Det østlige Aalborg - Virksomhedernes forventninger til fremtiden

Page 1

Det østlige Aalborg - Virksomhedernes forventninger til fremtiden


Indhold Resume

3

ErhvervsNetværk 9220

4

Om undersøgelsen

6

Undersøgelsens metode

8

Virksomhedernes forventning til fremtiden 10 Betydning for den fysiske placering

16

ErhvervsNetværk 9220 som kollektiv aktør

22

2


Resume

undersøgelsen. Virksomhederne er generelt af den opfattelse, at trafiksituationen i området er tilfredsstillende og at den også vil være det i en overskuelig fremtid. Undersøgelsen viser, at de store udvidelser af arealerne – primært i havneområdet – er kendt af Aalborg Havn. Således er virksomhederne i dialog med Aalborg Havn om ledige arealer.

Positive virksomheder Virksomhederne i området har generelt positive forventninger til fremtiden. Virksomhederne forventer således fremgang inden for de områder, der udgør undersøgelsen. Især er det positivt at konstatere, at en stor del af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere i de kommende år. Konkret viser undersøgelsen, at de virksomheder, der forventer at ansætte nye medarbejdere, samlet set forventer at skabe op imod 300 arbejdspladser inden for det kommende år og op imod 900 arbejdspladser inden for de kommende fem år. Positivt er det ligeledes, at virksomhederne generelt har let ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere på alle områder.

Behov for en kollektiv aktør? Den medlemsmæssige opbakning til ErhvervsNetværk 9220 vidner om, at ideen om et erhvervsnetværk i området er aktuel og relevant. I løbet af netværkets knap toårige levetid er der optaget mere end 50 medlemmer af netværket. Undersøgelsen viser, at der er flere virksomheder, der ikke har kendskab til netværket. Ud af disse virksomheder er der en del, der udtrykker interesse for deltagelse efter opnået kendskab. Der er generelt opbakning til de ”emner”, der danner grundlag for netværkets aktiviteter. Ikke overraskende er det især tilfældet blandt medlemmerne af netværket, men også blandt ikke-medlemmer er der positive vurderinger af indholdet.

Betydning for planlægningen Virksomhedernes forventninger til fremtiden medfører et stigende transportbehov og et stigende arealbehov hos virksomhederne. Virksomhederne forventer, for en stor dels vedkommende, at de nuværende arealer med tiden bliver utilstrækkelige. Samtidig forventer mange virksomheder, at fremtiden bringer endnu mere trafik til området og at fremtidens transport i nogen grad kommer til at bestå af større transportmidler, eksempelvis modulvogntog, som på nuværende tidspunkt kun er tilladt i et begrænset område af det østlige Aalborg.

Behov for supplerende undersøgelser Nærværende undersøgelse er foretaget på virksomhedsniveau blandt et udsnit af virksomhederne. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere de samlede behov hos virksomhederne. Der er flere årsager til, at en samlet opgørelse af transport- og arealbehov er forbundet med usikkerhed. Disse er gennemgået i detaljer i afsnittet ”Betydning for den fysiske planlægning”. Usikkerheden medfører, at den viden, der er indsamlet i denne undersøgelse, bør suppleres af anden viden.

Fremtidens behov og de nuværende forhold Undersøgelsen viser, at virksomhederne finder de nuværende forhold tilstrækkelige i forhold til de forventninger, der ligeledes er afdækket i 3


ErhvervsNetværk 9220 ErhvervsNetværk 9220 er et netværk for virksomheder, der er beliggende i det østlige Aalborg. I området findes en række større erhvervsområder omkring Aalborg Havn, langs Tranholmvej, i universitetsområdet, langs Langagervej og i Rørdal. Afgræsningen af netværkets område er postnummeret 9220. Erhvervsnetværket blev grundlagt i marts 2011 og har til formål at samle virksomhederne i området og medvirke til at danne samarbejde med relevante erhvervsfora og myndigheder. Netværket har 43 medlemmer og 10 associerede medlemmer pr. 1. januar 2013.

Fokusgrupper Aktiviteterne i ErhvervsNetværk 9220 er struktureret i 9 fokusgrupper. Formålet med fokusgrupperne er at skabe forskellige fora, hvor centrale aktører kan dele viden om fremtidige indsatser og fungere som hinandens sparringspartnere.

Organisation

De nuværende 9 fokusgrupper har følgende temaer:

ErhvervsNetværk 9220 ledes af en bestyrelse, der består af otte virksomhedsrepræsentanter. Formandskabet består på nuværende tidspunkt af formand Morten Christensen fra Regionsvaskeriet og næstformand Mette Schmidt fra Aalborg Havn. Organisationen understøttes af et sekretariat. Denne funktion varetages af virksomheden pbang++.

Branding

Miljø & Energi

Event

Fællesindkøb

Andre aktiviteter

Salg- og eksport

Udover fokusgrupperne består erhvervsnetværkets aktiviteter af månedlige netværksmøder. ErhvervsNetværk 9220 tilstræber, at netværksmøderne har et overordnet tema og at en medlemsvirksomhed er vært for mødet. Desuden er der mulighed for, at de mindre virksomheder kan præsentere virksomheden på netværksmøderne i form af korte oplæg. Erhvervsnetværket afholder løbende temaarrangementer eksempelvis i samarbejde med Aalborg Universitet. Aktiviteterne består desuden af facilitering af kontakt og samarbejde mellem virksomhederne.

