Page 1

Hjerteblod og Bundlinje Rapport fra et udviklingsforløb blandt 66 kvinder fra mikrovirksomheder i Region Syddanmark


Kolofon: www.hjerteblodogbundlinje.dk Udgivet af: Erhvervenes Hus Aabenraa Bjerggade 4K 6200 Aabenraa Ansv.: Lisbeth Strange Jensen, Erhvervenes Hus Aabenraa Tekst: Lars Dagnæs, FORCE technology Layout: HeiDisign Fotografier: Lars Dagnæs, Lisbeth Garder Oplag: 200 Tryk: Tinglev Bogtrykkeri Støttet af: Landdistriktspuljen og EU


Indhold 1.

Forord ..................................................................................................................

3

2.

Baggrund ............................................................................................................

5

3.

Projektet ”Hjerteblod og Bundlinje” – et overblik...........................

9

3.1 3.2 3.3

Konceptudvikling ................................................................................................ Projektets elementer ........................................................................................ Deltagerbetaling ................................................................................................

10 11 15

4.

Projektets elementer..................................................................................... 17

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Rekruttering ........................................................................................................ Kortlægning af deltagernes forudsætninger før kursusforløbet ........... Kursusmoduler forår og efterår 2010 ........................................................... Frivillig og gratis 1:1 sparring ............................................................................ Netværks- og inspirationsdage ..................................................................... Studietur .............................................................................................................. Fælles projektudvikling ..................................................................................... Overrækkelse af diplomer ............................................................................... Slutevaluering ..................................................................................................... Markedsføring og formidling ..........................................................................

5.

Succeshistorier fra forløbet ...................................................................... 37

6.

Projektet har gjort forskel ........................................................................ 41

6.1 6.2 6.3 6.4

Resultaterne af eftermålingen ........................................................................ Udvikling af virksomhederne .......................................................................... Samlet projektvurdering .................................................................................. Rejsen, deltagerne har været igennem ........................................................

7.

Fra pilotprojekt til koncept ........................................................................ 51

INDH OLD

18 19 22 23 24 29 32 33 34 35

42 44 45 49

/ 1


2 /

HJE RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


1 Forord

1. FORORD

/ 3


1. Forord Hjerteblod og Bundlinje er et udviklingsprojekt rettet mod selverhvervende kvinder i mikrovirksomheder primært i landdistrikterne.

forløbet. Hertil kommer, at mange af deltagerne også har etableret nye netværk og samarbejdsrelationer som resultat af deltagelse i forløbet.

Projektet er gennemført med støtte fra Landdistriktpuljen og EUs midler til etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter.

Projektet er etableret i et samarbejde mellem Erhvervenes Hus Aabenraa, Ledelseseliten ved Janni Thomsen, Coacha ved Ulla Flintrup og Force Technology.

Formålet med projektet ”Hjerteblod og Bundlinje” var at udvikle og afprøve nye metoder til at skabe liv i landdistrikterne gennem udvikling af mikrovirksomheder inden for oplevelseserhverv, fødevarer og wellness.

I denne rapport beskrives dels udviklingsforløbet og det koncept, som er udviklet, dels beskrives den udvikling, som de deltagende kvinder har været igennem.

Fra foråret 2010 har i alt 66 kvinder deltaget i et udviklingsforløb om metoder og midler til udvikling af deres egen virksomhed.

God læselyst.

Men projektet har mindst lige så høj grad haft til formål at understøtte en udvikling af de godt 60 virksomheder, der har deltaget i projektet.

Lisbeth Strange Jensen Erhvervenes Hus Aabenraa

Som eksempler på de resultater, der er skabt af deltagerne og partnerne bag projektet, kan nævnes:

Lars Dagnæs Force technology

Der er skabt 23 nye arbejdspladser i de deltagende virksomheder gennem projektperioden. Deltagerne forventer, at der i de kommende 2 år vil blive skabt yderligere 34 nye arbejdspladser.

Janni Thomsen Ledelseseliten

Gennem projektforløbet har deltagerne i alt afviklet 274 kvindedage på deltagelse i faglige kurser inden for emner som bl.a. forretnings- og ideudvikling, kundeservice, personlig gennemslagskraft og personligt salg. Deltagerne har anvendt i alt ca. 170 kvindedage på netværksaktiviteter som del af

4 /

HJE RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

Ulla Flintrup Coacha


2

Baggrund

2. BAGGRUND

/ 5


6 /

HJE RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


2. Baggrund Hjerteblod og Bundlinje opstod som idé efter et udviklingsforløb gennemført i samarbejde mellem netværket Sønderjyske Madglæder, Erhvervenes Hus Aabenraa og Innovationsagenterne ved FORCE Techology. I efteråret 2008 blev der gennemført i alt 14 innovationstjek hos medlemmer af netværket ”Sønderjyske Madglæder”. Tjekkene satte dels fokus på udviklingspotentialerne i de enkelte virksomheder og dels fokus på perspektiverne ved at øge samarbejdet i netværket. Konklusionen fra forløbet var, at udvikling af ny vækst inden for oplevelsesøkonomi og kvalitetsfødevarer indeholder et betydeligt udviklingspotentiale for landdistrikterne og for Danmark. Udviklingen skal i vidt omfang bæres af en ny type mikrovirksomhed. Erfaringerne fra forløbet viste også, at det var vanskeligt for disse virksomheder at komme ind i solide vækstforløb. Udgangspunktet for projektet ”Hjerteblod og Bundlinje” har været at udfordre disse forudsætninger gennem udvikling af ledelseskompetencen hos virksomhedsejerne og at sikre, at de nødvendige værktøjer for udvikling af virksomhederne bliver formidlet til lederne. Det var baggrunden for, at der i eftersommeren 2008 blev søgt midler fra Landdistriktpuljen til udvikling af en ny innovationsledelsesuddannelse til kvinder i ejerledede virksomheder.

som gennem mere viden i produkter og processer skal øge indtjeningen i sektoren og hos de virksomheder, som deltager i undervisningen. Med utraditionel menes, at der skal udvikles nye veje og gøres op med ”plejer”. Virksomhederne skal finde veje til at udvikle og formidle den enkelte virksomheds unikke historie som udgangspunkt til positionering. Herudover er det ambitionen, at der tages en international tilgang til udvikling af danske regionale fødevarer. Den langsigtede ambition er det internationale marked (turisme og afsætning på højprofilmarkeder i udlandet), og at Danmark inden for området skal udvikle sig til en region på højde med de gode eksempler i udlandet. På kort sigt skal viden om, hvordan de ”bedste agerer” i udlandet danne inspiration. Med markant bidrag menes, at pilotprojektet først og fremmest skal bidrage til udvikling af en ny uddannelsesform, som betyder, at virksomheder, der deltager, optimerer deres forudsætninger for etablering af et stabilt vækstforløb. Samtidig skal deltagerne i de nye uddannelser udvikle deres netværkssamarbejde i det daglige.

I den oprindelige ansøgning, var projektet bl.a. begrundet med følgende:

Midlerne fra Landdistriktpuljen blev efterfølgende suppleret med midler fra EUs midler til etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter. Den samlede ramme for udviklingsprojektet var 861.500 kr. fordelt på

Det er den ”beskedne” ambition bag projektet, at det ved en innovativ og utraditionel tilgang til vækst og udvikling i en international tilgang på markant måde skal bidrage til udvikling af regional fødevareproduktion som et nyt vigtigt erhverv i Danmarks landdistrikter.

Landdistriktpuljen: EU ”Nye arbejdspladser i landdistrikter”: Egenfinansiering I alt

375.000 kr 430.500 kr 55.500 kr 861.500 kr

Med innovativ menes, at der skal være fokus på udvikling af nye forretningsmodeller

2. BAGGRUND

/ 7


8 /

HJE RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


3

Projektet “Hjerteblod og Bundlinje” - et overblik

3 . PROJ EK TE T “H JERTEBLOD OG BUNDLINJE” - ET OVERBLIK

/ 9


3.1 Konceptudvikling Sommeren 2009 kunne projektet startet op. Den første opgave var at udvikle det samlede koncept for forløbet. Janni Thomsen, Ledelseseliten, blev tilknyttet som projektleder for projektet, og der blev indgået kontrakt med FORCE technology om deltagelse i projektet som videnspartner. Geografien for initiativet skulle være hele Region Syddanmark. Målsætningen var, at et betydeligt antal kvinder (50) skulle deltage i udviklingsforløbet, og at projektet skulle skabe forudsætninger for 10 nye arbejdspladser i projektperioden samt yderligere 10 arbejdspladser inden for 2 år efter projektafslutningen. Som det vil fremgå, er disse mål mere end opfyldt gennem projektet.

10 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

Det var herudover også oprindeligt en forudsætning, at inspirationsdagene skulle være åbne for andre, og at der herigennem skulle være kontakt til yderligere deltagere. Som det senere vil fremgå, viste denne forudsætning sig ikke at passe ind i det samlede koncept. Oplægget var, at det kommende udviklingsforløb skulle give stor fleksibilitet i forhold til den enkelte deltager, som skulle have mulighed for at vælge de moduler, som særligt understøttede deres udvikling og vækstforudsætninger. Det var også et ønske, at kurser og arrangementer skulle fordeles over hele regionen samt, så deltagelse kunne ske med mindst mulig transporttid.


3.2 Projektets elementer Det blev fastlagt, at udviklingsforløbet skulle indeholde følgende elementer: 1) Rekruttering og afklaringssamtaler i forhold til interesserede deltagere. 2) Et introduktionsforløb med fokus på virksomhedernes forretningsmuligheder. 3) Et antal valgfri kursusdage gennemført som AMU kurser. Kurserne skulle give deltagere mulighed for faglig udvikling. Modulernes emner skulle fastlægges med udgangspunkt i afklaringssamtalerne. 4) En række netværks- og inspirationsdage. Netværksdagene skulle indeholde besøg hos spændende virksomheder i regionen og indlæg fra oplægsholdere, som på forskellig måde kunne inspirere deltagerne i deres forretnings- og virksomhedsudvikling. Inspirationsdagene var tematiseret med udgangspunkt i emner, som var særligt relevante i forhold til det samlede udviklingsprojekt: Tema 1: Fra ide og idealisme til business. Tema 2: Oplevelsesøkonomi, hvad betyder det for mig? Tema 3: Nettet, hvad skal jeg der? Tema 4: Hvordan gør jeg netværket og nærmiljøet til en ressource for udvikling af min virksomhed? 5) En studietur til en europæisk region, som er førende inden for udvikling af mikroproducenter inden for kvalitetsfødevarer og oplevelsesøkonomi. Det blev valgt, at studieturen skulle gå til Toscana i Italien. 6) Der skulle tilbydes alle deltagere mulighed for personlig coaching gennem forløbet. Der blev indgået aftale med Ulla Flintrup, Coacha, om at hun sammen med Janni Thomsen forestod denne opgave.

