Page 1

7+($*$9(352-(&7

$<,$11,6.876$9$.,6&+5,672),'(6 (5*,7%('$//,

&217(1763$*(

81,7('28%/('(6,*102'8/(


&21&,'(5,1*7+(6,7( 7KHWRWDODUHDRIWKHKLJKOLJKWHGVLWH LVDSSUR[LPDWHO\DFUHV 7KHDUHDLVUDUHO\YLVLWHGDQGWKHUH LVDORWRIIDOOHQGHEULVIURPWKH WUHHVFRYHULQJWKHSDWKV 7KHZRRGODQGZDVXVHGSULPDUHO\DV VKHOWHUIRUWKHRFFXSDQWVRIWKHQHDU E\FRWWDJH 4XHHQV&RWWDJH  7KHFRORQLVDWLRQZDVVXSSRUWHGE\WKH /LQQ]HQ6RFLHW\RQEHKDOIRIDOORU QLWKROLJLVWVWRPDLQWDLQWKHDUHDDVD VXEXUEDQKDYHQIRUELUGV 7KHDUHDGLUHFWO\ZHVWRIRXUVLWHLV DFRQVHUYDWLRQDUHDZKLFKFRQWDLQV ORQGRQ¶V¿QHVWEOXHEHOOZRRGVNHSW SXUHO\LQWDFW ,QWUHHVZHUHSODQWHGRI ZKLFK2DN3RSODU%LUFKDQG'RXJODV )LUZHUHWKHPDMRULW\ %HWZHHQWKH\HDUVDQG6LU $UWKXU:LOOLDP+LOOV%XLOGDQHZURDG JRLQJWRWKH4XHHQV&RWWDJHRSHQLQJ QHZYLHZV SDWKVDUHQRORQJHULQHY LGDQFH 7KHJURXQGVZHUHWKHQSODQWHG ZLWK/LOOLHV6QRZGURSHV3ULP5RVHV 1DUVLVVLVDQGLQ(QJOLVK2DNV ZHUHSODQWHG

&RQVHSWGUDZLQJV


&RQWH[WXDOLVLQJWKHFRQVHSWGHVLJQ

,1,7,$/,'($6

'(9(/23,1*72:$5'67+( =,**85$7 $VHULHVRIVNHWFKHVH[ SORULQJDOWHUQDWLYHGHVLJQ SURSRVDOVWKDWZRXOGDOORZ XVWRH[SORUHGLIIHUHQW UHDFWLRQVWRWKHEULHI :HORFNHGDWWKHZD\LQ ZKLFK.HZJDUGHQV UR\ DOERWDQLFDOJDUGHQV.HZ  DGYHUWLVHVLWVDWWUDF WLRQV 7KHPDSWKDWZHUHFHLYHG XSRQHQWHULQJWKHJDUGHQV DGYLVHVXVWRWDNHDFHU WDLQSDWKDQGYLVLWVLJKWV LQDQRUGHUWKDWLVFRQYH QLHQWIRUWUDYHOKRZHYHU WKLVPDSZDVQRWIURXV DVZHGHFLGHGWRUHZULWH LWVRWKDWLWZRXOGSRWHQ WLDOO\GLFWDWHDSDWKWKDW ZRXOGVXLWZKDWZHKDGLQ PLQGLQWHUPVRIDGHVLJQ