Samarbejde med AAU

Infrastruktur

Uddannelse og rekruttering

Udvikling af det østlige Aalborg

Fokusgrupperne etableres med udgangspunkt i medlemmernes interesser og består af de virksomhedsrepræsentanter, der har lyst til at deltage i den enkelte fokusgruppe. 4


5


Om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres af Aalborg Kommune i samarbejde med ErhvervsNetværk 9220. Formålet med undersøgelsen er på den ene side at bidrage til revisionen af Aalborg Kommunes kommuneplan og på den anden side at medvirke til at give Aalborg Kommune og ErhvervsNetværk 9220 et billede af virksomhederne i området. Undersøgelsen er struktureret gennem en række tværgående temaer, der er af stor betydning for både Aalborg Kommune og ErhvervsNetværk 9220.

ger. Vækstforventningerne er virksomhedernes overordnede forventninger til fremtiden, hvorefter de afledte temaer indeholder de konsekvenser, som udviklingen har for planlægningen i området.

Areal En positiv udvikling hos virksomhederne skaber et potentielt behov for udvidelse af produktions- og lagerfaciliteter. I det østlige Aalborg findes en række ledige erhvervsarealer, men på længere sigt er der behov for udvidelser. Det østlige Aalborg er et vigtigt planområde i Aalborg Kommune, i særdeleshed i forhold til den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.

Kendskab til virksomhederne Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling har, gennem den systematiske virksomhedskontakt og projekter i regi af Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd, kendskab til et udsnit af virksomhederne i det østlige Aalborg. Der foregår ligeledes en løbende dialog mellem virksomhederne og forskellige myndighedsfunktioner i Aalborg Kommune. ErhvervsNetværk 9220 har et naturligt kendskab til en lang række virksomheder i området – både medlemmer og ikke-medlemmer.

Arealudvidelserne i området er forbundet med problemstillinger, uanset i hvilken retning udvidelserne påtænkes at foregå. I østlig og sydlig retning kommer en udvidelse i retning af Romdrup Ådal. En nordlig udvidelse umuliggøres af Limfjorden, mens en vestlig udvidelse rammer naturområder i Hesteskoen og Sølyst.

Fælles for Aalborg Kommune og ErhvervsNetværk 9220 er et ønske om at opnå et større kendskab til virksomhederne i området – både enkeltvis og i forhold til relationer mellem virksomhederne. Kendskabet til virksomhederne er ligeledes relevant for gennemførelsen af nærværende undersøgelse, idet kendskabet til virksomhederne er afgørende for udvælgelsen af respondenter samt fortolkning af resultaterne.

Infrastruktur Erhvervsområdet i det østlige Aalborg har generelt en god opkobling på den overordnede infrastruktur med havn, jernbane samt nærhed til det overordnede vejnet og en international lufthavn. Der er derfor gode forudsætninger for interaktion mellem transportformerne og dermed gode forudsætninger for transporterhverv og virksomheder med meget ekstern transport. Infrastruktur er et vigtigt udviklingsområde, både i forhold til virksomhedernes primære forretningsområder, men også i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt i

Vækstforventninger Undersøgelsen tager udgangspunkt i virksomhedernes forventninger til fremtiden og temaerne i det efterfølgende er afledt af disse forventnin6


forhold til at tiltrække nye virksomheder til området. Udfordringerne i forhold til områdets infrastruktur er en bred vifte. Dels er det relevant at undersøge trafikmængden og den fremtidige udvikling i forhold til vejnettet, men det er også relevant at undersøge adgangen til området for bløde trafikanter og kollektiv trafik. Nærværende undersøgelse beskæftiger sig med virksomhedernes forventninger til behov og udvikling. Dermed er en undersøgelse af trafikmængde mv. ikke en del af undersøgelsen.

for udviklingen i området. Forudsætningen for, at virksomhederne ønsker at deltage i netværket er, at de oplever eller forventer et udbytte på kort eller lang sigt. Med udvidelsen af netværket bliver det potentielt sværere at håndtere netværket som en kollektiv aktør. Derfor er det vigtigt, at virksomhedernes ønsker og behov i høj grad modsvares af erhvervsnetværkets aktiviteter og at netværket formår at optræde som en kollektiv aktør i forskellige sammenhænge og dermed varetage en bredere interesse.

Medarbejdere Udvidelser i produktionen medfører et behov for at rekruttere medarbejdere til virksomhederne. Samtidig kan udviklingen i produktionsformer medføre, at virksomhederne har brug for medarbejdere med andre kompetencer end de nuværende. Kompetencerne i virksomhederne kan opdateres ved at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer eller ved at opkvalificere de eksisterende medarbejdere. Interessenterne i forhold til virksomhedernes rekruttering er Jobcenter Aalborg samt de uddannelsesinstitutioner, der uddanner nye medarbejdere og opkvalificerer de eksisterende medarbejdere.

Undersøgelsesdesign Designet er udarbejdet som en tredelt undersøgelse med følgende arbejdsspørgsmål.

Netværk Etableringen af ErhvervsNetværk 9220 muliggør, at virksomhederne i området kan indgå i et fællesskab og dermed agere som en enhed i forhold til interessenter i omverdenen, herunder Aalborg Kommune. ErhvervsNetværk 9220 indeholder både et element af kollektiv ageren og et element af, at virksomhederne i netværket ønsker at tage et ansvar 7

1.

Hvilke udviklingstendenser forventer virksomhederne i det østlige Aalborg?

2.

Hvilken betydning har forventningerne for den fysiske planlægning i området?

3.

Hvordan kan samarbejdet mellem ErhvervsNetværk 9220 og Aalborg Kommune udvikles?


Undersøgelsens metode 

Undersøgelsen foretages blandt virksomhederne i det østlige Aalborg. Den første del af undersøgelsen foretages som en spørgeskemaundersøgelse blandt en afgrænset gruppe af virksomheder. Dernæst foretages interviews med en række udvalgte virksomheder med henblik på at nuancere og verificere spørgeskemaundersøgelsen.