3 . PROJ EK TE T “H JERTEBLOD OG BUNDLINJE” - ET OVERBLIK / 11


, lan sp g in etn Forr

fo ku so pg av eo gn etv ærk

Markedsføring og salg

io gm

åls

æt nin Insp g irati onsa rran gem ent

jde

be

ar

am

gs

12 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

no tio

Projektets styregruppe bestod af Lisbeth Strange Jensen, Erhvervenes Hus Aabenraa, Lars Dagnæs, FORCE technology og Janni Thomsen, Ledelseseliten. Efteråret 2010 blev gruppen suppleret med Ulla Flintrup, Coacha.

I figur 1 er vist en oversigt over udviklingsforløbet set fra den enkelte deltager, og på side 15 og 16 ses et overblik over de enkelte elementer i det samlede udviklingsprojekt: ”Hjerteblod og Bundlinje”.

nlig effe ktiv Ins itet pir at ion sa rra ng em en t

ika

Der blev etableret en referencegruppe, gruppen blev sammensat af projektpartnerne, samt repræsentanter fra de kommunale erhvervscentre i Region Syddanmark og Væksthus Syddanmark. I bilag 1 er vist oversigt over sammensætningen af referencegruppen.

Figu r1

etur

Og så skulle ”barnet have et navn”. I den oprindelige ansøgning var projekttitlen: ”Udvikling af leder- og innovationsuddannelse rettet mod selverhvervende kvinder i mikrovirksomheder” det nye navn blev kort og godt: ”Hjerteblod og Bundlinje”.

un

Som det vil fremgå, blev denne liste gennem projektperioden suppleret med yderligere tiltag.

nt me e ng rra a ns tio a r pi Ins

i Stud

En folder om udviklingstilbuddet En hjemmeside for projektet En facebook fanside for projektet En inspirationsfolder med udgangspunkt i de deltagende kvinders erfaringer

Pers o

s

mm Ko

9) Formidling har været en central del af projektet, derfor blev det fra starten besluttet, at der skulle iværksættes følgende aktiviteter:

Int

rsu roku

te g

8) Et afsluttende arrangement med en festlig overrækkelse af diplom for deltagelse.

Fællesopgave

Afklaringssamtale

St ra

7) En netværksdag i slutningen af forløbet, hvor deltagerne i fællesskab skulle udvikle og tage beslutning om et afsluttende fælles produkt.

g, rin r a sp


Oversigt – Elementerne i udviklingsprojektet ”Hjerteblod og Bundlinje”

1. Rekruttering Markedsføring gennem de erhvervskontorer og fødevarenetværk m.m. Kanvas med udgangspunkt i leads og godt 200 kontakter. Der blev gennemført afklarende samtaler/ udviklingssamtaler med i alt 94 kvinder. 66 kvinder valgte at tilmelde sig forløbet.

2. Kortlægning af deltagernes forudsætninger i forhold til udviklingsforløbet I forbindelse med de afklarende samtaler blev der med udgangspunkt i en spørgeramme lavet en samlet kortlægning af deltagernes forudsætninger i forhold til udviklingsforløbet.

3. Kursusmoduler forår og efterår 2010 Gennemførelse af i alt 22 kursusmoduler på en dages varighed inden for emnerne: • Forretnings- og idéudvikling • Markedsføring • Personligt salg • Personlig effektivitet • Økonomi og budgettering • Ledelse og samarbejde • Kundeservice • Projektledelse • Online markedsføring • Personlig gennemslagskraft

Det første modul fungerede som introduktionsforløb og var samtidigt kursus i forretnings- og idéudvikling. Kurset blev gennemført i alt 4 gange i hhv. Nyborg, Odense, Vejen og Aabenraa. Udgangspunktet for kurset var ”Min virksomhed – en visuel forretningsplan” Erhvervs- og videncenter Vestsjælland 2007. Alle kurserne blev lagt efter, hvor de tilmeldte deltagere kom fra. Hvor der har været mange tilmeldte, er det samme kursus gennemført flere steder i regionen. I alt 274 deltagere. Med udgangspunkt i de gennemførte kurser er der samlet en værktøjskasse med i alt 18 praktiske værktøjer, som er formidlet gennem kurserne. Værktøjskassen er ved projektets udløb lagt ud på www.hjerteblodogbundlinje.dk tilgængelig for alle.

4. Frivillig og gratis 1:1 sparring Alle deltagerne blev tilknyttet en kontaktperson gennem hele projektforløbet og, der var mulighed for at trække på kontaktpersonen til frivillig og gratis 1:1 sparring.

3 . PROJ EK TE T “H JERTEBLOD OG BUNDLINJE” - ET OVERBLIK / 13


5. Netværks- og inspirationsdage 4 netværksdage med i alt 16 indlæg, alle afholdt fra 15.00 til 19.30. I alt ca. 98 deltagere. Temaerne for de 4 netværks- og inspirationsdage: • Tema 1: Fra ide og idealisme til business • Tema 2: Oplevelsesøkonomi hvad betyder det for mig • Tema 3: Nettet, hvad skal jeg der? • Tema 4: Hvordan gør jeg netværket og nærmiljøet til en ressource for udvikling af min virksomhed? Til brug for netværksdagen om internettet og de sociale medier er der udviklet to præsentationer om hhv. ”Sociale medier – introduktion over overblik” og ”Kom i gang med Facebook”. Der er for alle fire arrangementer lavet en fotodokumentation, som kan findes på flickr.

6. Studietur Studietur til Toscana fra søndag den 24. oktober til onsdag den 27. oktober 2010. Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og wellness i Toscana. 24 projektdeltagere sammen med styregruppen og medlemmer af følgegruppen deltog. Resultaterne fra turen er dokumenteret i en video på YouTube. Herudover ligger der to billedserie fra turen på flickr.

14 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

7. Fælles projektudvikling Januar 2011 blev der afholdt en afsluttende netværksdag. Formålet var at lægge op til et afsluttende fællesprojekt. I alt 22 deltagere på dagen. Deltagerne besluttede at etablere et netværk i form af jævnlige møder og erfa-dage.

8. Overrækkelse af diplomer Formel afslutning i forhold til deltagerne med dilplomoverrækkelse. 29 deltagere på dagen incl. styregruppe, medlemmer af referencegruppe og inviterede gæster.

9. Slutevaluering Slutevaluering gennemført i form af et 1 sides spørgeskema sendt til alle 66 deltagere i projektforløbet. 45 returnerede svarskemaer.

10. Markedsføring og formidling • • • • • • • •

Hjemmeside / facebookside for projektet Projektfolder / flyers Inspirationshæfte om lederudvikling for kivnder i mikrovirksomheder Presseartikler / nyhedsbreve Billeddokumentation på Flickr Inspirationsvideo på YouTube Værkstøjskasse på nettet Afsluttende rapport med dokumentation af projektforløb


3.3 Deltagerbetaling Udgangspunktet var, at deltagelse skulle være fleksibel i forhold til den enkelte deltagers behov og muligheder. I praksis indebar dette, at der blev fastlagt en lav deltagerbetaling. For at få adgang til udviklingsforløbet skulle der betales et tilmeldingsgebyr på 500 kr. Når dette var betalt, så var deltagelse i de 4 inspirations- og netværksarrangementer, samt de to afsluttende arrangementer gratis. Deltagerne blev videre tilbudt mulighed for at få 1 : 1 sparring frivillig og gratis. Deltagelsen i de faglige kurser blev gennemført som AMU kurser, prisen pr. kursusdag var maksimalt 170 kr. Deltagerne havde herudover mulighed for at søge VEU godtgørelse (ca. 770 kr. pr dag). Studieturen til Toscana blev finansieret af projektmidler og af deltagerbetaling.

3 . PROJ EK TE T “H JERTEBLOD OG BUNDLINJE” - ET OVERBLIK / 15


16 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


4

Projektets elementer

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 17


4.1 Rekruttering Rekrutteringen af deltagere i projektforløbet startede sidst på året 2009. Grundlaget var det koncept, der nu var udviklet, projektfolderen samt projektets hjemmeside www. hjerteblodogbundlinje.dk I første omgang blev der rettet henvendelse til alle erhvervskontorer i Region Syddanmark og til de regionale fødevarenetværk som f.eks. Sønderjyske Madglæder, Vadehavsprodukter og Kulinarisk Sydfyn. Der blev efterfølgende gennemført en grundig kanvas med udgangspunkt i de leads og kontakter, der var etableret i den første runde. Resultatet var, at tilbuddet nåede meget bredt ud, og i vintermånederne 2009/10 blev der gennemført afklarende samtaler/udviklingssamtaler med i alt 94 kvinder fordelt i hele Region Syddanmark.

Oplevelsesøkonomi 38%

I alt 66 kvinder valgte at deltage i forløbet og indbetale de 500 kr. indmeldelsesgebyr. Det betydelige antal deltagere, som det lykkedes at rekruttere til forløbet, skal ses i lyset af et meget aktivt samspil med ovennævnte erhvervsfremmeaktører og fødevarenetværk samt ikke mindst det store arbejde, som Janni Thomsen og Ulla Flintrup lagde i at rejse rundt i regionen og besøge potentielle deltagere. Karakteristika for deltagerne var: • Selverhvervende • Egne mikrovirksomheder (0 – 10 ansatte) • Forskellige stader i udviklingsforløb • Passion og fokus på produkter (mindre på service) • Mere fokus på service et fælles udviklingspotentiale • Welness, bondegårdsferie, spisesteder, landbrug og forædling, oplevelseserhverv, design og kunsthåndværk

Sønderjylland 21% Fødevarer 18%

Wellness 44%

Figur 2. Fordelingen af deltagerne på geografi og på brancher

18 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

Øerne 16%

Sydjylland 28% Fyn 35%


4.2 Kortlægning af deltagernes forudsætninger før kursusforløbet I forbindelse med de afklarende samtaler blev der med udgangspunkt i en spørgeramme lavet en samlet kortlægning af deltagerne forudsætninger i forhold til udviklingsforløbet. Spørgerammen er gengivet i bilag 3. Spørgerammen tog udgangspunkt i 5 temaer: • markedskendskab • markedsføring • produktudvikling • effektiv udnyttelse af ressourcer og netværk • fokus på innovation

