Page 1

Referat af den stiftende generalforsamling 25. maj 2011

ErhvervsNetværk 9220 Dagsorden: Velkomst Oplæg til den stiftende generalforsamling Opstilling af medlemmer til bestyrelsen Afslutning Spisning

Kender I det der med at møde op med lidt for høje forventninger….. og så alligevel blive blæst bagover? Den oplevelse havde vi i onsdags under den stiftende generalforsamling af ErhvervsNetværk 9220. Vi har målrettet arbejdet på at samle et netværk af virksomheder i postnummer 9220. Vi havde sendt 350 invitationer ud. Ved at skabe et fælles forum vil vi langt bedre kunne varetage vores fælles interesser i eksempelvis udbygning af veje- og stiforbindelser, by- og erhvervsudvikling, miljø- og andre udviklingsområder samt få et generelt større kendskab til hinandens virksomheder med heraf synergi. For alle er netværket oveni hatten et fantastisk kontaktpunkt for nuværende og fremtidige kunder i butikken. Et overvældende fremmøde af repræsentanter fra knap 60 virksomheder gav netværket en forrygende start. Der var stor diskussionslyst, og en enighed om et højt ambitionsniveau for netværkets indsats. Da vi nåede til opstillingen til bestyrelsen, valgte vi for at undgå kampvalg valgte vi at foreslå en vedtægtsændring, således at alle de otte kandidater som bød sig til, kunne vælges ind. Bestyrelsen kom til at består af Morten Christensen, Afdelingschef fra Regionsvaskeriet, Mette Schmidt, Teknisk chef fra Aalborg Havn A/S, Jens Peder Bjerg, Souschef fra Danske Fragtmænd A/S, Thomas Schlenzig, Produktionsdirektør fra Siemens Wind Power A/S og Ole Nielsen, Direktør fra Himmerland Boligforening, Karl B. Therkildsen, Direktør fra AXinnovation, Tommy P. Madsen, Afdelingsleder fra Wieshaupt og Jens Uggerly, Teknisk direktør fra Uggerly Installation A/S. Bestyrelsen bliver konstitueret ved første møde. Tak alle sammen for en fantastisk start! Mange hilsner Morten Christensen fra Regionsvaskeriet A/S og Mette Schmidt fra Aalborg Havn A/S

Side 1

25-03-2013


Velkomst: Morten Christensen fra Regionsvaskeriet A/S bød velkommen. Selve generalforsamlingen var planlagt til at vare fra kl. 16:00 til 18:00, derefter buffet til ca. 19.00 Oplæg til den stiftende generalforsamling: Hele ideen bag ErhvervsNetværk 9220 samt vedtægterne for netværket blev gennemgået med udgangspunkt i en præsentation. Nedenstående er blot en kort opsummering af nogle af punkterne. Præsentation ligger tilgængelig på Aalborg Havn A/S hjemmeside (www.aalborghavn.dk) under bjælken ”samarbejdspartnere” / ”Netværk”. Her ligger også vedtægter, indmeldelsesblanket, referatet og deltagerlisten fra den stiftende generalforsamling. Morten Christensen gennemgik netværkets mission, vision og strategiske mål. 

Mission Missionen er overordnet at give virksomhederne i 9220 et forum, der kan initiere et samarbejde virksomhederne imellem samt mellem virksomhederne og eksterne interessenter.

Vision Netværkets vision er at søge indsigt i, hvad der foregår af erhvervspolitiske overvejelser for vores område, således virksomhederne kan give deres mening til kende og kan gøre deres indflydelse gældende. Netværket skal være den fortrukne og naturlige partner i erhvervsmæssige drøftelser, der vedrører lokalområdet.

Strategiske mål Netværket vil, via involvering i de områder, der har medlemsvirksomhedernes interesse, søge at præge udvikling og beslutninger, der vedrører erhvervsområde 9220 Hele mediebilledet har i dag stor indflydelse på mange beslutninger, og derfor skal ErhvervsNetværk 9220 være synlig i relevante medier. Det skal være et aktivt netværk, hvorfor der skal gives mulighed for, at medlemsvirksomhederne kan mødes. Dette skal bl.a. ske ved afholdelse af temamøder, hvor indhold fastlægges ud fra virksomhedernes ønsker og aktuelle, vedkommende emner. Lokalområdets strategiske placering i relation til transport til og fra virksomhedsområdet er et aktiv for områdets virksomheder. Dette faktum vil ErhvervsNetværk 9220 arbejde med at synliggøre yderligere for bl.a. at tiltrække nye virksomheder samt nye kunder til de eksisterende virksomheder. Netværket vil endvidere arbejde for, at der f.eks. kan indgås fælles indkøbsaftaler og at virksomhederne kan udveksle viden og erfaringer på strategiske områder. Disse eksempler kan begge bidrage til bundlinjen, men der er mange andre muligheder for besparelser og forbedringer ved samarbejdet. Endelig vil vi også gerne bidrage med at stille vores virksomheder til rådighed for uddannelsesinstitutioner, jobcentre og skoler osv. i forbindelse med uddannelse, praktik og jobtræning specielt for områdets beboere. Det vil være helt naturligt.

