Page 1

Husumparken Stedet HĂŚfte 1

DGI Projekt- og landskabsvĂŚrksted


i

Indhold

Læsevejledning og introduktion Dette hæfte er et af i alt seks hæfter om projekt ”Husumparken”. Projektet er iværksat af Områdefornyelse Husum i samarbejde med de lokale interesser med henblik på at skitsere udviklingsmuligheder for Husumparken til glæde for både nuværende og fremtidige brugere af parken. Hæfte 6 indeholder det skitseprojekt, som er resultatet af en proces med både åbne borgermøder, målrettede møder med forskellige borgergrupper, dialogmøder med en bredt sammensat arbejdsgruppe og samarbejde mellem områdefornyelsen og rådgivere. Skitseprojektet er det primære output, der skal indgå i det videre arbejde med udviklingen af parken. Hæfterne 1-5 udgør tematiserede output fra det løbende projektarbejde. De er dels tænkt som dokumentation for processen, dels som et baggrundsmateriale, hvorfra idéer og skitser eventuelt senere kan hentes frem igen. Hæfte 1 beskriver stedet. Hæfte 2 redegør kort for udviklingen af to hovedgreb for parkens udformning. Der blev arbejdet videre med disse to hovedgreb, og de beskrives nærmere i henholdsvis hæfte 3 og 4. Hæfte 5 indeholder skitser for et muligt parkhus med forskellige placeringer.

Finn Refslund Arkitekt MAA

Mols finnrefslund@live.dk

Erik Muff Reinert Art Director

Helgenæs reinert.erik@gmail.com

Bo Fisker Konsulent

DGI Idrætspolitisk afdeling bo.fisker@dgi.dk

Søren Præstholm Kulturgeograf, Ph.d. Landskabsværkstedet København sp@landskab.nu

Jørgen Nimb Lassen Forstkandidat, exam. art. Landskabsværkstedet København jnl@landskab.nu

Mikkel Stolz

Landskabarkitekt Landskabsværkstedet København

Indledning Stedets lag Billedregistrering Husumparken i dag Fredningsbestemmelserne Husumparken - en del af en større helhed Muligheder for synergi med andre projekter


Indledning Husumparken er bydelens største åbne grønne areal. Som en del af Husum Kvarterplan er det besluttet at de rekreative muligheder skal forbedres til glæde for både nuværende og fremtidige brugere af parken. Derfor har Områdefornyelse Husum (OmHu) iværksat en idéudviklingsproces, der skal føre frem til en ny plan for Husumparken. Der har været afholdt åbent borgermøde, hvor lokale har kommet med deres forslag til udvikling af parken. Desuden er der afholdt møder med boligforeningerne, institutioner og Husum skole, der ligger omkring parken, samt med Husum Boldklub, der anvender parken til deres mange fodboldaktiviteter. Med afsæt i de mange kreative ideer og tanker om parken har OmHu og rådgivere på en fælles arbejdsdag udarbejdet to forslag til hovedgreb. Der har løbende været dialog med projektets styregruppe om udformning af forslagene. Det er vigtigt at pointere, at forslagene nok tegner en retning og følger nogle bærende principper. Men planen er lige så meget ramme for en forandringsproces, der hele tiden vil skulle justeres og tilpasses den virkelighedsudvikling, som en planlægningningsproces altid er en del af.


Stedets lag aktivitet

kultur

mødet

projekt

skole pasningsordning fodboldforeninger selvorganiseret liv

instutionsliv foreningsliv selvorganiseret liv

aktiv møde passiv møde

parkudvikling områdeudvikling foreningsudvikling aktivitetsudvikling facilitetsudvikling

voksen voksen barn barn barn voksen

kropsligtmøde rekreativtmøde offentligmøde

landskab

fladen

område landskab

græsflader asfaltflader stenflader grusflader

græs hegn allètræer linjer

karakter

punkter

bygningsmasse

faste forbindelseslinjer

frivilligheden arbejdspladser foreningsliv

skolen klubhuset p-pladsen allèen

skolen klubhuset bålhytte cykelskur

gennemgående sti i området.