I figur 3 på side 22 er vist en oversigt over de 5 temaer, som spørgerammen tog udgangspunkt i, de enkelte spørgsmål samt kvindernes svar (højest værdi jo mere enig). Bemærk, at høj værdi ikke altid er ”det bedste svar”, for nogle spørgsmål er høj score udtryk for en god performance, medens det for andre er udtryk for forbedringsmuligheder. Der var naturligt nok en betydelig spredning hos deltagerne for så vidt angår deres forudsætninger for at udvikle virksomhederne og dermed de forudsætninger, de indgik i udviklingsprojektet med.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 19


0,0 Innovation

0,05

0,10

0,15

Det er en fast del af hverdagen i virksomheden at finde på nye Udvikling er en del af identiteten i min virksomhed

Udnyttelse af ressourcer og netværk

Jeg føler jeg giver mere end jeg modtager i samarbejdet med andre i Vi deltager i mange netværk, men det er tit uforpligtende snak Samarbejdet med andre har stor betydning for kundeværdien af Vi markedsfører/sælger andre produkter i vores netværk Udvikling af nye produkter sker ofte i samarbejde med andre Vi deltager i flere velfungerende netværk med andre virksomheder

Produktudvikling

Nye ideer vurderes i forhold til deres potentiale (salg/øget omsætning) Den daglige drift fylder så meget, at der ikke er tid til udvikling af nye Jeg har en plan for løbende udvikling af nye tiltag/produkter Et nyt tiltag er resultatet af et stort og planlagt forarbejde Nye produkter er kommet til pga. ønske om udvikling af virksomheden Nye produkter er kommet til pga. faldende omsætning på Produkter og forretningsområder er opstået pga. tilfældigheder

Markedsføring

Et tættere samarbejde med andre ville øge synlighed/omsætning Jeg samarbejder med andre i lokalområet for at øge synligheden Jeg lytter til mine kunder for at øge synligheden af mine produkter Vigtigste kilde til markedsføring er mund-til-øre metoden Jeg sælger i dag alt jeg kan producere En øget markedsføringsindsats vil kunne øge min omsætning Jeg har idag en strategi for min markedsføring

Markedskendskab

Bedre viden vil øge mine salgsmuligheder Tilrettelægning af produkter pga. viden om kundesegmenter Salg til specifik kundegruppe, der matcher produktkvalitet Sælger også uden for DK Kun salg i DK (fordi jeg ikke har overvejet andet) Fravælgelse af øvrige markeder grundet undersøgelse Valg af geografisk marked

Figur 3. Deltagernes vurdering af deres standpunkt ved projektstart. Gennemsnit af alle besvarelser. Helt enig = 1, Uenig = 0,1.

20 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60


Generelt viste den indledende screening en række centrale og (delvist) fælles udfordringer: Netværk og ressourcer Det var en generel udfordring, at deltagerne kunne blive bedre til at etablere netværk med sigte på et tættere samarbejde med andre i samme situation, og at de skulle blive bedre til at udnytte de netværk, de deltager i. Mange følte også, at de gav meget mere, end de modtog, når de var i netværk med andre, hvilket var demotiverende for dem. Flertallet kunne dog godt se fordelen, hvis netværket var aktivt og målrettet ens behov og branche. Produktudvikling Det var en generel udfordring, at den daglige drift fyldte så meget, at det var svært at finde den nødvendige tid til produktudvikling. Herudover manglede værktøjer til struktureret og systematisk produktudvikling. Deltagerne skulle generelt være bedre til at bruge kunderne og andre eksterne kilder som inspiration for produktudvikling.

De fleste havde etableret deres virksomhed i deres hjemby/område. Få havde analyseret markedet i det pågældende område før, de bosatte sig. Men størstedelen havde siden bevidst valgt at sælge sine produkter/ydelser i det pågældende område. Mange havde ikke vurderet muligheden for at sælge til udlandet og havde derfor haft svært ved at forhold sig til afsnittet om salg udenfor/indenfor Danmark. Flere mente dog, at de sagtens ville kunne optimere salget til specifikke målgrupper. Mange havde en idé om, hvem målgruppen er, men havde ikke lavet nogen form for markedsanalyse eller lignende. Innovation Deltagerne oplevede generelt innovation som en vigtig del af virksomhedens identitet. Der manglede dog værktøjer og strukturer til, at deltagerne for alvor kunne arbejde med innovation.

Markedsføring Det var en fælles problemstilling, at øget markedsføring kunne øge omsætningen. Deltagerne manglede viden og metoder til at sikre en forbedret markedsføring. De færreste havde en markedsføringsstrategi, og rigtig mange manglede at gøre sig konkrete tanker om, hvad de skulle gøre med markedsføring, ikke blot her og nu, men også på sigt. De fleste havde svært ved at sælge alt det, de kunne producere/yde, og flertallet brugte også mund-til-øre metoden som deres vigtigste markedsføringsværktøj. Der var ligeledes store muligheder for at udvide samarbejdet med andre producenter/ virksomheder i deres område. Markedskendskab En vigtig forudsætning for bedre markedsføring og bedre produktudvikling er bedre viden om markedet og nye ideer til produkter. Også her lå der et udviklingspotentiale.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 21


Dette er en sam let værktøjska sse over de væ Hjerteblod & rktøjer, der er Bundlinje i pe blevet brugt på rioden marts de forskellige til november 20 kurser i projek 10. t Værktøjerne kan tages ud enkeltvis og bru ges uafhæng sparringssam igt af hinande menhænge og n, både til sel /eller til udarb vstudium men ejdelse af forret også i ningsplan, str ategiplaner mv . 

4.3 Kursusmoduler forår og efterår 2010

SWOT analyse Mindmap

Gennem forår og efterår 2010 blev der i alt udbudt 22 kursusmoduler inden for emnerne:

og SWOT An alyse skema Side 2

De 6 tænkeha

tte

Side 4

Strategisk Ga me Plan

• Forretnings- og idéudvikling • Markedsføring • Personligt salg • Personlig effektivitet • Økonomi og budgettering • Ledelse og samarbejde • Kundeservice • Projektledelse • Online markedsføring • Personlig gennemslagskraft

Side 7

Økonomi og bu dgetter Delsalg eller pakkeløsning Hvad mere kan du give dine kun der Unique Sellin g points

22 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

Side 10 Side 11

Handlingsplan Mine online ma Checkliste sø

Side 12 online markedsf

Side 13

øring

for online ma rkedsføring rkedsføringsvæ rktøjer

Side 14 Side 15

geoptimering

Eisenhower mo

Side 16

dellen

Side 17

Undgå dine tids røvere Tips til gennem slagskraft Den gode led er

Side 18 Side 20 Side 21Kurserne er blevet udbudt i samarbejde med Vejle Handelsskole. Underviserne på kurserne var dels Janni Thomsen og Ulla Flintrup, dels i forhold til projektet ”Hjerteblod og Bundlinje” eksterne undervisere, hvor det var relevant af hensyn til kursusindholdet. Kursusdagene har været karakteriseret ved, at de var interaktive og, at de var ”lavprak-

Side 8 Side 9

Markedsføring Udbytte af min

De gennemførte udviklingssamtaler var grundlaget for at fastlægge emnerne for de faglige kurser, som blev udbudt i forløbet. Det var valgfrit for de enkelte deltagere, hvilke kurser, de ville deltage i. Alle kurser er afviklet over en hel dag og under AMU lovgivningen. Det har betydet, at der var krav om et minimum antal deltagere (12) for, at kurserne kunne afvikles, og at de var åbne for alle interesserede deltagere, dvs. også kursister, som ikke var tilmeldt ”Hjerteblod og Bundlinje”.

Side 5

HandlingsplanSide 22Figur 4. Forsid Forsiden fra værktøjskassen med oversigt over de 18 værk værktøjer, som er formidlet midlet g gennem kurserne.


tiske”, dvs. med fokus på, at deltagerne umiddelbart efter undervisningsdagen kunne gå hjem og omsætte det indlærte i forhold til egen situation. Undervisningsforløbene blev videre i videst muligt omfang lagt et sted i Region Syddanmark, hvor flest mulig af de tilmeldte lettest kunne komme til. Ved kurser med mange tilmeldte blev der oprettet flere hold fordelt i regionen. Der er således gennemført undervisning i Nyborg, Odense, Vejen, Rødding og Aabenraa. Der er gennemført i alt 14 moduler á en dag i 1. halvår 2010 og 8 moduler i 2. halvår 2010. Samlet er der gennem projektforløbet blevet afviklet 274 kursus/kvindedage, svarende til, at deltagerne i gennemsnit har deltaget i 4 moduler. Dette tal dækker over en betydelig spredning, hvor nogle kvinder har valgt at følge flere moduler, andre færre. I forbindelse med modulerne er der udviklet en værktøjskasse med en række af de praktiske værktøjer, som har været formidlet på kurserne.

4.4 Frivillig og gratis 1:1 sparring Alle deltagerne blev tilknyttet en kontaktperson gennem hele projektforløbet (Janni Thomsen eller Ulla Flintrup), og der var mulighed for at trække på kontaktpersonen til frivillig og gratis 1:1 sparring. Der har været meget stor spredning på, i hvilket omfang deltagerne har benyttet denne mulighed. Sparringen har omhandlet udvikling af egen virksomhed, deltagelse i kurser og øvrige aktiviteter. Noget af sparringen er foregået pr. mail andet pr. telefon, i forbindelse med arrangementer, undervisningsdagene og under studieturen. I nogle tilfælde har der også været tale om besøg på selve virksomheden. Dette er blevet aftalt individuelt og efter behov mellem den enkelte deltager og sparringspartneren.

Første kursusmodul var ”Forretnings- og idéudvikling”. Dette modul fungerede samtidigt som opstart for kvindernes deltagelse i ”Hjerteblod- og Bundlinje”. Dette modul blev gennemført i alt 4 gange i Odense, Nyborg, Vejen og Aabenraa med i alt 52 deltagere. På kurset blev ”Min virksomhed – en visuel forretningsplan” anvendt som materiale.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 23


4.5 Netværks- og inspirationsdage Der blev i løbet af 2009 gennemført 4 netværks- og inspirationsdage, alle med temaer, som kunne være relevant for deltagerne. Formålet med netværks- og inspirationsdagene skulle primært være at sætte fokus på nye ideer og nye muligheder og på den måde provokere deltagerne til at tænke ”ud af boksen”. Samtidigt skulle dagene også bidrage til at udvikle netværk mellem deltagerne i ”Hjerteblod og Bundlinje”. I den oprindelige projektansøgning var det forudsat, at netværksdagene skulle være åbne for alle interesserede. Gennem projektperioden viste det sig, at dagene fik en stadig vigtigere betydning for udvikling af netværk internt mellem projektdeltagerne. Alle fire netværksdage startede kl. 15.00 og sluttede med et let traktement og networking inden, deltagerne tog hjem kl. 19.30. Der var i gennemsnit godt 20 deltagere til arrangementerne, som blev holdt på forskellige virksomheder inden for oplevelsesøkonomi i regionen. De to første arrangementer blev holdt hos Aarstiderne ved Barrit uden for Vejle henholdsvis Bramstrup Gods på Fyn syd for Odense, dvs. hos to virksomheder, der ikke deltog i udviklingsprojektet i øvrigt. De to sidste arrangementer blev afholdt på to virksomheder, som deltog i udviklingsprojektet nemlig: Hellevad Vandmølle vest for Aabenraa og Den Gamle Digegreves Gård ved Bredebro. Nedenfor er givet en oversigt over de 4 arrangementer og de i alt 16 forskellige indlæg, som blev holdt i løbet af de 4 arrangementer.

