Page 1

BUSINESSLINK 2010 Business-to-Business Lolland-Falster

Find din professionelle samarbejdspartner på Lolland-Falster. Fakta & kontaktoplysninger om virksomheder på Lolland-Falster. Find your professional subcontractor on Lolland-Falster. Facts and contact information about companies on Lolland-Falster.

erhvervsråd L O L L A N D - FA L S T E R

Marts/March 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

1


Tina Charlotte Koeffoed Direktør, Erhvervsråd Lolland-Falster Director, Business Council Lolland-Falster

Businesslink 2010 – et B2B-værktøj/tool

Pf

Profilering

Lb

Lobbyisme

Uv

Udvikling

Rg Rådgivning

Businesslink 2010 er skabt på initiativ af Erhvervsråd Lolland-Falster som et brancheopdelt erhvervskatalog, designet og udviklet som et B2B-værktøj. Kataloget rummer en oversigt over de virksomheder på Lolland-Falster, der har ønsket at profilere sig på denne måde, med en præsentation af den enkelte virksomhed, kontaktinformationer, oversigt over produkter, ydelser og kompetencer m.m. Formålet med kataloget er bl.a.: • at synliggøre landsdelens virksomheder i forhold til Femern Bælt-projektet • at introducere nye virksomheder til landsdelens erhvervsliv • at skabe øget samhandel mellem landsdelens virksomheder • at skabe større overblik for projektledere, indkøbere m.v. Businesslink udsendes én gang årligt med de nyeste informationer om virksomhederne. Udover denne trykte udgave er informationerne også tilgængelige på internettet, bl.a. på Erhvervsråd Lolland-Falsters hjemmeside – www.erhverv-lolland-falster.dk Velkommen som bruger af Businesslink 2010!

Marie Louise Friderichsen Formand/Chairman

Tina Charlotte Koeffoed Direktør/Director

2 | BUSINESS LINK 2010

Businesslink 2010 is created by Business Council Lolland-Falster. It is a sector-by-sector business catalogue, designed and developed as a B2B tool. The catalogue contains an index of companies in Lolland-Falster that have wished to profile themselves using the Businesslink tool and includes a presentation of the individual companies, their contact information as well as an overview of their products, services and competencies.

Indholdsfortegnelse / table of contents

Erhvervsråd Lolland-Falster

Nv

Netværk

Mp

Medlemspleje

Fb

Femern Bælt

4

Erhvervsråd Lolland-Falster Business Council Lolland-Falster

8

Lolland-Falster – et vækstcentrum LOLLAND-FALSTER – a growth centre

10

Guldborgsund Kommune guldborgsund municipality

12

lolland kommune lolland municipality

Business Council Lolland-Falster

Pf

PROFILING

Lb

LOBBYING

15

bygge & anlæg Building & construction industry

Uv

DEVELOPMENT

The aims of the catalogue include: • To promote the area’s businesses in relation to the Femern Belt Project • To introduce new businesses to the local business community • Create increased trade between the local businesses • Give project managers, purchasers and others a greater overview

Rg

ADVICE AND CONSULting

ejendomme - køb, salg, udlejning Properties - buying, selling and leasing

Nv

NETWORKS

27

Mp

MEMBERSHIP BENEFITS

fremstillingsvirksomheder Manufacturing factories

Fb

FEMERN BELT

33 43

indkøb Purchasing & Shopping

55

Kommunikation - it & design communications - it & design

67

konsulenter & rådgivere Consultants & Advisers

Businesslink is published once a year and features the latest information about the companies. In addition to the printed version, the information can also be found on Business Council Lolland-Falster’s website – www.erhverv-lolland-falster.dk We welcome you as a Businesslink 2010 user!

Erhvervsråd Lolland-Falster/ Business Council Lolland-Falster Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby Telefon/Phone +45 70 22 89 01 www.erhverv-lolland-falster.dk info@erhverv-lolland-falster.dk

87

overnatning & restaurant Accommodation & Restaurants

99

service & materiel udlejning Service & Renting out materials

115

transport Transportation business

BUSINESS LINK Lolland-Falster Udgives af / Published by:

Ansvarshavende/responsible: Tina Charlotte Koeffoed Redaktion/Editorial staff: Finn Sørensen Design: Celcius360 Reklamebureau

Branche / business

129 134

andet miscelleanous øvrige kontaktoplysninger additional contact information

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

3


Pf

Lb

Uv

Rg

Nv

Mp

Fb

- vi skaber vækst...

Pf

Erhvervsråd Lolland-Falster – Lolland-Falsters største erhvervsnetværk

Lb Erhvervsråd Lolland-Falster arbejder for fortsat vækst på Lolland-Falster. Det gør vi i et tæt samarbejde med kommunerne, andre offentlige myndigheder og institutioner – og med erhvervslivet på Lolland-Falster. Målet er, at medvirke til udvikling af det eksisterende erhvervsliv samt at tiltrække nye virksomheder, investeringer og kapital. Den stærke opbakning fra landsdelens virksomheder er Erhvervsråd Lolland-Falsters styrke. Opbakningen gør Erhvervsrådet til et vigtigt talerør for erhvervslivet, og det giver os samtidig styrken til at udvikle Erhvervsrådet som serviceorgan for vores medlemsvirksomheder. Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster bliver du en del af landsdelens største erhvervsnetværk, og du kan drage nytte af Erhvervsrådets kompetencer og services indenfor en række relevante områder. På de følgende sider beskrives de 7 fokusområder vi arbejder med til gavn for landsdelen og for vore medlemmer.

Pf

Rg PROFILERING

Rådgivning

Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster er du med til:

Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du mulighed for:

• at øge kendskabet til Lolland-Falster og din virksomhed gennem presseomtale af de gode historier i landsdækkende aviser, fag og tidsskrifter, kvartalsmagasinet ”Erhverv Lolland-Falster” samt andre relevante medier • at synliggøre og profilere områdets fyrtårne og potentialer • at tiltrække nye virksomheder, investeringer og kapital til vores landsdel

• at få kvalificeret rådgivning og vejledning i forbindelse med din virksomheds etablering, drift og udvikling, uanset om du er iværksætter, lokal erhvervsdrivende eller ny virksomhed i vores område • at få relevant rådgivning og information om din virksomheds muligheder i forhold til Femern Bælt projektet • at blive henvist til lokale rådgivere og samarbejdspartnere

Nv

Profilering

LOBBYISME

NETVÆRK

Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster er du med til:

Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du mulighed for:

• at støtte op om lokale mærkesager • at præge erhvervspolitikken lokalt, regionalt og i forhold til Christiansborg • at sikre lobbyarbejde mellem lokale, regionale, nationale og internationale interessenter og investorer

• at synliggøre dig selv og din virksomhed overfor nye potentielle kunder og samarbejdspartnere • at møde andre spændende virksomheder og deltage i faglige og brancherelaterede netværk • at få hjælp til at åbne døre, du ikke selv kan åbne, eller måske ikke engang selv kender

Lb

Lobbyisme

Uv

Udvikling

Rg

Rådgivning

Nv

Netværk

Mp

Medlemspleje

Fb

Femern Bælt

For yderligere information Har du behov for yderligere informationer, råd eller vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os: Erhvervsråd Lolland-Falster Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby Tlf: +45 7022 8901 E-mail: info@erhverv-lolland-falster.dk Hjemmeside: www.erhverv-lolland-falster.dk

Mp

Uv

Fb

UDVIKLING

MEDLEMSPLEJE

Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster er du med til:

Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du mulighed for:

• at sikre, at Lolland-Falster og vores lokale virksomheder får størst mulig udbytte af Femern Bælt forbindelsen før, under og efter byggeriet • at tiltrække nye virksomheder, investeringer og kapital til vores landsdel • at igangsætte, synliggøre, og realisere større kommunale og virksomhedsrettede udviklingsprojekter

• at kontakte vores konsulenter hver gang du har brug for individuel og uvildig rådgivning og sparring i forhold til din virksomhed • at deltage i spændende foredrag, virksomhedsbesøg, kurser, seminarer, konferencer og netværk med fokus på faglig og personlig udvikling • at modtage relevant information via vores nyhedsbreve, hjemmeside, kvartalsmagasin m.m.

FEMERN BÆLT Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du en unik mulighed for: • at synliggøre din virksomhed overfor de rigtige beslutningstagere • at få kvalificeret rådgivning og sparring om din virksomheds muligheder i forhold til Femern Bælt byggeriet • at deltage i informationsmøder, seminarer, konferencer og netværk med fokus på projektet • at modtage vigtig information bl.a. via vores nyhedsbreve, hjemmeside og kvartalsmagasin

4 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

5


Pf

Lb

Uv

Rg

Nv

Mp

Fb

- we create growth....

Pf

Business Council Lolland-Falster – Lolland-Falster’s biggest commercial network

Business Council Lolland-Falster works to promote continued growth on Lolland-Falster. We do this in close collaboration with municipalities, other public authorities and institutions - and with the Lolland-Falster business sector. The objective is to contribute to the development of the existing business sector, and to attract new businesses, investments and capital. Business Council Lolland-Falster’s strength is based on the support of the local commercial community. Such support enables the Business Council to act as a serious spokesperson for the commercial community, and at the same time it gives us the ability to develop the Business Council as a service provider for our business members. The following pages describe the main areas in which we are working for the benefit of our local area and members.

PROFILING

Rg

ADVICE AND CONSULting

MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER HELP:

MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO:

• increase the awareness of Lolland-Falster and your company through media exposure of positive ‘good stories’ in national papers, trade journals, magazines, the quarterly magazine “Erhverv Lolland-Falster” and other relevant media • visualise and highlight the area’s great potential • attract new companies, investments and capital to our area

• receive qualified advice and guidance in connection with establishing, running and developing your business, whether you are an entrepreneur, locally established or a newly established business in our area • receive relevant advice and information about your business’ opportunities in connection with the Femern Belt project • be referred to local consultants and potential collaborative partners

Nv

Lb

Pf

PROFILING

Lb

LOBBYING

LOBBYING

NETWORKS

Uv

DEVELOPMENT

Rg

ADVICE AND CONSULting

MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER HELP:

MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO:

Nv

NETWORKS

Mp

MEMBERSHIP BENEFITS

Fb

FEMERN BELT

• support local major issues • influence business policy locally, regionally and nationally • ensure lobbying between local, regional, national and international interested parties and investors

• gain exposure to new potential clients and collaborative partners • meet other interesting businesses and participate in trade and industry-related networks • get help opening those doors you cannot open yourself – or may not even be aware of

For further information If you require further information, advice or guidance, please feel free to contact us at: Business Council Lolland-Falster Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby Tel.: + 45 7022 8901 E-mail: info@erhverv-lolland-falster.dk Website: www.erhverv-lolland-falster.dk

Mp

Uv

Fb

DEVELOPMENT

MEMBERSHIP BENEFITS

MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER HELP:

MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO:

• ensure that Lolland-Falster and our local companies enjoy the best possible benefits from the Femern Belt connection before, during and after the construction work • attract new companies, investments and capital to our area • establish, make visible and realise major municipal and business oriented development projects

• contact our consultants every time you need individual and impartial advice and exchange of ideas in connection with your business • participate in stimulating lectures, business site visits, courses, seminars, conferences and networks with focus on professional and personal development • receive relevant information via our newsletters, website, quarterly magazine etc.

FEMERN BELT MEMBERs OF BUSINESS COUNCIL LOLLAND-FALSTER YOU HAVE AN UNIQUE CHANCE TO: • make your business visible to the right decision-makers • gain qualified advice and exchange ideas about your business’ possibilities with relation to the Femern Belt construction work • participate in information meetings, seminars, conferences and networks focusing on the project • receive important information e.g. via our newsletters, website and quarterly magazine

6 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

7


Lolland-Falster

LOLLAND-FALSTER

– et vækstcentrum

Lolland-Falster er først og fremmest kendt som et væsentligt landbrugsområde, for sine turistmæssige værdier og i de senere år endvidere for sine aktiviteter og initiativer på energi- og miljøområdet. Ikke mindst sidstnævnte har skærpet landsdelens profil og øget fokus. I de kommende år vil interessen for landsdelen fortsat øges markant, ikke alene på grund af indsatsen på energi- og miljøområdet, men også i kraft af den omstændighed, at Lolland-Falster bliver hjemsted for ét af Europas største anlægsprojekter – den faste forbindelse over Femern Bælt. Dette gigantbyggeri med tilhørende landanlæg – nye veje, togforbindelser m.v. – samt en række andre store offentlige investeringer vil øge aktivitetsniveauet på Lolland-Falster betragteligt de kommende år. Femern-muligheder Selve anlæggelsen af den faste Femern-forbindelse sker efter planen i perioden 2012 til 2018, men allerede nu er betydelige aktiviteter i tilknytning til projektet sat i gang. De kommende år vil aktiviteterne stige støt og gøre Lolland-Falster til et område med betydelig fokus og basis

8 | BUSINESS LINK 2010

– a growth centre for øget vækst. Såvel den danske som internationale interesse for landsdelen vil øges og i sig selv medvirke til nye muligheder for vækst og fremgang. Såvel eksisterende virksomheder som virksomheder, der etablerer sig i tilknytning til det gigantiske byggeri, vil opleve Erhvervsråd Lolland-Falster som deres praktiske indgang til projektet. Erhvervsrådet vil vejlede virksomhederne om konkrete muligheder og betingelser og fremstå som erhvervslivets direkte vej til Femern Bæltprojektet. Fremtidens centrum Den faste forbindelse over Femern Bælt vil placere LollandFalster centralt i fremtidens Europa. Landsdelen bliver centrum på den grønne vækstakse, der opstår mellem metropolerne Hamborg og København/Malmø. Erhvervsråd Lolland-Falster samarbejder med en række aktører om at skabe de bedste betingelser for at give erhvervslivet størst muligt udbytte af de nye muligheder, der opstår for vækst og fremgang i fremtidens Europa.

Lolland-Falster is mainly renowned for its agriculture, its tourist attractions and more recently its activities and initiatives in energy and environmental sector. The latter, in particular, has led to increased focus and a sharper regional profile. In the coming years the region will continue to be the subject of increased focus, not only as a result of these initiatives but also because Lolland-Falster will be home to one of Europe’s largest building projects – the fixed link across the Femern Belt. This massive construction project along with its related land-based installations – new roads, train connections etc. – coupled with several major public investment schemes will generate a marked increase in activity in the region. The Femern opportunities Construction of the fixed Femern Link is scheduled to take place between 2012 and 2018, but even now important project-related activities are underway. The coming years will see a steady growth in activity, making Lolland-Falster a focus region and providing the basis for increased growth. Both Danish and international

interest in the region will themselves contribute towards new opportunities for growth and development. Existing companies and newly established businesses linked to the gigantic construction project will experience Business Council Lolland-Falster as their practical business partner and natural gateway to the project. The council will advise companies on specific opportunities and conditions, and act as the business community’s direct link with the Femern Belt project. Centre of the future The fixed link across the Femern Belt will ensure LollandFalster a central position in tomorrow’s Europe. The region will be at the centre of the sustainable growth axis generated between the metropolises of Hamburg and Copenhagen/Malmø. Business Council Lolland-Falster collaborates with a number of players to create the best possible conditions so that the business community can capitalise on the new opportunities for growth and development in the Europe of the future.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

9


OSLO

én indgang STOCKHOLM

KØBENHAVN

GULDBORGSUND KOMMUNE

Guldborgsund Kommune vægter erhvervslivet højt. Derfor behøver du og din virksomhed kun at henvende jer et sted for at få en hurtig, kompetent og effektiv sagsbehandling.

HAMBURG

Vi lægger vægt på, at virksomhederne kan placere sig strategisk rigtigt. Derfor har vi særligt fokus på erhvervsudvikling langs motorvejen ved Nørre Alslev og Sakskøbing, hvor vi kan tilbyde attraktive erhvervsarealer med gode udbygningsmuligheder. Erhvervsarealet ved Nørre Alslev ligger attraktivt ved motorvejen i knudepunktet mellem Femern Bælt-forbindelsen og Gedser-Rostock-overfarten. Arealet ligger nær et logistikcenter med Toldcenter, lagerhal og et nyt Titan-servicecenter, der kan servicere modulvogntog. Arealet ved Sakskøbing ligger attraktivt nær motorvej, togstation og Femern Bælt-forbindelsen.

one Port of Call

BERLIN

Guldborgsund Municipality puts strong emphasis on the business community. Thus, you and your company only need to come to one place for quick, effective and expert service. We emphasise the need for companies to have an appropriate strategic location. This is why we particularly focus on promoting business development along the motorway near Nørre Alslev and Sakskøbing, where we are able to offer attractive business units with excellent scope for expansion. The business park near Nørre Alslev is attractively situated by the motorway at the intersection of the future Femern Belt link and the Gedser–Rostock crossing. The business park is situated close to a logistics centre with customs centre, warehouse and a new Titan service centre capable of servicing long combination vehicles. The Sakskøbing business park is attractively situated close to the motorway, the train station and the Femern Belt link.

kontakt/ContaCt Martin weis holM erhverv & Planafdelingen, Parkvej 37, 4800 nykøbing f tlf. +45 5473 1205 - e-Mail Mwh@guldborgsund.dk

10 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

11


En smidig etablering

Der er fokus på udvikling og vækst i Lolland Kommune. Erhvervsområdet er et vigtigt indsatsområde. Det betyder, at kommunen yder nye virksomheder og iværksættere støtte og opbakning, så etableringen bliver lettere og kan gennemføres på kortere tid. Virksomhederne kan henvende sig til kommunens erhvervsafdeling, som vil invitere til et møde med kommunens professionelle modtageapparat. Her kan virksomheden på en effektiv og smidig måde få svar på spørgsmål, fremskaffe alle relevante oplysninger og få relevant forhåndsviden.

Dialog og samspil

Har en virksomhed planer om etablering, udvidelse eller andre tiltag, vil Lolland Kommune kunne yde en konstruktiv og målrettet sparring allerede i opstartsfasen. For virksomheden er det vigtigt tidligst muligt i processen at få klar besked om planlægnings- og godkendelsesprocedurer med det formål at kende det tidsmæssige perspektiv i relation til forventet byggestart. Der kan være tale om vejledning inden selve ansøgningen bliver udarbejdet, afprøvning af ideer og muligheder.

FAKTA / FACTS

Adresse / Address: Lolland Kommune / Lolland Municipality Jernbanegade 7 DK-4930 Maribo T. +45 5467 6767 E-mail: info@lolland.dk www.lolland.dk/erhverv

Kontakt / Contact: Udvikling og Erhverv / Development and Industry

Effortless establishing

Lolland Municipality is focused on development and growth. The industrial area is a key focal point for targeted initiatives. This means that the municipality affords new companies and entrepreneurs the support and assistance necessary for easier and faster establishment. Upon application to the municipality's department for trade and industry, companies will be invited to a meeting with the municipality's professional reception apparatus. Here, companies can receive answers to questions, obtain all relevant information and any relevant advanced knowledge in an effective and flexible manner.

Dialogue and interaction

Should a company plan to establish, expand or engage in other such initiatives, Lolland Municipality can provide constructive and targeted sparring already at the initial phase. It is important that the company receives a clear message about the planning and approval procedures as early as possible in the process for the purposes of time scheduling in relation to the expected commencement of construction. This could be in the form of guidance before the preparation of the application itself and testing of ideas and possibilities.

12 | BUSINESS LINK 2010

Peter K. Olsen Køb og salg af kommunal ejendom og jord /

Purchasing and sale of municipal property and land +45 4073 5101 pkol@lolland.dk Leo Christensen Erhvervsprojekter / Commercial projects +45 5467 6529 lech@lolland.dk

Teknik- og Miljømyndighed / Technical and environmental authority Souschef / Deputy head Lene Fogh Jerlach +45 5467 6402 lbfj@lolland.dk

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

13


bygge & anlæg

Building & construction industry

15 ABC Entreprise A/S

Styret underboring / Guided boring 4900 Nakskov 4 til 6 ansatte / employees

ACTIV A/S

Isolatør / Insulating company 4900 Nakskov 5 ansatte / employees

Byens Tømrer Snedker Tømrer/Snedker / Carpenter/joiner 4900 Nakskov 10 ansatte / employees

Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S Entreprenør / Contractor 4840 Nørre Alslev 20 ansatte / employees

Henckel Gruppen ApS Elektronik / Electronics 4970 Rødby 5 ansatte / employees

14 | BUSINESS LINK 2010

Ingeniørfirmaet Boesen & Danielsen Entreprenør-, ingeniør-, handels- og servicefirma / Developer, engineering, trade and service company 4900 Nakskov 10 ansatte / employees

LFTC (Lolland Falster Technical Contractors ApS) El installatør / Electrical installation company 4960 Holeby 65 ansatte / employees

MSE A/S

Entreprenør / Contractor 4840 Nr. Alslev 90 ansatte / employees

Troels Jørgensen A/S Entreprenør / Contractor 4892 Kettinge 150 ansatte / employees

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

15


Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Bygge & Anlæg / Building, construction industry

ABC Entreprise A/S

ACTIV A/S

Styret underboring / Guided boring

ABC Entreprise udfører styret underboring samt Pipe Cracking ”Bursting”. Vi er endvidere autoriseret kloakmester, og vi ønsker at fremstå som en seriøs og kvalitetsbevidst samarbejdspartner. Vi udfører alle tænkelige opgaver med vægt på styret underboring og Pipe Cracking ”Bursting”, indenfor hoved-, del- & totalentrepriser, kloak, fjernvarme, vand samt kabelrør. Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og overholder altid alle aftalte betingelser og leveringstider.

Isolatør / Insulating company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Rjukanvej 1A, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5495 1465 Døgntelefon/24H phone: +45 5495 1465 Fax/Fax: +45 5495 1460 E-mail: michael@abcentreprise.dk www.abcentreprise.dk Kontaktperson/Contact person:

ABC Entreprise carries out guided boring and Pipe Cracking ”Bursting”. In addition to being authorised sewer contractors, we strive to be a serious, qualityconscious business partner. We carry out all kinds of guided boring and Pipe Cracking ”Bursting” tasks within general, partial and turnkey contracts, sewage, district heating, water and cable piping. We provide quality services at competitive prices and always meet agreed conditions and delivery deadlines.

Michael Marcussen Antal ansatte/number of employees: 6 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Styret underboring. Guided boring SPECIALER / SPECIALTIES: Styret underboring samt pipe cracking. Guided boring and pipe cracking

16 | BUSINESS LINK 2010

Vi er Danmarks ældste isoleringsfirma (fra 1919). Indenfor hovedområderne teknisk isolering, ejendomsisolering og Industri-isolering, udfører vi 1. klasses arbejde med brug af godkendte kvalitetsmaterialer fra Isover A/S, Rockwool A/S, Firoflex, m.fl. Firmaet ledes idag af Zanno Gulland, der som 3. generation tog over i 1980. Nu er også 4. generation på vej med Christoffer Gulland, der leder afdelingen for teknisk isolering og Christian Gulland, der leder bygningsisoleringsafdelingen. Vi kan tilbyde alle former for teknisk isolering (varme, brugsvand og ventilation), pladekappeisolering, pude-/måtteisolering, certificerede brandlukninger (system Protecta ©), bygningsisolering, tømrerarbejde, asbestsanering og andet nedrivningsarbejde. I dag ejer vi 50% af J. C. Isolering ApS i Tåstrup. Dermed dækker vi geografisk Lolland-Falster, Møn, Sydsjælland og hovedstadsregionen.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Højevej 14, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5491 0190 Fax/Fax: +45 5492 2567 E-mail: info@activ-as.dk www.activ-as.dk Kontaktperson/Contact person: Zanno Gulland Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Teknisk isolering, ejendomsisolering, skibs-

Founded in 1919, we are Denmark’s oldest insulating company. Specialising in technical, building an industrial insulation, we provide first-class workmanship using approved quality materials from ISOVER, Rockwool A/S, Armacell, etc. Representing the third generation of the family-run business, the company is currently run by Zanno Gulland, who assumed control in 1980. A fourth generation is making its presence felt in the shape of Christoffer and Christian Gulland, who run the technical insulation and building insulation departments, respectively. The company offers all kinds of technical insulation (heating, utility water and ventilation), mild steel casing insulation, pad/mat insulation, certified fire security systems (system Protecta ©), building insulation, carpentry, asbestos sanitation and other demolition work. Given the company’s 50% stake in J. C. Isolering ApS in Taastrup, we are able to cover Lolland-Falster, Møn, Southern Zealand and the capital region.

isolering, brandsikring, asbestsanering, salg af plastvinduer og -døre. Technical, building, ship insulation, fire protection, asbestos sanitation, sale of plastic windows and doors

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

17


Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Byens Tømrer Snedker

Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S

Tømrer/Snedker / Carpenter/joiner

Byens Tømrer Snedker beskæftiger sig primært med almindeligt tømrer- og snedkerarbejde. Vi påtager os mindre entrepriser, men har dog også ekspertise indenfor halbyggeri (se billede, der viser 8.000 m2 isolerede stålhaller). Vi beskæftiger os med montering af kontorindretninger, butikker og foyer indretninger. F.eks. i granit og kobber, som det ses på det lille billede, der viser møbler fra Bruno Hansen Furniture monteret i Sydbank Åbenrå. Firmaet har eksisteret siden 2006 og beskæftiger 8-10 mand. Vi har hovedsæde i Nakskov, hvor vi har et mindre snedkeri med mulighed for fremstilling af mindre emner og sektioner for byggerier. Vi arbejder primært lokalt på Lolland Falster, men kører også i resten af landet. Vi sætter en ære i at overholde vores aftaler, levere til tiden og udføre håndværksmæssigt korrekt arbejde. Vi løser altid opgaven.

Entreprenør / Contractor

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Lindkøpingvej 59, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 2893 4660 Døgntelefon/24H phone: +45 2893 4660 E-mail: mr@byens-ts.dk www.byens-ts.dk Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Almindeligt tømrer- og snedkerarbejde.

Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S har eksisteret siden 2002 og startede op med formålet at gennemføre hoved- og totalentrepriser. Firmaet blev stiftet som en form for overbygning på et eksisterende murerfirma og et entreprenørfirma. Begge firmaer er i dag en integreret afdeling af Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S. Firmaets speciale er projektledelse. Det er vores opgave at sørge for, at vores samarbejdspartnere oplever en gnidningsløs gennemførelse af projekterne, samt at projekterne afleveres til tiden. Strukturen i den interne organisation hos Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S er meget ”flad” og dermed meget dynamisk. I spidsen af hvert projekt er tilknyttet hhv. en byggeleder eller projektchef, der refererer direkte til entreprise direktøren. Det giver top engagerede medarbejdere, som alle føler et stort ”medejerskab” og ansvar for virksomheden.

Montering af kontorindretninger, butikker

Byens Tømrer Snedker specialises in carpentry and joinery work. We carry out contract work but are also experts when it comes to hall construction (see picture that shows 8,000 m2 of insulated steel halls). We assemble and install office, shop and foyer environments in granite and copper, for example, as shown in the small picture featuring furniture from Bruno Hansen Furniture installed in Sydbank Aabenraa. Headquartered in Nakskov, the company was founded in 2006 and employs 8-10 staff. It has a small joiner’s shop, which manufactures minor components and sections for the building sector. While our operations are based in Lolland Falster, we cover the rest of the country. We take pride in keeping our promises, delivering on time and professional workmanship. We always find the right solution.

18 | BUSINESS LINK 2010

og foyer indretninger. Carpenter and joiner. Assembly and installation of office, shop and foyer environments.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev Telefon/Phone: +45 5444 3881 Fax/Fax: +45 5444 3081 E-mail: info@brdr-p.dk www.brdr-p.dk Kontaktperson/Contact person: Linda F. V. Kristensen Antal ansatte/number of employees: 20 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

The construction company Brdr. Pedersen A/S was founded in 2002 with the aim of carrying out general and turnkey contract work. The company was established on the back of on an existing bricklayer firm and contracting company. Today, both companies are integrated departments within Brdr. Pedersen A/S. The company specialises in project engineering. It is our task to ensure that our business partners experience problem-free project implementation and on-time delivery. The company’s organisational structure is extremely ”flat” and therefore very dynamic. A site manager and project manager are attached to each project, reporting directly to the contract director. This results is highly committed staff, all of whom feel a strong sense of ”ownership” for the project and a responsibility to the company.

Hoved- og totalentrepriser i størrelsen 5-80 mio. kr. General and turnkey contract works in the DKK 5-80m range

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

19


Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Henckel Gruppen ApS

Ingeniørfirmaet Boesen & Danielsen

Elektronik / Electronics

Henckel Gruppen ApS, grundlagt i 1993, er landsdelens førende firma inden for LED belysning til såvel indendørs som udendørs opgaver. Belysning af fabrikker, slagterier, kontorer, o.m.a., med besparelser på 60-80% af de traditionelle lyskilder, og f.s.a. udendørs belysninger, i parker, på stier og ved veje, broer og tunneller, tilbyder LED teknologien lange levetider (typisk 6-8 år på lyskilden) og behageligt og funktionelt lys, afpasset til opgaven, med besparelser på 75%-80% af de traditionelle vej-, sti- og parkbelysninger. Henckel Gruppen ApS foretager egen udvikling af lysprodukter, embedded computerløsninger til mange formål, samt egen produktion via filialen ”Elektronikhuset” i Rødby. Founded in 1993, Henckel Gruppen ApS is the region’s leading firma in LED indoor and outdoor lighting. Lighting of factories, slaughterhouses, offices etc. with savings of up to 60-80% on traditional light sources and as regards outdoor lighting in parks, pathways and roads, bridges and tunnels, LED technology offers long service life (typically 6-8 years on the light source) and pleasant functional lighting adapted to the specific task with a savings of 75-80% on traditional road, pathway and park lighting solutions. Henckel Gruppen ApS develops its own range of lighting products, embedded computer solutions for numerous applications and has own light production facilities at its ”Elektronikhuset” division in Rødby.

