Page 1

Odenses Posthistorie Ved Carsten Bjerg

Djurslands Filatelistiske Højskole 5. April 2014. 1


Odenses Posthistorie Disposition

• • • • • • • • •

Carsten Bjerg

Historie Postmestre Privat befordring før 1851 Kongelig Tjeneste Post Stempler før 1851 April breve 1851 Post til landbefolkningen BRS underlag Odense Postkontor Offentlig landpost

2


Odenses Posthistorie Historie

Carsten Bjerg

Kong Christian IV’s Forordning Om Post – Budde1624. Forordningen dannede grundlag for oprettelse af Postruter i Danmark. Hovedruten mellem København og Hamburg var med kørende bude én gang om ugen hver vej, medens de øvrige ruter blev betjent af gående bude. Posten til Jylland blev fordelt fra Kolding.

3


Odenses Posthistorie Historie

Carsten Bjerg

Forordning Om Post-Budde 1624. ยง II.

I

4


Odenses Posthistorie Historie

Carsten Bjerg

I postmæssig henseende blev Odense ikke fra starten regnet som et vigtig knudepunkt. Som sådan regnede man kun København og Kolding, hvor der blev ansat postmestre. Uden for Odense var det Landstingsskriveren som stod for videreforsendelse af posten til og fra de byer på Fyn, som lå uden for hovedruten. Første gang, der nævnes betjening af fynske byer udenfor hovedruten, er i 1655-56, hvor det i almanakken fra disse år oplyses om Bogense, ”at her har posten sin gang”.

5


Odenses Posthistorie Historie

Carsten Bjerg

Postomdelingen i Odense blev udført af budet fra Hovedruten.

NORD

6


Odenses Posthistorie Historie

Carsten Bjerg

Fra 1653 – 1685 bliver Postvæsnet drevet af Poul Klingenberg. I denne periode effektiviseres der meget. Vejene er ofte kun et hjulspor, der er slidt ned i terrænet, hvilket giver den agende post store problemer med at komme hurtig frem.

Postvogn fra 1600- tallet

I 1653 suppleres den agende post på Hamburgruten med to ridende postilloner om ugen. De ridende poster kan gøre turen på ca. 50 timer. 7


Odenses Posthistorie Historie

Carsten Bjerg

Tal vedr. Odense År

Indbyggere i Odense

1672

3.808

1787

5.536

1870

16.970

I 1800 havde København ca. 100.000 indbyggere. I 1734 var en dagløn for en ufaglært i Odense 16 Lsk. Porto for et brev til København var 8 Lsk.

8


Odenses Posthistorie Historie Historie

Carsten Bjerg

Ved Carsten Bjerg

Fordeling af af selvejer / FĂŚstelandbrug

9


Odenses Posthistorie Postmestre.

Carsten Bjerg

Otto van Oesede, Postmester fra 1653 – 1674. Generaldirektør Poul Klingenberg ansatte Odenses første Postmester Otto van Oesede, der afløste Landstingsskriveren. Otto van Oesede fik ved sin indsættelse besked om: ”Med særlig flid besørge de Breve han blev betroet, og overfor alle opføre som det sig en ærekær Postmester hør og bør.”

Som en del af lønnen blev Otto van Oesede fritaget for borgerlig Skat og Tyngde, herunder også fritagelse for indkvartering af soldater.

10


Odenses Posthistorie Postmestre.

Carsten Bjerg

Ulrik Christian Melby, Postmester fra 1742 – 1777. Klage med stor virkning. I 1776 klager en kunde over at have betalt 16 Sk. i stedet for 8 Sk. i porto for et brev. Klagen undersøges og behandles ved Odense Byting. I 1777 falder dommen. En bøde på 300 rigsdaler, og Melby mister embedet. 2 måneder efter blev Melby benådet af Kongen og genindsat som postmester. 11


Odenses Posthistorie Postmestre.