3URJUHVVLQJIRUZDUGVIURPWKHLQLWLDOFRQFHSWDERXWUHSODFLQJWKH3DJRGDDQGGHYHORSLQJLWLQWRDVWUXFWXUHWKDWZRXOG VHUYHWKHSXUSRVHWRFHOHEUDWHWKHOLIHRIWKHFHQWXU\SODQW:HPRYHGRQWRDQDUHDRIWKHSDUNWKDWVHHPHGWREHDEDQ GRQHGDQGLQGLVXVH WKLVDFWXDOO\VHHPHGWREHWKHFDVHDVIXUWKHUUHVHDUFKWROGXV 7KLVZDVWKHLPSUHVVLRQWKDWZDV OHIWZKHQZHVDZLWLQLWLDOO\ 7DNLQJLQVSLUDWLRQIURPWKH3DJRGDZHZDQWHGWRGHVLJQVRPHWKLQJWKDWZRXOGKDYHDQH[RWLFVW\OHIRUWKHSDUNDQGDWWUDFW DQHZW\SHRIFXVWRPHUWKHSDUNKDSSHQVWRKDYHDORWRIGLIIHUHQWFXOWXUDOUHIHUHQFHVWKDWZRXOGRQO\VHUYHWRDPSOLI\ RXUDUFKLWHFWXUDOVW\OHDQGVKRXWWKHPHVVDJHWKDWZHZHUHWU\LQJWRHODERUDWHRQDIWHUDOODUFKLWHFWXUHLVLWVRZQODQ JXDJH &RQWLQXLQJRQIURPWKHLQLWLDOUHDFWLRQRISURGXFLQJDQLGHDWKDWFLUFXODWHGDURXQGWKHSODQWZHEHJDQWRSURGXFHDORW RIVNHWFKHVWKDWIROORZHGWKLVWKHPHDWWHPSWLQJWRGHYHORSDGHVLJQWKDWZDVYLVXDOO\SRZHUIXOEXWDWWKHVDPHWLPHVRPH WKLQJWKDWZRXOGKDYHDVXEHIIHFW


35(&('(17,0$*(6

%DURTXHDUFKLWHFWXUHVWDUWLQJLQWKHHDUO\WKFHQWX U\LQ,WDO\WRRNWKHKXPDQLVW5RPDQYRFDEXODU\RI5H QDLVVDQFHDUFKLWHFWXUHDQGXVHGLWLQDQHZUKHWRULFDO WKHDWULFDOVFXOSWXUDOIDVKLRQH[SUHVVLQJWKHWULXPSK RIDEVROXWLVWFKXUFKDQGVWDWH1HZDUFKLWHFWXUDOFRQ FHUQVIRUFRORUOLJKWDQGVKDGHVFXOSWXUDOYDOXHVDQG LQWHQVLW\FKDUDFWHUL]HWKH%DURTXH%XWZKHUHDVWKH 5HQDLVVDQFHGUHZRQWKHZHDOWKDQGSRZHURIWKH,WDO LDQFRXUWVDQGZDVDEOHQGRIVHFXODUDQGUHOLJLRXV IRUFHVWKH%DURTXHZDVLQLWLDOO\DWOHDVWGLUHFWO\ OLQNHGWRWKH&RXQWHU5HIRUPDWLRQDPRYHPHQWZLWKLQ WKH&DWKROLF&KXUFKWRUHIRUPLWVHOILQUHVSRQVHWRWKH 3URWHVWDQW5HIRUPDWLRQ7KH&RXQFLORI7UHQW ±  LVXVXDOO\JLYHQDVWKHEHJLQQLQJRIWKH&RXQWHU 5HIRUPDWLRQ 7KH%DURTXHSOD\HGLQWRWKHGHPDQGIRUDQDUFKLWHFWXUH WKDWZDVRQWKHRQHKDQGPRUHDFFHVVLEOHWRWKHHPR WLRQVDQGRQWKHRWKHUKDQGDYLVLEOHVWDWHPHQWRI WKHZHDOWKDQGSRZHURIWKH&KXUFK7KHQHZVW\OHPDQL IHVWHGLWVHOILQSDUWLFXODULQWKHFRQWH[WRIQHZUH OLJLRXVRUGHUVOLNHWKH7KHDWLQHVDQGWKH-HVXLWV ZKLFKDLPHGWRLPSURYHSRSXODUSLHW\%\WKHPLGGOHRI WKHWKFHQWXU\WKH%DURTXHVW\OHKDGIRXQGLWVVHFX ODUH[SUHVVLRQLQWKHIRUPRIJUDQGSDODFHV¿UVWLQ )UDQFH²DVLQWKH&KkWHDXGH0DLVRQV  QHDU3DULV E\)UDQoRLV0DQVDUW²DQGWKHQWKURXJKRXW(XURSH

