Page 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

"Κόκκα είλαη οκάς αλζρώπωλ εηδόηωλ λ' αλαγηγλώζθη θαη λα ορζογραθώζηλ, ετόληωλ τείρας θαη πόδας σγηείς αιιά κηζούληωλ πάζαλ εργαζηώλ, οίηηλες ελούκελοη σπό έλα αρτεγόλ οηολδήποηε δεηούζη λ' αλαβηβάζωζηλ ασηόλ δηά παληός κέζοσ εης ηελ έδραλ ηοσ πρωζσποσργού ίλα παράζτε ασηοίς ηα κέζα λα δώζηλ τωρίς λα ζθάπηωζηλ". Εμμανουήλ Ροϊδης

2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ «ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ»

ΛΗ΢ΣΑ ΢ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΡΧΞΑΝΖ ΑΘΟΤ΢ΑΚΖ (΢ΤΝΣΟΝΗ΢ΣΡΗΑ) ΔΗΡΖΝΖ ΓΔΧΡΓΗΛΔΑ ΔΜΤ ΠΑΠΑΓΟΤΛΑ ΓΗΧΣΑ ΕΑΥΑΡΗΑΓΟΤ ΖΛΗΑΝΑ ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΜΗΝΑ ΜΑΤΡΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΑΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤ΢Α Σ΢ΗΦΣ΢Ζ

ΣΜΖΜΑ

:

ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ 2008-2009

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ΢ :

ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΠΑΗΚΟ΢

ΖΜ/ΝΗΑ.

10/04/2009

:

3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΩΝ Πνόιμγμξ

5-6

Κεθάιαημ Α − − − − −

Γηζαγςγή ………………………………………………………… ΢οκμπηηθή Ιζημνία Κόμμαημξ………………………………….. Σα βαζηθά ζεμεία ημο θαηαζηαηηθμύ…………………………… Βημγναθηθά………………………………………………………….. Δηάγναμμα μνγακςηηθήξ Δηάνζνςζεξ ηεξ ΝΔ………………..

− − −

Γηζαγςγή ………………………………………………………………. Αλημιμγηθή Ακαζθόπεζε 01/10/2008 – 1/04/2009 ………. ΢ομπενάζμαηα……………………………………………………………………..

− − −

Γηζαγςγή ……………………………………………………………………… Γζςθμμμαηηθά πνμβιήμαηα ζπμιηαζμέκα……………………………. ΢ομπενάζμαηα……………………………………………………………………..

− − −

Γηζαγςγή …………………………………………………………………………….. Δεμμζθμπήζεηξ – από όιεξ ηηξ εηαηνίεξ ………………………… ΢ομπενάζμαηα……………………………………………………………………

− −

Γηζαγςγή ……………………………………………………………………………… Πνςηόηοπεξ ΢οκεκηεύλεηξ……………………………………………….

7-49

Κεθάιαημ Β 50-139

Κεθάιαημ Γ 140-175

Κεθάιαημ Δ 176-190

Κεθάιαημ Γ

Κεθάιαημ ΢Σ − −

Πμιηηηθή Ακάιοζε ………………………………………………………………… Γεκηθά πμιηηηθά ζομπενάζμαηα……………………………………………

191-209

210-212

Βηβιημγναθία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – CD Δεμμζθμπήζεςκ

4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟ΢ Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηνλ ηίηιν “Πεδίν ΢πγθξνχζεσλ” αλαθέξεηαη ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θφκκαηα ηεο ειιεληθήο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζθελήο, ηε Νέα Γεκνθξαηία.

Έλα θφκκα πνπ απνζεψζεθε ζηε

κεηαπνιίηεπζε, απνδνθηκάζηεθε έληνλα ζηα επφκελα ρξφληα αιιά θαηάθεξε θαη πάιη λα νδεγεζεί ζηελ εμνπζία. Έλα θφκκα πνπ αλέδεημε ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο θαη νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα σο ηζφηηκν κέινο, θπξίσο κε ηε ζπκβνιή ηνπ ηδξπηή ηεο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. ΢ήκεξα ε ΝΓ θαιείηαη απφ ην βήκα ηεο εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί κηα λέα θαη θαζφινπ επράξηζηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ Έιιελα πνιίηε.

Οη αξρηθέο

πξνζδνθίεο γηα ηελ επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο

αλάπηπμεο

απνδείρηεθαλ

γηα

ηνλ

ζεκεξηλφ

πξσζππνπξγφ Κψζηα Καξακαλιή θαη ηελ θπβέξλεζή ηνπ αθαλζψδεηο ζηφρνη. Σα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηαδξνκή ηεο ΝΓ θαη επηθεληξψλνληαη

ζηελ

αληηθεηκεληθή

πξνζέγγηζε

ησλ

γεγνλφησλ

πνπ

δηαδξακαηίζηεθαλ απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2008 έσο θαη ηελ 31ε Μαξηίνπ 2009. Σν ζπγθεθξηκέλν εμάκελν απνηειεί γηα ηελ ΝΓ νξφζεκν ηφζν ζηελ πνξεία ηεο σο θπβέξλεζε φζν θαη σο θφκκα. Αλαζρεκαηηζκφο,

ζθαλδαινινγία,

παξαηηήζεηο

Τπνπξγψλ,

νηθνλνκηθή

επηηήξεζε, θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, έμαξζε εγθιεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζθεληθφ ηεο αλαζθφπεζεο. Σελ θαηάζηαζε επηδεηλψλεη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη μεζπάζεη απφ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν έσο ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα: ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Α: Απνηειεί ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην θαη πεξηέρεη ηελ

ηδενινγηθνπνιηηηθή αλαδξνκή ηνπ ξεχκαηνο ηεο Γεμηάο, ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ηεο ΝΓ απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε έσο θαη ζήκεξα, ηα βαζηθά άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ Πξνέδξσλ ηνπ θφκκαηνο.

5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Σα επφκελα ηξία θεθάιαηα απνηεινχλ πξντφλ έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν “1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΔΩΣ ΚΑΙ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009” ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: Πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκφο ησλ θπξηνηέξσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ΝΓ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: Πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκφο ησλ εζσθνκκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ΝΓ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: Παξάζεζε ησλ Γεκνζθνπήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ΝΓ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ηειεπηαία δπν θεθάιαηα αλαθέξνληαη ζε: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΢πλεληεχμεηο πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο ΝΓ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΢Σ: Γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηπισκαηηθή Δξγαζία.

6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

________________

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

A

ΝΓ - ΔΝΑ ΚΟΜΜΑ ΜΗΑ Η΢ΣΟΡΗΑ

ΔΝΑ ΚΟΜΜΑ ΜΗΑ Η΢ΣΟΡΗΑ

7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ Σα πνιηηηθά θφκκαηα ζπληζηνχλ ηνπο πξσηνγελείο ζεζκνχο ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξα άξρηζε λα πξνζιακβάλεη πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα.

Σα πνιηηηθά

θφκκαηα πνπ πξνυπήξραλ ήηαλ είηε πξνζσπηθά θφκκαηα είηε θφκκαηα μέλσλ επηξξνψλ ρσξίο ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν 1910 κε αθνξκή ηνλ Δζληθφ δηραζκφ θαη ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε δηακνξθψζεθαλ ηξία κεγάια πνιηηηθά ξεχκαηα.

Με αθνξκή ηελ Οθησβξηαλή

επαλάζηαζε δεκηνπξγήζεθε ην ξεχκα ηεο Αξηζηεξάο ελψ κε αθνξκή ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη θφκκαηα πνπ έθξαδαλ ην ξεχκα ηεο Γεμηάο θαη ην ξέπκα ηνπ Κέληξνπ. Αδηακθηζβήηεηα ην «Λατθφ Κφκκα» ην νπνίν ζεκειηψζεθε ζεζκηθά ην 1917 κε επηθεθαιή ην Γεκήηξην Γνχλαξε απνηειεί ηνλ πξφδξνκν ησλ θνκκάησλ ηεο Γεμηάο. Σν Λατθφ Κφκκα, αληηπξνζψπεπε κηα ζπληεξεηηθή αληίιεςε δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Βαζηιέσο.

Τπήξμε δε απφ ην 1917 έσο θαη ηελ

πεξίνδν ηεο δηάιπζήο ηνπ ην 1951, ν κνλαδηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ξεχκαηνο ηεο «Γεμηάο» κε θπξηφηεξνπο εγέηεο ηνπο Παλαγή θαη Κσλζηαληίλν Σζαιδάξε πνπ ήηαλ θαη ν ηειεπηαίνο αξρεγφο ηνπ. Σν 1951 ν Αιέμαλδξνο Παπάγνο, ηδξχεη ηνλ Διιεληθφ ΢πλαγεξκφ θαη θεξδίδεη ηηο εθινγέο ηνπ 1952. Σν Κφκκα απηφ παξέκεηλε ζηελ πνιηηηθή ζθελή έσο θαη ην 1955 φπνπ θαη δηαιχζεθε κε ην ζάλαην ηνπ αξρεγνχ ηνπ, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ θαη ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο. Έλα ρξφλν κεηά εκθαλίδεηαη ε Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε (Δ.Ρ.Δ), κε ηδξπηή θαη αξρεγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. Ζ πξψηε θπβέξλεζε ηεο ΔΡΔ ζα νξθηζζεί ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1956 . Σελ θπβέξλεζε απνηεινχζαλ 26 κέιε αλάκεζά ηνπο γηα πξψηε θνξά ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο, ν Δπάγγεινο Αβέξσθ αιιά θαη ε πξψηε ειιελίδα ππνπξγφο Λίλα Π. Σζαιδάξε πνπ αλέιαβε ην ππνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Ο Κσζηαληίλνο Καξακαλιήο σο εγέηεο ηεο ΔΡΔ ππήξμε ξηδνζπαζηηθφο θαη λεσηεξηζηήο.

Με λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ην1956 ρνξήγεζε ακλεζηία ζε φζνπο είραλ

θαηαδηθαζηεί ζηελ πεξηβφεηε δίθε ησλ αεξνπφξσλ.

Μείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ

θπιαθηζκέλσλ θνκκνπληζηψλ θαη έθιεηζε ην ζηξαηφπεδν ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. Γελ θαηάθεξε φκσο λα αληηκεησπίζεη δπλακηθά ηνλ παξαθξαηηθφ κεραληζκφ ν νπνίνο

8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πφισζε θαη ηα πάζε ηεο επνρήο δξνχζε αλεμέιεγθηα δεκηνπξγψληαο ξήγκα ζηελ Γεκνθξαηία. Σν 1963 ηελ αξρεγία ηεο ΔΡΔ αλαιακβάλεη ν Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο αιιά θαη απηή ε έθθξαζε ηνπ Γεμηνχ ρψξνπ δελ έκειιε λα θξαηήζεη αθνχ ην 1967 μέζπαζε ε Γηθηαηνξία ησλ ΢πληαγκαηαξρψλ. Σελ επνρή ηεο Γηθηαηνξίαο ν Κσζηαληίλνο Καξακαλιήο ήηαλ απηνεμφξηζηνο ζηε Γαιιία. Με ηε πηψζε ηεο Υνχληαο ην 1974 ε Διιάδα εμέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηθή αδξάλεηα κε ηελ ίδξπζε ησλ ζεκεξηλψλ πνιηηηθψλ θφκκαησλ πιελ ηνπ ΚΚΔ ην νπνίν θαη λνκηκνπνηείηαη. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο έρνληαο θαη πάιη ζηφρν λα αλαδείμεη ζηελ πνιηηηθή ζθελή έλα λέν θφκκα απαιιαγκέλν απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο ηδξχεη ηελ Νέα Γεκνθξαηία ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ζα είλαη ε πνιηηηθή παξαγκαηηθφηεο ζηελ Διιάδα».

9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Α.1 Ζ ΗΓΡΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ΢ ΝΓ --------------- 4 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 1974 -------------Σν κέγα ζέκα ηεο επνρήο καο είλαη δεκνθξαηία. ΋ινη κηινχλ πεξί δεκνθξαηίαο, νιίγνη φκσο ηελ θαηαιαβαίλνπλ, θαη νιηγφηεξνη έρνπλ ηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηελ εθαξκφδνπλ. Απφ ηηο 140 ρψξεο πνπ ππάξρνπλ ζην θφζκν, κφλνλ 19 έρνπλ πξαγκαηηθή δεκνθξαηία. Σνχην ζεκαίλεη φηη απηφ ην ζαπκάζην θαη επαίζζεην πνιίηεπκα είλαη δχζθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Καη πξνυπνζέηεη εηδηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο ηηο νπνίεο δελ εκπνξεί λα αλζίζεη θαη λα θαξπνθνξήζεη. Γεκνθξαηία ζα ήζειαλ λα έρνπλ φινη νη ιανί. Αιιά δελ ηελ έρνπλ παξά κφλν εθείλνη πνπ, εθηφο απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνηεξεκάησλ ηεο, ζέβνληαη θαη ηνπο φξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ Νεσηέξα Διιάο πηνζέηεζε ηελ δεκνθξαηία σο ζχζηεκα δηαθπβεξλήζεσο. Καη ήην θπζηθφλ, αθνχ γελλήζεθε ζηνλ ηφπν καο. Διεηηνχξγεζε φκσο αηειψο θαη παξνπζίαζε ζπρλέο θαη κηθξέο δηαιείςεηο. Αιιεπάιιεια ππήξμαλ ηα θηλήκαηα, νη επαλαζηάζεηο, νη δηθηαηνξίεο, νη κεηαπνιηηεχζεηο, νη εκθχιηνη πφιεκνη. Αληηζέησο νιίγεο θαη βξαρείεο ππήξμαλ νη πεξίνδνη ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβεξλήζεσο ηεο ρψξαο- θσηεηλά δηαιείκκαηα ζηελ ηαξαγκέλε ηζηνξία ηεο ζπγρξφλνπ Διιάδνο. Αλ δελ ιεηηνχξγεζε νκαιά ε δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έιεηςαλ ή δελ κπφξεζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη φξνη ηεο ππάξμεσο ηεο. Οη φξνη δε απηνί είλαη ην ήπην πνιηηηθφ θιίκα, ηα ήκεξα πνιηηηθά ήζε θαη ζεζκνί πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ καο. Οη Έιιελεο έρνπλ ηελ γεχζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γεχζε ηφζν πηθξή πνπ λα κε ζπγρσξεί ζθάικαηα θαη πιάλεο. Ήδε εηζεξρφκεζα ζε λέα πεξίνδν ηεο εζληθήο

καο

δσήο.

Καη

νθείινπκε,

κε

ηελ

πείξα

ηνπ

παξειζφληνο,

λα

δεκηνπξγήζνπκε ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνθηήζσκε, επί ηέινπο, κίαλ πγηά θαη βηψζηκε δεκνθξαηία. Αλ δελ αμηνπνηήζσκε ηψξα ηε κνλαδηθή απηήλ επθαηξία, καηαίσο ζα αλαδεηνχκε άιιε ζην κέιινλ. Ζ πξψηε πάλησο θάζηο δηθαηνινγεί αηζηνδνμίαο. Δγγίδεη, πξάγκαηα, ηα φξηα ηνπ πνιηηηθνχ ζαχκαηνο απηφ πνπ κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ ιανχ ζπλέβε ζηελ Διιάδα, κέζα ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο. Γηφηη ε κεηάβαζε απφ ηε δηθηαηνξία ζηελ ειεπζεξία έγηλε κε ηξφπνλ αλψδπλν, ελψ πνιινί αλέκελαλ φηη ζα γίλε κε ηξφπν

αηκαηεξφ, κε αδειθνθηφλν ζπαξαγκφ. Πνιινί επίζεο

10


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ επίζηεπαλ φηη ζα ήηαλ βξαδεία θαη νδπλεξά ε απνδηνξγάλσζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο ηπξαλλίαο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επάλνδν ζηελ δεκνθξαηία. Καη φκσο απηφ έγηλε κέζα ζηνπο δχν απηνχο κήλεο. Σν ζπνπδαίν φκσο

απηφ έξγν, πνπ ζπλεηειέζζε ηαρχηαηα θαη κεζνδηθά, δελ

ζεκαίλεη φηη έιπζε θαηά θάπνην ηξφπνλ αζθαιή θαη κφληκν ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο

δεκνθξαηίαο.

Κίλδπλνη

ππάξρνπλ

πάληνηε.

Καη

ζα

απαηηεζή

ε

επαγξχπλεζηο αιιά θαη ε ζπζπείξσζηο ηνπ ιανχ ζε ηζρπξνχο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ηθαλνχο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ δεκνθξαηία, φρη κφλν απφ ηνλ θνκκνπληζκφ θαη θαζηζκφ, αιιά θαη απφ ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ζην παξειζφλ ηελ πηψζε ηεο. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ εζληθφ ζθνπφ εζεψξεζα θαζήθνλ κνπ λα δεκηνπξγήζσ κηαλ επξεία θαη δσληαλή πνιηηηθή παξάηαμε – ηελ Νέα Γεκνθξαηία. Ζ

Νέα Γεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε – πηθξά βησκέλε απφ ηνπο

παιαηφηεξνπο θαη έληνλα αηζζεηή απφ ηνπο λεψηεξνπο – φηη κηα θαηλνχξγηα πνιηηηθή δσή είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε, ηελ πξφνδν θαη ηελ επηπρία ηεο Διιάδνο. Έρεη γηα βάζε ηελ πείξα ηνπ παξειζφληνο θαη ζαλ φξακα έλα θαιχηεξν θαη αζθαιέζηεξν κέιινλ. Ζ παξάηαμηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζπγθξνηείηε απφ έκπεηξνπο θαη πγηείο, αιιά θαη απφ λέεο πξννδεπηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο ζπληνληζκέλεο ζηνλ ίδην ζθνπφ :

Να θάκνπλ ζηελ Διιάδα πξάμε ηελ επσλπκία ηεο παξαηάμεσο – λα

δψζνπλ ζηε ρψξα κηα λέα δεκνθξαηία. Νέα Γεκνθξαηία είλαη ε πνιηηηθή παξάηαμηο πνπ ηαπηίδεη ην Έζλνο κε ηνλ Λαφλ, ηελ Παηξίδα κε ηνπο Αλζξψπνπο ηεο. Σελ Πνιηηεία κε ηνπο Πνιίηεο ηεο. Σελ Δζληθή Αλεμαξηεζία κε ηελ Λατθή Κπξηαξρία. Σελ Πξφνδν κε ην Κνηλφ Αγαζφ. Σελ Πνιηηηθή Διεπζεξία κε ηελ Έλλνκε Σάμε θαη ηελ Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε. Νέα Γεκνθξαηία είλαη ην ζχζηεκα κε ην πνίν νη νιηγψηεξνη θαη νη επψλπκνη θαζνδεγνχλ αληί λα θαηαδεκαγσγνχλ, εθπξνζσπνχλ αληί λα θαηαδπλαζηεχνπλ – θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ππεξεηνχλ - θαη πεξηζζφηεξνπο θαη αλψλπκνπο. Νέα Γεκνθξαηία είλαη ε θίλεζε πνπ επηιέγεη θαη ζπληεξεί απφ ηελ παξάδνζε κφλνλ φζα ν ρξφλνο απέδεημε ζσζηά θαη ρξήζηκα. Καη πξνρσξεί δηαξθψο κε κεγάια, ηνικεξά αιιά θαη αζθαιή βήκαηα ζηηο λέεο δηαξθψο εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο. Νέα Γεκνθξαηία είλαη ε πνιηηηθή παξάηαμηο πνπ αγλνεί ηηο δηελέμεηο θαη ηνπο δηραζκνχο ηνπ παξειζφληνο – πνπ ηφζα δεηλά επεζψξεπζαλ ζηνλ ηφπν καο- θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηα επξχηεξα δπλαηά ζρήκαηα εζληθήο ελφηεηνο. 11


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ παξάηαμηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δεηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηδηαίηεξα ηεο λέαο γεληάο. Καη ππφζρεηαη :

΋ηη ζα ππεξεηεί πάληα κφλν ηα αιεζηλά ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο, πνπ βξίζθνληαη πέξα θαη πάλσ απφ ηηο παξαπιαλεηηθέο εηηθέηεο ηεο Γεμηάο, ηνπ Κέληξνπ θαη ηεο Αξηζηεξάο.

΋ηη ζα ζεσξεί πάληα φινπο ηνπ Έιιελεο φρη κφλν ίζνπο απέλαληη ησλ λφκσλ αιιά θαη κε ίζα δηθαηψκαηα απέλαληη ησλ βησηηθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαλνίγεη ν πνιηηηθφο, νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο βίνο.

΋ηη ζα αθηεξψζεη φιεο ηηο δπλάκεηο – ηελ πείξα , ηηο γλψζεηο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ παιαηφηεξσλ θαη ησλ λεσηέξσλ ζηειερψλ- γηα ηελ ηαρχξξπζκε αλάπηπμε ηεο Διιάδνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο.

΋ηη ε ειεχζεξε νηθνλνκία ζηελ νπνία πηζηεχεη ε Νέα Γεκνθξαηία δελ εκπνξεί λα απνθιείζεη ηελ δηεχξπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέσο ηνλ νπνίν ειέγρεη ην θξάηνο. Καη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία δελ εκπνξεί λα βξεη ηελ δηθαίσζε ηεο ρσξίο παξάιιειε ζπκκεηνρή ησλ επξχηεξσλ ιατθψλ ηάμεσλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Κάζε πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο πξέπεη λα γίλεη εξγάηεο καδί θαη λνκεχο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη λα αηζζάλεηαη ήζπρνο γηα ην κέιινλ ηνπ θαη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπ.

΋ηη ζα αλαλεψλεηαη δηαξθψο απφ ηηο λέεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο, ηηο νπνίεο ζεσξεί πάληα πξνλνκηνχρεο , γηαηί εκθαλίδνπλ ακεζψηεξα ηνλ παικφ ηεο επνρήο καο.

΋ηη ζα επελδχζεη φρη κφλν απφ ην πεξίζζεπκα αιιά θαη απφ ην πζηέξεκα ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ζηελ παηδεία, ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, γηαηί πηζηεχεη φηη νη πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνληκψηεξα ηελ κνίξα ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο.

΋ηη ζα θεηζζεί θφπσλ θαη ζπζηψλ γηα λα θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα ηζρπξή θαη απξφζβιεηε. Με εθζπγρξνληζκέλεο ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ε αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο ζα θαηνρπξσζεί. Καη ζα είλαη ζεβαζηή απφ φινπο, ρσξίο ηελ αλάγθε άιισλ πξνζηαηψλ εθηφο απφ ηνπο ζπιινγηθνχο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηα πάγηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληζκνχ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ε κνίξα ηεο Κχπξνπ.

΋ηη ζα αγσληζζεί γηα ηελ πιήξε θαη θαζνιηθή θαηνρχξσζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη φηη ζα επηδηψμεη πξνο ηνχην ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πνιηηεχκαηνο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.

12


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ Νέα Γεκνθξαηία πηζηεχεη φηη ε Διιάο φρη κφλν δηθαηνχηαη αιιά θαη εκπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ εμέρνπζα ζέζε θαη ηελ επηπρία ηνπ ιανχ ηεο κέζα ζηελ Δπξψπε φπνπ αλήθεη, αλ επηζηξαηεχζεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη αλ αμηνπνηήζεη φιεο ηηο αξεηέο ηνπ ιανχ ηεο. Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο. Ζ Διιάο κε ηελ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηεο, ηελ αθηηλνβνιία ηνπ Διιεληζκνχ, αιιά θαη ηελ δσληάληα ηνπ ιανχ ηεο, εκπνξεί λα ζπκβάιεη πνιηηηθά, εζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο. Βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε γηα φια απηά είλαη ε ζεκειίσζηο ζηνλ ηφπν καο ηεο αιεζηλήο θαη ζχγρξνλνπ δεκνθξαηίαο. ΢‟ απηήλ αθηεξψλεηαη, νιφθιεξε θαη νκφζπκε, ε κεγάιε παξάηαμηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Καιψ φινπο εθείλνπο πνπ ζπκκεξίδνληαη ηελ αγσλία ηηο ειπίδεο κνπ γηα ην κέιινλ, φινπο εθείλνπο πνπ δηαθαίνληαη απφ ηνλ πφζν κηαο πνιηηηθήο αλαγελλήζεσο, λα ζπζηξαηεπζνχλ καδί καο. Καη απεπζπλφκελνο ηδηαίηεξα πξνο ηνπο λένπο, ηνπο θαιψ λα απνηειέζνπλ ηελ πξσηνπνξία ζε απηήλ ηελ εμφξκεζε ηεο εζληθήο δεκηνπξγίαο. Γηα κηα ππεξήθαλε θαη επηπρηζκέλε Διιάδα!

ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ΢

13


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Α.2 ΢ΤΝΟΠΣΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢ ΢ηε κεηαδηθηαηνξηθή επνρή ε ΝΓ απνηέιεζε έλα απφ ηα δχν θπξίαξρα θφκκαηα ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο.

1974

Οθηψβξηνο  ΊΓΡΤ΢Ζ 4

ΝΓ:

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ

O

Κσλζηαληίλνο

1974

ηε

Νέα

Καξακαλιήο Γεκνθξαηία.

ηδξχεη

ζηηο

Φηιειεχζεξν,

ξηδνζπαζηηθφ πνιηηηθφ θφκκα, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο αγνξάο κε ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ράξε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ννέκβξηνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢ : Γηεμάγνληαη νη πξψηεο Βνπιεπηηθέο εθινγέο κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ΢πληαγκαηαξρψλ. Ζ ΝΓ θεξδίδεη κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 54,37%, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ πήξε πνηέ θφκκα απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά, εμαζθαιίδνληαο 220 έδξεο ζην Κνηλνβνχιην. Γεθέκβξηνο  TΟ ΓΖΜΟΦΖΦΗ΢ΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΟ: Με δεκνςήθηζκα θαηαξγήζεθε ε Βαζηιεία θαη εγθαζηδξχζεθε ε Αβαζίιεπηε Πξνεδξεπφκελε Γεκνθξαηία.

1975

Οθηψβξηνο  ΝΔΟ ΢ΤΝΣΑΓΜΑ: Ζ ΝΓ καδί κε ηα ππφινηπα θφκκαηα ςεθίδνπλ ζην θνηλνβνχιην ηνλ λέν θαηαζηαηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο. Σν λέν ΢χληαγκα ηεο Διιάδνο.

1977

Απξίιηνο  ΠΡΟ΢ΤΝΔΓΡΗΟ: Γηεμάγεηαη ην Πξνζπλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο, φπνπ ηα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο κε πξνηάζεηο γηα ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ πξνσζνχλ ηελ εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ θφκκαηνο. Ννέκβξηνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Ζ Νέα Γεκνθξαηία επαλεθιέγεηαη κε πνζνζηφ 41,84% θαη 172 έδξεο. Πεξλψληαο έηζη ζηε ΓΔΥΤΔΡΗ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ θαη ζρεκαηίδνληαο θπβέξλεζε ππφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή.

1979

Απξίιηνο

14


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ  Α‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢: ΢πγθιήζεθε ην Α‟ ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο ηεο ΝΓ ζηελ Υαιθηδηθή, φπνπ εγθξίζεθαλ νκφθσλα νη ηδενινγηθέο ηνπ αξρέο. Οη ηδενινγηθέο απηέο αξρέο, γλσζηέο σο ξηδνζπαζηηθφο θηιειεπζεξηζκφο, αλαγλσξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο αγνξάο κε ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο γηα ράξε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Αθφκε εγθξίζεθαλ ην θαηαζηαηηθφ,

νη

θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ην έκβιεκα ηεο. Μάηνο  Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΛΟ΢ ΣΖ΢ Δ.Ο.Κ.: Ζ Διιάδα γίλεηαη δεθηή ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα. Ζ ζπλζήθε έληαμεο ππεγξάθε ζην Εάππεην απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ Κ. Καξακαλιή θαη ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γεψξγην Ράιιε, παξνπζία φισλ ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ. Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ, φπσο φινη νκνινγνχλ ήηαλ κηα πξνζσπηθή πνιηηηθή επηηπρία ηνπ Κ. Καξακαλιή.

1980

Μάηνο  ΔΚΛΟΓΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢:

Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο

εθιέγεηαη ζην χπαην αμίσκα θαη γίλεηαη Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Σε ζθπηάιε ζηελ Πξνεδξία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ζπλεπψο θαη ηελ Πξσζππνπξγία, αλαιακβάλεη ηφηε ν Γεψξγηνο Ράιιεο.

1981

Ηνχληνο  ΔΚΣΑΚΣΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ: ΢πγθαιείηαη Έθηαθην ΢πλέδξην θαη εγθξίλεη ην λέν πξφγξακκα ηνπ θφκκαηνο, ελ φςεη ησλ επεξρφκελσλ Βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνλ Οθηψβξην. Οθηψβξηνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Ζ Νέα Γεκνθξαηία ζπγθέληξσζε ΣΟ ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο ηζηνξίαο ηεο 35,86% θαηαιακβάλνληαο 115 έδξεο ζηε Βνπιή. Απνηέιεζκα λα πεξάζεη ζηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε.  ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢:

Παξάιιεια ηελ ίδηα κέξα δηεμήρζεζαλ θαη νη

Δπξσεθινγέο, φπνπ θαη εθεί έκεηλε ζηε δεχηεξε ζέζε, έρνληαο πνζνζηφ 31,34% θαηαιακβάλνληαο ηηο 8 απφ ηηο 24 ζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Γεθέκβξηνο  ΔΚΛΟΓΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ: Ο Πξφεδξνο Ράιιεο ζέηεη ζέκα εκπηζηνζχλεο

15


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ πξνο

ην

πξφζσπφ

ηνπ

ζηελ

θνηλνβνπιεπηηθή

νκάδα

θαη

θαηαςεθίδεηαη. Νένο πξφεδξνο αλαιακβάλεη ν Δπάγγεινο Αβέξσθ.

1984

Ηνχληνο  ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢:

Δπξσεθινγέο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1984 ε ήηηα

επαλαιακβάλεηαη. Ζ δηαθνξά φκσο εδψ είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζε 38,05% θαηαιακβάλνληαο 9 απφ ηηο 24 έδξεο.  ΠΑΡΑΗΣΖ΢Ζ ΑΒΔΡΧΦ: O Δ. Αβέξσθ κε επηζηνιή ηνπ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζε ηνπ. ΢επηέκβξηνο  ΔΚΛΟΓΖ Κ. ΜΖΣ΢ΟΣΑΚΖ: Σελ 1ε ΢επηεκβξίνπ ζην ηηκφλη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη ν Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο. Γηα ην ρξίζκα είρε βάιεη ππνςεθηφηεηα θαη ν Κσλζηαληίλνο ΢ηεθαλφπνπινο.

1985

Ηνχληνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: ΢ηηο Δζληθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1985 αλ θαη αλεβάδεη ηα πνζνζηά ηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο, ζε 40,85%, παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο έρνληαο 126 Βνπιεπηηθέο έδξεο. ΢επηέκβξηνο  ΑΠΟΥΧΡΖ΢Ζ ΢ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟΤ: Ο Κσλζηαληίλνο ΢ηεθαλφπνπινο κε ελλέα αθφκα Βνπιεπηέο απνρσξνχλ απφ ην θφκκα κε ζθνπφ λα ηδξχζνπλ έλα λέν δηθφ ηνπο θφκκα. Σν θφκκα απηφ νλνκάζηεθε «Γεκνθξαηηθή Αλαγέλλεζε».

1986

Φεβξνπάξηνο  Β‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ TOY ΚΟΜΜΑΣΟ΢: Γηεμάγεηαη ζηε Θεζζαινλίθε ην Β‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ

ΣΖ΢

εκπινπηίδνληαη

ΝΔΑ΢ νη

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢.

ηδενινγηθέο

αξρέο

΢ην ηνπ

΢πλέδξην Κφκκαηνο

απηφ θαη

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζηαηηθέο αιιαγέο.  ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Σε δχζθνιε απηή επνρή πνπ πεξλάεη ε Νέα Γεκνθξαηία, ζηειέρε πνιηηηθνπνηνχλ ηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ 1986, θεξδίδνληαο ζεκαληηθνχο δήκνπο ηεο ρψξαο. ΢πγθεθξηκέλα εθιέρζεθαλ

ζηελ Αζήλα ν

Μηιηηάδεο Δβεξη, ζηε Θεζζαινλίθε ν ΢σηήξεο Κνχβειαο θαη ζηνλ Πεηξαηά ν Αλδξέαο Αλδξηαλφπνπινο.

16


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 1989

Ηνχληνο  ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢: Ζ ΝΓ θεξδίδεη ηηο Δπξσεθινγέο κε 40,45% θαη 10 έδξεο.  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Γηεμάγνληαη θαη νη Δζληθέο εθινγέο, φπνπ ε Νέα Γεκνθξαηία κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μεηζνηάθε ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 44,3%. Ννέκβξηνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢:

Αθνινχζεζαλ νη εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ

παίξλνληαο πνζνζηφ 46,2%. Παξά ηα πςειά πνζνζηά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δελ θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε. Απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί

Κπβέξλεζε ΢πλεξγαζίαο κε ηνλ

΢πλαζπηζκφ ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε ζηελ δεχηεξε, κε ζπλεξγαζία Νέαο Γεκνθξαηίαο – ΠΑ΢ΟΚ΢πλαζπηζκνχ.

1990

Απξίιηνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢ – ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ ΢ΣΖΝ ΔΞΟΤ΢ΗΑ: Μεηά απφ ηξεηο ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ζηηο εθινγέο ηνπ ηεο 8εο Απξηιίνπ 1990, ε ΝΓ επηζηξέθεη ζηελ εμνπζία, θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ 46,9%. Με ηελ ηδηνκνξθία ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ζρεκαηίδεη κηα Απηνδχλακε αιιά αζηαζή Κπβέξλεζε κε ηνλ Κ. Μεηζνηάθε.  ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: ΢ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ε Νέα Γεκνθξαηία θεξδίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο.

1993

Ηνχληνο  ΑΠΟΥΧΡΖ΢Ζ ΢ΑΜΑΡΑ: Ο Αληψλεο ΢ακαξάο απνρσξεί απφ ην Κφκκα, παίξλνληαο καδί ηνπ θάπνηνπο βνπιεπηέο θαη ηδξχνληαο έλα λέν πνιηηηθφ θφκκα, ηελ «Πνιηηηθή Άλνημε». Οθηψβξηνο  ΠΡΟΧΡΔ΢ ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Ζ ΝΓ έιαβε πνζνζηφ 39,3% «πέθηνληαο» θαη πάιη ζηε ζέζε ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο. Απνγνεηεπκέλνο ν Μεηζνηάθεο παξαηηείηαη θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθινγήο λένπ πξνέδξνπ ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ν Μηιηηάδεο Έβεξη. Ννέκβξηνο  ΔΚΛΟΓΖ Μ. ΈΒΔΡΣ: Ο Μηιηηάδεο Έβεξη εθιέγεηαη πξφεδξνο ηνπ

17


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ θφκκαηνο.

1994

Απξίιηνο  Γ‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢: ΢πλέξρεηαη ην Γ‟ ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο ζηελ Υαιθηδηθή φπνπ εγθξίλεηαη ην λέν θαηαζηαηηθφ, ην λέν πιαίζην ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επηβεβαηψλνληαη νη ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ Κφκκαηνο. Ηνχληνο  ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢:

΢ηηο

Δπξσεθινγέο

ηνπ

Ηνπλίνπ

ηνπ

1994,

θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κε πνζνζηφ 32,63% θαη 9 απφ ηηο 25 ζέζεηο. Οθηψβξηνο  ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Ζ ΝΓ θεξδίδεη ηνπο δήκνπο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο.

1996

Οθηψβξηνο  ΠΡΟΧΡΔ΢ ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Ζ θπβέξλεζε πξνθεξχζζεη πξφσξεο εθινγέο. Ζ Νέα Γεκνθξαηία δελ θαηαθέξλεη λα επαλαθηήζεη θαη πάιη ηελ θπβέξλεζε αθνχ έκεηλε ζηελ δεχηεξε ζέζε κε πνζνζηφ 38,12%. Ο Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ.Μηιηηάδεο Έβεξη ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ θαη θηλεί ηε δηαδηθαζία εθινγήο Πξνέδξνπ.  ΔΠΑΝΔΚΛΟΓΖ Μ. ΔΒΔΡΣ: Ο

Μηιηηάδεο

Έβεξη

επαλεθιέγεηαη

Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα αθνχ ππεξίζρπζε ηνπ ζπλππνςεθίνπ ηνπ Γηψξγνπ ΢νπθιηά.

1997

Μάξηηνο  Γ‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢: Σελ 1ε -2α Μαξηίνπ 1997, γίλεηαη ε πξνζπλεδξηαθή ζπλδηάζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε, ελψ ζηηο 21-23 πξαγκαηνπνηείηαη ην Γ‟ ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο ζηελ Αζήλα. Θέκα ε ςήθηζε λένπ θαηαζηαηηθνχ, λένπ πξνγξάκκαηνο θαη ε εθινγή πξνέδξνπ απφ έλα δηεπξπκέλν εθιεθηνξηθφ ζψκα. ΢ηηο 21 Μαξηίνπ δηεμάγεηαη

ε

πξψηε

ςεθνθνξία.

Ο

Κψζηαο

Καξακαλιήο

θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 40,73% έλαληη ηνπ Γηψξγνπ ΢νπθιηά κε 30,52%, ηνπ Μηιηηάδε Έβεξη κε 25,34% θαη ηνπ Βχξσλ Πνιχδσξα 3,4%. ΢ηελ δεχηεξε ςεθνθνξία ν Κψζηαο Καξακαλιήο «ρξήδεηαη» πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε πνζνζηφ 69,19% έλαληη ηνπ

18


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Γηψξγνπ ΢νπθιηά κε 30,84%.

1998

Φεβξνπάξηνο  A‟ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ: Με απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ, κέλνπλ εθηφο Κνηλνβνπιεπηηθήο

Οκάδαο,

γηα

έλα

ρξφλν

ν

Γηψξγνο

΢νπθιηάο, ΢ηέθαλνο Μάλνο, Βαζίιεο Κνληνγηαλλφπνπινο, Πέηξνο Σαηνχιεο, Αλαζηάζηνο Παπαιεγνχξαο θαη Νίθνο Κάθθαινο. Οθηψβξηνο  ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 ζηηο εθινγέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζε γηα εθινγή δεκάξρσλ θαη λνκαξρψλ, εμειέγεζαλ δήκαξρνη θαη λνκάξρεο ησλ ηξηψλ κεγάισλ πφιεσλ, ππνςήθηνη πνπ ππνζηήξημε ε Νέα Γεκνθξαηία.

1999

 ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢: ΢ηηο εθινγέο

ηνπ 1999, γηα ην Δπξσπατθφ

θνηλνβνχιην, ην θφκκα ηεο ΝΓ παίξλεη πνζνζηφ 36% θαη αλαδεηθλχεηαη πξψην θφκκα.

2000

Μάξηηνο – Απξίιηνο  ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΘΔ΢ΔΧΝ : Σελ 31ε Μάξηην ηνπ 2000 κέρξη θαη ηελ 2α Απξηιίνπ, ζπλέξρεηαη ην ΢πλέδξην αξρψλ θαη ζέζεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Γηαηππψζεθαλ νη αξρέο θαη ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο ζην μεθίλεκα ηνπ 21νπ αηψλα.  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢:

΢ηηο

πξψηεο

Δζληθέο

εθινγέο

ηεο

λέαο

ρηιηεηεξίδαο, ζηηο 9 Απξίιηνπ ηνπ 2000, γηα αθφκε κηα θνξά ε ΝΓ δελ θαηαθέξλεη λα αλέβε ζηελ θπβέξλεζε. Έξρεηαη θαη πάιη δεχηεξε κε πνζνζηφ 42,74% θαη 125 έδξεο. Μάηνο  ΑΠΟΥΧΡΖ΢Ζ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ: Σν Μάην ηνπ 2000 απνρσξεί απφ ηελ Παξάηαμε ν Βνπιεπηήο Γηψξγνο Καξαηδαθέξεο. Ηνχληνο  ΈΚΣΑΚΣΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ: ΢πλέξρεηαη Έθηαθην ΢πλέδξην ζηελ Αζήλα, κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηδενινγίαο ηεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θφκκαηνο, αλαλέσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηνπ δνκήο ζε έλα θφκκα ηθαλνχ λα αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη επηηαγέο ησλ θαηξψλ. Μεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο επηζηξέθεη ζηελ Νέα Γεκνθξαηία ν Γηψξγνο ΢νπθιηάο.

19


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 2001

Μάξηηνο – Απξίιηνο  Δ‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢: Σν Δ‟ ΢πλέδξην θαηαιακβάλεη ρψξα ζηηο 30 Μαξηίνπ-1 Απξηιίνπ ηνπ 2001. Θέκαηα ζπδήηεζεο, νη αξρέο θαη ε ζέζεηο ηεο, ελψ παξάιιεια απνθαζίδνληαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο.

2002

Οθηψβξηνο  ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢

ΚΑΗ

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ΢

ΔΚΛΟΓΔ΢:

΢ηηο

δεκνηηθέο

θαη

λνκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ 2002, πξνζδίδεη έλα θαζαξφ πνιηηηθφ ραξαθηήξα. Καηαθέξλεη θαη πάιη λα θεξδίζεη ηνπο ηξεηο κεγάινπο δήκνπο. Αζήλαο, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο.

2004

Ηαλνπάξηνο  Δπηζηξνθή ηνπ Γεκήηξε Αβξακφπνπινπ ζηε ΝΓ. Μάξηηνο  ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Μεηά απφ 11 ρξφληα ζηελ αληηπνιίηεπζε, ε Νέα Γεκνθξαηία ζηηο Δζληθέο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2004, αλέδεημε θπβέξλεζε κε πνζνζηφ 45,36%, θαηαιακβάλνληαο θαη ηελ πιεηνςεθία

ζηε

Βνπιή

κε

165

έδξεο.

Αλαδεηθλχεηαη

έηζη

Πξσζππνπξγφο ησλ Διιήλσλ ν Κψζηαο Καξακαλιήο. Ηνχληνο  ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢:

Σνλ

Ηνχλην

ηνπ

ηδίνπ

έηνπο

δηεμάγνληαη

νη

Δπξσεθινγέο, φπνπ ε λέα δεκνθξαηία θεξδίδεη κε κεγάιε δηαθνξά. Παίξλεη πνζνζηφ 43,01% θαη 11 απφ ηηο 25 έδξεο. Σν πξψην θφκκα ζηελ Διιάδα πνπ εθιέγεη ηφζνπο Δπξσβνπιεπηέο. Ηνχιηνο  ΢Σ‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢: Έλα κήλα αξγφηεξα, 23-25 Ηνπιίνπ, γίλεηαη ην ΢Σ‟ ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο. Ο ρξφλνο απηφο επειέγε κε ζθνπφ λα ζπκβνιίζεη ην ηέινο ηνπ θχθινπ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ηελ αξρή κηαο λέαο επνρήο. Πξνζπλέδξηα είραλ πξνεγεζεί ζε Πάηξα θαη Θεζζαινλίθε. ΢ην ζπλέδξην απηφ ηηκήζεθαλ ηα 30 ρξφληα πνιηηηθήο

παξνπζίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Έγηλε επίζεο

ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ. ΢ε ηδενινγηθφ επίπεδν ην θφκκα κεηαηνπίδεηαη πξνο ην «θνηλσληθφ θέληξν».

2006

Οθηψβξηνο

20


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ  ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 ζηηο εθινγέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ε Νέα Γεκνθξαηία θεξδίδεη 28 λνκαξρίεο θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο.

2007

Ηνχιηνο  Ε‟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢: Σν Ε‟ ΢πλέδξην ηνπ θφκκαηνο, δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα ζηηο 6-8 Ηνπιίνπ. ΢επηέκβξηνο  ΠΡΟΧΡΔ΢ ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΚΛΟΓΔ΢: ΢ηηο επφκελεο πξφσξεο θαη ηειεπηαίεο κέρξη ζηηγκήο εθινγέο πνπ έγηλαλ ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2007, ε Νέα Γεκνθξαηία παξακέλεη ζηελ θπβέξλεζε κε ηνλ Κψζηα Καξακαλιή, θεξδίδνληαο κε 41,84% θαη 152 έδξεο.

2008

Ννέκβξηνο  ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΑΣΟΤΛΖ: Με

απφθαζε

ηνπ

αξρεγνχ

ηεο

Νέαο

Γεκνθξαηίαο δηαγξάθεηαη απφ ην Κφκκα ν Βνπιεπηήο Αξθαδίαο, Πέηξνο Σαηνχιεο. Γεθέκβξηνο  ΢ΚΑΝΓΑΛΟ

ΒΑΣΟΠΔΓΗΟΤ:

Παξαδφζεθε

ζηηο

15/12/2008

ζηνλ

πξφεδξν ηεο Βνπιήο Γεκήηξε ΢ηνχθα ηα πνξίζκαηα ησλ βνπιεπηψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππφζεζε ηεο αληαιιαγήο εθηάζεσλ κεηαμχ ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ κε ην Γεκφζην. Ιακμοάνημξ  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΢ηηο 7 ηνπ κήλα ν πξσζππνπξγφο πξνρψξεζε ζε αλαζρεκαηηζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ηνπ ζρήκαηνο. πξνζψπσλ,

πνιηηηθψλ

επηινγψλ

,

Με νπζηαζηηθέο αιιαγέο

κεηαθηλήζεηο,

αλαβαζκίζεηο

θαη

απνκαθξχλζεηο ππνπξγψλ, έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζην 2009 ν Κ. Καξακαλιήο. Οπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ ήηαλ ε ζπγρψλεπζε ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο ζην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ. 7 ππνπξγνί παξέκεηλαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, αλαβαζκίζηεθαλ 2 πθππνπξγνί ζε ππνπξγνχο, ελψ 4 ππνπξγνί κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιν ππνπξγείν. Έμη σζηφζν έκεηλαλ εθηφο θπβέξλεζεο. Ζ νξθσκνζία ησλ λέσλ ππνπξγψλ θαη πθππνπξγψλ έγηλε ζηηο 8 ηνπ κήλα.

21


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Α.3 ΣΑ ΒΑ΢ΗΚΑ ΢ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑ΢ΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ΢ ΝΓ Σν θαηαζηαηηθφ ηεο ΝΓ απνηειείηαη απφ δέθα ζπλνιηθά θεθάιαηα ηα νπνία νξίδνπλ ιεπηνκεξψο πσο δνκείηαη θαη πσο ιεηηνπξγεί ην θφκκα ηεο ΝΓ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεληθέο Γηαηάμεηο Άξζξν 1 Σίηινο, έδξα θαη έκβιεκα ηνπ Κφκκαηνο

Άξζξν 2 Βαζηθέο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Μέιε Άξζξν 3 Οξηζκφο ηνπ κέινπο Άξζξν 4 Γηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ κέινπο

Άξζξν 5 Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο Άξζξν 6 Απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Οξγάλσζε ηνπ Κφκκαηνο Άξζξν 7 Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε Άξζξν 8 ΋ξγαλα ηεο Κεληξηθήο Οξγάλσζεο

Άξζξν 9 Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οξγάλσζεο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Κεληξηθή Οξγάλσζε Άξζξν 10 ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο΢πγθξφηεζε Άξζξν 11 Αξκνδηφηεηεο ηνπ ΢πλεδξίνπ Άξζξν 12 ΢χγθιεζε ηνπ ΢πλεδξίνπ Άξζξν 13 Ο Πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο Άξζξν 14 Δθινγή Πξνέδξνπ ηνπ Κφκκαηνο Άξζξν 15 Ακθηζβήηεζε Πξνέδξνπ ηνπ Κφκκαηνο Άξζξν 16 Κεληξηθή Δπηηξνπή΢πγθξφηεζε Άξζξν 17 Λεηηνπξγία θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Άξζξν 18 ΢πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ

Άξζξν 19 Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Άξζξν 20 Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα Άξζξν 21 Δπηινγή ησλ ππνςήθησλ Βνπιεπηψλ Άξζξν 22 ΢πκβνχιην Γενληνινγίαο Άξζξν 23 Γξακκαηείεο Άξζξν 24 ΢πκβνχιην ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΝΟ.Γ.Δ. Άξζξν 25 ΢πκβνχιην Αμηνθξαηίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ Άξζξν 26 Γεληθή Γηεχζπλζε

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πεξηθεξεηαθή Οξγάλσζε Άξζξν 27 Σνπηθή Οξγάλσζε Άξζξν 28 Πεξηθεξεηαθφ ΢πκβνχιην αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Άξζξν 29 Δηδηθέο Κνκκαηηθέο- Θεκαηηθέο Οξγαλψζεηο

Άξζξν 30 Οξγαλψζεηο Δηεξνδεκνηψλ Άξζξν 31 Οξγαλψζεηο ησλ Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ Άξζξν 32 Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: Δπηηξνπέο Γενληνινγίαο Άξζξν 33 ΢πγθξφηεζε θαη Αξκνδηφηεηεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: Οηθνλνκηθή Οξγάλσζε (Άξζξα 34 έσο 35) Άξζξν 34 Πφξνη ηνπ Κφκκαηνο

Άξζξν 35 Κεληξηθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζει:30

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ: Ηλζηηηνχην Γεκνθξαηίαο Άξζξν 36 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ: Νενιαία ηνπ Κφκκαηνο Άξζξν 37 Ο.Ν.ΝΔ.Γ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ: Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Γηαηάμεηο Άξζξν 38 Άξζξν 39 Άξζξν 40

22


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα :  Ζ ΝΓ είλαη ην πολιηικό κόμμα πνπ ηδξχζεθε κε ηελ θαηά λφκν δήισζε ηεο 4εο Οθησβξίνπ 1974, ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, έρεη ηνλ ηίηιν ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη

εδξεχεη ζηελ Αζήλα. Έκβιεκα ηνπ Κφκκαηνο είλαη ηα

αξρηθά θεθαιαία γξάκκαηα ηνπ ηίηινπ ηνπ (Ν.Γ.) θαη κεηαμχ ηνπο αλακκέλνο ππξζφο, ηνλ νπνίν θξαηάεη έλα ρέξη.  Οη βαζηθέο οπγανωηικέρ και λειηοςπγικέρ απσέρ ηνπ θφκκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην δεχηεξν άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ.

Βαζηθή αξρή ηεο ΝΔΑ΢

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢ είλαη ε αμηνθξαηηθή θαη δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ Κφκκαηνο ε νπνία δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο επζχλεο.

Δίλαη

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ θαη ιεηηνπξγεί ζ‟ έλα πιαίζην ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ΋ιεο νη Οξγαλψζεηο ηνπ Κφκκαηνο εθπξνζσπνχληαη ζηα φξγαλα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο.  ΋ια ηα όπγανα ηος Κόμμαηορ ζπγθξνηνχληαη απφ κέιε ηνπ Κφκκαηνο, αλαπηχζζνληαη απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη ιεηηνπξγνχλ ακθίδξνκα. Κάζε φξγαλν είλαη ππνρξεσκέλν λα ινγνδνηεί, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζην ΢ψκα απφ ην νπνίν πξνέθπςε.

Ζ ιεηηνπξγία ησλ

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Κφκκαηνο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη νη απνθάζεηο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φια ηα κέιε. Οη απνθάζεηο ησλ ππεξθεηκέλσλ νξγάλσλ θαηηζρχνπλ ησλ απνθάζεσλ ησλ θαησηέξσλ.  Μέλορ ηος Κόμμαηορ ηεο ΝΔΑ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢ κπνξεί λα γίλεη θάζε Έιιελαο πνιίηεο ή Έιιελαο ην γέλνο, πνπ απνδέρεηαη ηηο ηδενινγηθέο, πξνγξακκαηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο, έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ειηθίαο ηνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Κφκκαηνο. Ζ ηδηφηεηα απηή ηνπ κέινπο ηνπ Κφκκαηνο απνθηάηαη κφλν κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ Κνκκαηηθή Οξγάλσζε ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο ηνπ.  Γικαιώμαηα Μέλοςρ ΝΔΑ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢: −

Να εθιεγεί ζε φια ηα φξγαλα ηνπ Κφκκαηνο ηξεηο κήλεο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ θαη λα εθιέγεηαη έμη κήλεο κεηά απφ απηή.

Να κεηέρεη ηζφηηκα ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο, ζπδεηήζεηο, εθινγέο, ςεθνθνξίεο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κφκκαηνο, ζηα πιαίζηα ησλ θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ.

23


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ −

Να εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ, ζηα πιαίζηα ησλ νξγάλσλ πνπ κεηέρεη θαη λ‟ απεπζχλεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα.

Να δέρεηαη ηελ εζηθή θαη πνιηηηθή θάιπςε ηνπ Κφκκαηνο γηα ηελ δξάζε πνπ αλαπηχζζεη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο παξάηαμεο.

 Τποσπεώζειρ Μέλοςρ ΝΔΑ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢: −

Να κεηέρεη ελεξγά ζηελ θνκκαηηθή δσή θαη δξάζε θαη λα εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε,

ηελ

πξνβνιή

θαη

πξαγκάησζε

ησλ

ηδενινγηθψλ

θαη

πξνγξακκαηηθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ ζέζεσλ ηνπ Κφκκαηνο. −

Να κεηέρεη ελεξγά ζηηο θάζε είδνπο δηεξγαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.

Να ζπκκεηέρεη ζηα φξγαλα ηνπ Κφκκαηνο, ζηα νπνία έρεη εθιεγεί ή ηνπνζεηεζεί, αιιηψο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο, κε δηνξηζκφ άιινπ κέινπο, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθνί Καλνληζκνί.

Να ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ζσζηά θαη κε ππεπζπλφηεηα ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Κφκκαηνο.

Να απνθεχγεη εθδειψζεηο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηηο ηδενινγηθέο θαη πξνγξακκαηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ Κφκκαηνο.

Να ηεξεί ερεκχζεηα γηα φζα ζέκαηα ζπδεηνχληαη κέζα ζηα ΋ξγαλα ηνπ Κφκκαηνο.

Να εθπιεξψλεη ηαθηηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Κφκκαηνο.

Οη γπλαίθεο κέιε ηνπ Κφκκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηνηθήζεηο φισλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο.

Σα κέιε ηνπ Κφκκαηνο πνπ θαηέρνπλ θπβεξλεηηθή ζέζε, πνπ έρεη σο αληηθείκελν

ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, δελ κπνξνχλ λα

θαηέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη θνκκαηηθή ζέζε ή αμίσκα, πνπ

έρεη σο

αληηθείκελν ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο.

 Ζ νξγάλσζε ηνπ Κφκκαηνο δηαθξίλεηαη ζε Κενηπική και Πεπιθεπειακή.  Σα φξγαλα ηεο Κενηπική Οπγάνωζηρ είλαη: α) Σν ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο

δ) Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γενληνινγίαο.

β) Ο Πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο.

ε) Ζ Κεληξηθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.

24


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ γ) Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα.

ζ) Ο Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο.

δ)

η) Οη Γξακκαηείο.

Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ

Κφκκαηνο. ε) Σν Πνιηηηθφ ΢πκβνχιην.

ηα)Σν ΢πκβνχιην ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΝΟ.Γ.Δ.

ζη) Σν ΢πκβνχιην Γενληνινγίαο.

ηβ)Σν

΢πκβνχιην

Αμηνθξαηίαο

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ.

 Σν ΢ςνέδπιο απνηειεί ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ θφκκαηνο. ΢πλέξρεηαη ηαθηηθά (Σαθηηθφ ΢πλέδξην) θάζε ηξία ρξφληα, κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κφκκαηνο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ζχγθιεζεο ηνπ ΢πλεδξίνπ, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. Ζ ΢χγθιεζε ηνπ Σαθηηθνχ ΢πλεδξίνπ κπνξεί λα αλαβιεζεί, γηα έλα ην πνιχ έηνο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. ΢ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ , ηίζεηαη απηνδηθαίσο ζε ακθηζβήηεζε ν Πξφεδξνο θαη θηλείηαη ε πξνβιεπφκελε, θαηά ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο , δηαδηθαζία εθινγήο Πξνέδξνπ. Σν ΢πλέδξην κπνξεί λα ζπγθιεζεί θαη έθηαθηα (Έκηακηο ΢ςνέδπιο) φηαλ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο.  Ζ Πεπιθεπειακή Οπγάνωζη ηος Κόμμαηορ απνηειείηαη απφ Οξγαλψζεηο ζε Σνπηθφ, Ννκαξρηαθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν. Οη Οξγαλψζεηο έρνπλ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.  Ο Ππόεδπορ ηος Κόμμαηορ εθιέγεηαη λφκηκα απφ ην ΢πλέδξην ρσξίο ζεηεία. Ο Πξφεδξνο είλαη δπλαηφ λα ακθηζβεηεζεί είηε απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηεο, είηε απφ ην ΢πλέδξην κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ΢πλέδξσλ. ΢ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηνπο Πξνέδξνπ απφ ην ΢πλέδξην εθαξκφδνληαη εηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  Ζ Κενηπική Δπιηποπή (ΚΔ) είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Κφκκαηνο, κεηαμχ δχν ΢πλεδξίσλ. ΢πγθξνηείηαη απφ 500 κέιε. Οη βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο, νη επξσβνπιεπηέο θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ αλψηαηα ζπλδηθαιηζηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζηειέρε κεηέρνπλ ζην ζπγθξηκέλν φξγαλν ex oficio!

Ζ

Κεληξηθή Δπηηξνπή ραξάζζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Κφκκαηνο, κε βάζε ηελ ηδενινγία θαη ην Καηαζηαηηθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΢πλεδξίνπ. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο, θάζε ηξεηο κήλεο, έθηαθηα δε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο κε 25


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ απφθαζε ηνπ ηδίνπ ή ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο.  Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Κενηπικήρ Δπιηποπήρ εθιέγεηαη εθ ησλ κειψλ ηεο κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία. ΢πληνλίδεη ην έξγν ησλ Γξακκαηέσλ πνπ πξνΐζηαληαη ησλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Κφκκαηνο, επηκειείηαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ Πξφεδξν σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ αξκνδηνηήησλ ηνπ. κε απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κφκκαηνο κπνξεί, εθ‟ φζνλ είλαη αλαγθαίν, λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξακκαηέα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο.  Σν Πολιηικό ΢ςμβούλιο απνηειεί ην αλψηαην θαζνδεγεηηθφ φξγαλν κεηαμχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΚΔ, ελψ παξάιιεια πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη είλαη αξκφδην γηα φια ηα ζέκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ νξγάλσλ. Σν Πνιηηηθφ ΢πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ: α)Σνλ Πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο. β)Σνλ Γξακκαηέα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. γ)Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο. δ)Σνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. ε)Σνλ Πξφεδξν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ ηεο Ο.Ν.ΝΔ.Γ. ζη)Γεθαηέζζεξα κέιε (14) πνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, απφ ηα νπνία – θαηά ην ρξφλν ηεο εθινγήο ηνπο- επηά (7) Κνηλνβνπιεπηηθά θαη επηά (7) κε Κνηλνβνπιεπηηθά.  Ζ Κοινοβοςλεςηική Ομάδα απνηειείηαη απφ ηνπο βνπιεπηέο θαη ηνπο Δπξσβνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο. Σα κέιε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία θαη δσή ηνπ Κφκκαηνο, ρσξίο λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Οξγαλψζεσλ. Δπηθεθαιήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο πνπ εθπξνζσπεί θαη θαηεπζχλεη ηε δξάζε ηεο. Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζπγθαιείηαη ηξεηο, ηνπιάρηζηνλ, θνξέο ην ρξφλν εθηφο Αζελψλ.  Σν ΢ςμβούλιο Γεονηολογίαρ είλαη ην φξγαλν ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ επηβάιιεηαη λα ηεξνχληαη απφ ηα ζηειέρε – κέιε ηνπ Κφκκαηνο, νπνηνδήπνηε αμίσκα θαη λα θαηέρνπλ, θαζψο θαη ην πιαίζην

26


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηειερψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ Κφκκαηνο, ηηο αξρέο ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ.  Οη Γπαμμαηείερ είλαη φξγαλα ηεο Κεληξηθήο Οξγάλσζεο, κε αξκνδηφηεηα ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπο.

Οη Γξακκαηείεο ζπληζηψληαη κε απφθαζε ηνπ

Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, εθάζηνηε ηνλ αξηζκφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. Σνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ κειψλ θάζε Γξακκαηείαο είλαη γπλαίθεο.  Οη Πόποι ηος Κόμμαηορ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο. Σαθηηθνί Πφξνη είλαη ε Σαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Κξάηνπο θαη ε ζπλδξνκή ησλ κειψλ ηνπ Κφκκαηνο, ησλ Βνπιεπηψλ θαη ησλ Δπξσβνπιεπηψλ θαζψο θαη νη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ Κφκκαηνο. Έθηαθηνη πφξνη ηνπ Κφκκαηνο είλαη ηα έζνδα απφ ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κφκκαηνο θαζψο θαη ηα έζνδα απφ δσξεέο.  Ζ Κενηπική Οικονομική Δπιηποπή (Κ.Ο.Δ) απνηειείηαη απφ 11 έσο 15 κέιε, πνπ νξίδνληαη απφ ην Πνιηηηθφ ΢πκβνχιην. Ζ Κεληξηθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Γξακκαηέα ηεο. ΢ηηο ΢πλεδξηάζεηο ηεο ΚΟΔ κεηέρεη ρσξίο ςήθν θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Κφκκαηνο. Έξγν ηεο Κεληξηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κφκκαηνο (εμεχξεζε πφξσλ, θαηάξηηζε ηζνινγηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, δηαρεηξηζηηθνί θαη ηακεηαθνί έιεγρνη θ.η.ι)  Σν ΢ςμβούλιο ηων Πποέδπων ηων ΝΟ.Γ.Δ., ζπλέξρεηαη θάζε ηξεηο (3) κήλεο ζε ζπλεδξηάζεηο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κφκκαηνο, ζηελ νπνία εμεηάδνληαη ζέκαηα νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνξείαο ηνπ Κφκκαηνο. ΢ην ΢πκβνχιην ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΝΟ.Γ.Δ, κεηέρνπλ νη Πξφεδξνη ησλ Ο.Κ.Δ θαη νη επηθεθαιείο ησλ Γξακκαηεηψλ.  Σν ΢ςμβούλιο Αξιοκπαηίαρ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ, αμηνινγεί αμηνθξαηηθά ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ πξνζθνξά θαη ηε δξάζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Κφκκαηνο θαη πξνηείλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπο απφ ην Κφκκα.  Ζ λενιαία ηνπ Κφκκαηνο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ Οπγάνωζη Νέων ΝΔΑ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢ (Ο.Ν.ΝΔ.Γ), εκθνξείηαη απφ ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο ηνπ θφκκαηνο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. Σα κέιε ηεο

27


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο.Ν.ΝΔ.Γ. ζεσξνχληαη απηνδίθαηα θα κέιε ηνπ Κφκκαηνο, εθφζνλ έρνπλ ειηθία 18 εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ.  Κιείλνληαο, ην παξφλ θαηαζηαηηθφ εγθξίζεθε θαη ςεθίζηεθε απφ ην Ε‟ Σακηικό ΢ςνέδπιο ηος Κόμμαηορ θαη ηζρχεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κφλν απφ ην επφκελν ΢πλέδξην, ε δε ηήξεζε ηνπ επαθίεηαη ζηελ θνκκαηηθή ζπλείδεζε ησλ κειψλ ηνπ Κφκκαηνο.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΢ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΛΖΡΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑΣΗΚΟ

28


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

1.4 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΝΓ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ΢ Απφ

ηνπο

κεγαιχηεξνπο

έιιελεο

πνιηηηθνχο, κε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ είλαη

ε

είζνδνο

Δπξσπατθή

ηεο

Διιάδαο

Οηθνλνκηθή

ζηελ

Κνηλφηεηα,

ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, γελλήζεθε ζηηο 8 Μαξηίνπ 1907 ζηελ θσκφπνιε Πξψηε

ηεο

πεξηθέξεηαο

΢εξξψλ.

Παηέξαο

ηνπ

ν

Γεψξγηνο

Καξακαλιήο,

δεκνδηδάζθαινο, θαιιηεξγεηήο, πήξε κέξνο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Δζληθνχ αγψλα ησλ Διιήλσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Δίρε δησρζεί γηα ηελ εζληθή δξάζε ηνπ, ηφζν απφ ηηο ηνπξθηθέο, φζν θαη κεηαγελέζηεξα απφ ηηο βνπιγαξηθέο αξρέο θαηνρήο. Σν 1913-14 ήηαλ καζεηήο ζηα ζρνιεία ηεο Πξψηεο ηεο Νέαο Είρλεο ησλ ΢εξξψλ θαη αξγφηεξα ζηελ Αζήλα. Σν 1925 θνίηεζε ζηε λνκηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φπνπ θαη απνθνίηεζε ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα.

Σν 1930 εθηειεί ηηο

ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα εξγάδεηαη σο δηθεγφξνο, ζηηο ΢έξξεο. Πνιηηηθή ΢ηαδηνδξνκία Σν 1935 γίλεηαη ε πξψηε ηνπ εθινγή σο βνπιεπηή ΢εξξψλ ηνπ αληηβεληδειηθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο. Σελ επφκελε ρξνληά επαλεθιέγεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, αξλείηαη φκσο λα ζπλεξγαζηεί κε ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ θαη επαλέξρεηαη ζηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο. Δγθαηαζηαζίζηαηαη ζηελ Αζήλα ην 1941 φπνπ πξνζσξηλά αζθεί ην επάγγεικα ηνπ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1944 δηαθεχγεη ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα κεηά απφ ιίγν θαηξφ. Με ηελ έθξεμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, ν Καξακαλιήο παξνπζηάζηεθε γηα λα ζηξαηεπζεί ζην ΢ηδεξφθαζηξν, αιιά θξίζεθε αλίθαλνο λα ππεξεηήζεη ιφγσ βαξεθνΐαο. ΢ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε ηε δηθεγνξία. Δπαλήιζε ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή ην 1946, φηαλ έιαβε κέξνο ζηηο πξψηεο κεηαπειεπζεξσηηθέο εθινγέο, ηεο 31εο Μαξηίνπ σο ππνςήθηνο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηηο ΢έξξεο θαη εμειέγε πξψηνο ζε ςήθνπο βνπιεπηήο.

29


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Σν 1946-47 δηεηέιεζε ππνπξγφο Δξγαζίαο ζηηο θπβεξλήζεηο δηαδνρηθά Κ. Σζαιδάξε θαη Γ. Μαμίκνπ. Σελ ρξνληά εθείλε ιφγσ πξνβιήκαηνο πγείαο κεηαβαίλεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δθεί ζπκκεηέρεη ζε κηα επίζεκε απνζηνιή ελεκεξψζεσο ηεο ακεξηθαληθήο θπβεξλήζεσο γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο Διιάδνο. Απφ ην Μάην σο

ηνλ

Οθηψβξην

δηεηέιεζε

ππνπξγφο

Μεηαθνξψλ

ζπκβάιινληαο

ζηελ

απνθαηάζηαζε θαη επέθηαζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδνηήζεσο. Ο Καξακαλιήο ζην ζέκα απηφ είρε δηέλεμε κε ηελ Ζιεθηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ – Πεηξαηψο, ππφ Βξεηαληθφ έιεγρν ράξηλ ηεο πξναζπίζεσο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σν Ννέκβξηνο σο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1948-50 σο ππνπξγφο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο επηηέιεζε ζεκαληηθφ έξγν κε ζηφρν ηελ πεξίζαιςε θαη επαλαπαηξηζκφ θαη ηελ παξαγσγηθή επαλαδξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ, ζπκάησλ ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ. ΢πλέηαμε θαη εθάξκνζε ην πξφγξακκα «Πξφλνηα – Δξγαζία». Σν Μάξηην ηνπ 1950, επαλεθιέγεηαη Βνπιεπηήο ΢εξξψλ. Δλψ απφ ην ΢επηέκβξην σο ην Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, δηεηέιεζε ππνπξγφο Δζληθήο Ακχλεο ζηε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ΢. Βεληδέινπ - Κ. Σζαιδάξε. Σν 1951 ζπκκεηείρε ελεξγά ζην θνηλνβνπιεπηηθφ έξγν απφ ηε ρψξν ηεο αληηπνιηηεχζεσο, ζπλέβαιε

ζηελ αλαδήηεζε λένπ ζρήκαηνο ηθαλνχ λα ζπκβάιεη

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο δσήο. Πξνζρψξεζε ζηνλ Διιεληθφ ΢πλαγεξκφ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπάγνπ. Δθιέρηεθε ζηηο λέεο γεληθέο εθινγέο, ην ΢επηέκβξην, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά παληξεχηεθε κε ηελ Ακαιία Α. Καλειινπνχινπ. Ο γάκνο ηνπο θξάηεζε σο ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ρσξίο φκσο λα απνθηήζνπλ απνγφλνπο. Σν 1952-55 δηεηέιεζε Τπνπξγφο Γεκνζίσλ έξγσλ ζηελ θπβέξλεζε Παπάγνπ ελψ απφ ην Γεθέκβξην 1954, θαη ΢πγθνηλσληψλ. Δπηηέιεζε ζπνπδαίν έξγν, κε ηελ θαηαζθεπή βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο. ΢ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο

έξγσλ

βξαρππξφζεζκεο

θαη

καθξνπξφζεζκεο

απνδφζεσο,

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο: δίθηπν νδηθψλ αξηεξηψλ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, εμσξατζκφο επξχηεξεο πεξηνρήο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, εμειεθηξηζκφο ππαίζξνπ, απνμεξαληηθά θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα, θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη επέθηαζε ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ απαξρή πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.

30


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Μεηά απφ ην ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπάγνπ ν βαζηιέαο Παχινο, ηνπ αλαζέηεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1955 ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο

θαη γίλεηαη Πξσζππνπξγφο ην

1955. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ηδξχεη λέν θφκκα, ηελ Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε (ΔΡΔ). ΢θνπφ είρε ηε δεκηνπξγία θνκκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ηθαλνχ λα ππεξθεξάζεη ηηο αλεδαθηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ αλέζηεηιαλ ηε ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαηέθπγε ζε εθινγέο, φπνπ θαη θέξδηζε. Ζ εθινγηθή λίθε ηνπ 1956, ηνπ 1958 θαη 1961, ηνπ επέηξεςαλ λα θξαηήζεη ηελ εμνπζία γηα κία νθηαεηία. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Καξακαλιή ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ηαρχξξπζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζε κηα ρψξα πνπ βίσλε αθφκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ εκθχιηνπ πνιέκνπ.

Σν

1959 αλήγγεηιε έλα πεληαεηέο ζρέδην γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, εζηηαζκέλν ζηε βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηελ επέλδπζε ζε ππνδνκέο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ.

Σν 1961 θαζηεξψλεη ηελ δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αγξνηψλ θαη ηδξχεη ηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) . Σνλ Ηνχιην ηεο ίδηαο ρξνληάο εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνηήζεσο κε ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδέζεσο κε ηελ ΔΟΚ παξάιιεια, εμαζθαιίδεη, κεηά απφ καθξχ θαη επίπνλν δηπισκαηηθφ αγψλα, ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κχπξνπ ( 1959). ΢ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ν Καξακαλιήο ζηξάθεθε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΝΑΣΟ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηαο θαη εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Διιάδαο θαη θαηάθεξε λα πξναγάγεη ηηο ζρέζεηο κε ηνλ Σξίην Κφζκν. Σν 1959 ππέγξαςε ηηο ζπκθσλίεο Επξίρεο –Λνλδίλνπ, φπνπ ηεξκαηίζηεθε ε βξεηαληθή θπξηαξρία ζηελ Κχπξν. Ηδξχζεθε ην αλεμάξηεην Κππξηαθφ θξάηνο κε εγγπήηξηεο δπλάκεηο ηελ Διιάδα, Σνπξθία θαη Μεγάιε Βξεηαλία. Γηα ηηο ζπκθσλίεο απηέο δέρηεθε κεγάιε θξηηηθή γηαηί θαηνρχξσλαλ σο ηζφηηκν εηαίξν ζην λεζί ηελ Σνπξθία. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο, είλαη ε πξνζπάζεηα γηα έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα. Έπεηηα απφ δηεηείο επίπνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ε Διιάδα γίλεηαη δερηή ζηηο 9 Ηνπιίνπ 1961.

31


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Οη δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπ 1963.....θαη ε δηθηαηνξία

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1963 παξαηηείηαη απφ ηελ πξσζππνπξγία, κεηά απφ δηαθσλία κε ηνλ Βαζηιέα Παχιν. Σελ θξίζε απηή δεκηνχξγεζε ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, πξφεδξνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, αθνχ θαηεγφξεζε ηνλ Καξακαλιή φηη θέξδηζε ηηο εθινγέο ηνπ 1961 κε βία θαη λνζεία. Οη εθινγέο απηέο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηηο επεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο ρσξνθπιαθήο ζηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα. Αθφκε ηελ παξέκβαζε παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ππφ ηνλ θφβν ηεο επηθξάηεζεο θνκκνπληζηψλ, πνπ πθίζηαλην δηψμεηο. Ο Καξακαλιήο θαηεγνξήζεθε φηη αλέρηεθε θαη εμέζξεςε απηφ ην παξαθξάηνο. Ο ίδηνο αξλήζεθε ζζελαξά φηη ηζρχεη θάηη ηέηνην θαη δηέθπγε γηα ηέζζεξηο κήλεο

ζην εμσηεξηθφ. Σνλ Ννέκβξην, ράλεη ηελ

θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία ζηηο γεληθέο εθινγέο θαη αλαρσξεί νξηζηηθά γηα ην εμσηεξηθφ, κεηά ηε δηαπίζησζε φηη δελ πξνζθέξνληαη νη ζπλζήθεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1963 εγήζεθε ηεο ΔΡΔ. Έραζε φκσο απφ ηελ «Έλσζε Κέληξνπ» ηνπ Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ. Σφηε παξαηηήζεθε απφ ηελ ΔΡΔ θαη απηνεμνξίζηεθε ζην Παξίζη κε ην ςεπδψλπκν «Σξηαληαθπιιίδεο», σο ην ‟74.

