Page 1

Referat generalforsamling 2013 Dato: 21. marts 2013 kl. 16.00 – 19.00 Sted: Novi, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst Programmet inden den officielle dagsorden for generalforsamlingen startede med indlæg fra borgmesterkandidaterne Tina French Nielsen (Venstre) og Thomas Kastrup Larsen (Socialdemokraterne). Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning inkl. fokusgruppernes aktiviteter 3. Orientering om erhvervsanalysen 4. Planlagte aktiviteter i 2013 5. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Oluf Hjortlund, advokat og partner ved Hovmøller & Thorup Forslaget blev vedtaget. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Formand Morten Christensen berettede hvad der var sket siden sidst, og hvad der skal ske fremadrettet for ErhvervsNetværk 9220. Netværket har haft fokus på følgende områder:     

Vi vil præge udviklingen i området: det østlige Aalborg Vi vil lyttes til og tages med på råd Vi vil være synlige Vi vil samarbejde med relevante erhvervsfora Vi vil samle erhvervsvirksomhederne

Formanden berettede, at vi er med til at præge området, vi bliver lyttet til og tages med på råd, vi er synlige og alt dette sker fordi vi samarbejder med relevante erhvervsfora som f.eks. Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling, Aalborg Erhvervsråd, tænketanke, City in Between og Plan & Byg.


Vi er vokset til 61 medlemmer og de ny-ankomne siden sidste generalforsamling blev nævnt. Formanden nævnte at den ekstraordinære generalforsamling i december måned betyder, at vi har mulighed for at optage medlemmer, der er beliggende uden for postnummer 9220. Vi skal professionalisere os ifh.t. det arbejde vi laver. Vi vil gerne have input. Men hvis vi kigger indad er vi godt på vej. Ikke mindst har vi fået et professionelt sekretariat og vi laver officielle netværksmøder. Formanden kom også ind på, at det koster penge at drive et professionelt netværk og vi det seneste år havde brugt penge vi ikke havde. Mere om det senere på dagsordenen. Dernæst gennemgik formanden fokusgrupperne: deres arbejde og formål det seneste års tid: 

 

Energi & Miljø o Arbejdet handler om industriel symbiose med det formål at mindske spild i Region Nordjylland generelt – også 9220. Uddannelse & rekruttering. o Flere møder gennem 2012. Sat på standby indtil efteråret, hvor tanken er at få flere virksomheder med i gruppen. Salg og eksport. o En ny gruppe, hvor der har været et enkelt møde. Men der planlægges et møde yderligere i den nærmere fremtid. Fokusgruppen for fællesindkøb bliver, sandsynligvis, lagt ind under denne. Infrastruktur o Gruppen arbejder for at gøre opmærksom på de udfordringer som er i området: f.eks. modulvogntog, cykelstier og skiltning. Samarbejde med AAU o Samarbejdet fungerer som en idébank om aktuelle og fremtidige udfordringer. Eventgruppen o Denne gruppes aktiviteter - fortidige og fremtidige - berettes om senere på dagsordenen ved Karl B. Therkildsen. Udvikling af det østlige Aalborg o Det er her at fokusgruppernes arbejde hænger sammen. Det er her trådene samles og har indflydelse på udviklingen i det østlige Aalborg.

Formanden kom med ideer til fremtidige indsatsområder, og opfordrede alle, at hvis de havde en ide til et indsatsområde/en fokusgruppe, til at kontakte bestyrelsen. Formanden kunne se indsatsområder såsom f.eks.: velfærdsteknologi, officielt mødeforum med den politiske scene, NV9220 og den kommende erhvervsplan og iværksætteri som mulige indsatsområder i fremtiden. Til slut berettede formanden, at vi er nået langt i vores korte levetid – 2 år – og hvis vi fremad holder samme tempo Formanden sluttede med en tak til alle: medlemmer, sponsorer og fokusgruppernes arbejde.


