Page 1

Erhvervslivets uafhĂŚngige stemme


INDHOLD 5

Forord

6

I Aarhus kan vi noget særligt – sammen

10

Fire fokusområder sikrer udvikling og indflydelse

12

Mobilitet og trafikal infrastruktur

14

Potentialerne i en bynær lufthavn

16

Høringssvar fra Erhverv Aarhus om Aarhus Lufthavn

18

International Community: Omdrejningspunkt for Aarhus’ internationale udvikling

20

Internationalisering på dagsordenen

22

Tiltræk og fasthold internationale talenter

23

Business to Culture

23

Ressourcebank til gensidig udveksling

24

Netværk, viden og inspiration

25

Erhverv Aarhus Prisen

26

Aarhus Konferencen 2016

27

Erhverv Aarhus Anerkender

28

Magasinsponsor: Sparekassen Kronjylland

30

Samarbejde og interessevaretagelse

31

Eksempler på samarbejder

32

Erhverv Aarhus’ bestyrelse

33

International Community Executive Committee

33

Erhverv Aarhus’ arrangementsudvalg

34

Erhverv Aarhus’ sekretariat


ERHVERVSLIVETS STEMME GENNEM 154 ÅR Velkommen i Erhverv Aarhus – den samlende og uafhængige stemme for erhvervslivet siden 1862. I 2016 har vi på vegne af 600 virksomheder med flere end 100.000 medarbejdere talt erhvervslivets sag. Dette magasin beskæftiger sig med et udpluk af det, vi i Erhverv Aarhus har arbejdet med i 2016. Alle indsatser har udgangspunkt i målet om, at Aarhus, Business Region Aarhus og Region Midt bliver det bedste og mest attraktive sted at drive forretning/virksomhed. Vores fire fokusområder Erhvervslivet & Byens udvikling, Internationalisering, ­Uddannelse & Innovation samt Kultur & Sport er omdrejningspunkter for alle aktiviteter. De illustrerer samtidig bredden i netværket og samarbejdet på tværs af byen. I 2016 har lufthavnsbetjening og muligheden for at flytte Aarhus Lufthavn til en mere bynær placering været et markant indsatsområde, hvor medlemmer, bestyrelse og sekretariat har bakket massivt op om denne flytning. ”Science to Business”, ”Erhverv Aarhus Anerkender” og ”Ressourcebank Live” er arrangementstitler, I har mødt fra os i 2016. Bag titlerne ligger nye koncepter, som vi glæder os til at videreudvikle i 2017. I møder i magasinet også Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg til rundbordssamtale og formanden for International Community Kenneth Mølgaard-Pedersen i uddybende artikler om vores indsats på vegne af byens brede erhvervsliv. Vi vil være med til at udvikle Aarhus yderligere i det kommende år – og håber at møde dig på vejen. God læselyst og på gensyn!

Bente H. Steffensen, direktør

Jan Børjesson, bestyrelsesformand

5


I AARHUS KAN VI NOGET SÆRLIGT – SAMMEN Rundbordssamtale med Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg, der består af: Jan Børjesson, formand og partner hos LETT Advokatpartnerselskab Terje Vammen, næstformand og Partner & Managing Director hos Epinion Allan Aagaard, områdedirektør hos Danske Bank, Business Banking region Midtjylland

6


Aarhus udvikler sig i kraft af engagement og bredt samarbejde, mener Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg. I denne artikel mødes udvalget til en snak om Erhverv Aarhus’ rolle i Aarhus og Østjylland, og hvad der optager Erhverv Aarhus nu og i de kommende år. Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg består af tre engagerede personer, der også er med i bestyrelsen. Forretningsudvalget har bl.a. til opgave at udtrykke bestyrelsens holdninger i forskellige repræsentationer og at udtale sig til medierne om aktuelle emner.

aarhusianske erhvervsliv på vegne af både egne medlemmer og andre organisationer.”

Samarbejde gør byen attraktiv Ifølge forretningsudvalget er Aarhus’ vækst og hastige udvikling bl.a. udtryk for et attraktivt miljø for erhvervslivet. ”Det er attraktivt at drive erhverv i Aarhus, særligt da man i kraft af byens stærke uddannelsesmiljø har direkte adgang til højtkvalificeret arbejdskraft,” siger Jan Børjesson.

Allan Aagaard tilføjer: ”Aarhus har vind i sejlene, og det mærkes tydeligt, at der er en stor lyst til at samarbejde og Engagement er et nøgleord i Erhverv Aarhus. For at skabe udvikle byen. Erhverv Aarhus har i min optik en stor andel i resultater og sætte sit præg på erhvervslivet og byens udvikling, det brede samarbejde på tværs af byens mange aktører, og må man engagere sig inden for sine interesseområder. Det er det skal vi naturligvis arbejde videre for.” der netop mulighed for, hvis man er en del af Erhverv Aarhus. ”Aarhus er en ung og innovativ by, og vi er vidner til en rivende ”Da jeg flyttede til Aarhus, gik der ikke lang tid, før jeg hørte udvikling i forskellige dele af byen. Skejby er et veletableret om Erhverv Aarhus. Konceptet med en forening, der engaerhvervsområde, og Aarhus Havn vokser. Aarhus Syd, som gerer sig i byens udvikling, involverer medlemmerne, afvikler Erhverv Aarhus har involveret sig i, er igen ved at udvikle sig spændende arrangementer og profilerer byen, tiltaler mig. til et attraktivt erhvervsområde,” siger Terje Vammen. Jeg er også tilhænger af den uformelle kraft, der ligger mellem medlemmerne i netværket,” siger Allan Aagaard. Forretningsudvalget er enige om, at samarbejde er et nøgle­ ord i Aarhus, hvor byen ikke er større end, at de fleste har Terje Vammen tilføjer, at man ikke kun kan stille krav til en fælles kontakt, og at man kan identificere andre, der har andre, men også selv må bidrage: ambitioner for byen.

Engagement skaber udvikling

”Der sker meget i Aarhus for tiden, og det har Erhverv Aarhus en andel i. Hvis man ønsker at involvere sig i byen og erhvervslivet, kan man gennem Erhverv Aarhus være med til at præge udviklingen,” siger Terje Vammen.

Internationalisering på dagsordenen

Uafhængigt talerør for alle brancher

”Det er afgørende, at Aarhus konstant har fokus på internationalisering. Internationale medarbejdere og deres familier, konferencegæster og turister skal have en oplevelse i verdensklasse, når de kommer til byen. Aarhus er i hård konkurrence med andre byer og lande om dygtig arbejdskraft, så vi skal tilbyde attraktive rammer set med internationale øjne for at kunne være med,” siger Allan Aagaard.