35(&('(17,0$*(6 7+($=7(&&8/785(

7KHFDSLWDOFLW\RIWKH$]WHFHPSLUHZDV 7HQRFKWLWODQQRZWKHVLWHRIPRGHUQGD\ 0H[LFR&LW\%XLOWRQDVHULHVRILVOHWVLQ /DNH7H[FRFRWKHFLW\SODQZDVEDVHGRQ DV\PPHWULFDOOD\RXWWKDWZDVGLYLGHGLQWR IRXUFLW\VHFWLRQVFDOOHGFDPSDQV7KHFLW\ ZDVLQWHUODFHGZLWKFDQDOVZKLFKZHUHXVHIXO IRUWUDQVSRUWDWLRQ 7HQRFKWLWODQZDVEXLOWDFFRUGLQJWRD¿[HG SODQDQGFHQWHUHGRQWKHULWXDOSUHFLQFW ZKHUHWKH*UHDW3\UDPLGRI7HQRFKWLWODQURVH PDERYHWKHFLW\+RXVHVZHUHPDGHRI ZRRGDQGORDPURRIVZHUHPDGHRIUHHG>@ DOWKRXJKS\UDPLGVWHPSOHVDQGSDODFHVZHUH JHQHUDOO\PDGHRIVWRQH $]WHFVDGPLUHG0L[WHFFUDIWVPDQVKLSVRPXFK WKDWWKH\LPSRUWHGDUWLVDQVWR7HQRFKWLW ODQDQGUHTXHVWHGZRUNWREHGRQHLQFHUWDLQ 0L[WHFVW\OHV7KH$]WHFVDOVRDGPLUHGWKH 0L[WHFFRGLFHVVRVRPHRIWKHPZHUHPDGHWR RUGHUE\0L[WHFDIRUWKH$]WHFV,QWKHODW HUGD\VKLJKVRFLHW\$]WHFZRPHQVWDUWHGWR ZHDU0L[WHFFORWKLQJVSHFL¿FDOO\WKHTXH[ TXHPHWO,WZDVZRUQRYHUWKHLUWUDGLWLRQDO KXLSLODQGPXFKFRYHWHGE\WKHZRPHQZKR FRXOGQRWDIIRUGVXFKLPSRUWHGJRRGV