Carsten Bjerg

Familien Lausen, postmestre i tre generationer. Martin Christopfer Lausen 1793 – 1798

Peter Christopfer Lausen 1798 - 1843

Niels Martin Lausen 1843 – 1861

12


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Martin Christopfer Lausen 1793 – 1798. 1779 Lausen overtager forpagtningen af Postgården med gæstgiverriet. 1780 Lausen køber Postgården. 1788 Lausen køber nabohuset til Postgården, hvor han indretter Postkontor. 1791 Lausen får lovning på at efterfølge Postmester Kurrelbaum. 1793 Lausen overtager Postmester embedet.

13


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Martin Christopfer Lausen 1793 – 1798.

Ved købet af Postgården sikrede Lausen sig, at privilegiet på Postgården skulle følge med gården - også for gårdens efterkommere, og da Lausen fik lovning på postmesterembedet i 1791, havde han sikret sig, at postmesterembedet skulle følge med Postgården.

14


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Martin Christopfer Lausen 1793 – 1798. 1797 Lausen ansøger om at overdrage embedet til sønnen Peter Christopfer Lausen. 1798 Peter Christopfer Lausen overtager Postmesterembedet.

Generalpostamtet benytter lejligheden til at fjerne privilegiet på Postgården, således at Postmesterembedet fremover kun kan overdrages til Peter Christopfer Lausen’s søn, hvorefter arvefølgen stopper.

15


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Peter Christopher Lausen 1798 – 1843. 1803 Lausen provinsens bedst lønnede postmester Fast løn 240 Rdl. Kontorhold 10 Rdl. Skrive- og vejepenge 202 Rdl. Avispenge 272 Rdl. I alt 724 Rdl. Den næststørste indtægt havde Ålborgs Postmester med 575 Rdl. Frederiksværks Postmester fik 30 Rdl. Løn til en ufaglært arbejder var ca. 50 Rdl.

16


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Niels Martin Lausen 1843 – 1861. 1831

Niels Martin Lausen bliver fungerende Postmester.

1835

Niels Martin Lausen overtager Postgården.

1835 – 37 Postgården istandsættes, hvortil han fik et lån fra Postvæsnet. 1843

Efter Peter Christopfer Lausens død blev Niels Martin Lausen konstitueret som Postmester, og han blev i denne stilling til sin død i 1861.

17


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Niels Martin Lausen 1843 – 1861. I Niels M. Lausens postmestertid blev mange væsentlige reformer gennemført: • • • • •

1845 Brevomdeling i Odense by 1845 Postmestrene kom på fast løn, N. M. Lausen 2000 Rdl. + det løse 1851 Indførelse af frimærker 1851 Ophængning af brevkasser 1852 og 1860 Ændringer i karteringssystemet

18


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Generaldirektionens kontraktforslag til Postmester Lausen i Odense

19


Odenses Posthistorie Postmestre

Carsten Bjerg

Postmester i Odense 1861 -1863 ?????

Hvem var det?? Oplysninger udbedes.

20


Odenses Posthistorie Privat befordring

Carsten Bjerg

I tiden før 1. april 1851var der tre lovlige befordringsmåder for postforsendelser. Med Postvæsnet Med eget bud Med Postvæsnet og eget bud Var der ikke oprettet offentlige postruter i et område, var det ikke ualmindeligt, at de større gårde og godser havde private bude til postbefordring. Ofte benyttede den øvrige landbefolkning også disse bude mod betaling. Der var også ældre mænd og kvinder, der ernærede sig som ”Sognebude” og for en lille betaling hentede og bragte post samt besørgede mindre ærinder i byen. 21


Odenses Posthistorie Privat befordring

Carsten Bjerg

Ved Betalt bud

Privat befordret brev, indvendig dateret Østrupgaard den 13.8.1791, hvorfra brevet med bud er bragt til Det Kongelige Rentekammer i Odense. I samme brev har Det kongelige Rentekammer afgivet svar og foranstaltet, at det ”ved betalt bud” er sendt tilbage til Østrupgaard. På forsiden i n. v. hj. er påført ”Ved betalt bud”. 22


Odenses Posthistorie Privat befordring

Carsten Bjerg

Karte 33

Betalt

Brev sendt fra Odense den 24.8.1801 til Pastor Wegner, Gudbjerg PrĂŚstegaard. I Nyborg er brevet afhentet af eget bud, eller mere sandsynligt afhentet af budet fra Mullerup Gods, som 3 gange om ugen havde bud til Nyborg.

