Page 1

c

o

o L o

w

=

o

o

a :

a \ -

A

\a I

I :

i\a

a ! al \ \a

^


A n

T

lJ

VanMotorCitynaarMowerCity:

hoe inwonershun failliete Detroit een nieuwetoekomst geve

Grasmaaien vooreen beterewereld Yraag niet wat uw land voor u kan doen,maarrraag watuvooruw land kunt doen' In Detrcit, de failliet verklaarde autostad, is het Kennedy-citaat brandend actueeL Burgerc nemen er zelf het heft in handen, enrg doen dat op een b[izonder originele manien tcr* LeentjeDe Leeuw ruot Erik Eggermont

\


Maar de verloederingweerhoudtsommigeDetroiterser nietvanom zelfdetouwtjesin handente nemen.DeMower GangillustreertperfecthoezeerAmerikanenkampioen nodigingvaneenheusegang.Gelukkigis hetgeengevaarlijk zijn in burgerinitiatieven. Bij tegenslagwachtje niet tot bende,integendeel.Wegaanop stapmet de Mower Gang, iemandje eenhelpendehandkomt toesteken.Nee,je gaat enja, datheeftallesmet grasmaaiers gewoonzdlfaandeslag. te maken. WewordenopgepiktaanhethoteldoorTim Bailey,fanatiek lid van de Mower Gang,die ons naar StoepelPark2 zal Roeping brengen,een recreatiegebied dat er tegenwoordigniet al InitiatiefnemervandeMower Gang,'maaiersbendeleider' te florissantuitziet.Vanavondis het park het actieterrein zoje wilt, is Tom Nardone(43).In 1994verhuisdehij van vandebende.Maar eerstverteltTim deontstaansgeschie- BostonnaarDetroitom er,zoalszoveleanderen,te werken denisvan degang. in de auto-industrie.Ondertussenheefthij dat zinkende "Hetaantalinwonersvandestadisdoordegrotewerkloos- schipverlatenen verdienthij de kost met de verkoopvan heidfors gedaald,waardoorook de belastinginkomsten vibratorsen kogelwijevesten. eenflinke duik hebbengenomen",zegthij. "Dusmoester Inspiratievoorhet mower-projectvond hUdriejaargeleden forsbespaardworden.De openbareruimtes,parkenen in het boek BowlingAlone:The Collapseand Revivalof speelterreinen behoordentot degrootsteslachtoffers." AmericanCommuniry.DaannbeschrijftRobertD.Putnam In dejarenvijftig,hoogdagen voordeauto-industrie, telde de achteruitgang van het Amerikaanse'sociale kapitaal' Detroitnog1,8miljoeninwoners.Daarblijft nu nogamper sindsdejaren vijftig. dehelftvan over.Samenmet deautoproductiegingdestad "ln de generatievan mijn vaderwaren er wiendenclubjes tenonder.We merkenhet zelf ook wanneerwe door de die regelmatigkaart-en drinkavondjesorganiseerden, en stadrijden en met haar inwonerspraten.De verkrotting in het weekenddedenze dan samengemeenschapswerk. heeftopm zich heengegrepen, de helft van de straatlan- In mijn generatiezie ik dat veelminder en ik wilde daar werkt niet meer.Levenin het Detroitvan nu draait zogehetenpockets,kleinebuurten,vaakslechtsâ‚Ź6nf at, waar het somsergjong, trendy en relatiefveilig is,f anderepocketsabsoluteno-gozones zijn et is niet zonder enige vooringenomenheid dat we voet aan wal zetten in Detroit, de onlangs failliet verklaarde Motor City. We zijn er namelijk op uit-

1I

**"MJrti

heeftgsengeldflr;ll I y' m,Cf.romlle t -,: ' ' pef,lcnte / /t', onderhouden. DeMowerGang maaitdanmrqr zelfhetgras.

y'ouEn e^

YW:';;,AF 26 0 K TO B E R 2 0 1 3


A 5-f,

/l

(1-

_L ?

./

Tony,beterbekend alsScreamingWeasel, werd verkozentot PusherManofthe Year.

ietsaan doen.In kaartenof drinken in groephad ik geen "Of neemJoey,die kreegvan eenweduwede grasmaaier interesse, maar ik wilde wel het wijwilligerswerk in. cadeaudie haar overledenechtgenootnog maar net had "In diezelfdeperiodesloot de stadhaar parken en werd het gekocht Deman had explicietgevraagddemaaieraanJoey grasniet meergemaaid.Zo ontstondener in buurten met en de Mower Gangte schenken. veelverlaten woningen plekken waar het gras zo hoog stond,datcriminelenvanallerleiallooiermaaraltegraa!Pusher Man of the Year dedonkerehoekjesopzochten.Hoewelik met mijn gezin "Ik denk dat er nu een dertigtal mensenop regelmatige in desuburbswoon waar allesis voorzien,vond ik dat ook basismeekomt helpen.In onzebeginperiode-we zijn nu dekinderen in de minder welgesteldebuurten hun plekje driejaar bezig- haddenwe ook noggeenvastmaaimoment, verdienenwaar ze zorgelooskunnenspelen." maar nu is het voor iedereenmakkelijkin te plannen:om "Kinderendienu nietdekanskrijgenom onbezonnenbui detweewekenkomenwesamen,altijdopwoensdag.Waar tente spelen,zullenook niet opgroeientot productievevol- precies,dat kun je vindenop Facebook.In de zomer,wanwassenen", valt Tim bij. neerhet langerlicht is, doenwe somsdrie parkenop een