Side 2

25-03-2013


For at få indfri ovenstående strategiske mål, skal der nedsættes fokusgrupper der netop skal arbejde med at igangsætte og ”drifte” fokusområderne fremadrettet.

Herefter tog Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S over og gennemgik eksempler på fokusområder, der kan arbejdes med, samt information om hjemmeside, vedtægter, budgetter, sekretariatsfunktionen og forventninger til den kommende bestyrelse. 

Fokusområder. Det er fokusgrupperne, der skal være drivkraften i ErhvervsNetværk 9220. Bestyrelsen skal sætte rammerne. Det er de enkelte virksomheder, der skal inddrages for at gøre netværket stærkt. Mangfoldigheden i virksomhedernes størrelser og brancher er vores styrke. Vi har mange fælles udfordringer. Et eksempel er infrastruktur - manglen på cykelstier og fortove på Tranholmvej/Rørdalsvej. Politikere er travle mennesker, derfor er det vigtigt, at de nemt får de rigtige informationer til at tage de rigtige beslutninger. Det kan derfor blive nødvendigt at indsamle data eller få udfærdiget rapporter fra anerkendte konsulenter til brug for argumentation. Et andet område, mange har tilfælles, er miljø. Og miljøspørgsmålene er kommet for at blive…. Der er grænser for, hvor meget vi hver især kan få ud af ved f.eks. kun at spare på elforbruget. Hjælpen til at finde ideer eller nye tiltag skal vi finde hos hinanden. Der er mange områder, ErhvervsNetværk 9220 kan arbejde med. Der kan eksempelvis arbejdes med områdets synlighed. Vi har også en fælles interesse for, hvordan bydelen udvikler sig. Netværket skal bringe vores holdninger til beslutningstagerne. Mange virksomheder laver sundhedstiltag for deres ansatte, men specielt for mindre virksomheder kan det være vanskeligt at få det nødvendige grundlag til igangsættelse af disse tiltag, men ved at gå sammen om initiativer på det område, kan det nødvendige grundlag opnås. Der kan endvidere sættes fokus på fællesindkøb f.eks. haveservice og snerydning mv. Det skal understreges, at ovennævnte kun er ideer fra styregruppen. Der kan selvfølgelig blive arbejdet på mange andre fronter – initiativet er jeres!

Hjemmeside Hjemmesiden bliver et nøgleværktøj i kommunikationen medlemmerne imellem. Det er de enkelte medlemmer, der skal gøre forskellen. Derfor skal der være et forum der er nemt tilgængeligt, og hvor man kan abonnere på informationer på interessante områder. Derfor skal der laves en hjemmeside, hvor der kan kommunikeres i et lukket forum. På hjemmesiden skal der være en medlemsliste med en detaljeret profil af hver medlemsvirksomhed med branche og interesseområder, sådan man indbyrdes nemt kan finde de rigtige at ”lege” med. Hjemmesiden vil snarest blive oprettet.

Side 3

25-03-2013


Vedtægter Der blev drøftet ændringer og præciseringer i forbindelse med vedtægterne. Følgende paragraffer er ændret: § 1, stk. 1.4: § 2, stk. 2.1: § 3, stk. 3.2:

§ 4, stk. 4.3:

§ 4, stk. 4.4: § 4, stk. 4.6:

§ 4, stk. 4.8:

§ 5, stk. 5.2: § 5, stk. 5.4: § 5, stk. 5.6:

Kassereren erstattes af ”næstformand, eller af den samlede bestyrelse” 9220 tilføjes efter ErhvervsNetværk Et medlem kan blive ekskluderet af foreningen, såfremt medlemmet skaber splid og tvistigheder af alvorlig karakter i forhold til andre medlemmer eller forbryder sig mod vedtægterne i øvrigt. En eksklusion kan kun foretages, hvis bestyrelsen har fuldstændigt enighed om beslutningen. En eksklusion kan prøves på førstkommende generalforsamling. Ethvert medlem kan anmode herom. Valg: Ulige år: 4 bestyrelsesmedlemmer Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer Hvert år: 1 suppleant Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt ved vedtægtsændringer. Det skal fremgå af fuldmagten, hvilket forslag der er fuldmagt til, samt hvad der stemmes i givne tilfælde. Beslutning om foreningens ophævelse kræver ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmers samtykke. I tilfælde af foreningens ophævelse går foreningens midler til velgørende fonde efter generalforsamlingens beslutning. Kontingentet opkræves helårligt den 1. Juni. Bestyrelsen antager fornøden revisionsassistance. Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til posterne i status som vedrørende regnskabets specifikationer, opstilling og posternes benævnelse. Revisor skal revidere Årsregnskabet samt foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale i øvrigt, herunder uanmeldt revision.

