Page 1

Σα Κφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο ΚΚΔ - ΢ΤΝ

ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΗΑ΢ ΜΑΘΖΜΑ: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢: ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΠΑΨΚΟ΢ ΦΟΗΣΖΣΗΚΟ ΔΣΟ΢: 2008-2009 ΣΜΖΜΑ: Β’ ΠΡΧΗΝΟ


΢ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ

-ΓΗΟΝΤ΢Ζ΢ ΝΣΑΡΑΝΣΑΝΖ΢ -ΘΔΟΓΧΡΑ ΥΟΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ -ΚΧ΢ΣΑΝΣΗΝΑ ΚΑΡΟΠΛΔ΢Ζ -ΑΘΖΝΑ Σ΢ΗΡΓΖ -ΜΑΡΗ ΜΠΔΛΛΑ -ΛΗΣ΢Α ΜΟΝΔ -ΗΧΑΝΝΑ ΜΑΡΑΝΣΟΤ -΢ΧΣΖΡΖ΢ ΕΑΥΟ΢ -ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ ΠΑΝΣΑΕΖ΢

2


ΠΗΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο –Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ ΢ει. 1. Ηζηνξία- ΢πλέδξηα- Καηαζηαηηθφ ΚΚΔ……………………………….. …..5 2. Ηζηνξία- ΢πλέδξηα- Καηαζηαηηθφ ΢ΤΝ…………………………………...27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν – ΔΞΔΛΗΞΔΗ΢ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 1. Δηζαγσγή Δμειίμεσλ Δμακήλνπ…………………………………………..39 2. Δμειίμεηο Δμακήλνπ ΚΚΔ (Οθηψβξηνο- Μάξηηνο)………………………..40 3. Δμειίμεηο Δμακήλνπ ΢ΤΝ (Οθηψβξηνο- Μάξηηνο)……………………..…78 4. Δπίινγνο Δμειίμεσλ Δμακήλνπ………………………………………….228 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο 1. Δζσθνκκαηηθά Πξνβιήκαηα ΚΚΔ……………………………………...230 2. Δζσθνκκαηηθά Πξνβιήκαηα ΢ΤΝ……………………………………...235 3. ΢πκπέξαζκα Δζσθνκκαηηθψλ Πξνβιεκάησλ…………………………..256 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο 1. Δηζαγσγή Γεκνζθνπήζεσλ………………………………………………258 2. MRB……………………………………………………………………....259 3. PUBLIC ISSUE…………………………………………………………..278 4. GPO……………………………………………………………………....295 5. ALCO………………………………………………………………….....318 6. RASS……………………………………………………………………..337 7. METRON ANALYSIS…………………………………………………..352 8. MARC……………………………………………………………………368 9. VPRC…………………………………………………………………… 384 10. KAPA RESEARCH………………………………………………….....395 11. ΓΔΝΗΚΑ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ……………………………………….. ..402 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5º 1. Δηζαγσγή ΢πλεληεχμεσλ…………………………………………………410 2. ΢πλέληεπμε Αλδξέα Καξίηδε…………………………………………….411 3. ΢πλέληεπμε Νηθφιανπ Υνπληή…………………………………………. 429 4. ΢πλέληεπμε Φψηε Κνπβέιε……………………………………………...444 5. ΢πλέληεπμε Μάθε Ματιε………………………………………………. 454 6. Δπίινγνο ΢πλεληεχμεσλ………………………………………………….464 6Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Πνιηηηθή Αλάιπζε θαη Σειηθά ΢πκπεξάζκαηα…………………………… 465

3


ν

Κεθάιαην 1 : Ζ ηζηνξία ησλ θνκκάησλ ηεο Αξηζηεξάο

4


Ι΢ΣΟΡΙΑ ΚΟΜΜΟΤΝΙ΢ΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢ (1914-2009)

5


΋ηαλ πξφθεηηαη λα κηιήζεηο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ καθξνβηφηεξνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο πνπ δξα ζηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα είλαη εθ πξννηκίνπ πεξίπινθα. Πφζν κάιινλ φηαλ κηιάκε γηα έλα θφκκα θχζε επαλαζηαηηθφ πνπ ηδξχζεθε κέζα απφ ηελ Ρσζηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917 θαη πνξεχηεθε πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ηεο επαλάζηαζεο απηήο. Έλα θφκκα πνπ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα είλαη ε παξαλνκία θαη ε πνξεία πνπ δηαδξακάηηζε φληαο παξάλνκν. Ξεδηπιψλνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Διιάδαο, μεδηπιψλεηαη παξάιιεια φιε ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο ρψξαο καο. Μηα ζχγρξνλε ηζηνξία πνπ έρεη πεξάζεη απφ θαηνρή, εκθχιην πφιεκν, δηθηαηνξία θαη πνιιά άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ην ΚΚΔ είρε πάληνηε θαηαιπηηθή ζπκκεηνρή. Άιινηε ζεηηθή, άιινηε φρη. Γηα λα θαηαθέξνπκε λα εμεηάζνπκε θαιχηεξα ηελ ηζηνξία θαη ηε δξάζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ Διιάδα ζε απηά ηα 91 ρξφληα δσήο ηνπ, ζα ρσξίζνπκε ηελ Ηζηνξία ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ ην «θφθθηλν θφκκα» άθεζε ην ζηίγκα ηνπ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο ηδξχζεθε ην 1918 θαη είλαη ην καθξνβηφηεξν απ' ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ δξνπλ ζηελ Διιάδα. ΢ήκα ηνπ απνηειεί ην ζθπξνδξέπαλν. Απνηειείηαη απφ έλα ζθπξί, ζχκβνιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, θαη έλα δξεπάλη, ζχκβνιν ησλ αγξνηψλ. Σν ζθπξνδξέπαλν ζπκβφιηδε ηελ έλσζε αγξνηψλ θαη εξγαηψλ φζνλ αθνξά ηε ξσζηθή επαλάζηαζε, κε ηνπο κπνιζεβίθνπο θαη ηνλ Λέληλ.

Χο θφκκα απεπζχλεηαη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ζηα ιατθά ζηξψκαηα θαη θαζνδεγείηαη απφ ηελ καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή θνζκνζεσξία.

6


Δίλαη απφ ηα ιίγα ζεκαληηθά ζε απήρεζε θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο πνπ δελ αθνινχζεζαλ ηε γξακκή ηνπ επξσθνκνπληζκνχ θαη θαηάθεξαλ λα ππεξβνχλ ηελ θξίζε πνπ δεκηνχξγεζε ζην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ε αλαηξνπή ηνπ ζνζηαιηζκνχ ην 1989-1991.

΢ήκεξα, ην ΚΚΔ είλαη ην ηξίην ζε αξηζκφ εδξψλ θφκκα ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, κε 22 βνπιεπηέο[1], θαη αζθεί επηξξνή ηδηαίηεξα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη θηλεκαηηθέο νξγαλψζεηο.

Σν Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην Δπεηδή πάληα πξηλ ηε πξάμε γελληέηαη ε ζεσξία, αλ ζέινπκε λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή, πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ην «Κνκκνπληζηηθό Μαληθέζην». Σν Μαληθέζην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ή Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα θείκελα ηεο ζνζηαιηζηηθήοθνκκνπληζηηθήο θηινινγίαο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πιένλ έλα θιαζηθφ πνιηηηθφ θείκελν . Γξάθηεθε απφ ηνπο Καξι Μαξμ θαη Φξίληξηρ Έλγθειο, απφ ηα ηέιε ηνπ 1847 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1848, θαη' εληνιή ηεο Κνκκνπληζηηθήο Λίγθαο γηα λα απνηειέζεη ην πξφγξακκά ηεο, ελψ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 1848, ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ Φεβξνπαξηαλή Δπαλάζηαζε ζην Παξίζη 24 Φεβξνπαξίνπ 1848. Θεσξείηαη απφ ηνπο ηδενινγηθνχο ζπλνδνηπφξνπο ηνπ σο έλα ζεσξεηηθφ θείκελν γηα ηελ Καπηηαιηζηηθή θαη ηελ ΢νζηαιηζηηθή θνηλσλία, αιιά ηαπηφρξνλα θαη νδεγφο γηα δξάζε, νδεγφο γηα ηελ πξνιεηαξηαθή επαλάζηαζε πνπ ζα αλαηξέςεη ηελ θπξηαξρία ηεο Αζηηθήο ηάμεο θαη ζα εγθαζηδξχζεη κηαλ αηαμηθή θνηλσλία. ΢ηελ Διιάδα θπθινθφξεζε ην 1913 κε ηίηιν «Σν Κνηλσληζηηθφ Μαληθέζην».

7


Α) H Ίδξπζε θαη ηα πξψηα ρξφληα Δηθφλα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΢.Δ.Κ.Δ

Σν ΢νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδνο (΢ΔΚΔ) κεηέπεηηα ΚΚΔ- ηδξχζεθε ζην 1ν ΢νζηαιηζηηθφ ΢πλέδξην πνπ ζπλήιζε ζηηο 17-23 Ννέκβξε ηνπ 1918 ζηνλ Πεηξαηά, κηα κφιηο

εβδνκάδα κεηά ηελ

ίδξπζε

ηεο

Καζνξηζηηθφ

ξφιν

Γ΢ΔΔ. ζηελ

ίδξπζε ηνπ έπαημαλ ηφζν ε αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο Διιάδαο φζν θαη ε επίδξαζε ηεο λεαξήο ηφηε Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο. ΢θνπφο ηνπ λενζχζηαηνπ θφκκαηνο λα "λα δηακνξθώζε ηνλ αγώλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεσο εηο αγώλα ζπλεηδεηόλ θαη εληαίνλ θαη λα νδεγήζε απηήλ εηο ηελ θπζηθήλ θαη αλαγθαίαλ απνζηνιήλ ηεο". Γξήγνξα απνθαζίζηεθε ε πξνεηνηκαζία γηα πξνζρψξεζε ηνπ ΢ΔΚΔ ζηελ Γ' Κνκκνπληζηηθή Γηεζλή (ΚΓ), ελψ ζηηο 28 Ννέκβξε ηνπ 1922 ηδξχζεθε ε λενιαία ηνπ ΢ΔΚΔ, ε Οκνζπνλδία Κνκκνπληζηηθψλ Νενιαηψλ Διιάδαο (ΟΚΝΔ) απφγνλνο ηεο νπνίαο είλαη ε ζεκεξηλή Κνκκνπληζηηθή Νενιαία Διιάδαο (ΚΝΔ). ΢ην Σξίην Έθηαθην ΢πλέδξηφ ηνπ, ηνλ Ννέκβξε ηνπ 1924, ην ΢ΔΚΔ(Κ) κεηνλνκάζηεθε ζε "ΚΚΔ (Διιεληθφ Σκήκα Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο)" θαη απνδέρηεθε πιήξσο ηνπο φξνπο θαη ηεο απνθάζεηο ηεο ΚΓ, αξρίδνληαο κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζηα πξφηππά ηεο, πνπ νλνκάζηεθε "κπνιζεβηθνπνίεζε". Σν 1923 κηα νκάδα κειψλ πνπ ζπληάρζεθε κε ην δηεζλέο ηξνηζθηζηηθφ ξεχκα απνρψξεζε δεκηνπξγψληαο ην Αξρείνλ ηνπ Μαξμηζκνχ (Αξρεηνκαξμηζκφο).

8


Β) Ζ αληηπνιεκηθή δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο Σν λεαξφ ηφηε ΢ΔΚΔ αληηηάρζεθε εμαξρήο ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία ραξαθηεξίδνληάο ηελ ηκπεξηαιηζηηθφ θαη ηπρνδησθηηθφ πφιεκν. Δθηίκεζε φηη απηή εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο άξρνπζαο ηάμεο θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ηεο επνρήο, Αγγιίαο θαη Γαιιίαο, πνπ ήζειαλ λα θαηαπλίμνπλ ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ, γηα ηνπο Σνχξθνπο, αγψλα ηνπ θεκαιηθνχ θηλήκαηνο. Σα κέιε ηνπ ΢ΔΚΔ(Κ) δηεμήγαγαλ δξαζηήξηα πξνπαγάλδα ηφζν ζην κέησπν φζν θαη ζηα κεηφπηζζελ, πξνεηδνπνηψληαο γηα ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ πνιέκνπ θαη θαιψληαο ην ιαφ λα αγσληζηεί γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ βαζηιηά θαη ηελ εηξήλεπζε ζηε βάζε ηεο ζπλελλφεζεο κε ηνλ ηνπξθηθφ ιαφ. Ο ληεθεηηζκφο ηνπ ΢ΔΚΔ έγηλε αθνξκή γηα ζθιεξέο δηψμεηο ελαληίνλ ησλ κειψλ ηνπ πνπ ζην εμήο δξνχζαλ ζε θαηάζηαζε εκηπαξαλνκίαο Γ) H ζέζε γηα ην Μαθεδνληθφ δήηεκα Μηα αθφκε ζέζε ηνπ λεαξνχ ΚΚΔ ήηαλ απηή γηα "Δληαία θαη Αλεμάξηεηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε" πνπ πηνζεηήζεθε ην 1924 θαζ' ππφδεημε ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο. Σν ζχλζεκα απηφ ήηαλ εληαγκέλν ζηνπο γεληθφηεξνπο ζρεδηαζκνχο ηεο ηειεπηαίαο γηα ηα Βαιθάληα, πνπ πξνέβιεπαλ έλνπιε εμέγεξζε ζηε Βνπιγαξία θαη γξήγνξε γελίθεπζε ηεο επαλάζηαζεο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Ζ εγεζία ηνπ ΚΚΔ κνηξάζηεθε ζηα δπν. Μηα κεξίδα ηεο ππφ ηνλ Π. Πνπιηφπνπιν ζπκθψλεζε πιήξσο κε ηε ζέζε, ελψ κηα άιιε ππφ ηνπο Γ.Κνξδάην θαη Θ. Απνζηνιίδε δηαθψλεζε ζεσξψληαο ηελ "αλεδαθηθή". Σειηθά, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο απνκφλσζεο απ' ην δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, ην ΚΚΔ επέιεμε λα απνδερηεί ηε ζέζε απηή πνπ γηα πνιιά ρξφληα απνηέιεζε αθνξκή γηα δηψμεηο ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηψλ. Αξγφηεξα, ηνλ Απξίιε ηνπ 1935, ε ζέζε απηή ζεσξήζεθε ιαζεκέλε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ζχλζεκα γηα πιήξε εζληθή θαη πνιηηηθή ηζνηηκία φισλ ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. ΋κσο, ε θαηαθιείδα ηεο απφθαζεο ηνπ 6νπ ΢πλεδξίνπ ηνπ 9


θφκκαηνο ζεσξεί φηη ην Μαθεδνληθφ δήηεκα δελ έρεη ιπζεί αθφκα : "Σν θόκκα δελ παύεη λα δηαθεξύηηεη πσο ηειηθά θαη νξηζηηθά ην καθεδνληθό δήηεκα ζα ιπζεί αδειθηθά κεηά ηε λίθε ηεο ΢νβηεηηθήο Δμνπζίαο ζηα Βαιθάληα πνπ ζα ζθίζεη ηηο άηηκεο ζπλζήθεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ θαη ζα πάξεη όια ηα πξαρηηθά κέηξα, ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη ηκπεξηαιηζηηθέο ηνπο αδηθίεο. Μόλνλ ηόηε ν Μαθεδνληθόο Λαόο ζα βξεη ηελ πιέξηα εζληθή απνθαηάζηαζή ηνπ". Σν ζέκα επαλήιζε πάιη πξνο ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ. Γ) Ζ πνιηηηθή ηνπ ΚΚΔ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 επηδείλσζε ζεκαληηθά ηνπο φξνπο δσήο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη νδήγεζε ζε έλα πξσηνθαλέο θχκα αηκαηεξψλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζην νπνίν πξσηνζηάηεζε ην ΚΚΔ. Γηα λα θαηαζηαιεί ην νινέλα νγθνχκελν θχκα ιατθψλ αγψλσλ, νη δηψμεηο ησλ θνκκνπληζηψλ εληάζεθαλ θαη "ζεζκνζεηήζεθαλ" απ' ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ κε ηελ ςήθηζε ηνπ 4229/1929, γλσζηνχ θαη σο Ηδηψλπκν. Σν Γελάξε ηνπ 1930, ελ κέζσ πξσηνθαλνχο απεξγηαθνχ αλαβξαζκνχ, ε 3ε Οινκέιεηα ηεο ΚΔ έξημε ην ζχλζεκα γηα γεληθή πνιηηηθή απεξγία θαη εγθαζίδξπζε ζνβηεηηθήο εμνπζίαο. Σειηθά ε πξνζπάζεηα γηα θήξπμε πνιηηηθήο απεξγίαο ηελ απέηπρε, ην απεξγηαθφ θίλεκα γξήγνξα ππνρψξεζε, θαη ην θφκκα έραζε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επηξξνήο ηνπ ζην ιαφ.

10


Δ) Ζ πεξίνδνο ηεο θξαμηνληζηηθήο πάιεο Σα επφκελα ρξφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε εζσζηξέθεηα θαη απνκφλσζε ηνπ ΚΚΔ απ' ηηο κάδεο, ιφγσ ηεο "άλεπ αξρώλ θξαμηνληζηηθήο πάιεο" κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ηεο εγεζίαο ηνπ ΚΚΔ πνπ είρε αξρίζεη ήδε απ' ην 1927. Απ' ηε κηα ε νκάδα Υατηά- Δπηπρηάδε ππνζηήξηδε ηελ άκεζε θήξπμε γεληθήο πνιηηηθήο απεξγίαο κε ζθνπφ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, ελψ απ' ηελ άιιε ε νκάδα ΢ηάληνπ- Θένπ επέκελε φηη δελ είραλ αθφκε σξηκάζεη πιήξσο νη ζπλζήθεο γηα θάηη ηέηνην. Με ηε βνήζεηα ηεο ΚΓ ηα ρξφληα 1931-1933 ε θξίζε μεπεξάζηεθε θαη ην ΚΚΔ θαηάθεξε λα αλαζπγθξνηεζεί, λα αλεβάζεη ην θχξνο ηνπ ζηηο ιατθέο κάδεο θαη λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην έληνλν απεξγηαθφ θίλεκα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ΢Σ) Ο αγψλαο ελάληηα ζηνλ θαζηζκφ θαη ηνλ πφιεκν ΢ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 νη δπλάκεηο ηνπ θαζηζκνχ βξίζθνληαλ ζε άλνδν ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο θαη ε πξννπηηθή ηνπ πνιέκνπ δηαθαηλφηαλ πιένλ θαζαξά. Σν 6ν ΢πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, αθνινπζψληαο ηε γξακκή ησλ Λατθψλ Μεηψπσλ πνπ είρε επεμεξγαζηεί ε ΚΓ ζην 7ν ηεο ΢πλέδξην, έζεζε σο ζηφρν ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε

γηα

ηελ

απνζφβεζε

επεξρφκελεο

δηθηαηνξίαο

θηινθαζηζηηθήο

ηδενινγίαο. Οη αιιεπάιιειεο εθθιήζεηο ηνπ ΚΚΔ ζηα ππφινηπα πνιηηηθά θφκκαηα γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο αληηδηθηαηνξηθήο ζπκκαρίαο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία κε ην Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδνο (ΑΚΔ) γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Παιιατθνχ Μεηψπνπ θαη ζε κεηεθινγηθή ζπλελλφεζε κε ην βεληδειηθφ θφκκα πνπ είλαη γλσζηφ σο ζχκθσλν ΢νθνχιε-΢θιάβαηλα. Έηζη, ην Παιιατθφ Μέησπν ζπκθψλεζε λα ζηεξίμεη ηελ θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ πξνθεηκέλνπ λα απνζνβεζεί ν νξαηφο πηα θίλδπλνο ηεο δηθηαηνξίαο. Σειηθά, ε ζπκθσλία απηή αζεηήζεθε απ' ηελ πιεπξά ησλ βεληδειηθψλ, θαη έηζη άλνημε ν δξφκνο πξνο ηελ άλνδν ηνπ Η. Μεηαμά ζηελ εμνπζία.

11


Σν ΚΚΔ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηθαζηζηηθή πάιε απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε απνθνξχθσκα ην κεγάιν απεξγηαθφ θχκα ηνπ Μάε ηνπ 1936, ρσξίο φκσο λα κπνξέζεη λα αλαθφςεη ηελ πνξεία πξνο ηελ δηθηαηνξία πνπ ηειηθά επηβιήζεθε ηελ 4ε Απγνχζηνπ. Σν κεηαμηθφ θαζεζηψο ζηξάθεθε κε ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα ελάληηα ζηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηδηαίηεξα ζην ΚΚΔ, πνπ πέξαζε ζε βαζηά παξαλνκία. ΢πλνιηθά γχξσ ζηα 1600 κέιε ηνπ ζπλειήθζεζαλ θαη θπιαθίζηεθαλ απηή ηελ πεξίνδν θαη νη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο ηνπ εμαξζξψζεθαλ. Αθφκε, ε Αζθάιεηα θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απ' ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο ψζηε λα επηβάιιεη δηθή ηεο θαζνδήγεζε, ηελ "Πξνζσξηλή Γηνίθεζε" θαη λα εθδίδεη ηνλ δηθφ ηεο Ρηδνζπάζηε εληείλνληαο έηζη ηε ζχγρπζε ζηηο γξακκέο ησλ θνκκνπληζηψλ. Ε) Δζληθή Αληίζηαζε θαη Δκθχιηνο Λίγεο κέξεο κεηά ηελ θήξπμε πνιέκνπ απ' ηελ Ηηαιία ν γεληθφο γξακκαηέαο Νίθνο Εαραξηάδεο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή, θάιεζε ηνπο Έιιελεο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θαηαθηεηή. Με ηελ είζνδν ησλ Γεξκαληθψλ Ναδηζηηθψλ Γπλάκεσλ Καηνρήο ζηελ Διιάδα ην ΚΚΔ πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ίδξπζε ηελ λενιαία ηεο ΔΠΟΝ θαη ηνλ Διιεληθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ ΢ηξαηφ (ΔΛΑ΢). ΢ηηο νξγαλψζεηο απηέο εληάρζεθε πιήζνο ιανχ θαη ην ΔΑΜ έγηλε ε καδηθφηεξε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε. Απηφ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηα Ναδηζηηθά ΢ηξαηεχκαηα γηαηί εθηφο απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΔΛΑ΢ ζηελ νξεηλή Διιάδα πνπ απέθεξε ηελ απειεπζέξσζε ηνλ ηξηψλ πέκπησλ ηεο ρψξαο πξηλ ηελ απνρψξεζε ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο, ζηηο πφιεηο δηνξγαλψλνληαλ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπζζίηηα θ.α. Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ πνιηηηθνχο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο είραλ θαηαθχγεη ζην ΢πκκαρηθφ Αξρεγείν ζην Κάηξν, επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη ακέζσο απαίηεζε ηελ παξάδνζε ησλ φπισλ ηνπ ΔΛΑ΢ θαη ησλ άιισλ αληηζηαζηαθψλ δπλάκεσλ, πξάγκα πνπ ν ΔΛΑ΢ δελ δέρηεθε θαη ζπλέρηζε λα αγσλίδεηαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε Παιιατθνχ Κξάηνπο κε ηελ δηελέξγεηα ειεχζεξσλ εθινγψλ. Αθνινχζεζαλ ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθέκβξε ηνπ

12


1944, γλσζηά σο Γεθεκβξηαλά, ε έλνπιε ζχγθξνπζε δειαδή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ΢ κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ αγγιηθφ ζηξαηφ πνπ ηελ ζηήξηδε. Μεηά ηα Γεθεκβξηαλά ε Διιεληθή Κπβέξλεζε δέρηεθε λα ζπλδηαιιαγεί κε ην ΔΑΜ, ην νπνίν πηζηεχνληαο φηη κπνξεί λα ιχζεη ην ζέκα κέζσ ηεο πνιηηηθήο νδνχ ππέγξαςε ηελ ζπλζήθε αλαθσρήο γλσζηή σο ΢πλζήθε ηεο Βάξθηδαο. ΋κσο χζηεξα απφ ηε ζπλζήθε αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο πνπ είλαη γλσζηή σο Λεπθή Σξνκνθξαηία, θαηά ηελ νπνία κέιε ηνπ ΔΛΑ΢ δηψρζεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ θπξίσο ζηελ χπαηζξν. Έηζη ν ΔΛΑ΢ άιιαμε ζηάζε θαη δεκηνχξγεζε ηνλ Γεκνθξαηηθφ ΢ηξαηφ Διιάδνο ην 1946 πνπ επαλεθθίλεζε ηελ έλνπιε πάιε ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο. Ο εκθχιηνο πφιεκνο ππήξμε πνιχ βίαηνο θαη ε έθβαζή ηνπ ακθίξξνπε, θαζψο ν Γεκνθξαηηθφο ΢ηξαηφο Διιάδαο είρε ηελ εκπεηξία απφ ηνλ έλνπιν αγψλα ελαληίνλ ησλ Ναδηζηηθψλ Γπλάκεσλ, ελψ ε θπβέξλεζε, αμηνπνηψληαο ηα ιεθηά ηνπ ΢ρεδίνπ Μάξζαι, είρε έλαλ άξηηα εμνπιηζκέλν ζηξαηφ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1947, ζηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ, ην ΚΚΔ θεξχρηεθε παξάλνκν (κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 509 ηεο 27/12/1947). Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ζπλειήθζεζαλ, θπιαθίζηεθαλ θαη αξθεηά εθηειέζηεθαλ κε απνθάζεηο εθηάθησλ ζηξαηνδηθείσλ. Ζ) Μεηαπνιεκηθή Πεξίνδνο Ο Δκθχιηνο έιεμε ην 1949 κε ηελ ήηηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ Γ΢Δ. Ζ εγεζία ηνπ ΚΚΔ θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ καρεηψλ ηνπ θαηέθπγαλ ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο φπνπ έδεζαλ επί δεθαεηίεο σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Διιάδα ζπλερίζζεθε ην θχκα δηψμεσλ, θπιαθίζεσλ θαη εμνξηψλ. Έλα ζεκαίλνλ ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ ν Νίθνο Μπεινγηάλλεο πνπ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα γηα λα ζπκβάιεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ εθηφο λφκνπ ΚΚΔ εθηειέζηεθε καδί κε άιινπο ζπληξφθνπο ηνπ ην 1952, παξά ηηο δηεζλείο αληηδξάζεηο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο παξαλνκίαο ηα κέιε ηνπ ΚΚΔ δξνχζαλ θπξίσο κέζσ ηεο Δληαίαο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο (ΔΓΑ), ε νπνία ιεηηνπξγνχζε λφκηκα απφ ην 1951 θαη είρε θαηαζηεί ζηαδηαθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ.

13


Σν Μάξηε ηνπ 1956, ιίγεο κέξεο κεηά ην 20ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚ΢Δ πνπ θαηαδίθαζε ην ζηαιηληζκφ, ζπγθιήζεθε, φρη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή (ΚΔ), νχηε απφ ην Πνιηηηθφ Γξαθείν (ΠΓ) ηεο ΚΔ, φπσο νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ KKE, αιιά απφ κηα επηηξνπή 6 θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε «6ε Πιαηηά Οινκέιεηα ηεο ΚΔ θαη ηεο ΚΔΔ ηνπ ΚΚΔ». ΢ε απηή ζπκκεηείραλ αθφκα θαη κε κέιε ηνπ Κφκκαηνο. Σελ εηζήγεζε, πνπ ππεξςεθίζηεθε, δελ ηελ παξνπζίαζε κέινο ηνπ Κφκκαηνο, αιιά ν Γ.Γ ηεο ΚΔ ηνπ ξνπκαληθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο, Γθεφξγθη Γθενξγθίνπ - Νηεδ. Ο Νίθνο Εαραξηάδεο θαζαηξέζεθε απφ Γ.Γ ηεο ΚΔ θαη ν Β. Μπαξηδηψηαο απφ γξακκαηέαο ηεο ΚΔ, ελψ, 7κειέο Γξαθείν, απνηεινχκελν θαη απφ κε κέιε ηνπ Κφκκαηνο, επηθνξηίζηεθε κε ηα θαζήθνληα ηνπ ΠΓ θαη ηεο γξακκαηείαο ηεο ΚΔ. Σν 1958 ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ απνθάζηζε λα δηαιχζεη φιεο ηηο παξάλνκεο νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο πνπ δξνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη λα εληάμεη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ζηελ Διιάδα ππφ ηελ ζθέπε ηεο ΔΓΑ. Θ) Ζ πεξίνδνο ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα Ζ ρνχληα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, πνπ κε πξφζρεκα ηελ "θνκκνπληζηηθή απεηιή" θπξήρζεθε ηελ 21ε Απξηιίνπ 1967, βξήθε ην ΚΚΔ απξνεηνίκαζην κε ηηο θνκκαηηθέο ηνπ νξγαλψζεηο δηαιπκέλεο απφ δεθαεηίαο. Σν 1968 ε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή θξίζε πνπ πξνθάιεζε ζην παγθφζκην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ε εηζβνιή ηεο Δ΢΢Γ θαη άιισλ κειψλ ηνπ ΢πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ζηελ Σζερνζινβαθία είρε αγγίμεη θαη ην ΚΚΔ. ΢ηε δηάξθεηα ηεο 12εο Οινκέιεηαο κηα νκάδα ζηειερψλ ζπληάρζεθε κε ηε γξακκή ηνπ Δπξσθνκκνπληζκνχ θαη απνρψξεζαλ δεκηνπξγψληαο ην ΚΚΔ-Γξαθείν Δζσηεξηθνχ (γλσζηφ κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε σο ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ). Ζ δξάζε απηήο ηεο πεξηφδνπ επηθεληξψζεθε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επξχηεξεο δπλαηήο δεκνθξαηηθήο ελφηεηαο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο Νέαο Γεκνθξαηίαο, φκσο νη άιιεο αληηρνπληηθέο δπλάκεηο θξάηεζαλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο ηνπ ΠΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ γηα θνηλή δξάζε. [13]. 14


Απφ ην 1967 κέρξη ην 1971 αλαζπζηάζεθαλ νη παξάλνκεο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηδξχζεθαλ ε ΚΝΔ, ε Μαζεηηθή Οξγάλσζε Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Διιάδνο (ΜΟΓΝΔ),

ην

Παλειιήλην

Αληηδηθηαηνξηθφ

Μέησπν

(ΠΑΜ),

ε

Δληαία

Αληηδηθηαηνξηθή ΢πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε (Δ΢ΑΚ) θαη ε Αληηδηθηαηνξηθή ΔΦΔΔ (ΑληηΔΦΔΔ) πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ιατθψλ καδψλ ελάληηα ζηε ρνχληα. Μέζσ ησλ καδηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ έιεγρε, ην ΚΚΔ θαηάθεξε λα εγεζεί ζηηο θηλεηνπνηήζεηο

εξγαδνκέλσλ,

αγξνηψλ,

θνηηεηψλ

θαη

δηαλννπκέλσλ

πνπ

αλαπηχρζεθαλ θπξίσο κεηά ην 1970. Ζ ΚΝΔ πξσηαγσλίζηεζε ζηηο θνξπθαίεο εθδειψζεηο ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα, ηελ θαηάιεςε ηεο Ννκηθήο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ, παξφιν πνπ δελ θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ην θαζεζηψο, ελέηεηλαλ ηελ θξίζε ηνπ.

Η) Μεηαπνιίηεπζε Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο ην 1974 ε θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή λνκηκνπνίεζε ην ΚΚΔ. Σν 1974 ην ΚΚΔ, ε ΔΓΑ θαη ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ ζπκκεηείραλ απφ θνηλνχ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία σο "Δλσκέλε Αξηζηεξά" ιακβάλνληαο πνζνζηφ 9,47%. ΢ην εμήο (κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν φπνπ ζπκκεηείρε ζηνλ ΢πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ) ην ΚΚΔ θαηεβαίλεη κφλν ηνπ ζηηο εθινγέο επηηπγράλνληαο ηα αθφινπζα πνζνζηά:

1974 Υαξίιανο Φισξάθεο

9,47% -5 βνπιεπηέο (αληηπνιίηεπζε, κέινο ηεο

Δλσκέλεο Αξηζηεξάο) 1977 Υαξίιανο Φισξάθεο

9,36% -11 (+6) βνπιεπηέο (αληηπνιίηεπζε)

1981 Υαξίιανο Φισξάθεο

10,93% (+1,57%)

-13(+2) βνπιεπηέο

(αληηπνιίηεπζε)

15


1985 Υαξίιανο Φισξάθεο

9,89 %(-1,04%)

12 (-1) βνπιεπηέο

(αληηπνιίηεπζε) Ηνχληνο 1989 Υαξίιανο Φισξάθεο

13,1% (Κπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε

ηελ Νέα Γεκνθξαηία σο κέινο ηνπ "΢πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ") Ννέκβξηνο 1989

Γξεγφξεο Φαξάθνο

11.0% (Μέινο νηθνπκεληθήο

θπβέξλεζεο ΝΓ-ΠΑ΢ΟΚ-΢ΤΝ σο κέινο ηνπ "΢ΤΝ") 1990 Γξεγφξεο Φαξάθνο

10,3% (αληηπνιίηεπζε, κέινο ηνπ "΢ΤΝ")

1993 Αιέθα Παπαξήγα

4,53% 9 βνπιεπηέο (αληηπνιίηεπζε)

1996 Αιέθα Παπαξήγα

5,61% (+1,08%)

11 (+2) βνπιεπηέο

5,52% (-0,09%)

11 (0) βνπιεπηέο

(αληηπνιίηεπζε) 2000 Αιέθα Παπαξήγα (αληηπνιίηεπζε) 2004 Αιέθα Παπαξήγα

5,9% (+0,4%) 12 (+1) βνπιεπηέο

(αληηπνιίηεπζε) 2007 Αιέθα Παπαξήγα

8,15% (+2,26%)

22 (+10) βνπιεπηέο

(αληηπνιίηεπζε) ΢πκκεηείρε επίζεο ζηηο εθινγέο γηα ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην:

- 1994 6,29% -1999 8,67% - 2004 9,48%

16


Κ) Ζ πεξίνδνο ηνπ Δληαίνπ ΢πλαζπηζκνχ Σν 1989 ζηε βάζε ηνπ Κνηλνχ Πνξίζκαηνο ΚΚΔ-ΔΑΡ ζπγθξνηήζεθε ν ΢πλαζπηζκφο ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ σο ζπκκαρία αλάκεζα ζην ΚΚΔ, ηελ ΔΑΡ (κεηεμέιημε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ)θαη άιιεο κηθξφηεξεο νξγαλψζεηο ηεο Αξηζηεξάο Ο ΢πλαζπηζκφο ζπκκεηείρε γηα ηξεηο κήλεο απφ θνηλνχ κε ηε Νέα Γεκνθξαηία ζηελ θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε κε ζθνπφ ηελ άξζε ηεο αζπιίαο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε δίθε γηα ην ΢θάλδαιν Κνζθσηά θαη ηξεηο κήλεο ζηελ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε Ενιψηα. ΢θνπφο ηεο ζπγθπβέξλεζεο ήηαλ ε άξζε ηεο αζπιίαο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ε παξαπνκπή ηνπ ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην, γηαηί αλ δελ ζρεκαηηδφηαλ Κπβέξλεζε θαη πξνθεξχζζνληαλ εθ λένπ εθινγέο, ζα παξαγξαθφηαλ θαηά ην ΢χληαγκα ε νπνηαδήπνηε επζχλε Τπνπξγνχ ή Πξσζππνπξγνχ ηεο πξνπεξαζκέλεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ. Δπίζεο, ζπκκεηείρε γηα ηξεηο αθφκε κήλεο ζηελ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε Ενιψηα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Δληαίνπ ΢πλαζπηζκνχ ζηελ θπβέξλεζε ήηαλ ε αθνξκή πνπ νδήγεζε κηα νκάδα ζηειερψλ ζε απνρψξεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ θαη δεκηνπξγία ηνπ ΝΑΡ. Ζ δηάζπαζε απηή ππήξμε πεξηνξηζκέλε γηα ην ΚΚΔ, αιιά ηεξάζηηα γηα ηελ ΚΝΔ. Δλ ησ κεηαμχ, ζην πεξηβάιινλ ζχγρπζεο θαη απνγνήηεπζεο πνπ δηακφξθσλαλ νη εμειίμεηο ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, κηα νκάδα ζηειερψλ (πνπ νλνκάζηεθε απφ ηνλ Σχπν "αλαλεσηηθή") ηάρζεθε αλνηρηά ππέξ ηεο άξλεζεο ζεκειηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο θνκκνπληζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ θφκκαηνο θαη επηρείξεζε ηελ δηάιπζε ηνπ ΚΚΔ ζηα πιαίζηα ηνπ Δληαίνπ ΢πλαζπηζκνχ κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηνπ ηειεπηαίνπ ζε εληαίν θφκκα, απφ ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ, φπσο είρε αξρηθά ζπγθξνηεζεί. Σν 1991, ζε ζπλζήθεο έληνλεο ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο δηαπάιεο, ζην 13ν ΢πλέδξην ε νκάδα ησλ "αλαλεσηψλ" κεηνςήθεζε θαη εμειέγε Γεληθή Γξακκαηέαο ε Αιέθα Παπαξήγα.

17


Έηζη, ην ΚΚΔ απνρψξεζε απφ ηνλ ΢πλαζπηζκφ κε ηελ απψιεηα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 39 κέιε ηεο ΚΔ ηνπ θαη 5 βνπιεπηέο. Αλάκεζα ζηνπο απνρσξήζαληεο ήηαλ ν πξψελ ΓΓ, Γξεγφξεο Φαξάθνο θαη ε Μαξία Γακαλάθε, πξφεδξνο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ. Λ) Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο Σνλ Γεθέκβξε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ζπλήιζε ην 14ν ΢πλέδξην πνπ εθηίκεζε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε θαη έζεζε σο ζηφρν ηελ ππέξβαζε ηεο ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θφκκαηνο. Παξάιιεια, άξρηζε κηα δηαδηθαζία κειέηεο ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ ηνλ 20ν αηψλα θαη ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ.[19]. Σν 1996 ζην 15ν ΢πλέδξηφ ηνπ, ην ΚΚΔ δηακφξθσζε λέα ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνπο πάιεο. Σν 16ν ΢πλέδξην (2000)πξνρψξεζε ζε πην αλαιπηηθή επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο ζπκκαρηψλ ηνπ θφκκαηνο ελψ κε ην 17ν ΢πλέδξην (2004) νινθιεξψζεθε ε θάζε ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηέζεθε σο θχξηνο ζηφρνο ε πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζε ηνπ. Μ) Πξφγξακκα- Καηαζηαηηθφ Σν ηξέρνλ Πξφγξακκα ηνπ ΚΚΔ είλαη απηφ πνπ ςεθίζηεθε ζην 15ν ΢πλέδξην, ηνλ Μάε ηνπ 1996 θαη νη βαζηθνί ηνπ άμνλεο είλαη νη εμήο: «Ο ραξαθηήξαο ηεο επνρήο πνπ δνχκε νξίδεηαη σο ηκπεξηαιηζηηθφο θαη ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη ζε ελδηάκεζε θαη εμαξηεκέλε ζέζε ζην παγθφζκην ζηεξέσκα. Θεσξείηαη φηη έρεη σξηκάζεη ε αλαγθαηφηεηα γηα κηα άιιε εμνπζία, πνπ αλαθέξεηαη σο Λατθή Δμνπζία θαη ζα έρεη ζνζηαιηζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ εμνπζία απηή ζα πξνθχςεη επαλαζηαηηθά θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Αληηηκπεξηαιηζηηθφ Αληηκνλνπσιηαθφ Γεκνθξαηηθφ Μέησπν (ΑΑΓΜ), κηα ζπκκαρία απνηεινχκελε απφ ηηο ηάμεηο θαη ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα εθείλα πνπ πιήηηνληαη απ' ηελ πνιηηηθή ησλ κνλνπσιίσλ,

18


δειαδή ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο πφιεο, ηε λενιαία, ηηο γπλαίθεο ζηελ νπνία ζα εγείηαη ην ΚΚΔ. Ζ εμνπζία απηή ζα νξγαλψζεη ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία πξνο φθεινο ηνπ ιανχ θνηλσληθνπνηψληαο ηα βαζηθά θαη ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο θαη σζψληαο ηνπο κηθξνπαξαγσγνχο ζε ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηα κνλνπψιηα θαη ηνπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο ή ζηξαηησηηθνχο ηνπο νξγαληζκνχο, φπσο ε ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ». -Ζ ηδενινγηθή δνπιεηά γηα ην θαηαζηαηηθφ, ε κειέηε ηεο ζεσξίαο γηα ην Κφκκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνκκνπληζηηθήο πξνζσπηθφηεηαο. -Οη νξγαλσηηθέο αξρέο ηνπ Κφκκαηνο ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ ηαμηθή νπζία ηνπ Κφκκαηνο, ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία. Οη αξρέο θαη νη θαλφλεο ζπληζηνχλ ηελ απαίηεζε ηνπ θφκκαηνο απφ ηα κέιε. Γείρλνπλ ηε ζρέζε ηνπ κέινπο κε ην θφκκα. Σαπηφρξνλα δείρλνπλ ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία, ην ιαφ, ην εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα. -Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δσή ηνπ Κφκκαηνο, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη κε γεληθφ ηξφπν ζην Καηαζηαηηθφ, ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. Δπφκελα φια δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ επίθιεζε ή ηελ εθαξκνγή άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. -Αλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο κέινπο δελ απεηιεί ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηφηε δελ ρξεηάδεηαη ε επηζηξάηεπζε ησλ άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ πξνβιέπνπλ θνκκαηηθέο πνηλέο. Απαηηεί ζηαζεξή ηδενινγηθή θαη δηαπαηδαγσγηθή δνπιεηά γηα ηελ αλχςσζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ θνκκαηηθνχ κέινπο. -Ζ αλάγθε θαηαζηαηηθνχ δελ αθνξά κφλν έλα θνκκνπληζηηθφ θφκκα αιιά θάζε θφκκα δηακνξθσκέλν κε γεληθή πνιηηηθή γξακκή θαη ζηξαηεγηθή πνπ ππεξβαίλεη ηε ζηελφηεηα, ηηο ηδηνκνξθίεο ή ηδηνηξνπίεο ησλ ζηφρσλ κηαο ηνπηθήο ή θιαδηθήο νξγάλσζεο.