Entreprenør-, ingeniør-, handels- og servicefirma / Developer, engineering, trade and service company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Havnegade 19, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 7022 7333 Fax/Fax: +45 7022 7555 E-mail: info@hegru.dk www.hegru.dk Kontaktperson/Contact person: John Henckel Antal ansatte/number of employees: 5 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Ingeniørfirmaet Boesen & Danielsen har som landsdelens største specialfirma på energiområdet gjort indeklimaproblemer, optimal udnyttelse af alternative energikilder samt varmegenvinding til sit speciale. Firmaet blev etableret i 1975 af ingeniør John Boesen, der i dag ejer og leder virksomheden og beskæftiger ingeniør, teknikere, kølemontører, VVS- og ventilationsmontører samt elektrikere. Firmaets aktiviteter spænder vidt: Fra små, avancerede miljøudsugningsanlæg på tandlægestole, laboratorier og værksteder, til store industrianlæg på fabrikker, samt kontorer, institutioner og skibsventilation, samt pejse og brændeovne. Vi løser alle opgaver inden for opvarmning, ventilation, varmegenvinding og aircondition til både erhverv og den private sektor, hvor man ønsker et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Geografisk omfatter virksomhedens aktivitetsområde Lolland-Falster og Sjælland.

LED lamper og LED lyskilder såvel standard som kundetilpassede. Embedded computer systemer. LED lamps and light sources, standard as well as customer specific. Embedded computer systems SPECIALER / SPECIALTIES: Automatisk produktion af printkort med ny maskinpark. Automatic PCB assembly with modern pick & place equipment

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Nygade 15, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 54 92 52 32 Døgntelefon/24H phone: +45 20415233 Fax/Fax: +45 54 92 89 32 E-mail: boesen.danielsen@mail.dk www.boesenogdanielsen.dk Kontaktperson/Contact person: Ingeniør John Boesen Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

As the region’s largest energy specialists, the engineering firm of Boesen & Danielsen has made indoor climate problems, optimal exploitation of energy sources and heat recovery its trademark. Established in 1975 by engineer John Boesen who owns and runs the business, the company employs engineers, technicians, refrigeration engineers, plumbing and ventilation engineers and electricians. The company carries out a wide range of activities ranging from small advanced environmental extraction installations on dental chairs, in laboratories and workshops to large industrial extraction installations in factories, offices, institutions and ship ventilation. We solve all heating, ventilation, heat recovery and air conditioning tasks for the business and private sectors, where a good indoor climate and low energy consumption are key priorities. From a geographical perspective, the company covers all of Lolland-Falster and Zealand.

Industri- og boligventilation, airconditionanlæg, varmepumper, genvinding, jord- og solvarmeanlæg, biobrændselanlæg mm. Industrial and residential ventilation, air conditioning installations, heating pumps, heat recovery, geothermal and solar energy installations, biofuel installations etc. SPECIALER / SPECIALTIES: Ventilation, indeklima, energibesparende foranstaltninger, el- og VVS-automatik, energirådgivning. Ventilation, indoor climate, energy-saving measures, automatic control equipment for electricity, heating and sanitation, energy consultancy.

20 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

21


Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Bygge & Anlæg / Building, construction industry

LFTC (Lolland Falster Technical Contractors ApS)

MSE A/S

LFTC (Lolland-Falster Technical Contractors ApS) er landsdelens største leverandør af tekniske installationer. Virksomheden er skabt af tre af Lolland-Falsters største el-installations virksomheder: Aktiv El A/S (Nakskov), Rask El Service ApS (Holeby) samt Eskilstrup & Nykøbing F. El ApS. LFTC er specialist i og tilbyder løsning af opgaver indenfor områderne: • El-installation • Automatik-installation • Edb- og data-installation • CTS-anlæg • Sikring og overvågning • Tavlemontage og PLC-styring • El-rådgivning og -projektering • Udlejning af byggepladsmateriel • Byggepladsinstallationer • LFTC ApS trækker på ca. 140 medarbejdere med brede, opdaterede kompetencer i Aktiv El, Rask El samt Eskilstrup og Nykøbing F. El.

Velkommen til MSE A/S og MSE Grus A/S. Vi løser alle former for opgaver inden for vort felt i enten hoved- eller delentreprise eller som underentreprenør. Vor fuldt opdaterede maskinpark, med mange specialmaskiner, har kapacitet til mange forskelligartede opgaver. Det sætter os i stand til at løse problemer med nøjagtig den kapacitet, der er brug for. Kombinationen af en dygtig, veluddannet og loyal medarbejderstab med mange års ansættelse og en effektiv kvalitetsstyring, gør det muligt for os altid at tilbyde en kvalitetsbestemt løsning af alle typer opgaver - fra projektering til færdigt arbejde. Vi er ligeledes leveringsdygtige i mange former for sand og stenholdige materialer i både sø- og bakkematerialer. Vi har 4 grusgrave og 2 gruspladser fordelt på Lolland-Falster og Sjælland. Derudover ejer vi 2 sandsugerskibe som er leveringsdygtige i ral-, grus- og sandmaterialer.

El installatør / Electrical installation company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Østervej 2, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 7230 4444 E-mail: kontakt@lftc.dk www.lftc.dk Kontaktperson/Contact person: Søren Rask Antal ansatte/number of employees: 140 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Tekniske installationer. Technical installations.

22 | BUSINESS LINK 2010

ske installationer. A wide range of competencies in the technical installation field.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nr. Alslev Telefon/Phone: +45 5443 2422 Fax/Fax: +45 5443 2544 E-mail: info@mse-as.dk www.mse-as.dk Kontaktperson/Contact person: Jan Sørensen Antal ansatte/number of employees: 90 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Beton-, fjernvarme- og jordarbejder. Miljøsager. Vej-, kloak- og kabelarbejder. Teknisk afd. Grus-, ral- og sandmaterialer.

SPECIALER / SPECIALTIES: Brede kompetencer indenfor området tekni-

LFTC (Lolland-Falster Technical Contractors ApS) is the region’s biggest supplier of technical installations. The company was founded by three of Lolland-Falster’s largest electrical installation companies: Aktiv El A/S (Nakskov), Rask El Service ApS (Holeby) and Eskilstrup & Nykøbing F. El ApS. LFTC specialises in and provides solutions in the following areas: • Electrical installation • Automatic control installations • EDP and data installations • CTS installations • Security and monitoring • Control panel assembly and PLC control • Electrical consultancy and project planning • Hiring out of construction site equipment • Construction site installations LFTC ApS draws on roughly 140 staff with a wide range of updated competencies in Aktiv El, Rask El samt Eskilstrup og Nykøbing F. El.

Entreprenør / Contractor

Welcome to MSE A/S and MSE Grus A/S. We supply a full range of general contract, part contract and subcontractor services. Our fully updated production equipment which includes specialised machinery that can handle many different types of tasks, ensuring that we devote exactly the resources required to solve the task. The combination of a highly skilled, experienced and loyal workforce and efficient quality management enables us to provide quality solutions on all types of tasks from project engineering to finished work. We can also supply many different types of sand and stone-containing materials in both sea and tray materials. We have 4 gravel pits and 2 gravel sites situated in Lolland-Falster and Zealand. We also own 2 sand pump vessels which can supply gravel, pebble gravel and sand materials.

Concrete, district heating and excavation. Environmental projects, road, sewage and cabling. Technical dept. gravel, pebble gravel and sand materials.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

23


Bygge & Anlæg / Building, construction industry

Troels Jørgensen A/S Entreprenør / Contractor

Troels Jørgensen A/S er en alsidig, lokal forankret entreprenørvirksomhed, som udfører alle opgaver indenfor byggeri og reparationsarbejder. Virksomheden råder over 150 medarbejdere og en veltilpasset og moderne maskin- og bilpark, som sikrer en optimal udførelse af arbejderne. Som eksempel på arbejdsopgaver kan nævnes kloakeringsopgaver, belægningsarbejder, rensningsanlæg, varmeværker, vejbyggeri, boligkomplekser, husbyggeri, ældreboliger, industri, landbrugsbyggeri og havnebyggeri. Vi har specialuddannede folk til særlige opgaver, herunder udførelse af facaderenoveringer på kirker, slotte og ældre byhuse, samt til løsning af specielle hegns- og portopgaver. Vi udfører også specielle nedbrydningsopgaver med mobilt knuseanlæg. Virksomhedens værdier er engagement, ansvarlighed, ærlighed, fleksibilitet og samarbejde. Den årlige omsætning er ca. kr 160 mio.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge Telefon/Phone: +45 5487 4300 Fax/Fax: +45 5487 4301 E-mail: tjas@tjas.dk www.tjas.dk Kontaktperson/Contact person: Henrik Lyngkjær Antal ansatte/number of employees: 150 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Jord, kloak, anlæg, belægning, beton, murer, tømrer, snedker, maler, smede, blik, hegn,

Troels Jørgensen A/S is a versatile, local contractor carrying out all types of construction and building repair tasks. The company employs 150 staff and a modern, updated production equipment and car fleet ensure optimal implementation of all work tasks. These include sewage projects, surfacing and paving, cleaning plants, heating plants, road construction, residential complexes, house construction, sheltered housing for the elderly, industrial projects, agricultural construction and port construction. We employ specially trained staff for specialist tasks, including facade renovation on churches, castles and old town houses, as well as specialised fencing and gate projects. We also carry out specialised demolition tasks using mobile demolition equipment. The company’s core values are commitment, responsibility, honesty, flexibility and cooperation. Our annual turnover is in the region of DKK 160m.

24 | BUSINESS LINK 2010

transport, salg af sten og grus. Excavation, sewage, surfacing and paving, concrete, bricklaying, carpentry, joinery, painting, sheet metal, fencing, transport, sale of stone and gravel. SPECIALER / SPECIALTIES: Autoriseret kloakmester, anlægsarbejde, hegn og porte. Authorised sewage contractor, construction, fencing and gates.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

25


ejendomme - køb, salg, udlejning Properties - buying, selling and leasing

27 Erhvervspark Lolland A/S

Udlejning af erhvervslokaler / Commercial leasing company 4960 Holeby 2 ansatte / employees

FLS Femern Logistcs Supply Logistic supply / Logistic supply 4970 Rødby 4 ansatte / employees

Saxkjøbing Sukkerfabrik

Udlejning erhvervslokaler / Commerial property company 4990 Sakskøbing 10 ansatte / employees

Videncenter Råhavegård

Videncenter/kontorfællesskab / Research centre/office community 4960 Holeby 1 ansat / emploee

26 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

27


Ejendomme, køb, salg, udlejning / Properties, buying, selling and leasing

Erhvervspark Lolland A/S

FLS FEMERN LOGISTICS SUPPLY A/S

Udlejning af erhvervslokaler / Commercial leasing company

Erhvervspark Lolland A/S er en moderne erhvervspark beliggende midt på Lolland tæt på motorvej E47, afkørsel 49. Erhvervsparken udlejer lager, produktions- og kontorfaciliter i varierende størrelser og dækker ethvert behov inden for enhver branche. Mange arealer er udstyret med traverskraner, god lofthøjde, el-installationer, ventilationsanlæg og varme. Kontormiljøer fra mindre kontorer til flere hundrede kvadratmeter med mulighed for mødelokale, køkken og toiletforhold. Erhvervsparken har personalekantine, omklædning og badefaciliteter. Erhvervsservice sørger for bortskaffelse af affald, rengøring, vagt m.m. i erhvervsparken. Der er optimale tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder. Erhvervsparken har en unik logistikmæssig beliggenhed tæt på motorvej, lufthavn og Femern Bælt og er med sine 23.000 kvadratmeter et perfekt valg til placering af Deres virksomhed. Filial: Rødby på 1.700 M2

Logistic supply / Logistic supply

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Østervej 2, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 5469 1720 Døgntelefon/24H phone: +45 2295 1720 E-mail: e.park@mail.dk www.epark.nu

28 | BUSINESS LINK 2010

FLS Femern Logistics Supply er en sammenslutning af lokale selskaber som ønsker at levere en bred vifte af logistik- og serviceydelser til interessenter i Femern byggeriet. FLS Femern Logistics Supply råder over en lang række faciliteter i de lokale havne og ved motorvej E47 – tæt på den kommende Femern byggeplads. FLS Femern Logistics Supply tilbyder en lang række certificerede kompetencer, både i eget regi og fra underleverandører, og vi ønsker at være en aktiv, seriøs og kvalitetsbevidst aktør indenfor en bred vifte af ydelser.

Kontaktperson/Contact person: Kim Larsen Antal ansatte/number of employees: 2 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Udlejning af attraktive erhvervslokaler samt erhvervsservice i erhvervsparken. Kontorer: 3.630 m2. Lager/produktion: 20.000 m2.

Erhvervspark Lolland A/S is a modern business park located in the heart of Lolland close to the E47 motorway, exit 49. The business park lets warehouse space, production and office facilities of varying size and covers every imaginable sector need. Many of our commercial areas are equipped with overhead travelling cranes, have high ceilings, electrical installations, ventilation systems and central heating. Our office environments range from small offices to offices with several hundred metres of floorage with access to conference room, kitchen and toilet facilities. Erhvervspark Lolland A/S has a staff canteen, changing room with shower facilities. The park’s service unit handles waste disposal, cleaning and security while the park itself offers optimal access and parking facilities. With a unique logistic location close to the motorway, airport and Femern Belt, and with its 23,000 square metres of space, Erhvervspark Lolland A/S provides the perfect setting for your business. Rødby branch: 1,700 square metres of floorage

Ejendomme, køb, salg, udlejning / Properties, buying, selling and leasing

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Vestre Kaj, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 5460 6400 E-mail: info@femern-logistics-supply.eu www.femern-logistics-supply.eu Kontaktperson/Contact person: Steen Hansen

FLS Femern Logistics Supply is a confederation of local companies seeking to supply a wide range of logistic supply and related services to stakeholders involved in the Femern construction project. FLS Femern Logistics Supply has extensive facilities at its disposal at local ports and along the E47 motorway – close to the forthcoming Femern construction site. FLS Femern Logistics Supply provides a wide range of certified competencies, both within the company itself and through a network of sub-suppliers, and we aim to be an active, serious, quality-conscious player supplying a full range of diversified services.

Antal ansatte/number of employees: 4 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Kontor- og lagerfaciliteter, havnefaciliteter, udendørs arealer, logistik og transport, mandskabsudleje. Office and warehouse facilities, port facili-

Letting of attractive commercial premises

ties, outdoor areas, logistics and transport,

and business service within the business

hiring out of manpower.

park. Offices: 3,630 square metres. Warehouses/production: 20,000 square metres. SPECIALER / SPECIALTIES: Erhvervsudlejning/ejendomsdrift - udvikling af erhvervsejendomme / projektledelse. Commercial leasing/property management - development of commercial property / project management.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

29


Ejendomme, køb, salg, udlejning / Properties, buying, selling and leasing

Ejendomme, køb, salg, udlejning / Properties, buying, selling and leasing

Saxkjøbing Sukkerfabrik - Højbygaard papirfabrik

Videncenter Råhavegård

Med sin centrale placering og funktionelle erhvervslokaler er Saxkjøbing Sukkerfabrik den ideelle placering for virksomheder, som påtænker opstart eller udflytning. Beliggenheden opfylder alle krav til en moderne og effektiv infrastruktur, kun få kilometer fra Femern Bælt forbindelsen og særdeles kort afstand til nord/sydgående motorvej - kun 1 times kørsel fra København. De historiske bygninger, som tidligere rummede Saxkjøbing Sukkerfabrik, fungerer nu som en dynamisk erhvervspark på 44.000 m2, hvor de enkelte lejemål tilpasses individuelt efter kundeønsker og i størrelser fra 250 m2. Særdeles gode tilkørselsog parkeringsforhold. I øjeblikket rummer området 29 erhvervsvirksomheder og yderligere 16.000 m2 er under planlægning og opførelse. Derudover råder vi over 10.000 m2 på Højbygaard Papirfabrik ved Holeby, som kan indrettes efter ønske, samt mulighed for 15.000 m2 nybyggeri.

Videncenter Råhavegård er hjemsted for en række virksomheder og organisationer, der bidrager til regional vækst og udvikling og rummer en mangfoldighed af kompetencer og ressourcer. Virksomhederne på Råhavegård samarbejder indbyrdes og har et fælles forum i Råhavegård Rådet. Råhavegård er et tidligere enkesæde under Lungholm Gods, der efter flere om- og tilbygninger stadig fremstår som et harmonisk gårdanlæg, med en række moderne faciliteter:

Udlejning erhvervslokaler / Commerial property company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing Fabriksvej 2, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 5470 0004 Fax/Fax: +45 5470 0335 E-mail: info@sukkerfabrik.dk www.sukkerfabrik.dk Kontaktperson/Contact person: Martin Skibsted

30 | BUSINESS LINK 2010

FAKTA/FACTS Adresse/Address: C/O Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 5460 7000 Fax/Fax: +45 5460 6905 E-mail: mail@greencenter.dk www.raahavegaard.com

• 1900 m2 kontorer, mødelokaler, kantine mm, • 1200 m2 laboratorium, prøvekøkken, GMP-laboratorium, proceshal med mere • 530 m2 maskinhal, teknikrum mv.

Kontaktperson/Contact person: Birgit Hartvig Larsen Antal ansatte/number of employee: 1

Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

With its central location and functional commercial properties, Saxkjøbing Suk­ kerfabrik is the ideal business location for companies considering start-up or relocation. Our location meets all the requirements of a modern, effective infrastructure, as we are only a few kilometres from the Femern Belt Link and very close to the north/southbound motorway - a one-hour drive from Copenhagen. The historic buildings that once housed Saxkjøbing Sukkerfabrik (sugar factory), now provide the setting for a dynamic, 44,000 square metre business park where individual commercial leases from 250 square metres and upwards are adapted to suit the needs and preferences of our clients. The business park offers excellent access and parking facilities. Currently, the park is home to 29 businesses and a further 16,000 square metres are in the pipeline. We also have over 10,000 square metres of floorage at Højbygaard Papirfabrik near Holeby which can be furnished according to need, with the option of 15,000 square metres of development.

Videncenter/kontorfællesskab / Research centre/office community

Udlejning af brugertilpassede erhvervs-

Hertil kommer parkanlæg, forsøgsarealer, landbrug og skov. I Råhavegårds store, smukke lade findes mødelokaler, der kan rumme fra 6-240 mennesker. Lokalerne er udrustet med moderne teknik og designermøbler. Endvidere er der videokonferencerum, adgang til bredbånd m.v.

PRODUKTER / SERVICES

Videncenter Råhavegård (research centre) is home to several companies and organisations that contribute to regional growth and development, and provides the framework for a diverse range of competencies and resources. The companies at Råhavegård cooperate amongst themselves and have a common forum in Råhavegård Rådet. Råhavegård is a former dower house under Lungholm Gods (Lungholm estate), which following several conversions and extensions remains a harmonious farm complex that simultaneously houses ultra-modern facilities:

SPECIALER / SPECIALTIES:

PRODUCTS / SERVICES Kontor-, møde- og laboratoriefaciliteter. Office, conference and lab facilities.

lokaler. Commercial leasing of customised business premises. SPECIALER / SPECIALTIES: Vi kan levere mandskab til håndtering af Deres varer døgnet rundt. Fabrikken er sikret med hegn og natlig vægterovervågning.

Videnfællesskab omkring erhvervsudvikling, internationalt, regionalt og lokalt. Office community centering on business development at local, national and international level.

We can supply staff to handle your goods around the clock. The factory is secured by a fence and night guard service.

• 1,900 square metres of office space, conference rooms, canteen etc, • 1,200 square metre lab facility, pilot kitchen, GMP laboratory, process hall etc. • 530 square metre machine hall, plant room etc. In addition, Råhavegård has a park, test areas, farming and forestry. Råhavegård’s magnificent large barn provides the setting for a conference centre which can seat anywhere from 6 to 240 people. The conference centre is equipped with modern technology and designer furniture. There is also a video conference room with access to broadband etc.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

31


fremstillingsvirksomheder Manufacturing factories

33 A. Schillers Maskinfabrik A/S Maskinfabrik / Engineering works 4800 Nykøbing F. 25 ansatte / employees

BM Steel Construction A/S

Smedevirksomhed / Metal construction company 4941 Bandholm 75 ansatte / employees

Contech Automatic ApS

El- & automatiktavler / Electric switchboards and automatic control panels 4800 Nykøbing F. 21 ansatte / employees

IMEK ApS

Smede, VVS og maskinværksted / Welding and manufacturing company, industrial plumbing and heating and engi­neer­ ing shop 4900 Nakskov 16 ansatte / employees

32 | BUSINESS LINK 2010

Nakskov Maskinindustri

Metal- og plastvirksomhed / Metal and plastics company 10 ansatte / employees

Skum & Madras Specialisterne ApS Madrasproducent / Mattress manufacturer 4960 Holeby 5 ansatte / employees

Strates maskinfabrik Aps Maskinfabrik / Engineering works 4990 sakskøbing 28 ansatte / employees

VO Aps

Værktøjssliberi / Tool grinding mill 4840 Nørre Alslev 14 ansatte / employees

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

33


Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

BM Steel Construction A/S

A. Schillers Maskinfabrik A/S

Smedevirksomhed / Metal construction company

Maskinfabrik / Engineering works

A. Schillers Maskinfabrik A/S blev grundlagt i 1942. A. Schillers Maskinfabrik er en ISO 9001:2008 certificeret virksomhed, der har specialiseret sig som underleverandør på opgaver, hvor kravene til leveringspålidelighed, svejsekvalitet og målnøjagtighed er høje. Fabrikken er beliggende i den østlige udkant af Nykøbing F., hvor vi har muligheder for transport med bil, tog eller skib. Fabrikken råder over 8.200 m2 produktionsareal med en maksimal løftekapacitet på 70 tons. Hovedvægten i vor produktion er svejsning i den ene eller anden form, men gennem vor historiske baggrund har vi en absolut formåen, også hvor svejsning ikke er det fundamentalt vigtige, og De kan i sådanne situationer trygt henvende Dem til os. Vi ved, at vi hverken gør Dem eller os selv en tjeneste ved at sige ja til noget, vi ikke kan opfylde.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Gartnervej 15, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5485 1699 Fax/Fax: +45 5485 1261 E-mail: asm@schillers.dk www.schillers.dk Kontaktperson/Contact person: Jørgen Christensen Antal ansatte/number of employees: 25 PRODUKTER / SERVICES

34 | BUSINESS LINK 2010

procesanlæg, kørebaner, gangbroer, galleri og trappetårne m.v. Welded and processed steel construction, processing plants, trackways, gangways, galleries and stair turrets etc. SPECIALER / SPECIALTIES: Svejsning i alm. & rustfrit stål, CNC-skæring, CNC-maskinbearbejdning, montage- & reparationsarbejde. Welding in ordinary and stainless steel, CNC cutting, CNC machining, assembly and

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Birketvej 13, 4941 Bandholm Telefon/Phone: +45 5476 3100 Døgntelefon/24H phone: +45 3063 9060 Fax/Fax: +45 5478 8666 E-mail: bmsc@bmsc.dk www.bmsc.dk Kontaktperson/Contact person: Henrik Penther Antal ansatte/number of employees: 75 PRODUKTER / SERVICES

PRODUCTS / SERVICES Svejste & bearbejdede stålkonstruktioner,

A. Schillers Maskinfabrik A/S was founded in 1942. A. Schillers Maskinfabrik is an ISO 9001:2008 certified company that specialises in subcontracting on tasks where high reliability of supply, quality welding and measurement accuracy are key requirements. The engineering works are located in the eastern outskirts of Nykøbing F., offering easy access to transport by road, rail and sea. The factory has a production facility of 8,200 square metres with a maximum lifting capacity of 70 tons. Although our main focus is on various kinds of welding, over the years we have acquired extensive experience in many areas of engineering production where welding is not the chief component. If you require this kind of assistance, you can rest assured we have the expertise to help you. We know that it only makes sense for both the company and our customers to accept tasks on which we are sure we can deliver.

BM Steel Construction A/S er en ordreproducerende smedevirksomhed med rødder tilbage til 1960, hvor virksomheden startede som traditionel landsbysmedje. Siden er virksomheden vokset til at udføre alt indenfor smede- og stålarbejde. Vi løser store såvel som små opgaver med hovedvægt på den ”tunge” stålbranche. Men også klejnsmedearbejde samt rustfrie opgaver udføres af erfarent mandskab. Vi har gennem tiden udført store og ressourcekrævende opgaver bl.a. sammensvejsning af brosektioner på Storebæltsbroen, montage og svejsning af over 30 km fjernvarmeledning under Københavns Havn, samling og svejsning af skibssektioner på Lindø-værftet. Vores kunder tæller udover værfter og rederier i Danmark og Tyskland, stort set alle større entrepenørselskaber, raffinaderier, kraftværker og andre industrikunder. BMSC beskæftiger på årsbasis mellem 150 og 250 smede, svejsere, montører, mm. BM Steel Construction A/S is a metal construction company producing to order. Its roots date back to 1960 when the company began as a traditional village forge. Since then it has grown into a modern company capable of carrying out all kinds of forging and steel work. We perform tasks large and small, with a focus on ”the heavy steel industry”, but our experienced staff also carry out fitter’s work and stainless steel construction. Over the years we have carried out major, resource-heavy assignments including the welding of bridge sections on the Great Belt Fixed Link, welding and assembly of more than 30 kilometres of district heating cabling under the Port of Copenhagen and joining and welding ship sections at Lindø shipyard. In addition to shipyards in Denmark and Germany, our customers include nearly all major contractors, refineries, power plants and other industrial clients. BMSC annually employs between 150 and 250 smiths, welders, fitters, etc.

PRODUCTS / SERVICES Produktion og montage af stålarbejde, udlejning af mandskab, rørarbejde, industriservice. Steel production and assembly , hiring out of manpower, pipewok, industrial service SPECIALER / SPECIALTIES: Certifikatsvejsning, stålkonstruktioner, montagearbejde, udlejning af mandskab. Certified welding, steel construction, assembly, hiring out of manpower

repairs.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

35


Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

IMEK ApS

Contech Automatic ApS

El- & automatiktavler / Electric switchboards and automatic control panels

Siden etableringen i 1988 har firmaet beskæftiget sig med automatiske styringer og stærkstrømstavler. Vi tilbyder...

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F.

• Projektering og produktion af alle former for el- og automatikstyringer samt større fordelingstavler • Udvikling og udarbejdelse af PLC programmer • Optimering af brugerinterface med HMI og SCADA løsninger • Udskiftning af ældre PLC systemer. Omskrivning af PLC program • Sammenkobling af forskellige PLC fabrikater • Fejlfinding på elektronik og automatik

Telefon/Phone: +45 5488 4440 Døgntelefon/24H phone: +45 2033 5444 Fax/Fax: +45 5486 1492 E-mail: mail@contech-automatic.dk www.contech-automatic.dk Kontaktperson/Contact person: Bjarne Schulz Antal ansatte/number of employees: 21

Vores servicevogne kommer over hele Danmark. Contech’s vagtordning sikrer hjælp døgnet rundt, 365 dage om året.

PRODUKTER / SERVICES

Smede, VVS og maskinværksted / Welding and manufacturing company, industrial plumbing and heating and engineering shop

IMEK er en alsidig og nytænkende smedevirksomhed med unikke løsninger indenfor stål og aluminium. Vores kerneprodukt er centreret omkring fremstilling af teknisk industrielle konstruktioner og montage med speciale i industrien og spildevandsektoren. Vi betragter os selv som en seriøs samarbejdspartner, hvad enten vi indgår som en del af processen eller påtager os en komplet opgave. Vores force er at tegne, konstruere og udvikle individuelle løsninger efter kundens ønske. . IMEK’s medarbejdere følger uddannelsesplaner fastlagt i samarbejde med kompetencecenter Lolland, hvilket sikrer at vores medarbejderstab altid er fagligt opdateret til nye udfordringer. Vi råder således bl.a. over medarbejdere med certifikater indenfor svejsning med lysbue, MIG/MAG og TIG. IMEK råder over 1.000 m2 værksteder med bl.a. 10 t. kran og 270 t. kantpresse, maskinsaks, profilvalse og diverse drejebænke og fræsere.

PRODUCTS / SERVICES

Since its inception in 1988, the company has focused on automatic control panels and low voltage switchboards. We offer:

Produktion af automatik- og fordelingstavler. PLC-HMI-SCADA programmering. Production of electric switchboards and

• Project planning and production of all types of automatic control panels and large-sized distribution boards • Development and design of PLC programming • Optimisation of user interface with HMI and SCADA solutions • Replacement of older PLC systems. Rewriting of PLC programming • Merging of different PLC makes • Electric switchboard and automatic control panel troubleshooting Our service vans cover all of Denmark. Contech’s round-the-clock shift system ensures help 24/7, 365 days a year.

36 | BUSINESS LINK 2010

automatic control panels. PLC-HMI-SCADA programming SPECIALER / SPECIALTIES: PLC-HMI-SCADA programmering. PLC-HMI-SCADA programming

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Marienlystvej 25, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5492 3008 Døgntelefon/24H phone: +45 5492 3008 Fax/Fax: +45 5495 2508 E-mail: imek@imek.dk www.imek.dk Kontaktperson/Contact person: Steffen Hovmand Antal ansatte/number of employees: 16 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

IMEK is a versatile and innovative welding and manufacturing company providing unique solutions in steel and aluminium. Our core product is the manufacture of technical industrial structures and assembly with particular focus on the industrial and sewage treatment sectors. We see ourselves as serious business partners regardless of whether we participate in the process or assume responsibility for the entire job. Our forte is the ability to design, construct and develop customised solutions. IMEK’s staff follow fixed training programmes in collaboration with Kompetencecenter Lolland (competence centre), which ensures that they are always updated to meet new challenges. The company thus employs staff with certificates in arc welding, MIG/MAG and TIG. IMEK has over 1,000 square metre of workshops, including a 10 ton crane and 270 ton edge press, a shearing machine, various lathes and milling machines.

Smede- og maskinværksted. Industriel VVS, 1.000 m2 værksted samt servicevogne. Welding and machine shop, industrial plumbing and heating, 1,000 square metre workshop with service vans. SPECIALER / SPECIALTIES: Udstyr til vand- og spildevandsbehandling, gastanke 20-1.500m3, service. Equipment for water and sewage treatment , gas tanks 20-1,500m3, maintenance.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

37


Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

Nakskov Maskinindustri

Skum & Madras Specialisterne ApS

Metal- og plastvirksomhed / Metal and plastics company

”Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave” . Dette slogan har vi anvendt siden grundlæggelsen af virksomheden i 1985. Hos Nakskov Maskinindustri har vi altid lagt vægt på den daglige sparring og udveksling af knowhow. Det har ofte karakter af partnerskab, og det bidrager positivt til en kontinuerlig udvikling af samarbejde med vores kunder. Nakskov Maskinindustri er en virksomhed, der som både leverandør og underleverandør lægger vægt på parathed og fleksibilitet, viden, høj kvalitet og konkurrenceevne. Vores speciale er spåntagende bearbejdning, samt fremstilling af enkelte produkter og mindre serier – drejning, fræsning, gravering og overfladebehandling. Vi er totalleverandør, udfører projektstyring og en række montageopgaver, så vore produkter kan komme direkte til kundens montagelinjer.