Når Erhverv Aarhus taler medlemmernes sag, sker det med en særlig dynamik og kraft, idet organisationen er uafhængig og taler på vegne af det brede erhvervsliv. Allan Aagaard mener, at når Erhverv Aarhus kan samle 600 medlemmer – der repræsenterer 100.000 arbejdspladser – så er det udtryk for, at man gør en forskel. ”Erhverv Aarhus kan agere frit, idet foreningen er økonomisk og politisk uafhængig – og det giver lydhørhed, at vi fungerer som talerør på tværs af brancher. Det kommer bl.a. til udtryk gennem vores repræsentation i kommunens erhvervskontaktudvalg samt faste og ad hoc møder med borgmester, rådmænd og folketingspolitikere,” siger Jan Børjesson. Terje Vammen tilføjer: ”Erhverv Aarhus’ samarbejde med lokale foreninger som Brabrand Erhvervsforening, Business Park Skejby og Østjyske Speditører betyder også, at vi taler med ekstra vægt og bredde, fordi vi repræsenterer det

Internationalisering er et af fokusområderne i Erhverv Aarhus og omdrejningspunkt for organisationens internationale netværk, International Community.

”Når vi i Erhverv Aarhus har internationalisering som et fokusområde, er det jo dels, fordi vores medlemsvirksomheder ansætter mange internationale medarbejdere, men også fordi internationalisering er et grundvilkår for erhvervslivet. Det er ganske få virksomheder og organisationer, der ikke på en eller anden måde har forbindelser til udlandet i dag,” siger Terje Vammen.

Infrastrukturen skal forbedres I takt med at Aarhus vokser, følger der et større behov for fokus på mobilitet og effektiv infrastruktur. Det skønnes, at antallet af arbejdspladser øges med 30.000 og befolknings-

7


Forretningsudvalget: Terje Vammen, Allan Aagaard og Jan Børjesson

tallet med 50.000 frem mod 2030. Det fordrer lydhørhed og samarbejde mellem erhvervsliv og kommune at håndtere den pressede infrastruktur og sikre god fremkommelighed. ”Det er uundgåeligt, at mobiliteten bliver presset, når Aarhus vokser. Det er et grundvilkår for alle større byer. Vi håber, at letbanen og et forbedret vejnet kan aflaste trafikken,” siger Allan Aagaard. Jan Børjesson fremhæver klare eksempler på, at investeringer i trafikal infrastruktur nytter: ”Resultaterne af anlægsarbejdet på Ringvejen og omlægningen af Åhavevej viser tydeligt et godt afkast på investeringen, da trafikken nu glider meget mere ubesværet. Nu gælder det E45 og en Marselistunnel for, at infrastrukturen på vejene er fremtidssikret,” siger Jan Børjesson.

Placeringen af Aarhus Lufthavn Erhverv Aarhus har været dybt engageret i processen, hvor Aarhus Byråd har taget stilling til, om der skulle arbejdes videre med planerne om at flytte Aarhus Lufthavn fra Tirstrup til Thomasminde. Planerne blev til stor ærgrelse for erhvervslivet og mange andre skrinlagt på byrådsmødet den 28. september 2016.

8

”Man kunne godt ønske sig, at der havde været større politisk velvilje i forhold til at forfølge visionen om en bynær lufthavn. Skrinlægningen viser desværre en mangel på fremsynethed,” mener Terje Vammen. Erhverv Aarhus udarbejdede et omfattende høringssvar til Aarhus Kommunes supplerende analyse af en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde. Høringssvaret anfægtede, at de opstillede forudsætninger for kommunens analyse var for begrænsende, og reelt umuliggjorde en realistisk og retvisende business case. ”Man kan godt frygte, at skrinlægningen af flytteplanerne for Aarhus Lufthavn påvirker byens udvikling. Det er ærgerligt i forhold til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, turismen og byens internationalisering,” mener Jan Børjesson. ”Erhvervslivets opbakning til en flytning af lufthavnen var enorm. Høringssvaret og det efterfølgende samarbejde mellem Erhverv Aarhus og medlemsvirksomhederne viser styrken i en uafhængig erhvervsorganisation,” tilføjer Allan Aagaard.

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Aarhus har de seneste år gennemgået en imponerende kulturel udvikling, der gør byen attraktiv for både borgere og


gæster. Internationale medier omtaler byen positivt, turister valfarter til Aarhus, og i 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad. ”Kulturen er en vigtig del af byen. Det styrker Aarhus som ­bopæl og arbejdsplads, det tiltrækker turister og brander byen udadtil både i Danmark og i udlandet,” siger Terje Vammen. Allan Aagaard er enig og tilføjer, at kulturen ikke kun er en styrke, når der skal tiltrækkes arbejdskraft og gæster til byen, men at erhvervslivet og kulturaktører med fordel kan indgå i samarbejder til gensidig udvikling og synergi. ”Rollen som kulturhovedstad fungerer som katalysator for spændende samarbejder mellem kultur og erhverv. Disse samarbejder skal bestå og også dyrkes efter 2017, sådan at året som kulturhovedstad styrker Aarhus fremadrettet og ikke bare bliver en engangsfornøjelse. Det vil Erhverv Aarhus helt sikkert arbejde for,” siger Allan Aagaard.

Jeg hører gang på gang mine udenbys-forbindelser sige, at i Aarhus er der altid smil. Aarhus er igen Smilets By, og det er jo fantastisk

Styrket samarbejde i det østjyske Aarhus fylder godt i det østjyske og fungerer som lokomotiv for en stor del af den aktivitet, der foregår. Samarbejdet er særligt stærkt i kraft af Business Region Aarhus, hvor Erhverv Aarhus er en aktiv medspiller. ”Der ligger nogle spændende perspektiver i samarbejdet i Business Region Aarhus, hvor man sammen opnår en større indflydelse og regional effekt – eksemplificeret ved samarbejdet for en udvidelse af E45,” siger Terje Vammen. Jan Børjesson tilføjer: ”Det er interessant for Erhverv Aarhus at være med i samarbejder, der dækker et større geografisk område. Aarhus spiller en central rolle i kraft af byens størrelse og udvikling, så det er helt oplagt for Erhverv Aarhus at være medlemmernes talerør i såvel lokale, regionale og nationale samarbejder.” ”Aarhus har et godt omdømme, og man har virkelig fået øjnene op for byens muligheder og fremgang i andre dele af landet. Jeg hører gang på gang mine udenbys-forbindelser sige, at i Aarhus er der altid smil. Aarhus er igen Smilets By, og det er jo fantastisk,” afslutter Allan Aagaard.

9


Fire fokusområder sikrer udvikling og indflydelse Erhverv Aarhus har fire fokusområder, der tjener som omdrejningspunkt for foreningens aktiviteter og indflydelse. De fire fokusområder repræsenterer samtidig mangfoldigheden i medlemskredsen, der rummer virksomheder i noget nær alle brancher samt en række foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner.

Erhvervslivet & Byens udvikling: Byens udvikling skal stå mål med det brede erhvervslivs behov. Erhverv Aarhus forener erhverv, uddannelse og kultur, så vi i fællesskab kan fremme erhvervsudviklingen i Aarhus-området.

Internationalisering: Erhverv Aarhus sætter internationalisering på dagsordenen sammen med en række stærke samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt. Aarhus og regionen er og skal være blandt verdens mest attraktive karrieredestinationer for internationale medarbejdere og deres familier.

