Programas Educativos e Familiares Curso 2019/20

Page 1

Guía de Programas de Prevención e Educación para a Saúde Ámbito escolar e familiar

Curso 2019/2020


“SAÚDE NA ESCOLA” – Pautas educativas para o fomento dunha vida saudable e de prevención de condutas aditivas Descrición É un Programa que se desenvolve na Comarca dende o curso 1994-95 e que se sustenta na aplicación na aula duns contidos curriculares transversais axeitados para reforzar uns hábitos saudables dende a primeira infancia ata os 18 anos. Obxectivos Coñecer e apreciar os valores saudables e as normas de convivencia, adquirir habilidades para a prevención e para afrontar os conflitos futuros, e fomentar a hixiene e a saúde. Metodoloxía  Presentación do programa dirixido ao profesorado. 

Aplicación do material didáctico na aula por parte do/a titor/a.

Seguimento da aplicación e apoio técnico durante o curso escolar.

Contidos  Coidado e mantemento da saúde. 

Autoestima, autonomía, responsabilidade e independencia persoal.

Toma de decisións e control emocional.

Interacción social, presión de grupo, comunicación interpersoal.

Habilidades sociais e de resistencia.

Fomento de valores e actividades de ocio saudables.

2


Información sobre o alcohol, o tabaco e outras drogas.

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Titores/as e mestres dos centros escolares  Alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria e as súas familias Na difusión do Programa:  Educadora Social Recursos Materiais  Guía metodolóxica

para

o

profesorado. 

Fichas e cadernos para o alumnado.

Cómic para 6º primaria.

Fichas para nais/pais.

Este material poderá descargarse vía internet e/ou facilitado ao profesorado en CD/DVD para a súa utilización cando o precisen.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Nenos e nenas 3-6 anos

Autoimaxe e autocontrol

Nenos e nenas 6-12 anos

Toma de decisións

Adolescentes 12-16 anos

Emocións e sentimentos

Mozos/as 16-18 anos

Adestramento habilidades

Mestres/as e educadores/as

Actividades de lecer

Pais e nais

Tolerancia e cooperación

3


– Intervencións de Apoio na Aula: reforzo para a aplicación dos materiais didácticos de Saúde na Escola Descrición É unha actividade que ofrece ao alumnado información e adestramento en habilidades e competencias persoais e sociais para un maior afianzamento e desenvolvemento da súa personalidade de cara á mellorar a xestión dos seus posibles conflitos futuros.

Obxectivos

 Acrecentar as competencias e habilidades persoais e sociais saudables.  Favorecer unha mellor comunicación entre iguais.  Potenciar unha elección de valores, actitudes e

comportamentos

saudables.  Incrementar a autoestima, o autocoñecemento e o sentido crítico.

5


Metodoloxía A intervención é realizada polas técnicas de prevención directamente na aula e en horario lectivo, previa selección das aulas en coordinación cos orientadores/as e titoras/es. Consta de 5 sesións de traballo dunha duración aproximada de 50 minutos cada unha, respetando a temporalidade das clases, e utilizando unha metodoloxía dinámica e con técnicas interactivas. Contidos 

Coidado e mantemento da saúde.

Autoestima, autonomía, responsabilidade e independencia persoal.

Toma de decisións e xestión de conflitos.

Control emocional e relaxación.

Interacción

social,

presión

de

grupo,

comunicación

interpersoal. 

Habilidades e competecias persoais e sociais.

Fomento de valores e actividades de ocio saudables.

Información sobre substancias (alcohol, tabaco e outras drogas).

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria e as súas familias  Titores/as das distintas aulas nas que se impartan os obradoiros

6


No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social  Traballadora Social

Recursos Materiais 

Material gráfico e audiovisual.

Documentación impresa e fichas de traballo.