Madrasproducent / Mattress manufacturer

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Ullerslevvej 26, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5493 9250 Døgntelefon/24H phone: +45 2227 2230 Fax/Fax: +45 5493 9647 E-mail: info@nm-industri.dk www.nm-industri.dk Kontaktperson/Contact person: Heidi Nysted Poulsen Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES

’If we can, we turn the machine upside to solve a problem.’ This has been our slogan since the company was founded in 1985. At Nakskov Maskinindustri, daily discussions and the exchange of know-how have always had high priority. This often takes place as a form of partnership and contributes positively to the ongoing development of customer relations. As both contractor and sub-contractor, Nakskov Maskinindustri aims to be wellprepared and flexible, and our key words are know-how, high quality and competitive edge. Our specialities are machining and manufacturing one-off products and small product series - turning, milling, engraving and surface treatment. We are a full-line supplier, can handle project management and a range of assembly processes so our products can be introduced directly into our customers’ assembly lines.

PRODUCTS / SERVICES Bearbejdning af rustfrit stål, jern, aluminium, plast, kunststof, kobber, messing og andre specialmaterialer. Processing of stainless steel, iron, aluminium, plastics, synthetic materials, copper, brass and other specialised materials. SPECIALER / SPECIALTIES: ISO 9001 og ISO 14001. CAD/CAM-pro-

Skum & Madras Specialisterne er en lille fleksibel produktionsvirksomhed med speciale i fremstilling af madrasser. Vi har mere end 35 års erfaring i forarbejdning og produktion af madrasser til den private, industrielle og offentlige sektor. Vores produktsortiment omfatter boksmadrasser, springmadrasser, latexmadrasser, koldskumsmadrasser og skummadrasser samt madrasser til campingvogne og både. Vi har specialiseret os i at fremstille madrasser i specialmål til lave priser med kort leveringstid. Foruden ovenstående er vi også underleverandør til den danske og tyske industri med alle former for skumprodukter. Desuden har vi egen import af bambus og rattan møbler fra Indonesien. Vores omfattende program kan ses på hjemmesiden: www.danskrattanimport.dk

FAKTA/FACTS

Skum & Madras Specialisterne is a small flexible manufacturing company specialising in mattress production. We have over 35 years’ experience in the production and supply of mattresses to the private, public and industrial sectors. Our product range includes box, spring, latex, cold foam and foam mattresses as well as caravan and boat mattresses. We specialise in manufacturing made-to-measure mattresses at low prices and we provide fast delivery times. In addition to the above, we also supply a full range of foam products to Danish and German industry. Finally, we import bamboo and rattan furniture from Indonesia. To view our extensive product line, please log onto www.danskrattanimport.dk

PRODUKTER / SERVICES

Adresse/Address: Fabriksvej 2 K, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 5461 1250 Døgntelefon/24H phone: +45 2322 0344 Fax/Fax: +45 5461 1251 E-mail: sms@s-ms.dk www.s-ms.dk Kontaktperson/Contact person: Finn Simonsen Antal ansatte/number of employees: 5

PRODUCTS / SERVICES Boksmadrasser, springmadrasser, latexmadrasser, koldskumsmadrasser, skummadrasser m.m. Box, spring, latex, cold foam and foam mattresses etc. SPECIALER / SPECIALTIES: Madrasser i specielle mål - også brandhæmmede der opfylder bla. Britisk Standard

grammering. Omstempling af materialer til

BS5852 - crib 5.

TÜV.

Rattan and bamboo furniture for indoor and

ISO 9001 and ISO 14001. CAD/CAM pro-

outdoor use.

gramming. Restamping of materials to TÜV standard.

38 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

39


Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

Fremstillingsvirksomheder / Manufacturing factories

strates maskinfabrik aps

Vo Aps

Maskinfabrik / Engineering works

Strates maskinfabrik startede 1. november 1991. Firmaet beskæftigede på dette tidspunkt to medarbejdere. Vores produktion bestod på daværende tidspunkt af metalpålægning, bremseservice, renovering af topstykker samt salg af reservedele. Vores hurtige levering og strenge kvalitetskrav betød, at virksomheden hurtigt fik vokseværk. Vi kan nu tilbyde næsten alle former for maskin- og kleinsmed-arbejde og komplette renoveringer af motorer. Senere kom også CNC-drejning-fræsning og rundslibning på banen, hvilket har betydet, at virksomheden i dag beskæftiger 28 medarbejdere. Strates Maskinfabrik flyttede i efteråret 2002 til vores nuværende lokaler på Kroggårdsvej i Sakskøbing. Vi leverer i dag service til mange større virksomheder, og det er vores mål, at vores kvalitet og levering skal stå i højsædet, så vi også i fremtiden vil kunne levere service til vores kunders fulde tilfredshed.

Værktøjssliberi / Tool grinding mill

FAKTA/FACTS Adresse/Address: kroggårdsvej 38, 4990 sakskøbing Telefon/Phone: +45 5470 4716 Fax/Fax: +45 5470 5690 E-mail: TR@stratesmaskinfabrik.dk www.stratesmaskinfabrik.dk Kontaktperson/Contact person: Tommy Romme Antal ansatte/number of employees: 28

PRODUCTS / SERVICES delindustri. Entreprenører. Motorindustri. Landbrug.

SPECIALER / SPECIALTIES: Opsvejsning og bearbejdning af emner. Metalpålægning. Honing.

Adresse/Address: Rasmus Sigvardtsvej 6, 4840 Nørre Alslev Telefon/Phone: +45 54 46 54 46 Fax/Fax: +45 54 46 54 47 www.vo-aps.dk Kontaktperson/Contact person: Jørgen Frimann Antal ansatte/number of employees: 14 PRODUKTER / SERVICES

VO ApS producerer, sælger og sliber bl.a.: Bor, diamant værktøj, fræsere, høvlejern, knuserknive, metalsakse, rundsav- og båndsavklinger. VO ApS tilbyder afhenter service. Vores sidste nye tiltag er slibning af cylinder- og rotorklippere til park og vej, godser, stadions.

Pharmaceutical products, food industry, contractors, motor industry, agriculture.

FAKTA/FACTS

E-mail: vo-aps@vo-aps.dk

• Blokbåndsavklinger • Båndsavsklinger –brede, stellitbelagte • Båndsavsklinger –smalle, udlagte eller tandspidshærdede • Rammesavsklinger • Komplet slibeservice af stelliteret båndsavsklinger

PRODUKTER / SERVICES Farmaceutiske produkter. Levnedsmid-

Strates maskinfabrik was founded on 1 November 1991. At that time the company employed two staff and production consisted of metal plating, brake service, renovation of cylinder heads and the sale of spare parts. Our fast delivery and stringent quality requirements led to rapid expansion, enabling us to provide a full range of engine and fitter’s work and complete engine renovations. This was followed by CNC lathing and milling and cylindrical grinding, which has meant that the company now employs a workforce of 28. In autumn 2002, Strates Maskinfabrik moved to its current location on Kroggårdsvej in Sakskøbing. Today we service numerous major companies and it is our goal to continue focusing on quality and delivery so that we retain satisfied customers.

VO ApS er et fleksibelt og moderne sliberi, der har eksisteret siden 1978. VO ApS er producent, distributør og en servicevirksomhed, der tilbyder individuelle løsninger tilpasset den enkelte opgave. Vi bruger CNC styrede slibemaskiner, der sætter os i stand til at fremstille de fleste typer af specialværktøjer og profiler. Vi tilbyder totalløsninger i båndsavsteknologi for træindustrien/savværker, vi tilbyder:

PRODUCTS / SERVICES Slibning, distribution, producent, mejsler, kernebor diamant/HM, betonbor, rundsavsklinger HM. Grinding, distribution, manufacturer,

VO ApS is a modern flexible tool grinding mill which was founded in 1978. VO ApS is a manufacturer, distributor and service company offering customised solutions adapted to the individual task.We use CNC-controlled grinding machinery which enables us to make most types of specialised tools and profiles. We offer full-service circular saw solutions for the timber industry/saw mills, including:

Welding and processing of materials.

chisels,Diamond Core bit / HW,concrete drill, circular saw blades HM SPECIALER / SPECIALTIES: Rådgivning om skærende værktøj i træ, metal og beton.

• Blocks for band saw blades • Band saw blades, wide, stellite • Band saw blades, narrow, stacked or tooth-hardened • Frame saw blades • Complete grinding service of stellite band saw blades

Advice on cutting tools in wood, metal and concrete

VO ApS produces, markets and provides grinding services for: drills, diamond tools, milling machinery, plane irons, crusher knives, metal scissors, circular saw and band saw blades. VO ApS provides a collection service. Our latest service is the grinding of cylinder and rotary mowers for parks and roads, estates and sports stadiums.

40 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

41


indkøb

Purchasing & Shopping

43 A.Friis & Søn

Greenline A/S

A/S P. Hatten & Co.

Kuszon Zolutions A/S

Canon Business Center Sydsjælland & Lolland-Falster

Lemvigh-Müller

Skilte, markiser, profilbeklædning, mm. / Signage, awnings, profile clothing, etc. 4900 Nakskov 2 ansatte / employees

Grossist / Wholesaler 4930 Maribo 50/120 ansatte / employees

El-artikler (engros) / Electrical goods and appliances (wholesale) 4930 Maribo 8 ansatte / employees

IT- & kontorudstyr. Møbler/indretning. / IT and office equipment, furniture, interior design 4800 Nykøbing Falster 36 ansatte / employees

Kopi-/printløsninger. Dokumentløsninger. / Copy/print solutions, document solutions 4800 Nykøbing Falster 36 ansatte / employees

Grossist / Wholesaler 4200 Slagelse 1600 ansatte / employees

EVL - Nykøbing F. ApS

Trælast & byggemarked / Lumberyard and DIY centre 4970 Rødby 16 ansatte / employees

Rengøringsmaterialer (engros) / Cleaning materials (wholesale) 4800 Nykøbing F. 3 ansatte / employees

Lollands Trælast A/S - XL-Rødby

Galleri Mortensen & Markman Kunst, salg & udlejning / Art, sales & rental 4891 Toreby L 1 ansat / emploee

42 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

43


Indkøb / Purchasing, Shopping

Indkøb / Purchasing, Shopping

A.Friis & Søn

Skilte, markiser, profilbeklædning, mm. / Signage, awnings, profile clothing, etc.

A. Friis & Søn er en lille familiedrevet virksomhed, som har leveret service og kvalitet siden 1927 med alt inden for sejl, bådkalecher og presenninger. Tredje generation, Jan Friis, overtog virksomheden i 1994 og udvidede med salg og produktion af markiser til private og erhverv. I 1995 startede firmaet en skilte- og printafdeling med autoreklame, facadeskilte, byggepladsskilte, bannere, plakater, messeudstyr, kontorskilte, o.m.m. I 2005 åbnede firmaet endnu en afdeling med tekstiltryk og salg af arbejdstøj, sikkerhedssko, profilbeklædning, fritidstøj, sportstøj. Firmaet kan nu levere totalløsninger til kunderne.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Linkøpingvej 27, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5492 05 49

44 | BUSINESS LINK 2010

Grossist / Wholesaler

HATTEN Gruppen - din fleksible samarbejdspartner med et bredt vareudvalg af: • Stål og metaller • VVS og VA artikler • Værktøj og svejsegasser

E-mail: mail@a-friis.dk www.a-friis.dk Kontaktperson/Contact person: Jan friis

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Presenninger, skilte, storprint, markiser, tekstiltryk, profilbeklædning, arbejdstøj

HATTEN Gruppen er en stærk leverandør til det professionelle marked indenfor byggeri, industri og offentlig virksomhed. Vi er vant til, at vores kunder stiller høje krav, og vi stræber altid efter at levere den kvalitet, som de professionelle brugere ønsker. Det er helt naturligt for os, at kvalitet ikke kun handler om produkter - men i lige så høj grad om faglig viden, god service og hurtig levering. Vi lægger også vægt på personlig betjening - og netop det er en af grundene til, at vi er hurtige til at reagere og opfylde vores kunders individuelle behov. HATTEN Gruppen har afdelinger i Nakskov, Maribo og Nykøbing F., som alle har et bredt lagerprogram.

workwear

Adresse/Address: C. E. Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 5478 1122 E-mail: info@hatten.dk www.hatten.dk Kontaktperson/Contact person: Preben Berg Antal ansatte/number of employees: 50/120 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Stål og metaller, VVS og VA artikler, værktøj, arbejdstøj og svejsegasser. Steels and metals, plumbing and heating

Tarpaulins, signage, oversized printing, awnings, textile printing, profile clothing,

FAKTA/FACTS

Fax/Fax: +45 5478 0833

Døgntelefon/24H phone: +45 21 45 06 04

Antal ansatte/number of employees: 2

Renowned for its service and quality since 1927, A. Friis & Søn is a small familyowned business providing a full range of sailing products, boat covers and tarpaulins. The third generation of the family, Jan Friis, assumed control of the company in 1994, expanding the business to include sales and production of awnings for the private and business sectors. In 1995 the company created a sign and printing department supplying vehicle advertising, facade and construction site signage, banners, posters, trade fair equipment, office signage and a great deal more. In 2005 the company opened a textile printing department which also markets workwear, safety footwear, profile clothing, leisure- and sportswear. The company is thus able to supply total solutions to customers.

A/S P. Hatten & Co.

HATTEN Gruppen - your flexible business partner offering a wide range of: • Steels and metals • Plumbing and heating supplies, water and drainage installations • Tools and welding gases

supplies, water and drainage installations, tools, workwear and welding gases SPECIALER / SPECIALTIES: Afkortning og skæring i smig af de fleste

HATTEN Gruppen is a leading supplier to the professional construction, industrial and public works sectors. We are used to meeting the high demands of our customers and always strive to deliver the highest quality to professional users. For us it goes without saying that quality is not limited to products, but equally comprises professional expertise, quality service and fast delivery. We also stress personal service, which is one of the reasons why we are able to respond quickly and meet individual customer requirements. HATTEN Gruppen has branches with extensive stock facilities in Nakskov, Maribo and Nykøbing F.

former for stål. Sav med CNC-styret måling og skæring. Bevelled shortening and cutting of most kinds of steel. Saw with CNC-controlled measurement and cutting

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

45


Indkøb / Purchasing, Shopping

Indkøb / Purchasing, Shopping

CANON BUSINESS CENTER Sydsjælland & Lolland-Falster

EVL - Nykøbing F. ApS

Canon Business Center yder rådgivning og support i forbindelse med digitale print-, kopi- og IT-løsninger til virksomheder og institutioner. Løsninger, der gør din hverdag mere effektiv med færre omkostninger. Som Canon Business Center er vi Canon Danmarks officielle partner på Sydsjælland og Lolland-Falster. Vi står derfor med et stærkt brand i ryggen, og sikrer dig den nyeste viden og teknologi inden for intelligent dokumenthåndtering, lige der hvor du har brug for det. Løsningerne spænder bredt - fra digitale farve- og sort/hvid maskiner, telefax og printere til skræddersyede installationsopgaver og større digitale produktionsløsninger og storformatprintere. Desuden har vi egne teknikere og udviklingsafdeling, der hjælper med alt fra installation til IT-relateret systemsupport. De sørger endvidere for, at din Canon løsning fungerer optimalt – også efter kontrakten er underskrevet.

EVL - Nykøbing F. ApS er en lokal engrosvirksomhed, som har 10 år på bagen. I det daglige tegnes virksomheden af Jesper Graae og Benny Petersen. Vi handler med alt indenfor rengøringsmidler, NILFISK støvsugere, NILFISK gulvaskemaskiner, rengøringsvogne- og rekvisitter, papirsystemer, plastikposer, engangsservice, jobbeklædning, jobsko, smøreolie m.m. Vi har ugentlige vareture på Lolland-Falster og Sydsjælland, hvor vi har fragtfri levering direkte til kundens depot. Vi er ligeledes med i en landsdækkende indkøbsgruppe, VerodanGruppen, der sikrer, at vi kan levere de bedste varer til den bedste pris. Vore leverandører tæller b.la. ECOLAB, NILFISK, KATRIN, Vikan, DEB Swarfega, Vileda, WorkZone/Engel, Uno-X og SæbeFabrikken m.fl.

Kopi-/printløsninger. Dokumentløsninger. / Copy/print solutions, document solutions

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Englandsvej 2, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5484 0464 Døgntelefon/24H phone: +45 4138 3682 Fax/Fax: +45 5484 0440 E-mail: kuszon@zolutions.dk www.lolland-falster.canonbc.dk Kontaktperson/Contact person: Ole Frydkjær Petersen Antal ansatte/number of employees: 36

46 | BUSINESS LINK 2010

FAKTA/FACTS Adresse/Address: H. P. Jensensgade 18, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5482 1300 Fax/Fax: +45 5482 1330 E-mail: evl@mail.dk www.evl.dk Kontaktperson/Contact person: Jesper Graae og Benny Petersen Antal ansatte/number of employees: 3 PRODUKTER / SERVICES

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Canon Business Center provides a range of consultancy services and digital printing, copying and IT solutions to companies and institutions - solutions that improve efficiency and lower your operating costs. As a Canon Business Center, we are Canon Denmark’s official partner is Southern Zealand and Lolland-Falster. Supported by a strong brand, we are therefore able to deliver the latest know-how and technology in intelligent document management precisely where it is needed. Our solutions encompass everything from digital b/w and colour copiers, telefax machines and printers to customised installation tasks, major digital production solutions and large format printers. We also have our own team of technicians and development department ready to assist with everything from installation to IT-related system support. They also ensure that your Canon solution functions optimally - even after the contract has been signed.

Rengøringsmaterialer (engros) / Cleaning materials (wholesale)

Kopi-/printløsninger, dokumentløsninger, elektronisk arkivering. Copy/print solutions, document solutions, electronic filing. SPECIALER / SPECIALTIES: Rådgivning, service og support af kopi- / print- samt dokumenthåndteringsløsninger. Consultancy, service and support of copy / print and document management solutions.

EVL - Nykøbing F. ApS is a local wholesaler with 10 years’ commercial experience. The company is run by Jesper Graae and Benny Petersen. We stock a complete range of cleaning agents, NILFISK vacuum cleaners, NILFISK floor washing machines, cleaning trolleys and accessories, paper systems, plastic bags, disposable tableware, work clothing, work footwear and lubricating oil etc. We operate weekly delivery runs throughout Lolland-Falster and Southern Zealand, with free delivery directly to the customer’s depot. We are also part of VerodanGruppen, a national purchasing group which ensures that we can deliver the best products at the most competitive prices. Our suppliers include ECOLAB, NILFISK, KATRIN, Vikan, DEB Swarfega, Vileda, WorkZone/Engel, Uno-X and SæbeFabrikken etc.

PRODUCTS / SERVICES Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, rengøringsvogne og -rekvisitter, papirsystemer og plastikposer. Cleaning agents, cleaning machinery and equipment, cleaning trolleys and accessories, paper systems and plastic bags. SPECIALER / SPECIALTIES: Rådgivning om rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter og rengøringsmaskiner. Professional advice on cleaning agents, cleaning accessories and cleaning machinery and equipment.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

47


Indkøb / Purchasing, Shopping

Indkøb / Purchasing, Shopping

Galleri Mortensen & Markman

Greenline A/S

Kunst, salg & udlejning / Art, sales & rental

Galleri Mortensen & Markman servicerer virksomheder og institutioner, der ønsker at lade original kunst sætte præg på indretning, image og arbejdsmiljø. Store som små udsmykningsopgaver varetages på baggrund af samarbejde med en lang række anerkendte kunstnere. Galleriet er også leveringsdygtig i værker, der egner sig til prisoverrækkelser samt firmagaver. Virksomheder kan vælge at indkøbe kunst eller indrette med kunst på lejebasis. “Grafikbiblioteket” i galleriet muliggør udsmykning af mange m2 for få midler og er en ideel løsning til kontorer og gangarealer. Tag på firmaudflugt til det skønne Fuglsang og oplev galleriets skiftende udstillinger i sommerhalvåret - eller lad udstillingerne komme til jer og skab liv på arbejdspladsen. Mortensen & Markman har arbejdet med kunst i det københavnske erhvervsliv siden 2002. Galleriet udvidede med afdelingen på Lolland i 2007.

El-artikler (engros) / Electrical goods and appliances (wholesale)

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Gartnerboligen i Fuglsang Have Nystedvej 75, 4891 Toreby L Telefon/Phone: +45 3585 8532 E-mail: kontakt@mortensenmarkman.dk www.mortensenmarkman.dk Kontaktperson/Contact person: Anna Mortensen PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Salg af malerier, skulpturer og original grafik, større udsmykningsopgaver, udstillinger, kunstudlejning & kunstgaver.

Galleri Mortensen & Markman provides a full range of art services to companies and institutions that want to have original art as part of their interior design, image and working environment. By virtue of our collaboration with an extensive network of renowned artists we are able to handle decorative tasks large and small. The gallery can also supply works of art that are suitable as awards and corporate gifts. Companies can choose to purchase or rent art as part of their corporate environment. The gallery’s “Grafikbiblioteket” (graphic design library) is the affordable way to bring decorative art to large spaces and is the ideal solution for offices and hallways. Organise a company outing to the magnificent Fuglsang and experience the gallery’s changing exhibitions during the summer - or let the exhibitions come to you, bringing life to the workplace. Mortensen & Markman have been a familiar face on the Copenhagen business scene since 2002. In 2007 the gallery opened a branch in Lolland.

48 | BUSINESS LINK 2010

Greenline A/S distribuerer el-artikler til hele Danmark, og er som de eneste i landet eksperter indenfor både engros- og detailhandel. Niels Behrsin Hansen startede Handelsfirmaet Greenline A/S i en lille garage i Hillested i 1981, og virksomheden er i dag vokset til 1800 m2 lager og butik på Brovejen i Maribo med over 200.000 varenumre. Vi er et handelsfirma, som prioriterer god service, hurtig levering og kundernes tilfredshed højest. Vores erfarne medarbejdere er altid klar med rådgivning og til en god handel ved telefonen og i butikken. Alle ordrer bestilt inden kl. 13 er hos kunden næste dag. Ved kontantbetaling sendes varerne portofrit. Med Greenlines centrale placering på Lolland er vi allerede nu klar til den fremtidige forbindelse over Femern Bælt, og kan levere til byggeriet indenfor 1 time. Kontakt os direkte på vores Femern HOTLINE: 20 67 95 99.

Sale of paintings, sculptures and original graphics, major decorative assignments, exhibitions, art rental & art gifts.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Brovejen 10-16, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 5475 8098 Døgntelefon/24H phone: +45 2067 9599 Fax/Fax: +45 5475 8002 E-mail: prof@greenline.dk www.greenline.dk Kontaktperson/Contact person: Jesper Vilhelmsen Antal ansatte/number of employees: 8 PRODUKTER / SERVICES

Greenline A/S distributes electrical goods and appliances throughout Denmark, and is the only company in the country that are experts in both wholesale and retail. Niels Behrsin Hansen started his commercial business, Greenline A/S, in a small garage in Hillested in 1981, and today the company has grown into a business with 1,800 square metres of warehouse storage and a shop on Brovejen in Maribo stocking over 200,000 product codes. We are a commercial firm that emphasises quality service, fast delivery and customer satisfaction. Our experienced staff are always ready to advise customers in the shop and quote competitive prices to customers over the phone. All orders placed before 1 p.m. are delivered to the customer the following day. All orders paid for in cash are delivered postage paid. Given Greenline’s central location in Lolland, we are well positioned for the future Femern Belt Link and can deliver to customers on site within one hour. Contact us directly on our Femern HOTLINE: +45 20 67 95 99.

PRODUCTS / SERVICES El-artiker, belysningsartikler, kabel, CEE materiel, byggestrøm, varme, lyskilder, måleinstrumenter. Electrical goods and appliances, lighting products, cables, CEE materials, construction site power supply, heating, light sources, measuring instruments. SPECIALER / SPECIALTIES: Faste kunder med tilknytning til Femern Bælt kan forvente levering indenfor 1 time. Regular customers associated with the Femern Belt can expect one-hour delivery.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

49


Indkøb / Purchasing, Shopping

Indkøb / Purchasing, Shopping

Kuszon Zolutions A/S

IT- & kontorudstyr. Møbler/indretning. / IT and office equipment, furniture, interior design

KUSZON ZOLUTIONS er totalleverandør af alt fra møbler/indretning, over IT-, kopi- og print løsninger til papir- og kontorartikler. Vi kan tilbyde ramme- og koordineringsaftaler på en række af vores produkter og ydelser. Som autoriseret partner med flere af de største producenter, herunder Kinnarps, Montana, Duba-B8, Microsoft, HP, Acer, Canon m.fl., er du sikret en seriøs samarbejdspartner.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Englandsvej 2, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5484 0444 Døgntelefon/24H phone: +45 4138 3620 Fax/Fax: +45 5484 0440 E-mail: kuszon@zolutions.dk

Vi har et tæt samarbejde med private virksomheder og den offentlige sektor – herunder samarbejdsaftaler med Lolland og Guldborgsund Kommuner. Hos os er produkter og rådgivning en del af en større sammenhæng. Vores mål er at give den optimale løsning hver gang. Det gør vi ved at samarbejde på tværs af vores forretningsområder og i tæt samarbejde med vores leverandører. For os er den personlige kundekontakt og gensidige dialog de afgørende elementer i måden, vi tænker forretning på.

www.zolutions.dk Kontaktperson/Contact person: Ole F. Petersen Antal ansatte/number of employees: 36

PRODUCTS / SERVICES offentlige sektor. IT-løsninger, netværksløsninger, software, kopi-/printløsninger, Furniture and interior design for the private and public sectors, IT solutions, network solutions, software, copy/print solutions. SPECIALER / SPECIALTIES:

We work closely with private and public companies – including cooperation agreements with local authorities of Lolland and Guldborgsund. At KUSZON ZOLUTIONS, products and consultancy are just part of our overall offering. Our goal is to provide optimal solutions every time. We achieve this by collaborating across our business areas with our network of suppliers. For us, personal customer contact and mutual dialogue are key elements in our way of doing business.

50 | BUSINESS LINK 2010

Grossist / Wholesaler

Lemvigh-Müller er samlet set Danmarks største grossistvirksomhed inden for stål & metal, industriteknik og tekniske installationer. Totalsortimentet udgør i alt 270.000 varenumre, hvoraf ca. 100.000 er lagerlagt og kan leveres fra dag til dag gennem et logistik- og distributionskoncept, som også rummer mulighed for ekspreslevering, reservationsordrer og lagerlægning af kundespecifikt sortiment samt individuelle løsninger efter behov. Kundesupporten hos Lemvigh-Müller rækker ud over det rent tekniske. Vi understøtter også vore kunder med løsningsorienteret know how på mere kommercielt prægede områder som e-business, elektronisk dokumentudveksling og uddannelse. Væsentligt er det især, at vi også kan bidrage til at reducere vore kunders totale anskaffelsesomkostninger.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Øster Ulslev Telefon/Phone: +45 4060 4080 E-mail: info@lemu.dk www.lemu.dk Kontaktperson/Contact person: Hans Erik Pedersen Antal ansatte/number of employees: 1600 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

PRODUKTER / SERVICES Møbler og indretning til den private og

KUSZON ZOLUTIONS are full-line suppliers of everything from furniture, interior design to IT, copy and print solutions for paper and office supplies. We can offer framework and coordination agreements for several of our products and services. As an authorised partner of the biggest manufacturers including Kinnarps, Montana, Duba-B8, Microsoft, HP, Acer, Canon etc., you are assured of a serious business partner.

Lemvigh-Müller

Rådgivning, service og support af alt til

Taken overall, Lemvigh-Müller is Denmark’s biggest steel and metal, industrial engineering and technical installations wholesaler. Our extensive product range comprises a total of 270,000 product codes, roughly 100,000 of which are in stock and can be delivered from day to day using our logistics and distribution concept, which includes the option of express delivery, reservation orders and stocking customised product ranges and individual solutions on an as-needs basis. Our customer support centre provides a great deal more than technical support. We also provide our customers with solution-oriented know-how in more commercial areas such as e-business, electronic document exchange and training. In particular, we can help to considerably reduce our customers’ purchasing costs.

Stål, metal, industriteknik, el-teknik og VVS. Steel, metal, industrial engineering, data electronics and HWS. SPECIALER / SPECIALTIES: Energibesparelser, indkøbsoptimering, e-business. Energy savings, purchasing optimisation, e-business.

kontoret. - Canon, HP og Microsoft certificeret. Consultancy, service and support of everything for the office - Canon, HP and Microsoft certified.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

51


Indkøb / Purchasing, Shopping

Lollands Trælast A/S - XL-Rødby Trælast & byggemarked / Lumberyard and DIY centre

Lollands Trælast A/S XL-Rødby er blandt Lolland-Falsters førende trælaster og byggemarkeder og åbnede i 1980. Vi er en velkonsolideret virksomhed, som altid har lagt stor vægt på, at en aftale er en aftale. Vi har dygtige og faglærte medarbejdere, som ved alt om, at man kommer langt med service. Vores ansattes faglige bredde smitter også af på vores omgang med kunderne, hvad enten man kommer for at få hjælp til carporten eller materialer til en stor byggeplads. Vi hæger om vores traditioner, som lige fra starten har drejet sig om at ansætte et veluddannet personale, der kan sin ”know how” til fingerspidserne. For os er service nøgleordet. Uanset hvad du som kunde skal bruge, er vi altid villige til at hjælpe. Vi har alt indenfor byggeri og GDS. Lige fra kælder til kvist og haveartikler. Hvis ikke vi har varen på hylden, skaffer vi den indenfor 1-2 dage. Bare ring.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Nebbelundevej 2, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 5460 1300 Døgntelefon/24H phone: +45 2081 1274 Fax/Fax: +45 5460 1830 E-mail: tr@xl-roedby.dk www.xl-roedby.dk Kontaktperson/Contact person: Tim Rasmussen Antal ansatte/number of employees: 16 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Lollands Trælast A/S XL-Rødby opened in 1980 and is one of Lolland-Falster’s leading lumberyards and DIY centres. We are well-consolidated company which has always upheld the idea that a deal is a deal. Our skilled staff know the importance of quality service and their wide range of competencies also rubs off on our dealings with customers, regardless of whether they need help with a carport or materials for a major building site. We maintain long-standing traditions, which from the very outset have focused on employing well-trained staff with relevant, professional know-how. For us, service is key. Regardless of your customer needs, we are always ready to help. We stock a full range of building and DIY materials, from basement to attic, and a complete range of garden products. If we do not have what you are looking for, we provide it for you within 1-2 days. Just give us a call.