Havnen: Havneområdet, øst for Tranholmvej, nord for Rørdalsvej mellem Tranholmvej og Sølyst  Universitetet: Syd for Universitetsboulevarden  Langagervej: Langagervej og sidegaderne til Langagervej  Rørdal: Rørdalsvej og sidegaderne til Rørdalsvej fra Gasværksvej til Sølyst Den anden afgrænsning foretages på baggrund af virksomhedens type i form af virksomhedsform, branche samt antal ansatte. Følgende afgrænsninger foretages.

Spørgeskemaundersøgelse Formålet med undersøgelsen er at få mange besvarelser på en række overordnede spørgsmål. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne i området. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med undersøgelsens styregruppe, der består af repræsentanter fra ErhvervsNetværk 9220 samt Plan og Byg og Erhvervsafdelingen fra Aalborg Kommune.

Fonde, erhvervsdrivende fonde, øvrige virksomhedsformer samt uoplyst virksomhedsform frasorteres  Holdingselskaber, sociale institutioner, sundhedsvæsen samt uoplyst aktivitet frasorteres  Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber med færre end fem ansatte frasorteres, dog undtaget virksomheder i NOVI. Den tredje afgrænsning sker efter en gennemgang foretaget af ErhvervsNetværk 9220. Følgende virksomheder er frasorteret:

Respondenter og afgrænsninger I CVR-registret findes mere end 1.000 aktive CVR-numre, der er registreret på adresser i det østlige Aalborg. For at identificere den relevante respondentgruppe afgrænses den samlede population af virksomheder tre gange. Arbejdet med respondenterne og identifikationen af disse indeholder et eksplorativt element, der medvirker til at sikre et kendskab til virksomhederne forud for undersøgelsen.

Virksomheder, som ikke kunne kontaktes  Virksomheder, der er del af en anden virksomhed Efter de tre frasorteringer resterer en respondentgruppe på 250 virksomheder.

Den første afgrænsning foretages på baggrund af virksomhedernes beliggenhed. På forhånd er der defineret fire områder, der kan kategoriseres som erhvervsområder. Virksomhederne, som er beliggende uden for disse områder, er derfor frasorteret. De fire områder er: 8


Svarprocent og validitet Ud af populationen på 250 virksomheder har 120 virksomheder gennemført spørgeskemaet. Dermed er svarprocenten 48 %. Derudover har otte virksomheder besvaret spørgeskemaet delvist. Svarprocenten, inklusiv de ufuldstændige besvarelser, er 51 %.

Figur 1: Population og besvarelser fordelt på områder 50% 45% 40%

Besvarelserne fra de 120 virksomheder anses for at være repræsentative for hele respondentgruppen – geografisk og størrelsesmæssigt – da de deltagende virksomheder har samme karakteristika som virksomhederne i den samlede respondentgruppe.

47%

43%

35%

30% 25% 25%

20%

I forhold til vurderingerne af arealbehovenes størrelse og virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen er undersøgelsens resultater udelukkende et udtryk for forventningerne hos de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet.

15% 14%

10%

14%

24%

17% 13%

5%

0%

Hovedforskellen mellem populationen af virksomheder og stikprøven er, at virksomheder med mindre end 10 ansatte er underrepræsenteret i stikprøven. Dette anses for at være uproblematisk.

Havnen

Langagervej

Rørdal

Population

Interviews

Universitetet

Andet

Besvarelser

Figur 2: Population og besvarelser fordelt på virksomhedsstørrelse

Der er gennemført otte interviews med virksomheder, der vurderes at være særligt vigtige for undersøgelsen. Virksomhederne er udvalgt efter størrelse samt en forventning om, at de pågældende virksomheder oplever de største problemstillinger i forhold til undersøgelsens genstandsfelt.

70% 60%

65%

50%

Formålet med interviewene er at få virksomhedernes vurdering af de overordnede udviklingstendenser og dermed underbygge de resultater der fremgår af spørgeskemaundersøgelsen. Det er således ikke formålet at behandle de enkelte virksomheder individuelt.

40%

48%

30% 20%

10%

12%

16%

13%

17%

0%

0-9 ansatte

10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100+ ansatte Population

9

Besvarelser


Virksomhedernes forventninger til fremtiden Denne del af rapporten beskæftiger sig med virksomhedernes forventninger til fremtiden. Virksomhedernes forventninger er beskrevet ud fra en række parametre, der er udvalgt med inspiration fra Nordjysk Konjunkturbarometer, der udgives af Center for Regional Udvikling på Aalborg Universitet.

er for mere end halvdelens vedkommende en stigning på kort sigt. Kun 8 % af virksomheder forventer en tilbagegang på ordresiden på kort sigt. Fire ud af fem forventer en stigende ordreindgang på lang sigt. Kun 3 % af virksomhederne forventer en langsigtet tilbagegang på ordresiden. Virksomhedernes forventninger til fremtidens resultat viser, at mere end halvdelen af virksomhederne forventer et forbedret resultat i det kommende år. Mere end otte ud af ti virksomheder forventer et forbedret resultat på lang sigt.

I det følgende er der anlagt et tidsmæssigt perspektiv, således at virksomhedernes forventninger til udviklingen på kort sigt vedrører det kommende år og virksomhedernes forventninger på lang sigt vedrører de kommende fem år. Denne distinktion er fastholdt gennem hele rapporten.

Figur 3: Forventninger til udviklingen i produktion, ordrer og resultat

Formålet med at se på de udvalgte parametre er at identificere virksomhedernes overordnede udviklingsforventninger med henblik på at få en indikation af fremtidens planudfordringer i området.