΋ιν απηφ ην δηάζηεκα δηαηήξεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα ειιεληθά πξάγκαηα, αιιά θαη ηηο επηζπκίεο λα απνθχγεη θάζε ελεξγφ αλάκημε ζηελ ηξηβή ησλ εμειίμεσλ πνπ ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ πνξεία πξνο ηελ απνζχλζεζε θαη ηειηθά ηελ αλαζηνιή ησλ δεκνθξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Καίξηα γεγνλφηα, κε άκεζε αλαθνξά ζηνλ Κ. Καξακαλιή ππήξμαλ: ε ζπθνθαληηθή εθζηξαηεία θαη παξαπνκπή ηνπ απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία ΔΚΔΓΑ ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην γηα δήζελ επζχλεο ζε δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ηεο ΓΔΖ, ε δηαηχπσζε έληνλσλ αλεζπρηψλ γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηα ζπκπηψκαηα θζνξάο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο, ε ζζελαξή αληίδξαζή ηνπ θαηά ηνπ "ηπξαλληθνχ θαη λφζνπ θαζεζηψηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ θαη ε θαηαγγειία ηνπ ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή θνηλή γλψκε , κε βαξπζήκαληεο δειψζεηο ην Ννέκβξην 1967, ην ΢επηέκβξην 1969 θαη ην Απξίιην 1973, ε βαζκηαία επηθέληξσζε ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ζπλέξρνληαλ κηαο πγηνχο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα.

32


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ηηο 24 Ηνπιίνπ 1974, κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ππφ βάξνο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Κχπξν θαη ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο επαλήιζε ζξηακβεπηηθά πίζσ ζηελ Διιάδα. Δπηθεθαιήο ηεο θπβέξλεζε «Δζληθήο Δλφηεηαο» θαη δηαλχνληαο ηελ δεχηεξε πξσζππνπξγηθή ηνπ ζεηεία, θαηάθεξε λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηελ Διιάδα. Ννκηκνπνίεζε θαη πάιη ην ΚΚΔ, ελψ πξνρψξεζε ζηελ απνρψξεζε ηεο Διιάδα απφ ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ σο αληίδξαζε γηα ηελ άξλεζε ηεο ΢πκκαρίαο λα αληηηαρζεί ζηελ πξνέιαζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν θαη αληηθαηέζηεζε ηελ ρνπληηθή εγεζία ησλ Έλνπισλ Γπλάκεσλ. Ζ Μεηαπνιίηεπζε ΢ηηο πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο ην 1974, ν Καξακαλιήο επηθξάηεζε κε ην επηβιεηηθφ πνζνζηφ 54,2&%. Σν ίδην έγηλε θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1977. Έηζη έκεηλε ζηελ εμνπζία γηα κία εμαεηία. Δπηθεθαιήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ελφο λενζχζηαηνπ ζρεκαηηζκνχ κε ηδενινγηθφ ζηίγκα ηνλ ξηδνζπαζηηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη απνθαζηζκέλν λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ, κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην ζπκθέξνλ ηνπ έζλνπο θαη ηνπ ιανχ. Ηδξπηήο ππήξμε ν ίδηνο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1974 γίλεηαη δηακφξθσζε λένπ πνιηηηθνχ θαη πνιηηεηαθνχ πιαηζίνπ κε ηελ αδηάβιεηε δηεμαγσγή γεληθψλ εθινγψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, δεκνςεθίζκαηνο, πνπ απνιήγεη ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, ηεξκαηίδνληαο ηε κφληκε εζσηεξηθή δηέλεμε γχξσ απφ ην πνιηηεηαθφ δήηεκα, Σειηθφ ζηάδην ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε δεκνθξαηηθή εμέιημε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν ηεο ρψξαο, ε εθπφλεζε θαη ςήθηζε, έμη κήλεο αξγφηεξα, λένπ ΢πληάγκαηνο πξνεδξεπφκελεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Ζ ςήθηζε λένπ θαη πξννδεπηηθνχ ΢πληάγκαηνο ην 1975, ε παγίσζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ, ε αλαβάζκηζε πνιηηηθψλ εζψλ, ε θαηνρχξσζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, ε θαηνρχξσζε ηεο δεκνηηθήο σο επίζεκεο γιψζζαο, είλαη κεξηθά απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαηά ηελ δεχηεξε Πξσζππνπξγηθή ηνπ ζεηεία. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, εγθαηέιεηςε ηελ ελεξγφ πνιηηηθή δσή ην 1980, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ. ΢ηελ πξσζππνπξγία ηνλ δηαδέρηεθε ν Γεψξγηνο Ράιιεο.

33


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Ζ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο ΢ηηο 5 Μαξηίνπ 1980, εθιέρζεθε πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. ΢ηφρνο ηνπ ε απζηεξή ηήξεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ε ζπλεπήο ηνπνζέηεζε πάλσ απφ ηηο θνκκαηηθέο δηακάρεο, θαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηαδνρήο ησλ θνκκάησλ ζηελ εμνπζία. ΢πλέβαιε ζηελ εθηφλσζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ, ζηελ εκπέδσζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο, θαη ελίζρπζε ην δηεζλέο θχξνο ηεο ρψξαο. Σν 1985 ν πξσζππνπξγφο Αλδξέαο Παπαλδξένπ αζεηεί ηελ ππφζρεζε ηνπ πξνο ηνλ Καξακαλιή γηα δεχηεξε ζεηεία θαη πξνηείλεη γηα Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ αξενπαγίηε Υξήζην ΢αξηδεηάθε. Ο Καξακαλιήο απνρσξεί θαη αθνινπζεί κηα πεληάρξνλε 1985-90 απνρή απφ θάζε ελεξγή αλάκεημε ζην δεκφζην βίν. Ζ δεχηεξε εθινγή Δπαλεμειέγε γηα δεχηεξε θνξά ζην χπαην αμίσκα ηεο ρψξαο, ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηελ πεληαεηία 1990-1995, νπφηε θαη απνρψξεζε νξηζηηθά απφ ηελ πνιηηηθή. Δίρε ζπκπιεξψζεη 60 ρξφληα ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην: 8 ρξφληα σο ππνπξγφο, 14 σο πξσζππνπξγφο θαη 10 σο Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Δπίζεο θέξδηζε 5 θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, κεηά απφ ζχληνκε αζζέλεηα, έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 23 Απξηιίνπ 1998, ζε ειηθία 91 εηψλ. Σα αξρεία ηνπ θπιάζζνληαη ζην ίδξπκα «Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο». Γηα ηε καθξνρξφληα ππεξεζία ηνπ ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ Δπξσπατθή Δλφηεηα, ηνπ απνκελήζεθε ην 1978 ην βξαβείν Καξινκάγλνπ.

34


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΡΑΛΛΖ΢ Ο Γεψξγηνο Ράιιεο ήηαλ Έιιελαο πνιηηηθφο. Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν 1980-81 θαη πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Γελλήζεθε ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ 1918 ζηελ Αζήλα. Καηαγφηαλ απφ νηθνγέλεηεο κε πινχζηα παξάδνζε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδνο. Παππνχο ηνπ ν Γεκήηξην Ράιιεο πνπ δηεηέιεζε έμη θνξέο πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο ζηα πξνπνιεκηθά ρξφληα. Παηέξαο ηνπ ν Ησάλλεο Ράιιεο, παιαίκαρνο Μαθεδνλνκάρνο, αιιά θαη δηνξηζκέλνο πξσζππνπξγφο ησλ λαδηζηηθψλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1943-44, ν νπνίνο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαηαδηθάζηεθε ζε ηζφβηα θάζεηξμε γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηαθηεηέο θαη πέζαλε ζηε θπιαθή ην 1946. Ζ κεηέξα ηνπ Εαΐξα, θφξε ηνπ Κεξθπξαίνπ πνιηηηθνχ θαη πξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδαο ην 1903 Γεσξγίνπ Θενηφθε, θαη αδεξθή ηνπ επίζεο πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο ην 1950 Ησάλλε Θενηφθε. Ήηαλ ζχδπγνο ηεο Λέλαο Ράιιε θαη έρεη απνθηήζεη δχν θφξεο, ηελ Εατξα θαη ηελ Ησάλλα. Ο Γεψξγηνο Ράιιεο ζπνχδαζε λνκηθή θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζην παλεπηζηήκην Αζελψλ. Με ηελ απνθνίηεζε ηνπ ην 1939 θαηαηάρζεθε ζην ζηξαηφ. Ζ θήξπμε ηνπ Διιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, ηνλ βξήθε λα ππεξεηεί σο αλζππνινραγφο ζην Ηππηθφ. Πνιέκεζε ζηα βνπλά ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζηελ Α‟ Οκάδα Αλαγλσξίζεσο θαη παξαζεκνθνξήζεθε, αθνχ δηαθξίζεθε γηα ηελ αλδξεία ηνπ. Με ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ θαη ηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ, επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, φπνπ αζρνιήζεθε κε ηελ δηθεγνξία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1944 επηζηξαηεχζεθε θαη πάιη γηα λα ππεξεηήζεη ζην λενζχζηαην φπιν ησλ Σεζσξαθηζκέλσλ. ΢πκκεηείρε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνχ ελαληίν ησλ θνκκνπληζηψλ, ζηελ ΢ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Ήπεηξν, θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη απνζηξαηεχζεθε νξηζηηθά ην 1948. Ξεθίλεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ην 1950, φηαλ εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο Αζελψλ κε ην Λατθφ Κφκκα. Δπαλεμειέγε βνπιεπηήο ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα κε ην θφκκα ηνπ Διιεληθνχ ΢πλαγεξκνχ ην 1951-52 θαη ηεο ΔΡΔ ην 1956, φπνπ ζπλέπξαμε θαη ζηελ ίδξπζή ηεο. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1958 δελ έιαβε κέξνο. Γηεηέιεζε Τπνπξγφο Πξνεδξία ηεο Κπβεξλήζεσλ επί θπβέξλεζεο Παπάγνπ 1954-56 θαη Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ΢πγθνηλσληψλ ζηελ θπβέξλεζε Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή 1956-58, απ‟ φπνπ παξαηηήζεθε ιφγσ δηαθσλίαο ηνπ γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν, κε ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο εθινγέο ηνπ ίδηνπ έηνπο. ΢ε απηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο πνιηηηθήο ηνπ πνξείαο κεηαμχ ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ε ζχκβαζε κε ηνλ Χλάζε

35


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη ε πξψηε ηερληθή κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνγείνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Αζήλαο. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1961 εθιέρζεθε θαη πάιη βνπιεπηήο ηεο ΔΡΔ θαη αλέιαβε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 1961-63. Σν 1963 δηαδέρηεθε ηνλ Καξακαλιή ζηελ πξνεδξία ηεο ΔΡΔ κέρξη ην 1967. ΢ηελ ηειεπηαία θπβέξλεζε Καλειιφπνπινπ αλέιαβε ην Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεσο θαη πξνζσξηλφο ππνπξγφο Κνηλσληθήο Πξνλνίαο, ζέζε φπνπ ηνλ βξήθε ην πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967. Ήηαλ απφ ηνπο ιίγνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο πνπ θαηάθεξε λα απνθχγεη ηε ζχιιεςε ην πξσί ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Απφ ην ζηαζκφ δξάζεσο ηεο Υσξνθπιαθήο πξνζπάζεζε λα θηλεηνπνηήζεη ην Γ‟ ζψκα ΢ηξαηνχ, ελαληίνλ ησλ θηλεκαηηψλ. Οη δηαηαγέο ηνπ δελ κεηαβηβάζηεθαλ. Αξγφηεξα νη ρνπληηθνί ηνπ έζεζαλ θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ, ηνλ θπιάθηζαλ θαη ηνλ εθηφπηζαλ ζηελ Κάζν γηα ηελ αλνηρηή αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε. ΋ηαλ ν Παπαδφπνπινο άξρηζε λα ραιαξψλεη ιίγν ηα κέηξα θαηά ησλ πνιηηηθψλ, νη ρνπληηθέο αξρέο ηνπ επέηξεςαλ λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ Αζήλα. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζπλέρηζε θαη πάιη ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1973 έιαβε ελεξγφ κέξνο ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ Παπαδφπνπινπ. Σελ ίδηα πεξίνδν δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ αληηρνπληηθνχ πεξηνδηθνχ «Πνιηηηθά ζέκαηα». Ζ πεξίνδνο ηεο δηθηαηνξίαο ζεκάδεςε ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Γεψξγηνπ Ράιιε. Ο ίδηνο παξαδέρηεθε φηη φηαλ βξέζεθε ζηηο θπιαθέο παξέα κε αξηζηεξνχο πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, δηαπίζησζε φηη πνιινί απφ ηνπο πξψελ αληηπάινπο ηνπ ήηαλ άλζξσπνη θαιιηεξγεκέλνη, πξαγκαηηθνί παηξηψηεο κε βαζεηά γλψζε ησλ θαηαζηάζεσλ. Έθηνηε ε αληίιεςε ηνπ γηα ηελ Διιεληθή Αξηζηεξά άιιαμε ξηδηθά. ΢ην πνιηηεηαθφ δεκνςήθηζκα κεηά ηελ ρνχληα ππνζηήξημε ηελ βαζηιεπφκελε δεκνθξαηία. ΢ηελ πξψηε θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο ππφ ηνλ Καξακαλιή ην 1974 αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζέζε ηνπ δηαηήξεζε θαη ζηελ πξψηε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ην 1974, κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1976. Καηφπηλ αλέιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα εηζεγεζεί ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε ηελ ππνρξεσηηθή ελληάρξνλε εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζε φιεο ηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη Γηνίθεζεο. Μεηά ηηο εθινγέο Ννεκβξίνπ ηνπ 1977, αλέιαβε ην Τπνπξγείν ΢πληνληζκνχ θαη ζηηο 10 Μαΐνπ 1978 αλέιαβε ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Χο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ νινθιήξσζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ ΔΟΚ. Τπήξμε επίζεο ν πξψηνο Έιιελαο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ πνπ επηζθέθηεθε ηε Μφζρα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Με ηελ άλνδν ηνπ Κ. Καξακαλιή ζηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ν Γεψξγηνο Ράιιεο αλέιαβε πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο απφ ηηο 9 Μαΐνπ 1980. Σελ πξνεγνχκελε κέξα ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ είρε εθιέμεη εγέηε ηνπ θφκκαηνο.

36


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ πξσζππνπξγία ηνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ κεηξηνπάζεηα αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ελφο Δπξσπατθνχ πινπξαιηζκνχ δεκνθξαηηθνχ χθνπο. Δίρε ηελ ηχρε λα είλαη ν πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο φηαλ ππεγξάθε ε ηζηνξηθή έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ. Ζ θφπσζε φκσο ηνπ θφζκνπ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Γεμηάο , νξηζκέλεο θαθέο ζπγθπξίεο θαη ε ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ, δεκηνχξγεζαλ ην κεγάιν ξεχκα πνπ έθεξαλ ηειηθά ην 1981 ην ΠΑ΢ΟΚ ζηελ εμνπζία. Παξά ηελ έληνλε θαθή θξηηηθή πνπ δέρηεθε ν Ράιιεο αθφκε θαη κέζα απφ ην θφκκα ηνπ, έδεημε αλψηεξν ήζνο θαη κεηξηνπάζεηα θαηά ηελ έληνλε πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ 1981. Μηα κέξα κεηά ηελ ήηηα ηνπ απφ ηνλ Παπαληξένπ, 19 Οθησβξίνπ 1981, παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ζπγραίξνληαο ηνλ αληίπαιν ηνπ. Κίλεζε πξσηφγλσξε γηα ηα ηφηε δεδνκέλα. Γχν κήλεο αξγφηεξα έζεζε ζέκα εκπηζηνζχλεο ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ θφκκαηνο ηνπ ην αξλήζεθε. Έηζη παξαηηήζεθε απφ ην ηηκφλη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα λα παξακείλεη ζην ηέινο απιφο βνπιεπηήο. Σν 1987, είρε κία δηαθσλία κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μεηζνηάθε πνπ έθεξε σο απνηέιεζκα λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1989 δελ έιαβε κέξνο. Δπαλήιζε θαη πάιη ζηελ πνιηηηθή θαη εθιέρζεθε βνπιεπηήο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1989, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Κ. Μεηζνηάθε. Δθιέρζεθε θαη πάιη βνπιεπηήο ζηελ Κέξθπξα απηή ηε θνξά, ηνλ Απξίιην ηνπ 1990 Σν ηέινο ηεο πελεληάρξνλεο πνιηηηθήο ηνπ δηαδξνκήο ήξζε ζηηο 29 Μαΐνπ 1993 φπνπ παξαηηήζεθε απφ βνπιεπηήο θαη απνζχξζεθε νξηζηηθά. Απηφ έγηλε επεηδή ζεψξεζε ιαλζαζκέλεο ηηο πνιηηηθέο θηλήζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ Μεηζνηάθε αιιά θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ηνπ Μαθεδνληθνχ. Ο Γεψξγηνο Ράιιεο ππήξμε έληνλα Δπξσπατζηήο θαη δεκνθξάηεο. Πξάγκα ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε θαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο. Μέρξη θαη ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο δσήο ηνπ δηαηεξνχζε πνιηηηθφ γξαθείν ζηελ Αζήλα. Γηα ηελ ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ηνπ δξάζε έρεη ηηκεζεί κε πνιιέο δηαθξίζεηο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σηκήζεθε κε ην Μεγαιφζηαπξν ηεο Σηκήο, ην αλψηαην Διιεληθφ παξάζεκν πνπ απνλέκεηαη ζε ελ ελεξγεία πξσζππνπξγνχο, θαζψο θαη ηνπο Μεγαιφζηαπξνπο ηεο Γαιιίαο, Πνξηνγαιίαο, Γεξκαλίαο, Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Γηνπγθνζιαβίαο, Σατιάλδεο θαη Αβεζζπλίαο. Έληνλε ήηαλ θαη ε ζπγγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Πέζαλε απφ μαθληθή θαξδηαθή πξνζβνιή ζηηο 15 Μαξηίνπ 2006 θαη ε θεδεία ηνπ έγηλε ηελ επφκελε κέξα, κε δεκνζία δαπάλε θαη ηηκέο ελ ελεξγεία πξσζππνπξγνχ. Ο Ράιιεο έρεη ραξαθηεξηζηεί «άξρνληαο ηεο πνιηηηθήο», γηα ηνλ «ιεπηφ» θαη εππξεπή ηξφπν άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ.

37


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢ ΑΒΔΡΧΦ Γελλήζεθε

ζηα

Σξίθαια

Θεζζαιίαο

ην

1910.

Πέζαλε ζηελ Αζήλα ην 1990. Καηαγσγή: Μέηζνβν Ζπείξνπ. ΢πνπδέο:

Γηδάθηνξαο

΢ρνιήο

Πνιηηηθψλ

&

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Λσδάλεο Πηπρίν Ννκηθήο ΢ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Λσδάλεο. Πνιηηηθή δξάζε : α) Πξηλ ην 1945 Ννκάξρεο Κέξθπξαο ( Φεβξνπάξηνο 1941 - Απξίιηνο 1941 ) Πξηλ παξαηηεζεί απφ Ννκάξρεο, νξγάλσζε ηε κεηέπεηηα αληίζηαζε ησλ Κεξθπξαίσλ θαηά ησλ Ηηαιψλ θαηαθηεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ζηηο 28-4-1942, ζπλειήθζε ζηε Λάξηζα γηα αληηζηαζηαθή δξάζε θαη θπιαθίζηεθε ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ Ηηαιία. Καηάθεξε λα δξαπεηεχζεη αιιά παξέκεηλε ζηελ Ηηαιία, φπνπ ίδξπζε ηε κπζηηθή νξγάλσζε " Διεπζεξία ή Θάλαηνο ", ε νπνία είρε σο θχξην ζθνπφ ηε δηάζσζε θαη θπγάδεπζε Διιήλσλ θαη ΢πκκάρσλ θξαηνπκέλσλ. β) Απφ 1945 έσο ην 1967 Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα Φηιειεπζέξσλ (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 31.3.1946) Τπνπξγφο Δθνδηαζκνχ / θπβέξλεζε Θ. ΢νθνχιε (20.1.1949 έσο 30.6.1949) Τπνπξγφο Δθνδηαζκνχ / θπβέξλεζε Γ. Γηνκήδε (30.6.1949 έσο 6.1.1950) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα Φηιειεπζέξσλ (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 5.3.1950 ) Τπνπξγφο Δζλ. Οηθνλνκίαο / θπβέξλεζε ΢. Βεληδέινπ (27.3.1950 έσο 15.4.1950) Τπνπξγφο Γεσξγίαο / θπβέξλεζε ΢. Βεληδέινπ (21.8.1950 έσο 28.8.1950) Τπνπξγφο Δζλ. Οηθνλνκίαο θαη Δθνδ. - Μεηαθ. / θπβέξλεζε ΢. Βεληδέινπ ( 28.8.1950 έσο 13.9.1950 ) Τπνπξγφο Δζλ. Οηθνλνκίαο / θπβέξλεζε ΢. Βεληδέινπ ( 4.9.1950 έσο 28.1.1951 ) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα Φηιειεπζέξσλ ( Βνπιεπηηθέο εθινγέο 9.9.1951) Τθ/ξγνο Δμσηεξηθψλ / θπβέξλεζε Ν. Πιαζηήξα (27.10.1951 έσο 11.10.1952) Βνπιεπηήο Θεζπξσηίαο - Ησαλλίλσλ / θφκκα ΔΡΔ (Βνπιεπηηθέο εθινγέο

38


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 19.2.1956) Τπνπξγφο Γεσξγίαο / θπβέξλεζε Κ. Καξακαλιή ( 29.2.1956 έσο 28.5.1956 ) Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ / θπβέξλεζε Κ. Καξακαλιή ( 28.5.1956 έσο 5.3.1958) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα ΔΡΔ (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 11.5.1958) Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ / θπβέξλεζε Κ.Καξακαλιή ( 17.5.1958 έσο 20.9.1961) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα ΔΡΔ (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 29.10.1961) Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ / θπβέξλεζε Κ.Καξακαλιή ( 4.11.1961 έσο 19.6.1963) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα ΔΡΔ (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 3.11.1963) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα ΔΡΔ πξννδεπηηθνί (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 16,12,1964) Τπνπξγφο Γεσξγίαο / θπβέξλεζε Π. Καλειιφπνπινπ ( 3.4.1967 έσο 21.4.1967 ) γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηθηαηνξίαο ΢ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο ν Δ. Αβέξσθ πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη θάπνηα κνξθή δηαιφγνπ αλάκεζα ζην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο θαη ηνλ πνιηηηθφ θφζκν. Παξάιιεια δηεχζπλε ηελ έθδνζε κπζηηθνχ παξάλνκνπ ηχπνπ,. Σνλ νπνίνλ θαη δηνρέηεπε ζην εμσηεξηθφ. Δίρε ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ εμφξηζην ηφηε ζην Παξίζη Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, ηνλ νπνίν θξαηνχζε ελήκεξν γηα φιεο ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Σν 1973 πήξε κέξνο ζην θίλεκα ηνπ λαπηηθνχ ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο, ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν πνιηηηθφο θαζνδεγεηήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο επίζεο, ν Αβέξσθ αζρνιήζεθε κε ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, αλαπηχζζνληαο θχξηα ην ινγνηερληθφ ζθέινο ηνπ. Σφηε, επίζεο, ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ην θνηλσληθφ έξγν πνπ είρε μεθηλήζεη ζην Μέηζνβν απφ ην 1950 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο Βαξψλνπ Μηραήι - Σνζίηζα θαη αξγφηεξα ηνπ ηδξχκαηνο Δ. Αβέξσθ - Σνζίηζα. δ) Μεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε Τπνπξγφο Δζλ. Ακχλεο / θπβέξλεζε Κ. Καξακαλιή ( 24.7.1974 έσο 21.11.1974 ) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα Νέα Γεκνθξαηία (Βνπιεπηηθέο εθινγέο 17.11.1974) Τπνπξγφο Δζλ. Ακχλεο / θπβέξλεζε Κ. Καξακαλιή ( 21.11.1974 έσο 28.11.1977 )

39


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Τπνπξγφο Δζλ. Ακχλεο / θπβέξλεζε Κ. Καξακαλιή ( 28.11.1977 έσο 10.5.1980 ) Τπνπξγφο Δζλ. Ακχλεο / θπβέξλεζε Γ.Ράιιε ( 10.5. έσο Αληηπξφεδξνο Κπβεξλήζεσο θαη Τπνπξγφο Δζλ. Ακχλεο / θπβέξλεζε Γ.Ράιιε ( 29.6.1981 έσο νθη. 1981 ) Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ / θφκκα Νέα Γεκνθξαηία ( Βνπιεπηηθέο εθινγέο 1981 ) Πξφεδξνο Ν.Γ. / Αξρεγφο Αμησκ. Αληηπνιίηεπζεο ( Γεθ. 1981 - Απγ. 1984 0 Απνρψξεζε απφ εγεζία Νέαο Γεκνθξαηίαο 29,8,1984 Δπηθεθαιήο ςεθνδειηίνπ Δπηθξαηείαο / θφκκα Ν.Γ. ( Βνπιεπηηθέο εθινγέο 1985 ) Δπηθεθαιήο ςεθνδειηίνπ Δπηθξαηείαο / θφκκα Ν.Γ. ( Βνπιεπηηθέο εθινγέο 1989 ) Δπίηηκνο Πξφεδξνο Νέαο Γεκνθξαηίαο ( 1984 σο ην ζάλαηφ ηνπ ) Ο Δπάγγεινο Αβέξσθ έρεη αθήζεη παξαθαηαζήθε αμηφινγν ζπγγξαθηθφ έξγν.

40


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο Γελλήζεθε ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1918 ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Μαξίθα Γηαλλνχθνπ, κε ηελ νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηέζζεξα παηδηά θαη δψδεθα εγγφληα. Ο

Κσλζηαληίλνο

Μεηζνηάθεο

πξνέξρεηαη

απφ

νηθνγέλεηα Κξεηψλ κε καθξά παξάδνζε ζηελ πνιηηηθή. Δίλαη αληςηφο ηνπ κεγάινπ πνιηηηθνχ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. ΢πνχδαζε

Ννκηθά,

Πνιηηηθέο

θαη

Οηθνλνκηθέο

Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Μηιάεη γεξκαληθά, γαιιηθά θαη αγγιηθά. Πνιέκεζε σο Έθεδξνο Αλζππνινραγφο ζηε Μαθεδνλία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζπκκεηείρε ζηελ Αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ σο θαηαθηεηψλ σο εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Κξήηεο. Γηα ηε δξάζε ηνπ απηή θπιαθίζηεθε θαη θαηαδηθάζηεθε δχν θνξέο ζε ζάλαην απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Καηά ηε δεχηεξε θπιάθηζε, ζψζεθε κε αληαιιαγή ηνπ κε Γεξκαλνχο αηρκαιψηνπο, ε νπνία ζπκθσλήζεθε ζε αλψηαην ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Γηα ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε ηηκήζεθε ην 1986 απφ ην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην. ΢ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο αλαιακβάλεη θαη ηηο πξψηεο πνιηηηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο πνπ απφ ηφηε δηαπλένληαλ απφ ην πλεχκα ηεο Δζληθήο ΢πκθηιίσζεο. Πξσηαγσληζηεί ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηηο θξεηηθέο εζληθηζηηθέο θαη

αξηζηεξέο

αληηζηαζηαθέο

νξγαλψζεηο

κε

ζθνπφ

ηνλ

ζπληνληζκφ

ηνπ

αληηζηαζηαθνχ αγψλα θαη ηελ απνθπγή ηεο αιιεινζθαγήο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπκθσληψλ ήηαλ λα απνθεπρζεί ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηελ Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Μεηά ηελ θαηνρή ν Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο εθιέγεηαη, ζε ειηθία 28 εηψλ, γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο Υαλίσλ κε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ή ηα Κφκκαηα ηνπ Κέληξνπ έσο ην πξαμηθφπεκα ηνπ Απξηιίνπ 1967.

41


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Αλαιακβάλεη Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1951 ζηελ Κπβέξλεζε Πιαζηήξα. Αξγφηεξα αλαιακβάλεη θαη ηα Τπνπξγεία ΢πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ

.

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηηο Κπβεξλήζεηο ηεο Δλψζεσο Κέληξνπ ην 1963 θαη 1964. ΢ηηο

Κπβεξλήζεηο

ηνπ

1965-1966

είλαη

Τπνπξγφο

ηνπ

΢πληνληζκνχ.

Σν βξάδπ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ζηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ 1967, ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο πξψηνπο. ΢ηηο 15 Απγνχζηνπ δηαθεχγεη θξπθά κε πινηάξην, δηαζρίδεη ην Αηγαίν θαη θζάλεη ζηελ Σνπξθία. Απφ θεη ζα θζάζεη ζην Παξίζη φπνπ ζα παξακείλεη εμφξηζηνο γηα ηα επφκελα έμε ρξφληα. Δθεί ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο αληηδηθηαηνξηθέο δπλάκεηο. ΢πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. Με ηελ άξζε ηνπ ΢ηξαηησηηθνχ Νφκνπ

ην

Φζηλφπσξν

ηνπ

1973

θζάλεη

ζηελ

Διιάδα.

Φπιαθίδεηαη μαλά απφ ην θαζεζηψο Ησαλλίδε ζηηο θπιαθέο Υαλίσλ. Απνθπιαθίζηεθε κε ηε κεηαπνιίηεπζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηελ Διιάδα. Σν 1977 εθιέγεηαη Βνπιεπηήο, επηθεθαιήο ηνπ κηθξνχ θεληξψνπ θφκκαηνο ησλ Νενθηιειεχζεξσλ. Σελ Άλνημε ηνπ 1978 πξνζρσξεί ζηε Νέα Γεκνθξαηία θαη αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν ΢πληνληζκνχ ζηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα. ΢ηε ζπλέρεηα, ην 1980, αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ επί Κπβεξλήζεσο Γεσξγίνπ Ράιιε κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 1981. Απφ

ηνλ

Οθηψβξην

ηνπ

1981

κέρξη

ηνλ

Αχγνπζην

ηνπ

1984

δηεηέιεζε

θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σελ 1ε ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1984 εθιέγεηαη Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή, Οκάδα, κε κεγάιε πιεηνςεθία. ΢ηηο Δθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1989 ε Νέα Γεκνθξαηία ππφ ηελ εγεζία ηνπ εθιέγεηαη πξψην θφκκα κε 44,2% ρσξίο λα ζπγθεληξψζεη απηνδπλακία ιφγσ ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ εγεζία ηνπ ΢πλαζπηζκνχ, ηεο Αξηζηεξάο, ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν ζρεκαηηζκφο απηήο ηεο θπβέξλεζεο δέρεηαη λα κελ είλαη ίδηνο πξσζππνπξγφο θαη πξνηείλεη ζηε ζέζε απηή ηνλ βνπιεπηή Αζελψλ, Σδαλλή

42


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Σδαλλεηάθε. Ζ θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε δεκηνχξγεζε ην απαξαίηεην θιίκα ζπλαίλεζεο γηα λα ηεζεί νξηζηηθά ηέινο ζηηο δηραζηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 ε Νέα Γεκνθξαηία εθιέγεηαη μαλά πξψην θφκκα, κε ην απμεκέλν πνζνζηφ 46,19%, απηή ηε θνξά, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα ζπγθεληξψζεη

απηνδπλακία,

κε

απνηέιεζκα λα

ζρεκαηηζηεί

ε

Οηθνπκεληθή

Κπβέξλεζε Ενιψηα ηελ Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο ζηήξηδε. Ο Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο νξθίζηεθε Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδνο ζηηο 11 Απξηιίνπ ηνπ 1990 κεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 9 Απξηιίνπ 1990 κε πνζνζηφ 46,88%. Ζ Κπβέξλεζε Μεηζνηάθε έζεζε ζε εθαξκνγή έλα δπλακηθφ πξφγξακκα απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ δηνηθεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε έληνλε πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππφ δεκφζην έιεγρν νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια θαηαξηίζζεθε θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη έλα πξφγξακκα ζχγθιηζεο κε ηηο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πφξνη ηεο νπνίαο καδί κε εζληθνχο πφξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε καθξάο

ζεηξάο

κεγάισλ

έξγσλ

ππνδνκήο

(κεηξφ

ηεο

Αζήλαο,

δίθηπν

απηνθηλεηνδξφκσλ, αεξνδξφκην Αζελψλ, δεχμε Ρίνπ-Αληηξξίνπ, θ.α.). Δπίζεο εηέζεζαλ νη βάζεηο ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ΢ηνλ ηνκέα εμ' άιινπ ηεο άκπλαο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο άξρηζε λα εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζρέδην εθζπγρξνληζκνχ θαη ελίζρπζεο ησλ Δλφπισλ καο Γπλάκεσλ, ελψ απνθαηαζηάζεθε ην δηεζλέο θχξνο ηεο ρψξαο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζηαζεξά εξείζκαηα ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Μεηά ηηο πξφσξεο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1993 θαη ηελ εθινγηθή ήηηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο παξαηηείηαη απφ Πξσζππνπξγφο. ΢πλεπήο πξνο ηελ πξνεθινγηθή ηνπ δέζκεπζε, παξαηηήζεθε ζηηο 26-10-93 θαη απφ Πξφεδξνο ηεο Ν.Γ. γηα λα ηνπ απνλεκεζεί ζηηο 3-11-93 ν ηίηινο ηνπ Δπηηίκνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κφκκαηνο.

43


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΜΗΛΣΗΑΓΖ΢ ΈΒΔΡΣ Γελλήζεθε

ζηελ

Αζήλα

ην

1939.

Απνθνίηεζε απφ ηελ Α΢ΟΔΔ (ζήκεξα Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην

Αζελψλ)

θαη

αθνινχζεζε

πεξαηηέξσ

ζπνπδέο ζηελ πιεξνθνξηθή. Δξγάζζεθε σο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη δηνηθεηήο θαη νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ζηα Ναππεγεία Διεπζίλαο (1966-1974). Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο Νέα Γεκνθξαηία. Δμειέγε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο ζηελ Α' Αζελψλ ην 1974 θαη απφ ηφηε εθιέγεηαη ζπλερψο. Έρεη ππεξεηήζεη απφ πνιινχο ππνπξγηθνχο ζψθνπο. Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ (1976-1977). Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο (1977-1980). Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ (1980-1981). Τπνπξγφο Τγείαο (1989). Τπνπξγφο Πξνεδξίαο (1990-1991), φπνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δμειέγε Γήκαξρνο Αζελαίσλ ην 1986. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ πξσηνπφξεζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ αλεμάξηεηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ζηελ Διιάδα θαη πξνρψξεζε ζε πνιιέο θαηλνηνκίεο θαη παξεκβάζεηο ζηε δηνίθεζε, ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πγεία. Ήηαλ αξρεγφο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ην 1993 σο ην 1997. Δίλαη ζπρλά νκηιεηήο ζε ζπκπφζηα θαη δηαζθέςεηο γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία. Έρεη δεκνζηεχζεη πνιιά άξζξα γηα ζέκαηα νηθνλνκηθά, ακχλεο, αζθαιείαο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Έρεη ζπγγξάςεη αξθεηά βηβιία, φπσο "Καξακαλιήο, ν Αλακνξθσηήο", "Ζ Διιάδα ζηνλ Κφζκν πνπ έξρεηαη" θαη "Δηξεληθή Δπαλάζηαζε γηα ηε Νέα Δπνρή". Δίλαη πξψελ πξσηαζιεηήο ηζηηνπινίαο, είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη δχν θφξεο.

44


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΑΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ΢ Ο Κψζηαο Καξακαλιήο είλαη ν λπλ πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, απφ ηελ πξψηε εθινγή ηνπ ζηηο 7 Μαξηίνπ 2004. Έγηλε πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο φηαλ δηαδέρηεθε ηνλ Μηιηηάδε Έβεξη ην 1997. Δίλαη έλαο απφ ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία πξσζππνπξγνχο ηεο Διιάδνο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ζηηο 14 ΢επηεκβξίνπ 1956. Αληςηφο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ηνπ πξεζβχηεξνπ θαη λπκθεπκέλνο κε ηελ Ναηάζα Παδατηε απφ ην 1998. Απφ ην 2003 είλαη παηέξαο δχν δηδχκσλ παηδηψλ, ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη ηεο Αιίθεο. Σν 2007 επαλεμειέγε πξσζππνπξγφο θεξδίδνληαο ηηο πξφσξεο εθινγέο. Φνίηεζε ζην Πεηξακαηηθφ ΢ρνιείν Αζελψλ θαη αξγφηεξα ζπνχδαζε λνκηθή ζην παλεπηζηήκην Αζελψλ. Σν 1976-78 εθιέρζεθε ζην ζπλέδξην ησλ Φνηηεηψλ ηεο Ννκηθήο ΢ρνιήο Αζελψλ. Απνθνίηεζε ην 1979 θαη ζπνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Κνιέγην Deree ην 1980. ΢πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ 1980-84 θαη έγηλε θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηηο Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο απφ ηε ζρνιή Fletcher ηνπ παλεπηζηήκην Tufts ηεο Βνζηφλεο θαη ην ηκήκα λνκηθήο θαη δηπισκαηίαο (Fletcher Scholl of Law and Diplomacy). Έγηλε επίζεο θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε δηπισκαηηθή ηζηνξία. Γίδαμε ζην Deree φπσο θαη ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ Study in Greece, Πνιηηηθέο επηζηήκεο, Γηπισκαηηθή Ηζηνξία θαη Ννκηθά ην 1983-89. Γλσξίδεη θαη κηιάεη ηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή θαη Γεξκαληθή γιψζζα. Ήηαλ κέινο ηεο Ο.Ν.ΝΔ.Γ, ηεο λενιαίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, φπνπ θαη ππήξμε ππεχζπλνο γηα ηα νξγαλσηηθά θαη ηδενινγηθά ζέκαηα απφ ην 1974 έσο ην 1979. Απφ ην 1984 έσο ην 1989 εμειέγε πνιιέο θνξέο ζηα θνηηεηηθά ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα κε ηελ παξάηαμε ηεο ΓΑΠ-ΝΓΦΚ. Παξάιιεια ην δηάζηεκα απηφ άζθεζε ηε δηθεγνξία θαη ζπλεξγάζηεθε κε ην πεξηνδηθφ «Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο». Τπεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία απφ ην 1977 κέρξη θαη ην 1979, ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ. Σν 1986 αλέιαβε πξφεδξνο ηεο εηξεληζηηθήο θίλεζεο ΚΗΠΔΑ, φπνπ ππήξμε θαη ηδξπηηθφ κέινο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Πξνψζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο «Δπξψπε „92». ΢πλέγξαςε βηβιίν «Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη νη Δμσηεξηθέο ΢ρέζεηο ηεο Διιάδνο 1929-1932». Δπηκειήζεθε θαη πξνιφγηζε ηηο εθδφζεηο «Σν Πλεχκα θαη ε επνρή ηνπ Γθνξκπαηζψθ» ην 1987 θαη «Ηκπεξηαιηζκφο : Ζ ππφζεζε ηεο Αγθφια» ην 1988. ΢πκκεηείρε ζηε ζπγγξαθή ηνπ ζπιινγηθνχ ηφκνπ «Δπξσπατθή Δλνπνίεζε θαη Βαιθαληθή Πνιπδηάζπαζε, ν ξφινο ηεο Διιάδαο» κε ηε κειέηε «Ζ κεηαθνκκνπληζηηθή αλαζηάησζε ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε». Δίλαη κέινο ηεο

45


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δηαηξίαο Μαθεδνληθψλ ΢πνπδψλ θαη ηζφβην κέινο – ζχκβνπινο ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ Θείνπ ηνπ «Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο». Δθιέρζεθε βνπιεπηήο γηα πξψηε θνξά, κε ηε Νέα Γεκνθξαηία ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 ζηελ Α‟ εθινγηθή πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο. Βνπιεπηήο επίζεο εμειέγε ζε απηφ ην λνκφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1989, ηνλ Απξίιην ηνπ 1990, Οθηψβξην 1993, ΢επηέκβξην 1996 θαη Απξίιην 2000, ελψ ην 2004 εθιέρζεθε ζην λνκφ Λάξηζαο. Έρεη δηαηειέζεη γξακκαηέαο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Βνπιήο ην 1989 θαη γξακκαηέαο ηεο Γξακκαηείαο Πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνγξάκκαηνο θαη ελεκέξσζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη κέινο ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. Γηεηέιεζε κέινο ηεο Διιεληθήο θνηλνβνπιεπηηθήο αληηπξνζσπίαο ζην ΢πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Αθφκε ππήξμε κέινο ηεο Γηαξθνχο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ. Σν 1995 εμειέγε κέινο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σν 1996-97 ήηαλ πξφεδξνο ηεο νκάδαο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο 21 Μαξηίνπ 1997, κεηά ηελ εθινγηθή ήηηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ην 1996 , εθιέρζεθε απφ ην 4ν ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο πξφεδξνο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1998, έγηλε αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο, ελψ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999, εμειέγε αληηπξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (ΔΛΚ), ζέζε πνπ επαλεμειέγε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002. ΢ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην 2000, έραζε νξηαθφ ηε ζέζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ απφ ηνλ Κψζηα ΢εκίηε. Σν 2001 νξθίζηεθε απφ ην ΔΛΚ, επηθεθαιήο ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Γεκνθξαηία ζηα Γπηηθά Βαιθάληα. Σν 2003 ην ΔΛΚ αλαγλσξίδνληαο ην έξγν ηνπ ηνλ φξηζε Πξφεδξν ηνπ Forum γηα ηε ΝΑ Δπξψπε. Σν 2002 εμειέγε αληηπξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Γεκνθξαηηθήο Δλψζεσο. ΢ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 7εο Μαξηίνπ 2004, σο αξρεγφο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αλαδείρζεθε ληθεηήο, κε πνζνζηφ 45,36%, εμαζθαιίδνληαο θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία 164 εδξψλ απφ ηηο 300. Έιαβε έηζη ηελ εληνιή γηα ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο 10 Μαξηίνπ νξθίζηεθε Πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, ζέζε ζηελ νπνία έκεηλε κέρξη ην 2006, αθνχ παξαηηήζεθε κεηά ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ. Σν 2007, πξνθήξπμε πξφσξεο εθινγέο, ηηο νπνίεο θέξδηζε ζηηο 17 ΢επηεκβξίνπ, κε πνζνζηφ 41,83% θαη 152 βνπιεπηηθέο έδξεο. Σελ επφκελε κέξα ησλ εθινγψλ, έιαβε εληνιή απφ ηνλ Κάξνιν Παπνχιηα, πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ζρεκαηηζκφ λέαο θπβέξλεζεο. Ζ λέα απηή θπβέξλεζε νξθίζηεθε θαη αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 19 ΢επηεκβξίνπ 2007. Ζ ζεηεία ηνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ζθάλδαια δηαθζνξάο πνπ αγγίδνπλ ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη βξίζθνληαη ππφ δηεξεχλεζε απφ ηελ Διιεληθή δηθαηνζχλε. ΢πγθεθξηκέλα ε ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, ησλ δνκεκέλσλ νκνιφγσλ θαη ε ππφζεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Υξίζηνπ Εαρφπνπινπ.

46


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Μεγάιε αληίδξαζε ζηελ θνηλή γλψκε, είρε πξνθαιέζεη θαη ε απαγσγή Παθηζηαλψλ απφ φξγαλα ησλ Διιεληθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ην 2005 αιιά θαη ε ππφζεζε ησλ ππνθινπψλ. Με απφθαζε ηνπ εηζαγγειέα ε ππφζεζε ησλ ππνθινπψλ κπήθε ζην αξρείν. Έληνλε θξηηηθή επίζεο έρεη δερηεί γηα ηα ιάζε θαη ηηο νιηγσξίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ζην ζέκα ηεο θαηάζβεζεο ησλ κεγάισλ ππξθαγηψλ, πνπ ππξπφιεζαλ ηεξάζηηεο δαζηθέο εθηάζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, ην θαινθαίξη ηνπ 2007. Γηακαξηπξίεο θαη αληηθπβεξλεηηθέο δηαδειψζεηο, πξνθάιεζε ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ Πιαηζίνπ γηα ηα παλεπηζηήκηα αιιά θαη ε δνινθνλία ηνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ απφ εηδηθφ θξνπξφ ζηα Δμάξρεηα, πνπ νδήγεζε ζηηο ηαξαρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Γεθεκβξίνπ.

47


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ ΣΟΤ ΚΧ΢ΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ −

Πξσζππνπξγφο : Κψζηα Καξακαλιήο

Τπνπξγφο εζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο : Πξνθφπεο Παπιφπνπινο

(Τθππνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο):

αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο αξκφδηνο γηα ζέκαηα

Γεκνζίαο Σάμεσο: Υξίζηνο Μαξθνγηαλλάθεο −

Τθππνπξγνί : Αζαλάζηνο Νάθνο , Υξίζηνο Εψεο θαη αξκφδηνο γηα ΜΜΔ, Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθνο

Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ : Γηάλλεο Παπαζαλαζίνπ

Τθππνπξγνί: Αληψλεο Μπέδαο ,Νίθνο Λέγθαο , Αζαλάζηνο Μπνχξναο

Τπνπξγφο εμσηεξηθψλ : Νηφξα Μπαθνγηάλλε

Τθππνπξγνί: Ησάλλεο Βαιηλάθεο, Θεφδσξνο Καζζίλε, Μηιηηάδεο Βαξβηηζηφηεο

Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο : Δπάγγεινο Μετκαξάθεο

Τθππνπξγνί: Κσλζηαληίλνο Σαζνχιαο, Ησάλλεο Πιαθησηάθεο

Τπνπξγφο Αλάπηπμεο : Κσζηήο Υαηδεδάθεο

Τθππνπξγνί: Γεψξγηνο Βιάρνο, Ησάλλεο Μπνχγαο

Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο, θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ : Γηψξγνο ΢νπθιηάο

Τθππνπξγνί: ΢ηαχξνο Καινγηάλλεο, Θεκηζηνθιήο Ξαλζφπνπινο

Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ : Άξεο ΢πειησηφπνπινο

Τθππνπξγνί: Αληξέαο Λπθνπξέληδνο, ΢ππξίδσλ Καιηαδνχξνο

Τπνπξγφο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο : Φάλε – Πάιε Πεηξαιηά

Τθππνπξγνί: ΢νθία Καιαληδάθνπ, Γηψξγνο Κνληνγηάλλεο

Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο : Αλαζηάζηνο Παπαιεγνχξαο

Τθππνπξγφο: Παλαγηψηεο Κακκέλνο

Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο : ΢ηαχξνο Καιαζάηεο

Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ : ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο

Τθππνπξγνί: Κσλζηαληίλνο Κηιηίδεο, Μηράιεο Παπαδφπνπινο

Τπνπξγφο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο : Κψζηαο Μαξθφπνπινο

Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ : Αληψλεο ΢ακαξάο

Τθππνπξγφο γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ: Γηάλλεο Ησαλλίδεο

Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο : Νηθφιανο Γέλδηαο

Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο θαη Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο : Δπάγγεινο Αληψλαξνο

Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο : Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο

Τθππνπξγνί: Γηψξγνο Παπαγεσξγίνπ, Μάξηνο Υαικάο

Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ : Δπξηπίδεο ΢ηπιηαλήο

Τθππνπξγφο: Μηράιεο Μπεθίξεο

48


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

49


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

________________

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

B

ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑ΢ΚΟΠΖ΢Ζ “1/10/2008 – 31/03/2009”

ΓΑΛΑΕΗΑ ΒΑΒΤΛΧΝΗΑ

50


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη νη ρεηξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα “Οθηψβξηνο 2008 – Μάξηηνο 2009”. Πξφθεηηαη γηα κηα έληνλε πεξίνδν ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ε κεγαιχηεξή νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. ΢ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη αληηθαηνπηξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα δηαρεηξηζηεί κηα ζεηξά απφ θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ ζην ζχλνιν ηνπο θαηάθεξαλ ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ εηθφλα ηεο θπβέξλεζεο.

Β.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗ΢Ζ ΢ηελ νηθνλνκία νη ελδείμεηο είλαη δπζνίσλεο θαη ηα απνηειέζκαηα απνγνεηεπηηθά. Ζ Διιάδα εμαξρήο πξνζπαζεί κε ηελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ αθφκα θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκίαο λα αληηκεησπίζεη ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηεο, ε Δπξψπε ηελ ζέηεη ζε επηηήξεζε γηα δεχηεξε θνξά θαη ηελ αλαγθάδεη λα εθαξκφζεη έθηαθηα κέηξα ηα νπνία είλαη δπζβάζηαρηα γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Έθηαθην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην Με φρεκα ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, ν Κ. Καξακαλιήο ζπγθάιεζε έθηαθην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηελ πξψηε εκέξα ηνπ Οθησβξίνπ, κίιεζε ηελ επφκελε κέξα ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο ΟΝΝΔΓ θαη ζηηο 6 ηνπ κελφο ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Ν.Γ. Ο πξσζππνπξγφο δήηεζε απφ ηνπο ππνπξγνχο «δηαξθή παξνπζία φισλ ζηνλ ηφπν ησλ πξνβιεκάησλ». «Αλάινγεο επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηήζσ θαη ν ίδηνο. Θα παξαθνινπζψ,

ζπζηεκαηηθά,

ηελ

αληηκεηψπηζε

ηνπηθψλ

θαη

θνηλσληθψλ

πξνβιεκάησλ», είπε. Ο πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε φηη ζπγθξνηείηαη Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ θαηά βάζε νη ππνπξγνί Οηθνλνκίαο, Δζσηεξηθψλ, Απαζρφιεζεο θαη Τγείαο. «Δίλαη αλάγθε λα εμαληιήζνπκε θάζε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ πνιηηψλ ζηε δχζθνιε απηή επνρή, εηδηθά ησλ

51


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ εηζνδεκαηηθά αζζελέζηεξσλ», ηφληζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηηψζεη ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο θπβέξλεζεο. Χζηφζν ν πξσζππνπξγφο ήηαλ πνιχ απζηεξφο κε

ηνπο ππνπξγνχο ηνπ.

«Κξηλφκαζηε φινη, ιάζε δελ επηηξέπνληαη», ηφληζε. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ άθεζε ζηε ΓΔΘ, είπε: «΢ε φ,ηη αθνξά ηα εζσθνκκαηηθά μέξσ θαιά, μέξσ ζε βάζνο ηη γίλεηαη». Ο πξσζππνπξγφο δήηεζε απφ ηνπο ππνπξγνχο ηνπ λα δνπιεχνπλ ζσζηά , λα πξνσζήζνπλ ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ επίιπζε ησλ

πξνβιεκάησλ

ηνπ

πνιίηε.

Απαίηεζε

αθφκα

λα

δίλνπλ

βάξνο

ζηελ

θαζεκεξηλφηεηα, λα έρνπλ σο άκεζε επηδίσμή ηνπο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ απηψλ απνηειεζκάησλ γηα φινπο ηνπ πνιίηεο. Γη απηφ ην ιφγν δήηεζε απφ θάζε ππνπξγείν λα θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Δπίζεο ν πξσζππνπξγφο απαίηεζε λα ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ηνπο θίλεζε θαη λα παξέρνπλ ηαθηηθή, άκεζε θαη πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο βνπιεπηέο. ΢πγθεθξηκέλα, δήισζε «Εεηψ ζηελή, δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηνπο βνπιεπηέο καο. Εεηψ, γηα δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο, λα νξγαλψλνληαη εηδηθέο ζπλαληήζεηο, απφ φινπο ζαο, κε ηα κέιε ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο καο Οκάδαο. Οη πφξηεο ππνπξγείσλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα είλαη αλνηθηέο ζηνπο βνπιεπηέο καο, αιιά θαη ζηνπο βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ. Να θαζνξίζεη ν θαζέλαο ζαο, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηνπιάρηζηνλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα, θάζε εβδνκάδα».

Παξφηξπλε αθφκα λα θάλνπλ ην ίδην θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο. «Θέισ λα δψζεηε ζαθείο θαη απζηεξέο νδεγίεο ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο επηθεθαιείο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχεηε», είπε. «Ζ ζέζε καο είλαη μεθάζαξε: έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ζέζεηο απηέο γηα λα ππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο. Όπνηνο δελ αληαπνθξίλεηαη, λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα. Καλέλαο δελ είλαη δεκέλνο κε νπνηαδήπνηε θαξέθια». Αληηπαξάζεζε ΢νπθιηά- Αινγνζθνχθε γηα ηα νηθνλνκηθά κέηξα Ζ έληνλε αληηπαξάζεζε ΢νπθιηά –Αινγνζθνχθε γηα ηα νηθνλνκηθά κέηξα ήηαλ απηή πνπ επηθξάηεζε ζηελ θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ .

52


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ Κπβεξλεηηθή επηηξνπή είρε σο αληηθείκελν ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε ζσξάθηζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη ζπλέπεηεο απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε αλέδεημε κηα δηαθσλία ηδηαίηεξεο πνιηηηθήο ζεκαζίαο. Γχν είλαη ηα ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο γξακκέο ΢νπθιηάΑινγνζθνχθε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο: 1. Ο ππνπξγφο ΤΠΔΥΧΓΔ ηφληζε φηη

αλ δελ δνζεί βάξνο ζηελ

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζα κείλεη ε εηθφλα πσο ε θπβέξλεζε θξαηάεη φιε ηε γελλαηνδσξία ηεο γηα ηηο ηξάπεδεο. Δκκέζσο πιελ ζαθψο, ζέηεη ζέκα αλαηξνπήο ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Μηιάεη δειαδή ζηελ νπζία γηα έλαλ λέν πξνυπνινγηζκφ, κφιηο έλαλ κήλα απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ. Αλνηρηφ ην ελδερφκελν γηα αιιαγέο είρε αθήζεη θαη ν Κψζηαο Καξακαλιήο απφ ηε Μάιηα. Δίπε ραξαθηεξηζηηθά φηη «εκείο βάιακε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 3% αλάπηπμε, ην Γηεζλέο Σακείν κάο δίλεη 2%, κπνξεί ιφγσ ηεο θξίζεο λα θπκαλζεί θάπνπ ζηε κέζε, ζην 2,5%». 2. Ζ θφληξα θάλεθε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο. Ο Γηψξγνο ΢νπθιηάο γηα πξψηε θνξά εμεξρφκελνο απφ ην Μαμίκνπ, επαλέιαβε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε κέζα ζηε ζπλεδξίαζε ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ. «Μαδί κε ηα άιια κέηξα πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ζα πξέπεη λα απμεζνχλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο», είπε. «Κη απηφ γηα ηξεηο ιφγνπο. Γεκηνπξγνχλ έξγα ππνδνκήο κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θαη ε δαπάλε είλαη άπαμ θαη φρη ζπλερήο. Δληζρχνπλ ηελ απαζρφιεζε. Αηκνδνηνχλ ηελ αγνξά θαη ηελ νηθνλνκία». Λίγε ψξα κεηά ν Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο απάληεζε φηη «ην νηθνλνκηθφ επηηειείν εμεηάδεη φια ηα δεδνκέλα κε ζνβαξφηεηα θαη επειημία, ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ» θαη έξημε ην θαξθί ηνπ ζηνλ Γ. ΢νπθιηά: «Καλείο δελ θνκίδεη γιαχθα εο Αζήλαο. Ο,ηη είλαη δπλαηφλ ζα γίλεη θαη ζα ην αλαθνηλψζεη ν πξσζππνπξγφο». Μεηά ηε δηαθσλία θνξπθήο ΢νπθιηά - Αινγνζθνχθε ζηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα κέηξα (ν ππνπξγφο ΤΠΔΥΧΓΔ δήηεζε λα απμεζνχλ νη δεκφζηεο επελδχζεηο, ζηε ινγηθή φηη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε θαη αηκνδνηνχλ κε ξεπζηφ ηελ αγνξά θαη ηελ νηθνλνκία) δηεπξχλεηαη ην κέησπν ησλ ππνπξγψλ θαη ζηειερψλ πνπ παίξλνπλ απνζηάζεηο απφ ην ζρέδην ησλ 53


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 28 δηζ. επξψ, ην νπνίν δίλεη ηελ εηθφλα φηη ε θπβέξλεζε εληζρχεη ηηο ηξάπεδεο, ελψ αδηαθνξεί γηα ηνπο πνιίηεο. ΢πγθεθξηκέλα, ηξεηο θνξπθαίνη ππνπξγνί (Παπιφπνπινο, Μετκαξάθεο, Ληάπεο) παίξλνπλ απνζηάζεηο απφ ηνλ Γ. Αινγνζθνχθε, θαη επηρεηξνχλ λα ζηείινπλ ην κήλπκα φηη ε θπβέξλεζε ζα ζηεξίμεη ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ηάμεηο. «Θα θάλνπκε ην ρξένο καο», δήισζε ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Πξ. Παπιφπνπινο. «Ζ θπβέξλεζε ζέηεη έλα παθέην, κφλν θαη κφλν γηα λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκία, λα ζηεξίμεη ηνπο θαηαλαισηέο, λα ζηεξίμεη εθείλνλ πνπ έρεη αλάγθε», δήισζε ζηνλ «CITY 99,5».

«Κχξην κέιεκά καο πάληα είλαη νη αδχλακεο νηθνλνκηθά ηάμεηο», δήισζε Πξ. Παπιφπνπινο: Ζ θπβέξλεζε ζα ζηεξίμεη εθείλνπο

φινπο πνπ

έρνπλ αλάγθε

ην

θαη

ν

ππνπξγφο

Ακπλαο

Β.

Μετκαξάθεο. «Οη άλζξσπνη πνπ ηα θέξλνπλ πνιχ δχζθνια πέξα, ηδηαίηεξα ζε πεξίνδν θξίζεο. Ννκίδσ φηη θάζε θπβέξλεζε θαη ηδηαίηεξα ε θπβέξλεζε

Καξακαλιή επηζπκεί λα μεπεξαζηεί ε Β. Μετκαξάθεο: Κχξην θξίζε κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο θαη κε ηε ζηήξημε κέιεκά καο, νη φισλ εθείλσλ πνπ πξαγκαηηθά ηελ έρνπλ αλάγθε». «Ζ θπβέξλεζε ζα βνεζήζεη ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο πνπ

νηθνλνκηθά αδχλακεο ηάμεηο

έρνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο», επαλέιαβε γηα δεχηεξε θνξά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ Μηράιεο Ληάπεο. Σα ζηειέρε ηεο Ν.Γ. εθηηκνχλ φηη απηή ηε δχζθνιε γηα ηελ θπβέξλεζε ζηηγκή πνπ ε ςαιίδα κε ην ΠΑ΢ΟΚ αλνίγεη, ην βάξνο πξέπεη λα πέζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, δειαδή, πψο ζα αλαθνπθηζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο νη νηθνλνκηθά αδχλακνη. Τπέξ ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ κέηξσλ ήηαλ θαη ν ππνπξγφο Τγείαο Γ. Αβξακφπνπινο .

54


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Κπβέξλεζε – Σξάπεδεο θαη ζηε κέζε 28 δηο Αληηκέησπνο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ επηζπκεί ηελ θξαηηθή «βνήζεηα» ησλ 28 δηζ. επξψ βξέζεθε ν πξσζππνπξγφο. Ο θ. Καξακαλιήο ζηηο 8 Ννεκβξίνπ παξνπζίαζε απφ ηηο Βξπμέιιεο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο θ. Καξακαλιήο, ζηηο δειψζεηο ηνπ ζηηο Βξπμέιιεο, επαλέιαβε πνιιέο θνξέο φηη πεξηκέλεη απφ ηηο ηξάπεδεο λα αξζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ δηεπθξηλίδνληαο φηη ε θπβέξλεζε δελ ζα επηηξέςεη λα κεηαθιεζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηηο πιάηεο ησλ πνιηηψλ. «Απηφ ε θπβέξλεζε ζα ην εμαζθαιίζεη», δήισζε αιιά δελ παξνπζίαζε θακία πξαγκαηηθή ηδέα γηα ην πψο ζα πινπνηήζεη απηή ηελ ελ δπλάκεη «απεηιή» πξνο ηηο ηξάπεδεο, πνπ ζπλερψο απμάλνπλ ηα επηηφθηα παξά ηηο εληνιέο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη άιισλ επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ. Ο θ. Καξακαλιήο αλέθεξε φηη δελ κπνξεί λα επηβάιεη ην ζρέδην ζηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηελ επρέξεηα είηε λα ην πάξνπλ είηε λα ην απνξξίςνπλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη θακία ηξάπεδα ζηελ Διιάδα κέρξη ζηηγκήο δελ δέρεηαη ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη επηπιένλ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο θπβέξλεζεο απμάλνληαο ζπλερψο ηα επηηφθηα κε απνηέιεζκα λα κελ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Ο θ. Καξακαλιήο άθεζε λα ελλνεζεί φηη κέζα ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο είλαη θαη πεξηπηψζεηο παγψκαηνο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. «Μπνξνχλ λα γίλνπλ επηιεθηηθέο εμαηξέζεηο», αλέθεξε, αιιά επέκεηλε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηέηνηνπ είδνπο γεληθεπκέλν πξφγξακκα, θαη απηφ γηαηί ε ρψξα δεζκεχεηαη απφ ην ζθηρηφ ΢χκθσλν ΢ηαζεξφηεηαο. Σφζν φκσο ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. Αινγνζθνχθεο φζν θαη ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο Γ. Πξνβφπνπινο δειψλνπλ αηζηφδνμνη θαη πηζηεχνπλ φηη ηειηθψο νη ηξάπεδεο ζα κπνπλ ζην πξφγξακκα. Ο θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο δήισζε «Ζ ζπκκεηνρή ζην ζρέδην είλαη εζεινληηθή. Αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρέδην πξνζηαζίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα κεηαθπιχεη ην θφζηνο ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνπο Διιελεο πνιίηεο» ζηέιλνληαο κήλπκα δπζαξέζθεηαο ζην ηξαπεδηθφ θαηεζηεκέλν.

55


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ Οηθνλνκία ΢ε ζπκθσλία θαηέιεμαλ νη Δπξσπαίνη εγέηεο, αλάκεζα ηνπο θαη ν πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο Κψζηαο Καξακαλιήο, ζηελ έθηαθηε ζχλνδν ησλ αξρεγψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. Οη πξνηάζεηο ηεο γαιιηθήο πξνεδξίαο πηνζεηήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο κέζα απφ έλα εμαζέιηδν θείκελν θνηλψλ ζέζεσλ – κεηαξξπζκίζεσλ. Οπζηαζηηθά, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ νη 27 εγέηεο παξαδέρνληαη θαη επίζεκα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία. ΢πγθεθξηκέλα, ε ζχλνδνο θνξπθήο αλαγλψξηζε νκφθσλα φηη ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν. Σε βάζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απνηεινχλ:  ε αξρή ηεο επζχλεο θαη ηεο δηαθάλεηαο πάλσ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα θηλείηαη ηφζν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φζν θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ρσξίο εμαηξέζεηο ή πξνλνκηαθέο ζρέζεηο,  ε

αμηνιφγεζε

ηεο

πηζηνιεπηηθήο

ηθαλφηεηαο

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ αμηφπηζηνπο θνξείο,  ε θαζηέξσζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ απνθπγή αλάιεςεο ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ,  ε ζχγθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ,  ε θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, 

θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζε ξπζκηζηή ηνπ λένπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νηθνδνκήκαηνο.

΢ε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξερψξεζε ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο Καξακαλιήο κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ηεο Δ.Δ ζηηο Βξπμέιιεο, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη Δ.E κπνξεί λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη δήηεζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα ζηεξηρζεί ε ειιεληθή νηθνλνκία.

Ζ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζα απνηειέζεη,

ζχκθσλα κε ηνλ πξσζππνπξγφ, ηε βάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ πνπ εθπνλεί ην ππνπξγείν ησλ Οηθνλνκηθψλ. Αλαθεξφκελνο ζηε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν, ν πξσζππνπξγφο ηφληζε φηη ηα κέηξα ζα έρνπλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο δαλεηνδφηεζεο πξνο ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ πεξηζσξίσλ επειημίαο πνπ δηαζέηεη ην ΢χκθσλν ΢ηαζεξφηεηαο γηα λα κελ κεηαηεζεί ην θφζηνο ηεο θξίζεο ζηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο πνιίηεο.

56


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ «Τπεπζπλφηεηα θαηά Λατθηζκνχ» πξνέβαιε ν Καξακαλιήο ΢ηελ νκηιία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Ν.Γ ζηηο 11 Ννεκβξίνπ,

ν

πξσζππνπξγφο

Κψζηαο

Καξακαλιήο

πξνζπάζεζε

λα

ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε σο «φπιν» γηα λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηε δεκνζθνπηθή ππνρψξεζε ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Ήδε επηρεηξεί λα εκθαληζζεί ν ίδηνο σο εθθξαζηήο ηεο «ππεπζπλφηεηαο» θαη λα ρξεψζεη ζηνλ Γηψξγν Παπαλδξένπ θαη ην ΠΑ΢ΟΚ «ιατθηζκφ» θαη «αλεπζπλφηεηα». Ζ νκηιία ηνπ ζηεξίρηεθε ζε δχν άμνλεο : * Πξντδέαζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηε ρψξα κεηά ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. «Έλαο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο θηλδχλνπο πνπ θέξλεη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε αθνξά ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη απφ ηηο πην ηζρπξέο νηθνλνκίεο είλαη δπζνίσλεο. Ο θίλδπλνο είλαη θαη ζνβαξφο θαη ππαξθηφο», ηφληζε. * Δζεζε ην δίιεκκα «πνηνο κπνξεί λα βγάιεη ηε ρψξα, κε αζθάιεηα θαη πξννπηηθή, απφ ην εθξεθηηθφ ηνπίν ηεο δηεζλνχο θξίζεο» θαη ην αλήγαγε ζε «θξίζηκν ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ζήκεξα». ΢εκαληηθφ κέξνο ηεο νκηιίαο ηνπ ην θαηαλάισζε ζηελ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη ηνπ θ. Παπαλδξένπ, κνινλφηη δελ ηνπο αλέθεξε νλνκαζηηθά νχηε κηα θνξά: * Σνπο θαηεγφξεζε φηη «ςεχδνληαη ππνζηεξίδνληαο φηη ραξίδνληαη δηζεθαηνκκχξηα ζηηο ηξάπεδεο θαη απηνδηαςεχδνληαη θαηεγνξψληαο ηελ θπβέξλεζε φηη ηάρα δελ ην ζέινπλ νη ηξάπεδεο». * Υαξαθηήξηζε «εθεχξεκα επηθίλδπλεο άγλνηαο» ηελ πξφηαζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ λα θαζνξίδνληαη κε λφκν ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ. «Πνχ αθνχζηεθαλ απηά; Δίλαη εθεχξεκα πνπ θακία θπβέξλεζε, θακηάο ηδενινγηθήο απφρξσζεο, δελ δηαλνήζεθε πνπζελά ζηνλ θφζκν. Σν εγθαηέιεηςαλ θη απηφ -πξφζζεζε- κεηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο ηξαπεδίηεο». Ο

πξσζππνπξγφο

θαηέθπγε

θαη

ζε

εθθιήζεηο

θαη

πξνηξνπέο:

* Πξνο ηηο ηξάπεδεο «λα αμηνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη κείσζεο ησλ επηηνθίσλ» θαη «λα βάινπλ ηέινο ζε πξαθηηθέο πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη πξνθαινχλ ηνπο πνιίηεο».

57


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

* Πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο «λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ηδέα ρακειφηεξνπ θέξδνπο θαη φρη ζε πξαθηηθέο απνιχζεσλ». * Πξνο ηνπο ζπλδηθαιηζηέο «λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζην επφκελν δηάζηεκα αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο» θαη «λα κελ θαηαθεχγνπλ ζηελ πίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηα πξνλφκηα νξηζκέλσλ, βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ εξγαζία πνιιψλ άιισλ». ΢ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε ε νκηιία ηνπ Γ. Αινγνζθνχθε, ν νπνίνο επηπιένλ επηζήκαλε ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηδηαίηεξα ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία. Καη απέθξνπζε θαηεγνξεκαηηθά ην ζελάξην ησλ παξνρψλ, ιέγνληαο φηη ε ρψξα «δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα απνκαθξπλζεί απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία». Μάιηζηα, ε θξάζε ηνπ «φζνη επηρεηξνχλ λα θάλνπλ πνιηηηθή κε γλψκνλα ηα πξσηνζέιηδα ηεο επφκελεο κέξαο, πξνζθέξνπλ θαθή ππεξεζία ζηνλ ηφπν», ζεσξήζεθε θαη αηρκή γηα ηα ζηειέρε εθείλα ηεο Ν.Γ., πνπ θαηαθέξνληαη ελαληίνλ ηνπ, δεηψληαο «θηινιατθή ζηξνθή». Αληάξηηθν θαη ζηελ Οηθνλνκία Νέν θχκα δπζαξέζθεηαο δεκηνπξγήζεθε ην κήλα Ννέκβξην, εληφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο απφ ηνλ θ. Αινγνζθνχθε εμαηηίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη απφ ηνλ θ.Φψιηα εμαηηίαο ηεο ΓΔΖ. Γελ είλαη ιίγνη νη πνιηηηθνί πνπ εθθξάδνπλ επζέσο ηελ αληίζεζή ηνπο ζε πνιηηηθέο επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ησλ αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ. Σζηηνπξίδεο, Γηαθνπκάηνο, Καθιακάλεο, Μαλψιεο, Νηηλφπνπινο, Καξάνγινπ, Πηπηιή, Πνππάθεο είλαη κεξηθά απφ ηα ζηειέρε πνπ πίεζαλ ην νηθνλνκηθφ επηηειείν λα πξνρσξήζεη γξεγνξφηεξα ζε εηδηθεπκέλα κέηξα θαη λα κελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ. Ο πξψελ πθππνπξγφο Γ. Γηαθνπκάηνο δήισζε ζηνλ 98,9. «Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ κε ην ζρέδην. Αλ δελ ζπκθσλήζνπλ, ηφηε φπνπ δελ πίπηεη ιφγνο, πίπηεη ξάβδνο. Ναη, ζηε κεηαηφπηζε γηα έλα ρξφλν ζε φια ηα δάλεηα, ζε φια φκσο. Οχηε έραζε ε Βελεηηά βειφλη γηα ην 2009 λα κελ έρνπκε απμήζεηο, φηαλ ππάξρεη ηέηνηα θξίζε νηθνλνκηθή. Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φινη νη golden ακεηβφκελνη, φηη απηά πνπ παίξλνπλ ηα παίξλνπλ απφ ην αίκα θαη ηνλ ηδξψηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Γελ κπνξψ λα βιέπσ ηνλ ζπκπνιίηε κνπ, ηνλ αδειθφ κνπ, λα ππνθέξεη. Πξέπεη λα θάλνπκε φ,ηη είλαη δπλαηφλ γηα λα ηνλ αλαθνπθίζνπκε».

58


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ «Οη ηξάπεδεο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα είλαη αλεμέιεγθηεο», δήισζε ν βνπιεπηήο Γ. Μαλψιεο. «Δρσ θαηαγγείιεη ραξηζηηθέο ξπζκίζεηο ζηνπο ηξαπεδίηεο. Γπζηπρψο, θαη ε πξνεγνχκελε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ε ζεκεξηλή κέρξη πξνρζέο, δελ μέξσ ηη ζα θάλεη αχξην, ηνπο παξαραΐδεπαλ ηνπο ηξαπεδίηεο. Ο θ. Αινγνζθνχθεο έρεη κηα επθαηξία ζήκεξα λα αιιάμεη ηελ εηθφλα ηνπ. Γελ μέξσ αλ ζα ην πεηχρεη ή φρη. Θεσξψ φηη ε πξνζεζκία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηηο ηξάπεδεο γηα λα κπνπλ ζην ζρέδην πξέπεη λα είλαη θέηνο θαη φρη λα πεγαίλεη ζηνλ επφκελν ρξφλν. Απηνί ζέινπλ λα θιείζνπλ ηνλ ρξφλν, λα δψζνπλ ηα κπφλνπο, λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη απφ εθεί θαη πέξα λα κπνπλ γηα έλα δηάζηεκα ζην ζρέδην. Δθεί είλαη ην κεγάιν παηρλίδη». «Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζα λα δερηψ απφ ηε ΓΔΖ είλαη ε ξήηξα ξχπσλ», δήισζε ν δήκαξρνο Αζελαίσλ Ν. Καθιακάλεο, ζρνιηάδνληαο ηηο απμήζεηο 5% πνπ δεηάεη ε επηρείξεζε. «Μαθάξη απηή λα έκπαηλε θαη ηα ρξήκαηα λα πήγαηλαλ ζην πεξηβάιινλ. Σψξα είλαη ζίγνπξν φηη ε ξήηξα ξχπσλ είλαη γηα λα πάεη ζηα ηακεία ηεο ΓΔΖ θαη φρη γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ δε ξήηξα θαπζίκσλ, φηαλ εηπψζεθε, ην πεηξέιαην είρε 147 θαη ηψξα είλαη ζηα 60. Πνηα ξήηξα, ινηπφλ, θαπζίκσλ επηθαινχκαζηε ζήκεξα;». Σέξκα ην Δληαίν Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Καλείο εθ ησλ ζπληδηνθηεηψλ πξψηεο θαηνηθίαο δελ ζα πιεξψζεη ην Δληαίν Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο αλήγγεηιε ηελ 1 Ννεκβξίνπ ν Γ. Αινγνζθνχθεο χζηεξα απφ ηελ πίεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ. ΢πγθεθξηκέλα ν ππνπξγφο κίιεζε γηα ιάζνο πνπ πξνέθπςε απφ ην φηη ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο δελ είρε ζηνηρεία γηα ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζπληδηνθηεζίαο ζηελ πξψηε θαηνηθία! Αλαθνίλσζε φηη φζνη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ζα πξέπεη λα θάλνπλ ππεχζπλε δήισζε ζηελ εθνξία θαη «θαλέλαο δελ ζα επηβαξπλζεί». Καηά ηα ινηπά, ζηε δεθαζέιηδε νκηιία ηνπ, ην θπβεξλεηηθφ ζηέιερνο ππεξακχλζεθε ησλ ρεηξηζκψλ αιιά θαη ησλ κέηξσλ ηεο θπβέξλεζεο, ελψ δελ απέθπγε λα θαηαινγίζεη ζην ΠΑ΢ΟΚ «αλέμνδε παξνρνινγία θαη πνιηηηθή αλεπζπλφηεηα».

Έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ΢ηηο 21 Ννεκβξίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ηππηθά Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2009.

Ο

θ.

Καξακαλιήο

επέκεηλε

ζηε

γξακκή

ηεο

«ππεπζπλφηεηαο». «Να κελ παξαζπξφκαζηε απφ αλεπζπλνινγίεο, πνπ αθνχγνληαη

59


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ απφ δηάθνξεο πιεπξέο» θαη πξνέηξεςε ηνπο ππνπξγνχο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα έρνπλ «επαθή κε ηελ θνηλσλία». ΢ηηο 22 Ννεκβξίνπ ν πξσζππνπξγφο κεηέβε ζην Βφιν, φπνπ επηζθέθηεθε κηα ζπλεηαηξηζηηθή βηνκεραλία γάιαθηνο θαη ηελ ππφ θαηαζθεπή πεξηθεξεηαθή νδφ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δείμεη φηη ε θπβέξλεζε ξίρλεη ην βάξνο ηεο ζηα «θαζεκεξηλά πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα». Παξάιιεια φκσο, ζπλερίζηεθε θαη ην κπαξάδ ησλ επηζέζεσλ ζηειερψλ ηεο Ν.Γ. ελαληίνλ ηνπ εθπξνζψπνπ Σχπνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ κε αθνξκή ηελ απνθαιπθζείζα ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ επηρεηξεκαηία Πάπηζηα. Ο Δπάγγ. Αληψλαξνο επαλέιαβε φηη πξνθχπηεη «πειψξην εζηθφ θαη πνιηηηθφ ζέκα» θαη ηνπ θαηαιφγηζε αληηθάζεηο. «Ση λα πηζηέςεη θαλείο φηαλ θάπνηνο ιέεη θάηη ηε κηα εκέξα θαη ηελ άιιε μειέεη;» είπε ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο. Ο θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Ν.Γ. Π. Παλαγησηφπνπινο θάιεζε ηνλ Γηψξγν Παπαλδξένπ «λα πάξεη ζέζε». Ο γξακκαηέαο ηεο Ν.Γ. Λ. Εαγνξίηεο θαηαιφγηζε ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ φηη «είρε ην ζξάζνο λα βγαίλεη θαη λα επηθξίλεη ππνπξγνχο πνπ κίιεζαλ γηα ςεπδνκάξηπξεο». Ζ ςήθηζε ηνπ αλέθηθηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Σελ Κπξηαθή ςεθίζηεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο, ν νπνίνο ραξαθηεξίζηεθε σο ν πιένλ αλαμηφπηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Αθφκα θαη ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ πνπ ζα θιεζεί λα ηνλ εθαξκφζεη γλσξίδεη φηη είλαη αλεθάξκνζηνο. Καη πηζαλφηαηα πνιιέο πξνβιέςεηο ηνπ ζα ρξεηαζηεί λα δηνξζσζνχλ κφιηο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνηλψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Πξνυπνινγηζκφο Αλαθξίβεηαο Τπεξςεθίζηεθε ηελ Κπξηαθή 21 Γεθεκβξίνπ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αληηπνιίηεπζε,

ηνπ ζε

2009.

επίπεδν

Κπβέξλεζε πνιηηηθψλ

θαη

αξρεγψλ,

ζπγθξνχζηεθαλ έληνλα ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ζπλεδξία κε αθνξκή ηα πξφζθαηα δξακαηηθά γεγνλφηα, ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ην βάξνο ησλ λέσλ

60


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ δεκνζθνπήζεσλ.

Αίζζεζε πάλησο έθαλε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ππνπξγνχ

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Γ. Αινγνζθνχθε ν νπνίνο δελ απέθιεηζε θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ θνξπθαία πνιηηεηαθή δηεξγαζία νινθιεξψζεθε

κε

ηελ

θαζηεξσκέλε

ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία 151 βνπιεπηέο ςεθίζαλ ππέξ, 146 θαηά, θη έλαο λα δήισζε παξψλ. ΢ην ζχλνιν ησλ 298 ςεθηζάλησλ βνπιεπηψλ,

ππέξ

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ςήθηζαλ βνπιεπηέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ελψ ηνλ θαηαςήθηζαλ νη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, ηνπ ΚΚΔ, ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΛΑΟ΢. «Παξψλ» δήισζε ν αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο Αξθαδίαο Π. Σαηνχιεο. Γηθαηνινγεκέλα απφληεο ήηαλ νη βνπιεπηέο Υ. Σζηφθαο (ΠΑ΢ΟΚ) θαη Μ. Παπαγηαλλάθεο (΢ΤΡΗΕΑ). Οη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ππεξςήθηζαλ κφλν ηα θνλδχιηα ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο. ΢ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θάιεζε φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο λα δείμνπλ ππεπζπλφηεηα θαη ξεαιηζκφ θαη ραξαθηήξηζε ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ηηο ζέζεηο ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Κψζηα ΢εκίηε ζηελ Καζεκεξηλή ηεο Κπξηαθήο, πεξί πξνζθπγήο ηεο Διιάδνο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Δπέθξηλε επίζεο ηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Γηψξγν Παπαλδξένπ ππνζηεξίδνληαο φηη «επηδίδεηαη ζηε πξνζθηιή κηθξνθνκκαηηθή ηνπ ηαθηηθή θηλδπλνινγψληαο θαη θαηαζηξνθνινγψληαο,

επηβεβαηψλνληαο

φηη

βξίζθεηαη

καθξηά

απφ

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα». Οινθιήξσζε δε ηελ νκηιία ηνπ ππνγξακκίδνληαο φηη ε θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη παξά ηηο αξλεηηθέο δηεζλείο ζπγθπξίεο, ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ην κέιινλ ηεο ρψξαο. Ο πξσζππνπξγφο ππεξακχλζεθε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ άζθεζε δξηκεία θξηηηθή ζηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα δπζθήκηζε ηεο ρψξαο θαη ηφληζε πσο ηα πξφζθαηα γεγνλφηα πιήηηνπλ ηελ νηθνλνκία ζηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο θαη αδηθνχλ θαηάθσξα ηε ρψξα κε εηθφλεο πνπ δελ ηηο ηαηξηάδνπλ. «Ζ κάρε ζα θξηζεί απφ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αλεπζπλφηεηα» ππνγξάκκηζε ν θ. Καξακαλιήο. Ζ 30ιεπηε νκηιία ηνπ πξσζππνπξγνχ ηελ Κπξηαθή 21 Γεθεκβξίνπ ζηε Βνπιή πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θηλήζεθε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο:

61


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 

΢ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαδείμεη φηη ε δηεζλήο θαη κφλν ζπγθπξία, αιιά θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ ΠΑ΢ΟΚ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία.

Καη ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαηά ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ φηη δελ θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηα επεηζφδηα, αιιά θαη πψο δπζθεκεί ηε ρψξα ζην εμσηεξηθφ κε ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δίλεη ζηα ΜΜΔ.

Ο Κψζηαο Καξακαλιήο επαλέιαβε φηη νιφθιεξνο ν θφζκνο βξίζθεηαη ελψπηνλ κηαο παγθφζκηαο

νηθνλνκηθήο

θαηαηγίδαο.

«Σν

κφλν

βέβαην

είλαη

ε

νηθνλνκηθή

αβεβαηφηεηα» είπε θαη ζεκείσζε φηη «απαηηείηαη σξηκφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα απ' φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο». Υαξαθηήξηζε αλεχζπλα ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ πξνηείλεη ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε, θαζψο φπσο ηφληζε απφ ηε κηα κεξηά κηιάλε γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη αλεθάξκνζηνο θαη απφ ηελ άιιε πξνηείλνπλ κέηξα ηα νπνία ζα εθηηλάμνπλ ην έιιεηκκα ζηα χςε. «Ζ αλεπζπλφηεηα ησλ εθθξαζηψλ ηνχ ρζεο είλαη ζπληαγή θαηαζηξνθήο» δήισζε. Αλεχζπλεο απνθάιεζε θαη ηηο απφςεηο φισλ φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρψξα ζα αλαγθαζηεί λα θαηαθχγεη ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Γηραζκέλνη γηα κείσζε ηνπ ΦΠΑ Γηραζκέλε εκθαλίζηεθε ε θπβεξλεηηθή παξάηαμε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ. Τπνπξγνί, φπσο ν Γηψξγνο ΢νπθιηάο θαη ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε, αιιά θαη ζηειέρε, φπσο ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Ν.Γ. Γηάλλεο Σξαγάθεο, έδεημαλ ζηνλ Κψζηα Καξακαλιή ηνλ δξφκν ηνπ Γθφξληνλ Μπξάνπλ. Ο Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο κείσζε ηνλ ΦΠΑ έσο 2,5 κνλάδεο κε βαζηθφ θξηηήξην λα θζελχλνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, γεγνλφο ην νπνίν ζα βνεζήζεη λα κελ πεξηνξηζηεί δξακαηηθά ε θαηαλάισζε πνπ θξαηάεη δσληαλή ηελ αγνξά. Ο ηφηε ππνπξγφο Οηθνλνκίαο Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο θηλήζεθε ζηελ αληίζεηε ινγηθή, αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ θαη ηάρζεθε κε ηε Μέξθει θαη ηνλ ΢αξθνδί. Δμέθξαζε ηελ ακθηβνιία φηη ζα ηνλσζεί ε αγνξά θαη εθηίκεζε φηη θάηη ηέηνην ζηελ νπζία ζα ζήκαηλε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ πινπηηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ

πνπ

δελ

ζα

απνδψζνπλ

ηνλ

ΦΠΑ.

«Πηζηεχσ φηη θαη εκείο ζα πξνρσξήζνπκε ζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζε ππεξεζίεο, αιιά 62


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ φρη ζε πξντφληα», δήισζε ν Γηάλλεο Σξαγάθεο ζηε ΝΔΣ 105,8. «Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ηψξα, κηαο κηθξήο ραιάξσζεο». Ο Κψζηαο Καξακαλιήο ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ έδσζαλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Κχπξην πξφεδξν Υξηζηφθηα, απαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ην ειιεληθφ ζρέδην ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ είπε φηη «πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη, θπξίσο, ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ζηεγαζηηθά δάλεηα». Μέηξα γηα ελίζρπζε ησλ ρακειφκηζζσλ, αλέξγσλ, κηθξνκεζαίσλ Μέηξα γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο αλαθνίλσζε ηελ Παξαζθεπή 5 Γεθεκβξίνπ, ζηε Βνπιή ν πξσζππνπξγφο ζηελ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε γηα ηελ νηθνλνκία. Ο πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε θάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ είρε πξνηείλεη ν

Γ.

Αινγνζθνχθεο: επίδνκα ζέξκαλζεο, πάγσκα ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ αλέξγσλ, αλαζηνιή πιεξσκψλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ έρνπλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνο ην θξάηνο, φπσο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή θαηαβνιή δφζεσλ απφ ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο, κεηαηξνπή ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε επίδνκα απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο αλέξγνπο, ην νπνίν ζα εηζπξάηηεη ν ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο θ.ά.

Σύζηαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο

ζπζηήζεθε

ζηηο

8

Ηαλνπαξίνπ 2009, κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Καξακαλιή,

θ.

αξκφδηα

Κψζηα γηα

«ηε

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ

εθαξκνγήο

ηεο

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο, ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Αλάπηπμεο».

΢ηελ ελ ιφγσ

63


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δπηηξνπή ζα πξνεδξεχεη ν Πξσζππνπξγφο θαη ζα κεηέρνπλ σο κέιε νη Τπνπξγνί Οηθνλνκίαο, θ. Παπαζαλαζίνπ, Αλάπηπμεο, θ. Υαηδεδάθεο θαη ΠΔΥΧΓΔ, θ. ΢νπθιηάο. Ζ ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή, 9 Ηαλνπαξίνπ θαη ψξα 11.00, ζην Μέγαξν Μαμίκνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θ. Γ. Πξνβφπνπινπ. Με ηελ θίλεζε απηή αλαηξάπεθαλ νη κέρξη πξφηηλνο ηζνξξνπίεο ζηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ν ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, θ. Γηψξγνο ΢νπθιηάο θαηέιαβε πξσηαγσληζηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν ζηελ ράξαμε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Να ζπκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ν ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ εμέθξαδε πάληα ηελ άπνςή ηνπ ζηα ππνπξγηθά ζπκβνχιηα, ε νπνία πνιιέο θνξέο θηλήζεθε ζε απφζηαζε απφ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ θ. Αινγνζθνχθε.

Αληώλαξνο: «Σπληνληζηηθή ε δξάζε ηεο Γηϋπνπξγηθήο Δπηηξνπήο» Σν ξφιν ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο εμεηδίθεπζε θαηά ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζπληαθηψλ ζηηο

9 Ηαλνπαξίνπ,

ν θπβεξλεηηθφο

εθπξφζσπνο, θ. Δπάγγεινο Αληψλαξνο. Ο θ. Αληψλαξνο, κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη ηξεηο ζπγθεθξηκέλνη ππνπξγνί είλαη δηφηη ηα ππνπξγεία Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη ΠΔΥΧΓΔ έρνπλ έξγν κε ην κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. Δξσηεζείο αλ ππάξρεη δήηεκα αιιαγήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ν θ. Αληψλαξνο παξέπεκςε ζε δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, θ. Γηάλλε Παπαζαλαζίνπ θαη πξφζζεζε φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία είλαη πξσηνθαλήο ηα ηειεπηαία 80 ρξφληα, βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη δεηνχκελν γηα ηελ θπβέξλεζε είλαη λα ελεξγεί ζπλερψο, ψζηε λα πξνζαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. Ο θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο ζπκπιήξσζε φηη ε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή κε απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά. ΢ε εξψηεκα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζεσξείηαη επηηπρεκέλε κέρξη ηψξα, δεδνκέλνπ, φηη ν αξρηηέθηνλαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, φρη κφλν εμνζηξαθίζηεθε απφ ην ππνπξγείν ηνπ αιιά θαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ν θ. Αληψλαξνο παξέπεκςε ζηελ νκηιία ηνπ πξσζππνπξγνχ κεηά ην

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη

πξφζζεζε φηη νπδείο ακθηζβεηεί πσο απφ ηφηε πνπ εμειέγε θπβέξλεζε ε Ν.Γ. αθνινπζεί νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ είρε απηά θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα.

64


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ην εξψηεκα αλ ζα ππάξμεη ζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ νηθνλνκηθά νκάδσλ, ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο είπε φηη ε θπβέξλεζε έρεη απνδείμεη ηελ θνηλσληθή ηεο επαηζζεζία κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο. «Ζ Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή δελ έιαβε απνθάζεηο, εθηίκεζε φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο θξίζεο, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία», είπε ν θ. Αληψλαξνο. Σέινο, ζην εξψηεκα αλ ν ξφινο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζρεηίδεηαη κε απηφλ ηεο Κπβεξλεηηθήο, ν θ. Αληψλαξνο δηεπθξίληζε φηη δελ έρεη θακία ζρέζε ε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ κε ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη πνιχ επξχηεξν αληηθείκελν. Καη θαηέιεμε ιέγνληαο φηη «νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο είλαη δεδνκέλεο θαη απηφ πνπ θάλεη ε θπβέξλεζε είλαη ε θαιχηεξε δηαλνκή ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ, δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ». Δπηζήκαλε δε φηη πνιχ πξηλ παξαδερζνχλ άιινη, φπσο ην θφκκα ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, φηη ππάξρεη δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε «πξψηνο ην είπε ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο Καξακαλιήο».

Σπλεδξηάζεηο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Τπφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή, ζπλεδξίαζε ηελ Πέκπηε, 15 Ηαλνπαξίνπ, ε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή.

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο, θ. Γηάλλεο

Παπαζαλαζίνπ, κεηά ηε ζπλεδξίαζε, αλέθεξε φηη «βξηζθφκαζηε ζηε κέζε κηαο κεγάιεο δηεζλνχο θξίζεσο θαη φιεο νη πξνβιέςεηο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία είλαη δπζνίσλεο». Ο θ. Παπαζαλαζίνπ ζπκπιήξσζε φηη ε θπβέξλεζε παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία είλαη ην ζέκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη είλαη ψξα πιένλ νη ηξάπεδεο λα κεηαθέξνπλ ηελ ξεπζηφηεηα απηή ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. «Ζ θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ζα αζθεί ηαθηηθφ ζπζηεκαηηθφ θαη απζηεξφ έιεγρν, ψζηε ε ξεπζηφηεηα απηή πξάγκαηη λα θηάζεη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Δίλαη ψξα λα αλαιάβεη ν θαζέλαο ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ», επηζήκαλε ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο. Απαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο απφ ηνλ δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ νίθν Standard & Poor's, ν θ. Παπαζαλαζίνπ, είπε φηη «ε θπβέξλεζε έρεη σο ζηφρν απφ ηε κηα ηελ ελίζρπζε ηεο 65


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη απφ ηελ άιιε ηελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία θαη απηφ ζα απνηππσζεί θαη ζην ζρέδην ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα ππνβάιινπκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε». Υπνβάζκηζε Πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ΢ηελ ππνβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνρψξεζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2009, ν νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor‟s εθηηκψληαο ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ γηα πέξζη θαη θέηνο ζην έιιεηκκα θαη ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ ζα απμεζεί ζην 100% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2011. Έιιεηκκα ζην 3,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 θαη ην 4% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνβιέπεη ε Standard & Poor‟s πξνρσξψληαο ζηελ ππνβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ βαζκίδα Α- απφ Α θαη ηεο βξαρππξφζεζκεο απφ Α-1 ζε Α-2. Χζηφζν ν μέλνο νίθνο άιιαμε απφ «αξλεηηθή» ζε «ζηαζεξή» ηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία βαζηζκέλνο ζηελ πξφβιεςε φηη ε δεκνζηνλνκηθή αζηάζεηα θαη ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην δεκφζην ρξένο λα απμεζεί ζηαδηαθά θαη παξακείλεη θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 100% ηνπ ΑΔΠ κέρξη θαη ην 2011. «Βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Standard & Poor’s αμηνιφγεζε ηε ρψξα καο ζε ρακειφηεξε θαηεγνξία, είλαη φηη ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε κε πςειφ δεκφζην ρξένο θαη πςειφ έιιεηκκα. Όζνλ αθνξά ην δεκφζην ρξένο, ζέισ λα επηζεκάλσ φηη απφ ζρεδφλ 100% ηνπ ΑΔΠ ην 2004, ζήκεξα έρεη κεησζεί ζην 93% ηνπ ΑΔΠ. Σν έιιεηκκα, επίζεο, έρεη κεησζεί θαηά πνιχ απφ ην 7,5% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2004. Παξακέλεη, φκσο, πςειφ, εμαηηίαο ηεο απφθαζεο ηεο Κπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά

θνηλσληθψλ

νκάδσλ»,

ζεκείσζε

ν

ππνπξγφο

Οηθνλνκίαο

θαη

Οηθνλνκηθψλ, Γηάλλεο Παπαζαλαζίνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ. «Δπεηδή είκαζηε κηα ρψξα κε πςειφ δεκφζην ρξένο, νθείινπκε - γηα ην δηθφ καο ζπκθέξνλ θαη φρη γηαηί καο ην επηβάιιεη ην ΢χκθσλν ΢ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο λα πεξηνξίζνπκε ζηαδηαθά ην έιιεηκκα θάησ απφ ην 3%. Καη απηφ ζα γίλεη κε ζρέδην θαη ρσξίο λα παξαγλσξίζνπκε ζε θακία πεξίπησζε ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή ζπλνρή. Απηφ αθξηβψο ζα επηδηψμνπκε κε ην επηθαηξνπνηεκέλν Πξφγξακκα

66


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ ζα θαηαζέζνπκε κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα», θαηέιεμε ε δήισζε ηνπ ππνπξγνχ.

Σπλάληεζε ππνπξγνύ Οηθνλνκίαο κε Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδώλ γηα ηα 28 δηο Με ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ ζπλαληήζεθε ηελ Παξαζθεπή, 16 Ηαλνπαξίνπ, ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαζαλαζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ ζηνπο φξνπο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο γηα ην ζρέδην ξεπζηφηεηαο ησλ 28 δηζ. επξψ. Ο θ. Παπαζαλαζίνπ, κεηά ηε ζπλάληεζε, δήισζε: «Δίρακε ζήκεξα κε ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ κία ζπλάληεζε γφληκε θαη νπζηαζηηθή. Δηέζεζαλ ηα δηάθνξα ζέκαηα, ηα νπνία καο απαζρνινχλ, κε θπξηφηεξν ην ζέκα ηεο ξεπζηφηεηαο. ΢πκθσλήζεθε λα ελεξγνπνηεζεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ, άκεζα, ην ηξίην ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο ηεο Ρεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο πνπ αθνξά ηε ζχλαςε δαλείσλ κε ηελ παξνρή εγγχεζεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. Γειαδή, λα νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχκβαζε πνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί θαη ην ζθέινο ησλ εγγπήζεσλ. Σελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηελ επηδηψθεη πξνθαλψο ε θπβέξλεζε, αιιά ηελ ζέινπλ θαη νη ηξάπεδεο, θαζψο αθνξά ηνπο πειάηεο ηνπο. ΢πδεηήζακε, επίζεο, θαη ην ζέκα ηνπ ΣΔΜΠΜΔ θαη ηεο θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηζεκάλζεθε φηη είλαη έλα πξφγξακκα πνπ έρεη μεθηλήζεη, ιεηηνπξγεί θαη ηψξα ζα εληαζεί θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. Δπηζεκάλζεθαλ θαη νξηζκέλα ηερληθά ζέκαηα, ηα νπνία ρξήδνπλ ελδερνκέλσο θάπνηαο εμέηαζεο. Θα ηα εμεηάζνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηνλ θ. Υαηδεδάθε – κε ηνλ νπνίν είκαζηε ζε ζπλεξγαζία. Καη αλ ρξεηάδεηαη θάπνηα βειηίσζε γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ην πξφγξακκα, λα ππάξμνπλ κηθξέο ηερληθέο παξεκβάζεηο . Δπηζήκαλα επίζεο ζηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ φηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζα αζθείηαη ηαθηηθφο θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ απηά ηα νπνία πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο

λα

εθαξκνζηνχλ, ψζηε πξάγκαηη ην ηαρχηεξν δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο πξνο φθεινο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ».

67


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Βξπμέιιεο - Πξφγξακκα ΢ηαζεξφηεηαο Απφ ηηο Βξπμέιιεο πξνήιζε ην κήλπκα ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ ην νπνίν πεξηείρε πξφγξακκα ΢ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Ζ θπβέξλεζε παξνπζίαζε έλα θξπθφ «καμηιάξη» πξφζζεηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε δχν ζθέιε: 1. Γήισζε ζηηο Βξπμέιιεο φηη νη «θνξναπαιιαγέο» ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ (επαλαθνξά ηνπ αθνξνινγήηνπ ησλ 10.500 επξψ ζηνπο επηηεδεπκαηίεο, νη αιιαγέο ζην ΔΣΑΚ θ.ιπ.) νπζηαζηηθά απμάλνπλ ην θνξνινγηθφ βάξνο: ζα θέξνπλ, ζεκεηψλεη, επηπιένλ έζνδα ζηα θξαηηθά ηακεία. 2. Παξνπζίαζε ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ σο παληνδχλακν φπιν ην νπνίν ζα θέξεη πξφζζεηα νθέιε πνπ δελ ππνινγίδνληαη ζην θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ. Μεηά απφ 20 κέξεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΢ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ε θπβέξλεζε είλαη πιένλ αλνηθηή ζε αιιαγέο κεηά ηα ηειεζίγξαθα πνπ έιαβε απφ ηελ Κνκηζηφλ θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο νη νπνίεο

εθηίκεζαλ σο

ππεξαηζηφδνμεο ηηο ειιεληθέο πξνβιέςεηο θαη απαηηνχλ ιηηφηεηα. «Δίκαζηε ζε δηαξθή επαγξχπλεζε γηα λα θάλνπκε -εθφζνλ ρξεηαζηεί- βειηηψζεηο, δηνξζψζεηο, πξνζαξκνγέο», δήισζε ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο Καξακαλιήο γηα ην Πξφγξακκα ΢ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζε. Ο πξσζππνπξγφο κίιεζε γηα κηα θξίζε, γηα ηελ νπνία θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη νχηε ηελ έληαζε νχηε ηε δηάξθεηά ηεο. «Καη ζ' απηή ηελ θξίζε αληαπνθξηλφκαζηε

κε

ζνβαξφηεηα

θαη

ππεπζπλφηεηα»,

ηφληζε.

«Σν

ζρέδην

ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο πνπ πξνσζνχκε είλαη ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν. Έλα ζρέδην πνπ πηζηεχνπκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο, ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ». Ο Κ. Καξακαλιήο έζεζε θαη πάιη ην ζέκα ηεο «εζληθήο ζπλελλφεζεο». Λίγε ψξα πξηλ, φκσο, ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο Β. Αληψλαξνο επέκελε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο πφισζεο θαη αθηέξσζε ηνλ κηζφ ρξφλν ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηηθψλ ζπληαθηψλ γηα λα δηαςεχζεη δειψζεηο ζηειερψλ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα εξγαζηαθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα Διιάδα ππφ Δπηηήξεζε ΢ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ θαπζηηθφο αιιά θαη εηξσληθφο εκθαλίζηεθε ν αξκφδηνο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα επίηξνπνο Υναθίλ Αικνχληα αλαθεξφκελνο ζηελ θαηάζηαζε ηεο

68


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε αθνξκή ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο απφ ηελ Κνκηζηφλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ επηηήξεζε απφ ηηο Βξπμέιιεο. Γηα ηνλ Ηζπαλφ επίηξνπν, ε θπβέξλεζε πξέπεη λα πάξεη κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ήδε απφ ην 2009, ελψ γηα άιιεο ρψξεο ζπζηήλεη ην 2010, δηφηη ε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, είλαη θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ησλ άιισλ ρσξψλ. Απιψο, δέρεηαη ηελ ηζρπξή πίεζε ησλ αγνξψλ ιφγσ πςειψλ ειιεηκκάησλ. Ζ επηηξνπή, ινηπφλ, θξνληίδεη λα ππελζπκίδεη ζπλερψο ζηελ θπβέξλεζε ηνλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία -γχξσ ζην 4%-, ε νπνία ζα πξνζγεησζεί, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο πξνβιέςεηο, ζην επίπεδν ηνπ 0,2 % ην 2009, ελψ ηα ειιείκκαηα απμήζεθαλ. «Ζ Διιάδα δελ έρεη ζεζπίζεη δεκνζηνλνκηθά κέηξα ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο, ζηάζε πνπ είλαη επαξθήο αλ ιεθζνχλ ππφςε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ είλαη αθφκα ζεηηθή θαζψο θαη ην πςειφ ρξένο θαη νη κεγάιεο νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο», αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηεο ε Δπηηξνπή.

Με βάζε ηηο δειψζεηο ηνπ Υ. Αικνχληα, ε Δπηηξνπή δελ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη ηελ επηζπκία ηνπ ΤΠΔΘΟ, Γηάλλε Παπαζαλαζίνπ, λα δνζεί πξνζεζκία ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ειιεηκκάησλ ηα ηέιε ηνπ 2011. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ΢ : Εεηάκε ΢πλαίλεζε *΢ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ ν Κ. Καξακαλιήο απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο δήηεζε ηε ζπλαίλεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Ζ απάληεζε φκσο πνπ εμέιαβε απφ ηνλ Παπαλδξένπ ήηαλ αξλεηηθή. «Μαο δεηάηε λα γίλνπκε ζπλέλνρνη ζε κηα πνιηηηθή πνπ θαηαζηξέθεη ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο» δήισζε ν αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Ο Κ. Καξακαλιήο είπε φηη ε θπβέξλεζε επηδηψθεη λα πεηχρεη έλα ηξηπιφ ζηφρν: ηε ζπγθξάηεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ηελ αλαθαηαλνκή ησλ δαπαλψλ, ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο. Δηδηθφηεξα, ν πξσζππνπξγφο επαλέιαβε φηη αλαπξνζαξκφδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΣΑΚ, επηβάιιεηαη αλψηαην φξην ζηηο απνδνρέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζπλερίδεηαη ην ζρέδην γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ΓΔΚΟ, πεξηνξίδνληαη νη πξνζιήςεηο, πεξηθφπηνληαη φιεο νη ειαζηηθέο δαπάλεο.

69


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε, είπε φηη πξνσζνχληαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηήξημεο ησλ ηνκέσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν, κεηαηξέπεηαη ην επίδνκα αλεξγίαο ζε επίδνκα απαζρφιεζεο, επηρνξεγείηαη ε πξφζιεςε

αλέξγσλ

θαη

ε

ζηήξημε

λέσλ

ειεχζεξσλ

επαγγεικαηηψλ.

Σηο πξνηάζεηο πνπ ελ πνιινίο είρε αλαπηχμεη ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην Εάππεην, ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, θαηέζεζε θαη ζηε Βνπιή ν Γ. Παπαλδξένπ. Μφλν πνπ απφ ηνπ βήκαηνο θαη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, αλαθέξζεθε ελδεηθηηθά ζε θάπνηεο απφ απηέο. *΢ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ν πξσζππνπξγφο επαλαθέξεη ην ζέκα ηεο ζπλαίλεζεο αλαθνηλψλνληαο ην αίηεκα ηνπ γηα ζπλάληεζε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ. Ο θ.Καξακαλιήο ζέηνληαο ηελ νηθνλνκία σο «εζληθφ δήηεκα», πξνζδηφξηζε πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηνλ ελδερφκελν ιφγν επίθιεζεο γηα ηε δηελέξγεηα πξφσξσλ εθινγψλ. Aπφ ηε κηα δήηεζε ζπλαίλεζε, δηφηη «ην φρη ζε φια ήηαλ πάληα κηα ιάζνο λννηξνπία θαη δελ ηαηξηάδεη ζε εζληθέο ππνζέζεηο, φπσο είλαη ε νηθνλνκία ζήκεξα». Καη θαηά ηνχην δήηεζε «απηνζπγθξάηεζε φισλ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζπλελλφεζε ηνπιάρηζηνλ ζε ππνζέζεηο εζληθήο ζεκαζίαο». Απφ ηελ άιιε φκσο είπε «φρη» ζηε ρείξα πνπ επαλεηιεκκέλα ηνπ έηεηλε ν πξφεδξνο ηνπ ΛΑΟ΢. Ο Γ. Καξαηδαθέξεο. Μάιηζηα, ηνπ δήηεζε «λα παξαδψζεη ηελ εμνπζία», λα κεηαθιεζεί σο επηθεθαιήο θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο ν λπλ ππνδηνηθεηήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Λνπθάο Παπαδήκνο, «λα βάιεηε εζείο ηνπο ππνπξγνχο ζαο, ην ΠΑ΢ΟΚ ηνπο δηθνχο ηνπ, λα βάινπκε θη νη ππφινηπνη απφ έλαλ, λα βγάινπκε ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε». ΢αλ έηνηκνο απφ θαηξφ, ν Κ. Καξακαλιήο ηνχ απάληεζε πσο «ε ρψξα έρεη θπβέξλεζε, εθιεγκέλε θπβέξλεζε, πνιηηηθή θπβέξλεζε». Καη επεηέζε επίσο φρη κφλν ζηνλ ΛΑΟ΢, αιιά ζην ζχλνιν ηεο αληηπνιίηεπζεο απνδίδνληαο ζε «πνιηηηθφ θαηξνζθνπηζκφ ηηο δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ηειεπηαία γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε».

Καη επαλέθεξε ηελ θξίζε ζηελ νηθνλνκία σο «εζληθή ππφζεζε» γηα λα δηακελχζεη φηη «ζηηο εζληθέο ππνζέζεηο δελ ρσξνχλ δηραζηηθέο πνιηηηθέο».

70


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Έθηαθην

Τπνπξγηθφ

΢πκβνχιην

ζπγθάιεζε

ν

Καξακαλιήο

Ο Κ. Καξακαλιήο ζπγθάιεζε ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ πθππνπξγψλ, κε αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, επηρεηξψληαο λα παίμεη ην πξνζσπηθφ ηνπ επηθνηλσληαθφ ραξηί. Ο πξσζππνπξγφο

θάιεζε ηνπο ππνπξγνχο λα κεηψζνπλ ηηο ζπαηάιεο, ηε

γξαθεηνθξαηία, ηνπο νξγαληζκνχο θ.ιπ., πνπ ήηαλ ζηφρνη απφ ην 2004 ηεο «λέαο δηαθπβέξλεζεο», ρσξίο φκσο λα εθπιεξσζνχλ ζηα πέληε ρξφληα πνπ πέξαζαλ. Ο πξσζππνπξγφο δήηεζε αθφκα *ηε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ «golden boys» ηνπ Γεκνζίνπ. *ηελ ελνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ηε κείσζε

ησλ

κειψλ

ησλ

δηνηθεηηθψλ

ζπκβνπιίσλ

ζηα

ελληά

(απφ

13).

΢ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην κίιεζε κφλν ν πξσζππνπξγφο θαη πάιη δελ δφζεθε ν ιφγνο ζηνπο ππνπξγνχο θαη πθππνπξγνχο. Αλαθνίλσζε φηη «πεξηνξίδνληαη νη πξνζιήςεηο, κε εμαίξεζε ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο, έηζη ψζηε λα είλαη ζπλνιηθά ιηγφηεξεο απ' φ,ηη νη ζπληαμηνδνηήζεηο». Εήηεζε, επίζεο, λα κεησζνχλ «θαηά 10% νη δαπάλεο γηα ζπκβάζεηο έξγνπ θαη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Γεκφζην, πνπ ζα ππνγξαθνχλ κέζα ζην 2009», φηαλ κφλνλ νη ζέζεηο πνπ έηαμε ε Φάλε ΠάιιεΠεηξαιηά κε επηδφηεζε ζην Γεκφζην θηάλνπλ ηηο 60.000. «Εεηψ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα κέζα ζηνπο επφκελνπο ηέζζεξηο κήλεο», πξφζζεζε ν πξσζππνπξγφο. 500.000.000 επξψ πξνζδνθά φηη ζα εμνηθνλνκεζνχλ θαη απφ ηε κείσζε θαηά 10% ησλ ειαζηηθψλ δαπαλψλ ησλ ππνπξγείσλ, φηαλ ήδε ν Γ. Παπαζαλαζίνπ δέρεηαη αζθπθηηθή πίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα βάιεη ην ρέξη πην βαζηά ζηελ ηζέπε, πνπ φκσο είλαη άδεηα. «Σα έμνδα γηα ηαμίδηα, γηα δεκφζηεο ζρέζεηο, γηα ππεξσξίεο, γηα ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο, πεξηθφπηνληαη δξαζηηθά», είπε ν Καξακαλιήο. Ζ απζηεξή εθαξκνγή απνηειεί ην «ειάρηζην ησλ ππνρξεψζεσλ», φπσο είπε. «Σίπνηε

ιηγφηεξν.

Δπηζεκαίλσ

ηελ

αλάγθε

πιήξνπο

θαη

απνηειεζκαηηθήο

αληαπφθξηζεο φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, φισλ ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη ιίγνη λα κελ εθζέηνπλ ηνπο πνιινχο. Πάξηε επηπιένλ κέηξα ζήκεξα. Ορη αχξην».

71


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο Γ. Παπαζαλαζίνπ ζε δειψζεηο ηνπ κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ, φπνπ ν θ. Καξακαλιήο «ζηήξημε» ηνλ ίδην θαη ην ζρέδην πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, επαλέιαβε: «Οια ηα ζελάξηα γηα εηδηθνχο ή έθηαθηνπο θφξνπο πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, είλαη ζθέςεηο, ηδέεο, εηζεγήζεηο, πξνηάζεηο δηαθφξσλ θαη δελ είλαη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Γελ έρεη ζπδεηεζεί ηίπνηα ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη γη' απηφ ζα ζπληζηνχζα ζε φινπο λα είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί κε απηά ηα ζελάξηα. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα επαλαιάβσ είλαη φηη εκείο έρνπκε ζηφρν λα πεηχρνπκε απηά ηα νπνία πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα ΢ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θαη κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ηφηε κφλν κπνξεί λα ζπδεηεζεί νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή. Κη απηφ ζα απαηηήζεη ηθαλφ ρξφλν κέρξη θάπνηνο λα ην δηαπηζηψζεη». ΢ε δεκνζηνγξαθηθή παξαηήξεζε φηη αθήλεη αλνηρηφ ην ζέκα ησλ θφξσλ, ν θ. Παπαζαλαζίνπ είπε: «Γελ αθήλσ ηίπνηα αλνηθηφ. Δπαλαιακβάλσ φηη κφλνλ εθφζνλ ππάξμνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, πνπ απαηηεί θαη ηθαλφ ρξφλν γηα λα δηαπηζησζεί, ηφηε κφλν κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε γηα νηηδήπνηε άιιν. Δλ ησ κεηαμχ, νχηε ζρνιηάδσ, νχηε αζρνινχκαζηε κε θήκεο». ΢χλνδνο Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο Έθηαθηε ζχλνδνο θνξπθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1 Μαξηίνπ ζηηο Βξπμέιιεο ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο θαη ηα 27 κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζχλνδνο δηεμήρζε νκαιά θαζψο απνθεχρζεθε ηειηθά ε ζχγθξνπζε κεηαμχ «παιαηάο» θαη «λέαο» Δπξψπεο, πνπ πνιινί πεξίκελαλ ιφγσ ησλ θαξκαθεξψλ δειψζεσλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. ΟΗ ΚΗΝΖ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ ΢ΣΖ ΢ΤΝΟΓΟ Ο θ. Καξακαλιήο ζπλαληήζεθε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Κνκηζηφλ Κνκηζηφλ Ενδέ Μπαξφδν

θαη

κε

ηνλ

πξνεδξεχνληα

ηνπ

Eurogroup,

πξσζππνπξγφ

ηνπ

Λνπμεκβνχξγνπ Εαλ-Κινλη Γηνχλθεξ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη εθ λένπ ηηο πξνβιέςεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα αλάπηπμε 1,1% ην 2009.

72


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ Καξακαλιή

ζπλάληεζε κε

ηνλ

ηνπ

Κψζηα

πξφεδξν

ηεο

Δπηηξνπήο Ενδέ Μπαξφδν, είρε πνιχ μεθάζαξε

θαηάιεμε:

«Να

αιιάμεη

ε

θαηάζηαζε ηψξα» δήισζε ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο. Οη θχξηνη Μπαξφδν, Γηνχλθεξ θαη Σξηζέ (πξφεδξνο ηεο ΔΚΣ) είραλ ζπκθσλήζεη λα πηνζεηήζνπλ «θνηλή γιψζζα» απέλαληη ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο ζπλήζεηάο ηεο λα ππεξρξεψλεηαη ηε ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε έηξερε κε πάλσ απφ 4% γηα ηέζζεξα ζπλαπηά έηε. Ζ πηθξή γεχζε πνπ άθεζαλ ζηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία ηα ξαληεβνχ κε ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο Κνκηζηφλ αλάγθαζε ηνλ πξσζππνπξγφ λα αλαζεσξήζεη ηε ζηάζε ηνπ θαη λα παξαδερζεί φηη επίθεηηαη αιιαγή ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο, φπσο έρεη δεηήζεη ε Δ.Δ. Ο θ. Καξακαλιήο ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Ε. Μπαξφδν επέκεηλε φηη ζα ηεξεζεί ζην αθέξαην ην ζρέδην πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ψζηε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα ππάξμνπλ πξφζζεηεο πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκαηηθά αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ. Πξφζζεζε αθφκα φηη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ απηή ηελ ψξα ε επηβνιή λέσλ θφξσλ, αιιά δήισζε γεληθψο ζε εηνηκφηεηα ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο θαη βειηηψζεηο. Ο θ. Καξακαλιήο δήισζε φηη «ην νινθιεξσκέλν ζρέδην πνπ εθαξκφδνπκε πεξηιακβάλεη ηξεηο άμνλεο, κε πξψηε ηελ αλάπηπμε, έζησ θαη κε ρακεινχο ξπζκνχο». ΢πλέρηζε, κάιηζηα, ιέγνληαο φηη «πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη θαλφλεο ηεο Δ.Δ., θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπλαπνθαζηζζεί θαη κε ηε δηθή καο ζπκκεηνρή θαη ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηεο». ΢ηηο δειψζεηο ηνπ ν θ. Καξακαλιήο εκθαλίζηεθε πξνβιεκαηηζκέλνο γηα ηελ πνξεία ηεο θξίζεο θαη ηηο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζήο ηεο: «Ζ θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε. Ζ θξίζε δελ είλαη ζηαηηθή. Δμειίζζεηαη ζπλερψο κε ξπζκνχο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη... Δίλαη αιήζεηα φηη νη επξσπατθέο θαη παγθφζκηεο νηθνλνκίεο βξίζθνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε χθεζε, νξηζκέλεο ζε βαζηά χθεζε. Βηψλνπκε πξάγκαηη ηελ πην ζχλζεηε θξίζε ζηε κεηαπνιεκηθή επνρή...».

73


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ηελ παξέκβαζή ηνπ ζην ΢πκβνχιην επέκεηλε φηη νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη επηθαιέζηεθε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή γηα ηε ζσξάθηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε ζηήξημε φζσλ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν. Παξαιιήισο ηνπνζεηήζεθε ελαληίνλ ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ «σο πεηξαζκνχ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζε εζληθή βάζε, αλ θαη ηάρζεθε ππέξ ηεο ππνζηήξημεο εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ, φπσο π.ρ. ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία θαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία. ΢ε εζληθφ επίπεδν ν θ. Καξακαλιήο παξαδέρζεθε φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο καο θαη αθφκα φηη «ζηα δεκνζηννηθνλνκηθά ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα». Γη' απηφ είπε «είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα εθαξκφζνπκε ρσξίο ηελ παξακηθξή απφθιηζε ην ζρέδηφ καο» πνπ είλαη ην ηξίπηπρν: αλάπηπμε - δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε - ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψο αζζελέζηεξσλ. Γεζκεχηεθε αθφκα φηη ε θπβέξλεζε ζα είλαη ζε εηνηκφηεηα ψζηε αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο θξίζεο λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο. Απεπζπλφκελνο θπξίσο ζην εζσηεξηθφ αθξναηήξην, ν θ. Καξακαλιήο επέκεηλε ηδηαηηέξσο ζηε δέζκεπζή ηνπ γηα πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη εκθαλίζηεθε θαηεγνξεκαηηθφο φηη ε ρψξα «δελ αληηκεηψπηζε νχηε θαη αληηκεησπίδεη ζήκεξα θαλέλα πξφβιεκα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο ηεο, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο. Ζ δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο δελ ακθηζβεηείηαη απφ θαλέλαλ. Θέισ λα ζπκίζσ φηη θαη ηα πξφζθαηα δάλεηα πνπ ζχλαςε ε ρψξα, αληίζεηα κε φ,ηη ζπλέβε ζε άιιεο ρψξεο, είραλ θαη κεγάιε δήηεζε θαη ππεξθαιχθζεθαλ...». Έξρνληαη ρεηξφηεξεο κέξεο Υσξίο πεξηζψξηα ειηγκψλ ε Διιάδα Απαηζηφδνμνο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία εκθαλίδεηαη ν επίηξνπνο λνκηζκαηηθψλ ππνζέζεσλ Υναθίλ Αικνχληα. Με δειψζεηο ηνπ ζηηο 3 Μαξηίνπ ν θ. Αικνχληα πξνζπάζεζε λα εξεκήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ζηακαηήζεη ε ξνή εηθαζηψλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επξσδψλε θαη ηα πεξί θηλδχλνπ δηάζπαζεο κε ηελ αλαγθαζηηθή έμνδν ρσξψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ρξεκαηνπηζησηηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε Διιάδα θαη ε Ηξιαλδία.

74


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ηελή επηηήξεζε θαη ρσξίο παξάηαζε γηα ην 2011 ΢ηε ζηελφηαηε παξαθνινχζεζε ηεο θνηλνηηθήο επηηήξεζεο εηζήιζε νπζηαζηηθά απφ ηηο 10 Μαξηίνπ ε Διιάδα, γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζηελ πεληαεηία ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηε Ν.Γ. Ζ Διιάδα θαιείηαη λα επηηχρεη έιιεηκκα ρακειφηεξν ηνπ 3% ην νπνίν πξέπεη λα επηηεπρζεί κέρξη ην 2010, αληί ηνπ 2011 πνπ πξνβιέπεη ην ειιεληθφ πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο. Άξα ην ζθίμηκν γηα ηελ εμεχξεζε ή εμνηθνλφκεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ ζα είλαη κεγαιχηεξν. Σα κέηξα απφ ηελ Διιάδα ζα απνθαζηζηνχλ ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ δειαδή κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ επξσεθινγψλ ζηηο 7 Ηνπλίνπ. Δίλαη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθή κηα απνζηξνθή ησλ δειψζεσλ ηνπ θ. Παπαζαλαζίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. «΢πκθσλήζεθε» (ζην ECOFIN), είπε, «φηη ρξεηάδεηαη κηα ζηξαηεγηθή εμφδνπ απφ ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη φηη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο ζα πξέπεη φιεο νη ρψξεο λα γίλνπλ ιίγν πην αθξηβείο φζνλ αθνξά απηή ηε ζηξαηεγηθή». Οη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ ECOFIN ζηηο Βξπμέιιεο, πνπ ζεκεησηένλ ζθέθζεθε πεξηζζφηεξν «πνιηηηθά» γηα ηελ Διιάδα.

75


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Β.2. ΒΑΣΟΠΔΓΗ Σν βαηνπέδη αλήθεη ζηα ζθάλδαια πνπ ζπλεηάξαμαλ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηνλ πνιηηηθφ βίν ηεο ρψξαο θαζψο ηα πξφζσπα πνπ ελεπιάθεζαλ ζε απηή ηελ ππφζεζε αλήθαλ ζηνλ πνιηηηθφ θαη εθθιεζηαζηηθφ ρψξν θαη ήηαλ άηνκα ππεξάλσ πάζεο ππνςίαο. Ζ κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηε θπβέξλεζε θαη ε αχμεζε ηεο ςαιίδαο αλάκεζα ζηελ Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ ήηαλ κφλν κία απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζθαλδάινπ ζην θπβεξλφλ θφκκα. Οη κελ εμεηαζηηθή, νη δε πξναλαθξηηηθή Ζ ππφζεζε Βαηνπεδίνπ ηάξαμε ηνλ πνιηηηθφ ρψξν θαη έθεξε ηε Ν.Γ. ζε αληηπαξάζεζε κε φια ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο, φπσο επίζεο κε ηε βάζε ηεο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έπεηηα απφ ηηο παξαηηήζεηο ησλ εηζαγγειέσλ, Αιίθεο Μάηζε θαη Αληψλε Γαιαλφπνπινπ, ε κελ ζπκπνιίηεπζε δεηά εμεηαζηηθή επηηξνπή ελψ ε δε αληηπνιίηεπζε απαηηεί ηελ ζχζηαζε πξναλαθξηηηθήο. Οη πξνηάζεηο θαη ησλ δχν θνκκάησλ θαηαηέζεθαλ, σζηφζν ε θπβέξλεζε πξφηεηλε θαη ν πξφεδξνο ηεο Βνπιήο απνδέρηεθε, νη ζπδεηήζεηο επί ησλ αηηεκάησλ ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ λα γίλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο ππφ ηνλ θφβν ησλ δηαξξνψλ απφ αληάξηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ελδερνκέλνπ ζχζηαζεο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ. Ζ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία γηα ηε ζχζηαζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, πνπ είρε πξνηείλεη ε Νεα Γεκνθξαηία έγηλε ζηηο 22 Οθησβξίνπ, ελψ ε ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία γηα ηε ζχζηαζε ηεο ιεγφκελεο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο, πνπ είρε πξνηείλεη ην ΠΑ΢ΟΚ, έγηλε δχν κέξεο αξγφηεξα, ηελ Παξαζθεπή 24 ηνπ κελφο. Tελ εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ εμέηαζαλ ην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ απάξηηζαλ 23 βνπιεπηέο. Ζ Νεα Γεκνθξαηία πήξε κέξνο κε 12 βνπιεπηέο, ην ΠΑ΢ΟΚ κε 8, ελψ ΚΚΔ, ΢ΤΡΗΕΑ θαη ΛΑΟ΢ ρνπλ απφ έλαλ βνπιεπηή αληίζηνηρα. Χζηφζν, ε Νεα Γεκνθξαηία κε ηελ απνρή ηεο απφ ηελ ςήθηζε ηεο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο, θαζφξηζε ην απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν θπβεξλφλ θφκκα ηξάπεθε ζε άηαθηε θπγή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππεξςεθίζεη ηελ πξφηαζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα ζχζηαζε πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο. Ζ Βνπιή ζπλεδξίαζε κε άδεηα ηα έδξαλα ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη νη κφλνη θπβεξλεηηθνί βνπιεπηέο πνπ παξεπξίζθνληαλ ήηαλ φζνη άλεθαλ ζην πξνεδξείν ηνπ ΢ψκαηνο. Ζ θπβεξλεηηθή επηηξνπή είρε απνθαζίζεη λα απέρεη απφ ηελ δηαδηθαζία ςήθηζεο ηεο πξναλαθξηηηθήο θνβνχκελε κήπσο δπζαξεζηεκέλνη βνπιεπηέο καπξίζνπλ ηνλ θ. Ρνπζφπνπιν. Σνπνζέηεζαλ ινηπφλ απφ ηε κηα κεξηά ην ελδερφκελν απνρήο θαη απφ ηελ άιιε ην ελδερφκελν λα πεξάζεη

76


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ε πξφηαζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο . Παξά ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο ε δπγαξηά έγεηξε πξνο ην πξψην κέξνο θαη νη Πξ. Παπιφπνπινο, Νηφξα Μπαθνγηάλλε θαη Β. Μεηκαξάθεο έζπεπζαλ ζηα θεληξηθά δειηία θαη ππεξαζπίζηεθαλ ηελ θπβεξλεηηθή επηινγή. Παξά φκσο ηελ απνπζία ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηελ Βνπιή, ην ΠΑ΢ΟΚ θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξφηαζε γηα ζχζηαζε πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε απηή δηαδξακάηηζε ν πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα παξαδερηεί φηη ε ζπδήηεζε ζεσξείηαη κε γελφκελε θαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε ηεο ίδηαο πξφηαζεο απφ ηα ίδηα πξφζσπα. Ζ απνπζία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δελ επέθεξε ηειηθά ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα εθφζνλ ην ΠΑ΢ΟΚ κπνξεί λα επαλαθέξεη απηνχζηα ηελ πξφηαζή ηνπ. Ζ απνπζία ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηελ Βνπιή πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο φρη κφλν απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο αιιά αθφκα θαη απφ ηνλ βνπιεπηή ηεο Ν.Γ. Πέηξν Σαηνχιε. ΢ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ Κπξηαθάηηθή Διεπζεξνηππία δήισζε φηη νη βνπιεπηέο πξέπεη λα ςεθίδνπλ θαηά ζπλείδεζε θαη κάιηζηα άθεζε λα ελλνεζεί φηη ν ίδηνο ζα ςεθίζεη ππέξ ηεο ζχζηαζεο ηεο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο. Καηαζέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ Ζ επηηξνπή ηεο εμεηαζηηθήο αλαθνίλσζε ηελ 1 Ννεκβξίνπ ηα νλφκαηα ησλ 26 πξψησλ καξηχξσλ πνπ θιήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζθαλδάινπ ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο: *Γ. Γηνλπζφπνπιν, πξψελ πξφεδξν ηνπ Γλσκνδνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, πνπ εμέδσζε ηηο γλσκνδνηήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ αλαγλσξηδφηαλ ε θπξηφηεηα ηεο κνλήο επί ηεο ιίκλεο Βηζηνλίδαο. *Δι. Ρνΐδε, πξψελ πξφεδξν ηνπ Γλσκνδνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. *Δπζ. Μπνιάλε, πξψελ πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. *Γξ. Κξφκπα, πξψελ αληηπξφεδξν ηνπ Ν΢Κ. *Κ. Βαμεβάλε, δεκνζηνγξάθν. *Γ. Βιάρν, δεκνζηνγξάθν. *Γ. Νηάζθα, δεκνζηνγξάθν. *Αξηζηέα Μπνπγάηζνπ, δεκνζηνγξάθν. *΢η. Γέηζε, εηζεγεηή ζην Γλσκνδνηηθφ. *Π. Παπαδφπνπιν, εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο «Μαρεηήο» ηεο Θξάθεο. *Παληειεήκσλ, Μεηξνπνιίηεο Ξάλζεο.

77


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ *Θ. Ξπλίδε, πξψελ πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ Ξάλζεο. *Μ. ΢ηπιηαλίδε, πξψελ δήκαξρν Ξάλζεο. *Γ. Παπιίδε, πξψελ λνκάξρε Ξάλζεο. *Α. Βιαζζηάδε, ππεξεζηαθφ παξάγνληα εγγείσλ βειηηψζεσλ. *Γ. Υεηκσλά, πξφεδξν ηνπ Ν΢Κ, λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γεκνζίνπ ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν. *Γεσξγία ΢αθαιφγινπ, εηζεγήηξηα ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Ρνδφπεο. *Μαξία Φάιηε, πξφεδξν ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ. *Δπαγγειία Κεθάια, κέινο ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ. *Ν. Γηνβαλφπνπιν, δηθαζηή. *Γ. Παπνπηζή, ππνςήθην λνκάξρε Καβάιαο. *Γ. Βαγησλά, βνπιεπηή. *Α. Φισξίλε, βνπιεπηή. *Γ. Γξαγαζάθε, βνπιεπηή. *Κ. Σζνπξή, θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ. Καη

Παξαηηήζεηο Δηζαγγειέσλ Ζ εηζαγγειέαο Δθεηψλ, Δπζηαζία ΢ππξνπνχινπ ζηηο 6 Ννεκβξίνπ αλέιαβε ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο κεηά ηελ παξαίηεζε ησλ Ζι. Κνιηνχζε θαη Διέλεο ΢σηεξνπνχινπ, θαη είρε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηε γλψκε φηη ε δηθνγξαθία έπξεπε λα δηαβηβαζηεί ζηε Βνπιή ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πεξί επζχλεο ππνπξγψλ. Ξεθίλεζε έηζη άκεζα ηελ εμέηαζε ππφπησλ αιιά θαη κεξηθψλ λέσλ καξηχξσλ, νη νπνίνη είραλ πξνθχςεη απφ ηε λέα κειέηε ησλ ζπκβνιαίσλ αληαιιαγήο κεηαμχ ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είραλ ζπληαρζεί απφ ηε ζπκβνιαηνγξάθν Αηθαηεξίλε Πειέθε-Βνπιγαξάθε. Χζηφζν νη δχν παξαηηεζέληεο εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί πνπ ρεηξίδνληαλ ηελ έξεπλα γηα ην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ πείζηεθαλ ηειηθά λα επηζηξέςνπλ ζην ζψκα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ Δηζαγγειία Δθεηψλ Αζελψλ θαη λα κε ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλα γηα ηε κνλή. Ζ εμέιημε ηθαλνπνίεζε ζχζζσκε ηελ αληηπνιίηεπζε θαη ηνλ δηθαζηηθφ θφζκν, ελψ ε θπβέξλεζε επηρείξεζε λα πηζησζεί ηελ επάλνδφ ηνπο, αγλνψληαο ζθνπίκσο ηηο αηηίεο πνπ ηνπο εμψζεζαλ ζε παξαίηεζε. Ο εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Γ. ΢αληδάο θαη ν πξντζηάκελνο ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ Αζελψλ Κπξ. Καξνχηζνο, πξσηαγσληζηέο ηεο πξσηνθαλνχο θξίζεο πνπ πξνθάιεζε ηελ έμνδν ησλ εηζαγγειέσλ Ζι. Κνιηνχζε 78


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ θαη Διέλεο ΢σηεξνπνχινπ, θέξνληαη ελνριεκέλνη, αθνχ ε επηζηξνθή ηνπο ζεκαηνδφηεζε ηε δηθαίσζε ηεο ζέζεο ηνπο φηη ε ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ έπξεπε λα νδεγεζεί ζηε Βνπιή, ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. Δίπαλ ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο... 

Ζ πξψηε εβδνκάδα θαηαζέζεσλ νινθιεξψζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ. Χζηφζν θαηαζέζεηο-θιεηδηά ζηελ ππφζεζε αλαδείρζεθαλ νη εμήο: *Σεο εηζεγήηξηαο ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Ξάλζεο Α. ΢αθάινγινπ θαη ηνπ

έηεξνπ κέινπο ηνπ δηθαζηεξίνπ Κ. Γηνβαλφπνπινπ πνπ πιεηνςήθεζαλ ζηελ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θξίζε ηνπο, έρνληαο απέλαληί ηνπο ηελ πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ζπλνκηιήηξηα ηνπ Δθξαίκ Μαξία Φάιηε, πνπ θιείδσζε ζην ζπξηάξη ηεο ηελ απφθαζε ψζπνπ λα δηεθπεξαησζεί ε παξάδνζε ηεο Βηζηνλίδαο ζηνλ Δθξαίκ. * Σνπ Ννκηθνχ ΢πκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο Γ. Υεηκσλά, πνπ ππεξαζπίζηεθε κε επηηπρία ζηε δίθε εθείλε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. * Σνπ πξψελ πξνέδξνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ Ξάλζεο Αζ. Ξπλίδε, ν νπνίνο κίιεζε θαη γηα απηζηία ηνπ πθππνπξγνχ Π. Γνχθα. *Σνπ ηνπνγξάθνπ Γ. Πεηνχζε, ηνπ επηθεθαιήο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Ξάλζε θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Σν φλνκα ηνπ Π. Γνχθα μεπξφβαιε ζηελ νζφλε ηελ πξψηε θηφιαο κέξα, αιιά θαηαπέιηεο ήηαλ ε Γ. ΢αθάινγινπ θαη ν Κ. Γηνβαλφπνπινο. Σν ρηχπεκα ζπκπιήξσζε ν Αζ. Ξπλίδεο. Ο ίδηνο αλέδεημε θαη ηε θηγνχξα ηνπ Θ. Ρνπζφπνπινπ ζε ξφιν πξσηαγσληζηή πίζσ απφ ηηο θνπίληεο. Απνθάιπςε φηη ήηαλ ν ηφηε ππνπξγφο Δπηθξαηείαο πνπ ζηηο 6-7 Ηνπλίνπ ηνπ 2004, ζε κπζηηθή ζπλάληεζε κε ηελ αληηπξνζσπεία ησλ παξαγφλησλ ηεο Θξάθεο, απφ ηελ νπνία, ν ίδηνο θαη ν δήκαξρνο Βηζηνλίδαο απνθιείζηεθαλ, επεηδή «δελ ήηαλ δηθνί ηνπο», μεθαζάξηζε φηη ε Βηζηνλίδα αλήθεη ζηε κνλή θαη φηη αλ δελ ηνπο αξέζεη, ζα ηνπο δνζνχλ αθίλεηα κε αληαιιαγέο ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Ζ δεχηεξε βδνκάδα θαηαζέζεσλ ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ

Οπξαλνχπνιεο

Σξ.

Μίληληδεο

ν

νπνίνο

εμέζεζε

ηε

ζπκβνιαηνγξάθν θαη ζχδπγν ηνπ πξψελ ππνπξγνχ Ναπηηιίαο, Αηθαηεξίλε Πειέθε- Βνπιγαξάθε.

79


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ *Ο θ. Μίηηληδεο θαηέζεζε ζηελ επηηξνπή φηη ζην ζπκβφιαην πνπ ζπλέηαμε ε θ. Πειέθε γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ δάζνπο ηεο Οπξαλνχπνιεο κε ηε Βηζηνλίδα, ζηηο 22 Μαΐνπ 2007, πεξηιακβάλνληαη 5 ςεπδείο ππεχζπλεο δειψζεηο. Κη απηφ γηαηί, ελψ, ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ, ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζε ξέκα, αηγηαιφ, δψλε παξαιίαο, ελψ πεξηιακβάλεη θαη βπδαληηθέο αξραηφηεηεο, ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αλαθέξνληαη αθξηβψο ηα αληίζεηα. Ο θ. Μίηηληδεο «έδεημε» θαη ην λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ ππνπξγείνπ Αγξ. Αλάπηπμεο Υξ. Μπφηζην, πνπ ππήξμε ηαπηφρξνλα θαη ν εηζεγεηήο ζην 5ν ηκήκα ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Ο ίδηνο απηφο άλζξσπνο εηζεγήζεθε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ, αιιά θαη ζην Ν΢Κ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ δάζνπο ηεο Οπξαλνχπνιεο, αλάβνληαο έηζη ην πξάζηλν θσο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο γεο ζε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκε. Απφθαζε, πνπ θαηά ηνλ κάξηπξα είρε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο αλά ζηξέκκα απφ 128 επξψ ζε 25.000 επξψ αληηθεηκεληθή αμία ή 50.000 έσο 100.000 επξψ πξαγκαηηθή. Σελ απφθαζε ηνπ 5νπ ηκήκαηνο, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ κάξηπξα, έθαλε δεθηή ν πθππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Κ. Κηιηίδεο θαη ζηηο 18 Μαΐνπ 2007 έγηλε απζεκεξφλ ν απνραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο σο δαζηθήο, θαηφπηλ εξσηήκαηνο ηεο θ. Μαληέιε, δηεπζχληξηαο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Γεο ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ. *Οη θαηαζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 12 Ννεκβξίνπ έδεημαλ ηέζζεξηο ππνπξγνχο, ηνπο Π. Γνχθα, Α. Κνληφ, Δ. Μπαζηάθν θαη Κ. Κηιηίδε. Ο Υξ. Μπφηζηνο, εηζεγεηήο ζην 5ν ηκήκα ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα λνκηθφο ζχκβνπινο ζην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ν άλζξσπνο πνπ γλσκνδφηεζε ππέξ ηεο κνλήο, ήηαλ απηφο πνπ «έδεημε» ηνπο ηξεηο πξψηνπο, ελψ ν δαζνιφγνο Ν. Φξαηδεζθάθεο ηνλ θ. Κηιηίδε. Ο θ. Μπφηζηνο, εκκέζσο, απέδσζε επζχλεο θαη ζηε -ζπληάμαζα ηα ζπκβφιαηα ησλ αληαιιαγψλ- ζχδπγν ηνπ Γ. Βνπιγαξάθε, Αηθαηεξίλε Πειέθε, ελαληίνλ ηεο νπνίαο ήηαλ θαη νη νξθσηνί εθηηκεηέο κε αλαθνίλσζε ηνπ ΢ΟΔ, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ άπαληεο. *Σνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ Κ. Καξακαλιή «έδεημε» κε ηελ θαηάζεζή ηεο ζηηο 14 Ννεκβξίνπ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα ην Βαηνπέδην ε δηθεγφξνο ΢ηακαηία ΢σηεξνπνχινπ. Καηάζεζε πνπ πξνθάιεζε αλαζηάησζε ζηνπο θφιπνπο ηεο Ν.Γ., ε νπνία ζέιεζε λα βγάιεη «αλαμηφπηζηε θαη αληηθάζθνπζα ηε κάξηπξα». 80


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Πξνθάιεζε, επίζεο, θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ λνκάξρε Θεζζαινλίθεο Π. Φσκηάδε, ηνλ νπνίν ε θπξία ΢σηεξνπνχινπ παξνπζίαζε λα έρεη πεη ελψπηφλ ηεο φηη εθηεινχζε εληνιέο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ. Ο λνκάξρεο ζε απαληεηηθή ηνπ δήισζε κίιεζε γηα «ζελάξηα Σδέηκο Μπφλη» θαη δήηεζε λα θαηαζέζεη ζηελ εμεηαζηηθή. Ζ θπξία ΢σηεξνπνχινπ, πνπ εθπξνζσπεί 16 δεκφηεο ηεο Νέαο Ραηδεζηνχ, νη νπνίνη σο αθηήκνλεο δηεθδηθνχζαλ νηθφπεδα ζηελ πεξηνρή, θαηήγγεηιε αθφκε φηη ηφζν ε ίδηα φζν θαη ν ζχληξνθφο ηεο δέρηεθαλ απεηιέο θαηά ηεο δσήο ηνπο απφ ην δεμί ρέξη ηνπ Δθξαίκ, κνλαρφ Αξζέλην αιιά θαη απφ αλζξψπνπο πνπ έιεγαλ φηη εθπξνζσπνχζαλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «Αλζεκηάο Αλαπηπμηαθή Α.Δ.», πνπ ηειηθψο είλαη ε κεγάιε αγνξάζηξηα 64 αθηλήησλ απφ ηε Μνλή, βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ 22006 αληί ηηκήκαηνο 16, 2 εθαη. επξψ ζηηο 15/2/2007. Ζ κάξηπξαο ελέπιεμε θαη ηνλ πξψελ ππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δ. Μπαζηάθν, κε απφθαζε ηνπ νπνίνπ νη πεξηνρέο απηέο κεηεγγξάθεθαλ ζηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ γηα λα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα νη αληαιιαγέο κε ην Βαηνπέδην. 

Ζ Σξίηε εβδνκάδα θαηαζέζεσλ μεθίλεζε κε ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθεγφξνπ ηεο κνλήο Βαηνπεδίνπ θ.Πειέθε ν νπνίνο δήισζε γηα ηνλ γακπξφ ηνπ θαη πξψελ ππνπξγφ Ναπηηιίαο φηη «Γελ είρε άγλνηα, αιιά δελ είρε θαη γλψζε».

*Καηά ηνλ θ. Πειέθε, ν θ. Βνπιγαξάθεο «κπνξεί λα ήμεξε φηη γηλφληνπζαλ ηα ζπκβφιαηα, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ καδεκέλα ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην ηνπ 2007. Απφ 'θεη θαη πέξα -είπε ν κάξηπξαο- είλαη μερσξηζηέο αξκνδηφηεηεο. Όπσο εγψ δελ ζπδεηψ πνηέ κε ηνλ θ. Βνπιγαξάθε ηηο πνιηηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, έηζη θη ν θ. Βνπιγαξάθεο δελ ζπδεηά πνηέ καδί καο ηηο επαγγεικαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο». Ο Γ. Πειέθεο κίιεζε αθφκε γηα ηηο «ζηελέο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο» κε ην Βαηνπέδη, «θαζψο ν παηέξαο ηνπ ήηαλ επί ζεηξά εηψλ ζχκβνπινο ηεο Μνλήο». Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, πάληα θαηά ηνλ κάξηπξα, «εηέζε απφ ηε Μνλή φηη ζα είλαη ε θπξία Βνπιγαξάθε-Πειέθε ε ζπκβνιαηνγξάθνο θαη δελ εηέζε θακία αληίξξεζε. Καηά ηα ινηπά, ην γξαθείν ηνπο έθνςε ηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηε Μνλή, πξνθεηκέλνπ λα κελ βιάςεη ηνλ θ. Βνπιγαξάθε, θαζψο ν πξψελ ππνπξγφο «δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ ππφζεζε».

81


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δπηβεβαίσζε πάλησο θαηαζέζεηο πξνεγνχκελσλ καξηχξσλ φηη ν ίδηνο εηνίκαδε ηα ζπκβφιαηα θαη ηα πήγαηλε ζηελ ΚΔΓ, ελψ δήισζε παληειή άγλνηα γηα ηε δίθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Ξάλζεο. *΢ηηο 19 Ννεκβξίνπ νη εξγαζίεο ηεο εμεηαζηηθήο ζπλερίζηεθαλ κε ηελ εμέηαζε ηξηψλ καξηχξσλ. Σεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αηθαηεξίλεο Πειέθε-Βνπιγαξάθε, ηνπ επηρεηξεκαηία εθ ησλ αγνξαζηψλ ηνπ Οιπκπηαθνχ Αθηλήηνπ ΢π. Πνιέκε θαη ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΚΔΓ ΢η. Γθαζνχθα. Ζ ζπκβνιαηνγξάθνο ηεο Μνλήο θαηέζεζε φηη «Αλ ήηαλ ην θξάηνο θη έλα ίδξπκα ελφο ηδηψηε, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα δερηψ λα θάλσ απηά ηα ζπκβφιαηα. Δίρα ηελ αζθάιεηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφ ηηο δχν κεξηέο».Ζ θπξία Πειέθε επέκεηλε φηη «ελήξγεζε ζσζηά» θαη δήηεζε «λα απαληήζεη ε θπβέξλεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο γηαηί ηα αλαθάιεζε». Χζηφζν παξαδέρηεθε φηη ήηαλ αηπρήο ε έθθξαζε «νηθφπεδα» ζε φ,ηη αθνξά ην δάζνο ηεο Οπξαλνχπνιεο, γηα ην νπνίν ζεκείσζε πσο «ηεο έθαλε εληχπσζε ε κεγάιε δηαθνξά ηεο εθηίκεζεο ηνπ ΢ΟΔ κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ». Ο επηρεηξεκαηίαο ΢π. Πνιέκεο ηεο Noliden κε ηελ θαηάζεζή ηνπ επηβεβαίσζε πιήξσο φηη ε εηαηξεία ηνπ έθαλε δσξεά ζηε Μνλή ηεο ηάμεσο ησλ 9 εθαη. επξψ, θαη κάιηζηα ρσξίο παξαζηαηηθά, ηελ ίδηα κέξα πνπ θαηέβαιε ην ηίκεκα ησλ 41 εθαη. επξψ γηα ηελ αγνξά ηνπ Οιπκπηαθνχ Αθηλήηνπ. Ο ηξίηνο κάξηπξαο, λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ΚΔΓ ΢η. Γθαζνχθαο, ζχκθσλα κε ηνλ Μηρ. Καξρηκάθε απνθάιπςε φηη ν Αξζέληνο ζπλνκηινχζε ηειεθσληθά απφ ηα γξαθεία ηεο ΚΔΓ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ, Γ. Αγγέινπ, πνπ βξηζθφηαλ ζην Μέγαξν Μαμίκνπ. * ΢ηηο 20 Ννεκβξίνπ ζπλερίζηεθαλ νη θαηαζέζεηο δχν βνπιεπηψλ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, ηνπ Αζ. Φισξίλε θαη ηνπ Γ. Βαγησλά, πνπ εθιέγνληαη ζηε γεηηληάδνπζα κε ην Αγηνλ Οξνο πεξηθέξεηα Υαιθηδηθήο. Μάιηζηα, ν εηο εθ ησλ δχν, ν Α. Φισξίλεο, δελ απέθιεηζε ην ελδερφκελν λα ςεθίζεη ππέξ ηεο ζχζηαζεο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο «αλ έξζνπλ ζηνηρεία». Ο θ. Βαγησλάο, φκσο, ην μεθαζάξηζε, «δελ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα κε ην λα ξίμεηο ηελ θπβέξλεζε». Πάλησο, φισο αηθληδίσο, ε Ν.Γ. επέδεημε ζπνπδή γηα ην άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο κνλήο. Ο πξφεδξνο ηεο εμεηαζηηθήο, Υξ. Μαξθνγηαλλάθεο, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηνλ αληεηζαγγειέα εθεηψλ Κπξ. Καξνχηζν,

82


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ έζπεπζε λα δειψζεη, φηη «ζε πέληε κέξεο ε επηηξνπή ζα ηνπο έρεη ζηα ρέξηα ηεο». Γεκηνχξγεζε έηζη αθφκε πεξηζζφηεξα εξσηεκαηηθά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ είρε πξνρσξήζεη ζηελ ελέξγεηα έσο ηψξα, ηξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο. *Καηέζεζε αθφκα θαη ε πεξίθεκε πιένλ θπξία Κσλζηαληίλα Κάλνπ ή Αδέι, μεηπιίγνληαο

έλα

απίζηεπην

γατηαλάθη

εθβηαζκψλ

θαη

ερνγξαθήζεσλ,

πνπ

πξνεγνχληαη θαη έπνληαη ηεο πξνβνιήο ηνπ DVD ηνπ εθβηαζκνχ, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Κνπθνπβίλν θαη Καξακπέξε. Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ζηάιζεθε απφ ηελ Δηζαγγειία αίηεκα πξνο ηελ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα (μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο) γηα άξζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ Δθξαίκ θαη Αξζελίνπ, θαζψο θαη ησλ κνλαρψλ Βαξλάβα θαη Δπδφθηκνπ. Έλα εηθνζηηεηξάσξν έπεηηα απφ

ην αίηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ηνλ εηζαγγειέα Κ. Καξνχηζν γηα ην άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην ζθάλδαιν κνλαρψλ, ζηνλ Υξ. Μαξθνγηαλλάθε έθηαζε παθέην εγγξάθσλ απφ ηελ εηζαγγειία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξραλ θαη ινγαξηαζκνί. 

΢ην κεηαμχ ε ηέηαξηε εβδνκάδα καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή μεθίλεζε ζηηο 24 Ννεκβξίνπ κε ηε Νέα Γεκνθξαηία λα βηάδεηαη λα γξάςεη ηνλ επίινγν, επηδηψθνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ καξηχξσλ θαη ηελ επίζπεπζε θιήηεπζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Σελ ίδηα ψξα νη βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο αθφκα δελ είραλ ιάβεη θξίζηκα ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ δεηήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. ΢εκαληηθφηεξεο θαηαζέζεηο ήηαλ απηέο ησλ κνλαρψλ Δθξαίκ θαη Αξζέληνπ θαη

ηνπ δηθεγφξνπ θ.Πειέθε. *Πξψηνη θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ζηελ εμεηαζηηθή νη κνλαρνί Δθξαίκ θαη Αξζέληνο νη νπνίνη αξθέζηεθαλ ζηελ ππνβνιή ελφο ππνκλήκαηνο. Σα 23 κέιε ηεο επηηξνπήο, παξ' φηη ε ζηάζε ησλ δχν κνλαρψλ ήηαλ εθ πξννηκίνπ γλσζηή, δελ είραλ θάλεη θακία πξνεηνηκαζία γηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. Καη βξεζήθακε κάξηπξεο κηαο αηέξκνλεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ θαηέιεμε ζηε ζχληαμε θεηκέλνπ θαη ζηνλ εηξσληθφ θαη' ηδίαλ ζρνιηαζκφ ηνπ Αξζέληνπ. ΢ην εξψηεκα δεκνζηνγξάθνπ «ζαο κάισζαλ

κέζα;»

απάληεζε

πεξηπαηθηηθά

«λαη,

είκαζηε

θαθά

παηδηά!».