Beton, krydsfiner, cement, støbebrædder, alt i træ, arbejds- & sikkerhedsbeklædning. Alt inden for byggeri og tilbehør. Concrete, plywood sheeting, cement, boarding, full range of wood products, work and safety wear, everything in building and accessories. SPECIALER / SPECIALTIES: Lynhurtig levering. I Rødby, Rødbyhavn og omegn leverer vi i nødsituationer indenfor 10 - 20 min. Fast service. In Rødby, Rødbyhavn and surrounding area, we can deliver within 10 - 20 minutes in emergency situations.

52 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

53


kommunikation - it & design communications - it & design

55 Amadeus, tekstil tryk & broderi

Folketidende Gruppen

Celcius360 Reklamebureau

Ingrid Fotografi

Club 1 Reklamebureau & Nygade Reklame

LF Trykteam A/S

Profilbeklædning / Profile clothing company 4960 Holeby 2 ansatte / employees

Web & Reklamebureau / Web and Advertising agency 4800 Nykøbing F. 3 ansatte / employees

Reklamebureau / Advertising agency 4800 Nykøbing Falster 7 ansatte / employees

Film & Mediekompagniet

Film- og videoproduktion / Film & video production 4900 Nakskov 3 ansatte / employees

First Link Kommunikation

Kommunikationsbureau / Communications agency 4960 Holeby 3 ansatte / employees

54 | BUSINESS LINK 2010

Medievirksomhed / Media company 4800 Nykøbing Falster 170 ansatte / employees

Fotograf / Photographer 4800 Nykøbing F. 1 ansat / employee

Trykkeri / Printing works 4970 Rødby 4 ansatte / employees

Mainpoint A/S

IT support & outsourcing / IT support and outsourcing 4840 Nørre Alslev 9 ansatte / employees

PVM Reklame ApS Skilte / Signage 4800 Nykøbing Falster 8 ansatte / employees

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

55


Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Amadeus, tekstil tryk & broderi

Celcius360 Reklamebureau

Profilbeklædning / Profile clothing company

Profilbeklædning med speciale indenfor:

Web & Reklamebureau / Web and Advertising agency

FAKTA/FACTS Adresse/Address:

• tekstiltryk • broderi • arbejdsbeklædning • sportsbeklædning • skilte og autoreklame • firmagaver, merchandise

Erhvervspark Lolland Østervej 2, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 5460 7333 Døgntelefon/24H phone: +45 5460 7333 Fax/Fax: +45 5460 7357

Celcius360 Reklamebureau producerer tryksager, hjemmesider, PowerPoint præsentationer og Snapshot videoproduktioner. Vores kompetencer og uddannelser omfatter såvel grafisk design som markedsføring. Hos os får du ikke blot en flot brochure eller hjemmeside - du får også grundig sparring mht. hvordan dit budskab kommunikeres bedst muligt. Tjek også vores nye koncept, SnapshotVideo ... 3-10 minutters nyhedsvideoer, som du kan bruge i den løbende kommunikation med dine kunder.

E-mail: post@amadeus.dk www.amadeus.dk

Hurtig levering. BEMÆRK: Vi leverer gerne på din arbejdsplads. Ønskes bestilling/ levering udenfor normal åbningstid klarer vi også det. Besøg vores showroom i erhvervsparken i Holeby.

Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Kontaktperson/Contact person: Søren SKotte Antal ansatte/number of employees: 2

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Ndr. Ringvej 2, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 7020 5303 E-mail: info@celcius360.dk www.celcius360.dk Kontaktperson/Contact person: Carsten Ulendorf

Vi byder dig velkommen som kunde hos Celcius360. Holeby kontor: Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby

Antal ansatte/number of employees: 3 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Logo design, annoncer, brochurer, hjemme-

Profile clothing, specialising in:

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

• textile printing • embroidery • workwear • sportswear • signage and vehicle advertising • corporate gifts, merchandise

Mascot, Projob, ID, Hummel, Craft, New wave, Hurricane, Camus, DAD, Grizzly, Nimbus, You, Fruit of Loom, Mac One, Tee Jays, m.m. Mascot, Projob, ID, Hummel, Craft, New

56 | BUSINESS LINK 2010

Jays, m.m.

sider, PowerPoint og kompetent sparring om markedsføring. Logo design, ads, brochures, websites, PowerPoint presentations and competent marketing consultancy services. SPECIALER / SPECIALTIES: Snapshotvideo - 3-10 minutters nyhedsvi-

wave, Hurricane, Camus, DAD, Grizzly, Nimbus, You, Fruit of Loom, Mac One, Tee

Fast delivery. NB: We deliver to your workplace. We are also able to provide order placement/delivery outside of normal opening hours. Visit our showroom at Holeby Business Park.

The advertising agency Celcius360 produces printed matter, websites, PowerPoint presentations and Snapshot video productions. Our competencies include graphic design and marketing. With Celcius360 you are not only assured of outstanding brochures or professionally produced websites. We also provide qualified feedback on how best to get your message across. Take a closer look at our new SnapshotVideo concept - three to ten-minute news videos which can be used as part of your ongoing communication with customers. Welcome to Celcius360. Holeby office: Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby

deoer som information til dine kunder. Snapshotvideo - 3-10 minute news videos to keep your customers updated.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

57


Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Club 1 Reklamebureau & Nygade Reklame

Film & Mediekompagniet

Er DIN virksomhed designet til fremtiden? Vi lever i en tid, hvor vores gøren og laden er uafhængig af tid og rum, og hvor nye relationer på tværs af landegrænserne kan opstå ved et museklik. Grænserne for, hvad der kan lade sig gøre, rykker sig hele tiden, og uforudsigeligheden har et godt tag i vores hverdag. Det stiller store krav til gennemslagskraft og en velfunderet kommunikationsplatform med et bæredygtigt design, der ruster netop din virksomhed til at kunne overleve i denne verden af informations-overload. Vi har i over 15 år løst grafiske opgaver for både offentlige og private virksomheder. Vores medarbejdere har en solid erfaring og mestrer alle markedsføringens discipliner – både inden for print og web. Vi har altid hjernen, men også hjertet med os i det, vi laver. Og hos os er der altid ”højt til loftet”. Samtidig leverer vi altid den optimale løsning til tiden.

Forestil dig din virksomhed og dit budskab præsenteret på film. Det kunne være som en 30 sekunders reklamefilm, en 3 minutters præsentationsfilm – eller en 30 minutters dokumentarfilm, hvor vi følger et vigtigt projekt i virksomheden. Vi producerer film til mange formål – til visning på internettet, tv eller som dvdproduktion. Det kan være præsentationsfilm om virksomheder og produkter. Informationsfilm om projekter i offentligt og privat regi. Sikkerhedsfilm for virksomheder, som skal introducere procedurer for egne eller eksterne medarbejdere. Det kunne også være reklamefilm til tv– eller specialopgaver, som omhandler film til konferencer og udstillinger. Med udgangspunkt i Nakskov på Lolland og Aarhus i Jylland arbejder vi over hele Danmark. Hent vores folder om ”Gode råd til virksomhedsfilmen” på mediekompagniet.dk og se eksempler på tidligere produktioner.

Reklamebureau / Advertising agency

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Tværgade 14, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5488 0200 Fax/Fax: +45 5488 0235 E-mail: post@club1.dk www.club1.dk Kontaktperson/Contact person: Jørgen Holst Antal ansatte/number of employees: 7 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Is YOUR company designed for the future? We live in a time where human activity is independent of time and space and where new relations across national borders can be established with a click of the mouse. The boundaries for what is possible are constantly changing and unpredictability is here to stay. This places considerable demands on penetration and a well-conceived communication platform with a sustainable design that enables precisely your company to survive in a world burdened by information overload. We have more than 15 years’ experience in graphic design for both private and public companies. Our staff are highly experienced and master all aspects of marketing, both print- and web-based. Heart and mind are in everything we do and although we adopt an informal approach to our work, we always deliver the best solution on time.

58 | BUSINESS LINK 2010

Logodesign. Webdesign. Visitkort. Brevli-

Film- og videoproduktion / Film & video production

Logo design. Web design. Business cards. Letter design. Brochures. Annual reports. Magazines. Signage desin, large print runs, Posters.

Adresse/Address: Skibsværftsvej 4, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 7022 1520 Døgntelefon/24H phone: +45 2215 1138 Fax/Fax: +45 7022 1504 E-mail: info@mediekompagniet.dk www.mediekompagniet.dk Kontaktperson/Contact person: John Pedersen Antal ansatte/number of employees: 3 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Præsentationsfilm, informationsfilm, sikker-

nier. Brochurer. Årsberetninger. Magasiner. Skiltedesign. Storprint. Posters.

FAKTA/FACTS

Imagine your company and your message presented on film. This could take the form of a 30-second spot, a 3-minute company profile film or a 30-minute documentary in which we follow an important company project. We produce many different kinds of films with a wide range of applications - for screening on the internet, on TV or as DVD productions. Our service portfolio includes corporate presentation films, films highlighting company products, information films for private and public clients, safety films for companies introducing procedures for own or external staff, TV spots or specialist tasks featuring films intended for conferences and exhibitions. Based in Nakskov in Lolland and Aarhus in Jutland, we service the whole of Denmark. Download our folder ”Good advice on corporate films” from mediekompagniet.dk and view examples of our previous work.

hedsfilm, dokumentationsfilm, reklamefilm, specialopgaver. Presentation films, information films, safety films, documentaries, spots, special assignments.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

59


Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

First Link Kommunikation

Folketidende Gruppen

Kommunikationsbureau / Communications agency

First Link er Lolland-Falsters første kommunikationsbureau. Vi arbejder for virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og for projekter. First Link er etableret af tre journalister og kommunikationsrådgivere: Abelone Glahn, Henrik Kragelund og Finn Sørensen. First Link er der, når du skal have fortalt historien om dine produkter og din virksomhed. Vi udformer strategien for din kommunikation og tænker den ind i din forretning. First Link rådgiver om, hvordan du bedst får dit budskab ud med effekt. Vi behersker de nye medier på internettet, og vi hjælper din virksomhed med at sortere i de utallige muligheder og sikrer din virksomhed det optimale udbytte af ”online-universet”. Film og video er fremtidens fortælleform på internettet. Vi kan levere ide, manuskript og produktion af film til ethvert formål. First Link – din første forbindelse til nye mål.

Medievirksomhed / Media company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Videncenter Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 4046 2213 E-mail: kontakt@firstlink.dk www.firstlink.dk Kontaktperson/Contact person: Finn Sørensen Antal ansatte/number of employees: 3 PRODUKTER / SERVICES

60 | BUSINESS LINK 2010

Folketidende-Gruppen består af Dagbladet Lolland-Falsters Folketidende, Ugeavisen Guldborgsund, Sakskøbing Avis, LollandsPosten, Extra Posten Lolland, Nygade Reklame Nakskov, Club1 Reklamebureau Nykøbing F, Rotationen Nykøbing F, Malmø Tidningstryck Malmø, Pro2 Webbureau, Radio Sydhavsøerne. Folketidende har et oplag på ca. 20.000 daglige eksemplarer, dvs. vi dækker ca. 30% af samtlige husstande på Lolland Falster med et dagligt læsertal på 55.000 personer. Udkommer mandag-fredag som eftermiddagsavis - lørdag som morgenavis. Ugeaviserne udkommer en gang om ugen og dækker samtlige husstande på Lolland-Falster. Vore to trykkerier placeret i Nykøbing F og Malmø hører til de mest moderne rotationstrykkerier i Norden. Pro2 Webbureau producerer websites. Radio Sydhavsøerne er en af de mest lyttede lokalradioer i Danmark.

PRODUCTS / SERVICES PR, tekstforfatning, hjemmesider/portaler, nyhedsbreve, blogs, web-tv/video, sociale medier, strategier.

First Link is Lolland-Falster’s leading communications agency. We collaborate with companies, organisations, public authorities and on projects. First Link was founded by three journalists and communication consultants: Abelone Glahn, Henrik Kragelund and Finn Sørensen. First Link is on hand when your company needs to communicate its corporate or product story. We develop your communication strategy, ensuring that it is an integral part of your business platform. First Link advises clients on how best to get their message across with maximum penetrative effect. We master all the new online media and assist your company with the task of selecting the appropriate solutions so you derive maximum benefit from your ”online universe”. Film and video are the narrative form of the future on the internet. We provide everything from concept, script and production for a wide range of film and video productions. First Link - your first step towards new goals.

Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

PR, copywriting, websites/portals, newsletters, blogs, web TV/video, social media, strategies. SPECIALER / SPECIALTIES: Femern Belt regionen (tyske samarbejdspartnere), Femern Belt-projektet. Femern Belt region (German business partners) the Femern Belt project.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Tværgade 20, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5488 0200 E-mail: post@ft-gruppen.dk www.ft-gruppen.dk Kontaktperson/Contact person: Ole Andersson Antal ansatte/number of employees: 170 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Dagblad, ugeaviser, alle former for reklame-

Folketidende-Gruppen comprises the daily newspaper Dagbladet Lolland-Falsters Folketidende, Ugeavisen Guldborgsund, Sakskøbing Avis, LollandsPosten, Extra Posten Lolland, Nygade Reklame Nakskov, Club1 Reklamebureau Nykøbing F, Rotationen Nykøbing F, Malmø Tidningstryck Malmø, Pro2 Webbureau and Radio Sydhavsøerne. Folketidende has a daily circulation of approx. 20,000, i.e. we cover roughly 30% of all households in Lolland Falster with a daily readership of 55,000. The paper is published Monday- Friday as an afternoon paper – on Saturdays as a morning paper. The weekly papers are published once a week and cover all households in LollandFalster. Our two printing works located in Nykøbing F and Malmø are among the most modern rotary printing works in the whole of Scandinavia. The web agency Pro2 Webbureau produces websites, while Radio Sydhavsøerne is one of the most listened to local radio stations in Denmark.

opgaver, websites m.m. Dailies, weeklies, all kinds of ad tasks and assignments, websites etc. SPECIALER / SPECIALTIES: Firmaportrætaviser, specialaviser (bl.a. Femern Direkt), særopgaver, magasiner. Corporate profile publications, special newspapers (including Femern Direkt), special assignments, magazines.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

61


Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Ingrid Fotografi

LF Trykteam A/S

Fotograf / Photographer

Skærp din profil Et billede sælger ofte bedre end 1000 ord, og et godt billede står printet på nethinden længe efter det sidste ord er skrevet. Jeg har mange års erfaring med fotos til portræt, profilmateriale samt dags- og magasinpressen. Og jeg har fotograferet direktører, kongelige, landarbejdere og børn. Alle situationer – og menneskene i dem. Profilmateriale til erhvervslivet er noget, jeg laver meget af. Og som kunde er du med i processen - fra idé til færdigt produkt. Ikke to mennesker er ens. Og jeg ved, hvor vigtigt det er, at have god tid og få snakket tingene igennem, før jeg trykker på udløseren. Derudover arbejder jeg selvfølgelig digitalt og kan om nødvendigt levere fra dag til dag. For at se mere af mit arbejde, tjek min hjemmeside www.ingridfotografi.dk og www.forlagetlofa.dk Sharpen your profile A picture speaks a 1,000 words, and a good picture stays in your memory long after the final word has been written. I have many years’ experience in portrait photography, profile material as well as photographs for magazines and the daily press, and my subjects have included business directors, royalty, farm labourers and children. Every imaginable situation – and the people who feature in them. Corporate profile material is one of my specialties, and as a customer, you are intimately involved in the process - from initial concept to finished product. No two people are alike and I fully understand the importance of taking time and discussing things through before pressing the camera trigger. Naturally, I work in digital format and am able to deliver at a day’s notice. To see more of my work, visit my website at www.ingridfotografi.dk and www.forlagetlofa.dk

62 | BUSINESS LINK 2010

Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Trykkeri / Printing works

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Raadhusstræde 8, 1 sal, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 40 14 01 14 E-mail: foto@ingridfotografi.dk

Grafisk virksomhed med det nyeste udstyr til offsettryk, digitaltryk, storformatprint, skilte, spiralering, hæftning, falsning o.m.a. LF Trykteam A/S, Nørregade 17, 4970 Rødby LF Trykteam A/S, Kongensgade 16, 4800 Nykøbing LF Trykteam A/S, 4900 Nakskov

www.ingridfotografi.dk Kontaktperson/Contact person: Ingrid Riis Hovgaard Antal ansatte/number of employee: 1 PRODUKTER / SERVICES

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Nørregade 17, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 54 60 13 87 E-mail: lolland@lftrykteam.dk www.lftrykteam.dk

Graphic printing company with the latest offset, digital and large format printing, signage, spiral binding, stapling, folding etc. LF Trykteam A/S, Nørregade 17, 4970 Rødby LF Trykteam A/S, Kongensgade 16, 4800 Nykøbing LF Trykteam A/S, 4900 Nakskov

Kontaktperson/Contact person: Kent Johansen Antal ansatte/number of employees: 7 PRODUKTER / SERVICES

PRODUCTS / SERVICES

PRODUCTS / SERVICES

Profilmateriale, portrætter, erhverv, pres-

Løbesedler, foldere, plakater, faktura,

sefoto, fagblade, magasiner.

brevpapir, regninger, blade, bøger, kuponer,

Profile material, portraits, business, press

kuverter, visitkort, skilte, bannere.

photos, trade magazines, magazines.

Leaflets, folders, posters, invoices, writing paper, bills, sheets of paper, books, coupons, envelopes, business cards, signs, banners.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

63


Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Kommunikation, IT & Design / Communication, IT & Design

Mainpoint A/S

PVM Reklame ApS

IT support & outsourcing / IT support and outsourcing

Mainpoint A/S er specialister i skræddersyede IT løsninger - hardware såvel som software. Vi huser en samling erfarne IT mennesker på Falster, og har vores eget, veletablerede udviklingsselskab i Chennai, Indien. Vi er vant til at arbejde for både danske og udenlandske virksomheder, og påtager os selv de mest langhårede opgaver. 5 fordele du får hos os:

Skilte / Signage

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Nykøbingvej 64, 4840 Nørre Alslev Telefon/Phone: +45 32 82 00 50 Fax/Fax: +45 32 82 00 01 E-mail: info@mainpoint.dk www.mainpoint.dk

• IT support til små og store opgaver - fx fejlfinding, opgraderinger, back-up og sikkerhedstjek • Skræddersyet software udviklet specielt til dit behov • Leje af indiske programmører, som kun arbejder for dig • Værdifuld rådgivning om udskiftning og indkøb af ny hardware • LogPoint – et forretningssystem med tidsregistrering, job, CRM, lagerstyring, uddelegering og meget, meget mere.

Kontaktperson/Contact person: Anders Kørup Antal ansatte/number of employees: 9 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES IT support, IT outsourcing, specialtilpassede IT løsninger, LogPoint – webbaseret

Vi løser altid opgaven – billigt, hurtigt og professionelt. For nye kunder tilbyder vi endda 50% på alle opgaver den første uge.

administrationssystem. IT support, IT outsourcing, customised IT solutions, LogPoint web-based administra-

Mainpoint A/S specialises in customised IT solutions, both hardware and software. While our experienced IT team is headquartered in Falster, the company has its own well-established development company in Chennai, India. We are used to working for Danish and international clients and taking on even the most challenging of tasks. The following are 5 advantages of working with us:

tion system. SPECIALER / SPECIALTIES: Programmering af software applikationer, databasedesign, løsning af tekniske problemer. Programming of software applications, da-

• IT support for tasks large and small - eg. troubleshooting, upgrades, back-up and security check • Customised software developed to meet your specific needs • Hiring of Indian programmers who only work for you • Valuable advice on replacing and purchasing new hardware • LogPoint - a business system with time registration, job, CRM, warehouse management, delegation and a great deal more.

PVM Reklame er en professionel partner inden for skilteproduktion. En familieejet virksomhed, der drives af to generationer: Per V. Madsen, som startede firmaet i 1970’erne og Mads Madsen, som indtrådte i 1997. Firmaet er i konstant udvikling, og vi investerer løbende i det nyeste produktionsudstyr indenfor grafisk produktion for at kunne tilbyde vores kunder de bedste og mest spændende løsninger. Hele vores skilteproduktion foregår inhouse. Det har givet os stor viden om teknologi og materialer - en viden, som vi gerne deler ud af for at sikre, at løsningerne udføres i den korrekte kvalitet. Samtidig giver inhouse produktionen os mulighed for at imødekomme krav om korte leveringstider. PVM Reklame udformer grafiske oplæg, men vi modtager lige så gerne færdige filer fra bureau eller marketingafdeling.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Systofte Bygade 44, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 54 85 65 90 E-mail: pvm@pvm.dk www.pvm.dk Kontaktperson/Contact person: Mads Madsen Antal ansatte/number of employees: 8 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Byggeskilte, henvisningsskilte, sikker-

PVM Reklame is a professional sign production partner. It is a family-owned business run by two generations: Per V. Madsen, who founded the company in the 1970s, and Mads Madsen, who joined the firm in 1997. The company is undergoing extensive development, and we invest constantly in state-of-the-art graphic production equipment in order to offer our customers the very best, innovative solutions. All our signs are produced in-house. This has given us comprehensive knowledge about technologies and materials, expertise that we are happy to share to ensure correct-quality solutions. In-house production also enables us to meet demands for short delivery times. PVM Reklame produces ideas for graphic design, but we are equally happy to receive finished files from agencies or marketing departments.

hedsskilte, bannere, udstillingssystemer, streamers, autoreklamer Building signs, reference signs, safety signs, banners, exhibition systems, streamers, vehicle advertising

tabase design, resolving technical problems.

We always deliver a fast, professional service at a highly competitive price. We even offer new customers a 50% reduction on all tasks during the first week.

64 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

65


konsulenter & rådgivere Consultants & Advisers

67 ADVODAN Lolland - Falster

Kjeld Morel

Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal

Landinspektør Erik Juhl Christensen

Advokat / Legal practice 4930 Maribo 30 ansatte / employees

Advokat / Law firm 4800 Nykøbing Falster 38 ansatte / employees

AJ Consult A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I. Rådgivende ingeniører / Consulting engineers 4800 Nykøbing F. 7 ansatte / employees

Deloitte

Revision / Accountants 4800 Nykøbing F. 37 ansatte / employees

ETN Arkitekter Aps - m.a.a. Arkitekt / Architects 4800 Nykøbing F 7 ansatte / employees

Grontmij | Carl Bro A/S

Rådgivende ingeniører / Consulting engineers 4960 Holeby 8000 ansatte / employees

Grønt Center

Videncenter (forskning & udvikling) / Research centre (research & development) 4960 Holeby 12 ansatte / employees

HYLLESTED KranKonsulenten ApS Krankonsulent / Crane consultants 4800 Nykøbing Falster 1 ansat / emploee

Rådgivende ingeniører / Consulting engineers 4900 Nakskov 1 ansat / employee

Landinspektør / Chartered surveyor 4930 Maribo 11 ansatte / employees

Landinspektør Jørgen Hansen Landinspektør / Chartered surveyor 4800 Nykøbing F. 6 ansatte / employees

NIRAS A/S

Rådgivende Ingeniører / Consulting engineers 4800 Nykøbing Falster 1300 ansatte / employees

Provi-gruppen

Virksomhedsrådgiver / Corporate consultancy firm 4800 Nykøbing F. 17 ansatte / employees

Revision Syd Statsautoriserede Revisorer I/S Revision / Accountants 4800 Nykøbing Falster 20 ansatte / employees

Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S Revision / Accountants 4930 Maribo 35 ansatte / employees

Skude & Jacobsen A/S

Rådgivende ingeniører / Consulting engineers 4760 Vordingborg 50 ansatte / employees

IPR

Personale- og ledelsesudvikling / HR and management development 4873 Væggerløse 1 ansat / emploee

66 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

67


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

ADVODAN Lolland - Falster

Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal

Advokat / Legal practice

ADVODAN Lolland-Falster har kontorer i Maribo, C. E. Christiansens Vej 2, Nakskov, Søndergade 22 og Nykøbing F., Nygade 2 og arbejder for regionens erhvervsliv, finansielle virksomheder, offentlige virksomheder og private. Medarbejderne er specialiserede indenfor erhvervs- og selskabsrådgivning, fast ejendom herunder entreprise, alle former for konfliktløsning, insolvens, familie- og arveret, landbrugets retsforhold. Desuden omfatter virksomhedens områder en progressiv incassoafdeling. ADVODAN Lolland-Falster tilstræber, at yde en hurtig, faglig korrekt og værdiskabende ydelse. Virksomheden har igennem mange år bevist, at dens forretningsgrundlag har skabt værdi for dens samarbejdspartnere. ADVODAN Lolland-Falster har advokater med møderet for alle danske retter, uddannet voldgiftsdommer og mediator. Fire af virksomhedens advokater har benificium og er udpegede som bobestyrere.

Advokat / Law firm

FAKTA/FACTS Adresse/Address: C.E.Christiansens Vej 2, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 4614 5900 Fax/Fax: +45 5478 4432 E-mail: info.maribo@advodan.dk www.advodan.dk Kontaktperson/Contact person: Flemming Boye Antal ansatte/number of employees: 30 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Rådgivning og løsning af tvister.

ADVODAN Lolland-Falster has offices in Maribo, C. E. Christiansens Vej 2, Nakskov, Søndergade 22 and Nykøbing F., Nygade 2 and provides a full range of legal services for the regions’ business community, including financial, private and public companies. Our staff are specialists in business and corporate consulting, real property, all forms of conflict resolution, insolvency, family law and law of inheritance and agricultural law. The company also runs a progressive collection department. ADVODAN Lolland-Falster provides a fast, professional and productive service. Over the years the company has consistently shown the ability to generate value for its business partners. ADVODAN Lolland-Falster has lawyers with the right to appear before all Danish courts, trained arbitrators and mediators. Four of the company’s lawyers are licensed administrators of probate estates and have been appointed as trustees.

68 | BUSINESS LINK 2010

Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal er det største advokatfirma på LollandFalster og Sydsjælland. Vi har næsten 40 ansatte og kontorer i Nykøbing F. og Vordingborg. Vi yder rådgivning inden for alle væsentlige juridiske områder som f.eks. etablering af virksomheder, virksomhedssamarbejder, entrepriseret, udarbejdelse af kontrakter, udbud, licitation, skatteforhold, voldgifts- og retssager samt arbejdsret. Derfor kender vi også alle større offentlige myndigheder og virksomheder i lokalområdet. I forbindelse med brobygningen mellem Danmark og Tyskland har vi etableret et engelsk- og tysktalende team, der har løbende samarbejde med tyske advokater og en række danske og tyske revisorer. Vi tilbyder derfor rådgivning om både danske og tyske forhold. Som klient hos os behøver du således kun at have én kontaktperson i din sag. - Et godt råd giver tryghed.

Consultancy and dispute resolution SPECIALER / SPECIALTIES: Erhvervsrådgivning, rets-og voldgiftssager, privates retsforhold. Business consutancy, litigation, arbitration cases, private law

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Torvet 9, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5485 3088 Døgntelefon/24H phone: +45 5485 3088 Fax/Fax: +45 5482 2330 E-mail: info@advobang.dk www.advobang.dk Kontaktperson/Contact person: Morten Ammentorp Antal ansatte/number of employees: 38 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Rådgivning og juridisk bistand.

The law firm of Bang/Brorsen & Fogtdal is the largest legal practice in LollandFalster and Southern Zealand. The company employs close to 40 staff and has offices in Nykøbing F. and Vordingborg. We offer legal advice and consultancy in all major legal areas such as the setting up of companies, corporate collaboration, construction law, preparation of contracts, tenders, tax conditions, arbitration cases and litigation and employment law. For this reason we know all the major companies and public authroities in the local region. In connection with the construction of the fixed bridge link between Denmark and Germany, we have set up an English and German speaking team who work closely with German lawyers and several Danish and German accountants. We are therefore able to offer professional consultancy on both the Danish and German tax systems. This means that as a client with Bang/Brorsen & Fogtdal you only need to have one contact person handling your case. - Sound advice provides a sense of security.

Consultancy and legal advice SPECIALER / SPECIALTIES: Virksomhedsetablering, selskabsret, kontrakt-og entrepriseret, skatteret, udbud, arbejdsret. Corporate start-up, company law, contract and construction law, tax law, tenders and employment law

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

69


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

AJ Consult A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I. Rådgivende ingeniører / Consulting engineers

Revision / Accountants

Rådgivningsfirmaet AJ Consult A/S er DIN samarbejdspartner, når det gælder byggerådgivning såvel som projektering og byggeledelse. I tæt dialog med kunden udarbejder vi langsigtede løsninger indenfor konstruktioner, vvs og el, samt klima- og energiløsninger ved både nybyggerier, renoveringer samt til- og ombygninger. Firmaets dygtige og uvildige rådgivende ingeniører har siden 1964 ydet teknisk bistand ved et utal af opgaver for - og i tæt samarbejde med - både offentlige og private bygherrer, arkitekter samt total- og fagentreprenører. Når du samarbejder med AJ Consult A/S, er du garanteret en engageret, kvalitetsbevidst og faglig kompetent sparringspartner.

FAKTA/FACTS

Consulting engineers AJ Consult A/S is YOUR business partner when it comes to construction consultancy, whether it takes the form of project planning or construction management. In close dialogue with the customer, we develop long-term construction, plumbing, electrical, indoor climate and energy solutions in connection with new builds, renovations, extensions and conversions. Since 1964, the company’s skilled, independent engineers have provided technical assistance on a wide range of assignments for both private and public clients, architects as well as turnkey contractors and subcontractors. When you collaborate with AJ Consult A/S, you are assured of a committed, professional, qualityconscious business partner.