Produktion Kort sigt Lang sigt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

Virksomhedernes forventninger til fremtidens produktion viser, at der på kort sigt er en forventning om en stigende produktion hos mere end halvdelen af virksomhederne. Kun knap hver tiende virksomhed angiver en forventning om faldende produktion i det kommende år. Ses der på virksomhedernes forventninger til produktionen på lang sigt, er undersøgelsens resultater endnu mere positive. På lang sigt forventer fire ud af fem virksomheder en stigning i produktionen. Kun 3 % af virksomhederne forventer en tilbagegang i produktionen over de kommende fem år. De virksomheder, der har de mest positive forventninger til fremtiden, er virksomhederne med mere end 200 ansatte. Virksomhedernes forventninger til udviklingen i ordrerne

Ordrer Kort sigt Lang sigt

80% 55%

82%

80% 58%

Fremgang

10

Resultat Kort sigt Lang sigt

56%

Tilbagegang


Figur 4: Forventninger til udviklingen i produktion, ordrer og resultat, HavneomrĂĽdet Produktion Kort sigt Lang sigt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

Ordrer Kort sigt Lang sigt

79%

Resultat Kort sigt Lang sigt

Fremgang

Produktion Kort sigt Lang sigt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

84%

78%

50%

49%

48%

Figur 6: Forventninger til udviklingen i produktion, ordrer og resultat, UniversitetsomrĂĽdet

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

Ordrer Kort sigt Lang sigt

74%

86% 71%

Tilbagegang

Figur 7: Forventninger til udviklingen i produktion, ordrer og resultat, Langagervej

Resultat Kort sigt Lang sigt

50%

Resultat Kort sigt Lang sigt

93%

Fremgang

Produktion Kort sigt Lang sigt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

62%

50% 38% 29%

21%

Fremgang

96% 86%

Tilbagegang

Figur 5: Forventninger til udviklingen i produktion, ordrer og resultat, Rørdal Produktion Kort sigt Lang sigt

Ordrer Kort sigt Lang sigt

Ordrer Kort sigt Lang sigt

94% 76%

82% 71%

11

71%

53%

Fremgang

Tilbagegang

Resultat Kort sigt Lang sigt

Tilbagegang


12


Figur 8: Forventninger til udviklingen beskæftigelse

Udvikling i beskæftigelsen I forhold til udviklingen i beskæftigelsen, viser undersøgelsen, at mere end hver tredje virksomhed forventer stigende beskæftigelse på kort sigt. Samlet set forventer disse virksomheder at skulle ansætte op til 300 nye medarbejdere inden for det næste år.

Kort sigt

Lang sigt

70% 60%

Mere end halvdelen af virksomhederne forventer uændret beskæftigelse og kun 8 % af virksomhederne forventer faldende beskæftigelse på kort sigt.

61%

50% 40%

30%

Vurderingerne på lang sigt viser, at 61 % af virksomhederne forventer stigende beskæftigelse, mens en tredjedel forventer at bibeholde det samme beskæftigelsesniveau. Virksomheder - med positive forventninger til beskæftigelse på langt sigt – forventer at skulle ansætte op til 900 nye medarbejdere inden for de næste fem år.

35%

20% 10% 0% -10%

Her forventer tre virksomheder at ansætte mere end 50 nye medarbejdere og i alt syv virksomheder forventer at ansætte mere end 20 nye medarbejdere.

Fremgang

Tilbagegang

Figur 9: Forventninger til udviklingen i beskæftigelsens omfang

Ses der på den forventede udvikling i beskæftigelsen og fordelingen heraf, fremgår det, at den positive udvikling i beskæftigelsen primært finder sted i områderne havnen og universitetet. Både på kort og lang sigt sker op mod 80 % af ansættelserne i disse to områder.

Kort sigt

Lang sigt

100% 90%

Kvalificerede medarbejdere Langt hovedparten af virksomhederne i området mener, at adgangen til kvalificerede medarbejdere er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. I kommentarerne giver flere virksomheder udtryk for, at de ikke har oplevet problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

80% 70% 60% 50%

Årsagen er blandt andet, at flere virksomheder selv forestår en grundig oplæring af nye medarbejdere og derfor ikke er så afhængige af særlige kompetencer. En specifik virksomhed ser det som en klar fordel, at der ligger flere store virksomheder inden for produktionsteknologi i området. Det betyder, at der, med omskoling til virksomhedens produktsegment, er mange kvalificerede kandidater i området til den pågældende virksomhed.

40% 30% 20% 10% 0% 1-4 medarb.

13

5-9 medarb.

10-19 medarb.

20-49 medarb.

50+ medarb.


Figur 10: Fordeling af de nye medarbejdere på områder Kort sigt

Flere virksomheder giver udtryk for, at det er en fordel at have en beliggenhed i nærheden af Aalborg Universitet. Det giver gode muligheder for at erhverve velkvalificeret arbejdskraft og rekruttering af unge akademikere. Det ses også som en fordel at være lokaliseret i en stor by som Aalborg. Der er dog også virksomheder, som har svært ved at finde visse typer medarbejdere. De virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft, anfører, at der især mangler arbejdskraft med erfaring. Det gælder eksempelvis softwareudviklere, ingeniører og salgsmedarbejdere. Fleksibilitet kan, ifølge virksomhederne, også være en manglevare hos potentielle medarbejdere.

Lang sigt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og jobcentret

20% 10% 0% Havnen

Universitetet

Langagervej

Rørdal

ErhvervsNetværk 9220 har et ønske om at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området. Undersøgelsen viser, at 84 % af virksomhederne har samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner i området eller Jobcenter Aalborg.

Andet

Mere end halvdelen af virksomhederne har erfaring med Aalborg Universitet som samarbejdspartner, især i form af studenterprojekter og forskningsprojekter. Dertil kommer, at mere end en fjerdedel af virksomhederne har samarbejdet med Aalborg Universitet om henholdsvis praktik, rekruttering og fritidsjob.

Figur 11: Virksomhedernes adgang til kvalificerede medarbejdere 7%

1% 17%

Knap halvdelen af virksomhederne i det østlige Aalborg har samarbejdet med Jobcentret om arbejdsprøvning, ansættelse på særlige vilkår eller rekruttering af medarbejdere. Samarbejdet med Tech College Aalborg og AMU Nordjylland består hovedsageligt af efteruddannelse af medarbejdere, og for Tech College Aalborgs vedkommende også af praktiksamarbejde.

