Page 1

M aq ue taci贸n con Scrib us Vice nte M art铆ne z de Ce s tafe 20/6/2008

1


Un pouco de h is toria Linotipia

h ttp://w w w .youtube .com /w atch ?v=nf0h D W O rnW A

19 84 Im pre s i贸n l 谩s e r, Pos tScript (Adobe ), Page m ak e r (Al dous , Adobe ), M acintos h

Quark Xpre s s (Quark ) InD e s ign (Adob e ) 2


O prob l e m a da cor Cor por adición

Im pre s ión a 4 core s

¿Qué pinta o K?

Cor por s ubs tración

h ttp://e s .youtube .com /w atch ?v=Z 1tk 0Vaw w aE

h ttp://e s .youtube .com /w atch ?v=D T3YZ 0l cags

3


Ante s de e m pe zar Al gúns cons e l l os - Scribus non é un e ditor de te xtos . Sirve para e ditar o e s pazo. - As im axe s da w e b (70-9 0 ppp) raram e nte s irve n para im pre s ión e n pape l(200-300 ppp) - Para im pre s ión conta m áis a cal idade das im axe s ca o tam año - As im axe s prim e iro e n form ato TIFF e l ogo e n JPEG ou PNG - As il us tracións pre fe ribl e m e nte e n form ato EPS ou SVG

4


Ante s de e m pe zar Al gúns cons e l l os (cont.) Para e dición de pe riodicos : - Em pre gar un conxunto re ducido de fonte s - Para o corpo do te xto us ar fonte s con s e rif - Para os titul are s fonte s s e n s e rif - Axus tar e s paciado da l iña ó 110% do tam año da fonte Fas e s do trabal l o: 1. Face r un borrador a l apis 2. Pre parar o te xto corre xido e n fich e iros . Conce ntrars e no contido 3. Pre parar as im axe s e as il us tracións 5


Ante s de e m pe zar Fonte s h ttp://w w w .cre am undo.com /inde x.ph p?l ang=e s

9 800 fonte s (tam 茅n al fabe to gal e go)

h ttp://w w w .dafont.com /ipane m a-grafica.d9 10

Fonte s gal e gas

h ttp://w w w .fontrive r.com /

Font Rive r

h ttp://w w w .fontre actor.com /

Font Re actor Ide ntificaci贸n de fonte s O utras re fe re ncias

h ttp://w w w .m yfonts .com /w h atth e font/

h ttp://w w w .m icrom e diaarge ntina.com .ar/bonus /l ink s -graficos /fue nte s tipografias -fonts .ph p

6


Ante s de e m pe zar Cl iparts /Fotos O pe n Cl ip Art Library

h ttp://ope ncl ipart.org/

Fre e Cl ip Art

h ttp://w w w .fre e fe ve r.com /fre e cl ipart/

M arcos artĂ­s ticos W P Cl ipart

h ttp://w w w .1-com pute rs tatione ry.com /s tatione ry_te m pl ate _pape rs /artis tic_s tatione ry_pape rs /artis tic _s tatione ry_pape rs .h tm h ttp://w w w .w pcl ipart.com /brow s e .h tm l

Arq uivo GIM P (32000 fotos ) Re fe re ncias dom inio publ ico

h ttp://gim p-s avvy.com /PH O TO -ARCH IVE/ h ttp://e n.w ik ipe dia.org/w ik i/W ik ipe dia:Publ ic_dom ain_im age _re s ource s

7


Scrib us CARACTERÍSTICAS Program a de s ofw are l ibre para autoe dición Com e zo no 2001. Ve rs ión actual1.3.3.11 Ve rs ións para Linux, Unix, M ac O S X e W indow s Exportación ve rs átile n PD F, Pos tScript e ncaps ul ado e SVG Apl icacións : pe riodicos , fol l e tos , pre s e ntacións , ... D ocum e ntos PD F avanzados : form ul arios , botóns , pas s w ords , ...

8


Scrib us

CARACTERÍSTICAS (cont.) M ane xo de cor CM YK Fonte s True Type e O pe nType Control adore s de Pos tScript Garda os arq uivos e n XM L Linguaxe de s cript Pyth on O bxe ctos : páxinas , m arcos de im axe , form as e pol ígonos , táboas Funcional idade s : e s til os , páxinas m e s tras , capas , ál bum de re corte s , al iñación e dis tribución

9


Scrib us Produtos com pl e m e ntarios e n Linux Gim p Ink s cape Acrobat Re ade r Libre rías para xe s tión da cor Pe rfís ICC para xe s tión da cor Patróns (te m pl ate s )

1 10


Scrib us e n acci贸n Inte rface Barra de fich e iros Barra de e dici贸n Barra de fe rram e ntas

Barra de fe rram e ntas PD F Barras de e s tado

11 1


Scrib us e n acción Configuración Para o docum e nto actual/Para todos os docum e ntos (Pre fe re ncias ) Configuración idiom a Unidade s Tam año dos docum e ntos Configuración ruta por de fe cto

1 12


Scrib us e n acci贸n Novo docum e nto Us o de patr贸ns Es til o de te xto Es til o de l i帽a P谩xina m e s tra

1 13


Scrib us e n acción M arco de te xto Story e ditor M e nú conte xtualdun m arco de te xto Es til os de párrafo

14 1


Scrib us e n acci贸n M arco de im axe Ins e rtar im axe s M e n煤 conte xtualdun m arco de im axe

15 1


Scrib us e n acción Form as e pol ígonos Cre ación de pol ígonos e l iñas Conve rs ión e n m arco de te xto ou im axe Fus ión con te xto

1 16


Scrib us e n acci贸n Propie dade s dos m arcos Propie dade s X,Y,Z Propie dade s Form a Propie dade s Te xto Propie dade s Im axe Propie dade s Li帽a Propie dade s Core s

17 1


Scrib us e n acci贸n O utras funcional idade s Taboas Es q ue m a Al bum de re corte s Capas Al ine aci贸n de m arcos D is tribuci贸n de p谩xinas

1 18


Scrib us e n acci贸n Exportar a PD F Xe ral Fonte s Se guridade Cor

1 19


Re fe re ncias W ik ipe dia h ttp://e n.w ik ipe dia.org/w ik i/Scribus

Pรกxina de Scrib us h ttp://w w w .s cribus .ne t/

M anuale n cas te l รกn h ttp://w w w .ie s fue nte .org/de partam e ntos /inform atica/Te m as _inform atica/bach il l e rato/M anual _de _Scribus .pdf

2 20

presentacion  

presentacion