19


-Γηα έλα θνκκνπληζηηθφ θφκκα νη παξαπάλσ αληηθεηκεληθέο, θπζηνινγηθέο αλάγθεο εθθξάδνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν θαζψο είλαη θφκκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο θνηλσλίαο ηνπ ζνζηαιηζκνχ. To θαηαζηαηηθφ ηνπ Κφκκαηνο αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ φηη "ην ΚΚΔ είλαη ην θφκκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε ζπλεηδεηή νξγαλσκέλε πξσηνπνξία ηεο, ε αλψηαηε κνξθή νξγάλσζήο ηεο. Δίλαη επαλαζηαηηθή νξγάλσζε εζεινληψλ, νκντδεαηψλ θαη αγσλίδεηαη γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο-θνκκνπληζηηθήο

θνηλσλίαο,

ζηελ

νπνία

ζα

θαηαξγεζεί

θάζε

εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, θάζε θαηαπίεζε θαη ζα δηαζθαιηζηεί έλα αλψηεξν επίπεδν δσήο θαη δηθαησκάησλ γηα ην ιαφ, ηζφηεηα δπλαηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ, νιφπιεπξε πξφνδνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ". Ζ παξαπάλσ ζέζε απνηειεί αθξνγσληαίν ιηζάξη ζηε ζπλνιηθή ζεσξία γηα ην Κφκκα θαη ην ξφιν ηνπ. Σν Κφκκα δελ πξσηνπνξεί κφλν γηαηί εμεγεί ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ αιιά γηαηί παιεχεη λα αιιάμεη ηελ θνηλσλία. ΢ην Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην νη Μαξμ θαη Δλγθειο ζέηνπλ κε ηε κνξθή εξσηήκαηνο θαη αλαιχνπλ πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ θνκκνπληζηψλ πξνο ηνπο πξνιεηάξηνπο γεληθά. Γίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηελ εμήο γιαθπξή απάληεζε: "Οη θνκκνπληζηέο δελ απνηεινχλ έλα μερσξηζηφ θφκκα, πνπ αληηηίζεηαη ζη‟ άιια εξγαηηθά θφκκαηα. Γελ έρνπλ ζπκθέξνληα πνπ μερσξίδνπλ απφ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Γε δηαθεξχζζνπλ μερσξηζηέο αξρέο, πνπ ζχκθσλα κ‟ απηέο ζα ήζειαλ λα πιάζνπλ ην εξγαηηθφ θίλεκα. Οη θνκκνπληζηέο δηαθέξνπλ απφ ηα άιια εξγαηηθά θφκκαηα κνλάρα θαηά ηνχην: φηη απφ ηε κηα κεξηά, ζηνπο δηάθνξνπο εζληθνχο αγψλεο ησλ πξνιεηάξησλ, ηνλίδνπλ θαη επηβάιινπλ ηα ζπκθέξνληα πνπ είλαη θνηλά ζε φιν ην πξνιεηαξηάην θη αλεμάξηεηα απφ ηελ εζλφηεηα. Καη απφ ηελ άιιε, φηη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο αλάπηπμεο ηνπ αγψλα αλάκεζα ζην πξνιεηαξηάην θαη ζηελ αζηηθή ηάμε, εθπξνζσπνχλ πάληα ηα ζπκθέξνληα ηνπ θηλήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ ... Θεσξεηηθά πιενλεθηνχλ απφ ηελ ππφινηπε κάδα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ κε ηε ζσζηή αληίιεςε γηα ηηο ζπλζήθεο, γηα ηελ πνξεία θαη γηα ηα γεληθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνιεηαξηαθνχ θηλήκαηνο". 20


Ο Λέληλ ππνγξάκκηδε φηη θαζήθνλ ηνπ Κφκκαηνο δελ είλαη λα εμππεξεηεί ην εξγαηηθφ θίλεκα ζε θάζε μερσξηζηφ ζηάδην ηνπ θηλήκαηνο, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ, πξνο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα πεξηθξνπξεί ηελ νξγαλσηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπ απηνηέιεηα. Ο καξμηζηήο φπσο έιεγε ν Λέληλ (θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επαλαζηαηηθήο πάιεο ηεο πεξηφδνπ 1905-7) κπαίλεη πξψηνο ζην δξφκν ηεο άκεζεο επαλαζηαηηθήο πάιεο θαη ηνλ εγθαηαιείπεη ηειεπηαίνο φηαλ δελ ππάξρεη ίρλνο ειπίδαο ηε ζπγθεθξηκέλε βεβαίσο θάζε γηα ηελ επηηπρία ηεο. Αλαπξνζαξκφδεη ηελ ηαθηηθή ηνπ ψζηε λα πεηχρεη ηνλ πην ζχληνκν δξφκν γηα ηε λέα έθνδν πξνο ην ζθνπφ. ΋ηαλ ζπδεηάκε γηα ηα ζεκειηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκκαηνο αλαθεξφκαζηε ζε ζηαζεξέο αξρέο πνπ ηζρχνπλ γεληθά, ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δξάζεο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο. Ο ηξφπνο πνπ εθπιεξψλνληαη νη αξρέο, ην επίπεδν πνπ απηέο είλαη αλαπηπγκέλεο επεξεάδνληαη απφ αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο απφ ην δνζκέλν ηζηνξηθά θνηλσληθφνηθνλνκηθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη απφ ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο φπσο: 1. Σελ ηθαλφηεηα ηνπ Κφκκαηνο λα ραξάδεη ζσζηή πνιηηηθή γξακκή. 2. Σε δηαιεθηηθή ζρέζε ηαθηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο. 3. Σν βαζκφ ζχλδεζεο ηνπ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη γεληθφηεξα ηηο ιατθέο κάδεο. 4. Σελ ηθαλφηεηα ζπγρψλεπζεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο δνπιεηάο. 5. Σν ζεβαζκφ ζηελ ηήξεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 6. Σε ζηαζεξφηεηά ηνπ ζηελ δηαπάιε κε ηνλ νπνξηνπληζκφ, ηελ ζζελαξή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξεθθιίζεσλ. Aθφκα θαη αλ εθηηκεζεί φηη έρνπλ δηακνξθσζεί νη παξαπάλσ φξνη - ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν - δελ δηθαηνινγείηαη θακία εθεζχραζε. Ζ αλάπηπμε ηνπ Κφκκαηνο δελ ζηακαηά. Μφληκα ζα πξνβάιιεη ε αλάγθε ε δνπιεηά ηνπ λα αληηζηνηρεί κε ην ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ, λα εμειίζζεηαη ζπλερψο, λα πξνιαβαίλεη, λα πξνβιέπεη. Μπνξεί επίζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, λα ζεκεησζεί νπηζζνρψξεζε ή ραιάξσζε, απψιεηα θαηαθηεκέλνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο. 21


Αλακθηζβήηεηα κηα ζπδήηεζε γηα ην Κφκκα κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα ζπδήηεζε γηα πνιιά δεηήκαηα φπσο νξγαλσηηθά, πνιηηηθά, ηδενινγηθά, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε ηνπ ζην καδηθφ θίλεκα, ζηε λενιαία, ζηηο γπλαίθεο, ζηα δηάθνξα θνηλσληθά θηλήκαηα ή ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ησλ κειεηψλ. ΢ε ηειεπηαία αλάιπζε φια απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζεκείν αλαθνξάο ηε δνπιεηά ηνπ Κφκκαηνο, ηε ιεηηνπξγία ηεο ΚΔ, ηε δξάζε ησλ ζηειερψλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ηεο ΚΟΒ. Γελ ρσξίδνληαη κε ζηληθά ηείρε ηα ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. Ζ νξγαλσηηθή πιαδαξφηεηα, ε παξαβίαζε ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κφκκαηνο, ε ειαζηηθφηεηα ζηα ζέκαηα αξρψλ νξγάλσζεο, ε παξακέιεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο

ηειεηνπνηεκέλεο

νξγαλσηηθήο

δνπιεηάο

θξχβεη

πξνβιήκαηα

ηδενινγηθνχ θαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ππνηίκεζε ή άξλεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Κφκκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ηαμηθήο πάιεο. Δίλαη βέβαην φηη ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα γχξσ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θφκκαηνο, ην ρακειφ επίπεδν αθνκνίσζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ηδενινγίαο καο φηαλ έρνπλ ζρεηηθά καδηθφ ραξαθηήξα γελλνχλ ζηελ πνξεία θαη πξνβιήκαηα νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, θνκκαηηθήο ηάμεο. Ζ ελφηεηα ηνπ Κφκκαηνο, ε ζηελή ζχλδεζή ηνπ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηηο ιατθέο κάδεο, ε πχθλσζε ησλ γξακκψλ ηνπ, ε ηάζε αχμεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ επηξξνήο είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη απνδείμεηο φηη ην Κφκκα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. Ο Λέληλ έιεγε επίζεο ραξαθηεξηζηηθά "ηη λα ζπδεηάκε γηα πξσηνπνξία φηαλ δελ μέξνπκε λα ζπγρσλεπζνχκε κε ηε κάδα θαη λα ηελ αλαδείμνπκε". ΢ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή θάλεθε φηη θαη απηά ηα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα απνιπηνπνηνχληαη. Δίλαη πηζαλφ θαη δπλαηφ ζε κηα θάζε λα ππάξρνπλ απηά ηα ζηνηρεία, φκσο λα ζπζζσξεχνληαη ζηαδηαθά θαη "ππφγεηα" ηδενινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίζεσλ πνπ δελ εληνπίζζεθαλ. Κνκκνπληζηηθά θφκκαηα πνπ επεξεάζζεθαλ απφ αλαζεσξεηηθέο ηδέεο, γηα κεγάιν δηάζηεκα δηαηήξεζαλ θαη κάιηζηα αχμεζαλ ηελ εθινγηθή ηνπο επηξξνή, ηηο ζέζεηο ηνπο ζην καδηθφ θίλεκα.

22


Σα πξνβιήκαηα ηδενινγηθνχ ραξαθηήξα φηαλ δελ αληηκεησπίδνληαη ζηελ ψξα ηνπο, εθθξάδνληαη ζπζζσξεπκέλα ζηελ πνξεία. Σφηε γίλεηαη πην δχζθνιε θαη πεξίπινθε ε αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ πξφβιεςε θαη ε πξφιεςε είλαη ην θχξην θαη ην βαζηθφ. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ απφ ην 15ν ΢πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάε ηνπ 1996. Γηακνξθψζεθε απφ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ θαηαζηαηηθψλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην 9ν, ην 10ν θαη ην 13ν ζπλέδξηα ηνπ ΚΚΔ. Αμηνπνηήζεθε επίζεο ε εκπεηξία παιηφηεξε θαη πξφζθαηε. Σν θαηαζηαηηθφ θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ ΚΚΔ, ηηο αξρέο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οξίδεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη ηνπο θαλφλεο δξάζεο ησλ κειψλ, ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ Κφκκαηνο. Ζ κεγάιε αμία θαη ζεκαζία ησλ θαηαζηαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κφκκαηνο λένπ ηχπνπ έρνπλ πιήξσο επηβεβαησζεί ζηηο νρηψ πεξίπνπ δεθαεηίεο χπαξμεο θαη δξάζεο ηνπ ΚΚΔ, θαζψο θαη απφ ηελ πινχζηα πείξα ηνπ δηεζλνχο θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ ζπλεηδεηή θαη απνθαζηζηηθή ππεξάζπηζε ησλ αξρψλ απηψλ, φπσο θαη ε επίκνλε θαη δεκηνπξγηθή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπο, απνηειεί πξψηηζην θαζήθνλ θάζε κέινπο ηνπ Κφκκαηνο. Καζήθνλ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ππεξάζπηζε απηήο ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο ηνπ Κφκκαηνο θαη ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ απνζηνιή. ΢ηα πιαίζηα ησλ θαηαζηαηηθψλ αξρψλ εμαζθαιίδνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα εθδειψλνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη αλεκπφδηζηα νη πξνζσπηθέο αξεηέο, ηθαλφηεηεο θαη ε δξάζε θάζε κέινπο, λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε απηέο ησλ άιισλ κειψλ θαη λα ζπκβάιινπλ σο έλα ζχλνιν ζηελ απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ηνπ Κφκκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ επηξξνήο, ζηελ απνηειεζκαηηθή ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ άκεζσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αλχςσζε ησλ ηδεψλ θαη αμηψλ ηνπ Κφκκαηνο.

23


Γεληθνί γξακκαηείο θαη πξψηνη γξακκαηείο ηεο ΚΔ 

Nίθνο Γεκεηξάηνο (Ννέκβξηνο 1918-)

Γηάλλεο Κνξδάηνο (Φεβξνπάξηνο 1922-)

Νίθνο ΢αξγνιφγνο (Ννέκβξηνο 1922-)

Θσκάο Απνζηνιίδεο (΢επηέκβξηνο 1923-)

Παληειήο Πνπιηφπνπινο (Γεθέκβξηνο 1924-)

Λεπηέξεο ΢ηαπξίδεο (1924-1926)

Παζηηάο Γηαηζφπνπινο (΢επηέκβξηνο 1926-)

Αλδξφληθνο Υατηάο (Μάξηηνο 1927-)

Νίθνο Εαραξηάδεο (1929-1936).

Αλδξέαο Σζίπαο (Ηνχιηνο 1941-΢επηέκβξηνο 1941)

Γηψξγεο ΢ηάληνο (Ηαλνπάξηνο 1942-1945)

Νίθνο Εαραξηάδεο (1945-1956)

Απφζηνινο Γξφδνο (1956)

Κψζηαο Κνιηγηάλλεο (1956-1972)

Υαξίιανο Φισξάθεο (1972-1989)

Γξεγφξεο Φαξάθνο (1989-1991)

Αιέθα Παπαξήγα (1991- …)

Ν) Ζ Ηζηνξία ησλ ζπλεδξίσλ ηνπ ΚΚΔ ΢ηελ πνιπθχκαληε ηζηνξία ηνπ ΚΚΔ ππήξμαλ ζπλέδξηα πνπ εμειίρζεθαλ ζε ζξίιεξ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα, απφ ηα πην πξφζθαηα, ην 13ν ΢πλέδξην ηνπ 1991, φπνπ ε κάρε γηα ην πνηνο «ζα πάξεη» ην ζπλέδξην δηήξθεζαλ σο ηα ραξάκαηα, ελψ νη δπκψζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο άγγημαλ ην «θφθθηλν» δνθηκάδνληαο ηηο αληνρέο θαη ηα φξηα ησλ ζπλέδξσλ. Αλ θαη δελ ππήξμαλ μερσξηζηά ςεθνδέιηηα αλάκεζα ζηνπο «αλαλεσηηθνχο» θαη ζηελ «νξζφδνμε» πηέξπγα ηνπ θφκκαηνο, ν θάζε αληηπξφζσπνο ςήθηδε κε θαηεπζπλφκελε ζηαπξνδφηεζε, ε νπνία αλέδεημε ληθεηέο ηνπο δεχηεξνπο κε ηελ εθινγή 57 έλαληη 53 κειψλ ζηελ ΚΔ θαη αθνινχζσο κε ηελ θαηίζρπζε ηεο θπξίαο Παπαξήγα έλαληη ηνπ έηεξνπ ηφηε δηεθδηθεηή ηεο εγεζίαο θ. Η. Γξαγαζάθε.

24


-Σν ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηνπ ΢νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Διιάδαο (΢ΔΚΔ) έγηλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1918 ζηνλ Πεηξαηά. * Γχν ρξφληα κεηά, ηνλ Απξίιην ηνπ 1920, ζην 2ν ΢πλέδξην ηνπ ΢ΔΚΔ πξνζηίζεηαη θαη ε ιέμε «θνκκνπληζηηθφ». - ΢ην 3ν Δθηαθην ΢πλέδξηφ ηνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1924 κεηνλνκάδεηαη ζε ΚΚΔ (Διιεληθφ Σκήκα ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο). - Αθνινπζεί ην 3ν Σαθηηθφ ΢πλέδξην ηνπ Μαξηίνπ 1927 φπνπ νη «ηξνηζθηζηέο»- κία απφ ηηο «ηάζεηο» πνπ απφ ηδξχζεσο ηνπ ΢ΔΚΔ ζπγθξνηνχληαη- εηηψληαη. Ο Παληειήο Πνπιηφπνπινο απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα θαη ν ηζηνξηθφο Γηάλλεο Κνξδάηνο δηαγξάθεηαη. - Θα αθνινπζήζεη ην 4ν ΢πλέδξην ηνλ Γεθέκβξην 1928, ελψ ηξία ρξφληα αθξηβψο κεηά ε 4ε Οινκέιεηα ζα εθιέμεη σο Γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο ηνλ Νίθν Εαραξηάδε. - Σν 5ν θαη ην 6ν ΢πλέδξην ζα γίλνπλ ζε δηάζηεκα κφιηο ελφο ρξφλνπ. Σν πξψην ηνλ Μάξηην ηνπ 1934 πξνθξίλνληαο ηελ «νξγάλσζε ηνπ Δληαίνπ Αληηθαζηζηηθνχ Μεηψπνπ Πάιεο» θαη ην δεχηεξν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1935 θαζνξίδνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ θφκκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Μεηψπνπ θαη ηνπ Παιιατθνχ Μεηψπνπ, γηα λα κπεη θξαγκφο ζηε δηαθαηλφκελε θαζηζηηθή δηθηαηνξία. * Δμη ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1941, ε 6ε Οινκέιεηα έζεηε ηηο βάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αληηθαζηζηηθνχ αγψλα. - Σνλ Απξίιην ηνπ 1945 ε 11ε Οινκέιεηα δηέγξαςε ηνλ Αξε Βεινπρηψηε επεηδή αξλήζεθε λα εθαξκφζεη ηε κνηξαία ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο. - Σν 7ν ΢πλέδξην (Οθηψβξηνο 1945) ζα αθνινπζήζεη ε 3ε Οινκέιεηα ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 1947 πνπ ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ απφθαζε γηα ηελ έλνπιε ξήμε. - Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1950, κεηά ηελ ήηηα ηνπ Γ΢Δ, ε Γ΄ ΢πλδηάζθεςε θαηαδηθάδεη ηηο απφςεηο ησλ Μήηζνπ Παξηζαιίδε, Μάξθνπ Βαθεηάδε θ.ά., ελψ ε 6ε Οινκέιεηα ηνπ 1956 θαζαηξεί ηνλ Νίθν Εαραξηάδε θαη απνθαζηζηά ηνπο πξνεγνχκελνπο.

25


- Σν 1958, κε απφθαζε ηεο 8εο Οινκέιεηαο, δηαιχνληαη νη νξγαλψζεηο ηνπ ΚΚΔ θαη «δηαρένληαη» ζηελ ΔΓΑ. - ΢ην 8ν ΢πλέδξην ην 1961 εθιέγεηαη Γξακκαηέαο ν Κψζηαο Κνιηγηάλλεο θαη πξφεδξνο ν Απφζηνινο Γθξφδνο. - Σν 1968 ην ΚΚΔ δηαζπάηαη ζηε γλσζηή 12ε Οινκέιεηά ηνπ, ελψ ην 1972 ζηε 17ε Οινκέιεηα εθιέγεηαη Γξακκαηέαο ν Υ. Φισξάθεο. - Σν 9ν ΢πλέδξην ην 1974, ιίγν πξηλ απφ ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο, επαλεθιέγεη ηνλ Υ. Φισξάθε πξψην Γξακκαηέα ηεο ΚΔ. - Θα αθνινπζήζνπλ κεηαπνιηηεπηηθά ηα 10ν (1978), 11ν (1982) θαη 12ν (1987) ΢πλέδξηα, κε ην ηειεπηαίν λα αλνίγεη ηνλ δξφκν ησλ ζπλεξγαζηψλ. Σν 1989 ηα ελία ηνπ θφκκαηνο αλαιακβάλεη ν Γξεγφξεο Φαξάθνο, ν Υ. Φισξάθεο κεηαπεδά ζηελ πξνεδξία, ελψ αξθεηά κέιε ηεο ΚΔ απνρσξνχλ ή θαζαηξνχληαη θαη δηαζπάηαη ε ΚΝΔ (ζπγθξνηείηαη ην ΝΑΡ) ιφγσ ηεο ζπγθπβέξλεζεο Σδαλλεηάθε. - Σν ΚΚΔ ζα θζάζεη ζην 13ν ΢πλέδξηφ ηνπ ην 1991 γηα λα δηαζπαζηεί άιιε κηα θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ. Γξακκαηέαο εθιέγεηαη ε Αιέθα Παπαξήγα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Υαξίιανπ Φισξάθε θαη νη απνρσξνχληεο «αλαλεσηηθνί» βξίζθνπλ νξηζηηθή ζηέγε ζηνλ ΢πλαζπηζκφ. - Σν 14ν ΢πλέδξην γίλεηαη ηελ ίδηα ρξνληά κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΚΚΔ θαη ζην 15ν ΢πλέδξην ηνπ 1996 εγθαηληάδεηαη ε πνιηηηθή ηνπ «Λατθνχ Μεηψπνπ», ελψ «εθηνπίδνληαη» απφ ηελ ΚΔ νη Μήηζνο Κσζηφπνπινο θαη Γηάλλεο Θεσλάο γηα λα βξεζνχλ ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα θαη εθηφο θφκκαηνο. - ΢ην 16ν ΢πλέδξην ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 ζα επηβεβαησζεί ε θπξίαξρε πνιηηηθή «γξακκή», ελψ ζην 17ν ΢πλέδξην ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 δηαπηζηψλνληαη θαζπζηεξήζεηο θαη δηαθεξχζζεηαη ε «νιφπιεπξε πνιηηηθή, ηδενινγηθή θαη νξγαλσηηθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ θφκκαηνο», σο «αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Μεηψπνπ».

26


Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΢ΤΝΑ΢ΠΗ΢ΜΟΤ ΣΖ΢ ΑΡΗ΢ΣΔΡΑ΢, ΣΖ΢ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ΢ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΗΝΖΜΑΣΧΝ

27


Μπνξεί ζηε πνιηηηθή ην φλνκα «΢πλαζπηζκφο ηεο Αξηζηεξάο, ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο» λα είλαη ηδηαίηεξα λέν, αιιά πίζσ ηνπ θξχβεηαη κία αξθεηά κεγάιε ηζηνξία. Μηα ηζηνξία πνπ, αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζσζηνί κε ηελ επηζηήκε απηή, πξέπεη λα αξρίζνπκε λα ηελ αλαιχνπκε απφ ην 1968 φηαλ θαη έγηλε ε δηάζπαζε ηνπ κεγάινπ θαη ηζρπξνχ ηφηε Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο.

Μηιψληαο γηα ην παξφλ, ν ΢πλαζπηζκφο, είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο νκάδαο Αξηζηεξψλ θνκκάησλ πνπ νλνκάδεηαη ΢πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή νκάδα πνπ αξέζθεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ Δπξσθνκκνπληζκνχ θαη είλαη επαίζζεηα ζε ζέκαηα νηθνινγίαο. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ΢Τ.ΡΗΕ.Α έρεη θάλεη ζηξνθή πξνο ηνπο λενιαία θαη ε δεκνθειία ηνπ απμάλεη ζπλερψο.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Ο ΢πλαζπηζκφο ηεο Αξηζηεξάο, ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο(΢ΤΝ), φπσο κεηνλνκάζηεθε έηζη ην 2003 ν ΢πλαζπηζκφο ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ είλαη έλα πνιηηηθφ θφκκα ηεο Αξηζηεξάο. 

Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008, Πξφεδξνο ηνπ είλαη ν Αιέμεο Σζίπξαο ν νπνίνο δηαδέρζεθε ηνλ Αιέθν Αιαβάλν.

Απνηειεί ην κεγαιχηεξν θφκκα ηνπ κεησπηθνχ ζρήκαηνο κε ηίηιν «΢πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο» 28


Ηζηνξηθά εθθξάδεη ηνλ ρψξν ηνπ Δπξσθνκκνπληζκνχ, ξεχκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε ιίγν πξηλ ην 1970 ζε νξηζκέλα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.

Σν μεθίλεκα… ΋πσο πξναλαθέξακε, ε ηζηνξία ηνπ ΢ΤΝ μεθηλά απφ ηε δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ ΚΚΔ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ΚΚΔ εζσηεξηθνχ ην 1968, ζηα δχζθνια ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο. ΢ηηο 5 - 15 Φεβξνπαξίνπ 1968 ζπλήιζε ζηε Βνπδαπέζηε ε 12ε Πιαηηά Οινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ γηα λα εμεηάζεη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο κε ηε δηθηαηνξία θαη εζσθνκκαηηθά δεηήκαηα. Σξία κέιε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ, νη Μήηζνο Παξηζαιίδεο, Εήζεο Εσγξάθνο, Πάλνο Γεκεηξίνπ, θαη αθφκε νη Γεκήηξεο Βαηνπζηαλφο, Βαζίιεο Εάρνο, ΢ηαχξνο Καξάο, Θαλάζεο Καξηζνχλεο, Λεσλίδαο Σδεθξψλεο, επηά αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο ΚΔ θαη ηα ηξία κέιε ηεο Κεληξηθήο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δηαθψλεζαλ κε ηελ πιεηνςεθία ζε εζσθνκκαηηθά θαη θεληξηθά πνιηηηθά δεηήκαηα, φπσο ε πνιηηηθή ησλ ζπκκαρηψλ θαη ν ξφινο ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο θαη απνρψξεζαλ. Απηά ηα ζηειέρε εθπξνζσπνχζαλ κία ηάζε πνπ απφ θαηξφ δηακνξθσλφηαλ, δπζθνξνχζε γηα ηελ απφιπηε εμάξηεζε ηνπ θφκκαηνο απφ ηηο επηινγέο ηεο ζνβηεηηθήο εγεζίαο θαη έβιεπε κε ελδηαθέξνλ ηηο εμειίμεηο ζηελ Σζερνζινβαθία θαη ηελ «Άλνημε ηεο Πξάγαο».

29


Με απφθαζε ηεο 12εο Οινκέιεηαο θαζαηξέζεθαλ ηα ηξία δηαθσλνχληα κέιε ηνπ Π.Γ. θαη πεξηζσξηνπνηήζεθαλ νη ππφινηπνη. ΢ηελ ςεθνθνξία πνπ αθνινχζεζε ν κφλνο πνπ κεηνςήθεζε ήηαλ ν Πέηξνο Ρνχζνο πνπ φκσο δελ ζπληάρηεθε κε ηνπο απνρσξήζαληεο θαη παξέκεηλε ζηηο γξακκέο ηνπ ΚΚΔ πνπ νδεγήζεθε θπζηθά ζηε δηάζπαζε. Μαδί κε ηνπο δηαθσλνχληεο ζπκπαξαηάρηεθαλ άιια ζηειέρε ηνπ "Γξαθείνπ Δζσηεξηθνχ", δειαδή ηνπ ηκήκαηνο ηεο εγεζίαο πνπ δξνχζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε ζπλζήθεο παξαλνκίαο, φπσο νη Μπάκπεο Γξαθφπνπινο, Νίθνο Καξξάο, Αληψλεο Μπξηιιάθεο, Σάθεο Μπελάο θ.ά. Έηζη ζπγθξνηήζεθε ην ΚΚΔ-Δζσηεξηθνχ, ηα ζηειέρε ηνπ νπνίνπ απέδηδαλ ηελ νλνκαζία «ΚΚΔ-Δμσηεξηθνχ» ζην ηκήκα ηνπ θφκκαηνο πνπ αθνινπζνχζε ηελ εγεζία . Ζ ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα ππήξμε ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ Δπξσθνκκνπληζκνχ, ε αλαλέσζε ηεο Αξηζηεξάο θαη ε επαγγειία ελφο «ζνζηαιηζκνχ κε αλζξψπηλν πξφζσπν». ΢ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα κέζα απφ ην Παλειιήλην Αληηδηθηαηνξηθφ Μέησπν - Π.Α.Μ. θαη ηελ νξγάλσζε λενιαίαο "Ρήγαο Φεξαίνο". ΢ηνλ εζσθνκκαηηθφ δηάινγν πνπ πξνεγήζεθε ηνπ 4νπ ζπλεδξίνπ δηαηππψζεθαλ ηέζζεξηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ θφκκαηνο. Ζ πξψηε άπνςε, κε εγεηηθή θπζηνγλσκία ην Λεσλίδα Κχξθν, δεηνχζε ηε "κεηεμέιημε" ηνπ θφκκαηνο ζε έλα λέν κε θνκκνπληζηηθφ θφκκα ηεο αξηζηεξάο πνπ ζα ήηαλ αλνηρηφ ζε επξχηεξεο ζπκκαρίεο. Ζ δεχηεξε άπνςε, πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ην γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο Γηάλλε Μπαληά θαη ηνλ πξψελ γξακκαηέα Μπάκπε Γξαθφπνπιν, επεδίσθε ηελ "αλαβάζκηζε" ηνπ θφκκαηνο, ηε δηαηήξεζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαη παξάιιεια ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζή ηνπ. Ζ ιεγφκελε "ηξίηε άπνςε" ήηαλ θαη απηή ππέξ ελφο λένπ θνξέα ηεο αξηζηεξάο, έθαλε φκσο θξηηηθή ζηελ παιηφηεξε πνξεία ηνπ θφκκαηνο απφ ηα αξηζηεξά θαη ηφληδε ηελ αλάγθε ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηα λέα θνηλσληθά θηλήκαηα. Σέινο ε ιεγφκελε "ηέηαξηε άπνςε" ζεσξνχζε φηη νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ αθφκε ψξηκεο γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηε θπζηνγλσκία ηνπ θφκκαηνο.

30


΢ην ζπλέδξην (Μάηνο 1986) ππεξίζρπζαλ νη πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κε θνκκνπληζηηθνχ θνξέα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1987, 29 κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ ηάζε ηεο "αλαβάζκηζεο" δήισζαλ φηη δελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ θνξέα θαη ζπγθξφηεζαλ ην ΚΚΔ εζσηεξηθνχ - Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά, θίλεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε πιεηνςεθία ηεο ΔΚΟΝ Ρήγαο Φεξαίνο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1987 έγηλε ην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηνπ λένπ θφκκαηνο πνπ νλνκάζηεθε Διιεληθή Αξηζηεξά (Δ.ΑΡ.) κε γξακκαηέα ην Λεσλίδα Κχξθν.

Ζ ίδξπζε ηνπ ΢ΤΝ Ο ΢ΤΝ δεκηνπξγήζεθε σο εθινγηθή ζπκκαρία πξηλ ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 1989, έρνληαο σο θχξηνπο εηαίξνπο ηα δχν κεγαιχηεξα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο: ην ΚΚΔ θαη ηελ Διιεληθή Αξηζηεξά (Δ.ΑΡ). Μεηά ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ηελ θξίζε πνπ απηή πξνθάιεζε ζην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, νη απνθαινχκελνη αλαλεσηηθνί, νη νπνίνη δεηνχζαλ αλαζεψξεζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκκαηνο, απνρψξηζαλ απφ ην ΚΚΔ χζηεξα απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο ζηαιηληθήο πηέξπγαο ζην 13ν ζπλέδξην. Οη δηαγξακκέλνη ήηαλ πιεηνςεθία ζε πνιιέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο βάζεο (δει. ηνπηθέο νξγαλψζεηο), θαη πεξίπνπ ην 45% ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν απειζψλ γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο Γξεγφξεο Φαξάθνο. Μεηά απφ απηφ, νη αλαλεσηηθνί ηνπ ΚΚΔ θαη ηα ππφινηπα θφκκαηα ηεο ζπκκαρίαο απνθάζηζαλ λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε εληαίν πνιηηηθφ θφκκα (1991). Σν 1993 ν ΢πλαζπηζκφο απέηπρε λα κπεη ζηε Βνπιή (πνζνζηφ 2,94%) θαη ε πξφεδξνο Μαξία Γακαλάθε παξαηηήζεθε. Σν 1994 ν ΢πλαζπηζκφο, κε πξφεδξν ηνλ Νίθν Κσλζηαληφπνπιν πέηπρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηζηνξίαο ηνπ σο θφκκα, ιακβάλνληαο ζηηο Δπξσεθινγέο πνζνζηφ 6,26%. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, παίξλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζε Δζληθέο Δθινγέο (5,1%).

31


΢ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2000 ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ην κηθξφ θφκκα Αλαλεσηηθή Κνκκνπληζηηθή Οηθνινγηθή Αξηζηεξά (ΑΚΟΑ). Μεηά ηηο εθινγέο έλα κηθξφ θνκκάηη, πνπ απφ θαηξφ δεηνχζε πξνζέγγηζε κε ην ΠΑ΢ΟΚ, απνρψξεζε απφ ην ΢πλαζπηζκφ, θαηαγγέιινληαο ηελ εγεζία γηα «αξηζηεξή ζηξνθή». Σα ζηειέρε απηά ίδξπζαλ ηε βξαρχβηα Αλαλεσηηθή θαη Δθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο Αξηζηεξάο (ΑΔΚΑ). Ζ ΑΔΚΑ απέηπρε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξα απφ κεξηθέο δεθάδεο κέιε ηνπ ΢πλαζπηζκνχ θαη ζε ιίγνπο κήλεο αξρηθά δηαζπάζηεθε θαη κεηά δηαιχζεθε, φηαλ ν επηθεθαιήο ηεο Νίθνο Μπίζηεο έγηλε πθππνπξγφο ζηελ ηειεπηαία θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα ΢εκίηε (ΠΑ΢ΟΚ). Με ην ίδην επηρείξεκα ηεο «αξηζηεξήο ζηξνθήο» απνρψξεζε ην 2003 θαη ε βνπιεπηήο Μαξία Γακαλάθε, φκσο νχηε απηή θαηάθεξε λα πξνθαιέζεη ζνβαξνχο ηξηγκνχο ζηελ θνκκαηηθή βάζε, πφζν κάιινλ αθνχ θαηέβεθε ζηηο εθινγέο ηνπ 2004 σο ππνςήθηα Βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ. ΢ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ 2004 ν ΢πλαζπηζκφο ζπγθξφηεζε κε κηθξφηεξα αξηζηεξά θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο ηε ζπκκαρία κε ηίηιν «΢πλαζπηζκφο ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο». Σα θφκκαηα απηά ήηαλ ε ΑΚΟΑ, ε Κίλεζε γηα ηελ Δλφηεηα Γξάζεο ηεο Αξηζηεξάο (ΚΔΓΑ – πξφζθαηα δηαγξακκέλα ηζηνξηθά ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ, φπσο νη Θεσλάο, Κσζηφπνπινο), ε Γηεζληζηηθή Δξγαηηθή Αξηζηεξά (ΓΔΑ ηξνηζθηζηέο), νη Δλεξγνί Πνιίηεο (Μαλψιεο Γιέδνο). Ζ ζπκκαρία ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηελ Κνκκνπληζηηθή Οξγάλσζε Διιάδνο (ΚΟΔ – καντθνί), ε νπνία φκσο δε ζπκκεηείρε ζηα ςεθνδέιηηα. ΢ηηο επξσεθινγέο (Ηνχληνο 2004) ν ΢πλαζπηζκφο ζπκκεηείρε ρσξίο ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ, ιφγσ θξίζεο πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ΋κσο ε εθινγή ηνπ Αιαβάλνπ ζηελ πξνεδξία ηνπ θφκκαηνο ιίγν αξγφηεξα, θαζψο θαη ε επαλεπηβεβαίσζε ηεο δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία κε ηα κηθξφηεξα αξηζηεξά θφκκαηα, δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο αλαζέξκαλζεο ηεο ζπκκαρίαο. ΢ηα πιαίζηα απηά, ν ΢πλαζπηζκφο πξφηεηλε γηα ππνςήθην δήκαξρν Αζήλαο ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2006 ηνλ ηξηαληάρξνλν Αιέμε Σζίπξα θαη θάιεζε φιεο ηηο Πνιηηηθέο Κηλήζεηο (δει. ηνπηθέο νξγαλψζεηο) ηνπ θφκκαηνο λα ζπκθσλήζνπλ ζε θνηλνχο ππνςεθίνπο γηα φιεο ηηο πφιεηο θαη λνκνχο ηεο ρψξαο κε ηα ππφινηπα θφκκαηα ηεο ζπκκαρίαο. 32


Ζ επηινγή ηνπ λεαξνχ Σζίπξα (παξά ηελ πξνεγεζείζα έληνλε εζσθνκκαηηθή αληηπαξάζεζε) απνδείρηεθε αξθεηά επηηπρεκέλε, κηα θαη ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2006 αλαθεξχρζεθε 3νο κεηά ην Νηθήηα Καθιακάλε (ΝΓ) θαη ηνλ Κψζηα ΢θαλδαιίδε (ΠΑ΢ΟΚ) ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 10,5%, αλψηεξν απφ εθείλν ηνπ ΢. Υαιβαηδή (ΚΚΔ) (8,8%). ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2007 ν ΢ΤΡΗΕΑ θέξδηζε πνζνζηφ 5,04% θαη ζπλνιηθά 14 έδξεο.

Ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο - Σάζεηο Ο ΢ΤΝ απηνπεξηγξάθεηαη σο έλα ξηδνζπαζηηθφ αξηζηεξφ θφκκα, εκπλεφκελν απφ ηηο ηδέεο ηεο αλαλέσζεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαη γεληθφηεξα αξηζηεξνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Τπνζηεξίδεη φηη ε θνπιηνχξα ηνπ θφκκαηνο εκπινπηίδεηαη απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζην θίλεκα ελάληηα ζηε λενθηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε. Ο ΢πλαζπηζκφο απνδίδεη ηηο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ ζε ζέζεηο θηινζφθσλ θαη πνιηηηθσλ φπσο ν Καξι Μαξμ, ν Βιαληηκίξ Λέληλ, ε Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ, ν Αληφλην Γθξάκζη, ν Λνπί Αιηνπζέξ θαη ν Νίθνο Πνπιαληδάο.

΋πσο δειψλεη ζηα θαηαζηαηηθά θείκελά ηνπ, ν ΢ΤΝ επηδηψθεη λα ελζσκαηψλεη νξγαληθά ζηελ αλαδήηεζε κηαο θαηλνχξηαο ηαπηφηεηαο ηεο Αξηζηεξάο, πνιίηεο πνπ κε δηαθνξεηηθή ηζηνξία θαη πξνέιεπζε εθθξάδνπλ ηε ζπλέρεηα, ηηο θξηηηθέο θαη αλαλεσηηθέο απφπεηξεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε φιεο ηηο πηέξπγεο θαη ζε φιε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Αξηζηεξάο. Κάησ απφ ηε ζεκαία ηνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθψλ θαηαβνιψλ, απφ ζνζηαιηζηέο κέρξη θαη ειεπζεξηαθνχο θνκκνπληζηέο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ηα κέιε ηνπ ΢πλαζπηζκνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζρεκαηίδνπλ εζσθνκκαηηθέο νκάδεο («ηάζεηο»). Οη ηάζεηο κπνξνχλ λα εθδίδνπλ δηθά ηνπο έληππα, λα δηνξγαλψλνπλ αλνηρηέο ζπδεηήζεηο θαη λα ζπγθξνηνχλ δηθά ηνπο

33


ςεθνδέιηηα («ιίζηεο») ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε νξγάλσλ, φκσο δε κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ελάληηα ζηηο απνθάζεηο ηνπ θφκκαηνο. Ο ξφινο ησλ ηάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηα πιαίζηα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο θξηηηθήο ζηα φξγαλα ηνπ θφκκαηνο, αιιά θαη ηεο επαθήο κε ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο αξηζηεξάο. Καηά ζεηξά ηζρχνο, βάζεη ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ απνηππψζεθαλ ζην 5ν ΢πλέδξην, νη δπλαηφηεξεο ηάζεηο είλαη ην "Αξηζηεξφ Ρεχκα" (καξμηζηέο θπξίσο πξνεξρφκελνη απφ ην ΚΚΔ θαη αξηζηεξνί Δπξσθνκκνπληζηέο), ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα (ζνζηαιδεκνθξάηεο), ην Κνθθηλνπξάζηλν Γίθηπν (δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζνχλ – γεληθά νηθνκαξμηζηέο θαη ειεπζεξηαθνί), ε Πξσηνβνπιία γηα ηελ Αξηζηεξή Αλαζχλζεζε (καξμηζηέο, θπξίσο λενιαηΐζηηθα ζηειέρε ηεο δεθαεηίαο '90) θαη ε Τπέξβαζε (κέρξη πξφηηλνο κέιε ηεο Πηέξπγαο πνπ δηαθψλεζαλ κε ηελ πξνεδξηθή ππνςεθηφηεηα Κνπβέιε). Σν Ρεχκα, νη Κνθθηλνπξάζηλνη θαη ε Πξσηνβνπιία απνηεινχλ ηελ απνθαινχκελε «αξηζηεξή πιεηνςεθία», ελψ ε Πηέξπγα θαη ε

Τπέξβαζε ηελ «εζσθνκκαηηθή αληηπνιίηεπζε». Ο ΢πλαζπηζκφο έρεη βνπιεπηέο ζην Δζληθφ θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Αθνχ μεπέξαζε ηελ απνηπρία ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 1993, ν ΢ΤΝ είλαη απφ ην 1996 ζηαζεξά ην ηέηαξην θφκκα ζην θνηλνβνχιην θαη ην ηξίην (κε φξνπο εθπξνζψπεζεο) ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (δήκνη θαη λνκαξρίεο). ΢ηελ Δπξσβνπιή είλαη κέινο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηεο Δλσηηθήο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο (EUL-NGL). ΢πκκεηέρεη επίζεο ζην Παγθφζκην Κνηλσληθφ Φφξνπκ (WSF), Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ (ESF). Σέινο, ν ΢πλαζπηζκφο ήηαλ ν νηθνδεζπφηεο (29-30 Οθησβξίνπ 2005) ηνπ 1νπ ΢πλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο. Σν ζπλέδξην θαηέιεμε ζηε Γηαθήξπμε ησλ Αζελψλ (αγγιηθφ θείκελν), σο καληθέζην ηνπ λενζχζηαηνπ Κφκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο. Γλσζηά ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ είλαη νη Αιέμεο Σζίπξαο, Αιέθνο Αιαβάλνο, Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, Γηάλλεο Γξαγαζάθεο, Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, Φψηεο Κνπβέιεο, Σάζνο Κνπξάθεο, Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, Γεκήηξεο Παπαδεκνχιεο.

34


Οξγαλσηηθή δνκή Ζ θνκκαηηθή δνκή απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα: 1. Πνιηηηθέο Κηλήζεηο. Δίλαη νη βαζηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ΢ΤΝ, αλά δήκν ή αλά εξγαζηαθφ ρψξν. Δπζχλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηνο ζηε δψλε επζχλεο ηνπο, θαη απνθαζίδνπλ γηα ηε γξακκή ζηα ηνπηθά δεηήκαηα. 2. Κεληξηθή Πνιηηηθή Δπηηξνπή. Ζ Κεληξηθή Πνιηηηθή Δπηηξνπή απνηειεί ην αλψηεξν πνιηηηθφ φξγαλν. Δίλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΢πλεδξίνπ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θφκκαηνο. Δθιέγεη ηελ Πνιηηηθή Γξακκαηεία, ην Γξακκαηέα ηεο θαη ηα φξγαλα πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ηνπ θφκκαηνο. Οη απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ζπδεηνχληαη ζηηο Πνιηηηθέο Κηλήζεηο γηα λα εθθξάζνπλ ηα κέιε ηε γλψκε ηνπο. 3. Πνιηηηθή Γξακκαηεία: Δθιέγεηαη απφ ηελ Κ.Π.Δ. θαη απνηειείηαη απφ κέιε ηεο, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηξεηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο: λα εθπξνζσπνχλ ην θφκκα ζηα ΜΜΔ θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε άιια θφκκαηα, λα ζπληνλίδνπλ ηελ θνκκαηηθή δνπιεηά ζε εζληθφ επίπεδν θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο ζπλφδνπο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. 4. ΢πλέδξην. Σν ηαθηηθφ ΢πλέδξην είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ θφκκαηνο. ΢πγθαιείηαη θάζε 3 ρξφληα. Φεθίδεη απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα φιν ην ΢ΤΝΑ΢ΠΗ΢ΜΟ κέρξη ην επφκελν ΢πλέδξην. Σν ηαθηηθφ ΢πλέδξην εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν, ηελ Κεληξηθή Πνιηηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ.

35


Κξηηηθή Σν ΚΚΔ έρεη εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ν ΢ΤΝ έρεη ζηεξίμεη φιεο ηηο κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ καδί κε ηα δχν κεγάια θφκκαηα. Δπίζεο θξηηηθάξεη ηνλ ΢ΤΝ φηη ζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κξηηηθή έρεη δερηεί ν ΢πλαζπηζκφο θαη απφ ηελ εμσθνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά, ζηε βάζε φηη νη δηάθνξεο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα έρεη μεθάζαξε ζηάζε ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, φπσο ε ζέζε ηνπ απέλαληη ζηνλ θεληξψν ρψξν θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2004, ε έδξα ηεο Α' Αζελψλ είρε απνηειέζεη ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζην ΢ΤΡΗΕΑ, θαζψο εθεί ηειηθά εθιέρηεθε κέινο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ ελψ ήηαλ δπλαηή ε εθινγή θάπνηνπ απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο.

΢πλεξγαζίεο Ο ΢πλαζπηζκφο ζπλεξγάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε κηθξφηεξεο αξηζηεξέο εμσθνηλνβνπιεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα, θπξίσο θνκκνπληζηνγελνχο ή νηθνινγηθήο πξνέιεπζεο. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2007 ζπκκεηείρε ζην ζρήκα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο.

36


Ζγεζία Ο ΢πλαζπηζκφο σο ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ 1989-1991: πξφεδξνο Υαξίιανο Φισξάθεο, γξακκαηέαο Λεσλίδαο Κχξθνο 1991: πξφεδξνο Μαξία Γακαλάθε, γξακκαηέαο Φψηεο Κνπβέιεο Ο ΢πλαζπηζκφο σο εληαίν θφκκα 1991-1993: πξφεδξνο Μαξία Γακαλάθε, ρσξίο γξακκαηέα 1993-2004: πξφεδξνο Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, ρσξίο γξακκαηέα 2004-2008: πξφεδξνο Αιέθνο Αιαβάλνο, γξακκαηέαο Νίθνο Υνπληήο 2008-ζήκεξα: πξφεδξνο Αιέμεο Σζίπξαο, , γξακκαηέαο Νίθνο Υνπληήο

37


Ο

2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΔΞΔΛΙΞΔΙ΢ ΣΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ

38


ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ δηελεξγήζεθε ην 18ν ηαθηηθφ ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ αιιά θαη ην δηαξθέο ζπλέδξην ηνπ ΢ΤΝ. Σα γεγνλφηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζην εμάκελν ήηαλ ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ, ην ΢θάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ θαη ε πψιεζε ηεο Οιπκπηαθήο ζηε MIG. ΢ηε Βνπιή ν ΢ΤΝ ζπλέρηζε ην νγθψδεο αληηπνιεπηηθφ ηνπ έξγν κε ζπλερείο εξσηήζεηο γηα ζέκαηα επηθαηξφηεηαο πξνο ηελ Κπβέξλεζε.