23


Odenses Posthistorie Privat befordring

Carsten Bjerg

Fæste protokol fra Mullerup Gods af 4. september 1777 ”I lige maade forpligter fæsteren at betale ekstraskatter for hans fader Peder Hansen saa længe han lever, samt at føre posttasken her til gaarden tre gange om ugen ved postens hen og tilbagerejse fra Nyborg. 24


Odenses Posthistorie Privat befordring

Carsten Bjerg

Plakat af 14de August 1802 beskriver flg.:

Med hensyn til de Tider Pakkeposterne kan ankomme til Odense, fastsættes herved Indleveringstiden for hvad der henhører til Forsendelse med Pakkeposten paa Odense Postscontoir saaledes: Til den fra Hamburg ankommende og til Kiøbenhavn indgaaende Pakkepost kan indleveres hver Løverdag fra Kl. 10 om Formiddagen til Kl. 4 om Eftermiddagen.

6.10.1823 Annonce i Iversens fynske avis.

25


Odenses Posthistorie Privat befordring

Carsten Bjerg

Hermed pakke 1 lispund rullegryn og 2 lispund ost. C. F. W.

På bagsiden er af skipperen påført, Ligger i Nyhavn for no. 17 J. Anderskov.

Ledsagebrev og pakke sendt fra Odense mandag den 20.10.1823 med skib til København. 26


Odenses Posthistorie K. T. Post

Carsten Bjerg

I ”Forordningen om Post-Budde” 24. december 1624 omtales K. T. breve som ”Vore breve”.

”Forordningen om Brevportofriheden” af 17. juni 1771

1. April 1871 indføres tjenestefrimærker

27


Odenses Posthistorie K. T. Post

Carsten Bjerg

Sort laksegl Sørgesegl

Karte 115

C. 7 mus

K. T. brev sendt fra Odense den 8.10.1766 til Forvalter ved det Anordnede Opfostdringshuus a/Kiøbenhavn. 28


Odenses Posthistorie K. T. Post

Carsten Bjerg

Klasselotteriet havde portofrihed fra dets etablering i 1753. Karte 25 porto 160 K segl

F VI segl

51 Bies nummerering af brevet

Herudi 1000 Rigsdaler N: 40 fra Krigsraad Riishingers Collection.

Udateret Bancobrev sendt fra Odense 18(13-16) til Kongelig Lotteri Inspektør Bie i Kiøbenhavn (1801 – 1816). 29


Odenses Posthistorie K. T. Post

Carsten Bjerg

Ifølge cirkulære af 15. August 1818 fremgår det, at taksterne for værdiforsendelser skulle takseres efter den højeste takst, udregnet som værditakst eller som vægttakst, hvor den højeste takst opkræves. Kongelig Tjeneste værdiforsendelser var ikke omfattet af posttaksterne fra 1838, men derimod taksterne fra 1818 Vægttaksten: 20 – 24 mil /vægt 5 – 6 pund = 40 RBS. Opkræves ikke Værditaksten for sølvmønt: 20 – 24 mil/ indtil 200 RBD = 88 RBS. Taksten som opkræves

5 pund 28 lod

192 Rbd 76 srS (Sk rede sølv).

K. T. m. att. sendt den 6.11.1841 fra Den Kongelige Generalpostkasse København til Odense Postkontor. 30


Odenses Posthistorie K. T. Post

Carsten Bjerg

1. April 1871 indføres tjenestefrimÌrker. K. T. forsendelser skulle frankeres efter samme takster som almindelig forsendelser. Otterup

Lokaltjenestebrev sendt fra Hjadstrup via Otterup brevudvekslingssted den 5.10.1871 til Odense

Fra 13.10.1868 blev der oprettet en offentlig landpostrute mellem Odense og Otterup. Otterup BRS oprettes den 1.2.1873 31


Odenses Posthistorie Odense Postkontor som Feltpostkontor.

Carsten Bjerg

Feltpostkontor i Odense underlagt Odense Postkontor 5.9.1807 – 1.2.1814

Feltpostkontor i Odense i krigen 1848–50 var ikke underlagt Odense Postkontor. I 1807 – 14 og 1848 - 50 blev feltpostkontorene betjent af et specielt feltpostvæsen, der efter stafetprincippet bragte breve til og fra Hærens afdelinger.

