket annat. En viktig liten sak i boxen är “Det gröna häftet” som är en sagoboksinspirerad samling illustrerade berättelser direkt kopplade till de olika passen och som ger personalen extra stöd samtidigt som barnen får en verklighetsanknuten saga till anpassad till aktuellt pass.

3. Tillsammmans skapar ni inte bara kunskap och miljömedvetenhet - Utan sparar också energi och hjälper till att bygga en hållbar framtid! Under arbetet med materialet “Hjälp jorden med Energihjältarna” kommer ni förutom att lära er en massa roliga saker att tillsammans med barnen effektivisera energianvändningen på era förskolor. Detta sker genom att att materialet i boxen uppmuntrar till en mer medveten och klimatsmart energikonsumtion i det vardagliga livet.


EN BOX FULL AV KLIMATSMART KUNSKAP -OCH ROLIGA EXPERIMENT!

......................................

Solcellsbil Solen ger oss massor av energi och är en av framtidens viktigaste energikällor. Vår solcellsbil drivs direkt av solen, utan batterier eller andra energikällor.

Fruktbatteri El finns nästan överallt och är väldigt bra att ha. Man kan till och med få fram el ur vanliga frukter. Med hjälp av vår lilla batteri-sats och några frukter bygger ni ett batteri som får en lampa att lysa. Gissa hur länge den lyser...

Vindkraftverk Vindkraften blir en allt viktigare energikälla och vindsnurror byggs i allt snabbare takt runt om i världen. Vår lilla vindsnurra är så effektiv att den kan tända en lampa när man blåser på den.

Putt-puttbåt Mänsklighetens stora användning av fossilt bränsle började när ångmaskinen uppfanns. Nu driver vi vår lilla putt-puttbåt med ånga från bio-energi istället.


GRAFISKT MATERIAL 13 olika ”kom-ihåg-lappar” som förklarar hur enkelt det är att spara energi. Dessutom innehåller boxen affischer, diplom och annat material som skapar kunskap och uppmuntrar barn och pedagoger till ett klimatsmart vardagsliv.


Miljöspelet Ett enkelt och roligt spel där även de allra minsta lär sig utantill vad det står på de illustrerade rutorna.


ILLUSTRATIONER .................... För att stimulera barnens resonemang kring klimat och energi har vi tagit fram en uppsättning illustrationer. Illustrationerna är förklarande till sin natur och stimulerar till diskussioner, men är också en viktig del av undervisningen på så sätt att de visar barnen vad de olika arbetspassen handlar om.


DE ÅTTA OLIKA ARBETSPASSEN .................... De åtta passen följer en viss logisk ordning men är så konstruerade att det också går att ändra denna beroende på lokala förutsättningar. Så är det exempelvis bäst att lägga in pass 6, om solenergi, en solig dag. Här nedan följer en kort beskrivning av delar av innehållet i de olika passen:

Pass 1

El och annan energi finns överallt Barnen och personalen bekantar sig med energihjältarna Elis och Elisa samt deras katt Flora. De bygger ett eller flera fruktbatterier och experimenterar på olika sätt med dem. Kan man få lampan att lysa lika bra med äpplen som med citroner? Hur länge lyser fallfrukt? etc. I detta pass gör de också andra experiment med bl a statisk elektricitet och klipper till de energi-letarglasögon som både barn och personal kommer att använda även i flera kommande pass.

Pass 2

Så funkar jorden Här beskrivs och förklaras växthuseffekten, och fokus läggs på hur allt på jorden hänger samman. Man planterar och börjar odla ett eget litet ekosystem som sedan får finnas kvar orört under lång tid. I detta pass bygger barn och personal också ihop ett gummisnoddsdrivet flygplan som bland annat får illustrera annat flygbränsle än fossilt.

Pass 3

Olika sorters energi Passet handlar till stor del om olika sorters energi, så som det är möjligt att förklara detta för barn i 4-5 års ålder. Det roligaste experimentet i det här passet brukar vara att köra det ballongdrivna tåget som går långt längre än de flesta kan tro.

Pass 4

Vinden ger energi Här pratar vi om vindenergi, som utvecklas allt mer och som många av barnen har sett i form av stora vindsnurror runt om i landet. Barnen och personalen får naturligtvis en egen liten vindsnurra som också producerar el, om än i mindre skala.

Pass 5

Vatten ger energi Vattnet har länge varit en viktig energikälla inte minst för svensk el, och i dagsläget pågår även avancerade försök med vågenergi. Vi håller oss mest till vattnets lägesenergi och kör både vattenhjul och små äppelhjul.