$33/<,1*7(;785(672 7+(=,**85$7'(,61

7KLVVHFWLRQFRQWLQXHVRQH[SODLQLQJWKHYDULRXVVWHSVWKDWZHUHFDUULHGRXWWRFRQGXFWWKHH[SHULPHQWZLWKWKH]LJJXUDWGHVLJQ 7KHLGHDRIWKHGHVLJQZDVWRFRPSRVLWHDOOWKHSULQFLSDOVZHZDQWHGWRLQWHJUDWHLQWRDDUFKLWHFWXUDOFRPSRVLWLRQUHVXOWLQJLQDIXQF WLRQDOVWUXFWXUHDQGGHYHORSWKHVHSULQFLSDOVLQWRDFRQFOXVLRQWKDWZDVHDV\WRSURGXFHWKHUHIRUHDOORZLQJXVWRGHYHORSLWWREH LQWHJUDWHGZLWKRWKHUGHVLJQVODWHURQ7KLVZDVLQWKHKRSHWKDWZKDWHYHUGHVLJQZH¿QDOL]HGRQZHZRXOGQRWORVHDQ\GHSWKLQWUDQVL WLRQDQGGHYHORSPHQWOHDYLQJLQWDFWDEUHDWKRIFRQVLGHUDWHGHVLJQWKDWZRXOGEHERWKDHVWKHWLFDQGHUJRQRPLF2QHRIWKHIDFWRUVZHIHOW ZDVDVWURQJDUHDWRZRUNRQZDVERQWKHFULWLFLVPVWKDW&$'VW\OHGDUFKLWHFWXUHW\SLFDOO\LVGLVHQJDJHGZLWKWKHFXOWXUDODVSHFWVRID SURMHFWDQGWKDWWKHDHVWKHWLFVXVXDOO\GHWHUPLQHWKHRYHUDOOIRUPDQGOHDGWKHGHVLJQRIWHQPDNLQJWKHGHVLJQXQDIIRUGDEOHVWUXFWXU DOO\Ã&#x20AC;DZHGDQGIXQFWLRQDOO\LPSRWHQW$VDWHDPZHPDGHWKHFRQVFLRXVGHFLVLRQWRPDNHDQHIIRUWWRLQWHJUDWHDVPXFKRIDHGXFDWLRQDODQG FXOWXUDOUHIHUHQFHDVLWZRXOGEHSRVVLEOHZLWKRXWORRVLQJDVWURQJDHVWKHWLFSUHVHQFH7KHFRQFHSWEHKLQGWKH=LJJXUDWGHVLJQZDVWRPDNH LWDIXQHGXFDWLRQDOSOD\JURXQGZKHUHWKHIDPLOLHV WKHPDMRULW\RI.HZJDUGHQVFXVWRPHUVKDSSHQWREH\RXQJIDPLOLHV JHWDZDONWKURXJK WKLVDQFLHQWFXOWXUHDQGKRZLWZDVDOOEDVHGDURXQGSDJDQLVPDQGWKHZD\VLQZKLFKWKH\FHOHEUDWHGWKHLUUHOLJLRXVFHUHPRQLHV ,QIURVLJKWLWKLQNWKDWLWLVDJUHHGWKDWWKLVZDVDQHVVDVU\VWHSLQWKHSURFHVVHVRIUHDOL]LQJWKHGHVLJQSRWHWLDODQGSXVKLQJWKH JURXSWRGHYHORSLQJWKHSURMHFWLQWREORVVRPLQJKRZHYHUWKHVDPHHIIHFWVFRXOGKDYHEHHQDFKLHYHGZLWKRXWFRQFLGHULQJWKLVGHVLJQDVD ¿QDORXWFRPHDQGSURMHFWLQJWKHLGHDOVZHKDGRQWRDGHVLJQWKDWZHFRQFLGHUHGDVEHLQJPRUHDSURSULDWH

7+(=,**85$7'(,61 35(/,0$15<5(1'(56

7KHVHUHQGHUVZHUHSURGXFHGEHIRUHIXOO\GHYHORS LQJWKHGHVLJQVRWKDWZHFRXOGYLVXDOL]HWKHVSD FLDOTXDOLWLHVRIWKHVWUXFWXUH:HLQWHQWLRQDOO\ SURGXFHGWKHJHQHUDORXWOLQHRIWKHGHVLJQVRWKDW LWVSUHVHQFHFRXOGEHIHOWZLWKLQWKHVSDFHZHKDG FKRVHQLWDOVRHQDEOHGXVWRFRQVLGHUWKHLPSOLFD WLRQLWZRXOGKDYHRQWKHVLWHDQGWKHZD\LQZKLFK DFFHVVHVFRXOGEHJUDQWHGNHHSLQJLQPLQGWKHIDFW WKDWZHZDQWHGWRSURGXFHDGHVLJQWKDWDOORZHGWKH SHUVRQSHRSOHYLVLWLQJWKHVSDFHWRJRWKURXJKD MRXUQH\WKDWPDGHWKHPHPSDWKLVHZLWKWKHSURMHFW DQGXQGHUVWDQGWKHUHDVRQIRULWVH[LVWHQFH 7KHUHQGHUVRQWKLVSDJHJLYHDVFDOHDQGDQRYHUDOO SUHVHQFHRIWKHGHVLJQZLWKLQWKHLPPLGLDWHFRQWH[W 7KHUHQGHUVJLYHDQLPSUHVVLRQRQWKHLPSDFWWKLV VWUXFWXUHZRXOGKDYHRQDSHUVRQLIORRNHGDWIURP H\HOHYHOIURPJURXQGKLJKW