Feltpostkontor i Odense underlagt Odense Postkontor 27.8.1864 – 30.11.1864. Feltposten blev befordret med de ordinære poster

32


Odenses Posthistorie Odense Postkontor som Feltpostkontor.

Carsten Bjerg

I Cirkulære fra General Postamtet i Rendsburg den 13. Februar 1808, skrives bl. a.: ”Ligeledes skulle, ifølge Høijeste Befaling, Breve med Penge fra Underoffiscierer, Spillemænd, og Gemeene ved de kantonerede Regimenter til deres Koner, Børn eller trængende Familie modtages uden Erlæggelse af Porto og Contoir Rettigheder mod Attester af de Højstekommanderende

pr. Feltpost

Feltpostbrev fra Odense den 14.9.1808 til Schleswig

33


Odenses Posthistorie Odense Postkontor som Feltpostkontor.

Carsten Bjerg

Privat brev med Feltpostestafette Hvis private havde vigtige breve, kunne disse sendes med Feltpostestafette til normal porto + 50 %.

Takst: Odense – København 1.2.1813 – 1.8.1818 12 RBS + 50% = 18 RBS. 1 laksegl = 1 mil/time 2 laksegl = 1 mil/3/4 time 3 laksegl så hurtig som muligt

Med F. P. E. Paa Nørregade no. 243

Privatbrev sendt d. 2.5.1813 med Feltpostestafette fra Odense til Kiøbenhavn 34


Odenses Posthistorie Odense Postkontor som Feltpostkontor. I cirkulære af 18. august 1864 meddeles det, at samtlige feltpostkontorer er blevet hævet.

Den 20. august foranstalter Postmester Schultz, Odense, at der etableres et feltpostkontor i Odense fra den 22. august til 30. november. Årsagen er de mange soldater, som stadig opholder sig i byen og omkring Odense.

Carsten Bjerg

FELTPOST No. 1

K. T. brev fra Det slesvigske Grensdarmericorps i Odense sendt den 19.10.1864 til Kjøbenhavn 35


Odenses Posthistorie Odense Postkontor som Feltpostkontor. Den 8. februar 1864 rømmede den danske 4. Division Kolding, og byen blev besat af de Preussiske styrker.

Det må formodes, at brevet er sendt fra Odense til Middelfart, med den ordinære post. Herfra i privat båd over Lillebælt og videre i det besatte område med en privat forbindelse til Kolding.

Carsten Bjerg

Post til besat område

Brev sendt fra Odense den 22. februar 1864 til Den Köenigl. Polizeimeister, Kolding. 36


Odenses Posthistorie Stempler

Carsten Bjerg

Odense Rammestempel 5.12.1830 – 11.3.1835. Fra 1820 skulle breve, som sendes via Hamburg Postkontor, på bagsiden være anmærket med stedet, hvorfra brevet er afsendt.

ODENSE 24 Marts 1833 1830

1832

Findes Stemplet ?

ODENSE 7 Maj 1834 Efterlyses

1835 37


Odenses Posthistorie Stempler

Carsten Bjerg

Breve og pakker til Hertugdømmet Lauenburg, skulle iflg. Generalpostdirektionens cirkulære fra den 21. Januar 1817 karteres til Lübeck, hvor disse med rødkridt blev påført afsender-byens navn med et ”de” foran bynavnet (i dette tilfælde ”de” Odense)samt eventuel porto. I Büchen påført bærepenge ½ Schilling Courant Brev fra Godset Gyldensten sendt den 3.12.1830 til Wortersen pr. Lübeck Büchen Sendt Franco = 36 RBS I Lübeck påført ”de” Odense 38


Odenses Posthistorie Stempler

Carsten Bjerg

Den seneste registrering af rammestempels anvendelse

Delvis franko brev sendt fra Odense den 11.3.1835 til Beaune i Frankrig. Pü bagsiden er püført Rammestempel ODENSE 11. MARTS.

39


Odenses Posthistorie Stempler

Carsten Bjerg

I foråret 1845 trådte Stempelreformen i kraft, hvor dagstemplet blev indført i Danmark.