75%

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Utilfredsstillende

Meget utilfredsstillende

I forhold til Aalborg Handelsskole og University College Nordjylland har virksomhederne primært erfaring med praktiksamarbejde. Virksomhedernes samarbejde med de lokale folkeskoler finder primært sted i forhold til erhvervspraktik. 86 % af virksomhederne er interesseret i et fremadrettet samarbejde. 14


Figur 12: Virksomhedernes erfaringer med samarbejdspartnere 60% 50%

53%

46%

40% 30%

29%

26%

20%

19%

17%

10% 9% 0% AAU

JC Aalborg

TCAA

AMU

UCN

AH

Folkeskolerne

Figur 13: Samarbejde med Aalborg Universitet 60% 50%

56% 50%

40% 30%

28%

27%

20%

25% 16%

10%

0% Projekter

15

Forskning

Praktik

Rekruttering

Fritidsjob

Efter-uddannelse


Betydning for den fysiske planlægning

Denne del af rapporten beskæftiger sig med betydningen af virksomhedernes forventninger i forhold til den fysiske planlægning i området. Havneområdet er et af de områder, der blev sat fokus på i Planstrategien. Området er sammen med de øvrige erhvervsområder i det østlige Aalborg vigtige i relation til udviklingen af fremtidens erhvervsområder i Aalborg Kommune.

seneste år er det lykkedes for Aalborg Havn at tiltrække virksomheder til området. Det er blandt andet sket gennem en model, hvor Aalborg Havn etablerer faciliteter med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og ønsker. Herefter lejer virksomheden sig ind i lokalerne. I undersøgelsen er de virksomheder, der ligger i 9220-området adspurgt, hvorvidt deres forventninger til fremtiden har betydning for arealbehov og i hvilket omfang det er tilfældet.

Areal Ledige erhvervsgrunde er et vigtigt erhvervsmæssigt konkurrenceparameter for en kommune. Således er det også vigtigt, at der findes ledige erhvervsarealer i Aalborg Kommune. Typen og kvaliteten af arealerne er afgørende for virksomhedernes muligheder for udvidelse og kommunens mulighed for at sikre, at nye virksomheder tiltrækkes.

Figur 14: Forventninger til udviklingen i arealbehov Kort sigt

Lang sigt

40%

35%

Ved planlægningen af erhvervs- og havneområdet i starten af 1970’erne var det bl.a. miljøovervejelser, der medførte en placering udenfor byen for at sikre et godt grundlag for langsigtet planlægning. Placeringen betød sikkerhed for investeringerne i produktions- og havneanlæg, da den fremtidige udvikling i området var kendt og de forskellige interesser var afvejet i forhold til hinanden til fordel for erhvervsinteresserne. Planlægningen betød desuden mulighed for fremtidige udvidelser og dermed sikkerhed for investeringerne. I det østlige Aalborg findes de største ledige erhvervsarealer i Aalborg Kommune.

30%

33%

25%

20% 15%

20%

10%

5% 0%

Området er samtidig det eneste større erhvervsområde i Aalborg Kommune, hvor det er muligt at nyetablere tung industri. Arealerne i havneområdet ejes og administreres i vid udstrækning af Aalborg Havn. I de

-5% Stigende

16

Faldende


Figur 15: Omfang af virksomhedernes arealbehov 80% 70% 60% 50% 40% 30%

20% 10% 0% 1-1.000 m2

1.000-10.000 m2 10.000-50.000 m2 Kort sigt

50.000+ m2

Lang sigt

Figur 16: Virksomhedernes arealbehov fordelt på områder Kort sigt

Lang sigt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Havneområdet

NOVI-området

Tranholmvej Nord

Tranholmvej Syd

Siemensområdet

17


Udvikling i arealbehov Undersøgelsen viser, at én ud af fem virksomheder forventer stigende arealbehov på kort sigt. På lang sigt forventer en tredjedel af virksomhederne et øget arealbehov. Meget få virksomheder forventer, at arealbehovet er faldende i fremtiden. Således er andelen både på kort og lang sigt 4 %. De fleste af de forventede arealudvidelser er mindre arealudvidelser. Således forventer tre ud af fire virksomheder, at arealudvidelsen på kort sigt er mindre end 1.000 m2.

Transport Logistik er et vigtigt konkurrenceparameter for mange virksomheder og tiltrækningen af kvalificerede medarbejdere betinges af, at det er let at komme frem til arbejdsstedet. På kort sigt forventer hver fjerde virksomhed et øget behov for transport af varer, mens hver femte forventer øget behov for persontransport. På langt sigt er der en større andel af virksomheder, der forventer øget transportbehov både i forhold til varer og medarbejdere. Undersøgelsen viser, at 35 % af virksomhederne forventer en stigning i varetransporten og 25 % af virksomhederne forventer en stigning i persontransporten på lang sigt.

Figur 17: Forventninger til udviklingen i transportbehov Varetransport Kort sigt Lang sigt

Persontransport Kort sigt Lang sigt

Ses der på, hvilke virksomheder, der forventer en stigning i varetransporten, fremgår det, at 33 % af virksomhederne med mere end 100 medarbejdere forventer en stigning i varetransporten på kort sigt. På lang sigt forventer 58 % af virksomhederne med mere end 100 medarbejdere, at varetransporten er stigende.

40% 35%

35%

30%

25% 20%

25%

25%

Den nuværende infrastruktur

20%

15%

Et øget transportbehov hos virksomhederne har betydning for infrastrukturen og den fremtidige planlægning i området. Spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende infrastruktur i det østlige Aalborg vil kunne dække et øget transportbehov, er derfor stillet virksomheder med et forventet stigende behov. Knap 40 % af virksomhederne med et forventet øget transportbehov vurderer, at den nuværende infrastruktur i det østlige Aalborg i høj grad vil kunne dække et øget varetransportbehov.

