Grenaa Gamle Stad

Page 1

Grenaa

gamle Stad

Torvet

Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til ”Gammel Købmandsgaard i Grenaa”. Tryk: Ægte foto. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) B2

B2

Statuen af Kong Frederik den Syvende på sydsiden af kirken. I venstre side ses lidt af Edv. Hansens købmandsgård og Vogels ejendom på hver sit hjørne af Torvet og Storegade. Bag statuen ses Ehernreichs ejendom, som det så ud ca. 1905. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2716 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 13.07.1905) B2


Grenaa

gamle Stad

Torvet

Udsnit af postkortet viser restauratør Mikkelsen og bag gardinet i vinduet ses fru. Mikkelsen Mikkelsen Restauration, Torvet 9 ca. år 1900. Den første som drev beværtning fra adressen var Christian Pedersen Hornslet. I 1864 overtog Ove Mikkelsen ejendommen og beværtningen og senere dennes søn Carl Mikkelsen, som drev beværtningen til 1912. Ejendommen blev i 1934 overtager af glarmester Chr. Petersen. Tryk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

Torvet 11 - 13 ca. år 1910, Hotel Skandinavien og Svendsens bageri og Afholdshotel og senere kom Andelsbanken i nr. 13, bag statuen af Frederik den syvende ses Mikkelsen Restauration, Torvet 9. Hotel Skandinavien får i 916 bygget er ekstra bindingsværk etage med kviste ovenpå. Tryk: Lystryk Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 14.03.1913) B2


Grenaa

gamle Stad

Torvet

Kopi fra Vilhelm Hansens originale glasplade, der er brug til postkortet herunder. (Grenaa Egnsarkiv) Torvet set fra syd og op mod kirken omkring 1920. Bygningen til højre er Torvet 17 med P. Andersens gæstgiveri og nr. 19 med urmager Vester. Begge ejendomme er nu revet ned. Tryk: Lystryk. Udgiver: Peter Alstrups kunstforlag København. Eneret 3476 Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

Bygningerne bag træet er Torvet 17 og 19. Få år efter at gæstgiver Peter Andersen i 1903 overtog Torvet 17 lod han sætte en etage på husets forside. Urmager C. Vester der ejede Torvet 19, nedrev i 1908 ejendommen og opførte den nuværende ejendom. Bygningen til højre med kvisten er ”Jernstøbergården” Torvet 6. ”Jernstøbergården” blev revet ned i 1928 og erstattet af ”Grenaahus.” Tryk: Fotogravure. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel. Grenaa. Eneret 181. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Torvet

B2

Samme motiv som der vises på den foregående planche. Blåt for at vise, at ligesom samme motiv findes med forskellige udgivere. Så findes også samme motiv og af samme udgiver, både i sort/ hvid og som koloreret. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Peter Alstrups kunstforlag København Eneret 3476. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 27.07.1921) B2

Til venstre ses Torvet 17, 19 og 21 og på højre side ”Hotel Dagmer” Søndergade 2 som det så ud omkring år 1900. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa, Eneret 2532. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (udelt forside og ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Torvet

B2

Torvet 15 „Valhalla“ (lidt tilbage trukket), gæstgiveri og i en del år hjemsted for „De Danske Våbenbrødre“, den selskabelige forening „Handels- og Kontoristforeningen“ havde også lokaler her. I torvet 17 var P. Andersens gæstgiveri og i nr. 19 urmager Vester. Torvet 15 og 17 er nu revet ned og der er opført en ny ejendom som rummer og ejes af Danske Bank. Tryk: Lystryk Udgiver: Carl Stender for Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa. Eneret 42605. Foto: Vilhelm Hansen, Grenaa (ikke postbehandlet) B2

Torvet 2, ejendommen er opført af Chr. Vogel i år 1900. Til højre „Christoffer Vogels Manufactur. Skræder og Herre Ekvipering“ og til Venstre „Torvets Materialhandel“ som blev startet i 1914 af E. Jespersen. I bygningens øverste etage havde telefoncentralen i en lang årrække lokaler. Før Vogel opførte ejendommen, lå byens apotek her. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (postbehandlet 09.12.1918) B2


Grenaa

gamle Stad

Torvet

Erik Busk og frue foran den midlertidige forretning

Erik Busks Maskinstrikkeri på torvet foran Vogels forretning. Busk havde oprindelig forretning i den vestlige ende af Vogels ejendom i Storegade. Træbygningen blev opført midlertidig, medens den gamle bygning i Storegade i 1907 blev revet ned, og til den nye stod klar. Træbygningen blev senere flyttet til Vogels have i Ågade, hvor det fungerede som lysthus helt frem til 2005. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt (postbehandlet 08.06.1907) B2