Billedregistrering


Billedregistrering


Husumparken i dag

Adgang Adgang

Adgang

Forbindelse

Forb inde lse

Adgang

Adgang

Adgang.

Parken er fredet Institution 1 etage

Humsumparken blev i 1969 fredet Husumparken består af en primær, central grønning, to sekundære med det formål at opretholde det som grønninger og to hovedfærdselsårer. Alle fem elementer er bundet ”rekreativ, grønt område”. Formålet er Almenyttige op på symmetriaksen, der udgår fra Husum Skole, og som igen er en således generelt og går ikke på specifikke boliger 3 etager forlængelse af husumkvarterets hovedakse. Rumligt afgrænses parken elementer i parken, så som fredning af mod øst og vest af transparente trådhegn og 3 etages boligejendomme, bestemte træer, bygninger, mindesten Almenyttige mod nord af dels træmure og Husum skole og mod syd af en trærække eller lignende. Fredningen betyder dog, boliger og hække. Foruden ovennævnte bygninger ligger der forskellige at ændringer som udgangspunkt vil 3 etager irregulære bygningskroppe, der grænser op til parken. Disse huser skulle godkendes af fredningsnævnet, primært institutioner samt klubhus for Husum Boldklub. med mindre der er tale om mindre Parken er primært en fodgængerpark, og gående ledes tydeligt på driftmæssige justeringer. Som Institution tværs af parken ad de to hovedfærdselsåre. Disse er hver understreget konsekvens af fredningen bør forslag 1 etage Institution af en trærække og en hæk. Adgangen til parken er derimod en anelse til ændringer i parken forøge parkens 3 etager diffus og sker ad uformelle passager i parkens hjørner og ind til de naturværdi og forbedre mulighederne for Parcelhuse forskellige institutioner og ejendomme som grænser op til parken. dens funktion og formål som ”rekreativt, 1 etage Parkens primære funktion er i dag at facilitere Husum boldklubs grønt område”. Almenyttige behov for fodboldbaner af varierende størrelse og som grønt, rekreativt boliger 2 etager parkrum for områdets beboere, skole og institutioner. Boldbanernes Parkens udtryk idrætsmuligheder og det aktive foreningsliv er et stort plus for Parken er domineret af tætklippet områdets mange børn og unge, ikke bare som aktivitet men også i græs med boldbaner. Set udfra et biologisk synspunkt er parken præget af en forhold til integration og socialt sammenhold. I takt med et øget behov for baner er monokultur med lav biodiversitet. Behovet og muligherne for at skabe flere parkens almene rekreative funktion under pres. forskellige funktioner, samt de forskellige aktørers interesser peger i retning af en multifunktionel parkstruktur. Denne flersidige brug af parken forudsætter et tæt og forpligtende samarbejde mellem de forskellige aktører. Husum Skole 4 etager

Bold spil

Boldspil

Bold spil

De grønne flader er i dag defineret af funktionen som boldbane.

Skole

ION VIS R: FO

Græsflade

Græsflade Græsflade

Vision for... borgerindragelse.

