Guia Programas Educativos Curso 2018/19

Page 1

Guía de Programas de Prevención e Educación para a Saúde Ámbito escolar e familiar

Curso 2018/2019


ÍNDICE DE PROGRAMAS 

“Educación para a Saúde na Escola” e “Prevención do Consumo de Drogas na Escola”.

“Intervención socioeducativa na aula e TICs” - Apoio aos materiais didácticos de Educación para a Saúde na Escola.

“Non pasa nada, Pasa algo?” – Prevención consumos substancias.

“Empodérate” - Mindfulness.

“Perséfone Saúde” – Dependencias Emocionais.

“Máis que un Teito” – Pautas Educativas para Nais/Pais/Titores.

2


“EDUCACIÓN PARA A SAÚDE NA ESCOLA” e “PREVENCIÓN DO CONSUMO DE DROGAS NA ESCOLA” Descrición É un Programa que se desenvolve na Comarca dende o curso 1994-95 e que se sustenta na aplicación na aula duns contidos curriculares transversais axeitados para reforzar uns hábitos saudables dende a primeira infancia ata os 18 anos. Obxectivos Coñecer e apreciar os valores saudables e as normas de convivencia, adquirir habilidades para a prevención e para afrontar os conflitos futuros, e fomentar a hixiene e a saúde. Metodoloxía  Presentación do programa dirixido ao profesorado pola técnica de prevención. 

Aplicación do material didáctico na aula por parte do/a titor/a.

Seguimento da aplicación e apoio técnico durante o curso escolar.

Contidos  Coidado e mantemento da saúde. 

Autoestima, autonomía, responsabilidade e independencia persoal.

Toma de decisións e control emocional.

Interacción

social,

presión

de

grupo,

comunicación

interpersoal. 

Habilidades sociais e de resistencia. 3


Fomento de valores e actividades de ocio saudables.

Información sobre o alcohol, o tabaco e outras drogas.

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Titores/as e mestres dos centros escolares  Alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria e as súas familias No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social da Asociación Érguete Recursos Materiais  Guía metodolóxica

para

o

profesorado. 

Cadernos para o alumnado.

Cómics: 6º primaria.

Fichas para nais/pais.

Este material será facilitado ao profesorado en CD/DVD para a súa utilización cando o precisen.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Nenos e nenas 3-6 anos

Autoimaxe e relaxación

Nenos e nenas 6-12 anos

Toma de decisións

Adolescentes 12-16 anos

Emocións e sentimentos

Mozos/as 16-18 anos

Adestramento habilidades

Mestres/as e educadores/as

Actividades de lecer

Pais e nais

Tolerancia e cooperación

4


“INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA NA AULA e TICs” - Apoio aos materiais didácticos de Educación para a Saúde na Escola Descrición É un programa transversal de información e d e adestramento en habilidades e competencias persoais e sociais do alumnado, para un maior afianzamento da súa personalidade e unha mellor xestión dos posibles conflitos futuros.

Obxectivos

 Mellorar as competencias e habilidades persoais e sociais.  Favorecer unha mellor comunicación entre iguais.  Potenciar unha elección de valores, actitudes e

comportamentos

saudables.  Incrementar a autoestima e o sentido crítico.

5


Metodoloxía A intervención é realizada polas técnicas de prevención directamente na aula e en horario lectivo, previa selección das aulas en coordinación cos orientadores/as e titoras/es. Consta de 5 sesións de traballo dunha duración aproximada de 50 minutos cada unha, respetando a temporalidade das clases, e utilizando unha metodoloxía dinámica e con técnicas interactivas. Contidos 

Coidado e mantemento da saúde.

Autoestima, autonomía, responsabilidade e independencia persoal.

Toma de decisións e xestión de conflitos.

Control emocional e relaxación.

Interacción

social,

presión

de

grupo,

comunicación

interpersoal. 

Habilidades e competecias persoais e sociais.

Fomento de valores e actividades de ocio saudables.

Información sobre condutas aditivas: substancias (alcohol, tabaco e outras drogas), novas tecnoloxías, ludopatías, adiccións

sociais

e

comportamentais,

dependencias

emocionais. Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria e as súas familias

6


 Titores/as das distintas aulas nas que se impartan os obradoiros No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social / Psicóloga  Traballadora Social

Recursos Materiais 

Material gráfico e audiovisual.