Statuen af Frederik den syvende på Torvet ca. år 1900. Bygningen i baggrunden til venstre er Edv. Hansens købmandsgård som lå på Storegade 1 og som nedbrændte delvis i 1919. På taget af Vogels ejendom ses antennerne fra telefoncentralen, som i en lang årrække havde lokaler i ejendommens øverste etage. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 16886k. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 03.09.1909) B2


Grenaa

gamle Stad

Torvet

Boghandler og postkort udgiver Vilhelm Hansens forretning

Den nuværende ejendom på hjørnet af Torvet og Storegade blev opført i 1919 af købmand E. Holch, han overtog ejendommen efter branden i Edv. Hansens købmandsgård. I baggrunden ses Torvet 2-8 med bl.a. Vilhelm Hansens boghandel i nr. 4 og Jernstøbergården i nr. 6. Tryk. Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget - Grenaa 32. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

Ejendommen i højre side (Grenaa Hus) blev opført efter at Jernstøbergården Torvet 6, blev revet ned omkring år 1929. Købmand Mors havde butik i Torvet 8. Tryk: Lystryk/lakeret. Udgiver: Rudolf Olsen, Kunstforlag. Eneret Nr. 7132. Fotograf: Rudolf Olsens Kunstforlag. (postbehandlet 23.07.1954) B2


Grenaa

gamle Stad

Søndergade

B2

Søndergade set fra Torvet med Hotel Dagmar på højre side og overfor med de buede butiksvinduer ses Torvet 21, der frem til 1959 var samhørende med købmandsgården Søndergade 1. Tryk: Lystryk. Udgiver: Imp. 56841. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (udelt forside og postbehandlet 29.07.1903) B2

Fra Torvet går vi ned af Søndergade, hvor vi først kommer til Halvor Hermandsens købmandsgård Søndergade 1, som den så ud omkring år 1900. Købmandsgården er opført til vidt forskellige tider, det ældste af købmandsgården kendes fra brandtaksationsforretningen i 1761, og er opført af købmand og skipper Christoffer Broch. Bygningen til venstre Torvet 21 blev i 1959 udskilt fra købmandsgården og solgt til købmand Harry Mikkelsen og senere havde Dagbladet Djursland en overgang kontor i bygningen. I dag er købmandsgården erhvervet af Djurslands Museum. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsens Forlag 1339. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og ikke postbehandlet). B2


Grenaa

gamle Stad

Søndergade

B2

Halvor Hermansens købmandsgård set fra gårdsiden omkring år 1900. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver. Vilhelm Hansen, Grenaa, Eneret 2534. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (udelt forside og postbehandlet 07.03.1906) B2

Her ses igen Søndergade 1 og lige efter denne ses Kannikegades udløb i Søndergade og herefter nr. 3 og 5 . Overfor købmandsgården ses Hotel Dagmar som det så ud omkring år 1908 før ombygningen. Bygningen der er 40 meter lang, er opført af købmand J. N. Winding i 1856, den sydlige del blev anvendt til butik, beboelse og port gennemkørsel, medens den nordlige del blev anvendt til kornlager. I 1862 overtog proprietær Ole Larsen ejendommen og han lod i 1867 den nordlige del af bygningen indrette til hotel. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2704 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: A. Jensen, Kannikestræde, Grenaa. (postbehandlet 20.08.1908) B2


Grenaa

gamle Stad

Søndergade

Kopi af foto fra Mogensgade med J. P. Christensen’s atelier

Udsigt fra hjørnet af Kannikegade og op mod kirken. På postkortet der er fra 1914 ses Hotel Dagmar under ombygning med byggematerialer udenfor. Tryk: Ægte foto. (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (postbehandlet 23.02.1914) B2

Hotel Dagmar som det kom til at se ud efter moderniseringen og den delvise ombygning som blev foretaget i 1914-15. Ombygningen blev foretaget af Albert Jensen der købte hotellet i 1910. Tryk: Lystryk. Udgiver: Eneret Hans Pedersen Grenaa. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 22.06.22.1922) B2


Grenaa

gamle Stad

Søndergade

Bemærk de åbne rendestene med rendestensbrædder.