24 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


Inspirationsarrangementer

Arrangement 1: Fra idé og idealisme til business 23. marts 2010

Baggrund: Hvorledes kan hjerteblod udvikles til en god forretning - på en måde så integritet og de værdier, som er vigtige for kundens oplevelser af produktet, fastholdes? Sted: Aartiderne, Barritskov, Barritskovvej 34, 7150 Barrit Indlæg: • Rundvisning på Aarstidernes gård Barritskov, hvor der pakkes kasser med frugt og grønt. • En præsentation af Aarstiderne og de erfaringer, som de har gjort v. adm. dir. Annette Hartvig Larsen • LAG programmet – støttemuligheder for udvikling af min virksomhed ved Helle Andersen, LAG Vejen • Hvad kan vi lære af Toscana? Rie Boberg, som har levet i regionen i næsten 30 år og skrevet flere bøger, fortalte om regionen.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 25


Arrangement 2: Hvad betyder oplevelsesøkonomi for mig? 26. maj 2010 Baggrund: Oplevelsesøkonomi er samspil mellem oplevelser, kultur og forretning. Heri ligger der nye udviklingsmuligheder for Danmark. Sted: Bramstrup Gods, Bramstrup 1, Nr. Lyndelse, Årslev Indlæg: • Fra traditionel landbrugsdrift til oplevelsesøkonomi. Niels Langkilde, ejer af Bramstrup, fortalte om udviklingen af Bramstrup. I sit indlæg fortalte Niels langkilde bl.a. om herregården som ramme for samarbejdsprojekter mellem musikudøvelse, forskning i lederskab og nye måder at dele viden på. • Det gode værtskab – nærværende og autentiske oplevelser. Marianne Hvid fra Danske Værter gav smagsprøver på værtskabsfilosofier og præsenterede tilbud om uddannelse i værtskab.

26 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


Inspirationsarrangementer

Arrangement 3: Nettet - hvad skal jeg der? 30. september 2010

Baggrund: Sociale medier på internettet som Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn får stadig større udbredelse. Globalt er der over 500 mio. brugere på Facebook, og der lægges over 4.000 billeder på Flickr – i minuttet. Har du en strategi for, hvordan du vil bruge de sociale medier til udvikling af din virksomed? Sted: Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro Indlæg • Hellevad Vandmølle og internettet. Ved Elsebeth Junker, Hellevad Vandmølle. Elsebeth Junker fortæller historien om Hellevad Vandmølle og om, hvordan de i dag bruger internettet til salg og markedsføring. • Sociale medier, introduktion og overblik. Ved Lars Dagnæs, FORCE Technology. Introduktion til de sociale medier. Gennemgang af 6 konkrete medier (Facebook, Twitter, Blogs, LinkedIn, YouTube samt Flickr). Hvad kan de bruges til? Hvordan kommer jeg i gang? Eksempler på andre virksomheders ”kommercielle” anvendelse af medierne. • Hvad kan Facebook gøre for din virksomhed? Ved Lars Dagnæs og Janni Thomsen. • Sådan kommer du i gang! v/Janni Thomsen, Ledelseseliten.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 27


Arrangement 4: Hvordan gør jeg netværket og nærmiljøet til en ressource for udviklingen af min virksomhed? 22. november 2010 Baggrund: Udvikling af samspillet med nærmiljøet og aktivering af dine netværk indeholder en vigtig ressource til bedre forretningsskabelse? Sted: Den Gamle Digegreves Gård, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro Indlæg: • Muligheder så store som det sønderjyske kaffebord. Ruth Lorenzen fortalte om udviklingen af ”Den gamle Digegreves Gård” og om perspektiverne ved placeringen på kanten af Vadehavet, som nu er nationalpark. • Ø-specialiteter og oplevelser på Aarø. Marianne Weiman fortalte om udviklingen af Brummersgård og samspillet med Aarø. • Hvad kan vi i Syddanmark lære af Toscana? I en kort video præsenterede deltagere deres udbytte fra studieturen til Toscana. • Happy ledelse. Else Bie fra virksomheden ”Bie Happy” hjælper med at finde frem til netop det, som har værdi for arbejdsglæden på arbejdspladsen, og med at nedbryde de barrierer og negative handlemønstre, som forhindrer en god stemning blandt medarbejderne. Else Bie gav ”smagsprøver” på de arbejdsmetoder, hun anvender. • Bonanza. Ved Lars Dagnæs og Ulla Flintrup. Networkning i grupper ud fra dagens tema.

28 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


4.6 Studietur Fra den 24. til den 27. oktober var 24 af deltagerne fra ”Hjerteblod og Bundlinje” på inspirationstur i Toscana sammen med styregruppen og medlemmer fra referencegruppen. Valget af mål for turen skal ses i lyset af, at Toscana er et gammelt kulturlandskab med mange smukke og velbevarede byer og landsbyer fra middelalderen, og at regionen traditionelt har en meget stærk madkultur, hvor det enkle og fokus på råvarens kvalitet er i højsædet. Regionen har de sidste 30 år haft en meget succesfuld udvikling baseret på oplevelsesturisme og produktion og salg af egnsbestemte fødevarer til det globale marked. Udviklingen er i vidt omfang båret af mange mikrovirksomheder. Regionen fremstår i dag som et fyrtårn på området. I turen indgik besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og wellness i Toscana: • Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige Toscana • Suvereto, en mindre middelalderby • Lucca, en af regionens større middelalderbyer. På de 3 dage nåede deltagerne at besøge fire forskellige bytyper i regionen og 9 forskellige virksomhedstyper. Turen understregede betydningen af ”stedet” som en vigtig del af produktindholdet og formidlingen af produktet. Det gælder samspillet mellem den enkelte virksomhed og det byområde, den ligger i. Det gælder også den måde, den enkelte virksomhed har valgt at præsentere sig selv på. For deltagerne var det et vigtigt input i forhold til deres udvikling og positionering af deres egen virksomhed. Det kom meget tydeligt frem i opsamlingen på den video, som blev optaget under turen, og som efter turen er redigeret til en inspirationsvideo (se nedenfor).

gennem turen. Turen blev bevidst planlagt, så de i alt 5 frokost og aftensmåltider, der indgik, gav et bredt indtryk af regionens madkultur og mikrovirksomhedernes rolle i formidling heraf. Også her gav deltagerne udtryk for, at de fik inspiration til udvikling af egen virksomhed. Deltagerne blev bedt om at samle indtryk fra turen på en række sedler, som de udfyldte gennem de tre dage turen varede. På den sidste dag, blev der optaget en kort video, hvor alle deltagerne sammenfattede deres indtryk og læring fra turen. Videoen blev efterfølgende redigeret og kan findes på YouTube på adressen: http://www.youtube.com/watch?v=OKNlZpGBT2I Der blev videre taget en lang række fotografier fra turen, som er lagt på Flickr på adressen: http://www.flickr.com/photos/52804770@N06/collections/72157625858539310/ (Der er link til begge adresser fra projektets website www.hjerteblodogbundlinje.dk) For deltagerne, som var med, kom studieturen på en række områder til at intensivere deres deltagelse i projektet ”Hjerteblod og Bundlinje”: Først og fremmest betød de tre dages intense samvær, at netværket mellem deltagerne blev tættere. For det andet anvendte projektlederne og deltagerne de tre dage til intensivt at drøfte udviklingen hjemme af deres egne virksomheder. Derfor kom der for mange af deltagerne konkrete nye initiativer, som de tog hjem og satte i gang. Sidst men ikke mindst, betød det at opleve forretningsudvikling inden for deltagernes egne segmenter under ”eksotiske himmelstrøg”, at de fik nye perspektiver og nye ideer til egne virksomheder. Det gjaldt såvel besøg hos de forskellige virksomheder samt de forskellige måltider, hvor regionens madkultur blev præsenteret.

En vigtig del af turen var herudover de måltider, som deltagerne blev præsenteret for

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 29


Læring fra Toscana På grundlag af deltagernes tilbagemeldinger fra turen er der lavet en liste over 12 elementer, som de kunne tage med hjem og anvende som grundlag for udvikling af egen virksomhed. De 12 elementer, som deltagerne kunne lære af virksomhederne i Toscana og tage med hjem var: • Stolthed og tradition • Viser glæde ved at arbejde med det de gør • Har en god (positiv) holdning til livet • Er stolte over egne produkter • Indtænker bæredygtighed i lokalsamfund og virksomhed • Er bevidste om og kommunikerer en proaktiv holdning til kvalitet i råvarer og produkter • Måden maden og produkterne præsenteres på • Har engagement i forhold til familie og samarbejdet i virksomheden i øvrigt • Brænder for deres produkter • Dyrker og anvender de regionale/lokale råvarer, fødevarer og specialiteter • Entusiasme i de små virksomheder • Formidling af historien gennem virksomhed og produkter Programmet for studieturen var: Søndag den 24. oktober 2010: • Afrejse med fly fra Billund Lufthavn, indkvartering på hotel i Pisa. Mandag den 25. oktober 2010: • Besøg på lokalt familieejet osteri ca. 2 km uden for Castelnuovo i Garfagnana, området i det nordvestlige Toscana. • Frokost på et lokalt spisested i Castelnuovo. Frokost og præsentation af lokale produkter fra Garfagnana området på et lokalt spisested, som dyrker det lokale og forhandler en række af produkterne • Kørsel med bus til Suvereto i det sydvestlige Toscana og indkvartering på CASA VACANZE ”IL CHIOSTRO”, som er et kompleks af ferielejligheder indrettet i et tidligere kloster.

