Page 1

Husumparken Parkhuset Hæfte 5

DGI Projekt- og landskabsværksted


i

Indhold

Læsevejledning og introduktion Dette hæfte er et af i alt seks hæfter om projekt ”Husumparken”. Projektet er iværksat af Områdefornyelse Husum i samarbejde med de lokale interesser med henblik på at skitsere udviklingsmuligheder for Husumparken til glæde for både nuværende og fremtidige brugere af parken. Hæfte 6 indeholder det skitseprojekt, som er resultatet af en proces med både åbne borgermøder, målrettede møder med forskellige borgergrupper, dialogmøder med en bredt sammensat arbejdsgruppe og samarbejde mellem områdefornyelsen og rådgivere. Skitseprojektet er det primære output, der skal indgå i det videre arbejde med udviklingen af parken. Hæfterne 1-5 udgør tematiserede output fra det løbende projektarbejde. De er dels tænkt som dokumentation for processen, dels som et baggrundsmateriale, hvorfra idéer og skitser eventuelt senere kan hentes frem igen. Hæfte 1 beskriver stedet. Hæfte 2 redegør kort for udviklingen af to hovedgreb for parkens udformning. Der blev arbejdet videre med disse to hovedgreb, og de beskrives nærmere i henholdsvis hæfte 3 og 4. Hæfte 5 indeholder skitser for et muligt parkhus med forskellige placeringer.

Placering af parkhus/klubhus Billedregistrering Nyt hus Skole løsning Mellemrumsbygning Udbygning af nuværende klubhus Fire alternativer for et nyt parkhus

Finn Refslund Arkitekt MAA

Mols finnrefslund@live.dk

Erik Muff Reinert Art Director

Helgenæs reinert.erik@gmail.com

Bo Fisker Konsulent

DGI Idrætspolitisk afdeling bo.fisker@dgi.dk

Søren Præstholm Kulturgeograf, Ph.d. Landskabsværkstedet København sp@landskab.nu

Jørgen Nimb Lassen Forstkandidat, exam. art. Landskabsværkstedet København jnl@landskab.nu

Mikkel Stolz

Landskabarkitekt Landskabsværkstedet København


Hovedgreb 1

Hovedgreb 2

Funktion

Adgang

Natur

tion

Slette

Urbant

k Fun

Græs på taget.

I Hovedgreb 2 nytænkes parkens nuværende struktur helt med henblik på at optimere parken funktionelt. Løsningen placerer traditionelle men fleksible boldspilmuligheder centralt. Fra nord, ved skolen, og fra syd, ved klubhuset, skyder urbane aktivitetsprægede flader sig ud i parken. En hovedakse forbinder på tværs af parken til de vigtigste indgange og de urbane flader. Der udlægges en mosaik af funktionsområder, og langs kanten fyldes overskydende rum med ”natur”, der ligger som buffer mod boligbebyggelserne. En sekundær sti forbinder parkens forskellige områder.

n ktio Fun se del bin For

Nyt multifunktionelt klubhus vil kunne etableres i midteraksen mod syd og modsat skolebygningen. Her er der tidssvarende omklædningsfaciliteter og foreningsfaciliteter.et multifunktionelt park og foreningshus. Det “grønne” hus er bygget energi og miljømæssigt. Huset vil ikke alene afløse Husum Boldklubs eksisterende klubhus, det vil også blive parkens centrale mødested for alle de forskellige aktørgrupper med fælles cafè.

Adgang

Urbant

Adgang

I forbindelse med denne plan opstår følgende muligheder for placeringen af et parkhus: - udvidelse af nuværende klubhus - placering i forbindelse med skolen - en mellemrum bygning Eks. Ny mellemrumsbygning med multifunktion binder klubhus og institutionsbygning (Smørhullet) sammen. Der er tidssvarende omklædningsforhold, forsamlingsfaciliteter samt en cafèfunktion.

Der etableres evt. et nyt klubhus i midteraksen modsat skolen. Fælled

n

else ind

Natur

n ktio

Slette

io nkt

Svungen gangsti.