10% 5%

0% -5% Stigende

Faldende

18


Kun 6 % af virksomhederne mener, at den nuværende infrastruktur i ringe grad eller slet ikke vil kunne dække det øgede transportbehov på kort sigt.

Figur 18: Hvorvidt kan den nuværende infrastruktur dække de kommende behov? Varetransport

Vurderingen af et længere tidsperspektiv viser, at 14 % af virksomhederne mener, at den nuværende infrastruktur i ringe grad eller slet ikke vil kunne dække den øgede transport af varer. Henholdsvis 55 % og 48 % af virksomhederne vurderer, at den nuværende infrastruktur i nogen grad kan dække et øget varetransportbehov på kort og lang sigt.

Persontransport

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Undersøgelsen viser, at det øgede transportbehov er hyppigere hos de store virksomheder. Dog er problemerne med infrastrukturen ikke aktuelle i særlig høj grad på nuværende tidspunkt og udfordringerne fylder tilsyneladende heller ikke ret meget i fremtiden. Det er dog vigtigt at nævne, at der i forbindelse med analysen er konstateret måleproblemer. Den enkelte virksomhed svarer alene ud fra en vurdering af, om nuværende infrastruktur vil kunne dække virksomhedens egne forventede behov uden hensynstagen til andre virksomheders øgede transportbehov og betydningen for infrastrukturen. Der er ligeledes eksempler på virksomheder, der svarer, at transporten er udliciteret. Blandt disse er der konstateret eksempler på, at virksomhederne derfor ikke angiver et stigende transportbehov.

Kort sigt

Lang sigt

I høj grad

I nogen grad

Kort sigt I ringe grad

Lang sigt

Slet ikke

Flere virksomheder kommenterer deres svar i forhold til persontransportbehov og den nuværende infrastruktur. Virksomhederne ønsker bedre busforbindelser, samt bedre forhold for cyklister og gående, i form af bedre stisystemer. Konkret nævnes problemer med trafiksikkerheden på Tranholmvej. Enkelte virksomheder gør opmærksom på den overordnede planlægning i form af forbindelsen til Aalborg Lufthavn. I forbindelse med vurderingen af de fremtidige behov skal det bemærkes, at nærværende undersøgelse kun omfatter halvdelen af virksomhederne i området.

Samlet set betyder måleproblemerne, at andelen af virksomheder, der forventer et stigende transportbehov, reelt er større end den andel undersøgelsen viser. De udfordringer, der nævnes i undersøgelsen, er udviklingen i størrelsen af de emner, der transporteres og de deraf følgende pladsmæssige udfordringer. Enkelte virksomheder giver udtryk for, at vejene ikke er tidssvarende til al den trafik, at de er hårdt belastede af langsom trafik, såsom vinger, eller vejene, der er for smalle, så kørsel med store vogntog ikke er mulig i visse dele af det østlige Aalborg.

Det er nødvendigt at have dette in mente i den fremtidige planlægning, eftersom der dermed er potentielle behov, der ikke er afdækket. Det skal dog samtidig bemærkes, at samtlige virksomheder, der har modtaget spørgeskemaet, i den medfølgende mail er gjort opmærksom på indholdet af undersøgelsen. Desuden er listen over virksomheder, der ikke har besvaret spørgeskemaet, gennemgået for at sikre, at virksomheder med kendte arealudvidelsesplaner, indgår i undersøgelsen.

I forhold til persontransport vurderer en fjerdedel af virksomhederne, at den nuværende infrastruktur i nogen grad kan dække et øget transportbehov. 18 % af virksomhederne mener, at den nuværende infrastruktur kun i ringe grad eller slet ikke vil kunne dække et øget persontransportbehov på kort sigt. På lang sigt er det 12 % af virksomhederne. 19


vant for alle virksomheder. Således er eksempelvis en høj miljøzone af afgørende betydning for de virksomheder, der befinder sig i de høje miljøklasser, mens det for andre virksomheder er irrelevant.

Lokalisering Undersøgelsen indeholder udover de planlægningsmæssige dele en lokaliseringsdel. Her er virksomhederne blevet bedt om at forholde sig til, hvilke parametre, der er vigtige for en virksomheds lokalisering i et område. Derefter er virksomhederne blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt det er tilfældet i forhold til deres nuværende lokalisering.

Derfor er en sammenligning mellem dette parameter og de resterende ikke hensigtsmæssig og vurderingen af virksomhedernes adgang til arealer, der opfylder de nødvendige miljøkrav, må derfor foretages på baggrund af supplerende kilder.

Virksomhedernes besvarelser viser, at de vigtigste parametre er adgang til kvalificerede medarbejdere, lette adgangsforhold og et godt samarbejde med kommunen. Mindst vigtig er adgang til arealer med lempelige miljøkrav.

Figur 19: Virksomhedernes lokalisering, årsager

Ses der på virksomhedernes vurdering af den nuværende beliggenhed, viser undersøgelsen, at virksomhederne oplever de største problemer i forhold til offentlige transportforbindelser, mulighed for udvidelse og adgang til arealer med de rigtige miljøklassificeringer.

Kvalificeret arbejdskraft Beliggenhed ved hovedfærdselsårer Gode adgangsforhold Samarbejde med kommunen

Virksomhedernes vurderinger I den følgende figur fremgår virksomhedernes besvarelser i forhold til lokalisering. Virksomhederne er indledningsvis adspurgt, i hvilken grad de pågældende parametre er afgørende for virksomheden i forhold til lokalisering. Dernæst er virksomhederne adspurgt, i hvilket omfang de samme årsager til lokalisering er til stede i forhold til den nuværende placering. Virksomhedernes besvarelser er omregnet til en score mellem 0 og 3, hvor 3 er høj betydning/høj opfyldelse.