PRODUKTER / SERVICES

Adresse/Address: Østre Allé 7, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5485 6366 Fax/Fax: +45 5482 2614 E-mail: ajc@ajconsult.dk www.ajconsult.dk Kontaktperson/Contact person: Anders Green Antal ansatte/number of employees: 7

PRODUCTS / SERVICES Byggerådgivning, projektering, byggeledelse,

Viden - vores vej til vækst. Viden er fundamentet for Deloitte. Vi omsætter dagligt vores viden til værdi for vores kunder gennem rådgivning. Vi udnytter vores viden til nye løsninger, der kan give vores kunder et konkurrencemæssigt forspring. Vi eller vores kollegaer på et af vores 17 kontorer i Danmark hjælper på vej, uanset om det er lokale, regionale eller globale udfordringer, vores kunder står overfor. Siden Deloittes kontor i Nykøbing Falster blev etableret i 1934, har Deloitte indtaget en aktiv rolle i lokalsamfundet. Vi betjener et bredt spektrum af kunder, sammensat af alle størrelser af erhvervsvirksomheder, landbrug, en række fonde og foreninger samt institutioner. Alle i vores hus, revisorer, BPS (outsourcing af fx bogføringsopgaver) og vores skatte- og momsspecialister er parate til fortsat at betjene det lokale og regionale erhvervsliv. Deloitte Nykøbing F.

konstruktionsløsninger, vvs- og elløsninger. Construction consultancy, project planning, construction management, construction solutions, plumbing and electrical solutions SPECIALER / SPECIALTIES: Energi- og klimarådgivning, energiberegning, energimærkning. Energy and indoor climate consultancy, energy calculation, energy labelling

70 | BUSINESS LINK 2010

Deloitte

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Herningvej 34, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5484 8800 Fax/Fax: +45 5484 8811 E-mail: nykoebing@deloitte.dk www.deloitte.dk Kontaktperson/Contact person: Statsautoriseret revisor, Glenn Hartmann Antal ansatte/number of employees: 37 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Revision, regnskabsassistance, skat, moms, rådgivning, outsourcing af økonomifunktion

Knowledge - our means to securing growth Knowledge is fundamental to Deloitte. Through our range of consultancy services, we daily transform knowledge into tangible value for our customers. At Deloitte, knowledge is exploited to produce new solutions that can give our customers a competitive advantage. We, or our Deloitte colleagues at one of our 17 offices located around Denmark, provide the professional assistance you need, regardless of whether you face local, regional or global challenges. Since the opening of Deloitte’s office in Nykøbing Falster in 1934, the company has assumed an active role in the local community. We service a broad range of clients comprising all sizes of company, including agriculture organisations, various foundations, associations and institutions. Everyone in our organisation - accountants, BPS (outsourcing of accounting tasks) and our tax and VAT specialists - are ready to serve the local and regional business community. Deloitte Nykøbing F.

og bogføring. Auditing/accounting, accounting assistance, tax, VAT, consultancy, outsourcing of economic function and bookkeeping. SPECIALER / SPECIALTIES: Revision og regnskabsassistance, skat, rådgivning om bl.a. generationsskifter og omstruktureringer. Auditing/accounting, accounting assistance, tax,, consultancy concerning generational change and restructuring.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

71


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

ETN Arkitekter Aps - m.a.a.

Grontmij | Carl Bro A/S

Arkitekt / Architects

LYT, SE, MÆRK - vi bruger alle vores sanser, når vi omsætter dine idéer til konkrete projekter. ETN Arkitekter søger som lokal forankret tegnestue at sætte AFTRYK ved at blande os i den daglige debat om udviklingen af vores landsdel, og ETN Arkitekter søger frem for alt at gøre INDTRYK med de opgaver, vi løser for en bred skare af kunder. ETN Arkitekter er en veletableret virksomhed med over 25 års erfaring i byggebranchen. Vi løser et væld af både store og små opgaver. Vores arbejdsfelt spænder fra planlægning til design med referencer indenfor erhvervsdomicil og boligbyggeri samt institutions- og kulturbyggeri. Vi tilbyder også bygherrerådgivning, økonomi- og projektstyring samt fagtilsyn. Energioptimering og bæredygtighed indgår naturligt i vores arbejde - altid i tæt dialog med bygherren. Vil du videre med en idé eller et projekt så kontakt os for et uforpligtende møde.

Rådgivende ingeniører / Consulting engineers

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Søndergade 23, 4800 Nykøbing F Telefon/Phone: +45 5485 6766 E-mail: etn@etn.dk www.etn.dk Kontaktperson/Contact person: Rikke Cora Larsen Antal ansatte/number of employees: 7 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Skitsering, visualisering og projektering. Økonomi- og projektstyring. Bygherrerådgivning. Byggeledelse og fagtilsyn.

LOOK, LISTEN, FEEL - we use all our senses when it comes to converting your ideas into concrete projects. As a locally established firm of architects, ETN Arkitekter seeks to leave its MARK by participating in the daily debate regarding development in the region, and above all, to IMPRESS by virtue of the assignments it performs for a wide range of clients. ETN Arkitekter is a well-established company with more than 25 years’ experience in the construction sector. We implement a wide range of tasks large and small. Our field of activity ranges from planning to design with reference to domicile and residential construction as well as institutional and cultural building assignments. We also provide consultancy to contractors, financial and project management as well as technical inspection services. Energy optimisation and sustainability are a natural part of our work and are always developed in close dialogue with the customer. If you want to develop an idea or a project, please feel free to contact us for an informal meeting.

72 | BUSINESS LINK 2010

I Holeby har du direkte adgang til viden, sparring og rådgivning fra en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder med over 8.000 ansatte. Holeby-afdelingen er nemlig din lokale port til hele Grontmij-koncernen. Det sikrer dig markedets bedste hjælp og rådgivning i forbindelse med fx anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi. Lokalt løser vi primært opgaver inden for forsyningsteknik med speciale i vandforsynings-, kloak- og renseanlæg, men også øvrige anlægsopgaver som fx vej- og havnebygning. Nøglekvalifikationerne er projektledelse, projektering, GIS/CAD, byggeledelse/fagtilsyn, bygherrerådgivning, sikkerhedskoordinering og kvalitetssikring ved gennemførelse af en lang række anlægsopgaver på Lolland-Falster. Vi har et stort lokalkendskab og 20 års erfaring med gennemførelse af projekter for offentlige og private kunder i regionen.

Sketching, visualisation and project planning. Financial and project management. Contractor consultancy, construction management and technical inspection. SPECIALER / SPECIALTIES: Erhvervs- og domicilbyggeri. Bolig-, kultur- og institutionsbyggeri. Landskab og planlægning. Commercial and domicile construction, residential, cultural and institutional construction, landscaping and planning

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Maribovej 9, DK-4960 Holeby Telefon/Phone: +45 4348 6683 Fax/Fax: +45 4348 6685 E-mail: Lars.molbach@grontmij-carlbro.dk www.grontmij-carlbro.dk Kontaktperson/Contact person: Lars Mølbach Olsen Antal ansatte/number of employees: 8000 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

In Holeby you have direct access to engineering know-how, competent sparring and consultancy from one of Europe’s largest engineering consultancies employing over 8,000 staff. Since our Holeby division is your local point of access to the entire Grontmij organisation, you will thus be guaranteed the best possible assistance and consultancy as regards, building and civil engineering, construction projects, water, environment, energy and industry. Locally, our main focus is within supply-technology solutions - water supply, sewage and waste-water treatment plants in particular. Likewise, other engineering tasks, such as road and port construction, also fall within our area of expertise. Core competencies include project management, project engineering, GIS/CAD, construction management/technical inspection, contractor consultancy, safety coordination and quality management in connection with numerous construction projects in Lolland-Falster. We have an extensive local network and 20 years’ experience in the implementation of projects for private and public clients throughout the region.

Rådgivning og ingeniørarbejde inden for følgende ekspertiseområder: byggeri, anlæg, miljø, vand, energi og industri. Consultancy and engineering within the following areas of expertise: building and civil engineering, construction projects, water, environment, energy and industry.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

73


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Grønt Center

Videncenter (forskning & udvikling) / Research centre (research & development)

Fonden Grønt Center er et erhvervs- og videncenter indenfor jordbruget og dets følgeindustrier, agroindustrien og den miljøteknologiske industri. Vi virkeliggør nye produkt-, produktions- og ledelsesmæssige muligheder sammen med vores kunder og samarbejdspartnere - med fokus på bæredygtighed. I praksis gør vi det gennem forsknings- og udviklingsprojekter, klynger, platforme og netværk, virksomhedssparring og rådgivning samt forsøg, laboratorieanalyser og testproduktioner. Vi har særligt fokus på plantebaserede produkter og deres kommercialisering både indenfor fødevareproduktion og non-food udnyttelse af biomasse; men vi arbejder også med algedyrkning og miljøaspekter. Grønt Center har en række faciliteter, som indgår i vores testproduktioner og forsøg og som også udlejes: Forsøgsarealer, kemisk-, mikrobiologisk- og teknisk laboratorium, GMP-faciliteter, prøvekøkken og pilotanlæg.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Maribovej 9, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 5460 7000 Fax/Fax: +45 5460 6905 E-mail: mail@greencenter.dk www.greencenter.dk Kontaktperson/Contact person: Birgit Hartvig Larsen Antal ansatte/number of employees: 12 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Research centre (research & development) Fonden Grønt Center (Green Centre Foundation) is a business and research centre specialising in agriculture and its derived industries, agroindustry and environmental engineering. Working closely with our customers and business partners and with a focus on sustainability, we develop new products, production and management possibilities. In practice, this is achieved through research and development projects, clusters, platforms and networks, corporate sparring and consultancy as well as testing, laboratory analyses and test production. Particular focus is given to plant-based products and their commercial application in food production and the non-food exploitation of biomass, but we are also involved in algae cultivation and environmental aspects. Grønt Center has numerous facilities that form part of our test production and testing which we also rent out: Test areas, chemical, microbiological and technical laboratory, GMP facilities, test kitchen and pilot installation.

74 | BUSINESS LINK 2010

Forsknings- og udviklingsprojekter, produktog virksomhedsudvikling, testproduktioner,

HYLLESTED KranKonsulenten ApS Krankonsulent / Crane consultants

Vi gi’r dit firma et løft! HYLLESTED KranKonsulenten, HYLLESTED Akademiet og HYLLESTED crewrental er ejet af Lars Hyllested. Mere end 20 års erfaring og videreuddannelse i kranbranchen har givet Lars Hyllested en bred viden indenfor alle former for kranopgaver, herunder ekspertise i den teoretiske planlægning og beregning af diverse løfteopgaver samt den praktiske udførelse. • Rådgivning, planlægning og opmåling samt udførelse af diverse løfteopgaver • Undervisning indenfor uddannelse og efteruddannelse af maskin- og kranfø- rere samt ajourføring i diverse maskintyper • Udlejning af maskin- og kranførere, lifting supervisors samt sikkerhedsrådgiver Alle vores medarbejdere bliver løbende ajourført teoretisk og praktisk gennem akademiet for at sikre kvaliteten. HYLLESTED KranKonsulenten ApS Filialadresse: Jernbanevej 7, 4500 Nykøbing Sj.

rådgivning og fundraising. Research and development projects, product and corporate development, test production, consultancy and fundraising. SPECIALER / SPECIALTIES: Biologisk baserede udviklingsopgaver, klyngeadministration og styring, analyser- og forsøg. Biologically based development tasks, cluster administration and management, analyses and testing.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Industriparken 17, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 4047 4037 Døgntelefon/24H phone: +45 4047 4037 E-mail: hyllested@krankonsulenten.dk www.krankonsulenten.dk Kontaktperson/Contact person: Lars Hyllested Antal ansatte/number of employee: 1 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Rådgivning vedr. diverse sikkerheds- og løfteopgaver, undervisning af maskin- og kranførere samt udlejning af mandskab.

We give your company a lift! HYLLESTED KranKonsulenten, HYLLESTED Akademiet and HYLLESTED crewrental are owned by Lars Hyllested. More than 20 years’ experience and ongoing training in the crane business has given Lars Hyllested extensive knowledge of all forms of crane lifting operations, including expertise in theoretical planning and calculation of various crane tasks and their practical implementation. • Consultancy, planning and measurement as well as implementation of a diverse range of crane lifting tasks • Instructor for the training and in-service training of machine and crane opera- tors and skills upgrading on various types of machinery • Hiring out of machine and crane operators, lifting supervisors and safety consultants To maintain quality, all our staff undergo ongoing theoretical and practical training at the Hyllested Academy. HYLLESTED KranKonsulenten ApS Branch address: Jernbanevej 7, 4500 Nykøbing Sj.

Consultancy regarding various safety and crane lifting operations, training of machine and crane operators and hiring out of manpower resources. SPECIALER / SPECIALTIES: Censorgodkendt af Arbejdstilsynet. Må give certifikater indenfor kran certifikat B, D samt Minikran. Approved as censor by the Danish Working Environment Service. Authorised to issue crane certificates B, D, and for mini crane.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

75


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

IPR

Personale- og ledelsesudvikling / HR and management development

IPR er et HR-konsulentfirma, der ud fra en anerkendende tilgang med fokus på ressourcer og muligheder, kan tilbyde din virksomhed mere vækst gennem udvikling af samarbejde, kommunikation og arbejdsglæde. IPR tilbyder at være din kreative sparringspartner i ledelses- og personaleudvikling gennem:

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Rødtjørnevej 2, 4873 Væggerløse Telefon/Phone: +45 2926 4407 E-mail: ditte@ditteferdinand.dk www.ditteferdinand.dk

• At udvikle samarbejde og arbejdsglæde • At udvikle relationerne i samarbejdet • At udvikle de kommunikative værdier i samarbejdet • At opløse konflikter • At opbygge og udvikle teamsamarbejde • At opnå kompetenceudvikling gennem tværfagligt teamsamarbejde • At udvikle anerkendende ledelseskompetencer

Kontaktperson/Contact person: Ditte Ferdinand Antal ansatte/number of employees: 1

PRODUCTS / SERVICES Opgaver indenfor Human Relations.

SPECIALER / SPECIALTIES: Trivselstjek. APV af det psykiske arbejdsmiljø. Konfliktopløsning. Udvikling af relationer.

IPR is an HR consultancy house that uses an acknowledging approach to identify resources and possibilities in order to offer your company increased growth through cooperative development, communication and job satisfaction. IPR aims to be your creative HR and management advisor by:

Rådgivende ingeniører / Consulting engineers

Rådgiver og projekterer drænprojekter, vandløbsregulering, kloakprojekter. Projektering af sportspladser, pumpestationer og vådområder. Teknisk rådgivning vedr. vandløbslovgivningen. Udarbejdelse af partsfordelingsforslag til projekter inden for ovennævnte kategorier. Vi løser store og små opgaver med relation til vand og afløb, og kommer over hele landet. Vi yder rådgivning i hele anlægsperioden og står for licitationsmateriale, kontraktoprettelse og tilsyn med arbejdets udførelse. Har du eksisterende planer der ønskes digitaliseret, kan dette også gøres.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Løjtoftevej 233a, Postboks 165, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5495 3846 Fax/Fax: +45 5495 0545 E-mail: morel@morel.dk Kontaktperson/Contact person: Kjeld Morel

PRODUKTER / SERVICES

Human Relation tasks.

IPR kan bringe jer sikkert gennem de processer, der kan skabe vækst, bedre trivsel, mere arbejdsglæde, større produktivitet, fastholdelse af medarbejdere, bedre kvalitet og udvikling af nye kompetencer.

Kjeld Morel

Job satisfaction check, workplace as-

Provides consultancy and project engineering services for drainage projects, watercourse regulation, sewage projects, project planning of sports grounds, pump stations and wetlands. Technical consultancy concerning watercourse legislation. Preparation of proposed allocation of parties for projects in the above categories. We solve water and drainage tasks large and small and cover the whole country. We provide consultancy throughout the entire construction period and handle tender documents, formation of contracts and technical inspection of the work. We can also digitalise any existing plans you may have.

Antal ansatte/number of employees: 1 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Teknisk rådgivning vedr. afvandingsprojekter og Vandløbsloven. Technical consultancy on drainage projects and the Watercourse Act.

sessment of the psychological working environment, conflict resolution, relations development.

• Developing cooperation and job satisfaction • Developing cooperative relations • Developing the communicative values inherent in the cooperation • Resolving conflicts • Building up and developing teamwork • Achieving competency development through interdisciplinary teamwork • Developing acknowledging management competencies IPR can guide you safely through the processes that generate growth, greater well-being, greater job satisfaction, increased productivity, staff retention, improved quality and the development of new competencies.

76 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

77


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Landinspektør Jørgen Hansen

Landinspektør Erik Juhl Christensen

Landinspektør / Chartered surveyor

Landinspektør / Chartered surveyor

Erik Juhl Christensen etablerede sit landinspektørfirma i Maribo i 1981. I kraft af virksomhedens placering centralt på Lolland besiddes et indgående lokalkendskab til hele Lolland - et lokalkendskab, som specielt har afgørende betydning i forbindelse med afklaring af ejendomsretlige spørgsmål. Virksomheden løser blandt andet opgaver indenfor opmåling, kortlægning, bygningsafsætning, ejerlejlighedsopdeling, udstykning, arealoverførsel, afmærkning af skel og rådgivning om anvendelse af fast ejendom generelt. Virksomheden har omfattende erfaring inden for handel, omsætning og omlægning af landbrugsejendomme i almindelighed. Firmaet holder sig ajour med tendenserne i landinspektørbrancen, og har i dag en bred vifte af moderne udstyr til opmåling og databehandling. I dag beskæftiger firmaet 12 medarbejdere, herunder 4 landinspektører med beskikkelse.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Vestergade 35, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 5478 3833 Fax/Fax: +45 5478 1477 E-mail: ejc@ejc.dk www.ejc.dk Kontaktperson/Contact person: Erik Juhl Christensen / Martin Nyvang Antal ansatte/number of employees: 12 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Erik Juhl Christensen established his chartered survey firm in Maribo in 1981. Due to its central location in Lolland, the company has extensive knowledge of the immediate area - local knowledge that is particularly important in connection with the settlement of property rights issues. As chartered surveyors, we provide a wide range of services that includes surveying, mapping, stakeout, division of owner-occupied flats, parcellation, land transfer, marking out of boundaries and general advice on the use of real estate. We have extensive trade and sales experience as well as expertise in agricultural property conversion. The company stays abreast of trends in the chartered surveyor sector and has a wide range of modern surveying and data processing equipment at its disposal. Erik Juhl Christensen currently employs 12 staff, including 4 licensed surveyors.

78 | BUSINESS LINK 2010

Landinspektørfirmaet Jørgen Hansen i Nykøbing Falster blev etableret i 1984. Firmaet har gennem årene opnået et solidt lokalkendskab på Lolland-Falster og Sydsjælland ved et godt samarbejde med kommuner samt ingeniør- og arkitektfirmaer. Udover udstykningsopgaver har Jørgen Hansen en bred erfaring i tekniske opmålings- og afsætningsopgaver ved anvendelse af moderne landmålingsinstrumenter og gps-udstyr. Senest er der investeret i en 3D laserscanner til avancerede bygnings- og broopmålinger (”as built”), terrænmodeller m.v. Jørgen Hansen har nu indgået samarbejde med Tvilum Landinspektørfirma A/S i Hillerød. Der kan herved udføres større tekniske opmålinger på Sjælland/Lolland-Falster til løsning af infrastrukturopgaver i forbindelse med Femern Bælt Forbindelsen.

overførsel, mv. Surveying, mapping, stakeout, division of owner-occupied flats, parcellation, land transfer, etc. SPECIALER / SPECIALTIES: Afklaring af ejendomsretlige spørgsmål. Rådgivning om anvendelse af fast ejendom. Settlement of property rights issues. Advice on the use of real estate.

Adresse/Address: Østergågade 33B, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5486 1300 Fax/Fax: +45 5482 2901 E-mail: lilletorv@landinsp-jh.dk www.landinsp-jh.dk Kontaktperson/Contact person: Jørgen Hansen Antal ansatte/number of employees: 6 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Landmåling, udstykning, ejerlejligheder,

Opmåling, kortlægning, bygningsafsætning, ejerlejlighedsopdeling, udstykning, areal-

FAKTA/FACTS

Chartered surveyor Jørgen Hansen in Nykøbing Falster was founded in 1984. Over the years the company has built up solid knowledge of the local area and a reputation in Lolland-Falster and Southern Zealand by virtue of its close collaboration with local authorities, engineers and architects. In addition to land development tasks, the company has wide experience in technical surveying and stakeout using modern surveying instruments and GPS equipment. We have recently invested in a 3D laser scanner for advanced building and bridge measurements (‘as built’), site models etc. Jørgen Hansen has now entered into a collaboration with Tvilum Landinspektørfirma A/S, Hillerød. It has thus become possible to take on larger technical surveying tasks in Zealand/ Lolland-Falster in connection with infrastructural tasks linked to the Femern Belt Bridge.

servitutter, bygningsafsætning, opmåling og afsætning af veje og ledningsanlæg. Surveying, land development, owner-occupied flats, easements, property sales, surveying and sale of roads and pipe systems. SPECIALER / SPECIALTIES: 3D laserscanning til bl.a. bygnings- og broopmålinger samt terrænmodeller. 3D laser scanning for building and bridge surveying and site models.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

79


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

NIRAS A/S

Provi-gruppen

Rådgivende Ingeniører / Consulting engineers

NIRAS-Gruppen er en af de største rådgivende virksomheder i Danmark med kompetencer inden for en bred vifte af discipliner. De 1.275 ansatte leverer engageret og kompetent rådgivning inden for miljø, vand, spildevand, byggeri, industri, infrastruktur, anlæg og forsyning, transport, informatik, klima og energi samt planlægning, økonomi, samfundsudvikling og udviklingsbistand. NIRAS har en dyb ambition om at gøre en positiv forskel i relation til klimaudfordringen. Vores solide ekspertiser om miljø og vedvarende energi fx bioenergi, vindenergi samt planlægning og infrastruktur giver et stærkt ståsted på et enormt vækstmarked. NIRAS har hovedkontor i Allerød og i alt 16 kontorer i Danmark og er stærkt repræsenteret i Østersøregionen med afdelinger i Polen, Estland, Finland, Rusland, Sverige og Ukraine. Vi har kontorer i Bulgarien, Egypten, Grønland, Malaysia, Tanzania, Zambia og Sri Lanka.

Virksomhedsrådgiver / Corporate consultancy firm

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Herningvej 34A, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 4810 5760 E-mail: falster@niras.dk www.niras.dk Kontaktperson/Contact person: Thomas Jørgensen Antal ansatte/number of employees: 1300 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Miljø, byggeri, industri, anlæg, forsyning, vand, spildevand, transport, informatik,

NIRAS-Gruppen is one of the largest consulting engineers in Denmark with competencies within a wide range of fields. The company’s 1,275 employees provide dedicated, competent consultancy services in the areas of environment, water, sewage, construction, industry, infrastructure, installations and supply, transport, informatics, climate and energy as well as planning, economy, social developments and development aid. NIRAS harbours the ambitious goal of making a difference to climate change. Our solid expertise in the areas of environment and sustainable energy, eg. bioenergy, wind energy and planning and infrastructure gives us a strong platform in this huge growth sector. Headquartered in Allerød, NIRAS has a total of 16 offices throughout Denmark and is strongly represented in the Baltic region with divisions in Poland, Estonia, Finland, Russia, Sweden and the Ukraine. In addition, the company has offices in Bulgaria, Egypt, Greenland, Malaysia, Tanzania, Zambia and Sri Lanka.

80 | BUSINESS LINK 2010

Provi-gruppen består af tre selvstændige virksomheder: 1) Provi - en konsulent- og udviklingsvirksomhed 2) GenStart - en kursusvirksomhed og 3) Go2 - en virksomhed med internetydelser Samlet er vi et team af veluddannede og kreative konsulenter med høj faglighed og mange års praktisk erfaring. Vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder, organisationer og enkeltpersoner med at opnå forretningsmæssige resultater. Provi-gruppen skaber læring - metoder der forankres hos den enkelte og i din virksomhed, og vi lægger stor vægt på, at der er effekter af vort arbejde. Navnet Provi er en sammentrækning af ordene ”proces” og ”viden”. Dette fordi vi arbejder ud fra den overbevisning, at udvikling skabes i en proces - som virksomheden eller afdelingen sammen med medarbejderne gennemgår.

klima, energi og planlægning.

matic, climate change, energy, planning

Adresse/Address: Toldbodgade 13, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5486 0604 Fax/Fax: +45 5482 0632 E-mail: info@provi.dk www.provi.dk Kontaktperson/Contact person: Uffe Stein Antal ansatte/number of employees: 17 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Afdelinger i Nakskov, Holeby, Vordingborg og Næstved. Vi glæder os til godt samarbejde.

Environment, building, industry, infrastructure, water, sewage, transportation, infor-

FAKTA/FACTS

Virksomhedsudvikling ved etablering, fusion, generationsskifte, personaleudvikling, forretningsplaner og projektledelse.

Provi-gruppen consists of three independent companies: 1) Provi - a consultancy and development company 2) GenStart - a company offering courses and 3) Go2 - an internet service company Together we form a team of highly trained, creative consultants combining a high degree of professionalism with extensive practical experience. We are experts in helping companies, organisations and individuals to achieve business results. Provi-gruppen creates learning through methods rooted in the individual and in your company and we emphasise that our methods generate tangible results. The name Provi is a contraction of the Danish words for ‘process’ and ‘knowledge’. We chose this name because we firmly believe that development is the result of a process which the company or department undergoes together with its employees. We have branches in Nakskov, Holeby, Vordingborg and Næstved. We look forward to working with you.

Corporate development in connection with start-up, mergers, generation shift, HR development, business plans and project management. SPECIALER / SPECIALTIES: Certificering i Disc, Pari og Garuda - testværktøjer Certified in test management recruitment and development, HR development and team training.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

81


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Revision Syd Statsautoriserede Revisorer I/S

Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S

Vælg den rigtige revisor. Hurtig, klar og engageret rådgivning kan gøre en verden til forskel. Den økonomiske udvikling giver store udfordringer for mange brancher,og intet tyder på en hurtig vending i dansk økonomi. Lovgivningen ændres løbende, og nye love kommer til i et højt tempo. Det stiller hele tiden store krav til virksomhederne og deres rådgivere. Revisor er i forvejen tæt på virksomhederne og inddrages ofte som en central rådgiver i den økonomiske strategi. Vores målsætning er at yde kunderne høj kvalitet og solid kompetence indenfor • REGNSKAB • REVISION • SKAT • RÅDGIVNING. Revision Syd har 20 medarbejdere og er medlem af RevisorGruppen Danmark, der er et fagligt netværk mellem 21 revisionsfirmaer med i alt 1.150 medarbejdere. Statsautoriserede revisorer: Lars Strange Hansen, Peter Müller, Ole Olsen og Svend Sand.

Aage Maagensen A/S er en revisionsvirksomhed med afdelinger i Nakskov og Maribo med et stærkt internationalt netværk. Vort team er højt uddannede revisorer med en god forretningsmæssig forståelse for vores kunder og deres virksomheder. Vi har skattekonsulenter til rådighed, der er specialister i skat for personer og virksomheder, der arbejder på tværs af landegrænser. Vores kunder er mindre og mellemstore virksomheder, hvor nogle arbejder nationalt og enkelte globalt. Via vores internationale netværk, Kreston International, kan vi hjælpe på tværs af landegrænser. Vi er dér, hvor vores kunder er. Vi har et stærkt ønske om, at vor virksomhed skal udvikle sig og hele tiden matche vore kunders behov. Og vi nyder udvikling og konstante udfordringer.

FAKTA/FACTS

Aage Maagensen A/S is a firm of accountants with offices in Nakskov and Maribo and a strong international network. Our team of highly trained accountants have a solid understanding of our clients and their businesses, and the company has tax consultants specialising in private client and corporate tax who work across national borders. Our clients are small and medium-sized companies which work at national level, while a few are global players. Through our international network, Kreston International, we are able to provide an international service. In short, we are where our clients do business. Our ambition is to ensure the continued development of the company while constantly matching our customers’ needs. We thrive on development and constant challenges.

PRODUKTER / SERVICES

Revision / Accountants

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Slotsgade 11, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5484 0500 Fax/Fax: +45 5484 0505 E-mail: revisionsyd@revisionsyd.dk www.revisionsyd.dk Kontaktperson/Contact person: Lars Strange Hansen Antal ansatte/number of employees: 20

82 | BUSINESS LINK 2010

Adresse/Address: C.E. Christiansens Vej 56, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 5478 1688 Døgntelefon/24H phone: +45 4014 1133 Fax/Fax: +45 5478 4688 E-mail: info@aa-m.dk www.aa-m.dk Kontaktperson/Contact person: Thomas Henckel Antal ansatte/number of employees: 35

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Regnskab, revision, skat, rådgivning. Accounts, auditing, tax consultancy.

Choose the right accountant. Fast, clear, professional consultancy can make a world of difference. The economic crisis poses a major challenge to numerous sectors and there is nothing to suggest a speedy recovery in the Danish economy. Legislation is constantly being amended and new laws enacted at breakneck speed. This places high demands on companies and their advisors. Accountants are already close to companies by virtue of their work and are often deeply involved in corporate financial strategy. Our ambition is to provide customers with high quality and solid expertise in the areas of ACCOUNTS, AUDITING and TAX CONSULTANCY. Revision Syd employs 20 staff and is a member of RevisorGruppen Danmark, a professional network comprising 21 accountancy firms employing a total workforce of 1,150. State-authorised accountants: Lars Strange Hansen, Peter Müller, Ole Olsen and Svend Sand.