Erhvervslivet & Byens udvikling hænger uløseligt sammen. Et visionært erhvervsmiljø skaber værdi for byen og er med til at sikre både arbejdspladser og investeringer i vores fælles fremtid. I Erhverv Aarhus sætter vi fokus på aktuelle emner – som fx mobilitet og infrastruktur – og samarbejder med offentlige myndigheder herom.

Internationalisering er et emne, som kontinuerligt skal sættes på dagsordenen. Både i den forstand, at byen skal være forberedt på at modtage og fastholde internationale medarbejdere, men naturligvis også i den forstand, at lokale virksomheder skal modnes til at udvide til internationale markeder og til at indgå internationale samarbejder. Internationale medarbejdere besidder kompetencer og international erfaring, der er med til at øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Vi skal sammen arbejde for, at Aarhus også i fremtiden er attraktiv – for byens eksisterende og nye borgere – og for virksomheder og deres medarbejdere. Bente Damgaard, bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus og CEO ved schmidt hammer lassen architects

En øget internationalisering af Aarhus gør også Aarhus attraktiv for internationale virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter til Danmark. Udenlandske turister har også fået øjnene op for Aarhus’ mange kvaliteter. Internationalisering er vigtigere end nogensinde. Ken Cordes, bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus og Managing Director ved Emerson Climate Technologies

10


Uddannelse & Innovation: Aarhus’ position som en videns- og uddannelsesby har stor indflydelse på byens udvikling og erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft. Erhverv Aarhus’ repræsentationer og tætte kontakt til uddannelsesinstitutioner sikrer balance mellem uddannelser og erhvervslivets behov.

Kultur & Sport: Samarbejder mellem erhverv, kultur og sport bidrager til gensidig vækst og udvikling. Under begrebet ’Business to Culture’ arbejder Erhverv Aarhus for at skabe stærke samarbejder og relationer mellem erhvervslivet og aktører inden for kultur og sport.

Det er helt naturligt, at Erhverv Aarhus har fokus på Uddannelse & Innovation. Aarhus er en driftig studieby, der skaber fremtidens medarbejdere og ledere. Ved at udpege repræsentanter til aftagerpaneler og uddannelsesinstitutionernes bestyrelser arbejder Erhverv Aarhus for, at de studerende bliver uddannet i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Sammenhængen mellem erhverv samt Kultur & Sport handler om synergi. En kulturinstitution som Teatret Svalegangen skaber relevant refleksion og dermed identitet for borgerne i byen, udover naturligvis kunstneriske oplevelser, omsætning, arbejdspladser og en levende by. Dermed bliver byen interessant for både borgere, potentielle tilflyttere, virksomhedernes medarbejdere, studerende og turister.

De mange studerende i Aarhus er ensbetydende med en ung by og et stærkt iværksættermiljø. Et stigende fokus på innovation og samarbejde i mange uddannelser skaber forudsætningerne for fortsat vækst og konkurrenceevne i regionen. Kristian Thorn, bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus og vicedirektør ved AU Uddannelse, Aarhus Universitet

Samtidig kan traditionelle virksomheder og kultur- og sportsinstitutioner lære af hinanden. Kultur og sport kan lære af virksomhedernes erfaring med markedsføring og salg, via et mindset der handler om kunder og marked. Kultur- og sportsinstitutioner kan lære fra sig om kreative processer, performancekultur, innovation og modet til at turde satse. Per Smedegaard, repræsentant for Erhverv Aarhus’ arrangements­udvalg og direktør og kunstnerisk chef ved Teatret Svalegangen

11


MOBILITET OG TRAFIKAL INFRASTRUKTUR Høj mobilitet er et grundvilkår for vækst. Det stiller krav til eksisterende og ny trafikal infrastruktur, når Aarhus, regionen, medarbejdere, arbejdspladser, kunder og varer skal forbindes. Læs her om en række af de aktiviteter Erhverv Aarhus deltager i for at styrke infrastrukturen.

12

Høj mobilitet sikres ikke fra den ene dag til den anden. Den infrastruktur, der skal sikre fremtidens mobilitet, skal først planlægges og anlægges, hvilket fordrer, at man kontinuerligt forsøger at forudse, hvilken infrastruktur Aarhus og Danmark har brug for i fremtiden.

Byen møder Borgen

For Erhverv Aarhus har aktiviteter relateret til mobilitet og trafikal infrastruktur højeste prioritet. Året igennem deltager repræsentanter for Erhverv Aarhus i møder, bestyrelser, ­komitéer, workshops mv. for at italesætte erhvervslivets behov for effektiv trafikal infrastruktur.

Infrastruktur er et tilbagevendende emne, som alle deltagere har en holdning til. I 2016 var tv-journalist Cecilie Beck moderator, da politikerne fremlagde hvert deres syn på udfordringer og mulige løsninger for 200 fremmødte erhvervsfolk og medier.

Erhverv Aarhus og en række samarbejdspartnere inviterer én gang årligt østjyske folketingspolitikere til fællesmøde, hvor erhvervsliv og politikere sammen sætter fokus på erhvervspolitiske muligheder og udfordringer.


Udvidelse af E45

Vejnettet i og rundt om Aarhus

Væksten holder i kø på E45, som snarest muligt skal udvides til tre spor i hver retning fra Aarhus til Skanderborg. Senere skal E45 udvides hele vejen fra Vejle til Randers. Erhverv Aarhus italesætter løbende behovet for en udvidelse overfor Aarhus Kommune, Business Region Aarhus, østjyske folketingspolitikere og relevante ministre – senest i september 2016, hvor erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen besøgte Erhverv Aarhus i DOKK1.

Tæt trafik er et grundvilkår i større byer, men intelligente mobilitetsløsninger kan i mange tilfælde forbedre og afhjælpe trængsel på veje og cykelstier. Erhverv Aarhus indgår i arbejdsgrupper og holder oplæg, når der sættes fokus på smarte løsninger, skiltning eller en ny cykelhandlingsplan. Aarhus vokser, hvilket stiller krav til nytænkning af byens trafik for borgere, erhvervsliv og offentlig transport.

En fast Kattegatforbindelse En broforbindelse over Kattegat vil forbinde landets to vækstog videnscentre. Togrejser vil kunne klares på en time og bilrejser på to timer. Erhverv Aarhus er bl.a. engageret i ­arbejdet for en Kattegatforbindelse via Peter Kjær, tidligere formand for Erhverv Aarhus og direktør i Schouw & Co, der er medlem af Kattegatkomiteen.

Fra 2017 kan man i Aarhus køre med Danmarks første letbane. Letbanen vil binde by og opland sammen og få stor betydning for bl.a. pendlere og studerende. Erhverv Aarhus har løbende afholdt arrangementer med fokus på letbanens betydning for fx Aarhus Vest og Skejby, ligesom vi har sat fokus på skiltning og meningsfuld navngivning af letbanens standsningssteder.