3. Orientering om erhvervsanalysen Næstformand Mette Schmidt startede med, at forklare hvorfor analysen blev lavet: man kan jo komme i tvivl om vi gør det rigtige som netværk og talerør. Analysen skulle derfor fortælle om det var den rigtige retning vi går i. 250 virksomheder var blevet spurgt. Af dem havde 120 virksomheder svaret. Besvarelserne anses for at være repræsentative både geografisk og størrelsesmæssigt. Første del handlede om virksomhedernes forventning til fremtiden. Ifølge analysen ser det positivt ud for virksomhederne i det østlige Aalborg. Langt de fleste forventer fremgang både på kort og lang sigt inden for områderne:   

Produktion Ordrer Resultat

Beskæftigelsen ser også positivt ud. 300 nye ansatte på kort sigt og 900 nye ansatte på lang sigt. Derudover viste analysen en øget forventning til persontransport, varetransport og arealbehov. Der er behov for uddybende undersøgelser inden for områderne:  Areal  Infrastruktur  Udviklingsretning Del 2 handlede om erhvervsnetværket. Der var f.eks. blevet spurgt indtil følgende: 

Kendskabet til/om netværket o 45% af de adspurgte kender ikke netværket – 55% kender til netværket og 30% er medlem. Årsager til deltagelse o Konkret udbytte (forretning og påvirkning af beslutninger) o Information (Udviklingstendenser og kendskab) o Fællesskab (overordnet udvikling og relationer) Hvilke funktioner skal netværket varetage o Være fælles talerør o Sikre videndeling o Facilitere netværk og aktiviteter o Andet Hvilke emner skal netværket beskæftige sig med, f.eks.: o Udvikling af det østlige Aalborg o Netværk og arrangementer o Infrastruktur, m.fl. Hvem samarbejder virksomhederne allerede med, f.eks.: o Aalborg Universitet


o o

Jobcenter Aalborg Tech College, m.fl.

Hele rapporten kan fås i et trykt eksemplar ved henvendelse til sekretariat. 4. Planlagte aktiviteter i 2013 Bestyrelsesmedlem Karl B. Therkildsen gav indblik i hvad eventgruppen vil med arrangementer/events i netværks-regi. Der er fokus på at skabe faglige- og personlige netværksaktiviteter for foreningens medlemmer; herunder virksomhedsbesøg, sociale aktiviteter, oplysningsarrangementer og samarbejdsmuligheder. Netværket har i det forgangne år haft 6 arrangementer af forskellig karakter. Dernæst hvad der er planlagt det kommende år. Der er planlagt 7 arrangementer inkl. Generalforsamlingen. Netværkets hjemmeside er altid opdateret med seneste nyt angående info om vores arrangementer. Karl B. Therkildsen afsluttede med at opfordre folk til at komme med forslag til event. 5. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse Bestyrelsesmedlem Jens Peder Bjerg fremlagde netværkets regnskab for år 2012. Der har været underskud på kr. 151.629,-. Dette grundet primært en stigning af aktiviteter i 2012 og sekretariatsbidrag til at holde styr på administrationen. Vi har dog en egenkapital, der har dækket underskuddet, da vi i 2011 ikke havde nævneværdige udgifter. Netværkets egenkapital er derfor, ved udgangen af år 2012, på kr. 81.592,Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning – ingen havde noget at indvende – forslaget blev godkendt. Der blev stemt om følgende: Regnskabet, noterne og Formandens beretning. Regnskab, noter og beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 6. Forslag Ingen indkomne forslag.


7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Forslaget blev vedtaget af en enig generalforsamling. 8. Valg 4 pladser på valg og 5 opstillede. Dirigenten foreslog skriftligt valg. Det blev vedtaget. De opstillede var:     

Morten Christensen (genopstiller) Ole Nielsen (genopstiller) Karl B.Therkildsen (genopstiller) Jens Uggerly (genopstiller) Niels Maarbjerg Olesen

Hvert opstillet medlem fik taletid. Der var herefter valg. Der kunne stemmes på 4 personer pr. medlem. 29 stemmesedler blev afgivet. Følgende blev valgt til bestyrelsen – i prioriteret rækkefølge:  Morten Christensen (genvalgt)  Ole Nielsen (genvalgt)  Karl B. Therkildsen (genvalgt)  Niels Maarbjerg (nyvalgt) Til pladsen som suppleant: En plads på valg. En kandidat opstillet: Tommy Madsen (genopstiller). Ingen modkandidater betyder han er genvalgt. Dirigenten ønskede tillykke til de valgte. 9. Evt Intet at bemærke. Efterfølgende var der indlæg fra Niels Folmann og aftenen sluttede med buffet.

Referant: Martin Juul Drejer

Dirigent: Oluf Hjortlund

____________________________

__________________________

Referat gf 2013 erhvervsnetværk 9220  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you