83


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δλλέα ζειίδεο ήηαλ ην ππφκλεκα ηνπ εγνπκέλνπ, 29 ηνπ Αξζέληνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη έμη πξψηεο ήηαλ απνιχησο ηαπηφζεκεο. Δμήγεζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ αξλήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαλ ζηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο δίθαηεο δίθεο, ζην δηθαίσκα ππεξαζπίζεσο, ην ηεθκήξην αζσφηεηαο θ.ιπ. Καη νη δχν αλέθεξαλ φηη δελ δηέζεηαλ πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο - απφ ηα επηζπλαπηφκελα, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηεο Μνλήο, πξνθχπηεη φηη ν Δθξαίκ είλαη ζπλδηθαηνχρνο ζε ινγαξηαζκφ ηεο κνλήο πνζνχ 4.682 επξψ. Ο «δηεθπεξαησηήο» Αξζέληνο δήισζε φηη «νπδεκία παξάλνκε πξάμε έρεη δηαπξάμεη, νπδέλ αζέκηην κέζν έρεη κεηέιζεη θαη είλαη άζρεηνο κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ εθηνμεχνληαη ελαληίνλ ηνπ απφ εηεξφθιεηνπο παξάγνληεο». Ζ αληαιιαγή ηεο Βηζησλίδαο «δελ ήηαλ θαη' αξρήλ ζθνπφο, νχηε επηζπκία ηεο Μνλήο». Ζ επηινγή ησλ πξνο αληαιιαγή αθηλήησλ «έγηλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο», κέζσ ηεο ΚΔΓ. Καη ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ πξφηεηλε «ζε αληηθαηάζηαζε κε αθίλεηα ηεο Καβάιαο ηελ αληαιιαγή ηνπ νιπκπηαθνχ αθηλήηνπ». Δπαλέιαβε, πάλησο, φηη ε Μνλή επξφθεηην λα επηζηξέςεη ζηε Noliden ηα 9 εθαη. ηεο δσξεάο γηα ην Γξεγνξεηαλφ Φηιαλζξσπηθφ Ηδξπκα. * ΢ηηο 26 Ννεκβξίνπ, ν θ. Πειέθεο έδσζε «άθεζε ακαξηηψλ» ζηνπο λπλ θαη πξψελ ππνπξγνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ. «Οηηδήπνηε εγέλεην θαηά ηάμηλ θαη επζρεκφλσο. Γελ παξαπέκπσ θαλέλαλ, δελ ελνρνπνηψ θαλέλαλ». Γελ παξέιεηςε βέβαηα λα πεη θαη γηα ηνλ γακπξφ ηνπ, πξψελ ππνπξγφ Ναπηηιίαο, φηη «φρη απιψο είλαη άζρεηνο, αιιά παληειψο αδηάθνξνο κε ηελ ππφζεζε». Απφ ηελ άιιε φκσο

ε αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο. ηεο Ν.Γ., Φεβξσλία

Παηξηαλάθνπ, δελ έπξαμε ην ίδην γηα ηελ νηθνγέλεηα Βνπιγαξάθε - Πειέθε θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ κάξηπξα, εθθξάδνληαο πξνθαλψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο βνπιεπηψλ ηνπ θφκκαηνο. Παξέιαζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ εμεηαζηηθή Σελ Γεπηέξα 1 Γεθεκβξίνπ μεθίλεζε ε παξέιαζε 11 πνιηηηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ εμέηαζε ην ζθάλδαιν ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ.

84


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δληφο ησλ εκεξψλ, ελλέα λπλ θαη πξψελ ππνπξγνί ηεο Ν.Γ. θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ αθνχ ην θπβεξλφλ θφκκα βηαδφηαλ λα θιείζεη ηνλ θχθιν ησλ θαηαζέζεσλ ψζηε λα ζπληαρζνχλ ηα πνξίζκαηα κε κεγαιχηεξε άλεζε ρξφλνπ. 

Ο ΢. Σζηηνπξίδεο έξημε ηα βέιε ηνπ ζηνλ πθππνπξγφ θαη δηάδνρφ ηνπ Αι. Κνληφ, ελψ θαηεγφξεζε θαη ηνλ Θ. Ρνπζφπνπιν. Ο θ. Κνληφο ήηαλ αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Γεο, ιέεη. Ήηαλ ζαλ ππνπξγφο. ΋ζν γηα ηνλ Θ. Ρνπζφπνπιν, απαμίσζε λα ηνλ ελεκεξψζεη, φπσο άιισζηε θαη ν πθππνπξγφο ηνπ Αι. Κνληφο, γηα ηε ζχζθεςε ζην κέγαξν Μαμίκνπ κε θνξείο ηεο Ξάλζεο ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2004. Σν πιεξνθνξήζεθε πξνζθάησο απφ ηνλ Σχπν.

Ο Αι. Κνληφο, φκσο, δήισζε αζψνο θαη ελέηαμε ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο Ξάλζεο, φπνπ θαη εθιέγεηαη. Οη βνιέο ηνπ δε, ζηξάθεθαλ ζηνπο Π. Γνχθα θαη Δ. Μπαζηάθν, πνπ ζπλππέγξαςαλ ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα φιεο ηηο αληαιιαγέο. «Μαθάξη λα ηελ είραλ αλαθαιέζεη», είπε ζηελ Δπηηξνπή.

Ο Γ. Βνπιγαξάθεο ππεξαζπίζηεθε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη έξημε φιεο ηηο επζχλεο ζηνλ Δ. Μπαζηάθν: «Σν ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ήηαλ ν θχξηνο ησλ εθηάζεσλ ζηελ Οπξαλνχπνιε».

Ο πξψελ ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δ. Μπαζηάθνο απνθάιπςε φηη ν πξψελ ππνπξγφο Δπηθξαηείαο Θ. Ρνπζφπνπινο ηνπ είρε ηειεθσλήζεη κεηά απφ ηειεθψλεκα ηνπ Δθξαίκ γηα ηελ ππφζεζε, ιίγεο κφλν εκέξεο αθφηνπ ν θ. Μπαζηάθνο αλέιαβε ηα ππνπξγηθά ηνπ θαζήθνληα. Δθηφο απηνχ, ν πξψελ ππνπξγφο «έδεημε» ηνλ πξψελ πθππνπξγφ Οηθνλνκίαο Π. Γνχθα, αιιά θαη ηελ εγεζία ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ θάξθσζε θαη ηνλ λνκάξρε Π. Φσκηάδε, ιέγνληαο φηη νπδέπνηε ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε επηζηνιή ηνπ.

Ο πθππνπξγφο Οηθνλνκίαο Αλη. Μπέδαο «έδεημε» κε ηελ θαηάζεζε ηνπ σο ππεχζπλν ηνλ πξψελ πθππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη λπλ Δμσηεξηθψλ Π. Γνχθα. Ο θ. Μπέδαο είπε πσο αλ ην Γεκφζην δελ είρε ζπλαηλέζεη ζηε κε έθδνζε απφθαζεο απφ ηε δίθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Ρνδφπεο, «δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη αληαιιαγέο». Σελ απφθαζε παξαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηε δίθε είρε σο εθ ηεο αξκνδηφηεηφο ηνπ ιάβεη ν θ. Γνχθαο.

85


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 

Πάλησο ν Π. Γνχθαο, είλαη ν κνλαδηθφο εθ ησλ λπλ θαη πξψελ ππνπξγψλ ηεο Ν.Γ. πνπ δελ θαίλεηαη λα θάξθσζε ζπλαδέιθνπο ζηε λπλ ή ηηο πξψελ θπβεξλήζεηο ηεο Ν.Γ. Ο θ. Γνχθαο αζψσζε ηνπο πάληεο θαη ππνζηήξημε φηη θαλείο δελ ιεηηνχξγεζε κε δφιν άξα ε ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζνβαξή ππφζεζε αιιά φρη σο ζθάλδαιν.

Έθηαζε ε ψξα ηνπ Ρνπζφπνπινπ Παξαίηεζε Ρνπζφπνπινπ Σελ παξαίηεζή ηνπ ππέβαιε ν θπβεξλεηηθφο επξφζσπνο ηεο Ν. Γ., Θνδσξήο Ρνπζφπνπινο ζηνλ πξσζππνπξγφ, Κψζηα Καξακαλιή ζηηο 31 Οθησβξίνπ, έπεηηα απφ ηελ αλάκεημή ηνπ ζην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ. Ο πξψελ ππνπξγφο Δπηθξαηείαο ζηηο 3 Ννεκβξίνπ ζέιεζε κε δχν ηειενπηηθέο ζπλεληεχμεηο ζε Μέγθα θαη Αληέλλα λα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα απαληήζεη ζε θάζε εξψηεκα πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίζεη , φπσο δήισζε, ην φλνκά ηνπ. Ο Θ. Ρνπζφπνπινο ζηηο δχν ζπλεληεχμεηο αλαθέξζεθε ζηα εμήο: *΢ρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ ππήξμε ηδηαίηεξα θαηεγνξεκαηηθφο θαη

αθνινχζεζε ηε γξακκή «δελ είδα, δελ άθνπζα». Αξλήζεθε νπνηαδήπνηε

εκπινθή ηνπ θαη ππνζηήξημε φηη ιεηηνχξγεζαλ λνκίκσο θαη νη Μπαζηάθνο θαη Γνχθαο. ΢πγθεθξηκέλα ζηε ζπλέληεπμε ζην Μέγθα θαη ηνλ Γ. Πξεηεληέξε αλέθεξε φηη «θαη ν θ. Μπαζηάθνο θαη ν θ. Γνχθαο θηλήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο λνκηκφηεηαο. ΢ηνρνπνηήζεθα γηαηί είρα θαιή ζρέζε κε ηελ Οξζνδνμία θαη ηε Μνλή Βαηνπεδίνπ» . *Αλαθέξζεθε ζηελ ζηάζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ραξαθηεξίδνληαο αλήζηθν ην αίηεκα γηα πξναλαθξηηηθή θαη ππνζηήξημε φηη ε εμεηαζηηθή ζα δηεξεπλήζεη ην ζέκα. «Απφ ηέζζεξεηο θνχηεο πιηθφ πνπ πήγε ζηε Βνπιή, ην φλνκά κνπ αλαθέξεηαη ηέζζεξηο θνξέο κία γηαηί ν εγνχκελνο Δθξαίκ ήξζε λα κε δεη ζην Μαμίκνπ θαη ζην ζπίηη κνπ θαη άιιεο ηξεηο γηα κηα ζπλάληεζε πνπ είρα κε θνξείο νη νπνίνη παξαδέρηεθαλ φηη ηνπο είπα πσο είκαη αλαξκφδηνο. Τπάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία ζε βάξνο κνπ, έζησ κία;» ζπκπιήξσζε. *Γηεπθξίληζε φηη ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ ζηνλ Κ. Καξακαλιή ελάκηζε κήλα πξηλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ ΓΔΘ. Δπαλέιαβε ην αίηεκα ηεο παξαίηεζεο ηνπ φηαλ δηεγξάθε ν βνπιεπηήο Γαηιάθεο.

86


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ *Γήισζε φηη απέθηεζε ηα δχν ζπίηηα (Φπρηθφ, Πάξνο) ηα ρξφληα πνπ ήηαλ ππνπξγφο απφ ηηο πςειέο ακνηβέο πνπ είραλ σο δεκνζηνγξάθνη, ν ίδηνο θαη ε ζχδπγφο ηνπ. «Γελ έθηηαμα ηέζζεξεηο βίιεο ζε ηέζζεξα ρξφληα. Απνθηήζακε απφ ηφηε πνπ κπήθα ζηελ πνιηηηθή, κε ηε ζχδπγφ κνπ, κε πςειά δάλεηα έλα ηζφγεην κε ππφγεην ζε πνιπθαηνηθία ηνπ '70 ζην Π. Φπρηθφ θαη ε ζχδπγφο κνπ έλα δηακέξηζκα 63 η.κ. κε ππφγεην ζηελ Πάξν. Γελ κπνξνχζακε λα ηα απνθηήζνπκε; Καη εγψ θαη ε ζχδπγφο κνπ ήκαζηαλ απφ ηνπο πην αλαγλσξηζκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη κε πςειέο ακνηβέο απφ ηελ ηειεφξαζε. Γελ κε πήξε απφ ην δξφκν ν θ. Καξακαλιήο. Δίκαη ν κφλνο βνπιεπηήο πνπ έρσ δψζεη ην "Πφζελ Δζρεο" απφ ηελ εκέξα πνπ άξρηζα λα εξγάδνκαη». * Γηα ην αζπκβίβαζην πνπ είρε σο ππνπξγφο Δπηθξαηείαο κε ηε δεκνζηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ, Μ. Εαραξέα αλέθεξε ηα εμήο : «Ζ ζχδπγφο κνπ έιεγε ην θεληξηθφ δειηίν ζην MEGA. Γειαδή, ν Λακπξάθεο, ν Μπφκπνιαο ν Βαξδηλνγηάλλεο, ν καθαξίηεο ν Σεγφπνπινο πίζηεπαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα κε επεξεάζνπλ; Αλ ν θαζέλαο θάλεη ζνβαξά ηε δνπιεηά ηνπ θαη δελ κπεξδεχεη ηνπο ξφινπο δελ ππάξρεη πξφβιεκα». Οη δειψζεηο ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ φπσο ήηαλ αλακελφκελν πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο . Δθ ησλ δπζαξεζηεκέλσλ κε ηνλ Ρνπζφπνπιν, ν γξακκαηέαο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Ν.Γ. Ν. Καξαράιηνο

δήισζε ζηνλ «real fm»: «Ννκίδσ φηη

θαηαζηξαηεγεί ν ίδηνο ην κνληέιν ην επηθνηλσληαθφ πνπ είρε εθαξκφζεη ηα ρξφληα πνπ ήηαλ εθπξφζσπνο. Θπκάζηε φηη ηφηε δελ έδηλε ζπλεληεχμεηο, εκθαληδφηαλ κφλν ζην press room θαη δελ είκαη απφιπηα ζίγνπξνο φηη κε ηηο ζπλερείο ζπλεληεχμεηο βνεζάεη ηνλ εαπηφ ηνπ».Σν θαξθί ηνπ ζηνλ Ρνπζφπνπιν έξημε θαη ν πξψελ πθππνπξγφο Γεξ. Γηαθνπκάηνο ιέγνληαο ζην «Μέγθα»«Δγψ ζε ελνίθην ήκνπλ, ζε ελνίθην είκαη θαη ηψξα.Μφλν έλα ζπίηη ζηελ αγξνηηθή Μχθνλν απέθηεζα, κε ππνζήθεο απφ δάλεηα γηα 30 ρξφληα». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζρνιίαζε ηηο δειψζεηο ιέγνληαο φηη ν πξψελ ππνπξγφο άθεζε αλαπάληεηα φια ηα πνιηηηθά εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ θαη δελ αλέιαβε θακία επζχλε «Δίλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο ηεο παληεινχο άξλεζεο αλάιεςεο νπνηαζδήπνηε επζχλεο, φινη νη άιινη θηαίλε γηα φια, ν ίδηνο δελ έθαλε απνιχησο θαλέλα ιάζνο». Ζ θαηάζεζή ηνπ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή Απαιιάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ν πξψελ θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο απάληεζε ηελ Πέκπηε 4 Γεθεκβξίνπ, ζηηο εξσηήζεηο ηεο εμεηαζηηθήο

87


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ επηηξνπήο δίρσο λα πξνζζέζεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν ζηα φζα έρεη ήδε πεη ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ, κεηά ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηνλ ππνπξγηθφ ζψθν. Ο θ. Ρνπζφπνπινο παξέπεκςε αξθεηέο θνξέο ζε πξαθηηθά πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο, αθφκε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, φηαλ ηνπ ππνβάιινληαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε θαηαζέζεηο πξνεγνχκελσλ καξηχξσλ. Ο ηέσο θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο επέκεηλε φηη ε κνλαδηθή ηνπ αλάκεημε ζηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ πεξηνξίζηεθε ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο θνξείο ηεο Ξάλζεο, ζηηο 4 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 2004 ζην θηήξην ηεο νδνχ Εαινθψζηα. ΢ε κία ζπλάληεζε φπνπ δήισζε αλαξκφδηνο θαη ηνπο δήηεζε λα απνηαζνχλ ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Γελ ελεκέξσζε πνηέ δε, γηα ην ζέκα ηνλ πξσζππνπξγφ. Σν ηειεθψλεκά ηνπ ζηνλ Δ. Μπαζηάθν έγηλε έλα κήλα αξγφηεξα, γηαηί κεζνιάβεζε ε επίζθεςή ηνπ ζηε ΓΔΘ φπνπ ζπλφδεπζε ηνλ πξσζππνπξγφ.

Σν κφλν πνπ ηνπ

επηζήκαλε είλαη «φηη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζνπ ηειεθσλήζνπλ νη θνξείο ηεο Ξάλζεο θαη λα δεηήζνπλ ξαληεβνχ καδί ζνπ». ΢ην ηειεθψλεκα πνπ ηνπ έθαλε ν Δθξαίκ ηνχ είπε απιψο ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ ππφζεζε. Γελ ηνπ ππέβαιε θαλέλα αίηεκα, δελ ηνλ ελεκέξσζε θαλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είραλ ζηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, δχν -ηξεηο θνξέο ζην Μέγαξν Μαμίκνπ αιιά θαη ζε δείπλν ζην ζπίηη ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ, παξνπζία ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ, φηη είραλ γίλεη νη αληαιιαγέο κε ηα νηθφπεδα θηιέηα.

΢πδήηεζε δελ έγηλε νχηε ζηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεψλ ηνπ ζην Άγηνλ ΋ξνο. Ο θ. Ρνπζφπνπινο ηφληζε φηη φια ηα πιεξνθνξήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηα πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ίδηνο ππνζηήξημε πσο ηειηθψο, ηφζν απηφο φζν θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ ππνπξγνί «ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπο, δελ ππάξρεη παξάβαζε λφκνπ». Σειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο εμεηαζηηθήο ΢ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Δμεηαζηηθήο, δχν βνπιεπηέο ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, ε αλαπιεξψηξηα γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο. Φεβξσλία Παηξηαλάθνπ θαη ν Μαλνχζνο Βνινπδάθεο, δήηεζαλ κεη' επηηάζεσο, γηα ιφγνπο εζηθήο πνιηηηθήο ηάμεο, λα πξνζθνκίζεη ν πξψελ ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ Γ. Βνπιγαξάθεο ζηελ Δπηηξνπή ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη απφ θνηλνχ κε ηε ζχδπγφ ηνπ Αηθαηεξίλε Πειέθε.

88


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Σνπ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ππήξμαλ πηζηψζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 5,4 εθαη. επξψ. Ο θ. Βνπιγαξάθεο , κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο Δμεηαζηηθήο, ηελ Πέκπηε 11 Γεθεκβξίνπ, δήισζε φηη «φινη νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη σο δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο, είλαη ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην παηρλίδη εληππψζεσλ πνπ κέξεο ηψξα παίδεηαη εηο βάξνο κνπ». ΢ηελ επηζηνιή αλέθεξε επίζεο φηη ε ζχδπγφο ηνπ, κε αλαιπηηθή ηεο δήισζε, εμήγεζε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβιήζεθαλ, εηζέπξαμε ηειηθά, πξν θφξσλ, ην πνζφ ησλ 29.126,41 επξψ. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνξνχζε άιιεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, άζρεηεο κε ηελ ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ. Πέληε πνξίζκαηα ηεο εμεηαζηηθήο γηα ην Βαηνπέδη ΢ηα ρέξηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο βξέζεθαλ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ, ηα πέληε πνξίζκαηαηα ησλ θνκκάησλ γηα ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ.  Οη βνπιεπηέο ηεο ΝΓ, πνπ απνηεινχζαλ θαη ηελ πιεηνςεθία ζηελ εμεηαζηηθή Δπηηξνπή απέδσζαλ πνιηηηθέο επζχλεο ζηνπο Γηψξγν Γξπ θαη Απφζηνιν Φσηηάδε, γηα ηηο δηθέο ηνπο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ αλαγλψξηδαλ ηελ θπξηφηεηα ηεο Μνλήο επί ηεο ιίκλεο, Αληηθεηκεληθέο πνιηηηθέο επζχλεο απνδφζεθαλ θαη ζηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο ηεο ΝΓ, γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ νη πθηζηάκελνί ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ αληαιιαγψλ, ε νπνία ζα έπξεπε λα ηχρεη κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη ειέγρνπ απφ πιεπξάο ππνπξγψλ.  Απφ ηελ πιεπξά ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαηαιφγηζαλ ζην δηθφ ηνπο πφξηζκα πνηληθέο επζχλεο ζε πέληε ππνπξγνχο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Θνδσξή Ρνπζφπνπιν, Γηψξγν Βνπιγαξάθε, Δπάγγειν Μπαζηάθν, Πέηξν Γνχθα θαη Αιέμαλδξν Κνληφ θαη πνιηηηθέο επζχλεο ζε άιια ηέζζεξα ππνπξγηθά ζηειέρε θαη αλαιπηηθά ζηνπο Γηψξγν Αινγνζθνχθε, Βαζίιε Μαγγίλα, Αληψλε Μπέδα θαη Κψζηα Κηιηίδε).  Γηαρξνληθέο πνιηηηθέο επζχλεο απέδσζε ζην πφξηζκά ηνπ ην ΚΚΔ, θαζψο ε ππφζεζε μεθίλεζε απφ ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη θνξπθψζεθε επί θπβέξλεζεο ΝΓ. ΢πγθεθξηκέλα, πνιηηηθή επζχλε απέδσζε ζηνπο θ.θ. Γξπ, Φσηηάδε, Μπαζηάθν, Κνληφ, Γνχθα θαη Κηιηίδε. Δπίζεο, ην ΚΚΔ είπε «λαη» ζηε ζχζηαζε Πξναλαθξηηηθήο Δπηηξνπήο.  Ο ΢ΤΡΗΕΑ αλαγλψξηζε πνιηηηθέο επζχλεο ηνπιάρηζηνλ ζε φζνπο ππέγξαςαλ ηηο αληαιιαγέο, κε δηαρσξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ εμαηηίαο ησλ 89


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ αλαπνκπψλ ησλ απνθάζεσλ απφ ηνλ Απφζηνιν Φσηηάδε. Δπίζεο, θσηνγξάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ππνπξγνχο γηα ελδερφκελν πνηληθψλ επζπλψλ.  Ο ΛΑΟ΢ απέδσζε πνιηηηθέο επζχλεο ζε ππνπξγνχο ηεο θπβέξλεζεο, ελψ αλνηρηφ αθήλεη ην ελδερφκελν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε πνηληθψλ επζπλψλ. Kαξακαλιήο: «Τπνηίκεζα ην ζέκα, δελ είρα πιήξε εηθφλα» Πήξε ηελ επζχλε ν πξσζππνπξγφο γηα ηα φζα ζπλέβεζαλ ζην ζθάλδαιν ηεο κνλήο Βαηνπεδίνπ κηιψληαο ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Ν.Γ., ηελ Σξίηε 16 Γεθεκβξίνπ. «΢ήκεξα είλαη ζαθέο φηη ηα πξάγκαηα είραλ δηαζηάζεηο ζνβαξφηεξεο απφ φ,ηη αξρηθά εθηηκήζακε» παξαδέρζεθε .«Οθείισ λα πσ -θαη ην ιέσ επζέσο- φηη ππνηίκεζα θαη εγψ ην ζέκα. Γελ είδα έγθαηξα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. Γελ είρα πιήξε εηθφλα, φηαλ θιήζεθα γηα πξψηε θνξά λα ηνπνζεηεζψ. Σν ιάζνο απηφ δελ ην ρξεψλσ ζε θαλέλαλ άιινλ. Γηθφ κνπ ήηαλ. Αλαγλσξίδσ φηη νθείιακε λα έρνπκε ηζρπξφηεξα αλαθιαζηηθά. Να ήκαζηαλ πεξηζζφηεξν ππνςηαζκέλνη ζε πζηεξφβνπιεο επηδηψμεηο». Ο πξσζππνπξγφο κε απηή ηελ εκθάληζε ηνπ ιεηηνχξγεζε σο ηνλσηηθή έλεζε ζην εζηθφ ησλ βνπιεπηψλ. Ζ ειπίδα γελλήζεθε καδί κε λέν πήρπ πξνζδνθηψλ. «Κάλακε ιάζνο είπε ν πξσζππνπξγφο θαη κεηά απφ απηή ηε ζαξξαιέα πξάμε είκαη ζίγνπξε φηη έπεηαη θαη ζθιεξή ζπλέρεηα» δήισζε ε Φ. Πηπηιή. «Απηφ είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ εθθίλεζε» είπε ν Γ. Μαλψιεο. «Πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θη άιια γηα λα απνθηήζεη δπλακηθή», ηφληζε. «Μαο έδσζε ηε δηέμνδν κηαο εππξεπνχο απνινγίαο ζηνπο πνιίηεο ησλ εθινγηθψλ καο πεξηθεξεηψλ» είπε ν Κ. Σδαβάξαο. «Πάκε κε θαιχηεξα φπια ζηε βάζε καο, αιιά πεξηκέλνπκε λα καο δψζεη θαη άιια» πξφζζεζε ν Γ. Οξθαλφο. Η ζύζηαζη πποανακπιηικήρ Επιηποπήρ ξανά ζηο πποζκήνιο Υσξίο ηε δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ζηε Βνπιή, νινθιεξψζεθε ηειηθά ηε Γεπηέξα, 19 Ηαλνπαξίνπ, ε ζπδήηεζε επί ηεο πξνηάζεσο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα ζχζηαζε πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ. Ο πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, θ. Γεκήηξεο ΢ηνχθαο απνδέρηεθε ηηο ελζηάζεηο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, αιιά θαη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο απφ ην ΢χληαγκα θαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο Βνπιήο, γηα δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο.

Σελ εκπινθή σο πξνο «δηαδηθαζηηθά ζέκαηα» πξνθάιεζε κέρξη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ε απνπζία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηε ζπδήηεζε, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη 90


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ηνλ Οθηψβξην. Κπξίσο γηα ηα εάλ ζα δηεμαγφηαλ, ηειηθψο, ε ςεθνθνξία επί ηεο πξνηάζεσο, αθνχ ε ηχρε ηεο ζα δηακφξθσλε ηειηθψο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα ην πνηνο ζα θέξεη ηε κέγηζηε πνιηηηθή επζχλε γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αδηθεκάησλ. ΋πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε απιαία ηεο ππφζεζεο δε ζα κπνξνχζε λα κε ζπλνδεπηεί απφ κία αθφκε ζχγθξνπζε ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο.

Ζ

θπβεξλψζα παξάηαμε απέρνληαο κέρξη ηέινπο απφ ηε δηαδηθαζία, θαηήγγεηιε ηνπο αληηπάινπο ηεο γηα «παηρλίδη κε ηνπο ζεζκνχο», ελψ ζχζζσκε ε αληηπνιίηεπζε επηθέληξσζε ηα ππξά ηεο ζθνδξήο θξηηηθήο ηεο πξνζσπηθά ζηνλ πξσζππνπξγφ, κε ηε βαξχηαηε θαηεγνξία φηη «θπγνκαρεί», θαη πσο «πξνζβάιιεη ηε Βνπιή θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο». Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Πέκπηε, 15 Ηαλνπαξίνπ, κε ηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε λα ζπδεηεζεί ζηε Βνπιή ε πξφηαζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ σο πξνο ηε ζχζηαζε εηδηθήο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο γηα ην ζθάλδαιν ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, θνξπθψζεθε ε ζθιεξή αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε. Αληεγθιήζεηο… «Θα βξεζείηε ζηελ πιήξε πνιηηηθή ακεραλία λα δηαιέγεζηε κε ηνλ εαπηφ ζαο, δηφηη ε Νέα Γεκνθξαηία δελ ζα παξαζηεί. Γελ ζα ζπκπξάμεη κε δηαδηθαζίεο πνπ επηειίδνπλ ηνπο ζεζκνχο», ηφληζε ηελ Πέκπηε, 15 Ηαλνπαξίνπ, ρσξίο πεξηζηξνθέο ν εθπξφζσπνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Κπβεξλψζαο Παξάηαμεο, θ. Πάλνο Παλαγησηφπνπινο απεπζπλφκελνο ζηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. «Ζ εγεζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ επηκέλεη ζηελ παξαδνζηαθή ζπληαγή ηεο θαηαζθεπήο ελφρσλ, κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θαηεγνξεηήξηα», επέκεηλε ν θ. Παλαγησηφπνπινο. Ο εθ ησλ παξαπεκπνκέλσλ απφ ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε πξψελ ππνπξγφο θ. Αι. Κνληφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κε γξαπηή δήισζε, έθαλε ιφγν γηα «αζηείεο θαη ζπθνθαληηθέο θαηεγνξίεο» θαη γηα «πξνζπάζεηα πνιηηηθήο θαη εζηθήο εμφλησζήο ηνπ» απφ πιεπξάο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. «Οπδέπνηε ην ΠΑ΢ΟΚ έθαλε ηελ επηινγή ηεο θαηαζπθνθάληεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ. Απηή είλαη κηα επηινγή πνπ ραξαθηήξηζε ηε Ν.Γ. ζε φιε ηε δηαδξνκή ηεο απφ ην 1974 κέρξη ζήκεξα», απάληεζε ζε πςεινχο ηφλνπο ν θ. Υξ. Παπνπηζήο. Καη αθνχ ππνζηήξημε φηη ε Ν.Γ. θάλεη επηινγέο ζπγθάιπςεο ησλ ζθαλδάισλ θαη παξαγξαθήο

ησλ

αδηθεκάησλ,

πξφζζεζε:

«Ζ

κνλαδηθή

καχξε

πεξίνδνο

91


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ πνηληθνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο δσήο ήηαλ ε πεξίνδνο ηνπ θ. Μεηζνηάθε θαη ησλ ζπλνδνηπφξσλ ηνπ». Με αλάινγα πςεινχο ηφλνπο, ν θ. Παλαγησηφπνπινο ππεξαζπίζηεθε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε. Σαπηφρξνλα ππνγξάκκηζε φηη ε Νέα Γεκνθξαηία έθαλε ην ρξένο ηεο ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία, φπσο είπε, θαηέδεημε φηη «δελ πξνέθπςαλ επζχλεο γηα θαλέλα πνιηηηθφ πξφζσπν» ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ». Σέινο, ν γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Γηάλλεο Σξαγάθεο κηιψληαο ζηνλ “Αζήλα 9,84” αλέθεξε φηη «ε ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ έρεη θιείζεη, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πνξίζκαηνο ηεο εμεηαζηηθήο». Καη ν γεληθφο ηνπ ππνπξγείνπ έδεημε ΚΔΓ γηα ηηο αληαιιαγέο κε ην Βαηνπέδην Με ηνλ Κ. ΢θηαδά, γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ην 2005, ν νπνίνο είρε θιεζεί σο χπνπηνο γηα ην θαθνπξγεκαηηθφ αδίθεκα ηεο «ζπλέξγεηαο ζε απηζηία», νινθιεξψζεθε ζηηο 7 Μαξηίνπ ε εμέηαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ απφ ηνπο δπν εηζαγγειείο Δθεηψλ, πνπ δηεξεχλεζαλ ην «ζθάλδαιν ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ». Ο Κ. ΢θηαδάο ζηηο γξαπηέο εμεγήζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο θαηέζεζε κέζσ ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, Αλη. Φνχζα, «έδεημε» θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) σο αξκφδηα γηα ηηο αληαιιαγέο. ΢πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε κεηαμχ άιισλ φηη: *Ζ ΚΔΓ ήηαλ ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηψλ πξνο αληαιιαγή αθηλήησλ αιιά θαη γηα ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ αληαιιαγψλ. Μάιηζηα, ζηηο εμεγήζεηο ηνπ αλαθέξζεθε θαη ζε έγγξαθν ηεο ΚΔΓ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «απνθαζίζηεθε λα αλαιάβεη ε ΚΔΓ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο ησλ αθηλήησλ ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηα έγγξαθα ηνπ νπνίνπ εθξίζεζαλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο θαηάιιεια θαη πξφζθνξα πξνο αληαιιαγή». *Ζ δεχηεξε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (16651/26-7-2006) εθδφζεθε απφ ηνπο ηφηε ππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη πθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ελψ ε αξκνδηφηεηα γηα ηηο πξνηάζεηο επηινγήο ηψλ πξνο αληαιιαγή αθηλήησλ είρε αλαηεζεί ζηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Γεο ηνπ ππνπξγείνπ. * Ο ίδηνο ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα ππνγξάςεη ηα δηαβηβαζηηθά έγγξαθα γηα ηελ απνζηνιή πξνο ηελ ΚΔΓ. Μάιηζηα, ν Κ. ΢θηαδάο αλέθεξε φηη δελ παξείρε «ζε θακία 92


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ πεξίπησζε νπνηαδήπνηε ζπλδξνκή ζε φζνπο θέξνληαη φηη ηέιεζαλ ην αδίθεκα ηεο απηζηίαο εηο βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν αδίθεκα, θαη νχηε ππάξρεη νπνηνδήπνηε πεξί απηνχ ζηνηρείν». Με ηελ θαηάζεζή ηνπ πάλησο, νινθιεξψζεθε ε εμέηαζε ησλ ππφπησλ γηα ηελ ππφζεζε ησλ «ηεξψλ αληαιιαγψλ». Έηζη ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα αζθήζεθαλ απφ ηνπο δχν εηζαγγειείο Δθεηψλ, Δπζηαζία ΢ππξνπνχινπ θαη Π. ΢ηξαγάιε, πνηληθέο δηψμεηο πξνζσπνπνηεκέλεο ή θαηά παληφο ππεπζχλνπ ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο γηα ζσξεία αδηθεκάησλ. Ζ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ ζπλερίδεηαη έσο θαη ζήκεξα κε απνθαιχςεηο λα βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη κε φιε ηελ ππφζεζε θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο λα έρνπλ πάξεη ην δξφκν ηεο δηθαηνζχλεο.

Β.3. ΑΝΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΔΑΣ ΓΗΜΟΚΤΑΤΙΑΣ 2009

Με ην βιέκκα ζηηο δεκνζθνπήζεηο, πξνρψξεζε ζε

αιιαγή

ηνπ

θπβεξλεηηθνχ

ζρήκαηνο

ν

Πξσζππνπξγφο, θ. Κψζηαο Καξακαλιήο, ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2009, επηρεηξψληαο ηελ αληηζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ πνιηηηθνχ θιίκαηνο γηα ηε Νέα Γεκνθξαηία. Οη παξεκβάζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ήξζαλ ζηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχζαλ ηελ «αρίιιεην πηέξλα» ηεο θπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αθξίβεηαο, ησλ, εληφο ή εθηφο εηζαγσγηθψλ ζθαλδάισλ θαη ηεο πξφζθαηεο αλαηαξαρήο ζην ρψξν ηεο λενιαίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη θνξπθαίνη ππνπξγνί, φπσο νη θ.θ. Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, Νηφξα Μπαθνγηάλλε, Βαγγέιεο Μετκαξάθεο, Γηψξγνο ΢νπθιηάο θαη Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο δηαηεξνχλ ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο, ππήξμαλ νξηζκέλεο ερεξέο αλαηξνπέο απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ.

Να ζεκεησζεί φηη είλαη ν πξψηνο

αλαζρεκαηηζκφο ηνπ θ. Καξακαλιή γηα ηε δεχηεξε ηεηξαεηία δηαθπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Δξκελεύνληαο ηηο απνκαθξύλζεηο…

93


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο θ. Καξακαλιήο πξνρψξεζε ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ θ. Γηψξγνπ Αινγνζθνχθε απφ ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα,

αλαγλσξίδνληαο εκπξάθησο ηελ αδπλακία ειέγρνπ

ειιεηκκάησλ θαη ρξένπο, ηα νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν θ. Γηάλλεο Παπαζαλαζίνπ. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ θ. Αινγνζθνχθε, επί 5 ζρεδφλ έηε ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη εθ ησλ ζηελφηεξσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, απνηέιεζε έθπιεμε, δηφηη δελ ζπλδπάζζεθε κε ηε «κεηάζεζή» ηνπ ζε άιιν ραξηνθπιάθην. Ζ εμέιημε απηή κνηάδεη λα κελ είλαη άζρεηε θαη κε ηηο επηθείκελεο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θπξίσο απηήλ ηνπ πξνζερνχο Απξηιίνπ φπνπ δελ απνθιείεηαη νη εθηηκήζεηο γηα ηελ Διιάδα λα είλαη εμφρσο αξλεηηθέο. Σε ζηξεβιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εκθαλίδεηαη λα «πιήξσζε» ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο, θ. Υξήζηνο Φψιηαο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη θαη κε ζηελή πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ θ. Καξακαλιή. Γηα πνιινχο, πάλησο, ην «παξάδνμν» είλαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππήξμε «θαξαηφκεζε» ησλ ππνπξγψλ, κε ηνπο πθππνπξγνχο είηε λα αλαβαζκίδνληαη –πεξίπησζε θ. Παπαζαλαζίνπ σο ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο– είηε λα παξακέλνπλ φπσο ν θ. Βιάρνο, σο πθππνπξγφο Αλάπηπμεο. Ο αλαζρεκαηηζκφο έζεζε εθηφο θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο θαη ζηειέρε, ην φλνκα ησλ νπνίσλ ελεπιάθε ζηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, αιιά θαη ζην ζθάλδαιν ηεο Siemens, πνπ είρε απαζρνιήζεη ηελ επηθαηξφηεηα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ. Οη απνρσξήζεηο ηνπ θ. Μηράιε Ληάπε, αιιά θαη ησλ θ.θ. Αιέμαλδξνπ Κνληνχ θαη Πέηξνπ Γνχθα απνηεινχλ απάληεζε ζηηο ζθηέο πνπ έρνπλ αθήζεη ζηελ θπβεξλεηηθή εηθφλα νη ελ ιφγσ ππνζέζεηο. Παξάιιεια, ν πξσζππνπξγφο ζέιεζε λα ζηείιεη κήλπκα αιιαγήο ζειίδαο ζηνπο ηνκείο ηεο Παηδείαο θαη ηεο Γεκφζηαο Σάμεο, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ. Σα επεηζφδηα πνπ αθνινχζεζαλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή ζηα Δμάξρεηα, νδήγεζαλ ζηελ έμνδν ηνλ βνπιεπηή Δπηθξαηείαο θαη πθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θ. Παλαγηψηε Υελνθψηε.

Ο πξψελ αξρεγφο ΓΔΔΘΑ απνρψξεζε

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα είδνο «εθηφλσζεο» γηα ζεηξά πεξηζηαηηθψλ γηα ηα νπνία ε αληηπνιίηεπζε δήηεζε παξαηηήζεηο. Αίζζεζε απφ ηηο αιιαγέο ζην θπβεξλεηηθφ ζρήκα πνπ επήιζαλ χζηεξα απφ θπνθνξία εβδνκάδσλ πξνθάιεζε επίζεο ε ηνπνζέηεζε, γηα πξψηε θνξά σο ππνπξγψλ, ησλ θ. Κψζηα Μαξθφπνπινπ θαη Νίθνπ Γέλδηα ζηα ππνπξγεία Σνπξηζκνχ θαη Γηθαηνζχλεο αληηζηνίρσο.

Ο αλαζρεκαηηζκφο, πνπ αληηκεησπίζηεθε αξλεηηθά

94


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ απφ ην ζχλνιν ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, είρε θεξδηζκέλνπο αιιά θαη ρακέλνπο. ΢ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ν θ. Αληψλεο ΢ακαξάο, ν νπνίνο χζηεξα απφ 17 ρξφληα επηζηξέθεη ζε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θαη ζηε δεχηεξε φζνη αλέκελαλ ππνπξγνπνίεζε θαη δηαςεχζηεθαλ. Δλδηαθέξνπζα είλαη, ηέινο, ε κεηαθίλεζε ηνπ θ. Δπξππίδε ΢ηπιηαλίδε απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο, αλ θαη πξν εβδνκάδνο κεηά απφ ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγφ είρε πξναλαγγείιεη ηελ έλαξμε δηαιφγνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε.

Ο

λένο

ππνπξγφο

Μεηαθνξψλ

βξέζεθε

ζην

ζηφραζηξν

δεκνζηεπκάησλ γηα ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε, ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ηελ επνκέλε ηεο δνινθνλίαο ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ. Αλαιπηηθά ε ζχλζεζε ηνπ λένπ θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο έρεη σο εμήο: Υποςπγείο Εζωηεπικών Τπνπξγφο: Πξνθφπεο Παπιφπνπινο Αλαπιεξσηήο ππνπξγφο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Σάμεο: Υξήζηνο Μαξθνγηαλλάθεο Τθππνπξγφο: Αζαλάζηνο Νάθνο Τθππνπξγφο: Υξήζηνο Εψεο Υποςπγείο Οικονομίαρ και Οικονομικών Τπνπξγφο: Ησάλλεο Παπαζαλαζίνπ Τθππνπξγφο: Αληψλεο Μπέδαο Τθππνπξγφο: Νηθφιανο Λέγθαο Τθππνπξγφο: Αζαλάζηνο Μπνχξαο Υποςπγείο Εξωηεπικών Τπνπξγφο: Θενδψξα Μπαθνγηάλλε Τθππνπξγφο: Ησάλλεο Βαιελάθεο Τθππνπξγφο: Θεφδσξνο Καζζίκεο Τθππνπξγφο: Μηιηηάδεο Βαξβηηζηψηεο

Υποςπγείο Εθνικήρ Αμςναρ Τπνπξγφο: Δπάγγεινο Μετκαξάθεο Τθππνπξγφο: Κσλζηαληίλνο Σαζνχιαο Τθππνπξγφο: Ησάλλεο Πιαθησηάθεο

95


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Υποςπγείο Ανάπηςξηρ Τπνπξγφο: Κσζηήο Υαηδεδάθεο Τθππνπξγφο: Γεψξγηνο Βιάρνο Τθππνπξγφο: Ησάλλεο Μπνχγαο Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Φωποηαξίαρ και Δημοζίων Επγων Τπνπξγφο: Γεψξγηνο ΢νπθιηάο Τθππνπξγφο: ΢ηαχξνο Καινγηάλλεο Τθππνπξγφο: Θεκηζηνθιήο Ξαλζφπνπινο Υποςπγείο Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων Τπνπξγφο: Αξεο ΢πειησηφπνπινο Τθππνπξγφο: Αλδξέαο Λπθνπξέληδνο Τθππνπξγφο: ΢πχξνο Σαιηαδνχξνο Υποςπγείο Απαζσόληζηρ και Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ Τπνπξγφο: Φάλε Πάιιε Πεηξαιηά Τθππνπξγφο: ΢νθία Καιαληδάθνπ Τθππνπξγφο : Γεψξγηνο Κνληνγηάλλεο Υποςπγείο Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Τπνπξγφο: Γεκήηξηνο Αβξακφπνπινο Τθππνπξγφο: Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ Τθππνπξγφο: Μάξηνο ΢αικάο Υποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων Τπνπξγφο: ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο Τθππνπξγφο: Κψζηαο Κηιηίδεο Τθππνπξγφο : Μηράιεο Παπαδφπνπινο Υποςπγείο Δικαιοζύνηρ Τπνπξγφο: Νηθφιανο Γέλδηαο Υποςπγείο Πολιηιζμού Τπνπξγφο: Αληψλεο ΢ακαξάο Τθππνπξγφο: Γηάλλεο Ησαλλίδεο Υποςπγείο Τοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ Τπνπξγφο: Κσλζηαληίλνο Μαξθφπνπινο Υποςπγείο Μεηαθοπών και Επικοινωνιών Τπνπξγφο: Δπξππίδεο ΢ηπιηαλίδεο Τθππνπξγφο: Μηράιεο Μπεθίξεο

96


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Υποςπγείο Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ, Αιγαίος και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ Τπνπξγφο: Αλαζηάζηνο Παπαιεγνχξαο Τθππνπξγφο: Παλαγηψηεο Κακκέλνο Υποςπγείο Μακεδονίαρ- Θπάκηρ Τπνπξγφο: ΢ηαχξνο Καιαθάηεο Κςβεπνηηικόρ Εκππόζωπορ Δπάγγεινο Αληψλαξνο Οη κεηαθηλήζεηο, νη αλαβαζκίζεηο θαη νη εθηφο… Αμεηακίνηηοι παπέμειναν οι ςποςπγοί: Δζσηεξηθψλ Πξνθφπεο Παπιφπνπινο Δμσηεξηθψλ Νηφξα Μπαθνγηάλλε Δζληθήο Άκπλαο Δπάγγεινο Μετκαξάθεο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Γηψξγνο ΢νπθιηάο Τγείαο Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Αλαζηάζεο Παπαιεγνχξαο Απαζρφιεζεο Φάλε Πάιιε – Πεηξαιηά Αναβαθμίζηηκαν οι: Yθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Γηάλλεο Παπαζαλαζίνπ, ν νπνίνο αλέιαβε λένο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζηε ζέζε ηνπ Γηψξγνπ Αινγνζθνχθε πνπ έκεηλε εθηφο θπβέξλεζεο. Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο, ΢ηαχξνο Καιαθάηεο ζε ππνπξγφ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Μεηακινήζειρ έγιναν ζε ηέζζεπα ςποςπγεία: Απφ ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ν ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο κεηαθέξζεθε ζην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Ο Αξεο ΢πειησηφπνπινο, απφ ην ππνπξγείν Σνπξηζκνχ ζην ππνπξγείν Παηδείαο. Ο Κσζηήο Υαηδεδάθεο, απφ ην ππνπξγείν Μεηαθνξψλ ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο. Ο Δπξηπίδεο ΢ηπιηαλίδεο, απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο ζην ππνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Έκεηλαλ εθηφο θπβέξλεζεο νη: Οηθνλνκηθψλ, Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο Υξήζηνο Φψιηαο πνπ ήηαλ ππνπξγφο Αλάπηπμεο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, Μηράιεο Ληάπεο Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Μαξγαξίηεο Σδίκαο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Αιέμαλδξνο Κνληφο 97


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Πέηξνο Γνχθαο. Ζ νξθσκνζία ησλ λέσλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ επφκελε εκέξα, Πέκπηε 8 Ηαλνπαξίνπ 2009, ζηηο 11.00 ην πξσί θαη ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κάξνινπ Παπνχιηα. Λίγε ψξα αξγφηεξα, ζηηο 12.00, έγηλε ε θαζηεξσκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ κε ζέκα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο. ΢ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ νη ζπλεζηζκέλεο ηειεηέο παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ Τπνπξγίσλ. Ακέζσο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ν Πξσζππνπξγφο πξνέβε ζε δειψζεηο φπνπ κεηαμχ άιισλ ηφληζε: «Κάλνπκε ζήκεξα έλα λέν μεθίλεκα, κε έλα βήκα αλαλέσζεο θαη ζπλέρεηαο. Γελ καο ελδηαθέξνπλ νη εληππψζεηο, αιιά ηα νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Αμηνπνηνχκε ηελ εκπεηξία ησλ παιαηφηεξσλ, αιιά θαη ην δπλακηζκφ ησλ λεφηεξσλ. Δπηδηψθνπκε λέα ηαρχηεηα, λένπο ξπζκνχο, απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηαζεξφηεηα, ζηγνπξηά, αζθάιεηα. Σν 2009 πξννησλίδεηαη δχζθνιν γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Όιεο νη ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο, πνπ φκνηά ηεο δελ ππήξμε πνηέ ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Οιφθιεξε ε Δπξψπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έληνλε αβεβαηφηεηα θαη αλεζπρία. Τπάξρεη παληνχ ζπλερήο κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Όπσο ππνγξάκκηζα ζην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην, ην ΢ρέδηφ καο απέλαληη ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε αλαπηχζζεηαη ζε πέληε βαζηθνχο άμνλεο: 1νλ: Σελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζηήξημε ησλ ηνκέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εληνλφηεξα ηε δηεζλή πίεζε. 2νλ: Σελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο. 3νλ: Σελ αξσγή ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε. 4νλ: Σε ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ησλ έξγσλ, ησλ παξεκβάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηζρπξή αλαπηπμηαθή δπλακηθή. 5νλ: Σελ εληαηηθή εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ΢ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.

98


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ −

Γίλνπκε

άκεζε

πξνηεξαηφηεηα

ζηα

πξνγξάκκαηα

πνπ

αθνξνχλ:

Σελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο. −

Σε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.

Σελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ.

Σε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο.

Απηέο είλαη νη βαζηθέο καο πξνηεξαηφηεηεο. Καη νη πξνηεξαηφηεηεο απηέο δελ αιιάδνπλ. Δίλαη απαξαίηεηνη φξνη γηα ηε βειηίσζε ηνπ παξφληνο, είλαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα λα βγεη ε παηξίδα καο απφ ηε δηεζλή θξίζε αθφκα πην ηζρπξή. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα απνδείμνπκε απαξέγθιηηε πξνζήισζε ζε μεθάζαξεο αξρέο. Ηδίσο κάιηζηα ζε φ,ηη αθνξά... −

Σε κεησπηθή ζχγθξνπζε κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα.

Σελ πξνζήισζε ζηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο.

Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ.

Σελ έκπξαθηε αληίζηαζε ζηα θαηλφκελα πνπ πηθξαίλνπλ ηνπο πνιίηεο.

Σελ απφιπηε αθνζίσζε ζην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.

Σελ απνθαζηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ θαηαζηξνθηθήο βίαο.

Σν κέιινλ ηνπ Σφπνπ θξίλεηαη απφ ηε ζχγθξνπζε ππεπζπλφηεηαο θαη αλεπζπλφηεηαο. Ξέξνπκε φηη νξηζκέλεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, φπσο επίζεο θαη θάπνηεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, έρνπλ επηδνζεί ζ’ έλα αδηέμνδν παηρλίδη δεκνθνπίαο θαη ιατθηζκνχ. Ζ δηθή καο ζέζε είλαη δεδνκέλε θαη αδηαπξαγκάηεπηε: Γελ παίδνπκε κε ην κέιινλ ηνπ Σφπνπ. Αλάκεζα ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αλεπζπλφηεηα δελ είρακε -θαη δελ έρνπκε- θαλέλα δίιεκκα. Δπηιέμακε ην δχζθνιν δξφκν ηεο ππεπζπλφηεηαο. Καη ην δξφκν απηφ δελ ηνλ εγθαηαιείπνπκε. Απφ ην δξφκν απηφ δελ ινμνδξνκνχκε. Πξνρσξνχκε, απνθαζηζκέλνη λα βγάινπκε ηνλ Σφπν απφ ηε δηεζλή θξίζε κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο. Απνθαζηζκέλνη λα ηα θαηαθέξνπκε. Καη ζα ηα θαηαθέξνπκε»

99


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Β.4. ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ΢ ΑΝΑΣΑΡΑΥΔ΢ Σελ αληίδξαζε ηεο λενιαίαο θαη φρη κφλν ππξνδφηεζε ε δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ ηα μεκεξψκαηα ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ ζηα Δμάξρεηα απφ εηδηθφ θξνπξφ. Μαζεηέο, θνηηεηέο βγήθαλ ζηνπο δξφκνπο γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ην ρακφ ηνπ αλειίθνπ. Δλψ ζε πεδίν κάρεο κεηαηξάπεθε γηα κέξεο ην θέληξν ηεο Αζήλαο, αθνχ θνπθινθφξνη πνπ κεηείραλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο έθαςαλ θαη βαλδάιηζαλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηξάπεδεο. Αηθληδηαζκέλν θάλεθε ην ππνπξγείν Γεκφζηαο ηάμεο απφ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε καδηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο έθξεμεο ελψ ε θπβέξλεζε Καξακαλιή βξέζεθε ζε αδηέμνδν. Ο ζάλαηνο ηνπ 15ρξνλνπ Ζ δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ απφ εηδηθφ θξνπξφ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο έθξεμεο ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πνπ αηθληδίαζε κε ηε καδηθφηεηά ηεο ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο απνθαιχπηνπλ ην αδηέμνδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θπβέξλεζε Καξακαλιή. Ο Πξ. Παπιφπνπινο θαη ν Π. Υελνθψηεο ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο νη νπνίεο φκσο δελ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηνλ πξσζππνπξγφ. Σελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ ππνζρέζεθε ν Κ. Καξακαλιήο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 15ρξνλνπ. ΢ε επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνπο γνλείο ηνπ αλέθεξε: «Απηέο ηηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο ψξεο παξαθαιψ δερζείηε ηα εηιηθξηλή ζπιιππεηήξηά κνπ γηα ηνλ άδηθν ρακφ ηνπ γηνπ ζαο. Όπσο φινη νη Έιιελεο ληψζσ βαζηά νδχλε. Γλσξίδνληαο φηη ηίπνηα δελ κπνξεί απηήλ ηε ζηηγκή λα απαιχλεη ηνλ πφλν ζαο ζέισ λα ζαο βεβαηψζσ φηη θακηά επηείθεηα δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη ζηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ. Ζ πνιηηεία, φπσο νθείιεη, ζα πξάμεη φ,ηη είλαη δπλαηφλ ψζηε ε ρζεζηλή ηξαγσδία λα κελ επαλαιεθζεί». Ζ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζην Μέγαξν Μαμίκνπ. Ο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Πξ. Παπιφπνπινο δήισζε φηη «ηα επεηζφδηα δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην ιππεξφ γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμε. ΢ε θακηά πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη ε θπβέξλεζε λα αλερζεί απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. Σέηνηα θαηλφκελα δελ έρνπλ θακία δηθαηνινγία» θαη φηη απνηεινχλ «απαξάδεθηε εηθφλα γηα ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο καο». 10 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο θ. Καξακαλιήο ζπλαληήζεθε ηελ Σξίηε 09 Γεθεκβξίνπ ηφζν κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο φζν θαη κε ηνπο Πνιηηηθνχο Αξρεγνχο. Ο πξσζππνπξγφο δήηεζε ν ίδηνο ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο , ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9.30 ην πξσί θάησ απφ εμαηξεηηθά βαξχ θιίκα θαη θξάηεζε ιίγν, κηζή ψξα πεξίπνπ. «Γχζθνιεο ψξεο...» ηνπ είπε ν Κάξνινο Παπνχιηαο κφιηο ηνλ αληίθξηζε ζηελ είζνδν ηνπ γξαθείνπ ηνπ, ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν. Κη εθείλνο ζθπθηφο κίιεζε γηα «δχζθνιεο εκέξεο, εκέξεο γηα επζχλε». Ο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ζηελ πξψηε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην Κνηλνβνχιην ηελ Σεηάξηε 10 Γεθεκβξίνπ έπεηηα απφ ηα επεηζφδηα, δηαθήξπμε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο ηελ θαηαδίθε ηεο θπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξάμε ηνπ αζηπλνκηθνχ, αιιά θαη κε ην χθνο ηεο θαηάζεζήο ηνπ. ΋ζνλ αθνξά ηνλ εηδηθφ θξνπξφ, αλ θαη φπσο είπε, «δελ κπνξψ λα πξνθαηαιάβσ ηελ απφθαζε ηεο Γηθαηνζχλεο, ηίπνηα δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηε δνινθνληθή πξάμε ηνπ, αιιά θαη ηελ θαηάζεζή ηνπ, πνπ δείρλεη αθξηβψο θαη ηε λννηξνπία ηνπ». Δπηπιένλ πξνζπάζεζε λα εκςπρψζεη ην δπλακηθφ ηεο Αζηπλνκίαο, πνπ δέρεηαη ζθνδξή θξηηηθή γηα ηε δξάζε ηεο ιέγνληαο: «Ζ πξάμε απηή, φζν θαη αλ είλαη απνηξφπαηα, είλαη κεκνλσκέλε θαη δελ κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ εηθφλα κηαο Αζηπλνκίαο, πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ δηθαίνπ, θνληά ζηνλ πνιίηε. Γελ κπνξνχκε

λα

κεδελίζνπκε

ηε

ζπκπεξηθνξά

ελφο

νιφθιεξνπ

ζψκαηνο»,

ππνγξάκκηζε. Καξακαλιήο: Να καο ζηεξίμνπλ νη αξρεγνί Ο Καξακαλιήο, κεηά απφ ηηο φιν θαη απμαλφκελεο αληηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο, ηελ έμαξζε ησλ επεηζνδίσλ θαη ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ πξνθάιεζαλ ηα ηειεπηαία γεγνλφηα δήηεζε ηελ πνιηηηθή ζηήξημε ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. ΢ε δήισζή ηνπ ην βξάδπ ηεο Σξίηεο 9 Γεθεκβξίνπ, ν πξσζππνπξγφο ηφληζε: «Εήηεζα απφ ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο λα θαηαδηθάζνπλ απεξίθξαζηα ηηο πξάμεηο απηέο». Πξφζζεζε αθφκα «Δίλαη επζχλε, ηφζν ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, λα ππάξμεη άκεζα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή απνκφλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο βίαο, ηεο παξαλνκίαο, ηεο αληηδεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Εήηεζα ηελ αλαβνιή ησλ ζπγθεληξψζεσλ. Δίλαη επζχλε θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, κεηά ηελ επηκνλή ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αχξην ζπγθεληξψζεηο, κε ελδερφκελν λα

10 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ εθκεηαιιεπηνχλ αθξαίεο νκάδεο ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο βίαηεο, ηεο θαηαζηξνθηθήο δξάζεο ηνπο». «Οθείινπκε φκσο φινη λα ηεξήζνπκε εληαία ζηάζε απέλαληη ζε παξάλνκεο πξάμεηο» ηφληζε. «Ζ ελφηεηα ζηελ απνκφλσζε ησλ αθξαίσλ ζηνηρείσλ είλαη επζχλε, είλαη ρξένο φισλ καο. ΢' απηέο ηηο ψξεο, δελ ρσξνχλ θνκκαηηθέο αληηδηθίεο θαη πξνζσπηθά είκαη απνθαζηζκέλνο λα κελ ηηο παξαθνινπζήζσ. Γεληθεχζεηο θαη ηζνπεδσηηθνί αθνξηζκνί ζην φλνκα ηεο Γεκνθξαηίαο πιήηηνπλ ηελ ίδηα ηε Γεκνθξαηία». Χζηφζν ν πξσζππνπξγφο ηελ Πέκπηε 11 Γεθεκβξίνπ κεηέβε ζηηο Βξπμέιιεο φπνπ κε ηξία «φρη» απάληεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζηελ Αζήλα: - ΋ρη ζηα ζελάξηα πξφσξσλ εθινγψλ - ΋ρη ζηα ζελάξηα δηαδνρνινγίαο - ΋ρη ζηα έθηαθηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επεηζνδίσλ Σν ζέκα ησλ βίαησλ επεηζνδίσλ θαη θπξίσο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε απαζρφιεζε Δπξσπαίνπο εηαίξνπο. Ο θ. Καξακαλιήο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ ηεο Πέκπηεο 11 Γεθεκβξίνπ αιιά θαη ηελ επφκελε κέξα, βξέζεθε ελψπηνλ πηεζηηθψλ θαη ελίνηε αγσλησδψλ εξσηεκάησλ (φπσο απηφ ησλ θ. ΢αξθνδί, Μπεξινπζθφλη θ.ιπ.) γηα ην πψο ζα ζηακαηήζεη απηφ ην θχκα. Οξηζκέλνη Δπξσπαίνη εγέηεο, αιιά θαη κεξίδα ηνπ επξσπατθνχ Σχπνπ, έρνπλ εθθξάζεη θφβνπο «κεηάδνζεο» ησλ «βίαησλ θαηλνκέλσλ» αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ζηηο δηθέο ηνπο ρψξεο. Ο θ. Καξακαλιήο ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηελ Παξαζθεπή 12 Γεθεκβξίνπ άθεζε ζαθψο λα ελλνεζεί φηη επηκέλεη ζηε «θπζηθή εθηφλσζε» ησλ επεηζνδίσλ, επηκέλνληαο ζηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηνπ αλαθαίξεηνπ θαη απαξαίηεηνπ δηθαηψκαηνο δηακαξηπξίαο θαη δηαδειψζεσλ απφ ηελ ηπθιή βία κηθξψλ νκάδσλ: «΢ε κία αλνηρηή θνηλσλία -είπε- νη απαηηνχκελεο θσλέο δηακαξηπξίαο θαη δηαδειψζεσλ είλαη θπζηθφ λα ππάξρνπλ, αιιά αιίκνλν αλ πξνζθέξνπλ θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή θάιπςε ζε ηπθιή βία. Δίλαη εζηθή θαη εζληθή ππνρξέσζε λα θαηαδηθάζνπκε ηελ πξνζθπγή ζε βηαηφηεηεο θαη λα ηνπο απνκνλψζνπκε εζηθά θαη πνιηηηθά». Ο θ. Καξακαλιήο παξαδέρηεθε φηη ε ρψξα βίσζε δχζθνιεο ζηηγκέο θαη φηη δελ είλαη «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ αληαπφθξηζε πνιηηηθψλ αξρεγψλ ζην αίηεκά ηνπ γηα επξχηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλαίλεζε γηα ηελ απνκφλσζε ησλ αθξαίσλ ζηνηρείσλ. Σα ζελάξηα είλαη εχθνια -είπε- αιιά είλαη αλάγθε λα μεπεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα κε ζνβαξφηεηα, κεηξηνπάζεηα θαη ζπλαίλεζε».

10 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο πξσζππνπξγφο απέθιεηζε ην ελδερφκελν πξφσξσλ εθινγψλ, φπσο θαη ηα ζελάξηα δηαδνρνινγίαο. Δπέκεηλε φηη ε ρψξα έρεη ηζρπξή θπβέξλεζε θαη φηη ην έξγν ηεο κεηξάηαη κε ηηο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ ππεχζπλε πνιηηηθή. ΢ηπιηαλίδεο θαηά ΢ΤΡΗΕΑ Σελ εζηθή απηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ απέδσζε ελ πνιινίο ζηηο δπλάκεηο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΢πλαπηζκνχ ν ηφηε ππνπξγφο Παηδείαο. ΢ηελ ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ηελ Παξαζθεπή 12 Γεθεκβξίνπ, ζην ξαδηφθσλν ηνπ «΢θάη» ν Δπξ. ΢ηπιηαλίδεο ραξαθηήξηζε «θπζηνινγηθφ θαη πγηέο» λα εθθξάδνπλ ηα παηδηά ηελ αγαλάθηεζε θαη ηε δηεθδίθεζή ηνπο, εμέθξαζε σζηφζν ηελ αλεζπρία ηνπ γη' απηνχο, πνπ «επηδηψθνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηε λέα γεληά βαπνξάθη ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ, πνπ δελ κπφξεζαλ νη ίδηνη λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα ζηελ θνηλσλία». Καηαιήγνληαο, δήηεζε «αλνηρηά ζρνιεία» θαη επαλέιαβε πσο ην ΤΠΔΠΘ επηθεληξψλεη ζηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ καζεηψλ, αλαθνηλψλνληαο κάιηζηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ fonitonmathiton@ypepth.gr, ψζηε λα εθθξάδνπλ ζ'απηφ νη καζεηέο ηηο ζέζεηο ηνπο. «Αζψσζε» ηνλ αζηπλνκηθφ ν Υαηδεγάθεο Ο ηφηε ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ΢ση. Υαηδεγάθεο, πξνθαηέιαβε ηελ Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ απφ βήκαηνο ηεο Βνπιήο επί ηεο νπζίαο ηελ απφθαζε ηεο Γηθαηνζχλεο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν αζηπλνκηθφ Δπ. Κνξθνλέα, πνπ ππξνβφιεζε θαη ζθφησζε ηνλ 15ρξνλν Αιέμαλδξν Γξεγνξφπνπιν. Ο ΢ση. Υαηδεγάθεο ρξεζηκνπνίεζε σο παξάδεηγκα ηε δνινθνλία ηνπ Βξαδηιηάλνπ ζην κεηξφ ηνπ Λνλδίλνπ απφ αζηπλνκηθνχο πξηλ απφ δχν ρξφληα. Καη επηθαινχκελνο δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Guardian» είπε πσο «ζηε Βξεηαλία επέηξεςαλ ηελ επάλνδν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δνινθνλία αζηπλνκηθψλ ζηα θαζήθνληά ηνπο θαη κάιηζηα κε φπια». Γεπηεξφιεπηα αξγφηεξα πάλησο επηρείξεζε λα δηνξζψζεη ηα ιεγφκελά ηνπ ζπκπιεξψλνληαο: «Γελ ιέσ φηη ζέισ λα επαλέιζεη ν αζηπλνκηθφο. Αιιά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξέπεη λα θξαηάκε ίζεο απνζηάζεηο». Λίγν αξγφηεξα ζε ζπλνκηιία ηνπ κε δεκνζηνγξάθνπο, ν θ. Υαηδεγάθεο, επηρεηξψληαο λα εξκελεχζεη ην λφεκα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, δηθαηνινγήζεθε πσο απηφ πνπ ήζειε λα

10 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ πεη ήηαλ φηη έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ δελ κπνξεί λα θαηαδηθάζεη νιφθιεξα ηα ζψκαηα αζθαιείαο. Μεηά ηηο καζεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηα ζθήπηξα παξέιαβαλ νη αγξφηεο θιείλνληαο δηακαξηπξφκελνη ηηο εζληθέο νδνχο. Ζ απνδεκίσζε γηα ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί, ε αχμεζε ηνπ επηζηξεθφκελνπ ΦΠΑ γηα ηνλ θιάδν απφ 7% ζε 12% είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα αηηήκαηά ηνπο πξνο ηε θπβέξλεζε.

Αγξνηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ΢ε παλειιαδηθέο θηλεηνπνηήζεηο πξνρψξεζαλ νη αγξφηεο ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ, απνζπληνλίδνληαο ηφζν ηε ρψξα φζν θαη ηελ θπβέξλεζε. Οη αγξφηεο είραλ εμαγγείιεη αξθεηέο εκέξεο λσξίηεξα ηηο πξνζέζεηο ηνπο, θαζψο δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θπβέξλεζε ήδε απφ ηελ έλαξμε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, επεμεξγάζηεθε έλα παθέην κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζπδεηήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ Πέκπηε, 22 Ηαλνπαξίνπ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, νη αγξφηεο είραλ δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ λέν, ηφηε, ππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θ. ΢σηήξε Υαηδεγάθε. Ο ππνπξγφο παξά ην γεγνλφο φηη είρε κηιήζεη γηα «αλνηρηέο ζχξεο», δελ πξνζδηφξηζε ζπγθεθξηκέλν «ξαληεβνχ». Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηα κέηξα πνπ επεμεξγάζηεθε ε θπβέξλεζε θαη ηα νπνία έπξεπε λα είλαη κέζα ζην πιαίζην ησλ επηηαγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν θ. Υαηδεγάθεο είρε δειψζεη ζρεηηθά φηη «ζηελ πνιηηηθή ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ γίλνληαη θαη δελ ιέγνληαη».

Τν παθέην ζηήξημεο ησλ αγξνηώλ Σελ Πέκπηε, 22 Ηαλνπαξίνπ, ν ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο αλαθνίλσζε ην θπβεξλεηηθφ παθέην ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. ΋πσο ηφληζε, ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα απνθαζίζηεθαλ «κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Κψζηα Καξακαλιή θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ππνπξγνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηεο Γηππνπξγηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».

10 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢χκθσλα κε φζα αλαθνηλψζεθαλ κέζσ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Απνδεκηψζεσλ (ΔΛΓΑ), νη απνδεκηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο αγξφηεο ζπλνιηθνχ χςνπο 425 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζα θαηαλέκνληαλ σο εμήο:  ΢ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο 75 εθαηνκκχξηα επξψ  ΢ηνπο θαιιηεξγεηέο αξαβνζίηνπ θαη ζηηεξψλ 100 εθαηνκκχξηα επξψ  ΢ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο θαη παξαγσγνχο βξψζηκσλ ειηψλ 50 εθαηνκκχξηα επξψ  ΢ηνπο

θαιιηεξγεηέο

νπσξνθφξσλ

δέληξσλ

(θεξαζηάο,

βεξηθνθηάο,

δακαζθεληάο, αριαδηάο, κειηάο) θαζψο θαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο ζπαξαγγηψλ, παηάηαο θαη θαπλνχ, 100 εθαηνκκχξηα επξψ.  Γηα ινηπά αγξνηηθά πξντφληα θαη θηελνηξνθία 100 εθαηνκκχξηα επξψ. Ο θ. Υαηδεγάθεο, ηφληζε ζρεηηθά φηη «κε ηηο εληζρχζεηο απηέο ε θπβέξλεζε εμάληιεζε θάζε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θξίζεο θαη ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο». Σν παθέην ζηήξημεο φκσο ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο αγξφηεο δελ «ιχγηζε» άκεζα ηνπο αγξφηεο.

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ

εμαγγειηψλ, έδεημαλ ηε δηάζεζε λα θιηκαθψζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο

δειψλνληαο

φηη

ηα

ζπγθεθξηκέλα

κέηξα

εθφζνλ εμαηνκηθεπηνχλ

δελ

πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή ζηήξημε. Μεηά ηηο εμαγγειίεο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, δήισζαλ φηη φρη κφλν ζα παξακείλνπλ ζηα κπιφθα αιιά θαη φηη ζα θιηκαθψζνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο. Νέεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμύ Ν.Γ. - ΠΑΣΟΚ Νέν

γχξν

πνιηηηθψλ

αληηπαξαζέζεσλ

πξνθάιεζε,

φπσο

ήηαλ

θπζηθφ,

ε

θηλεηνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. Διάρηζηεο ψξεο πξηλ απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ, γηα ηα κέηξα ζηήξημεο ησλ αγξνηψλ, ν θ. ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο αληηκεηψπηζε ζηε Βνπιή ζεηξά επηζέζεσλ απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ θ. Αληψλεο ΢θπιιάθνο ππνζηήξημε φηη ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα

δψζεη

ςίρνπια

ζηνπο

αγξφηεο.

Ο

ππνπξγφο

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο,

απνξξίπηνληαο ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ςίρνπια», ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, φηη «κφλν κέζα απφ ηελ Δ.Δ. κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε απνηειεζκαηηθά ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ». Βνπιεπηέο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο πνπ έιαβαλ ην ιφγν (Γ. Ακνηξίδεο, Μ. 10 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ηξαηάθεο, Κ. Γείηνλαο θαη Ρνδνχια Εήζε) ππνζηήξημαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, φηη ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ αγξνηψλ ηα πξνθάιεζε ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. ΢ηνλ αληίπνδα, βνπιεπηέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ππνζηήξημαλ φηη ηα κεγάια ιάζε έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ΠΑ΢ΟΚ. Ο θ. Υαηδεγάθεο, ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ, θαηεγφξεζε επζέσο ην ΠΑ΢ΟΚ φηη βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε πεξί «αληηθαλνληθφηεηαο» ηνπ παθέηνπ 500 εθαη. επξψ, πνπ δφζεθε ζηνπο αγξφηεο. «Σν λενθηιειεχζεξν ΠΑ΢ΟΚ ηεο ππνθξηζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαιγεζίαο δηαξξεγλχεη ηα ηκάηηά ηνπ φηη δήζελ ππήξμε αληηθνηλνηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ πνιηηηθή ηνπ βιάπηεη επζέσο ηνπο αγξφηεο, ηζρπξηδφκελν φηη ηα 500 εθαη. επξψ ησλ απνδεκηψζεσλ δελ ηα δηθαηνχληαη», ζεκείσζε.

«Σν ΠΑ΢ΟΚ θαη ε εγεηηθή ηνπ νκάδα ππέζηεζαλ κηα

πξσηνθαλή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ήηηα γηα ηελ νπνία πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ», εθηίκεζε ν ππνπξγφο.

Με ην βιέκκα ζηηο …Βξπμέιιεο Γεγνλφο πάλησο, ήηαλ φηη νη θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην βιέκκα πξνο…ηηο Βξπμέιιεο, θαζψο ππήξρε κεγάινο θίλδπλνο νη παξνρέο λα κπινθαξηζηνχλ εθφζνλ δηαπηζησλφηαλ φηη παξέβαηλαλ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Δμαηηίαο κάιηζηα απηνχ, νη αλαθνηλψζεηο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ ππήξμαλ ιίγν «λεθειψδεηο». Σελ Παξαζθεπή, 23 Ηαλνπαξίνπ, ν ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζην

πιαίζην

ηεο

πνιηηηθήο

«αλνηρηψλ

ζπξψλ»,

ζπλαληήζεθε

κε

ηνλ

αγξνηνζπλδηθαιηζηή ηνπ ΚΚΔ, θ. Μπνχηα, ρσξίο σζηφζν λα ππάξμεη ζχγθιηζε απφςεσλ. Ο ππνπξγφο απέθεπγε «λα εμεγήζεη πνιιά», θαζψο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, νη εζληθέο εληζρχζεηο απαγνξεχνληαη, θαζψο ζεσξνχληαη φηη λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Μάιηζηα, νη Βξπμέιιεο εγθάιεζαλ ηελ Διιάδα γηα ηελ ηαθηηθή ησλ άηνθσλ δαλείσλ, κηαο θαη ζεσξείηαη εζληθή ελίζρπζε ε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ απφ ην θξάηνο. Ο θ. Υαηδεγάθεο, ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ, αλέθεξε φηη ζα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ζην χςνο ηεο ελίζρπζεο πνπ ζα ιάβνπλ νη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξνεπαγγεικαηίεο.

΋ζνλ αθνξά ην βακβάθη αλέθεξε φηη νη θαηά θχξην 10 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ επάγγεικα βακβαθνπαξαγσγνί ζα ιάβνπλ 38-40 επξψ ην ζηξέκκα θαη νη ππφινηπνη 26-27 επξψ ην ζηξέκκα. «Οη θνηλνηηθνί παξάγνληεο ζηηο Βξπμέιιεο έρνπλ επαηζζεζία απέλαληη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ νκάδσλ, φπσο νη αγξφηεο. Πξάγκα πνπ ην έρνπλ απνδείμεη αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ», δήισζε ζρεηηθά, ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ν ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

Σε αλαιπηηθό θαηάινγν πξνρώξεζε ε Κπβέξλεζε ΢ε εμεηδίθεπζε φρη κφλν ηνπ παθέηνπ κέηξσλ, αιιά θαη ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ησλ επηπιένλ ρξεκάησλ πξνρψξεζε ηε Γεπηέξα, 26 Ηαλνπαξίνπ, ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εθηνλσζεί ην θιίκα θαη λα ζηακαηήζνπλ νη αγξνηηθέο θηλεηνπνηήζεηο.