39


Δμειίμεηο ΚΚΔ πεξηόδνπ 1/10/2008 -31/3/2009

40


18ν ΢πλέδξην ΚΚΔ

Αλακθίβνια, απηφ πνπ κνλνπψιεζε ηνλ ηνκέα ησλ εμειίμεσλ γηα ην ΚΚΔ ,ην ηειεπηαίν εμάκελν, ήηαλ ην 18ν ΢πλέδξην ηνπ θφκκαηνο πνπ δηαδξακαηίζηεθε κεηαμχ 18-22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008. Ζ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Πεξηζζνχ γέκηζε θαη νη ζχλεδξνη ήηαλ έηνηκνη γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηαθαζηψλ ελφο αθφκα ζπλεδξίνπ. Σν 18ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ άξρηζε κε ηελ νκηιία ηεο θα. Παπαξήγα, γεληθήο γξακκαηέα(γ.γ) ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο(θ.θ) ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο (Κ.Κ). ΋πσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε, ζηελ πξνζπλεδξηαθή δηαδηθαζία γηα ην πξψην ζέκα, πνπ αθνξνχζε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Kφκκαηνο θαη ηα θαζήθνληα έσο ην 19ν ΢πλέδξην, πήξε κέξνο ην 72% ησλ θνκκαηηθψλ κειψλ. Γηθαηνινγεκέλνη απφληεο ήηαλ ην 17% θαη αδηθαηνιφγεηνη ην 11%. Οη Θέζεηο ππεξςεθίζηεθαλ, θαζψο ςήθηζε θαηά ην 0,15% ησλ κειψλ ηνπ Κφκκαηνο θαη ιεπθφ ην 0,30%. Γηα ην δεχηεξν ζέκα, πνπ αθνξνχζε ζηηο Θέζεηο ηεο ΚΔ γηα ην ζνζηαιηζκφ, πήξε κέξνο ην 73% ησλ κειψλ ηνπ Κφκκαηνο. Γηθαηνινγεκέλνη απφληεο ήηαλ ην 17% θαη αδηθαηνιφγεηνη ην 10%. Οη Θέζεηο, επίζεο, ππεξςεθίζηεθαλ, θαζψο 0,35% ςήθηζαλ θαηά θαη 0,61% ιεπθφ.

41


«ΚΚΔ Γπλαηό- Αληεπίζεζε»

«Χξίκαζε ην ΚΚΔ» Με ηελ εηζήγεζε ηεο γ.γ. ηνπ ΚΚΔ Αιέθαο Παπαξήγα μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ηνπ 18νπ ΢πλεδξίνπ ηνπ θφκκαηνο. Σν 18ν ΢πλέδξην είρε θεληξηθφ ζχλζεκα «ΚΚΔ ηζρπξφ - αληεπίζεζε» θαη επξφθεηην λα ζπδεηεζνχλ δχν ζέκαηα: Ζ έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ θφκκαηνο απφ ην 17ν ΢πλέδξην θαη ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ην 19ν ΢πλέδξην. Σν δεχηεξν, νη «εθηηκήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφκεζε ζηνλ 20φ αηψλα -ε αληίιεςε ηνπ ΚΚΔ γηα ην ζνζηαιηζκφ». ΢ην ζπλέδξην παξαβξέζεθαλ αληηπξνζσπείεο 90 Κνκκνπληζηηθψλ θαη Δξγαηηθψλ Κνκκάησλ θαη εζληθναπειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ απφ 72 ρψξεο. Σε Ν.Γ. εθπξνζψπεζε ζην ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ ν γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο Λεπηέξεο Εαγνξίηεο ελψ ην ΠΑ΢ΟΚ εθπξνζψπεζε ν γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Γεκήηξεο Ρέππαο. Ο ΢ΤΝ δελ πξνζθιήζεθε φπσο θαη πξηλ απφ 4 ρξφληα ζην 17ν ΢πλέδξην. Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ΢πλεδξίνπ, ε Αιέθα Παπαξήγα ζε ζπλέληεπμή ηεο ζην ξαδηφθσλν ηνπ «902» αλαθέξζεθε ζην ζπλέδξην θαη ζηελ πξνεηνηκαζία πνπ έγηλε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. ΢χκθσλα κε φζα είπε, ην θφκκα σξίκαζε θαη κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα ζε πνιιά κέησπα. Πξφζζεζε φηη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλειεχζεηο ήηαλ πςειή. Έθηαζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλέθεξε, ζην 72%, ελψ πεξίπνπ 15% ήηαλ δηθαηνινγεκέλα απφληεο θαη κφιηο 10% αδηθαηνινγήησο απφληεο. Αλαθεξφκελε

42


ζηελ εηζήγεζε, είπε φηη «δελ ζα είλαη κηα εηζήγεζε ε νπνία απεπζχλεηαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Δίλαη κηα εηζήγεζε πνπ απεπζχλεηαη ζην ζψκα ησλ αληηπξνζψπσλ, νη νπνίνη πξέπεη κε κεγάιε επζχλε λα ζεθψζνπλ ην ρέξη ηειηθά θαη λα εγθξίλνπλ δχν θείκελα, δχν εηζεγήζεηο».

«Ούηε ηνπαιέηα δελ ζα πάηε!!» Ζ Αιέθα Παπαξήγα ήηαλ απφ λσξίο ζηελ αίζνπζα ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ ζηνλ Πεξηζζφ. Γελ πεξίκελε λα θηάζνπλ θαη νη ηειεπηαίνη ζχλεδξνη γηα λα θάλεη, κε κηθξή ή κεγάιε θαζπζηέξεζε, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιια θφκκαηα, ηε «κεγάιε εκθάληζε». Σν ζπλέδξην ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα μεθηλήζεη ζηηο 10.00. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ γχξσ ζηηο 9.45 θαηέβεθε ηα ζθαιηά ηεο αίζνπζαο θαη πιεζίαζε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Σνπο ραηξέηεζε θαη, κε αθνξκή ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην ΚΚΔ επεηδή ην ζπλέδξην ζα παξακείλεη θιεηζηφ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηάξθεηάο ηνπ, αζηεηεχηεθε: «Γελ ζα ζαο αθήζνπκε λα θνπλεζείηε, νύηε ζηελ ηνπαιέηα λα πάηε», ηνπο είπε! Οη πεξηζζφηεξνη απ' φζνπο ην άθνπζαλ γέιαζαλ θη εθείλε πήγε λα εθθσλήζεη ηελ νκηιία ηεο. ΢ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ θπξίαξρν ξφιν δηεηέιεζε ε εηζήγεζε ηεο Αιέθαο Παπαξήγα ε νπνία ήηαλ θαη επηθεθαιήο γηα πέκπην ζπλερφκελν ζπλέδξην. Ζ εηζήγεζε βέβαηα ήηαλ γλσζηή θαζψο είρε κνηξαζηεί ζηνπο ζπλέδξνπο πεξίπνπ 10 κέξεο πξηλ αιιά δελ άθεζε ζε θακία πεξίπησζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηεο γεληθήο γξακκαηέα ηνπ Κφκκαηνο. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ ππνδέρηεθε ηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο Γεκήηξε ΢ηνχθα, ηνλ γξακκαηέα ηεο Ν.Γ. Λεπηέξε Εαγνξίηε θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Γεκήηξε Ρέππα. Καη νη ηξεηο ηελ άθνπζαλ λα αζθεί θξηηηθή,

43


ζρεδφλ απφ ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηάβαζε, ζηα θφκκαηα ηνπ ιεγφκελνπ δηθνκκαηηζκνχ, θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν.

Γελ θάιεζαλ ηνλ ΢ΤΝ ΋κσο, δελ ππήξρε θαλέλαο εθπξφζσπνο ηνπ ΢ΤΝ (γηαηί δελ είρε πξνζθιεζεί) γηα λα αθνχζεη ηελ θξηηηθή γηα φζα θαηακαξηχξεζε ζην θφκκα ηεο Αξηζηεξάο. ΢ηελ εηζήγεζε πνπ δηάβαζε ε Αιέθα Παπαξήγα έθαλε εθηελή αλαθνξά ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο. Σελ «θαπηηαιηζηηθή θξίζε», ην «μέζπαζκα ηεο λενιαηίζηηθεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιατθήο νξγήο κε αθνξκή ηελ ελ ςπρξψ δνινθνλία ηνπ καζεηή ζηα Δμάξρεηα», ηε «δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ κε πνιιά κπιφθα θαη ηελ επίζεζε ζηε Γάδα». Καη αθνχ δήισζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο έθαλε θαη κηα έκκεζε πξφβιεςε. ΋ηη νη εζληθέο εθινγέο κπνξεί λα γίλνπλ πξηλ απφ ηηο επξσεθινγέο. «Ζ κάρε ησλ εζληθψλ εθινγψλ είλαη κπξνζηά καο, αθνχ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξν φηη ζα εμαληιήζεη ηελ 4εηία ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ.», είπε ε θ. Παπαξήγα.

«Γπλακώζακε» Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ΚΚΔ ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα απαζρφιεζε ηηο πξψηεο δχν εκέξεο ηνπ 18νπ ΢πλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ. Ζ Αιέθα Παπαξήγα δήισζε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηε δξάζε ηνπ θφκκαηνο ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ην 17ν έσο ην 18ν ΢πλέδξην. «Αληηκεησπίζακε κηα βαζηθή αδπλακία πνπ εληφπηδε ην πξνεγνχκελν ζπλέδξην: αδπλακία βαζχηεξεο αθνκνίσζεο θαη δξάζεο κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή καο, ρακειή ζρεηηθά ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη εμεηδίθεπζεο θαηά ρψξν, ηνκέα, θιάδν, ζην επίπεδν ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο βάζεο, ζηε δξάζε καο ζην θίλεκα», είπε. Γηα ηε «ζηδεξά θπξία» ηνπ ΚΚΔ «δπλάκσζαλ νη πξνυπνζέζεηο λα δξάζεη πην εχζηνρα ην θφκκα ζηε λενιαία, ελψ πξφνδν ζεκείσζε θαη ε ΚΝΔ. «Γηακνξθψζακε ηελ

44


ηαθηηθή καο ζηηο εθινγηθέο κάρεο, ζηηο θηλεηνπνηήζεηο, ζην καδηθφ θίλεκα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν». Δίπε επίζεο φηη είλαη ζεκαληηθφ «λα ζπλεηδεηνπνηείηαη, έζησ θαη αρλά ζηελ αξρή, φηη πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ζην επίπεδν εμνπζίαο θαη φρη ελαιιαγή ησλ δχν εηαίξσλ ή θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο δηαρείξηζεο». Μίιεζε θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ΚΚΔ πξέπεη λα θηλεζεί απέλαληη ζηελ θξίζε. Καη φπσο είπε κεηαμχ άιισλ: - «Σν εξγαηηθφ θίλεκα λα κε βάιεη πιάηε γηα λα βγνπλ ηα κνλνπψιηα, ην θεθάιαην απφ ηα αδηέμνδα, απφ ηε δπζθνιία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαπαξαγσγήο, ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ.» - «Να πιεξψζεη ην θεθάιαην, ηα κνλνπψιηα. Να ράζνπλ δπλάκεηο ηα θφκκαηα πνπ ην εθπξνζσπνχλ, παληνχ, ζην θνηλσληθφ θαη ζην πνιηηηθφ επίπεδν.» - «Να ππάξμεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή άκπλα. Αλεμάξηεηα απφ ην ηη θαηαθηήζεηο ζα ππάξρνπλ, θαηάθηεζε είλαη λα δπλακψζεη ε ζέιεζε γηα αληεπίζεζε, ξήμε θαη αλαηξνπή. Να θεξδεζνχλ λέεο κάδεο κε ηε δηεθδίθεζε κηαο άιιεο πνιηηηθήο, ελφο άιινπ δξφκνπ αλάπηπμεο πνπ λα ππεξεηεί ηηο ιατθέο αλάγθεο, θφληξα ζηα κνλνπψιηα.» - «Να εληαζεί ε δξάζε ηνπ ΚΚΔ ζηνπο κεηαλάζηεο. Αθφκα κεγαιχηεξε έμαξζε ηεο δξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ.»

Οη επφκελεο δχν κέξεο (20-22/2) αθηεξψζεθαλ ζηελ δξάζε ηνπ ΢νζηαιηζκνχ ζηηο ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ΢νζηαιηζκνχ. Παπαξήγα: «Αηζζαλόκαζηε επαλαζηαηηθά αηζηόδνμνη» «΢ήκεξα αηζζαλφκαζηε πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζε θάζε άιιε θάζε ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο ππεξήθαλνη» θαηέιεμε ε Αιέθα Παπαξήγα ζην θείκελν εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφκεζε. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ είπε φηη «δελ ιπγίζακε, φρη κφλν ζηελ πνιεκηθή ελάληηα ζηελ πάιε γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ-

45


θνκκνπληζκφ, αιιά θαη ζηελ ςπρνινγηθή πίεζε πνπ αζθνχζαλ εξγαηηθέο θαη ιατθέο δπλάκεηο ππφ ην βάξνο ηεο απνγνήηεπζεο θαη ζχγρπζεο πνπ έθεξε ε αληεπαλάζηαζε». Καη πξφζζεζε: «Αηζζαλφκαζηε επαλαζηαηηθά αηζηφδνμνη φηη ην θφκκα καο κπνξεί λα βγεη απφ ην ζπλέδξηφ ηνπ ηδενινγηθά πην ηζρπξφ θαη ελσκέλν, ηθαλφ λα εκπλεχζεη θαη λα ζπζπεηξψζεη ζηελ πάιε γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ λέεο εξγαηηθέο θαη ιατθέο δπλάκεηο, ηδηαίηεξα ησλ λεφηεξσλ ειηθηψλ». ΢' έλα άιιν ζεκείν ην θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε «λα αλαδεηρηνχλ θαιχηεξα νη δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ επλφεζαλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ νπνξηνπληζκνχ, πνπ ηειηθά θπξηάξρεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950». *Γχν δεκνζθφπνη έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο Αιέθαο Παπαξήγα ζην 18ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ. Ο έλαο ήηαλ ν Σάθεο Θενδσξηθάθνο ηεο GPO θαη ν έηεξνο ν Θσκάο Γεξάθεο ηεο MARC. Ο πξψηνο κάιηζηα, πνπ είρε δηαηειέζεη θαη γξακκαηέαο ηεο ΚΝΔ, πέξαζε ηηο πφξηεο ηνπ Πεξηζζνχ πνιιά ρξφληα κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην θφκκα. Καη νη δχν ζπγθέληξσζαλ γχξσ ηνπο αξθεηά ζηειέρε, ηα νπνία ηνπο βνκβάξδηζαλ κε ηηο θιαζηθέο εξσηήζεηο «αλ βιέπνπλ θαη πφηε εθινγέο» αιιά θαη ην θπξηφηεξν «αλ ν ΢ΤΡΗΕΑ ζα ππεξβεί ζε πνζνζηά ην ΚΚΔ»; *«Οια είλαη ξεπζηά» ήηαλ ην κφην ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν αλαιπηψλ, πνπ κάιινλ δελ δηαθψηηζαλ ηα ζηειέρε ηνπ Πεξηζζνχ.

Αιινηηλέο κνπ επνρέο… Οη επνρέο πνπ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηα ζπλέδξηα ηνπ ΚΚΔ θαηαιάκβαλαλ νη εθπξφζσπνη ησλ αδειθψλ θνκκάησλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» θαη γηλφηαλ παλεγπξηθή αλαθνξά ζηνπο ηίηινπο θαη ζηα αμηψκαηά ηνπο έρνπλ πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. Ζ Αιέθα Παπαξήγα άλνημε ην 18ν ΢πλέδξην αξθνχκελε ζε έλα γεληθφ θαισζφξηζκα ρσξίο ηα ιφγηα ηεο λα πληγνχλ ζηα ξπζκηθά ρεηξνθξνηήκαηα πνπ δηαξθνχζαλ πνιιά ιεπηά θαη ραξαθηήξηδαλ ηα «θφθθηλα» ζπλέδξηα άιισλ δεθαεηηψλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη μέλεο αληηπξνζσπείεο ζηνλ Πεξηζζφ έθηαζαλ ηηο 92. Ζ ζχλζεζή ηνπο, σζηφζν, φπσο θαη ην θιίκα πνπ κεηέθεξαλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο, ήηαλ δηαθνξεηηθή:

46


-Σν άιινηε παλίζρπξν ΚΚ΢Δ δελ ππήξρε θαη ζηε ζέζε ηνπ βξίζθνληαλ κφιηο ηξεηο «ζχληξνθνη» ηνπ Κ.Κ. ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, πνπ κε δπζθνιία έθζαζε ην 24,3% γηα ηε Γνχκα. -΋ζν γηα ηα ππφινηπα; Σν νπγγξηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα βξίζθεηαη ζηελ παξαλνκία (!) θαη εθπξνζσπήζεθε απφ κφιηο έλαλ αληηπξφζσπν, ελψ «δηαθξηηηθέο» ήηαλ θαη νη παξνπζίεο ησλ δνθηκαδφκελσλλ Κ.Κ. Πνισλίαο, Σζερίαο θαη ΢ινβαθίαο. -Γελ είλαη, ινηπφλ, ηπραίν φηη ηα θψηα ζηνλ Πεξηζζφ έπεζαλ κε ρνιηγνπληηαλφ ηξφπν ζηελ θνπβαλέδηθε αληηπξνζσπεία (πεξίπνπ 50 άηνκα), κε επηθεθαιήο ηνλ ππεχζπλν δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ Κ.Κ. Κνχβαο, Φ. Ρακίξεδ. Δλζνπζηαζκέλνο, ν ηειεπηαίνο μεπέξαζε ην πξσηφθνιιν ηνπ ζπλεδξίνπ θαη, αληί γηα έλαλ ζχληνκν ραηξεηηζκφ, έθαλε κηα παλεγπξηθή νκηιία πνπ πιεζίαζε ηα 20 ιεπηά. -Αλάινγεο ηηκέο πάλησο δελ επηθπιάρζεθαλ ζηε δεχηεξε ζε φγθν αληηπξνζσπεία (15κειή), ηνπ Κ.Κ. Κίλαο. Μπνξεί λα είλαη ην πνιππιεζέζηεξν θφκκα ζηνλ θφζκν, αιιά ηα πνιιά «δήησ» ίζσο λα ελνριήζνπλ ηνπο έιιελεο ζπλέδξνπο-ιηκελεξγάηεο πνπ ζα έρνπλ αθεληηθφ ηελ θηλεδηθή Cosco ζηνλ Πεηξαηά... -΢ηα «πάλσ» ηνπ, φπσο ζπλήζσο, ν γ.γ. ηνπ ΑΚΔΛ, Α. Κππξηαλνχ. Μάιινλ ζηα ρακειά, φκσο, έπεζαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ Κ.Κ. Βηεηλάκ (βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία απφ ην 1975), φπσο θαη ηνπ Κφκκαηνο Δξγαηψλ Κνξέαο, πνπ θπβεξλά κε πξφεδξν ηνλ πνιπζπδεηεκέλν γηα ηα ππξεληθά Κηκ Γηνγθ Ηι. -Αληηζέησο, ην θφκκα κε ην νπνίν ην ΚΚΔ θιεξηάξεη ηδηαίηεξα ηειεπηαία είλαη ην Κ.Κ. Ηλδίαο (καξμηζηηθφ), ηξίην θφκκα ζηελ Κάησ Βνπιή ηεο ρψξαο ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν εθπξφζσπφο ηνπ κίιεζε ιίγν ιηγφηεξν απφ ηνλ θνπβαλφ «ζχληξνθν». -΢θηέο ηνπ έλδνμνπ παξειζφληνο ήηαλ θαη νη αληηπξνζσπείεο ησλ βαιθάλησλ θνκκνπληζηψλ: Σν πάιαη πνηέ Κ.Κ. Βνπιγαξίαο έρεη δηαζπαζηεί ζε Κφκκα Βνπιγάξσλ Κνκκνπληζηψλ (κε δχλακε 1%) θαη ζε Κ.Κ. Βνπιγαξίαο, (κε πνζνζηφ 1% επίζεο). Σν ξνπκάληθν Κ.Κ. απνηειεί πιένλ «νκάδα», πνπ δελ ζπγθεληξψλεη νχηε ην 1%, ην Δξγαηηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο απιψο ππάξρεη σο «θφκκα-ζθξαγίδα», φπσο θαη ην Νέν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Γηνπγθνζιαβίαο ή ην 47


Κ.Κ. ηεο πΓΓΜ.

-Απφ ηα Κ.Κ. ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ήηαλ παξφληα ην γαιιηθφ Κ.Κ., ην γεξκαληθφ Κ.Κ., ην (δηαζπαζκέλν) βξεηαληθφ Κ.Κ. θαη ην Κ.Κ. Πνξηνγαιίαο. Ζ παξνπζία ησλ επξσπαίσλ θνκκνπληζηψλ, σζηφζν, πέξαζε ζρεδφλ απαξαηήξεηε. Φαίλεηαη πσο νη δνμαζκέλεο κέξεο ηνπ Ενξδ Μαξζέ θαη ηνπ Αιβάξν Κνπληάι ζθεπάζηεθαλ απφ ηε «ζθφλε ηνπ ρξφλνπ»...

Ησζήθ θαη Αιέθα…ζε βίνπο ηαπηφζεκνπο!

Ζ Αιέθα Παπαξήγα επαλεμειέγε γεληθή γξακκαηέαο θαη ην ΚΚΔ επηζεκνπνίεζε ηε «ζηξνθή» ηνπ πξνο ηνλ ζηαιηληζκφ. Καη ηα δπν είλαη απνηέιεζκα ηνπ 18νπ ζπλεδξίνπ ηνπ θφκκαηνο, ην νπνίν νινθιεξψζεθε κε πιήξε θπξηαξρία ηεο ζεκεξηλήο εγεηηθήο νκάδαο, αλ θαη δελ έγηλε γλσζηφ πφζνη θαηαςήθηζαλ ηελ θ. Παπαξήγα θαη πφζνη ηα θείκελα πνπ ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία. Ζ επαλεθινγή ηεο θ. Παπαξήγα έγηλε γλσζηή απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ ΚΚΔ κε κηα αλαθνίλσζε 22 ιέμεσλ: «΢ηελ πξώηε ηεο ζπλεδξίαζε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή, πνπ ςεθίζηεθε από ην 18ν ζπλέδξην, εμέιεμε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηελ Αιέθα Παπαξήγα». Δίλαη ε 6ε θνξά πνπ εθιέγεηαη ζηελ αλψηαηε θνκκαηηθή ζέζε. Γηα πξψηε θνξά είρε εθιεγεί ην 1991 κε 57 ςήθνπο, έλαληη 51 ηνπ ηφηε αληηπάινπ ηεο Γηάλλε Γξαγαζάθε.

48


΋πσο ζπλεζίδεη, ην ΚΚΔ δελ αλαθνίλσζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ςεθνθνξία. ΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε εθινγή ηεο θ. Παπαξήγα δελ ήηαλ νκφθσλε, αιιά ήηαλ άλεηε. ΢ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ, νινθιεξψζεθαλ ε ζπδήηεζε θαη ε ςεθνθνξία γηα ην επίκαρν δεχηεξν ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Δθηηκήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφκεζε ζηνλ 20φ αηψλα - ε αληίιεςε ηνπ ΚΚΔ γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ». Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ΚΚΔ ραξαθηεξίδεη ην ζέκα «ζχλζεην θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν» θαη ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε «πινχζηα θαη ψξηκε». Σν θείκελν απηφ είρε πξνθαιέζεη αίζζεζε φηαλ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, θαζψο ζεσξήζεθε απφπεηξα «απνθαηάζηαζεο» ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΢ηάιηλ ζηε ΢νβηεηηθή Έλσζε, γεγνλφο πνπ είρε νδεγήζεη θαη ζε αληηδξάζεηο επηθαλψλ ζηειερψλ ηεο επξχηεξεο Αξηζηεξάο κε θείκελά ηνπο, ζηα νπνία είραλ απαληήζεη ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ απφ ηηο ζειίδεο ηνπ «Ρηδνζπάζηε». Δπίθεληξν απηήο ηεο δηαπάιεο είλαη ην 20φ ζπλέδξην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο (1956), ζην νπνίν ν ηφηε εγέηεο ηεο Έλσζεο Νηθίηα Υξνπζηζφθ πξνρψξεζε ζηε ιεγφκελε «απνζηαιηλνπνίεζε». Σν ΚΚΔ ζεσξεί -φπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν πνπ ππεξςεθίζηεθε- φηη ην ζπλέδξην εθείλν «απνηέιεζε ζηξνθή πξνο ηα πίζσ» θαη «αλέηξεςε ηελ πνξεία ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο». ΢ην ίδην θείκελν αλαθέξεηαη επίζεο φηη: «Με ην 20φ ζπλέδξην αλαθφπεθε ε δπλακηθή ηεο ζνζηαιηζηηθήο πνξείαο, εληζρχζεθαλ αληί λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη δηαθνξέο, ε δηαδηθαζία αλαραίηηζεο ηεο επέθηαζεο θαη εκβάζπλζεο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ ελίζρπζε ηα ζηνηρεία θαη ηε δπλαηφηεηα αλαηξνπήο ηεο ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο». Ζ ζέζε απηή ηνπ ΚΚΔ εξκελεχηεθε σο «απνθαηάζηαζε» ηνπ ΢ηάιηλ θαη σο δηθαίσζε ησλ δηψμεσλ θαη εγθιεκάησλ πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν απηή ζε βάξνο ρηιηάδσλ αληηπάισλ ηνπ.

49


Αλαθαηαηάμεηο ΢πλεδξίνπ Αλαλεσκέλε θαηά 22% είλαη ε λέα Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΚΔ, πνπ εμειέγε απφ ην 18ν ΢πλέδξην. Απφ ηα 77 κέιε ηεο απεξρφκελεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο επαλεμειέγεζαλ ηα 60, ελψ 17 κέιε εμειέγεζαλ γηα πξψηε θνξά. Μεηαμχ εθείλσλ πνπ δελ εμειέγεζαλ είλαη ηξεηο βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ. Δίλαη νη: -Κσλζηαληίλνο Αιπζζαλδξάθεο, βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ. Ζηαλ επξσβνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ ην δηάζηεκα 1999-2004 θαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο απφ 1991, φηαλ έγηλε ην 13ν ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο.

-Βέξα Νηθνιαΐδνπ, βνπιεπηήο Β' Πεηξαηψο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2005 θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γηάλλε Παηζηιηλάθνπ ζηε Βνπιή θαη εμειέγε ην 2007. Ζηαλ κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο απφ ην 1991, δειαδή εμειέγε ζην 13ν ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο.

-Αληψλεο ΢θπιιάθνο. Δμειέγε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο κε ην ΚΚΔ ην 1991 ζηε Λάξηζα. Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ απφ ην 1982. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2007 δελ εμειέγε. Δπαλήιζε φκσο ζηε Βνπιή ηνλ Μάην ηνπ 2008 ζηε ζέζε ηνπ εθιεγκέλνπ επηά κήλεο πξηλ Σάθε Σζηφγθα, πνπ επέζηξεςε ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Λάξηζαο. Ο Σάθεο Σζηφγθαο εμειέγε ζηε λέα Κεληξηθή Δπηηξνπή, ελψ δελ ήηαλ ζηελ πξνεγνχκελε.

50


-Οξέζηεο Κνινδψθ. Σν παιαηφ ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο θαηέιαβε ηε ζπκβνιηθή 12ε ζέζε ηνπ ςεθνδειηίνπ Δπηθξαηείαο. Μεηαμχ εθείλσλ πνπ ε εγεηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο ζηήξημε θαη εμειέγεζαλ ζηε λέα Κεληξηθή Δπηηξνπή είλαη: -Ο βνπιεπηήο Α' Αζελψλ θαη είλαη γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Κεληξηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ Γηάλλεο Πξσηνχιεο. Γηα πνιινχο είλαη έλα απφ ηα ζηειέρε πνπ ζα αλαδεηρζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην επφκελν δηάζηεκα. -Ο ΢άββαο Σζηκπφγινπ, πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΠΔΜΔΝ).

Έδσζαλ ηφπν ζηα…γεξαηεηά! ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν «Ρηδνζπάζηεο», ηα κέιε ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ: Έσο 30 εηψλ ην 11,5%, απφ 31 έσο 50 εηψλ ην 44,46%, απφ 51 έσο 70 εηψλ ην 42, 3% θαη άλσ ησλ 70 εηψλ ήηαλ ην 0,6%. Ο κηθξφηεξνο ζε ειηθία ζχλεδξνο ήηαλ 22 εηψλ θαη ν κεγαιχηεξνο 81. Τπεξείραλ νη άλδξεο, πνπ ήηαλ ην 80,9%, ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ ην 19,1%.

51


Καξακαλιήο ζπγραίξεη Παπαξήγα θαη πξνζβιέπεη ζε ζπλεξγαζία ΢πγραξεηήξηα επηζηνιή ζηελ Αιέθα Παπαξήγα γηα ηελ επαλεθινγή ηεο ζηε ζέζε ηεο γεληθήο γξακκαηέσο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ έζηεηιε ν Κψζηαο Καξακαλιήο. «΢ην κέηξν πνπ επηηξέπνπλ νη ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο καο δηαθνξέο, αιιά θαη ζην βαζκό πνπ ππαγνξεύεη ε ζεκεξηλή θξίζηκε γηα ηνλ ηόπν δηεζλήο ζπγθπξία, πξνζβιέπσ ζηε ζπλεξγαζία ζαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ ηεο θξίζεο ζηε ρώξα θαη ηελ θνηλσλία» ηφληζε.

«Γεθεκβξηαλά»… vol. 2 Σν δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηνπ εμακήλνπ πνπ πεξηγξάθνπκε δηαηειέζηεθε ρξνληθά λσξίηεξα απφ ην 18ν ΢πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο. Βέβαηα, ε δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ θαη ηα φζα επαθνινχζεζαλ απηήο, δελ είλαη έλα ζέκα ακηγψο ηνπ ΚΚΔ. Αιιά, νη κέξεο εθείλεο, ήηαλ νπζηαζηηθά έλα «crash-test» γηα φιε ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο. ΋ια ηα θφκκαηα έπξεπε λα ρεηξηζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν κηα δχζθνιε θαηάζηαζε γηα ηε ρψξα πνπ επί κία εβδνκάδα ήηαλ πξψην ζέκα ζε φια ηα μέλα εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία. Πέξα απφ ηελ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, ηδηαίηεξα θαλεξή έγηλε θαη ε κεγάιε θφληξα αλάκεζα ζηα δχν αξηζηεξά θφκκαηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ΚΚΔ θαη ΢ΤΡΗΕΑ.

52


Παπαξήγα θαηά πάλησλ! Υξνληθφ πξναλαγγειζέληνο ζαλάηνπ απφ ηελ θξαηηθή βία ραξαθηήξηζε ε Αιέθα Παπαξήγα ηνλ ζάλαην ηνπ 15ρξνλνπ. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ θαηήγγεηιε Ν.Γ. θαη ΠΑ΢ΟΚ «γηαηί εθηξέθνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηελ θξαηηθή βία θαη γηαηί θάλνπλ πσο δελ βιέπνπλ φηη ππάξρνπλ ζχιαθεο, πνπ γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηε βία θαηά ηνπ ιανχ ππνζάιπνπλ αξξσζηεκέλεο θαη λνζεξέο θαηαζηάζεηο φπσο απηέο πνπ δνχκε ηφζα ρξφληα κε ηνπο ιεγφκελνπο γλσζηνχο αγλψζηνπο». Ζ θπξία Παπαξήγα επέθξηλε επίζεο θάπνηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο θαη δεκνζηνγξάθνπο δηφηη, φπσο ζρνιίαζε, ζηελ ηπθιή βία ησλ θνπθνπινθφξσλ είδαλ ηνλ ιαφ πνπ νξγίδεηαη, δίλνληαο «ζπγρσξνράξηη» ζε ελέξγεηεο πνπ απνηεινχλ βνχηπξν ζην ςσκί ηεο θπβέξλεζεο γηα λα ελεξγνπνηήζεη θαηαζηαιηηθνχο λφκνπο.

«Ο ΢ΤΝ ρατδεχεη ηα απηηά ησλ θνπθνπινθφξσλ!» ΢εηξά ζηελ αληηπαξάζεζε πήξε ν ΢πλαζπηζκφο. Σν άιιν κεγάιν θφκκα ηεο Αξηζηεξάο θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ Πεξηζζφ φηη «ρατδεχεη ηα απηηά ησλ θνπθνπινθφξσλ» γεγνλφο πνπ ππξνδφηεζε ηελ έληαζε κεηαμχ ησλ δχν θνκκάησλ. Κχθινη ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο επέκελαλ πσο ν ΢ΤΡΗΕΑ δίλεη ζπγρσξνράξηη ζηε βία ησλ θνπθνπινθφξσλ θαη φηη επηρεηξεί λα ηνπο ηαπηίζεη κε απζφξκεηεο ελέξγεηεο αγαλαθηηζκέλσλ καζεηψλ, ζρνιηάδνληαο πσο κε απηήλ ηελ πξαθηηθή ζηεξίδεη κνξθέο δξάζεο πνπ είλαη επάισηεο ζηε δηείζδπζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ θαηαζηνιήο. Σελ ίδηα ψξα ν βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ Γηάλλεο Γθηφθαο φηαλ ξσηήζεθε εάλ ν ΢ΤΡΗΕΑ θαιχπηεη αλζξψπνπο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη

53


ζσκαηέκπνξνπο απάληεζε αθνπιηζηηθά πσο απηφ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ην απνθιείζεη. ΢ην πιαίζην απηψλ, ε βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ, Ληάλα Καλέιιε, έθαλε ηελ εμήο δήισζε: «΢ε θακηά ζθαθηέξα πνιηηηθνχ παηρληδηνχ δελ θάζεηαη ην ΚΚΔ λα παίμεη εξκελεχνληαο ην πφζν εμεγεξηηθφ, επαλαζηαηηθφ, αξηζηεξφ, απειπηζκέλν είλαη φ,ηη θηλείηαη κε θνπθνχια. ΢πκκάρνπο ρσξίο πξφζσπν δελ ςάρλνπκε ζε θαλέλαλ αγψλα».

Ση ζα πεη «απνζηαζεξνπνίεζε ην ζχζηεκα»; «Ση ζα πεη απνζηαζεξνπνίεζε ην ζχζηεκα;», αλαξσηήζεθε ε Αιέθα Παπαξήγα, ζρνιηάδνληαο ηηο δειψζεηο ηνπ Αιέμε Σζίπξα πνπ αλαθέξζεθε ζηα πνζνζηά πνπ εκθαλίδεη ν ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο δεκνζθνπήζεηο. «Οηαλ ιέεη γηα παξάδεηγκα ν ΢ΤΡΗΕΑ φηη απνζηαζεξνπνίεζε ην ζχζηεκα, ηη λα πεη θαλείο», ζρνιίαζε ζθσπηηθά ε γ.γ. ΚΚΔ, δίλνληαο ζπλέρεηα ζηελ δηακάρε ησλ δχν αξηζηεξψλ θνκκάησλ. Ζ ίδηα, κηιψληαο ζην ξαδηφθσλν ηνπ «real fm», έθαλε ζαθέο φηη ην ΚΚΔ δελ πξφθεηηαη λα πξνζέιζεη ζε δηάινγν γηα ηελ Παηδεία, αθνχ ζην ρψξν απηφ «δελ ππάξρεη ιεπθή ζειίδα, αιιά κία ζπγθεθξηκέλε αξλεηηθή θαηάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα θνξντδία». Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ, πξνέβιεςε φηη ε Ν.Γ. ζα ππνζηεί κεγάιε ήηηα ζηηο επξσεθινγέο θαη αλαθεξφκελε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πξνέβιεςε φηη «ην πξφβιεκα είλαη κπξνζηά καο» θαη φηη «πξέπεη λα ππάξμεη νπζηαζηηθή θαη απνθαζηζηηθή ιατθή πίεζε». Απηή αθφκε δελ έρεη εκθαληζηεί». Μίιεζε ηέινο γηα θξνθνδείιηα δάθξπα ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα ηελ νηθνλνκία.

«Λάζπε θαη ζπθνθαληίεο» Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ζηειέρε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ έιεγαλ φηη ε επίζεζε πνπ δέρηεθαλ απφ ην ΚΚΔ ζπλδέεηαη κε ηε δηάζεζε ηνπ Πεξηζζνχ «λα ηζηκπήζεη δεκνζθνπηθά ξίρλνληαο ιάζπε ζην έηεξνλ θφκκα ηεο Αξηζηεξάο», επαλαιακβάλνληαο φηη ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ «παπαγαιίδεη απηνιεμεί ζπθνθαληίεο ηεο Γεμηάο θαη ηεο Ν.Γ. θαηά ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηεο λενιαίαο». Ο βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Γηάλλεο Γξαγαζάθεο δήισζε ρζεο πσο ε θ. Παπαξήγα έθαλε θάηη πνπ ληξνπηάδεη έλαλ θφζκν ηνπ ΚΚΔ, ελψ ν Γεκήηξεο ΢ηξαηνχιεο απφ ηελ Πνιηηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΢ΤΝ ζρνιίαζε ζην ξαδηφθσλν ηεο ΝΔΣ φηη ε ζηάζε ηνπ ΚΚΔ πξνζβάιιεη ηελ ηζηνξία ηνπ.

54


«Ζ ζηάζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ απνηειεί πνιηηηθφ θαηξνζθνπηζκφ», αληηηείλεη ν Πεξηζζφο θαη ζρνιηάδεη: «Δλδηαθέξνληαη κφλν γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο λα θνιαθεχζνπλ, γίλνληαη “νκπξέια” ζηνπο θάζε ινγήο θνπθνπινθφξνπο θη έρνπλ ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ θάιπε θαη ζηηο κεηεθινγηθέο θπβεξλεηηθέο εμειίμεηο».

Αιαβάλνο: «Καλέλα πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο» O ΢ΤΝ κπνξεί λα μεπέξαζε κε ζρεηηθή επθνιία ηνλ θάβν ησλ αηηηάζεσλ ηεο Αιέθαο Παπαξήγα θαη ηνπ Γηψξγνπ Καξαηδαθέξε φηη «ρατδεχεη ηα απηηά ησλ θνπθνπινθφξσλ», σζηφζν πιένλ θαιείηαη λα απαληήζεη πεηζηηθά ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ αιιά θαη ζηα κέιε ηνπ εάλ επηκέλεη ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβεξλεηηθήο Αξηζηεξάο θαη ζηηο ζπλερείο πξνζθιήζεηο πξνο ην ΚΚΔ γηα ζπλεξγαζία ηνπ αξηζηεξνχ ρψξνπ. ΢ηελ Κνπκνπλδνχξνπ πεξηγξάθνπλ πιένλ σο ηε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνλ Πεξηζζφ ηε λέα επίζεζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΚΚΔ ελαληίνλ ηνπ θφκκαηφο ηνπο. ΋πσο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά θνξπθαία ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο, «πνιιέο θνξέο θάλακε ηα ζηξαβά κάηηα ζηα φζα αλέθεξε ν Πεξηζζφο, αιιά πιένλ ην ΚΚΔ θαη ε εγεζία ηνπ ππεξέβεζαλ ηα εζθακκέλα». Θπκίδνπλ κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά πσο ε θ. Παπαξήγα έρεη επηρεηξήζεη λα κεηψζεη πνιιέο θνξέο πνιηηηθά ηνλ ΢ΤΝ είηε ππνζηεξίδνληαο φηη εθθέξεη ηνλ ίδην ιφγν κε ηνπο βηνκεράλνπο, είηε ραξαθηεξίδνληάο ηνλ «θφκκα θνπξακπηέ» είηε αθφκε αλαθέξνληαο ζπρλά φηη θαηά βάζνο επηδηψθεη ηελ εθινγηθή ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ. Ζ ηειεπηαία επίζεζε φκσο ηεο εγεζίαο ηνπ ΚΚΔ αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εγεζία ηνπ ΢ΤΝ/΢ΤΡΗΕΑ αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα ησλ ζπλεξγαζηψλ. Ήδε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Αιέθνο Αιαβάλνο αλαγθάζηεθε λα παξαδερηεί δεκνζίσο πσο «δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΚΚΔ», άπνςε πνπ πεξίπνπ πηνζέηεζε θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ Αιέμεο Σζίπξαο ζε ζπλέληεπμή ηνπ. ΢ηελ πξάμε φκσο απηή ε αιιαγή ζηάζεο πξέπεη λα εθθξαζηεί θαη πνιηηηθά, επηζεκαίλνπλ ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ, πνπ αλαξσηηνχληαη πψο άξαγε ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο «ζα καδέςεη φζα πεξί θπβέξλεζεο Αξηζηεξάο δηαθήξπηηε πξηλ απφ ιίγν

55


θαηξφ απεπζχλνληαο αιιεπάιιειεο πξνζθιήζεηο πξνο ηνλ Πεξηζζφ;». Σα ζηειέρε απηά ζπκίδνπλ φηη γηα θπβέξλεζε Αξηζηεξάο κίιεζε απφ ηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ν Αιέμεο Σζίπξαο, ελψ ιίγεο εκέξεο κεηά ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ θφκκαηνο πηνζέηεζε απηήλ ηε θξαζενινγία ζε πνιηηηθφ ηεο θείκελν. «Ζ επηδίσμή καο ζα είλαη ε αιιαγή θαζεκεξηλά ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Απηή ε πνξεία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πιεηνςεθίαο πνπ ζα δηεθδηθήζεη θαη θπβεξλεηηθέο ιχζεηο ηεο Αξηζηεξάο κε ππξήλα ηηο δπλάκεηο ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο» αλαθεξφηαλ ζην επίκαρν θείκελν. Σελ ίδηα ψξα νξγαλψζεηο ηνπ ΢ΤΝ αιιά θαη ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο επηδεηνχλ λα κάζνπλ κε πνηνλ ηξφπν ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο ζα θξαηήζεη φξζην ην πνιηηηθφ ηεο αλάζηεκα απέλαληη ζην ΚΚΔ ρσξίο λα θαλεί φηη θάλεη «ηνχκπα» ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ζπκκαρηψλ ηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε εγεζία ηνπ ΢ΤΝ πξνβιεκαηίζηεθε εληφλσο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο απφ ηε ζθνδξφηεηα ηεο επίζεζεο πνπ δέρηεθε απφ ηνλ Πεξηζζφ θαη επηπξνζζέησο έγηλε απνδέθηεο πνιιψλ παξαπφλσλ απφ ηελ νξγαλσκέλε βάζε ηνπ θφκκαηνο, πνπ έληνλα ελνριεκέλε απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ΚΚΔ δηεκήλπζε ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ φηη «είλαη αδηαλφεην ηελ ψξα πνπ κάο ιέλε φηη θαιχπηνπκε άηνκα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ λα κηιάκε γηα ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Παπαξήγα».

Φπρξνπνιεκηθφ θιίκα αλάκεζα ζε ΚΚΔ- ΠΑ΢ΟΚ Φπρξνπνιεκηθφ θιίκα επηθξαηεί κεηαμχ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε θαη Πεξηζζνχ κεηά ηελ άξλεζε ηεο Αιέθαο Παπαξήγα λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Γηψξγν Παπαλδξένπ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ λα ππάξμεη ζπλελλφεζε ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ζέκαηα λενιαίαο. Ο Πεξηζζφο επέζηξεςε ηελ πξφζθιεζε ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ γηα δηάινγν επί ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία. ΢ην ΠΑ΢ΟΚ ππελζχκηδαλ φηη ε θ. Παπαξήγα είρε πξνζέιζεη πξνζθάησο ζην Μαμίκνπ, αληαπνθξηλφκελε ζε πξφζθιεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ.