Årsagen hertil var en overenskomst med det Thurn og Taxiske postvæsen, som ønskede dagstempling af forsendelser, som blev sendt over Hamburg, således at det var muligt at returnere uanbringelige forsendelser.

ODENSE Ant. II b.

Bestilt: 15.4.1845 Leveret: ?? Tidligste anv.: 9.3.1851 Seneste anv.: 2.5.1852 IND: 1.7.1860

40


Odenses Posthistorie Stempler Odense Postkontor havde bestilt et dagstempel 15.4.1845.

Carsten Bjerg

Odense 22/12 49

Leveringsdatoen er ukendt. Den 22.12.1849 påføres brevet med håndskrift Odense 22/12 49. Hvis stemplet havde været leveret, burde det have været anvendt.

Håndskrevet Odense kendt i perioden 30.12.1847 – 5.5.1850

Brev fra Odense til C. F. Tietgen i Manchester 41


Odenses Posthistorie Stempler

Carsten Bjerg

ODENSE Ant. II b tidligste anvendelse og eneste anv. på prefil forsendelse

Porto: Odense – Hamburg 22 RBS

Porto: Hamburg – Rheims 39 RBS = 9 Lübske skil.

Franco brev fra Odense den 9.3.1851 til Rheims i Frankrig. Med korrekt dagstempel ODENSE 9.3.1851

Porto i alt = 61 RBS

Fra 1.3.1845 kunne breve til Frankrig via Hamburg kun sendes som Franco eller Portoforsendelser 42


Odenses Posthistorie April brev

Carsten Bjerg

Cirkulære No. 11. 1851 afsnit 3. ”Da der er indberettet, at den af flere Postcontoirer til Tilintetgjørelse af frimærkerne afbenyttede Sværte ikke er hensigtsvarende, paalægges det herved det Kgl. Postcontoir indtil videre med Omhyggelighed at gjennemstryge Frimærkerne med Blæk og Pen, saaledes at blækstregen er synlig paa Brevet udenfor Mærket” Kjøbenhavn, den 8de April 1851 S. Danneskjold - Samsøe

Aprilbrev sendt 8.4.1851 fra Odense til København. Annulleret på sidstedagen, hvor den aftagelige sværte anvendes. Blækannulleringsperioden 8.4.1851 – 16.4.1851 43


Odenses Posthistorie April brev

Carsten Bjerg

Ă˜verste brev i 3. brevbundt No. 3

Aprilbrev sendt den 22.4.1851 fra Odense til København.

44


Odenses Posthistorie Kassebrev

Carsten Bjerg

Fra 1851 ophænges der postkasser i Odense Hvis et 2 Sk. brev fra byen blev nedlagt i en postkasse, blev det betragtet som et distriktsbrev, hvor portoen var 4 S. i frimærker. Hvis brevet blev afleveret på postkontoret, var taksten 2 S. i frimærker eller 3 S. kontant.

2 S. distriktsbrev sendt fra Odense d. 12.10.1869 til Tverskov Mølle 1 mil vest for Odense. Brevet er sat i porto med 4 S.

45


Odenses Posthistorie Kassebrev

Carsten Bjerg

Brev med penge sendt fra Odense den 18.2.1887 til Tømmersvend H. J. Mads i Egebæk pr. Ribe. Brevet er frankeret som landsportobrev: 1. vægtkl. = 8 øre. Odense Postkontor havde mistanke om, at brevet indeholdt uangivne penge og på førte brevet: ”Formodes at indeholde uangivne penge Odense Postkt. c 18/2 87 Thomsen Kassetømmer 46


Odenses Posthistorie Kassebrev

Carsten Bjerg

Efterporto for andre brevforsendelser end alm. breve beregnes som flg: ”Dobbelt takst (som for ufrankerede forsendelser) med fradrag af anvendte frimærker”. Takst: 1.1.1875 Grundtakst = 16 øre, værditakst pr. påbegyndt 200 Kr. = 8 ø. Efterporto: 8 x 2 + 16 x 2 = 48 øre, med fradrag af de påsatte 8 øre = 40 øre, opkræves ved modtageren 47


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Fra 1845 var der brevomdeling i Odense by, som var afgrænset af Vester, Nørre og Østerport, samt i nord af Rosenbækken, og i syd af Odense Å Fra 1. april 1845 indførtes brevomdeling I Odense by, men landbefolkningen måtte fortsat selv sørge for befordringen. Hvis ikke landbefolkningen havde givet Odense Postkontor tilladelse til at udlevere deres post til et sognebud, benyttede man ofte i stedet, af at få posten adresseret til f. eks. en købmand eller andre handlende, hvor sognebudet ofte havde et ærinde og så samtidig kunne afhente posten.