Beliggenhed i et erhvervsområde Nærhed af interessenter Offentlig transport

Mulighed for udvidelser Miljøzone høj 0

Det er vigtigt at bemærke, at besvarelserne vidner om en generel vurdering, der i enkelte tilfælde dækker over et parameter, der ikke er rele-

Betydning

20

0,5

1

Opfyldelse

1,5

2

2,5


21


ErhvervsNetværk 9220 som kollektiv aktør Denne del af undersøgelsen beskæftiger sig med ErhvervsNetværk 9220 og virksomhedernes vurdering af behovet for en kollektiv aktør i området samt virksomhedernes forventning til en sådan. ErhvervsNetværk 9220 har, ifølge vedtægterne, følgende mission:

Koordination og videndeling

Foreningens formål er at samle erhvervsvirksomhederne i postnummeret 9220 og medvirke til at danne samarbejde med relevante erhvervsfora og myndigheder.

ErhvervsNetværk 9220

Netværkets mission beskriver dermed et dobbelt formål med etableringen af netværket. På den ene side er der et internt formål i forhold til at samle virksomhederne og sikre videndeling og koordination blandt virksomhederne i området. På den anden side er der et eksternt formål i forhold til repræsentation af virksomhederne og dermed agere som en kollektiv aktør i relation til eksterne interessenter, deriblandt Aalborg Kommune.

Samarbejde med relevante aktører

Netværkets formål er naturligvis afgørende for virksomhedernes engagement og den samlede opbakning. Formålet og de deraf følgende aktiviteter skal rumme incitamenter til deltagelse. Missionen indikerer en bred målgruppedefinition i forhold til netværkets formål. Ambitionen om at være internt koordinerende og eksternt agerende betinges af en bred medlemsskare og en forankring blandt virksomhederne i det østlige Aalborg. Respondenterne i undersøgelsen fordeler sig på den måde, at 30 % af virksomhederne er medlem af ErhvervsNetværk 9220. Ses der på medlemsvirksomhederne i ErhvervsNetværk 9220 fremgår det, at undersøgelsen indeholder besvarelser fra 84 % af virksomhederne i netværket.

Kendskab En forudsætning for deltagelse i ErhvervsNetværk 9220 er kendskab. Undersøgelsen, blandt virksomhederne, der ikke er medlem af netværket, viser, at 60 % af virksomhederne ikke kender ErhvervsNetværk 9220. Virksomhederne uden kendskab til netværket er efterfølgende blevet præsenteret for netværkets formål og aktiviteter. Herefter giver knap en tredjedel af virksomhederne en positiv tilkendegivelse i forhold til et fremtidigt medlemskab. 22


et udtryk for den tidsmæssige orientering bevægende sig fra kort til lang sigt fra venstre mod højre.

Hvorfor er virksomhederne ikke med i netværket?

I forhold til det konkrete udbytte går virksomhedernes overvejelser på, om der er udsigt til udbytte på kort sigt. Her er virksomhederne interesserede i konkrete muligheder eller afgrænsede områder – enkeltsager. Virksomhedernes overvejelser i forhold til informationsdelen vedrører en kanal i forhold til konkret information og et bredere generelt kendskab til muligheder. Overvejelserne i forhold til fællesskab omhandler information og eventuel påvirkning af den overordnede udvikling samt opbygningen af relationer.

Undersøgelsen viser forskellige årsager til, at virksomhederne ikke er medlem af ErhvervsNetværk 9220. Størsteparten af besvarelserne, i den gennemførte survey, indikerer, at virksomheden allerede er medlem af de fora, der er relevante for virksomheden. Langt færre angiver, at netværket ikke adresserer de problemstillinger, der er relevante for virksomheden. Udfordringen for ErhvervsNetværk 9220 er derfor at legitimere netværkets position blandt de tilbud som virksomhederne stilles overfor og overbevise virksomhederne om, at udbyttet af at deltage i ErhvervsNetværk 9220 er stort nok til, at virksomhederne ønsker at deltage.

Netværkets funktion Virksomhederne er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, hvilke funktioner erhvervsnetværket skal varetage. Denne del af undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i netværkets formål. Logikken er, at netværkets funktion dels kan være eksternt i forhold til en fælles repræsentation af virksomhederne og dels være internt i forhold til at sikre videndeling og etablere og vedligeholde netværk.

Undersøgelsen viser desuden, at virksomhederne har forskellige perspektiver i forhold til at vurdere relevansen af deltagelse i netværket. Konkret kan der identificeres forskellige overvejelser i forhold til deltagelse i netværket. Deltagelse i netværket beror i første omgang på en vurdering af udbyttet på kort og lang sigt. Nedenstående figur viser en sammenfatning af virksomhedernes baggrund for deltagelse i ErhvervsNetværk 9220.

Den interne logik består af en udpræget aktiv del i form af netværksdelen og en udpræget passiv del i form af videndelingen - forstået som en struktur.

Netværket skal minimum indfri et af behovene med det samme eller godtgøre, at et af behovene kan indfris på kort sigt. Nedenstående figur viser nogle af de overvejelser, der fremgår af undersøgelsen. Virksomhedernes ønskede udbytte fordeler sig inden for de tre hovedkategorier konkret udbytte, information og fællesskab. Figuren er ligeledes

Konkret udbytte

Forretning

Påvirkning af beslutninger

Fokus i ErhvervsNetværk 9220 er flersidigt. Således indeholder netværkets strategiske målsætninger alle tre overordnede hensyn. Undersøgelsen blandt virksomhederne viser, at 58 % af virksomhederne mener, at netværket skal være et eksternt talerør. Holdningen er ikke overra-

Information

Udviklingstendenser

Fællesskab

Kendskab 23

Overordnet udvikling

Relationer


Strategiske målsætninger 

ErhvervsNetværk 9220 vil orientere sig bredt i de fora, der beskæftiger sig med emner omhandlende lokalområde 9220 erhvervspolitisk. Dermed kan ErhvervsNetværk 9220 være på forkant med og søge at præge udviklingen i lokalområdet af interesse for virksomhederne.