56


Ζ άξλεζε ηνπ ΚΚΔ αηθληδίαζε ην ΠΑ΢ΟΚ δεδνκέλνπ φηη ζηελ επηθνηλσλία πνπ είρε κεζνιαβήζεη κεηαμχ ησλ γξαθείσλ ησλ δχν πνιηηηθψλ αξρεγψλ είρε αξρηθψο ζπκθσλεζεί ε ζπλάληεζε θαη απέκελε λα νξηζηεί ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 2009. «΢ηελ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, γηα ζπλάληεζε ηνπ ηδίνπ κε ηελ γεληθή γξακκαηέα ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ, ε Αιέθα Παπαξήγα απάληεζε φηη δελ ππάξρεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηα δχν θφκκαηα», αλέθεξε ε πεξηεθηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Πεξηζζνχ. Σελ ίδηα ψξα ζηε Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ε αλαπιεξψηξηα εθπξφζσπνο Σχπνπ Μαξία Καξαθιηνχκε, αγλνψληαο πξνθαλψο ηελ απφθαζε ηνπ ΚΚΔ, έιεγε φηη «ηα ξαληεβνχ ηνπ πξνέδξνπ κε ηνλ θ. Αιαβάλν θαη ηελ θπξία Παπαξήγα κεηαηίζεληαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ιφγσ βεβαξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δχν άιισλ αξρεγψλ». Καηφπηλ απηήο ηεο εμέιημεο ην ΠΑ΢ΟΚ απάληεζε ιαθσληθά ζην ΚΚΔ πσο «ν θαζέλαο θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ» αθήλνληαο πίζσ απφ ηηο γξακκέο λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο νη ζρέζεηο ηνπ κε ην θφκκα ηεο Αξηζηεξάο βξίζθνληαη πιένλ ζην ζεκείν κεδέλ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε Αιέθα Παπαξήγα είρε πεξάζεη ην θαηψθιη ηνπ Μαμίκνπ έπεηηα απφ αληίζηνηρε πξφζθιεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή, ν νπνίνο ζέιεζε λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο γηα ηα δξακαηηθά γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή θαη κάιηζηα βγαίλνληαο δήισζε πσο ν ΢ΤΡΗΕΑ «ρατδεχεη ηα απηηά ησλ θνπθνπινθφξσλ». Παξάγνληεο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ απέδσζαλ ηε ζηάζε ηνπ ΚΚΔ ζηνλ θφβν ηνπ κήπσο θαη εγθισβηζηεί κέζσ ηεο ζπλάληεζεο ζε ζέκαηα θνηλήο δξάζεο κε ηνλ ΢πλαζπηζκφ, ελψ άιια ζηειέρε παξέπεκπαλ ζε παιαηφηεξεο δειψζεηο ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, ν νπνίνο απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο είρε ραξαθηεξίζεη ην ΚΚΔ «αξηζηεξφ ςάιηε ηεο Γεμηάο». Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν άθελαλ λα ελλνεζεί φηη ίζσο ε εγεζία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο αξλήζεθε ηε ζπλάληεζε δηφηη δελ επηζπκεί λα ηαπηηζηεί κε ην ΠΑ΢ΟΚ θαη ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ ζε κία πεξίνδν πνπ ν ΢ΤΝ ππνζηεξίδεη φηη ην ΚΚΔ αηχπσο «ζπγθπβεξλά» κε ηε Ν.Γ. θαη ηνλ ΛΑΟ΢. Τπελζχκηδαλ δε φηη ζην

57


παξειζφλ ε θ. Παπαξήγα δελ αξλήζεθε λα δερηεί ζηνλ Πεξηζζφ ηνλ θ. Παπαλδξένπ, ν νπνίνο ηφηε ελεκέξσζε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο γηα πξφηαζή ηνπ πνπ αθνξνχζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζηνλ Πεξηζζφ, κεηά ηελ αξρηθή δηάζεζε ζπλελλφεζεο ζε ζρέζε κε ην ξαληεβνχ ησλ δχν αξρεγψλ δεκηνπξγήζεθαλ δεχηεξεο ζθέςεηο πνπ ζπλέθιηλαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπλάληεζε κπνξεί λα παξεμεγεζεί θαη λα αθήζεη πεξηζψξηα παξεξκελεηψλ γηα κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο, γη‟ απηφ θαη ηειηθψο ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ θ. Παπαλδξένπ απεξξίθζε.

Πξνβνθάηζηα κε ζηφρν ην ιατθφ θίλεκα Χο «κέξνο ελφο αληηιατθνχ ζρεδίνπ» πεξηέγξαςε ην ΚΚΔ ηελ επίζεζε ελαληίνλ ησλ ηξηψλ αζηπλνκηθψλ ζηα Δμάξρεηα. Πεξηγξάθεη ηελ επίζεζε σο «πξνβνθάηζηα» θαη εξκελεχεη ηε ζέζε ηνπ ιέγνληαο φηη «νη πξνβνθάηζηεο απνζθνπνχλ ζηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ ιατθψλ ζηξσκάησλ». Οπσο θαη ηελ επνκέλε ηεο επίζεζεο ζε αζηπλνκηθή θινχβα ησλ ΜΑΣ, ηα μεκεξψκαηα ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ, ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ θφκκαηνο, Μάθεο Μαΐιεο, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «πξνβνθάηζηα», έηζη θαη ρζεο ην θφκκα ηεο παξαδνζηαθήο Αξηζηεξάο θαηήγγεηιε ηε δνινθνληθή επίζεζε «σο πξνβνθάηζηα θαη κέξνο γεληθφηεξνπ αληηιατθνχ ζρεδίνπ». Σν ΚΚΔ ππελζπκίδεη φηη «θαηήγγεηιε ηε δξάζε κεραληζκψλ θαη θέληξσλ, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, θαη ζηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή. Ζ πξνβνθαηφξηθε δξάζε ηνπο εθθξάζηεθε θαη κε ηε δξάζε θνπθνπινθφξσλ. Δθθξάζηεθε θαη κε ηελ επίζεζε κε Καιάζληθνθ θαηά ηεο θινχβαο ησλ ΜΑΣ. Σν ζεκεξηλφ γεγνλφο απνηειεί θξίθν ηεο ίδηαο αιπζίδαο». ΢πλδέεη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε δνινθνλία ηνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ κε ηελ πξνβνθάηζηα, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ην ΚΚΔ: «΢ηφρνο είλαη ην εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα θαη φρη ε δεκνθξαηία θαη ε ιεγφκελε νκαιφηεηα, νχηε ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο, φπσο ηζρπξίδνληαη δηάθνξεο πιεπξέο. Οη

58


πξνβνθάηζηεο απνζθνπνχλ ζηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ζηελ ππνηαγή ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ θξαηηθήο θαηαζηνιήο. Ζ δξάζε ησλ κεραληζκψλ πξνβνθάηζηαο αλαπηχζζεηαη ζην έδαθνο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, είλαη ε ίδηα πνιηηηθή πνπ δηαπαηδαγσγεί θαη ηνπο αζηπλνκηθνχο κε ηε ζεσξία ηνπ ερζξνχ - ιανχ. Δίλαη ε ίδηα πνιηηηθή πνπ ρξεηάδεηαη ηελ θαηαζηνιή γηα λα ππεξεηεζνχλ ε εμνπζία θαη ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ. Σν ΚΚΔ θαιεί ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα, ηε λενιαία, λα ζπζπεηξσζνχλ πνιχ πην καδηθά, λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο κε θίλεκα ηαμηθφ, ηζρπξφ, νξγαλσκέλν, πεξηθξνπξεκέλν». .

Τπέξ ηεο Πξναλαθξηηηθήο γηα ην Βαηνπέδη Τπέξ ηνπ «ΝΑΗ» γηα ηε ζχζηαζε Πξναλαθξηηηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ην ΚΚΔ . Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο ζα ιάβεη ηηο απνθάζεηο ηνπ εληφο ηεο εβδνκάδνο θαη ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ζα ηαρζεί ππέξ ηεο ζπγθξφηεζεο Πξναλαθξηηηθήο, κνινλφηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Πεξηζζνχ δηαηππψλνληαη επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επηπιένλ γηα ην ελδερφκελν λα πεξάζεη ε εηθφλα φηη ην ΚΚΔ αθνινπζεί ην ΠΑ΢ΟΚ. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην ΚΚΔ ζα ζπληάμεη δηθφ ηνπ πφξηζκα-πνιηηηθφ θείκελν ζε ζρέζε κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηηο θαηαζέζεηο καξηχξσλ ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ελψ πηζαλφηαηα δελ ζα ζπκπεξηιάβεη ηνλ Θ. Ρνπζφπνπιν ζηελ πξφηαζή ηνπ γηα ζπγθξφηεζε Πξναλαθξηηηθήο Δπηηξνπήο.

Δμαηξεί Βνπιγαξάθε ην ΚΚΔ Με πφξηζκα - ζπγθάιπςε γηα φινπο ηνπο ππνπξγνχο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ, ε θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη ν Πξσζππνπξγφο ζα κπνξέζεη ην επφκελν δηάζηεκα λα αλαιάβεη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο, κε ηνλ αλαζρεκαηηζκφ λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή.

59


Αληηιατθή Πνιηηηθή «Ζ έθζεζε ηεο Κνκηζηφλ απνθαιχπηεη γηα κία αθφκε θνξά φηη ε Δπξσπατθή Δλσζε είλαη έλαο δηαθξαηηθφο κεραληζκφο επεμεξγαζίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο», ζρνιίαζε ην ΚΚΔ.

ΚΚΔ: «Κπβέξλεζε πινπηνθξαηίαο» «Ζ κφλε αιήζεηα πνπ είπε ν πξσζππνπξγφο είλαη φηη ππάξρεη θξίζε», ζρνιίαζε ην ΚΚΔ κε αθνξκή ηελ νκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο ΟΝΝΔΓ θαη πξφζζεζε: «Αιιά είπε ςέκαηα απεπζπλφκελνο ζηε λενιαία γηαηί ν ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο πινπηνθξαηίαο είλαη λα πιεξψζεη ηελ θξίζε ν ιαφο θαη ε λέα γεληά».

Αληηδξάζεηο ζηηο δειψζεηο Γιέδνπ Αθνινχζεζαλ νη δειψζεηο ηνπ Μαλψιε Γιέδνπ, πνπ ην ΢άββαην, θαηά ηε δηάξθεηα νκηιίαο ηνπ ζην ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο, επηηέζεθε ζην ΚΚΔ. ΢χκθσλα κε ην ηζηνξηθφ ζηέιερνο ηεο Αξηζηεξάο, νη δηαδεισηέο ηνπ ΚΚΔ δελ θξνληίδνπλ γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ, αιιά θξνληίδνπλ γηα ην «ηνκάξη» ηνπο. Καη ζ' απηήλ ηελ επίζεζε αληέδξαζε ν Μάθεο Μαΐιεο, ιέγνληαο φηη ε «αληηΚΚΔ εκπάζεηα δελ εθπιήζζεη. Σελ απψιεηα ςπρξαηκίαο ηελ αληηιακβαλφκαζηε. Ζ αηπρία γηα ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ είλαη φηη ηελ αληηιακβάλνληαη θαη πνιινί ςεθνθφξνη ηνπ». Σε ζθπηάιε πήξε ν Αλδξέαο Καξίηδεο, εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΢ΤΝ: «Οηαλ ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ δέρεηαη βξνρή ζπγραξεηεξίσλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ αθξνδεμηά ζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή ζχγθξνπζεο ηεο λέαο γεληάο κε ηελ εμνπζία, πνπ ηελ νδεγεί ζε απφγλσζε, ην ηειεπηαίν πνπ ζα έπξεπε λα ηελ απαζρνιεί είλαη ηη θάλεη ν ΢ΤΡΗΕΑ. Δίλαη ζίγνπξν φηη ν θφζκνο ηνπ ΚΚΔ δελ έρεη ηηο ίδηεο πξνηεξαηφηεηεο κε ηνλ Πεξηζζφ».

60


«Πνιηηηθή ςχρσζε ν ΢ΤΝ» Γηα «πνιηηηθή ςχρσζε» θαηεγφξεζε ηνλ ΢ΤΝ ε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ Αιέθα Παπαξήγα. Με αθνξκή δεκνζίεπκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ΢ΤΡΗΕΑ πξνηίζεηαη λα θαηαγγείιεη Ν.Γ., ΛΑΟ΢ θαη ΚΚΔ φηη ηνλ ζπλδένπλ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα απφ αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο, ε Αιέθα Παπαξήγα κίιεζε γηα «πνιηηηθή κπσπία, πνιηηηθή ηχθισζε θαη πνιηηηθή ςχρσζε», ππελζπκίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ην ΚΚΔ νπδέπνηε πηνζέηεζε ηνλ φξν «ηξνκνθξαηία» γηα θφκκα νχηε γηα ηνπο θνπθνπινθφξνπο. «Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή ςχρσζε αλ απνδίδνπλ ζην ΚΚΔ ηέηνηα πξφζεζε», ηφληζε ε θ. Παπαξήγα θαη ζπκπιήξσζε: «Σν ΚΚΔ ην ρσξίδεη πνιηηηθή άβπζζνο απφ ηε Ν.Γ. θαη ην ΛΑΟ΢, γηα ιφγνπο ηαμηθνχο». Με αθνξκή, δε, ηελ απαγγειία θαηεγνξηψλ ζε ζπιιεθζέληεο ζηα επεηζφδηα ηεο Λάξηζαο, βάζεη ηνπ ηξνκνλφκνπ, εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο θαη ηφληζε φηη «εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ζπάζαλε βηηξίλεο θαη θάςαλε ηξάπεδεο ππάξρεη ν πνηληθφο λφκνο γηα λα ηηκσξεζνχλ». Ζ θ. Παπαξήγα ζπλέρηζε ηηο επηζθέςεηο ηεο ζηε Λάξηζα, κεηά ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε εξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο, ζέινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ππνδειψζεη ηελ αλάγθε ζπγθξφηεζεο κηαο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο αγξνηψλ, εξγαηψλ θαη κηθξνκεζαίσλ, δηφηη «κφλνλ ηφηε νη αγψλεο ηνπο ζα είλαη απνηειεζκαηηθνί».

Σξνκνθξαηηθέο ζπιιήςεηο θαηαγγέιιεη ην ΚΚΔ ΢ε «ηξνκνθξαηηθέο ζπιιήςεηο κειψλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηνπ ΚΚΔ απφ ηελ Αζηπλνκία» αλαθέξεηαη ην θφκκα ηεο παξαδνζηαθήο Αξηζηεξάο κε αλαθνίλσζή ηνπ, ηνλ Ηαλνπάξην. ΢χκθσλα κε ην ΚΚΔ, νη ζπιιήςεηο «έγηλαλ κε εληνιή ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο "Σδάκπν" κε ζηφρν λα ζηακαηήζνπλ νη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηαμηθνχ-εξγαηηθνχ θηλήκαηνο έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο. Δπξφθεηην γηα θηλεηνπνηήζεηο αιιειεγγχεο ζηνλ εξγάηε Ν. Νηθνιφπνπιν πνπ απνιχζεθε γηαηί αξλήζεθε λα

61


ππνηαρηεί ζηηο απεηιέο θαη ηελ πξνζπάζεηα εμαγνξάο ηνπ». ΢χκθσλα κε ην ΚΚΔ, «ε παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο ππέξ ηεο εξγνδνζίαο θαλεξψλεη γηα κηα αθφκε θνξά ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ξφιν σο θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηνπο αληεξγαηηθνχο λφκνπο ησλ θπβεξλήζεσλ Ν.Γ.-ΠΑ΢ΟΚ. Σφζν γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζπγθεθξηκέλν πνιπθαηάζηεκα φζν θαη ζε άιινπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, γηα ηελ εξγνδνηηθή θαη θξαηηθή ηξνκνθξαηία ηελ πξψηε επζχλε έρεη ε θπβέξλεζε»

ΚΚΔ θαηά ΢αληδά «Σν ΚΚΔ επηζεκαίλεη φηη ν εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αλαιακβάλεη φιν θαη πην ελεξγεηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ επηρείξεζε ηξνκνθξάηεζεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο», αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα κε αθνξκή ηελ παξέκβαζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Γηψξγνπ ΢αληδά. Καη αζθψληαο ζθιεξή θξηηηθή ζπλερίδεη: «Ζ δξάζε ηνπ δελ απνξξέεη κφλν απφ ηε ζέζε ηνπ, αιιά θαη απφ ηε ζέξκε κε ηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηα θειεχζκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ίδηαο ηεο πινπηνθξαηίαο. Μεηά ηελ απξνζρεκάηηζηε παξέκβαζή ηνπ ππέξ ηεο εξγνδνζίαο ησλ ΣΕΑΜΠΟ θαη θαηά ηνπ εξγαηηθνχ - ηαμηθνχ θηλήκαηνο, επηρεηξεί ηψξα λα έρεη ηε δηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ, ζηελ πνηληθνπνίεζε θάζε αγσληζηηθήο δξάζεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο κε ηε κνξθή ηεο θαηάιεςεο».

ΚΚΔ γηα Γθνπαληάλακν «Ζ ζέζε ηνπ ΚΚΔ είλαη μεθάζαξε θαη θαηεγνξεκαηηθή: ηα Γθνπαληάλακν πξέπεη λα θιείζνπλ. Οη θξαηνχκελνη πνπ εληειψο παξάλνκα έρνπλ θπιαθίζεη νη ΖΠΑ πξέπεη λα αθεζνχλ ειεχζεξνη θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κε ζπλερηζηεί κε νπνηαδήπνηε κνξθή ε θξάηεζή ηνπο ζε άιιεο ρψξεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ Διιάδα. Οπσο θαη λα έρεη, είκαζηε αληίζεηνη θαη θαινχκε ηνλ ιαφ ζε εηνηκφηεηα, ψζηε λα καηαηψζεη ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε "αληηηξνκνθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο" κε ηηο ΖΠΑ, είηε ηελ ππνγξάθεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, είηε ε Δ.Δ.», ζχκθσλα κε ην κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Παλαγηψηε Μεληξέθα. 62


«Απηνί είλαη ππεχζπλνη» «Ζ πνιπήκεξε, ζθιεξή κάρε ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Σνπο εθνδηάδεη κε πνιχηηκε εκπεηξία», ηφληδεη ην ΚΚΔ θαη θαηαινγίδεη επζχλεο ζηε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ «πνπ ζπλδηακφξθσζαλ, ςήθηζαλ θαη εθαξκφδνπλ ζηε ρψξα καο ηελ ΚΑΠ θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ηεο». Πξνζζέηεη επίζεο φηη «κεγάιεο επζχλεο έρνπλ θαη ηα θφκκαηα πνπ ζεσξνχλ κνλφδξνκν ηελ Δ.Δ. θαη ηελ ΚΑΠ, φπσο ν ΢ΤΡΗΕΑ θαη ν ΛΑΟ΢». Σν ΚΚΔ δεηεί λα εθαξκνζηεί θηιναγξνηηθή πνιηηηθή ε νπνία: -Θα έρεη ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα αμηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ καο. -Θα ζηεξίδεηαη ζηηο θαζεηνπνηεκέλεο θξαηηθέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ. -Θα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ζα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία. -Θα αληηκεησπίδεη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ κέζα απφ απνθιεηζηηθά δεκφζηα, δσξεάλ θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα πγείαο, πξφλνηαο θαη παηδείαο. -Θα αλαβαζκίδεη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ηελ χπαηζξν.

«Αγξφηεο κε ζθχβεηε ην θεθάιη!» Γηα άιιε κηα θνξά ην ΚΚΔ θάιεζε ηνπο αγξφηεο λα κελ ππνζηείινπλ ηε ζεκαία ηνπ δίθαηνπ, φπσο ηνλ ραξαθηήξηζε, αγψλα ηνπο. ΢ε αλαθνίλσζή ηνπ απεπζχλεηαη ζηνπο αγξφηεο πνπ ςήθηζαλ Ν.Γ. θαη ΠΑ΢ΟΚ, θαιψληαο ηνπο λα κε ζθχςνπλ ην θεθάιη, «λα κε παξαζπξζνχλ απφ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ηα ζρέδηα ππνλφκεπζεο θαη δηάιπζεο ηνπ αγψλα ηνπο. Να ππεξαζπηζηνχλ κε πείζκα ην δίθην ηνπο, ηελ

63


ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο». ΢χκθσλα κε ηα θφκκα ηεο Αξηζηεξάο, «ν αγψλαο ηεο κηθξνκεζαίαο αγξνηηάο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλερηζηεί, λα γίλεη πην ζπλεηδεηφο, πην απνηειεζκαηηθφο. Γίπια ζαο θαη καδί ζαο είλαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Απέλαληί ζαο έρεηε ηνπο βηνκήραλνπο, ηνπο ηξαπεδίηεο, ηνπο κεγαιέκπνξνπο, ηνπο πινπηνθξάηεο, ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη ηα θφκκαηα πνπ ηνπο ππεξεηνχλ».

Παπαξήγα: Να κείλνπλ θιεηζηνί νη δξφκνη γηα φζν ρξεηαζηεί «Απηνί νη νπνίνη κε γιπθφ ηξφπν ή άγξην εχρνληαη λα αλνίμνπλ νη δξφκνη, έλα πξάγκα ππεξεηνχλ: λα θιείζνπλ ηα ζηφκαηα ηεο θησρήο, ηεο κηθξνκεζαίαο αγξνηηάο, πνπ έρεη θαζεκεξηλά επηηαθηηθά πξνβιήκαηα θαη αληηκεησπίδεη πξφβιεκα επηβίσζεο», δήισζε ε Αιέθα Παπαξήγα ζηέιλνληαο κήλπκα ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο αγξφηεο. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ ζε δειψζεηο πνπ έθαλε είπε επίζεο φηη «απφ ην 2013 θαη κεηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο αγξνηηάο, ηεο θησρήο, ηεο κηθξνκεζαίαο, ζα βξεζεί έμσ απφ ηελ παξαγσγή». Λίγν αξγφηεξα θάιεζε ζπλέρεηα ησλ αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. «Δκείο πξνηηκνχκε λα κείλνπλ θιεηζηνί νη δξφκνη φζν ρξεηάδεηαη γηα λα αλνίμνπλ ηα ζπίηηα ηεο αγξνηηάο, παξά ην αληίζεην», είπε θαη πξφζζεζε: «Γελ ππάξρνπλ κφλν νη αγξφηεο πνπ έρνπλ μεζεθσζεί ζηα κπιφθα. ΢ε παξάδξνκνπο, ζε ρσξηά, αγξφηεο κέζα ζηα ηξαθηέξ ηνπο βξίζθνληαη ζην θέληξν ησλ ρσξηψλ ηνπο, δηακαξηχξνληαη θαη κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη πξέπεη λα πνχκε ην εμήο πξάγκα: δελ αξθεί ν αγψλαο κφλν ηεο αγξνηηάο».

64


«Γχν δξφκνη» Μηιψληαο ζηνπο αγξφηεο ηεο ΠΑ΢Τ, ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξάηαμεο ησλ αγξνηψλ πνπ πξφζθεηηαη ζην ΚΚΔ, ε Αιέθα Παπαξήγα είπε φηη ππάξρνπλ δχν δξφκνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. «Ο έλαο είλαη απηφο πνπ αθνινπζείηαη ηψξα φπνπ εθηνπίδεηαη βίαηα απφ ηε γε θαη ηελ παξαγσγή ν κηθξνκεζαίνο αγξφηεο γηα λα ζπγθεληξσζεί ε γε ζε ιίγα ρέξηα θαη ν άιινο είλαη ν δξφκνο πνπ ιέεη φηη, βεβαίσο ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζεί ε παξαγσγή ζε κεγάιε θιίκαθα, αιιά απηφ πξέπεη λα γίλεη κε ηνπο ζπλελσκέλνπο κηθξνχο θησρνχο αγξφηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα γίλνπλ νη πξσηαγσληζηέο απηήο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νκαδηθήο αλάπηπμεο ζε αληίζεζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο».

Ζ Αιέθα Παπαξήγα ξσηήζεθε αλ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα λα δψζεη ε θπβέξλεζε ζηνπο αγξφηεο. Καη ζηελ απάληεζή ηεο επηθαιέζηεθε ην επηρείξεκα ηεο αλάπηπμεο πνπ έρεη πξνβιεζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζην παξειζφλ θαη ηεο Ν.Γ. ζηε ζπλέρεηα. «Ρπζκνί αλάπηπμεο ζεκαίλεη ρξήκα, θεθάιαην θέξδε», είπε ραξαθηεξηζηηθά.

Πξναπνθαζηζκέλεο επηινγέο ζηελ Παηδεία «Σν θφκκα καο δελ λνκηκνπνηεί κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ έλα δηάινγν πνπ επηρεηξεί ε θπβέξλεζε, κε ζηφρν λα πξνεηνηκαζηνχλ πξναπνθαζηζκέλεο επηινγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», αλέθεξε ε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ Αιέθα Παπαξήγα, ζε επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνλ ππνπξγφ Παηδείαο Άξε ΢πειησηφπνπιν. ΢ηελ επηζηνιή ηεο ππελζπκίδεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή γηα ηελ Παηδεία, ην ΚΚΔ ηνπνζεηήζεθε δεκφζηα ζηελ πξφηαζε δηαιφγνπ πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε. «Καηαζέζακε ηελ πξφηαζή καο ζπλνιηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζηεθφκαζηε θαη ζην ζχζηεκα πξφζβαζεο απφ έλα εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν γεληθήο κφξθσζεο ζε κηα εληαία αλψηαηε απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε». ΢χκθσλα κε ηε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ, «ζηελ επηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη ζέζεηο ησλ θνκκάησλ ζπδεηψληαο πάλσ ζηηο επηινγέο πνπ θάλεη ε θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο».

65


΢πγραξεηήξηα ζηνλ Άληξν Κππξηαλνχ

Θεξκέο ήηαλ νη επρέο ηεο Αιέθαο Παπαξήγα πξνο ηνλ λέν γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ΑΚΔΛ, Αληξν Κππξηαλνχ, ν νπνίνο εμειέγε ηνλ Ηαλνπάξην. Ζ γεληθή γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηνπο αγψλεο ησλ δχν θνκκάησλ ηεο Αξηζηεξάο. «Σα θφκκαηά καο ζπλδένληαη κε δεζκνχο αίκαηνο, θνηλσληθψλ παξαδφζεσλ θαη αγψλσλ, κε ζηελέο αδειθηθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο, πνπ επρφκαζηε λα δπλακψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν», γξάθεη κεηαμχ άιισλ ζην κήλπκά ηεο. Δλ φςεη ηνπ 18νπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ, πνπ ζα γίλεη ζε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, θάπνηνη πεξηκέλνπλ λα δνπλ εάλ ε Αιέθα Παπαξήγα αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ηνπ Υξηζηφθηα θαη απνρσξήζεη απφ ηελ εγεζία. Δθείλε γηα ηελ ψξα ηνχο αθήλεη λα πεξηκέλνπλ, δηαηεξψληαο ην πιενλέθηεκα ησλ θηλήζεσλ θαη ηνπ αηθληδηαζκνχ. Γηα πφζν, κφλνλ εθείλε μέξεη.

Ννκνζεηηθή απαγφξεπζε απνιχζεσλ ΢ε αληεπίζεζε θαιεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ην ΚΚΔ, κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε: «Ζ θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. θαη ε εγεζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ δελ ιέλε ηελ αιήζεηα γηα ηελ θξίζε. Καη νη δχν ζσπαίλνπλ γηα ηνπο εθβηαζκνχο θαη ηηο απεηιέο πνπ δέρνληαη νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγνδνζία ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Καη νη δχν ζπκθσλνχλ, αληί λα πξνζηαηεχνληαη νη άλεξγνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, λα ρξεκαηνδνηνχληαη νη θεθαιαηνθξάηεο, λα ειαζηηθνπνηεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο». ΢ηελ αλαθνίλσζή ηνπ ην ΚΚΔ «θαιεί ηηο εξγάηξηεο θαη ηνπο εξγάηεο γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά λα νξγαλψζνπλ ηελ πάιε θαη ηελ αληεπίζεζή ηνπο. Γηα λα απαγνξεπζνχλ λνκνζεηηθά νη απνιχζεηο, γηα πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη επίδνκα αλεξγίαο 1.120 επξψ γηα φινπο, φζν δηάζηεκα είλαη άλεξγνη. Γηα θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο, γηα ζηαζεξή δνπιεηά κε 7σξν, 5λζήκεξν, 35σξν».

66


Μχζνη επηθίλδπλνη… «Ζ νκνινγία ηεο Κνκηζηφλ, φηη ε Δπξσπατθή Δλσζε νδεγείηαη ζε κηα βαζηά θαη παξαηεηακέλε θξίζε, απνδεηθλχεη πφζν κεγάινη θαη επηθίλδπλνη είλαη νη κχζνη πνπ θαιιηεξγνχζαλ ρξφληα ηψξα γηα ηελ Δπξσπατθή Δλσζε, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Δλσζε θαη ην επξψ ηα θφκκαηα ηνπ "επξσκνλφδξνκνπ"» ηνλίδεη ην ΚΚΔ θαη θαιεί ηε Ν.Γ., ην ΠΑ΢ΟΚ, ηνλ ΢ΤΝ/΢ΤΡΗΕΑ θαη ηνλ ΛΑΟ΢ «λα απνινγεζνχλ ζην ιαφ».

Απάληεζε ΚΚΔ ζηνλ Δπαλαζηαηηθφ Αγψλα Σα θφκκαηα ηεο παξαδνζηαθήο Αξηζηεξάο απάληεζαλ ζηνπο θνπκπνπξνθφξνπο ηνπ «Δπαλαζηαηηθνχ Αγψλα», πξνθαλψο επεηδή κε ηελ πξνθήξπμε πνπ έζηεηιαλ ηα θαηεγνξνχλ γηα «ζπκβηβαζκφ», «θαηξνζθνπηζκφ» θ.ιπ. Ζ απάληεζε ηνπ ΚΚΔ, κέζσ ηνπ «Ρηδνζπάζηε», έγηλε κε ηελ παξάζεζε θεηκέλσλ ησλ Μαξμ, Δλγθειο, Λέληλ θαη Σζε Γθεβάξα, γηα λα θαηαδεηρζεί φηη απηνί, νη πξαγκαηηθνί επαλαζηάηεο, έρνπλ απνθεξχμεη ηελ ηξνκνθξαηία.

ΚΚΔ: ΢θιεξαίλεη ε Σνπξθία, κε ηα ράδηα ΝΑΣΟ, Δ.Δ. ΢θιήξπλζε ηεο γξακκήο ηεο εγεζίαο ηεο Σνπξθίαο, βιέπεη ην ΚΚΔ. Ζ Αιέθα Παπαξήγα, φηαλ ξσηήζεθε ρζεο, ζρνιίαζε φηη «ηα πξάγκαηα είλαη πην επηθίλδπλα απφ θάζε άιιε θνξά» θαη πξφζζεζε φηη ε Αγθπξα «έρεη δειψζεη φηη ηα ρσξηθά χδαηά ηεο θηάλνπλ κέρξη ηελ Αίγππην, θαη ζε απηφ ην πιαίζην εγθάιεζε ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε γηαηί θάλεη έξεπλεο γηα πεηξέιαην ζηα δηθά ηεο ρσξηθά χδαηα. Δπνκέλσο έρνπκε ζθιήξπλζε ηεο γξακκήο, έλα κεγαιχηεξν αέξα ηεο εγεζίαο ηεο Σνπξθίαο, κε ράηδεκα απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Δλσζε». ΢χκθσλα κε ηελ Αιέθα Παπαξήγα, ην «φπιν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο» γηα «βέην ζηελ είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ. έρεη πάζεη αθινγηζηία» αθνχ ε εγεζία ηεο Σνπξθίαο κάιινλ έρεη ζπκβηβαζηεί κε ην φηη κπνξεί λα κελ κπεη».

67


Αιέθα γηα Αζηαθφ Σνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνιν Παπνχιηα επηζθέθζεθε ε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ Αιέθα Παπαξήγα, γηα λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ην ηαμίδη πνπ έθαλε ηνλ Ηαλνπάξην ζηε Ρακάια. «Ζ αιεζηλή ζπκπαξάζηαζε ζηνλ παιαηζηηληαθφ ιαφ ζεκαίλεη αλεμάξηεην παιαηζηηληαθφ θξάηνο ζηα εδάθε ηνπ 1967, κε πξσηεχνπζα ηελ Α. Ηεξνπζαιήκ», δήισζε ακέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε ε Αιέθα Παπαξήγα θαη πξφζζεζε φηη «ν φξνο "εθερεηξία" δελ ιέεη ηίπνηα, δηφηη ε εθερεηξία πάιη βάδεη ηνλ ζχηε θαη ην ζχκα ζηελ ίδηα κνίξα». Νσξίηεξα ζπλαληήζεθε κε ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηεο παξνηθίαο ησλ Παιαηζηηλίσλ θαη ραξαθηήξηζε «αδχλαην ν ειιεληθφο ιαφο λα επηηξέςεη λα γίλεηαη αλεθνδηαζκφο ηνπ Ηζξαήι κέζσ ηνπ Αζηαθνχ». ΢χκθσλα κε ηελ ίδηα, «δελ δίλνπκε θακία εκπηζηνζχλε ζηε δηάςεπζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ επηβεβαίσζε φηη γίλνληαη ηέηνηεο ελέξγεηεο ζηνλ Αζηαθφ. ΢ην Ηζξαήι δελ πεγαίλνπλ φπια ακεξηθάληθα γηα λα κπνπλ ζηηο απνζήθεο, πεγαίλνπλ γηα λα γεκίζνπλ κε αίκα ηνλ παιαηζηηληαθφ ιαφ ζηε Γάδα».

«Σα ιεθηά ππάξρνπλ» «Σα δηζ. επξψ πνπ ε θπβέξλεζε παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο έρνπλ ζηφρν, εθηφο απφ ηε ζηήξημε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ, λα ζηεξίμνπλ θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο πινπηνθξαηίαο», ήηαλ ην ζρφιην ηνπ ΚΚΔ γηα ηελ νηθνλνκία. ΢χκθσλα κε ην ΚΚΔ «νη εξγαδφκελνη θαη νη απηναπαζρνινχκελνη, ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα πνπ ζα πιεξψζνπλ θαη απηφ ην παθέην δελ ζα έρνπλ θαλέλα φθεινο. Ζ θπβέξλεζε, ηζρπξηδφκελε ην αληίζεην, ςεχδεηαη. Σν ίδην θαη ε εγεζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ πνπ απνδέρεηαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά πξνθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ βηνκεράλσλ. Ζ ιατθή νηθνγέλεηα δελ πξέπεη λα επηβαξπλζεί κε λέα δάλεηα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο. Δρεη αλάγθε απφ πξαγκαηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεηο, ζην επίδνκα αλεξγίαο».

68


ΚΚΔ: ΢πλέλνρνη ΖΠΑ - Δ.Δ. Ζ Δπξσπατθή Δλσζε, νη θπβεξλήζεηο ηεο θαη νη ΖΠΑ είλαη ζπλέλνρνη θαη ζπλεξγνί ηνπ Ηζξαήι, ππνζηεξίδεη ην ΚΚΔ, θαη θαηαγγέιιεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ φηη δελ θαηαδηθάδνπλ ηελ θαηνρή, ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ πθίζηαληαη ηφζα ρξφληα νη Παιαηζηίληνη.

«Αθχπληζαλ ηνπο ιανχο νη βφκβεο ζηε ΢εξβία» Οη βνκβαξδηζκνί ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απφ ην ΝΑΣΟ απνηέιεζαλ ηε «δεμακελή» γηα ηελ αθχπληζε ησλ ιατθψλ καδψλ, είπε ε Αιέθα Παπαξήγα, απφ ην βήκα ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο αληηηκπεξηαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ έγηλε ζην Βειηγξάδη, ηνλ Μάξηην. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ ζηελ νκηιία ηεο είπε επίζεο φηη αλ θαη ε ζηξαηησηηθή κάρε ήηαλ άληζε, «βνήζεζε ζεκαληηθά ηνπο ιανχο, ηδηαίηεξα ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη γεληθφηεξα, λα αληιήζνπλ ζεκαληηθά, θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπο». Δπέθξηλε ην ξφιν ησλ ΖΠΑ, ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Δ.Δ. ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ζεκείσζε φηη ζα ήηαλ ιάζνο λα πηζηεχεη θαλείο φηη ε Δ.Δ. «έρεη απνγαιαθηηζηεί απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηηο ΖΠΑ». Αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο «εζηίεο πνιέκνπ πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά ηε δηακφξθσζε λέσλ αγνξψλ ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο» πνπ, φπσο είπε, «παξακέλνπλ ζεξκέο ή θηλδπλεχνπλ λα πεξάζνπλ ζε λέα αλαδσπχξσζε, θαζψο εληείλνληαη νη αληαγσληζκνί, πξψηα απφ φια γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεγψλ θαη ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ». Καη έθεξε σο παξάδεηγκα ηε Γεσξγία, πεξηγξάθνληαο ηνλ θίλδπλν γεληθφηεξεο αλάθιεμεο ζηελ πεξηνρή. Σε δηεζλή δηάζθεςε δηνξγάλσζαλ ην Φφξνπκ Βειηγξαδίνπ θαη ην Παγθφζκην ΢πκβνχιην Δηξήλεο θαη ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη απφ 45 αληηηκπεξηαιηζηηθά θηλήκαηα θαη θνξείο 45 ρσξψλ.

69


Ν.Γ. θαη ΠΑ΢ΟΚ έρνπλ θνπξάζεη ην ιαφ Σα πεξί θνχξαζεο ηνπ πξσζππνπξγνχ έζπεπζε λα ζρνιηάζεη ην ΚΚΔ, ζηξέθνληαο ηελ θξηηηθή ηνπ ηφζν ζηε Ν.Γ. φζν θαη ζην ΠΑ΢ΟΚ. ΢χκθσλα κε ην ΚΚΔ, «ε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ έρνπλ θνπξάζεη θαη εμνπζελψζεη ην ιαφ κε ην μεδνχκηζκα θαη ηελ θνξντδία. Δίλαη θαηξφο λα ηνπο γπξίζεη ν ιαφο ηελ πιάηε». Γελ είλαη ηπραίν πάλησο φηη ην ζρφιην ηνπ γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ ΚΚΔ ζπλέπεζε κε ηελ πξφζθιεζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ελφςεη ησλ επξσεθινγψλ. Σν ΚΚΔ δεηάεη ηελ θαηαδίθε ησλ θνκκάησλ ηνπ «επξσκνλφδξνκνπ» θαη δεηά λα εθθξαζηεί ζηελ θάιπε ε «ιατθή αληεπίζεζε». ΢ηηο 5 θαη 6 Απξηιίνπ ην ΚΚΔ θαη ε ΚΝΔ έρνπλ ήδε πξνγξακκαηίζεη ζπγθεληξψζεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο θαη ηνπο κεγάινπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Σνλίδεη επίζεο φηη, εθηφο απφ ηε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ «πνπ ζηεξίδνπλ ην θεθάιαην», πξέπεη λα δερηεί «ηζρπξφ πιήγκα» θαη ν «θαηξνζθνπηζκφο» ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ν «ιατθηζκφο» ηνπ ΛΑΟ΢.

Καηήγγεηιε Πάγθαιν ζηνλ Γηψξγν γηα αληηθνκνπληζηηθή πζηεξία Σνλ πεξαζκέλν ΢επηέκβξην ε Αιέθα Παπαξήγα, ζην πιαίζην κηαο ζπλέληεπμεο Σχπνπ, θιήζεθε λα ζρνιηάζεη ηε ζέζε πνπ είρε δηαηππψζεη ν Θφδσξνο Πάγθαινο, φηη ην ΚΚΔ είλαη «αλνηρηφο ζχκκαρνο ηεο θπβέξλεζεο». ΢ρεδφλ αδηάθνξε ε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ απάληεζε: «Παγθάινπ ξήζε άλεπ ζεκαζίαο». Γελ έκεηλε ην ίδην αδηάθνξε κεηά απ' φζα είπε ν Θφδσξνο Πάγθαινο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Μαξηίνπ θαζψο έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα δχν πξφζθαηεο «απφ ηηο πνιιέο απαξάδεθηεο ηνπνζεηήζεηο» ηνχ Θφδσξνπ Πάγθαινπ, ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεη «πξνθιεηηθέο» θαη «αλνίθεηεο». Οπσο ηφληζε ε Αιέθα Παπαξήγα είλαη φηη «ην πξφβιεκα είλαη κεγαιχηεξν φηαλ ε πνιεκηθή πξνο ην ΚΚΔ αληηγξάθεη, κηκείηαη ή θαη νηθεηνπνηείηαη ηελ πάιαη πνηέ αληηθνκκνπληζηηθή πζηεξία,

70


κηζαιινδνμία ηνπ παξειζφληνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ηηο θπβεξλήζεηο, ηνλ ζξφλν, γηα λα ζηείινπλ παηξηψηεο θνκκνπληζηέο ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα, ζηηο εμνξίεο θαη ηα Μαθξνλήζηα, κε ηηο επινγίεο ησλ εγεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ».

«Γθαδάθηα» Ζ Αιέθα Παπαξήγα, απεπζπλφκελε κε ηελ επηζηνιή ηεο ζηνλ Γηψξγν Παπαλδξένπ, αλαθέξεηαη ζε δχν «επηζέζεηο» ηνπ Θφδσξνπ Πάγθαινπ: «Ζ πξψηε αθνξνχζε ζηελ εθηίκεζε ή ζηελ ππφλνηα φηη ν ρψξνο ηνπ ΚΚΔ ηνχ βάδεη γθαδάθηα, ελλνψληαο πξνθαλψο ηελ πεξίπησζε δχν επηζέζεσλ πνπ δέρζεθε ν ίδηνο ηελ ίδηα κέξα ζην γξαθείν ηνπ θαη ζην ζπίηη ηεο θφξεο ηνπ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ζηελ νκηιία ηνπ ζε ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ναχπιην θαη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Γξεγφξε Φαξάθνπ. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε αλέθεξε φηη αλ ην ΚΚΔ ληθνχζε ην 1949, ηφηε ζα ζθφησλε φινπο ηνπο αληηθξνλνχληεο Έιιελεο θαη έλα κέξνο κειψλ θαη ζηειερψλ ηνπ». ΋πσο ζεκεηψλεη ε Αιέθα Παπαξήγα, «εθηηκάκε φηη είλαη επζχλε φισλ καο λα θξαηήζνπκε έλα νξηζκέλν επίπεδν επζχλεο ζηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, πνπ βεβαίσο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ινγνθξηζία ή θάηη ζρεηηθφ».

΢ηεθάλη ζηε κλήκε ηνπ ΢ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο ΢ηεθάλη ζηε κλήκε ηνπ ΢ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο θαηέζεζε ζηνλ ηάθν ηνπ ε Αιέθα Παπαξήγα, πνπ επηζθέπηεηαη ην Βειηγξάδη. ΢ηηο 24/3 ζπκπιεξψζεθαλ δέθα ρξφληα απφ ηνλ πφιεκν ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ, ζε δήισζε πνπ έθαλε, είπε φηη «ηα εγθιήκαηα δελ έρνπλ αξρή θαη ηέινο. Απηή ηε ζηηγκή κπνξεί θαλείο λα ζπκεζεί ηελ απαγσγή ηνπ Μηιφζεβηηο, πνπ απνκπζνπνίεζε θαη μεζθέπαζε πιήξσο ηε ιεγφκελε επξσπατθή δεκνθξαηία. Γηαηί ζε απηφ ην επξσπατθφ έδαθνο, πνπ ππνηίζεηαη φηη έρεη πνιχ κεγάιε θνπιηνχξα θαη νπκαληζκφ, έγηλε κηα απαγσγή ελφο αλζξψπνπ γηα λα δηθαζηεί κε ςέκαηα θαη γηα λα πεζάλεη ιίγν πξηλ ην απνηέιεζκα, ζπκίδνληαο αθξηβψο θαηά ηε γλψκε κνπ φηη ν αγψλαο ελφο ιανχ πνηέ δελ έρεη ηέινο». Καη ζε αληίζεζε κε φζνπο ηα πεξηκέλνπλ φια απφ ηνλ Θεφ, θαηέιεμε: «Τπάξρεη θαη ε ιατθή δίθε πέξα απφ ηε "ζεία δίθε" πνπ επλνεί ηνπο ιίγνπο».