Folletos informativos.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Nenos e nenas 3-6 anos

Cognitivo

Nenos e nenas 6-12 anos

Autoimaxe e relaxación

Adolescentes 12-16 anos

Toma de decisións

Mozos/as 16-18 anos

Emocións e sentimentos

Mestres/as e educadores/as

Adestramento habilidades

Pais e nais

Actividades de lecer Tolerancia e cooperación

7


“NON PASA NADA, PASA ALGO?” – Prevención consumos substancias Descrición É unha intervención que se desenvolve nas aulas de 3º e 4ª da ESO ou FPB con alumnado onde se detectaron situacións conflitivas e/ou de risco. Obxectivos  Proporcionar información sobre as drogas que se consumen de forma clara, realista e axeitada.  Dar a coñecer os factores de protección e de risco nos ámbitos persoal, familiar, escolar e comunitario.  Ensinar habilidades sociais de adestramento e afrontamento en situacións.  Promover coa familia un incremento das habilidades de xestión, comunicación e negociación familiar. Metodoloxía A intervención é realizada polas técnicas de prevención directamente na aula e en horario lectivo, previa selección das aulas en coordinación cos orientadores/as e titores/as. Consta de 5 sesións de traballo dunha duración aproximada de 50 minutos cada unha, respectando a temporalidade das clases, e utilizando unha metodoloxía dinámica e con técnicas interactivas.

8


Contidos 

A diversión saudable e o consumo de drogas.

Efectos e consecuencias do consumo de drogas.

Mitos, tópicos e falsas crenzas.

Habilidades de afrontamento.

Lecer saudable.

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Alumnado de Educación Secundaria e as súas familias  Titores/as das distintas aulas nas que se impartan os obradoiros No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social / Psicóloga  Traballadora Social

9


Recursos Materiais 

Folletos e guías sobre substancias.

Material gráfico e audiovisual.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Mozos/as entre 14-18 anos Mestres/as e educadores/as Pais e nais

Autoimaxe e relaxación Toma de decisións Emocións e sentimentos Adestramento habilidades Actividades de lecer Tolerancia e cooperación Intervención familiar

10


“EMPODÉRATE” - Mindfulness Descrición Trátase dun novedoso programa de intervención na aula con nenos/as de 1º, 2º e/ou 3º ciclo de Educación Primaria onde se experimentará con ferramentas relacionadas coa práctica meditativa-mindfullness (atención plena). Obxectivos  Mellorar

as

relacións

interpersonais.  Reducir as situacións de conflictividade.  Mellorar as capacidades de aprendizaxe e a memoria.  Gañar unha mellor regulación das emocións.  Aumentar a empatía e a compaixón.  Aminorar os niveis de estrés, ansiedade e medo.  Afianzar novos modelos de intervención en prevención. Metodoloxía A intervención é realizada pola técnica de prevención directamente na aula e en horario lectivo, previa selección das aulas en coordinación cos orientadores/as e titores/as. Consta de 5 sesións dunha duración aproximada de 50 minutos cada unha, aproveitando a duración dunha clase, e utilizando unha metodoloxía lúdica e dinámica. 11


Contidos 

Pensamentos, emocións e sentimentos

Identidade persoal

Autoconciencia

Conduta ética

Autoaceptación

Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Alumnado de Educación Infantil e Primaria e as súas familias  Titores/as das distintas aulas nas que se impartan os obradoiros No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social da Asociación Érguete Recursos Materiais 

Material audiovisual.

Esterilla, coxín e/ou manta.

Diverso material funxible.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Nenos e nenas 6-8 anos

Autoimaxe e relaxación

Mestres/as e educadores/as

Emocións e sentimentos

Pais e nais

Adestramento habilidades Tolerancia e cooperación Comprensión

12


“PERSÉFONE SAÚDE” – Dependencias Emocionais Descrición Trátase dun novidoso programa de intervención na aula, dirixido a adolescentes e mozos/as de Secundaria, Ciclos ou Bacharelato en idades comprendidas entre 12 e 18 anos, onde se tratarán aspectos baseados no autocoñecemento e na conciencia de responsabilidade para a creación e xestión da propia saúde. Obxectivos  Potenciar relacións saudables: dun mesmo e cos demais.  Facilitar o autocoñecemento, a partir da exploración das capacidades e competencias persoais, para conectarse coa súa motivación.  Promover a aprendizaxe de actitudes e hábitos compatibles coa prevención de enfermidades de transmisión sexual, trastornos de conduta alimentaria e embarazos non desexados, entre outros.  Gañar unha mellor regulación das emocións.  Aumentar a empatía, o respecto e a comprensión.  Minorar os niveis de estres, ansiedade e medo.  Afianzar novos modelos de intervención en prevención.


