Page 1

Flygtninge og traumer Tre kursusdage p책 CETT, Center for Traume- og Torturoverlevere April-maj 2011


Flygtninge og traumer efterår 2010 Sundhedsstyrelsen vurderer, at cirka 30% af alle flygtninge i Danmark har alvorlige trau­ mer efter krig, flugt og tortur. Traumerne påvirker deres liv voldsomt. De isolerer sig, har svært ved at indgå i menneskelige relationer og bevare deres plads på arbejdsmarkedet.

Udbytte

Praktisk info

Efter kurset har du fået: •

viden om traumer og traumatiserede borgeres grundlæggende livsbetingelser

Sted:

CETT Banegårdspladsen 1, 3. sal 7100 Vejle Tlf.: 7642 0310

Traumerne påvirker også de ramtes ægte­ fæller og tilknytning til deres børn.

viden om de symptomer, der følger med diagnosen

Pris:

3.500 kr. inklusiv forplejning

For fagpersoner, der møder traumatiserede i deres arbejde – f.eks. socialrådgivere, sprog­­læ­ rere, pædagoger og projektansatte – er dialog og relation vigtige arbejdsredskaber. Her udgør traumatiserede en særlig udfordring, fordi deres sygdom rammer både tilliden til andre mennesker, koncentrations- og indlærings­ evnen samt den grundlæggende empati, som er forudsætningen for en vellykket dialog.

viden om, hvorfor og hvordan traumer smitter

Tilmelding: På www.cett.dk inden 22. marts.

Som fagperson kan man opleve, at de faglige redskaber kommer til kort. Men indsigt i gængse traumesymptomer, deres baggrunde og konsekvenserne for de ramte kan give frugtbare nye indgangsvinkler til arbejdet med traumatiserede flygtninge.

redskaber til at håndtere dit eget arbejde med traumatiserede borgere

viden om, hvordan du skaber det gode møde med traumatiserede borgere

en tværfaglig vinkel på arbejdet med traumeproblematikken

Mere info: 7642 0334 • Azra.Hasanbegovic@ psyk.regionsyddanmark.dk Kursusbevis udleveres.

Undervisere på forløbet Eva Malte

Jakob Zeuthen Schmidt Cand. psyk. Specialist i børnepsykologi. Mange års erfaring med bør­ne­psykiatri, PPR, terapeutisk behandling af to­sprog­ede børn og som supervisor i Gellerup, Århus. Efterspurgt oplægsholder.

Privatpraktiserende psykolog i Vejle. Erfaring fra psykiatrien generelt og særligt i forhold til trau­ma­ tiserede flygt­ninge. Ekstern lektor i klinisk psykologi ved Aalborg Uni­versitet.

Ulla Hartvig Uddannelseskonsulent på CETT. Har arbejdet med flygtningeområdet i 10 år, både som und­er­viser og kon­su­­ lent. Forestår kon­fe­­ rencer, projekter og ud­dannel­ser inden for traumeområdet.


Program for de tre temadage Traumer, tortur og smerter

Relationsproblematikker

Komplekse dialoger

1. temadag den 5. april 2011 kl. 9 - 15

2. temadag den 14. april 2011 kl. 9 - 15

3. temadag den 5. maj 2011 kl. 9 - 15

En introducerende dag om traumer, deres baggrund og konsekvenser

Om gevinster og udfordringer i arbejdet med traumatiserede

Om traumer i familien og interkulturel kommunikation

9.00 – 11.30 Hvad er et traume? PTSD-diagnosen. Svære traumer hos flygtninge. Sekundær traumatisering. Historisk perspektiv.

9.00 – 12.15 Relationen mellem fagperson og traumatiseret: overføring og modoverføring.

9.00 – 12.00 Børn i traumatiserede familier, relationspro­ blemer og tilknytning.

Slid på hjælperen. Forebyggende tiltag.

Dialogen med familien. Familiestrukturer.

Kommunikation med traumatiserede.

Underviser: Eva Malte

13.00 – 15.00 Din egen praksis i forhold til relationer og kommunikation.

12.45 – 15.00 Dialogens interkulturelle komplikationer: At kommunikere på tværs af sprog, kultur og traumer. Brug af tolk.

Underviser: Ulla Hartvig 12.15 – 13.45 At leve i eksil. Udfordringer og begrænsninger i eksillivet. Underviser: Amira Saric Øvelser, refleksion og gruppearbejde. 14.00 – 15.00 Ofte anvendte torturmetoder og deres baggrund. Senfølger: falanga, ophængning og tvungne stillinger. Behandling og indsats ved smerter.

Rollespil, øvelser og oplæg Underviser hele dagen: Jakob Zeuthen Schmidt

Underviser: Azra Hasanbegovic

Underviser: Lone Gravgaard Hvilsom

Lone Gravgaard Hvilsom Fysioterapeut på CETT. Har 10 års erfa­ring med behandling af traumatiserede, både ambulant, udgående og i grupper. Underviser på sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelser.

Amira Saric

Azra Hasanbegovic Udviklingskonsulent på CETT med ansvar for fundraising og forskning. Cand.mag. i engelsk og fransk. Har holdt en lang række oplæg om traumer og eksil, blandt andet i CETT-regi.

Uddannelseskonsulent på CETT. Har arbejdet med traumeområdet i 10 år, både som op­ lægsholder, und­erviser og netværks­facilitator. Desuden projektleder på “Ethnos - folkeligt forum”.


Center for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark CETT er et specialiseret behandlings- og udviklingscenter. Her behandles mennesker med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), som har lovligt ophold i Danmark og er blevet traumatiserede uden for landets grænser. Målgruppen tegnes især af flygtninge-indvandrere, men kan f.eks. også være hjemvendte danske soldater. Organisatorisk hører CETT til i Psykiatrien, Region Syddanmark. Centret drives i henhold til regionens forpligtelse til specialiseret behandling og driver også indtægtsdækket virksomhed. Læs mere på CETT.dk. CETT har tre opgaver: •

Specialiseret behandling af mennesker med krigs-, flugt- og torturtraumer, der har symptomer svarende til PTSD-diagnosen

Udvikling og uddannelse af faggrupper især i social-, undervisnings- og sundhedsvæsnet – f.eks. sagsbehandlere, sundhedspersonale, psykologer og undervisere

Metodeudvikling gennem udviklings- og forskningsarbejde

Flygtninge og traumer 2011  

Pjece om kursusforløbet "Flygtninge og traumer 2011"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you