71


Καηά Ν.Γ. θαη ΠΑ΢ΟΚ γηα ηελ «ειαζηηθή εξγαζία» Ρίρλνληαο ην βάξνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην ΚΚΔ αλεβάδεη ηνπο ηφλνπο ηεο θξηηηθήο ηνπ ηφζν ζηελ θπβέξλεζε φζν θαη ζην ΠΑ΢ΟΚ, ελίνηε δε θαη ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ. Ο εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΚΚΔ Μάθεο Μαΐιεο, ζρνιηάδνληαο φζα είπε ν πξσζππνπξγφο γηα ηηο «ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», επηηέζεθε ηφζν ζηε Ν.Γ. φζν θαη ζην ΠΑ΢ΟΚ. «Ζ ππνζηήξημε ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηνπο εθβηαζκνχο ησλ βηνκεράλσλ γηα κείσζε κηζζψλ θαη κεξηθή δνπιεηά θαη ε ζησπή (ζπκθσλία) ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα ην ζπγθεθξηκέλν, επηβεβαηψλεη θαη πάιη φηη νη εξγαδφκελνη, γηα λα απνθξνχζνπλ ηελ επίζεζε, πξέπεη λα ζπζπεηξσζνχλ ζην ΠΑΜΔ, λα αληεπηηεζνχλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο», δήισζε ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ θφκκαηνο. Ζ Αιέθα Παπαξήγα θαηεγφξεζε γηα άιιε κηα θνξά ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ σο «ΠΑ΢ΟΚ κε ζνζηαιηζηηθφ έλδπκα».

Βιέπεη πξφθιεζε… «Πξφθιεζε γηα ηνπο ιανχο» ραξαθηεξίδεη ην ΚΚΔ ηελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζηελ Πξάγα κε ζέκα «Δπξσπατθή ζπλείδεζε θαη εγθιήκαηα ηνπ νινθιεξσηηθνχ θνκκνπληζκνχ: 20 ρξφληα κεηά». ΢χκθσλα κε ην ΚΚΔ, απηή ε εθδήισζε, θαζψο θαη άιιε κία πνπ πξνγξακκαηίδεηαη «αλαπαξάγνπλ ηε ρπδαία ηκπεξηαιηζηηθή πξνπαγάλδα γηα ηελ παξαράξαμε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ θνκκνπληζκνχ κε ηνλ λαδηζκφ». ΢πλδέεη, κάιηζηα, ηηο εθδειψζεηο κε φζα δήισζε ν Θεφδσξνο Πάγθαινο «γηα ηηο ζθαγέο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ αλ ην ΚΚΔ έπαηξλε ηελ εμνπζία κεηά ηελ Καηνρή». Καη πξνζζέηεη φηη «ε εγεζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, κε ηελ άξλεζή ηεο λα θαηαδηθάζεη απηέο ηηο δειψζεηο, αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απφ ηα θνξπθαία ζηειέρε ηεο, ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ηνπο εθπξνζψπνπ».

72


Παπαξήγα γηα Δ.Δ.: Θα βάινπλ θεξεηδέ ζηηο θαγσκάξεο ηνπο «Φεξεηδέ ζηηο θαγσκάξεο ηνπο» ζα πξνζπαζήζνπλ λα βάινπλ, δήισζε ε Αιέθα Παπαξήγα, ζρνιηάδνληαο ηε ΢χλνδν Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. ΢χκθσλα κε ηε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ, «εθεί πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ ζίγνπξα είλαη ε επίζεζε ζε βάξνο φισλ ησλ ιαψλ, ε επίζεζε ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οια απηά πνπ δνχκε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη φια απηά πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα έξζνπλ κπξνζηά καο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά νη ζπλέπεηεο θαη ηα επαθφινπζα ηεο ΢πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη. Γηα φζνπο λεφηεξνπο δελ είραλ ηελ επθαηξία λα δηαβάζνπλ, λα κειεηήζνπλ ηη είλαη ην Μάαζηξηρη, δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζνπλ. Δίλαη απηά πνπ δνπλ θαζεκεξηλά». ΢ρνιηάδνληαο φζα είπαλ ν πξσζππνπξγφο θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα ηελ αλάγθε λα πξνθχςεη κηα ηζρπξφηεξε Δπξσπατθή Δλσζε, ην ΚΚΔ αλέθεξε φηη «δελ αθνξνχλ θαη είλαη ζε αληίζεζε κε ηα ιατθά ζπκθέξνληα, αιιά ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηδηψμεηο ησλ κνλνπσιίσλ».

Γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα θέξδε ηεο πινπηνθξαηίαο «Απηή ε πνιηηηθή δελ είλαη "ξεαιηζηηθή", πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη "δίθαηε", φπσο ηζρπξίδεηαη ε θπβέξλεζε», ηνλίδεη ην ΚΚΔ θάλνληαο θξηηηθή ζηα έθηαθηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε. ΢χκθσλα κε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, πξφθεηηαη γηα «πξνθιεηηθή επίζεζε ζην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα πξνζηαηεπζεί ε θεξδνθνξία ηεο πινπηνθξαηίαο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ θξίζε θαη γηα ηα ειιείκκαηα. Απηή ε πνιηηηθή δελ πιήηηεη κφλν ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. ΢ηξέθεηαη θαη θαηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο ελζαξξχλεη ηνπο βηνκήραλνπο, ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο κεγαιεκπφξνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξηθνπέο κηζζψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην φλνκα ηα θξίζεο». Σν ΚΚΔ θαιεί ηνπο εξγαδνκέλνπο λα δψζνπλ εληαία αγσληζηηθή απάληεζε θαη λα δηεθδηθήζνπλ πξαγκαηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο. Σνλίδεη επίζεο φηη πξέπεη λα ππάξμεη «δξαζηηθή θνξνιφγεζε ησλ κνλνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ».

73


Όρη θη έηζη «Δίλαη άιιν πξάγκα ε θξηηηθή πνπ θάλακε ζηνπο θνπθνπινθφξνπο θαη άιιν πξάγκα λα απνδερζνχκε ηέηνηνπο ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο πνπ έρεη ε θπβέξλεζε, ζηξαηεγηθνί ζθνπνί πνπ άιισζηε είλαη ζσξαθηζκέλνη θαη ζην πιαίζην ηεο Δ. Δ.», δήισζε ε Αιέθα Παπαξήγα, ζρνιηάδνληαο ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα πνηληθνπνίεζεη ηελ θνπθνχια. Ζ γ.γ. ηνπ ΚΚΔ είπε επίζεο φηη «θαη ηελ πεξίνδν ησλ γεγνλφησλ ηνπ Γεθέκβξε είρακε ππνγξακκίζεη: Ο,ηη επεηζφδηα γίλνληαη, αλεμάξηεηα αλ γίλνληαη απφ παηδηά αγαλαθηηζκέλα, πηεζκέλα θνηλσληθά, είηε απφ ζπγθεθξηκέλνπο νξγαλσκέλνπο θχθινπο ηεο θνπθνχιαο, φια απηά ηα επεηζφδηα ζα αμηνπνηεζνχλ γηα λα δηακνξθσζεί έλα θξάηνο ηήο πην άγξηαο θαηαζηνιήο». Σν ΚΚΔ κε αλαθνίλσζή ηνπ ηνλίδεη φηη: «Ζ δξάζε ησλ θνπθνπινθφξσλ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε ιατθή αγαλάθηεζε θαη πάιε. Αληίζεηα αμηνπνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ηελ εγεζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη άιινπο κεραληζκνχο γηα λα δεκηνπξγεζεί θιίκα εθθνβηζκνχ ηνπ ιανχ, πξνεηνηκαζίαο θαη ιήςεο ρεηξφηεξσλ κέηξσλ ζε βάξνο ηνπ θαη έληαζεο ηνπ απηαξρηζκνχ».

«Μεγαιντδεαηηζκφο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ» Σηο ζαθείο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθνξέο θαη σο πξνο ηνπο ρεηξηζκνχο ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηέγξαςαλ απφ ηνπ βήκαηνο ηεο Βνπιήο νη εγέηεο ηεο Αξηζηεξάο. Αιέθα Παπαξήγα: Σν ΝΑΣΟ θαζαγηάδεη απηά πνπ θάλεη ε Σνπξθία Ζ Αιέθα Παπαξήγα θαηαιφγηζε ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ «κεγαιντδεαηηζκφ», κε αθνξκή ηηο πξνηάζεηο Αιαβάλνπ γηα ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα παίμεη ε ρψξα καο ζηε δηεζλή ζθελή.

74


Γηα ηε γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ ν ξφινο ηεο Διιάδαο είλαη «λα παιεχεη ελάληηα ζηελ Δ.Δ. θαη ην ΝΑΣΟ. Γελ πξέπεη λα θξίλνπκε ηελ Διιάδα ζαλ κηα παγθφζκηα δχλακε. Δίλαη έλαο κεγαιντδεαηηζκφο made in ΢ΤΡΗΕΑ». Καηά ηα ινηπά ε θπξία Παπαξήγα κέκθζεθε ηα δχν κεγάια θφκκαηα φηη είλαη πξνζθνιιεκέλα ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δ.Δ., ελψ απέξξηςε νπνηαδήπνηε ζπλαίλεζε ζηα εζληθά ζέκαηα.

Οη κπερηέο ηεο Αιέθαο… «Γαγθσηφ» θαηά ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πξέπεη λα ςεθίζνπλ νη πνιίηεο ζηηο επξσεθινγέο ηεο 7εο Ηνπλίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Αιέθα Παπαξήγα. Ζ γεληθή γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ, ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ έδσζε κεηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ πξσζππνπξγφ, δελ άθεζε ηελ επθαηξία λα πάεη ρακέλε θαη επηηέζεθε ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ. «Κνπζηνπκάθηα θαη ηαγεξάθηα γηα θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο δελ εηνηκάδνπκε», είπε, ππαηληζζφκελε πξνθαλψο φηη θάηη ηέηνην εηνηκάδνπλ ην ΠΑ΢ΟΚ θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ. Καη φηαλ αλαθέξζεθε ζηελ πάιε πνπ πξέπεη λα δείμεη ην Κίλεκα γηα λα αληηζηαζεί ζ' φζνπο ζέινπλ λα ηνπ θνξηψζνπλ ηελ θξίζε, πξφζζεζε: «Οηαλ ιέκε Κίλεκα, δελ ιέκε θάπνηα ζηηγκηφηππα ζηελ πιαηεία ΢πληάγκαηνο». Καη απηή ε κπερηή γηα ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ ήηαλ...

«Απνξξίςηε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΟ΢Α!» Απαληήζεηο δήηεζε ε Αιέθα Παπαξήγα απφ ηνλ Κψζηα Καξακαλιή ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε καδί ηνπ ζην κέγαξν Μαμίκνπ. Αθνχ ηνπ έδσζε ηξεηο - ηέζζεξηο ζειίδεο φπνπ ζπλνπηηθά αλέθεξε ηηο ζέζεηο ηνπ ΚΚΔ γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε, θάιεζε ηνλ πξσζππνπξγφ λα απαληήζεη ζην εξψηεκα εάλ πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ηα κέηξα πνπ πξνηείλεη ν ΟΟ΢Α. Μέηξα κε ηα νπνία δεηείηαη ε αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ε θαηάξγεζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ, ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε αληηζηάζκηζκα ηελ πεξηθνπή θνηλσληθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη ε δηακφξθσζε κηζζψλ θάησ απφ φζα πξνβιέπνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. «Αλ ζέιεη ε θπβέξλεζε

75


θάπνηα ζηήξημε, λα κελ εθαξκφζεη απηά ηα κέηξα», είπε ε Αιέθα Παπαξήγα ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ. Αλαθεξφκελε ζηε ζπλαίλεζε πνπ δήηεζε ν πξσζππνπξγφο, είπε φηη «θηινιατθή δηέμνδνο απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε δελ ππάξρεη». Καη γη' απηφ ηνλ ιφγν «δελ βάδνπκε πιάηε γηα λα γιηηψζεη ε πινπηνθξαηία απφ ηελ θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο». Αληίζεηα, «βάδνπκε πιάηε γηα λα αληεπηηεζεί ε εξγαηηθή ηάμε». Γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είπε φηη ελψ φινη ιέλε φηη είλαη κηα κεγάιε αδειθφηεηα, εθεί ν «θαζέλαο θνηηάδεη ηελ πάξηε ηνπ». Καη έζεζε θη έλα εξψηεκα γηα λα δείμεη φηη δελ ππάξρεη θάπνην κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. «Σν ηξιαλδηθφ ζαχκα πνχ πήγε;», αλαξσηήζεθε. Ζ Αιέθα Παπαξήγα ξσηήζεθε εάλ νη εζληθέο εθινγέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δηέμνδνο απφ ηελ θξίζε. Απαληψληαο πεξηέγξαςε ηηο εθινγέο σο κνξθή πάιεο. Καη πξφζζεζε φηη ζα «είλαη ηξαγηθή εμέιημε» εάλ νη ςεθνθφξνη «επηιέμνπλ κε δεδνκέλν εάλ ζα θπβεξλήζεη ην ΠΑ΢ΟΚ ή ε Ν.Γ.». Δίπε, επίζεο, φηη ην ΚΚΔ δελ ζα αθνινπζήζεη ην ΠΑ΢ΟΚ θαη ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ πνπ δεηνχλ ζπλερψο εθινγέο. Σα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιεθζνχλ άκεζα, φπσο είπε ε Αιέθα Παπαξήγα, είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ εθηφο ησλ εηδψλ πνιπηειείαο θαη ε αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ γηα ηνπο κηζζσηνχο. Απφ ηελ άιιε, ε αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα θηάζεη ζην 45%. ΢χκθσλα κε ηελ Αιέθα Παπαξήγα, νη απψιεηεο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επηβνιή έκκεζεο θνξνινγίαο ζηα λαπηηιηαθά θαχζηκα, ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε πνιπηειείαο θαη ηνπ θφξνπ κεγάιεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο.

76


Απνκπζνπνηείηαη ε Δ.Δ.. ΢ε απεηζαξρία θαιεί ε Αιέθα Παπαξήγα ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο, κε αθνξκή ηελ έθηαθηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Κπξηαθήο. ΢χκθσλα κε ηε γ.γ. ηνπ ΚΚΔ «ε ζχλνδνο απέδεημε ηα πνιχ ζηελά φξηα δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηνπλ νη θηιειεχζεξεο θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο, κε ηελ απφθαζή ηνπο λα κεηαθπιίζνπλ ηα βάξε ηεο θξίζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο». Ζ ίδηα πξνζζέηεη φηη ε Δπξσπατθή Δλσζε «απνκπζνπνηείηαη», άξα «ππάξρεη ρψξνο παξέκβαζεο, δξάζεο ησλ ιαψλ, κε φξνπο απεηζαξρίαο θαη κε ππνηαγήο. Οηαλ απηνί δπζθνιεχνληαη, νη ιανί κπνξνχλ».

77


ΓΗΑΡΚΔ΢ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΢ΤΝΑ΢ΠΗ΢ΜΟΤ 13.14.15 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2009

78


Σν Γηαξθέο ΢πλέδξην πνπ δηεμήρζε ζηηο 13,14 θαη 15 Φεβξνπαξίνπ είρε ζέκαηα αηρκήο, ην πξφγξακκα ηνπ ΢πλαζπηζκνχ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ελ φςεη επξσεθινγψλ.Γηα ηξεηο εκέξεο ηα κέιε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΢ΤΝ δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη εθηφλσζαλ ηελ εζσζηξέθεηα πνπ θπνθνξνχληαλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θαη θπξίσο κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ. Σν «΢ηλέ Κεξακεηθφο» ηειηθά απνδείρηεθε κηθξφ γηα ην Γηαξθέο ΢πλέδξην. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΢ΤΝ επέιεμαλ ην ρψξν ζεσξψληαο πηζαλφ λα κελ ππάξμνπλ πνιιέο ζπκκεηνρέο απφ ηελ επαξρία. Χζηφζν δηαςεχζηεθαλ, αθνχ θπξίσο ηελ Παξαζθεπή ην απφγεπκα ε αίζνπζα θαη ν εμψζηεο ήηαλ αζθπθηηθά γεκάηνη.

΢ην δηαξθέο ζπλέδξην ηνπ ΢ΤΝ ηα κέησπα ήηαλ δχν: νη ζπλεξγαζίεο θαη ην ηδενινγηθφ ζηίγκα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Σν πξψην δελ είλαη θαηλνχξην, απαζρνιεί ην θφκκα απφ ηελ επνρή ηεο γέλλεζήο ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θηιφδνμν ζρέδην ηεο εγεζίαο γηα ηε κεγάιε αξηζηεξά (θαη κε ην ΚΚΔ) λαπάγεζε, νη αλαλεσηηθνί επαλέθεξαλ ην δήηεκα ηεο ζπλελλφεζεο κε ηε ζνζηαιδεκνθξαηία θαη δεηνχλ λα κελ απνξξίςεη ν ΢ΤΡΗΕΑ ην ελδερφκελν ζηήξημεο κηαο θπβέξλεζεο ΠΑ΢ΟΚ.

79


΢ηειέρε ηεο πιεηνςεθίαο, θπξίσο λεαξήο ειηθίαο, πνπ αλαδείρζεθαλ καδί κε ηνλ Α. Σζίπξα δελ δίζηαζαλ λα κηιήζνπλ γηα δηάζπαζε, αλ νη αλαλεσηηθνί επηκείλνπλ ζηηο απφςεηο ηνπο. Υσξίο ηελ πείξα ησλ δηαζπάζεσλ, δείρλνπλ λα αηζζάλνληαη άβνια ιεηηνπξγψληαο ζε θαζεζηψο πνιπθσλίαο (ηδξπηηθή πξάμε ηνπ ΢ΤΝ), ζπκπιένπλ κε ηηο ζέζεηο κηθξφηεξσλ ζπληζησζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο αξηζηεξάο, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη ζεσξνχλ ηελ ηδενινγηθή θαζαξφηεηα ζεκαληηθφηεξν αγαζφ απφ ηελ πνιηηηθή ελφηεηα κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Οη δηαθσλίεο φκσο έρνπλ πεξάζεη θαη ζηνλ ζηελφ ππξήλα ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Αθνξκή γηα λα μεκπηίζνπλ ήηαλ ηα «Γεθεκβξηαλά» θαη θπξίσο ε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηα θαηλφκελα βίαο. Ζ απνδνθηκαζία ήξζε πνιχ αξγά θαη χζηεξα απφ ηελ πίεζε πνπ άζθεζαλ παξάγνληεο ηνπ αλαλεσηηθνχ ξεχκαηνο. Ορη πάλησο ρσξίο αληηδξάζεηο.

80


Εηηήμαηα ζσεηικά με ηο ππόγπαμμα Δθηφο απφ ηε κεηεθινγηθή ζηάζε ηνπ θφκκαηνο, ηέζεθαλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξφγξακκα, κε ηε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ ζην επξσςεθνδέιηην θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην θφκκα. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηέζεθε ζε ςεθνθνξία θαη έιαβε πνζνζηά ζπληξηπηηθά. Σν 81,5% πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 600 ζπλέδξνπο ππεξςήθηζε ην πξφγξακκα, ελψ ην 18,5% πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 137 ζπλέδξνπο έξημε «ιεπθφ». Φήθηζαλ δειαδή 737 απφ ηνπο 1.211 ζπλέδξνπο. Απνπζίαδαλ απφ ηελ ςεθνθνξία 474 ζχλεδξνη. Τπήξμε πξφηαζε λα γίλεη ςεθνθνξία θαη γηα ηε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Χζηφζν ήηαλ ελδεηθηηθή, θαη ε πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΢ΤΝ, πνπ έιεγε φηη ν πξψηνο, ν ηξίηνο θαη ν πέκπηνο ππνςήθηνο ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΢ΤΝ θαη ν δεχηεξνο, ν ηέηαξηνο θαη ν έθηνο απφ ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ, πέξαζε.

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θήκεο ηελ πεξίνδν εθείλε έθαλαλ ιφγν γηα νμπκκέλα πλεχκαηα κε αθνξκή ην εζσηεξηθφ δεκνςήθηζκα ηνπ ΢ΤΝ γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηελ επξσιίζηα θαζψο ην Αξηζηεξφ Ρεχκα ππνζηήξηδε ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο Νίθνπ Υνπληή επηδηψθνληαο λα ηεζεί επηθεθαιήο ελψ αληίζεηα ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα είρε επηιέμεη ηε ζηήξημε ηνπ λπλ επξσβνπιεπηή Γεκήηξε Παπαδεκνχιε, ν νπνίνο είρε δειψζεη δεκνζίσο ηελ επηζπκία ηνπ λα εγεζεί ηεο επξσιίζηαο.

Σν Γηαξθέο ΢πλέδξην ηνπ ΢ΤΝ αλέδεημε γηα άιιε κηα θνξά ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο εληφο ηνπ θφκκαηνο ζηελ πξννπηηθή ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηηο επηινγέο ησλ ζηειερψλ ηνπ. Δίρε φκσο θη έλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, αθνχ γηα πξψηε θνξά ν ΢ΤΝ παξνπζίαζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα (380 ζειίδσλ) πξνο ζπδήηεζε

81


Χζηφζν θαη νη δχν θπξίαξρεο ηάζεηο ηνπ ΢ΤΝ δήισλαλ ηθαλνπνηεκέλεο. Ζ πιεπξά ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο ζεσξνχζε φηη νη απνπζίεο έβιαπηαλ ηελ πιεηνςεθνχζα ηάζε θαζψο, φπσο έιεγαλ, φζνη δελ ςήθηζαλ ήηαλ εθείλνη νη ζχλεδξνη πνπ αλαρψξεζαλ γηα ηελ επαξρία. Καη εθεί έιεγαλ ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα δελ έρεη πνιιέο δπλάκεηο. Θχκηδαλ επίζεο φηη πξηλ απφ έλα ρξφλν ν Αιέμεο Σζίπξαο εμειέγε κε πεξίπνπ 70%.

΢ηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο, απφ ηελ άιιε, έβιεπαλ θιίκα ζχγθξνπζεο πνπ εμέζξεςε ε πιεηνςεθία. Καη έιεγαλ φηη ν Αιέμεο Σζίπξαο δελ έπξεπε λα πεη φηη φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επφκελε κέξα «δελ δηθαηνχληαη λα αξλεζνχλ ςήθν εκπηζηνζχλεο ζην πξφγξακκά καο». Διεγαλ επίζεο φηη νη πεξηζζφηεξνη ζχλεδξνη πνπ δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ ςεθνθνξία πξνέξρνληαλ απφ ηε δηθή ηνπο ηάζε.

82


Σν Γηαξθέο ΢πλέδξην ζπλέπεζε κε κία ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επηθξαηνχζε θιίκα πφισζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνπκνπλδνχξνπ, δεδνκέλνπ φηη ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα ηνπ θφκκαηνο ακθηζβεηνχζε επζέσο ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε εγεζία ηνπ ΢ΤΝ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζηψλ ελψ ε πιεηνςεθία ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο άθελε ππαηληγκνχο γηα ηνπο Αλαλεσηέο ππνλνψληαο φηη δελ ζα δηζηάζνπλ λα νδεγήζνπλ ην θφκκα ζε δηάζπαζε.

Οι επγαζίερ ηος ΢ςνεδπίος ξεκίνηζαν με ηην ομιλία ηος Αλέξη Σζίππα η οποία είσε αποδέκηερ ηόζο ενηόρ όζο και εκηόρ κόμμαηορ.

Ζ νκηιία ηνπ Αιέμε Σζίπξα, είρε έλαλ έληνλν ζπκβνιηζκφ γηα ηνλ ΢ΤΝ, θαζψο ζπλέπεζε κε ηνλ έλαλ ρξφλν απφ ηελ εθινγή ηνπ ζηελ πξνεδξία ηνπ θφκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ πεξηείρε θαη δφζεηο απνινγηζκνχ.

΢ηφρνο ηεο νκηιίαο, φπσο θάλεθε απφ ηελ αξρή, ήηαλ λα ζπζπεηξψζεη ην θφκκα ελ φςεη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, θαζψο ζηνλ ΢ΤΝ θαη ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ ήδε πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο επξσεθινγέο, ελψ δελ απνθιείνπλ θαη ηηο βνπιεπηηθέο

83


εθινγέο. Καη γηα ηε ζπλέρεηα άθεζε φια ηα ελδερφκελα αλνηρηά. Αθνχ είπε φηη ε Αξηζηεξά ζα αιιάμεη ηηο πνιηηηθέο «πνπ έρνπλ θέξεη ηελ θνηλσλία ζην απξνρψξεην», πξφζζεζε ιίγν αξγφηεξα κε έκθαζε φηη εθείλν πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ΢ΤΝ είλαη «λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. Να αιιάμεη ξφηα ε δηαθπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ θαη εκείο, ζην πιάη ησλ αγψλσλ ηνπ ιανχ θαη ηεο λενιαίαο, λα γίλνπκε κέξνο ηεο ιχζεο θαη φρη κέξνο ηεο θξίζεο ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο».

Ο πξφεδξνο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ απέθιεηζε γηα αθφκε κηα θνξά ην ελδερφκελν πξνεθινγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ, αθήλνληαο φκσο αλνηρηή ηελ πξννπηηθή γηα ηελ επνκέλε ησλ εθινγψλ: "Ο κπακπνχιαο ηεο αθπβεξλεζίαο δελ ηζρχεη", είπε. Παξάιιεια ακθηζβήηεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ, κηιψληαο γηα "αιρεκείεο", πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ζπξψμνπλ ην ΢ΤΝ πξνο κηα θαηεχζπλζε ζπλεξγαζηψλ. "Σν δίιεκκα ελφςεη πξνθαλψο ησλ εθινγψλ είλαη φηη ν ιαφο ζα έρεη επηινγή: ή λα ζηεξίμεη ηα θφκκαηα εμνπζίαο ή λα εληζρχζεη ηελ Αξηζηεξά", πξφζζεζε.

84


΢ηελ νκηιία ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ αλαθέξζεθε ζε ζέκαηα επηθαηξφηεηαο. Μίιεζε γηα ηελ «εμέγεξζε ηεο λενιαίαο» ηνλ Γεθέκβξην, γηα ηε «δνινθνληθή επίζεζε ζηε ζπλδηθαιίζηξηα Κσλζηαληίλα Κνχλεβα», θαζψο θαη γηα «ηηο πηέζεηο πνπ δέρζεθε ν ίδηνο θαη ην θφκκα» ζηελ ππφζεζε ηεο ιεγφκελεο δηπιήο αλάπιαζεο ζηε ιεσθφξν Αιεμάλδξαο θαη ζηνλ Βνηαληθφ.

Αζθεζε φκσο έληνλε θξηηηθή ζηε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ ιέγνληαο: «Ενχκε ην ηέινο ηνπ ζπλαηλεηηθνχ δηθνκκαηηζκνχ θαη είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ζε απηέο ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο ε ζχγρξνλε ξηδνζπαζηηθή Αξηζηεξά δελ είλαη απνχζα απφ ηηο εμειίμεηο». Καη είπε γηαηί ηφζν κε ηε Ν.Γ. φζν θαη κε ην ΠΑ΢ΟΚ, ζην νπνίν αλαθέξζεθε εθηελέζηεξα, βαδίδνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο.

85


Δηδηθφηεξα γηα ην ΠΑ΢ΟΚ, πεξηέγξαςε θάπνηεο «αιιεινζπγθξνπφκελεο απφςεηο» πνπ δηαηππψλνπλ ηα ζηειέρε. Καη αλέθεξε κεηαμχ άιισλ σο παξάδεηγκα ηελ ηάζε ζηελ Παηδεία, ζηελ Οιπκπηαθή, ηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θ.ά.

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢

Γηάλλεο Γξαγαζάθεο, Γηάλλεο Μπαιάθαο, Αξηζηείδεο Μπαιηάο, ΢ίζζπ Βειηζζαξίνπ, Υάξεο Γνιέκεο, Λίηζα Γνπδνχκε, Αιέθνο Καιχβεο, Υάξεο Κσλζηαληάηνο, Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, Αζεκίλα Ξεξνηχξε, Παλαγηψηεο Σξηγάδεο

Σο ππόγπαμμα ΢ρνιηάδνληαο ην πξφγξακκα ηνπ ΢πλαζπηζκνχ, ν Αιέμεο Σζίπξαο είπε φηη είλαη ξεαιηζηηθφ, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ λέσλ, ησλ θησρψλ, αιιά δελ εθθξάδεη ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ηνπο θεξδνζθφπνπο. Παξάιιεια, αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα ην απνζηείιεη ζηνπο αξρεγνχο ησλ ππφινηπσλ θνκκάησλ. Σν πξφγξακκα εγθξίζεθε απφ ην Γηαξθέο ΢πλέδξην ηνπ ΢ΤΝ, εμαζθαιίδνληαο ηηο ζεηηθέο ςήθνπο ηνπ 81,5% ησλ ζπλέδξσλ. Οη ζχλεδξνη πνπ πξφζθεηληαη ζηελ Αλαλεσηηθή πηέξπγα ςήθηζαλ ιεπθφ, φπσο είραλ αλαθνηλψζεη, ελψ θαλείο δελ ην θαηαςήθηζε. Τπέξ ηνπ πξνγξάκκαηνο ςήθηζαλ 600 ζχλεδξνη θαη ιεπθφ 137. Πιένλ ζα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε, ζην πιαίζην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ.

86


Με επξεία πιεηνςεθία πηνζεηήζεθε θαη ε πξφηαζε ηνπ Αιέμε Σζίπξα γηα ην ςεθνδέιηην ησλ επξσεθινγψλ. ΢χκθσλα κε απηή, ηελ πξψηε, ηξίηε θαη πέκπηε ζέζε ζα θαηαιάβνπλ ππνςήθηνη πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΢πλαζπηζκφ θαη ηε δεχηεξε, ηέηαξηε θαη έθηε, ππνςήθηνη απφ ην ΢ΤΡΗΕΑ. Ο Αιέμεο Σζίπξαο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επξσεθινγέο θαη εκθαλίζηεθε πεπεηζκέλνο, πσο παξά ηηο δηαθσλίεο, ν ΢πλαζπηζκφο βγαίλεη εληζρπκέλνο απφ ην ζπλέδξην. . «΢ηηπίξηε ηο ππόγπαμμα» Ο Αιέμεο Σζίπξαο θάιεζε φια ηα κέιε ηνπ Γηαξθνχο ΢πλεδξίνπ λα ζηεξίμνπλ ην πξφγξακκα θαη κίιεζε γηα ηηο βξαρπρξφληεο θεληξηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο:

-Ζ ζπκκαρία καο κε δηαξθή πνιηηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ νξίδνληα είλαη ν ΢ΤΡΗΕΑ. Με απηφ ην ζρήκα ζα δψζνπκε, είπε, ηελ θξίζηκε κάρε ησλ επξσεθινγψλ. -΢ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξφζεζή καο είλαη φπσο ε θνηλνβνπιεπηηθή καο νκάδα, έηζη θαη ε επξσθνηλνβνπιεπηηθή καο νκάδα λα έρεη πινπξαιηζηηθή ζχλζεζε. -΢ηφρνο καο εθινγηθφο, πξφζζεζε, είλαη ηνλ Ηνχλε λα θαηαγξαθνχλ ζηελ θάιπε νη λένη ζπζρεηηζκνί δπλάκεσλ πνπ ζα αιιάμνπλ ην πνιηηηθφ ηνπίν θαη ζα δψζνπλ ζην ςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ηε δπλαηφηεηα λα εθιέμεη ηέζζεξηο επξσβνπιεπηέο. -Οη επξσβνπιεπηέο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηελ Δλσηηθή Δπξσνκάδα ηεο Αξηζηεξάο

87


Αζκώνηαρ κπιηική ζηο δικομμαηιζμό, ππνγξάκκηζε φηη ηα θφκκαηα εμνπζίαο μήισζαλ ηελ θνηλσλία θαη ζπκκάρεζαλ κε ην θεθάιαην. "Ζ αλάπηπμε έγηλε ηνμηθά πξντφληα θαη παξάγσγα", ζεκείσζε.

Αναθεπόμενορ ζηην κςβέπνηζη, είπε φηη ν Κψζηαο Καξακαλιήο δεηά ζπλαίλεζε απφ ηνπο εμαζιησκέλνπο γηα λα ζπλερίζεη ε εμαζιίσζή ηνπο. Ο πξφεδξνο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε θαηαξξέεη φρη επεηδή δηαζέηεη ηζρλή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, αιιά επεηδή νη πνιηηηθέο ηεο δελ βξίζθνπλ ζχκθσλε ηελ θνηλσλία.

΢ηο ζηόσαζηπό ηος βξέζεθαλ θαη νη παξαηλέζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο γηα ζπγθξάηεζε ησλ κηζζψλ: Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα θαζέηα πνπ παίδεηαη εδψ θαη ρξφληα, ζρνιίαζε θαη δηεξσηήζεθε αλ εθείλνη πνπ επηκέλνπλ ζηηο ίδηεο ζπληαγέο έρνπλ θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη. "Σν παξακχζηαζκα ηειείσζε

88


γηαηί δελ αληέρεη άιιν ε θνηλσλία", ζπκπιήξσζε, ιέγνληαο φηη νξηζκέλνη είδαλ ηελ θξίζε σο επθαηξία γηα πεξηζζφηεξα θέξδε.

Σζίππαρ καηά πάνηων Ο Αιέμεο Σζίπξαο πεξηέγξαςε ηα «αδηέμνδα» ηνπ δηθνκκαηηζκνχ θαη επηηέζεθε ζηε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ΢ΟΚ πνπ, φπσο είπε, δελ κπνξνχλ λα αγλννχλ ηελ Αξηζηεξά.Τπεξαζπίζηεθε ηνπο αγψλεο πνπ έγηλαλ γηα ην άξζξν 16, αιιά θαη ηε κάρε ηνπ ΢ΤΝ θαη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ελαληίνλ ησλ εξγνιάβσλ πνπ ρηίδνπλ «ηέξαηα» κέζα ζηελ Αζήλα.

Αλ.Σζίππαρ για Φ. Κοςβέλη Αλαθεξφκελνο ζην ζέκα ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ Φ. Κνπβέιε, δήισζε, νηη ΄΄δελ είκαη αθειήο λα κελ ζέισ ηνλ Φψηε ζε ζέζε κάρεο ζηηο επφκελεο θάιπεο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ΄΄Καη ηα ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ, ηνπ αξηζηεξνχ ξεχκαηνο , πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ, βεβαίσλαλ νηη ΄δελ ππάξρεη ζέκα εθηφπηζεο θαλελφο΄΄ θαη ΄΄δελ πθίζηαηαη ζέκα επίζεζεο ζηνλ Φ.Κνπβέιε’’. Οη ίδηνη δήισζαλ φηη ζέβνληαη,φζα πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ θαη φηη δελ θπλεγάεη θαλέλαο θαλέλαλ. Παπέμβαζη Κοςβέλη ζηο ζςνέδπιο Απν ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Φψηεο Κνπβέιεο παξελέβε ζην ζπλέδξην, ηνλίδνληαο φηη ε ζχγρξνλε αξηζηεξά δελ κπνξεί λα αξλείηαη λα επεξεάζεη κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκαηηθψλ ηεο ζέζεσλ ην κέγεζνο ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο, θαη φηη νθείιεη λα πξνβάιεη ηελ ελαιιαθηθή πξφηαζε εμνπζίαο ζηεξηγκέλε ζε κηα λέα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πιεηνςεθία. ΄΄Έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία πνηα πξφζσπα αιιά θαη πνηέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη κε πνηεο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ζα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επειαχλνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο΄΄ ππνγξάκκηζε ν θ. Κνπβέιεο

89


Σπία αγκάθια βαθαίνοςν ηο ιδεολογικό σάζμα Σξία είλαη ηα δεηήκαηα αγθάζηα πνπ βαζαίλνπλ, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηεο Κνπκνπλδνχξνπ, ην ηδενινγηθφ ράζκα ζηνλ ΢πλαζπηζκφ: ηα επξσπατθά ζέκαηα, ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε εμνπζίαο θαη ε νηθνινγία

ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Απιζηεπό Ρεύμα Ζ πιεηνςεθία ηνπ ΢ΤΝ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επξσζθεπηηθηζηψλ. Χο κεηνςεθία ηνπ θφκκαηνο ην 1992 ην Ρεχκα είρε ηαρζεί ελαληίνλ ηεο ΢πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, εκθαλίζηεθε αληίζεην ζην Δπξσζχληαγκα θαη επηπιένλ δελ δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθξφηεζε επξσπατθψλ ζεζκψλ. Σάρζεθε θαηά ηεο θχξσζεο ηεο ΢πλζήθεο ηεο Ληζαβψλαο ζηε Βνπιή, ελψ ζεσξεί ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο πεδίν θνηλσληθψλ θαη ηαμηθψλ αγψλσλ. Σν Αξηζηεξφ Ρεχκα έρεη απνδερζεί ηε ζπκκαρία κε ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ φπσο ε ΚΟΔ (Κνκκνπληζηηθή Οξγάλσζε Διιάδνο) πνπ ηάζζνληαη θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ανανεωηική Πηέπςγα Οη Αλαλεσηέο ππνζηεξίδνπλ ζηαζεξά ηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο, επνκέλσο θαη ηελ χπαξμε επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ηελ ακπληηθή ζσξάθηζε ηεο Δ.Δ. θαη ηε ζπκκεηνρή ζην θνηλφ λφκηζκα. Σν 1992 ππνζηήξημαλ ηε ΢πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ελψ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο γηα ηελ θχξσζε ηεο ΢πλζήθεο ηεο Ληζαβψλαο ηέζζεξηο βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο πνπ αλήθνπλ ζηελ Πηέξπγα (Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, Άλλα Φηιίλε, Νίθνο Σζνχθαιεο, Γξεγφξεο Φαξηαλφο) πξνηίκεζαλ λα κελ πάξνπλ κέξνο ζηελ ςεθνθνξία γηα λα κελ έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηε γξακκή ηνπ θφκκαηνο.

90


ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢ Απιζηεπό Ρεύμα Με ζαθήλεηα απνθιείεη θάζε είδνπο ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ. Σαπηίδεη ην ΠΑ΢ΟΚ κε ηε Ν.Γ. σο ηηο δχν φςεηο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ζεσξεί φηη κε ην ΠΑ΢ΟΚ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνγξακκαηηθέο απνθιίζεηο. Διαθξψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε έρεη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Αιέθνο Αιαβάλνο, ν νπνίνο ηνλ ΢επηέκβξην θαηέζεζε πξφηαζε θνηλήο δξάζεο έμη ζεκείσλ, ελψ θαη πξνζθάησο δήισζε κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑ΢ΟΚ φηη κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ ηνκείο θνηλήο δξάζεο ησλ δχν ρψξσλ. Ανανεωηική Πηέπςγα Τπνζηεξίδεη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε εμνπζίαο. Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ απνηεινχζε επίζεκε ζέζε ηνπ ΢ΤΝ έσο ην 2004 φηαλ ζηελ πξνεδξία ηνπ θφκκαηνο εμειέγε ν Αιέθνο Αιαβάλνο θαη εζσθνκκαηηθά επηθξάηεζε ην Αξηζηεξφ Ρεχκα. Οη Αλαλεσηηθνί ζεσξνχλ φηη ζήκεξα δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα πξνεθινγηθή ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ. Δπηκέλνπλ πάλησο φηη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ φξνη θαη πξνγξακκαηηθέο δπλαηφηεηεο γηα λα ππάξμνπλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπκκαρίεο κε ζηφρν κηα λέα θνηλσληθή πιεηνςεθία. Χο εθ ηνχηνπ αθήλνπλ αλνηρηφ ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ ζε πεξίπησζε κε απηνδπλακίαο.

ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ Απιζηεπό Ρεύμα Ζ πιεηνςεθία ηνπ ΢πλαζπηζκνχ δελ πξνηάζζεη ζηελ αηδέληα ηεο ην ζέκα ηεο νηθνινγίαο. Αληηζέησο δείρλεη πξνηίκεζε ζηα πην ηαμηθά δεηήκαηα. Αληηκεησπίδεη ηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνινγίαο σο κέησπα πάιεο θαη φρη σο εξγαιεία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ΢ην πξφγξακκα πνπ πξνρζέο εγθξίζεθε ππάξρνπλ κάιηζηα θαη ζεκεία θξηηηθήο γηα ηελ πξάζηλε

91


νηθνλνκία. Σν Αξηζηεξφ Ρεχκα απέξξηςε ζηηο εθινγέο ηνπ 2007 ηελ θνηλή θάζνδν κε ηνπο Οηθνιφγνπο Πξάζηλνπο. Υζεο ν Αιέθνο Σζίπξαο εκθαλίζηεθε επηθξηηηθφο έλαληί ηνπο δηφηη φπσο είπε «δελ κπήθαλ ζηε θσηηά φηαλ ρξεηάζηεθε», επηθαινχκελνο ην ζέκα ηνπ Διαηψλα.

Ανανεωηική Πηέπςγα Οη Αλαλεσηέο επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνινγηθή παξέκβαζε ηνπ ΢ΤΝ. ΢ην πξνγξακκαηηθφ ζπλέδξην ηνπ 2003 επέκεηλαλ γηα ηε κεηνλνκαζία ηνπ θφκκαηνο ζε ΢πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο ηεο Οηθνινγίαο θαη ησλ Κηλεκάησλ. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2007 είραλ ππνζηεξίμεη ηε δπλαηφηεηα θνηλήο θαζφδνπ κε ηνπο Οηθνιφγνπο Πξάζηλνπο. Αμεηακίνηηερ ζηιρ θέζειρ ηοςρ οι δύο πηέπςγερ Οχηε έλα βήκα πίζσ δελ έθαλαλ νη δχν θπξίαξρεο ηάζεηο ηεο Κνπκνπλδνχξνπ, κία εκέξα κεηά ην Γηαξθέο ΢πλέδξην ηνπ θφκκαηνο πνπ ελέθξηλε κε πνζνζηφ 81,5% ην πξφγξακκα ηνπ ΢πλαζπηζκνχ. Χζηφζν επηθξάηεζαλ νη ρακεινί ηφλνη θαη απνθεχρζεθαλ νη θξαζηηθέο αθξφηεηεο ηνπ πεξαζκέλνπ ηξηεκέξνπ. Σν ΢πλέδξην ηειείσζε, ην ράζκα παξέκεηλε. Ο Αιέμεο Σζίπξαο θαιεί ην ΠΑ΢ΟΚ λα «εγθαηαιείςεη» ηε ζθφπηκε αζάθεηα, ν Φψηεο Κνπβέιεο αξλείηαη ην ζησπεηήξην θαη ν Νίθνο Υνπληήο πεξηκέλεη ηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο γηα λα ηαμηδέςεη ζην Δπξσθνηλνβνχιην. O πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο Αιέμεο Σζίπξαο επαλέιαβε πσο είλαη αλνηρηφο ζηνλ δηάινγν γηα ζπλεξγαζίεο κε άιια θφκκαηα, σζηφζν κηιψληαο ζηελ ηληεξλεηηθή ηειεφξαζε «ΣV Υσξίο ΢χλνξα» δηεπθξίληζε ζε φ,ηη αθνξά ην ΠΑ΢ΟΚ πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ην ρσξίδνπλ απφ ηνλ ΢ΤΝ θαη θάιεζε γηα κία αθφκε θνξά ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο λα πεη θαζαξά ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα εγθαηαιείςεη ηε ζθφπηκε αζάθεηα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν επηθεθαιήο ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο Φψηεο Κνπβέιεο, φπσο ήδε είρε πξναλαγγείιεη κέζσ ησλ «ΝΔΧΝ» ιέγνληαο φηη θαλέλαο δελ ζα ηνπ επηβάιεη ζησπεηήξην, επαλήιζε ζηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα ζέκαηα ησλ 92


ζπλεξγαζηψλ επηζεκαίλνληαο ζην ξαδηφθσλν ηνπ Αlpha φηη «φζν ιάζνο είλαη ν άθξαηνο θπβεξλεηηζκφο, άιιν ηφζν ιάζνο είλαη ε πεξηραξάθσζε ηεο Αξηζηεξάο ζηηο γξακκέο ηνπ θφκκαηνο».