Metodoloxía A intervención é realizada pola técnica de prevención directamente na aula e en horario lectivo, previa selección

das

aulas

coordinación

en cos

orientadores/as e titores/as. Existen dous temas básicos para tratar

neste

programa

en

función das necesidades do grupo: por un lado, o traballo coa Autoestima e a Imaxe Corporal e, por outro lado, Máis que Afectividade onde se abarcarán aspectos relacionados coas relacións e a sexualidade. Consta de 5 sesións dunha duración aproximada de 50 minutos cada unha, aproveitando a duración dunha clase, e utilizando unha metodoloxía lúdica, dinámica e tamén a través das Tics e das redes sociais incorporando técnicas innovadoras de comunicación como a PNL (Programación Neurolinguística). Contidos 

Identidade persoal

Autoconciencia

Autoestima e autoaceptación

Imaxe corporal

Alimentación

Afectividade

14


Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  Alumnado de Educ. Secundaria, Ciclos ou Bacharelato ata 18 anos  Titores/as das distintas aulas nas que se impartan os obradoiros No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social da Asociación Érguete  Traballadora Social da Asociación Érguete Recursos Materiais 

Material audiovisual e informático.

Folletos informativos.

Diverso material funxible.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Mozos/as entre 14-18 anos

Autoimaxe e relaxación

Mestres/as e educadores/as

Emocións e sentimentos Adestramento habilidades Tolerancia e cooperación Comprensión

15


“MÁIS QUE UN TEITO” – Pautas Educativas para Nais/Pais/Titores Descrición É un programa de prevención familiar que pretende crear un espazo presencial para as familias onde poder tratar calquera temática de interese en relación á educación dos fillos/as. Obxectivos  Promover unha maior implicación dos pais/nais e/ou titores como axentes de saúde.  Fomentar

a

adquisición

de

coñecementos,

habilidades

e

competencias persoais para desenvolver a importante tarefa educativa coas mellores ferramentas posibles. Metodoloxía Ofrecemos dúas variantes diferenciadas:  Non

presencial:

cunha

publicación electrónica onde se tratan diversos temas que promoven

e

factores

de

reforzan

os

protección

familiar.  Presencial: en pequenos grupos trátanse uns temas que poden ser máis relevantes para o grupo ao que vai dirixido: familias con fillos/as en idade infantil, en primaria ou en secundaria.

16


Tanto as intervencións coma o Newsletter Familiar son realizadas polas técnicas de prevención xunto coa participación dos Servizos Sociais dos Concellos e por outros/as profesionais e colaboradores/as. En función das necesidades, intereses e posibilidades das familias, xunto co Equipo Directivo do colexio e as ANPAs, estableceranse as pautas en cada comunidade. As sesións presenciais a realizar en cada centro educativo ou Concello terán unha duración aproximada de 90 minutos. Coordinarase o calendario de sesións presenciais e o material publicado para acadar a máxima participación da familia, ofrecendo se é o caso, servizo de gardería. Contidos 

A comunicación familiar.

Límites e normas dende a familia.

A autoestima e a familia.

A educación afectivo-sexual.

Como actuar ante as novas tecnoloxías.

Alimentación saudable.

A educación en valores: respecto e responsabilidade.

Achegamento ás drogas e outras condutas aditivas.

17


Recursos Humanos Nos Centros Escolares:  Directores/as e/ou Orientadores/as dos centros  ANPA’s dos Centros Educativos  Familias do alumnado No desenvolvemento do Programa:  Educadora Social / Ppsicóloga  Traballadora Social Recursos Materiais 

Material gráfico e audiovisual.

Unidades didácticas para os/as pais/nais/titores.

DESTINATARIOS/AS

COMPOÑENTES

Nais e pais

Intervención familiar

Mestres/as e educadores/as

Adestramento habilidades Emocións e sentimentos Comunicación eficaz Resolución de conflitos

18


R/Colรณn, 20 (Edif. O Pescador 1ยบ piso) C.P. 36780 A Guarda - Pontevedra Tfno: 986 614 407 / 640 086 376 www.erguete.org info@erguete.org

@erguetebaixomino

@erguetebm