Materiais didácticos.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Nenos e nenas 3-6 anos

Cognitivo

Nenos e nenas 6-12 anos

Autoimaxe e relaxación

Adolescentes 12-16 anos

Toma de decisións

Mozos/as 16-18 anos

Emocións e sentimentos

Mestres/as e educadores/as

Adestramento habilidades

Pais e nais

Actividades de lecer Tolerancia e cooperación

7


“NON PASA NADA, PASA ALGO?” – Prevención en consumos de substancias Descrición É unha intervención que se desenvolve nas aulas de 3º e 4ª da ESO ou FPB con alumnado onde se detectaron situacións conflitivas e/ou de risco. Obxectivos  Proporcionar información sobre as drogas que se consumen de forma clara, realista e axeitada.  Dar a coñecer os factores de protección e de risco nos ámbitos persoal, familiar, escolar e comunitario.  Ensinar habilidades sociais de adestramento e afrontamento en situacións.  Promover coa familia un incremento das habilidades de xestión, comunicación e negociación familiar. Metodoloxía A intervención é realizada polas técnicas de prevención directamente na aula e en horario lectivo, previa selección das aulas en coordinación cos orientadores/as e titores/as. Consta de 5 sesións de traballo dunha duración aproximada de 50 minutos cada unha, respectando a temporalidade das clases, e utilizando unha metodoloxía dinámica e con técnicas interactivas.

8


Contidos 

A diversión saudable e o consumo de drogas.

Efectos e consecuencias do consumo de drogas.

Mitos, tópicos e falsas crenzas.

Habilidades de afrontamento.

Lecer saudable.

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Alumnado de Educación Secundaria e as súas familias  Titores/as das distintas aulas nas que se impartan os obradoiros No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social  Traballadora Social

9


Recursos Materiais 

Folletos e guías sobre substancias.

Material gráfico e audiovisual.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Mozos/as entre 14-18 anos Mestres/as e educadores/as Pais e nais

Autoimaxe e relaxación Toma de decisións Emocións e sentimentos Adestramento habilidades Actividades de lecer Tolerancia e cooperación Intervención familiar

10


“MÁIS QUE UN TEITO” – Pautas Educativas para Nais/Pais/Titores Descrición É un programa de prevención familiar que pretende crear un espazo presencial para as familias onde poder tratar calquera temática de interese en relación á educación dos fillos/as. Obxectivos  Promover unha maior implicación dos pais/nais e/ou titores como axentes de saúde.  Fomentar

a

adquisición

de

coñecementos,

habilidades

e

competencias persoais para desenvolver a importante tarefa educativa coas mellores ferramentas posibles. Metodoloxía En grupos reducidos trátanse uns temas que poderán ser elexidos segundo os intereses das familias implicadas, é dicir, téñense en conta a diferenciación de contidos para familias con fillos/as en idade infantil, en primaria ou en secundaria. Estas

sesións

presenciais

a

realizar en cada Centro Educativo ou Concello terán unha duración aproximada de 90 minutos e serán realizadas polas técnicas de prevención.


Coordinarase o calendario de sesións presenciais para acadar a máxima participación da familia, ofrecendo se é convinte, servizo de gardería. Contidos 

A comunicación familiar.

Límites e normas dende a familia.

A importancia da autoestima.

A educación afectivo-sexual.

Como actuar ante as novas tecnoloxías.

Alimentación saudable.

A educación en valores: respecto e responsabilidade.

Achegamento ás drogas e outras condutas aditivas.

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  ANPA’s dos Centros Educativos  Familias do alumnado No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social  Traballadora Social Recursos Materiais 

Material gráfico e audiovisual.

12


DESTINATARIOS/AS

COMPOร ENTES

Nais e pais

Intervenciรณn familiar

Mestres/as e educadores/as

Adestramento habilidades Emociรณns e sentimentos Comunicaciรณn eficaz Resoluciรณn de conflitos

13


R/Colรณn, 20 (Edif. O Pescador 1ยบ piso) C.P. 36780 A Guarda - Pontevedra Tfno: 986 614 407 / 640 086 376 www.erguete.org info@erguete.org

@erguetebaixomino

@erguetebm


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.