΢ηη... γαλαπία ο Αλαβάνορ

Αίζζεζε πξνθάιεζε ζην ζψκα ησλ ζπλέδξσλ ε απνπζία ηνπ Αιέθνπ Αιαβάλνπ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ- λα ζεκεησζεί φηη ν πξψελ πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο εκθαλίζηεθε γηα ιίγε ψξα κφλν ηε δεχηεξε εκέξα θαη θάζεζε κφλνο ηνπ ζηα πίζσ θαζίζκαηα ηεο αίζνπζαο. Πνιινί έιεγαλ φηη δελ είλαη πνιηηηθά νξζφ ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ λα κελ έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην ελφο θφκκαηνο ηνπ νπνίνπ εγείην κέρξη πξηλ απφ έλαλ ρξφλν, ελψ άιινη ζρνιίαδαλ πσο ν Αι. Αιαβάλνο απέθπγε λα «λνκηκνπνηήζεη» κε ηελ παξνπζία ηνπ ην πξφγξακκα ηνπ ΢ΤΝ γηαηί «ζθνπφο ηνπ είλαη λα πξνηάμεη ηα 15 ζεκεία πάιεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ.

93


Γεν ανέβηκε ζηο βήμα ηος ομιληηή ζηο Γιαπκέρ ΢ςνέδπιο ηος ΢ΤΝ ο Αλ. Αλαβάνορ. Ο πξφεδξνο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ πέξαζε απφ ην ρψξν ηνπ ζπλεδξίνπ, άθνπζε αξθεηνχο νκηιεηέο, ζπλνκίιεζε κε θάπνηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη απνρψξεζε. «Αθήλεη ην πεδίν ειεχζεξν ζηνλ πξφεδξν ηνπ θφκκαηνο», έιεγαλ ζηελνί ηνπ ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ηφληδαλ φηη ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Α. Σζίπξα γηα ην θείκελν ηεο νκηιίαο

Μεηά απν ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΢ΤΝ, αξρίδεη ε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο, αιιά θαη ηεο θνηλνπνίεζεο ζηα θφκκαηα, ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο, ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ζε ζπιινγηθφηεηεο. Θα είλαη, ινηπφλ, κηα ζπλερήο θαη επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία δχκσζεο κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θφζκν θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο.

΢ηνλ ΢ΤΝ ζρεδηάδνπλ ηε δεκηνπξγία λέαο επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε πνπ ζπλέηαμαλ ην πξφγξακκα αιιά θαη πξφζσπα πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ ζα δεκηνπξγεζεί επηηξνπή νηθνλνκνιφγσλ πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δνπιεηάο, ε νπνία, φπσο εηπψζεθε, δελ ζα ζπζηαζεί κε απζηεξψο θνκκαηηθά θξηηήξηα.

94


ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΗΑΡΚΟΤ΢ ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ

ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΢ηα πιήλ ηνπ ΢πλεδξίνπ είλαη ε θαηαςήθηζε ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο γηα ελαιιαθηηθφ ρξφλν ζεηείαο ηνπ επξσβνπιεπηή ζηα δπφκηζε ρξφληα.

΢ηα πιήλ επίζεο θαη ε θαηαςήθηζε ηεο πξφηαζεο απφ ηηο γπλαίθεο ζχλεδξνπο γηα ηελ αλάδεημε γπλαίθαο επξσβνπιεπηή βάζεη πνζφζησζεο. Θεσξήζεθε κεγάιν ιάζνο ε φιε πξνζπάζεηα παξνπζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απφ ηηο γπλαίθεο ζπλέδξνπο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζην θείκελν πνπ παξνπζίαζαλ, απνθάζηζαλ λα κελ δερζνχλ ππνγξαθέο ζπκπαξάζηαζεο απφ ηνπο άλδξεο ζχλεδξνπο.

ΘΔΣΗΚΑ

΢ηα ζεηηθά ε ππεξςήθηζε ην λα βξίζθεηαη ζηέιερνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηελ δεχηεξε εθιφγηκε ζέζε ηνπ επξσςεθνδειηίνπ, αλαβαζκίδνληαο έηζη ηελ ελ γέλεη ζπκκαρία ηνπ ΢ΤΝ/΢ΤΡΗΕΑ. ΢ηα ζεηηθά επίζεο ην γεγνλφο φηη γηα κηα αθφκα θνξά, απνθιείζζεθε ε πξνεθινγηθή ή κεηεθινγηθή ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ, ελψ απνθαζίζζεθε λα δσζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΢ΤΝ/΢ΤΡΗΕΑ ζηηο θηλεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Θεηηθφο επίζεο ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπλέδξσλ γηα ηελ εμέγεξζε ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη ηδίσο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο λενιαίαο.

95


Καη φπσο θάζε ζπλέδξην πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ…έηζη θαη ζε απηφ ππήξμαλ αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο ζηα πνιηηηθά “πεγαδάθηα” ζηνλ πάλσ φξνθν ηελ ψξα ηνπ θαθέ. Δθεί πάληα xηππά ε δίδπκε θαξδηά ησλ ζπλεδξίσλ. Μεηαμχ θαθέ θαη ηζηγάξνπ αλαιχνληαη φια ηα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, αλάκεζα ζε γέιηα θαη εθαηέξσζελ πεηξάγκαηα. Γηαηη ε ελαζρφιεζε κε ηα θνηλά, κε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «πνιηηηθή» πξέπεη λα πεξηέρεη ζηνηρεία εξσηηθήο πξάμεο. Δλα ηζηγάξν πξίλ, έλα ηζηγάξν κεηά…ή έλα θαθέ πξίλ…γηα λα «ηζηησζνχλ» ηα λεχξα ζνπ; Οπσο θαη λαρεη φινη ζπκθσλνχκε ζην έλα ηζηγάξν κεηά. Δ…ζε απηφ δελ ππάξρνπλ πιεηνςεθίεο θαη κεηνςεθίεο

ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΓΖΜΟΦΖΦΗ΢ΜΑΣΟ΢ ΚΑΗ ΢ΥΖΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΔΤΡΧΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΢ηηο 29 Οθησβξίνπ 2008 ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΢ΤΝ απνθαζίζηεθε γηα πξψηε θνξά λα ζρεκαηηζηεί επξσςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη φρη ηνπ ΢ΤΝ, φπσο ζπλέβε ζηηο επξσεθινγέο ηνπ 2004. Ηδηαίηεξε ζεκαζία είρε ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ “δεκνςεθίζκαηνο”, πνπ πξνβιέπεηαη εληφο ηνπ ΢ΤΝ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ, απφ ηνλ Ηαλνπάξην πνπ πξνβιεπφηαλ λα γίλεη, κεηαηίζεηαη πηζαλφηαηα γηα ηνλ Μάξηην. Δπίζεο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί πνηεο είλαη νη δηαζέζεηο ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ- ησλ ιεγφκελσλ ζπληζησζψλ- πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ. ΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ έρνπλ αληαιιαγεί ηέζζεξα θείκελα, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο ηνπο ελ φςεη ησλ επξσεθινγψλ. Δθείλν πνπ σζηφζν ζα έρεη ελδηαθέξνλ είλαη πνηεο ζέζεηο ζα θαηαιάβνπλ ζην ςεθνδέιηην νη ππνςήθηνη ηνπ ΢ΤΝ πνπ ζα αλαδεηρηνχλ κέζσ “δεκνςεθίζκαηνο” θαη πνηεο ζέζεηο νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Κάπνηα ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ ζεσξνχλ φηη είλαη εθηθηφ θαη πξέπεη λα πξνηαζεί

96


νη δχν πξψηεο ζέζεηο λα αλήθνπλ ζηα ζηειέρε πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην θφκκα ηνπο. Απφ ηελ ηξίηε ζέζε θαη κεηά ζα πξνηαζεί νη ππνςήθηνη λα ελαιιάζζνληαη.

΢ΤΓΚΡΟΣΖ΢Ζ ΔΤΡΧΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ Σε ζπδήηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ επξσςεθνδειηίσλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ αιιά θαη ηε ιίζηα ησλ εζληθψλ εθινγψλ άλνημε ν Αι. Σζίπξαο. ΢ηφρνο ηνπ, λα κελ βξεζεί ην θφκκα ηνπ απξνεηνίκαζην ζε πεξίπησζε απξφβιεπησλ εμειίμεσλ. 

΋ζνλ αθνξά ην ςεθνδέιηην ησλ Βξπμειιψλ, ε εηθφλα μεθαζαξίδεη. Σν ζελάξην πνπ ηνλ ήζειε πξνζσπηθά επηθεθαιή γηα ηελ Δπξσβνπιή έθιεηζε νξηζηηθά χζηεξα απφ ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Α. Αιαβάλν. Κάηη ηέηνην ζα άθελε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΢ΤΝ αλνηρηφ ζε θξηηηθή γηα “πνιππξαγκνζχλε”. Δλψ θαη ε πξφηαζε λα ηεζεί επηθεθαιήο ηνπ ςεθνδειηίνπ θαη λα παξαηηεζεί κεηά, ραξαθηεξίζηεθε “παιαηνθνκκαηηθή”

Έηζη

αλνίγεη

ν

δξφκνο

γηα

ηελ

δηελέξγεηα

ηνπ

εζσθνκκαηηθνχ

δεκνςεθίζκαηνο, απφ ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθσζεί ε ζεηξά ηεο επξσιίζηαο, ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ. Πεξίπνπ 22.000 κέιε ηνπ θφκκαηνο ζα ςεθίζνπλ απφ εληαίν θαηάινγν κέρξη 5 ππνςεθίνπο θαη ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηνπο δπν πξψηνπο: Ο λπλ επξσβνπιεπηήο Γ. Παπαδεκνχιεο έρεη δηακελχζεη ζηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εζληθή βνπιή θαη νηη επηζπκεί κηα δεχηεξε επξσζεηεία. 

΋ζνλ αθνξά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ εζληθή ιίζηα, κηα παξάγξαθνο ηνπ θαηαζηαηηθνχ παξαιίγν λα “αλάςεη θσηηέο”. ΢ε απηή αλαθέξεηαη νηη φπνηνο βνπιεπηήο ζπκπιεξψζεη δπν ηεηξαεηίεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ζέζεη εθ λένπ ππνςεθηφηεηα.

97


ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Κάζε κέινο ηνπ θφκκαηνο κπνξεί λα επηιέμεη έσο ηξεηο ππνςήθηνπο απν ηνπο 12 πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εζσθνκκαηηθή δηαδηθαζία. Απηφ ζα γίλεη κε ζεηξά πξνηίκεζεο.Γειαδή ν ςεθνθφξνο, κέινο ηνπ ΢ΤΝ ζα ςεθίζεη επηιέγνληαο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηξεηο ππνςεθίνπο ηεο αξεζθείαο ηνπ. ΋πνηνο ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο „πξψηεο‟ πξνηηκήζεηο, ζα αλαδεηρζεί πξψηνο θαη ηαπηφρξνλα ζα είλαη θαη επηθεθαιήο ηνπ ςεθνδειηίνπ ηνπ ΢ΤΝ. ΋πνηνο ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο „δεχηεξεο‟ πξνηηκήζεηο, ζα αλαδεηρζεί δεχηεξνο θαη ζα θαηαιάβεη ηελ Σξίηε ζέζε ζην επξσςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Με αλάινγν ηξφπν ζα εθιεγεί ν ηξίηνο, πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ Πέκπηε ζέζε ζην ςεθνδέιηην ηνπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο. Δ΢ΧΚΟΜΜΑΣΗΚΟ

ΓΖΜΟΦΖΦΗ΢ΜΑ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΚΑΣΑΡΣΗ΢Ζ

ΣΖ΢

ΔΤΡΧΛΗ΢ΣΑ΢ ΢ηηο 7 θαη 8 Μαξηίνπ ζηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο ή ηηο πνιηηηθέο θηλήζεηο ηνπ ΢ΤΝ ζηήζεθαλ 500 πεξίπνπ θάιπεο. Πξνζήιζαλ θαη ςήθηζαλ 1200 κέιε ηνπ θφκκαηνο απφ ηα 16000 παλειιαδηθά πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, γηα λα αλαδείμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο επηθείκελεο επξσεθινγέο. Ζ ζπκκεηνρή αλήιζε ζε πνζνζηφ 75%, ηα ¾ δειαδή ησλ κειψλ ηνπ ΢ΤΝ.

Τπoςεθηφηεηεο Τπνςεθηφηεηα έζεζαλ νη Γ. Γεσξγάηνο, Φ. Γνπξγνχξε, Ν. Θενδσξαθνπνχινπ, Β. Μαπξέινο, Δι. Μπηζηαμή, Ν. Μπνπβφιηαο, Γ. Νηθνιαίδεο, Γ. Παπαδεκνχιεο, Υ. Πηιάιεο, Ν. Πνιίηνπ, Π. Σξηγάδεο θαη Ν. Υνπληήο. Πξαγκαηηθή κάρε γηα ηελ πξψηε ζέζε έδσζαλ ν κέρξη ηψξα επξσβνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο Γ. Παπαδεκνχιεο θαη ν Ν. Υνπληήο γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΢ΤΝ.

98


Μεηξνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνλ ΢ΤΝ γηα ην επξσςεθνδέιηην Μεηά ην δηαξθέο ΢πλέδξην ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ν ΢ΤΝ ζα πεξάζεη άιιν έλα „„θξαο ηεζη‟‟. Παπαδεκνχιεο θαη Υνπληήο δηεθδηθνχλ ηελ πξψηε ζέζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςήθησλ επξσβνπιεπηψλ. Δρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη ππνςήθηνη ηνπ ΢ΤΝ ζα θαηαιάβνπλ ηελ πξψηε, ηξίηε, πέκπηε (θαη νχησ θαζ' εμήο) ζέζε ζην επξσςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, ηα 15.000 κέιε ηνπ ΢ΤΝ θαινχληαη λα ςεθίζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ηεο αξεζθείαο ηνπο. Κάζε κέινο ηνπ θφκκαηνο κπνξεί λα επηιέμεη έσο ηξεηο ππνςήθηνπο, απφ ηνπο 12 πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εζσθνκκαηηθή δηαδηθαζία. Απηφ ζα γίλεη κε ζεηξά πξνηίκεζεο. Γειαδή ν ςεθνθφξνο, κέινο ηνπ ΢ΤΝ, ζα ςεθίζεη επηιέγνληαο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηξεηο ππνςήθηνπο ηεο αξεζθείαο ηνπ. Οπνηνο ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο «πξψηεο» πξνηηκήζεηο, ζα αλαδεηρηεί πξψηνο θαη ηαπηφρξνλα ζα είλαη θαη επηθεθαιήο ηνπ ςεθνδειηίνπ ηνπ ΢ΤΝ. Οπνηνο ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο «δεχηεξεο» πξνηηκήζεηο -ζηελ πεξίπησζή ηνπ νη «πξψηεο» πξνηηκήζεηο ζα πξνζηεζνχλ ζηηο δεχηεξεο- ζα αλαδεηρζεί δεχηεξνο θαη ζα θαηαιάβεη ηελ ηξίηε ζέζε ζην επξσςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Με αλάινγν ηξφπν ζα εθιεγεί ν ηξίηνο, πνπ θαηαιάβεη ηελ πέκπηε ζέζε ζην ςεθνδέιηην ηνπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο. Τπνςήθηνη ηνπ ΢ΤΝ είλαη νη: Γεξάζηκνο Γεσξγάηνο, Φαλή Γνπξγνχξε, Ναηάζα Θενδσξαθνπνχινπ, Βαζίιεο Μαπξέινο, Διέλε Μπηηζαμή, Νίθνο Μπνλνβφιηαο, Γξεγφξεο Νηθνιαΐδεο, Γεκήηξεο Παπαδεκνχιεο, Υξήζηνο Πηιάιεο, ΢ηέιια (Νάλε) Πνιίηνπ, Πάλνο Σξηγάδεο θαη Νίθνο Υνπληήο. Οη ππνςήθηνη πξνέξρνληαη απ' φιεο ηηο ηάζεηο ηνπ ΢ΤΝ. Σφζν δειαδή ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο φζν θαη ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο. Ο Νίθνο Υνπληήο δήισζε (ζηελ «Απγή») φηη επηζπκεί ηελ εθινγή ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα λα ζπκβάιεη «ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ καο απνθάζεσλ απφ άιιε ζέζε, κε ηελ έγθξηζε ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο θαη ηειηθά ηελ ςήθν ησλ πνιηηψλ». Ο Γεξάζηκνο Γεσξγάηνο θαη ε Φαλή Γνπξγνχξε, κέιε ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΢ΤΝ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα, κε θνηλή δήισζή ηνπο έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ λπλ επξσβνπιεπηή Γεκήηξε Παπαδεκνχιε.

99


Σν ςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, κε ηνπο 22 ππνςήθηνπο γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζα είλαη έηνηκν ακέζσο κεηά ηηο 5 Απξηιίνπ νπφηε ζα ζπλεδξηάζεη θαη ε Παλειιαδηθή ΢χζθεςε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Δθεί αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ππνςεθηφηεηεο γηα ηελ δεχηεξε θαη ηέηαξηε ζέζε ηνπ ςεθνδειηίνπ.

Απνηειέζκαηα Γεκνςεθίζκαηνο Σν απνηέιεζκα ηεο κάρεο δελ ήηαλ εχθνιν. Ο Ν. Υνπληήο ππεξίζρπζε ηνπ Γ. Παπαδεκνχιε κε 800 πεξίπνπ ςήθνπο θαη θαηέιαβε έηζη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ επξσιίζηα θαη εθπξνζσπεχεη ην αξηζηεξφ ξεχκα ηνπ θφκκαηνο. Ο Γ. Παπαδεκνχιεο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αλαλεσηηθή πηέξπγα θαηέιαβε ηελ Σξίηε ζέζε. Σελ πέκπηε ζέζε θαηέιαβε ν Π. Σξηγάδεο, ελψ ηηο ελδηάκεζεο, δειαδή ηε δεχηεξε, ηελ ηέηαξηε θαη ηελ έθηε ζέζε ζα θαηαιάβνπλ ππνςήθηνη, πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Οη ςήθνη ηεο λενιαίαο ηνπ ΢ΤΝ ήηαλ θαζνξηζηηθνί γηα ηελ εθινγή ηνπ Ν. Υνπληή, ν νπνίνο έιαβε 770 ςήθνπο, ελψ ν Γ. Παπαδεκνχιεο κφιηο 108. Οη άιινη 10 ππνςήθηνη(πιελ Ν. Υνπληή θαη Γ. Παπαδεκνχιε) έιαβαλ απφ θνηλνχ 902 «πξψηεο πξνηηκήζεηο», δειαδή 100 πεξηζζφηεξεο απφ ηε δηαθνξά ησλ δχν κνλνκάρσλ. Αο ζεκεησζεί, φηη ππήξραλ θαη 164 ςεθνδέιηηα ιεπθά θαη άθπξα. Αλάκεζα ζηηο δχν ηάζεηο ηνπ θφκκαηνο δεκηνπξγήζεθε αληηπαξάζεζε, πςψζεθαλ νη ηφλνη θαη νη δηαθνξέο ηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε. ΠΡΧΣΟ΢ Ο ΥΟΤΝΣΖ΢ ΜΔ ΜΗΚΡΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΠΑΓΖΜΟΤΛΖ Σν εζσθνκκαηηθφ «δεκνςήθηζκα» ηνπ ΢ΤΝ γηα ηε ζεηξά αλάδεημεο ησλ ππνςεθίσλ επξσβνπιεπηψλ αληί λα ιεηηνπξγήζεη εθηνλσηηθά, χςσζε ηνπο ηφλνπο ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ ηάζεσλ: ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο θαη ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο. Οη δχν πιεπξέο βξέζεθαλ αληηκεησπεο ζην πιαίζην ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο θαη εθεί κε αθνξκή ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο εζσθνκκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηέζεθαλ νη δηαθνξέο ηνπο πξνο ζπδήηεζε.

100


. «ΓΗΣΣΖ Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΦΖΦΗ΢ΜΑΣΟ΢ ΢ηειέρε ηνπ ΢ΤΝ σζηφζν, πνπ πξφζθεηληαη ζην Αξηζηεξφ Ρεχκα θαη είλαη θνληά ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ, έιεγαλ φηη «δελ πθίζηαηαη ζέκα εθηφπηζεο θαλελφο» θαη «δελ πθίζηαηαη ζέκα επίζεζεο ζηνλ Φψηε Κνπβέιε. Γελ αλνίμακε εκείο ηέηνην ζέκα. Με ηεηξηκκέλν ηξφπν απαληήζακε ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε, δειψλνληαο ζεβαζκφ ζε φζα πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ. Αλ θάπνηνο έρεη δηαθνξεηηθή απάληεζε γη' απηφ ην ζέκα, αο ηε δψζεη. Δίλαη εθ ηνπ πνλεξνχ φζα ιέγνληαη. Γελ θπλεγάεη θαλέλαο, θαλέλαλ». Οη δχν πιεπξέο εξκήλεπζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην απνηέιεζκα ηνπ εζσθνκκαηηθνχ «δεκνςεθίζκαηνο». ΢ηειέρε ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο ηφληδαλ φηη επξφθεηην γηα θαζαξή λίθε ηνπ Νίθνπ Υνπληή, πνπ θέξδηζε κε δηαθνξά 800 ςήθσλ. Καη απηφ, πξνζέζεηαλ, ζπλέβε ελψ ε ζπκκεηνρή έθηαζε ην πξσηνθαλέο πνζνζηφ 76%. «Οηαλ ην ιφγν έρνπλ ηα κέιε, ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα κηιά γηα εθθαζαξίζεηο», έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά. Οη ίδηνη εμεγνχζαλ φηη ε απφθαζε γηα ηε ζεηξά ησλ ππνςήθησλ επξσβνπιεπηψλ, πνπ ειήθζε ζην Γηαξθέο ΢πλέδξην, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηψξα. Γειαδή νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΢ΤΝ ζα ιάβνπλ, φπσο έρεη απνθαζηζηεί, ηηο ζέζεηο 1, 3 θαη 5 ηνπ επξσςεθνδειηίνπ. Κάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ ζα ιάβνπλ ηηο ζέζεηο 2, 4 θαη 6. «Πξφθεηηαη γηα απφθαζε λα πάκε σο ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επξσεθινγέο», έιεγαλ.

Απφςεηο Φ. Κνπβέιε Ο Φ. Κνπβέιεο ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο δήισζε „‟Τπάξρεη αιιαγή ζπζρεηηζκψλ εληφο ηνπ ΢ΤΝ‟‟. Δίπε ραξαθηεξηζηηθά, φηη «ε δηαθνξά καξηπξά φηη νη ζπζρεηηζκνί νη νπνίνη δηακνξθψλνληαη ζηε βάζε ηνπ θφκκαηνο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο πνπ θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ηα θίιηξα ηεο επηινγήο αληηπξνζψπσλ γηα ηα ζπλέδξηα». Δπαλέιαβε φηη «θάπνηνη ζέινπλ λα μεθαζαξίζνπλ θαηαζηάζεηο». Γηα ην γεξκαληθφ εθινγηθφ ζχζηεκα είπε, φηη είλαη

101


θαιχηεξν απφ ην ηζρχνλ θαη πξφζζεζε «βεβαίσο επηκέλσ φηη, εάλ δελ ππήξρε ε απιή αλαινγηθή ζα έπξεπε λα ηελ εθεχξνπκε».

Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εζσθνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην φηη ην ςεθνδέιηην γηα ηηο επξσεθινγέο δελ απνηειεί πξνεδξηθφ ξνπζθέηη« εμέθξαζε ν Αιέμεο Σζίπξαο, ζε δειψζεηο ηνπ γηα ηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο. Ηθαλνπνίεζε δήισλαλ θαη νη »κνλνκάρνη" γηα ηελ πξψηε ζέζε ηνπ ςεθνδειηίνπ Ν.Υνπληήο θαη Γ.Παπαδεκνχιεο. "Δίκαη ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ ν ΢πλαζπηζκφο είλαη ην κφλν θφκκα πνπ ε θαηάξηηζε ηνπ ςεθνδειηίνπ γηα ηηο επξσεθινγέο είλαη κηα ππφζεζε πνπ αλήθεη ζηα κέιε ηνπ θφκκαηνο", ηφληζε ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ. Ο θ. Σζίπξαο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αζξφα πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο ζηε δηαδηθαζία, ζεκεηψλνληαο φηη "είκαζηε πξσηνπφξνη ζε δεηήκαηα δεκνθξαηίαο, είκαζηε έλα θφκκα ησλ κειψλ καο θαη απηφ καο θάλεη ηδηαίηεξα ππεξήθαλνπο". Ο θ. Σζίπξαο επαλέιαβε φηη νη επξσεθινγέο είλαη κηα ζεκαληηθή επθαηξία λα θαηαγξαθεί ζηελ θάιπε ε αλαηξνπή ησλ πνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ. "Να είλαη εθινγέο πνπ ζα ζηείινπλ έλα κήλπκα ειπίδαο, φηη νη ζπζρεηηζκνί έρνπλ αιιάμεη θαη ν δηθνκκαηηζκφο έρεη ππνζηεί κηα πνιχ ζεκαληηθή ήηηα", ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ. Ο επξσβνπιεπηήο (θαη ππνςήθηνο ζην λέν επξσςεθνδέιηην) Γ. Παπαδεκνχιεο ζε δήισζή ηνπ αλέθεξε φηη ην δεηνχκελν είλαη έλα δπλαηφ επξσςεθνδέιηην, ελψ ν Γξακκαηέαο ηνπ ΢ΤΝ θαη ππνςήθηνο γηα ην επξσςεθνδέιηην Ν. Υνπληήο ζεκεψζε φηη " ζε ζπλζήθεο γεληθεπκέλεο θξίζεο, φπνπ εθηφο ησλ άιισλ, επηρεηξείηαη ε ππνλφκεπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δεκνθξαηίαο, ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ επξσβνπιεπηψλ απφ ηα κέιε ηνπ θφκκαηνο απνηειεί πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ πνιηηηθή ηνπ ηφπνπ".

102


Νέεο αηρκέο Αλαλεσηηθψλ ζηνλ ΢ΤΝ Με ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα λα απνθαιεί "εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο" ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκήηξε Παπαδεκνχιε, ζεσξεί επίζεο άθαηξε ηελ επίθιεζε θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ "γηα λα θαιιηεξγεζεί ε ηδέα ηνπ εμνβειηζκνχ ηνπ Φψηε Κνπβέιε". "Ζ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα θαη ν Φψηεο Κνπβέιεο ζα είλαη παξφληεο ζην θφκκα θαη ζηελ θνηλσλία κε ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε, ππεξαζπηδφκελνη ηνλ ζχγρξνλν θαη αλαλεσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ΢ΤΝ", ππνγξακκίδνπλ νη Αλαλεσηηθνί. Αιιαγή γξακκήο ηνπ ΢ΤΝ δεηνχλ νη «Αλαλεσηηθνί» Αιιε κηα ζπλάληεζε, ζην πιαίζην εθηφλσζεο ηεο δηακάρεο κεηαμχ ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο θαη ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Αιέμε Σζίπξα. Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ ζπλαληήζεθε κε ηνλ επξσβνπιεπηή Γεκήηξε Παπαδεκνχιε θαη ζπδήηεζαλ θπξίσο γηα ηηο επξσεθινγέο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ψζηε λα εμνκαιπλζεί ην εζσθνκκαηηθφ θιίκα θαη λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ εθινγηθφ απνηέιεζκα. Χζηφζν, θάπνηα ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα ηελ ίδηα πεξίνδν δήισλαλ φηη ν θφζκνο πνπ ζηεξίδεη ην θφκκα ζηέιλεη «κήλπκα γηα ηελ πνιηηηθή γξακκή θαη δεηά ζηξνθή». Οπσο ιέλε, ν θφζκνο δεηά λα ηνπνζεηεζεί ν ΢ΤΝ ζην ζέκα ηεο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη λα δηνξγαλψζεη εθδειψζεηο φπνπ ζα εμεγεί ηηο ζέζεηο ηνπ κε ζαθήλεηα. Πάλησο, ε απφθαζε γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα έρνπλ νη ππνςήθηνη ηνπ ΢ΤΝ (1ε, 3ε) θαη νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ (2ε, 4ε) είλαη ήδε εηιεκκέλε απφ ην δηαξθέο ζπλέδξην πνπ έγηλε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ. Απηφ πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ην ζχλνιν ησλ ζηειερψλ ηνπ ΢ΤΝ είλαη ε ζπλερηδφκελε πηψζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα πνζνζηά ηνπ θφκκαηνο ζηηο δεκνζθνπήζεηο. Πνζνζηά πνπ πιένλ απέρνπλ αξθεηά απφ ηα δηςήθηα λνχκεξα ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλακέλεηαη ην επφκελν δηάζηεκα λα γίλνπλ πνιιέο

103


εθδειψζεηο φπνπ ηα θνξπθαία ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ ζα πξνζπαζήζνπλ λα αιιάμνπλ ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ. ΠΑΠΑΓΖΜΟΤΛΖ΢ ΚΑΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ «Ο θ. Καξακαλιήο πηπηιίδεη ηελ θαξακέια ηεο ζπλαίλεζεο, ρσξίο λα πξνηείλεη ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν», δήισζε ν επξσβνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ Γεκήηξεο Παπαδεκνχιεο. ΢ρνιηάδνληαο ηηο δειψζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ, πνπ δήηεζε «ζπλαίλεζε», πξφζζεζε: «Σν κφλν πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πξσζππνπξγφ είλαη λα παξακείλεη γαληδσκέλνο ζηελ εμνπζία, γηα λα ζπλερίζεη ηε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ηνπ, ξίρλνληαο φια ηα βάξε ηεο θπβεξλεηηθήο απνηπρίαο ζηηο πιάηεο ησλ θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ».

ΥΟΤΝΣΖ΢: Δπηδεηλψλνπλ ηελ θξίζε «Οη εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, φζν ζπλέξρνληαη, κε ηηο απνθάζεηο ηνπο επηδεηλψλνπλ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε», ζρνιίαζε ν γξακκαηέαο ηνπ ΢ΤΝ Νίθνο Υνπληήο, αλαθεξφκελνο ζην απνηέιεζκα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ Βξπμειιψλ. Ο ίδηνο κίιεζε γηα «ην κεγαιχηεξν λαπάγην ηεο ζπλφδνπ» θαη ραξαθηήξηζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηνλ Διιελα πξσζππνπξγφ «αλίθαλνπο λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζηνηρεηψδε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ρψξαο».

104


΄΄ΣΑ... ΣΟΤ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ...΄΄ Έλα απν ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, ην νπνίν απαζρνιεζε θαη ην Γηαξθέο ΢πλέδξην ήηαλ θαη ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ κε αξρή θαη απνθνξχθσκα ηελ δνινθνλία ηνπ δεθαπεληάρξνλνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ. Ζ θξηηηθή πνπ δέρζεθε ν ΢ΤΡΗΕΑ ήηαλ δξηκεία, κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΢ΤΝ λα ππεξακχλεηαη επζέσο ησλ επηινγψλ ηεο εγεζίαο αιια θαη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ηεο λενιαίαο.

΢ΤΝ – ΢ΤΡΗΕΑ ΜΔΣΑ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Οηαλ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ, μέζπαζαλ νη κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο ησλ λέσλ, ν ΢ΤΝ θη ν ΢ΤΡΗΕΑ βξέζεθαλ ζην ζηφραζηξν φισλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, θαηεγνξνχκελνη φηη είηε ππνζάιπνπλ είηε θαιχπηνπλ είηε ρατδεχνπλ ηνπο θνπθνπινθφξνπο θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνμελνχζαλ. Ο ΢ΤΝ θη ν ΢ΤΡΗΕΑ πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ κηα άιιε δηάζηαζε, λα εμεγήζνπλ δειαδή κε φξνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ηα θαηλφκελα θαη λα κε κείλνπλ κφλν ζηελ θαηαδίθε.Σν ίδην θάλνπλ θαη κεηέπεηηα, πνπ ζρεδηάδεηαη ν λένο επηρεηξεζηαθφο ξφινο ηεο Αζηπλνκίαο, κε κεγαιχηεξε αζηπλφκεπζε, κε πεξηζζφηεξα αζηπλνκηθά κέηξα. Απφ ηνλ Γεθέκβξην, κεηά ηελ νινκέησπε επίζεζε, ν ΢ΤΝ-΢ΤΡΗΕΑ ιφγσ ηεο κεξνιεπηηθήο ή πιεκκεινχο πξνβνιήο ησλ ζέζεψλ ηνπ απφ αξθεηά ΜΜΔ, είδε ηε δεκνζθνπηθή επηξξνή ηνπ λα κεηψλεηαη. Άλ πξνζηεζνχλ νη επηπηψζεηο γεληθφηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ εληείλεηαη έθηνηε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, φπσο ζπκβαίλεη ζε παξφκνηεο πεξηφδνπο ηζηνξηθά, ν θφζκνο δείρλεη ηάζεηο πξνο ζπληεξεηηθνπνίεζε θη απηφ ζεκαίλεη φηη ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηα κεγάια θφκκαηα θαη εληζρχεηαη ν δηθνκκαηηζκφο.

105


‘‘ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ ΢ΤΝ’’ Πξνβιήκαηα φκσο αληηκεηψπηζε ν ρψξνο απηφο ηεο Αξηζηεξάο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ηζσο νη αληηδξψληεο λα ζεσξνχλ ηνλ αληηθνκθνξκηζκφ απέλαληη ζηελ επξεία απφ πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηάζε ηεο «θαηαδίθεο» σο ζηνηρείν μερσξηζηφ, πνπ νδεγεί, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζθέςε, ζε ξήμεηο. Μα ε ίδηα ε ζπγθξφηεζε θαη ε πνιηηηθή ηνπ ΢ΤΝ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε ξήμε.

ΣΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΖ΢ ΑΤΓΖ΢… Σν εκεξνιφγην ηεο Απγήο, αθηεξσκέλν ζηνλ αδηθνρακέλν Αιέμε Γξεγνξφπνπιν, πεξηέρεη 70 θσηνγξαθίεο θαη ζπλζήκαηα απφ φια ηα γεγνλφηα θαζψο θαη θσηνγξαθίεο απφ ηηο εθδειψζεηο δηεζλνχο ζπκπαξάζηαζεο. Γηα ην ζέκα, ν βνπιεπηήο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ Γ. ΢ηξαηνχιεο δήισζε ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ΑΝΣ1 φηη «ε Απγή, κε ην εκεξνιφγηφ ηεο, απνηχπσζε πηζηά, ρσξίο ινγνθξηζία, ηηο εηθφλεο θαη ηα ζπλζήκαηα ηεο Γεθεκβξηαλήο εμέγεξζεο ηεο λενιαίαο, φπσο εμάιινπ έθαλαλ κε εηδηθά αθηεξψκαηά ηνπο πνιιέο άιιεο εθεκεξίδεο ηεο ρψξαο καο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Δάλ ην ΛΑΟ΢ θαη ε θα. Καλέιιε νλεηξεχνληαη θνηλσλίεο απφιπηεο ινγνθξηζίαο, απηφ είλαη δηθφ ηνπο πξφβιεκα». «Απνηππψλνπκε ηνλ Γεθέκβξε ησλ 15ξεδσλ κε θσηνγξαθίεο απφ εηξεληθέο δηαδειψζεηο, πνξείεο πνπ πλίγεθαλ απφ ηα δαθξπγφλα ηεο Αζηπλνκίαο, πεξηθπθιψζεηο αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ, ράπεληλγθο, αιιά θαη εθδειψζεηο βίαο. ΋ια απηά ζπλέβεζαλ ηνλ Γεθέκβξε. Δκείο δελ ινγνθξίλνπκε» δήισζε ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο, Ν.Φίιεο. ‘ΔΠΗΘΔ΢Ζ’ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΣΖ΢ ΑΤΓΖ΢ Ζ επίζεζε ελαληίνλ ηεο Απγήο πξνήιζε απν ηελ ηξηθέθαιε ζπκκαρηα θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ , ηνπ ΛΑΟ΢ θαη ηνπ ΚΚΔ.Σν εκεξνιφγην ελφριεζε δηνηη ε Απγή εμαξρήο παξαθνινχζεζε ηα γεγνλφηα θαη αλαδήηεζε ην κήλπκα ηνπο.

106


Οη αληηδξάζεηο έθζαζαλ σο ηελ Αθξφπνιε Ζ πνιπκνξθία ησλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ μεθίλεζαλ ζηε ρψξα καο κε αθνξκή ηε δνινθνλία ηνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ δελ θαίλεηαη λα έρεη φξην. Δθηφο απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο, ηα ζπιιαιεηήξηα, ηηο επηζέζεηο ζε αζηπλνκηθνχο ζηφρνπο, ηηο θαηαιήςεηο, νη αληηδξάζεηο… αλέβεθαλ κέρξη ηνλ ηεξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο. Απφ ην πιένλ δηαρξνληθφ ζχκβνιν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ επέιεμαλ λα ζηείινπλ ην δηθφ ηνπο κήλπκα θνηηεηέο θαη κέιε ηεο λενιαίαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, νη νπνίνη αλήξηεζαλ παλφ κε ηε ιέμε «Αληίζηαζε» ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά θαη γεξκαληθά). Σν παλφ ηνπνζεηήζεθε ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο Αθξφπνιεο, ψζηε λα είλαη νξαηφ απφ πνιιά ζεκεία ηεο Αζήλαο. ΢' έλα δεχηεξν παλφ νη θνηηεηέο έγξαθαλ «Πέκπηε 18 Γεθεκβξίνπ, Παλεπξσπατθή Ζκέξα Αιιειεγγχεο», θαζψο εθείλε ηε κέξα αλακελφηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθεληξψζεηο ζε αξθεηέο επξσπατθέο πφιεηο. Ζ δηακαξηπξία ζηελ Αθξφπνιε, δέρηεθε νκαδηθά ππξά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θνκκάησλ.

Ζ δνινθνλία ηνπ 15ρξνλνπ εθήβνπ ήηαλ ε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη. Οη εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο απφ ηνπο εμνξγηζκέλνπο πνιίηεο πξνζιακβάλνπλ δηαζηάζεηο εμέγεξζεο, ελψ ε θπβέξλεζε γηα κία αθφκε θνξά θαίλεηαη αλίθαλε λα θαηαλνήζεη ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπεη ε θνηλσλία, πφζν δε κάιινλ λα δηαρεηξηζηεί ηελ θξίζε πνπ έρεη μεζπάζεη.

Ζ ΢ΣΑΓΟΝΑ ΠΟΤ ΞΔΥΔΗΛΗ΢Δ ΣΟ ΠΟΣΖΡΗ Σν πνιηηηθφ θιίκα, πνπ ήηαλ ήδε βεβαξεκέλν, επηδεηλψζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηα θφκκαηα ηεο θεληξναξηζηεξάο θαη ηεο Αληηπνιίηεπζεο λα δεηνχλ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ δξαζηψλ, αιιά θαη αλάιεςε ησλ πνιηηηθψλ επζπλψλ απφ ηελ θπβέξλεζε αιιά θαη ηελ ηεξαξρία ηεο Αζηπλνκίαο. ΋η κέξεο πνπ αθνινχζεζαλ ην θφλν ηνπ 15ρξνλνπ καζεηή απφ ηνλ εηδηθφ θξνπξφ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο Δμαξρείσλ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ

107


δήζακε έλα πξσηφγλσξν θχκα νξγήο θαη ηπθιήο βίαο, πνπ ζάξσζε ηελ πξσηεχνπζα θαη ην Κέληξν ηεο Αζήλαο θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη πάξα πνιιέο άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο καο. Καη δε κπνξεί παξά λα πξνθαιεί εληχπσζε ε ζθνδξφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θχκαηνο, ε πιαηηά θαη αθαξηαία γεσγξαθηθή ηνπ επέθηαζε θαζψο θαη ην εμαηξεηηθά κεγάιν πιήζνο φζσλ ην ζπγθξνηνχζαλ… Δίλαη ρσξίο ακθηβνιία πνιχ δχζθνιν θάπνηνο λα πεξηγξάςεη ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θνηλσληθή έθξεμε ρσξίο κηα κεγάιε δφζε απζαηξεζίαο ζηελ αλάιπζε ηνπ. Καη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθά εχθνιν είηε λα επηλνήζεη κηα ζεσξία ζπλσκνζίαο πνπ εξκελεχεη ζπλνιηθά ην θαηλφκελν κε ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο αηνκηθέο ηνπ ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο, είηε πην απιά λα πξνβάιεη ηηο αθιφλεηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βεβαηφηεηεο ηνπ σο ην πξνζθνξφηεξν εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία ησλ ηεθηαηλνκέλσλ, ηα νπνία έρεη θξνληίζεη πην πξηλ λα θσηίζεη κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ηδενιεπηηθνχο πξνβνιείο. Καη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δπζηπρψο έρσ ηελ αίζζεζε φηη δηαβάδσ θαη αθνχσ αλαιχζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθσ ζηε δηάδεπμε ηεο αθξηβψο πξνεγνχκελεο πξφηαζεο. Πξνζσπηθά, κε απηήλ εδψ ηελ αλάξηεζε ζα πξνζπαζήζσ απιψο λα ζπλεηζθέξσ ζην δεκφζην δηάινγν κεξηθέο ζθέςεηο πάλσ ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο.

108


Παξ΄φια απηά ην ηειεπηαίν εμακήλν ζπλέβεζαλ θαη άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο, θαζεκηα απν ηηο νπνίεο ζηηγκάηηζαλ ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο καο.

Ζ ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΣΟΤ ΢ΤΝ ΝΑ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΣΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΚΔ Ο ΢ΤΝ, κέζσ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, Αιέμε Σζίπξα, ζπλερίδεη λα θνηηά πξνο ηα αξηζηεξά. Ο Αιέμεο Σζίπξαο, θαηά ηε δηήκεξε πεξηνδεία ηνπ ζηε Ρφδν, γηα άιιε κηα θνξά απεπζχλζεθε πξνο ην ΚΚΔ, πξνηείλνληαο ζπλεξγαζία ησλ δπλάκεσλ ηεο Αξηζηεξάο. “Άθνπζα ηελ θπξία Παπαξήγα λα ιέεη φηη έρνπκε δηαθνξέο θαη φηη δελ είλαη εθηθηή κηα αξηζηεξή θπβέξλεζε. ΢πκθσλνχκε φηη έρνπκε δηαθνξέο. Δκείο δελ ζέινπκε λα ηηο θξχςνπκε” είπε ν Αιέμεο Σζίπξαο, πξνζζέηνληαο ζηε ζπλέρεηα κε ηδηαίηεξν λφεκα: “Σα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, φκσο, είλαη πνιχ πην ζνβαξά απφ ηηο δηαθνξέο καο. Γελ ζα ζπκβηβαζηψ πνηέ ζηελ ηδέα κηαο δηραζκέλεο Αξηζηεξάο, πνπ ηξψεη ηηο ζάξθεο ηεο, ηελ ψξα πνπ νη εξγαδφκελνη θαη ε λενιαία ππνθέξνπλ. Γλσξίδνπκε -ην βιέπνπκε παληνχ- ζε φιε ηελ Διιάδα φηη ε πξννπηηθή ηεο επξχηεξεο ζπζπείξσζεο δπλάκεσλ θαη κηαο θπβέξλεζεο ηεο Αξηζηεξάο ζπγθηλεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αξηζηεξνχο, θνκκνπληζηέο, ζνζηαιηζηέο, ξηδνζπάζηεο νηθνιφγνπο, φιν θαη κεγαιχηεξα θνκκάηηα ηεο λενιαίαο. Ζ δηραζκέλε Αξηζηεξά είλαη ην φλεηξν θαη ην απάγθην ηνπ θάζε θαπηηαιηζηή κέζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε. Γελ ζα ηνπο θάλνπκε ηε ράξε”.

Μέζα ζηνλ Οθηψβξην (φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηειεπηαίεο δεκνζθνπήζεηο) πνιιά ήηαλ ηα ζελάξηα πνπ έθαλαλ ιφγν γηα πξφσξεο εθινγέο θαη γηα πηζαλή ζπλεξγαζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ κε ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ, αλ θαη απφ ηελ Κνπκνπλδνχξνπ ηα κελχκαηα ήηαλ αληηθαηηθά. ΋πσο ήηαλ θπζηθφ ην Αξηζηεξφ Ρεχκα αληέδξαζε ζην ζελάξην κηαο πηζαλήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ. “΋ρη” απάληεζαλ Αιαβάλνο θαη Σζίπξαο ηνλίδνληαο φηη “εκείο δελ ζα γίλνπκε δηαρεηξηζηέο ησλ εξεηπίσλ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ”.

109


Χζηφζν, κεγάιε κεξίδα ςεθνθφξσλ θαη ην Αλαλεσηηθφ Ρεχκα θηλνχληαλ ζηελ ινγηθή “λα εμαληιήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηε ζνζηαιδεκνθξαηία”.

