Erhverv Djursland september 2020

Page 10

Medejer og direktør Tom Bille, GSM Maskinfabrik A/S

VI OPFØRER OS

10

ORDENTLIGT Advertorial

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.