Page 1

Referat Generalforsamling 2014 for ErhvervsNetværk 9220 Dato: Torsdag den 30. januar, kl. 15:00-15:30 Sted: AaB af 1885 - Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst

Referat 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Oluf Hjortlund fra Hovmøller & Thorup, som blev valgt enstemmigt. 2. Formandens beretning v/ Morten Christensen Der blev berettet om året der gik, en stigende tilgang af medlemmer, de konkrete projekter søsat i 2013 og at der nu er fornyet energi i fokusgrupperne. 3. Præsentation af nye medlemmer v/ Morten Christensen I 2013 og primo 2014 er medlemstallet steget med 20 nye medlemmer.

4. Orientering fra hver fokusgruppe v/ Mette Schmidt og Karl B. Therkildsen Der blev dannet et overblik over hvad der er sket i det forgangne år, hvad status er nu og hvad planerne og ambitionerne er fremadrettet. Der er kommet ny energi i fokusgrupperne og der er en generel forventning til at 2014 bliver året, hvor fokusgrupperne for alvor kommer i gang.

5. Planlagte aktiviteter/arrangementer i kommende år v/ Mette Schmidt og Karl B. Therkildsen En oversigt blev fremlagt over allerede planlagte aktiviteter for 2014, som desuden findes på www.nv9220.dk.

6. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse v/ Jens Peder Bjerg Regnskabet for 2013 blev fremlagt og godkendt. Der var et underskud på 10.700 kr. Egenkapitalen er på 70.892 kr. 7. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 8. Fastsættelse af kontingent


Generalforsamlingen vedtog at fastsætte nuværende kontingentsatser for 2014.

9. Valg: Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Bjarne Jørgensen, Siemens Wind Power (genvalgt) Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd A/S, (genvalgt) Mette Schmidt Aalborg havn A/S (genvalgt) Hvert år: 1 suppleant: Valgt: Trine Ramsgaard, Industrigårdens Boliginvest A/S

10. Eventuelt Intet at bemærke og dirigent Oluf Hjortlund takkede alle for god ro og orden.

Referat godkendt ved:

---------------------------------------------Dirigent, Oluf Hjortlund

Referat fra generalforsamling 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you