Bestyrelsen har dermed mandat til at vælge revisor det første år. Vedtægterne med ændringerne blev godkendt af den stiftende generalforsamling. 

Budgetter Der blev besluttet at indføre en yderligere kontingentgruppe. Der indføres en gruppe fra 1-5 ansatte, der skal betale Dkk. 1500,- årligt. Den efterfølgende gruppe ændres således til 6-10 antal ansatte med kontingent bidrag på Dkk. 3000,- årligt. Efterfølgende grupper ændres ikke Der skal ved kontingentindbetaling for 2011 betales for et helt års kontingent, uagtet perioden strækker sig over mindre end et år. Opkrævningen fremsendes umiddelbart inden sommerferien. Efterfølgende kontingent indbetalinger vil blive inddrevet umiddelbart efter generalforsamlingen i maj måned. Man kan ikke være medlem, hvis man ikke bor i postnummer 9220, men det skal diskuteres i bestyrelsen, hvorledes interessenter udefra kan bidrage til netværket

Side 4

25-03-2013


Sekretariatsfunktion Opgaverne for sekretariatet er defineret i præsentation. Det blev besluttet, at Sekretariatsfunktionen i opstartsfasen varetages af Aalborg Havn A/S.

Forventninger til bestyrelse ErhvervsNetværk 9220 har brug for al den feedback, vi kan få. Det er altafgørende, at det er forsamlingen, der er ambassadører for netværket eksternt og internt og finder de rigtige folk i egne organisationer til fokusgrupperne. Ideer osv. kan mailes til Mette Schmidt ms@aalborghavn.dk eller Morten Christensen mch@dfd.dk .

Opstilling af medlemmer til bestyrelsen Forslag: For at booste pengebeholdningen kom der forslag om betaling af 2 års kontingent det første år. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag om yderligere differentiering af kontingentgrupperne med indførelse af en gruppe med antal ansatte mellem 0-5 og årligt kontingent på Dkk. 1500,-. Forslaget vedtaget. Der blev stillet forslag om, at medlemsvirksomhederne i 2011 betaler fuldt kontingent trods at foreningen stiftes i maj. Forslaget vedtaget. Der blev ytret mange meninger vedr. kontingentstørrelsen for medlemskab. Der blev dog til sidst enighed om at køre videre med de satser styregruppen havde forslået, dog med indførelse af ovennævnte gruppe. Niveauet af brugerbetaling blev også berørt. Mette Schmidt fortalte på vegne af styregruppen, at det var blevet diskuteret indgående, og konklusionen er, at der gerne må være lidt brugerbetaling, men langt de fleste penge skal komme fra medlemskontingenterne. Holdningen er, at brugerbetaling kan hæmme tilslutningen til arrangementer og fokusgrupper, hvis brugerbetaling skal være den bærende indtægtskilde. Også mulige indtægter fra diverse fonde blev berørt. Her er holdningen fra styregruppen, at man heller ikke ønsker, at den form for finansiering af netværket fungerer som hovedindtægtskilde, da det vil betyde, at hver gang der skal sættes et projekt eller en fokusgruppe i gang, skal den frivillige bestyrelse først ud med ”hatten i hånden” og finde penge. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan eller skal søges midler via fonde, men det må ikke blive betingelsen for at sætte initiativer i gang.

Side 5

25-03-2013


Følgende meldte sig herefter til bestyrelsen. Mette Schmidt, Aalborg Havn Morten Christensen, Regionsvaskeriet Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd Jens Uggerly, Uggerly Ole Nielsen, Himmerland boligforening Tommy Madsen, Max Weishaupt Karl Therkildsen, AX Innovation Thomas Schlenzig, Siemens Alle opstillede kandidater blev valgt ind i bestyrelsen af den stiftende generalforsamling. Den nye bestyrelse konstituerer efterfølgende sig selv.

Afslutning Herefter blev den stiftende generalforsamling for ErhvervsNetværk 9220 godkendt og afsluttet Spisning Regionsvaskeriet var herefter vært for en lækker buffet, og der var tid til få netværket 

Referent: Jesper Skatka, Aalborg Havn A/S

Side 6

25-03-2013

Profile for ErhvervsNetværk

Referat af stiftende generalforsamling erhvervsnetværk 9220 25 05 11  

Referat af stiftende generalforsamling erhvervsnetværk 9220 25 05 11  

Advertisement