RKEN A P M U S HU ere! parken m

ruge Flere skal b

i Husume borgere sportsaksted for all som møde grillaftener, leg oging og til at ere ng fu n re, er r ka gåtu turn de ophold, rne park, de ige fodbold re en mode der appellerer til bå er plads til den årl en skal væ rk, både HusumparkDet skal være en pa for alle, hvor der de fodrk t. pa eksisteren mere en De art re g. kv t skal væ ag. pe end i da rkourramper, en ko e tiviteter. Deen varm sommerd red pa ere målgrup ise er, ed an an br rg eb på en lvo qu til solbade appellerer Det kan være petann organiserede og se, og parkens uditeter, der s. ark de ere bleres aktivedres og nye tilføje over faciliteter til for de lokale bebo ligheder, en hundep e rb Ud . Der skal eta mu fo råd all al lds rb floo opho tivt om eter sk boldfacilit basket, streetball og fungere som rekreavære bedre og flere e al til nn sk e r ku an pr De så bib viklings oparken og naboerne. drages i ud at formidle idræt skal skal tage hensyn til skønne at se på. res og ind til ssenter hø e plan skal bruges til for at formning plantninger, der er ere int e all r skal plan, hvor o 2011. Den visionær og flere be millioner, de s ionærre klar ræ prim lubvis at finde de ldken kker til sig til and deHu Boes n blive en m ejd udarb skaludvæ get kunkan være med til r sk t, så den ka sealde. r rdsu ter rfoæn maen dreiftsb De s ial igeun begr kraftigt løf andre, der mpark. fækomm t et og n De e . rke nd en at pa fo ss su om at give ce endetil politikere, dre Huere er sigkte be t, og t ny en ønske i kvart proje en om sto ænser rt visionrfo beboere. en eller gr realisere kvarterets de r et i Husumpark r. Udover Der findes ark for alle er placeret g aktivitetsp aktivitete ioner, der og ut tit ng mangfoldi s, ins kri lad for foran eninger og ens legep boligpotentiale mange for Husumpark er et stort tre almene alitet, er de tidshjem, En særlig kv Denne situation rumm sum Skole med fri , to børnehaver, samt til. om Hu shjem ! sig tid t ark fri de direkte op mp en r n nye Husu lub, Tromm ldklub dreje at skabe de Ungdomsk Husum Bo ntakte skal i spil for en til at ko t Fritids- og eressenter Smørhulle id velkomm Alle disse int så er du alt , er. en ng ark eli afd Husump af n ge lin e del i udvik t til at tag Har du lys sum. rnyelse Hu Områdefo

d l

r

interessente

J

E PV RU ST HÿJ

UMVE

AG

NGE

mVEJSkole Husu UNDE

ALL

SL KARL

ÿ BR

DE

KIL

J

EVEJ

TJ REBYVEJ

KYRING

EVEJ

LILL

SMÿRUMVE

STEN

KARLSLUNDEVEJ

jem olefritidsh Husum sk

J MVE HUSU

ER

J

J

HUSUM V

AG

RS

KO

VE

VE

LE

PVEJ

RU T ST

nge

Husum Væ …

Eksisterende rumlige forhold

ED

ST

NM

TE

LLE

HE

EJ

GYRS

J

rt med Oversigtsko

EJ NDEV EBRÿ KILD

STEN MAG

Lollikhuse

J

VE

SE

VEJ

SEV

DYS

VEJ

e Børnehav SVED

ARKEN HUSUMP

arken

en Husump

Legeplads

SKEN

LÿSE

STEN

RLÿ

GE

UG

J

LEVE

Falsterbo

NG VEJ

EVEJ

ET

NORDRUPVEJ

en

et Tromm

t Fritids- og Smørhulle

lub

Ungdomsk


Fredningsbestemmelserne Formål Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt, grønt område og opretholde det som park.

Der må ikke… Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Plejemyndighed og plejebestemmelser Det er kommunen forbeholdt at foretage sådanne mindre ændringer i parkens afgrænsning, som er nødvendige til regulering af de tilgrænsende gader, Nordrupvej, Kyringevej og Tjærebyvej, svarende til disse gaders eventuelle udvidelse med afgivelse af areal fra de til disse gader grænsende andre ejendomme. Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle, såvel som master til belysnings og trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre. I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens bygninger som rekreativt område. Kilde: Fredningskendelse fra Naturfredningsnævnet i København, 25. juli 1969

Adgangsbetingelser I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Det indenfor området beliggende skolevæsen udlejede areal kan uanset nærværende deklarations anvendes af skolevæsnet, som hidtil, men ophører denne anvendelse, bliver nærværende deklarations bestemmelser gældende for det pågældende område. Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfredningsnævnet for København.


Husumparken - en del af en større helhed Husumparken ligger i den sydlige del af Husumkvarteret, og fornyelsen af parken er kun et blandt flere indsatsområder i Områdefornyelse Husum. Af kvarterplanen fremgår det, at der vil være særlig fokus på Voldparkens Skole, den nordlige del og på strøggadeløft langs Frederikssundsvejen foruden Husumparken. Desuden skal disse tre nedslagspunkter forbindes med ”Den grønne forbindelse” og tænkes sammen med de øvrige forbindelseslinjer ud af området til eksempelvis Utterslev Mose og Vestvolden.