Vesterport

48


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Svar udbedes straks og sendt til Høker Brandt i Vestergade

Privatbefordret brev fra Rudme til LĂŚrer Eskildsen, Den danske skole, Odense.

49


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Brev fra Wandsbeck til Jørgen Møllegård. Afleveres hos Kjøbmand R. Jørgensen i Sct. Jørgensgade, Odense.

50


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Bedes snarest sendt med Avis-posten.

Brev sendt fra Svendborg den 4.12.186x til Pastor Schjørring Søllested, adresse ”Den Miloske Boghandel i Odense” Milos bog- og papirhandel, Vestergade 43. I 1840 overtager Milo Fyns Avis. 51


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Hvordan kendes et privatbefordret brev til landbefolkningen ?

Hermed en sæk med 4 skp. Malt Mærket – CS Bedes sendt med Fragtmanden fra Saltofte

Pakkeledsagebrev fra Davinde sendt 1. maj 1859 til Ebberup. Af indholdet fremgår det: Befordret til Odense af gårdmand Hans Jensen, som på den tid var den samme som ”Hellerup – Posten”. 52


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Betaling for privat befordring af breve.

2 Skilling

2 rødkridt streger = 2 Sk.

53


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Brev fra Valdemar Slot til Urup, Rynkeby Brev fra Urup til Valdemar Slot

Besørges saa hurtig som muligt

Bedes afgaae med ”Skovsbo – Posten” 54


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Private Landposter i Lunde Skan Herred (Nordfyn) 1849 Kørende bud fra Odense til: Einsidelborg Korup Hovedgaard Sognepræsten i Agernæs, Norup Nørre Næraa og Lundby

Kørende bud til Odense fra: Østrupgaard Nislevgaard Hofmansgave Hovedgaard Sognepræsterne i Østrup, Skeby samt flere beboer

Gående bud til Odense fra: Uggerslevgaard Sognepræsten i Uggerslev, Skamby, Lunde samt flere beboer. Gående bud kaldet ”Haarslev – Post” fra Nargaard og præsten i Vigerslev samt flere beboer. 55


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

”Trolleborg – Posten”

Annonce i Fyens Stiftstidende 30. april 1855

Godset Brahetrolleborg ved Korinth havde egen velfungerende landpost kaldet ”Trolleborg – Posten”. Gårdmand Rasmus Johansen kørte 2 gange om ugen til Odense. I 1848 retter Postvæsnet henvendelse til landets sogneforstanderskaber, for at høre deres syn på oprettelse af offentlige landpostruter. I svarene fra Hillerslev, Øster Hæsinge og Krarup sogneforstanderskaber, er svaret næsten enslydende, at de er meget tilfredse med den postbesørgelse m. m., som udføres af ”Trolleborg – Posten”. 56


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

K. T. brev 18.5.1858 til Haagerup

Afl. i Corint Kroen Ved Trolleborg

Med TrolleborgPosten til Corint Kroen

57


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

Sandholt Gods lå ikke lige på ”Trolleborg – Postens” rute, men har sandsynligvis benyttet udvekslingsstedet ved skolelæreren i Hillerslev.

10 Sk.

Porto 6 Sk.

Betalt Porto 58


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Carsten Bjerg

”Stenstrup – Posten” / ”Trolleborg – Posten”

Franco ”6”

K. T. Brev fra Espe til Øster Hæsinge via Odense. Med ”Stenstrup-Posten” til Odense. I Odense postbehandlet og overgivet til ”Trolleborg – Posten”.