Tunnel under Marselis Boulevard

Aarhus Lufthavn skal videreudvikles

De bynære havnearealer (bl.a. Aarhus Ø) omdannes primært til boliger og kultur, mens de egentlige havneaktiviteter, som er i kraftig vækst, flyttes til den nye Østhavn. Samtidig flyttes Mols-Linien til Østhavnen i 2020. Marselis Boulevard vil i fremtiden blive presset til det maksimale, hvorfor det er bydende nødvendigt at få fuldført anlæggelsen af en ­Marselistunnel, der kan aflaste Marselis Boulevard og forbedre tilkørslen fra Åhavevej til glæde for borgere og godstransport. Erhverv Aarhus presser løbende på for en afklaring, så projektet kan fuldføres.

Aarhus Lufthavn har med sin placering i Tirstrup haft svært ved at tiltrække og fastholde attraktive luftruter. I 2016 var lufthavnens placering til offentlig debat og høring, inden byrådet i september valgte at skrinlægge en mulig flytning til Thomasminde. Erhverv Aarhus har været særdeles enga­ geret i debatten, bl.a. gennem et solidt høringssvar, der blev indsendt med massiv opbakning fra områdets erhvervsliv. Erhverv Aarhus vil fortsat arbejde for en forbedret lufthavnsbetjening, selvom lufthavnen foreløbig forbliver på sin placering i Tirstrup.

Letbanen binder Aarhus sammen

13


POTENTIALERNE I EN BYNÆR LUFTHAVN Aarhus Lufthavn har med sin placering ved Tirstrup været genstand for debat i 70 år. Byråd, erhvervsliv og borgere har med få års mellemrum debatteret, om lufthavnen kunne flyttes til en mere bynær placering, hvor lufthavnen i højere grad kan tilfredsstille omgivelsernes stigende behov for at komme ud i verden.

PARISERHJULET

AAR

lg

sa

ud


Potentialerne i en lufthavn tæt på Aarhus er mange og vil understøtte væksten i og omkring byen Det brede erhvervsliv efterspørger markant bedre lufthavnsbetjening, og Aarhus oplever en stigende interesse fra udenlandske turister og konferencegæster. Samtidig vil en central Aarhus-lufthavn med faste udenrigsafgange medføre en række dynamiske effekter, der vil løfte hele området.

1939:

Skejby Mark udpeges som flyveplads, men planerne udsættes som følge af Danmarks besættelse.

Aarhus Byråd skrinlagde den 28. september 2016 planerne om at flytte Aarhus Lufthavn til Thomasminde efter længere tids debat. Erhverv Aarhus engagerede sig med et omfattende høringssvar, annoncer i lokale medier, møder med borg­ mesteren samt skriftlige henvendelser til byrådspolitikere og østjyske folketingspolitikere.

70 år som midlertidig lufthavn Lufthavnen i Tirstrup blev anlagt under 2. Verdenskrig uden omtanke for civil og kommerciel flytrafik. Tirstrup er omgivet af vand til tre sider, hvilket begrænser lufthavnens kundegrundlag. Da lufthavnens catchment area ikke dækker et tilstrækkeligt stort landområde – og dermed kundegrundlag – har Aarhus Lufthavn historisk haft svært ved at tiltrække og fastholde attraktive ruter. Det betyder, at luftfartskunder til og fra Aarhus ofte gør brug af Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn, der begge ligger ca. 100 km fra Aarhus.

Massiv efterspørgsel fra erhvervslivet

1944:

Den tyske besættelsesmagt anlægger en flyveplads ved Tirstrup.

1946:

Tirstrup får status som midlertidig løsning. Man vil etablere en lufthavn af international standard nærmere Aarhus i løbet af 3-4 år.

Erhverv Aarhus har med sit høringssvar til Aarhus Kommune været særdeles engageret i debatten om en evt. flytning af lufthavnen til Thomasminde på vegne af byens erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt turist- og ­handelserhverv. En stor andel af det aarhusianske erhvervsliv har internationale kunder, samarbejder og medarbejdere. Dermed er der et presserende behov for ruter til europæiske lufthavne med gode transfermuligheder, for at virksomheder og organisationer kan videreudvikle deres foretagender.

1965-1968:

Trafikministerens udvalg anbefaler en placering ved Hammel. Planerne opgives, da andre midtjyske lufthavne i mellemtiden har fået så meget medvind.

Lufthavnen som regional vækstdriver Når man anlægger ny forbedret infrastruktur, ændrer det betingelserne for vækst og udvikling – såkaldte dynamiske effekter. En central lufthavn med internationale ruter vil medføre en række dynamiske effekter til gavn for både Aarhus og regionen. Lufthavnen har potentiale til at blive en regional vækstdriver, der skaber muligheder og arbejdspladser, fremmer turismen og understøtter vækst og velfærd i hele Midtjylland og Østjylland. I takt med at Aarhus vokser, erhvervslivet vækster, der skabes nye arbejdspladser og den internationale interesse for området øges, vil behovet for flytransport stige. Det kræver let ind- og udrejse mellem Aarhus og udlandet at matche og understøtte denne udvikling – og fordrer ikke mindst fremsynethed fra politiske beslutningstagere.

2003:

Det Midtjyske Lufthavnsråd fremlægger forslag om flytning til Thomasminde. Forslaget bliver nedstemt af et spinkelt flertal i byrådet.

2014-2016:

Aarhus Kommune undersøger fire placeringer. Man arbejder videre med Thomasminde, men planerne nedstemmes i byrådet den 28. september 2016.

15


Høringssvar fra Erhverv Aarhus om Aarhus Lufthavn Erhverv Aarhus indsendte den 14. juni 2016 høringssvar til Aarhus Kommunes supplerende analyse af en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde. Høringssvaret indeholdt en række vigtige bemærkninger til analysens forudsætninger og de forretningsmæssige aspekter af analysen. Som del af høringsvaret viderebragte Erhverv Aarhus massiv opbakning fra områdets brede erhvervsliv – mere end 100 virksomheder, udd.institutioner, kulturinstitutioner og organisationer indsendte opbakning til høringssvaret. Meldingen fra virksomhederne er klar: En lokal, velfungerende lufthavn med et rutenet til internationale hublufthavne er central for virksomheder og kultur- og uddannelsesinstitutioners internationale virke – og for Aarhus og Østjyllands fortsatte udvikling. Enkelte virksomheder er så udfordret af det snævre udbud af lufttransport, at de overvejer at flytte kontor og arbejdspladser fra Aarhus.

16

Hovedpointer i Erhverv Aarhus’ høringssvar Aarhus Kommunes supplerende analyse er baseret på forudsætninger opstillet af Transport- og Bygningsministeriet. De anvendte forudsætninger er så begrænsende, at de gør det svært at opstille en retvisende business case for Aarhus Lufthavn ved Thomasminde. Høringssvaret fra Erhverv Aarhus indeholder en gennemgang af, hvordan analysens forudsætninger ikke er retvisende for potentialerne for en lufthavn ved Thomasminde.

Opjusterede anlægsomkostninger Anlægsomkostningerne er i analysen opjusteret med 950 mio. kr. til i alt 3,4 mia. kr. som følge af medregning af overestimerede usikkerheder og uforudsete omkostninger. Dermed bliver de samlede anlægsomkostninger så høje, at det stiller usædvanligt høje krav til lufthavnens indtægtsgrundlag og Aarhus Kommunes bidrag til anlæggelsen.