30 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


• Aftensmad på lokal restaurant ca. 2 km uden for Suvereto. Eksempler på retter fra det landlige toscanske køkken. Tirsdag den 26. oktober 2010: • Besøg på en lokal olivenoliemølle. Fortælling om olivenoliens historie, hvordan der produceres olivenolie og smagsprøver. • Besøg på en agriturisme, Il Falcone. Ejeren fortalte om stedet og viste rundt på ejendommen. Arrangementet blev afsluttet med smagsprøver fra landbruget produkter og lokale egnsretter. • Besøg på en therm i Venturina ca. 10 km fra Suvereto. En medarbejder fra Thermen fortalte om stedet, og deltagerne fik mulighed for at prøve stedets produkter, der bl.a. omfattede et udendørs svømmebassin med opvarmet vand fra de lokale varme kilder. • Møde med borgmesteren på rådhuset i Suvereto. • Aftensmad på en lokal restaurant, Il Ciocio, i Suvereto. Eksempler på retter fra det finere toscanske køkken. Onsdag den 27. oktober 2010: • Deltagerne fik mulighed for på egen hånd at studere gade- og handelslivet i middelalderbyen Lucca. • Videoptagelse af deltagere: præsentation af deres virksomhed og deres udbytte af turen. • Hjemrejse med fly til Billund Lufthavn

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 31


4.7 Fælles projektudvikling Der deltog i alt 18 projektdeltagere i dagen. Herudover deltog medlemmerne af styregruppen. Deltagelsen og engagementet på dagen viste, at projektdeltagerne var blevet meget glade for det nye netværk, som de havde skabt gennem deltagelse i ”Hjerteblod og Bundlinje”. Det kom også tydeligt frem gennem de ideer, som blev udviklet gennem dagen. Der var ønsker om at: • Etablere en struktur for netværk på tværs af deltagerne • Et styrket samarbejde mellem de virksomheder, som arbejder inden for oplevelsesøkonomi. Målet kunne være tværsalg af produkter, udvikling af fælles produkter samt fælles markedsføring På dagen besluttede gruppen, at deres fælles produkt skulle være et netværk i form af jævnlige møder og erfa-dage. Efterfølgende er dette sat i struktur. Kvinderne mødes ca. 4 gange årligt. Rammerne for møderne er et dagsmøde fra formiddag til sidst på eftermiddagen. Værtskabet går på skift mellem deltagerne.

Januar 2011 blev der afholdt en workshop- / netværksdag. Formålet med dagen var at lægge op til et afsluttende fællesprojekt for deltagerne i Hjerteblod og Bundlinje. Programmet var: • Introduktion til og arbejde med den kreative innovationsproces • Udvalg af ideer til videre arbejde, samt dannelse af grupper • Opsamling på ideer samt grupper - valg af tovholder for hver gruppe • Udarbejdelse af handlingsplan og rammer for de enkelte grupper • Opsamling og forventningsafstemning

32 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

Der har frem til sommeren 2011 været afholdt to møder i netværket. Ansvaret for at forberede netværksmøderne og for at invitere går på tur. Efter hvert møde vælges ansvarlig person for det efterfølgende møde. Derudover vil der være netværkssamarbejde og møder i mindre uformelle grupper uafhængigt af hinanden. Flere af disse grupper og samarbejdsrelationer er allerede startet op. Der er endvidere etableret kontakt mellem projektdeltagerne og andre netværk, f.eks. i regi af Væksthus Syddanmark.


Leder- og fo rretningsudv ikling

Diplom

4.8 Overrækkelse af diplomer ”Hjerteblod og Bundlinje” blev som udviklingsforløb afsluttet sammen med deltagerne den 14. april 2011. På dagen blev deltagerne inviteret sammen med deres partner til at deltage i højtideligholdelsen af afslutningen, desuden var projektets referencegruppe inviteret sammen med aktører fra erhvervsfremmesystemet i regionen. Diplomerne blev overrakt af direktør i Væksthus Syddanmark, Liselotte Hohwy Stokholm.

Marianne Bak

har gennemfør t Hjerteblod og Bundlinjes udv i perioden marts iklings- og udd 2010 til og me annelsesforløb d marts 2011. De været , at deltag t overordnede erne optimered mål har e deres foruds et stabilt vækst ætninger for eta forløb i deres virk blering af somheder. Forløbet har haf t et omfang på 10 teorimoduler 4 inspirationsar á 1 dag, rangementer, 1 workshop dag tur til Toscana samt en studie á 4 dage. Hver deltager har haf sparringspartner t en personlig , der har fulgt hende gennem Sideløbende me forløbet. d uddannelsen har deltagerne arb aktivt med udv ejdet ikling og drift af egen virksomhed . Uddannelsen s hovedemner har været : • Forretningsog idéudvikling • Markedsførin g • Personligt salg • Personlig eff ektivitet • Økonomi og budgettering • Ledelse og sam arbejde • Kundeservice • Projektledelse • Online marke dsføring • Personlig gen nemslagskraft • Fra idé og ide alisme til busine ss • Hvad betyde r oplevelsesøko nomi for mig? • Nettet – hva d skal jeg der? • Hvordan gør jeg netværket og nærmiljøet udviklingen af til en ressource min virksomhed for ?

Janni Thomsen

Ledelseseliten

Lisbeth Strang

e Jensen

Erhvervenes Hus Aab

enraa

Lars Dagnæs

FORCE Technolo gy

Hjerteblod & Bundlinje - et udviklings- og selverhverve uddannelsestilb nde kvinder, ud til ejere, ledere i mikrovirksom og nøglemedar heder i landd bejdere istrikterne i Re gion Syddanma rk.

FødevareministerStøttet af iet og EU Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 33


Hjerteblod o

g Bundlinje:

Evaluering -

4.9 Slutevaluering Ved afslutningen af projektet blev der også gennemført en måling af deltagernes udbytte nu suppleret med en kortlægning af de samlede resultater, der er skabt hos de deltagende virksomheder gennem projektforløbet. Evalueringen er blevet gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Der er sendt et enkelt 1 sides spørgeskema til alle 66 kvinder, som har deltaget i forløbet. Efter, at der er rykket to gange, er der kommet i alt 45 udfyldte spørgeskemaer retur. Spørgeskemaet har dels omhandlet de enkelte deltageres udbytte inden for en række kerneområder, herudover er deltagerne blevet bedt om at kvantificere deres udvikling gennem projektperioden (nye ansættelser, nye lokaler, nye tiltag).

Ændringer i min virksom hed i periode n Jeg har udvid et eller vil udvid e med ansatte Hvis ja – hvor mange i perio den: Jeg har udvid et eller vil udvid e med nye tilt (produkter, ko ag ncep

Jeg har fået ell

ter, services, ku

ndegrupper.)

er vil få nye lok

aler/renovere

t

På forhånd tak

.Figur 5. Spørgeskem Spørgeskemaet, som blev sendt til deltagerne tagerne

34 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

hvor er jeg n

Du bedes udfyl de/afkrydse de tte skema eft din harddisk er din bedste og returnere til vurdering, ge janni@ledels mme det på eseliten.dk se nest mandag Vi bruger skem d. 21. marts. aet anonymt i for udfylde med bindelse med navn og firman en evaluering avn, så vi er sik af projektet, me re på at vi får n du bedes fra alle. Navn: Firmanavn: Når du ser på , hvor du er me d din virksom virksomhed en hed i dag, så karakter på sk prøv at give dig alaen fra 1 – 5, selv/din hvor 5 er beds t for følgende områder: Hjerteblod (m it engagement 1 2 3 og drive) 4 5 Bundlinje (m in omsætning ) Bundlinje (m in indtjening/ mit overskud) Strategi (Visio n og langsigt et målsætning Budgettering ) (budgetter for året) Networking (min evne til at skabe de rette Markedsførin relationer) g (kendskabet til min virksom Salg (hvor go hed) dt sælges mi t produkt?) Administratio n (får jeg konto rarbejdet mv. Arbejdstid (er gjort?) jeg effektiv/gør dét der skaber Partnere (ud overskud?) byttet af mine samarbejdsre lationer) Faglig udvik ling Personlig ud vikling

2009-2011 Nej

Ja

Antal

2011-2015 Nej

Ja

Antal:

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

u?


4.10 Markedsføring og formidling Markedsføring og formidling har spillet en central del af projektet. Formålet er skiftet gennem projektperioden: I projektets indledende faser var formålet først og fremmest at skabe interesse for tilbuddet og dermed at tiltrække potentielle deltagere til udviklingsforløbet. Senere i projektperioden har formålet været • at skabe tilgængelighed for projektdeltagerne til de værktøjer og tilbud, som blev udviklet gennem forløbet. Særligt de sociale medier kom til at spille en central rolle i markedsførings- og formidlingsarbejdet. • at skabe opmærksomhed omkring projektet ”Hjerteblod og Bundlinje”. Det blev dog vurderet som endnu vigtigere at skabe fokus på de virksomheder, som deltog i projektet. Der har således gennem projektet været en betydelig pressedækning, hovedparten med fokus på de enkelte virksomheder og projektdeltagere. Det har i høj grad været projektdeltagerne selv, som har bidraget til at skabe presseopmærksomheden. • at formidle erfaringerne fra projektet til andre virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

samle resultater og produkter. Fra hjemmesiden henvises også til de sociale medier, som er blevet anvendt i forbindelse med projektet (facebook, YouTube og flickr). Erhvervskontorerne, har spillet en vigtig rolle i formidlingsarbejdet. Flere har valgt at omtale projektet på deres hjemmesider, i nyhedsbreve og har henvist til projektets hjemmeside. Sociale medier Der er på Facebook oprettet en Hjerteblod & Bundlinje virksomhedsside, hvor der ligger information til deltagerne. Denne side er åben for offentligheden, så derfor er der også oprettet en Hjerteblod & Bundlinje gruppe, hvor man skal accepteres som medlem, for at kunne læse informationen på denne gruppe.

De vigtigste markedsførings- og formidlingsaktiviter har været:

På turen til Toscana blev der indsamlet råmateriale til en inspirationsvideo om ”Hvad vi i Region Syddanmark kan lære af Toscana”. Videoen er lagt på YouTube. På netværksarrangementerne og på studieturen til Toscana blev der taget en lang række fotografier. En betydelig del af disse er lagt ud på flickr.

Projektfolder Ved opstart af projektet blev der udarbejdet en projektfolder. Folderen blev fordelt bredt med sigte på at skabe interesse for projektet og dermed rekruttere deltagere.

Inspirationshæfte Der er i forbindelse med afslutningen af projektet i 2011 udarbejdet en inspirationsguide for projektet målgruppe: selvstændige kvinder i mikrovirksomheder.

Hjemmeside Allerede tidligt i projektperioden blev der etableret en hjemmeside for projektet: www. hjerteblodogbundlinje.dk. På hjemmesiden er tilbuddet og arrangementer gennem forløbet annonceret.