Brevet er vendt og besvaret i Øster Hæsinge. Sendt til Espe via Odense med ”Trolleborg – Posten” I Odense postbehandlet i n. v. hj. med blæk påskrevet ”6”. Overgivet til ”Stenstrup - Posten” som bringer brevet til Espe.

I Circulaire No. 3 1860 fremgår det i § 7 at: Paa ufrankerede Brevpostsager skal Portobeløbet inden Kartering anføres med store Rødkridtstal over adressesiden. Paa contant frankerede Breve skrives, saavidt muligt i Indleverens Nærværelse, Francobeløbet med Blæk og småt, men tydelige Tal paa Brevets Adresseside i det nederste venstre Hjørne 59


Odenses Posthistorie Post til Landbefolkningen

Hellerup Gods

”Hellerup – Posten”. Som mange andre godser havde Hellerup Gods ved Ferritslev sydøst for Odense deres egen landpost, som bragte post til og fra Odense Postkontor. På sin rute fra Hellerup via Ferritslev, Rolfsted, Davinde, Fraugde, Over Holluf og Killerup til Odense, havde landposten udvekslingssteder i landsbyerne på ruten. Det fremgår normalt ikke på brevene, at de er befordret med landpost.

Carsten Bjerg

Ravnholt Gods Frimærke

60


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

BRS underlagt Odense Postkontor. BRS

Start

Slut

Brobyværk

1.4.1852

1.8.1883

Gjels Kro

1.4.1852

30.9.1865

Gribsvad

1.4.1852

30.9.1865

Ringe

1.4.1852

1.8.1878

Søndersø

1.4.1852

1.1.1945

Vissenbjerg

1.4.1852

30.9.1865

Brevsamleren kunne modtage: • Løse breve • Pakker indtil vægt af 1 pund. • Penge indtil et beløb af 50 Rb. Sedler eller 25 Rbdr. S. M. (Sølvmønt) 61


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Søndersø BRS oprettet 1.4.1852 Søndersø Kro

Søndersø Kro / BRS udvekslede Posttaske med Odense – Bogense posten 2 gange om ugen.

Brev til præsten i Vigerslev 28.2.1853. Sendt i lukket taske til Søndersø BRS

Beboerne i Vigerslev havde dagligt bud til Søndersø BRS 62


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Odense Postmesters besvarelse til Herredskontoret i Odense

Privat postbud mellem Søndersø og Vigerslev

63


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Søndersø BRS

ODENSE Ant. IV -1. Dato er erstattet af: ”fra Søndersø Brvsml. ¼”

Frimærke frankeret K. T.- distriktsbrev sendt fra Søndersø BRS til Odense.

Dette beviser, at det er modtagerstedet, der angiver, hvorfra brevet kommer

K. T. distriktsforsendelser udgjorde 0,5 % af den samlede brevmængde. Før 1871 er kun en meget lille del heraf frimærkefrankeret.

Distriktsbreve er i sjældne tilfælde påført afsenderstedet med blæk.

64


Odenses Posthistorie BRS Brev til Odense Postkontor.

Carsten Bjerg

Næsbyhoved Broby oprettet 1.6.1869

Fra den 1. næstkommende oprettes et Odense Postkontor i Næsnyhovedbroby underlagt brevsamlingssted, hvis bestyrelse er overdraget til Sadelmager og Høker A. C. Rasmussen. 65


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Forsendelser til Allesø blev indtil 1.6.1874 befordret via landpostruten på Nordfyn, som var en lang rute, der blev betjent af kørende landpost Peder Andersen, Talleruphuus. Den 1. juni 1874 blev Baardesø og Tørresø optaget på ruten og Allesø, som lå sidst på ruten, overflyttedes til en ny landpostrute, med udgang fra Næsbyhoved Broby BRS

Brev til Allesø den 21.8.1875 via Næsbyhoved Broby BRS. Postomdelt af landpost Erik Frederiksen

Brev til Allesø 28.6.1872 via den

nordfynske rute. 66


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Vissenbjerg BRS oprettet 1.4.1852, flyttet til Skalbjerg 8.9.1865 Skalbjerg Ln.

Angaar en affordret Indberetning Skovby 14/2 71 f Thorsen sfgd.