Beskeden forventning om vækst i passagerantal Analysen anvender en beskeden forventet vækstrate på 1,5% årligt samt en meget kort trendlinje fra årene 2011 til 2014, hvor udviklingen er beskeden. Den faktuelle udvikling i passagertal i Jylland viser omkring en fordobling fra cirka 2,5 mio. i 2003 til 5 mio. i 2014. Det skønnes af Eurocontrol, at væksten i flyoperationer fortsætter i årene fremover. Væksten vil naturligvis give et større samlet rejsemarked og dermed flere passagerer til såvel Thomasminde som andre lufthavne. I første halvår af 2016 har de jyske lufthavne Billund, Aalborg og Aarhus haft vækstrater i passagertallene på 5-7%.


Rejsefrekvens underestimerer passagertal Analysen baserer sin passagerprognose på en undersøgelse af rejsefrekvens fra 1999, der fremskrives uændret til 2035. Analysens vurdering af passagerudviklingen i luftfarten bliver derved markant underestimeret i forhold til andre og mere aktuelle undersøgelser af luftfartens forventede udvikling i såvel Danmark som udlandet – formentlig med omkring 50% i Østjylland.

Forventer mindre udnyttelse af Jyllands største ­passagergrundlag trods stor rejsefrekvens Analysen vurderer helt korrekt, at en lufthavn ved Thomasminde vil få et større passagergrundlag (catchment area) end såvel Billund Lufthavn som Aalborg Lufthavn: Analysen tilskriver dog lufthavnen ved Thomasminde en markant dårligere udnyttelse af catchment area. Ved en logisk ensartet udnyttelse af catchment area for de tre lufthavne, vil Thomasminde årligt have 3 mio. passagerer – og dermed være en seriøs konkurrent til både Billund og Aalborg.

Indtægtsgrundlaget er ikke retvisende Den supplerende analyse konkluderer, at driften ikke kan indtjene afdragsbyrden. Indtægtsgrundlaget for en lufthavn ved Thomasminde underestimeres markant i analysen som følge af alt for konservative passagerprognoser og dårlig udnyttelse af catchment area. Kombineret med opjusterede anlægsomkostninger medfører det en misvisende business case.

og velfærd, der generelt udgør den væsentligste fordel ved en velbeliggende lufthavn. Med tanke på lufthavnens potentielle 3 mio. passagerer årligt, kan lufthavnen medføre betydelige økonomiske fordele for Aarhus, regionen og Danmark – helt op mod 8 milliarder kr. om året i dynamiske effekter.

Fremtiden for Aarhus Lufthavn Erhverv Aarhus fastholder fokus på bedre lufthavnsbetjening i kølvandet på Aarhus Byråds beslutning om, at der ikke skal arbejdes videre med en flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde. Byrådsflertallets beslutning imødekommer ikke erhvervslivets og borgernes behov for bedre lufthavnsbetjening. I stedet begrænses fremtidens forbindelsesmuligheder – og derved hæmmes væksten og den stigende internationalisering, som præger det østjyske område. Erhverv Aarhus er engageret i den fortsatte udvikling af Aarhus Lufthavn bl.a. gennem en følgegruppe, der løbende vil følge og evaluere lufthavnsbetjeningen: fx med øje for, om det lykkes at tilbyde forbedret frekvens på flyafgange og tiltrække relevante flyruter – ligesom der skal etableres mere attraktive fysiske rammer og en forbedret tilgængelighed. Faktorer, der alle er medvirkende til at skabe en positiv udvikling, så det bliver muligt at øge passagertallet markant i Aarhus Lufthavn.

Medregner ikke dynamiske væksteffekter Analysen medregner ikke de effekter for vækst, beskæftigelse

17


International Community:

Omdrejningspunkt for Aarhus’ internationale udvikling Erhverv Aarhus og International Community har siden 2008 sat internationalisering af Aarhus og regionen på dagsordenen. Ifølge International Communitys Executive Committee formand Kenneth Mølgaard-Pedersen, Vestas, er netværket katalysator for byens internationale udvikling.

International Community har fra dag ét fokuseret på aktiviteter målrettet højtkvalificerede internationale medarbejdere og deres familier samt erhvervslivet, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører på området.

Det skal være let at falde til i Aarhus

”Når Vestas engagerer sig i International Community, så er det fordi, vi i fællesskab med de øvrige Executive Committeemedlemmer mener, at vi gør en forskel. Samtidig skaber det værdi, at vi – og det øvrige erhvervsliv – bedre kan tiltrække og fastholde internationale medarbejdere. Sammen med sekretariatet arbejder vi vedholdende for at forbedre Aarhus’ internationale mindset og miljø. Aarhus skal være attraktiv for os som virksomhed og for nuværende og kommende inter­ nationale talenter.”

Vestas er en af de virksomheder, som stod bag etableringen af International Community i 2008. Siden da har erhvervslivet oplevet et stigende behov for at rekruttere og fastholde dygtige internationale medarbejdere – og internationale snitflader er Internationalisering på vegne af erhvervslivet i dag uundgåelige uanset størrelsen på virksomheden eller branchen, man opererer i, mener Kenneth Mølgaard-Pedersen. International Communitys indsats er en naturlig integreret del af Erhverv Aarhus’ fokus på at forbedre vilkårene for at ”I takt med virksomhedernes behov for højt kvalificeret drive virksomhed i Aarhus-området – og det giver muligheder international arbejdskraft, skal Aarhus i stigende grad være for at præge dagsordenen ifølge Kenneth Mølgaard-Pedersen. attraktiv set med internationale øjne. Kan man overhovedet forestille sig en seriøs og ambitiøs virksomhed etablere sig ”International Community og Erhverv Aarhus er frontruni en by, som ikke har en international approach?,” spørger ners inden for koblingen mellem virksomheder, deres interKenneth Mølgaard-Pedersen retorisk. nationale medarbejdere og den by, som danner rammen om deres privat- og arbejdsliv. Vi er samtidig en uafhængig organi”I mit arbejdsliv har jeg det mantra, at man skal være let sation med markante virksomheder i ryggen, og det giver at lave forretning med. Aarhus skal være en by, som det er mulighed for at præge byens internationale agenda,” siger superlet for internationale medarbejdere og deres familier Kenneth Mølgaard-Pedersen. at blive en del af. Måske er Aarhus i virkeligheden den by i Danmark, hvor det er lettest at falde til. Det har International Ifølge Kenneth Mølgaard-Pedersen er International Community en stor del af æren for.” Community et videnscenter, som inspirerer, rådgiver og motiverer andre byer på baggrund af en ekspertise og Fælles indsats styrker det internationale miljø erfaring, som er enestående i Danmark. Han fremhæver Kenneth Mølgaard-Pedersen har været en del af Executive samtidig, at indsatsen kontinuerligt skal videreudvikles. Committee siden 2014 og overtog formandsposten i foråret International Communitys Executive Committee har i 2016 2016. Han håber, at flere små og mellemstore virksomheder lagt en strategi for, hvordan International Community bevarer engagerer sig i International Community fremover. rollen som frontrunners. ”Et andet mantra jeg har i mit arbejdsliv er, at vi skal have styr på, hvad der er vigtigst for vores virksomhed – og så skal vi sikre, at vi prioriterer tilsvarende. Vi har en række markante virksomheder i byen, som gerne vil International Community og det internationale fællesskab. Det skal vi leve op til. Vi har derfor lagt en strategi, som afspejler et øget fokus på de ting, der videreudvikler byens internationale miljø og skaber værdi for erhvervslivet,” slutter Kenneth Mølgaard-Pedersen.