ErhvervsNetværk 9220 skal medvirke i relevante drøftelser gennem deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg, råd og nævn.

ErhvervsNetværk 9220 skal være synlige i relevante medier.

ErhvervsNetværk 9220 skal aktivt medvirke til videndeling gennem afholdelse af temamøder, der tager udgangspunkt i aktuelle og vedkommende emner. Det er hensigten, at der benyttes relevante oplægsholdere, som rekrutteres såvel internt i netværket som udefra.

ErhvervsNetværk 9220 skal medvirke til at sætte fokus på lokalområdets strategiske og unikke placering i forhold til de transportmuligheder der er i området - motorvej, havn, lufthavn - således at disse forhold, og dermed lokalområdet 9220, er aktiver ved etablering af nye virksomheder i Aalborg.

ErhvervsNetværk 9220 skal medvirke til, at der etableres fokusgrupper med deltagelse af relevante ressourcer fra medlemsvirksomhederne. Fokusgruppernes opgave vil være i relation til indgåelse af f.eks. 

fælles indkøbsaftaler

aftaler om serviceydelser etc.

videndeling og erfaringsudveksling indenfor ledelse, IT, uddannelse, teknik m.m.

24


skende udpræget blandt virksomhederne, der er medlem af netværket. Således mener 78 % af medlemmerne, at netværket skal være et fælles talerør. Besvarelserne i kategorien ”andet” viser desuden, at der er flere virksomheder, der angiver funktioner, der kan karakteriseres som fælles repræsentation. 53 % af virksomhederne i undersøgelsen mener, at ErhvervsNetværk 9220 skal sikre videndeling i området. Også her er medlemsvirksomhederne meget positivt indstillet. Således mener 75 % af medlemmerne, at netværket skal sikre videndeling. 49 % af virksomhederne i undersøgelsen mener, at ErhvervsNetværk 9220 skal facilitere netværk og aktiviteter. Blandt medlemsvirksomhederne mener 69 %, at erhvervsnetværket skal facilitere netværk og aktiviteter, . Undersøgelsen viser dermed, at ErhvervsNetværk 9220, ifølge virksomhederne, skal varetage alle tre funktioner fremadrettet.

Figur 20: Erhvervsnetværkets funktion

Figur 21: Erhvervsnetværkets funktion, medlem og ikke-medlem 90%

70%

80%

60% 50%

70%

58% 53%

78%

75%

69%

60% 49%

50%

40%

53%

40%

30%

49% 40%

30% 20%

20%

22%

25%

10% 0%

10%

Være fælles talerør

0% Være fælles talerør

Sikre videndeling Facilitere netværk og aktiviteter

Andet

Sikre videndeling Facilitere netværk og aktiviteter Medlem

25

Ikke medlem

Andet


26


Netværkets indhold På nuværende tidspunkt udvikles den indholdsmæssige del af ErhvervsNetværk 9220 i høj grad på baggrund af medlemsvirksomhedernes interesser, der er udgangspunkt for de fokusgrupper, der etableres.

Eksternt talerør

Fokusgrupperne tæller ved udgangen af 2012 ni grupper med forskellige formål. En sammenligning af de ni fokusgrupper viser stor variation i aktivitetsniveau og antal deltagere. I undersøgelsen er virksomhederne forelagt fokusgruppernes formål med henblik på en vurdering af, hvilke ”emner” erhvervsnetværket skal beskæftige sig med fremover. Spørgsmålet er konstrueret således, at respondenterne forholder sig til hvert emne. På den måde angiver resultaterne, hvor mange der mener, at erhvervsnetværket skal beskæftige sig med det pågældende emne.

Netværk

Ikke overraskende er der forskel på besvarelserne fra medlemsvirksomhederne og de virksomheder, der ikke er medlem. Adskillelsen i figuren er foretaget, så det er muligt at isolere besvarelserne fra medlemsvirksomhederne. Undersøgelsen viser, at 65 % af respondenterne mener, at ErhvervsNetværk 9220 skal beskæftige sig med udvikling af det østlige Aalborg.

Videndeling

Figur 22: Emner af relevans for erhvervsnetværket

Ses der på forskellen mellem de virksomheder, der er medlem af netværket og de virksomheder, der ikke er, fremgår det, at 86 % af medlemsvirksomhederne finder det relevant at arbejde med udviklingen af det østlige Aalborg, mens andelen for virksomhederne, der ikke er medlem, er 60 %. 47 % af virksomhederne mener, at netværket skal initiere netværksaktiviteter. Også her er der stor forskel på virksomhederne, der er medlem af netværket, og de virksomheder, der ikke er.

100% 90% 80% 70%

60% 50% 40%

En anden interessant pointe i undersøgelsen er besvarelserne i forhold til fællesindkøb og samhandel. Her mener 19 % af medlemsvirksomhederne, at det bør være et fokusområde hos ErhvervsNetværk 9220. Undersøgelsen indikerer, at dette område ikke prioriteres så højt hos medlemsvirksomhederne. Omvendt kan besvarelserne også være et udtryk for, at virksomhederne svarer ud fra erfaringer og ikke ud fra erhvervsnetværkets ønskede formål.

30% 20% 10% 0% Udvikling af området

Netværk

Infrastruktur

Medlem

27

Branding

Uddannelse og Energi og Miljø Fællesindkøb rekruttering og samhandel

Ikke medlem


Januar 2013 28