Urbant

Adgang

Græs på taget.

Natur


Billedregistrering


Nyt hus Parkens hus ligger som afslutning på den gennemgående hovedakse, fra den monumentale Husum Skole og gennem parken. Huset bliver hjemsted for Husum Boldklub, der får tidssvarende omklædningsfaciliteter og opholdsmuligheder. Men som navnet antyder, bliver det hele parkens hus. Her skal man som gæst i parken kunne få sig en kop kaffe, og låne legeredskaber, bolde osv. fra husets grejbank. Faciliteterne skal kunne anvendes af boligforeningerne, institutionerne omkring parken eller andre. Det kan rumme kulturarrangementer og de varme sommeraftener vil terrassen summe af liv blandet med duften af græs. Huset bliver også parkens hus i den forstand, at det bliver et grønt hus. Parkens græsflader og natur kryber så at sige videre op på og indover huset – på dets mure og tagflader. Glas

Glas

Græs på taget. Hede Bænk Trappe

Hede

Glas

Kalk stabilt grus

Parkens græsflader og natur kryber så at sige videre op på og indover huset – på dets mure og tagflader.


Nyt hus Der etableres 2 baner foran Parkens hus. Baner vil kunne anvendes til fodbold men også en række andre aktiviteter nær Parkens hus. Der skal etableres en hensigtsmæssig afskærmning - f.eks. transparent hegn - mellem den store kunstgræsbane og de to baner ved parkens hus, således at aktiviteter kan finde sted samtidigt uden risiko for konflikter.

0

5

20 m.

10

Syd

Nord

0

5

20 m.

10

Materialerum Centertorv

Hæk Terrasse

køkken

Cafétorv

Fortov 3m . 7m .

. 8m . 7m

. 4m . 8m


Skole løsning

En mulig placering af et nyt parkhus kunne være ved sammenbygning med instition ved skolen.

Navn

Nuværende bygning

Fremtidens bygning

Monument og betydning

Bygning

Kultur og aktør

Kvaliteter

Navn

Hvordan ser det ud i dag?

Hvordan kan de se ud i fremtiden?

Hvad handler det om?

Hvordan ser det ud? Hvordan kunne det se ud?

Hvem skaber kultur? Hvem er involveret?

Hvilke kvaliteter?

Det handler om at skabe og understøtte skolens bygningsmasse, som området centrale kultur og mødested.

Nybygning og eller ud - og ombygning af den nuværende bygningsmasse.

Husum Boldklub Husum Skole Husum Skolefritidshjem

Kulturel integrering.

Skolen løsning

Bygningsgentagelse eller to nye bygningskroppe

Underbygger skolen, som området centrale mødested. Der ombygges uden for parken


Mellemrumbygning Det nuværende klubhus udbygges mod syd og ind til smørhullet, så det kan rumme de facilliteter som boldklubben har behov for. Udvidelsen har også den positive effekt at den henvender sig ud af parken og kobles på instutionen optimerer synergi effekten her af. Den ligger centralt på den store kampbane, så der ikke er så langt til en sodavand for tilskuerne. Pladsdannelsen foran rummer også mulighed for vise kampe på storskærm eller andre begivenheder, hvor husets faciliteter skal i brug. Anden alternativ placering af parkhuset kunne være ved skolen eller det eksisterende klubhus kunne moderniseres og udbygges i højden. Parkhuset skal uanset placering og udformning være et centralt mødested for parkens brugere - både de organiserede (fodboldklubben, boligforeninger osv.) og uorganiserede brugere af parken, der kommer forbi og får en kop kaffen eller låner redskaber i parkhusets grejbank. 0

0

5

5

10

10

20 m.

20 m.