Νέν «ΟΥΗ» Αιαβάλνπ ζην ΠΑ΢ΟΚ Ο Αιέθνο Αιαβάλνο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηχπνπ, φπνπ παξνπζίαζε ηνπο απνθαινχκελνπο 15 βαζηθνχο ζηφρνπο πάιεο ηνπ θφκκαηνο ηεο ξηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, εκθαλίζηεθε ιάβξνο θαηά ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο. Καηέθξηλε ην ΠΑ΢ΟΚ γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ, ελψ έδσζε θαη απάληεζε ζηνλ Θφδσξν Πάγθαιν γηα ηηο δειψζεηο ηνπ, θαηά ηηο νπνίεο άθεζε ζαθέζηαηεο αηρκέο γηα ηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηε ζηάζε ηνπ ζηηο ηειεπηαίεο καζεηηθέο δηαδειψζεηο. Ο επηθεθαιήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, απέξξηςε ηαπηφρξνλα γηα κηα αθφκε θνξά ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ. «Γπζηπρψο ε εγεζία ηνπ ΠΑ΢ΟΚ έρεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ζηειέρε πνπ μεπεξλνχλ ηε Νέα Γεκνθξαηία ζηα ρηππήκαηα ελαληίνλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Αιαβάλνο. Γηα ην ΠΑ΢ΟΚ ν επηθεθαιήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ επεζήκαλε φηη δελ είλαη δπλαηή θακία πνιηηηθή ζπκθσλία θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζήκαλε «νη πξνηάζεηο καο (΢ΤΡΗΕΑ) βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε ινγηθή θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπνπλ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ».

Σελ ψξα ηνπ ηα ζελάξηα πεξί ζπλεξγαζίαο ΠΑ΢ΟΚ θαη ΢ΤΡΗΕΑ έδηλαλ θαη έπαηξλαλ, ζηελ Κνπκνπλδνχξνπ πξνεηνηκάδνληαλ ζεηξά πξνηάζεσλ, κε ηηο νπνίεο ζα δήισλαλ ηηο ζέζεηο ζε ζεηξά ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ο ζηφρνο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ήηαλ λα κεηαηεζεί ε ζπδήηεζε απφ ηα ζελάξηα ζπλεξγαζίαο θαη ηηο αξηζηεξέο ή θεληξναξηζηεξέο θπβεξλήζεηο ζηε βάζε κηαο νπζηαζηηθήο πξφηαζεο πξνο ηνπο ςεθνθφξνπο. Δπίζεο, ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα ηνλίζνπλ ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Ν.Γ θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαλεί φηη ε πνιηηηθή ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο δελ είλαη ηίπνηα δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. Πάλσ ζε απηφ ην ζέκα

110


ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, Αιέθνο Αιαβάλνο, ιακβάλνληαο αθνξκή ηα φζα είρε πεη ν πξσζππνπξγφο, δήισζε φηη <<άθνπζα ηνλ πξσζππνπξγφ λα αλαθέξεη ζηελ Κ.Ο. ηεο Ν.Γ φηη “εκείο εγγπφκαζηε ηηο θαηαζέζεηο ησλ πνιηηψλ”. Θέισ λα πσ φκσο φηη αχξην κπνξεί λα κελ είλαη ν ίδηνο ν πξσζππνπξγφο πνπ έρνπκε ζήκεξα θαη ε ίδηα θπβέξλεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ιέεη ν πξσζππνπξγφο απηά, ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλαο λφκνο ηνπ 2000, κε ηνλ νπνίν εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ ππάξρεη φρη απφ ην θξάηνο, αιιά απφ έλα δηαηξαπεδηθφ Σακείν “εγγπήζεηο θαηαζέζεσλ”, κε φξην κάιηζηα ζήκεξα ηα 20.000 επξψ>>. Γηα ην ιφγν απηφ πξφηεηλε ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δήηεζε λα γίλεη άκεζα λνκνζεηηθή παξέκβαζε γηα “εγγχεζε ηνπ θξάηνπο ζηηο ιατθέο θαηαζέζεηο, ζε απηέο πνπ δηεζλψο θαινχληαη “retails saving deposits”, ρσξίο ην ζεκεξηλφ φξην”.

Παθέην πξνηάζεσλ ΢ΤΝ γηα ηηο ηξάπεδεο, κε θάιεζκα Σζίπξα γηα «αιιαγή ηνπ ηνπίνπ» Ο Αιέμεο Σζίπξαο ζε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ηελ Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ, παξνπζίαζε 11 πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνπ ζπζηήκαηνο. Οη 11 πξνηάζεηο ηνπ ΢ΤΝ πιήξε δεκφζην έιεγρν ζηελ Δζληθή, ηελ Αγξνηηθή θαη ην Σαρπδξνκθφ Σακηεπηήξην.Μεηαμχ άιισλ, πξφηεηλε ηα εμήο: 1. Σνλ πιήξε δεκφζην έιεγρν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. 2. Αμηνπνίεζε δεκφζησλ ηξαπεδψλ ή ηε ζπγθξφηεζε λέσλ πνπ ζα παίδνπλ ηνλ ξφιν ηξαπεδψλ εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηελ θάιπςε κε επλντθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο αλάγθεο ζηέγεο θαη ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 3. Καηάξγεζε ηνπ «Σεηξεζία» ππφ ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ν νπνίνο έρεη θαηαληήζεη έλα κεγάιν καχξν θαθέισκα γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνιίηεο. 4. Καηάξγεζε ησλ ιεγφκελσλ εηζπξαθηηθψλ εηαηξεηψλ. 111


5. Καηάξγεζε πιήξεο θαη άκεζε ησλ ιεγφκελσλ παλσηνθίσλ. 6. Απαγφξεπζε χπαξμεο επηηνθίνπ αλψηεξνπ απφ ην εμσηξαπεδηθφ επηηφθην. 7. Ννκνζεηηθή θαηάξγεζε φισλ ησλ ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ θξηζεί θαηαρξεζηηθέο θαη παξάλνκεο απφ ηα δηθαζηήξηα. Καηάξγεζε ησλ «ςηιψλ γξακκάησλ» ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. 8. Καηάξγεζε ηνπ απζαίξεηνπ ηέινπο 6 ηνηο ρηιίνηο θαη 12 ηνηο ρηιίνηο ηνπ λ. 128/75. 9. Απαγφξεπζε θαηάζρεζεο θαη πιεηζηεξηαζκνχ πξψηεο θχξηαο θαηνηθίαο κέρξη νξηζκέλνπ χςνπο, εκβαδνχ θαη αληηθεηκεληθήο αμίαο. 10. Δηδηθά επλντθά κέηξα γηα απνπιεξσκή δαλείσλ κέζα ζηελ θξίζε, κε αχμεζε ησλ δφζεσλ αλνρήο, επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο, κείσζε ειάρηζηεο κεληαίαο δφζεο, πάγσκα δφζεσλ.

Έμη πξνηάζεηο Σζίπξα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε Πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ «ζεηηθνχο ζηφρνπο αιιαγψλ, πνπ κπνξνχλ λα ελψζνπλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο καο θαη λα δψζνπλ ζεηηθή αγσληζηηθή πξννπηηθή ζηνπο πνιίηεο θαη ηε λενιαία» παξνπζίαζε ζε ζεκεξηλή έθηαθηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ Α. Σζίπξαο, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα είπε φηη «νη θηλεηνπνηήζεηο ηεο λενιαίαο πξέπεη λα θζάζνπλ ζε λίθε, ζε ζεηηθέο θαηαθηήζεηο». Παξάιιεια ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ ππνγξάκκηζε φηη νη θηλεηνπνηήζεηο ηεο λενιαίαο «δελ είλαη δπλαηφ λα ζπθνθαληεζνχλ απφ ηε δξάζε κηαο κεηνςεθίαο πνπ επηδίδεηαη ζε θαηαζηξνθηθέο ηαθηηθέο», ελψ απαληψληαο ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο θνπθνπινθφξνπο δήισζε φηη ν ΢ΤΝ θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ έρνπλ ηδενινγηθφ κέησπν κε ηνπο θνπθνπινθφξνπο γηαηί ε πξαθηηθή ηεο βίαο γελλά βία θαη δελ νδεγεί πνπζελά, ελψ ζεκείσζε φηη ε ζπαζκέλε βηηξίλα είλαη αθνξκή γηα λα ζπθνθαληεζνχλ νη ιατθνί αγψλεο.

112


Ο θ. Σζίπξαο αλαθνίλσζε φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ΢ΤΝ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ησλ καδηθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο Γ΢ΔΔ, ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ηεο λενιαίαο θαη πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη δηάζεζε γηα ζεηηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ , ην θαιχηεξν πνπ έρεη λα θάλεη , είλαη λα θχγεη θαη λα νδεγεζεί ε ρψξα ζε εθινγέο. Οη πξνηάζεηο πνπ παξνπζίαζε ν θ. Σζίπξαο είλαη: 1. Να κπεη θξέλν ζηελ πνιηηηθή ηνπ απηαξρηζκνχ, ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο ζηξαηησηηθνπνίεζεο. Άκεζεο ξηδηθέο αιιαγέο ζε δεκνθξαηηθή θαηεχζπλζε, κε ζθνπφ, ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΢σκάησλ Αζθαιείαο. 2. Τπεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ δεκφζηνπ δσξεάλ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. ΋ινη φζνη θαηνηθνχλ ζε απηή ηελ ρψξα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ ην δεκφζην αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο δσξεάλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα θαηλφκελα παξαπαηδείαο απνηεινχλ παζνγέλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία νθείιεη ζηαδηαθά λα γίλεη πεξηηηή, κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη άξα ηνλ κεδεληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνγελεηαθψλ δαπαλψλ. 3. Ο αγψλαο γηα πιήξε , ζηαζεξή θαη αζθαιή εξγαζία γηα φινπο θαη φιεο, είλαη ε απάληεζε ηεο αξηζηεξάο ζην λενθηιεχζεξν ζρέδην ηεο γελίθεπζεο ηεο επηζθαινχο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο πεξηπιάλεζεο, πνπ ζίγεη πξψηα απφ φινπο ηε λενιαία, ηε γεληά ησλ 700 επξψ θαη ηηο γπλαίθεο. 4. Δθπφλεζε θαη άκεζε εθαξκνγή ελφο έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο ζπλνιηθά θαη εηδηθφηεξα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, πνπ λα βαζίδεηαη ζηε δξαζηηθή αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθέο πνιηηηθέο. 5. Οπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο.

113


6. Ίζα δηθαηψκαηα, άξζε θαη θαηαπνιέκεζε θάζε δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, ζξεζθείαο , ρξψκαηνο, θαηαγσγήο , ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Θεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε πθηζηάκελσλ αληζνηήησλ. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ Σ΢ΗΠΡΑ ΓΗΑ ΢ΣΖΡΗΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Α΢ΘΔΝΧΝ ΢ηηο 12 Ννεκβξίνπ 2008 ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ πξφηεηλε πέληε κέηξα γηα ηνπο νηθνλνκηθά αζζελείο. Μεηαμχ άιισλ: 

Δλίζρπζε ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ θαη νπζηαζηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή. Σα ρξήκαηα, φπσο είδακε, ππάξρνπλ.

΢ηήξημε ηεο ζηαζεξήο θαη κφληκεο

απαζρφιεζεο θαη ησλ κηθξψλ

επηρεηξήζεσλ. 

Οξηζηηθφ

ηέινο

ζηελ

ηξαπεδηθή

απζαηξεζία.

Απαγφξεπζε

ησλ

πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαηνηθίαο, πεξηνξηζκφο ηνπ αλαηνθηζκνχ, άκεζε θαηάξγεζε ησλ θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Γεκφζηα παξέκβαζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Μέζσ κηαο ηξάπεδαο ππφ δεκφζην έιεγρν, πνπ ζα θηλείηαη κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη φρη ηελ απφδνζε ππεξθεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο. Καη αθφκα κέζα απφ ηξάπεδεο εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηηο κηθξέο θαη ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Καη εδψ λα επηζεκάλνπκε ην απηνλφεην. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί κε πνιχ ιηγφηεξα απφ ηα 28 δηζ. επξψ πνπ πξνζθέξεη ν θ. Αινγνζθνχθεο ζηνπο ηξαπεδίηεο.

Κάζε αλαγθαία πξνζπάζεηα θαη πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΢πκθψλνπ ΢ηαζεξφηεηαο. Δλφο ΢πκθψλνπ πνπ είλαη νξηζηηθά λεθξφ. Καη πνπ ρξεζηκεχεη κφλν ζηα ιφκπη πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο πξφζρεκα γηα λα κελ ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν.

114


«Σελ θνπθνχια ηελ έρσ αθήζεη απ’ έμσ!» Δηζεξρφκελνο ζην ζηνχληην πξσηλήο εθπνκπήο ν θ. Σζίπξαο είπε‟ηελ θνπθνχια ηελ έρσ αθήζεη έμσ. Δπξφθεηην γηα κηα δειεηεξηψδε ζπφληα πξνο απάληεζηλ ηεο γξακκαηέσο ηνπ ΚΚΔ, ε νπνία ηνπ θαηαιφγηζε φηη «ρατδεχεη ηα απηηά ησλ θνπθνπινθφξσλ κε ηα κάηηα ζηελ θάιπε». Ζ ηζίπξεηνο επέιαζε ζπλερίζηεθε κε ην «ε θπξία Παπαξήγα θνξάεη ζηνιή… Πνιχδσξα». Ζ θξάζε, εθηφο ηνπ φηη παξαπέκπεη ζηε δηαζθεδαζηηθή εηθφλα ηεο βπξσλίδνπζαο Αιέθαο, απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία κηαο ζεηξάο απφ ζπιιεθηηθέο αηάθεο. Βιέπεηε, δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα ηζηνξία. Απ‟ ην 1991 θαη ηνχδε πνπ ην ΚΚΔ θαη ν ΢πλαζπηζκφο δηαπιένπλ παξαιιήισο ηελ θφθθηλε ζάιαζζα, νη θαλνληνβνιηζκνί κεηαμχ ηνπο κφλν ζπάληνη δελ είλαη. Σζίπξαο: ΄΄Έλα ηζηνξηθφ θφκκα έρεη κηα εγεζία θαηψηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ΄΄ Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, θ. Αιέμεο Σζίπξαο ακπλφκελνο έλαληη φισλ εκθαλίζηεθε ππεξαζπηδφκελνο ηηο πνιηηηθέο επηινγέο πνπ έθαλε φζνλ αθνξά ηηο θηλεηνπνηήζεηο αθη ηηο ηαξαρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Γεθεκβξίνπ, ηηο ζρέζεη κε ην ΠΑ΢ΟΚ θαη ην ΚΚΔ αιιά θαη ε ζηάζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζην δήηεκα αλέγεξζεο γεπέδνπ ηεο ΠΑΔ Παλαζελατθφο. Ζ νκηιία ηνπ είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην θνκκαηηθφ αθξναηήξην, θαζψο απέξξηςε ηελ άπνςε πσο ΄΄ ε λεαληθή εμέγεξζε είλαη απιά κηα ζπλεχξεζε απν ηαξαμίεο θαη ππεξαζπίζηεθε εθ λένπ ην πεξίθεκν ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΖ΢ ΑΤΓΖ΢.Δίπε κάιηζηα φηη νη επηθξίζεηο ελαληίνλ ησλ επηινγψλ απηψλ ηνπ ΢ΤΝ είλαη ΄΄απαξάδεθηεο θαη επηθχλδηλεο γηα ηε δεκνθξαηία΄΄.Δθηελή αλαθνξά έθαλε ζηηο ζρέζεηο κε ην ΠΑ΢ΟΚ , φπνπ αλέθεξε φηη δελ ππάξρεη ζχγθιηζε ζε θαλέλα απφ ηα 15 ζεκεία πνπ θαηέζεζε ν ΢ΤΝ

πξνθεηκέλνπ λα έιζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ αμησκαηηθή

αληηπνιίηεπζε.Βξήθε αθνξκή λα θαηεγνξήζεη ην ΠΑ΢ΟΚ νηη ζπκπξάηηεη ζηελ νηθνπεδνπνίεζε ηνπ Διαηψλα κε ηα ζπκθέξνληα, φπσο ηα ραξαθηήξηζε ,ηνπ θ Βσβνχ.Ζ εθηελέζηαηε εαλαθνξά ζηελ νηθνινγία πξνζδίδεη ζχκθσλα κε θχθινπο ηνπ ΢ΤΝ, ηελ αγσλία ηνπ θ. Σζίπξα απν ηε δηαξθή άλνδν (ζηηο κεηξήζεηο) ησλ νηθνιφγσλ Πξάζηλσλ. ΢ηελ ζπλέρεηα ν θ. Σζίπξαο εμαπέιπζε επίζεζε ελαληίνλ ηεο θ. Αιέθαο Παπαξήγα. Δίπε νηη ζιίβεηαη, θαζψο έλα ηζνηξηθφ θφκκα έρεη κηα εγεζία θαηψηεξε ησλ

115


πεξηζηάζεσλ θαη θάιεζε ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο επξχηεξεο Αξηζηεξάο λα αςεθήζνπλ ΄΄ηελ πνιηηηθή ςχρσζεο θαη ηνλ ζερηαξηζκφ ΄΄ ηνπ ΚΚΔ.

Αιαβάλνο ζε Καξακαλιή: «Γηαηί πξνζβάιιεηε ηελ Κξήηε;» Ζ έθξπζκε θαηάζηαζε ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, νδήγεζε ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, Αιέθν Αιαβάλν ζηελ θαηάζεζε επίθαηξεο εξψηεζεο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ γηα ηελ «αλάπηπμε ζηελ Κξήηε». Ο θ. Αιαβάλνο ζεκεηψλνληαο φηη ε θπβέξλεζε έρεη επί ηεο νπζίαο εγθαηαιείςεη ηελ Κξήηε, επηθξίλεη ηε Νέα Γεκνθξαηία γηα «πιήξε έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ Κξήηε». Αλαθεξφκελνο ζηα επεηζφδηα ζην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, ν θ. Αιαβάλνο ζεκεηψλεη φηη ελψ «ν θξεηηθφο ιαφο δηαθξίλεηαη γηα ηελ απεξηφξηζηε θηινμελία ηνπ, ε θπβέξλεζε ππνδέρζεθε ηνπο αγξφηεο πνπ ήξζαλ λα θάλνπλ κηα εηξεληθή ζπκβνιηθή εθδήισζε ζηελ Αζήλα κε ΜΑΣ, βία θαη δαθξπγφλα». ΢χκθσλα κε ηνλ θ. Αιαβάλν, ε θπβέξλεζε δελ αθππλίζηεθε απφ ηα γεγνλφηα πξηλ ελάκηζε ρξφλν ζην λνκφ Ρεζχκλεο θαη δελ αληηιακβάλεηαη φηη ε Κξήηε, παξά ην γεγνλφο φηη είρε ζρεηηθά πςειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ σο πεξηθέξεηα, αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά εμαηξεηηθά νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ, πνπ εληείλνληαη ιφγσ ηεο θξίζεο θαη άπηνληαη πνιιψλ ππνπξγείσλ: Σα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: *Καζίδεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο * Μείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ * Φπζηθέο θαηαζηξνθέο ιφγσ έιιεηςεο έξγσλ ππνδνκήο *Αλεξγία * ΢εκεία θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο φπνπ αλαπηχζζεηαη ε εγθιεκαηηθφηεηα *Δλεξγεηαθφ αδηέμνδν *Έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ.

116


Μέζα ζε απηφ ην νκηριψδεο πνιηηηθφ ζθεληθφ ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ εξσηά, ηνλ πξσζππνπξγφ «γηαηί ε θπβέξλεζε κε ηελ πξαθηηθή ηεο, φπσο κε ηελ βίαηε αληηκεηψπηζε ησλ αγξνηψλ, πξνζβάιιεη ηελ ππεξεθάλεηα, ηελ θηινηηκία θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ ιανχ ηεο Κξήηεο».

ΔΠΗΘΔ΢Ζ

ΑΛΑΒΑΝΟΤ

ΠΡΟ΢

ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢Ζ ΣΧΝ ΑΓΡΟΣΧΝ ΢ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ Δπζεία επίζεζε ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ πξσζππνπξγφ πξνζσπηθά, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έηπραλ νη αγξφηεο ηεο Κξήηεο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε κεγαιφλεζν, εμαπέιπζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, Αιέθνο Αιαβάλνο. Ο θ. Καξακαλιήο απαληψληαο ηφληζε φηη, "ν ξφινο ηεο Κξήηεο είλαη πξσηνπνξηαθφο αιιά ν ραξαθηεξηζκφο φηη ε αλεξγία ζηε κεγαιφλεζν είλαη ζε έμαξζε είλαη αβάζηκνο". Ο πξσζππνπξγφο, ζεκείσζε φηη "δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο εληάζεηο. Καλείο δελ ακθηζβήηεζε ην δηθαίσκα ησλ παξαγσγψλ ηεο Κξήηεο λα δηεθδηθνχλ. Ζ θπβέξλεζε ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ". Καη αλαξσηήζεθε "γηαηί πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξαθηέξ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο γηα λα γίλεη δηάινγνο;". Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Αιαβάλνο ππνζηήξημε πσο δελ ππάξρεη ζηήξημε ησλ αγξνηψλ ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη νδεγνχληαη ζηελ εμαζιίσζε. «Υσξίο θαλέλαλ ιφγν πξνζβάιαηε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θξεηηθνχ ιανχ, έρεη ηξσζεί ην θηιφηηκν ησλ αγξνηψλ ηεο Κξήηεο. Αληηκεησπίζαηε έλα ιαφ θηιφμελν θαη κε θηιφηηκν κε ρεκηθά θαη βία. Γηαηί; Θέιαηε λα δψζεηε έλα κάζεκα ζηνπο αγξφηεο;

117


Οθείιεηε λα δεηήζεηε ζπγγλψκε έκπξαθηε κε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο», ππνγξάκκηζε ν θ. Αιαβάλνο. ΢ην

ζεκείν

απηφ θαηεγφξεζε

ηνλ

πξσζππνπξγφ

γηα

δηαζηξέβισζε

ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο θαη σξαηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο. «Νφκηδα φηη ήκνπλ βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ, ζηελ Κξήηε, αιιά εζείο παξνπζηάζαηε έλαλ άιιν ηφπν, ζε κεγάιν βαζκφ άθνπζα παξακχζηα, ληψζσ φηη εθιέγνκαη ζε άιιε πεξηνρή», παξαηήξεζε ραξαθηεξηζηηθά ν επηθεθαιήο ηεο Κ.Ο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ.

Αιαβάλνο γηα παξαθνινπζήζεηο ηειεθψλσλ, δηαςεχδεη ε ΔΤΠ Ο πξφεδξνο ηεο ΚΟ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, Αιέθνο Αιαβάλνο, θάιεζε ηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Πξνθφπε Παπιφπνπιν, λα απαληήζεη αλ ε ΔΤΠ έρεη ελ ιεηηνπξγία κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηειεθψλσλ ρηιηάδσλ πνιηηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Δπίζεο, 10 βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαηέζεζαλ εξψηεζε ζηε Βνπιή, φπνπ ππνζηεξίδνπλ φηη παξαθνινπζνχληαη, ρσξίο λα ηεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, πνιίηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξάθνη. Ζ ΔΤΠ, απαληψληαο ζηα φζα είπε ν θ. Αιαβάλνο, ζε αλαθνίλσζή ηεο αλαθέξεη: «Ζ ΔΤΠ δηαβεβαηψλεη θαηεγνξεκαηηθά φηη νπδεκία ηέηνηα παξαθνινχζεζε γίλεηαη. Ζ ΔΤΠ, ηδίσο κε βάζε ην λέν λνκνζεηηθφ ηεο πιαίζην, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο απζηεξψο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη κε κφλν γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζεβφκελε ζην αθέξαην ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ καο Πνιηηεχκαηνο». Ο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, εξσηεζείο ζρεηηθά κε ηα φζα πεξί ηειεθσληθψλ παξαθνινπζήζεσλ αλέθεξε ν επηθεθαιήο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, δήισζε φηη δε γίλεηαη θακία παξαθνινχζεζε θαη παξέπεκςε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΤΠ.

118


Κνπθνπινθφξνη αζηπλνκηθνί Ο θ. Αιαβάλνο, ζρνιηάδνληαο βίληεν θαη θσηνγξαθίεο, πνπ ηειεπηαία είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη φπνπ εκθαλίδνληαη θνπθνπινθφξνη, θξαηψληαο ινζηνχο λα αλαζπληάζζνληαη καδί κε αζηπλνκηθνχο, δήισζε κεηαμχ άιισλ: «΋ιε ε αληίιεςε ηεο θπβέξλεζεο, ζην φλνκα ησλ θνπθνπινθφξσλ λα εγθαηαιείςνπκε ηε ζηήξημε ζηνπο θνηηεηέο, ζηνπο καζεηέο, ζηηο καζήηξηεο πνπ έρνπλ αγσλίεο, δε ζηέθεη θαη νθείιεη ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, θ. Π. Παπιφπνπινο, λα δψζεη απάληεζε, εάλ ζηελ Αζηπλνκία

ππάξρεη

πιάη

ζηα

ΜΑΣ

εηδηθφ

ζψκα

θνπθνπινθφξσλ».

Γηα ην επεηζφδην ζηελ ΔΡΣ, ν επηθεθαιήο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ είπε φηη έγηλε κηα θηλεηνπνίεζε ζπκβνιηθή, λεαληθή, απφ απηέο πνπ έρνπκε δεη πνιιέο θνξέο λα γίλνληαη θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη ζα έπξεπε λα δνχκε κε ζπκπάζεηα ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο, πνπ θηλνχληαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. ΢ΤΝ θαηά ηεο λέαο πιεηνςεθίαο ΠΟ΢ΓΔΠ: Γεμηά θαηξαθχια Οη λέεο ηζνξξνπίεο φπσο δηακνξθψζεθαλ ζηε δηνηθνχζα επηηξνπή ηεο ΠΟ΢ΓΔΠ (ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ), θαζψο θαη ην πξφγξακκα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ήηαλ θαη ηα ζέκαηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΢ΤΝ ηεο Πέκπηεο 26 Μαξηίνπ . Πξφθεηηαη γηα δχν ζεκεία ηξηβήο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξφζθεηληαη ζην Αξηζηεξφ Ρεχκα θαη ηεο κεηνςεθίαο πνπ πξφζθεηληαη ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα. Ζ λέα πιεηνςεθία ζην Γ.΢. ΠΟ΢ΓΔΠ έρεη πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν ζηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο, θαζψο κέιε ηνπ ΢ΤΝ εκθαλίδνληαη κέζσ ηεο ΑΡΜΔ, πνπ πξφζθεηηαη ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα, λα ζηεξίδνπλ εληειψο αληίζεηεο πνιηηηθέο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί ζηνλ ΢ΤΝ γηα ηα παλεπηζηήκηα. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν ΢ΤΝ ζηήξημε ην ςεθνδέιηην ηεο «΢πζπείξσζεο». Απν ηελ πιεπξά ηεο ε λενιαία ηνπ ΢ΤΝ, ζε αλαθνίλσζή ηεο, επηηίζεηαη ζηηο παξαηάμεηο πνπ ζρεκάηηζαλ ηε λέα Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο ΠΟ΢ΓΔΠ, ηνλίδνληαο φηη κνλαδηθφο ηεο ζηφρνο είλαη «λα

119


πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζην ππνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ.». Μηιά επίζεο γηα «δεμηά θαηξαθχια» ηεο λέαο εγεζίαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ.

Δπίζεζε Αιαβάλνπ γηα ην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ Σν γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ ζην ρψξν ηνπ Βνηαληθνχ, βξέζεθε ζην επίθεληξν πνιηηηθνχ δηαμηθηζκνχ πνπ είραλ ζηε Βνπιή ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Αιέθνο Αιαβάλνο θαη ν πθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, ΢ηαχξνο Καινγηάλλεο. Καηά ηε δηάξθεηα επίθαηξεο εξψηεζεο ν πξφεδξνο ηεο ΚΟ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε γηα πνιηηηθή θπγνκαρία, αιιά θαη ην δήκαξρν Αζελαίσλ Νηθήηα Καθιακάλε φηη «δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ παξά κφλν γηα λα γίλεη ε επηρείξεζε - κεγαζήξην ηνπ θ. Βσβνχ, πνπ πξνζβάιιεη ηελ πεξηνρή». ΋πσο είπε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Αιαβάλνο «ν δήκαξρνο πξνζβάιιεη ηε λνκηκφηεηα θαη εθβηάδεη», θαη έζηξεςε ηα ππξά ηνπ θαηά ηεο θπβέξλεζεο θαζψο παξά ηελ επίθαηξε εξψηεζε πνπ θαηέζεζε ζηελ Βνπιή δελ πξνζήιζαλ γηα λα απαληήζνπλ νη αξκφδηνη ππνπξγνί Γηψξγνο ΢νπθιηάο, θαη Πξνθφπεο Παπιφπνπινο. «Γελ θπγνκαρνχκε» απάληεζε ν ΢ηαχξνο Καινγηάλλεο, δηεπθξηλίδνληαο πσο ην ΤΠΔΥΧΓΔ έρεη αξκνδηφηεηα κφλν γηα ηηο άδεηεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζζέηνληαο φηη κφιηο θαηαηεζεί ν ζρεηηθφο θάθεινο απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ ζα πξνρσξήζεη ακέζσο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. ΋πσο είπε ν θ. Καινγηάλλεο ην ΤΠΔΥΧΓΔ πξνσζεί ηε δηπιή αλάπιαζε ηνπ Βνηαληθνχ θαη ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζεσξψληαο ην έξγν κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη ππελζχκηζε φηη ν Γήκνο Αζελαίσλ έρεη θαηαζέζεη ηε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δηπιήο αλάπιαζεο θαη ην master plan ησλ έξγσλ θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ψζηε λα εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα.

120


΢πλάληεζε Αιέμε Σζίπξα θαη Γηάλλε Βαξδηλνγηάλλε Βήκα πξνφδνπ ραξαθηεξίζηεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ε ζπλάληεζε κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηεο ΠΑΔ Παλαζελατθφο, ε νπνία έγηλε ζε επίπεδν θνξπθήο, κε ηελ παξνπζία ηνπ Αιέμε Σζίπξα θαη ηνπ Γηάλλε Βαξδηλνγηάλλε. Οη δχν πιεπξέο άθνπζαλ πξνζεθηηθά ε κία ηελ άιιε θαη αλέιπζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ρσξίο εληάζεηο θαη δείγκαηα αδηαιιαμίαο. Γελ έγηλε ζπδήηεζε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο π. ρ. ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θαη ε απφζπξζε ηεο πξνζθπγήο, αιιά επηβεβαηψζεθε φηη ππάξρεη κηα θαιή βάζε γηα λα γίλνπλ ιεπηνκεξείο ζπδεηήζεηο. Δπφκελν βήκα γηα ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ ζα είλαη ε θιηκάθσζε ηεο πίεζεο πξνο ηνλ Νηθήηα Καθιακάλε γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο θη απηφ ζα θαλεί απφ ηε Γεπηέξα, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Βαξδηλνγηάλλεο ζα θάλεη κηα ζεηξά επαθψλ κε ηνπο άιινπο κεγαινκεηφρνπο ηεο ΠΑΔ, ηνλ θ. Καθιακάλε θαη ηνλ θ. Βσβφ θαη ζηελ επφκελε ζπλάληεζε πνπ ζα γίλεη κε ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ, πηζαλψο ηελ εξρφκελε εβδνκάδα, ζα είλαη ζε ζέζε λα κηιήζεη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Oπσο ηνλίδεηαη θαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πξψην κέιεκα γηα ηνλ Παλαζελατθφ είλαη «ην γήπεδν λα πξνρσξήζεη ζε ζηέξεε λνκηθή βάζε θαη ρσξίο κειινληηθέο επηπινθέο». Δλ νιίγνηο, λα δνζεί μεθάζαξε ιχζε, πνπ λα μεκπινθάξεη ην έξγν νξηζηηθά.

΢ην «πεγαδάθη» πνπ αθνινχζεζε ηεο ζπλάληεζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε αηάθα ηνπ θ. Σζίπξα φηη «ν Βαξδηλνγηάλλεο δελ ήιζε εδψ γηα λα κηιήζεη εθ κέξνπο ηνπ Βσβνχ. Απ‟ φ, ηη θαηάιαβα, ν Παλαζελατθφο ζέιεη ην γήπεδν κε ή ρσξίο ην εκπνξηθφ θέληξν».

121


«Πφιεκνο» γηα ην πάξθν κεηαμχ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη «Αλνηρηήο Πφιεο» Πφιεκνο αλαθνηλψζεσλ μέζπαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Αλνηρηή Πφιε» (΢ΤΡΗΕΑ), κεηά ηηο εμειίμεηο ζην πάξθν Κχπξνπ θαη Παηεζίσλ. «Αξσγφο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ δήκνπ εκθαλίζηεθε νξγαλσκέλε νκάδα αγλψζησλ αηφκσλ πνπ, κε ηξφπν πνπ ζπκίδεη παξαθξαηηθέο ζπκκνξίεο, επηηέζεθαλ κε βηαηνπξαγίεο θαη πξνπειαθηζκνχο ζηνπο θαηνίθνπο πνπ πεξηθξνπξνχζαλ ηνλ ρψξν ηνπ ξεκαγκέλνπ πάξθνπ», παξνπζία «εθιεγκέλσλ ζηειερψλ ηεο παξάηαμεο Καθιακάλε ζηνλ Γήκν θαη ην 6ν Γηακέξηζκα» αλαθέξεη ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ε «Αλνηρηή Πφιε». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Γήκνο Αζελαίσλ θάλεη ιφγν γηα «θαληαζηηθά γεγνλφηα» θαη ππνζηεξίδεη φηη ε αλαθνίλσζε ηεο «Αλνηρηήο Πφιεο» «κηιά πεξί δήζελ ηξακπνπθηζκψλ ελαληίνλ θαηνίθσλ, ελψ ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνηλψζεψλ ηεο ζπληζηά ηξακπνπθηζκφ θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο λνεκνζχλεο ησλ ηδησηψλ». ΢θαπηηθά κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ επαλεκθαλίζηεθαλ ζην πάξθν, φπνπ ζχκθσλα κε θαηνίθνπο απηφπηεο κάξηπξεο, πξνρψξεζαλ ζε θνπή φζσλ δέλδξσλ είραλ απνκείλεη, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Οη θάηνηθνη πνπ θχιαγαλ ην πάξθν κέρξη ηηο 4 ηα ραξάκαηα, έζπεπζαλ ζην ζεκείν, φπνπ ζηε ζπλέρεηα εθηπιίρζεθαλ πξσηνθαλείο ζθελέο, φηαλ νξηζκέλνη αγθάιηαζαλ έλα δέλδξν πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ θνπή ηνπ θαη, φπσο θαηαγγέιινπλ, δέρζεθαλ επίζεζε απφ νξγαλσκέλε νκάδα αγλψζησλ. «Υηχπεζαλ ηξία άηνκα, αλάκεζά ηνπο θαη κία δεκνηηθή ζχκβνπιν, απφ ηελ νπνία πήξαλ θσηνγξαθηθή κεραλή θαη θηλεηφ» ιέεη ζηελ «Κ» ε θ. Καηεξίλα Θενράξε, δεκνηηθή ζχκβνπινο κε ηελ «Αλνηρηή Πφιε». ΢ηε ζπλέρεηα, νη θάηνηθνη ζρεκάηηζαλ αλζξψπηλε αιπζίδα ζηελ νδφ Κχπξνπ, εκπφδηζαλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξέληαο πεξίθξαμεο θαη θαηφπηλ, νξηζκέλνη θαηεπζχλζεθαλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα Κπςέιεο φπνπ θαη άζθεζαλ κελχζεηο. «Σν ζπλεξγείν ηνπ δήκνπ θαζάξηζε ηνλ ρψξν γηα λα απνθχγεη ελδερφκελν αηχρεκα ησλ θαηνίθσλ. Γελ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή κνπ θαπγάδεο» είπε ζηελ «Κ»

122


ν θ. Κσλζηαληίλνο Λαγφο, πξφεδξνο ηνπ 6νπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, πνπ ήηαλ παξψλ ηφληζε φηη «Σν πάξθηλγθ ζα δψζεη “αλάζα” ζηελ πεξηνρή πνπ αληηκεησπίδεη ηεξάζηην πξφβιεκα ζηάζκεπζεο. Σα πεχθα δελ είραλ πεξηζψξηα δσήο. Ζηαλ γεξαζκέλα θαη κεξηθά ήηαλ απνμεξακέλα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζηνλ ρψξν ζα θπηεπζνχλ 150 δέλδξα» πξφζζεζε, ππνζηεξίδνληαο φηη «φιεο νη ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ είλαη λφκηκεο. Βεβαίσο θαη θαηαηέζεθε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ» ηφληζε θαη επαλέιαβε ηελ αλαγθαηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, «δεδνκέλνπ φηη ηα θνληηλά πάξθηλγθ είλαη πιήξε φιν ην 24σξν». Δλ ησ κεηαμχ, αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζθνπεχνπλ λα θαηαζέζνπλ άκεζα νη θάηνηθνη ηεο Κπςέιεο, δεηψληαο λα αθπξσζεί ε άδεηα θαη λα αλαζηαινχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ππφγεηνπ πάξθηλγθ.

Κφληξα Καξακαλιή - Αιαβάλνπ γηα ηνλ Αζηαθφ Σν ιηκάλη ηνπ Αζηαθνχ δελ έγηλε δηαθνκηζηηθφο ηφπνο πνιεκηθνχ πιηθνχ κε πξννξηζκφ ην Ηζξαήι. Απηή ηελ θαηεγνξεκαηηθή ζέζε εμέθξαζε απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο ν πξσζππνπξγφο, Κψζηαο Καξακαλιήο απαληψληαο ζε επίθαηξε εξψηεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΟ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, Αιέθνπ Αιαβάλνπ. «Τπήξμε αίηεκα, αιιά δελ έγηλε θακία κεηαθφξησζε», δηεπθξίληζε ν πξσζππνπξγφο δηαςεχδνληαο θαηεγνξεκαηηθά φηη ηέζεθε ζέκα κεηαθφξησζεο πνιεκηθνχ πιηθνχ ζε ιηκάλη ηνπ Ηζξαήι, απφ ηνλ Αζηαθφ. «Ήκαζηαλ απφ ηνπο πξψηνπο, αλ φρη νη πξψηνη πνπ ζηείιακε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Γηαςεχδσ θαηεγνξεκαηηθά φηη ηέζεθε ζέκα κεηαθφξησζεο πνιεκηθνχ πιηθνχ ζε ιηκάλη ηνπ Ηζξαήι, απφ ην ιηκάλη ηνπ Αζηαθνχ. Τπήξμε αίηεκα, αιιά δελ έγηλε θακία κεηαθφξησζε», ππνγξάκκηζε ν θ. Καξακαλιήο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ εξσηψληαο ηνλ πξσζππνπξγφ αλέθεξε φηη ζε ηζηνζειίδα ακεξηθαληθνχ νξγαληζκνχ αλαθέξεηαη φηη ην 2007 μεθίλεζαλ 690 θνληέηλεξ απφ ηνλ Αζηαθφ κε πξννξηζκφ ην ιηκάλη Άζληνλη ηνπ Ηζξαήι. «΢αο θαιψ λα ην δηαςεχζεηε», ηφληζε ν Αιέθνο Αιαβάλνο θαη δηεξσηήζεθε «γηαηί ε Διιάδα λα ράλεηαη κέζα ζηνλ άζιην κέζν φξν ηεο ΔΔ;».

123


Ο θ. Αιαβάλνο παξφηξπλε κάιηζηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα «δεη ηνλ Δξληνγάλ ν νπνίνο, κε ζάξξνο θαηαδίθαζε ηελ επίζεζε ηνπ Ηζξαήι». Ο ΢ΤΝ αλαγλσξίδεη πνιηηηθέο επζχλεο ηνπιάρηζηνλ ζε φζνπο ππέγξαςαλ ηηο αληαιιαγέο, κε δηαρσξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ εμαηηίαο ησλ αλαπνκπψλ ησλ απνθάζεσλ απφ ηνλ Απφζηνιν Φσηηάδε. Έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο ζησπήο ν Πξσζππνπξγφο κίιεζε επηηέινπο γηα ζθάλδαιν ζην Βαηνπέδη», δήισζε ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ, Αιέμεο Σξίπξαο ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2008. MONH TΟΠΛΟΤ, ΑΚΟΜΑ ΔΝΑ ΒΑΣΟΠΔΓΗ

Γηα ην ζθάλδαιν απηφ έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο πνιιά, απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο, αιιά ε πην επίζεκε πνιηηηθή θαηαγγειία έγηλε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Αιέθν Αιαβάλν ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ θέηνο, ζηηο 24 ΢επηεκβξίνπ. Σηο ζθαλδαιψδεηο κεζνδεχζεηο πνπ έγηλαλ απξνθάιππηα ή παξαζθεληαθά απνθάιπςε κε εθηεηακέλε λνκνηερληθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ν δηθεγφξνο Αζελψλ Φεηδίαο Κνληεκεληψηεο, χζηεξα απφ παξάθιεζε απφ παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

Ζ ΜΟΝΖ ΒΑΣΟΠΔΓΗΟΤ ΠΑΝΣΑΥΟΤ ΠΑΡΧΝ Ζ Βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Β‟ Θεζζαινλίθεο, Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ Δπαγγειία, ηε Γεπηέξα 13 Οθηψβξε παξαβξέζεθε ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, γηα ηα 10.600 η.κ. πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ. ΢ην ραηξεηηζκφ ηεο πξνο ηελ πνιππιεζή παξνπζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε βνπιεπηήο αλέθεξε φηη ηειηθά δελ γλσξίδνπκε πνπ ζα ζηακαηήζνπλ ηα ζπκβφιαηα, αθνχ θαη ζην δήκν Καιακαξηάο δφζεθε έλα αθφκε θηιέην νη θαπλαπνζήθεο, πνπ ην δηεθδηθνχζε ε πεξηνρή γηα θνηλσθειήο ζθνπνχο απφ ην ΤΠΑΑΣ, ελψ απηφ ην

124


παξαρψξεζε ζηελ ΚΔΓ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε κνλή θαη ζηνλ εγνχκελν Δθξαίκ. Σν ηεξφ ζθάλδαιν έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη κηα δεθαεηία, επί ΠΑ΢ΟΚ θαη νινθιεξψζεθε κε ηα ζπκβφιαηα ησλ αληαιιαγψλ κε ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Ν.Γ. Απηφ πνπ νθείινπκε φινη λα πξάμνπκε είλαη ε ζπζηξάηεπζε ζε έλα θνηλφ αγψλα γηα λα επηζηξέςνπλ νη εθηάζεηο εθεί πνπ αλήθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θνηλφ φθεινο θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ πξσηνζηαηεί γη‟ απηφ.

ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟ΢ ΓΗΑ ENTΟΛΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ΢ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ΢ ΔΞΔΣΑ΢Ζ΢ ΓΗΑ ΜΟΝΖ ΣΟΠΛΟΤ Ο Πξφεδξνο ηεο Κ.Ο. ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Αι. Αιαβάλνο, ζρνιηάδνληαο ηελ εληνιή ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Γ. ΢αληδά γηα ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο Μνλήο Σνπινχ, δήισζε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008. «Ζ απφθαζε λα μεθηλήζεη ε πξναλάθξηζε γηα ηέζζεξα θαθνπξγήκαηα γηα ηε Μνλή Σνπινχ δηθαηψλεη κηα επίκνλε πξνζπάζεηα πνπ έρεη θάλεη ν ΢πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα απηφ ην πξφβιεκα θαη λα δηαθπιαρζεί έλαο κνλαδηθφο ηφπνο απφ ηελ νηθνλνκηθή ιεειαζία, φπσο είλαη ην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Κξήηεο, κηα πξνζπάζεηα πνπ θάλακε σο ΢ΤΡΗΕΑ παξά ην γεγνλφο φηη ζην Ννκφ Λαζηζίνπ δελ δηαζέηνπκε θαλ βνπιεπηή.»