7+(=,**85$7'(,61 6(&7,21$1'6,7(3/$1

7KLVHOHPHQWVKRZVIXUWKHUKRZWKH=LJJX UDWGHVLJQZRXOGZRUN'HYHORSLQJWKHGHVLJQ KDVDOORZHGXVWRWDNHLWIXUWKHU2ULJLQDO O\ZHIRXQGWKDWWKHKHDY\H[WHULRUSUHYHQW HGWKHVWUXFWXUHIURPLQWHJUDWLQJDWDOOZLWK WKHHQYLURQPHQWLQZKLFKLWZDVVHWWKLVZDV DQREYLRXVLVVXHV2XUUHVSRQVHWRWKLVZDV WRVWULSDZD\DOOWKDWVHHPHGXQQHFHVVDU\DQG NHHSZKDWZHIHOWZDVQHHGHG$QRWKHULVVXHV WKDWZDVVHHQZDVWKDWZLWKNHHSLQJWKHH[WH ULRUVRVLPLODUWRWKHRULJLQDO=LJJXUDWGH VLJQWKDW,ZRXOGPHDQYHU\OLWWOHWRUHSUR GXFHLW7KHUHIRUHZHVWULSSHGDZD\VRPHRI WKHYHUWLFDOH[WHULRUZDOOVDOORZLQJDGLUHFW YLHZRIWKHFHQWXU\SODQWZLWKRXWREVWUXF WLRQ7KLVDOORZVWKHFRQVXPHUVRIWKHEXLOG LQJWRXQGHUVWDQGWKHXVHDQGSXUSRVHRIWKH EXLOGLQJDVVRRQDVWKH\DSSURDFKWKHVWUXF WXUHOHDYLQJWKHPWREHLQWULJXHGE\ZKDWWKH FRQQHFWLRQLVWRWKHGHJHQHUDWHG=LJJXUDW

'(9(/23,1*7+('(6,*1 7KHGHVLJQSULQFLSDOVEHKLQGDOORIWKH VNHWKHVRQWKLVSDJHDUHWKHVDPHDQGIRU WKDWUHDVRQWKH\DOOKDSSHQWRKDYHDVLP LODUVW\OHLQWKDWWKH\XHWKHFRQFHSWRI ZUDSSLQJDURXQGWKHSODQWDQGH[]DJHUDWLQJ WKHLGHDRIWKLVSODQWWDNLQJFHQWHUVWDJH 7KHFRQFHSWWKDWWKHUHDOODOVRSOD\LQJ ZLWKLVWKHMRXUQH\E\WKVLWLVPHQWWKH ZD\LQZKLFKWKHFRQVXPHUZRXOGWUDYOHWR WKHSODQWLWVHOIWKHEUHLIRXWOLQHVWKDW ZHVKRXOG³FHOHUEUDWHWKHSODQW´DQGWKLV LVZKDWZHZHUHDWWHPSWLQJWRGRDQGWKDW LVZKDWZHGLVFRYHUHGLQWKHQH[WFRXSOH RISDJHV

7KHIROORZLQJDUHDVHULHVRI VNHWFKHVWKDWZHGHYHORSHG RULJLQDOO\$IWHU¿QLVKLQJWKH =LJJXUDWGHVLJQZHGHFLGHGWR WKHQJREDFNDQGDWWHPSWWR LQWHUJUDWHZDWZHKDGOHDUQW LQWRDPRUHFKDOOHQJLQJRXW FRPHVRPWKLQJWKDWSXVKHV WKHERXQGHULHVRIWHFNQROJ\ IXUWKHUDQGDOVRGHYHORSRXU VW\OHRIGHVLJQLQJ