Presseartikler Der er løbende gennem projektet udarbejdet pressemeddelelser, artikler og materiale. med henblik på projektets pressedækning.

I takt med fremdriften i projektet, er hjemmesiden i stigende grad blevet anvendt til at

Afsluttende rapport Det samlede udviklingsprojekt er dokumenteret i denne rapport.

4. PROJEK TETS ELEMENTER / 35


36 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


5

Succeshistorier fra forløbet

5. SUCC ESH ISTORIER FR A FORLØBET / 37


5. Succeshistorier fra forløbet Det er først og fremmest gennem de enkelte deltageres resultater i egen virksomhed, at projektets resultater skal måles. Nedenfor er givet en række eksempler på nogle af de resultater, som projektdeltagerne har nået gennem den periode, som de har deltaget i udviklingsprojektet: ”Hjerteblod og Bundlinje”. Lille Grynborg – Ny markedsføringstiltag ved jubilæumsarrangement Lille Grynborg havde inden projektopstart udfordringer med at få stedet kendt på markedet. I forbindelse med deres jubilæum gav sparring på kurserne mod på et nyt markedsføringstiltag og øget pressedækning, hvilket gav 75 jubilæumsbesøgende og 10 bookede aftaler med både små og større kunder om fremtidige arrangementer. Lille Grynborg har gennem projektperioden haft en enorm fremgang på alle områder af deres forretning. De har mærket en stabil og støt fremgang af kunder. Sæberiet på Ærø – Øko-mærke giver adgang til det tyske marked Der har gennem længere tid været efterspørgsel på Sæberiets varer i Tyskland, men pga. manglende øko-mærkning, har ordrer ikke kunnet føres ud i livet. Med hjælp fra sparrings-partner i samarbejde med Fødevarestyrelsen, blev øko-mærkningen gennemført primo juni, og det tyske marked kan nu aftage Sæberiets varer. Danhostel Padborg – Bedre driftsstyring Højere driftseffektivitet med bedre styrelse fra ledelsen. Klinik Inner Peace – Øget omsætning Øget omsætning ved fokus på udbytte for kunden. Hjelholts Uldspinderi – Markedsføring: PR og synlighed – landsdækkende TV Hjelholt er blevet gode til at få pressedækning og har bl.a. været på TV2 i programmet Ugens Høst.

38 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


Klægager – kåret som månedens succes i lokalpressen Bed & Breakfast virksomheden Klægager er i maj måned blevet kåret som månedens succes.

Eva Nibe Succesudvikling – nye lokaler og samarbejdspartnere Eva er flyttet ind på et kontor i centrum af Nyborg og har indledt et nyt samarbejde med øvrige lejere.

Velstand.eu – ud over stepperne med foredrag og workshops Virksomheden var kørt fast, og havde svært ved at komme ud over rampen med sit produkt. Efter sparring blev der i gang sat foredrag, samt workshop, der i dag er afholdt, og evalueret for fremtidige tiltag for at øge salg og markedsføring i forlængelse af arrangementer. Nyt samarbejde indgået med kollega.

Fokus golf – fundet sin niche Susanne Olsen, der som coach har haft svært ved at finde sin niche har fundet den i løbet af projektperioden. Hun fokuserer nu 100 % på professionelle golfspillere og rejser nu rundt i verden til turneringer og coacher.

MM Coaching – Styr på webside Arbejdet med websiden har været langsommeligt og hæmmende. Efter kurset i salg og markedsføring kom der gang i sagerne, og MM Coaching fik i løbet af en måned færdiggjort hjemmeside og billeder taget af professionel fotograf. Havens træer og ø-bolcher De har fået økologimærke. Havervadgård og Den gamle Digegreves Gård – stor mediedækning Ruth og Henriette har forstået at øge mediebevågenheden for deres virksomheder og skabe interesse for marsken og omkringliggende virksomheder gennem fælles tiltag i samarbejde med øvrige virksomheder i området.

Brummers gård – Årets iværksætter 2010 Marianne Weimann blev i 2010 kåret som årets iværksætter. D*VA – Sushi eksperten Sus har fået stor bevågenhed i medierne med sin evner inden for bl.a. Sushi, der er blevet et af hendes stærke nicheområder. Hun har bl.a. indgået aftale med større kunder om kursusrækker. Høstkassen – nye webside Ingeburg havde store udfordringer i forhold til sin webside, og hun har i projektperioden fået udviklet en ny webside, der fungerer. Livsstilsakademiet – nu IMIZ og åbnet som salon Dorte har i sensommeren 2010 åbnet salon.

Charlottes Pita, Walk with Nature og Øhavets gedemælksproduktion – midler til udvikling Disse 3 virksomheder er alle blevet bevilget midler til udvikling af deres virksomheder og har haft succes med at søge finansiering af deres planer. Else Bie og Helseværkstedet – Projekt med terapiskov Else og Grethe har indledt et officielt samarbejde i forhold til udvikling af terapihave med udgangspunkt i at søge projektmidler til udvikling og drift den første periode.

5. SUCC ESH ISTORIER FR A FORLØBET / 39


40 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


6

Projektet har gjort forskel

6. PROJEK TET H AR GJORT FORSKEL / 41


6.1 Resultaterne af eftermålingen De mange eksempler på succeshistorier i det foregående afsnit peger på, at der gennem projektet er sat fokus på vækstpotentialet hos de deltagende virksomheder. Dette understreges også af tilbagemeldingerne fra deltagerne i det skema, som blev sendt til dem. I det følgende danner de modtagne 45 besvarelser (ud af 66 mulige) grundlag for en effektvurdering af projektforløbet. Der er ikke foretaget en opregning svarende til de manglende besvarelser. Vurderingen af f.eks. antal nye arbejdspladser kunne derfor være højere, hvis der havde været 100 % besvarelse af skemaerne fra alle deltagere.

42 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

I figur 6 er vist resultatet af kvindernes samlede vurdering af deres personlige standpunkt efter deltagelsen i projektet. Bemærk, at best score er 5, laveste er 1. Overordnet er viser deltagernes egen evaluering, at deres ”hjerteblod”, deres strategi samt personlige og faglige udvikling er de 4 områder, hvor vurderingen er bedst. Det er også de elementer, som har været mest i fokus i det samlede projektforløb. Deltagerne har fået mere styr på deres forretningsidé, og de er blevet styrket i deres personlige selvsikkerhed og tro på konceptet. De mange eksempler på succeser fra


projektet illustrerer også, at mange af deltagere gennem projektperioden har udviklet en mere klar profil for deres forretningsgrundlag. Det område, hvor deltagerne scorer lidt mindre er effektivitet af netværk, administration, effektiv udnyttelse af arbejdstid og markedsføring. Det er tydeligt, at det er områder, hvor deltagerne gennem projektet har fået mere fokus, og hvor de gennem projektet er blevet udstyret med nye redskaber. Vurderingen er, at det vil være områder, hvor de i de kommende år, vil have et forbedret grundlag for at udvikle sig. Områder, hvor gruppen i fællesskab scorer mindst er budgettering og forbedret indtjening og omsætning. 0,0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Personlig udvikling Faglig udvikling Partnere (udbyttet af mine samarbejdsrelationer) Arbejdstid (er jeg effektiv/gør dét der skaber overskud) Aministration (får jeg kontorarbejdet m.v. gjort?) Salg (hvor godt sælges mit produkt) Markedsføring (kendskab til min virksomhed) Networking (min evne til at skabe de rette relationer) Budgettering (budgetter for året) Strategi (vision og langsigtet målsætning) Bundlinje (mit overskud Bundlinje (min omsætning) Hjerteblod (Engagement og drive) Figur 6. Deltagernes vurdering af deres standpunkt ved projektafslutning. Gennemsnit af alle besvarelser. Best score = 5, laveste = 1.

6. PROJEK TET H AR GJORT FORSKEL / 43


6.2 Udvikling af virksomhederne Deltagerne blev også bedt om at beskrive udviklingen af deres virksomhed, dels gennem projektperioden, og dels den forventede udvikling fra 2011 til 2015.

Resultaterne fra undersøgelsen (dvs. de 45 virksomheder, som havde besvaret) fremgår af nedenstående tabel.

De blev spurgt om: • Havde de udvidet med antal ansatte i 2009 – 11, og forventningen for den kommende periode? • Havde de udvidet med nye tiltag, og havde de planer om at udvide med nye tiltag i den kommende periode. • Var de flyttet i nye lokaler/renoveret eksisterende, og var der planer om at flytte/ renovere i den kommende periode.

Som det fremgår, havde 10 virksomheder udvidet med antal ansatte allerede i projektperioden. Der er skabt 23 nye arbejdspladser. Forventningen er, at der inden for de næste 4 år vil blive skabt yderligere 34 nye arbejdspladser. 29 af de 45 eller ca. 65 % af deltagerne har allerede udvidet med nye tiltag, og 19 ud af de 45 eller godt 40% er inden for projektperioden flyttet i nye lokaler eller har renoveret de eksisterende.

ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDEN I PERIODE (ja svar = 1, nej svar = 0) Jeg har i perioden 2009-2011 udvidet eller vil udvide med ansatte

10

virksomheder

Hvis ja (antal)

23

medarbejdere

Jeg vil i perioden 2011-2015 udvide med ansatte

21

virksomheder

Hvis ja (antal)

34

medarbejdere

Jeg har i perioden 2009-2011 udvidet eller vil udvide med nye tiltag

29

virksomheder

Jeg vil i perioden 2011-2015 udvide med nye tiltag

33

virksomheder

Jeg har i perioden 2009-2011 fået eller vil få nye lokaler/renoveret

19

virksomheder

Jeg vil i perioden 2011-2015 få nye lokaler/renoveret

21

virksomheder

Tabel 1. Deltagernes besvarelse af nye udvidelser og nye aktiviteter i projektperioden og frem til 2015 (NB baseret på 45 besvarelser)

44 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


6.3 Samlet projektvurdering Samlet peger eftervurderingen og de mange succeshistorier på, at der hos de deltagende kvinder gennem projektperioden er sket en markant udvikling. Udviklingen er først og fremmest synlig gennem deltagernes tilbagemeldinger på, hvor mange nye arbejdspladser, der er skabt hos de deltagende virksomheder gennem perioden. Det er dog mindst lige så væsentligt, at deltagerne gennem projektet har forbedret deres forudsætninger for at drive egen forretning. Det gælder særligt inden for områderne strategi og forretningsforståelse samt ikke mindst i kraft af, at deres personlige selvsikkerhed i rolle som virksomhedsleder er blevet styrket gennem projektet. Sidst men ikke mindst, så er der gennem projektet givet deltagerne nye kompetencer og adgang til værktøjer, som de i den efterfølgende periode kan anvende som grundlag for den fortsatte udvikling af deres forretning. Med udgangspunkt i det gennemførte forløb, kan der samlet peges på en række forhold, som har været afgørende for de resultater, som er skabt. Her kan særlig peges på følgende forhold:

6. PROJEK TET H AR GJORT FORSKEL / 45


I. Processen har givet mulighed for en stor fleksibilitet i forhold til den enkelte deltager Deltagerne i udviklingsprojektet har, som det er fremgået af det tidligere, været i meget forskellige udviklingsfaser af deres virksomhed og, der har været en betydelig forskel på deres behov for udvikling. Der har derfor også været forskellige behov i forhold til deltagelsen i udviklingsforløbet: • Personlige kompetencer • Faglig inspiration • Incitamenter til nytænkning og til at gøre op med gamle vaner • Netværk og nye samarbejdsrelationer Som det er fremgået, er der i tilrettelæggelsen af konceptet lagt stor vægt på, at den enkelte deltager har fået mulighed for at deltage i forhold til egne forudsætninger og med særlig fokus på de elementer, som de særligt har ønsket at blive styrket indenfor. Det gælder såvel de faglige kurser som netværksdagene. Valg af kursusemner,

46 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

der er udbudt, er sket i løbet af projektet og med udgangspunkt i den indledende kortlægning af deltagernes forudsætninger. Deltagerne har videre haft mulighed for at vælge de kurser, som de har ønsket at deltage i. Den personlige sparring har videre givet mulighed for, at den enkelte deltager har kunnet få vendt forhold i forhold til egen virksomhed og egen udvikling. Som det er fremgået af det tidligere, har der været stor forskel på i hvilket omfang og hvordan de enkelte projektdeltagere har anvendt dette tilbud. Deltagerne har alle været karakteriseret ved, at de driver egen virksomhed. Derfor har det også været en vigtig forudsætning, at de selv har skullet vurdere, i hvilket omfang de har haft mulighed for og tid til at deltage i projektet. Sidst men ikke mindst, er det forsøgt at lægge kurserne geografisk, så køretiden - og tidsforbruget til kurserne har været mindst mulig.


II. Den kollektive proces, som er sket gennem forløbet Den kollektive proces har været en vigtig del af projektet. I overskrifter kan dette karakteriseres ved: • Udvikling af netværk og sparring mellem deltagerne • Projektets indsatser og resultater påvirkes ikke væsentligt, hvis enkelte deltagere nedprioriterer projektet – det er ikke kritisk for det samlede projektforløb. • Ikke alle deltager på samme niveau • Deltagernes udbytte = deres engagement Stort set alle deltagerne har peget på, at det er samværet under kurser og øvrige aktiviteter, der virkelig har betydet en forskel i forhold til, at de har kunnet inspirere hinanden og spare med hinanden i og på tværs af faggrupperne.

Herudover har den kollektive proces betydet, at der som anført ovenfor har været stor fleksibilitet over for den enkelte deltager, uden at dette er sket på bekostning af projektets fremdrift og effektivitet. Dette må særligt vurderes at være en kvalitet i forhold til den målgruppe, som projektet har arbejdet med, nemlig selverhvervende kvinder i mikrovirksomheder. Udgangspunktet er her typisk en betydelig variation gennem året i den arbejdsindsats, som skal ydes i virksomheden. Set i bakspejlet kunne der have været mere skarphed i tilgang til udvælgelse af deltagere. Vi kunne have stillet større krav fra starten til type deltagere samt deres parathed til at drive/udvikle egen virksomhed. Det ville have givet større effekt for de resterende deltagere. Der var stor skævhed i forhold til niveau og erfaring, hvilket gav udfordringer på kurserne. Niveauforskellene i både evner, målsætning og interesse var uhensigtsmæssigt høje.

6. PROJEK TET H AR GJORT FORSKEL / 47


III. Samspil med de regionale erhvervsfremmeaktører gennem forløbet Samspillet med de regionale erhvervsfremmeaktører har været en vigtig kvalitet gennem hele udviklingsprojektet.

for særlig opfølgning. Dette er typisk sket ved, at der er formidlet en kontakt til andre erhvervsfremmeaktører, som har deltaget i projektet gennem referencegruppen.

I den indledende fase har det været kritisk for den brede markedsføring af tilbuddet og de mange leds, som har ført til kontaktet med potentielle projektdeltagere.

Betydningen af dette samspil er understreget af, at projektdeltagerne har sammenlignet internt hvorledes de gennem projektperioden har fået sparring og vejledning m.m. fra deres lokale erhvervsfremmesystem.

Gennem projektet har samspillet givet mulighed for at fokusere indsatsen i forhold til den enkelte deltager i form af særlig sparring af specifikke problemstillinger og mulig

48 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


6.4 Rejsen, deltagerne har været igennem Den rejse, som kvinderne har været igennem i de knap 1½ år forløbet har varet, kan beskrives på følgende måde: Ved opstarten af kurset (marts 2010): Usikkerhed over for det nye • Fokus på egen virksomhed og sig selv • Usikkerhed over for projektet og de øvrige deltagere Efter de første måneder (sommeren 2010): På vej • Nye indtryk og ny inspiration • Handling og ny erkendelse Et halvt år ind i projektet (efteråret 2010): Fællesskab • Del af gruppe • Oplevelse af fælles succeser og de andres succeser Ved kursusafslutningen (april 2011): Det nye jeg • Bevidst om nye muligheder og personlige barrierer • Fokus på at kunne agere • Bedre til at bruge netværket

6. PROJEK TET H AR GJORT FORSKEL / 49


50 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


7

Fra pilotprojekt til koncept

7. FR A PILOTPROJEK T TIL KONC EPT / 51


7. Fra pilotprojekt til koncept I ansøgningen til Landdistriktspuljen henholdsvis LAG Aabenraa / FERV har vi lagt op til, at der gennem forløbet udvikles og aftestes en ny ”lederuddannelse” sigtende mod en særlig målgruppe. Det dog ligger uden for projektet at etablere uddannelsen som et permanent tilbud. Denne projektrapport beskriver det gennemførte udviklingsprojekt og det koncept, som er resultatet af udviklingsforløbet. Med baggrund i erfaringerne fra udviklingsprojektet er der videre nedenfor givet en vurdering af perspektiverne ved at etablere uddannelsen som et ”fast tilbagevendende tilbud”:

Vanskelig at dække inden for eksisterende tilbud Hovedparten af de erhvervspolitiske virkemidler i dag er ikke målrettet mikrovirksomheder udenfor de traditionelle erhverv.

Betydning for udvikling i landdistrikter og betydning for udvikling af nye arbejdspladser inden for oplevelsesøkonomi og wellness Først og fremmest kan der peges på, at det vil være af vital betydning for landdistrikterne og de mindre øers fremtid, at der kan udvikles nye arbejdspladser inden for oplevelsesøkonomi og wellness. Det må vurderes, at denne udvikling i vidt omfang vil skulle bæres af mikrovirksomheder i stil med de virksomheder, som har været målgruppe for projektet ”Hjerteblod og Bundlinje”.

Omkostning pr deltager Virksomhederne i målgruppen er typisk virksomheder, som er etableret på et beskedent økonomisk fundament, og hvor indtjeningen i etableringsperioden er beskedent. Det kan derfor være en barriere for virksomhedernes deltagelse i udviklingsprojekter, hvis deres egenbetaling er stor. Der vil også være grænser for virksomhedernes mulighed for at medfinansiere udviklingsprojekter gennem eget arbejde, da hverdagen ofte er meget fokuseret på driften.

Målgruppe med særlige behov Det er vigtig erkendelse, at netop projektets målgruppe traditionelt betegnes som en vanskelig målgruppe, hvor det er svært at skabe stabile vækstforløb. Som det er dokumenteret i projektet, har det vist sig muligt at opnå betydelige resultater. Det er imidlertid også en erkendelse, at skal udviklingspotentialet realiseres, er det vigtigt at udvikle tilbud, som matcher gruppens særlige behov.

Samspil med øvrige erhvervspolitiske virkemidler Gennem projektet ”Hjerteblod og Bundlinje” har det været en vigtig erfaring, at et effektivt samspil med de øvrige erhvervspolitiske virkemidler er et vigtigt middel til at opnå resultater. Fra projektet kan der særligt peges på følgende:

Der kan med udgangspunkt i projektet peges på følgende centrale succeskriterier: • Fleksibilitet i forhold til deltagerens særlige behov og i forhold til arbejdssituationen i virksomheden • Fokus på den personlige udvikling • Etablering af netværk og udvikling af deltagernes netværkskompetencer

52 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT

Mulighed for at møde den enkelte deltager 1:1 Gennem udviklingsprojektet ”Hjerteblod og Bundlinje” har den personlige sparring af deltagerne været en central aktivitet.

• Specialiseret sparring og rådgivning fra de forskellige erhvervsfremmeaktører • Samspillet med LAG midlerne • Netværk som f.eks. de regionale fødevarenetværk Betydningen af den kollektive proces I projektet Hjerteblod og Bundlinje har den kollektive proces mellem projektdeltagerne spillet en central rolle.