Revision / Accountants

PRODUCTS / SERVICES Beskatning af danske/udenlandske medarbejdere. Handel på tværs af landegrænser. Etablering af selskab og filialer. Taxation of Danish/international staff. Trade across national borders. Setting up companies and branches. SPECIALER / SPECIALTIES: International network Kreston International www.kreston.com

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

83


Konsulenter og Rådgivere / Consultants & Advisers

Skude & Jacobsen A/S

Rådgivende ingeniører / Consulting engineers

Skude & Jacobsen Rådgivende Ingeniører A/S yder professionel rådgivning og projektledelse med stor erfaring og indlevelse. Virksomhedens 50 medarbejdere tilbyder spidskompetencer indenfor: • Anlæg • Byggeri • Energi • Geoteknik • Miljø Vi lægger vægt på at sammensætte det rette team til den enkelte opgave. Råder vi ikke selv over kompetencerne til at sikre den optimale løsning, kan vi skabe det rigtige match i kraft af tætte samarbejder og alliancer. Skude & Jacobsen har hovedkontor i Vordingborg og afdelinger i Sakskøbing og Odense. Siden grundlæggelsen i 1952 har Skude & Jacobsen rådgivet såvel private som offentlige virksomheder på en lang række projekter over hele landet. Det gælder eksempelvis også projekter omkring de store brobyggerier, Storebæltsforbindelsen og Farøbroen. Skude & Jacobsen er kendt for at skabe relationer, der varer længere end den enkelte opgave.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Fjordvej 12, 4990 Sakskøbing Telefon/Phone: +45 5537 1600 Fax/Fax: +45 5534 1600 E-mail: sjas@sjas.dk www.sjas.dk Kontaktperson/Contact person: Flemming Holst Sørensen Antal ansatte/number of employees: 50 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Rådgivende Ingeniører. Yder professionel rådgivning indenfor Anlæg, Byggeri, Energi, Geoteknik og Miljø Consulting engineers. Provide professional consultancy services in construction, buil-

Drawing on its extensive understanding and experience, Skude & Jacobsen Rådgivende Ingeniører A/S provides a full range of professional consultancy and project management services. The company’s 50 staff provide core competencies in: • Construction • Building • Energy • Soil engineering • Environment We emphasise creating the right team for the right job. If we lack the in-house competencies to provide the optimal solution, we ensure the right match through our network of alliance and business partners. Skude & Jacobsen is headquartered in Vordingborg and has branches in Sakskøbing and Odense. Since its inception in 1952, Skude & Jacobsen has consulted on a wide range of projects for private and public companies throughout the country, including major construction projects connected with the Great Belt Bridge and the Farø bridge. Skude & Jacobsen is renowned for forging business relations that extend well beyond individual assignments.

84 | BUSINESS LINK 2010

ding, energy, soil engineering and environment.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

85


overnatning & restaurant Accommodation & Restaurants

87 Cocotten ApS

Lungholm Gods

Godstedlund Kursuscenter - Bed & Breakfast - Cafe & Galleri

The Cottage

Catering / Catering 4960 Holeby 15 ansatte ansatte / employees

Kursuscenter - Bed & Breakfast - Café / Conference centre, Bed & Breakfast, Café 4894 Ø. Ulslev 1 ansat / employee

Hotel E4

Hotel / Hotel 4970 Rødby 3 ansatte / employees

Hotel Falster

Hotel / Hotel 4800 Nykøbing F 25 ansatte / employees

Hotel & Konference / Hotel & conference centre 4970 Rødby 6 ansatte / employees

Hotel/restaurant / Hotel/restaurant 4880 Nysted 4 ansatte / employees

Vindeholme Slot

Mødecenter/overnatning / Conference centre/overnight accommodation 4900 Nakskov 1 ansatte / employee

Zleep Hotel Rødbyhavn

Overnatningsfaciliteter / Overnight accommodation facilities 4970 Rødbyhavn 3 ansatte / employees

Hotel Maribo Søpark

Hotel og konference / Hotel and conference centre 4930 Maribo 25 ansatte / employees

86 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

87


Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

Cocotten ApS

GODSTEDLUND KURSUSCENTER - BED & BREAKFAST - CAFE & GALLERI

Catering / Catering

Cocotten har til huse i Erhvervspark Lolland i Holeby. Vi råder over moderne køkkenfaciliteter, mødelokaler med plads til 60 personer og restaurationslokale med plads til 100 personer. Cocotten tilbyder sig med dinér transportable, kantine og frokostordning for virksomheder samt møde og selskabsarrangementer. Kontakt os, så sammensætter vi gerne et tilbud individuelt tilpasset din virksomheds ønsker og behov for sund og god mad. Med venlig hilsen Jan Bang

Kursuscenter - Bed & Breakfast - Café / Conference centre, Bed & Breakfast, Café

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Østervej 2, 4960 Holeby Telefon/Phone: +45 2081 1046 Døgntelefon/24H phone: +45 2081 1046 E-mail: jb@cocot.dk www.cocotten.dk Kontaktperson/Contact person: Jan Bang Antal ansatte/number of employees: 15

Cocotten is housed in Lolland Business Park in Holeby. Here, we have modern kitchen facilities, conference rooms with room for as many as 60, and restaurant facilities seating up to 100 people. Cocotten offers a food catering service, canteen and corporate lunch scheme for businesses as well as catering for conferences and dinner events. Contact us and we will be happy to prepare a customised quotation suited to the needs of your company and your requirements for good, healthy food. Kind regards, Jan Bang

88 | BUSINESS LINK 2010

Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

ansatte

Godstedlund Kursuscenter - B&B ligger smukt ved Maribosøerne i smørhullet mellem Maribo, Sakskøbing og Nysted, 12 km fra hver by med udsigt til det gamle Ålevad Voldsted i Godsted. 20 km fra Rødbyhavn. Godstedlund er et lille intimt kursuscenter - B&B med plads til 25 dagskursister eller 12 overnattende evt. med fuld forplejning. I B&B kan der aftales ophold af længere varighed med fleksibel forplejning. Førstesal er indrettet individuelt med 6 værelser, hvoraf 2 kan bruges som familieværelser for 3-4 personer. På gangen er der 2 toiletter med brus. Dagligstue og spisestue er i alrum med køkken. Gæster kan evt. selv holde sig med kost, da køkken er udstyret med alle hårde hvidevarer, kogegrej og service. TV med parabol, 36 kanaler og tyske kanaler. Trådløs internet. Opvarmning er CO2-neutral. I stuetage servering af mad. I haven findes borde, stole, liggestole og webergrill. I 2010 åbnes Cafe og Galleri.

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Kantine og møde servicering. Dinér transportable. Canteen and conference room catering. Food catering service.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Godstedvej 18 Godsted, 4894 Ø. Ulslev Telefon/Phone: +45 5486 5641 Døgntelefon/24H phone: +45 2062 0880 E-mail: kisnellemann@mail.dk www.godstedlund.dk Kontaktperson/Contact person: Kis Nellemann Antal ansatte/number of employee: 1 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Godstedlund Kursuscenter (Conference Centre) - beautifully situated B&B next to the Maribo lakes and nestled between Maribo, Sakskøbing and Nysted. Twelve kilometres from each town with a view of the old Ålevad Voldsted (Castle Mounds) Voldsted in Godsted and 20 km from Rødbyhavn. Godstedlund is a small, intimate conference centre with a B&B catering to 25 course participants during the day or 12 course participants with overnight accommodation and all meals. The B&B also offers the possibility of extended stays with flexible meal schemes. The first floor sports individual interiors in all six rooms, two of which are suitable as family rooms, sleeping 3-4 people. Two toilets with shower facilities are situated in the hallway. The living and dining rooms are part of a combined kitchen/dining room area. Guests can prepare their own meals, as the kitchen is equipped with all necessary white goods, cooking utensils and tableware. TV with satellite dish, 36 channels including German channels. Wireless internet. Heating is CO2-neutral. Food is served on the ground floor. In the garden you will find tables, chairs, deck chairs and a Weber grill. In 2010 we will be opening a café and gallery.

Konferencer, overnatning med forplejning. Café, kaffe, kage og alverdens retter. Galleri Godstedlund - dansk samtidskunst. Conferences, overnight accommodation with meals, café, coffee, cakes and meals of all kinds. Galleri Godtstedlund - Danish contemporary art.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

89


Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

Hotel E4

Hotel Falster

Hotel / Hotel

Hyggeligt familiehotel 8 min. fra Rødby-Puttgarden. Alle værelser med bad, toilet, tv samt internet. Gode parkeringsforhold også for lastbiler. Speciale: Montørpakke med aftensmad, overnatning i enkeltværelse, stort morgenbord og madpakke. Hotellet har billard, bordtennis, dart og motionsrum.

Hotel / Hotel

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Maribolandevej 4, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 5460 1485 Døgntelefon/24H phone: +45 5460 1485 Fax/Fax: +45 5465 1485 E-mail: e4@mail.dk

Cosy family hotel located 8 minutes from Rødby-Puttgarden. All rooms are equipped with bathroom, toilet, TV and wireless internet. Excellent parking facilities, also for lorries. Speciality: Special package deal for fitters which includes evening meal, single room overnight accommodation, large breakfast buffet and lunchbox. The hotel offers billiards, table tennis, darts and own exercise room.

Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

www.hotele4.dk Kontaktperson/Contact person: Carsten Johannessen

Der er mange grunde til at besøge HOTEL FALSTER, der siden starten i 1986 har været familiedrevet og ligger centralt på Sydhavsøerne (i Dronningernes by Nykøbing F. fordi der på Nykøbing Slot ofte boede enkedronninger, mest kendt var Sofie af Mecklenburg, Chr. D. 4’s mor). Årene har bekræftet, at ledelsesformen ”familiedrevet” har en unik styrke. Vi kan bedst formulere det med, at gæsterne ikke blot føler sig velkomne - de føler sig hjemme. En følelse, som hverken mursten eller menukort kan skabe. Vi kunne også prale af vores dansk/franske køkken eller vores 68 velindrettede værelser, men det gør vi ikke, for vores største varetegn er den uhøjtidelige og afslappede atmosfære på hotellet. Og den passer vi på.

Antal ansatte/number of employees: 3 SPECIALER / SPECIALTIES:

Special package deal for fitters includes: evening meal, breakfast, lunchbox for DKK 669.90.

Adresse/Address: Skovalleen, 4800 Nykøbing F Telefon/Phone: +45 5485 9393 Døgntelefon/24H phone: +45 5485 9393 Fax/Fax: +45 5482 2199 E-mail: info@hotel.falster.dk www.hotel-falster.dk Kontaktperson/Contact person: Tina V. Jensen Antal ansatte/number of employees: 25

Siden 1. Januar 2001 har vi haft serveringen på Nykøbing Teater og har hermed mulighed for kursus og konference med op til 600 personer.

Montørpakke: Aftensmad, overnatning, morgenmad, madpakke: 669,00 kr.

FAKTA/FACTS

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

There are plenty of reasons for visiting HOTEL FALSTER, which since its opening in 1986 has been a family run business. The hotel commands a central location in Nykøbing F. in the middle of the islands of Lolland and Falster (popularly referred to as Denmark’s South Sea Islands). Nykøbing F. is known as the city of Queens as Nykøbing Castle was formerly the residence of queen dowagers, the most famous of whom was Sofie of Mecklenburg, the mother of King Christian the 4th). Over the years, our ”family style of management” has proved its worth. The best way to put it is that guests not only feel welcome, but at home. This feeling is something that neither our location nor our quality restaurant can account for on their own. Of course, we could easily boast about our wonderful Danish/French cuisine or our 68 well-equipped rooms but we will not bore you with such details. Our trademark and greatest selling point is without a doubt the informal relaxed atmosphere of the hotel - something for which we are renowned and which we do our utmost to safeguard.

Overnatninger, møder, kursuser, restaurant, fester. Overnight accommodation, meetings, conferences, courses, parties.

As of 1 January 2001, we began serving meals at Nykøbing Theatre and are thus able to cater for courses and conferences with up to 600 persons.

90 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

91


Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

Hotel Maribo Søpark

Lungholm Gods

Hotel og konference / Hotel and conference centre

Hotel Maribo Søpark – gode oplevelser og lidt til: 4-stjernet konferencehotel centralt placeret på Lolland med 107 værelser, skøn udsigt over Maribo Klostersø og kun få minutter fra motorvejen. Hos os ved vi, at gode oplevelser indebærer god service. Vor reception har åbent 24 timer i døgnet, og De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål. Vi er altid behjælpelige med specielle ønsker, da vores mål er, at De får en god oplevelse. Et godt møde – starter på et solidt grundlag: Vore konferencelokaler har mange muligheder. Internet, lydanlæg, PC projektor og PC samt standard AV-udstyr er til rådighed i alle lokaler. Når De holder Deres arrangement på Hotel Maribo Søpark, tager vi os af alt det praktiske, så De kan koncentrere Dem om indholdet. Her bliver intet overladt til tilfældighederne og De kan trygt regne med, at Deres arrangement er i erfarne hænder.

Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

Hotel & Konference / Hotel & conference centre

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Vestergade 29, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 5478 1011 Døgntelefon/24H phone: +45 5478 1011 Fax/Fax: +45 5478 0522 E-mail: info@maribo-soepark.dk www.maribo-soepark.dk Kontaktperson/Contact person: Yvonne Rasmussen Antal ansatte/number of employees: 25 PRODUKTER / SERVICES

Lungholm Gods kan dateres tilbage til 1434, hvor det oprindeligt hed Olstrupgård. Godset har siden gennemgået flere ombygninger og renoveringer. Senest i 20062009, hvor bygningerne blev total renoverede og ombyggede med respekt for godsets oprindelige byggestil og fredede status. Det nye Lungholm Gods fremstår i dag som et luksus feriegods, hvor private såvel som virksomheder kan opleve historiens vingesus og gøre brug af vores eksklusive kursus-, selskabs- og wellnessfaciliteter. Boligen og alle dens faciliter er tilgængelige for vores gæster, og de har fuld disposition over godsets hovedbygning samt den ene fløjbygning (Vestlængen), hvor bl.a. det store Kongekar og sauna er placeret. Udover den flotte bolig, der er bevaret i den originale atmosfære, har gæsterne også adgang til den 15 ha store park. Lungholm Gods tilbyder unikke og historiske rammer for bryllupper, konferencer, ferier, mm.

PRODUCTS / SERVICES

Hotel Maribo Søpark – great experiences and that little something extra: 4-star conference hotel centrally located in Lolland with 107 rooms, magnificent views across Maribo Klostersø lake and only minutes from the motorway. We are aware that good experiences are founded on quality service. Our reception is open around the clock and guests are always welcome to contact us with any questions they may have. We always strive to cater to special requirements as it is our goal to ensure that you have a positive experience during your stay with us. A successful meeting requires careful planning and the proper facilities: Our conference rooms offer a complete range of technical options, including internet, sound systems, PC projectors and PCs as well as standard AV equipment. When you hold your event at Hotel Maribo Søpark, we look after all the practicalities so you can focus on content. Nothing is left to chance and at Hotel Maribo Søpark you can rest assured that your event is in safe, experienced hands.

Konferencer, kurser og møder. Golfophold. Kunst & kulturoplevelser. Naturoplevelser. A la Carte restaurant. Firma aftaler. Conferences, courses and meetings. Golf packages. Art & cultural experiences. Magnificent natural setting . A la Carte restaurant. Corporate deals. SPECIALER / SPECIALTIES: Åbent 24 timer. Trådløs netværksforbindelse med fibernetløsning af alle tekniske behov. 107 værelser. Open 24 hours a day. Wireless internet with fibre optic solution for all technical needs. 107 rooms.

92 | BUSINESS LINK 2010

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Rødbyvej 24, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 5460 0253 Døgntelefon/24H phone: +45 2811 2226 Fax/Fax: +45 5460 0267 E-mail: godskontor@lungholm.dk www.lungholm.dk Kontaktperson/Contact person: Nicolas Bertouch-Lehn Antal ansatte/number of employees: 6 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

The Lungholm Castle Estate can be dated back to 1434, when it was known as Olstrupgård. Since then the estate has undergone several conversions and renovations, the most recent of which was in 2006-2009, when the buildings were completely renovated and converted with respect for the building’s original architectural style and listed status. Today the new Lungholm Castle Estate is a luxury holiday complex where private and corporate clients alike can experience the presence of history as they benefit from our exclusive course, conference, party and wellness facilities. The complex and all its facilities are accessible to all our guests, who have full access to the estate main building as well as one of the wings (the West wing) where they will find our large royal bathtub and sauna. In addition to the magnificent building which has retained its original atmosphere, guests have access to the 30 acre park. The Lungholm Castle Estate provides a unique historical setting for weddings, conferences, holidays and a great deal more besides.

Konferencefaciliteter, overnatninger, wellness. Conference centre, overnight accommodation, wellness.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

93


Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

The Cottage

Vindeholme Slot

Hotel/restaurant / Hotel/restaurant

Vi glæder os til at byde Dem velkommen. The Cottage ligger på Lollands sydkyst i udkanten af Nysted. Vorherre og 1.000 års historie har skabt de rammer, som vores gæster kan nyde året rundt. Tag plads i vores stilfulde omgivelser, der er indrettet med charme og respekt for stedets unikke historie og skabt til at give nydelse for både smagsløg og øjne. Her kan De forkæle Dem selv og Deres gæster. Hvad med egen gårdhave og fredelige omgivelser? Vores værelser er enkelt og smukt indrettede med udgang til gårdhaven. Glæd Dem til en lækker morgenbuffet med plads til egne ønsker. Udlejes også som ferielejlighed. The Cottage udgør en perfekt ramme om små og eksklusive kursusarrangementer over en eller flere dage. Tilrettelæggelsen af kurset foregår ud fra individuelle ønsker og krav. Som afslutning på en lærerig dag kan kursets eller mødets deltagere slappe af i vores stemningsfulde pejsestue.

Mødecenter/overnatning / Conference centre/overnight accommodation

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Skansevej 19, 4880 Nysted Telefon/Phone: +45 5487 1887 Døgntelefon/24H phone: +45 5487 1887 Fax/Fax: +45 5487 1878 E-mail: cottage@cottage.dk www.cottage.dk Kontaktperson/Contact person: Marianne Ovesen Antal ansatte/number of employees: 4

94 | BUSINESS LINK 2010

Vindeholme Slot ligger midt i skoven med udsigt over Østersøen og syd for Nakskov. Bygningen med sin barokstil besidder en stor del af sin oprindelige herregårdsstemning. Der er tilstræbt en lys og imødekommende atmosfære, der indbyder til, at de besøgende kan finde ro til at koncentrere sig i en intim og privat stemning. Vi tilbyder kun et hold gæster ad gangen for at sikre den bedste service. Vi tilbyder al forplejning og overnatning i 9 værelser af en høj standard. Vi tilbyder mødelokaler op til 35 personer. Vi tilbyder bespisning for grupper på min. 8 personer. På Vindeholme er der aldrig tale om standardløsninger, men om skræddersyede arrangementer tilpasset den enkelte lejlighed. Ring og hør nærmere.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Vindeholmevej 13, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 54 94 39 00 E-mail: svr@vindeholmeslot.dk www.vindeholmeslot.dk Kontaktperson/Contact person: Susanne von Rosen Antal ansatte/number of employee: 1 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Kurser og møder. Overnatninger. A la carte

The Cottage is situated on the southern coast of Lolland on the outskirts of Nysted. A thousand years of history and the good Lord have created this setting enjoyed by guests all the year round. Sit back and relax in our stylish surroundings which have been charmingly furnished with respect for the hotel’s unique history and created to provide enjoyment for your taste buds and senses. Here you can pamper yourself and your guests. How about your own back garden in peaceful surroundings? While simple, our rooms are beautifully furnished with access to the back garden. You can look forward to a tasty breakfast buffet which caters to your own preferences. Also available as a holiday flat. The Cottage provides the perfect setting for small exclusive course events lasting one or more days. We plan courses to suit your individual needs and preferences. As the perfect end to an eventful day, course or meeting participants can relax in our atmospheric open fire living room.

Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

restaurant. Store og små selskaber samt dinér transportable. Courses, meetings and conferences. A la carte restaurant. Large and small parties and food catering.

Vindeholme Slot (castle) is situated south of Nakskov in the middle of a forest with a commanding view of the Baltic. With its Baroque style, the building retains much of its original manor charm. The castle seeks to provide a bright welcoming setting that encourages guests to concentrate in a peaceful, intimate, private atmosphere. To ensure the best possible service, we only accept one group of guests at a time. We provide all meals and overnight accommodation in 9 rooms of the highest standard. We provide conference rooms that can seat up to 35 people. We offer catering for groups of at least 8 people. At Vindeholme we never resort to standard solutions but rather provide customised events adapted to the individual occasion. Call us for further details.

Møde og konference lokaler, overnatning, forplejning kun for grupper. Meeting and conference facilities, overnight accommodation, meals for groups only.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

95


Overnatning & Restaurant / Accommodation & Restaurants

Zleep Hotel Rødbyhavn

Overnatningsfaciliteter / Overnight accommodation facilities

Som nærmeste nabo til Femern Bælt forbindelsen og resten af Europa har Zleep Hotel Rødbyhavn åbnet dørene for endnu et hotel med 52 nyindrettede værelser i skandinavisk design. Alle med gode senge og eget badeværelse, arbejdsbord og kabel-TV samt mulighed for internet. Vi har ingen fordyrende ekstraudgifter - til gengæld kan du nyde en dejlig morgenmad i vores Zleep-lounge. Hotellet ligger som en naturlig forlængelse på din vej til og fra Tyskland og ”næsten” nabo til den kommende Femern Bælt forbindelse. Hotellet er beliggende 300 meter fra færgelejet med direkte tilkørsel fra motorvejen fra syd og adgang fra Færgestationsvej fra nord. Vi har i januar 2010 åbnet nyt køkken med tilhørende restaurant, så både den lille og store sult kan stilles. Vi har 24 timers check-in. Book din overnatning på www.zleep.dk. Vi tilbyder attraktive firmaaftaler til virksomheder - kontakt os på mail eller telefon herom.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Færgestationsvej 4, 4970 Rødbyhavn Telefon/Phone: +45 5416 1210 Døgntelefon/24H phone: +45 7023 5635 E-mail: rodby@zleephotels.com www.zleep.dk Kontaktperson/Contact person: Jeff Hansen Antal ansatte/number of employees: 3 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Overnatningsfaciliteter for såvel turister som håndværkere. Restauration.

As the closest neighbour to the Femern Belt and the rest of Europe, Zleep Hotel Rødbyhavn has opened yet another hotel with 52 newly furnished rooms featuring Scandinavian design. All rooms have quality beds, own bathroom, desk, cable TV and internet hook-up. We do not add any expensive costs to your bill. Having said this, you can look forward to a great breakfast in our Zleep lounge. Situated 300 metres from the ferry berth with direct access to the motorway from the south side and Færgestationsvej from the north side, the hotel is a natural stop on your journey from Germany and ’almost’ a neighbour to the forthcoming Femern Belt Link. January 2010 saw the opening of our new kitchen with adjoining restaurant, catering to all appetites. The hotel operates a 24-hour check-in service. Book your stay at www.zleep.dk. We offer attractive corporate package deals - for further details, contact us by mail or phone.

96 | BUSINESS LINK 2010

Overnight accommodation facilities for tourists and workmen. Restaurant facilities. SPECIALER / SPECIALTIES: Pakkeløsninger til virksomheder der ønsker langtidsaftaler f. eks. i relation til Femern Bælt forbindelsen. Package deals for companies seeking longterm agreements; eg. in relation to the Femern Belt Link.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

97


service & materiel udlejning Service & Renting out materials

99 Bera Stillads og Liftudlejning A/S

Everclean Facilities

Berendsen Textil Service A/S

ISS

Cramo A/S

KRS rengøring og ejendomsservice

Stillads- & liftudlejning / Scaffolding and lift rental 4891 Toreby L 25 ansatte / employees

Vaskerivirksomhed / Textile service company 4800 Nykøbing Flaster 1.400 ansatte / employees

Materiel udlejning / Equipment hire 2600 Glostrup 125 ansatte / employees

Delta Rengøring

Rengøring / Cleaning company 4990 Sakskøbing 52 ansatte / employees

Effektiv Skadeservice & Udlejning

Skadeservice og forsikringsrådgivning / Damage contractors and insurance consultants 4900 Nakskov 1 ansat / employees

Eurotrading DK ApS

Bygge- & entreprenørmaterialer / Building and contractor materials 4930 Maribo 4 ansatte / employees

Rengøring & Service / Cleaning & service company 4930 Maribo Sæsonafhængigt - i gn.snit 10 ansatte / employees

Facility Service / Facility Service 4800 Nykøbing Falster 200 ansatte / employees

Rengøring og ejendomsservice / Cleaning and property service 4800 Nykøbing F. 3 ansatte / employees

Samson-Gruppen as

Mandskabsudlejning & facility service / Manpower & facility service 4800 Nykøbing F. 15 ansatte / employees

Scan Con Group A/S

Mandskabsudlejning / Manpower supply company 4840 Nørre Alslev 24 ansatte / employees

Westrup Partner

Servicebureau / Service agency 4800 Nykøbing F Variabel ansatte / employees

Euro-Workers ApS Vikarbureau / Tenp agency 4930 Maribo 4 ansatte / employees

98 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

99


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Bera Stillads og Liftudlejning A/S

Berendsen Textil Service A/S

Stillads- & liftudlejning / Scaffolding and lift rental

Bera Stillads og Liftudlejning blev etableret i 1966. Firmaet har igennem alle årene udviklet sig fra i starten at være far, søn og et folkevognsrugbrød, til i dag at være 25 mand og 18 biler, fordelt i to afdelinger, beliggende i henholdsvis Nykøbing F. og Næstved. Vi råder i dag over flere typer stillads og overdækning samt hejse, sikkerhedsnet m.m. Vores liftprogram består af trailerlifte, knækarmslifte, teleskop bomlifte, saxlifte alle i flere forskellige størrelser, med eller uden støtteben, samt et stort sortiment inden for letvogne. Alle vores stilladsmontører er uddannede og sørger for, at du kan arbejde sikkert, når du skal op i højden. Ledelsen i virksomheden har alle været ansat mellem 20 og 30 år, og har derfor mange års erfaring til stort set enhver opgave. Virksomheden er i dag ejet af 3. generation og er 100% dansk ejet.

Vaskerivirksomhed / Textile service company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Brænder Alle 4, 4891 Toreby L Telefon/Phone: +45 5486 9401 Døgntelefon/24H phone: +45 2945 9401 Fax/Fax: +45 5486 9469 E-mail: bera@bera.dk www.bera.dk Kontaktperson/Contact person: Brita Jensen Antal ansatte/number of employees: 25

100 | BUSINESS LINK 2010

Berendsen Textil Service A/S er landets største udbyder af tekstilservice. Vore 17 serviceafdelinger vasker og leverer hver dag ca. 400 tons vasketøj til flere end 50.000 kunder. Vi omsætter årligt for ca. 1,2 mia. kr. i Danmark og er en del af Sophus Berendsen A/S, der ejes af den engelske koncern Davis Service Group Plc. Berendsen er en specialiseret virksomhed. Dette indebærer, at både vores vaskerier og medarbejdere er specialiserede inden for serviceområderne Beklædning (herunder miljøservice), hotel & restaurant, hospital & plejehjem (herunder vaskeservice) samt måtter & hygiejne. Det betyder, at vores kunder altid er garanteret høj leveringssikkerhed og tæt personlig betjening af personale, der kender til netop deres produkter. Vi går målrettet efter at være Danmarks førende servicevirksomhed.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Kraghave Gaabensevej 60, 4800 Nykøbing Flaster Telefon/Phone: +45 39 53 87 00 Døgntelefon/24H phone: +45 70 13 33 31 Fax/Fax: +45 39 53 87 87 E-mail: info@berendsen.dk www.berendsen.dk Kontaktperson/Contact person: Melanie Seemann Antal ansatte/number of employees: 1.400

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Udlejning samt montering af stilladser, lifte,

Bera Stillads og Liftudlejning was founded in 1966. Over the years the company has evolved from a father and son business with a single Volkswagen van to a flourishing business enterprise with a fleet of 18 vehicles and 25 staff spread across two divisions located in Nykøbing F. and Næstved, respectively. Today the company markets several types of scaffolding, canopies, lifts and safety netting etc. Our range of lifts comprises trailer lifts, sky lifts, telescopic boom lifts, various sizes of scissor lifts with and without supports and a wide range of lightweight building site trailers. All our scaffolding engineers are highly trained and are on hand to ensure safe scaffolding operation. Our managers have been with the company between 20 to 30 years and therefore have extensive experience with tasks of every description. Today the third generation family business is wholly Danish owned.

Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

mandskabsvogne, sikkerhedsnet/liner/blokke, trafikværn, materiale container. Rental and assembly of scaffolding, lifts, building site trailers, safety netting/lines/ blocks, crash barriers, industrial containers

Berendsen Textil Service A/S is Denmark’s largest textile service company. Our 17 service departments daily wash and deliver approx. 400 tons of laundry to more than 50,000 customers. Our annual turnover in Denmark is in the region of DKK 1.2bn and the company is part of Sophus Berendsen A/S, which is owned by the British Davis Service Group Plc. Berendsen is a specialist company. This means that our industrial laundries and staff are highly specialised in the following service areas: Clothing/Workwear (including wipers), hotel & restaurant sector, hospital & nursing home sector (including washing service) as well as mats & hygiene. Consequently, our customers are assured the highest reliability of supply and personal service from staff who know their products. We aim to be Denmark’s leading service company.

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Beklædning (herunder Miljøservice), Hotel & Restaurant, Hospital & Plejehjem (herunder Vaskeservice), samt Måtter & Hygiejne. Clothing/Workwear (including Wipers), Hotel & Restaurant, Hospital & Nursing home (including Washing service) and Mats & Hygiene. SPECIALER / SPECIALTIES: Svanen, EU-Blomsten, Kronen, ISO14001, -9001, -22000, -13485, -14644-1, DS2451-8, OHSAS 18001. The Nordic Swan label, the Flower, the EU eco label, Kronen, ISO14001, 9001, 22000,13485, 14644-1, DS2451-8, OHSAS 18001.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

101


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Cramo A/S

Delta Rengøring

Materiel udlejning / Equipment hire

Cramo A/S udlejer byggemaskiner, lifte, anlægsmaskiner, tårn- og larvebåndskraner, ramme- og vandbygningsudstyr og byggepladsetablering. Desuden er vi en af landets største udlejere af alt inden for skurvogne, letvogne, moduler og toiletfaciliteter. Som en af de eneste er Cramo A/S kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Vi er den fleksible, lokale udlejningsvirksomhed, men vi har samtidig stor international styrke – derfor er det ”lejende” let hos Cramo A/S. Vi har 17 afdelinger i hele Danmark.

Rengøring / Cleaning company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Norgesvej 1, 4970 Rødbyhavn Telefon/Phone: +45 7011 0210 Fax/Fax: +45 70110210 E-mail: info@cramo.dk www.cramo.dk Kontaktperson/Contact person: Per Petersen

Cramo A/S hires out building machinery, lifts, construction equipment, tower and caterpillar cranes, frame and water development equipment and construction site equipment. We are also one of the country’s biggest equipment hire companies for site huts, building site trailers, modules and toilet facilities. Cramo A/S is one of the very few companies to obtain ISO 9001 and ISO 14001 quality and environmental certification. We are your flexible, local equipment hire company, but we also well represented internationally, making Cramo A/S your natural choice of business partner. We have 17 branches located throughout Denmark.