=,**85$73/$16

3ODQ )URPWKHWKLUGÃ&#x20AC;RRUVKRZLQJWKHZD\ LQZKLFKWKHH[WHULRUVWDLUZHOOV DUHVRJHRPHWULFJUDQWLQJDFFHVVIURP WKHWRSDSSRVHWRWKHERWWRP

)857+(5'(9(/230(172) 25,*,1$/&21&(37 WKHUHFRQVLGHUDWLRQDQGUHGHYHORSPHQWRIWKHRULJLQDOGH VLJQXVLQJZKDZHKDGJDLQHGIURPWKH=LJJXUDWZDVWKHLGH DORXWFRPHDQGWKDWVZKDWZHEHJDQWRGRQH[W7KHVDPH FRQFHSWH[LVWHGLQWKDWLWZDVVWLOODW\SHRIFLUFXODLRQ IRUPHGDURXQGWKHSODQWWRJUDQWWKHSHRSOHYLHZLQJLWD GHJUHHYLHZRIWKHSODQWDQGDOVRWKHVDPHZRXOGDSSO\ IRUZKHQORRNLQJRXWRIWKHZRRGVLQWR.HZJDUGHQVLWVHOI WKHLVVXHVZLWKWKLVGHVLJQZDVWKDWWKHUHZDVQRSODQRQ FUHDWLQJDQ\FRPPXQDOVSDFHIRUSHRSOHWRUHOD[ZLWKLQ WKHUHIRUHWKDZRXOGQHHGWREHFRQFLGHUHG

3ODQ )URPWKHVHFRQGÃ&#x20AC;RRUWKLVFXWVKRZVWKHDFFHVVWRWKHLQGLYLGXDO URRPVDIWHUDFFHGLQJWKHVSLUDOVWDLUVLQWKHLQVLGHRIWKHGHVLJQ 7KHVHURRPVVHHPVHJUHJDWHGLQLWLDOO\KRZHYHUWKH\FDQEHHQWHUHG WKURXJKWKHFRQQHFWHGEULGJHV7KHLGHDLVWKDWHDFKDUHDKDVLWVRZQ VSHFLDOYLHZVDQGFRPPXQDOVSDFHV

3ODQ 6KRZLQJWKHZD\LQZKLFKWKHVSLUDOVWDLUZHOOHQ WHUVWKHJURXQGÃ&#x20AC;RRUDQGWKHVSDFHWKDWKDVEHHQ GHLJQHGIRUWKH¿UVWÃ&#x20AC;RRU$JDLQWKHLGHDWKDWWKH &HQWXU\SODQWLVLGROL]HGDQGFHQWUDOLVHGDVDUH VXOWKDVEHHQFDUULHGWKURXJKIURPWKH¿UVWLGHD