Bilag

Bilag 1: Medlemmerne i projektets referencegruppe

Bilag 2: Deltagerne i projektforløbet

Organisation

Kontaktperson

Firma

Navn

Business Kolding

Jesper Vestergård Hansen

Aloe Ellen

Ellen Møller

Erhvervenes Hus Aabenraa

Lisbeth Strange Jensen

AsiaTorvet

Brenda Johansen

Esbjerg Erhvervsudvikling

Kristian Bendix

Bente Brudsgård Zoneterapi

Bente Brudsgård Larsen

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Lisbeth Olrik

Bie Happy

Else Bie

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

John Mogensen

Brummersgård

Marianne Weiman

Tønder

Karsten Jensen

By Pia Ries

Pia Ries

Tønder

Alice Damm

Charlottes Pita

Charlotte Nielsen

UdviklingsCenter Haderslev

Poul-Georg Jertrum

D*VA

Sus Vang

UdviklingsCenter Haderslev

Charlotte Tryk

Danhostel Padborg

Claudia Henriksen

Vejle Erhvervsudvikling

Jeanette Kristensen

StrynØfrugthave

Mette Meldgaard

Vejle Erhvervsudvikling

Michael J. Nørup

Den Gamle Avlsgård

Laila Bro

Væksthus Syddanmark

Pernille Kjær

Den gamle digegreves gård

Ruth Lorenzen

Østfyns Erhvervsråd

Annette Wichmann

Dukandet.nu

Jeanette Therkildsen

Erna Madsen

Erna Madsen

Eva Nibe Succesudvikling

Eva Nibe

Flügger Farver Kruså

Charlotte Tjørnelund

Flügger Farver Gråsten

Pernille Nielsen

Frederikshøj Bed & Breakfast

Helena Hansen

Gammel Brydegård

Connie Østergaard

Glasværkstedet Eskjær Aa

Jette Eskjær Aagaard

Gram Slot

Sanne Brodersen

Gråsten Fjerkræ

Susanne Tranbjerg Jensen

7. FR A PILOTPROJEK T TIL KONC EPT / 53


Bilag 2: Deltagerne i projektforløbet Firma

Navn

Firma

Navn

H. Hjelholt Uldspinderi ApS

Conny Hjelholt

Imiz

Dorthe Poulsen

Havens Træer

Celestine Steinhardt

Imiz

Sine Hindsgaul Hansen

Havervadgård

Henriette Guld

Lone Salminen

Lone Salminen

Hellevad Vandmølle

Elsebeth Junker

Marianne Bak

Marianne Bak

Helseinstituttet

Ina Katrine Teichert

Med Hjertet

Helene Schelde

Helseinstituttet

Marijanne Meyer

Merrymaking

Nina Vase

Helseinstituttet

Kirsten Teichert

Meyers Ranch

Pia Meyer

Helseværkstedet

Grethe Lindholm Pedersen

MM Coaching

Michelle Borchsenius

Hestenge

Karina Bjerremann

My House ApS

Tina Steneman

HonningHuset

Bente Christensen

Nyborg Hudpleje

Heidi Wichmann

Hotel Fåborg

Linda Stærke

Stutteri Nutzhorn

Hanne Nutzhorn

Høstkassen

Ingeburg Christensen

Sundhedsplejerske.com

Lena Dyhrberg

InBema I/S

Anne Kathrine Skifter

Fokus Golf

Susanne Olsen

Intrus

Vicky Jørgensen

Susser

Susanne Dyrhave Nielsen

Klinik InnerPeace

Susan Schwartz Larsen

Sæberiet

Inge Dahl

Knippel Ledelse

Mette Knippel

Tone Annet

Tone Annet Hjorth

Kost-Vejviser.dk

Anne Sørensen

Velstand.eu

Annette Raundahl

Krusmølle

Nina Loff

Vesterballegård

Conni Jensen

Kvie Sø I/S

Herreen O. Vermeulen

Walk with Nature

Charlotte Præst Slemming

La-Española Denmark

Laila A. Sønderlyng

Wittnebel

Pernille Rohde Wittnebel

Lille Grynborg

Alis Jessen

Ø-Bolcher

Pia Boutrup

Lindegaardens Grøntsager

Karin Knudsen

Øhavets Gedemælksproduktion

Susanne Larsen

54 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


Bilag

Bilag 3: Spørgerammen for den indledende kortlægning af deltagernes forudsætninger Læs nedenstående udsagn igennem, og besvar med 1 – 10, hvor enig du er i udsagnet. Helt enig = 10, Helt uenig = 0, Hverken enig eller uenig = 5

Succeskriterier

KPI’ere (målegrupper)

Markedskendskab

Bedre viden om markedsmulighederne er grundlag for valg af markeder Bedre viden om kundernes præferencer er grundlag for valg af konkurrenceparametre

Markedsføring

Produktet er mere synligt i forhold til vigtige målgrupper De vigtigste markedsføringskanaler i forhold til produktet er identificeret, og der er lagt en plan for, hvordan der skal markedsføres Samarbejdet med andre om markedsføring ???

Spørgsmål til at belyse målepunkterne: 1. Jeg har valgt de geografiske regioner, hvor jeg sælger mine produkter, på grundlag af en viden om mulighederne på disse markeder. 2. Jeg har har bevidst fravalgt at sælge mine produkter på de øvrige markeder, fordi jeg ved at mine produkterne ikke er konkurrencedygtige her, og at de ikke efterspørges af kunder her. 3. Jeg sælger alene mine produkter i Danmark, fordi jeg ikke har vurderet mulighederne for at sælge produkterne uden for Danmark. 4. Jeg sælger også mine produkter til kunder uden for Danmark, dette er sket efter jeg har skaffet mig viden om markedsmulighederne her. 5. Jeg har valgt at fokusere min salgs- og markedsføringsindsats over for særlige kundegrupper, som bedst matcher kvalitet og indhold af mine produkter 6. Jeg har tilrettelagt min udvikling af nye produkter og markedsføring af de eksisterende produkter på grundlag af min viden om de kundesegmenter, som jeg særligt har valgt at fokusere på. 7. Bedre viden om markederne for mine produkter og kundernes preferencer, vil kunne forbedre mine salgsmuligheder. 8. Jeg har i dag en strategi for, hvorledes jeg vil markedsføre mine produkter. 9. Markedsføringen af produkterne er vigtig for den nuværende omsætning. En øget indsats i den rigtige form for markedsføring, vil medføre øget salg og dermed øget omsætning. 10. Jeg sælger idag alt det jeg kan producere, derfor er der ikke behov for yderligere markedsføring af mine produkter. 11. Den vigtigste kilde til markedsføring af mine produkter er mund til mund metoden fra tilfredse kunder. Derfor er min eneste markedsføringstiltag god kundebetjening. 12. Jeg lytter til mine kunder og lærer herigennem, hvorledes jeg kan forbedre synligheden af mine produkter. Det betyder, at jeg løbende udvikler min markedsføring. 13. Jeg samarbejder med andre producenter og virksomheder i lokalormådet om markedsføring af mine produkter. Det er vigtigt for at tiltrække og fastholde kunder i min virksomhed. 14. Jeg kunne opnå meget bedre omsætning og synlighed af min virksomhed ved et mere tæt samarbejde med andre virksomheder i lokalområdet om markedsføring og fælles arrangementer.


Succeskriterier

KPI’ere (målegrupper)

Spørgsmål til at belyse målepunkterne:

Produktudvikling

Der er lagt en plan for, hvordan produktporteføljen skal udvikles i de kommende år, med udgangspunkt i markedet og i kundernes behov

15. Mine produkter og forretningsområder er opstået gennem årene ved tilfældigheder, som jeg har reageret på, 16. Jeg har fundet på nye produkter og nye tiltag, når jeg kunne se, at omsætningen fra de eksisterende produkter begyndte at falde. 17. Nye produkter sker ofte, fordi jeg har ønsket at udvikle virksomheden. 18. Et nyt produkt eller tiltag er resultatet af et stort og planlagt forarbejde. 19. Jeg har en plan for løbende at udvikle nye produkter og tiltag. Der er afsat ressourcer hertil fordi jeg kan se, at det er den eneste måde at udvikle og fastholde min virksomhed på. 20. Den daglige drift fylder så meget, at der ikke er tid og overskud til en markant indsat rettet mod nye produkter og tiltag.

Innovation

Virksomheden har en struktur for hvordan der hentes inspiration til nye produkter, og hvorledes ideerne omsættes til bedre indtjening

21. Udvikling er en del af idendititen i min virksomhed. Jeg opsøger løbende kilder til nye ideer. 22. Det er vigtigt hele tiden at udvikle mig og virksomhed. Det er derfor en fast del af hverdagen i virksomheden, at der afsættes tid til at hente inspiration og nye ideer.

Bedre udnyttelse af egne ressourcer og netværk

Virksomheden har prioriteret nuværende og fremtidige produkter i forhold til markedspotentialet og i forhold til indsatsen

23. Når vi har fået en ny idee, vurderer vi ideen i forhold til det potentiale den vil kunne have i forhold til øget salg og øget omsætning. Det er denne vurdering, som er grundlaget for vores beslutning om at afsætte tid og ressorcer til at omsætte ideen til et nye produkt. 24. Vi deltager i flere velfungerende netværk med andre virksomheder – deltagelsen har en stor betydning for vores markedsføring og for vores udvikling af nye produkter. 25. Udvikling af nye produkter er ofte baseret på udvikling af samspil med andre virksomheder. 26. Vi markedsfører og sælger produkter fra andre virksomheder i vores netværk. Deres produkter er vigtige for attraktiviteten af vores virksomhed. 27. Samarbejdet med andre virksomheder i vores netværk har en stor betydning for kundeværdien af vores produkter og ydelser. 28. Vi deltager i mange netværk, men det er alt for tit uforpligtigende snak. Jeg savnet at samarbejdet udvikler sig til konkrete produkter, der kan give os alle bedre indtjening i vores virksomheder. 29. Jeg føler, at jeg giver mere end jeg modtager i samarbejdet med andre virksomheder i mit netværk.

Virksomheden er blevet bedre til at udnytte netværk og samarbejdspartnere i det samlede arbejde med at udvikling virksomheden

56 / HJ E RTE B LO D O G B U N D L I N J E - R A PPORT


Bilag

Bilag 4: Produkter fra projektet Projektfolder: Hjerteblod og Bundlinje: Unikt og individuelt tilpasset udviklingsforløb for kvinder i Region Syddanmark.

Billedserier fra de 4 inspirationsarrangementer: Studieturen til Toscana, Netværksdagen den 18. januar 2011 samt det afsluttende arrangement den 14. april 2011 http://www.flickr.com/photos/52804770@N06/collections/72157625858539310/

Diverse pressemateriale, bl.a. • Pressemeddelelse vej projektopstart • Pressemeddelelse i forbindelse med udsendelse af inspirationshæfte

Afsluttende projektrapport: Hjerteblod og Bundlinje: Rapport fra et udviklingsforløb blandt 66 kvinder fra mikrovirksomheder i Region Syddanmark.

Hjemmeside for projektet: www.hjerteblodogbundlinje.dk Facebookgruppe: http://www.facebook.com/pages/Hjerteblod-Bundlinje/312401908468 Inspirationshæfte: ”Lederudvikling for kvinder i mikrovirksomheder – fra idealisme til business” Værktøjskasse med 18 af værktøjer, som er formidlet på kurserne gennem projektforløbet Inspirationsmateriale og guide om de sociale medier i forbindelse med inspirationsarrangementet den 30. september 2010: • Sociale medier – introduktion over overblik • Kom i gang med Facebook Artikel fra besøget hos Bramstrup ved inspirationsarrangementet den 26.maj 2010 • Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Video: Erfaringsopsamling fra studieturen til Toscana http://www.youtube.com/watch?v=OKNlZpGBT2I&feature=player_embedded#at=18


Støttet af Fødevareministeriet og EU Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Slutrapport Hjerteblod og Bundlinje  

Hjerteblod og Bundlinje