”Barn och pedagoger deltog med liv och lust i jakten på energitjuvar och hittade många. Man ser faktiskt mycket bättre med ”energi-glasögon”! Vi ser tydligt att barnen inspirerar varandra med idéer, både i själva experimenten men också i resonemang och dialoger med varandra. Det var bra att det mesta fanns med i boxen och var klart för användning! Materialet har lätt kunnat knytas ihop med de styrdokument vi arbetar efter som t.ex. Läroplanen Lpfö 98/10. Projektet har varit betydelsefullt för att barnen ska se ett sammanhang och förstå hur allt hänger ihop, både globalt, men också i det lilla, här hos oss på förskolan eller hemma.” Heléne Skeri-Björklund förskollärare, Tystberga förskola

Pass 6

Bioenergi och fossila bränslen Passet handlar både om fossila bränslen och om bioenergi. För att demonstrera det senare kör barn och personal en liten puttputtbåt som drivs med biobränsle och vars lilla ångmotor nog är det enklaste som finns i den vägen. Gissa hur den låter....

Pass 7

Solen ger energi Solen har en viktig position i hela vårt utbildningspaket, det är ju från den som praktiskt taget all vår energi har sitt ursprung, och dess potential är närmast oändlig. Vad passar bättre än att låta den lilla bilen i boxen drivas direkt av solceller?

Pass 8

Avslutningspasset Barn och personal bygger en framtidsstad i storformat, och nu delas det förstås också ut diplom till alla duktiga deltagare. ”Hjälp jorden med Energihjältarna” går nu mot sitt slut, och har inspirerat både stora och små så att de fortsätter på egen hand med liknande verksamhet, anntingen helt själva eller med tips från Miljöpatrullen.


SÅ HÄR TYCKER NÅGRA ANVÄNDARE OM ”HJÄLP JORDEN MED ENERGIHJÄLTARNA”

.................... ”Ett helt suveränt material, verkligen lättjobbat och lätt att anpassa till olika åldersgrupper. Barnen tyckte det var jätteroligt att ta på energi-glasögonen och gå på energiförbrukarjakt. Experimenten var jätteenkla att genomföra och lätta för barnen att förstå. Vi fick väldigt positiva reaktioner från föräldrarna, barnen tog med sig kunskaperna hem och släckte lampor, och berättade för föräldrarna att det är bra att ibland välja tåg istället för bil.” Annika Karlsson barnskötare, Stavsjö förskola

”Barnen tycker det var jättespännande. Lätt att fånga barnens intresse med materialet. Kul att barnen kunde göra så mycket själva i experimenten. Vi hade jättetrevliga grupparbeten, som när vi tillsammans byggde miljöstaden. Barnen fortsätter att komma ihåg experimenten långt efter att vi gjort dem.” Lena Mokvist förskollärare, Tessins förskola

”En himla bra handledning. Jag trodde det skulle vara svårt, men det var ju jätteenkelt. Det fångade verkligen barnens intresse. Många föräldrar säger att deras barn berättat hemma om allt de gjort och lärt sig. Jag är ju inte så bra på teknik så jag trodde ”Hjälp jorden med Energihjältarna” skulle bli svårt, men det var ju hur enkelt som helst. Jag kan verkligen rekommendera ”Hjälp jorden med Energihjältarna” till andra förskolor. Det är både roligt och lärorikt.” Carina Gustafsson, barnskötare, Ålberga förskola


NÅGRA FÖRSKOLEAVDELNINGAR SOM ANVÄNT ”HJÄLP JORDEN MED ENERGIHJÄLTARNA”: ...................... Ålberga förskola Avdelning Gul Stavsjö förskola Avdelning Filuren Förskolan Fjärilen AvdelnIng Humlan Gustavsberg förskola Ängstugan Avdelning Gullvivan Ängstugan Avdelning Mandelblomman Ekbacken/Släbro Avdelning Äventyret Ekorren Avdelning Nyponet Ekorren Avdelning Hallonet

Jönåker Gula Villan

Svalsta AvdelnIng Blåsippan

Tybblegården Avdelning Kajutan

Svalsta Avdelning Trollpigan och Solrosen

Fjärilen Avdelning Myran

Vattenliljan

Fjärilen Avdelning Spindeln Tessin Avdelning Hajen Tessin Avdelning Valen Tystberga Lilla Gärdet Avdelning Vallmon

Råby Långsätter Grindstugan Bergshammar Skutan Pilgården Annagården


BÖRJA ARBETA MED “HJÄLP JORDEN MED ENERGIHJÄLTARNA!” ......................

Fler och fler kommuner och förskolor arbetar med läromedelsboxen “Hjälp jorden med Energihjältarna!”. Materialet hjälper kommuner att närma sig klimatmålen och det hjälper förskolor att leva upp till läroplanens krav -och dessutom spara energi! Tillsammans kan vi driva utvecklingen mot en hållbar morgondag och hjälpa till att bygga den värld som förskolebarnen i sina vuxna liv kommer att leva i.

HÖR AV ER TILL: E-post: Telefon:

info@miljopatrullen.se 073 - 6163 686 070 - 9616 300

Energihjältarna broschyr  

HJÄLP JORDEN MED ENERGIHJÄLTARNA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you