Geengeld, maar mensen "Naevenzoekenop CraigslistQtopulaire Ameriksansezoekertjeswebsite, LDL), vond ik eentractormaaiervoor 250 dollar",zegtTom. "In m'n een$eging ik ermeerondjesrijdenin deverlatenparken,vooralom na te denkenoverhet werkof gewoonom mijn hoofdleegte maken.Maarik had al sneldoor dat ik voor de grotereparkenextra volk zou nodighebben,dusplaatsteik eenoproepop Facebook. Onmiddellijkkreegik eenboel reactiesvan mensendie geld wilden geven.Maar dat was niet mijn bedoeling.Ik had mensennodigmet eengrasmaaier6n eenpick-upofwachtwagenwaarrneeze die kunnen vervoeren. "Maardieblekener gelukkigook genoegte zijn. En allemaal haddenze zo hun eigen reden om lid te worden van de

metveel mensen samenwerkt' kanhetsnel

il:liir:n

DitvoorjaarorganiseerdedeMowerGangzelfs eenMotown Mowilw,n,en24uurdurendemanimarathonwaarbijparken in de helestadwerdenopgeruimd.Na afloopwerden er allerlei trofeeâ‚Źnuitgereikt,waaronderde PusherMan of the Year-award.Die ging naar Tony,beter bekendals ScreamingWeasel, eenvandeweinigebendeleden die nog met eentraditionelegrasmaaier,een pushermower, het hogegrasbestrijdt Vaneenwoordspelletjezijn zehier niet vies,want dankzijhun pusher-werkhoudenze de andere pushers(drugdealers)op eenafstand.

#il'fill*;Iili?ff1,iil:::T,T::Ttrjff3il::: gemeenschap ofvoor de kinderen,maarvoor zichzr zijn splinternieuwesuperdeluxegrasmaaier.

ffi

il

,,

J*=^** opFacebook hrde zomerdoenwesoms drieparkenopeen avond. Alsjemetveel

mensensamenwerK l<anhetsnelgaan,h6'


13

Verloedering in Detroit. Initiatieven alsdeMowerGang brengen weer wat leefbaarheid in de stad.

Ophet mow eyentvanvandaagzijn er meerdan twintig bendeledenaanwezig.Voor het overgrotedeel mannen, maarwe zienook enkelewouwen.Diekruipenniet op een grasmaaier,maar rapenhet zwerfuuilop. ZoalsNicole Hampton (37),in het dagelijkslevengezinsconsulent. Nicole:"ln mijn eigenbuurt ben ik erg betrokken bij de volkstuinenen anderegemeenschapsinitiatieven zoals Ik hou ervan om gemotiveerde, schoonmaakploegen. betrokkenmensensamente brengendieonzestadmooier we allemaalhetzelfde:eenbeterDetroit." willen maken." Nadathet helepark is schoongemaakt, vallende motoren stil en komende gesprekkenop gang.Met het nodigebier l,lannenvan hun woord erbij,dat spreekt. "DeMower Gangheb ik zelf gecontacteerdom te helpen Eind oktobersluit de Mower Ganghet seizoenaf met een neteen park in onzebuurt,eenverborgenpareltjedatwel laatstemow event,dat traditiegetrouwgepaardgaat met wat extra aandachtkon gebruiken.Hulp via de stadaan- lekkeretenenveelbier.Daarnais het wachtentot de eerste wagenis hier hopeloos.Ik was zo enthousiastover hun lentezondegrasperkenweer leveninblaasten zemet frisse werkdat ik nu zelfbij debendezit.(lacht)Zebrengenecht moedweeraande slagkunnenom Detroit weer eenstuk weerlevenin buurtendietendodelekenopgeschreven,6n leventerug te geven. hetzijn mannenvan hun woord. Zedagenstipt op tijd op enleverenfantastischwerk af.En achterafblijvenzegezellig Tv-tip: op lO november besteedt Anthony Bourdain hangen,etenzesamenpizzaen drinken eenbiertje. in zijn CNN-progftrmmaPartsUnknownaandacht aan "Overalwaarze de Mower Gang. Hetinitiatiefwerkt bijzonderaanstekelijk. rtrschijnen,komenbuurtbewonersde maaiersspontaan www.mowe19ang.com weetNicole."In sommigespeeltuinenzijn www.facebook.com/MowerGang meehelpen", zelfsal nieuwespeeltuigengeinstalleerd.Fantastischtoch? 0nzekinderen zijn onzetoekomst,en uiteindelijkwillen Met dank aan Connectaons,www.connections.be 26 oKT O A E R 2 ()1 5

Profile for Erik Eggermont

The mower Gang  

Volunteer initiative of people in Detroit, who decided to battle the bankruptcy, by Mowing and cleaning the run-down public parks in order t...

The mower Gang  

Volunteer initiative of people in Detroit, who decided to battle the bankruptcy, by Mowing and cleaning the run-down public parks in order t...

Advertisement