Landpostbrev fra Skovby til Odense 14.2.1871

I perioden 24.4.1868 – 30.5.1872 har Peder Andersen ,Talleruphuus kontrakt på landpostbudgang med udgang fra Skalbjerg Station til Vissenbjerg, Kolbjerg, Andebølle, Væde, Skovby, Kirhuse, Kjelstrup og Skallebølle 67


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Ringe BRS oprettet 1.4.1852

Landsportobrev fra Ringe den 24.10.1852. Sendt i lukket taske fra Ringe BRS med Odense - Svendborg posten til Odense 68


Odenses Posthistorie BRS Af Circulaire Nr. 1 1859 §8 fremgår det at: ”for pakker over 1 Pd. til og fra Brevsamlingssteder, hvad enten det er Distriktsforsendelser eller videregaaende og videre = fra = kommende, skal beregnes Vægtporto af ½ S. pr. Pd. For befordringen mellem Brevsamlingsstedet og den eller de Stationer, som det staar i forbindelse med”.

Carsten Bjerg

Pakke til Ringe pr. Odense.

Pakkeledsagebrev for pakke på 2 Pd. 12 kvint sendt fra Veilby via Odense til Ringe.

Vægttakst for transport Odense – Ringe 3 x ½ = 1½ Sk. oprundet til 2 Sk. Takst: Grundtakst = 6 Sk., Vægttarif over 1 Pd. = 2 Sk., Afstand tarif Middelfart – Odense 6 Mil. = 1 Sk. Værditarif 0 – 5 Rbd = 4 Sk. I alt = 13 Sk 69


Odenses Posthistorie BRS

Carsten Bjerg

Marslev BRS oprettet 8.9.1865 Marslev BRS blev placeret på stationen

MARSLEV J. F. J. OVA 3.5.1876 – 22.1.1883

Lokal tjeneste tryksag sendt lokalt i Marslev den 18.9.1882 til sognepræsten i Marslev, fra Bjerge – Aasum Herreders Provsti

Brevsamlingssteder lokaliseret på jernbanestationer anvendte ofte jernbanens stempler til annullering, hvad enten de havde poststempler eller ej. Dette forhold blev legaliseret fra 3.11.1880. 70


Odenses Posthistorie Offentlig landpost

Carsten Bjerg

Contract om en Landpostbudgang

71


Odenses Posthistorie Offentlig landpost

Carsten Bjerg

72


Odenses Posthistorie Offentlig landpost

Carsten Bjerg

Det er Høker C. F. Nielsen, som fra 11. juli 1867 får kontrakt på den første landpostbudgang mellem Odense og Havrehed- Skole. Brevudveksler i Havrehed er skolelærer Rasmus Boje. Turen udføres 6 gange pr. uge.

Havrehed

Lokalbrev fra udvekslingsstedet Havrehed, sendt den 21.8.1871 til Odense.

73


Odenses Posthistorie Offentlig landpost

Carsten Bjerg

I finansåret 1868/69 oprettedes en offentlig landpostrute mellem Ringe BRS og Nørre Søby. Ruten blev betjent 6 gange om ugen. Ruten blev betjent af Husmand H. Nielsen fra Heden Ringe Landpost

Brev til Nordskov afleveret på landpostruten Ringe BRS – Nørre Søby. Frimærket er blæk annulleret Ringe Landpost. 74


Odenses Posthistorie Offentlig landpost

Carsten Bjerg

Fra 1871 kendes ”Landpostbudgang” med udgang fra HOLMSTRUP BRS over Ravnebjerg, Veirup, Ubberud, Eilstrup, Højbjerg, Troelse, Spedsberg, Husemose og Radby Senere kom en ny landpostrute til, hvor landpostbud Rasmus Christensen i perioden 10.9.1879 til 22.1.1905 har gået ruten 6 gange om ugen mellem Holmstrup og Hesbjerg

Adressebrev fra Hesbjerg afleveret til landposten på ruten Hesbjerg – Holmstrup

”X” over frimærker indikerer, at landposten har modtaget penge til frimærker

75


Odenses Posthistorie Carsten Bjerg

Slut Tak for at I lyttede

76

Odenses posthistorie  
Odenses posthistorie  
Advertisement