Et kvalitativt løft af aktivitets- og oplevelsesmulighederne i Husumparken skal således ikke ses som et isoleret initiativ. Husumparken er en del af en helhed. Parken kan være udgangspunktet for aktivtet, der rækker ud og rundt i kvarteret. Den kan også være en grøn trædesten for motionsløberen, der strækker ud, kombinerer med styrketræning eller bare nyder turen gennem parken som variation på løbeturen. Eller parken kan være pauserum for cyklisten på tur. På den efterfølgende side ses nogle af de konkrete områdefornyelsesprojekter, som projektet i Husumparken skal ses i sammenhæng med.

Voldparkens Skole

Strøggaden

Husumparken

1. Tingbjerg 2. Volden og mosen 3. Bystævneparken 4. Voldparken 5. Gadelandet 6. Føtex og Husum Bibliotek 7. Villaområdet omkring Voldparken Skole 8. Frederikssundsvej 9. Husum Torv 10. Villaområdet omkring Den grønne forbindelser skaber sammenhæng i kvateret og mellem indsatsområderne.

Husum Parken og Husum Skole 11. Husum Vænge og området nord for Husum Skole 12. Fritidsklub Smørhullet 13. Husum Skole 14. Husum Parken


Muligheder for synergi med andre projekter BYRUMSPROJEKTER I OMRÅDEFORNYELSE HUSUM - OVERSIGTSKORT December 2010

Byrum for unge. Indretning af byrum hvor kvarterets unge kan opholde sig og dyrke sport, uden at være til gene for naboer.

Legeplads på volden. Del af projektet om Københavns befæstning. Kraftig forbedring af den eksisterende legeplads.

Byrum i boligafdelinger. Aktivering af de grønne rum i boligafdelingerne. Udvikling af LAR-projekt.

Strøggadeløft . Udvikling af Frederikssundsvej til en mere levende handelsgade, Husums centrale mødested.

?

?

Forbedret fodgængerforbin delse fra Husum Torv til Husum Station. Kommunen skal inddrages. Dialog igangsat.

Hundepark. Placeres enten i Husumparken eller på et andet grønt område i kvarteret.

Cykeludfordringsbane. Del af projektet om Københavns befæstning.

EnergiCenter Volparkens uderum. Udvikling af de grønne arealer omkring Voldparkens skole.

Sikker krydsning af Åkandevej, fra EnergiCenter Volparken til Utterslev Mose. Dialog med Kommunens Center for Trafik.

Københavns befæstning. Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Indeholder bl.a. bedre belysning på voldens cykelsti.

Stort LAR-projekt, som kommunen laver, der vil betyde mere grønt på vejene. ligger noget ud i fremtiden

Egne projekter Andre projekter vi medvirker i Generelle trafikforbedringer

Forbedringer af trafiksikkerhden på Gadelandet. Dialog med Kommunens Center for Trafik er sat igang. Nyt LIDL-supermarked. Områdefornyelsen er i dialog med LIDL og kommunen omkring udforning af det grønne areal på Kobbelvænget. Bedre bus, bedre by. Busprojekt på Frederikssundsvej. Områdefornyelsen deltager med henblik på at skabe bedre byrum.

?

Grøn forbindelse. Tryg og oplevelsesrig fodgænger- og cykelforbindelse fra Husump arken til ECV. Husumparken. Renovering af parken for at skabe bedre sportfaciliteter og flere aktivitets- og opholdsmuligheder

Husumparken Hæfte 1. Stedet  
Husumparken Hæfte 1. Stedet  

Stedet Hæfte 1 DGI Projekt- og landskabsværksted Erik Muff Reinert Mikkel Stolz Bo Fisker Søren Præstholm Mols fi nnrefslund@live.dk Helgenæs...

Advertisement