102 | BUSINESS LINK 2010

Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Antal ansatte/number of employees: 125 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Med Delta Rengøring får I en samarbejdspartner, som gør alt for at sikre Jer et rent indeklima. Vores mange erfarne serviceassistenter er parate til at yde den bedste service. Serviceprogrammet spænder fra den grove rengøring i produktionen til den meget omhyggelige rengøring i lægens konsultation. Det er vigtigt for os, at vore kunder beholder deres gode humør. Derfor vil vores serviceleder besøge jer og jeres virksomhed regelmæssigt for at sikre, at kvaliteten lever op til forventningerne. Delta Rengøring dækker også bord, brygger kaffe og te, sørger for vand og brød. Skal I have smørrebrød eller anden servering, er vi klar. Vi pudser vinduer, skifter måtter, vasker jeres håndklæder og viskestykker - vander jeres planter. Har I brug for andre serviceydelser, er vi altid parate til at hjælpe. Delta Rengøring arbejder på hele Sydsjælland og Lolland-Falster

Materiel– og maskinudlejning. Material and equipment hire. SPECIALER / SPECIALTIES: ISO 9001 og ISO 14001 certificeret. ISO 9001 and ISO 14001 certified.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Teglvej 1, 4990 Sakskøbing Telefon/Phone: +45 5470 7576 Fax/Fax: +45 5477 7689 E-mail: delta@delta-rengoering.dk www.delta-rengoering.dk Kontaktperson/Contact person: Lone Lander Antal ansatte/number of employees: 52 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Alle former for erhvervsrengøring, vindu-

With Delta Rengøring you are assured a business partner who will do everything to ensure a clean indoor environment. Our numerous experienced staff are at hand to provide the best possible service to our customers. Our service programme ranges from the overall cleaning of production facilities to extremely detailed cleaning of doctors surgeries. For us, it is important to have happy customers. This is why our service manager regularly visits you and your company to ensure that our service quality fully lives up to your expectations. Delta Rengøring also sets tables, brews coffee and tea, provides bread, pastries and light refreshments. If you need open sandwiches or some other kind of catering service, we are happy to oblige. We clean windows, change mats, wash your towels and water your plants. If you require other services, we are always happy to help. Delta Rengøring covers all of Southern Zealand and Lolland-Falster.

espolering, opskuring/polish, måtteservice, telefon + pc-rens, kantine- & mødeservice. All kinds of cleaning, including window cleaning, scrubbing, polishing, mat cleaning service, telephone and PC cleaning, canteen and conference room catering; SPECIALER / SPECIALTIES: Vi er specialister i at tilpasse vores serviceløsninger til netop jeres behov. We are specialists in adapting our service solutions to meet your exact needs

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

103


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Eurotrading DK ApS

Effektiv Skadeservice & Udlejning

Skadeservice og forsikringsrådgivning / Damage contractors and insurance consultants

Bygge- & entreprenørmaterialer / Building and contractor materials

Vi beskæftiger os med alle former for affugtning, svampebekæmpelse og sanering af indeklima. Vi arbejder med opgaver indenfor både privat- og industrimarkedet. Vi affugter & luftsanerer i forbindelse med nybyggeri, efter skybrud, oversvømmelser og slukningsvand. Vi afdækker efter stormskade, brandskade, indbrud og hærværk. Nye og renoverede bygninger angribes ofte af skimmelsvamp pga. hastværk eller manglende viden om udtørring af byggematerialer. Udtørring af byggeriet planlægges, således at tidsplaner ikke forrykkes. Vi udfører undersøgelser og analyser af fugtskader og skimmelsvamp. Udbedring af svampeskader med markedets mest miljøvenlige teknik, helt uden anvendelse af kemikalier efter Micro Clean metoden. Vi har avanceret måleudstyr. Vi afslutter sag med tilstandsrapporter.

Handelsfirmaet EUROTRADING skaffer alt til din virksomhed: Materialer, lagerfaciliteter, maskiner, materiel, mandskab. Hurtig transport, afhentning og levering af produkter i hele Europa. Vi er en servicevirksomhed med speciale i at finde netop den vare, du har brug for, og at få den frem til det sted, du skal bruge den - i rette tid. Vi leverer varer til alle brancher, eksempelvis: Byggematerialer - Værktøj - Sikkerhedsudstyr - Maskiner - Entreprenørmaterialer - Stål og armering - Betonvarer.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Svingelsvej 104, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 2257 2962 Døgntelefon/24H phone: +45 2257 2962 E-mail: hvo@effektivskade.dk www.effektivskade.dk Kontaktperson/Contact person:

PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Skimmel & svampebekæmpelse efter Micro

We specialise in all kinds of dehumidification, fungus control and indoor climate sanitation for the private and industrial sectors. We provide air cleansing and dehumidification services in connection with new builds, torrential rain storms, flooding and fire extinguishing. We cover buildings after storm and fire damage, burglary and vandalism. New and renovated buildings often suffer from mould due to hasty construction work or a lack of knowledge about how to keep building materials dry. We plan the drying of the building site so that deadlines are maintained. We carry out surveys and analyses of damage from damp and mould and repairs using Micro Clean, a wholly chemical-free, eco-friendly technology. We employ advanced measuring equipment and prepare survey reports following conclusion of the work.

Mould and fungus control using the Micro Clean method. Hiring out of air cleaning equipment and vacuum cleaners with dust filters. SPECIALER / SPECIALTIES: Undersøgelser og analyser af fugtskader udrykning Surveys and analyses of damp and mould response.

V. Henriksens Vej 5, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 2947 6835 Døgntelefon/24H phone: +45 2947 6835 Fax/Fax: +45 5476 1022 E-mail: henrik@eurotrading.dk www.eurotrading.dk Henrik Hansen Antal ansatte/number of employees: 4 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Stål og armering. Entreprenørmaterialer.

The commercial firm EUROTRADING can supply your company with all kinds of materials, warehouse facilities, machinery and manpower. Fast transport, collection and delivery of products throughout Europe. We are a service company specialising in finding precisely the product you need and getting to where you need it - on time. We supply products to all sectors, eg: Building materials - Tools - Safety equipment - Machinery - Contractor materials - Steel and metal sheathing - Concrete products

Byggematerialer, værktøj, sikkerhedsudstyr, maskiner, betonvarer m.m. Steel and metal sheathing, contractor materials, building materials, tools, safety equipment, machinery, concrete products etc. SPECIALER / SPECIALTIES: Vi skaffer det, du mangler. We supply what you need

og skimmelsvamp. Døgnservice med hurtig

damage. 24-hour service with immediate

104 | BUSINESS LINK 2010

Spørg efter det du mangler, så klarer vi resten. EUROTRADING har kontorer i Maribo og Erhvervspark Lolland i Holeby. Det er herfra, vi går på jagt efter det, vores kunder efterspørger. Vores ballast er stor viden, branchekendskab - samt et utroligt stort lokalt netværk. Kontakt Henrik Hansen på tlf. 2947 6835 eller 5476 1020.

Clean metoden. Udlejning af luftrensere og støvsugere med støvfiltre.

Adresse/Address:

Kontaktperson/Contact person:

Henrik Vang-Olsen Antal ansatte/number of employee: 1

FAKTA/FACTS

Contact us with your requirements and we will take care of the rest. EUROTRADING has offices in Maribo and Erhvervspark Lolland (Lolland Business park) in Holeby. From here, we supply the range of products our customers need. Sound knowledge coupled with sector expertise and an extensive local network provides us with a strong business foundation. Contact Henrik Hansen on tel.: +45 2947 6835 or +45 5476 1020.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

105


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Euro-Workers ApS

Everclean Facilities

Vikarbureau / Temp agency

EURO-WORKERS bygger bro mellem virksomheder og arbejdskraft med de rette kompetencer. Vi er et 100 procent danskejet vikar- og rekrutteringsbureau, der er kendt for at sikre virksomhederne den rigtige arbejdskraft døgnet rundt. Vores varemærke er leveringssikkerhed. Vi skaffer dig den nødvendige arbejdskraft bl.a. indenfor disse områder: Lagerarbejdere - Håndværkere - Kontorassistenter - Sanitører - Rengøringspersonale - Chauffører - Specialarbejdere - Kokke og tjenere Har du andre behov, så kontakt os. Vi formidler arbejdskraft fra hele EU. Og vi har kontakterne til de kompetente medarbejdere. EURO-WORKERS er kendt af erhvervslivet for sin leveringssikkerhed og blandt medarbejdere som bureauet, der lægger vægt på gode personaleforhold og overholdelse af gældende sikkerhedsregler og overenskomster.

Rengøring & Service / Cleaning & service company

FAKTA/FACTS Adresse/Address: V. Henriksens Vej 5, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 5476 1020 Døgntelefon/24H phone: Anders +45 2219 4306 og Henrik +45 4013 3053 Fax/Fax: +45 5476 1022 E-mail: anders@euro-workers.dk hj@euro-workers.dk www.euro-workers.dk

106 | BUSINESS LINK 2010

Everclean Facilities er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner og har en skarp profil i forhold til det kommende byggeri i regionen. Everclean kører fast for flere store almennyttige ejendomsselskaber, sommerhusbureauer, detailvirksomheder og laver desuden totalentrepriser i søsterselskabet High Service. I sommerperioden beskæftiger Everclean op til 50 mand, og vi kan også klare din opgave. Everclean rykker gerne ud med 1 times varsel i hele regionen. Everclean holder rent med Viledas professionelle linje, der sikrer, at der er helt rent, uden at der efterlades kemikalier. Det sikrer tillige et markant bedre indeklima. Everclean Solutions er navnet på vores egen Svanemærkede rengøringsserie. Alle vores midler er miljøvenlige og håndplukkede til at opfylde vores særlige behov. Everclean Facilities er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner.

Kontaktperson/Contact person: Anders Hansen og Henrik Jørgensen

EURO-WORKERS spans the gap between companies and skilled manpower. The company is a wholly Danish owned temp and recruitment agency renowned for supplying companies with qualified manpower around the clock. Our trademark is security of supply. We provide the necessary manpower within the following areas: Warehouse staff - Workmen - Office clerks - Plumbing staff - Cleaning staff Drivers - Semi-skilled workers - Chefs and waiting staff If your company requires other staff, please contact us. We find qualified staff from all over Europe and have the right contact network to recruit competent staff. Throughout the business community, EURO-WORKERS is known for its security of supply and among its own staff as an employer that stresses a positive working environment and complies with existing safety regulations and collective agreements.

Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Antal ansatte/number of employees: 150 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Bemandingsløsninger, vikarservice, jobformidling. Manpower solutions, temp agency, job centre. SPECIALER / SPECIALTIES: Håndværker og specialarbejdere. Workmen and semi-skilled workers.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Vesterbrogade 29, 4930 Maribo Telefon/Phone: +45 7070 2844 Døgntelefon/24H phone: +45 2844 5000 Fax/Fax: +45 6980 2844 E-mail: info@ecfacilities.dk www.ecfacilities.dk Kontaktperson/Contact person: Joshua Dalgaard Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES

Everclean Facilities is the corporate sector’s preferred business partner and has a strong profile in terms of the forthcoming construction in the region. Everclean is the regular cleaning provider for several social housing organisations, summer cottage agencies and retail companies, and is also a turnkey contractor for its sister company High Service. During the summer period, Everclean employs up to 50 staff, so you can rest assured that we can handle any tasks you may have. Everclean is able to respond with an hour’s notice throughout the region. The company uses Viledas professional cleaning system, which ensures that everything is sparkling clean without leaving chemical deposits. This also makes for a vastly improved indoor climate. Everclean Solutions is the name given to our own Swan eco-label cleaning series. All our cleaning agents are environment-friendly and carefully selected to meet specific requirements. Everclean Facilities is the business community’s preferred collaborative partner.

PRODUCTS / SERVICES Rengøring, service og forefaldende arbejde. Cleaning, service and general tasks SPECIALER / SPECIALTIES: Erhvervsrengøring, specialopgaver, industrirengøring, håndværkerrengøring, service af sommerhuse mv. Commercial cleaning, special cleaning tasks, industrial cleaning, cleaning after workmen, cleaning and service of summer cottages etc.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

107


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

ISS

KRS rengøring og ejendomsservice

Facility Service / Facility Service

ISS - en verden af serviceløsninger. ISS kan levere rengøringsstyrke til hele rengøringsopgaven – fra den daglige rengøring af skurby til den løbende oprydning og rengøring under selve byggeriet samt slutrengøring ved aflevering. Vi garanterer en miljørigtig affaldshåndtering og et behageligt arbejdsmiljø. Serviceopgaverne leveres både enkeltvis og som en integreret serviceløsning, hvor alle kundens service- og støttefunktioner samles i én totalløsning. Det er vores svar på outsourcing. Uanset virksomhedens størrelse har ISS en løsning som passer til jer, og vi skræddersyer til hver enkelt kunde. En unik løsning, hvor ISS leder, organiserer og udfører serviceopgaverne. Men også et partnerskab, som med vores evne til at kombinere mennesker, metoder og ledelse hjælper kunden med at reducere omkostninger, styrke konkurrenceevnen og fokusere på kerneforretningen.

Rengøring og ejendomsservice / Cleaning and property service

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Københavnsvej 1, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 3817 1717 E-mail: frank.norlov@iss.dk www.iss.dk Kontaktperson/Contact person:

108 | BUSINESS LINK 2010

KRS rengøring og ejendomsservice udfører alle former for rengøringsopgaver, vinduespolering og ejendomsservice. Kenn Reitz Sembach startede firmaet i 2006 og har i dag 3 kompetente ansatte. Vores kunder er fordelt på privat, erhverv, boligselskaber og kommuner på hele Lolland og Falster. Vi har også en webshop, hvor alle kan bestille rengøringsmidler, papirvarer og rengøringsrekvisitter.

Frank Nørløv Antal ansatte/number of employees: 200 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

ISS - A World of Service. ISS provides professional cleaning staff for the entire range of cleaning tasks – from daily cleaning of industrial sheds and on-site trailers, ongoing cleaning and clean-up during the construction project to exit cleaning on delivery of the project. We guarantee environment-friendly waste management and a pleasant working environment. Service tasks are performed as stand-alone or as part of an integrated service solution whereby all customer service and support functions are merged into one total solution. This is our version of outsourcing. Regardless of the company size, ISS has the right solution customised to the needs of the individual client. A unique solution where ISS manages, organises and carries out the service tasks in partnership with the client and where our ability to bring together people, methods and management helps the customer to reduce costs, bolster competitiveness and focus on core business areas.

Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Totalleverandør indenfor rengøring og ejendomsservice Total solutions within the cleaning and property services

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Københavnsvej 17, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5482 1234 E-mail: info@k-r-s.dk www.k-r-s.dk Kontaktperson/Contact person: Kenn Reitz Sembach

KRS rengøring og ejendomsservice performs all kinds of cleaning tasks, window cleaning as well as well as providing a property service. Kenn Reitz Sembach founded the company in 2006 and currently employs 3 skilled staff. Our customers hail from the private and public sectors and include businesses, housing associations and local authorities throughout Lolland and Falster. We also have a web shop where customers can purchase cleaning agents and materials, paper products and cleaning accessories.

Antal ansatte/number of employees: 3 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Rengøring, vinduespolering, oprydning/ renholdelse, bortskaffelse af affald og webshop. Cleaning, window cleaning, cleaning up tasks/cleaning maintenance, waste removal

SPECIALER / SPECIALTIES:

and web shop.

Miljørigtig affaldshåndtering. Environment-friendly waste management.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

109


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Samson-Gruppen as

Mandskabsudlejning & facility service / Manpower & facility service

Samson Gruppen tilbyder udlejning af håndværkere og arbejdsmænd samt facility service til byggepladser. Håndværkerne omfatter tømrere, murere og elektrikere, og vores medarbejdere kan indgå i såvel anlægs- og renoveringsarbejde som byggepladsservice. Vores facility service omfatter alt indenfor rengøring og ejendomsservice, hvor der satses på høj kvalitet og god service - naturligvis med udgangspunkt i miljøvenlige produkter. Samson Gruppens høje kvalitetskodeks sikrer, at du altid får engagerede og selvstændigt tænkende medarbejdere, som er i stand til at træffe beslutninger inden for de aftalte rammer. Vi løser opgaver for bl.a. Brdr. K. Hansen A/S, Danton A/S, FM Bygningsdrift, MT Højgaard A/S, Norisol A/S, Petri & Haugsted as, Sjælsø Gruppen A/S og Skanska Danmark A/S.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Enighedsvej 45, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 2045 7372 E-mail: ms@samson-gruppen.dk www.samson-gruppen.dk Kontaktperson/Contact person: Morten Samson Antal ansatte/number of employees: 15 PRODUKTER / SERVICES

Scan Con Group A/S

Mandskabsudlejning / Manpower supply company

Scan Con Group hjælper store og små virksomheder i Danmark, Skandinavien og Tyskland med at finde mandskab til små her-og-nu opgaver såvel som lange, komplekse projekter. Vi kan give dig 100 gode grunde til at leje medarbejdere. Her er vores 5 bedste: • Vi er et professionelt personalebureau med lange kunderelationer og 6-stjernet administration af kontrakter, løn og skat • Vi har over 10.000 danske, rumænske og polske profiler i vores database • Vi er hurtige. Uanset om du skal bruge 1 eller 20 mand. Og vi har næsten 20 års erfaring • Vi kan sørge for alt - værktøj, specialudstyr og montagebil (med dit logo på) • Du får en fast kundesupporter, som holder tæt kontakt med dig

PRODUCTS / SERVICES Udlejning af medarbejdere til anlægs- og renoveringsarbejder samt facility services.

Samson Gruppen supplies artisans, workmen and facility service to construction sites. The term artisans covers carpenters, bricklayers, and electricians and our staff can carry out construction work, renovation and building site services. Our facility service covers all aspects of cleaning and property service, with a focus on high quality and professional service - rooted in environment-friendly products, of course. Samson Gruppen’s high quality standards ensure that you always hire committed and independent staff capable of making their own decisions within the established framework. Among others we collaborate with Brdr. K. Hansen A/S, Danton A/S, FM Bygnings­ drift, MT Højgaard A/S, Norisol A/S, Petri & Haugsted as, Sjælsø Gruppen A/S and Skanska Danmark A/S.

Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Adresse/Address: Nykøbingvej 64, 4840 Nørre Alslev Telefon/Phone: +45 32 82 00 00 Fax/Fax: +45 32 82 00 01 E-mail: info@scan-con.dk www.scan-con.dk Kontaktperson/Contact person: Thomas Madsen Antal ansatte/number of employees: 24 PRODUKTER / SERVICES

PS: Fik vi sagt, at vi har 100% tilfredshedsgaranti? Det betyder, at hvis du er utilfreds, får du en ny medarbejder uden vrøvl. Og uden omkostninger.

Hiring out of manpower for construction, renovation and facility services.

FAKTA/FACTS

PRODUCTS / SERVICES Dansk og østeuropæisk mandskab på projektbasis, vikarservice, rekruttering,

Scan Con Group helps companies large and small in Denmark, Scandinavia and Germany to locate manpower for small here-and-now tasks as well as long, complex projects. We can give you 100 good reasons why you should hire manpower from us. Here are 5 of the best: • We are a professional manpower agency with extensive client relations offering 6-star administration of contracts, wages and tax • We have over 10,000 Danish, Rumanian and Polish profiles in our database • We are fast. Whether you need 1 or 20 men and we have nearly 20 years’ experience • We take care of everything - tools, specialised equipment and assembly vans (with your logo) • We provide you with a fixed customer support team which keeps you regularly updated

fastprisaftaler, materieludlejning. Danish and Eastern European manpower on a project basis, temp and recruitment agency, fixed price agreements, material hire. SPECIALER / SPECIALTIES: Fagfolk til byggeri, produktion og industri - også inkl. udstyr, bil mv. / Udlejning af svejseværker. Professional manpower for construction, production and industry, incl. equipment, vans etc. Hiring out of welding machinery and equipment.

PS: Did we mention that we offer a 100% satisfaction guarantee? If you are not fully satisfied, we replace staff at no extra cost to you.

110 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

111


Service, udlejning af materiel / Service, Renting out materials

Westrup Partner

Servicebureau / Service agency

Westrup Partner er et servicebureau med 2 stærke kort på hånden. Vi ligger centralt i Nykøbing F. og arbejder overalt på Lolland-Falster og Sjælland. 1. Vi er et professionelt vikarservice- og rekrutteringsbureau, der i tæt samarbejde med din virksomhed sikrer de bedste medspillere til dit hold, ligegyldigt om det gælder vikarer eller fast ansættelse. Vi har et tæt samarbejde med danske og tyske vikarer, og har i flere år haft et godt samarbejde med danske og tyske myndigheder samt tyske formidlingsbureauer. 2. Westrup Partner tilbyder bogføring og regnskabsservice til den travle iværksætter og til den lille og mellemstore virksomhed, hvor ledelsen prioriterer virksomhedens salgsprodukter og kerneydelser højest. Lad Westrup Partner tage sig af bogføringer, betalinger, indberetninger og regnskaber - så er der tid til det, din virksomhed er bedst til.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Voldgade 4, 4800 Nykøbing F Telefon/Phone: +45 7026 0700 Fax/Fax: +45 5482 0710 E-mail: westrup@westruppartner.dk www.westruppartner.dk Kontaktperson/Contact person: Per Boldt Antal ansatte/number of employees: Variabel PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Centrally located in Nykøbing F., Westrup Partner is a service agency covering the whole of Lolland-Falster and Zealand. The agency has 2 strong cards up its sleeve, namely: 1. We are a professional temp and recruitment agency that works closely with your company to ensure the best team players, regardless of whether you need temporary or permanent staff. We collaborate with Danish and German temporary staff and have for many years enjoyed excellent cooperation with Danish and German authorities as well as German job centres. 2. Westrup Partner offers bookkeeping and accounting for the busy entrepreneur and small and medium-sized businesses where management prioritises product sales and core services. Let Westrup Partner handles bookkeeping, payments, financial reports and accounts, leaving you free to concentrate on your core business.

112 | BUSINESS LINK 2010

Vikarservice og rekrutteringer, Bogføring og regnskabsservice. Temp and recruitment agency, bookkeeping and accounting service.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

113


transport

Transportation business

115 Alfr. Hovmand

Skibsmægler / Skibsmægler 4941 Bandholm 4 ansatte / employees

AutoCentro A/S

Autoværksted/Biludlejning / Garage/car rental 4970 Rødby 45 ansatte / employees

Breitenstein Biler A/S

Autoforhandler/værksted / Car dealer/service garage 4800 Nykøbing Falster 12 ansatte / employees

Cargo Syd A/S

Transportcenter / Transport centre 4840 Nørre Alslev 1 ansat / employee

De Grønne Busser

Turistfart / Bus tour operator 4873 Væggerløse 10 ansatte / employees

Guldborgsund Havne

KRINAK A/S - Nakskov, Rødby og Bandholm Skibsmægler / Shipbrokers 4900 Nakskov 15 ansatte / employees

Nakskov Havn

Havn / Port 4900 Nakskov 10 ansatte / employees

OB Flytning

Flytning - Transport - Kurérkørsel - Udlejning af lastbil / Removals – Transport – Courier services – Truck rental 4800 Nykøbing F. 8 ansatte / employees

Sax-Trans

Distribution & logistik / Distribution & logistcs 4990 Sakskøbing 60 ansatte / employees

Super Dæk Service

Dækspecialist / Tyre specialists 4990 Sakskøbing 4 ansatte / employees

Havne / Ports 4800 Nykøbing Falster 10 ansatte / employees

114 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

115


Transportsektoren / Transportation business

Transportsektoren / Transportation business

Alfr. Hovmand

AutoCentro A/S

SKIBSMÆGLER / SHIPBROKER

Skibsmægler Alfr. Hovmand kobler skib og last og sikrer hurtig ekspeditionstid i forbindelse med lastning og losning i lollandske havne ved hurtig og effektiv varetagelse af stevedore-opgaver, dør til dør-transport samt oplagring. Befragtningsafdelingen beskæftiger sig med at finde transport til tør bulk og projektlaster. Kunderne oplever førsteklasses service, da et verdensomspændende netværk af kontakter og partnere gør det muligt proaktivt at imødegå globale, logistiske udfordringer. Alfr. Hovmand har kontorer i Bandholm og Rødbyhavn, samt i Nakskov ved den associerede virksomhed Casper Andréa. Alfr. Hovmand blev grundlagt i 1872, har opbygget omfattende erfaring og ekspertise inden for sit felt, og er i dag en moderne og stærkt serviceorienteret shippingvirksomhed. Begge virksomheder er underagenter for Lloyds og medlemmer af BIMCO samt Danmarks Skibsmæglerforening. Alfr. Hovmand er en dynamisk og fleksibel virksomhed, som bygger bro mellem land og sø.

Autoværksted/Biludlejning / Garage/car rental

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Havnepladsen 10, 4941 Bandholm Telefon/Phone: +45 5476 3611 Døgntelefon/24H phone: +45 4091 0010 Fax/Fax: +45 5476 3612 E-mail: alfr@hovmand.dk www.hovmand.dk Kontaktperson/Contact person: Niels A. Hovmand

116 | BUSINESS LINK 2010

FAKTA/FACTS

Headquartered in Rødbyhavn, AutoCentro is centrally located in relation to the new fixed link over the Femern Belt. For over 30 years, AutoCentro has sold and serviced private and commercial vehicles of all makes to private and corporate clients alike. We have also repaired and serviced all forms of rolling stock. With over 45 employees spread across sales, car rental, spare parts, garage repairs and maintenance, own plate and paint shops, we are able to provide quality service, even at short notice! In 2003, AutoCentro A/S opened a branch in Nykøbing Falster. Here, we also have a large full-service garage which offers the same range of services as in Rødbyhavn.

PRODUKTER / SERVICES

Adresse/Address: Færgevej 17, 4970 Rødby Telefon/Phone: +45 5460 5202 Fax/Fax: +45 5460 4092 E-mail: info@autocentro-as.dk www.autocentro.dk Kontaktperson/Contact person: Niels Christian Krag Antal ansatte/number of employees: 45

Antal ansatte/number of employees: 4 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Klarering - stevedoring - toldbehandling

Shipbroker Alfr. Hovmand links ship and cargo to ensure fast turnarounds for loading and discharging in ports on Lolland, arranging stevedoring, door-to-door logistics and storage quickly and efficiently. The chartering department is active in finding transport for dry bulk and project cargoes. A worldwide network of contacts/partners gives a pro-active approach to global logistic challenges providing clients with first class service. Alfr. Hovmand has offices in Bandholm and Rødbyhavn as well as in Nakskov under its affiliated company Casper Andréa. Alfr. Hovmand founded in 1872, has built up vast experience and expertise in its field and is today a modern and highly service-orientated shipping company. Both companies are Lloyds sub-agents and members of BIMCO and The Danish Shipbrokers Association. Alfr. Hovmand is dynamic and flexible, forming a bridge between land and sea.

Med hovedsæde i Rødbyhavn, har AutoCentro en central placering i forhold til den nye faste forbindelse over Femern Bælt. I over 30 år har AutoCentro serviceret både private og erhvervskunder hvad angår salg og servicering af personbiler og varebiler af alle mærker. Derudover har vi repareret og serviceret alle former for rullende materiel. Med en stab på over 45 medarbejdere, fordelt på salgsafdeling, udlejning, reservedele, værksted, pladeværksted og egen malerafdeling, er vi i stand til at give en god service, endda med meget kort varsel! I 2003 åbnede AutoCentro A/S en afdeling i Nykøbing Falster. Her har vi også et stort mekanisk værksted med samme erfaring og samme ydelser som i Rødbyhavn.

- befragtning - projektlaster- logistik lagerplads Agency – stevedoring – customs clearance – chartering – project cargoes – logistics – storage SPECIALER / SPECIALTIES:

PRODUCTS / SERVICES Salg og udlejning af person- & varebiler samt minibusser. Reparation af alle former for biler. Sale and rental of private and commercial vehicles and mini buses. Repair of all kinds of vehicles. SPECIALER / SPECIALTIES: 24 timers døgnvagt + weekend. Bugsering.

FONASBA Kvalitets Standard.

Around-the-clock service + weekends.

FONASBA Quality Standard

Towing

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

117


Transportsektoren / Transportation business

Transportsektoren / Transportation business

Breitenstein Biler A/S

Cargo Syd A/S

Autoforhandler/værksted / Car dealer/service garage

Breitenstein Biler A/S er: Mazda forhandler gennem 23 år. Suzuki Service de sidste 14 år. Dinitrol Rustbeskyttelse Center ... og nu også Mega el-bil forhandler. Vi har eget autoskadecenter til alle bilmærker, ordner alt med dit forsikringsselskab, malerværksted, låne-/lejebilsordning osv. Du afleverer bare bilen hos os og modtager den hurtigst muligt fiks og færdig retur igen. Dækmontering på op til 24” alufælge, avanceret 4 hjuls udmålingsudstyr med data på alle bilmærker. Nyt er Mega el-bilerne, små lette varebiler til miljørigtige transportopgaver. 100% el-drevne. Mazda Erhversbiler: Stærk Mazda Pick-up 4x4 - 3 Tons på krogen. Mazda varebiler til mindre gods-/ persontransport. Skal bilerne rustbeskyttes, er Dinitrol garant for ”verdens bedste rustbeskyttelse”. Plastinderskærme, beskyttelsesplader osv. afmonteres før bilen vaskes, renses, tørres og påføres med Dinitrol.

Transportcenter / Transport centre

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Randersvej 4, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5485 2266 Døgntelefon/24H phone: +45 4083 2267 Fax/Fax: +45 5485 2288 E-mail: leon.nielsen@b-biler.dk www.b-biler.dk Kontaktperson/Contact person: Leon Nielsen Antal ansatte/number of employees: 12 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Biler. Service. Rustbeskyttese. Autoskade-

Breitenstein Biler A/S is and has been: A Mazda dealer for 23 years. A Suzuki Service provider for the last 14 years. A Dinitrol Rust Protection Centre ... and now also a Mega electric car dealer. We have our own auto repair centre for all makes of car, we handle all aspects of insurance with your insurance company, we have our own paint shop, replacement car and auto hire service etc. All you have to do is deliver the vehicle to us and we repair it and get it back to you as quickly as possible. Our tyre changing service is capable of handling up to 24-inch wheel rims and we have advanced 4-wheel gauging equipment with data on all makes of car. The latest addition to our car range is the Mega electric car, a small, lightweight van for all your eco-friendly transport needs. 100% electrically powered. Mazda Business vans: Strong Mazda Pick-up 4x4 - with a 3 ton tow-hook. Mazda vans for small goods/passenger transport. If your car needs rust protection, Dinitrol is your guarantee of ’the world’s best rust protection’. Plastic wheel arch liners, guard plates etc. are removed before the car is washed, cleaned, dried and treated with Dinitrol.