Eksisterende forhold


Savanne

Mellemrumsbygning

Kalkstabilt grus

Der etatableres en mellembygning i rummet mellem klubhuset og institutionen, multibanen flyttes og der plantes nye kastanje træer. Der etableres et stort træ dække som fungerer som cafe/hygge/mødested før og efter kampen

Kunstgræsbane Opstammet kastanje træ

Mellembygningen Kalkstabilt grus Parasol

Trædække

Kalkstabilt grus

Multibane

0

5

10

20 m.


Udbygning af nuværende klubhus

Navn

Nuværende bygning

Fremtidens bygning

Monument og betydning

Bygning

Kultur og aktør

Kvaliteter

Navn

Hvordan ser det ud i dag?

Hvordan kan de se ud i fremtiden?

Hvad handler det om?

Hvordan ser det ud? Hvordan kunne det se ud?

Hvem skaber kultur? Hvem er involveret?

Hvilke kvaliteter?

Det handler om at udvikle det eksisterende klubhus med nye faciliteter og funktioner. Et åbent klubhus med forskellige funktioner.

Bygningen udvides i højden og de eksisterende rum og faciliteter moderniseres.

Husum Boldklub

Der ombygges med udgangspunkt i eksisterende sokkelforhold.

Udbygning af nuværende klubhus

Den eksisterende bygningsmasse bevares som “historisk monoment”. Udvidelsen gør det muligt at åbne stedet for andre bugere end klubmedlemmer.


Opsamling: fire alternativer for et nyt parkhus Navn

Nuværende bygning

Fremtidens bygning

Monument og betydning

Bygning

Kultur og aktør

Kvaliteter

Navn

Hvordan ser det ud i dag?

Hvordan kan de se ud i fremtiden?

Hvad handler det om?

Hvordan ser det ud? Hvordan kunne det se ud?

Hvem skaber kultur? Hvem er involveret?

Hvilke kvaliteter?

Det handler om at skabe og understøtte skolens bygningsmasse, som området centrale kultur og mødested.

Nybygning og eller ud - og ombygning af den nuværende bygningsmasse.

Husum Boldklub Husum Skole Husum Skolefritidshjem

Kulturel integrering.

Det handler om at skabe et nyt grønt fælleshus. Understøtter parken, som områdets centrale grønne kulturelle mødested.

Eksisterende klubhus nedrives og der bygges en ny bygningskrop, som ligger i forlængelse af parkens akse.

Det handler om at skabe et ”fælleshus” med udgangspunkt i eksisterende funktioner. Skabe synergi mellem funktionerne.

En ny bygning forbinder det eksisterende klubhus med bygningsmassen i Smørblomsten. Den nye mellemrumsbygning taler samme designsprog, som klubhuset.

Skolen løsning

Nyt hus

Mellemrumsbygning

Bygningsgentagelse eller to nye bygningskroppe

Underbygger skolen, som området centrale mødested. Der ombygges uden for parken

Fremtidens parkråd

Stor kulturel integrering. Tilfører området et nyt bynært ”grønt” hus.

En bæredygtig nybygning vil kunne understrege parkens natur og miljøkvaliteter

Understøtter den moderne barokparks karakter.

Husum Boldklub Smørhullet Fritidsog Ungdomsklub Børnehave

Kulturel integrering. Underbygger en funktionel fortætning og udnytter eksisterende bygningsmasse. Der ombygges uden for parken Åben kulturel integrering med central aktør.

Udbygning af nuværende klubhus

Det handler om at udvikle det eksisterende klubhus med nye faciliteter og funktioner. Et åbent klubhus med forskellige funktioner.

Bygningen udvides i højden og de eksisterende rum og faciliteter moderniseres.

Husum Boldklub

Der ombygges med udgangspunkt i eksisterende sokkelforhold. Den eksisterende bygningsmasse bevares som “historisk monoment”. Udvidelsen gør det muligt at åbne stedet for andre bugere end klubmedlemmer.

Husumparken Hæfte 5 Parkhuset  

Parkhuset Hæfte 5 DGI Projekt- og landskabsværksted Finn Refslund Erik Muff Reinert Mikkel Stolz Bo Fisker Søren Præstholm Mols fi nnrefslund...