Læs mere om International Community på side 20-21.

Møde i Executive Committee


Kenneth Mølgaard-Pedersen, Global Head Executive Search, Talent Management, Learning & Development hos Vestas. Formand for International Communitys Executive Committee. Executive Committee-medlemmer: Vestas Arla DuPont Grundfos Aarhus Universitet Aarhus Kommune Erhverv Aarhus Se organisationernes repræsentanter på side 33

19


INTERNATIONALISERING PÅ DAGSORDENEN Erhverv Aarhus sætter internationalisering på dagsordenen via International Community, Repat in Denmark og Talent Attraction Denmark (læs om Talent Attraction Denmark på side 22).

International Community International Community er Erhverv Aarhus’ netværk for virksomheder med en international profil og for internationale medarbejdere og deres familier. Netværket understøtter det brede erhvervslivs behov for at rekruttere og fastholde international arbejdskraft og arbejder for at styrke regionen som en attraktiv karrieredestination. International Community tilbyder fx: • Nyhedsbrev til ca. 3.500 modtagere hver torsdag • 100 arrangementer om året målrettet internationale medarbejdere og deres familier • Mentorprogram for medfølgende partnere • Matchning mellem internationale tilflyttere og byens foreningsliv • Seminarer målrettet virksomheder, der rekrutterer internationale medarbejdere • Udvikling af offentlig service i relation til rekruttering, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede internationale medarbejdere og deres familier • Online guide med info om at arbejde og leve i Aarhus og DK

Catherina Vidthiya Veeriah Lyna, Malaysia I first became involved with International Community at First Tuesday in April, where I met some amazing people. The weekly newsletter keeps me updated with current events and Danish insights, so I always look forward to that. I am now an ambassador for IC which gives me the opportunity to learn about Danish culture and volunteering.

Læs mere på internationalcommunity.dk

Repat in Denmark Repat in Denmark er netværket målrettet hjemvendte udlandsdanskere og deres familier. Repat in Denmark er etableret med afsæt i virksomheders behov for at tiltrække og fastholde medarbejdere med international erfaring. Repat in Denmark tilbyder: • Netværksarrangementer med fokus på erfaringsudveksling for virksomheder, der ud- og hjemstationer medarbejdere • Platforme på LinkedIn og Facebook, hvor hjemvendte udlandsdanskere kan dele viden og erfaringer • Website med ‘Repat Guiden’ og information om at flytte tilbage til Danmark • Inspirationsartikler med fokus på ud- og hjemstationering

Læs mere på repatindenmark.dk

20

Karthik Vk, India International Community aids you with a smooth transition from day one. It is a great source of knowledge and inspiration about how things work in Denmark. I have attended several events about practical issues and for meeting new people. International community has made me feel at home and with them you never stand alone.


Foto: Expat Reception under Aarhus Festuge / Martin Dam Kristensen, Aarhus Festuge

My family and I are really happy about International Community’s many activities. I’ve attended seminars, which gave me valuable information about the Danish job market, and as a family we appreciate the weekly newsletter, so we know what we can do in our spare time. - Christina Tardez Cabeza, Spain 21


TILTRÆK OG FASTHOLD INTERNATIONALE TALENTER

Talent Attraction Denmark er virksomhedernes gratis værktøjskasse til international rekruttering. For virksomheder der ønsker at tiltrække internationale medarbejdere til Aarhus, er der hjælp at hente i den enorme materialesamling på talentattractiondenmark.dk. Materialerne markedsfører Danmark og Aarhus inden for emnerne work-life balance, arbejdspladskultur, fritid og familieliv, så den internationale kandidat tilbydes et solidt grundlag for at vælge din virksomhed og Danmark som næste karrieredestination.

Gratis og nem anvendelse Værktøjskassen indeholder bl.a. artikler, brochurer, faktabokse, fotos, infografikker og videoer. De fleste materialer kan redigeres grafisk, så de kan tilpasses med virksomhedens egne farver og logo. Materialerne kan downloades i forskellige formater, så de kan anvendes på virksomhedens sociale medier, som en del af en tryksag, printes eller sendes via e-mail til en international kandidat i overvejelsesfasen.

22

Nye Aarhus-materialer på vej Værktøjskassen indeholder materialer, der markedsfører Danmark og Region Midtjylland som karrieredestination. Primo 2017 bliver værktøjskassen opdateret med Aarhusspecifikke materialer, der markedsfører Aarhus som karrieredestination. Aarhus nyder stor popularitet blandt byens internationale medarbejdere, ikke mindst i kraft af Erhverv Aarhus’ netværk for internationale medarbejdere og deres familier, International Community. Aarhus’ mange kvaliteter ift. både karriere og fritid for internationale medarbejdere – hvad enten det er familier eller unge karrierekometer – er et vigtigt element i rekrutteringsindsatsen af højt kvalificerede internationale medarbejdere til områdets virksomheder.

talentattractiondenmark.dk


Foto: Aarhus i billeder

Business to Culture Erhverv Aarhus arbejder under betegnelsen ’Business to Culture’ for at skabe stærke samarbejder og relationer mellem erhverv og kultur i Aarhus-området. Målet er at skabe skabe innovative og skalérbare samarbejdsmodeller med gensidig udvikling for øje. Eksempler på Business to Culture-initiativer: • Erhverv Aarhus udpeger repræsentanter fra erhvervs­ livet til bestyrelsesposter i byens kulturinstitutioner • Ressourcebanken gør det muligt for virksomheder og kultur­projekter at udveksle ressourcer • Brunch Boards: Erhverv Aarhus samler relevante ­erhvervsfolk til at give sparring på kulturorganisationers udvikling • Aarhus 2017 engagement i form af erhvervsklynger, der var med til at sikre, at Aarhus blev valgt som Europæisk Kulturhovedstad i 2017

Ressourcebank til gensidig udveksling Ressourcebanken er en platform, hvor virksomheder og kulturprojekter indsætter ressourcer til gensidig udveksling og udvikling. Den 26. oktober 2016 afviklede Ressourcebanken et arrangement hos Kaospiloterne i Filmbyen, hvor syv kulturaktører præsenterede deres projekter og aktuelle udfordringer samt fik sparring på disse fra fremmødte erhvervsledere. Ressourcebanken skaber konkrete partnerskaber mellem aktører fra det aarhusianske erhvervs- og kulturliv.