118 | BUSINESS LINK 2010

center. Høj service.

Transportcenter Cargo Syd A/S er med sin centrale beliggenhed ud til Motorvej E45, afkørsel 43, et naturligt knudepunkt for nord- og sydgående trafik over Gedser eller Rødby. Transportcenter beskæftiger sig primært med udlejning af erhvervslejemål. Eksempel på nuværende lejere: TOLD & SKAT, spedition, lagerhaller, dieseltankanlæg med 5 olieselskaber (OK, Dansk Shell, YX Energi, Q8/IDS samt AddBlue ved Yara), cafeteria, distributionscenter PostDanmark, lastvognsværksted ved Titan/Volvo samt vognmandsforretning. Der etableres en Safe Park til sikker parkering for chauffører og gods, med faciliteter til chaufførernes restitution. Transportcenter Cargo Syd A/S er beliggende på GPS adresse : Long. 11* 54’ 04’’ EAST Lat. 54* 54’ 02’’ NORTH Endnu ledige arealer til opførelse af erhvervslejemål. Vi kan tilbyde lagerplads i opvarmet lagerhal med tilkørsel til rampe.

Cars, service, rust protection, auto repair centre, quality service. SPECIALER / SPECIALTIES: Mazda Guidelines Mazda guidelines

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Cargovej 12A, 4840 Nørre Alslev Telefon/Phone: +45 5440 0848 Døgntelefon/24H phone: +45 5440 0848 Fax/Fax: +45 5440 0849 E-mail: bsh@cargo-syd.dk www.cargo-syd.dk Kontaktperson/Contact person: Birger Skov-Hansen Antal ansatte/number of employees: 0 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Erhvervsudlejning af byggeri efter kravspecifikation fra lejer. Commercial property leasing based on

By virtue of its central location next to exit 43 on the E45 motorway, Transportcenter Cargo Syd A/S is the natural north- and southbound traffic hub over Gedser or Rødby. The main focus of the transport centre is commercial leasing. Our current clients include: The Danish Tax Authorities, forwarding agents, warehouses, diesel tank installations with five fuel companies (OK, Dansk Shell, YX Energi, Q8/IDS and AddBlue at Yara), cafeteria, PostDanmark distribution centre, a lorry workshop at Titan/Volvo and a haulage contractor. We are currently building a Safe Park for goods and drivers with rest facilities for drivers. Transport Center Cargo Syd A/S is located at the following GPS coordinates: Long. 11* 54’ 04’’ EAST Lat. 54* 54’ 02’’ NORTH Further plots of land available for commercial leasing. We can offer storage facilities in a heated warehouse environment with ramp access.

tenants’ specification requirements SPECIALER / SPECIALTIES: Alt med relevans til transport og logistik. Everything relating to transport and logistics

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

119


Transportsektoren / Transportation business

Transportsektoren / Transportation business

De Grønne Busser

Guldborgsund Havne

Turistfart / Bus tour operator

De Grønne Busser er et af områdets førende bus- og turistfartselskaber og har været på vejene, både i indland og udland, i over 40 år. Vores faste kunder består af bl.a. virksomheder, foreninger, sportsklubber og skoler. Vi sætter en ære i at gøre busturen så behagelig og komfortabel for vores passagerer som overhovedet muligt. Både før, under og efter transporten. Derfor sørger vi altid for, at vores busser er i top med hensyn til miljø, sikkerhed og komfort. Desuden har De Grønne Busser stor erfaring med kørsel af handicappede, og 3 af vores busser er udstyret med lift. Se mere på www.de-gronne-busser.dk. De Grønne Busser arrangerer løbende endagsture og via vores rejsebureau, GT-Rejser, laver vi slankekurophold, behandlings- og kurferier, wellnessophold, skiferier og golfture. Se mere på www.gtrejser.dk.

Havne / Ports

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Håndværkervænget 22, 4873 Væggerløse Telefon/Phone: +45 54 85 47 40 Fax/Fax: +45 54 85 02 29 E-mail: info@de-gronne-busser.dk www.de-gronne-busser.dk/ Kontaktperson/Contact person: René Knudsen Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES

Guldborgsund Havne består af: Nykøbing Falster Havn, Orehoved Havn, Stubbekøbing Erhvervs- og Fiskerihavn samt Gedser Fiskerihavn. Havnene er beliggende på Falster og betjener erhvervslivet med behov for søtransport på Lolland, Falster og Sydsjælland. Havnene er konventionelle erhvervshavne og fiskerihavne, der betjener erhvervsvirksomhederne på Lolland, Falster og Sydsjælland med søværts transportbehov. Vores dedikerede medarbejdere står altid til rådighed med professionel rådgivning - 24 timer i døgnet - året rundt. Havnene i Nykøbing Falster og Orehoved er traditionelle erhvervshavne, der handler løst, fast og flydende bulk, big-bags og pallegods m.v. Stubbekøbing og Gedser havne er primært fiskerihavne, der betjener både den danske og udenlandske fiskeflåde. Alle havne er udstyret med materiel, der kan opfylde de fleste arbejdsopgaver. Der er endnu enkelte arealer til leje.

PRODUCTS / SERVICES

De Grønne Busser is one of the region’s leading bus and bus tour operators, travelling extensively throughout Denmark and abroad for more than 40 years. Our regular customers include companies, associations, sports clubs and schools. We take pride in providing maximum comfort for our passengers, before, during and after the trip. For this reason we always ensure that our buses are in tip-top condition as regards safety, comfort and indoor environment. De Grønne Busser also has extensive experienced in providing transport for the handicapped, and three of our buses are equipped with lifts. Visit www.degronne-busser.dk. for further information. De Grønne Busser organises one-day trips, and via our travel agents, GT-Rejser, we organise stays diet farms, treatment centres, health resorts, wellness resorts, ski resorts and golf trips. Visit www.de-gronne-busser.dk. for further information.

120 | BUSINESS LINK 2010

Bus- og turistkørsel. Busrejser. Bus and bus tour travel. Bus trips. SPECIALER / SPECIALTIES: Handicapkørsel, busrejser samt grupperejser til hele Europa. Handicap transport, bus trips and group travel throughout Europe.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Fejøgade 2, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5485 0563 Døgntelefon/24H phone: +45 5485 0563 Fax/Fax: +45 5482 0564 E-mail: vis@guldborgsund.dk www.portofguldborgsund.dk Kontaktperson/Contact person: Havnechef V. Engell Staberg Antal ansatte/number of employees: 10 PRODUKTER / SERVICES

Guldborgsund Havne comprises the ports of: Nykøbing Falster Havn, Orehoved Havn, Stubbekøbing Erhvervs- og Fiskerihavn as well as Gedser Fishing Harbour. Situated in Falster, all of the above are both conventional commercial ports and fishing ports servicing the business community in Lolland, Falster and Southern Zealand. Our dedicated team of staff are always ready to provide professional, aroundthe-clock advice, 365 days a year. The ports in Nykøbing Falster and Orehoved are traditional commercial ports which handle loose, fixed and liquid bulk cargo, big-bags and pallet goods. The ports of Stubbekøbing and Gedser are mainly fishing ports servicing Danish and foreign fishing fleets. All the ports are equipped with machinery that can handle most work tasks. There is still commercial space available for rent.

PRODUCTS / SERVICES Alt søværts gods, arealudlejning til permanent og midlertidig åbent oplag. All types of seagoing cargo, commercial letting for temporary and permanent open storage.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

121


Transportsektoren / Transportation business

Transportsektoren / Transportation business

KRINAK A/S - Nakskov, Rødby og Bandholm

Nakskov Havn

Holger Kristiansens Eftf. A/S, i daglig tale Krinak A/S, er en international shippingvirksomhed. Vi forestår klarering og stevedore på havnene i Nakskov, Rødby og Bandholm. Derudover laver vi også befragtning, projektløsninger samt andre relaterede opgaver. Krinak A/S har et team af faste kompetente stevedorefolk, hvor sikkerhed, service og fleksibilitet er i fokus. Ligeledes råder vi over moderne materiel til stevedoreopgaver, og kan derfor håndtere alle former for varer, f.eks. projektlaster, bulk, tank samt pallevarer. Ydermere kan vi tilbyde lager og logistikløsninger, både i egne og eksterne lagre. Krinak A/S har et netværk, både lokalt, nationalt og internationalt, som sætter os i stand til at løse alle opgaver indenfor vort område 24 timer / 365 dage. Ydermere er alle vore aktiviteter certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2000

Nakskov Havn er en mellemstor havn med ca. 2 km kaj og gode befæstede arealer ud til de fleste kajer. Havnen og indsejlingen blev uddybet i 2008-2009 til 8,5 meter. Samtidig blev sejlrenden gjort bredere i svingene, så passage fra større og uhåndterlige skibe lettes. Skibe på omkring 10.000 tons dødvægt forventes at kunne anløbe. Kunderne er transportkøbere af især bulklaster og i de senere år desuden projektlaster, hvor der indgår store komponenter. Et af havnens store aktiver er 100 tons kranen, der bestryger et område på 75 x 200 meter og kan række 18m ud over kajkanten. Havnen har slæbebåd med 5 t. pæletræk.

FAKTA/FACTS

The port of Nakskov is a medium-sized harbour with approx. 2 km kay and wellfortified areas facing onto most wharfs. In 2008-2009, the harbour and entrance were deepened to 8.5 metres. At the same time the bends in the fairway were widened to ease the passage of large unmaneuverable vessels. Ships with a dead weight tonnage of approx. 10,000 tons are expected to be able to call at port. Our customers are carriers of bulk cargoes in particular and in recent years project cargoes containing large components. One of the port’s greatest assets is the 100 ton crane which covers an area measuring 75 x 200 metres and can reach 18 metres over the side of the wharf. The port has tugs with a tractive pull of 5 tons.

PRODUKTER / SERVICES

Skibsmægler / Shipbrokers

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Havnegade11, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 54 95 80 66 Fax/Fax: +45 54 95 71 66 E-mail: krinak@krinak.dk www.krinak.dk Kontaktperson/Contact person: Christina Hedemark Jensen Antal ansatte/number of employees: 15 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Holger Kristiansens Eftf. A/S, commonly known as Krinak A/S, is an international shipping company. We handle goods clearance and stevedoring at the ports of Nakskov, Rødby and Bandholm. We also handle freight cargo, provide project solutions and other related tasks. Krinak A/S has a permanent team of competent stevedores focusing on safety, service and flexibility. We also have modern stevedoring equipment at our disposal and are therefore able to handle all kinds of goods such as project cargoes, bulk, tank and pallet goods. We are also able to provide warehouse and logistics solutions, both in our own and external warehouses. Krinak A/S has a local, national and international network, enabling us to handle all core tasks around the clock, 365 days a year. Our entire range of activities are certified in accordance with DS/EN ISO 9001:2000

122 | BUSINESS LINK 2010

Klarering. Stevedoring. Befragtning. Projekter. Logistik og lager. Udlejning af manpower. Udlejning af gummiged m.m. Goods cleariance, stevedoring, freighting; projects, logistics and warehousing. Hiring out of manpower, loader tractor rental etc. SPECIALER / SPECIALTIES:

Havn / Port

Adresse/Address: Havnegade 2, 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5467 7332 Døgntelefon/24H phone: +45 5467 7332 E-mail: havne@lolland.dk www.nakskovport.dk Kontaktperson/Contact person: Hans Borchersen Antal ansatte/number of employees: 10

PRODUCTS / SERVICES 2 km kaj, dybde 6,3/8,5 meter. 100 SWL tons kran, hydraulisk kran, pakhuse og befæstede pladser. 2 km quay, depth 6,3/8,5 m, 100 SWL crane, hydraulic crane, storehouses and outdore storage

DS/EN ISO 9001:2000 - GMP+ standard B4,1 DS/EN ISO 9001:2000 - GMP+ standard B4,1

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

123


Transportsektoren / Transportation business

Transportsektoren / Transportation business

OB Flytning

Flytning, Transport, Kurérkørsel, Udlejning / Removals, Transport, Courier services, rental

OB Flytning har over 30 års erfaring i flytninger for private og virksomheder. Vi har base i Nykøbing F., hvor vores 3000 m² lagerfaciliteter også befinder sig. Vores medarbejdere har stor erfaring og kan håndtere skånsom flytning af almindeligt bohave samt klaverer, antikviteter, IT udstyr, penge- og arkivskabe, enheder af meget høj værdi, mv. OB Flytning udfører almindelig flytning samt ”Turn Key” flytteopgaver af enhver art. Vi udfører ned- og udpakning af bohave, og stiller flyttekasser, garderobe- og termobokse til rådighed uden beregning. Opbevaring - i kortere eller længere tid i betryggende og tørre forhold med alarm. For virksomheder udføres endvidere lager lønarbejde, modtagelse af full loads til distribution eller til opbevaring for evt. senere ”Just in time” delleveringer. 24 timers kurér service i Danmark og Europa. Udlejning af stor flyttelastbil.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Herningvej 28, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5417 7119 Døgntelefon/24H phone: +45 5417 7119 Fax/Fax: +45 5417 7125 E-mail: mail@ob-flytning.dk www.ob-flytning.dk Kontaktperson/Contact person: Henrik Larsen Antal ansatte/number of employees: 8 PRODUKTER / SERVICES

OB Flytning has over 30 years’ experience in removal services for private individuals and businesses. We are based in Nykøbing Falster, which is also the location of our 3000 m² storage facilities. Our highly experienced staff can manage moving operations requiring careful handling as well ordinary moves involving household items, pianos, antiques, IT equipment, money safes, filing cabinets and extremely valuable items. OB Flytning carries out ordinary moves and offers ‘turnkey’ moving services of all types. We pack and unpack household items, and provide removal boxes, wardrobe cartons, and insulated boxes free of charge. We provided long- and short-term storage in safe, dry facilities equipped with security alarms. We also offer the services of salaried warehouse workers, receive full loads for distribution or storage for later ‘just-in-time’ part-deliveries. 24-hour courier service in Denmark and Europe. Rental of large removal vans.

PRODUCTS / SERVICES

Sax-Trans

Distribution & logistik / Distribution & logistcs

Sax-Trans har en stærk position på transportmarkedet. Siden Flemming Werner Jensen i 1977 startede Sax-Trans, har han gennem opkøb ført Sax-Trans frem til en position som landsdelens klart største vognmands­ forretning. Med en solid stab på ca. 60 dygtige medarbejdere, og en flåde på ca. 60 last- og varebiler, ca. 40 anhængere og sættevogne, og langt over 100 containere, veksel­ lad m.v. er firmaet i stand til at løse enhver transportopgave med meget kort varsel. Siden Sax-Trans i 1992 overtog Viggo Jensens Fragtmandsforretning i Nykøbing F. og Sølvhøjs i Stubbekøbing, har vi målrettet arbejdet på at udvide forretningen for at kunne leve op til de stadig større krav, der stilles til hurtig og præcis levering. Som i alle brancher gælder det også indenfor transportbranchen, at der skal større enheder til for at kunne yde den nødvendige service og kvalitet, og dermed kunne konkurrere.

Flytning, opbevaring, transport, kurérkørsel, køl/fryse/varme transport, udlejning af lastbil, udlejning/salg af flyttekasser. Removals, storage, transport, courier services, refrigerated/freezer/heated transport, truck rental, rental/sale of removal boxes. SPECIALER / SPECIALTIES: Nøglefærdige flytninger for virksomheder og institutioner, ned- og udpakning, opbevaring. Turn key movings, Transit hotel, 24 hr. Cou-

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Kroggårdsvej 34-36, 4990 Sakskøbing Telefon/Phone: +45 5470 7070 Fax/Fax: +45 5470 4242 E-mail: saxtrans@saxtrans.dk www.saxtrans.dk Kontaktperson/Contact person: Flemming Werner Jensen Antal ansatte/number of employees: 60 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Distribution, lager, containere, sten & grus, kurérkørsel.

Sax-Trans is a leading player in the transport sector. Since its inception in 1977, Flemming Werner Jensen has built the company into the region’s largest haulage contractor through a process of targeted acquisition. With a solid core of 60 skilled staff and a fleet of about 60 lorries and commercial vans, 40 trailers and articulated trailers and well over 100 containers and change loaders, the company is able to handle all types of transport tasks at short notice. Since acquiring Viggo Jensens Fragtmandsforretning in Nykøbing F. in 1992 and Sølvhøjs in Stubbekøbing, Sax-Trans has pursued a targeted policy of expansion in order to live up to the growing demands for fast and accurate delivery. As in all other sectors, it is necessary to create larger business entities in the transport sector in order to provide quality, service and competitiveness.

Distribution, storage room, containers, sand & gravel, courier. SPECIALER / SPECIALTIES: Rådgivning om distribution og logistik. Advising on distribution and logistics.

rier services all over Europe, Rent a truck, Storage boxes

124 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

125


Transportsektoren / Transportation business

Transportsektoren / Transportation business

Super Dæk Service Dækspecialist / Tyre specialists

Super Dæk Service Sakskøbing ApS er som led i den landsdækkende kæde med over 50 afdelinger en stærk og handlekraftig samarbejdspartner, når det handler om udskiftning, reparation, lapning og rådgivning om dæk. Det mindste dæk er ikke for småt, og det største er ikke for stort, er mottoet hos os. Vi er vant til at løse mange forskelligartede opgaver hos kunderne hver dag. Dagligt løser medarbejderne opgaver hos de mange lokale entreprenører og landmænd lige fra den mindste trillebør til de store traktorer, der driver de store landbrugsmaskiner. Vi har 2 servicevogne, hvoraf den ene er monteret med en mobil dækmaskine, der sikrer at selv store dæk kan blive skiftet på stedet og derved minimere tiden, hvor kundens maskine eller lastvogn står stille. Super Dæk Service Sakskøbing er med sit lokale kendskab og landsdækkende netværk en stærk serviceleverandør til alt, som kører på dæk.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Industrivej 7, 4990 Sakskøbing Telefon/Phone: +45 76 15 34 10 Døgntelefon/24H phone: +45 76 112 112 Fax/Fax: +45 76 15 34 19 E-mail: sakskoebing@sds.dk www.sds.dk Kontaktperson/Contact person: Lars Henriksen Antal ansatte/number of employees: 4 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

Super Dæk Service Sakskøbing ApS is part of a national chain with over 50 branches and thus your strong, reliable business partner when it comes to tyre replacement, repair, patching and advice. Our motto is: No tyre is too small or large. We are used to performing a wide range of daily tasks for our customers. Our staff service numerous local contractors and farmers, where tasks include everything from fixing the smallest wheelbarrow tyre to servicing the huge tractors that drive large agricultural machinery. The company has two service vans, one of which is equipped with a mobile tyre fitting machine. This ensures that even the biggest tyre can be changed on site, thus minimising customer inconvenience. With its national network and knowledge of the local region, Super Dæk Service Sakskøbing is your strong service supplier for everything on wheels.

126 | BUSINESS LINK 2010

Dæk udskiftning og dæk reparationer. Break down service, Tyre replacement and repairs. Break down service. SPECIALER / SPECIALTIES: Rådgivning om dæk. Advice on tyres.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

127


andet

miscelleanous

129 Renovation / Refuse disposal ALFA Specialaffald

Affaldsselskab / Waste management 4800 Nykøbing Falster 5 ansatte / employees

REFA

Erhvervsaffald / Corporate waste management 4800 Nykøbing F. 122 ansatte / employees

Uddannelse/ Education CELF

Uddannelse / Vocational education and training 4800 Nykøbing Falster 425 ansatte / employees

Andet / Miscelleanous Lolland Fysioterapi

Fysioterapi/Sundhed / Physiotherapy/health DK 4900 Nakskov 1 ansat / employees

128 | BUSINESS LINK 2010

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

129


Andet / Miscellaneous

Andet / Miscellaneous

ALFA Specialaffald

REFA

Affaldsselskab / Waste management

ALFA Specialaffald er en lille virksomhed med et stærkt bagland og mere end 35 års erfaring med farligt affald. ALFA Specialaffald er ejet af affaldsselskabet REFA, der er lokaliseret på LollandFalster, og AffaldPlus, der er lokaliseret på Syd- og Vestsjælland. ALFA Specialaffald er specialist inden for alle typer farligt affald. Vi kan stå for hele processen omkring bortskaffelse af det farlige affald - lige fra rådgivning, myndighedskontakt og uddannelse af medarbejdere til emballering, transport og behandling m.m. - også når der er tale om farligt gods. Uanset virksomhedstype, affaldsmængde eller emballeret/uemballeret affald, er vi i stand til at forestå opgaven med bortskaffelse af det farlige affald. Selv om vi først og fremmest beskæftiger os med farligt affald, kan vi i kraft af vore ejere tillige yde know how og rådgivning omkring øvrigt affald.

Erhvervsaffald / Corporate waste management

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster Telefon/Phone: +45 5488 1100 Fax/Fax: +45 5488 1101 E-mail: alfa@alfa.dk www.alfa.dk Kontaktperson/Contact person: Jens Dahrup Antal ansatte/number of employees: 5 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES

ALFA Specialaffald is a small company with strong business partners and 35 years’ experience in hazardous waste management. ALFA Specialaffald is owned by the waste management company REFA situated in Lolland-Falster, and AffaldPlus, situated in Southern and Western Zealand. ALFA Specialaffald specialises in handling all types of hazardous waste. We can handle the entire process of hazardous waste disposal - from consultancy, contact with authorities and staff training, to packaging, transport and processing of dangerous goods. Regardless of the type of company, waste volume or whether the hazardous waste is packaged/unpackaged, we are able to handle all aspects of hazardous waste disposal. Despite our focus on hazardous waste management, we are able to provide know-how and consultancy on other types of waste management by virtue of our close cooperation with our business owners.

130 | BUSINESS LINK 2010

Bortskaffelse af farligt affald. Disposal of hazardous waste

Kom af med affaldet på den rigtige måde. Vælg mellem miljøcentrene, kraftvarmeværket og genbrugspladserne. Brændbart erhvervsaffald: Småt brændbart affald modtages direkte på REFA’s forbrændingsanlæg. Kraftvarmeværket, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. Telefon: 54 84 14 03 Erhvervsaffald i ubegrænsede mængder: REFA’s to miljøcentre modtager affald til genanvendelse eller deponering, samt stort brændbart til behandling før forbrænding. Vi foretrækker sorteret affald, men tilbyder også sortering. Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F., telefon: 54 17 79 56 Miljøcenter Gerringe, Gerringevej 15, 4970 Rødby, telefon: 54 60 83 73 Sorteret erhvervsaffald i begrænsede mængder: REFA’s 14 genbrugspladser modtager sorteret affald i begrænsede mængder. Se adresser, åbningstider og priser på WWW.REFA. Farligt affald: Se annonce fra Alfa Specialaffald.

SPECIALER / SPECIALTIES: Sikkerhedsrådgivning i.f.m. farligt gods, undervisning af medarbejdere, klassificering af affald. Safety advice (dangerous goods), training employees, classfication of waste.

FAKTA/FACTS Adresse/Address: Energivej 4, 4800 Nykøbing F. Telefon/Phone: +45 5484 1400 Døgntelefon/24H phone: +45 5484 1447 Fax/Fax: +45 5484 1414 E-mail: post@refa.dk www.refa.dk Kontaktperson/Contact person: Bjørn Stender Antal ansatte/number of employees: 122 PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Håndtering af erhvervsaffald til forbrænding, genanvendelse og deponi. Kvalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtige priser.

Dispose of your waste in the proper manner. Choose between waste incineration facilities, CPH plants and recycling plants. Flammable business waste: Small volumes of flammable waste are accepted at REFA’s incineration plant. Kraftvarmeværket, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. Phone: 54 84 14 03 Unrestricted volumes of business waste: REFA’s two incineration facilities accept waste for recycling or repository as well as large flammable waste for treatment prior to incineration. We prefer sorted waste but also provide on-site sorting. Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F., phone: 54 17 79 56 Miljøcenter Gerringe, Gerringevej 15, 4970 Rødby, phone: 54 60 83 73 Limited volumes of sorted business waste: REFA’s 14 recycling plants accept limited volumes of sorted business waste. For addresses, opening hours and prices, we refer to WWW.REFA.DK Hazardous waste: See ad for Alfa Specialaffald.

Handling of business waste for incineration, recycling and waste repository. Quality, flexibility and competitive prices. SPECIALER / SPECIALTIES: Certiferet efter internationale standarder for miljø og arbejdsmiljø: ISO 14001 og ISO 18001. Certified in accordance with international environmental management system and occupational health and safety standards: ISO 14001 and ISO 18001.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

131


Andet / Miscellaneous

Andet / Miscellaneous

CELF

Lolland Fysioterapi

Uddannelse / Vocational education and training

Fysioterapi/Sundhed / Physiotherapy/health

CELF – Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster. CELF er en af de største erhvervsskoler i Region Sjælland. CELF udbyder en bred vifte af merkantile, tekniske og landbrugsfaglige uddannelser på højt fagligt og pædagogisk niveau - fra de grundlæggende erhvervsuddannelser over de erhvervsgymnasiale uddannelser til videregående erhvervsrettede uddannelser. CELF har afdelinger i Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov. CELF har 2850 årselever og 425 ansatte. Den årlige omsætning andrager 270 mio. kr. Vi glæder os til at se dig, hvad enten du er elev, studerende, kursist eller en af vores mange samarbejdspartnere. Velkommen til CELF!

FAKTA/FACTS

CELF – Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster (Centre for vocational education and training in Lolland Falster) CELF is one of the biggest technical colleges in Region Zealand, offering a wide range of business, technical and agricultural training programmes of the highest professional standard - from basic vocational education and training to vocational upper secondary education and career-oriented higher education. CELF has departments in Nykøbing Falster, Maribo and Nakskov, 2,850 annual students and 425 staff. Our annual turnover amounts to DKK 270m. Whether you are a pupil, student, course participant or one of our many business partners, we look forward to seeing you. Welcome to CELF!

PRODUKTER / SERVICES

132 | BUSINESS LINK 2010

Adresse/Address: Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing Falster

Lolland Fysioterapi er en moderne og visionær fysioterapivirksomhed, der har eksisteret siden 1992. Lolland Fysioterapi opererer inden for 5 kerneområder:

Telefon/Phone: +45 5488 8888 Fax/Fax: +45 5488 8222 E-mail: celf@celf.dk www.celf.dk Kontaktperson/Contact person: Direktør Michael Bang Antal ansatte/number of employees: 425

PRODUCTS / SERVICES

Vocational education and training, further vocational education, courses, consultants

Adresse/Address: Jernbanegade 2, DK 4900 Nakskov Telefon/Phone: +45 5492 1411

• Fysioterapeutisk behandling af private borgere på Lolland-Falster • Erhvervsaftaler med private virksomheder og offentlige institutioner på Lolland-Falster • Idrætsskader - behandling af og rådgivning til idrætsudøvere, såvel elite som bredde • Sundhedsprodukter: motionstilbud, rygestopbehandling og kostvejledning • Events: fysioterapivagt ved sportslige og kulturelle arrangementer Lolland Fysioterapi har klinikker i Nakskov og Rødby. • Lolland Falsters professionelle sundhedspartner

Erhvervsuddannelser, kursusvirksomhed, rådgivning.

FAKTA/FACTS

Fax/Fax: +45 5495 1411 E-mail: fysio-net@fysio-net.dk www.lollandfysioterapi.dk Kontaktperson/Contact person: Jim Olsen-Kludt Antal ansatte/number of employees: 1+ PRODUKTER / SERVICES PRODUCTS / SERVICES Fysioterapi til private, erhverv/offentlige

Lolland Fysioterapi is a modern, visionary physiotherapy practice which was founded in 1992. Lolland Fysioterapi focuses on 5 core areas:

institutioner, idrætsudøvere, sundhed. Se hjemmeside for yderligere info. Physiotherapy for private, business/public institutions, athletes, health. Visit our web-

• Physiotherapeutic treatment of private patients in Lolland-Falster • Business agreements with private companies and public institutions in Lolland- Falster • Sports injuries - treatment and advice to athletes, both at elite and amateur level • Health products: exercise package deals, anti-smoking treatment and dietary advice • Events: physiotherapy watch duty at sporting and cultural events Lolland Fysioterapi has clinics in Nakskov and Rødby. • Lolland Falster’s professional health partner

site for further information. SPECIALER / SPECIALTIES: Sundhedspakker til erhvervsvirksomheder på Lolland-Falster - se hjemmeside. Health package deals for businesses in Lolland-Falster - see our website.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

133


øvrige kontaktoplysninger Erhvervsråd Lolland-Falster Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby, Tlf: +45 7022 8901 www.erhverv-lolland-falster.dk

Regionen:

Femern Bælt:

Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø Tlf. +45 7015 5000 www.regionsjaelland.dk

Femern A/S Vester Søgade 10, 1601 København V Tlf. +45 3341 6300 www.femern.dk

Kommunerne: Turisme: Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tlf. +45 5467 6767 www.lolland.dk Guldborgsund Kommune Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. +45 5473 1000 www.guldborgsund.dk

134 | BUSINESS LINK 2010

Visit Lolland-Falster www.visitlolland-falster.com

Fonden Femern Belt Development Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby Tlf. +45 5467 6140 www.femern.info

additional contact information Business Council Lolland-Falster Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby Tel: +45 7022 8901 www.erhverv-lolland-falster.dk

Regional information:

Femern Belt:

Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø Tel.: +45 7015 5000 www.regionsjaelland.dk

Femern A/S Vester Søgade 10, 1601 København V Tel.: + 45 3341 6300 www.femern.dk

Local municipalities: Tourism: Lolland Municipality Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tel.: +45 5467 6767 www.lolland.dk

Visit Lolland-Falster www.visitlolland-falster.com

Fonden Femern Belt Development Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby Tel.: +45 5467 6140 www.femern.info

Guldborgsund Municipality Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Tel.: +45 5473 1000 www.guldborgsund.dk

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER |

135


Businesslink 2010

Businesslink2010  
Businesslink2010  

Virksomheder på Lolland-Falster. Udgiver: Erhverv sråd Lolland-Falster

Advertisement