Πάλησο, ε αξρηθή αληίδξαζε ησλ

αγξνηψλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηνλ ππνπξγφ, θ. ΢σηήξε Υαηδεγάθε ήηαλ αξλεηηθή. «Ηδηαίηεξα γελλαηφδσξν», ραξαθηήξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Υαηδεγάθεο ην πνζφ ηεο έθηαθηεο ελίζρπζεο ησλ 500 εθαη. επξψ πξνο ηνπο αγξφηεο. Μάιηζηα, ζεκείσζε φηη

«ε θπβέξλεζε κέζα ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, εμάληιεζε θάζε

δπλαηφηεηα». Χζηφζν, ε εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ αθνξνχζε θπξίσο ηα πξντφληα Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο, βακβάθη, θαιακπφθη, ζηηάξη, ελψ ηα κέηξα γηα ειαηφιαδν, νπσξνθφξα δέληξα θαη θαιιηέξγεηεο παξέκεηλαλ αδηεπθξίληζηα.

Παξάιιεια, ην

ππνπξγείν δηαρψξηζε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ ζα δίδνληαλ γηα κεγάιν πνζνζηφ δεκηάο απφ εθείλεο γηα κηθξφ, θαζψο ν αξρηθφο δηαρσξηζκφο ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο θαη εηεξνεπαγγεικαηίεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Απνδεκηψζεσλ. Παξ‟ φια ηαχηα, ηα κέιε ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Αγξνηψλ κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Υαηδεγάθε αλαθνίλσζαλ φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, θαζψο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ θαη απφ ην εχξνο ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη απνδεκηψζεηο.

Πξνηξνπή ηνπ πξσζππνπξγνύ λα αλνίμνπλ νη δξόκνη Γηαηεξψληαο ηε ρψξα «θνκκέλε ζηα δχν», νη αγξφηεο εκθαλίζηεθαλ απνθαζηζκέλνη λα εμσζήζνπλ ηε ζχγθξνπζε κε ηελ θπβέξλεζε ζηα άθξα.

Ζ ζπλερηδφκελε

αλαηαξαρή πξνθάιεζε ηελ παξέκβαζε θαη ηνπ θ. Κψζηα Καξακαλιή. Ο 10 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Πξσζππνπξγφο ππνγξάκκηζε φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ησλ αγξνηψλ θαη ηνπο θάιεζε λα απνζχξνπλ ηα κπιφθα, ψζηε «λα κελ είλαη αηρκάισηε νιφθιεξε ε θνηλσλία». Σε Γεπηέξα, 26 Ηαλνπαξίνπ, ν ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή 18 κπιφθσλ, ε νπνία φκσο απέβε άθαξπε, θαζψο νη αγξνηνζπλδηθαιηζηέο δηεκήλπζαλ πσο ζπλερίδνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο. ΢ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ, ε θπβέξλεζε απεχζπλε λέα έθθιεζε λα αλνίμνπλ νη δξφκνη, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο ζπκθσλήζεθε, απιψο, λα θαηαζηεί ζαθέο φηη έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα πεξηζψξηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ αγξνηψλ θαη φηη αλ δελ αλνίμνπλ νη δξφκνη, δελ ζα αξρίζεη ε εθηακίεπζε ησλ ρξεκάησλ. Σε ζρεηηθή «γξακκή» έζεζε ζηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή ν ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, Γηψξγνο ΢νπθιηάο, πνπ θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα βξηζθφηαλ ζε αλνηθηή γξακκή κε ηνλ θ. Υαηδεγάθε. Σελ θπβεξλεηηθή γξακκή αλέιαβε λα κεηαθέξεη ε ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Νηφξα Μπαθνγηάλλε, πξνζζέηνληαο θαη κία δφζε «θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ», επηρεηξψληαο λα θέξεη ηνπο αγξφηεο αληηκέησπνπο κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη απνθιεηζκνί γηα ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο. «Ζ θπβέξλεζε εμήληιεζε φια ηα νηθνλνκηθά πεξηζψξηα γηα λα ζηεξίμεη ηνπο αγξφηεο, θάζε πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ζα γίλεη φρη ζηα νηθνλνκηθά αιιά ζηα ζεζκηθά δεηήκαηα», ππνγξάκκηζε ε θ. Μπαθνγηάλλε πξνζζέηνληαο πσο «δελ βνεζάεη θακία θνηλσληθή νκάδα ε εμφλησζε ησλ άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ». «Ζ θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα δψζεη θάηη παξαπάλσ», ζεκείσζε θαη ν θ. Υαηδεδάθεο. Μαξθνγηαλλάθεο θαηά ησλ Κξεηψλ αγξνηψλ Ζ έληαζε ζπλερίζηεθε κε ηνλ ππνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο, Μαξθνγηαλλάθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ λα πξνθαιεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ αγξνηψλ έπεηηα απφ ηα επεηζφδηα θαη ηε ξήςε δαθξπγφλσλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ο ππνπξγφο θάιπςε πιήξσο ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο ΔΛ.Α΢., ππνλνψληαο φηη επζχο εμ αξρήο είρε ηελ θάιπςε, αλ φρη θαη ηε ζρεηηθή εληνιή ηνπ, θάιεζε κάιηζηα φπνηνλ εθ ησλ βνπιεπηψλ δηαθσλνχζε κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ λα ην πεη. Έληνλε ήηαλ ε απάληεζε ηνπ Δ. Βεληδέινπ: «Απνηειεί πξνζβνιή ζην θηιφηηκν θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αγξνηψλ ηεο Κξήηεο λα ηνπο κεηαηξέπεη ζε ελεξγνχκελα ελφο 10 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ θφκκαηνο. Ζ ζέζε ηνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο ηεο παηξίδαο ηνπ θαη θνβνχκαη φηη ζα ην πιεξψζεη», ήηαλ ε ραξαθηεξηζηηθή απνζηξνθή ηνπ. Ο θνηλ. εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ ηξνπή πνπ πήξαλ ηα γεγνλφηα, ππνγξακκίδνληαο φηη ζα κπνξνχζε λα είρε πξνηείλεη λα επηζθεθηνχλ ηελ Κξήηε ην πεξαζκέλν ΢αββαηνθχξηαθν νη ζπλαξκφδηνη ππνπξγνί.

Β.5. ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ΢ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΗΑ΢ ΢ΣΖΝ Ν.Γ. Ηδηαίηεξα δχζθνιν ήηαλ ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ – Μαξηίνπ γηα ηε Ν.Γ. θαζψο βξέζεθε αληηκέησπε κε δηαγξαθέο θαη παξαηηήζεηο βνπιεπηψλ πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ απηνδπλακία ηεο

θαη έθεξαλ πην θνληά ην ζελάξην ησλ πξφσξσλ

εθινγψλ. Γαηιάθεο, Σαηνχιεο, Μαλψιεο θαη Παπιίδεο είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα νλφκαηα ησλ βνπιεπηψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ εληάζεηο ζην θπβεξλφλ θφκκα. «Ζ πξψηε δηαγξαθή» ΢ηα πξφζπκα λεπξηθήο θξίζεο βξέζεθε ε παξάηαμε ηεο ΝΓ ζηα ηέιε ΢επηεκβξίνπ θαζψο νη «αληάξηεο» βνπιεπηέο κε ηηο δειψζεηο ηνπο ηάξαμαλ ηα λεξά ηνπ θφκκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή λα ζπληνλίζεη ηνπο βνπιεπηέο ηνπ θαη ε επίδεημε ππγκήο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή δελ έπεηζε ηειηθά θαλέλαλ. Οη δειψζεηο ηνπ βνπιεπηή ηεο Γξάκαο θ. Γατιάθε ζην θαλάιη Έμηξα 3 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δήηεζε λα θχγνπλ απφ ην πιεπξφ ηνπ πξσζππνπξγνχ, ν

θ.

Ρνπζφπνπινο, ν θ. Αγγέινπ θαη ν θ. Αλδξηαλφο ήηαλ απηέο πνπ ππξνδφηεζαλ ηελ θαηάζηαζε. Ο πξσζππνπξγφο κε ράλνληαο ρξφλν ζπλέηαμε επηζηνιή ζηελ νπνία δειψλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ βνπιεπηή ηεο Γξάκαο απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο 30 ΢επηεκβξίνπ ν πξφεδξνο ηεο Βνπιήο Γ. ΢ηνχθαο είρε ήδε ζηα ρέξηα ηνπ ηελ επηζηνιή ηεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Γατιάθε. Έπεηηα απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ν βνπιεπηήο αξλήζεθε λα παξαηηεζεί θαη κάιηζηα δήισζε φηη ζα αλεμαξηεηνπνηεζεί. «Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ, δήηεζα απφ ηνλ θ. Γατιάθε λα ηηκήζεη ηα φζα είπε θαη λα παξαηηεζεί», δήισζε ν γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο. ηεο Ν.Γ. Γηάλλεο Σξαγάθεο, εκθαλψο εθλεπξηζκέλνο. «Σν αξλήζεθε». Ο βνπιεπηήο επηθαιέζηεθε ηνλ ιαφ ηεο Γξάκαο πνπ ηνπ δήηεζε λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ε θσλή ηνπ ζηε Βνπιή, φπσο είπε.

10 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο ιαφο ηεο Γξάκαο σζηφζν δελ έκεηλε κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα. Ακέζσο κεηά απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα πιήζνο ςεθνθφξσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζπγθεληξψζεθε κέζα θαη έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνλ βνπιεπηή πνπ εθιέρζεθε πξψηε θνξά ην 2000. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ πσο ν βνπιεπηήο ελδερνκέλσο λα είρε κηα κηθξή πηθξία, θαζψο δελ πξνηηκήζεθε απ' ηνλ πξσζππνπξγφ γηα ππνπξγνπνίεζε αιιά αλη' απηνχ έγηλε ππνπξγφο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ν Μαξγαξίηεο Σδίκαο. Κπξίσο απινί ςεθνθφξνη ηεο Ν.Γ. ζπκθσλνχζαλ αλνηρηά κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζε ν θ. Γατιάθεο θαη έιεγαλ φηη ν βνπιεπηήο θαιψο κίιεζε γηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ θπβεξλεηηθνχο

ζψθνπο

ή

βξίζθνληαη

πιεζίνλ

ηνπ

πξσζππνπξγνχ

Κψζηα

Καξακαλιή, αλεμαξηήησο ζπλεπεηψλ. Χζηφζν θνκκαηηθά ζηειέρε ηεο Ν.Γ. έιεγαλ φηη έπξεπε λα ππνβάιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ην βνπιεπηηθφ αμίσκα θαη λα θαιπθζεί ε ζέζε ηνπ απφ ηνλ επηιαρφληα ΢ηαχξν Παπαδφπνπιν. Πάιη ζην Κφκκα Σελ Παξαζθεπή ζηηο 3 Οθησβξίνπ ν δηαγξαθείο βνπιεπηήο κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ είηε λα ηνλ πάξεη πίζσ ζηελ Κ.Ο ηεο ΝΓ είηε λα δερζεί ηελ παξαίηεζή ηνπ. Ο ίδηνο έδεημε κεηακέιεηα δεηψληαο ζπγγλψκε γηα ηα ιφγηα ηνπ, ηα νπνία έζημαλ ην πξφζσπν ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ηνπο βνπιεπηέο πνπ βξίζθνληαλ θνληά

ηνπ.

Ο

πξσζππνπξγφο

ηειηθά

δέρηεθε

λα

ηνλ

πάξεη

πίζσ

ζηελ

θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηεο Ν.Γ. Γηαγξαθή Σαηνχιε Σα πξσηεία ζηηο δηαγξαθέο θξαηάεη ν Πέηξνο Σαηνχιεο θαζψο πξφθεηηαη γηα ηνλ κνλαδηθφ βνπιεπηή πνπ δηεγξάθε δχν θνξέο απφ ηνλ ίδην πξφεδξν. Οη θηλήζεηο ηνπ αλεμάξηεηνπ πιένλ βνπιεπηή θαη ε ηζρλή πιεηνςεθία ζηε Βνπιή δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ζην θπβεξλφλ θφκκα. Ο Κ. Καξακαλιήο ζηηο 9 Ννεκβξίνπ κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο, Γ. ΢ηνχθα, έζεζε εθηφο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηεο Ν.Γ. ηνλ βνπιεπηή Αξθαδίαο, Πέηξν Σαηνχιε. Ζ επηζηνιή ηνπ πξσζππνπξγνχ εζηάιε ζηνλ θ. ΢ηνχθα ζηηο 13:15 θαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο (άξζξν 16 παξ. 5). Καηφπηλ ηνχηνπ ν 11 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ βνπιεπηήο Αξθαδίαο, θ. Σαηνχιεο παξακέλεη ζηε Βνπιή σο αλεμάξηεηνο θαη ην θπβεξλφλ θφκκα έρεη πιένλ 151 έδξεο αληί 152. Ο γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο Λεπηέξεο Εαγνξίηεο, εμεξρφκελνο απφ ην Μέγαξν Μαμίκνπ κεηά απφ ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγφ, αλέθεξε πσο ήηαλ κηα ελέξγεηα πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα αιπζίδα θηλήζεσλ εδψ θαη θαηξφ πνπ δείρλνπλ φηη ν θ. Σαηνχιεο έρεη απνθνπεί απφ ηελ παξάηαμε. «Λππνχκεζα» πξφζζεζε ν θ. Εαγνξίηεο, «γηαηί γίλεηαη ζε κηα ζπγθπξία πνπ ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη λα δψζεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο». Σα ξήγκαηα φκσο αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηνλ βνπιεπηή δελ εκθαλίζηεθαλ ηψξα αιιά πξνυπήξραλ. Ζ απεηζαξρία ηνπ βνπιεπηή ζηηο θνκκαηηθέο ππνδείμεηο νδήγεζαλ ζηελ πξψηε δηαγξαθή ζηηο 2 Απξηιίνπ 1998. Ο θ. Σαηνχιεο καδί κε άιινπο έμη βνπιεπηέο δελ είρε αθνινπζήζεη ηελ θνκκαηηθή πεηζαξρία πνπ είρε επηβάιεη ν αξρεγφο ηεο Ν.Γ. Κ. Καξακαλιήο ζηελ ςεθνθνξία ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηηο ΓΔΚΟ. Οη άιινη έμη ήηαλ: Γηψξγνο ΢νπθιηάο, Αλαζηάζηνο Παπαιεγνχξαο, ΢ηέθαλνο Μάλνο, Βαζίιεο Κνληνγηαλλφπνπινο, Νίθνο Κάθθαινο θαη Γηψξγνο Παλαγησηφπνπινο.

΢ηηο 12 Απξηιίνπ 2008 ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή άξρηζε ε δεχηεξε ξήμε κε ην θφκκα, θαζψο ν βνπιεπηήο έθαλε ηελ πξψηε δεκφζηα ζθιεξή θξηηηθή ζηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Θεφδσξν Ρνπζφπνπιν.

Ζ επίζεζε ζην πξφζσπν ηνπ θπβεξλεηηθνχ

εθπξνζψπνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηηο 4 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 2008 φπνπ κέζα απφ ην blog ηνπ ζηφρεπζε ην δεχγνο Ρνπζφπνπινπ- Εαραξέα. ΢ηηο 27 ΢επηεκβξίνπ 2008 ζηε ζπλεδξίαζε ηεο θπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ έγηλε εθηάθησο πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε εζσζηξέθεηα κε αθνξκή ησλ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, ν Πέηξνο Σαηνχιεο ήηαλ καδί κε ηνλ Βχξσλα Πνιχδσξα νη κφλνη βνπιεπηέο πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζηνλ Κψζηα Καξακαλιή. Σν αξλεηηθφ θιίκα ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή εμαηηίαο ηνπ ζθαλδάινπ ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, ήηαλ κε αλαζηξέςηκν παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ηνπ πξσζππνπξγνχ. ΢ε απηφ ην ζθνηεηλφ κνηίβν γηα ηε Ν.Γ. μαλαρηχπεζε ν Πέηξνο Σαηνχιεο κε αηρκέο φρη κφλνλ θαηά ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ αιιά θαη θαηά ηνπ θ. Μεηκαξάθε, ραξαθηεξίδνληαο κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ blog, αζηεία ηελ εηζήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνπξγνχ λα κπεη ζε ςεθνθνξία δηα βνήο ε πξφηαζή ηνπ γηα έθηαθην ζπλέδξην. Γήισζε ραξαθηεξηζηηθά «Δίλαη πξαθηηθέο πνπ αξκφδνπλ, ζα κνπ 11 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ επηηξέςεηο λα πσ, ζε θφκκαηα ζηαιηληθνχ ηχπνπ θαη αζθαιψο φρη ζε έλα θηιειεχζεξν θφκκα φπσο ε Ν.Γ.», ηφληζε. «Ο πνιίηεο δελ δηαπηζηψλεη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία κε ζηαηηζηηθέο», γξάθεη ζε άιιν ζεκείν. «Σε βηψλεη. Σνπ δεηνχκε επηπιένλ λα πιεξψζεη παξαπάλσ θφξνπο. Γηακαξηχξεηαη, αιιά ζα ην θάλεη. Δμεγείξεηαη φκσο φηαλ αθνχεη γηα off-shore εηαηξείεο, γηα πξνθιεηηθά πινχζηνπο πνιηηηθνχο, γηα αληαιιαγέο αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ αμίαο εθαηνκκπξίσλ επξψ, ελψ απηφο ζηξηκψρλεηαη νηθνλνκηθά. Θπκψλεη. Θπκψλεη κε φινπο καο. Μαο απνξξίπηεη ζπιιήβδελ φινπο».

Ζ αληεπίζεζε κεηά ηε δηαγξαθή ΢θιεξή αληεπίζεζε άζθεζε ν θ.Σαηνχιεο θαηά ηνπ Κψζηα Καξακαλιή κηα κέξα κεηά ηελ δηαγξαθή ηνπ ραξαθηεξίδνληαο ηνλ κέζα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ blog «ζπλέλνρν θαη επηθίλδπλν γηα ηελ ρψξα». Ο αλεμάξηεηνο πιένλ βνπιεπηήο απάληεζε θαη ζηα πεξί ζρεδίνπ ζπλσκνζίαο πνπ επηρείξεζαλ θπβεξλεηηθνί θχθινη λα ηνπ ρξεψζνπλ. «Με ηε ζεκεξηλή ηνπ πξάμε ν πξσζππνπξγφο απνθαιχπηεηαη σο ζπλέλνρνο», γξάθεη. «΢πλέλνρνο ζηε δηαθζνξά. ΢πλέλνρνο ζηελ αληθαλφηεηα. ΢πλέλνρνο ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Με ηε ζεκεξηλή ηνπ πξάμε ν πξσζππνπξγφο πήξε ζέζε. Αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα, δηάιεμε ηε δηαθζνξά απφ ηε δηαθάλεηα. Δπέιεμε ην λνζεξφ δξφκν ηεο ζπγθάιπςεο απφ ην «φια ζην θσο». Έλαο πξσζππνπξγφο ζε νκεξία θαη εγθισβηζκέλνο ζε πξνζσπηθά αδηέμνδα είλαη επηθίλδπλνο γηα ηε ρψξα». Άθεζε αθφκα αλνηρηφ ην ελδερφκελν γηα λέν θφκκα δειψλνληαο φηη «΢ήκεξα έρεη έιζεη ε ψξα λα θσλάμνπκε κε ζάξξνο ηα φζα θαη' ηδίαλ ζπδεηάκε. Αξθεηά κε ηηο ζησπειέο πιεηνςεθίεο! Αξθεηά κε ηηο δηεθζαξκέλεο θιεηζηέο νκάδεο εμνπζίαο! Ο ειιεληθφο ιαφο δελ αληέρεη άιινπο θιεξνλφκνπο θαη πξίγθηπεο ηεο πνιηηηθήο. Οη πνιίηεο ζέινπλ θαζαξέο ζέζεηο θαη φρη λα ςάρλνπλ λα ηηο αλαθαιχςνπλ ζηνπο ρεηκαξξψδεηο ιφγνπο ηνπ λενιατθηζκνχ έλζελ θαθείζελ. Οη πνιίηεο ζέινπλ αιιαγέο ζηε δσή ηνπο θαη φρη κεγαιφπλνα ζπλζήκαηα πνπ ε κφλε αιιαγή πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ είλαη ε παρπιή θαη πινχζηα δσή ησλ δηαθφξσλ θνκκαηηθνδίαηησλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ. Οη πνιίηεο δελ ζέινπλ άιια δηιήκκαηα: δεμηά ή αξηζηεξά. Ζ κφλε επηινγή είλαη κπξνζηά ή πίζσ. ΢ε απηφ ην θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε ρψξα "δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα"».

11 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ Δπφκελε Μέξα «Θα ιεηηνπξγψ σο αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο θαη ζα ςεθίδσ θαηά ζπλείδεζε» δήισζε ν Πέηξνο Σαηνχιεο ηελ επνκέλε ηεο δηαγξαθήο ηνπ.

«Γελ εμειέγε σο αλεμάξηεηνο, εμειέγε κε ηε ζεκαία ηεο Ν.Γ. θαη επηθεθαιήο ηνλ Κ. Καξακαλιή» απάληεζε ν γξακκαηέαο ηεο Κ.Δ. ηεο Ν.Γ. Λεπηέξεο Εαγνξίηεο θαη ηνλ θάιεζε λα παξαηηεζεί θαη λα επηζηξέςεη ηελ έδξα ηνπ. Απφ ηελ άιιε ε θπβέξλεζε απέθπγε λα πάξεη ζέζε γηα ην ζέκα ηεο έδξαο. «Ζ θπβέξλεζε ζπλερίδεη θαλνληθά, απνηειεζκαηηθά, νπζηαζηηθά ηε δνπιεηά ηεο» ηφληζε ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο. Ζηαλ φκσο επηθξηηηθφο κε ηα φζα έγξαςε ν Σαηνχιεο γηα ηνλ πξσζππνπξγφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ blog. «Σα ζρφιηα απηά ραξαθηεξίδνπλ εθείλνλ ν νπνίνο ηα θάλεη» δήισζε ν Β. Αληψλαξνο. ΢ε δειψζεηο ελαληίνλ ηνπ Σαηνχιε πξνέβεζαλ ζηειέρε ηεο Ν.Γ. ζηα ξαδηφθσλα .«Λππάκαη γηα ην γεγνλφο φηη κε ηελ επηκνλή ηνπ ζε κία γξακκή, ηελ νπνία ν ίδηνο επέιεμε, ηειηθψο κε απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ εηέζε εθηφο ηεο Κ.Ο.» δήισζε ν πθππνπξγφο Παηδείαο Αλδξέαο Λπθνπξέληδνο, πνπ εθιέγεηαη επίζεο ζηελ Αξθαδία θαη δελ έρνπλ ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνλ Σαηνχιε. «Ννκίδσ φηη ν θ. Σαηνχιεο -γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο- απήιαπζε κία δεκνζηφηεηα ε νπνία λνκίδσ φηη ήηαλ θάπσο δπζαλάινγε κε ηνλ ξφιν ελφο πξψελ πθππνπξγνχ» δήισζε ν βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. Αξγχξεο Νηηλφπνπινο ζηε ΝΔΣ 105,8. Σξεηο εκέξεο κεηά ηελ δηαγξαθή ηνπ, ν αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο έθαλε ηελ πξψηε δεκφζηα παξέκβαζε απνθεχγνληαο φκσο λα κηιήζεη γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ πξνζέζεηο. Αλαθέξζεθε ζην ζέκα ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε φηη δελ ηεξεί ηηο πξνεθινγηθέο ηεο δεζκεχζεηο. «Οη πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεγάιεο αλάγθεο πνπ έρεη ην νπνηνδήπνηε θφκκα, ηελ νπνία επαγγέιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηηο εθινγέο, αιιά ε θνηλσλία, νη πνιίηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα κέηξν γηα λα ζηαζκίδνπλ ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ππνζρέζεσλ. Καη απηφ είλαη έλα θξίζηκν ζέκα, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηεξάζηηα δεηήκαηα ζηε

θεξεγγπφηεηα

ηνπ

πνιηηηθνχ

καο

ζπζηήκαηνο».

«Οη επελδχζεηο ζηελ Παηδεία ζα πξέπεη λα απμεζνχλ, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο νη ζηνρεχζεηο», θαηέιεμε ν θ. Σαηνχιεο, δεηψληαο ζπλάκα απφ ην 11 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ππνπξγείν Παηδείαο λα αλαιάβεη ηε δέζκεπζε γηα ηα 15 εθαη. επξψ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνκήζεηα 266 ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ. ΜΑΝΧΛΖ΢: Απείιεζε κε παξαίηεζε ΢ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ ν ρψξνο ηεο δέμηαο βξέζεθε μαλά ζε δχζθνιε ζέζε απφ ηελ θίλεζε ηνπ Γ. Μαλψιε ν νπνίνο αθνχ απείιεζε κε παξαίηεζε κεηά ην «άδεηαζκα» πνπ δέρζεθε απφ ην Μαμίκνπ θαη ηε Ρεγίιιεο μαθληθά εκθαλίζηεθε κεηαλνεκέλνο. «Δίλαη απηνλφεην φηη πνηέ δελ είρα πξφζεζε λα δεκηνπξγήζσ πξνβιήκαηα ζην θφκκα θαη ηελ θπβέξλεζε» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά, αλαθνηλψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη «θαη βέβαηα παξακέλεη ζηε Βνπιή». Ο θ. Σξαγάθεο θαη θ. Αληψλαξνο επέθξηλαλ ηνλ βνπιεπηή, ελψ νη θπβεξλεηηθνί θχθινη κηινχζαλ γηα «ζθνδξή ελφριεζε Καξακαλιή». Χζηφζν, κεηά απφ πνιχσξε ζχζθεςε ζηα γξαθεία ηεο Ν.Γ. ζηε Βνπιή, δφζεθε ζπγρσξνράξηη ζηνλ βνπιεπηή. ΢ηνχθαο, Μετκαξάθεο, Παπιφπνπινο θαη Παλαγησηφπνπινο ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ ξσηήζεθαλ πψο ζα ιπζεί ν «γφξδηνο δεζκφο». Σειηθά θάιεζαλ θαη ηνλ Μαλψιε θαη θαηέιεμαλ ζηε θφξκνπια πνπ ζα έθιεηλε ην ζέκα. Ο κελ βνπιεπηήο λα θάλεη θνκςά κηα δήισζε κεηαλνίαο, νη δε Εαγνξίηεο θαη Σξαγάθεο λα δειψζνπλ φηη «κεηά ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ, ε παξαίηεζε ηνπ Γηάλλε Μαλψιε δελ έγηλε απνδεθηή, αθνχ, άιισζηε, νπδέπνηε ηνπ εδεηήζε». Γηα ηελ ηζηνξία ζπκίδνπκε φηη είραλ πξνεγεζεί θαη δχν επηζηνιέο ηνπ βνπιεπηή ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο Κ.Ο. θαη ζηνλ γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο κε ηηο νπνίεο ηνπο θαινχζε λα θάλνπλ απνδεθηή ηελ παξαίηεζή ηνπ εθφζνλ φκσο ζεσξνχλ φηη νη απφςεηο

ηνπ

πεξί

λενθηιεπζεξηζκνχ

αληηβαίλνπλ

ζηηο

αξρέο

ηεο

Ν.Γ.

Δπηθνηλσλία ηνπ γξακκαηέα ηεο Ν.Γ. ππήξμε θαη κε ηελ Νηφξα Μπαθνγηάλλε, πνπ κε ηελ νξγή ηεο πέηπρε λα θηλεηνπνηήζεη ην Μαμίκνπ θαη ηε Ρεγίιιεο. Ζ ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ δηεπθξίληζε φηη ηεο αξθεί ην κήλπκα πνπ δφζεθε ζηνλ Μαλψιε, ν νπνίνο, παξεκπηπηφλησο, είλαη θίια πξνζθείκελνο ζηνλ Αληψλε ΢ακαξά, θαη ηφληζε φηη δελ επηζπκεί ηελ θεθαιή ηνπ επί πίλαθη. «Σν ζέκα ζεσξείηαη ιήμαλ» δήισζε ν Σξαγάθεο φηαλ λχρηα πηα έβγαηλαλ απφ ηε Βνπιή κε ηνλ Εαγνξίηε θαη ηνλ Μαλψιε. Σξηθπκία ζην Αηγαίν κε Παπιίδε Έλα νηθνλνκηθφ- πνιηηηθφ ζθάλδαιν απείιεζε γηα αθφκε κία θνξά ηελ απηνδπλακία ηεο Ν.Γ. Ο πξψελ ππνπξγφο Αηγαίνπ Αξηζηνηέιεο Παπιίδεο θέξεηαη λα δέρηεθε 11 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ δσξνδνθία κε ζηφρν ηελ αλάιεςε ηεο επηδνηνχκελεο άγνλεο γξακκήο ηνπ Αηγαίνπ. Ζ θπβέξλεζε βξέζεθε αληηκέησπε κε ην ελδερφκελν λα νδεγεζεί ζε παξαίηεζε θαη θαη΄ επέθηαζε ζε πξφσξεο εθινγέο ζε πεξίπησζε παξαπνκπήο ηνπ πξψελ βνπιεπηή. Έπξεπε λα δηαζθαιηζηεί ε παξαίηεζε ηνπ Αξ. Παπιίδε απφ ην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ επηιαρφληα. Ο πξψελ ππνπξγφο δήισζε πάλησο φηη δελ ζθνπεχεη λα παξαηηεζεί θαη θάπνηνη ζηε Ν.Γ. πηζηεχνπλ φηη απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή ζηνλ Κ. Καξακαλιή γηα πξνζθπγή ζε εθινγέο. Σν ζθάλδαιν μέζπαζε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ κε ηελ θαηαγγειία ηνπ εθνπιηζηή Φψηε Μαλνχζε

γηα ηε δσξνδνθία ηνπ πξψελ ππνπξγνχ, πξνζθνκίδνληαο απνδεηθηηθά

ζηνηρεία ζηελ δηθαηνζχλε φπσο ε απφδεημε είζπξαμεο ρξεκάησλ απφ ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ πξψελ ππνπξγνχ. «Πξνζθφκηζα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο παξάλνκεο πξάμεηο Παπιίδε. Ο πξσζππνπξγφο φηαλ ξσηήζεθε γηα ηελ ππφζεζε ζηε ΓΔΘ ηνπ παξείρε πνιηηηθή θάιπςε. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ην έπξαμε απφ θαθή πιεξνθφξεζε θαη φρη γηαηί ήζειε λα θαιχςεη ηνλ ζηελφ ηνπ ζπλεξγάηε», δήισζε ν θ. Μαλνχζεο, ν νπνίνο, απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε, πξφζζεζε: «Πξηλ πάσ ζηε Γηθαηνζχλε είρα απεπζπλζεί ζηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη είρα ζηείιεη θαη πξνζσπηθή επηζηνιή ζηνλ Παπιίδε πνπ ηνπ αλέθεξα γηα ην αδηέμνδν. Καη αλαγθαζηηθά δήηεζα θαη απφ ηνλ πξψελ βνπιεπηή Εαραξάθε λα ελεκεξψζεη ηνλ πξσζππνπξγφ. Ο θ. Αγγέινπ (ν δηεπζπληήο ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ) ήμεξε απφ ηελ αξρή ηη είρε ζπκβεί θαη θάιεζε ακέζσο ηνλ θ. Παπιίδε γηα εμεγήζεηο. Έπεηηα απφ απηφ, ν Παπιίδεο θαηέθπγε ζηε Γηθαηνζχλε γηα λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηνπ αλνκίεο. Δγψ δήηεζα λα θαηαζέζσ ζηελ επηηξνπή αιιά αθφκε πεξηκέλσ. Απηφ πνπ ζέινπκε είλαη λα κελ παξαγξαθεί ην αδίθεκα, θάηη πνπ ζα ζπκβεί ζε ιίγνπο κήλεο». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν δηθεγφξνο ηνπ θ. Μαλνχζε, Μηράιεο Γεκεηξαθφπνπινο, αλέθεξε: «Βηψλνπκε άζρεκεο θαηαζηάζεηο, φπνπ πνιηηηθνί άληξεο δπζηπρψο αζρνινχληαη κφλν κε ην πψο ζα ιχζνπλ ηα νηθνλνκηθά, πξνζσπηθά θαη ζεμνπαιηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Δλ πξνθεηκέλσ, ηα πνιηηηθά αδηθήκαηα πνπ ηειέζηεθαλ παξαγξάθνληαη ηνλ Ηνχλην πνπ ιήγεη ε θνηλνβνπιεπηηθή ζχλνδνο».

11 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Β.6. Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΗΚΟ Δμνκνίσζε νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ-γπλαηθψλ δεηά ην Δπξσδηθαζηήξην Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έθξηλε ζηηο 26 Μαξηίνπ φηη ε Διιάδα παξαβίαζε ην θνηλνηηθφ δίθαην εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ θχισλ σο πξνο ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη δεηά εμνκνίσζε νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο. ΢ηελ απφθαζή ηνπ, ην Γηθαζηήξην επεζήκαλε φηη ν θαζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ πεξί ειηθίαο θαη θαλφλσλ πεξί ειάρηζηεο πξναπαηηνχκελεο ππεξεζίαο δηαθνξεηηθψλ, αλαιφγσο ηνπ θχινπ, γηα ηε ρνξήγεζε ζπληάμεσλ κε βάζε ζρέζε εξγαζίαο ζε επξηζθφκελνπο ζε απνιχησο φκνηεο ή παξφκνηεο θαηαζηάζεηο εξγαδνκέλνπο, αληέβαηλε ζηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Σν Γηθαζηήξην έδσζε πεξηζψξην ηξηψλ κελψλ ζηελ Διιάδα ψζηε λα εμνκνηψζεη ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Αλαιπηηθά ηί πξνέβιεπε ε απφθαζε ΢χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, νη θαλφλεο ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνβιέπνπλ γηα ηηο γπλαίθεο, ηδίσο ηηο κεηέξεο, επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηνπο άλδξεο, ρσξίο λα απνθαζηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ νη γπλαίθεο ελδέρεηαη λα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Καηά ην Γηθαζηήξην, νη δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ θψδηθα πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ

δελ

αληηζηαζκίδνπλ

ηα

κεηνλεθηήκαηα

πνπ

αληηκεησπίδνπλ

ζηε

ζηαδηνδξνκία ηνπο νη γπλαίθεο πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη, βνεζψληαο ηηο γπλαίθεο απηέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. ΋πσο ππνζηεξίδεη ην Γηθαζηήξην, ε αξρή απηή δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίδνπλ ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ην ιηγφηεξν εθπξνζσπνχκελν θχιν λα ζπλερίζεη κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξνιακβάλνπλ ή αληηζηαζκίδνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία Δμάιινπ, γηα λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο, νη εζληθέο ξπζκίζεηο πξέπεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, λα βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 11 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ γπλαηθψλ λα αληαγσλίδνληαη ηνπο άλδξεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα αθνινπζνχλ ζηαδηνδξνκία

ππφ

ζπλζήθεο

ηζφηεηαο

κε

απηνχο.

΢ηε ζπλέρεηα ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε ΢πλζήθε ηεο ΔΔ απαγνξεχεη θάζε δηάθξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ ακνηβή, αζρέησο

ησλ

ξπζκίζεσλ

απφ

ηηο

νπνίεο

απνξξέεη

ε

αληζφηεηα

απηή.

΢ηελ πξνζθπγή ηεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην λα δηαπηζηψζεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ θψδηθα πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ ( Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 166/2000, ηεο 3εο Ηνπιίνπ 2000), πνπ πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ ειάρηζηε πξναπαηηνχκελε ππεξεζία, παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Ζ Δπηηξνπή εθηίκεζε φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα πξνβιέπεη ιηγφηεξν επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλδξψλ ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ γπλαηθψλ. ΋πσο αλαθέξεη ην Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζή ηνπ, ε Διιάδα δελ ακθηζβήηεζε ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, αιιά ππνζηήξημε φηη ην ειιεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, σο εθ ηνπ λφκνπ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΢πλζήθεο, αιιά ζε απηφ ηεο νδεγίαο 79/7/EΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, πεξί ηεο πξννδεπηηθήο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, ε νπνία δελ ζίγεη ηελ επρέξεηα πνπ έρνπλ ηα θξάηε κέιε λα απνθιείνπλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδνηήζεσο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε δηαθνξεηηθή απηή κεηαρείξηζε αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θνηλσληθφ ξφιν ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ζπληζηνχζε κέηξν ην νπνίν αληηζηάζκηδε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ιφγσ ηεο παξακνλήο

ηνπο

ζηελ

αγνξά

εξγαζίαο

γηα

ζπληνκφηεξν

ρξφλν.

Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη, επίζεο, φηη, ζχκθσλα κε ηε ΢πλζήθε ΔΚ, θάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ηεο απηήο αμίαο. Χο «ακνηβή» λννχληαη νη απνδνρέο θαη φια ηα άιια νθέιε, πνπ παξέρνληαη άκεζα ή έκκεζα, ζε ρξήκαηα ή ζε είδνο, απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν, ιφγσ ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο.

11 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ έλλνηα ηεο ακνηβήο δελ πεξηιακβάλεη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ξπζκίδνληαη απεπζείαο απφ ηνλ λφκν, αιιά ηηο παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ελφο ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν, θαηά ηα νπζηψδε, απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ζέζεσο ηελ νπνία θαηείρε ν ελδηαθεξφκελνο. Σν Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη δερζεί κε ηε λνκνινγία

ηνπ,

γηα

ηνλ

ραξαθηεξηζκφ

ελφο

ζπληαμηνδνηηθνχ

ζπζηήκαηνο,

απνθαζηζηηθφ θξηηήξην απνηειεί κφλνλ ε ζρέζε εξγαζίαο (ην γεγνλφο φηη ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ιφγσ ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ πξψελ εξγνδφηε ηνπ), ελψ ν ηξφπνο ρξεκαηνδνηήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ

ζπζηήκαηνο

δελ

ζπληζηά

απνθαζηζηηθφ

ζηνηρείν.

Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε ρνξεγνχκελε βάζεη ηνπ ειιεληθνχ θψδηθα ζχληαμε πιεξνί, θαη‟ νπζίαλ, ηα ηξία θξηηήξηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη επηηξέπνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ακνηβήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΢πλζήθεο: Ζ ζχληαμε θαηαβάιιεηαη ζε κηα επξεία θαη δηαθνξνπνηεκέλε σο πξνο ηε ζχλζεζε νκάδα εξγαδνκέλσλ ε νπνία -κνινλφηη απαξηίδεηαη απφ εηεξφθιεηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, κε εληειψο δηαθνξεηηθά είδε θαζεθφλησλ θαη εληειψο δηαθνξεηηθά είδε ζρέζεσλ εξγαζίαο- δηαθξίλεηαη ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδεη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ην θξάηνο ή κε άιινπο εξγνδφηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ΠΗ΢Χ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑ΢Ζ Ζ άκεζε πξνζαξκνγή ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ απφθαζε ζεκαίλεη αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο απφ 5 έσο 15 έηε θαη θαηάξγεζε θάζε πξφβιεςεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο. Καζψο ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ επλντθψλ νξίσλ ειηθίαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ γηα ηνπο άλδξεο είλαη πνιχ κεγάιε (έσο 15 έηε) είλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε δελ κπνξεί λα δηαλπζεί κε εμάκελα. Κάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε 30 έηε (έμη κήλεο αλά έηνο).

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν λένο Κψδηθαο Πνιηηηθψλ θαη ΢ηξαηησηηθψλ Τπαιιήισλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα απμεζνχλ ηα φξηα ειηθίαο, λα αιιάμεη ζχληνκα, θάηη πνπ ζα εμαξηεζεί

απφ

ην

απνηέιεζκα

ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

κε

ηελ

Κνκηζηφλ.

Ζ πξνζαξκνγή (αχμεζε) ησλ νξίσλ αλακέλεηαη λα αξρίζεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη 11 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ζα πξνζηίζεληαη αξθεηά ρξφληα ζηα φξηα ειηθίαο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο απφ εδψ θαη πέξα, ψζηε ε εμίζσζε λα νινθιεξσζεί ζε κηα πεληαεηία απφ ην

Β. 7. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ FYROM ζην δξφκν γηα έληαμε ζηε Δ.Δ Πξψηα ην φλνκα, κεηά ε έληαμε «Αλ δελ ιπζεί ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο κε ακνηβαία ζπκθσλία, ε Διιάδα δελ ζα επηηξέςεη ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Δ.Δ. θαη ΠΓΓΜ», δήισζε ζηηο 16 Μαξηίνπ ε ΤΠΔΞ, Νηφξα Μπαθνγηάλλε απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε ΢θνπηαλήο δεκνζηνγξάθνπ. Αθνξκή ζηάζεθε ε έθζεζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ΠΓΓΜ, ζηελ νπνία θαιείηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ζην ΢πκβνχιην Τπνπξγψλ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ έληαμε ηεο ΠΓΓΜ. ΢πγθεθξηκέλα κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (478 ςήθνπο ππέξ, 92 θαηά θαη 42 απνρέο), ε Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ζηηο 12 Μαξηίνπ ηελ έθζεζε γηα ηελ «πξφνδν» πνπ εκθαλίδεη ε FYROM ζην δξφκν γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ., πηνζεηψληαο έλα θείκελν ζην νπνίν, αληί λα λνπζεηείηαη ε θπβέξλεζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο λα επηζπεχζεη ηηο δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο, λνπζεηείηαη ε Διιάδα. Ζ ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Νηφξα Μπαθνγηάλλε, εξσηεζείζα γηα ηε ζέζε ηεο Διιάδαο, δηεπθξίληζε φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ην ΢πκβνχιην θαη απαηηείηαη νκνθσλία ησλ 27. Καη μεθαζάξηζε φηη ε Αζήλα δελ πξφθεηηαη λα απνδερζεί πξφηαζε γηα έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Δ.Δ. - ΢θνπίσλ, αλ δελ έρεη επηηεπρζεί ακνηβαία ιχζε ζην ζέκα ηνπ νλφκαηνο. Πξνθιήζεηο απφ ΠΓΓΜ θαη Σνπξθία Σηο ζέζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηα δχν ζεκαληηθά δηπισκαηηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ , ηελ πξνζθπγή ηεο ΠΓΓΜ ζηε Υάγε θαη ηηο έξεπλεο ηνπ λνξβεγηθνχ πινίνπ ππέξ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε ειιεληθά ρσξηθά χδαηα, παξνπζίαζε ν εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Γηψξγνο Κνπκνπηζάθνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζπληαθηψλ. Γηα ην κελ δήηεκα ηεο πξνζθπγήο ηεο ΠΓΓΜ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο γηα παξαβίαζε άξζξνπ ηεο Δλδηάκεζεο ΢πκθσλίαο ηφληζε φηη ε Διιάδα δελ έρεη πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα θαη μεθαζάξηζε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ΢πκθσλία δελ έρεη θαηαγγειζεί ε 11 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη αθφκε ζε ηζρχ. Παξαδέρηεθε φκσο φηη επίζεκα ε δηαπξαγκάηεπζε βξίζθεηαη ζε κηα ηδηφηππε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εθφζνλ ε ΠΓΓΜ δελ έρεη νξίζεη θαη πάιη δηαπξαγκαηεπηή. Ο θ. Κνπκνπηζάθνο δηαβεβαίσζε φηη ζηελ Υάγε ζα ζπδεηεζεί απνθιεηζηηθά ην ζέκα παξαβίαζεο ηεο Δλδηάκεζεο ΢πκθσλίαο θαη φρη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ησλ ΢θνπίσλ. Σφληζε δε φηη «ε Διιάδα ζα αλαιχζεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο ζην Γηθαζηήξην. Γελ ππήξμε πνηέ απφ ειιεληθήο πιεπξάο ζθέςε γηα θαηαγγειία ηεο Δλδηάκεζεο ΢πκθσλίαο. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα καο ήηαλ πάληα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ακνηβαία απνδεθηή ιχζε ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο». ΢ρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζε ν θ. Νίκηηο, ν θ. Κνπκνπηζάθνο ζεκείσζε φηη κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά θαη πξφζζεζε φηη ν Έιιελαο δηαπξαγκαηεπηήο πξέζβεο Αδακάληηνο Βαζηιάθεο ελεκέξσζε ηνλ θ. Νίκηηο γηα ηηο ζέζεηο ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε ηνπο ζην Λνλδίλν. ΢ε φηη αθνξά ην ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ην πινίν «Μαιέλε ΋ζηεξβνιλη» λνξβεγηθήο εηαηξείαο, ην νπνίν ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο δηελεξγνχζε έξεπλεο εληφο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο, ν θ. Κνπκνπηζνχθνο δήισζε φηη ην ελ ιφγσ ζθάθνο θηλείηαη πιένλ εθηφο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Δπηζήκαλε επίζεο φηη

«ε

πινηνθηήηξηα εηαηξεία έρεη ελεκεξσζεί αθξηβψο γηα ην πνην ηκήκα ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Σνπξθία σο ηφπνο ησλ εξεπλψλ βξίζθεηαη εληφο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο, φπνπ ε Διιάδα αζθεί βεβαίσο θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη δελ κπνξεί λα γίλνληαη γεσθπζηθέο κειέηεο ή έξεπλεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο». Μπαθνγηάλλε ζε επίζεκε ζπλεξγαζία κε Οκπάκα Σελ πξψηε επίζεκε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε Οκπάκα ζε ΝΑΣΟτθφ επίπεδν είρε ζηηο 5 Μαξηίνπ ε ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Νη. Μπαθνγηάλλε, ζηελ Άηππε ΢χλνδν ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο. Ζ ζχλνδνο απηή είλαη «πξνπαξαζθεπαζηηθή» ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ηεο ΢πκκαρίαο, πνπ ζα γίλεη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. Οη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπο αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αθγαληζηάλ, κε ηνπο Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο πνπ παξακέλνπλ απξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ επηπιένλ δπλάκεηο, ηελ θαηάζηαζε ζην Κφζνβν θαη θπξίσο κε ηε ζρέζε ηεο ΢πκκαρίαο κε ηε Ρσζία, πνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά ην κειινληηθφ θαζεζηψο ζρέζεσλ ηνπ ΝΑΣΟ κε ηε Γεσξγία θαη ηελ Οπθξαλία. Καηα

12 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ηε ζπλάληεζε εμεηάζηεθε αθφκα ην θείκελν ηεο «Γηαθήξπμεο γηα ηε ζπκκαρηθή αζθάιεηα» πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηε ΢χλνδν Κνξπθήο ηνλ Απξίιην. Πξψηε ζπλάληεζε Μπαθνγηάλλε- Κιίληνλ ΢ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Νηφξα Μπαθνγηάλλε ζπλαληήζεθε ζηελ Οπάζηγθηνλ

κε ηελ

ακεξηθαλίδα ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Υίιαξη Κιίληνλ. «Δίκαη πνιχ ραξνχκελε πνπ θαισζνξίδσ κηα θίιε ζηελ Οπάζηγθηνλ θαη ζην ΢ηέηη Νηηπάξηκελη». Απηφ δήισζε κεηαμχ άιισλ ε ακεξηθαλίδα ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Υίιαξη Κιίληνλ ππνδερφκελε ηελ ειιελίδα νκφινγφ ηεο ζην ΢ηέηη Νηηπάξηκελη.

Ζ θ. Κιίληνλ πξφζζεζε φηη ε θ. Μπαθνγηάλλε δελ είλαη άγλσζηε νχηε ζηελ πφιε, νχηε ζην ππνπξγείν θαη ηφληζε φηη απνηειεί ηηκή γηα ηελ ίδηα πνπ ππνδέρεηαη ηελ ειιελίδα ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θ. Μπαθνγηάλλε εμέθξαζε ηε ραξά ηεο πνπ βξηζθφηαλ θαη πάιη ζηελ Οπάζηλγθηνλ θαη ζεκείσζε φηη πξνζβιέπεη ζε ζπλεξγαζία. Ζ ειιελίδα ππνπξγφο εθηίκεζε φηη αξρίδεη κηα λέα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ βνχιεζε γηα εκβάζπλζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζρέζεο. Σφληζε φηη κε ηελ ακεξηθαλίδα νκφινγφ ηεο ζπδήηεζαλ ηηο ειιελνηνπξθηθέο θαη επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο, ην Κππξηαθφ, αιιά θαη επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα φπσο ε Μέζε Αλαηνιή θαη, ιφγσ ηεο πξνεδξίαο ηνπ ΟΑ΢Δ, ζέκαηα ηνπ Καπθάζνπ θαη νη ζπλνκηιίεο κε ηε Ρσζία. .

Νηφξα ε αξρεγφο ηνπ ΟΑ΢Δ Σελ πξνεδξία ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ 56 θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ΢Δ, ηελ αλέιαβε ε Διιάδα γηα ην 2009. Ζ Αζήλα θηινδνμεί λα αζθήζεη κηα δξαζηήξηα πξνεδξία θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο έληηκνο δηακεζνιαβεηήο ζηηο αλνηρηέο ή παγσκέλεο δηελέμεηο ζηελ Δπξψπε. Ζ θ. Μπαθνγηάλλε ραξαθηήξηζε «πξφθιεζε γηα ηελ Διιάδα» ηελ αλάιεςε ηεο πξνεδξίαο, ζηελ νπνία, φπσο είπε, «είκαζηε έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχκε».

12 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ηηο 13 Ννεκβξίνπ ζε εηδηθή εθδήισζε ε ππνπξγφο ζπδήηεζε κε ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ νξγαληζκνχ Μάξθ Πεξίλ ληε Μπξηζακπφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο. Μεηαμχ ησλ άιισλ ε ειιεληθή πξνεδξία αλέθεξε φηη ζα αθηεξψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ρξφλν δξάζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κε έκθαζε ζηε Γεσξγία. Ζ ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ παξαηήξεζε αθφκε φηη ε πξφζθαηε θξίζε ζηνλ Καχθαζν κπνξεί λα είλαη ε αθνξκή γηα κηα λέα ζπλνιηθή αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο ηνπ ΟΑ΢Δ, κλεκνλεχνληαο ηε Γαιιία θαη ηε Ρσζία, πνπ επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο έλαξμεο ελφο ηέηνηνπ δηαιφγνπ. Ζ θ. Μπαθνγηάλλε άθεζε αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα θαηαιήμεη ν δηάινγνο απηφο ζε επίπεδν ΢πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ ΟΑ΢Δ, ηνλίδνληαο φηη «εθφζνλ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε ην απνθαζίζνπλ, ζα είκαζηε έηνηκνη λα θηινμελήζνπκε ηελ φπνηα ζπλάληεζε». ΢ε δειψζεηο ηεο, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, αλέθεξε φηη πξνηεξαηφηεηα ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζα είλαη ε επηζηξνθή ησλ 8 ζηξαηησηηθψλ παξαηεξεηψλ ηνπ ΟΑ΢Δ ζηε Νφηηα Οζεηία. «Θα θάλνπκε θάζε απαξαίηεηε πξνζπάζεηα», είπε ε θ. Μπαθνγηάλλε. «Πξέπεη λα ππάξρνπλ επί ηφπνπ παξαηεξεηέο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα λα έρνπκε κηα πιήξε θαη ξεαιηζηηθή εηθφλα απηνχ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Θα βξνχκε ηε ιχζε αλ ππάξρεη ε θαιή δηάζεζε φισλ ησλ πιεπξψλ». Ζ Διιάδα, σο πξνεδξεχνπζα ρψξα ηνπ ΟΑ΢Δ, ζηάζεθε δίπια ζην Βειηγξάδη πξνθεηκέλνπ ε ΢εξβία λα νινθιεξψζεη ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκά ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο θαη ζηελ πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, δήισζε ε Νη. Μπαθνγηάλλε κεηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ ΢έξβν νκφινγφ ηεο θ. Γέξεκηηο. Ζ θ. Μπαθνγηάλλε ε νπνία επηζθέθηεθε ηε Πξίζηηλα, ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ επαλέιαβε φηη ν ΟΑ΢Δ δελ ππεηζέξρεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ είλαη ηεο επζχλεο ηνπ, δειαδή δελ αζρνιείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ. Καη αθαδεκατθφο ε Νηφξα, ζηε Γαιιία Ζ ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Νηφξα Μπαθνγηάλλε ηηκήζεθε ζηηο 9 Μαξηίνπ ζην Παξίζη, ζε ηειεηή ππνδνρήο ηεο σο ηζφβηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέινπο ηεο Αθαδεκίαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ είλαη ην παιαηφηεξν πλεπκαηηθφ ίδξπκα ηεο Γαιιίαο θαη επηθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηε κειέηε θαη έξεπλα ησλ επηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ. Θα είλαη ε κνλαδηθή γπλαίθα πνπ ζα εθπξνζσπείηαη

12 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ζε απηή ηελ νκάδα ησλ 12 αιινδαπψλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ πνιηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ. Ζ εθινγή ηεο έγηλε ζηηο 30 Ηνπλίνπ, ζρεδφλ νκφθσλα (κε 24 ςήθνπο ζην ζχλνιν ησλ 25), πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ηε ζέζε πνπ ρήξεπζε χζηεξα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Γεξκαλνχ δηαπξεπνχο θηινζφθνπ θαη θπζηθνχ Καξι Φξίληξηρ θνλ Βάηηζεθεξ, αδειθνχ ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ηεο Γεξκαλίαο Ρίραξλη θνλ Βάηηζεθεξ. «Ζ επξσπατθή αιιειεγγχε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ», ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε κε ηνλ Γάιιν πξσζππνπξγφ, Φξαλζνπά Φηγηφλ, φπσο εμήγεζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο. «΢πδεηήζακε θπξίσο ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο αιιειεγγχεο, ηδηαίηεξα ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, κηα πξφηαζε ηελ νπνία ε Γαιιία έρεη θαηαζέζεη.

Σνλ ελεκέξσζα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα

καο, γηα ην ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα πνπ ε Διιάδα ζα αθνινπζήζεη. Δίλαη ζεκαληηθφ,

δχν

θπβεξλήζεηο

πνπ

έρνπλ

πνιιέο

θνηλέο

πξνζεγγίζεηο,

λα

αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κηαο πνιχ δχζθνιεο γηα φιε ηελ Δπξψπε ζηηγκήο, απφ ηελ νπνία φκσο ηειηθψο πηζηεχσ εγψ θαη πηζηεχεη θαη ν πξσζππνπξγφο φηη ζα βγνχκε δπλαηφηεξνη». Καη πξφζζεζε: «Γελ είκαη αηζηφδνμε, έρσ πίζηε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζηηο ειιεληθέο δπλάκεηο. Πηζηεχσ φηη κπνξεί λα δπζθνιεπηνχκε, αιιά ηειηθά απφ απηή ηελ θξίζε ζα βγνχκε δπλαηνί». Ζ Διιάδα ζηεξίδεη ηε ΢εξβία Ζ Διιάδα ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΢εξβίαο γηα έληαμή ηεο ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζην ΝΑΣΟ, απηφ δηεκήλπζε ζηνλ ΢έξβν πξσζππνπξγφ Μίξθν Σζβέηθνβηηο πνπ επηζθέπηεηαη ηε ρψξα καο, ν πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνινο Παπνχιηαο θαη ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο Καξακαλιήο. Καηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ ΢έξβν νκφινγν ηνπ Μίξθν Σζβέξθνβηηο, ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο Καξακαλιήο εμήξε ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ ραξαθηεξίδνληαο ηε ΢εξβία ζηξαηεγηθφ ζχκκαρν ηεο Διιάδαο.

12 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Σηο ζέζεηο ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηα δχν ζεκαληηθά δηπισκαηηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ , ηελ πξνζθπγή ηεο ΠΓΓΜ ζηε Υάγε θαη ηηο έξεπλεο ηνπ λνξβεγηθνχ πινίνπ ππέξ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε ειιεληθά ρσξηθά χδαηα, παξνπζίαζε ν εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Γηψξγνο Κνπκνπηζάθνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζπληαθηψλ. Γηα ην κελ δήηεκα ηεο πξνζθπγήο ηεο ΠΓΓΜ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο γηα παξαβίαζε άξζξνπ ηεο Δλδηάκεζεο ΢πκθσλίαο ηφληζε φηη ε Διιάδα δελ έρεη πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα θαη μεθαζάξηζε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ΢πκθσλία δελ έρεη θαηαγγειζεί ε ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη αθφκε ζε ηζρχ. Παξαδέρηεθε φκσο φηη επίζεκα ε δηαπξαγκάηεπζε βξίζθεηαη ζε κηα ηδηφηππε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εθφζνλ ε ΠΓΓΜ δελ έρεη νξίζεη θαη πάιη δηαπξαγκαηεπηή. Ο θ. Κνπκνπηζάθνο δηαβεβαίσζε φηη ζηελ Υάγε ζα ζπδεηεζεί απνθιεηζηηθά ην ζέκα παξαβίαζεο ηεο Δλδηάκεζεο ΢πκθσλίαο θαη φρη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ησλ ΢θνπίσλ. Σφληζε δε φηη «ε Διιάδα ζα αλαιχζεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο ζην Γηθαζηήξην. Γελ ππήξμε πνηέ απφ ειιεληθήο πιεπξάο ζθέςε γηα θαηαγγειία ηεο Δλδηάκεζεο ΢πκθσλίαο. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα καο ήηαλ πάληα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ακνηβαία απνδεθηή ιχζε ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο». ΢ρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζε ν θ. Νίκηηο, ν θ. Κνπκνπηζάθνο ζεκείσζε φηη κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά θαη πξφζζεζε φηη ν Έιιελαο δηαπξαγκαηεπηήο πξέζβεο Αδακάληηνο Βαζηιάθεο ελεκέξσζε ηνλ θ. Νίκηηο γηα ηηο ζέζεηο ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε ηνπο ζην Λνλδίλν. ΢ε φηη αθνξά ην ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ην πινίν «Μαιέλε ΋ζηεξβνιλη» λνξβεγηθήο εηαηξείαο, ην νπνίν ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο δηελεξγνχζε έξεπλεο εληφο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο, ν θ. Κνπκνπηζνχθνο δήισζε φηη ην ελ ιφγσ ζθάθνο θηλείηαη πιένλ εθηφο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Δπηζήκαλε επίζεο φηη

«ε

πινηνθηήηξηα εηαηξεία έρεη ελεκεξσζεί αθξηβψο γηα ην πνην ηκήκα ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Σνπξθία σο ηφπνο ησλ εξεπλψλ βξίζθεηαη εληφο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο, φπνπ ε Διιάδα αζθεί βεβαίσο θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη δελ κπνξεί λα γίλνληαη γεσθπζηθέο κειέηεο ή έξεπλεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο».

Β.8. ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ: Απφ εζληθά ζε ηδησηηθά θηεξά Με κηα ζχληνκε ηειεηή ζην Εάππεην Μέγαξν ππνγξάθεθαλ ζηηο 23 Μαξηίνπ 2009, νη ζπκθσλίεο αλάκεζα ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηε MIG κε αληηπξφεδξν ηνλ θ. 12 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Βγελφπνπιν, γηα ηελ πψιεζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο. Μεηά απφ 35 ρξφληα ν θξαηηθφο αεξνκεηαθνξέαο απνθηά

πιένλ ηδησηηθά θηεξά

θαη μεθηλά ηε λέα ηνπ

πνξεία. ΢πγθεθξηκέλα, ππεγξάθεζαλ νη ηειηθέο ζπκθσλίεο αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ θαη ζρεηηθψλ λνκηθψλ εγγξάθσλ, γηα ηελ εμαγνξά ηεο Pantheon Airways (πηεηηθφ έξγν), ηεο MRO NewCo (ηερληθή βάζε) θαη ηεο Ground Handling NewCo (επίγεηα εμππεξέηεζε). Οη ζπκθσλίεο απηέο ηεινχλ ππφ ηνλ φξν ηεο θχξσζεο απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο επφκελεο εβδνκάδεο, κεηά απφ ηελ νπνία ζα απνθηήζνπλ ηζρχ λφκνπ. ΢ηελ εθδήισζε παξεπξέζεζαλ νη Τπνπξγνί Οηθνλνκίαο Γηάλλεο Παπαζαλαζίνπ, Αλάπηπμεο, Κσζηήο Υαηδεδάθεο θαη Μεηαθνξψλ, Δπξηπίδεο ΢ηπιηαλίδεο, ε Τπνπξγφο Απαζρφιεζεο Φάλε Πάιιε Πεηξαιηά θαη ν αληηπξφεδξνο ηεο MIG Αλδξέαο Βγελφπνπινο. Καξακαλιήο «Μαθξά ε πξνζπάζεηα γηα ζσηεξία» Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Κψζηαο Καξακαλιήο, ζε δήισζή ηνπ κεηά ηελ ηειεηή ζην Εάππεην, επεζήκαλε πσο «νινθιεξψζεθε κε επηηπρία κηα καθξά θαη δχζθνιε πξνζπάζεηα γηα ηε ζσηεξία ηεο Οιπκπηαθήο θαη γηα ην πέξαζκά ηεο ζε κηα θαηλνχξηα επνρή», ηνλίδνληαο πσο ε λέα Οιπκπηαθή ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θξαηψληαο ην ίδην φλνκα θαη ην ίδην ζήκα. Αλέθεξε πσο ε πεξίνδνο παξαθκήο ηεο Οιπκπηαθήο, ε νπνία ηαπηίζηεθε κε δπζβάζηαρηα βάξε γηα ηνπο Έιιελεο θνξνινγνπκέλνπο θαη κε ζνβαξά λνκηθά πξνβιήκαηα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έθιεηζε νξηζηηθά. «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζα ζηακαηήζνπλ λα πιεξψλνπλ έλα εθαηνκκχξην επξψ ηελ εκέξα, γηα ηε ζπληήξεζε κηα ππεξρξεσκέλεο εηαηξείαο πνπ δελ κπνξνχζε λα νξζνπνδήζεη κε δηαρεηξηζηή ην Γεκφζην», είπε ν θ. Καξακαλιήο θαη πξφζζεζε πσο ππνινγίδεηαη φηη ε λέα εηαηξεία ζα ζπλεηζθέξεη θάζε ρξφλν ζηα δεκφζηα ηακεία εθαηφλ πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ.

12 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο θ. Καξακαλιήο επεζήκαλε πσο «ε εμέιημε απηή απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη ε ιχζε ηνπ ρξφληνπ απηνχ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα πνιχ δχζθνιε δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία». Χζηφζν ε αιιαγή ζειίδαο γηα ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία αλαθνηλψζεθε δηα ζηφκαηνο ηνπ ππνπξγνχ αλάπηπμεο θ. Υαηδεγάθε, ζηα ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ φπνπ ν νκίινο M.I.G. θαη ε θπβέξλεζε ζπκθψλεζαλ ηε πψιεζε ηνπ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα. Ο λένο ηδηνθηήηεο θ. Βγελφπνπινο πξνψζεζε ην ζρέδην αλάθακςεο ηεο εηαηξίαο, κε άκεζεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, αλαδηάξζξσζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη επελδχζεηο ζηελ αγνξά αεξνζθαθψλ πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ηα 100 εθ . επξψ. *Γηα

ηνλ

ηνκέα

ηεο

επίγεηαο

εμππεξέηεζεο ε ζπκθσλία πξνβιέπεη παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κία εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ

λα

νινθιεξσζνχλ

νη

ζπλνκηιίεο κεηαμχ MIG θαη Swissport. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ζεκείσζαλ νη ζχκβνπινη

ηδησηηθνπνίεζεο,

ε

MIG

δεζκεχεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εμαγνξά θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ ηεο επίγεηαο εμππεξέηεζεο αλ, ηειηθά, ε Swissport εθδειψζεη ζρεηηθή αδπλακία. *Ζ MIG δεζκεχεηαη αθφκα πσο δελ ζα πξνρσξήζεη ζε πψιεζε ηεο λέαο εηαηξείαο πξηλ παξέιζεη ην 12κελν. *΢εκεηψλεηαη δε, πσο ζηε ζπκθσλία δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ πξφζεζε ηεο MIG λα κεηαβηβάζεη πνζνζηφ ηεο Οιπκπηαθήο πίζσ ζην Γεκφζην, εθηφο εάλ ην δεηήζεη ε θπβέξλεζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο επφκελεο εζληθέο εθινγέο. *Ζ MIG πξνβιέπεηαη λα έρεη απφ εδψ θαη ζην εμήο παξνπζία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Οιπκπηαθήο. Ζ εηαηξεία αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ζε επίπεδν ζηειερψλ, ψζηε λα δηακνξθψζεη έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη λα αλαδεηήζεη αεξνζθάθε απφ ηε δηεζλή αγνξά. Ζ επελδπηηθή εηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα αγνξάζεη ηα γεξαζκέλα αεξνζθάθε ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ κελ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, αιιά είλαη αθξηβά σο πξνο ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Παξάγνληεο ηεο αγνξάο ζεκεηψλνπλ πσο, εθφζνλ ππάξρνπλ

12 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ηα ρξήκαηα, ε MIG δελ ζα δπζθνιεπηεί λα βξεη αεξνζθάθε κηθξψλ θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ ειηθίαο ψο θαη 5 εηψλ. Άθαξπνο Γηαγσληζκφο Ζ πψιεζε φκσο ηεο Οιπκπηαθήο αεξνπνξίαο δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε θαζψο απφ ηνλ Ννέκβξην, ε θπβέξλεζε αλαδεηνχζε αγνξαζηή είηε ζηελ εγρψξηα αγνξά είηε ζην εμσηεξηθφ. Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν λένο ηδηνθηήηεο ηεο Οιπκπηαθήο. Χζηφζν ε δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ παηαγψδε απνηπρία αθνχ απφ ηνπο 31 ελδηαθεξνκέλνπο γηα ην δηαγσληζκφ ηειηθά παξνπζηάζηεθαλ κφλν 11. ΢ηελ αξλεηηθή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία απέδσζε ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηελ απνρψξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην δηαγσληζκφ θαη θπξίσο ηεο εηαηξίαο Qatar Airways θαη Iberia παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ ζην Καηάξ. Μεηά

ηε

ζπλεδξίαζε

ηεο

Γηππνπξγηθήο

Δπηηξνπήο

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ

αλαθνηλψζεθαλ νη ππνςήθηνη επελδπηέο.

Β.9. ΓΗΑΛΟΓΟ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ θαζεθφλησλ απφ ηνλ Άξε ΢πειησηφπνπιν ζην ππνπξγείν Παηδείαο, μεθίλεζε άκεζα ν δηάινγνο γηα ηελ παηδεία. Δπηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο ηέζεθε ν πξψελ πξχηαλεο ηνπ ΔΚΠΑ θαη αθαδεκατθφο θαζεγεηήο γισζζνινγίαο, Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο.

Σπλάληεζε Καξακαλιή-Σπειησηόπνπινπ γηα ηελ Παηδεία ΢πλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ πξαγκαηνπνίεζε ν λένο ππνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Άξεο ΢πειησηφπνπινο, ηελ Σξίηε 13 Ηαλνπαξίνπ 2009, ελ φςεη ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία. «Δίκαζηε αλνηθηνί θαη ζα είκαζηε αλνηθηνί ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζε φινπο ηνπο πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο. Άξα, πξνζεξρφκαζηε ζ’ έλαλ δηάινγν, ν νπνίνο εμ αξρήο ζα είλαη tabula rasa», δήισζε ν ππνπξγφο Παηδείαο εμεξρφκελνο ηνπ Μεγάξνπ Μαμίκνπ.

12 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ «Δίρακε πεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηη θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ηεο Παηδείαο απνηειεί ην πψο ζα εμειηρζεί ην Λχθεην θαη αζθαιψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ζα πξνρσξνχλ αθφκα πην πέξα, ζην επφκελν βήκα, πνπ είλαη ην Παλεπηζηήκην. Απηά ηα δεηήκαηα ζα απαζρνιήζνπλ ηνλ εζληθφ δηάινγν γηα ηελ Παηδεία, ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ρσξίο πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο, ρσξίο δνγκαηηζκνχο, ρσξίο εηζηζειηθέο απφςεηο», αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ν θ. ΢πειησηφπνπινο, απνζπλδένληαο ηνλ δηάινγν απφ ηε δηελέξγεηα εθινγψλ. «Μεηά αλνίγεη ν δξφκνο γηα εθινγέο;» ξσηήζεθε ν λένο ππνπξγφο. «Πνηεο εθινγέο; Έρεη εθιεγεί ε θπβέξλεζε. Δίλαη θπβέξλεζε ηεηξαεηίαο», απάληεζε. Χο πξνο ην ζέκα ηνπ αζχινπ, ν θ. ΢πειησηφπνπινο, θαηά ηε ζχληνκε ζπλνκηιία πνπ είρε κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ηφληζε φηη «ζα αθνχζνπκε νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη λα πξνζηαηέςεη ην άζπιν, φπσο πξαγκαηηθά είλαη: Άζπιν ηδεψλ, άζπιν ειεπζεξίαο κέζα ζηνλ ρψξν παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Απφ εθεί θαη έπεηηα, αζθαιψο δελ λννχληαη ηαθηηθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα βεβειψλνπλ ην άζπιν κε βία, κε έθηξνπα, κε επεηζφδηα, κε πξάγκαηα ηα νπνία πνιχ απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηνπ αζχινπ».

Η έλαξμε ηνπ δηαιόγνπ Σελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κε αληηθείκελν ηελ αλακφξθσζε ηνπ Λπθείνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηε Γεπηέξα 26 Ηαλνπαξίνπ 2009,

αλαθνίλσζε

ν

πξσζππνπξγφο

Κψζηαο

Καξακαλιήο,

απεπζχλνληαο

πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε φια ηα θφκκαηα. Καηά ηελ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, ν θ. Καξακαλιήο εηζέπξαμε σο απάληεζε κηζφ «λαη» απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, θ. Γηψξγν Παπαλδξένπ θαη ηελ αξλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θνκκάησλ ηεο Αξηζηεξάο, ελψ ν ΛΑΟ΢ αλαθνίλσζε φηη ζα δψζεη ην «παξψλ». Παξάιιεια, ν πξσζππνπξγφο επηρείξεζε λα ηεξκαηίζεη ηε θηινινγία πεξί πξφσξεο πξνζθπγήο ζηηο θάιπεο, ηνλίδνληαο φηη «αθήλεη ηελ εθινγνινγία ζηνπο άιινπο».

12 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Eπηζηνιή ζηνπο αξρεγνχο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ, απέζηεηιε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2009, ν ππνπξγφο Παηδείαο, Άξεο ΢πειησηφπνπινο, κε ηελ νπνία ηνπο ελεκέξσζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία, ζην ΢πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (΢ΠΓΔ) θαη αθεηέξνπ ηνπο δήηεζε λα νξίζνπλ εθπξφζσπν ψζηε λα ζπγθξνηεζεί ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπληνλίδεη πνιηηηθά ηνλ εζληθφ δηάινγν. Σν ππνπξγείν δελ έζεζε ρξνλνδηάγξακκα ιήμεο ηνπ δηαιφγνπ, αλαθέξνληαο φηη ζα ην θξίλεη ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή. Με βάζε ηηο δειψζεηο ησλ αξρεγψλ ζηε Βνπιή, ζηνλ δηάινγν ζα ζπκκεηάζρνπλ (εθηφο ηεο Ν.Γ.) ην ΠΑ΢ΟΚ θαη ν ΛΑΟ΢, αξλεηηθά απάληεζε ην ΚΚΔ, ελψ ν ΢ΤΡΗΕΑ ζα ζπκκεηάζρεη εάλ ηθαλνπνηεζνχλ ηξεηο πξνυπνζέζεηο (θαηάξγεζε θνιεγίσλ, αλαβνιή εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πιαηζίνπ γηα ΑΔΗ, αχμεζε ρξεκαηνδφηεζεο). Χο πξνο ηηο νκνζπνλδίεο, ε πξψηε αληίδξαζε ήιζε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ΟΛΜΔ, Κψζηα Μαληάηε, ν νπνίνο δήισζε φηη «ε θπβέξλεζε δελ επηδηψθεη εηιηθξηλή θαη νπζηαζηηθφ δηάινγν, αιιά επηρεηξεί λα εκπιέμεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ζε κηα αηέξκνλε, πξνζρεκαηηθή θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή δηαδηθαζία, κε ζθνπφ λα κεηαζηξέςεη ην εμαηξεηηθά αξλεηηθφ γη’ απηήλ θιίκα». Σν ΢πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (΢ΠΓΔ) αλέιαβε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο ζην ιχθεην θαη ην λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ. Παηδείαο

Γηαθξηηφο ν ξφινο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ

Θάλνπ Βεξέκε, πνπ ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ θ. Άξε

΢πειησηφπνπιν. Να ζεκεησζεί φηη ε επηηξνπή ηνπ Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Παηδείαο επεμεξγάδεηαη πξφηαζε γηα ην λέν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία ζα ηεζεί ππ‟ φςηλ ηνπ ΢ΠΓΔ. Απνζχλδεζε Λπθείνπ απφ ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο «Γηα λα αλαβαζκίζνπκε ηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα δαπαλήζνπκε ρξήκαηα» αλέθεξε ν Άξεο ΢πειησηφπνπινο ζηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ. ΢πδεηήζεθαλ αθφκα ην ζέκα ηεο απνζχλδεζεο ηνπ ιπθείνπ απφ ην εμεηαζηηθφ κέξνο, αιιά θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ. «Πφηε θαη πφζν ζα βάινπκε ην ρέξη ζηελ ηζέπε», θέξεηαη πσο ξψηεζε ν ππνπξγφο Παηδείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ δηαηππψλνληαο

ην

απηνλφεην

«παηδεία,

ζεκαίλεη

θαη

ιεθηά»,

επηηειείνπ, έλαληη

ηνπ

πξσζππνπξγνχ, ν νπνίνο δήηεζε «ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε» ζηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο. 12 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΋πσο πξνέθπςε θαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή, ελεθξίζεζαλ: * Ο ζηφρνο -«ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο γεληθήο παηδείαο θαη θπξίσο ε απνζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ έλα εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν θαη άδηθν είλαη θαη παξέρεη κφλν κηα επθαηξία ζηνπο ππνςήθηνπο, θάηη ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά εμνλησηηθφ, ζθιεξφ θαη ελ πνιινίο άδηθν», είπε ραξαθηεξηζηηθά ν ππνπξγφο Παηδείαο. * Σν πιαίζην -δελ ππάξρνπλ πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο, αγθπιψζεηο θαη δνγκαηηζκνίεπαλέιαβε ζηε ινγηθή ηνπ tabula rasa. * Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ έμη κελψλ, πνπ δήηεζε σο ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ν Γ. Μπακπηληψηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηνπ νξγάλνπ. ΢εκεηψλεηαη, πσο απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ην Γ.΢. ηεο ΓΟΔ, ν ππνπξγφο Παηδείαο δήισζε -επηρεηξψληαο εθ λένπ λα δηαζθεδάζεη ηηο εληππψζεηο πεξί πξνεθινγηθψλ ζθνπηκνηήησλ- πσο ηε δηάξθεηα ηελ «πξνζδηνξίδεη ην ΢ΠΓΔ θαη είλαη απηφ πνπ δήηεζε ν επηθεθαιήο ηνπ ζπκβνπιίνπ ν θ. Μπακπηληψηεο. Αλ δεηνχζε θαη άιιν ρξφλν, απηφλ ηνλ ρξφλν ζα έιεγα θαη εγψ. Δγψ δελ ζέισ λα πξνζδηνξίζσ ρξφλν, γηαηί δελ ζέισ λα ππνςηαζηεί θάπνηνο φηη απηφο ν ρξφλνο πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ απφ κέλα κπνξεί λα είλαη πνιηηηθά ή θνκκαηηθά θνξηηζκέλνο». Καηά ηα ινηπά, ν θ. ΢πειησηφπνπινο επηθπιάρζεθε λα δεζκεπηεί έλαληη ηνπ πιαηζίνπ ησλ αηηεκάησλ ηεο ΓΟΔ, παξαπέκπνληαο ζε δηκεξή δηάινγν, απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηεζεί θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηαβνπιεχζεηο.