35(&('(17,0$*(6 $571(9$8(

6W\OHRIDUWDUFKLWHFWXUHDQGDSSOLHGDUW²HVSHFLDOO\ WKHGHFRUDWLYHDUWV²WKDWSHDNHGLQSRSXODULW\DWWKH WXUQRIWKHWKFHQWXU\ ± $UW1RXYHDXLVDQDSSURDFKWRGHVLJQDFFRUGLQJWRZKLFK DUWLVWVVKRXOGZRUNRQHYHU\WKLQJIURPDUFKLWHFWXUHWR IXUQLWXUHPDNLQJDUWSDUWRIHYHU\GD\OLIH7KHPRYH PHQWZDVVWURQJO\LQÃ&#x20AC;XHQFHGE\&]HFKDUWLVW$OSKRQVH 0XFKDZKHQ0XFKDSURGXFHGDOLWKRJUDSKHGSRVWHUZKLFK DSSHDUHGRQ-DQXDU\LQWKHVWUHHWVRI3DULVDV DQDGYHUWLVHPHQWIRUWKHSOD\*LVPRQGDE\9LFWRULHQ 6DUGRXVWDUULQJ6DUDK%HUQKDUGW>@,WZDVDQRYHU QLJKWVHQVDWLRQDQGDQQRXQFHGWKHQHZDUWLVWLFVW\OH DQGLWVFUHDWRUWRWKHFLWL]HQVRI3DULV,QLWLDOO\ FDOOHGWKH6W\OH0XFKD 0XFKD6W\OH WKLVVRRQEHFDPH NQRZQDV$UW1RXYHDX $UW1RXYHDX¶V¿IWHHQ\HDUSHDNZDVPRVWVWURQJO\IHOW WKURXJKRXW(XURSH²IURP*ODVJRZWR0RVFRZWR0DGULG² EXWLWVLQÃ&#x20AC;XHQFHZDVJOREDO+HQFHLWLVNQRZQLQYDU LRXVJXLVHVZLWKIUHTXHQWORFDOL]HGWHQGHQFLHV>@,Q )UDQFH+HFWRU*XLPDUG¶VPHWURHQWUDQFHVVKDSHGWKH ODQGVFDSHRI3DULVDQG(PLOH*DOOpZDVDWWKHFHQWHU RIWKHVFKRRORIWKRXJKWLQ1DQF\9LFWRU+RUWDKDGD GHFLVLYHLPSDFWRQDUFKLWHFWXUHLQ%HOJLXP>@0DJD ]LQHVOLNH-XJHQGKHOSHGVSUHDGWKHVW\OHLQ*HUPDQ\ HVSHFLDOO\DVDJUDSKLFDUWIRUPZKLOHWKH9LHQQD6H FHVVLRQLVWVLQÃ&#x20AC;XHQFHGDUWDQGDUFKLWHFWXUHWKURXJKRXW $XVWULD+XQJDU\$UW1RXYHDXZDVDOVRDPRYHPHQWRI GLVWLQFWLQGLYLGXDOVVXFKDV*XVWDY.OLPW&KDUOHV5HQ QLH0DFNLQWRVK$OSKRQVH0XFKD5HQp/DOLTXH$QWRQL *DXGtDQG/RXLV&RPIRUW7LIIDQ\HDFKRIZKRPLQWHU SUHWHGLWLQWKHLURZQLQGLYLGXDOPDQQHU

&21&(37,$/ 6.(7&+(6


'(9(/23,1*7+(&217(;7219,(:

7KHVHDUHWKH¿UVWUHQGHUVWKWZHKDYHFRPSLOOHGWKDWZHGLGRQWKHVRIZDUH9,(:$VDUHVXOWRIKHQDWXUHRIWKHSURMHFWZHIRXQG WKDWWKHVLWHZDVDQLP QFUHGLEDO\LPSRUWDQWSDUWRIWKHSURMHFW7KHZD\LQZKLFKWKHGHVLJQEOHHGVLQZLWKLWVVXURXQGLQJVZDVLPSRW WDQWDQGLWZDVQHVVDVDU\WRXQGHUVWDQGWKHZD\LQZKLFKWKLVZRXOGZRUN 7KHRWKHUUHVRQIRUXVLQJDQHQYLURPHQWJHUDWLQJUHQGHULQJV\VWHPZDVWRDOVRDOORZXVWRSUHVHQWRXUFRQFHSWLQDSKRWRUHDOLVWLFPDQ QHUDQGLPRULYHWKHTXDOLW\RIWKHZRUN

'(9(/230(172)1(:,'($6

$IXUWKHUGHYHORSPHQWZDVFUHDWHGEDVHGRQDOOSUHYLRXVSUHFHGHQWVWXGLHV GRQHRQ$UW1HYHRXDQG$]WHFFXOWXUH$OWKRXJKDGUDVWLFVKLIWIURPWKH =LJJXUDWWKLVGHVLJQHQFRPSDVVHVLQLWVHOIDOOWKHPDLQDWWULEXWHVRIERWK RXU¿HOGVRIVWXG\