Ressourcebanken giver mulighed for helt nye typer samarbejder. Helt konkret har vi gennem Ressourcebanken fået kontakt til to virksomheder, som er interessante ift. samarbejde, men som vi ikke ville have fået kontakt til ellers. Den ene virksomhed var interesseret i at samarbejde via deres fond, så det arbejder vi nu videre med. Lotte Kofod Ludvigsen, producer, Bora Bora 23


Benzin i blodet

NETVÆRK, VIDEN OG INSPIRATION Styrk dine relationer Erhverv Aarhus er platform for netværk, videndeling og inspiration. Som medlem kan du deltage i professionelle og inspi­rerende arrangementer, hvor du kan styrke dine relationer til beslutningstagere i byens øvrige erhvervsliv. I 2016 afviklede Erhverv Aarhus og International Community mere end 100 arrangementer med 4.500 deltagere. Erhverv Aarhus skaber overblik over byens øvrige virksomhedsrettede arrangementer via Erhvervskalenderen på erhvervaarhus.dk.

Generalforsamling 2015

Science to Business

American Election 2016

24


ERHVERV AARHUS PRISEN Erhverv Aarhus Prisen uddeles i forbindelse med den årlige nytårskur. Prisen tildeles en person eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats for erhvervslivet i og omkring Aarhus.

Prismodtagere 2016 – Ebbe Malte Iversen, Aarsleff 2015 – Anders Byriel, Kvadrat A/S 2014 – Peder Tuborgh, Arla Foods Amba 2013 – Jens Kristian Gundersen, Unisense 2012 – Ditlev Engel, Vestas Wind Systems A/S 2011 – Henrik Lindberg, LINDBERG A/S 2010 – Michael Holm, Systematic A/S 2009 – Flemming Besenbacher, iNANO Aarhus Universitet 2008 – Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By 2007 – Ulla Stæt Andersen og Jette Rantala, Århus Charter 2006 – Peter Bohnsen, Unifeeder A/S 2005 – Ole Lehrman Madsen, Alexandra Instituttet 2004 – Erling Lindahl, A/S Schouw & Co

Ebbe Malte Iversen, direktør for Aarsleff blev tildelt Erhverv Aarhus Prisen 2016

25


Aarhus Konferencen 2016 Vovehals og matadorer i balanceret spil Ved Aarhus Konferencen 2016 var temaet ’En by i balance’. Scenen var et kæmpe matadorspil i Godsbanens Rå Hal – og Thomas ’Vovemod’ Lütken styrede slagets gang. 170 spillere fik bred indsigt i 20 af byens spændende – og vidt forskellige – projekter, som pitchede fra hver deres ’hotel’.

26


ERHVERV AARHUS ANERKENDER

Erhverv Aarhus’ formand Jan Børjesson og borgmester Jacob Bundsgaard anerkender Salling Fondene, repræsenteret ved Karin Salling

Hyldest til markante Aarhus-initiativer Aarhus – i bredeste forstand – modtager hver dag anerkendelse fra de mange engagerede mennesker, der løser vidt forskellige opgaver. At vende lyset deres vej er målet med det nye arrangement, Erhverv Aarhus Anerkender. I 2016 gav det os mulighed for at sætte lys på en helt særlig personlighed, Karin Salling, som med Salling Fondene har stor betydning for områdets udvikling. Derfor var det en særlig glæde at kunne vise erhvervslivets anerkendelse. Også Eliteidræt Aarhus og VisitAarhus fik lyset rettet mod egne bedrifter og det målrettede arbejde med at udvikle henholdsvis idrætsudøvere og Aarhus over for gæster fra nær og fjern.

27


Jan Lauridsen, erhvervskundedirektør Aarhus Erhverv


Der hvor du er

Vi tager udgangspunkt i dig og din virksomheds behov og vi tilbyder relevante muligheder og løsninger, som er tilpasset den aktuelle situation.

Du får flere muligheder Vi er kompetente, og vi har den nødvendige vilje og økonomiske styrke til at understøtte vores erhvervskunder. Gennem professionel sparring får du ganske enkelt flere muligheder.

Du får hurtigt svar Vi kender vores kunders økonomi og planer. Derfor kan vi træffe hurtige beslutninger, og vi kan træffe dem tæt på dig. På den måde hjælper vi dig med at realisere din virksomheds visioner.

Du hører fra os Vi engagerer os i din virksomhed, og vi kontakter dig derfor løbende for at sikre den nødvendige sparring og gøre dig opmærksom på relevante muligheder, du måske ikke selv er opmærksom på.

Du får nemt fat i os Du kan altid hurtigt og nemt få fat i os, og vi er tilgængelige på dine præmisser.

Aarhus Erhverv | Vestergade 11 8000 Aarhus C | tlf. 87 32 13 10 sparkron.dk


SAMARBEJDE OG INTERESSEVARETAGELSE

Erhverv Aarhus styrker det erhvervspolitiske samarbejde og relationen mellem virksomheder i medlems­ kredsen. Formålet er at sikre erhvervslivet optimale rammevilkår for at drive forretning, organisation eller institution i landets næststørste vækstcenter. Interessevaretagelse Som privat og uafhængig organisation er Erhverv Aarhus til for medlemmerne. Opbakningen fra det brede erhvervsliv maksimerer gennemslagskraften overfor politikere og medier, fordi byens erhvervsliv taler med én fælles stemme. Erhverv Aarhus’ tætte kontakt til byens politiske beslutningstagere har stor betydning for erhvervslivets rammevilkår. Samarbejdet inkluderer faste og ad hoc møder med borg­ mester og rådmænd, hvor Erhverv Aarhus sætter dagsordenen med aktuelle emner, der vedrører medlemsvirksom­ hedernes erhvervsbetingelser.

Repræsentationer sikrer indflydelse Erhverv Aarhus udpeger løbende repræsentanter fra medlemskredsen til bestyrelsesposter i organisationer inden for

30

erhverv, uddannelse og kultur. Dermed har Erhverv Aarhus en direkte relation til beslutningstagere og organisationer på tværs af by og brancher. Det sikrer erhvervslivets indflydelse i mange af byens institutioner – fx at uddannelserne udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Se oversigt over alle repræsentationer på erhvervaarhus.dk

Engagerede medlemmer Et medlemskab i Erhverv Aarhus giver mulighed for indflydelse, samarbejde og sparring. Ved aktiv involvering og deltagelse i arrangementer er der ikke langt fra idé til handling, hvis man vil engagere sig og have indflydelse på erhvervslivet og byens udvikling. Erhverv Aarhus informerer løbende om indflydelse og aktiviteter via hjemmeside, nyhedsbrev og LinkedIn.


Aarhus Erhvervssamarbejde Erhverv Aarhus samler fire gange årligt kollegerne i andre organisationer til en åben drøftelse af fælles muligheder og udfordringer. Fra infrastruktur til hvordan vi får sat flygtninges kompetencer i spil. Møderne afvikles typisk op til møderne i Erhvervskontaktudvalget. Aarhus Erhvervssamarbejde er også afsender på arrangementet Byen møder Borgen, som lader de folkevalgte møde erhvervslivet. Erhverv Aarhus står for planlægning og afvikling af arrangementet.