Β.10. ΤΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ SIEMENS- ΜΔΒΓΑΛ Ζ ΢ΥΔ΢Ζ SIEMENS - ΜΑΤΟ ΟΓΖΓΔΗ ΢Δ «ΧΦΔΛΗΜΔ΢ ΠΛΖΡΧΜΔ΢» Έλα έγγξαθν ήηαλ αξθεηφ γηα λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν ζηε Ν.Γ. θαη λα επαλαθέξεη ζηελ επηθάλεηα ην ζθάλδαιν ηεο Siemens. Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθνβφκβα απνδέζκεπζαλ απφ ηηο ζπξίδεο ηνπο νη δηαρεηξηζηέο ησλ καχξσλ ηακείσλ ηεο Siemens θαη παξέπεκπε ζε θξπθφ πνιηηηθφ ρξήκα, ην νπνίν δηνρεηεχζεθε απφ ηε γεξκαληθή εηαηξεία είηε ζην θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο είηε ζε ζπληειεζηέο απηήο θαηά ηελ πεξίνδν 1990-1994.

13 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο, ν ινγαξηαζκφο ηεο Mayo δηαβηβάζζεθε ζην Μφλαρν απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο Αζήλαο γηα λα εθπιεξσζνχλ «σθέιηκεο πιεξσκέο» πξνο ηε Νέα Γεκνθξαηία ή πξνο (ηφηε) θπβεξλεηηθά ζηειέρε ηεο, πνπ «κεξηκλνχζαλ» γηα ηελ πξνψζεζε ζπκβάζεσλ ζηνλ ΟΣΔ θαη αιινχ. Οη ίδηνη ηζρπξίδνληαη φηη κε έμη εκβάζκαηα ή θαηαζέζεηο δηνρεηεχζεθε πνιηηηθφ ρξήκα χςνπο 20 εθαη. κάξθσλ (10 εθαη. επξψ πεξίπνπ) απφ ηε Siemens, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσλ κε νηθνλνκηθνχο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ηφηε) θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Ζ ζρέζε Siemens-Mayo (ε δεχηεξε απνδεδεηγκέλα έρεη ιεηηνπξγήζεη σο ρξεκαηνδνηηθφο βξαρίνλαο ηεο Ν.Γ.) κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη απνηππσζεί ζε θαλέλα ζηνηρείν ηεο επίκαρεο δηθνγξαθίαο θαη αλ απνδεηρζεί ζα απνηειέζεη θφιαθν θαη γηα ην θπβεξλφλ θφκκα. Μayo – ρξεκαηνδφηεο ηεο Ν.Γ. Ζ Mayo είλαη ιηβεξηαλή εηαηξεία, πνπ ζπλεζηήζε απφ ηνπο εθνπιηζηέο ΢πχξν Μ. Πνιέκε θαη (εθιηπφληα πιένλ) Ησάλλε Υαηδεπαηέξα απφ ην 1980. Με ηε Ν.Γ. απνδείρηεθε φηη ελεπιάθε απφ ην 1989, φηαλ επηθαλείο εθνπιηζηέο ηνπ Λνλδίλνπ θαη θίινη ηεο Ν.Γ. ζπγθέληξσλαλ ρξήκαηα ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο γηα ηηο πξνεθινγηθέο ηεο δαπάλεο. Σν 2001 ν γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Κψζηαο Λαιηψηεο είρε απνθαιχςεη ηνλ ξφιν ηεο Mayo ζε ζρέζε κε ηε Ν.Γ., είρε πξνβεί ζε θαηαγγειίεο, επηζεκαίλνληαο θαη ηελ εκπινθή ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Κ. Μεηζνηάθε. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο είρε αλαηεζεί ζηνλ ηφηε εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Γεκ. Παπαγγειφπνπιν, ν νπνίνο έπξεπε λα δηεξεπλήζεη αλ εηζέξεπζε απφ ηε Mayo καχξν ρξήκα ζηε Ν.Γ. θαη αλ ε ιηβεξηαλή εηαηξεία ρξεζηκνπνηήζεθε σο πνιηηηθφ πιπληήξην αδήισησλ θνλδπιίσλ. Δπηζηνιή Μεηζνηάθε γηα ην δεκνζίεπκα κε ηε Siemens Σελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ θ. Μεηζνηάθε πξνθάιεζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ε απνθάιπςε απφ ηελ «Διεπζεξνηππία» ηνπ εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν καχξν ρξήκα ηεο SIEMENS θαηέιεμε, κέζσ ηεο off shore εηαηξείαο «Mayo», ζην θνκκαηηθφ ηακείν ηεο Ν.Γ ηελ θπβεξλεηηθή πεξίνδν 1990-1994. Ο επίηηκνο πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Κ. Μεηζνηάθεο απάληεζε κε επηζηνιή ηνπ ζηελ «Διεπζεξνηππία» ηελ Σξίηε 2 Γεθεκβξίνπ γηα ην δεκνζίεπκα πνπ θέξεη ηε Ν.Γ. λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία «Mayo» θαη δειψλεη: «Σν δεκνζίεπκά ζαο 13 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ζηελ "Διεπζεξνηππία" ηνπ παξειζφληνο ΢αββάηνπ, κε ην νπνίν ηζρπξίδεζηε φηη καχξν ρξήκα ηεο SIEMENS 20 εθαη. κάξθσλ εηζέξεπζε ζηα Σακεία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κέζσ ηεο ΜΑΤΟ είλαη εμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν θαη απνζθνπεί λα ζπθνθαληήζεη εκέλα θαη ηε Νέα Γεκνθξαηία.» Ο θ. Μεηζνηάθεο ζπκπιήξσζε: «Ζ Νέα Γεκνθξαηία δελ πήξε θακηά απνιχησο νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηε SIEMENS, ηελ πεξίνδν εθείλε. Άιισζηε νη ζρέζεηο καο δελ ήηαλ θαιέο θαη ζην ηέινο ηεο θπβεξλεηηθήο καο ζεηείαο είρακε θηάζεη ζε αλνηθηή αληίζεζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο αλεηξάπε δηφηη αξλεζήθακε λα εγθξίλνπκε ηελ θαηαθχξσζε ζηηο εηαηξίεο INTRAKOM θαη SIEMENS εμ εκηζείαο, πξνκήζεηαο 1.100.000 ςεθηαθψλ παξνρψλ.» Καηάζεζε Μαξθνγηαλλάθε γηα ην C4Η ηεο «SIEMENS» Σελ πφξηα ηνπ θηεξίνπ ππ' αξηζκφλ δέθα ζηα δηθαζηήξηα ηεο πξψελ ΢ρνιήο Δπειπίδσλ, φπνπ βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ 4νπ εηδηθνχ αλαθξηηή, Ν. Εαγνξηαλνχ, πέξαζε

ζηηο

11

Μαξηίνπ

ν

αλαπιεξσηήο

ππνπξγφο

Δζσηεξηθψλ,

Υξ.

Μαξθνγηαλλάθεο, γηα λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο γηα ηελ ππφζεζε ησλ «καχξσλ ηακείσλ» ηεο Siemens. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε ησλ δχν αλδξψλ, ε νπνία είρε λα θάλεη κε ην ζθέινο ηεο κεγάιεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ C4Η θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ν Υξ. Μαξθνγηαλλάθεο ήηαλ πάιη πθππνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο. Οη πιεξνθνξίεο πάλησο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππήξμε απφθιηζε ζηε ηειεπηαία θαηάζεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηα φζα είρε καξηπξήζεη θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα, ηελ νπνία δηεμήγαγε ν εηζαγγειέαο

Π. Αζαλαζίνπ. ΢ηελ πξνεγνχκελε έλνξθε

εμέηαζή ηνπ, φπνπ είρε θαηαζέζεη θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ 5νπ ηκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ, ην νπνίν «απεδείρζε φηη νη ηφηε θξαηνχληεο επξίζθνλην ζε ζπγγλσζηή πιάλε», είρε αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ε δεκηά γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην επήιζε απφ ηελ απφθαζε γηα αγνξά ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνπάλησλ απφ ηελ πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία ζπλεηάρζε ε ΢χκβαζε, απφ ηελ ππαγσγή ηεο ζηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο θαη απφ ηελ απίζηεπηε θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ πξψην ρξφλν.

΢αλ απνηέιεζκα είρε ηα πάληα απφ εθεί θαη

έπεηηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θαζεζηψο απίζηεπηεο πίεζεο. Πξνζζέηεη κάιηζηα φηη «νη ζθέςεηο ζην κπαιφ καο απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 θαη κεηά ήηαλ πψο ζα κπνξέζνπκε

13 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ λα θάλνπκε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, λα κε γεινηνπνηεζεί δηεζλψο ε ρψξα θαη λα κελ ππνζηεί απηή πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή βιάβε». Δπίζεο είρε θαηαζέζεη φηη «ε πξνκήζεηα ηνπ C4Η ππήρζε ζηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο, κε ζεκαληηθφηεξε ζπλέπεηα λα κελ ππαρζεί ε ζχκβαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα, φηαλ ήξζε ε ψξα λα εγθξηζνχλ ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, λα πξνθχςεη κέγα πξφβιεκα». Γίθε Μεβγάι- Σα απνηειέζκαηα ΢θεπσξία ζε βάξνο ηνπο, ιφγσ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε πνιηηηθνχο παξάγνληεο, «βιέπνπλ» νη δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπλνιηθά θαηεγνξνχκελνπο, πνπ απνινγήζεθαλ ζηηο 18 Μαξηίνπ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ γηα ηελ ππφζεζε «εθβίαζεο ηεο ΜΔΒΓΑΛ», ηνπ επνλνκαδφκελνπ θαη ζθαλδάινπ ησλ «γαιάδησλ θνπκπάξσλ». ΢χκθσλα κε ηελ θαηεγνξία, νη ηξεηο θαηεγνξνχκελνη θέξνληαη λα απαίηεζαλ «θαθειάθη» απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο ΜΔΒΓΑΛ,ην χςνο ηνπ νπνίνπ ηζνδπλακνχζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζηίκνπ ησλ 24,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, δειαδή 2,4 εθαηνκκχξηα επξψ, κε ην νπνίν απεηιήην ε εηαηξεία ιφγσ ζπκκεηνρήο ζην θαξηέι γάιαθηνο. Ζ πξνκήζεηα-κακνχζ ζα άλνηγε ηνλ δξφκν γηα ηελ έληαμε ηεο εηαηξείαο ζε πξφγξακκα επηείθεηαο ψζηε λα κεησζεί ή αθφκε θαη λα εμαιεηθζεί ην επηθείκελν πξφζηηκν. Οη

ζπιιήςεηο

έγηλαλ

χζηεξα

απφ

θαηαγγειία

ησλ

ππεπζχλσλ

ηεο

γαιαθηνβηνκεραλίαο θαη ηφηε θάλεθε λα κελ ππάξρεη αξξαγέο κέησπν αλάκεζα ζηνπο ηξεηο θαηεγνξνπκέλνπο, θαζψο ν Κ. Κσλζηαληηλίδεο είρε παξαρσξήζεη κηα αλαιπηηθή απνινγία, ηελ νπνία φκσο αλαθάιεζε ζηε ζπλέρεηα σο πξντφλ ςπρνινγηθήο βίαο ηελ νπνία ππέζηε αλαθξηλφκελνο απφ ηελ Αζηπλνκία. ΢ήκεξα φινη ηζρπξίδνληαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζηνηρεηνζεηείηαη λνκηθά ε εθβίαζε, ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Π. Αδακφπνπινο έρεη κελχζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΜΔΒΓΑΛ γηα «απάηε, ςεπδνξθία θαη ςεπδή αλσκνηί θαηάζεζε». ΟΗ ΑΠΟΛΟΓΗΔ΢ «Όια έγηλαλ γηα λα εμνληψζνπλ εκέλα πνπ ελνρινχζα θάπνηνπο παξαηξεράκελνπο ηεο θπβέξλεζεο. Ήζειαλ λα εμνληψζνπλ ηνλ Π. Φσκηάδε θαη λα ρηππήζνπλ ηνλ ΢. Σζηηνπξίδε. Όινη απηνί ππνλφκεπαλ ηνλ Καξακαλιή. Με ην Βαηνπέδη θαλεξψζεθαλ φια. Αο φςεηαη ν Ρνπζφπνπινο», είπε ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ απνινγία ηνπ ν εθηεισληζηήο απφ ηε Θεζζαινλίθε, Παλ. Αλαγλσζηφπνπινο, ελψ ν επίζεο 13 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ θαηεγνξνχκελνο Κ. Κσλζηαληηλίδεο άθεζε λα ελλνεζεί φηη παγηδεχηεθε, ιφγσ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ηφηε ππνπξγφ Απαζρφιεζεο, ΢. Σζηηνπξίδε. ΢πγθεθξηκέλα, ν Π. Αλαγλσζηφπνπινο ππνζηήξημε φηη δελ γλψξηδε πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ ππφζεζε. Έθαλε κφλν ηε δηακεζνιάβεζε γηα λα ζπλαληεζνχλ νη δχν πιεπξέο, θαζψο ήηαλ γλσζηφο ηνπ ν ζηηέκπνξνο απφ ην Κηιθίο, Κ. Κσλζηαληηλίδεο (ηα γξαθεία ηνπο βξίζθνληαλ ζην ίδην θηίξην) θαη είρε θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ΜΔΒΓΑΛ, Γ. ΢πκεσλίδε, ελψ πήξε κέξνο ζηε ζπλάληεζε ζε μελνδνρείν ζηηο 6/9/06, αιιά δελ άθνπζε ηίπνηα γηα ρξήκαηα νχηε γηα ην πξφγξακκα επηείθεηαο. Γηα ηελ ίδηα ζπλάληεζε κίιεζε θαη ν έκπνξνο ζηηηξψλ απφ ην Κηιθίο, Κ. Κσλζηαληηλίδεο, ν νπνίνο είπε φηη ν πξφεδξνο ηεο ΜΔΒΓΑΛ, Π. Παπαδάθεο, αληί δψξνπ «ζα καο έδηλε 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ ζε επηηαγή, πνπ ζα ηνπνζεηνχζε ζε ζπξίδα θαη φηαλ ηειείσλε ε δνπιεηά ζα ηα έδηλε. Ήηαλ ππεξβνιηθά επίκνλνο λα θέξεη ηα ρξήκαηα θαη ηνπ είπα λα ηα βάιεη ζηε ζπξίδα θαη λα κε κε δαιίδεη». Ο Π. Αδακφπνπινο, ηέσο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ζηέιερνο ηεο αλάινγεο επξσπατθήο επηηξνπήο, ππήξμε ν ηξίηνο πξσηαγσληζηήο ηεο πνιχθξνηεο ππφζεζεο, πνπ απνινγήζεθε, αληηκέησπνο θαη απηφο κε ην θαθνχξγεκα ηεο εθβίαζεο θαη' επάγγεικα θαη ην πιεκκέιεκα ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο. Ηζρπξίζηεθε φηη πξφηεηλε ζηνλ Κ. Κσλζηαληηλίδε λα κηιήζεη γεληθψο ζε γλσζηνχο ηνπ γηα ην πξφγξακκα επηείθεηαο ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη φ,ηη αλαθνξά ζε ρξήκαηα έγηλε κφλν σο αζηείν, πξάγκα πνπ θαίλεηαη πσο δελ έπεηζε ηνλ εηζαγγειέα ηεο έδξαο, πνπ ηνλ ξψηεζε «κήπσο ππάξρεη θάηη πνπ δελ έρεηε πεη; Μνηάδεηε ζαλ λα έρεηε αθήζεη θάηη ζηελ άθξε...». Χζηφζν ζηηο 19 Μαξηίνπ, ν εηζαγγειέαο ηεο έδξαο Η.Μσξαίηάθεο πξφηεηλε ελνρή γηα ην θαθνχξγεκα ηεο «απφπεηξαο εθβίαζεο θαη' επαλάιεςε» θαη ην πιεκκέιεκα ηεο «παζεηηθήο δσξνδνθίαο» θαη γηα ηνπο ηξεηο θαηεγνξνπκέλνπο ζηελ ππφζεζε «εθβίαζεο ηεο ΜΔΒΓΑΛ», πνπ εθδηθάδεηαη ζην Σξηκειέο Δθεηείν Αζήλαο. Καηά ηελ αγφξεπζή ηνπ, ππνζηήξημε φηη ην θαθνχξγεκα γηα ην νπνίν θαηεγνξνχληαη νη Π. Αδακφπνπινο, Π. Αλαγλσζηφπνπινο θαη Κ. Κσλζηαληηλίδεο ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί απφ «εθβίαζε» ζε απφπεηξα εθβίαζεο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε ΜΔΒΓΑΛ δελ ελέδσζε

θαη

έηζη

δελ

ππήξμε

δεκία

ζηελ

πεξηνπζία

ηεο

εηαηξείαο.

Γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ψξεο ν εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο αλέιπε ηελ ππφζεζε, 13 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ζέηνληαο ζεκαληηθά γηα ην δηθαζηήξην εξσηήκαηα, γηα ηα φζα θέξνληαη λα έπξαμαλ νη θαηεγνξνχκελνη, ελψ αλαθέξζεθε θαη ζηε ζηάζε ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο. «Ζ ίδηα ε ΜΔΒΓΑΛ, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνέδξνπ Π. Παπαδάθε ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζηηο 11 ΢επηεκβξίνπ 2006, ππνλφκεπζε ην πξφγξακκα επηείθεηαο. Μνπ είλαη δχζθνιν λα δερηψ φηη ν θ. Παπαδάθεο θαη ν θ. ΢πκεσλίδεο είραλ πξαγκαηηθά ζθνπφ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα», ππνγξάκκηζε. ΋ζν γηα ηνπο ππφινηπνπο θαηεγνξνπκέλνπο, ηνλ ζηηέκπνξν Κ. Κσλζηαληηλίδε θαη ηνλ εθηεισληζηή Π. Αλαγλσζηφπνπιν, επηθαιέζηεθε σο ζηνηρεία ελνρήο ηηο ηειεθσληθέο ηνπο θιήζεηο, ελψ άθεζε ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηε ζέζε ηνπ Κ. Κσλζηαληηλίδε φηη ν Π. Παπαδάθεο επέκελε λα ηνπ δψζεη ρξήκαηα «σο δψξν».

Β.11 . ΑΠΟΓΡΑ΢Ζ ΠΑΛΑΗΟΚΧ΢ΣΑ- ΡΗΕΑΨ ΠΟΛΗΣΗΚΔ΢ ΠΡΟΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ Πνιηηηθέο επζχλεο γηα ηελ απφδξαζε Ζ απφδξαζε ησλ Παιαηνθψζηα θαη Ρηδάη απφ ηηο θπιαθέο Κνξπδαιινχ ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ

πξνθάιεζε

δπζαξέζθεηα

ζηνπο

θφιπνπο

ηεο

Ν.Γ.

Έληνλα

πξνβιεκαηηζκέλα ηα ζηειέρε ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ζέηνπλ ζέκα πνιηηηθψλ επζπλψλ (΢νχξιαο, Νηηλφπνπινο). Ζ θπβέξλεζε απάληεζε ζηα ππξά πνπ δέρηεθε παληαρφζελ ρσξίο λα θάλεη θακηά απνιχησο απηνθξηηηθή θαη ξίρλνληαο ηηο επζχλεο απνθιεηζηηθά ζηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. «Οπνηαδήπνηε ήηαλ ή είλαη ε πνιηηηθή εγεζία, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη πνιηηηθέο επζχλεο», δήισζε ν αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο Γηψξγνο ΢νχξιαο (ζηε ΝΔΣ 105,8). «Φηάζακε ζηνλ εηδηθφ γξακκαηέα, αλ είλαη θαη παξαπάλσ ζα πάκε θαη παξαπάλσ. Τπάξρνπλ θαη νη γεληθνί γξακκαηείο, ππάξρνπλ θαη νη ππνπξγνί, ππάξρεη θαη ε θπβέξλεζε, γηα λα απαληήζνπλ ζηνλ θφζκν γηαηί έγηλε απηή ε επαλάιεςε ηνπ Παιαηνθψζηα». «΢ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα, θακηά θνξά κηα παξαίηεζε ίζσο κεηξάεη πεξηζζφηεξν απφ κηα επηηπρεκέλε ζεηεία ζε νπνηνδήπνηε πφζην», δήισζε ν βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. Αξγχξεο Νηηλφπνπινο (ζηνλ 9,84). «Αθφκα θαη επηθνηλσληαθά -πέξα απφ ηελ πνιηηηθή νπζία- κηα παξαίηεζε κπνξεί λα απνθέξεη, λα κεγηζηνπνηεί έλα πνιηηηθφ θεθάιαην ελφο πνιηηηθνχ άλδξα, παξά κηα πεηπρεκέλε ζεηεία ζε θάπνην πφζην».

13 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ην ζηφραζηξν ησλ βνπιεπηψλ, ζηηο θαη' ηδίαλ ζπλνκηιίεο ηνπο, έρεη κπεη θαη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ ηειεπηαίν αλαζρεκαηηζκφ γηα λα ζεκάλεη -ππνηίζεηαη- ην «λέν μεθίλεκα», φπσο ην απνθάιεζε ν Κψζηαο Καξακαλιήο. «Αλ απηνί ήηαλ νη θαιχηεξνη γηα λα αλαζηξέςνπκε ην θιίκα, ηφηε ηη ζα έθαλαλ νη ρεηξφηεξνη;» αλαξσηήζεθε πξψελ ππνπξγφο πνπ πεξίκελε λα ππνπξγνπνηεζεί αιιά έκεηλε εθηφο.

Β.12. ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ΢ ΚΟΤΚΟΤΛΑ΢ «Γελ κηιάκε γηα πνηληθνπνίεζε ηεο θνπθνχιαο. Απηφ είλαη ιάζνο. Αλαγλσξίδνπκε ην δηθαίσκα ηνπ ΄Έιιελα πνιίηε λα δηακαξηχξεηαη φπνηεδήπνηε. Γελ αλαγλσξίδνπκε ην δηθαίσκα νηνπδήπνηε λα εγθιεκαηεί θξχβνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ», δήισζε ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο Ν. Γέλδηαο ζηηο 20 Μαξηίνπ απφ ηηο θπιαθέο. Ο ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο κε απηέο ηηο δειψζεηο αλαίξεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ εμαγγειία ζηηο 17 Μαξηίνπ γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ρξήζεο θνπθνχιαο σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθήο πεξίπησζεο ζε κηα ζεηξά αδηθεκάησλ. «Απφ εδψ θαη ζην εμήο φπνηνο θνξάεη θνπθνχια ή αιινηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη ζπιιακβάλεηαη λα δηαπξάηηεη παξάλνκεο πξάμεηο, φπσο ζσκαηηθέο βιάβεο, δηαηάξαμε θνηλήο εηξήλεο, δηαθεθξηκέλεο θζνξέο θ.ιπ. ζα ηηκσξείηαη κε βαξηέο θακπάλεο».

Σηο αληηδξάζεηο λνκηθψλ είρε πξνθαιέζεη θαη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ πξνέβιεπε ηελ απηεπάγγειηε δίσμε γηα εμχβξηζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ. (Αθφκα θαη ηα ζπλζήκαηα θαηά ησλ αζηπλνκηθψλ.) Ο θ. Γέλδηαο δηθαηνιφγεζε ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο δηάηαμεο, πνπ αλαβηψλεη ηελ πεξηβφεηε πεξηχβξηζε Αξρήο, ε νπνία έρεη θαηαξγεζεί εδψ θαη ρξφληα, επηθαινχκελνο ηελ πξνζηαζία ηεο αζηπλνκίαο. «΢ηελ παξνχζα δχζθνιε θάζε ε αζηπλνκία ρξεηάδεηαη ζηήξημε», αλέθεξε. Σν κέηξν αθνξά ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, βνπιεπηψλ, δηθαζηηθψλ θ.ιπ. Καζηζηψληαο ζαθή ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζηακαηήζεη ηε δξάζε ησλ θνπθνπινθφξσλ κε ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ν ππνπξγφο ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ δήισζε φηη «ν Διιελαο πνιίηεο δελ κπνξεί λα ληξέπεηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, λα δηακαξηχξεηαη ρσξίο λα ηα εκθαλίδεη θαη δελ κπνξεί λα εγθιεκαηεί απνθξχπηνληαο ην πξφζσπφ ηνπ. ΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα είλαη βαξχηαηε ε πνηλή. Γελ λνκνζεηνχκε κε ελνρή θαη δελ βξηζθφκαζηε ζε δπζαξκνλία κε ην θνηλφ αίζζεκα». 13 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Β.13. ΦΛΔΡΣΑΡΔΗ Ο ΛΑΟ΢ ΣΖ Ν.Γ. Καξαηδαθέξεο πξνηείλεη ζαλίδα ζσηεξίαο ζε Ν.Γ Αξθεηά ζηειέρε πίζηεςαλ ζε κηα «ζπλεξγαζία ζσηεξίαο» κε ηνλ ΛΑΟ΢, ην κέγαξν Μαμίκνπ φκσο έθιεηζε, ηηο πφξηεο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο βξίζθνληαλ αλάκεζα ζην αθξνδεμηφ πξνθίι ηνπ ΛΑΟ΢ θαη ην εθινγηθφ ηνπ πνζνζηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο θξαηήζεη ζηελ εμνπζία. Ο πξσζππνπξγφο δήισζε ζηε Βνπιή φηη «δελ ππάξρεη

ζέκα

θπβεξλεηηθήο

ζπλεξγαζίαο»,

απνθεχγνληαο, σζηφζν, λα θαηαηάμεη ηνλ ΛΑΟ΢ ζηα άθξα, φπσο παιαηφηεξα. Ζ ηαθηηθή ηνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ελφςεη επξσεθινγψλ, αθνχ ην «θιεξη» κπνξεί λα έθεξλε δηαξξνή ςήθσλ πξνο ηνλ ΛΑΟ΢, ν νπνίνο, φπσο έρεη πεη ν Γ. Καξαηδαθέξεο, «ζηεγάδεηαη ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία κε ηε Ν.Γ.». *Τπάξρνπλ φκσο θαη

ππνπξγνί πνπ έρνπλ θάλεη ζεηηθέο δειψζεηο (Α.

΢πειησηφπνπινο, Πξ. Παπιφπνπινο, Δπξ. ΢ηπιηαλίδεο) γηα ην ζελάξην ζπλεξγαζίαο, ελψ θαη ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο «ιεζκνλεί» επηκφλσο λα ηνπνζεηήζεη ηνλ ΛΑΟ΢ ζην άθξν ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο. ΢ε άιια ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο ππήξμε δηαθνξεηηθή γλψκε. Ο γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, Λ. Εαγνξίηεο θαη ε επηθεθαιήο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, Φεβξσλία Παηξηαλάθνπ επέκεηλαλ ζηε γξακκή ηεο απηφλνκεο πνξείαο ηεο Ν.Γ. * Ο πξφεδξνο ηνπ ΛΑΟ΢ έρεη πάληα κηα θαιή θνπβέληα γηα ηνλ Κ. Καξακαλιή απηφ ην δηάζηεκα, ελψ ηα ππξά ηνπ ζηξέθνληαη κνλίκσο θαηά ηεο Νηφξαο Μπαθνγηάλλε. «Δρεη βξεη ηξφπν λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζηελ επηθαηξφηεηα», φπσο ζρνιίαζαλ ζπλεξγάηεο ηεο ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ.

13 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ Οινθιεξψλνληαο απηφ ην θεθάιαην νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ήξζε αληηκέησπε κε πνηθίια ζέκαηα:  Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε ζσξάθηζε ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα κεησζνχλ νη ζπλέπεηεο απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Σν έξγν ηεο ήηαλ δχζθνιν θαζψο ζηελ αξρή βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ επηζπκνχζε ηελ θξαηηθή «βνήζεηα» ησλ 28 δηζ. Δπξψ.  Απφ ηηο Βξπμέιιεο σζηφζν ήξζε γηα πξψηε θνξά πξφηαζε γηα θξαηηθή παξέκβαζε

ζηελ

ειεχζεξε

νηθνλνκία

θαη

γηα

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν.

ιεηηνπξγία

ελφο

Ο πξσζππνπξγφο

έρνληαο αληηιεθζεί ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο κεηά ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ζπλέζηεζε ηελ Γιςποςπγική Δπιηποπή Οικονομικήρ Πολιηικήρ αξκφδηα γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο, ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Αλάπηπμεο . Ζ θίλεζε απηή ηνπ πξσζππνπξγνχ δελ ήηαλ αξθεηή θαζψο ε Κνκηζηφλ εθηίκεζε σο ππεξαηζηφδνμεο ηηο ειιεληθέο πξνβιέςεηο θαη επέβαιε ηελ επηηήξεζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ. Ο Κψζηαο Καξακαλιήο αλαγνξεχνληαο ην δήηεκα ζε «εζληθφ» δήηεζε ηελ ζπλαίλεζε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ θαη ζπγθάιεζε έθηαθην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ πθππνπξγψλ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ηειηθά αλαγθάδεηαη λα δερηεί άιινλ έλαλ πεξηνξηζκφ θαζψο έρεη πεξηζψξην έσο ην 2010 γηα λα επηηχρεη κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θάησ απφ ην θξίζηκν φξην ην 3% Βαηνπέδη.  Σν ζθάλδαιν ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ απαζρφιεζε ην ίδην έληνλα ηνλ πνιηηηθφ βίν. Οη παξαηηήζεηο ππνπξγψλ, βνπιεπηψλ, ε αλάκεημε ηεο εθθιεζίαο θαη ε θίλεζε ππέξνγθσλ πνζψλ

ζε

πεξίνδν ζηελφηεηαο πξνθάιεζαλ έληνλεο

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. Οη επηπηψζεηο ηεο ππφζεζεο θαηαγξάθνληαη θαη ζηηο δεκνζθνπήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην κήλα Οθηψβξην ε Νέα Γεκνθξαηία γηα πξψηε θνξά ράλεη ην πξνβάδηζκα ζηε πξφζεζε ςήθνπ.  Σν ήδε βεβαξεκέλν θιίκα επέηεηλε ε δνινθνλία ηνπ καζεηή Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ θαη νη αλαηαξαρέο πνπ αθνινχζεζαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ο θνηλσληθφο αλαβξαζκφο ηνπ Γεθεκβξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο

13 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ εμειίμεηο ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζαλ ηνλ πξσζππνπξγφ ζε αλαζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο.  Σν λέν έηνο μεθηλά κε ηελ θπβέξλεζε λα απνκαθξχλεη ηα ζηειέρε ηα νπνία κε ηελ ζηάζε ηνπο δεκίσζαλ ηελ πνξεία ηνπ θφκκαηνο. Ζ αδπλακία ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ ειιεηκκάησλ ζηέξεζαλ απφ ηνλ Γηψξγν Αινγνζθνχθε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Ο πξσζππνπξγφο έθξηλε αθφκα απαξαίηεηε ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηειερψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο ππνζέζεηο Siemens θαη Βαηνπεδίνπ.  Ζ Παηδεία απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο ζηνλ νπνίν ν πξσζππνπξγφο ζέιεζε λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Απηφ θάλεθε απφ ηελ αλάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απφ ηνλ Άξε ΢πειησηφπνπιν θαζψο θαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε.  ΢ηα πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εληάζζεηαη θαη ε ζπκθσλία

γηα

ηελ

πψιεζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο ζηνλ φκηιν MIG.  Σν εζσθνκκαηηθφ κέησπν ήηαλ έθξπζκν θαζψο ζεκεηψζεθαλ παξαηηήζεηο ππνπξγψλ

θαη

δηαγξαθέο

ζηειερψλ.

Σα

απνηειέζκαηα

απηψλ

ησλ

αληηπαξαζέζεσλ θάλεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο δεκνζθνπήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ φπνπ ε Νέα Γεκνθξαηία ζεκείσζε κεγάιε πηψζε. Παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο θαη ηελ δπζαξέζθεηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή ε θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα Καξακαλιή εμαθνινπζεί λα πηζηεχεη ζηε δπλακηθή επαλαθνξά. Σν κέιινλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο σο θπβέξλεζε ζα θξηζεί ηνπο επφκελνπο κήλεο κε πξνπνκπφ ηηο επξσεθινγέο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ηνλ Ηνχλην.

13 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

________________

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Γ

Δ΢ΧΚΟΜΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

ΒΑΤΟ_ΠΕΔΙΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

14 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ Ζ Νέα Γεκνθξαηία δηαλχεη ηελ 2ε ηεηξαεηία ηεο δηαθπβέξλεζήο ηεο.

Καηά ην

δηάζηεκα απηφ αλέθπςαλ αμηνζεκείσηεο δηαθσλίεο ζην εζσθνκκαηηθφ πεδίν θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο. Δίλαη αλακελφκελν εμάιινπ ην θφκκα πνπ αζθεί ηελ εμνπζία λα είλαη απνδέθηεο ηφζν ηεο θνηλσληθήο θξηηηθήο φζν θαη ηεο εζσθνκκαηηθήο, ε νπνία φκσο εληζρχζεθε ηδηαηηέξσο θαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ην ηειεπηαίν εμάκελν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε δηαρεηξίζηεθε θξίζηκα δεηήκαηα, φπσο ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ, επέηεηλε ηελ εζσζηξέθεηα ζην θπβεξλεηηθφ ζηξαηφπεδν. Ζ ιαλζαζκέλε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ απηψλ, ελίζρπζε ηηο θσλέο ησλ δηαθσλνχλησλ κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, νδεγψληαο νξηζκέλα ζηειέρε ζηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηελ θεληξηθή θνκκαηηθή γξακκή. Σν γεγνλφο απηφ, είρε σο απνηέιεζκα λα θνπληψζνπλ ζην παξαζθήλην ηα ζελάξηα πεξί δηαδνρήο ηνπ θ. Καξακαλιή ζηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο. Πξφζθαηξα, ην θφκκα θάλεθε λα ράλεη ηελ ελφηεηα ηνπ.

Κάηη ηέηνην φκσο δελ

ζπλέβε, θαζψο θνξπθαία ζηειέρε έζπεπζαλ λα ηνλίζνπλ πσο ν θ. Καξακαλιήο απνηειεί ηνλ εγγπεηή ηεο παξαηαμηαθήο ελφηεηαο. Χζηφζν, ν αλαζρεκαηηζκφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ απνηειψληαο κία πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, είρε σο ζηφρν ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. ΋πσο επίζεο θαη ηελ εθ λένπ ζπζπείξσζε ησλ ςεθνθφξσλ πνπ κε βάζε ηηο δεκνζθνπήζεηο εκθαλίδεηαη ηδηαηηέξσο απνδπλακσκέλε.

14 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.1. ΛΗΜΝΖ ΒΗ΢ΣΧΝΗΓΑ ΚΑΗ ΛΗΜΝΟΘΑΛΑ΢΢Α ΑΛΛΖΛΟΚΑΡΦΧΜΑΣΧΝ Με θαζεκεξηλέο ζπλεδξηάζεηο, πξσί θαη απφγεπκα θαη ηηο επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο επηρείξεζε λα δηαιεπθάλεη ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ. Μηα ππφζεζε, πνπ κνλνπψιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα πεξίπνπ δχν κήλεο θαη ζηελ νπνία δελ έιεηςαλ νη εζσθνκκαηηθέο γθξίληεο, νη επηζέζεηο θαη νη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο 22 Οθησβξίνπ ν θάθεινο ηνπ Βαηνπεδίνπ απνζηέιιεηαη ζηε Βνπιή πνπ ςεθίδεη ηε ζχζηαζε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη κε ηνλ θ. Ρνπζφπνπιν λα δειψλεη, πσο νη θαηεγνξίεο ηεο αληηπνιίηεπζεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ είλαη αζηαζείο θαη αζεκειίσηεο. Σελ επνκέλε ν θ. Ρνπζφπνπινο κε κία ζχληνκε επηζηνιή ζηνλ πξσζππνπξγφ ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζε ηνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ ππνπξγνχ Δπηθξαηείαο γηα ιφγνπο επζημίαο. ΢πγρξφλσο, ε θπβέξλεζε, απνθαζίδεη απνρή απφ ηελ ςεθνθνξία ζηε Βνπιή γηα ηε ζχζηαζε πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο, πξάγκα ην νπνίν πξνθάιεζε αληηδξάζεηο θαη δηαθσλίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μάιηζηα, ε θ. Μπαθνγηάλλε δήισζε φηη ε απνρψξεζε απηή ζα απνηειέζεη πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ θφκκαηνο, ν θ. Μεηκαξάθεο αλέθεξε φηη ε απφθαζε απηή ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο βνπιεπηέο θαη ζηε βάζε ελψ ζνβαξέο επηθπιάμεηο δηαηχπσζαλ θαη νη θ.θ. Γηψξγνο ΢νπθιηάο, Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο θαη Δπξηπίδεο ΢ηπιηαλίδεο. «Μνπ θαίλεηαη αδηαλφεην», έιεγε ν βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Απφζηνινο ΢ηαχξνπ, έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο «γαιάδηνπο» βνπιεπηέο πνπ δερφηαλ λα κηιήζεη δεκνζίσο γηα ην ελδερφκελν λα απνρσξήζεη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ηε ζχζηαζε «πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο». Οη πξψηεο ζπλεληεχμεηο πνπ έδσζε ν θ. Ρνπζφπνπινο κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θαη ε δήισζή ηνπ γηα πξνζπάζεηα επαλεκθάληζεο ζηνλ ζηίβν ηεο πνιηηηθήο, πξνθάιεζαλ αλαηαξαρή ζηε Νέα Γεκνθξαηία, κε ζπγθξνπφκελα ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη γλψκεο γηα ην πξφζσπφ ηνπ δηίζηαλην αθνχ άιινη ηνλ θαηεγνξνχζαλ φηη επαλέθεξε ην ζέκα ηνπ Βαηνπεδίνπ, ηε ζηηγκή πνπ έηεηλε λα μεραζηεί θαη άιινη πσο δελ έδσζε μεθάζαξεο απαληήζεηο γηα ηε κε εκπινθή ηνπ ζηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ζηειέρε ηα νπνία είδαλ ηηο δεκφζηεο απνινγίεο Ρνπζφπνπινπ 14 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ σο ην πξψην βήκα κηαο δχζθνιεο αλάθακςεο, πνπ είρε απήρεζε θαη έζηεηιε ην κήλπκα φηη «δελ έρεη ηειεηψζεη», φπσο ζα ήζειαλ νη πεξηζζφηεξνη εζσθνκκαηηθνί ηνπ αληίπαινη. Απνζηάζεηο πήξαλ θνξπθαίνη ππνπξγνί απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ. «Γελ είδα» είπε ν Τπνπξγφο Άκπλαο, Δπάγγεινο Mετκαξάθεο, «Ήκνπλ ζηε Μαζζαιία», είπε ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Νηφξα Μπαθνγηάλλε. Ο θ. Αβξακφπνπινο δήισζε : «Ο θαζέλαο έρεη δηθαίσκα κε ηνλ ηξφπν ηνπ, γηαηί θξίλεηαη θαη απηφο θαη ην ηη ιέεη, λα πξναζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ ην δηθαίσκα ην έρνπλ φινη. Σψξα φκσο, κε κνπ δεηήζεηε αμηνιφγεζε». Ηδηαηηέξσο ζρνιηάζηεθαλ νη απνζηάζεηο πνπ θξάηεζε ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο, Δπάγγεινο Αληψλαξνο. «΢αο είλαη γλσζηφ φηη ν θ. Ρνπζφπνπινο, ζηελ επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ, είρε πεη φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηηείηαη είλαη γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηηο αδηθαηνιφγεηεο επηζέζεηο πνπ γίλνληαη εηο βάξνο ηνπ», δήισζε, απνθεχγνληαο λα πάξεη ζέζε επί ηεο νπζίαο ησλ απαληήζεψλ ηνπ. «Απηφ θάλεη ηψξα ζηελ πξάμε», ηφληζε. Δθ ησλ δπζαξεζηεκέλσλ κε ηνλ Ρνπζφπνπιν, θαη ν ηέσο γξακκαηέαο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Νίθνο Καξαράιηνο. «Ννκίδσ φηη θαηαζηξαηεγεί ν ίδηνο ην κνληέιν ην επηθνηλσληαθφ πνπ είρε εθαξκφζεη ηα ρξφληα πνπ ήηαλ εθπξφζσπνο. Θπκάζηε φηη ηφηε δελ έδηλε ζπλεληεχμεηο, εκθαληδφηαλ κφλν ζην press room θαη δελ είκαη απφιπηα ζίγνπξνο φηη κε ηηο ζπλερείο ζπλεληεχμεηο βνεζάεη ηνλ εαπηφ ηνπ». Ο θ. ΢άββαο Σζηηνπξίδεο άθεζε αηρκέο θαη θαηά ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ θαη θαηά ησλ Τπνπξγψλ πνπ επηδηψθνπλ λα εκθαλίζνπλ εαπηνχο φηη ζπκκεηέρνπλ ζε δηεπζπληήξην παξά ησ Καξακαλιή κεηά ηελ παξαίηεζε Ρνπζφπνπινπ. «Δπαξθείο» ραξαθηήξηζε ηηο απαληήζεηο ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ, ν ηέσο ππνπξγφο Αλάπηπμεο, Υξήζηνο Φψιηαο. Ο ηέσο ππνπξγφο δηθαηνζχλεο, θ. Υαηδεγάθεο,

κε ηε ζεηξά ηνπ δήισζε

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο απαληήζεηο, αθνχ σο άηνκν ηνλ θάιπςαλ θαη ηφληζε φηη ην ζέκα πξέπεη λα ζεσξείηαη ιήμαλ.

14 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Καηαζέζεηο θαη απνπνίεζε επζπλψλ Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 29 Οθησβξίνπ. Μέρξη θαη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ, φπνπ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο, πιήζνο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, λπλ θαη πξψελ ππνπξγψλ θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ φπνπ νη αιιεινθαηεγνξίεο, νη βνιέο θαη νη επηζέζεηο δεκηνχξγεζαλ αλαηαξαρέο ζην εζσηεξηθφ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Με ηελ ηαθηηθή ηνπο θάπνηνη Τπνπξγνί επηβεβαίσζαλ φηη ππάξρνπλ επζχλεο γηα ηηο αληαιιαγέο, απιψο ηηο κεηέζεζαλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.

Χζηφζν ν θ.

Ρνπζφπνπινο επέιεμε λα πεη νπζηαζηηθά φηη δελ ππάξρνπλ επζχλεο θαη επνκέλσο, δελ έρεη νχηε ν ίδηνο. Δκθαλίζηεθε έηζη λα επηδεηθλχεη κεγαιχηεξε θνκκαηηθή θαη ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε, ζε κηα πεξίνδν πνπ πεξηζζεχνπλ ηα ζπληξνθηθά καραηξψκαηα. Ο θ. ΢άββαο Σζηηνπξίδεο έξημε ηα βέιε ηνπ ζηνλ πθππνπξγφ θαη δηάδνρφ ηνπ θ. Αιέμαλδξν Κνληφ, ελψ θαηεγφξεζε θαη ηνλ θ. Ρνπζφπνπιν. Ο θ. Κνληφο, δήισζε αζψνο θαη νη βνιέο ηνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηνπο θ.θ. Πέηξν Γνχθα θαη Δπάγγειν Μπαζηάθν, πνπ ζπλππέγξαςαλ ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα φιεο ηηο αληαιιαγέο. «Μαθάξη λα ηελ είραλ αλαθαιέζεη», είπε ζηελ επηηξνπή. Ο θ. Γηψξγνο Βνπιγαξάθεο ππεξαζπίζηεθε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη έξημε φιεο ηηο επζχλεο ζηνλ θ. Μπαζηάθν. Ο πξψελ Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «έδεημε» ηνλ πξψελ πθππνπξγφ Οηθνλνκίαο, Πέηξν Γνχθα, ελψ θάξθσζε θαη ηνλ λνκάξρε Παλαγηψηε Φσκηάδε, ιέγνληαο φηη νπδέπνηε ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε επηζηνιή ηνπ. Ο πθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληψλεο Μπέδαο «έδεημε» κε ηελ θαηάζεζε ηνπ σο ππεχζπλν ηνλ πξψελ πθππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη λπλ Δμσηεξηθψλ Πέηξν Γνχθα. Σνλ πξψελ Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο, Θεφδσξν Ρνπζφπνπιν «έδεημε» κε ηελ θαηάζεζή ηνπ θαη ν πξψελ δήκαξρνο Βηζηνλίδαο, Β. Σζνιαθίδεο. Δπζχλεο ζηνπο Τπνπξγνχο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Π. Γνχθα, Δπ. Μπαζηάθν θαη Αι. Κνληφ απέδσζε εκκέζσο κε ηελ θαηάζεζή ηνπ ν Υξ. Μπφηζηνο, ζχκβνπινο ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.

Γηα ηνλ Δπάγγειν Μπαζηάθν κάιηζηα δηαηείλεηαη φηη «νη

14 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ απνθάζεηο πεξί απνραξαθηεξηζκνχ ηνπ δάζνπο ηεο Οπξαλνχπνιεο βγήθαλ απφ ην γξαθείν ηνπ». Γηα ηνλ δε θ. Κνληφ αλαθέξεη φηη «ζηελ απφθαζε ηνπ Ηνπλίνπ πνπ αθνξνχζε ηελ αληαιιαγή ηεο ιίκλεο ζπλππέγξαςε φηη ζπκθσλεί».

Πφξηζκα πνπ δηράδεη ΋κσο νη δηαθσλίεο δελ ηειείσζαλ κε ην πέξαο ησλ θαηαζέζεσλ. Ζ ζχληαμε ηνπ πνξίζκαηνο απνηέιεζε πεγή αληηπαξαζέζεσλ θαζψο δελ ήηαλ ιίγνη νη βνπιεπηέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πνπ ζεσξνχζαλ αδηαλφεην λα κελ πεξηιεθζεί ζην πφξηζκα έζησ θαη κηα αλαθνξά ζε πνιηηηθέο επζχλεο ησλ ππνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο.

Σελ άπνςε απηή είραλ εθθξάζεη κεηαμχ άιισλ ε θ. Νηφξα

Μπαθνγηάλλε, ν θ. Βαγγέιεο Μετκαξάθεο, ν θ. Ν. Καξαράιηνο αιιά θαη αξθεηνί βνπιεπηέο. Μάιηζηα, ν θ. Μετκαξάθεο δήισζε φηη, ρσξίο γελλαία αλάιεςε έζησ ησλ πνιηηηθψλ επζπλψλ, ε θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα νξζνπνδήζεη θαη ε Νέα Γεκνθξαηία ζα βιέπεη κνλίκσο ζηηο δεκνζθνπήζεηο ηελ πιάηε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. Γηρνγλσκίεο ππήξμαλ αθφκε θαη κεηαμχ ησλ ηδίσλ

κειψλ ηεο επηηξνπήο.

Σν ζπληαρζέλ θείκελν θέξεηαη λα

«πέξαζε» πξψηα απφ ηνπο επηηειείο ηνπ Μαμίκνπ θαη ηεο Ρεγίιιεο, πξνηνχ θαλ ηεζεί ζε γλψζε φισλ ησλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.

14 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.2. «ΚΟΤΡΑ΢ΜΔΝΟ΢»…Ζ…«ΑΚΟΤΡΑ΢ΣΟ΢» ΣΔΛΗΚΑ; ΢χκθσλα

κε

ηελ

θπξηαθάηηθε

εθεκεξίδα

“Real

News”

ν

Πξσζππνπξγφο

εμνκνινγήζεθε: «Δίκαη πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα πεξηζζφηεξα απφ 12 ρξφληα. Έρσ θνπξαζηεί. Θα εξγαζηψ ζθιεξά κέρξη ηηο εθινγέο, ζα δψζσ φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ζηε κάρε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά αλ παξά ηαχηα νη εθινγέο ραζνχλ, ζα θχγσ». Λνγηθφ επαθφινπζν ήηαλ, ηα φζα δεκνζίεπζε ε εθεκεξίδα, λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλαζηάησζε ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θχθινπο. ΋πσο δηακελχνληαλ κάιηζηα, απφ ην πξσζππνπξγηθφ πεξηβάιινλ, φια απηά ππξνδφηεζαλ επθάληαζηα ζελάξηα δηαδνρήο θαζψο, ην ζέκα πξνθάιεζε έληνλε αλαηαξαρή ζηε Νέα Γεκνθξαηία θαη άλνημε εθ λένπ έλαλ θχθιν ζπδήηεζεο πεξί δηαδνρνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπληνληζκέλα θηλήζεθαλ ν γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο, Λεπηέξεο Εαγνξίηεο θαη ν γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο, Γηάλλεο Σξαγάθεο, κε ζηφρν λα κπεη θξέλν ζηε ζπδήηεζε πεξί θφπσζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Σα δχν θνξπθαία ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο ππνζηεξίδνληαο δεκνζίσο φηη ν Πξσζππνπξγφο «είλαη αθνχξαζηνο» φηαλ εξσηνχληαλ ζρεηηθά, παξέπεκπαλ ζηε δήισζε πνπ είρε θάλεη ν ίδηνο ν θ. Καξακαλιή ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο ΟΝΝΔΓ φηη ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη παξψλ, δηακελχνληαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξεκαηηθή δηαηχπσζε πνπ έθιεηλε θαη ηε δηαδνρνινγία. Ο θ. Σξαγάθεο δε πξνρσξνχζε έλα βήκα παξαπέξα φηαλ δήισλε φηη «΢ηε Νέα Γεκνθξαηία δελ ππάξρεη ζέκα δηαδνρνινγίαο. Απηφ ην ζέκα έρεη θιείζεη πξν πνιινχ κε ηελ επαλεηιεκκέλε δήισζε ηνπ πξσζππνπξγφ ζηε Βνπιή». Παξά ηηο θπβεξλεηηθέο δηαςεχζεηο πάλησο, ε ππφζεζε άλνημε έλαλ λέν γχξν αλαηαξάμεσλ ζηε Νέα Γεκνθξαηία θαη πξνθάιεζε δειψζεηο κε νξίδνληα ηελ επφκελε κέξα.

Ο Τπνπξγφο Τγείαο, Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο, ππνγξάκκηζε φηη «ν

Καξακαλιήο είλαη ν εγγπεηήο ηεο ελφηεηάο καο».

Δλψ, ν πξψελ ππνπξγφο θ.

Γηάλλεο Καιαηδήο κηιψληαο ζην ξαδηνζηαζκφ “Real FM”,

ηφληζε: «Γελ ζα ηνλ

αθήζνπκε λα θχγεη!» πξνζζέηνληαο φηη ν πξσζππνπξγφο είλαη «ν εγγπεηήο ηεο ελφηεηαο». ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν θ. Καιαηδήο πξνέβιεςε φηη «ζα ππάξμνπλ θαη άιιεο ππνςεθηφηεηεο θαη ζα κπνχκε ζε κηα εζσζηξέθεηα ε νπνία ζα καο απνζπληνλίζεη γηα ρξφληα». Αίζζεζε πξνθάιεζε, φκσο ε παξαίλεζε ηνπ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε ζηνλ “Alpha”, ν νπνίνο δήηεζε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ λα θιείζεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ 14 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ηξφπν φιε απηή ηε ζπδήηεζε πεξί πξφσξσλ εθινγψλ θαη δηαδνρνινγίαο ζηε Νέα Γεκνθξαηία,

δειψλνληαο

φηη

ρξεηάδεηαη

«κηα

θαηεγνξεκαηηθή

δήισζε

ηνπ

πξσζππνπξγνχ φηη νη εθινγέο ζα γίλνπλ ην ΢επηέκβξε ηνπ 2011». Πνιχ ζθιεξή ήηαλ, πάλησο, ε αληίδξαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ βνπιεπηή, Πέηξνπ Σαηνχιε, ν νπνίνο θάιεζε ηνλ πξσζππνπξγφ λα παξαηηεζεί. Δλδηαθέξνλ είρε θαη ε ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε επί ηνπ ζέκαηνο ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, Αληψλεο ΢ακαξάο θαη θεξφκελνο σο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ εγεζία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζην κέιινλ. ΋ρη κφλν έθαλε ινγνπαίγλην κε ηα πεξί «θνχξαζεο»: «Ο πξσζππνπξγφο είλαη πνιχ θνπξαζκέλνο κε ην λα δηαςεχδεη ηα φλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ», αιιά ραξαθηήξηζε θαη «πξφθιεζε», ζ‟ απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία, λα γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα «δηαδνρέο» θαη «δειθίλνπο» ζηε Νέα Γεκνθξαηία.

«Να παξέκβεη» Αξθεηνί βνπιεπηέο θαη ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζεψξεζαλ φηη κε ηελ ηξνπή πνπ είρε πάξεη ην δήηεκα ρξεηαδφηαλ κηα ερεξή παξέκβαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα λα κπεη θξέλν ζηε δηαδνρνινγία θαη λα αλαηξαπεί ην θιίκα εηηνπάζεηαο ζηελ θνκκαηηθή βάζε. «Ο Καξακαλιήο δελ είλαη ν νπνηνζδήπνηε. Δίλαη πξφεδξνο ελφο θφκκαηνο θαη εάλ θχγεη- θαη λνκίδσ φηη ην αληηιακβάλεηαη θαη ν ίδηνο- κπνξεί λα θηλδπλέςεη ε ελφηεηά ηεο, λα ζπξξηθλσζεί ε παξάηαμε, λα κπνχκε ζε πεξηπέηεηεο», αλέθεξε ν θ. Γηάλλεο Μαλψιεο. Δλψ, ν θ. Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο δηεκήλπε φηη «Ζ δηαδνρνινγία είλαη ιάζνο πνιηηηθφ θαη κεγάιν». «Πεξηκέλσ απφ ηνλ θ. Καξακαλιή λα θφςεη απηή ηελ ηζηνξία πην έληνλα απφ φ,ηη ην έρεη θάλεη, φρη δηά ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ», είρε δειψζεη ν θ. ΢άββαο Σζηηνπξίδεο, εμαπνιχνληαο λέεο βνιέο πξνο ηνπο επίδνμνπο δηαδφρνπο. Ζ δηάςεπζε σζηφζν, ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, κε ηε δήισζε φηη ν Πξσζππνπξγφο «είλαη πνιχ λένο γηα λα ζθέθηεηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί», δελ θάλεθε λα πείζεη νχηε ηνπο παξάγνληεο νχηε θαη ηα ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, φηη ν θ. Καξακαλιήο δελ πξνέβε ζηελ επίκαρε δήισζε.

Ο «θαλεξφο» δείπλνο Νηφξαο-΢νπθιηά Σε δηαδνρνινγία, αιιά θαη ηελ εζσθνκκαηηθή αλαηαξαρή ζηε Νέα Γεκνθξαηία ήξζε λα θνπληψζεη ην γεχκα πνπ είραλ ε θ. Νηφξα Μπαθνγηάλλε κε ηνλ θ. Γηψξγν ΢νπθιηά, ζηηο 26 Μαξηίνπ. Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ εθηίκεζαλ φηη ε ζπλάληεζε ησλ 14 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ δχν θνξπθαίσλ Τπνπξγψλ ζα επηηάρπλε ηηο παξαζθεληαθέο δηεξγαζίεο πνπ είραλ ήδε αξρίζεη γηα ηελ «επφκελε εκέξα» ζην θπβεξλψλ θφκκα. Απφ ηελ πιεπξά θαη ησλ δχν ζπλδαηηπκφλσλ, ηεξήζεθε ζηγήλ αζπξκάηνπ γηα φζα εηπψζεθαλ ζην γεχκα.

Χζηφζν, βέβαην ζεσξείηαη φηη ηα πεξί «θφπσζεο» θαη

«αλαρσξεηηζκνχ» ηνπ θ. Καξακαλιή απνηέιεζαλ ην «θπξίσο πηάην» ηεο ζπδήηεζεο. Δλ κέζσ δηαδνρνινγίαο πάλησο, ην γεχκα έδσζε λέα ηξνθή ζηηο εζσθνκκαηηθέο θνπβέληεο θπξίσο γηα ην ξφιν πνπ ζα παίμεη ν θ. ΢νπθιηάο ζηε «κεηά-Καξακαλιή» επνρή. ΢χκθσλα κε θνκκαηηθνχο παξάγνληεο, ηελ πξσηνβνπιία γηα ην γεχκα είρε ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ. Μάιηζηα επξφθεηην λα ζπλαληεζεί κε ηνλ θ. ΢νπθιηά κία εβδνκάδα λσξίηεξα, αιιά αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ δχν ππνπξγψλ κεηέζεζαλ ηελ θαη΄ ηδίαλ ζπλάληεζε γηα αξγφηεξα, ακέζσο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο ζην Μέγαξν Μαμίκνπ. Γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ζηφρν ηεο ζπλάληεζεο ηα ζελάξηα έδσζαλ θαη πήξαλ ζηε Νέα Γεκνθξαηία, ΢ε θάζε πεξίπησζε, νη δχν Τπνπξγνί ήζειαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δεκνζηνπνίεζήο ηεο ζπλάληεζεο

θαη γηα ην ιφγν απηφ επέιεμαλ ην θεληξηθφ

εζηηαηφξην ηεο πξσηεχνπζαο «Βπδαληηλφ» γηα ην γεχκα. Πξν ηξηκήλνπ είρε πξνεγεζεί έλα αθφκε γεχκα αλάκεζα ζηνλ θ. ΢νπθιηά θαη ηελ θ. Μπαθνγηάλλε ζην Κνισλάθη, αιιά δεδνκέλσλ ησλ ζπγθπξηψλ ην γεχκα ζην «Βπδαληηλφ» είρε ηδηαίηεξν πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ. Γαιάδηα ζηειέρε έθαλαλ ιφγν γηα «δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ρσξίο ηνλ Καξακαλιή» θαη ζπλέδεαλ επζέσο ηε ζπλάληεζε ησλ δχν ππνπξγψλ κε ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηνπο.

Γηαδνρνινγίαο ζπλέρεηα… Οη «δειθίλνη» έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ θνχξζα ηεο δηαδνρήο. Δδψ θαη θαηξφ εηνηκάδνληαη θηλνχκελνη αλαιφγσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκκάρσλ, θάλνληαο «κεηεγγξαθέο»

απφ

ην

ρψξν

ησλ

ζπλεξγαηψλ

ηνπ

πξσζππνπξγνχ

θαη

πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζνπλ πξφζσπα πνπ έρνπλ επηξξνή ζηνλ θνκκαηηθφ κεραληζκφ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σν γεχκα Νηφξαο-΢νπθιηά, ελ κέζσ δηαδνρνινγίαο, έδσζε λέα ηξνθή ζηηο εζσθνκκαηηθέο θνπβέληεο γηα ην ξφιν πνπ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ν Θεζζαιφο ζηε «κεηά-Καξακαλιή» επνρή. Ο ίδηνο, άιισζηε, θξφληηζε λα δειψζεη φρη κφλν 14 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ «παξψλ», αιιά θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζηελ νκηιία ηνπ, παξνπζία 10 ππνπξγψλ θαη άλσ ησλ 50 βνπιεπηψλ. Ζ πξνζέιεπζε δελ ήηαλ απζφξκεηε: Δίραλ πξνεγεζεί πξνζσπηθά ηειεθσλήκαηα απφ ην γξαθείν ηνπ ΢νπθιηά θαη ηνλ ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ, θ. Κσηνχια, κε ηα νπνία εμέθξαδε ηελ επηζπκία ηνπ ππνπξγνχ λα είλαη παξφληεο. ΢ηελ εθδήισζε κάιηζηα, ν θνξπθαίνο ππνπξγφο πξνέβε ζε άιιε κηα ζπκβνιηθή θίλεζε: δήηεζε απφ ηνλ θ. Αβξακφπνπιν λα θαζίζεη δίπια ηνπ. Πνιινί ζηε Ρεγίιιεο βιέπνπλ φηη ν θ. ΢νπθιηάο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηνλ πφιν ζπζπείξσζεο απέλαληη ζηελ θ. Νηφξα Μπαθνγηάλλε, θη απηφ πηζαλφλ λα βνιεχεη θαη θάπνηνπο απφ ηνπο ππνινίπνπο ππνςεθίνπο αξρεγνχο. Ζ Τπνπξγφο

Δμσηεξηθψλ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα επεδίσθε λα έιζεη ζε

αληηπαξάζεζε κε ηνλ θ. ΢νπθιηά. Χζηφζν θαη ε ίδηα γλσξίδεη φηη έρεη ην πξνβάδηζκα, αιιά θαη φηη ηα ζηειέρε ηεο Ν.Γ., φπσο έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ, ζα θξίλνπλ θπξίσο απφ ην πνηνο κπνξεί λα θεξδίζεη εθινγέο απέλαληη ζε έλαλ πνιηηηθφ αληίπαιν λεφηεξεο γεληάο.

14 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.3. ΟΗ ΑΝΣΑΡΣΔ΢ ΣΖ΢ ΝΔΑ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢ Ζ πεξίπησζε Σαηνχιε Μεηά απφ ζπλερηδφκελεο δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο, ε Νέα Γεκνθξαηία απφ ηνλ κήλα Ννέκβξην βξίζθεηαη ζην ηηκφλη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο κε ηελ ηζρλή πιεηνςεθία ησλ 151 εδξψλ. Ο θ. Καξακαλιήο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο, θ. ΢ηνχθα, αλαθνίλσζε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ηελ απφθαζή ηνπ λα ζέζεη εθηφο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ βνπιεπηή Αξθαδίαο, Πέηξν Σαηνχιε.

΢ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, ν θ. Καξακαλιήο

αλέθεξε φηη «ν βνπιεπηήο θ. Πέηξνο Σαηνχιεο ηίζεηαη απφ ζήκεξα εθηφο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο». Αθνξκή γηα ηελ απφθαζε απηή ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ζηάζεθαλ νη δειψζεηο ηνπ θ. Πέηξνπ Σαηνχιε ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηελ εθεκεξίδα «Έζλνο». Σαηνχιεο,

ζηε

ζπλέληεπμε

απηή,

είρε

ραξαθηεξίζεη

σο

«ζπλέλνρν

Ο θ. ηνλ

Πξσζππνπξγφ» γηα ηα «λενδεκνθξαηηθά δεηλά» ζεκεηψλνληαο φηη ν θ. Καξακαλιήο είλαη «απφιπηα θαη πξσηαξρηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο, πνιηηηθψλ θαη πξνζψπσλ.

Ο ίδηνο θηλδπλεχεη λα ηαπηηζηεί κε ηηο θαθέο επηινγέο

θάπνησλ ζηειερψλ ηνπ. Κηλδπλεχεη δειαδή λα ραξαθηεξηζηεί φρη αλίθαλνο, αιιά ζπλέλνρνο». Ο Πξσζππνπξγφο αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηηο δειψζεηο ηνπ βνπιεπηή, είρε ζεηξά ηειεθσλεκάησλ κε θνξπθαίνπο Τπνπξγνχο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θ.θ. ΢νπθιηά, Παπιφπνπιν, Μπαθνγηάλλε, Μετκαξάθε θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο, Γεκήηξε ΢ηνχθα. ΋ινη ζπκθψλεζαλ φηη ήηαλ ζέκα αμηνπηζηίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θ. Καξακαλιή λα πξνρσξήζεη ζηε δηαγξαθή Σαηνχιε. ΋πσο ήηαλ ινγηθφ, κε ηελ θίλεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ βνπιεπηή, ν Πξσζππνπξγφο ζέιεζε λα θάλεη κηα επίδεημε ππγκήο θαη λα ζηείιεη έλα ερεξφ, αιιά θαη απζηεξφ ζπλάκα κήλπκα πξνο ηα ζηειέρε ηνπ θφκκαηφο ηνπ, ψζηε λα βάιεη θξέλν θαη ζηα αξλεηηθά δείγκαηα πνπ έξρνληαλ απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο. Ζ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ηε δηαγξαθή ηνπ βνπιεπηή Σαηνχιε αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ θ. ΢ηνχθα θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θ. Σαηνχιεο έπαςε λα είλαη βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο έπαςε λα είλαη θαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο, θαζψο ζπκκεηείρε ex oficio

15 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ζε απηήλ. Ζ δηαγξαθή ηνπ φκσο δελ ζήκαλε θαη ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηε Βνπιή, φπσο είρε άιισζηε θαη ην δηθαίσκα, παξέκεηλε σο αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο. Αξθεηά ήηαλ ηα ζηειέρε πνπ ζρνιίαζαλ ηφζν ηε ζηάζε ηνπ θ. Σαηνχιε φζν θαη ηελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Αλαθνξηθά κε ηα φζα δήισζε ν θ. Σαηνχιεο, ν θ. Εαγνξίηεο ζρνιίαζε φηη ε ελέξγεηα απηή ηνπ βνπιεπηή ήξζε λα πξνζηεζεί ζε κία αιπζίδα θηλήζεσλ πνπ έδεηρλαλ φηη ν βνπιεπηήο Αξθαδίαο είρε απνθνπεί απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία. Παξάιιεια θάιεζε ηνλ βνπιεπηή λα παξαδψζεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Νέα Γεκνθξαηία, θάηη πνπ δήηεζαλ θαη άιινη βνπιεπηέο θαη ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο ηεο ΢πκπνιίηεπζεο, δεηψληαο ηνπ λα δείμεη αμηνπξέπεηα θαη λα παξαδψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ πξψην επηιαρφληα ηνπ θφκκαηνο. Ο ίδηνο αξλήζεθε πεηζκαηηθά, ιέγνληαο πσο «νη έδξεο δελ είλαη ηίηινη επγελείαο γηα λα αθαηξνχληαη απφ ηνλ εγεκφλα φηαλ απηφο δπζαξεζηείηαη». Ακέζσο κεηά ηε δηαγξαθή ηνπ, ν βνπιεπηήο Αξθαδίαο εμαπέιπζε λέα επίζεζε θαηά Καξακαλιή κέζα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ blog.

Υαξαθηήξηζε ηνλ πξσζππνπξγφ

«ζπλέλνρν θαη επηθίλδπλν γηα ηε ρψξα». Αλέθεξε δε φηη είλαη ππεχζπλνο γηα ην αδηέμνδν πνπ επηθξαηεί ζηελ νηθνλνκία. Πήξε επίζεο ζέζε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ θαη έδσζε απαληήζεηο ζε θπβεξλεηηθνχο θχθινπο πνπ ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ζρέδην ζπλσκνζίαο. Αληηδξάζεηο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ππήξμαλ απφ ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα ηα φζα έγξαςε ζην blog ηνπ, ν αλεμάξηεηνο πιένλ βνπιεπηήο, θαη ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξσζππνπξγνχ. Οη θ.θ. Εαγνξίηεο θαη Αληψλαξνο ραξαθηήξηζαλ ηνλ βνπιεπηή σο «ππνλνκεπηή» ηνπ πξσζππνπξγνχ. Καζ‟ φιν ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ν θ. Σαηνχιεο βξηζθφηαλ ζην πξνζθήλην κε δειψζεηο πνπ θάζε άιιν παξά αξεζηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζην θπβεξλεηηθφ επηηειείν. Αμίδεη λα ζεκεησζνχλ θαη ηα φζα δήισζε ζε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Free Sunday», θαη ζηελ νπνία εμαπνιχνληαο επζείεο επηζέζεηο, έθαλε ιφγν γηα «δηεθζαξκέλεο παξέεο» πνπ «άισζαλ» ην θφκκα ηεο ΢πκπνιίηεπζεο. Μάιηζηα, θάιεζε ηνλ Πξσζππνπξγφ «είηε λα εγθαηαιείςεη ηε βιαβεξή ζπλήζεηα ησλ επηθνηλσληζκψλ είηε λα παξαηηεζεί εθ ηνπ ζψθνπ ηνπ άκεζα».

Σαπηφρξνλα,

ππνζηήξημε φηη ν θ. Καξακαλιήο «αλ δελ αζρνιεζεί κε ηελ νπζία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εδψ θαη κηα πεληαεηία θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί, ηφηε δελ είλαη ρξήζηκνο γηα ηνλ ηφπν ηνπ».

15 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Τριγμοί ςτη Ν.Δ. από την «πράςινη παρένθεςη» του Μανώλη Γηα «πηζαλφ ζελάξην ηεο πξάζηλεο παξέλζεζεο» έθαλε ιφγν ηνλ κήλα Φεβξνπάξην, ν βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Γηάλλεο Μαλψιεο θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, πξνθάιεζε αίζζεζε θαη ηξηγκνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Πέξαλ φκσο απηνχ, ν θ. Μαλψιεο, κίιεζε ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη γηα ηελ θ. Μπαθνγηάλλε «πνπ», φπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά, «δνπιεχεη ηε δηαδνρή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο».

Ο θ.

Μαλψιεο κάιηζηα, κε δειψζεηο ηνπ ζηνλ “City 99,5”, επέκεηλε φηη «ν Κψζηαο Καξακαλιήο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ εγεζία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζε πεξίπησζε ήηηαο, γηαηί είλαη ν εγγπεηήο ηεο ελφηεηαο ηεο παξάηαμεο, αιιά θαη γηα λα μαλαθεξδίζεη ζχληνκα ηηο εθινγέο». Ο βνπιεπηήο Αξγνιίδνο, δε δίζηαζε κάιηζηα λα πξνβάιεη θαη ηελ αλάγθε ζχζηαζεο ελφο «αληίπαινπ ξεχκαηνο» πξνο ηελ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο ζέηνληαο, εκκέζσο πιελ ζαθψο, δήηεκα ηδενινγηθήο δηάζπαζεο. Οη δειψζεηο ηνπ βνπιεπηή πξνθάιεζαλ εθλεπξηζκφ ζηελ θπβέξλεζε θαη λέν γχξν αληηπαξαζέζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο. «Ζ Νέα Γεκνθξαηία έρεη ζπκπαγή Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα», ήηαλ ε θνθηή απάληεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, Δπάγγεινπ Αληψλαξνπ, ζηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπ βνπιεπηή Αξγνιίδνο. Ο βνπιεπηήο απνδνθηκάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο Ζξαθιήδεο ηεο θνκκαηηθήο θαη θπβεξλεηηθήο λνκηκφηεηαο, Γηάλλε Σξαγάθε θαη Δπάγγειν Αληψλαξν. Δλδεηθηηθή ζε απηφ ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ θ. Μαλψιε, ν νπνίνο απείιεζε κε παξαίηεζή ηνπ, αιιά θαη αλ πάιη δε ζπλέβαηλε απηφ, φια έδεηρλαλ πσο ζα ηνλ «παξαηηνχζαλ». Δλ νιίγνηο,

δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε, φηη βξηζθφηαλ κε ην έλα πφδη εθηφο

Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο. Βέβαηα, απηφ ζα ζήκαλε θαη ηνλ θίλδπλν λα βξεζεί ε Νέα Γεκνθξαηία εθηφο εμνπζίαο, κε απψιεηα ηεο δεδεισκέλεο ησλ 151 εδξψλ ζηε Βνπιή. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαη πξνο επαλάθηεζε ηεο εζσθνκκαηηθήο θαη ελδνθπβεξλεηηθήο

ζπλνρήο,

ν

Πξσζππνπξγφο

ζπκβηβαζκνχο κε ηνλ βνπιεπηή Αξγνιίδνο.