7KHLQWULFDF\DQGÀXLGL W\RIWKLVQHZGHVLJQLV FUHDWHGLQRUGHUWRXQ GHUVWDQGEHWWHUWKHÀRZ DQGH[SHULHQFHRILW 'LIIHUHQWDWPRVSKHUHV ZHUHXVHGWRHPSKHVL]H RQWKLVH[SHULHQFH


$1(;3/25$7,9(02'/(

$1(;3/25$7,9(02'/(


,17(5*5$7,1*7+(02'(/ ,172$'(6,*1

*527+2)7+(35,0$5< (175$1&(


)857+(5,1*'(9(/230(17

'(6,*1,1*7+(3$7+(:$<6


3/$1


$33/<,1*6&$/(

'(9(/23,1*7+(&(175$/(/(0(17


6+$'2:678'< 6KDGRZVDUHDXQLTXHPHDQ WRFUHWHH[SHULHQFHLQWRD EXLOGLQJ7KHDPRXQWRIGH WDLOSUHVHQWLQWRWKHGH VLJQLVVRLQWULFDWHWKDWWKH VKDGRZFDVWE\LWZKHQKLWE\ WKHVXQLVDIHDVWIRUWKH H\HV

'(7$,/

/HIW $ERYHULJKW'HWDLORIHQWUDQFH 5LJKW1RUWKHOHYDWLRQGHWDLOVKRZLQJHQWUDQFHDQGPDLQVWUXFWXUH 6RXWKHOHYDWLRQRIHQWUDQFHVHHQIURPLQVLGHVKRZLQJWKHVLWWLQJ DUHD


),1$/5(1'(56

9LHZIURPHQGRISDWKZD\VKRZLQJFHQ WUDOHOHPHQW

9LHZIURPRXWVLGHWKHSDWKZD\

),1$/5(1'(56

9LHZIURPSDWKZD\VLGH

9LHZRISDWKZD\VHHQIURPLQVLGH


),1$/5(1'(56

9LHZRIFHQWUDOHOHPHQWDV VHHQIURPVWDQGLQJSODWIRUP

),1$/5(1'(56

3DWKZD\OHDGLQJWRWKHFHQWUDOHOHPW

&HQWUDOHOHPHQW


),1$/5(1'(56

),1$/5(1'(56

(QWUDQFH 9LHZRIFHQWUDOHOHPW


3$1$5$02,&5(1'(56

3$1$5$02,&5(1'(56


6(&7,21

6(&7,21


(OHYDWLRQRIHQWUDQFHDQGFHQWUDOHOHPHQW 7H[WXUHVWXG\

7(;785(

7(;785(

7(;785(

7(;785(


7+($*$9(352-(&7 WKDWZHKDYHZRUNHGRQ LQWKH多UVWVHPHVWHUKDV EHHQRQHRIH[SORUDWLRQ 7KHSURMHFWKDVDOORZHG XVWRJDWKHURXUFROOHF WLYHVNLOOVDQGLQWHUVWV DQGUHSURFHVVDQGGH YHORSWKHPVRKDWWKH\ FUHDWHDSLHFHWKDWZRUNV ZLWKLQWKHSHUDPHWHUVRI RXUGHVLJQPRUDOVDQG GHVLJQEUHLI:HFROOHFW YO\IHHHOWKDWWKHSURMHFW KDVDOORZHGHDFKRQHRI XVWRSXVKWKHERXQGHULHV RIRXUGHVLJQFDSDLOHUWLHV DQGPDWXUHWKHPVRWKDW WKH\DUHPRUHDSSUSULDWH IRUWKHUHDOZRUOG 7KHGHVLJQZHZRXOGVD\ KDVEHHQYHU\VXFFVHVVIXO DQGDOORZVIRUDJURZWK LQGHVLJQDQGDQDSSHDO LQJIDFWRUWKDWFRXOGSR WHQWLDOO\SOHDVHWKHPD MRULW\RIYLVLWRUV

7+(&21&/86,21

Royal Botanic Garden Project  
Advertisement