Søndergade set ned mod Søndenbro, med den gamle farvergård nr. 9 og 11 til venstre, og bag den høje hæk på modsatte side af gaden, ligger købmand Sechers have. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21805. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

Søndergade 11 med gavlen ud mod gaden er resterne af den gamle farvergård, som den så ud omkring 1907. Denne bygning er opført omkring 1831 af farver Johan Fr. Jahnsen, der i 1817 overtog farvergården efter sin far N. Fr. Jahnsen. I 1924 blev gården solgt til Djurslands Museumsforening, som i 1957 solgte den til læge Karl Bernhard Løw. Den ældste farvergård på grunden er fra 1730. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2728 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 26.07.1907) B2


Grenaa

gamle Stad

Søndergade

B2

Efter hotel Dagmar kommer vi til Søndergade 4, med A. Jacobsens cykel og barnevogns forretning. Ejendommen var i perioden 1871-1907 ejet af sadelmager Johan Frederik Lindstrøm, der også lod den nuværende bygning opføre. Overfor ses Kannikegade med skiltet som viser at der er 3 km. til Havnen. Tryk: Rastetryk. Udgiver: A. Nielsen, Turist Kiosken, Grenaa Nr. 745. Fotograf: Ukendt (postbehandlet 24.08.1942). B2

Købmand Sechers gård Søndergade 6-8. Bygningen er opført i 1853 af købmand J. C. Emborg. I 1859 overtog konsul J. C. Momme ejendommen og han lod i 1877 bygningen forhøje til to etager. På det lille skilt til venstre for døren, reklameses der for salg af benzin. Forretningen fik senere opsat to benzinstandere ved fortovskanten. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (postbehandlet 21.03.1918 B2


Grenaa

gamle Stad

Søndergade

I 1920erne havde blikkenslager mester Julius Sørensen værksted i gården til Søndergade 4. Forretningen blev senere overtaget af sønnen Harald H. Sørensen. Harald H. Sørensen købte senere Søndergade 3, hvorfra har drev sin forretning frem til bygningen blev nedrevet i 1970. På billedet ses Julius Sørensen i færd med at ”maskinfremstille” vandkedler. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

B2

Søndergade set mod Sønderbro, til venstre ses lidt af Søndergade 17, og Søndergade er nu blevet brolagt. På den anden side af Sønderbro ses stadig det gamle træskur der lå ved jernbaneoverskæringen. Husene Søndergade 11– 17 er i dag revet ned. Tryk: Lystryk (Stenders Forlag) Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa. Eneret 42606. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Sønderbro og Sønder Mølle

Det nye og tætte rækværk

Søndergade set fra Sønderbro og op mod Torvet, som det så ud i første halvdel af 1920erne. På højre side ses Søndergade 17—7. Huset med gavlen ud mod gaden er den gamle farvergård Søndergade 9 og den tomme grund overfor er købmand Sechers have. Bemærk at Sønderbro der blev etableret omkring år 1900, allerede har fået opsat nyt rækværk, hvilket måske er sket af sikkerhedsmæssige årsager, da det første i modsætning til det nye var meget åbent, og kunne indebære en sikkerheds risiko. Tryk: Lystryk. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 30.06.1928) B2

Søndergade set op mod torvet. Øverst Hotel Dagmar, og Halvor Hermansens købmandsgård. På billedet til højre ses den gamle Farvergård, og i forgrunden lidt af Sønderbro. Nederste billede er udsigten til åen fra Sønderbro. Tryk: Rastetryk. Udgiver: Jens K. Holms Forlag. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 09.10.1908) B2


Grenaa

gamle Stad

Sønderbro og Sønder Mølle

Det gamle og åbne rækværk

Sønderbro hvor Søndergade slutter ca. år 1907. I baggrunden til højre ses ledvogter huset ved jernbane overskæringen. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: W. K. T. 2732 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt (postbehandlet 24.10.1907) B2

Den gamle Sønderbro fra ca. 1900 som forbinder Søndergade med Aarhusvej, her set fra øst og med begyndelsen af Søndergade i højre side. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Chr. Valeur Fausböll, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Sønderbro og Sønder Mølle

B2

Søndergade 11, 13 og 15 set fra Sønderbro med den gamle og ældste bro, der er fra ca. 1900. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 3803. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 29.08.1907) B2

Umiddelbart efter Sønderbro krydser jernbanen vejen der nu har skiftet navn til Århusvej. Her ses togets afgang fra Grenaa station, det har lige passeret åen og Aarhusvej og er på vej mod Sønder Mølle. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14868. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 28.06.1915) B2