πξνρψξεζε

ζε

ακνηβαίνπο

«Δίλαη απηνλφεην φηη πνηέ δελ είρα

πξφζεζε λα δεκηνπξγήζσ πξνβιήκαηα ζην θφκκα θαη ηελ θπβέξλεζε» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μαλψιεο, αλαθνηλψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη «θαη βέβαηα παξακέλεη ζηε Βνπιή». Χζηφζν, ν θ. Μαλψιεο δελ απέθπγε ηηο δειψζεηο κε αηρκέο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ απφ άιια ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο ηεο ΢πκπνιίηεπζεο. Ο πθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Κψζηαο Γθηνπιέθαο, φηαλ ξσηήζεθε γηα ηνλ θ. Μαλψιε ζεκείσζε: «Ο θαζέλαο έρεη 15 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ηελ επζχλε γηα ηηο δειψζεηο πνπ θάλεη… Ο πξσζππνπξγφο έδσζε κηα εληνιή, ιίγα ιφγηα θαη πνιιή, ζθιεξή δνπιεηά». Αηπρείο, άθαηξεο θαη άζηνρεο ραξαθηήξηζε ηηο δειψζεηο ηνπ βνπιεπηή ν ζπλάδειθφο ηνπ, θ. Θεφδσξνο Καξάνγινπ: «Έρνπκε κπξνζηά καο ηε κάρε ησλ επξσεθινγψλ θαη πξέπεη λα ηε δψζνπκε ελσκέλνη θαη ζπληεηαγκέλνη θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ Κψζηα Καξακαλιή». Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θ. Καηεξίλα Παπαθψζηα ζρνιίαζε ζρεηηθά ζην “Καλάιη 1”: «Όζνη κηινχλ γηα ηελ επφκελε κέξα ζε πεξίπησζε ήηηαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαθή ππεξεζία πξνζθέξνπλ». ΢ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ. Μαλψιε απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν βνπιεπηήο Αξγνιίδνο είλαη γλσζηφ πσο δηάθεηηαη ζεηηθά πξνο ηνλ θ. Αληψλε ΢ακαξά. ζπλεγφξεζε θαη ζην φηη ε Τπνπξγφο

Ίζσο απηφ λα

Δμσηεξηθψλ, παξά ηελ νξγή ηεο γηα ηηο

δειψζεηο ηνπ θ. Μαλψιε, πξνο απνθπγήλ παξαθεξλαιίσλ άιινπ επηπέδνπ δηεπθξίληζε φηη δελ επηζπκεί «ηελ θεθαιή ηνπ επί πίλαθη».

Γατιάθεο… ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο Σξεηο εκέξεο κεηά ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ν θ. ΢ηαχξνο Γατιάθεο επέζηξεςε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ην πιενλέθηεκα πνπ είρε αθαηξέζεη απφ ηνλ θ. Κψζηα Καξακαλιή, ηε δπλαηφηεηα δειαδή λα δηαγξάςεη θαη άιινλ βνπιεπηή πνπ ζα δηαθνξνπνηνχηαλ απφ ηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ θφκκαηνο. Με επηζηνιή πνπ απέζηεηιε πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ ν βνπιεπηήο Γξάκαο δήισζε ηε κεηακέιεηά ηνπ γηα ηα φζα είρε ππνζηεξίμεη ζρεηηθά κε ηνλ θ. Ρνπζφπνπιν θαη ηνλ θ. Αγγέινπ, δεηψληαο λα ηνλ επαλεληάμεη ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα. Μάιηζηα, ν θ. Γατιάθεο είρε ηνλίζεη φηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε παξαίηεζή ηνπ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ Μεγάξνπ Μαμίκνπ. Με ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή ν βνπιεπηήο έδσζε θαη πάιη ηελ επρέξεηα ζηνλ Πξσζππνπξγφ λα απνθχγεη ηηο πξφσξεο εθινγέο γηα ηνπο πξνζερείο κήλεο. Σν Μέγαξν Μαμίκνπ δελ απάληεζε ακέζσο ζην αίηεκα ηνπ βνπιεπηή, αιιά ζπλεξγάηεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ είραλ ζεκεηψζεη φηη ε θίλεζε ηνπ βνπιεπηή εθηηκήζεθε αλαιφγσο, αθήλνληαο ζαθψο λα ελλνεζεί φηη ν θ. Γατιάθεο ζα επέζηξεθε ζχληνκα ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα, φπσο άιισζηε ζπλέβε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα.

15 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢χκθσλα κε ηα φζα γξάθνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηνλ Σχπν, ν θ. Καξακαλιήο έθξηλε φηη αλ δερφηαλ ακέζσο ηελ επηζηξνθή ηνπ βνπιεπηή Γξάκαο ζα αθχξσλε ηελ επίδεημε ππγκήο πνπ είρε εγθαηληάζεη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή θαη ζα γεινηνπνηνχζε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαγξαθψλ.

Σν θπλήγη ησλ βνπιεπηψλ Παξά ηηο απεηιέο θαη ηηο απζηεξέο νδεγίεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ππήξμαλ άιια ηξία θξνχζκαηα απεηζαξρίαο βνπιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κελφο Οθησβξίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν θνκκαηηθφο κεραληζκφο πξφιαβε ηα δχν θαη πξνζπάζεζε λα ππνβαζκίζεη ην ηξίην. Σελ ηειεπηαία ζηηγκή αθχξσζαλ νη επηηειείο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηελ ηειενπηηθή εκθάληζε ηνπ πξψελ πθππνπξγνχ, θ. Βαζίιε Μηραινιηάθνπ, ε νπνία δηαθεκηδφηαλ σο ε λέα «αηξεηηθή» εκθάληζε πνπ ζα αγλννχζε ηηο νδεγίεο ηνπ θ. Καξακαλιή. Οη θθ. Λεπηέξεο Εαγνξίηεο θαη Γηάλλεο Σξαγάθεο έπεηζαλ παξάιιεια ηνλ βνπιεπηή Αξγνιίδαο, Γηάλλε Μαλψιε, λα απνζχξεη πξνηνχ πξνβιεζεί ηειενπηηθή ζπλέληεπμε ηελ νπνία είρε παξαρσξήζεη ζε πεξηθεξεηαθφ ηειενπηηθφ δίθηπν. Ο θνκκαηηθφο κεραληζκφο δελ πξφιαβε φκσο θαη ηε ζπλέληεπμε ηνπ βνπιεπηή Υαιθηδηθήο, θ. Αζελαίνπ Φισξίλε, κε ηελ νπνία δεηνχζε κε έκκεζν ηξφπν παξαηηήζεηο Τπνπξγψλ.

15 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.4. ΑΝΑ΢ΥΖΜΑΣΗΕΟΝΣΑ΢… «Κιεηδί» ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο Άγλνηα δήισλαλ θνξπθαία ζηειέρε θαη βνπιεπηέο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ σο πξνο ηνλ αλαζρεκαηηζκφ πξηλ ηηο ηειηθέο θξίζεηο. Χζηφζν, ν κεγάινο γξίθνο, φπσο φινη παξαδέρνληαλ ήηαλ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο, αθνχ απφ εθεί ζα μεθηλνχζε ην ληφκηλν ησλ αιιαγψλ.

Μάιηζηα, κπξνζηά ζηηο εχζξαπζηεο

εζσθνκκαηηθέο ηζνξξνπίεο, πνιιά ήηαλ ηα ζηειέρε θαη νη βνπιεπηέο πνπ ζπκθσλνχζαλ κε ην «ζπάζηκν» ζηα δχν ηνπ θξίζηκνπ ππνπξγείνπ, κε έλα λέν Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ πνπ ζα αλαιάκβαλε ην «παθέην» ησλ θφξσλ. Ζ ιχζε απηή, κπνξεί ελ ηέιεη λα κελ πξνθξίζεθε, αιιά σο ζελάξην ζεσξήζεθε «ρξπζφ», αθνχ ν «ηζάξνο» ζα παξέκελε ζηε ζέζε ηνπ, ελψ νη Τπνπξγνί πνπ είραλ επηθεληξψζεη ζηηο θαη‟ ηδίαλ ζπλνκηιίεο ηα ππξά ελαληίνλ ηνπ, ζα βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία γηα ηα ππνπξγεία ηνπο κε λέν Τπνπξγφ.

Πξνηηκήζεηο θαη επηδηψμεηο πξν ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ… Καη ελψ ν αλαζρεκαηηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, απφ ηα κέζα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηα θνξπθαία ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο ηεο ΢πκπνιίηεπζεο είραλ αξρίζεη λα ζηέιλνπλ ηα κελχκαηά ηνπο πξνο ην Μαμίκνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ο ππνπξγφο Τγείαο, Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο δηεκήλπε φηη ήζειε λα αιιάμεη ραξηνθπιάθην. «Μηιάηε ζε έλαλ ππνπξγφ ν νπνίνο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο κεηά ηηο εθινγέο δήηεζε λα κείλεη ζε απηφ ην ππνπξγείν», δήισλε ζρεηηθά ν θ. Γ. Αβξακφπνπινο, ζηέιλνληαο ην κήλπκα φηη είρε έξζεη ε ψξα λα αιιάμεη ππνπξγείν. Γελ έθξπβε δε ηελ επηζπκία ηνπ γηα ην Δμσηεξηθψλ ή ην Οηθνλνκίαο. Παξ΄ φια ηαχηα φκσο ππνζηήξηδε φηη «Δθείλν πνπ έρσ πεη πνιιέο θνξέο είλαη φηη εγψ βξίζθνκαη εδψ νινθιεξψλνληαο έλα έξγν, επηηειψληαο κία ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Καη πάληνηε ζηε δηάζεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα νπνηνλδήπνηε ξφιν θξίλεη φηη πξέπεη λα κνπ αλαηεζεί». Ζ θ. Νηφξα Μπαθνγηάλλε θαη ν θ. ΢νπθιηάο μεθαζάξηδαλ φηη ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα ππνπξγεία ηνπο, ε κελ πξψηε ην Δμσηεξηθψλ, ν δε δεχηεξνο ην ΠΔΥΧΓΔ. «Δάλ κε ξσηήζεηε ηη ζα ήζεια, επζέσο ζαο ιέσ φηη ζεσξψ φηη έρεη γίλεη δνπιεηά ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, φηη έρνπκε αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηνπ ΟΑ΢Δ, φηη είλαη κηα δχζθνιε πξνεδξία, κε επθαηξίεο, αιιά θαη θηλδχλνπο γηα ηε ρψξα θαη φηη ζα ήζεια λα

15 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ πξνρσξήζσ ηε δνπιεηά κνπ ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ», είρε δειψζεη ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ “Mega”, ε θ. Μπαθνγηάλλε. ΢ρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο είρακε θαη απφ ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο, φπσο απφ ηελ θ. Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ πνπ ζπκβνχιεπε κε δειψζεηο ηεο ηνλ Πξσζππνπξγφ λα κελ αθνχζεη θαλέλαλ.

«Τπάξρεη κηα πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηνλ ηειεπηαίν

θαηξφ, φπνπ δηάθνξνη δηαιέγνπλ ηα ππνπξγεία πνπ ζα πάλε, ηνπο πξνηείλνπλ θαη πάλε θαη δηάθνξα άιια κπζεχκαηα πνπ θπθινθνξνχλ θαη ζηελ νπζία έρνπλ έλαλ άιιν ζηφρν, λα κεηψζνπλ ηνλ Πξσζππνπξγφ», είρε δειψζεη ζηε ΝΔΣ ε πξψελ ππνπξγφο, ζπκπιεξψλνληαο φηη «Ο πξσζππνπξγφο νθείιεη λα θαζαξίζεη ηελ θαηάζηαζε». Αιιά θαη ε θ. Πηπηιή θαη ν θ. Καξάνγινπ

θαινχζαλ ηνλ θ. Καξακαλιή λα κελ θάλεη

ππνπξγνχο φινπο φζνπο είραλ άθεζαλ ζθηέο ζηα πέληε ρξφληα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο δπκψζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ, ν θ. Καξακαλιήο, ζχκθσλα κε ηα φζα γξάθνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηνλ Σχπν, θεξφηαλ απνθαζηζκέλνο λα αθήζεη έμσ απφ ην λέν θπβεξλεηηθφ ζρήκα, ηνπο θ. Κνληφ θαη Πέηξν Γνχθα, ζηνπο νπνίνπο ρξεψζεθαλ αληηθεηκεληθέο πνιηηηθέο επζχλεο κε ην πφξηζκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα ην ζθάλδαιν ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ. Σν ελδερφκελν απηφ είρε δηαθαλεί θαη απφ δειψζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, Δπάγγεινπ Αληψλαξνπ, πνπ είρε πεη ζρεηηθά φηη «Όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πφξηζκα κειεηψληαη θαη ζα αμηνινγεζνχλ».

Παξαίηεζε Βεξψλε Καη ελψ ην ελδηαθέξνλ φισλ ήηαλ ζηξακκέλν ζηηο επηθείκελεο απνθάζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ηνλ αλαζρεκαηηζκφ, αηθληδηαζηηθά ήξζε κηα γαιάδηα παξαίηεζε, απηή ηνπ δεκάξρνπ Μπθφλνπ, Υξήζηνπ Βεξψλε. Ο θ. Βεξψλεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ αλήκεξα ηεο Πξσηνρξνληάο κεηά απφ 18 ρξφληα ζεηείαο ζηε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ. Σα αίηηα θαηά πιεξνθνξίεο, ήηαλ εζσθνκκαηηθά, αθνχ ν θ. Βεξψλεο πνπ είρε ην ρξίζκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο είρε απέλαληί ηνπ έλαλ κφλνλ αληίπαιν θη απηφλ «αληάξηε», κε ηελ ππνζηήξημε θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο.

Οη ηξηβέο ζπλερίζηεθαλ θαη ζηελ επηζηνιή

παξαίηεζήο ηνπ, ν θ. Βεξψλεο αλέθεξε φηη κε ηελ θίλεζή ηνπ απηή «δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε άμηνπο θαη ίζσο ηθαλφηεξνπο λα δηνηθήζνπλ».

15 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Σα παξειθφκελα ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ Οη αηρκέο, θαηφπηλ ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ, θπζηθά θαη δελ έιεηςαλ απφ ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο θαηά ηηο ηειεηέο «παξάδνζεο – παξαιαβήο». Μεηαμχ ησλ δπζαξεζηεκέλσλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη θ. θ. Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο θαη Μηράιεο Ληάπεο, πνπ έκεηλαλ εθηφο θπβέξλεζεο ακέζσο κεηά ηελ νξθσκνζία ησλ λέσλ ππνπξγψλ θαη πθππνπξγψλ. Μάιηζηα, νη δχν άληξεο, ιίγεο εκέξεο κεηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ, πξαγκαηνπνίεζαλ ηδησηηθή ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ θ. Αινγνζθνχθε θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ θ. Ληάπε. Οη δχν άληξεο απέδσζαλ ζηε ζπλάληεζε κεδεληθή πνιηηηθή θαη θπξίσο εζσθνκκαηηθή αμία. Ζ ζπλάληεζε απηή βέβαηα, εξκελεχηεθε φπσο ήηαλ θπζηθφ, σο πξνπνκπφο δεκηνπξγίαο εζσθνκκαηηθνχ κεηψπνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη αθνξνχζε δχν ζηειέρε, ηα νπνία είραλ θάζε ιφγν λα αηζζάλνληαη δπζαξεζηεκέλα απφ ηελ ζηάζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή.

΢πλεξγάηεο ηνπ θ.

Αινγνζθνχθε δηεπθξίληζαλ πσο ν ηέσο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ επεζήκαλε κεηαμχ άιισλ ζην ζπλνκηιεηή ηνπ φηη θαη νη δχν ππήξμαλ επί πέληε θαη πιένλ έηε ππνπξγνί ηεο θπβέξλεζεο, φηη ν ίδηνο έλησζε επγλψκσλ, γη‟ απηφ θαη έπξεπε λα ζηεξηρζεί κε θάζε ηξφπν ε θπβέξλεζε ζηελ ηφηε παξνχζα θξίζηκε νηθνλνκηθά ζπγθπξία.

«Αλαζρεκαηηζκνί» θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ππνπξγείσλ Σνλ θπβεξλεηηθφ αλαζρεκαηηζκφ δηαδέρηεθαλ νη εζσηεξηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηα επηκέξνπο Τπνπξγεία. Καη' εληνιή ηνπ θ. Καξακαλιή, νη λένη ππνπξγνί πξνρψξεζαλ ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζην έσο ηφηε ππάξρνλ «ζχζηεκα» Αινγνζθνχθε, αιιά θαη ζε επίπεδν γεληθψλ γξακκαηέσλ θαη δηνηθεηψλ νξγαληζκψλ ζηα ππνπξγεία αηρκήο, δειαδή ζηα

ππνπξγεία Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Παηδείαο.

Ζ επηδίσμε ηνπ

Πξσζππνπξγνχ ήηαλ ζαθψο ην «λέν μεθίλεκα» λα εκπεδσζεί ηφζν απφ ηνπο ππνπξγνχο, φζν θαη απφ ηελ θνηλσλία ηελ ίδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηθφ ηνπ επηηειείν ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ζπγθξφηεζε ν λένο ππνπξγφο

Οηθνλνκίαο

θαη

Οηθνλνκηθψλ,

Γηάλλεο

Παπαζαλαζίνπ.

Ο

θ.

Παπαζαλαζίνπ κεηαμχ άιισλ απνκάθξπλε ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ θαη ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ θ. Αινγνζθνχθε, Ν. Αλδξηαλφπνπιν, ηνλ νπνίν δηαδέρζεθε κε ηηο επινγίεο θαη ηνπ Μαμίκνπ ν πεξηθεξεηάξρεο ΢ηεξεάο Διιάδαο, Αζ. ΢θνξδάο. Χζηφζν ζηε ζέζε ηνπ παξέκεηλε ν γεληθφο γξακκαηέαο, Π. Γξφζνο. 15 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ην ππνπξγείν Απαζρφιεζεο, ε θ. Φάλε Πάιιε-Πεηξαιηά παξαίηεζε ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ, Γ. Μέξγν, άλζξσπν θαη' εμνρήλ ηνπ θ. Αινγνζθνχθε, αληηθαζηζηψληαο ηνλ κε έλαλ δηθφ «ηεο» άλζξσπν, ηνλ ππνδηνηθεηή Γεκήηξε Κπξδφπνπιν. Ο λένο ππνπξγφο Παηδείαο, Άξεο ΢πειησηφπνπινο, δήηεζε ηηο παξαηηήζεηο φισλ ησλ γεληθψλ γξακκαηέσλ. Δλψ, ζαξσηηθέο αιιαγέο πξαγκαηνπνίεζε θαη ν Κσζηήο Υαηδεδάθεο ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο. «΋ηαλ ππάξρεη κηα λέα θπβέξλεζε πνπ έρεη έλα λέν μεθίλεκα, φπσο απηή ε θπβέξλεζε, είλαη ινγηθφ θαη επηβεβιεκέλν νξηζκέλνη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο αξθεηά ρξφληα θαη έρνπλ πξνζθέξεη φ,ηη ήηαλ λα πξνζθέξνπλ, λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο αληηθαηαζηάζεηο είηε ζε επίπεδν γεληθψλ γξακκαηέσλ ησλ ππνπξγείσλ είηε ζε επίπεδν δηνηθεηψλ ΓΔΚΟ ή άιισλ νξγαληζκψλ», είρε δειψζεη ζρεηηθά ν γελ. γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Νέαο δεκνθξαηίαο, Γηάλλεο Σξαγάθεο ζηε ΝΔΣ 105,8, ζπκπιεξψλνληαο: «Απηφ ήηαλ επηβεβιεκέλν λα γίλεη».

15 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.5. ΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ ΚΡΗ΢ΔΧΝ Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε εμέγεξζε ησλ αγξνηψλ, θαη ε δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή ππήξμαλ θξίζηκα δεηήκαηα ηα νπνία θιήζεθε ε θπβέξλεζε λα δηαρεηξηζηεί. Χζηφζν απνηέιεζαλ πεγή αληηπαξαζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.

Αληηκέησπνη κε ηελ θνηλσληθή έθξεμε Ο θ. Καξακαλιήο επσκίδεηαη ηηο πνιηηηθέο επζχλεο θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν έληνλεο εζσθνκκαηηθήο θξηηηθήο.

Οη απμαλφκελεο αληηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο, ε

έμαξζε ησλ επεηζνδίσλ θαη ε έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ πξνθιήζεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή, Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ νδήγεζαλ ζε εζσθνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη αλαζηάησζε ζε Μαμίκνπ θαη Ρεγίιιεο. Σφζν ν θ. Πξνθφπεο Παπιφπνπινο φζν θαη ν θ. Παλαγηψηεο Υελνθψηεο ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο, αιιά ν Πξσζππνπξγφο δελ ηηο έθαλε απνδεθηέο. Ο θ. Παπιφπνπινο, σο πνιηηηθφο πξντζηάκελνο ηεο ΔΛ.Α΢. ζπγθέληξσζε ηα ππξά Τπνπξγψλ θαη βνπιεπηψλ γηα ηελ εηθφλα πνπ έδεημε ε θπβέξλεζε ζηε δηαρείξηζε ηεο θνηλσληθήο έθξεμεο. Νηφξα Μπαθνγηάλλε θαη Βαγγέιεο Μετκαξάθεο ζε πην πςεινχο ηφλνπο, κε ηνπο Αινγνζθνχθε, ΢νπθιηά θαη ΢ηπιηαλίδε λα αθνινπζνχλ, έζεζαλ ζέκα γηα ηα ρακειά αληαλαθιαζηηθά πνπ επέδεημε ε Αζηπλνκία θαη ηελ αδπλακία ηεο λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε πξηλ γεληθεπζνχλ νη βαλδαιηζκνί. «Γελ κπνξεί ηα ΜΑΣ λα είλαη ζηα ιίγα κέηξα, λα βιέπνπλ λα ζπάλε ηηο βηηξίλεο θαη λα κελ θάλνπλ ηίπνηε» είπε ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ. Γεληθή ήηαλ ε εθηίκεζε φηη ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ θπβέξλεζε ήηαλ πνιχ θαθή.

Ο θ. Μετκαξάθεο δηαθψλεζε θαη κε ηηο δειψζεηο πνπ έθαλε ν θ.

Παπιφπνπινο φηαλ ππνζηήξηδε φηη «ν θξαηηθφο κεραληζκφο είλαη εδψ», ηελ ψξα πνπ ε Αζήλα θαη 10 κεγάιεο πφιεηο είραλ παξαδνζεί ζηνπο βαλδαιηζκνχο. Έκκεζε παξαδνρή γηα ηηο επζχλεο ηεο θπβέξλεζεο άθεζε ε θ. Νηφξα Μπαθνγηάλλε εμεξρφκελε απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή.

«Γηα ηε δηαρείξηζε κηαο δχζθνιεο

θξίζεσο αλακθηζβήηεηα ηελ θεληξηθή επζχλε έρεη πάληνηε ε εθιεγκέλε θπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ», δήισζε. «Θέισ, φκσο, εδψ λα ηνλίζσ φηη δελ ππάξρνπλ αλεχζπλα, νχηε πνιηηηθά θφκκαηα, νχηε ζεζκνί. Μεξίδην επζχλεο γηα ηελ επηαμία, γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο έρνπκε φινη». 15 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ «Όρη, δελ είκαη επραξηζηεκέλνο, είκαη θαη βαζηά πξνβιεκαηηζκέλνο», είπε ν θ. Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο. «Μφιηο εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα θη εκείο ζα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή θαη ζα δνχκε αλ έγηλαλ

ιάζε

ή

παξαιείςεηο»,

ηφληζε

θαη

ν

θ.

Πάλνο

Παλαγησηφπνπινο.

«Γελ πξέπεη λα είλαη ακπλφκελε ζε θακία πεξίπησζε» ε αζηπλνκία, δήισζε ν θ. Μ. Βαξβηηζηψηεο. «Πηζηεχσ φηη ζαλ θηινζνθία, είλαη ιάζνο, αιιά θαη ζαλ πξαθηηθή νδεγεί ζε νιέζξηα απνηειέζκαηα, φπσο απηά πνπ είδακε», ηφληζε. «Απφ ηελ άιιε κία επηηηζέκελε αζηπλνκία δελ είλαη ην δεηνχκελν ζε απηή ηε ρψξα θαη δελ άθνπζα θαη θαλέλαλ απφ απηνχο, πνπ ρχλνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ηελ Παηδεία, λα δεηνχλ λα πξνζηαηεπζεί ε εθπαηδεπηηθή καο θιεξνλνκηά».

Κπλεγεηφ κε ηνπο θνπθνπινθφξνπο Καη ην ζέκα δελ ζηακαηά εδψ. Μεηά ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ νη επηζέζεηο ησλ θνπθνπινθφξσλ πνπ πξνθαινχλ δεκηέο ζε θαηαζηήκαηα, ηξάπεδεο, απηνθίλεηα αιιά ζέηνπλ θαη ζε θίλδπλν ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ πνιηηψλ πξνβιεκαηίδεη ηελ θπβέξλεζε. Θέκα πνιηηηθψλ επζπλψλ ζέηνπλ ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ επίζεζε ησλ θνπθνπινθφξσλ ζην Κνισλάθη κέξα κεζεκέξη. Ζ θπβέξλεζε ζνξπβεκέλε κεηέζεζε ηηο επζχλεο ζηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηεο Αζηπλνκίαο. Ήξζε φκσο θαη πάιη αληηκέησπε κε ηελ απφθαζή ηεο λα δηαηεξήζεη ζηε ζέζε ηεο, ηελ εγεζία ηεο ΔΛ.Α΢., ζηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο. «Δίλαη δπλαηφλ λα παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο άλζξσπνη νη νπνίνη ήηαλ ζηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ;», αλαξσηήζεθε ν επηθεθαιήο ησλ επξσβνπιεπηψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο

ζην “ΝΔΣ 105,8”.

«Ζ εγεζία ελφο

ζψκαηνο πξέπεη λα ζηέθεηαη ζην χςνο. Σψξα, γηαηί δελ έπεζαλ θεθάιηα, απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα». Ο ίδηνο δελ απνθιείεη λα ππάξρνπλ πνιηηηθέο επζχλεο. «Σν ππ' αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη ν Έιιελαο πνιίηεο είλαη ε αζθάιεηα», ηφληζε. Γηα πνιηηηθέο επζχλεο κίιεζε θαη ε πξψελ ππνπξγφο θ. Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ. «Ζ Αζηπλνκία παίξλεη εληνιέο», ηφληζε. Παπιφπνπινο θαη Μαξθνγηαλλάθεο ζπγθεληξψζαλ ηα εζσθνκκαηηθά ππξά. πξσζππνπξγφο

ελνριεκέλνο

ηνπο

θαηέζηεζε

ζαθέο

φηη

πεξηκέλεη

Ο

πιένλ

απνηειέζκαηα. Αηρκέο γηα ηελ αδξάλεηα πνπ επηδείρζεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία 16 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ηνπ ππνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο άθεζε θαη ν Τπνπξγφο Τγείαο, Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο, εμεξρφκελνο απφ ην Μαμίκνπ, φπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ. «Ζ δεκφζηα αζθάιεηα θαη ε έλλνκε ηάμε είλαη ππέξηαην αγαζφ, ην νπνίν νθείιεη ε πνιηηεία λα δηαζθαιίδεη», δήισζε. «Καη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνο ηα εθεί θαηαηείλνπλ». «Ξεπεξάζακε ηα φξηα θαη σο θνηλσλία απφ ηελ πιεπξά ηνπ θφβνπ, αιιά θαη απφ ηελ θξαηηθή πιεπξά έρνπκε μεπεξάζεη ηα φξηα θαη εθεμήο δελ επηηξέπεηαη θαλελφο είδνπο δηθαηνινγία», δήισζε ε βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Φσηεηλή Πηπηιή ζηo “ΝΔΣ 105,8”. «Δίλαη εκθαλέο φηη ε Αζηπλνκία έρεη κηα δπζθνιία λα δηαρεηξηζηεί απηφ ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσκέλεο βίαο, πνπ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ κε ηξφπν απαξάδεθην εδψ θαη 3 κήλεο», δήισζε θαη ν θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο. Ο θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο, Δπάγγεινο Αληψλαξνο, επηρείξεζε λα πείζεη φηη «απηά ζπκβαίλνπλ θαη ζε άιιεο ρψξεο». «Αο κελ θάλνπκε πσο είκαζηε ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ νπνία παξαηεξνχληαη ηέηνηα θαηλφκελα, ηέηνηα πεξηζηαηηθά», δήισζε. «Δίλαη απνιχησο θαηαδηθαζηέα. Ζ βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο -θαη είκαη βέβαηνο θαη ε βνχιεζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ- θαηαηείλεη ζην λα εμεπξεζνχλ νη ππαίηηνη απηψλ ησλ πξάμεσλ, απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο».

Ζ ψξα ηεο «θξίζεο» Γηαθσλία

θνξπθήο

΢νπθιηά-Αινγνζθνχθε

κε

θφλην

ηελ

νηθνλνκηθή

θξίζε

δεκηνχξγεζε κείδνλ ζέκα ζηελ θπβέξλεζε. Ζ πξψηε αλνηρηή δηαθσλία ηνπ ππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ θαη ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο αλέθπςε θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 30 Οθησβξίνπ, κε αληηθείκελν ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ ζσξάθηζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Ο θ. ΢νπθιηάο ππνζηήξημε φηη γηα λα έρνπλ ηα κέηξα απνηέιεζκα θαη λα ηα θαηαιάβνπλ νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, πνπ αλ κε ηη άιιν αλνίγνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο ήηαλ φηη «θαλείο δελ θνκίδεη γιαχθαο εο Αζήλαο». Μεηά ηελ ζπλεδξίαζε ν θ. ΢νπθιηάο εμεξρφκελνο απφ ην Μαμίκνπ επαλέιαβε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε κέζα ζηελ ζπλεδξίαζε ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ. «Μαδί κε ηα άιια κέηξα πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζα πξέπεη λα απμεζνχλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο». 16 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Λίγε ψξα αξγφηεξα ν θ. Αινγνζθνχθεο απάληεζε φηη «ην νηθνλνκηθφ επηηειείν εμεηάδεη φια ηα δεδνκέλα κε ζνβαξφηεηα θαη επειημία ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ». Καη ε θφληξα ζπλερίδεηαη… ΢ηελ εθδήισζε ηνπ ΢ΔΒ ζηηο 11-11, γηα ηε λενζχζηαηε θίλεζε 31 επηρεηξήζεσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ν θ. ΢νπθιηάο γηα αθφκε κηα θνξά εθηφμεπζε ηα ππξά ηνπ πξνο ην νηθνλνκηθφ επηηειείν θαη ηνλ θ. Αινγνζθνχθε. «Πξνθαλψο δελ ππάξρνπλ καγηθέο ιχζεηο αιιά απηνλφεηεο αιήζεηεο». Απηή ε αληηπαξάζεζε αληηθαηνπηξίδεη ηηο δχν δηαθνξεηηθέο γξακκέο πνπ είραλ δηακνξθσζεί ζηνπο θφιπνπο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μεγάιε κεξίδα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο θαηεγνξνχζε ηνλ θ. Αινγνζθνχθε , φηη δελ δηέβιεςε εγθαίξσο ην βάζνο ηεο θξίζεο θαη φηη αθφκε θαη φηαλ ε θξίζε απεηινχζε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία δελ είρε έηνηκα λέα εξγαιεία. Δπηπιένλ θαηεγνξήζεθε φηη απηφο επζχλεηαη γηα ηελ επηθνηλσληαθή αδπλακία, ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζίαζε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ελίζρπζε ησλ 28δηο επξψ, ρσξίο δεζκεπηηθφ πιαίζην θαη απζηεξνχο φξνπο πξνο ηνπο ηξαπεδίηεο. Απνηπρεκέλνο αθφκε ζεσξήζεθε θαη ν ρεηξηζκφο πνπ έθαλε απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο, ζην ζέκα ηνπ θφξνπ αθηλήησλ, αθνχ έληνλεο ππήξμαλ νη αληηδξάζεηο. Μεξηθνί κίιεζαλ γηα αλεπίηξεπηε πξνρεηξφηεηα, ελψ αθφκε θαη νη πιένλ ζπγθαηαβαηηθνί παξέπεκπαλ ζηελ «θαζίδεζε ησλ εζφδσλ» θαη γηα «δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ». Δπηθξηηήο ηνπ Αινγνζθνχθε θαη ν θ. Νίθνο Καξαράιηνο, ηέσο γξακκαηέαο Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, φπνπ ζεσξεί φηη ν ππνπξγφο δελ ζπλεξγάδεηαη κε ην θφκκα, ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο επηινγέο ζηελ νηθνλνκία θαη λα ηηο ζηεξίμεη. ΢ηαζεξνί ζηηο επηθξίζεηο ηνπο πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπ θ. Αινγνζθνχθε παξέκεηλαλ ηα ζηειέρε ηεο «ιατθήο δεμηάο», Βχξσλ Πνιχδσξαο, Πάλνο Παλαγησηφπνπινο, ΢άββαο Σζηηνπξίδεο, Γηάλλεο Μαλψιεο. Μεηαμχ ησλ ιίγσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πιεπξφ ηνπ ηέσο ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο ήηαλ ν θ. Υαηδεδάθεο, ν θ. Φψιηαο θαη ν θ. Παπαζαλαζίνπ. Αξθεηά κέιε ηεο θπβέξλεζεο αλάκεζά ηνπο ν θ. Αβξακφπνπινο, θ. Φάλε Πεηξαιηά, θ. Ληάπεο, ζπκθψλεζαλ κε ηνλ θ. ΢νπθιηά, πξνηείλνληαο κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 16 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ δήηεζεο θαη γηα «θξαηηθέο ελέζεηο» ζηελ νηθνλνκία. ΢ηελ γξακκή ΢νπθιηά, θαη ν πθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, Θεκηζηνθιήο Ξαλζφπνπινο. ΢ε νκηιία ηνπ ππνγξάκκηζε φηη αλ ζέινπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θξίζε ε ζπληαγή είλαη κηα, δεκφζηεο επελδχζεηο θαη έξγα. Ο θ. Αληψλεο ΢ακαξάο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, λνηψζεη δηθαησκέλνο, θαζψο δεηνχζε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη φρη ζηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία. Σξεηο θνξπθαίνη ππνπξγνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη θ.θ. Παπιφπνπινο, Μετκαξάθεο θαη Ληάπεο, απνζηαζηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θ. Αινγνζθνχθε, ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαηξέςνπλ ην άζρεκν θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ιέγνληαο φηη ε θπβέξλεζε ζα ζηεξίμεη ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ηάμεηο. Απνζηάζεηο επίζεο θξαηνχζε θαη ε θ. Μπαθνγηάλλε, παξά ην γεγνλφο φηη θηλήζεθε ζε θηιειεχζεξε θαηεχζπλζε. Απφ ηελ άιιε, αξθεηνί «γαιάδηνη» βνπιεπηέο απαίηεζαλ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζηα ζέκαηα νηθνλνκίαο. Έλαο απφ απηνχο, ν θ. Καθιακάλεο πνπ δεηνχζε αιιαγή, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη κε αιιαγή ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκίαο. Ο δήκαξρνο Αζελψλ επέκελε φηη ν Καξακαλιήο απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε πνιηηηθή ζηαζεξά ελψ αηρκέο

άθεζε

γηα

ηηο

αξλεηηθέο

ζπλέπεηεο

πνπ

έρεη

ε

επηθξάηεζε

ησλ

λενθηιειεχζεξσλ επηινγψλ ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Γηραζκέλν θαη γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ, παξνπζηάζηεθε ην θφκκα ηεο θπβέξλεζεο, σο κέηξνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μέηξν πνπ ζα αλαθνπθίζεη ηα αζζελέζηεξα ζηξψκαηα. Οη Τπνπξγνί, Γ. ΢νπθιηάο, Ν. Μπαθνγηάλλε, ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, φπσο ν γ.γ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ θφκκαηνο Γηάλλεο Σξαγάθεο, ππνδείθλπαλ ζηνλ Κ. Καξακαλιή ηνλ δξφκν πνπ αθνινχζεζε ν Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο, Γθφξληνλ Μπξάνπλ, πνπ κείσζε ηνλ ΦΠΑ έσο θαη 2,5 κνλάδεο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ΢ε αληίζεηε φκσο ινγηθή θηλήζεθε ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο. Αξλήζεθε ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ θαη ηάρζεθε κε ηελ ηαθηηθή ηεο Μέξθει θαη ηνπ ΢αξθνδί. Ο θ. Αινγνζθνχθεο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ φηη ηπρφλ κείσζε ηνπ ΦΠΑ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δξακαηηθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ο θ. Σξαγάθεο ζε δειψζεηο ηνπ αλέθεξε: «Πηζηεχσ φηη θαη εκείο ζα πξνρσξήζνπκε ζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζε ππεξεζίεο, αιιά φρη ζε πξντφληα». 16 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Αλνηθηφ ην ελδερφκελν γηα κείσζε ηνπ ΦΠΑ, είρε αθήζεη θαη ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο, Δπάγγεινο Αληψλαξνο. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο γξακκήο, εθηηκνχζαλ φηη ε θπβέξλεζε δχζθνια ζα κπνξέζεη λα εμεγήζεη γηαηί θαη εθείλε δελ πξνρσξάεη ζην ζπγθεθξηκέλν κέηξν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο. Δθηηκνχζαλ φηη δελ αξθνχλ κφλν νη κεηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηηο νπνίεο εμήγγεηιε ν θ. Αινγνζθνχθεο. Απηφο ν λένο εζσθνκκαηηθφο «θαπγάο» πνπ μεθίλεζε κεηαμχ ησλ ππνπξγψλ, πξνθαιεί κεγάιε ζηελαρψξηα ζηνπο βνπιεπηέο θαη ηα ζηειέρε ηεο θπβεξλψζαο παξάηαμεο. «Να κε γίλεηαη ν δηάινγνο ζηελ θπβέξλεζε δηακέζνπ παξαπνιηηηθψλ αηρκψλ θαη βνιψλ αλάκεζα ζηνπο ππνπξγνχο, αιιά λα ιακβάλνληαη κέηξα, θαη απηά ηα κέηξα λα ζηεξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο» δήισζε ν θ. Μηιηηάδεο Βαξβηηζηψηεο. «Ή λα ζηεξίδνπκε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζήκεξα ραξάδεη ν θ. Αινγνζθνχθεο ή εάλ δελ ηε ζηεξίδνπκε, ηφηε ζα πξέπεη λα ηελ αιιάμνπκε». Αθφκε,

κεηά

ηελ

αλαθνίλσζε

ηνπ

επξσπαθέηνπ

άξρηζαλ

λα

αζθνχληαη

εζσθνκκαηηθέο πηέζεηο απφ ππνπξγνχο πξνο ηνλ θ. Αινγνζθνχθε θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπ επηηειείν. Οη ππνπξγνί απαηηνχζαλ πξνζιήςεηο θαη πξφζζεηα θνλδχιηα, ελψ παξάιιεια πίεδαλ ην νηθνλνκηθφ επηηειείν λα πξνρσξήζεη γξήγνξα ζε εμεηδηθεπκέλα κέηξα, αθνχ σο κφλε ιχζε γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε, δήισλαλ φηη είλαη ε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ. Ο θ. Γηάλλεο Μαλψιεο, δήισζε πσο ε πξνεγνχκελε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ αιιά θαη ε ζεκεξηλή «παξαρατδεχνπλ» ηνπο ηξαπεδίηεο.

΢πλέρηζε

ιέγνληαο φηη ν θ. Αινγνζθνχθεο έρεη ηελ επθαηξία λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ. Κχκα δπζαξέζθεηαο εληφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, ππήξρε θαη απφ ηηο δηαθσλίεο Αινγνζθνχθε γηα ηηο ηξάπεδεο θαη Φψιηα γηα ΓΔΖ. Σζηηνπξίδεο, Γηαθνπκάηνο, Καθιακάλεο, Μαλψιεο, Νηηλφπνπινο, Καξάνγινπ, Πηπηιή, Πνππάθεο θαη πνιινί άιινη εμέθξαδαλ επζέσο ηελ αληίζεζή ηνπο ζε πνιηηηθέο θαη επηινγέο πνπ εθζέηνπλ ηελ θπβέξλεζε θαη εμσζνχλ ζηα άθξα ηελ θνηλσλία, θαη ηδηαίηεξα ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ηάμεηο. Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο είλαη δχν άηνκα πνπ δέρηεθαλ ζπλερψο ηα ππξά ησλ ππνινίπσλ.

16 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Αγξνηηθφ κέησπν Πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο θπβέξλεζεο αλέθπςαλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ αγξνηηθνχ κεηψπνπ, αθνχ ζεηξά βνπιεπηψλ θαη ππνπξγψλ άθεζε αηρκέο γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο ρεηξηζκνχο. Αηρκέο γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζην αγξνηηθφ δήηεκα άθεζε ν πξψελ ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ΢άββαο Σζηηνπξίδεο. «Απφ ηα ρξφληα ηεο αληηπνιίηεπζεο δεκηνπξγήζακε κηα εηιηθξηλή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ αγξνηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο. Ζ ζρέζε απηή δελ πξέπεη λα δηαξξαγεί απφ ηε δχζθνιε ζπγθπξία, απφ νιηγσξίεο, απφ επηρεηξεζηαθή αλεπάξθεηα ή θηλήζεηο πνπ αληί λα ιχζνπλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα». ΢ην ζηφραζηξν βξέζεθε ηφζν ν ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο,

φζν θαη ν ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, Γηψξγνο ΢νπθιηάο, ν νπνίνο

ιεηηνχξγεζε σο ζπληνληζηήο ζηε δηακφξθσζε ηνπ παθέηνπ. «Γελ είλαη δπλαηφλ νη δπν Θεζζαινί ππνπξγνί λα ξπζκίδνπλ ηηο απνιαβέο ησλ αγξνηψλ κε βάζε ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο αγξνηψλ» δήισζε ν βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Θαλάζεο Γηαλλφπνπινο, εμαπνιχνληαο ππξά θαηά ησλ θ.θ. Υαηδεγάθε θαη ΢νπθιηά. Ζ «πξνζπκία» ησλ γαιάδησλ ζηειερψλ γηα δεκφζηα θξηηηθή ησλ θπβεξλεηηθψλ ρεηξηζκψλ ήηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη κε ην θιίκα εθινγνινγίαο πνπ θπξηαξρνχζε, αιιά θαη κε ηα ζαθή «ηνπηθηζηηθά» ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηείρε ην «αγξνηηθφ πξφβιεκα». Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε, είλαη ε δήισζε πνπ έθαλε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ησλ αγξνηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ν θ. Θαλάζεο Γηαλλφπνπινο: «Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δεκηνπξγεί κηα άιιε πνιηηηθή δηεθδίθεζεο απφ απηή πνπ έρνπλ νη δηθνί καο νη αγξφηεο, νη αγξφηεο ηεο Φζηψηηδαο θαη ηεο Βνησηίαο» ζεκείσζε, γηα λα θαηαιήμεη: «Βέβαηα δηαπξαγκαηεπηήο είλαη ν θ. ΢νπθιηάο πνπ είλαη Θεζζαιφο, φπσο θαη ν θ. Υαηδεγάθεο πνπ επίζεο πνιηηεχεηαη ζηε Θεζζαιία». Χζηφζν, θαη ζηνλ θάκπν, νη αληηπαξαζέζεηο δελ έιεηςαλ.

Ο πθππνπξγφο

Δζσηεξηθψλ, Υξήζηνο Εψεο, δήισζε αιιειέγγπνο κε ηνπο αγξφηεο θαη αλέθεξε φηη ζα πήγαηλε ζηα κπιφθα πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα εμεγήζεη ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, ππαηληζζφκελνο φηη δελ ην έπξαμε ην αξκφδην ππνπξγείν.

16 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢ε θξηηηθή ζηάζε πξνρψξεζαλ θαη νη άιινη δχν βνπιεπηέο Λάξηζαο, Μάμηκνο Υαξαθφπνπινο θαη Κψζηαο Αγνξαζηφο, κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αλαθνξέο θαη ζπκκαρίεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Υαξαθφπνπινο έθαλε ιφγν γηα δηαρεηξηζηηθά θαη επηθνηλσληαθά ιάζε, δεηψληαο πάγσκα ησλ αγξνηηθψλ δαλείσλ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη αληηκεηψπηζε ησλ θαξηέι πνπ ιπκαίλνληαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Οη αγξνηηθέο αληηδξάζεηο «θηλεηνπνίεζαλ» ζεηξά βνπιεπηψλ. Απφ ηνλ έρνληα θαη ζεζκηθφ ξφιν σο γξακκαηέα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο, Γηάλλε Σξαγάθε, κέρξη ηνπο θ. Γηψξγν ΢νχξια, βνπιεπηή Μαγλεζίαο, θ. Παξζέλα Φνπληνπθίδνπ, βνπιεπηή Πέιιαο. Ο βνπιεπηήο ηεο β‟ Πεξηθέξεηαο Θεζζαινλίθεο, Θεφδσξνο Καξάνγινπ, επαλέθεξε ην αίηεκα 32 βνπιεπηψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα αχμεζε ηεο επηζηξνθήο ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο, πάγσκα ησλ δαλείσλ θαη αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ γηα ηελ αγνξά εθνδίσλ. Σα βέιε ηνπο εμαπέιπζαλ ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Αιέμαλδξνπ Κνληνχ, ζηνλ νπνίν θαη «ρξέσζαλ» ηε ζπκπεξηθνξά δχν θνξπθαίσλ γαιάδησλ αγξνηνζπλδηθαιηζηψλ, ηνπ θ. Αξακπαηδή (κπιφθν Πξνκαρψλα) θαη ηνπ θ. ΢ηδεξφπνπινπ (Σέκπε), αθνχ ακθφηεξνη θέξνληαη λα ηνπνζεηήζεθαλ απφ ηνλ θ. Κνληφ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα νξγαληζκψλ ηνπ ππνπξγείνπ. Γηα ην ζέκα ησλ θαξηέι, ν πξψελ ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ΢άββαο Σζηηνπξίδεο, άθεζε, ηελ Σξίηε, 27 Ηαλνπαξίνπ, βαξχηαηνπο ππαηληγκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμήο ηνπ ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ “Real fm”. Αλαθεξφκελνο ζηε γλσζηή ππφζεζε ησλ «θνπκπάξσλ» ζεκείσζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο αληαγσληζκνχ «νπδέπνηε ήηαλ δηθήο κνπ θπβεξλεηηθήο αξκνδηφηεηαο» θαη πξφζζεζε, ρσξίο πάλησο λα θαηνλνκάζεη, φηη «ζθνπίκσο θάπνηνη ζηέιλνπλ ηελ κπάια εθεί γηα λα κελ αζρνιεζνχλ κε ηελ επίιπζε ηνπ κεγάινπ απηνχ πξνβιήκαηνο». Ο ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ΢σηήξεο Υαηδεγάθεο, κε ην ελδηαθέξνλ λα επηθεληξψλεηαη ζηε ζηάζε ηεο Κνκηζηφλ έλαληη ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο ησλ Διιήλσλ αγξνηψλ ζπλαληήζεθε κε ηελ θνηλνηηθή επίηξνπν, Μαξηάλ Φίζεξ Μπνι. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζπλάληεζεο, ν θ. Υαηδεγάθεο ππνγξάκκηζε πσο «δελ ππάξρεη θαλέλα, κα θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ Κνηλφηεηα. Μηιάκε πάληνηε γηα δεκηέο, είηε πνηνηηθέο είηε πνζνηηθέο, ηηο νπνίεο ππέζηεζαλ νη παξαγσγνί». Δπέκεηλε φηη δελ πξφθεηηαη πεξί εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ, ραξαθηήξηζε ηελ ππφζεζε «εζληθφ 16 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ δήηεκα» θαη απεχζπλε έθθιεζε λα ζηακαηήζεη ε «παξαθηινινγία» θαη ε θνκκαηηθή εθκεηάιιεπζε. ΢ηήξημε ζηνλ θ. Υαηδεγάθε παξείραλ ν θ. ΢νπθιηάο θαη ν θ. Αληψλαξνο. «Ο θ. Υαηδεγάθεο έθαλε 17 κέξεο δηάινγν κε ηνπο αγξφηεο, απνθαζίζακε λα ηνπο δψζνπκε απηά ηα ρξήκαηα πνπ κπνξνχζακε. Γελ κπνξνχκε λα δψζνπκε πεξηζζφηεξα», ζεκείσζε ν ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, ελψ ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο δήισζε: «Ο θ. Υαηδεγάθεο ρεηξίζηεθε κε πάξα πνιχ θαιφ ηξφπν ην ζέκα ησλ αηηεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ». Δπηπιένλ, νη δειψζεηο ηνπ θ. Αβξακφπνπινπ πεξί έιιεηςεο ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην δηαζέηνπλ φιεο νη επξσπατθέο ρψξεο αλέδεημαλ κία εθ λένπ θφληξα ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο θαη ηνπ θ. ΢νπθιηά. Μεηά ην ππξ νκαδφλ πνπ δέρζεθε ν θ. Αβξακφπνπινο απφ πνιιά ζηειέρε θαη ην «άδεηαζκα» ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, Δπάγγεινπ Αληψλαξνπ, ν νπνίνο ζρνιίαζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη ζρέδην γηα λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα κε απνηειεζκαηηθφ θαη έγθαηξν ηξφπν, απνζηάζεηο απφ ηνλ ππνπξγφ Τγείαο θξάηεζε θαη ν θ. Γηψξγνο ΢νπθιηάο. «Ο θ. Αβξακφπνπινο είλαη θαιά ζηελ πγεία ηνπ, δείηε ηνλ λα ζαο δψζεη ηηο εμεγήζεηο ηνπ», δήισζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ ηνλ ξψηεζαλ ζρεηηθά. «Όζνη είδαλ θαη άθνπζαλ ηνλ θ. Αβξακφπνπιν θαηάιαβαλ!» απάληεζε ν ππνπξγφο Τγείαο, ν νπνίνο ζπκπιήξσζε κε λφεκα «Σν ζπκπέξαζκα είλαη έλα: Μπξνζηά ζηελ επεξρφκελε θξίζε απαηηείηαη εζληθή ζπλελλφεζε θαη ζπλαίλεζε».

Τπνπξγηθά αιιεινθαξθψκαηα Ζ θ. Φάλε Πάιιε-Πεηξαιηά έδεηρλε ηνλ θ. Αινγνζθνχθε γηα ην ΔΚΑ΢ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ λεφπησρσλ ελψ, ν θ. Αβξακφπνπινο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, έβιεπε ζηελ ππνπξγφ Απαζρφιεζεο ηελ αηηία πνπ ηα λνζνθνκεία είλαη πξνβιεκαηηθά, ιφγσ ησλ ρξεψλ ησλ Σακείσλ, θαη ηέινο, ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο ήηαλ απηφο πνπ θαινχηαλ λα πιεξψζεη κέξνο ηεο νθεηιήο ησλ λνζνθνκείσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη άλσζελ ελδνθπβεξλεηηθέο ζπγθξνχζεηο αλαηξνθνδνηήζεθαλ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζεσξήζεθε εηθνληθφο αθφκε θαη απφ ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε.

16 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ζ ππνπξγφο Απαζρφιεζεο παξαδίδνληαο ηα επηδφκαηα ηνπ ΔΚΑ΢ ζηνλ θ. Αινγνζθνχθε δήισζε θαηεγνξεκαηηθά φηη «είλαη ζέκα ηνπ Αινγνζθνχθε». Ξεθαζαξίδνληαο κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη νη απνδνρέο ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ δελ είλαη ζηελ επζχλε ηεο. Χζηφζν, ε φιε ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα λνζνθνκεία έδσζε ηελ επθαηξία ζε θπβεξλεηηθφ ζηέιερνο γηα αθφκα έλα θαξθί πξνο ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Γηψξγν Αινγνζθνχθε. «Οη γλσζηέο δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο έρνπλ πεξηνξίζεη ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θπβεξλήζεσλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο πγείαο θαη ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ηξφπσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ηεο επάξθεηαο είλαη δχζθνιε», δήισζε κε λφεκα ν πθππνπξγφο Τγείαο, Γηψξγνο Παπαγεσξγίνπ. Μεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ε θ. Πεηξαιηά, δηαβεβαίσζε φηη νη «ζπληάμεηο, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη φιεο νη παξνρέο γίλνληαη θαη δίλνληαη απξφζθνπηα». ΋κσο ε ππνπξγφο δελ παξέιεηςε λα αθήζεη αηρκέο θαηά ηνπ θ. Αινγνζθνχθε ιέγνληαο φηη «νη αζθαιηζκέλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη πξνκεζεχνληαη θαλνληθφηαηα ηα θάξκαθά ηνπο ρσξίο θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα.

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ δελ αθνξνχλ νχηε θάξκαθα νχηε

γηαηξνχο, αιιά ην εθάπαμ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ βεβαίσο δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ππνπξγείνπ, αιιά βεβαίσο καο απαζρνιεί». Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη νη ελδνθπβεξλεηηθέο αληεγθιήζεηο νθείινληαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο θάπνησλ ππνπξγψλ λα βάινπλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο. Ννκνζρέδηα θαη απνθάζεηο κέλνπλ θιεηδσκέλα ζηα ζπξηάξηα ηνπο, βξαρπθπθιψλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Καη θπζηθά, κηα απφ ηηο αηηίεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ γηα ηηο ππνγξαθέο ησλ λνκνζρεδίσλ είλαη νη εζσθνκκαηηθέο ζπγθξνχζεηο.

16 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.6. ΓΗΥΑΕΔΗ ΣΟ ΦΛΔΡΣ ΜΔ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ Απφ ηε κηα, ζπγθξνηήζεθε ην ζηξαηφπεδν ηνπ «φρη», φπνπ ζπκκαρνχλ νη ππέξκαρνη ηνπ κεζαίνπ ρψξνπ (Νηφξα, ΢νπθιηάο θ.ά.), νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη θηλδπλεχεη ε ζηξαηεγηθή πνπ έθαλε ηε Νέα Γεκνθξαηία θπβέξλεζε, θαη νη εθθξαζηέο ηεο ιατθήο Γεμηάο (Γηαθνπκάηνο θ.ά.), πνπ εθηηκνχλ φηη ε ηαθηηθή απηή κφλν ηνλ Γ. Καξαηδαθέξε επλνεί γηα λα ιεειαηήζεη ηηο ςήθνπο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Απφ ηελ άιιε, δηακνξθψζεθε ην ζηξαηφπεδν ηνπ «γηαηί φρη;». ΢' απηφ παίξλνπλ ζέζεηο κάρεο κεηαμχ άιισλ ν λνκάξρεο Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, πνπ κηιάεη επζέσο γηα «ελνίθνπο ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο». Οη ππφινηπνη ζέινπλ λα παξακείλνπλ αλνηρηά φια ηα ζελάξηα, αθφκε θαη εθείλν ηεο κεηεθινγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΛΑΟ΢. Έρνπλ πάςεη λα ηνπνζεηνχλ ζηα «άθξα» ηνλ θ. Καξαηδαθέξε θαη απνθιείνπλ ηε ζπλεξγαζία Νέαο Γεκνθξαηίαο-ΛΑΟ΢ ρξεζηκνπνηψληαο κφλνλ ελεζηψηα ρξφλν, ελλνψληαο φηη ζηελ πνιηηηθή «πνηέ κε ιεο πνηέ». Αλάκεζά ηνπο είλαη νη θ.θ. Παπιφπνπινο, Εαγνξίηεο, Σξαγάθεο, Γθηνπιέθαο θ.ά. ΋ζν γηα ηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ, κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Καξαηδαθέξε ζην Μαμίκνπ πξν δεθαεκέξνπ, ζηελ νπνία εθείλνο ηνπ παξέζρε ηε ρείξα βνήζεηαο πνπ δήηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, δελ ηνλ ηνπνζεηεί πιένλ ζηα «άθξα», φπσο έθαλε ζπλερψο ζην παξειζφλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ν ζχκβνπινο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Γηάλλεο Λνχιεο, πνπ ήηαλ ν εκπλεπζηήο ηνπ κεζαίνπ ρψξνπ, έρεη πνιινχο κήλεο λα αξζξνγξαθήζεη ζρεηηθά. Κφληξα ππήξμε αλάκεζα ζηνλ Γ. Γηαθνπκάην θαη ηνλ Γ. Καξαηδαθέξε κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ “Alpha 9,89”.

«Δγψ είπα "Φνβνχ ηνπο Γαλανχο θαη δψξα

θέξνληαο"», δήισζε ν πξψελ πθππνπξγφο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη εθθξαζηήο ηεο ιατθήο Γεμηάο. «Ο πνλεξφο (ζεκ. ελλνεί ηνλ Καξαηδαθέξε) πεξλά εδψ θαη κηα ινγηθή φηη "έια εδψ, θίιε κνπ, εγψ ζηεξίδσ ηνλ Καξακαλιή. Αλ έρεηο 150 εγψ έρσ 10, 160". Γελ ηζρχεη απηφ φκσο, είλαη ςέκα. Δίλαη έλα ςεπδνδίιιεκα πνπ κπαίλεη γηα ηνπο αλίδενπο. Αλ ε Ν.Γ. πάξεη 39% θαη ν ΛΑΟ΢ 6% θαη ην ΠΑ΢ΟΚ 40%, θπβέξλεζε ζα είλαη ην ΠΑ΢ΟΚ. Άξα σο πξνο ηη απηή ε ηζηνξία, ε κπαγαπνληηά; Δίλαη γηα λα κπνξέζεη λα ιεειαηήζεη ηηο ςήθνπο ηεο Ν.Γ.». Ζ πξψελ ππνπξγφο Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ δήισζε ζηελ εθεκεξίδα «Απγή» φηη αλ ε Νέα Γεκνθξαηία κεηαθηλεζεί πξνο ηα Γεμηά, «ηφηε είλαη ζαλ λα απηνθηνλεί πνιηηηθά». 16 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ «Δίλαη φλεηξα ζεξηλήο λπθηφο ηα πεξί ζπλεξγαζίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. κε ηνλ ΛΑΟ΢», ηφληζε θαη ν ππνπξγφο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ΢ηαχξνο Καιαθάηεο. «Ο ίδηνο ν πξσζππνπξγφο έρεη πεη φηη δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο», είπε ν πθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ, Γηάλλεο Ησαλλίδεο. «΢ε κεξηθά, κπνξεί λα είλαη άθξν, δελ λνκίδσ φηη έρεη κηα ζηαζεξή ηδενινγία ν θ. Καξαηδαθέξεο, ν ΛΑ.Ο.΢ δειαδή», είπε θαη ν επηθεθαιήο ησλ επξσβνπιεπηψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Η. Βαξβηηζηψηεο. «Γελ ρξεηάδεηαη θνηλνβνπιεπηηθφ δεθαλίθη ε Νέα Γεκνθξαηία», είπε ν θ. Μεηζνηάθεο ελψ ν θ. Γνχθαο άθεζε έλα παξάζπξν αλνηρηφ θιείλνληαο ην κάηη ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ ΛΑ.Ο.΢. «Ο θαζέλαο έρεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα», δήισζε. «Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχζα φξνπο ηέηνηνπο αλ είκαζηε ζηελ ίδηα "πνιπθαηνηθία". Δκείο πξέπεη λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο».

17 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.7. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝ΢Ζ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ Σελ εκέξα πνπ ν Πξσζππνπξγφο παξαδέρζεθε ηηο πνιηηηθέο επζχλεο γηα ην Βαηνπέδην, παξαηηήζεθε ν γξακκαηέαο Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ θ. Καξακαλιή επί ρξφληα, Νίθνο Καξαράιηνο. Ζ παξαίηεζε ηνπ θ. Καξαράιηνπ έγηλε γλσζηή κε ηελ εμήο δήισζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Λεπηέξε Εαγνξίηε: «Έγηλε απνδεθηή, ε πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο, παξαίηεζε ηνπ Γξακκαηέα Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θ. Νίθνπ Καξαράιηνπ, ηνλ νπνίνλ θαη επραξηζηήζακε γηα ηελ καθξνρξφληα πξνζθνξά ηνπ». Χζηφζν, επξέσο γλσζηφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν θ. Καξαράιηνο δελ «παξαηηήζεθε», αιιά ηνλ «παξαίηεζαλ» θαη απηφ γηαηί ην πεξηβάιινλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ είρε έληνλα δπζαξεζηεζεί απφ ηα φζα επηθξηηηθά είρε δειψζεη ν κέρξη πξφηηλνο γξακκαηέαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηε “Herald Tribune”. «Ο Πξσζππνπξγφο είλαη ζνβαξά πξνβιεκαηηζκέλνο θαη δελ έρεη ηδέα πψο λα αληηκεησπίζεη απηή ηελ θξίζε», θέξεηαη λα είρε δειψζεη ν θ. Καξαράιηνο παξά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο δηέςεπζε φηη είρε πεη θάηη ηέηνην. Ηδηαίηεξν θαη ζαθψο θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ παξαίηεζε Καξαράιηνπ δηαδξακάηηζε ν θ. Εαγνξίηεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη απηφο πνπ δήηεζε ηελ παξαίηεζή ηνπ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, ν Γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο ραξαθηήξηζε σο πνιηηηθή αζηνρία ηηο δειψζεηο ηνπ θ. Καξαράιηνπ. ΢χκθσλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ηνπ θ. Εαγνξίηε ήηαλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο πάλησο θάλεθε φηη, ν θ. Καξακαλιήο ελέδσζε ζηηο πηέζεηο ησλ δχν θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηνπ θαη θαξαηφκεζε ηνλ θ. Καξαράιην, επηδηψθνληαο λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο, θαζψο σο γλσζηφλ ν ηέσο γξακκαηέαο Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ ηνπ θφκκαηνο ήηαλ ν εθ ησλ έζσ βαζηθφο πνιηηηθφο αληίπαινο ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ φια απηά ηα ρξφληα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ εκέξα πνπ επηιέρηεθε λα αλαθνηλσζεί ε «παξαίηεζε» Καξαράιηνπ. Δμεηάδνληαο έλα βήκα παξαπέξα ηα γεγνλφηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαξαηφκεζε ηνπ γξακκαηέα Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, απνηέιεζε επζεία βνιή ελαληίνλ ηνπ θ. Βαγγέιε Μεηκαξάθε, ηνπ νπνίνπ ν θ. Καξαράιηνο ήηαλ ζηελφο ζπλεξγάηεο επί ζεηξά εηψλ.

17 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Ο παξαηηεζείο γξακκαηέαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, πξνέβε ζηελ αθφινπζε ιηηή δήισζε: «Μνπ δεηήζεθε απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Κφκκαηνο ε παξαίηεζή κνπ ηελ νπνία θαη έδσζα». Λίγν θαηξφ αξγφηεξα, ν ηέσο, πιένλ, γξακκαηέαο Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ δε δίζηαζε λα κηιήζεη αλνηθηά ζρεηηθά κε ηα φζα πηζηεχεη γηα ηα πξφζσπα πνπ ηνλ πνιέκεζαλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θ. Ρνπζφπνπιν. «Σν πξφβιεκα ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ είλαη ε δηαηαξαγκέλε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία», δήισζε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα “Πξψην Θέκα”. Κάιεζε κάιηζηα ηνλ θ. Ρνπζφπνπιν λα παξαδψζεη ηε βνπιεπηηθή ηνπ έδξα: «Έδξεο πνπ δελ θεξδήζεθαλ κε άκεζε εθινγή, ζα έπξεπε λα επηζηξέθνληαη ζην θφκκα εάλ ε παξαίηεζε ηνπ ζηειέρνπο είλαη απνηέιεζκα δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ». Ο θ. Καξαράιηνο δελ παξέιεηςε βέβαηα λα αλαθεξζεί θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο παξαίηεζήο ηνπ, ζεκεηψλνληαο φηη «νπζηαζηηθά δελ παξαηηήζεθα ηνλ Γεθέκβξην.

Ζ παξαίηεζή ήηαλ αλνηθηή», εμεγψληαο φηη είρε

παξαηηεζεί ηελ επνκέλε ησλ πξνεγνχκελσλ εθινγψλ, αιιά παξέκελε ζηε ζέζε ηνπ δηφηη είρε ιάβεη δηαβεβαηψζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκκαηνο.

Ζ αληηθαηαζηάηξηα… Ζ βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο Φεβξσλία Παηξηαλάθνπ ήηαλ απηή πνπ θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο θ. Καξαράιηνπ, κε απφθαζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Κεληξηθή Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Λεπηέξε Εαγνξίηε.

«Φιεξη» Καξαράιηνπ κε Καξαηδαθέξε Ο θ. Καξαράιηνο ήηαλ έλαο εθ ησλ ζεξκψλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΛΑΟ΢, είρε άιισζηε έλα θνηλφ ζεκείν κε ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο, θ. Καξαηδαθέξε, ηελ πνιηηηθή αληηπάζεηα πξνο ην πξφζσπν ηνπ θ. Ρνπζφπνπινπ. Μεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ηε Ρεγίιιεο, ν ηέσο γξακκαηέαο Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θηινδνμνχζε λα κεηαθνκίζεη ζηηο Βξπμέιιεο. ΢ρεηηθφ ζελάξην ήζειε ηνλ θ. Καξαράιην ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηιεγφηαλ απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία, ζα κεηαθηλνχηαλ ζηνλ ΛΑΟ΢ γηα κηα εθιφγηκε ζέζε ζηελ επξσιίζηα ηνλ θ. Καξαηδαθέξε.

17 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.8. ΓΗΓΛΧ΢΢ΗΑ ΢ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ Δζσηεξηθέο δηαθσλίεο παξνπζηάζηεθαλ ζην ππνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ θνιιεγίσλ, θαζψο επηθξαηνχζαλ επί ηνπ ζέκαηνο δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Σε ζηηγκή πνπ ν πθππνπξγφο Παηδείαο, ΢πχξνο Σαιηαδνχξνο, κηιψληαο απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο ππεξακπλφηαλ ηνπ λφκνπ, κε ηνλ νπνίν ην ΤΠΔΠΘ επηρεηξνχζε λα βάιεη ηάμε ζηνλ ρψξν, ν έηεξνο πθππνπξγφο, Αληξέαο Λπθνπξέληδνο παξαδερφηαλ πσο ζηελ νπζία απηφο δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί. Βέβαηα, ν ηφηε ππνπξγφο Παηδείαο, Δπξηπίδεο ΢ηπιηαλίδεο, επξηζθφκελνο ζε δπζκελή ζέζε, είρε πξνζπαζήζεη απφ βήκαηνο ηεο Βνπιήο, λα ζπγθεξάζεη ηηο απφςεηο, αιιά θαη ηηο ιχζεηο πνπ πξνέθξηλαλ νη δχν πθππνπξγνί ηνπ, νη νπνίεο ήηαλ ζαθψο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξκφδηνο γηα ζέκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ΢πχξνο Σαιηαδνχξνο, είρε ηνλίζεη επί ηνπ ζέκαηνο φηη ην ππνπξγείν Παηδείαο πξαγκαηνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο επαθέο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. «Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρψξν ηεο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ εκείο επηρεηξήζακε λα ξπζκίζνπκε κε λφκν ην θαινθαίξη, αιιά ιφγσ φζσλ ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαίλεηαη φηη απηφ δελ είλαη εθηθηφ», είρε δειψζεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Αλδξέαο Λπθνπξέληδνο. Ο πθππνπξγφο, γηα ην ιφγν απηφ, πξνέηαμε σο νξηζηηθή ιχζε ηνπ ζέκαηνο ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 16, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ Διιάδα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. «Θα ζπλερίζεη λα ππάξρεη δηαθσλία, ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ πξνζθπγέο, ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη εθθξεκφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο». Δίρε πξνβιέςεη ν πθππνπξγφο, αξκφδηνο γηα ζέκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.

17 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ.9. ΤΠΟΘΔ΢Ζ ΠΑΤΛΗΓΖ Πξνβιεκαηίδεη ηελ θπβέξλεζε ε ππφζεζε Παπιίδε θαζψο πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ «πξνιεπηηθψλ κέηξσλ», κε βάζε ηα νπνία θξαηήζεθαλ ζηελ Γηθαηνζχλε δχν δηθνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξψελ ππνπξγφ Αηγαίνπ. ΢ην

θπβεξλεηηθφ

ζηξαηφπεδν

νη

απφςεηο

είλαη

δηραζκέλεο.

Άιινη αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ην πεξηζζφηεξν πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ είλαη ε ζχζηαζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Άιινη, φκσο, ζεσξνχλ φηη ζα είλαη δχζθνιν γηα ηελ θπβέξλεζε λα «πάξεη επάλσ ηεο» κηα αηνκηθή πεξίπησζε. ΢εκεηψλνπλ σζηφζν φηη ζην ελδερφκελν παξαπνκπήο, πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε επφκελν βήκα ψζηε λα κελ ραζεί ε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία θαη νδεγεζεί ζε παξαίηεζε ε θπβέξλεζε. Πξέπεη, ιέλε, λα δηαζθαιηζηεί ε παξαίηεζε ηνπ θ. Παπιίδε απφ ην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ επηιαρφληα. Ο πξψελ ππνπξγφο δειψλεη πάλησο φηη δελ ζθνπεχεη λα παξαηηεζεί θαη θάπνηνη ζηε Νέα Γεκνθξαηία πηζηεχνπλ φηη απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή, απφ πιεπξάο Πξσζππνπξγνχ, γηα πξνζθπγή ζε εθινγέο. Παξάιιεια, πξσηνβνπιίεο γηα ηελ παξάηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξαγξαθή αδηθεκάησλ λπλ θαη πξψελ «γαιάδησλ» ππνπξγψλ, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζε πέληε κεγάια ζθάλδαια, αλαιακβάλεη ην ΠΑ΢ΟΚ. ΢ηηο 29 Μαξηίνπ, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην «Βήκα», ν θ. Παπιίδεο δήισζε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα παξαηηεζεί απφ βνπιεπηήο θαη πξναλαγγέιιεη φηη ζα είλαη θαη πάιη ππνςήθηνο ζηηο επφκελεο εθινγέο.

Γηα ηελ ππφζεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρνπλ

ζηνηρεία γηα λα θζάζεη ζηε Βνπιή.

17 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΔΠΗΛΟΓΟ΢ Δπαγσγηθά

ζθεπηφκελνη,

θάζε

άιιν

παξά

ήξεκν

ζα

κπνξνχζακε

λα

ραξαθηεξίζνπκε ην εμεηαδφκελν εμάκελν ζηα εζσθνκκαηηθά δξψκελα ηνπ θφκκαηνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Οη αλαηαξαρέο, πνπ πξνθιήζεθαλ ζε φια ηα επίπεδα -θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά- νδήγεζαλ, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν άιισζηε, ζηε «θζνξά» ηνπ θφκκαηνο κεηά απφ 6 ρξφληα παξακνλήο ζηελ εμνπζία. ΢ε φια ηα παξαπάλσ, ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ ηειεπηαία νη φρη θαη ηφζν ρξνληθά ελδεδεηγκέλεο δειψζεηο ηνπ θ. Καξακαλιή πεξί «θνχξαζεο», νη νπνίεο επφκελν ήηαλ, λα απνδπλακψζνπλ ην εγεηηθφ πξνθίι ηνπ θαη λα εληζρχζνπλ ηα ζελάξηα πεξί δηαδνρήο πξνθαιψληαο ηελ εζσζηξέθεηα ζην θφκκα. ΋πσο θάζε θνκκαηηθφο ζρεκαηηζκφο, έηζη θαη ε Νέα Γεκνθξαηία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα θέληξα ελδνθνκκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζπζπεηξψζεσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππνλνκεπηηθά πξνθαλψο ηεο θνκκαηηθήο ζπλνρήο. Απηά αθξηβψο ηα θέληξα θαιείηαη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή λα αληηκεησπίζεη ν πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, κε ζαθψο θπξίαξρν ζηφρν ηελ αληηζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, πνπ απνηππψλεηαη πιένλ παγίσο ζηηο δεκνζθνπήζεηο. Μέλεη λα δνχκε ζην πξνζερέο κέιινλ εάλ ν θ. Καξακαλιήο ζα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ην πνιχ δχζθνιν, νκνινγνπκέλσο, ζηνίρεκα ηεο επαλάθακςεο, θαζψο ην ελδερφκελν ησλ εθινγψλ δε θαίλεηαη λα είλαη ηφζν καθξηλφ πηα. Άιισζηε, νη εθινγέο γηα ην Δπξσθνηλνβνχιην πιεζηάδνπλ θαη ζα είλαη αλακθηζβήηεηα έλα γεξφ crash test γηα φινπο ηνπο θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, πφζν κάιινλ γηα ην θφκκα ηεο ΢πκπνιίηεπζεο.

17 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

________________

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Γ

ΓΖΖΜ ΜΟ Ο΢΢Κ ΚΟ ΟΠ ΠΖ Ζ΢΢Δ ΔΗΗ΢΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΗ΢ ΓΖΖΜ ΜΟ Ο΢΢Κ ΚΟ ΟΠ ΠΖ Ζ΢΢Δ ΔΗΗ΢΢

ΝEA ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΚΑΝΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΑ

17 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ην θεθάιαην Γ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαηίζεληαη νη δεκνζθνπήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία θαη ηε εηθφλα ηνπ θφκκαηνο ηεο Νέα Γεκνθξαηίαο απφ 1ε Οθησβξίνπ έσο θαη 31ε Μαξηίνπ. Σε πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε επίπεδν δεκνζθνπήζεσλ θαζψο ην θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. ΢ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ππάξρνπλ νκαδνπνηεκέλεο νη δεκνζθνπήζεηο ησλ εηαηξηψλ: MRB

Public Issue

Metron Analysis

VPRC

ALCO

ΚΑΠΑ RESEARCH

RASS

GPO

ΜΑRC

FOCUS Οη θαηεγφξηεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη αθφινπζεο:  Πξφζεζε Φήθνπ  Πνιηηηθέο Μεηαηνπίζεηο  Βαζκφο ΢πζπείξσζεο  Παξάζηαζε Νίθεο  Πξνηεξαηφηεηεο Δλδηαθέξνληνο Κνηλήο Γλψκεο Σν παξάξηεκα Α πεξηιακβάλεη CD κε ην πιήξεο αξρείν ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Έθηνο απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ην αξρείν πεξηιακβάλεη θαη δεκνζθνπήζεηο πνπ αθνξνχλ:  Σε δεκνθηιία ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ  Εεηήκαηα Αηρκήο  Καη ζέκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.

17 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ1. ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΧΝ ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008_Σν ΢εκείν Κακπήο γηα ηε ΝΓ Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ε έληνλε θεκνινγία γηα ην ΢θάλδαιν ηνπ Βαηνπέδηνπ

νδεγνχλ ηε ΝΓ ζηελ πξψηε

ήηηα ζε επίπεδν

δεκνζθνπήζεσλ. −

Γηα πξψηε θφξα ε Νέα Γεκνθξαηία κεηά απφ δπν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ράλεη ην πξνβάδηζκα θαη ην πνζνζηφ ηεο πέθηεη ζην 35% ζχκθσλα κε ην πνιηηηθφ βαξφκεηξν ηεο Public Issue.

Οη απψιεηεο ζε επίπεδν πξφζεζεο ςήθνπ απφ ηελ 16ε ΢επηεκβξίνπ ηνπ 2007 έρνπλ πξνζεγγίζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ην

8%.