Brabrand Erhvervsforening Brabrand Erhvervsforening arbejder for rammevilkår og udvikling af Brabrand og Aarhus Vest. Erhverv Aarhus repræsenterer Brabrand Erhvervsforening i erhvervspolitiske sammenhænge, afvikler arrangementer og udfører administrative opgaver, som fx udsendelse af nyhedsbrev og udarbejdelse af invitationer til arrangementer.

Business Park Skejby

Foto: Comwell Aarhus/Gottlieb & Co

Eksempler på samarbejder Erhverv Aarhus repræsenterer erhvervslivet i en lang række sammenhænge og indgår også i samarbejder med andre erhvervsorganisationer for at maksimere den samlede indflydelse. Læs om et par af samarbejderne herunder.

Erhvervskontaktudvalget Erhvervskontaktudvalget er Aarhus Kommunes samarbejde med og snitflade til erhvervsliv, organisationer og uddannelsesinstitutioner. Erhverv Aarhus’ formand indgår i Erhvervskontaktudvalgets formandskab sammen med Aarhus’ borgmester og formanden for LO.

Business Region Aarhus Business Region Aarhus er et erhvervspolitisk samarbejde mellem 12 østjyske kommuner. Erhverv Aarhus er en aktiv del af samarbejdets erhvervsgruppe, der består af erhvervschefer fra samtlige 12 kommuner.

Business Park Skejby styrker erhvervsområdet i Skejby på vegne af 35 medlemsvirksomheder og lejere i virksomhedsparkerne INCUBA og Agro Food Park. Erhverv Aarhus repræsenterer Business Park Skejby i erhvervspolitiske sammenhænge, afvikler arrangementer og fungerer som sekretariat ift. bogføring, kommunikation, medlemskontakt mv.

Østjyske Speditører Østjyske Speditører arbejder for et bedre speditionserhverv i Østjylland og udgør sammen med ni andre lokalforeninger rygraden i Danske Speditører. Erhverv Aarhus repræsenterer Østjyske Speditører i erhvervspolitiske sammenhænge, afvikler arrangementer og fungerer som sekretariat ift. kommunikation og afvikling af arrangementer.

ErhvervsCentrum Aarhus ErhvervsCentrum Aarhus er et erhvervsfællesskab for ­erhvervsorganisationer og private virksomheder. Erhvervsfællesskabet har kontor i DOKK1, hvor Erhverv Aarhus bl.a. deler faciliteter med VisitAarhus, Aarhus City Forening, ­Aarhus Haandværkerforening med flere. Erhverv Aarhus har ledet og administreret erhvervsfællesskabet siden 2004.

31


7

 8

 6  9  5

 4

 2

 3  1

Erhverv Aarhus’ bestyrelse 2016 Bestyrelsen består af ni medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af områdets erhvervsliv. Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling ultimo november. Jan Børjesson, Allan Aagaard og Terje Vammen udgør forretningsudvalget.

32

 1

Jan Børjesson (formand)

Partner, LETT Advokatpartnerselskab

 2

Allan Aagaard

Områdedirektør, Danske Bank, Business Banking region Midtjylland

 3

Terje Vammen (næstformand)

Partner & Managing Director, Epinion

 4

Karina Boldsen

Chief Commercial Officer, Solitwork A/S

 5

Arne Vesterdal

Direktør, INCUBA A/S

 6

Erik Rasmussen

Adm. direktør, Via Biler A/S

 7

Kristian Thorn

Vicedirektør, AU Uddannelse, Aarhus Universitet

 8

Ken Cordes

Managing Director, Emerson Climate Technologies

 9

Bente Damgaard

Direktør, schmidt hammer lassen architects


International Community Executive Committee 2016 International Community Executive Committee sætter retning og træffer beslutninger om, hvilke indsatsområder International Community skal fokusere på.

Kenneth Mølgaard-Pedersen Global Head of Executive Search & Talent Management, Vestas

Michael Winther Division Manager, Aarhus University

Niclas Kvernrød Director - Performance, Reward & Expatriation, Arla

Maj Øhle Storri Lead HR Specialist, Global Mobility, Grundfos

Christian Lausten Sørensen Specialkonsulent, Aarhus Kommune

Bente H. Steffensen Direktør, Erhverv Aarhus

Lene Skyttegaard Bach Site HR Manager, DuPont

Erhverv Aarhus’ arrangementsudvalg 2016 Arrangementsudvalget fastlægger de overordnede linjer for Erhverv Aarhus’ arrangementer.

Esben Kjeldsen Direktør, Handelsbanken Aarhus City

Torben Dreier Skoleleder, FO-Aarhus

Terje Vammen Partner & Managing Director, Epinion

John Westensee Vicedirektør, AU Forskning og Eksterne Relationer

Per Smedegaard Direktør og kunstnerisk chef, Teatret Svalegangen 33


Sekretariatet – nu i DOKK1 Erhverv Aarhus’ sekretariat flyttede i december 2015 fra de inspirerende omgivelser i Pakhus 13 til nye, flotte faciliteter i DOKK1. Vi giver gerne en kop kaffe, hvis du endnu ikke har nydt udsigten fra niveau 3.

 2

 1

Bente Steffensen Direktør / CEO

 8

Maria Clausen Graphic Designer

 2

Kirsten Rosenlund Event & Project Manager

 9

Carina Hjortshøj Student Assistant

 3

Kristine Holst Rasmussen Business Coordinator

10

Valdemar Kühl Student Assistant

4

Jesper Theil Head of Communication

11

Julie Boysen Praktikant/intern

 5

Tiny Maerschalk Head of International Community

12

Birgitte Maarup Praktikant/intern

 6

Lone Skriver Pedersen Project Coordinator

13

Maja Jønsson Praktikant/intern

 7

Lars Møller Andersen Project Manager

14

Tsveta Atanasova Student Assistant

 1

Praktikanter og studentermedarbejdere Erhverv Aarhus bakker på alle områder op om samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv. En god kontakt er en ­direkte kontakt gennem de unge studerende. Hvert ­semester har vi 2-3 praktikanter/interns og studentermedhjælpere på holdet. Gerne fra forskellige studieretninger og meget gerne af forskellig nationalitet. De holder organisationen agil, stiller gode spørgsmål og giver masser af energi og glæde i hverdagen. Vi satser på at sende hvert kuld videre med lidt flere kompetencer i ­erhvervsbagagen. Vi ønsker alle vore medlemmer lykke til med at gøre det samme, og med at ansætte fra den store pulje af dygtige nyuddannede fra byens uddannelsesinstitutioner.

 3

13 34


6

4

14  7

11

 8

 5

10

12  9

35


Erhvervslivet & Byens udvikling

Internationalisering

Uddannelse & Innovation

Kultur & Sport

Tekster: Lars Møller Andersen Jesper Theil Bente H. Steffensen Layout: Maria Clausen Foto: Valdemar Kßhl, Vidio Ard Jongsma Anders Rajendiram Erhverv Aarhus

DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C Tlf.: 8612 7200 mail@erhvervaarhus.dk www.erhvervaarhus.dk

Erhverv Aarhus Årsmagasin 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you