Αλάινγα ζεκάδηα

δείρλνπλ θαη νη MRB, GPO, MARC, ALCO, Metron Analysis κε πεξηζζφηεξν αηζηφδνμε ηελ RASS ζηελ νπνία ε ΝΓ ζπκπιεξψλεη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. −

΢ηνλ αληίπνδα ην ΠΑ΢ΟΚ αλαθάκπηεη κε εληππσζηαθφ ξπζκφ αθνχ γηα πξψηε

θνξά ζηελ 5εηία 2004-2008 βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ησλ

Γεκνζθνπήζεσλ. −

Αλ θαη ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ ησλ δπν κεγάισλ θνκκάησλ είλαη θνληά ζην 70% εληζρχνληαο ηνλ δηθνκκαηηζκφ, παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο άλνδνο ηεο αδηεπθξίληζηεο ςήθνπ.

Καηαιιειφηεξνο πξσζππνπξγφο είλαη ν Κ. Καξακαλιήο δεκνζθνπήζεηο. Σε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή

εμαθνινπζεί

ζε φιεο ηηο λα δηαηεξεί

ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ Γ. Παπαλδξένπ αιιά ζχκθσλα κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ δηαγξακκάησλ ηεο GPO ηα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδεη είλαη ηα ρακειφηεξα απφ ηελ εθινγή ηνπ σο πξσζππνπξγφο. −

Ηζφπνζα είλαη ηα πνζνζηά ζηελ Παξάζηαζε Νίθεο. Οη πνιίηεο νπζηαζηηθά δελ πηζηεχνπλ πσο ε εθινγηθή αλακέηξεζε έρεη θξηζεί ηελ δεδνκέλε ζηηγκή.

Σν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο επηθεληξψλεηαη ζηα πξψηα ζεκάδηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζην ΢θάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ.

Δπίζεο ε δηεμαγσγή πξφσξσλ εθινγψλ δελ απνηειεί βηψζηκν ζελάξην ζηελ ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δελ πηζηεχνπλ πσο κπνξεί λα δψζεη θάπνηα ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ.

17 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢_ Ζ ΝΓ αδπλαηεί λα ειέγμεη ηελ πηψζε. Ζ θπβέξλεζε αδπλαηεί λα αλαζηξέςεη ην θιίκα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη ην πξνβάδηζκα ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. −

Ζ δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνξεία ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ε απνδνθηκαζία απφ ηηο απνθαιχςεηο γηα ην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ είλαη έθδειε.

Ζ παξαίηεζε Ρνπζφπνπινπ θαη ην ζρέδην γηα ηελ δηάζσζε ησλ Σξαπεδψλ δελ ζηάζεθαλ ηθαλά λα ζηακαηήζνπλ ηε θζνξά ηεο θπβέξλεζεο. Σα πνζνζηά ηεο

Νέαο

Γεκνθξαηίαο

θπκαίλνληαη

ζηηο

δεκνζθνπήζεηο

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία απφ 26,1% (ρσξίο ζηάζκηζε), έσο θαη 31%(ρσξίο ζηάζκηζε) . −

Ζ ζπζπείξσζή ηεο Νέαο Γεκηνθξαηία είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη ην θφκκα παξνπζηάδεη απψιεηεο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θπξίσο πξνο ΛΑΟ΢ θαη ΠΑ΢ΟΚ θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα πξνο ΢πλαζπηζκφ θαη Οηθνιφγνπο.

Σν ΠΑ΢ΟΚ , γηα πξψηε θνξά απφ ην 2004, πξνεγείηαη ζηελ παξάζηαζε λίθεο κε δηάθνξα πνπ θηάλεη ζε νξηζκέλεο δεκνζθνπήζεηο ηηο

12

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πνιίηεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο Γεκνζθνπήζεηο είλαη πιένλ πεπεηζκέλνη γηα ηε λίθε ηνπ θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. −

Ζ Νέα Γεκνθξαηία δέρεηαη ζεκαληηθφ πιήγκα ζε επίπεδν εηθφλαο κε ηηο εμειίμεηο ζην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ. Σα πνζνζηά δεκνηηθφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο

ζε

επίπεδν

θπβέξλεζεο

αιιά

θαη

πξσζππνπξγνχ

παξνπζηάδνπλ ζε φιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο αηζζεηή πηψζε. −

Ζ εηθφλα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα ζην Ννέκβξην θαζηζηά πηζαλφ ην ελδερφκελν, ε επφκελε βνπιή λα απνηειείηαη απφ έμη θφκκαηα.

Γηα πξψηε θνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ νη Οηθνιφγνη θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 3% πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Βνπιή. Ζ εμέιημε απηή δεκηνπξγεί ζελάξηα πηζαλήο ζπλεξγαζίαο θνκκάησλ γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζε πεξίπησζε πξφσξσλ εθινγψλ.

17 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢_ Ζ ΝΓ απνδνθηκάδεηαη έληνλα Ζ θνηλσληθή έθξεμε ηεο λενιαίαο «νδεγεί» ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Ζ θπβεξλεηηθή δηαρείξηζε ηεο εμέγεξζεο

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ

απνδπλάκσζε ηεο εηθφλαο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ. −

Ζ Νέα Γεκνθξαηία ζπλερίδεη ηελ πηψζε ελψ ην πνζνζηφ ηεο πιένλ θηάλεη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 2004.

Δλδεηθηηθά ηα πνζνζηά ηεο

θπκαίλνληαη απφ 20,6% (ρσξίο ζηάζκηζε) έσο θαη 30,1% (ρσξίο ζηάζκηζε) . −

Πνιιέο

δεκνζθνπήζεηο

εμεηάδνπλ

ην

ελδερφκελν

ηνπ

πηζαλνχ

αλαζρεκαηηζκνχ θαη αλαιχνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ ζην άθνπζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. −

΢ηνλ

αληίπνδα

ην

ΠΑ΢ΟΚ

εθκεηαιιεπφκελν

ηελ

κεηαζηξνθή

ησλ

ζπληεξεηηθψλ ςεθνθφξσλ ππεξβαίλεη ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο. −

Γηα πξψηε θνξά επίζεο αλαηξέπεηαη ζε θάπνηεο δεκνζθνπήζεηο φπσο ζην πνιηηηθφ βαξφκεηξν ηεο Public Issue θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο, ππέξ ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, ζην δηπνιηθφ δείθηε πξσζππνπξγηθήο θαηαιιειφηεηαο.

Ζ

εηθφλα ηνπ πξσζππνπξγνχ έρεη δερηεί ηζρπξφ πιήγκα ππφ ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ

(νηθνλνκηθή

χθεζε,

θνηλσληθέο

αλαηαξαρέο,

ζθάλδαιν

Βαηνπεδίνπ). −

Σν θφκκα ησλ Οηθνιφγσλ εμαθνινπζεί λα θεξδίδεη ζέζε ζηε Βνπιή θαη ππξνδνηεί ηα ζελάξηα πεξί ελδερφκελεο «κε απηνδχλακεο θπβέξλεζεο».

Λίγν πξηλ ηελ είζνδν ηνπ 2009 ζηελ 4κεληαία δεκνζθφπεζε ηεο MRB, κε ηίηιν ΣΑ΢ΔΗ΢, ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο αλαθέξνληαη ηα εμήο : 1. Πιεζσξηζκφο / Αθξίβεηα 2. Αλεξγία 3. Τγεία / Πεξίζαιςε 4. Παηδεία / Δθπαίδεπζε 5. Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 6. Θέκαηα δηαθάλεηαο / Γηαθζνξάο 18 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ 7. Αζθαιηζηηθφ ΢χζηεκα 8. Κνηλσληθή ΢χγθιηζε 9. Φνξνινγηθφ ΢χζηεκα 10. Δγθιεκαηηθφηεηα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢_ Μηθξή Αλάθακςε γηα ηε ΝΓ Ο θπβεξλεηηθφο αλαζρεκαηηζκφο ιεηηνχξγεζε «δηνξζσηηθά» αιιά δελ ήηαλ αξθεηφο γηα λα θεξδίζεη ηηο ζνβαξέο απψιεηεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην κεηεθινγηθφ δηάζηεκα. −

Ζ εηθφλα ηεο θπβέξλεζεο θαη θπξίσο ε εηθφλα ηνπ Πξσζππνπξγνχ βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Ζ πξσζππνπξγηθή ηθαλφηεηα θεξδίδεη έσο θαη 6%(Public Issue) θαη ν Κ. Καξακαλιήο επαλαθηά ην πξνβάδηζκα πνπ είρε ράζεη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ζε θάπνηεο απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο έλαληη ηνπ Γ. Παπαλδξένπ.

Ζ λέα ζχλζεζε ηεο θπβέξλεζεο απνηειεί αληηθείκελν ησλ δεκνζθνπήζεσλ ελψ ε νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο.

Ζ απνκάθξπλζε ηνπ Γ. Αινγνζθνχθε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζε επίπεδν εηθφλαο αιιά αξθεηά ζπληεξεηηθά ζε επίπεδν αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ ηεο πξφζεζεο ςήθνπ.

Αληηπξνζσπεπηηθή

είλαη

ε

Γεκνζθφπεζε

ηεο

MARC

ε

νπνία

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 12έσο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζε κηα δειαδή ηθαλή απφζηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ πνιηηηθνχ γεγνλφηνο ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ηνλ Αλαζρεκαηηζκφ. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δείρλεη πσο αλ θαη ππήξμε δηφξζσζε ζε επίπεδν ζπζπείξσζεο ησλ ςεθνθφξσλ ηα επίπεδα δηαξξνψλ πξνο ην ΠΑ΢ΟΚ παξακέλνπλ πςειά. −

Σν θέξδνο απφ ηνλ Αλαζρεκαηηζκφ γηα ηε Νέα Γεκνθξαηία δελ είλαη ην αλακελφκελν. Ζ κείσζε ηεο «ςαιίδαο» κε ην ΠΑ΢ΟΚ είλαη πξφζθαηξε . Σν 75,7%% (MARC Ηαλνπαξίνπ) ησλ πνιηηψλ ζεσξνχλ ηνλ Αλαζρεκαηηζκφ σο θίλεζε εηθφλαο θαη φρη νπζίαο.

΢εκαληηθφ φκσο είλαη ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ, 67,3% (MARC Ηαλνπαξίνπ), πνπ αλακέλεη απφ ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα αιιαγή πνιηηηθήο.

Σέινο εληππσζηαθφ είλαη θαη ην «άικα» ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζηελ παξάζηαζε λίθεο.

18 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Φηάλεη λα πξνεγείηαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζε αξθεηέο δεκνζθνπήζεηο έσο θαη 27,1%. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢_ Σα θφκκαηα δελ δίλνπλ ιχζεηο Σν κεγάιν έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηα θφκκαηα εμνπζίαο απνηππψλεηαη ηνλ Φεβξνπάξην. −

΢χκθσλα κε έξεπλα ηεο Public Issue ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ εθηηκά πσο νχηε ε Ν.Γ. νχηε ην ΠΑ΢ΟΚ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επαξθψο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα.

Σν ΠΑ΢ΟΚ έρεη πξνβάδηζκα πνπ μεπεξλάεη ην 4% ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Ζ ΝΓ παξνπζηάδεη κηθξή άλνδν ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο κε εμαίξεζε ηελ MRB θαη ηε RASS.

Ο πξσζππνπξγφο Κψζηαο Καξακαλιήο εμαθνινπζεί λα πξνεγείηαη ζηαζεξά ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ ζην εξψηεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ πξσζππνπξγίαο. Με ηηο θηλήζεηο ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ αιιά θαη ηελ απνδνρή επζχλεο γηα ηελ ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ ν πξσζππνπξγφο ελίζρπζε ην πξνθίι.

Πάλησο ην θαηλφκελν «ΚΑΝΔΝΑ΢» ζηελ απάληεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πξσζππνπξγίαο ζεκεηψλεη αλεζπρεηηθή άλνδν. ΢ε δεκνζθφπεζε ηεο Focuο θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ 31,3%, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εγεηψλ ησλ δπν κεγάισλ θνκκάησλ.

Γηα ηε ΝΓ έρεη πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο δηαπαξαηαμηαθήο κεηαηφπηζεο πξνο ην ΠΑ΢ΟΚ, πνπ είρε εθδεισζεί έληνλα κεηά ην Οθηψβξην θαη ε ζπζπείξσζε βξίζθεηαη θνληά ζην 65%.

΢ηελ παξάζηαζε λίθεο ηα πνζνζηά είλαη ζπληξηπηηθά ππέξ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ αθνχ πξνεγείηαη κε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 30% ζε φιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο.

ΜΑΡΣΗΟ΢_ Ζ επφκελε ιχζε γηα ηε ΝΓ Ζ ΝΓ βξίζθεηαη πιένλ ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε. Αλ θαη βειηίσζε ηα πνζνζηά ηεο ζε φιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο πιελ ηεο GPO, ην ΠΑ΢ΟΚ πξνεγείηαη ζηαζεξά θαη θιεξηάξεη πιένλ κε ηε απηνδπλακία ζηηο επφκελεο εθινγέο. −

Σν θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο

πξνεγείηαη θαηά πέληε

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελψ δηαηεξεί πάληα ζεκαληηθφηεξν πξνβάδηζκα ζην 18 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ εξψηεκα ηεο «παξάζηαζεο λίθεο» κε πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ζε φιεο ηηο εηαηξίεο ην 58%. −

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί γηα ηνπο πνιίηεο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο ρψξαο ελψ παξαηεξείηαη δπζπηζηία απέλαληη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο απφ ηα δπν κεγάια θφκκαηα.

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ηειεπηαία δεκνζθφπεζε γηα ην κήλα Μάξηην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ GPO γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ MEGA ην έξγν ηεο θπβέξλεζεο θξίλεηαη αξλεηηθά απφ ην 71,7% ησλ εξσηεζέλησλ.

΢ηελ ίδηα δεκνζθφπεζε ν Κ. Καξακαλιήο εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξνο πξσζππνπξγφο κε πνζνζηφ

39,7% έλαληη 36,1% ηνπ Γ.

Παπαλδξένπ. −

Σα ζελάξηα πεξί θνπψζεσο ηνπ πξσζππνπξγνχ δεκηνχξγεζαλ δηαθνξά πνπ δηακνξθψλεηαη θνληά ζηηο 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην ηέινο Μάξηηνπ.

18 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ2. Ζ ΑΝΑΓΧΓΖ ΢ΣΑ ΔΓΚΤΡΑ Γηα ηελ αλαγσγή ζηα έγθπξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δπν ηξφπνη1,

πνπ

πεξηγξάθνληαη ζην αθφινπζν θχιν ηνπ XL. Αλαγσγή ζηα έγθπξα= Πνζνζηφ Κφκκαηνο /(100-ΑΦ) ΑΦ= Αδηεπθξίληζηε Φήθνο Πρόθεση Ψήφου ΝΔ ΠΑ΢ΟΚ ΚΚΕ ΢ΥΡΙΖΑ ΛΑΟ΢ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ Άλλο Λεσκό/ Άκσρο Αναποθάζιζηοι 100Αδιεσκρίνιζηη Ψήθος

28,90 34,10 7,20 8,10 4,40 2,30 3,00 4,20 7,80 100,00

ΝΔ ΠΑ΢ΟΚ ΚΚΕ ΢ΥΡΙΖΑ ΛΑΟ΢ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Άλλο

Αναγωγή 32,84% 38,75% 8,18% 9,20% 5,00% 2,61% 3,41%

100,00%

88,00

Β΄ Σξφπνο ΑΦ= Αδηεπθξίληζηε Φήθνο =Λεπθφ + αλαπνθάζηζηνη Αλαγσγή ζηα έγθπξα= Πνζνζηφ Κφκκαηνο*ΑΦ/100 Α’ αλαγσγή →Β’ Αλαγσγή Πρόθεση Ψήφου ΝΔ ΠΑ΢ΟΚ ΚΚΕ ΢ΥΝ ΛΑΟ΢ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ Άλλο Λεσκό Αναποθάζιζηοι

Αδιευκρίνιστη Ψήφος

1

28,90 34,10 7,20 8,10 4,40 2,30 3,00 4,20 7,80 100,00

3,47 4,09 0,86 0,97 0,53 0,28 0,36

10,56

32,37 38,19 8,06 9,07 4,93 2,58 3,36

0,466099 0,549965 0,116122 0,130637 0,070963 0,037094 0,048384 0

32,83 38,74 8,18 9,20 5,00 2,61 3,41

0,006808 0,008034 0,001696 0,001908 0,001037 0,000542 0,000707

32,84 38,75 8,18 9,20 5,00 2,61 3,41

98,56 1,419264 1,44

0,02

0,02

100,00

12,00

Γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα

18 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ΢αθήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ πξνθχπηεη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2008 έσο θαη ηελ 31ε Μαξηίνπ 2009. Οη επηπηψζεηο απφ ηηο ηαξαρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ αιιά θαη ε αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νδεγεί ζηελ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. ΢πγθεθξηκέλα: 

Σνλ Οθηψβξην παξαηεξείηαη αλαηξνπή

ππέξ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζε φινπο ηνπο

βαζηθνχο δείθηεο κε ηε ΝΓ λα έρεη πεξάζεη θαη επίζεκα ζηελ δεχηεξε ζέζε ηφζν ζηηο πξνηηκήζεηο φζν θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ ςεθνθφξσλ.  Ζ ΝΓ θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ πξφζεζε ςήθνπ. ππήξμαλ ηάζεηο δηφξζσζεο κεηά

Αλ θαη

ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηνπ Ηαλνπαξίνπ ην

πνζνζηφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο δελ έρεη θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ζε φιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο έσο θαη ηνλ κήλα Μάξηην ην 36% .  ΢ηνλ αληίπνδα ε ζεκεξηλή εθινγηθή επηξξνή ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ππεξβαίλεη ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο. Οπζηαζηηθά ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζε βξίζθεηαη πιένλ κεηά θαη ηελ επίδνζε ηνπ Μαξηίνπ (40%) πνιχ θνληά ζηα πνζνζηά απηνδπλακίαο.  Ζ

ζπζπείξσζή

ηνπ

θπβεξλψληνο

θφκκαηνο

παξνπζηάδεη

ζεκαληηθέο

δηαθπκάλζεηο. ΢εκαληηθή Μεηαηφπηζε ςεθνθφξσλ ζεκεηψλεηαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ΛΑΟ΢, αιιά θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. Χζηφζν ε δηαπαξαηαμηαθή κεηαηφπηζε πξνο ην ΠΑ΢ΟΚ έρεη δηνξζσζεί ηνπ ηειεπηαίνπο δχν κήλεο.  Ο θ. Κψζηαο Καξακαλιήο παξακέλεη ην ηζρπξφ ραξηί ηεο θπβέξλεζεο. ΢ην εξψηεκα πεξί θαηαιιειφηεξνπ πξσζππνπξγνχ δηαηεξεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο κήλεο πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ θ. Γηψξγνπ Παπαλδξένπ.  Χζηφζν νη πνιίηεο αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο απφ ηα δπν κεγάια θφκκαηα.  Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαζηζηά πηζαλφ ην ελδερφκελν, ε επφκελε βνπιή λα είλαη 6θνκκαηηθή. Οη Οηθνιφγνη θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 3% θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηε βνπιή.

18 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

18 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

MRB

Π Ρ ΟΘΔ ΢Η Ψ Η Φ ΟΤ % 29,3

29,5 29 28,5 28 27,5 27 26,5 26

29,3

28,7 29,3 28,6 27,4

΢ειρά1

GPO

Π Ρ ΟΘΔ ΢Η Ψ Η Φ ΟΤ % 30 29,4

29 28 27 26 25

26,9 28,6

26,1

28,01 27

24 ΢ειρά1

18 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

RASS % 31,3 31,4 31,2

31,1

31

31 30,8 30,9

30,6 30,4

30,8

30,5 30,2 30 Οκτώβριος 2008

Νοέμβριος 2008

Γεκέμβριος 2008

Ιανοσάριος 2009

΢ειρά1 Φ εβροσάριος 2009

Μάρτιος 2009

Public Issue %

35

35

34

34,5

35

34

34 33,5 33 32,5 33

32 32,5

31,5 31 Οκτώβριος 2008

Νοέμβριος 2008

Γεκέμβριος 2008

Ιανοσάριος 2009

΢ειρά1 Φ εβροσάριος 2009

Μάρτιος 2009

18 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Alco % 28,5

28,2

28

28,4

27,2 28,1

27,5 26,8

27 26,5 26

26,6

26,2

25,5 25

΢ειρά1

Marc % 30,4

30,5

30,3

29,8

30 29,2

29,5

29,7 29 28,9 28,5 28 Οκτώβριος 2008

Νοέμβριος 2008

Γεκέμβριος 2008

Ιανοσάριος 2009

΢ειρά1 Φ εβροσάριος 2009

Μάρτιος 2009

18 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Πνξεία Πξόζεζεο ςήθνπ

Οκηώβπιορ 2008 – Μάπηιορ 2009

26,1 26,9

26,8 27

29,4 30,3

28,2

31,1

ALCO ΙΑΝ

28,6

΢ειρά1

MRB MAΡ

MARC Φ Δ Β

MRB Φ Δ Β

GP O Φ Δ Β

RASS ΙΑΝ

30,9

29,3

28,4

28,6

ALCO ΙΑΝ

29,3

MRB ΙΑΝ

ALCO ΓΔ Κ

MRB ΓΔ Κ

GP O ΓΔ Κ

ALCO NOE

F OCUS NOE

MRB NOE

GP O NOE

ME TRON OKT

ALCO OKT

MARC OKT

MARC ΓΔ Κ

26,6

25

MRB OΚΣ

28,01

GP O ΙΑΝ

27,4

28,7

GP O OKT

28,9

27,2

GP O MAΡ

29,8 27,6

31,3

RASS ΜΑΡ

29,3

RASS OKT

35 30 25 20 15 10 5 0

Πνξεία Πξόζεζεο ςήθνπ_ κε αλαγσγή ζηα έγθπξα Οκηώβπιορ 2008 – Μάπηιορ 2009

40 35 30 25 20 15 10 5 0

34,63

32,53

34,81 34,14 32,51

36,4 33,75

32,84 31,03 34,19 34,26 31,93 34,79 35,05 33,65 31,29 33,63 31,1 32,44 32,87 32,83 29,4 30,9 33,85

΢ειρά1

19 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

________________

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

E

΢ΤΤΝΝΔΔΝΝΣΣΔΔΤΤΞΞΔΔΗΗ΢΢ ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ΢ ΢ΤΤΝΝΔΔΝΝΣΣΔΔΤΤΞΞΔΔΗΗ΢΢

ΝEA ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ _ΠΡΟ΢ΧΠΑ

19 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Πρόσωπα

Σ

μ θεθάιαημ αοηό θηιμλεκεί ηνία ζεμακηηθά ζηειέπε ηεξ

Νέαξ

Δεμμθναηίαξ.

Σεκ

πημ

δοκαμηθή

γοκαηθεία πνμζςπηθόηεηα ημο πμιηηηθμύ πώνμο, ηεκ Τπμονγό Γλςηενηθώκ Νηόνα Μπαθμγηάκκε.

Σμκ

Τπμονγό Παηδείαξ Άνε ΢πειηςηόπμοιμ πμο θένεηαη κα βάδεη ζε κέεξ βάζεηξ ημ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα….θαη… ημκ Ακαπιενςηή Τπμονγό Γζςηενηθώκ Υνήζημ Μανθμγηακκάθε πμο δεκ δηζηάδεη κα ζογθνμοζηεί γηα ημ θαιό ηεξ Δεμόζηαξ Σάλεξ. ΢ηειέπε με μαθνόπνμκε πμνεία ζημκ πμιηηηθό ζπεμαηηζμό ηεξ Νέαξ Δεμμθναηίαξ, μμηνάδμκηαη μαδί μαξ ηα μνάμαηα ημοξ αιιά θαη ηηξ επηθοιάλεηξ ημοξ γηα ηεκ πμνεία ηεξ πώναξ θαη ηεξ Νέαξ Δεμμθναηίαξ.

19 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢οκέκηεολε με ηεκ Τπμονγό Γλςηενηθώκ

Νηόνα Μπαθμγηάκκε

«Γλακηιμύμε όια ηα πενηζώνηα πανμπώκ πμο μπμνμύμε κα δώζμομε..» Ζ Νηφξα Μπαθνγηάλλε ζεσξείηαη απφ κηα απφ ηηο πιένλ ηζρπξφηεξεο γπλαίθεο ηνπ

πιαλήηε.

Τπνπξγείνπ

Βξίζθεηαη

Δμσηεξηθψλ

ζην θαη

ηηκφλη

ηνπ

ρεηξίδεηαη

ηα

δηπισκαηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδνο. Ζ

πξψηε

γπλαίθα

ζηα

έδξαλα

ησλ

ζπλδεδεκέλσλ μέλσλ κειψλ ηεο Αθαδεκίαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Παξίζη δειψλεη φηη ε «ηπθιή βία» πνπ πιήηηεη ηελ θνηλσλία καο είλαη θαηά βάζε θαζηζηηθή ινγηθή

ελψ

παξάιιεια

επηζεκαίλεη

φηη

θαλέλαο επαλαζηάηεο δελ ρξεηάζηεθε πνηέ θνπθνχια γηα λα θξπθηεί πίζσ απφ απηήλ…! Γ: Γίζηε ε πνώηε γοκαίθα πμο παίνκεη ζέζε ζηα έδνακα ηςκ ζοκδεδεμέκςκ λέκςκ μειώκ ηεξ Αθαδεμίαξ Ακζνςπηζηηθώκ θαη Πμιηηηθώκ Γπηζηεμώκ ζημ Πανίζη. Μέιμξ ηεξ Αθαδεμίαξ οπήνλε θαη μηα άιιε ζεμακηηθή πνμζςπηθόηεηα ηεξ μηθμγέκεηάξ ζαξ, μ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ, πηζηεύεηε ηειηθά όηη ε ηζημνία επακαιαμβάκεηαη; Νη.Μπ : Αδηακθηζβήηεηα, είλαη κεγάιε ηηκή γηα κέλα ε αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ μέλνπ κέινπο απφ ηελ Αθαδεκία Αλζξσπηζηηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παξηζηνχ. Δίλαη αθφκα κεγαιχηεξε κάιηζηα θαζψο ζην παξειζφλ ηελ ίδηα ζέζε θαηείραλ πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ν Νηθφιανο Πνιίηεο θαη ν Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο. Γελ ζαο θξχβσ φηη έλησζα κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε γλσξίδνληαο κάιηζηα φηη είκαη ε πξψηε γπλαίθα πνπ θαηαιακβάλεη κηα ηέηνηα ζέζε ζηα έδξαλα ηεο Αθαδεκίαο, δίπια ζε ηφζεο δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο. ζα πξνζπαζήζσ κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο λα θαλψ αληάμηα απηήο ηεο ηηκήο πνπ λνκίδσ πψο είλαη ηηκή θαη γηα ηε ρψξα καο ,θαζψο βέβαηα θαη ησλ πξνθαηφρσλ κνπ.

19 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δ: Πμημ είκαη ημ όναμά ζαξ γηα ημ μέιιμκ ηεξ Γιιεκηθήξ Γλςηενηθήξ Πμιηηηθήξ; ΢ε πμημ πνόβιεμα ζα ζέιαηε κα οπάνλεη ζομθςκία επί ηςκ εμενώκ ζαξ; Νη.Μπ: Αληηιακβαλφκαζηε φινη φηη ε ρψξα καο πεξλά κηα δχζθνιε πεξίνδν, αληηκεησπίδνληαο κηα πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ Διιάδα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηε δχζθνιε ζπγθπξία κε ηζρπξή θσλή, αθνινπζψληαο κε ζπλέπεηα κηα πνιηηηθή αξρψλ πνπ ηελ θαζηζηά παξάγνληα θεξεγγπφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο.

Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή αζθείηαη ζήκεξα κε

απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζχλεζε, κε ηζρπξά πνιηηηθά θαη λνκηθά επηρεηξήκαηα, αμηνπνηψληαο ηνπο καθξνρξφληνπο πνιηηηθνχο δεζκνχο καο κε ηνπο βαζηθφηεξνπο εηαίξνπο

καο,

ζπκκεηέρνληαο

ηζφηηκα

ζηνπο

θπξηφηεξνπο

παγθφζκηνπο

θαη

πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο. Με ηα κέζα απηά, πινπνηνχκε ηνπο ζηφρνπο καο, πξνζηαηεχνπκε ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα, έρνπκε απηά απνηειέζκαηα, εληζρχνπκε ηε ζέζε θαη ην θχξνο ηεο ρψξαο καο δηεζλψο.

Η

οημζέηεζε

ηςκ

ειιεκηθώκ

ζέζεςκ ζημ πιαίζημ ημο ΝΑΣΟ ζπεηηθά με ηεκ ΠΓΔΜ πνηκ από έκα

πνόκμ

απμηειμύκ

ζημ

Βμοθμονέζηη,

ζαθώξ

ηεκ

επηβεβαίςζε όηη βαδίδμομε ζημ ζςζηό δνόμμ.

΢ηφρνο καο, κηα Διιάδα κε απηνπεπνίζεζε, κε δπλαηή θσλή ζηα ζέκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε ζηνρεπκέλε νηθνλνκηθή δηπισκαηία θαη έληνλε παξνπζία ζε φια ηα δηεζλή θφξνπκ. Παξάιιεια, αηζηνδνμψ φηη ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε βήκαηα νκαινπνίεζεο θαη ζηηο δηκεξείο καο ζρέζεηο κε ηα ΢θφπηα θαη ηελ Σνπξθία. Ζ

επίζθεςε ηνπ

Πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Σνπξθία θαη ε πηνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ ζρεηηθά κε ηελ ΠΓΓΜ πξηλ απφ έλα ρξφλν ζην Βνπθνπξέζηη, απνηεινχλ ζαθψο ηελ επηβεβαίσζε φηη βαδίδνπκε ζην ζσζηφ δξφκν. ΋κσο, νπνηαδήπνηε πξφνδνο ζηηο ζρέζεηο καο ηφζν κε ηελ Σνπξθία φζν θαη κε ηελ ΠΓΓΜ πξνυπνζέηεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή θαη ησλ δχν απηψλ κεξψλ. 19 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Γ: Η άζθεζε ηεξ Πνμεδνίαξ ημο ΟΑ΢Γ από ηεκ Γιιάδα απμηειεί μηα κέα πνόθιεζε γηα ημκ Ονγακηζμό. Μεηά από ηνεηξ μήκεξ ζημ ηημόκη ηεξ πνμεδνίαξ πμηεξ είκαη μη εκηοπώζεηξ ζαξ; Νη.Μπ : Γλσξίδεηε βεβαίσο, φηη ε Διιάδα έρεη αλαιάβεη κηα απαηηεηηθή Πξνεδξία γηα ην 2009, ηνπ κεγαιχηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ αζθαιείαο, ηνπ ΟΑ΢Δ. Δλφο Οξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα είλαη ρσξίο ακθηβνιία φηη ζην ηξαπέδη ηνπ θάζνληαη 56 ρψξεο απφ ην Βαλθνχβεξ έσο ην Βιαδηβνζηφθ ησλ νπνίσλ ην εηδηθφ βάξνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Οη ΖΠΑ, ε Ρσζία, ε Γαιιία θαη νη ππφινηπεο ρψξεο θαινχληαη ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ, λα δηαρεηξηζηνχλ αξθεηά δχζθνια ζέκαηα, φπσο ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ. Σξεηο κήλεο κεηά ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο απφ ηε ρψξα καο, κπνξψ λα ζαο πσ φηη ε αηδέληα καο πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε ζεηξά ζεκάησλ πνπ επηδεηνχλ ιχζε.

«Για εμάς, η ανάληψη της Προεδρίας του ΟΑΣΕ είναι μια πρόκληση στην οποία είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε. Δεσμευτήκαμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε

προκειμένου

να

την

ολοκληρώσουμε επιτυχώς!»

Απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έσο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, απφ ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ έσο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο δηαζπνξάο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Μεηά απφ ηξεηο κήλεο, ινηπφλ, ζην ηηκφλη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο, είκαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλε θαζψο ήδε ζεκεηψζακε ηηο πξψηεο επηηπρίεο καο: ζηε Γεσξγία, ε Διιεληθή Πξνεδξία πέηπρε ηε δηαηήξεζε ηεο απνζηνιήο 20 ζηξαηησηηθψλ παξαηεξεηψλ ηνπ ΟΑ΢Δ κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 2009. Δπηπιένλ, νη πξσηνβνπιίεο καο ζπλέβαιαλ ζηελ επαλάιεςε ηεο ηξνθνδνζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Νφηηα Οζζεηία. Γηα εκάο, ε αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ ΟΑ΢Δ είλαη κηα πξφθιεζε ζηελ νπνία είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα αληαπνθξηζνχκε. Γεζκεπηήθακε θαη ζα θάλνπκε φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχκε πξνθεηκέλνπ λα ηελ νινθιεξψζνπκε επηηπρψο.

19 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Γ: ΢ε ζοκέκηεολή ζαξ ζημκ «Γζκηθό Κήνοθα» δειώζαηε πςξ ζαξ ακεζοπεί ημ κέμ μμκηέιμ δνάζεξ ηςκ ηνμμμθναηηθώκ μμάδςκ. Η ιύζε ηεξ θμμμαηηθήξ ζοκαίκεζεξ θαίκεηαη κα με ιεηημονγεί αοηή ηεκ πενίμδμ. Πμηα ζα πνέπεη κα είκαη ε επόμεκε θίκεζε ηεξ θοβένκεζεξ ζε αοηό ημ ζέμα; Νη.Μπ : Δίλαη γεγνλφο φηη ην αίζζεκα αζθάιεηαο πιήηηεηαη έληνλα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζηε ρψξα καο. Πιήηηεηαη απφ ηελ ηπθιή βία θάπνησλ ειάρηζησλ κεηνςεθηψλ, πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θιείλνπλ δξφκνπο, λα θαίλε θαη λα ξεκάδνπλ πεξηνπζίεο, λα πξνθαινχλ ηεξάζηηα δεκηά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηε δηεζλή ηεο εηθφλα, ρσξίο λα ηνπο ελνριεί θαλείο.

Γίκαη θαηά βάζε θαζηζηηθέξ ιμγηθέξ. Κακέκαξ επακαζηάηεξ δεκ πνεηάζηεθε πμηέ θμοθμύια γηα κα θνοθηεί πίζς από αοηήκ.

Δίλαη, πηζηεχσ, απαξαίηεην λα είκαζηε φινη απνιχησο ζαθείο θαη μεθάζαξνη θαη λα ζηαζνχκε ελάληηα ζε ηέηνηνπ είδνπο ινγηθέο. Γηαηί ρσξίο ακθηβνιία, είλαη ινγηθέο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ φπνηα έθθξαζε δηακαξηπξίαο, πνπ απεηινχλ ηελ θνηλσληθή εξεκία. Δίλαη θαηά βάζε θαζηζηηθέο ινγηθέο. Καλέλαο επαλαζηάηεο δελ ρξεηάζηεθε πνηέ θνπθνχια γηα λα θξπθηεί πίζσ απφ απηήλ. ΢ήκεξα, λνκίδσ φηη κπνξνχκε πιένλ λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αζθαιείαο, ψζηε λα νδεγεζνχλ επηηέινπο ζηε δηθαηνζχλε απηνί πνπ πξνθαινχλ ηηο θαηαζηξνθέο. Ζ θαηάζηαζε πνπ βηψζακε έρεη κεγάιν θφζηνο ηφζν γηα ηελ δηεζλή εηθφλα ηεο ρψξαο καο φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία καο, αιιά – θπξίσο – γηα ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, ην νπνίν έρνπκε εληνιή θαη επζχλε λα πεξηθξνπξνχκε. Γη‟ απηφ θαη νθείινπκε λα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ.

19 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δ: Πμηα είκαη ε ηδεμιμγηθή ηαοηόηεηα ηεξ ΝΔ με δεδμμέκμ όηη ε πνώηε μεγάιε μηθμκμμηθή θνίζε ημο 21μο αηώκα πιήηηεη θονίςξ ημοξ οπμζηενηθηέξ ηεξ ειεύζενεξ μηθμκμμίαξ; Νη.Μπ: Δίλαη αιήζεηα φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νξίδεη ζήκεξα θαη ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ζην νπνίν θηλνχκαζηε. Οξίδεη ηα πεξηζψξηα πνιηηηθψλ ειηγκψλ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. ΢ην πιαίζην απηφ, ε θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα Καξακαλιή έρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο θαηά ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: ηελ αλάπηπμε, ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε. ΢ήκεξα, αληηκεησπίδνληαο εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, έρνπκε γίλεη ζνθφηεξνη. Απνηειεί πιένλ θνηλή παξαδνρή φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο δελ κπνξεί λα είλαη αλεμέιεγθηε, ρξεηάδεηαη ξχζκηζε. Ζ νμχηεηα φκσο ηεο θξίζεο, δελ ζα πξέπεη λα καο νδεγήζεη θαη ζε ινγηθέο πξνζηαηεπηηζκνχ. Να ζαο ηνλίζσ φηη ε παξάηαμε καο δελ ήηαλ

«Οη

εονςεθιμγέξ

δηαθμνεηηθό, ηηξ

έπμοκ

λεπςνηζηό εζκηθέξ

έκα

μήκομα

πνηέ νπαδφο ηεο αραιίλσηεο νηθνλνκηθήο

από

δξαζηεξηφηεηαο. Γηα εκάο, έρεη ζεκαζία λα

ενώηεζε

πηνζεηεζεί εθείλν ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην

είκαη.. πόζε Γονώπε ζέιμομε!»

αοηώκ

ηςκ

εθιμγέξ..ε εθιμγώκ

νπνίν ζα ηξνθνδνηεί ηελ αλάπηπμε, ρσξίο λα ζέηεη εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Καη λα είζηε ζίγνπξε φηη κέζα ζηε δχζθνιε απηή ζπγθπξία, πξνζπαζνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο ρψξαο γηα ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη. Έηζη, ινηπφλ, εμαληινχκε φια ηα πεξηζψξηα παξνρψλ πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε. Με ηελ πνιηηηθή καο πξνζπαζνχκε θαη πξνζηαηεχνπκε ηηο πεξηζζφηεξν επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ηηο νπνίεο φπσο είλαη θπζηθφ ζα πιήμεη πξψηεο ε θξίζε. Απηή είλαη ε ππεχζπλε, «νπζηαζηηθά» θηινιατθή πνιηηηθή πνπ αζθνχκε θαη ζε απηφλ ηνλ δξφκν ζα ζπλερίζνπκε. Γ: Θεςνείηε όηη ζα απμηειέζμοκ ζεμείμ ακαθμνάξ μη Γονςεθιμγέξ γηα ηε ΝΔ; Νη.Μπ: Οη επξσεθινγέο έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ, μερσξηζηφ κήλπκα απφ ηηο εζληθέο εθινγέο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην μερλάκε. Θεσξψ φηη ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ησλ επξσεθινγψλ ν ειιεληθφο ιαφο πξέπεη λα δψζεη απάληεζε ζηε ζσζηή εξψηεζε. Καη 19 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ε εξψηεζε απηψλ ησλ εθινγψλ είλαη πφζε Δπξψπε ζέινπκε. Με πνην φρεκα κπνξνχκε λα θηάζνπκε πην γξήγνξα ζηελ Δπξψπε ησλ επσθειψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεηηθψλ αιιαγψλ. ΢αο ζπκίδσ φηη ε ΝΓ ήηαλ ην φρεκα πνπ έβαιε ηελ Διιάδα ζηελ ηφηε ΔΟΚ. Ζ θιεξνλνκηά πνπ καο άθεζε ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. ΢ήκεξα, ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο καο ζην ζθιεξφ ππξήλα ηεο ΔΔ αθνινπζνχκε κε φρεκα ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα Καξακαλιή. Καη ζε απηή ηελ ηξνρηά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε. Γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχσ φηη ε ΝΓ ζα θεξδίζεη ηηο επξσεθινγέο. Γηαηί νη πνιίηεο γλσξίδνπλ φηη ε παξάηαμε απηή έρεη δνπιέςεη ζθιεξά γηα ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο θαη εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηε ζέζε ηεο Διιάδνο ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

19 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΢ΗΜΓΙΩΜΑ ΝΣΟΡΑ΢ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ζ Νηφξα Μπαθνγηάλλε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη είλαη θφξε ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε θαη ηεο Μαξίθαο Μεηζνηάθε ην γέλνο Γηαλλνχθνπ. Σν 1968, ιίγνπο κήλεο κεηά ηε δηθηαηνξία, ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε θαη ε νηθνγέλεηα ηεο έθπγαλ ζηελ εμνξία, ζην Παξίζη. Σν 1974, ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηεο Υνχληαο, επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο παληξεχηεθε κε ην γλσζηφ δεκνζηνγξάθν Παχιν Μπαθνγηάλλε. Απφ ην γάκν ηεο απέθηεζε δχν παηδηά, ηελ Αιεμία θαη ηνλ Κψζηα. ΢ηηο 26 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1989 ν ζχδπγφο ηεο Παχινο Μπαθνγηάλλεο, βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. ζηε κνλνεδξηθή ηεο Δπξπηαλίαο, δνινθνλείηαη απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε "17

Ννέκβξε".

Δλλέα

ρξφληα

κεηά

παληξεχεηαη

ηνλ Ηζίδσξν

Κνχβειν.

Οινθιήξσζε ηηο καζεζηαθέο ηεο ζπνπδέο ζηε Γεξκαληθή ΢ρνιή ηνπ Παξηζηνχ. ΢πνχδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη Δπηθνηλσλία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Διιάδα, ζπλέρηζε ηηο αθαδεκατθέο ηεο ζπνπδέο ζηε Ννκηθή ΢ρνιή, φπνπ απνθνίηεζε απφ ην ηκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ΢ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οκηιεί ηε γεξκαληθή, γαιιηθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν 1977 έδσζε εμεηάζεηο ζην Τπνπξγείν ΢πληνληζκνχ θαη πξνζειήθζε σο ππάιιεινο ζηε Γηεχζπλζε Θεκάησλ ηεο Δ.Ο.Κ.. Απφ ην 1984 σο ην 1989 ήηαλ ππεχζπλε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ αξρεγνχ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη Πξνέδξνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε. Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1989, ππέβαιε ππνςεθηφηεηα, κε ηε Νέα Γεκνθξαηία, γηα ηε κνλνεδξηθή πεξηθέξεηα ηεο Δπξπηαλίαο, φπνπ είρε εθιεγεί ν Παχινο Μπαθνγηάλλεο ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1989. ΢ηηο 5 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989, εμειέγε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θεξδίδνληαο ηε κνλνεδξηθή πεξηθέξεηα ηεο Δπξπηαλίαο, φπνπ

19 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ επαλεμειέγε θαη ζηηο δχν επφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ηεο 8εο Απξηιίνπ ηνπ 1990 θαη ηεο 10εο Οθησβξίνπ ηνπ 1993. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1990, νξθίζηεθε ζηελ θπβέξλεζε Μεηζνηάθε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Τθππνπξγφο ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1992, αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1996, άιιαμε εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη ππέβαιε ππνςεθηφηεηα ζηελ πξψηε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Αζήλαο. ΢ηηο 22 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1996, εμειέγε πξψηε βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Α' Αζελψλ, φπνπ θαη επαλεμειέγε, πξψηε πάιη, ζηηο εθινγέο ηεο 9εο Απξηιίνπ ηνπ 2000. Απφ ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 1991 θαη σο ηνλ Αχγνπζην 1992, ήηαλ Γξακκαηέαο Γηεζλψλ ΢ρέζεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη είρε ηελ επζχλε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θφκκαηνο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Γεκνθξαηηθή Έλσζε (EDU) θαη ζηελ Γηεζλή Γεκνθξαηηθή Έλσζε (IDU). ΢ηηο 29 Απξηιίνπ 1994, εμειέγε απφ ην Γ΄ ΢πλέδξην ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ θφκκαηνο. ΢ην Γ΄ ΢πλέδξην ζηηο 22 Μαξηίνπ ηνπ 1997, επαλεμειέγε ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ηελ εμέιεμε γηα δχν ζεηείεο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σνλ ΢επηέκβξην ηνπ 1997, νξίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Κ. Καξακαλιή, ππεχζπλε ηνπ ηνκέα Αλάπηπμεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη απφ ηνλ Μάην ηνπ 2000, νξίζηεθε Τπεχζπλε

ηνπ

ηνκέα

Δμσηεξηθψλ

Τπνζέζεσλ

θαη

Άκπλαο

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 2002, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Ν.Γ., απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ θφκκαηνο, Κ. Καξακαλιή, λα είλαη ππνςήθηα Γήκαξρνο ηεο Αζήλαο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2002. ΢ηηο 20 Οθησβξίνπ ηνπ 2002 εμειέγε, ε πξψηε γπλαίθα ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ Γήκαξρνο Αζελαίσλ, κε πνζνζηφ 60,6%, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη πάξεη πνηέ δήκαξρνο ζην δήκν ηεο Αζήλαο. ΢ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2006 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Καξακαλιή. Σνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2006 ε Διιάδα άζθεζε ηελ Πξνεδξία ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ΢ηηο εθινγέο ηεο 16εο ΢επηεκβξίνπ 2007, θαηεβαίλεη ππνςήθηα ζηελ Α' Αζελψλ, φπνπ θαη εθιέγεηαη γηα άιιε κία θνξά πξψηε. ΢ηε λέα θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο αλαιακβάλεη εθ 20 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ λένπ σο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ε Διιάδα αλέιαβε ηελ πξνεδξεία ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ ΢πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑ΢Δ). Γηαθξίζεηο Σνλ Μάξηην ηνπ 1992 απνλεκήζεθε ζηελ Νηφξα Μπαθνγηάλλε απφ ην Γηεζλέο Κέληξν Γπλαηθψλ ην βξαβείν "International Leadership Award" θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993 ηεο απνλεκήζεθε δηάθξηζε απφ ην 14ν Γηεζλέο ΢πκπφζην "Fontana di Roma", σο εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ. Σν 2003 κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Commission, Romano Prodi ζπκκεηείρε καδί κε άιιεο 12 επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Δπξψπεο- ζηελ ΢ηξνγγπιή Σξάπεδα πνπ ππέβαιε πξνηάζεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα, ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ ζρέδην ηεο λέαο Δπξψπεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005, εμειέγε «WorldMayor» ζηνλ εηήζην δηεζλή δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ «CityMayors» ιακβάλνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζεηηθά ζρφιηα αλάκεζα ζε 550 Γεκάξρνπο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν 2008, απνλεκήζεθε ζηελ Νηφξα Μπαθνγηάλλε απφ ηελ επαξρία ηνπ Σπξφινπ θαη ηελ πφιε ηνπ „Ηλζκπξνπθ ηνβξαβείν Maximilian Award-European Award for Regional Policy and Local Government. Σν 2006, 2007 θαη 2008 ην πεξηνδηθφ Forbes ηελ πεξηέιαβε ζηε ιίζηα κε ηηο 100 ηζρπξφηεξεο γπλαίθεο ηνπ πιαλήηε γηα ην 2006.

20 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢οκέκηεολε με ημκ Τπμονγό Παηδείαξ

Άνε ΢πειηςηόπμοιμ

«ζα πνμηημήζμομε κα είμαζηε πνήζημμη πανά ανεζημί!» Ο Άνεξ ΢πειηςηόπμοιμξ είκαη μ κέμξ οπμονγόξ Γζκηθήξ

Παηδείαξ θαη

Θνεζθεομάηςκ. Έπεη ακαιάβεη ηα κέα ημο θαζήθμκηα από ηηξ 7 Ιακμοανίμο ημο 2009,

μεηά

ημκ

ακαζπεμαηηζμό

Καναμακιήξ, βμεζμύξ

έθακε

μ

πνςζοπμονγόξ

Κώζηαξ

έπμκηαξ ημκ

Ακηνέα

Λοθμονέκηδμ

θαη

Σαιηαδμύνμ.

Πνηκ

ηεκ

μεηαθίκεζή

ημο

ζημ

οπμονγείμ

Παηδείαξ

θαη

Θνεζθεομάηςκ, πνέε

πμο

΢πύνμ

εθηειμύζε

οπμονγμύ

ζημ

Τπμονγείμ Σμονηζμμύ. Ο Άνεξ ΢πειηςηόπμοιμξ έπμκηαξ ημ πνμηένεμα ηεξ επηθμηκςκίαξ θαη ηεκ εοειηλία κα ηαοηίδεηαη με ημοξ κέμοξ ακζνώπμοξ, θαιείηαη κα ζπεδηάζεη έκα εζκηθό ζπέδημ γηα ηεκ Παηδεία θαη κα θιείζεη με επηηοπία ημ θεθάιαημ ημο δηαιόγμο πμο έπεη λεθηκήζεη με ηεκ εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα. Γ: Κ. Τπμονγέ, ημ γεγμκόξ όηη οπάνπεη μνηαθή πιεημρεθία ζηε Βμοιή, απμηειεί εμπόδημ ζηεκ ιήρε θνίζημςκ απμθάζεςκ γηα ηεκ Παηδεία; Αοηό είκαη θάηη πμο ζαξ πνμβιεμαηίδεη; Α.΢: Ζ Παηδεία πξέπεη λα κείλεη καθξηά απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη ηζνξξνπίεο. Ο αξηζκφο ησλ 151 βνπιεπηψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δελ έρεη απνιχησο θακία ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα κία θαιχηεξε Παηδεία. Κάιεζα φια ηα θφκκαηα ζε δηάινγν, ρσξίο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη θνκκαηηθά θαπέια, γηα λα ζρεδηάζνπκε έλα εζληθφ ζρέδην γηα ηελ Παηδεία, πνπ δελ ζα αιιάδεη κε ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε θαη ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ. Μαο ιππεί, βέβαηα, ην γεγνλφο φηη δελ ζπκκεηέρεη ν ΢ΤΡΗΕΑ θαη ην ΚΚΔ, αιιά ζηφρνο καο είλαη θαλέλα απφ ηα θφκκαηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηάινγν λα κελ νδεγήζεη ην κείδνλ ζέκα ηεο

20 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Παηδείαο ζηελ κηθξνπνιηηηθή. Υξεηάδεηαη ζπλέλσζε δπλάκεσλ θαη πξνζπαζεηψλ, αλεμαξηήησο πιεηνςεθηψλ. Γ: Ο δηάιμγμξ γηα ηεκ Παηδεία, πανά ηηξ ακηηδνάζεηξ, θαίκεηαη κα πναγμαημπμηείηαη. Πμηέξ είκαη μη δηθέξ ζαξ πνμζδμθίεξ; Α.΢: Ο δηάινγνο πνπ έρεη μεθηλήζεη θαη ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε εθπξνζψπνπο απφ ην ΛΑΟ΢, ηε Ν.Γ θαη ην ΠΑ΢ΟΚ είλαη απνθνκκέλνο απφ πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο. Πξνζδνθίεο έρεη νιφθιεξνο ν ειιεληθφο ιαφο πνπ πεξηκέλεη απφ εκάο λα ζθχςνπκε κε ζνβαξφηεηα πάλσ απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο Παηδείαο θαη λα ηα επηιχζνπκε πξνο φθεινο ησλ λέσλ θαη ηεο παηξίδαο καο. Βαζηθφο καο ζηφρνο, ινηπφλ, είλαη ε αλακφξθσζε ηνπ Λπθείνπ, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ππνβάζκηζή ηνπ. Γηα λα αιιάμεηο θάηη ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεηο απφ ηελ βάζε θαη γηα απηφ απνηειεί

επηηαθηηθή

αλάγθε

λα

δψζνπκε ζην Λχθεην ηνλ ραξαθηήξα

Σμ ζημίπεμα αθμνά ζηεκ πώνα θαη όπη ζηα θόμμαηα. Η όιμη μαδί ζα βμοιηάλμομε,

πιήηημκηαξ

ηεκ

ειιεκηθή μηθμκμμία, ή όιμη μαδί ζα θανπςζμύμε ηεκ κίθε.

πνπ ηνπ αμίδεη. Γ: Σμκ Δεθέμβνημ δήζαμε έκημκεξ θαηαζηάζεηξ ζηηξ μπμίεξ πνςημζηάηεζακ θονίςξ έθεβμη. Πηζηεύεηε όηη εθημκώζεθε ε ιεγόμεκε «μαζεηηθή έθνελε»; Α.΢: Ήηαλ κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ πξσηνζηάηεζαλ κφλν νη λένη αιιά νιφθιεξε ε ειιεληθή θνηλσλία, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Δίλαη ινγηθφ ν άδηθνο ρακφο ελφο παηδηνχ λα ζπγθηλήζεη, λα ζιίςεη θαη, θπξίσο, λα ζπκψζεη φινπο ηνπο πνιίηεο κίαο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα φηαλ ζίγεηαη ην αίζζεκα ηεο Γεκνθξαηίαο. ΋πσο είλαη ινγηθφ ηα λέα παηδηά λα επεξεαζηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, θαζψο ζχκα ππήξμε έλαο ζπλνκήιηθφο ηνπο. Γελ ζα έιεγα, ινηπφλ, φηη ήηαλ κία καζεηηθή έθξεμε, αιιά ήηαλ κία έθξεμε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο θαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ λέσλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ καζεηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Αιιά, είλαη άιιν ε πγηήο δηακαξηπξία θαη άιιν ε βία, ν βαλδαιηζκφο θαη ε θαηαζηξνθή ζην φλνκα κηαο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο. Δ:

Οη πμιίηεξ βηώκμοκ όιμ θαη πενηζζόηενμ ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε ζηεκ

θαζεμενηκόηεηά ημοξ. Πόζμ εύθμιμ είκαη κα πνμπςνήζεη ε θοβένκεζε ζε μοζηαζηηθέξ μεηαννοζμίζεηξ; 20 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Α.΢: Γηαλχνπκε κία πνιχ δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε νπνία αλαπφθεπθηα ζα επεξεάζεη θαη ηελ ρψξα καο. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα επράξηζηα έξγα πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ καο, αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα παξνρή ρξεκάησλ. Καλέλαο Τπνπξγφο θαη θακία θπβέξλεζε δελ ζέινπλ λα είλαη δπζάξεζηνη ζηελ θνηλσλία. Αιιά, ζε απηήλ ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε, νθείινπκε φινη καδί, κε ζπλέλσζε δπλάκεσλ θαη πξνζπαζεηψλ, θαη, θπξίσο, κε ζπιινγηθφ ην αίζζεκα επζχλεο λα πξνηηκήζνπκε λα είκαζηε ρξήζηκνη παξά αξεζηνί. Σν ζηνίρεκα αθνξά ζηελ ρψξα θαη φρη ζηα θφκκαηα. Ζ φινη καδί ζα βνπιηάμνπκε, πιήηηνληαο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ή φινη καδί ζα θαξπσζνχκε ηελ λίθε. Γελ ππάξρεη ρξφλνο γηα πνιηηηθά παηρλίδηα. Γ: Οη Γονςεθιμγέξ, δεδμμέκμο ηςκ δεμμζθμπήζεςκ, ζα απμηειέζμοκ ζεμείμ θαμπήξ γηα ηεκ Νέα Δεμμθναηία. Πςξ ζα είκαη ε επόμεκε μένα; Γελ είλαη ζπλεηφ λα πξνεμνθινχκε ην απνηέιεζκα κίαο εθινγηθήο αλακέηξεζεο. Οη δεκνζθνπήζεηο απνηεινχλ κία θσηνγξαθία ηεο ζηηγκήο θαη ζηελ πνιηηηθή νη ηζνξξνπίεο είλαη πνιχ ξεπζηέο, δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα. Ζ Νέα Γεκνθξαηία είλαη έλα κεγάιν θφκκα, κε ζεκαληηθά απνζέκαηα πνπ έρεη ηε δχλακε λα ζπλερίζεη λα κάρεηαη θαζεκεξηλά γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ θαη ησλ πνιηηψλ.

20 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΢ΗΜΓΙΩΜΑ ΆΡΗ ΢ΠΗΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ Γελλήζεθε ζηελ Πάηξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1966. Απεθνίηεζε απφ ην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο

Οινθιήξσζε

ηηο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Μεηαπηπρηαθέο

Πνιηηηθήο

Δπηθνηλσλίαο

Λνλδίλνπ

κε δηπιφ

ηνπ

πηπρίν

΢πνπδέο

Παλεπηζηεκίνπ MASTERS

Αζελψλ . ζην

ηκήκα

CITY

ηνπ

ζηελ Πνιηηηθή

Δπηθνηλσλία θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη κε ηίηιν κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο

«Πνιηηηθή

Δπηθνηλσλία

θαη

Γηαθήκηζε

ησλ

ειιεληθψλ

πνιηηηθψλ

θνκκάησλ». Τπήξμε εηζεγεηήο ζε ζέκαηα Δπηθνηλσλίαο ζην ΢πλέδξην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Βεξνιίλν.

Γηεηέιεζε Δθπξφζσπνο ηνπ Φνηηεηηθνχ

΢πιιφγνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Τπήξμε ζηέιερνο ηεο ΜΑΚΗ, ηεο ΟΝΝΔΓ, θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Γίδαμε Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία, Δηδηθά Θέκαηα Δπηθνηλσλίαο, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη Έξεπλα Αγνξάο ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Marketing ηνπ Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Οξγαληζκνχ.

΢πκκεηείρε ζε πνιιά Δπηζηεκνληθά ΢πλέδξηα ζηελ

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. −

Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο ηεο Γξακκαηείαο Πνιηηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ, Δπηθνηλσλίαο θαη Ηδενινγίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.

Γηεηέιεζε Δθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1997 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000.

Δμειέγε Βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηηο εθινγέο ηεο 9εο Απξηιίνπ 2000.

Δμειέγε Βνπιεπηήο ηεο Β΄ Πεξηθέξεηαο ηεο Αζήλαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηηο εθινγέο ηεο 7εο Μαξηίνπ 2004.

Μεηείρε ζηηο Γηαξθείο Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο: Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο θαη Παηδείαο θαη Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ.

Δπαλεμειέγε Βνπιεπηήο ηεο Β΄ Πεξηθέξεηαο ηεο Αζήλαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηηο εθινγέο ηεο 16εο ΢επηεκβξίνπ 2007.

Οξίζηεθε Τπνπξγφο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηελ 18ε ΢επηεκβξίνπ 2007.

Οξίζηεθε

Τπνπξγφο

Δζληθήο

Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ

ηελ

7ε Ηαλνπαξίνπ 2009.

20 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ ΢οκέκηεολε με ημκ Ακαπιενςηή Τπμονγό Γζςηενηθώκ

Υνήζημ Μανθμγηακκάθε “Η Νέα Δεμμθναηία έπεη ηε δοκαηόηεηα κα θενδίζεη ημ παμέκμ έδαθμξ.” Ζ

επηζηξνθή

πνιηηηθνχ

ηνπ

ζηελ

απνηέιεζε ζρνιηαζκνχ,

θξεηηθνχ θπβέξλεζε αληηθείκελν

δεκνζθνπήζεσλ

θαη έληνλεο θξηηηθήο. Ο

Υξήζηνο

Μαξθνγηαλλάθεο

δηαζέηεη ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα θαη θαζηζηά ζαθέο πσο ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ην έξγν πνπ μεθίλεζε «έμσ απφ κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα θαη αληηιήςεηο». Δ: Κύνηε Τπμονγέ, είζηε μέιμξ ηεξ θμηκμβμοιεοηηθήξ μμάδαξ ηεξ ΝΔ από ημ 1989. Ση ήηακ αοηό πμο ζαξ έθακε κα αθήζεηε ημκ πώνμ ηεξ δηθαημζύκεξ θαη κα πμιηηεοηείηε με ημ θόμμα ηεξ ΝΔ; X.M: Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ζηαδηνδξνκία κνπ σο εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ πξνεβιέπεην ιακπξή. Κάπνηα ζηηγκή φκσο γηα δηθνχο κνπ πξνζσπηθνχο ιφγνπο, απνθάζηζα λα αζθήζσ ειεχζεξν επάγγεικα. Ζ πνιηηηθή πξνέθπςε ζηελ πνξεία, γηαηί νη αξρέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε θαιχπηνπλ πιήξσο θαη ήζεια λα πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ ζηνπο ζπκπνιίηεο κνπ θαη ζηελ ρψξα. Δ: Πηζηεύεηε όηη ε επηιμγή ζαξ αοηή δηθαηώκεηαη με ηεκ ζομμέημπή ζαξ ζηεκ Κοβένκεζε Καναμακιή ; X.M: Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ Κπβέξλεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Κψζηα Καξακαλιή απνηειεί δηθαίσζε ησλ αγψλσλ, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο αληδηνηεινχο πξνζθνξάο κνπ. Βαζηθή κνπ πεπνίζεζε είλαη φηη πξέπεη λα είκαζηε ρξήζηκνη θαη απνηειεζκαηηθνί ζηνλ ηφπν. Έηζη πνξεχνκαη θαη έηζη ζα ζπλερίζσ λα θάλσ έξγν, έμσ απφ κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα θαη αληηιήςεηο. 20 6


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δ: Η εηθόκα ηεξ Δεμόζηαξ Σάλεξ ζηε πώνα μαξ έπεη οπμζηεί ζεμακηηθό πιήγμα ημ ηειεοηαίμ ελάμεκμ. Ο μέζμξ πμιίηεξ ακανςηηέηαη, οπάνπεη ηνόπμξ κα ακηημεηςπηζηεί απμηειεζμαηηθά αοηή ε θαηάζηαζε πςνίξ κα παναβηαζημύκ μη πνμζςπηθέξ ειεοζενίεξ; X.M: Θεσξψ επηθίλδπλν, ην θαηλφκελν ηεο ηπθιήο βίαο. Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φινη φηη κε βία θαη ηξνκνθξαηία δελ πεηπραίλνπκε ηίπνηα. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη

λα

πξνυπνζέζεηο

επηβάιινπκε

αλάπηπμεο

ην

Οη

δείπκμοκ

ηειεοηαίεξ

θαη

λα

δεκηνπξγήζνπκε

θαη

επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ. Δ:

λφκν

Η Γιιάδα ηεξ Γονώπεξ έπεη

δεμμζθμπήζεηξ

ζεμακηηθή

άκμδμ

ημο

ΠΑ΢ΟΚ. Θεςνείηε όηη ε ΝΔ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα θενδίζεη ημ παμέκμ

απμθηήζεη ζθέρε, θαη

πμιίηεξ

πμο

με

δίκμοκ

ζηενίδμοκ

ώνημε

βανύηεηα

θοβενκήζεηξ

οπεύζοκεξ θαη απμθαζηζηηθέξ, όπςξ ε δηθή μαξ.

έδαθμξ; Με πμηόκ ηνόπμ; X.M: Οη δεκνζθνπήζεηο είλαη ελδείμεηο. Αλαδεηθλχνπλ θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ, ε νπνία απέρεη πνιχ απφ ηελ ςπρνινγία ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ Νέα Γεκνθξαηία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίζεη ην ρακέλν έδαθνο. Θα θξηζνχκε ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο γηα ην έξγν καο απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ Διιάδα ηεο Δπξψπεο έρεη απνθηήζεη πνιίηεο κε ψξηκε ζθέςε, πνπ δίλνπλ βαξχηεηα θαη ζηεξίδνπλ θπβεξλήζεηο ππεχζπλεο θαη απνθαζηζηηθέο, φπσο ε δηθή καο. Καιφ είλαη λα κηινχκε ιίγν θαη λα δνπιεχνπκε πνιχ. Δ: Απμηειμύκ βανόμεηνμ μη Γονςεθιμγέξ γηα ηε ΝΔ; Πςξ ζα είκαη ε επόμεκε μένα; X.M: Οη Δπξσεθινγέο είλαη κία εθινγηθή αλακέηξεζε κε ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη πνιίηεο ζα ςεθίζνπλ γηα ηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ην κέιινλ. Ζ επφκελε κέξα ζα καο βξεη λα ζπλερίδνπκε ην έξγν καο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη λα ζρεδηάδνπκε ηελ Δπξσπατθή πξννπηηθή καο.

20 7


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ Δ: Βιέπεηε κα αιιάδεη ημ πμιηηηθό ζθεκηθό ηηξ επόμεκεξ δεθαεηίεξ; ζα ζοκεπίζμοκ κα οπάνπμοκ θαη κα εκαιιάζζμκηαη ηα δομ μεγάια θόμμαηα ζηεκ ελμοζία ; X.M: Γε κνπ αξέζεη λα θάλσ πξνβιέςεηο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Σα θφκκαηα νθείινπλ λα αθνπγθξάδνληαη ηνλ παικφ ηεο θνηλσλίαο θαη λα δίλνπλ γξήγνξα ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ. Ζ ελαιιαγή ησλ δπν κεγάισλ θνκκάησλ (ΠΑ΢ΟΚ – Ν.Γ.) ζηελ εμνπζία δείρλεη φηη νη πνιίηεο απαηηνχλ θπβεξλήζεηο απηνδχλακεο. Φηινζνθία κνπ είλαη φηη φια ηα θφκκαηα πξέπεη λα βάδνπλ πάλσ απ΄ φια ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη φρη ην θνκκαηηθφ ηνπο φθεινο. ΋ηαλ ζα πεξάζνπκε ζ΄ απηφ ην ζηάδην ζα έρνπκε πεηχρεη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.

20 8


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΢ΗΜΓΙΩΜΑ ΥΡΗ΢ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ (ΓΗΚΖΓΟΡΟ΢, ΠΡΧΖΝ ΓΗΚΑ΢ΣΗΚΟ΢) Γελλήζεθε ζην Νέν Υσξηφ Απνθνξψλνπ Υαλίσλ ην 1947. ΢πνχδαζε ζηε Ννκηθή ΢ρνιή Αζελψλ. Απφ ην 1972 έσο ην 1980 ππεξέηεζε ζην Γηθαζηηθφ ΢ψκα θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηηήζεθε θαη άζθεζε ηε δηθεγνξία. Έρεη δηαηειέζεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο Υαλίσλ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1998, εμειέγε γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Δηζαγγειέσλ. Μέινο ηεο ΚΔ ηεο ΝΓ., εθιέγεηαη βνπιεπηήο Υαλίσλ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989. Τπήξμε πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ηεο ΝΓ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ππνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. Μεηά ηελ εθινγή ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή ην 2004 αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο απφ ηελ νπνία παξαηηείηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006. Μεηά ηνλ ηειεπηαίν αλαζρεκαηηζκφ αλαιακβάλεη ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009 ηελ ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Δίλαη παληξεκέλνο θαη έρεη δχν γηνπο θαη κία θφξε.

20 9


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

________________

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

΢Σ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ

΢ΤΝΔΠΧ΢…

21 0


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΓΔΝΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ Σν θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο είλαη ε παξάηαμε πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή ην 1974, κε ηε ιήμε ηεο επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο. Ο ελ ιφγσ θνκκαηηθφο ζρεκαηηζκφο πξεζβεχεη ηδενινγηθά ην θεληξνδεμηφ ξεχκα, θαη είλαη ε παξάηαμε πνπ επί ζεηξά εηψλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζηελ εγεζία ηεο. Παξ‟ φια ηαχηα απφ ην 1997 επηιέγνληαο σο επηθεθαιήο ηνλ Κψζηα Καξακαλιή θαηάθεξε λα βξίζθεηαη απφ ην 2004 ζην ηηκφλη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο θαη ζήκεξα λα δηαλχεη ηε δεχηεξε εθιφγηκε ζεηεία ηεο.Σν γεγνλφο απηφ ζαθψο θαη απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηε ζηηγκή πνπ επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ 20 ρξφληα κε κία κηθξή δηαθνπή ιίγσλ εηψλ, ήηαλ ε παξάηαμε πνπ βξηζθφηαλ δηαξθψο ζηε ζέζε ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο. ΢ηελ αξρή ε Νέα Γεκνθξαηία θάλεθε λα αληεπεμέξρεηαη ησλ δχζθνισλ ζπγθπξηψλ θαη θαηαζηάζεσλ, θαζψο ηηο δηαρεηξίζηεθε κε αμηνζεκείσην ηξφπν, θάηη πνπ αληηθαηνπηξίζηεθε θαη ζηηο ηφηε δεκνζθνπήζεηο. Βέβαηα, δε ζα πξέπεη ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη απέλαληί ηεο είρε κία ζαθψο απνδπλακσκέλε αληηπνιίηεπζε πνπ ηεο άθελε πεξηζψξηα ζπληήξεζεο δπλάκεσλ. ΢ηε ζπλέρεηα φκσο, φηαλ φια ηα παξαπάλσ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθνχο ηξηγκνχο ε θπζηθή θζνξά άξρηζε λα γίλεηαη πιένλ εκθαλήο. Σα δηάθνξα θέληξα ελδνθνκκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζπζπεηξψζεσλ δελ άξγεζαλ λα θάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο αηζζεηή θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνλνκεπηηθά ηεο θνκκαηηθήο ζπλνρήο. Απνηέιεζκα ήηαλ λα δνζεί ε επθαηξία ηεο ελδπλάκσζεο ζην έηεξν θφκκα εμνπζίαο. Οη πνιίηεο, ην ΢επηέκβξην ηνπ 2006, αλαλέσζαλ ηελ «ςήθν εκπηζηνζχλεο» πξνο ηελ Κπβέξλεζε ηνπ Κψζηα Καξακαλιή επειπηζηψληαο ζηελ ζπλέρηζε ησλ έξγσλ πνπ είρε εμαγγείιεη θαη δελ είρε πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηνπ ζεηείαο. Απφ ηνπο πξψηνπο φκσο θηφιαο κήλεο ηεο δεχηεξεο ηεηξαεηίαο θάλεθε φηη ε Νέα Γεκνθξαηία θαη σο Κπβέξλεζε αιιά θαη σο θφκκα ζα εξρφηαλ αληηκέησπε κε δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην εμάκελν πνπ πξαγκαηεπφκαζηε ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη θαλεξφ φηη ε γαιάδηα παξάηαμε δέρηεθε ζσξεία «ρηππεκάησλ» απφ φιεο ηηο πιεπξέο.  Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε επηηήξεζε απφ ηελ ΔΔ, ην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπέδην, νη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο, ελίζρπζαλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ θαη παγίσζαλ ηε Νέα Γεκνθξαηία ζηε δεχηεξε ζέζε ησλ Γεκνζθνπήζεσλ. 21 1


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ  ΢χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζηηο δεκνζθνπήζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ εμακήλνπ, ε αλαηξνπή πιένλ ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ είλαη γεγνλφο. Ζ Νέα Γεκνθξαηία απφ ηνλ Οθηψβξην εκθαλίδεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε, ηφζν ζηηο πξνηηκήζεηο φζν θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ ςεθνθφξσλ.

Πξνθεηκέλνπ λα

αλαηξαπεί ην αξλεηηθφ απηφ θιίκα, ν Πξσζππνπξγφο πξνέβε αξρέο Ηαλνπαξίνπ ζε αλαζρεκαηηζκφ.  Ο πνιπζπδεηεκέλνο Αλαζρεκαηηζκφο δελ ζηάζεθε αξθεηφο γηα λα θεξδίζεη ηηο ζνβαξέο απψιεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην κεηεθινγηθφ δηάζηεκα. Ζ πνιηηηθή δηνιίζζεζε, είλαη θαλεξφ φηη έρεη θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο.  Ζ

ζπζπείξσζε

ηνπ

θπβεξλψληνο

θφκκαηνο

παξνπζηάδεη

ζεκαληηθέο

δηαθπκάλζεηο. Παξαηεξείηαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν κεηαηφπηζε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ΛΑΟ΢ θαη ΠΑ΢ΟΚ . Άμην ιφγνπ σζηφζν, είλαη ην φηη ν πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αθφκε θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ εμακήλνπ ην πξνβάδηζκα

ζηελ

πξνηίκεζε

ησλ

πνιηηψλ

σο

θαηαιιειφηεξνο

Πξσζππνπξγφο, έλαληη ηνπ θ. Παπαλδξένπ.  Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη ε θπβέξλεζε είλαη απηφ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο

ηεο

ειιεληθήο

νηθνλνκίαο.

Ο

πξσζππνπξγφο

έρεη

επαλεηιεκκέλσο δειψζεη πσο ε Νέα Γεκνθξαηία δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζρέδην.

Γπζηπρψο ηα λέα απφ ηηο Βξπμέιιεο αθήλνπλ κηθξά πεξηζψξηα

αηζηνδνμίαο. 

Ζ επηηήξεζε είλαη πιένλ γεγνλφο θαη ην επηηειείν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη αλαιάβεη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηφζν ηα έμνδα φζν θαη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζσκαηείσλ είλαη έληνλεο θαη αλακέλνληαη λα ζπλερηζζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.

΢ε ιηγφηεξν απφ δχν κήλεο ε Νέα Γεκνθξαηία ζα βξεζεί αληηκέησπε κε ην ζηνίρεκα ησλ Δπξσεθινγψλ. Έλα ζηνίρεκα ην νπνίν αλακέλεηαη λα θαηαζηεί θαζνξηζηηθφ γηα ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο φζν θαη ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο.

21 2


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

21 3


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ − www.nd.gr − www.parliament.gr − www.kathimerini.gr − www.in.gr − www.tovima.gr − www.enet.gr − www.ert.gr − www.ana-mpa.gr − www.e-tipos.gr − www.ethnos.gr − www.avgi.gr − www.realnews.gr − www.tanea.gr − www.athina984.gr Γεκνζθνπήζεηο − www.mrb.gr − www.gpo.gr − www.rass.gr − www.publicissue.gr − www.marc.gr − www.metronanalysis.gr − www.kapa-research.gr

21 4


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

ΔΝΣΤΠΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ − Ζ Ηζηνξία ηεο ΝΓ, Άγγεινο Μπξαηάθνο, εθδφζεηο Ληβάλε, 2002. − Ο ξηδνζπαζηηθφο Φηιειεπζεξηζκφο ηνπ Κσζηαληίλνπ Καξακαλιή, 19071998: Μηα δηαιαθηηθή δηεξεχλεζε κε ππμίδα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, Παπινο Ν. Σδέξκηαο.

21 5


ΠΓΔΙΟ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΓΩΝ

Π

ΑΡΑΡΣΖΜΑ

CD Γεκνζθνπήζεσλ

21 6

ND_200802009  

ND Political Party, Grecce 2008-09