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢

Ζ Οιπκπηάδα άθεζε άζηεγα ηα ζρνιεία ζην Οιπκπηαθφ ρσξηφ 125


Δξώηεζε Θ.Λεβέληε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Ζ πνιπδηαθεκηζκέλε Πνιηηεία ηνπ Οιπκπηαθνχ ρσξηνχ, ε θαηαζθεπή ηεο νπνίαο ζηνίρηζε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζεσξήζεθε σο ην «πξφηππν» ρσξηφ γηα φζνπο εξγαδφκελνπο δηθαηνχρνπο ηεο εξγαηηθήο εζηίαο ζα θαηνηθνχζαλ εθεί, αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρνιηθήο ζηέγεο. Ζ ζθαλδαιψδεο πξφζθαηε παξαρψξεζε αθηλήηνπ ηνπ Οιπκπηαθνχ ρσξηνχ ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ, θαζψο θαη ε παξάδνζε 103 ζηξεκκάησλ ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ πξνθαιεί εχινγα εξσηεκαηηθά γηα ην εάλ είλαη γηα ηελ Κπβέξλεζε ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πξσηεχνλ ζέκα ή ε εμππεξέηεζε ησλ «ηξηψλ real estate» θαη ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ πξφβιεςε γηα ηελ θαηαζθεπή δπν δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ 26νπ θαη 27νπ απνδείρζεθε αλεπαξθήο αθνχ ζήκεξα θνηηνχλ ζε απηά 800 θαη πιένλ παηδηά, αληί γηα 480. Ζ πξφρεηξε, αληηπαηδαγσγηθή θαη εμεπηειηζηηθή ιχζε ηεο ρξήζεο ιπφκελσλ αηζνπζψλ θνηλψο containers, φρη κφλν πξνζβάιιεη ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη δε ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο δηπινβάξδηαο ζηα ζρνιεία. Δπίζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο έιιεηςεο ζρνιηθήο ζηέγεο, φινη νη απαξαίηεηνη βνεζεηηθνί ρψξνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Σν πξφβιεκα ζα γίλεη αθφκε κεγαιχηεξν, φηαλ θαηνηθεζνχλ φιεο νη νηθίεο, πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη αθαηνίθεηεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ θαηαζθεπή δπν λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ γηα λα ζηεγάζνπλ ην 29ν θαη 30ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν, έρεη κείλεη ζηα ραξηηά. Σν παξαθείκελν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ζήκεξα πξννξίδεηαη γηα ηελ αλέγεξζε εκπνξηθνχ θέληξνπ. Σα θηίξηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δπν λεπηαγσγείσλ δελ έρνπλ αθφκα θηηζηεί κε απνηέιεζκα ηα λήπηα λα ζηεγάδνληαη ζηα δηδαθηήξηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε θαηάζηαζε λα είλαη ηξηηνθνζκηθή.

126


Παξφκνην πξφβιεκα ζα δεκηνπξγεζεί ην επφκελν δηάζηεκα γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην ηα νπνία ζπζηεγάδνληαη θαη ήδε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. Ζ έιιεηςε αηζνπζψλ θαη άιισλ ρψξσλ ππνδνκήο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ζα νμπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με βάζε ηα παξαπάλσ, εξσηψληαη νη θ. θ. Τπνπξγνί: • Δίλαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, γηα ηε ζηέγαζε ησλ δπν λεπηαγσγείσλ ηνπ Οιπκπηαθνχ ρσξηνχ, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία δπν λέσλ Γεκνηηθψλ ΢ρνιείσλ θαη πνην ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ; • Γηαηί δελ έγηλε πξφβιεςε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Οιπκπηαθνχ ρσξηνχ ε αλέγεξζε δηδαθηεξίσλ γηα ηα λεπηαγσγεία; • Με βάζε ηα ζηνηρεία, πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην Γπκλάζην θαη Λχθεην, είλαη ζηηο πξνζέζεηο ζαο ε αλέγεξζε θαη λένπ δηδαθηεξίνπ γηα λα θαιχςεη ηηο ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο; • Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο, γηα λα απνθεπρζεί ε ζπλέρηζε ηεο απαμίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη άζιεζεο ησλ λέσλ, ζην Οιπκπηαθφ ρσξηφ;

Παξαρψξεζε ηεο ΚΔΓ πξνο ηελ ΓΔΖ ΑΔ γηα εγθαηάζηαζε κνλάδαο ιηζάλζξαθα ζην Αιηβέξη Δξώηεζε Μ.Παπαγηαλλάθε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο: Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Δζσηεξηθώλ Ζ Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ,κε ηελ αξ. 696/488/20-06-2008 επηζηνιή ηεο πξνο ηε ΓΔΖ ΑΔ, ηε βεβαηψλεη φηη πξνρσξνχλ θαλνληθά νη δηαδηθαζίεο παξαρψξεζεο νηθνπέδνπ , κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ιηζάλζξαθα ζην Αιηβέξη Δχβνηαο.Δπίζεο ζηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη , φηη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηηο

127


30/11/2008, ελψ αλακέλεηαη ε ππνγξαθή ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΚΔΓ – ΓΔΖ θαη Γήκνπ Αιηβεξίνπ. Σν ελ ιφγσ νηθφπεδν έρεη παξαρσξεζεί δσξεάλ θαηά θπξηφηεηα απφ ηελ ΚΔΓ ζην Γήκν Σακπλαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α 1009378/805/Α0010/10-2-2004, ε νπνία έρεη κεηαγξαθεί ζην Τπνζεθνθπιαθείν Αιηβεξίνπ (η. 434,αξ.51). Ζ παξαρψξεζε ηζρχεη γηα πέληε ρξφληα, έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009, θαη πξνβιέπεη σο φξνπο, ηελ «ίδξπζε ζρνιείνπ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη αλάπιαζεο» θαη εθ‟ νζνλ πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο ηνπ παξαρσξεηεξίνπ έξγα, ε έθηαζε ζα αλήθεη νξηζηηθά ζην Γήκν Αιηβεξίνπ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί θάπνηα έξγα αλάπιαζεο (πεξίθξαμε θαη δελδξνθχηεπζε θάπνησλ ζηξεκκάησλ )θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ πξνρσξνχλ νη έξεπλεο αλάπιαζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: - Μέζσ πνηάο λφκηκεο δηαδηθαζίαο επηρεηξείηαη ε παξαρψξεζε ζηε ΓΔΖ ΑΔ (ην αξγφηεξν έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2008!!!) κηαο έθηαζεο, ε νπνία αλήθεη ζην Γήκν Αιηβεξίνπ ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2009 ; - Πψο ε ΡΑΔ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο ΚΔΓ, πξνθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ιηζαλζξαθηθήο κνλάδαο, δειαδή ηε δεκηνπξγία κηαο αθφκα εζηίαο ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ έθηαζε φπνπ πξνεγνπκέλσο πξνβιεπφηαλ απφ ηελ ΚΔΓ έξγα αλάπιαζεο θαη πξαζίλνπ; ΢εκεησηένλ φηη ην ρσξηφ Μπιάθη δήκνπ Σακπλαίσλ, απέρεη κφιηο 80 κ. απφ ην ελ ιφγσ νηθφπεδν. - Απφ πνχ πεγάδεη ε εθηίκεζε ηεο ΚΔΓ γηα ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ΚΔΓ – ΓΔΖ θαη Γήκνπ Αιηβεξίνπ, ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκνο Αιηβεξίνπ δελ έρεη ζπλαηλέζεη ζε θάηη ηέηνην; Μάιηζηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηεο 30/09/08, νκφθσλα απνθάζηζε φηη ζα ππεξαζπηζηεί ηε δεκνηηθή πεξηνπζία θαη ην ελ ιφγσ νηθφπεδν, κέρξηο εζράησλ θαη απνθάζηζε, κε πιεηνςεθία 8 – 6 λα κελ επηηξέςεη ηελ εγθαηάζηαζε ιηζαλζξαθηθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή.

128


Αδηφξηζηνη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ, Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ Καζπζηεξνχλ αλεπίηξεπηα νη πξάμεηο δηνξηζκνχ εθιεγέλησλ θαζεγεηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ, 285 εθιεγέληεο θαζεγεηέο δηαθφξσλ βαζκίδσλ παξακέλνπλ αδηφξηζηνη, αθνχ ε ζρεηηθή δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ηνπο δελ πξνσζείηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε απνηέιεζκα λα αλαθχπηνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηφζν ζηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Με δεδνκέλν φηη, κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζα έπξεπε ήδε λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ησλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ εθιεγέλησλ θαζεγεηψλ, Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί: • Γηα πνην ιφγν δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ εθιεγέλησλ θαζεγεηψλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο; • ΢ε πνηεο άκεζεο ελέξγεηεο πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί άκεζα ε αλσηέξσ δηαδηθαζία, ε αλαίηηα παξάηαζε ηεο νπνίαο δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ θαη, ζε θακία πεξίπησζε, δελ ζπλάδεη κε ηελ νθεηιφκελε αμηνπηζηία ησλ εκπιεθφκελσλ αξκνδίσλ θνξέσλ:

129


Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθσλ ηνπ Γηάλλε Γξαγαζάθε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηηο παξαρσξήζεηο δεκφζησλ εθηάζεσλ ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ ΢ε ζπλέρεηα παιαηφηεξσλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο παξαρσξήζεηο δεκφζησλ εθηάζεσλ ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ, δεηνχκε φπσο θαηαηεζνχλ ηα θάησζη έγγξαθα: α) ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ πνπ νδήγεζε ζηελ, απφ 25/6/2004, θνηλή δήισζε ησλ δχν πιεπξψλ ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Ρνδφπεο γηα κε έθδνζε απφθαζεο επί ηεο κε αξ. θαηάζεζεο 141/ΣΠ12/21-1-03 ζρεηηθήο αγσγήο ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, πνπ ζπδεηήζεθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Ρνδφπεο ζηηο 5/11/2003. β) ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (Απξίιηνο 2007) ηνπ ηνπνγξάθνπ -κεραληθνχ Νηθνιάνπ Κηάθα, ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζην κε αξηζκφ 2.800/26-4-2007 ζπκβφιαην αληαιιαγήο αθηλήησλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Αηθαηεξίλεο Πειέθε.

130


-Κιείλεη ην εξγνζηάζην SIEMENS ΔΣΑΗΡΗΚΔ΢ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ΢ Α.Δ ζηε Θεζζαινλίθε. Δθαηνληάδεο εξγαδφκελνη εγθαηαιείπνληαη ζηελ ηχρε ηνπο Δξώηεζε Δ.Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ, Σ.Κνπξάθε, Π.Λαθαδάλε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Αλάπηπμεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Σελ Παξαζθεπή 19/09/2008 αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο SIEMENS Διιάδαο θ. Fisher φηη επίθεηηαη εληφο ησλ πξνζερψλ εβδνκάδσλ ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ SIEMENS ΔΣΑΗΡΗΚΔ΢ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ΢ Α.Δ ζηε Θεζζαινλίθε. Αληηθείκελν ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη παξαγσγή ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. Δίλαη κηα άςνγα νξγαλσκέλε παξαγσγηθή κνλάδα κε θεξδνθνξία θαη απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ παξάγνληα ηεο πεξηνρήο. Σελ ηειεπηαία κφλν εμαεηία ην εξγνζηάζην δηελήξγεζε πσιήζεηο χςνπο 624 εθ. €, εθ ησλ νπνίσλ 281 εθ.€ εθηφο Διιάδαο, απνθνκίδνληαο θαζαξά θέξδε 87 εθ.€ πξφ θφξσλ. ΢ήκεξα δε, ηα παξαγφκελα πξντφληα εμάγνληαη θαηά 100% ζην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ ζηελ δηεζλή αγνξά. ΢ην εξγνζηάζην απαζρνινχληαη 240 εξγαδφκελνη θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμαξηψληαη νη 288 εξγαδφκελνη ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ηεο Αζήλαο θαη νη 150 θαη πιένλ εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ησλ παξαγγειηψλ ζην πιαίζην ηεο βηνκεραληθήο ππεξγνιαβίαο. Δπίζεο, απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη κε εηήζηεο ζπκβάζεηο έξγνπ (παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη πνιινί πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ. Δπηπιένλ, ην εξγνζηάζην βξίζθεηαη εληφο ηεο Αιεμάλδξεηαο Εψλεο Καηλνηνκίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην επίθεληξν πινπνίεζεο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη ήδε πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ην αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.

131


Δπεηδή ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα έρεη δπζκελέζηαηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηε Β. Διιάδα είλαη ήδε πνιχ πςειά Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο SIEMENS ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ θιάδν παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. Δπεηδή ε εηαηξεία έρεη επηδνηεζεί πξφζθαηα κε δεκφζην ρξήκα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο ηεο αλάγθεο. Δπεηδή ην 30% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηείρε ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπιήζεθε θάησ απφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο θαη αηηηνινγήζεηο. Δπεηδή ε εηαηξεία είλαη θεξδνθφξα Δπεηδή ν ξφινο ηεο SIEMENS ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά θαη αλεζπρίεο Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 1. Δίλαη γλψζηεο ησλ εμειίμεσλ απηψλ (θιείζηκν εξγνζηαζίνπ); Αλ λαη, ζε πνηεο άκεζεο ελέξγεηεο ζα πξνβνχλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ; 2. Γηα πνηφ ιφγν θαη ζε πνηνλ πνπιήζεθαλ νη κεηνρέο ηεο ΔΣΔ ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ;

Υξήζε ρεκηθψλ αεξίσλ ελαληίνλ πνιηηψλ Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τθππνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο θαη ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο Ζ πξφζθαηε ζρεηηθή εθδίθαζε ηεο αγσγήο παλεπηζηεκηαθψλ, άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (24-9-2008), έθεξε θαη πάιη ζην πξνζθήλην ην

132


ζέκα ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ νπζηψλ θαηαζηνιήο, ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Ζ ρξήζε ησλ αεξίσλ CS θαη CN, (πνπ είλαη ηα δχν βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ησλ ζχγρξνλσλ «δαθξπγφλσλ»), απφ ηηο ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ αλάγθαζε ηνλ ΟΖΔ λα θαηαιήμεη ζηελ Απφθαζε 2603/16-12-1969, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, «θαινχληαη ηα θξάηε-κέιε λα θάλνπλ ζαθή δήισζε, φηη ε απαγφξεπζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο έρεη εθαξκνγή ζηε πνιεκηθή ρξήζε φισλ ησλ ρεκηθψλ, βαθηεξηνινγηθψλ θαη βηνινγηθψλ νπζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαθξπγφλσλ θαη άιισλ βιαπηηθψλ νπζηψλ), φζσλ πθίζηαληαη ζήκεξα θαη φζσλ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ». Δπηπξφζζεηα βάζεη ηεο ΢χκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ (1993), ε νπνία έρεη θπξσζεί θαη απφ ηελ Διιάδα, ε παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο έρεη απαγνξεπζεί. ΢πκπεξαζκαηηθά, απηά ηα ρεκηθά αέξηα ζπληζηνχλ θαηά ην ΓΗΔΘΝΔ΢ ΓΗΚΑΗΟ ρεκηθά φπια θαη γη‟ απηφ ξεηά απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο κεηαμχ εκπνιέκσλ θξαηψλ, δηφηη ελδερφκελε ρξήζε ηνπο ζε δηαθξαηηθή ζχξξαμε ζπληζηά έγθιεκα πνιέκνπ!! Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ν ηξφπνο ξίςεο ησλ ρεκηθψλ αεξίσλ. Ζ ΔΛ.Α΢., εθηφο ησλ ρεηξνβνκβίδσλ πνπ εθηνμεχνληαη κε ηε κνξθή ζθφλεο θαη λέθνπο, ρξεζηκνπνηεί ηε γλσζηή πιένλ κέζνδν ηεο «θπζνχλαο», δειαδή ην ζρεδφλ εμ επαθήο «ςεθαζκφ» ησλ δηαδεισηψλ, πνπ εθαξκφδεηαη ρσξίο θακηά πξνεηδνπνίεζε, σο κέζν δηάιπζεο ησλ δηαδειψζεσλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη, εμ αληηδηαζηνιήο πξνο ηελ σο άλσ δηάηαμε είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο θαη ζε θαηξφ εηξήλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο δεκφζηαο ηάμεο. ΢ε θακία απνιχησο λνκηθή, αιιά θαη ινγηθή βάζε, δελ είλαη φκσο δπλαηφλ λα ζηεξηρζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ην ίδην ρεκηθφ φπιν, πνπ απαγνξεχεηαη κεηαμχ εκπνιέκσλ θξαηψλ, κεηαμχ δηαθξαηηθψλ ζπξξάμεσλ, φπνπ ν θίλδπλνο είλαη εληνλφηεξνο γηα ηελ θξαηηθή ππφζηαζε, είλαη δπλαηφλ λα επηηξέπεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ, ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο, φπσο νη ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο εηξεληθέο δηαδειψζεηο πνιηηψλ, εξγαδνκέλσλ, ζπληαμηνχρσλ, θνηηεηψλ, καζεηψλ, «θίλδπλνη» πνιχ ρακειφηεξεο έληαζεο απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο εμαίξεζεο ζηελ εζσηεξηθή καο έλλνκε ηάμε παξαβηάδεη επζέσο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο φπσο ε πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο πγείαο φρη κφλνλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, αιιά φισλ φζσλ 133


επξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δηδηθφηεξα θαηά ην άξζξν 5 παξ. 2 ΢ «φινη φζνη επξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο… ρσξίο δηάθξηζε ….» . Καηά ην άξζξν 5 παξ. 5 ΢ «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο …». Σα ζπκπηψκαηα απφ ηελ έθζεζε ζηα ζπγθεθξηκέλα δαθξπγφλα επηθέξνπλ ζνβαξή βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο, πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε πλεπκνληθφ νίδεκα, ελψ επηδεηλψλνπλ θαηαζηάζεηο ρξφληαο βξνγρίηηδαο θαη άζζκαηνο. Σν πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη φηαλ ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη ζε πεξίθιεηζηνπο θαη ππθλνθαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, φπσο είλαη ην θέληξν ηεο Αζήλαο. ΢νβαξέο είλαη νη επηπηψζεηο ζε ειηθησκέλνπο θαη παηδηά, ελψ άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε κεγάιεο δφζεηο, πηζαλφλ λα εκθαλίζνπλ έπεηηα απφ ρξφληα ηεξαηνγελέζεηο θαη θαξθηλνγελέζεηο. ΢χκθσλα κε εηδηθή έθζεζε ηνπ Έιιελα ΢πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη σο πξνο ηηο πξνθαινχκελεο βιάβεο αλαθέξεηαη: εξεζηζκφο δέξκαηνο, νθζαικψλ, αλαπλεπζηηθήο νδνχ, πνλνθέθαινη, πεπηηθέο δηαηαξαρέο, δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη ζε πεξίπησζε ρξφληαο ηνμηθφηεηαο θαξθίλνο, έιθε ζην δέξκα θαη ζην ξηληθφ δηάθξαγκα, λεθξηθέο βιάβεο. ΢ηε Μειέηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο “Απνηίκεζε ηεο Σερλνινγίαο Διέγρνπ Πιήζνπο- Πξνηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ” , παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξήο επηζθφπεζε ησλ φπισλ ειέγρνπ ηνπ πιήζνπο θαη ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ηα θαηαζθεπάδνπλ, ηα πξνκεζεχνπλ ή ηα δηαθηλνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ΢' απηφ ην πιαίζην, εθηηκάηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ OC (αέξην πηπεξηνχ) θαη ησλ ππνινίπσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. κέρξηο φηνπ ε αλεμάξηεηε έξεπλα θαηαιήμεη ζε πην πιήξε απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ γηα ηελ πγεία.

Ήδε ε ΢νπεδία ην έρεη απνξξίςεη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο λα

πξνθαιέζεη βιάβε ζηα κάηηα.

134


Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 1. Με αθνξκή ηελ πξναλαθεξζείζα αγσγή θαη ελ αλακνλή ηεο εθδίθαζήο ηεο, ηη δηνηθεηηθά κέηξα πξνηίζεζηε λα ιάβεηε, ψζηε νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα, επηηηζέκελνη κε ρεκηθά φπια ζε πνιίηεο (δηαδεισηέο θαη κε); 2. ΢ην κε αξηζ.πξση. 7017/4/8614/29-7-2008 έγγξαθν-απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζε ζρεηηθή εξψηεζή καο, αλαθέξεηαη φηη «θαηεπζπληήξηα γξακκή ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε εγγχεζε πξνζηαζίαο ησλ ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ». ΢ην πιαίζην απηήο ηεο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο γηαηί δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ΢νπεδία, θαη γηαηί δε ιακβάλεηε ππφςε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ ΢πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε;

Άζηεγνη ζηελ Διιάδα Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Άζηεγνη ζηελ Διιάδα: πφζνη είλαη; Δπίζεκα ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ. Δλδεηθηηθά ππνινγίδνληαη γχξσ ζηηο 20.000, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Αζήλα, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Έιιεηςε ΢ηέγεο, δνπλ πεξίπνπ 11.000 (3.000 Έιιελεο θαη 8.000 αιινδαπνί)! Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο αζηέγσλ. Γελ είλαη φινη νη άζηεγνη ζε θνηλή ζέα. Μπνξεί λα είλαη άλζξσπνη ππφ έμσζε, άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε απαξάδεθηα θηίξηα ή ζε παξαπήγκαηα. ΋ζνη, (κεηαλάζηεο θπξίσο), δνπλ ζηνηβαγκέλνη δέθα ζε έλα δσκάηην. Πξψελ ηξφθηκνη ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ηνπο έρεη δνζεί εμηηήξην ρσξίο θακηά πξφλνηα γηα ηε ζπλέρεηα, απνθπιαθηζκέλνη, ρξήζηεο λαξθσηηθψλ.

135


Αλ θαη ε Διιάδα ππέγξαςε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αζηέγσλ(22/04/2008), αλ θαη «ε απφθηεζε θαηνηθίαο απφ απηνχο πνπ ηε ζηεξνχληαη ή πνπ ζηεγάδνληαη αλεπαξθψο απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ Κξάηνπο» ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ ΢χληαγκα (άξζξν 21, παξ. 4), ζήκεξα ζηε ρψξα καο: • Οη άζηεγνη δελ θαηαγξάθνληαη επίζεκα απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, φπσο ζπκβαίλεη ζην εμσηεξηθφ. • Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζηέγνπ δελ είλαη λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλε σο εηδηθή θνηλσληθή νκάδα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο ππνζηήξημεο, φπσο ν άπνξνο ή ν ηνμηθνκαλήο- σο εθ ηνχηνπ νη άζηεγνη δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ νχηε βηβιηάξην Τγείαο απφ ηελ Πξφλνηα, εάλ δελ απνδείμνπλ φηη πάζρνπλ απφ 67% αλαπεξία! • Γελ πξνβιέπεηαη δαπάλε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κφλν νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νη Γήκνη, ε Δθθιεζία θαη ν Δξπζξφο ΢ηαπξφο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηδηαίηεξα πάλσ ζην ζέκα. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: 1. Θα δεκηνπξγεζεί ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα αλαγλσξίδεη ηνπο άζηεγνπο σο εηδηθή θνηλσληθή νκάδα; 2. ΢ην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ ζην ζέκα θαη έλαο θεληξηθφο ζπληνληζκφο φισλ ησλ δξάζεσλ; 3. Θα δηαηεζνχλ επαξθείο πφξνη απφ ην 4ν ΚΠ΢ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηνπο άζηεγνπο; 4. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεγάιεο κνλάδεο είλαη πξνζσξηλή ιχζε, κε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζηήξημε θαη ηελ επαλέληαμε ησλ αζηέγσλ κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο;

136


5. Δίλαη ελήκεξνη γηα ην ζεζκφ θνηλσληθήο ζηέγεο (πνπ ήδε επδνθηκεί ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο) θαη αλ λαη, πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο άκεζα θαη ζηε ρψξα καο;

Δξγαζηαθά, ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ΢ψκαηνο Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Μεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ επί ρξφληα ην ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ΢ψκα. Σν θπξηφηεξν απφ απηά είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Καηαδεηθλχεηαη ηνχην θαη απφ ηελ απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηελ ππ. αξηζ. 5393/16-9-2008 εξψηεζή καο γηα ηε ζηειέρσζε ππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηψλ (ηνπ Ν. Λαθσλίαο): «Οη ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο φιεο ηεο ρψξαο, ζήκεξα, εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα ζε πξνζσπηθφ. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ δηακνξθψζεθε απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, αιιά είλαη απφηνθνο ηεο κε πξφζιεςεο λέσλ ππξνζβεζηψλ επί αξθεηά ρξφληα (...). ΢αθψο, ε ππάξρνπζα έιιεηςε δχλακεο δεκηνπξγεί ππεξεζηαθέο δπζιεηηνπξγίεο (...)». ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ππάξρεη κηα ζεηξά ζπλαθψλ κε ηα εξγαζηαθά δεηεκάησλ, ηα νπνία απαηηνχλ άκεζε επεμεξγαζία θαη ιχζε: ππεξαπαζρφιεζε, κεηαθηλήζεηο πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ, πεξηθνπή αδεηψλ θαη αλαπαχζεσλ, έιιεηςε επαξθψλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, κε εθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηηο ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ά. ΢χκθσλα κε ηελ Έλσζε Αμησκαηηθψλ Ππξνζβεζηηθνχ ΢ψκαηνο παξαηεξνχληαη επίζεο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ δαζηθνχ επηδφκαηνο, εθηφο έδξαο απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ κεηάζεζεο, πιεξσκήο αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαζηψλ νρεκάησλ, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, θαζαξηφηεηαο ππξνζβεζηηθψλ θαηαζηεκάησλ. Οη δε απνδεκηψζεηο γηα λπρηεξηλά θη εθηφο έδξαο είλαη θαζεισκέλεο εδψ θαη ρξφληα.

137


Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, εξσηάηαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο: • Με πνηνπο ηξφπνπο ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην Ππξνζβεζηηθφ ΢ψκα, κηα θαηάζηαζε πνπ, φπσο επηζεκαίλεη θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δεκηνπξγεί ππεξεζηαθέο δπζιεηηνπξγίεο; • ΢θνπεχεη λα δψζεη άκεζεο ιχζεηο ζηα πξναλαθεξφκελα νηθνλνκηθά θαη εξγαζηαθά δεηήκαηα; • Δίλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ λα αλαδηνξγαλψζεη ηε δνκή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ΢ψκαηνο, θαζψο θαη λα αλακνξθψζεη ηελ ππξνζβεζηηθή εθπαίδεπζε, ηνλ θαλνληζκφ κεηαζέζεσλ θαη ην πιαίζην θξίζεσλ θαη πξναγσγψλ;

Δπηηέινπο αμηνπνίεζε ησλ λεξψλ ηεο Φπηηάιεηαο Δξώηεζε Μ.Παπαγηαλλάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό ΠΔΥΧΓΔ Έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα απφ πιεπξάο Πνιηηείαο κε ηελ Μειέηε αμηνπνίεζεο ηκήκαηνο ησλ λεξψλ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ιπκάησλ ηεο Φπηηάιεηαο γίλεηαη ην πξψην βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Ζ ζεψξεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ σο πδαηηθνχ πφξνπ ζην Λεθαλνπέδην είλαη πιένλ κνλφδξνκνο ρσξίο επηζηξνθή. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα άξδεπζε, φπσο είλαη ε αιαηφηεηα, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη νη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λ‟ αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. ΋κσο νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ρξήζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηε ρψξα καο, παξά ην γεγνλφο φηη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα ππάξρνπλ ηέηνηεο, ηφζν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο. Πξνσζψληαο ηελ κειέηε / θαηαζθεπή Έξγσλ Τπνδνκήο δηθηχσλ αλαθπθιψκελνπ λεξνχ, πξνζζέηνπκε κηα ζηαζεξή πεγή θαηάιιεινπ λεξνχ γηα άξδεπζε ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πδαηηθνχ ειιείκκαηνο. H

138


αμηνπνίεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα άξδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο πδαηηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ, απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή κέζνδν ρξήζεο ηνπ. Σα αλαθπθιψκελα λεξά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ έλα είδνο ζπλδπαζκέλεο άξδεπζεο/ιίπαλζεο. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο ζπλνιηθά γηα ηε ρψξα απφ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα είλαη κεγάιν, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε αθφκε θαη λα επεθηείλνπκε ηελ αξδεπφκελε γεσξγία, λα εμνηθνλνκήζνπκε λεξφ απφ ηε γεσξγία γηα άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη λα πεηχρνπκε παξαγσγέο πνιχ πςειφηεξεο εθείλσλ πνπ επηηπγράλνληαη κε ηα ζπλεζηζκέλα λεξά άξδεπζεο(Κξήηε άξδεπζε ειαηψλσλ Θεζζαιηθφο θάκπνο ζηηεξά-). Δξσηάηαη ν Τπνπξγφο: - Τπάξρνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ησλ Βηνινγηθψλ Καζαξηζκψλ ζε φηη αθνξά ηελ ρξήζε ηνπο γηα άξδεπζε; -Έρεη ππνινγηζζεί ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο ν παξαγφκελνο φγθνο λεξνχ απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ γηα αξδεπηηθή ρξήζε πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη έλαο ζρεδηαζκφο δηθηχσλ ππνδνκήο;

Κακέλεο θαη αλαδαζσηέεο δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ Αηηηθή απφ ην 1974 έσο ζήκεξα Δξώηεζε & Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ ηνπ Θ.Λεβέληε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, Δζωηεξηθώλ. Ζ Αηηηθή απνηειεί επλννχκελν ζηφρν ησλ ινγήο εκπξεζηψλ θαη θεξδνζθφπσλ πνπ θαξαδνθνχλ πάλσ ζηα απνθαΐδηα, ηα νπνία ηνπο ρξεζηκεχνπλ σο ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ άζθαιην θαη ην ηζηκέλην πνπ δηαδέρεηαη ηα άιινηε παλέκνξθα δάζε ηεο. Ήδε ε δαζνθάιπςε ηεο Αηηηθήο απφ 80% πνπ ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα έρεη πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/3.

139


Οη πεξζηλέο θαη θεηηλέο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο δε δηέςεπζαλ κφλν ηηο θπβεξλεηηθέο κεγαινζηνκίεο πεξί εηνηκφηεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λσξίηεξα απφ θάζε άιιε ρξνληά, νχηε αλέδεημαλ, απιψο θαη κφλν, ρξφληεο αδπλακίεο ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Απέδεημαλ πσο νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αθνξνχλ θαη ηε ρψξα καο. Σηο βηψζακε ζηελ νπζία κε ηε ρεηκεξηλή αλνκβξία θαη κε ηνπο ζεξηλνχο θαχζσλεο θαη εληέιεη κε ηηο θνληθέο ππξθαγηέο. Οη ππεχζπλνη φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ησξηλήο, καο έρνπλ ζπλεζίζεη, κεηά απφ θάζε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά, ζε βαξχγδνππεο αλαθνηλψζεηο φηη φια ηα θακέλα ζα θεξπρζνχλ αλαδαζσηέα, ζα πξνζηαηεπζνχλ θαη ζα απνθαηαζηαζνχλ. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα ειάρηζηα απφ ηα εμαγγειιφκελα πξαγκαηνπνηνχληαη. Δπεηδή ζε επαλεηιεκκέλεο εξσηήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο θακέλεο δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ Αηηηθή, δελ καο έρεηε απαληήζεη επαξθψο ή θαη θαζφινπ, Δξσηάζζε νη θ.θ. Τπνπξγνί, • Πφζα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θάεθαλ θάζε ρξφλν απφ ην 1974 έσο ζήκεξα θαη ζε πνηεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο; Πφζεο θεξχρζεθαλ αλαδαζσηέεο θαη πφζεο πξάγκαηη αλαδαζψζεθαλ; • Ση κέηξα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ, ζηελ εμαηξεηηθά επάισηε Αηηηθή θαη κάιηζηα ζηηο κφληκα πιεκκπξνπαζείο πεξηνρέο Θξηαζίνπ, Αραξλψλ, Εεθπξίνπ, Α. Ληνζίσλ, Μεγάξσλ, Ν. Πεξάκνπ; Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

140


Απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο ΔΛ.Α΢. Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τθππνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο Αίζζεζε πξνθάιεζε ε είδεζε ησλ ηειηθψλ πνηλψλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο ΔΛ.Α΢ ζηνπο εκπιεθφκελνπο αζηπλνκηθνχο πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηνλ μπινδαξκφ ηνπ 24ρξνλνπ θνηηεηή Απγνπζηίλνπ Γεκεηξίνπ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006, ζηε Θεζζαινλίθε, θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ.-ππφζεζε γλσζηή ζην Παλειιήλην σο «ππφζεζε ηεο δαξληηληέξαο», εμαηηίαο ησλ αλφεησλ δηθαηνινγηψλ ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο Αζηπλνκίαο. Απφ ην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην ( 14/12/2007) είρε επηβιεζεί εμάκελε αξγία κε απφιπζε ζηνλ αξρηθχιαθα πνπ πξσηαγσλίζηεζε ζηνλ μπινδαξκφ, ζε ζπλάδειθφ ηνπ είρε επηβιεζεί ηεηξάκελε αξγία κε πξφζθαηξε παχζε ζε αζηπλνκηθφ Β' θαη ζε ηξεηο αζηπθχιαθεο, νη νπνίνη παξεπξίζθνληαλ ζην πεξηζηαηηθφ ηνπ μπινδαξκνχ ρσξίο λα θάλνπλ θάηη γηα λα γιηηψζνπλ ηνλ Κχπξην θνηηεηή, είρε επηβιεζεί ε πνηλή ηεο αξγίαο γηα 2 ή 3 κήλεο. Δηο βάξνο ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ είρε θηλεζεί ν πξψελ αξρεγφο ηεο ΔΛ.Α΢. Αλ.Γεκνζράθεο, ν νπνίνο ζεψξεζε απαξάδεθηεο ηηο κηθξέο πνηλέο κε ηηο νπνίεο είραλ ηηκσξεζεί νη εκπιεθφκελνη αζηπλνκηθνί. Μάιηζηα, γηα ηνλ βαζηθφ πξσηαγσληζηή ηνπ μπινδαξκνχ είρε δεηεζεί ε απφιπζή ηνπ απφ ην ΢ψκα φηαλ απνθαιχθζεθε πσο ην 2001 ζπκκεηείρε ελεξγά ζε αληίζηνηρε ππφζεζε μπινδαξκνχ Διιελνπφληηνπ πξφζθπγα ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ηαπηνηήησλ. (Γηα ηελ ππφζεζε απηή ε Διιάδα θαηαδηθάζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε απνδεκίσζε 20.000 επξψ. Ζ ΔΓΔ, πνπ είρε δηαηαρζεί γηα ηελ ππφζεζε, είρε απαιιάμεη ηνπο αζηπλνκηθνχο απφ θάζε θαηεγνξία θαη αγλνήζεθαλ νη γλσκαηεχζεηο ηαηξψλ πνπ πεξηέγξαθαλ ηα βαξηά ηξαχκαηα, ηνπο κψισπεο πνπ έθεξε ν ζπιιεθζείο θαη νη ηαηξνδηθαζηηθέο εθζέζεηο) Γπζηπρψο ζην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο ΔΛ.Α΢, χζηεξα απφ ηξεηο κέξεο ζπλεδξίαζεο, νη πνηλέο κεηψζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν, ηφζν ψζηε εχινγα λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πνηλέο-ράδη. ΢πγθεθξηκέλα ηηκσξήζεθε κε εμάκελε 141


αξγία ν αξρηθχιαθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ζρεηηθά ηειενπηηθά πιάλα λα θισηζάεη θαη λα γξνλζνθνπεί ηνλ θνηηεηή -πνηλή πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί θαη πξσηφδηθα-, κε ηεηξάκελε αξγία ν δεχηεξνο αζηπλνκηθφο πνπ επίζεο ρηππάεη ηνλ θνηηεηή θαη κε πξφζηηκν 1.000 επξψ ν ηξίηνο αζηπλνκηθφο. Οη άιινη ηέζζεξηο αζηπλνκηθνί πνπ έβιεπαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα ρηππνχλ αλειέεηα ην ζπνπδαζηή απαιιάρζεθαλ, ελψ ν επηθεθαιήο ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΢πληξηβαληνχ φπνπ ζπλέβε ν μπινδαξκφο, αξρηθά είρε ηηκσξεζεί κε 15ήκεξε αξγία, αιιά ζηε ζπλέρεηα είρε πξναρζεί ζε αζηπλνκηθφ δηεπζπληή Κηιθίο θαη απνζηξαηεχηεθε απφ ηελ ΔΛ.Α΢. ηνλ Μάξηην ηνπ 2008. ΢ε απάληεζε ηεο εξψηεζεο 421/ 09-07-2008 πνπ θαηαζέζακε ζηε Βνπιή κάο γλσζηνπνηήζαηε φηη θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο θαη ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απνηειεί ν απφιπηνο ζεβαζκφο θαη ε εγγχεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, φπσο άιισζηε επηηάζζνπλ ην άξζξν 4 ηνπ ΢πληάγκαηνο, νη νξγαληθνί λφκνη πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αζηπλνκίαο, ν λ. 3304/2005, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην Γηεζλέο ΢χκθσλν γηα ηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ε ΢χκβαζε θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ ηξφπσλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, ε Δπξσπατθή ΢χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ν Κψδηθαο ΢πκπεξηθνξάο Αζηπλνκηθψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ., ε Γηαθήξπμε Καλφλσλ Γενληνινγίαο γηα ηελ Αζηπλνκία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θ.ιπ. Με δεδνκέλν φηη ε επηβιεζείζα πνηλή ηεο αξγίαο κεηαθξάδεηαη απιψο ζε θαηαβνιή ηνπ 40% ηνπ κηζζνχ ζηνλ αζηπλνκηθφ πνπ θαηαδηθάδεηαη, ελψ ζην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 22/1996 επηζεκαίλεηαη φηη νη ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αζηπλνκίαο θαη νη ζπκπεξηθν¬ξέο ελ γέλεη πνπ ζπληζηνχλ βαξηά πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ή εθηφο απηήο, επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο απφηαμεο, ζεσξψληαο φηη ην πεξηζηαηηθφ απηφ απνθιείεη ηελ πεξίπησζε ηεο «παξέθθιηζεο», ηνπ «αλζξψπηλνπ ιάζνπο» ή ηεο «ππέξβαζεο θαζήθνληνο» θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, φπνπ γηα ηελ Διιάδα αλαθέξεηαη πσο «Ζ Δπηηξνπή εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δπζαλάινγεο βίαο απφ ηελ αζηπλνκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζαλαηεθφξσλ ππξνβνιηζκψλ θαη θαθνκεηαρείξηζεο ηελ ψξα ηεο ζχιιεςεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζηπλνκηθήο θξάηεζεο» θαη πσο «Ζ

142


Δπηηξνπή αλεζπρεί εμίζνπ γηα ηελ αλαθεξφκελε απνηπρία ηνπ δηθαζηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληηκεησπίζνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηέηνηεο ππνζέζεηο θαη γηα ηελ επηείθεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ζηηο ειάρηζηεο ππνζέζεηο φπνπ φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί», ΔΡΧΣΑΣΑΗ ν θ. Τπνπξγφο: 1.Πξνηίζεηαη λα παξέκβεη ζην ζέκα, δεηψληαο λέν πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππαίηησλ ηνπ βάλαπζνπ μπινδαξκνχ ηνπ Απγνπζηίλνπ Γεκεηξίνπ, ψζηε λα ππάξμεη κηα λνκηθή θαη εζηθή δηθαίσζε; 2. Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη ψζηε φλησο λα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1500/1984 (άξζξα 137Α, 137Β', 127Γ' θαη 137Γ' ηνπ Π.Κ.) θαη ησλ άξζξσλ 239, 325 θαη 326 ηνπ Π.Κ θαη λα πάςεη λα πθίζηαηαη έλα θαζεζηψο ηδηφηππεο αζπιίαο ζηνπο δξάζηεο ηέηνησλ βάλαπζσλ ζπκπεξηθνξψλ;

"Δπηζθέςεηο" ηεο ΔΛ.Α΢ ζε γξαθεία θαη νηθείεο κειψλ Γ.΢. κεηαλαζηεπηηθψλ ζπιιφγσλ Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κέιε ζπιιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ δέρνληαη επηζθέςεηο απφ αζηπλνκηθνχο κε πνιηηηθά ζηα ζπίηηα ή ηα γξαθεία ηνπο. Δλεκεξψλνληαο ηα κέιε ησλ Γ.΢ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ΢πιιφγσλ γηα ηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο, ε αζηπλνκία αλαθέξεη φηη «θαηαγξάθεη απιψο ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ ησλ Γ.΢ θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο». Χζηφζν, ηα κεηαλαζηεπηηθά ζσκαηεία θαη νη ζχιινγνη πνπ ειέγρεη ε αζηπλνκία είλαη λφκηκα αλαγλσξηζκέλα απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα. Ο κφλνο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο θαη ηνπο ειιεληθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία είλαη νη Ννκαξρίεο, νη νπνίεο έρνπλ ηε λφκηκε επνπηεία θαη ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ. Δπνκέλσο, εάλ ε Αζηπλνκία ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα έπξεπε λα ηα δεηάεη απφ ηηο Ννκαξρίεο, παξά λα θάλεη εθφδνπο ζε ζσκαηεία θαη ζε νηθείεο κεηαλαζηψλ.

143


Οη απξνεηδνπνίεηεο επηζθέςεηο ηεο Αζηπλνκίαο ζηα ζπίηηα ησλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ γηα ζηέγαζε ζπρλά απνηεινχλ παξάιιεια θαη έδξεο κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, δεκηνπξγεί εχινγα πξνβιήκαηα ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δίλαη εχθνιν λα ζηηγκαηηζηνχλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο σο θαηαδεηνχκελνη, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπο απφ ην ζπίηη, ηπγράλεη λα εκθαλίδνληαη αζηπλνκηθνί θαη λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο γη‟ απηνχο απφ γείηνλεο θαη πεξηνίθνπο ρσξίο κάιηζηα λα δηεπθξηλίδνπλ ην ιφγν ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηελ νηθία ησλ κεηαλαζηψλ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ζε θηιήζπρνπο πνιίηεο θιίκα δησγκνχ θαη θφβνπ άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο, ελψ ζίγεηαη ε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή γαιήλε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ. Δπηπιένλ, απνηξέπνπλ νη πεξηγξαθφκελεο ελέξγεηεο ηεο Αζηπλνκίαο πνιινχο λφκηκνπο κεηαλάζηεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νξγαλψζεηο, δηφηη νη έιεγρνη θαη νη «επηζθέςεηο» ηνπο ζπκίδνπλ άιιεο επνρέο, κε δεκνθξαηηθέο, θαηά ηηο νπνίεο εθδηψρζεθαλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο ή αλαγθάζηεθαλ λα μεξηδσζνχλ, ψζηε λα απνθχγνπλ απξνεηδνπνίεηεο «επηζθέςεηο» ηεο αζηπλνκίαο θαη παξαθξαηηθψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί δε φηη ην Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ φρη κφλν δελ αξλείηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο εθφζνλ ην επηβάιιεη ν λφκνο, αιιά θαη κε δηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο ζην παξειζφλ έρεη δεηήζεη λα δηεμάγνληαη νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, εξσηάηαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο: • Πνηνη ιφγνη ππαγνξεχνπλ ηηο επηζθέςεηο αζηπλνκηθψλ κε πνιηηηθά ζε νηθίεο κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ; • Γεδνκέλνπ φηη ε Ννκαξρία είλαη ν κφλνο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ λφκηκε επνπηεία θαη ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζπιιφγσλ – ειιεληθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ – ζα ζηακαηήζνπλ ακέζσο νη επηζθέςεηο ηεο αζηπλνκίαο;

144


4.250 ζηξέκκαηα αθαηξεί ε Ηεξά Μνλή Γηνλπζίνπ απφ Γήκν θαη αγξφηεο παξαγσγνχο ηνπ Ληηφρσξνπ Δξώηεζε Δ.Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ΠΔΥΧΓΔ, Δζωηεξηθώλ Υξεζηκνπνηψληαο ηίηινπο θπξηφηεηαο απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζηε Μνλή 66.490 ζηξέκκαηα δάζνπο θαη δαζηθήο έθηαζεο ζην «βνπλφ ησλ Θεψλ», ν παηήξ Μάμηκνο πξνζέθπγε θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη θαηάθεξε λα θεξδίζεη δηθαζηηθά άιια 4.250 ζηξέκκαηα πνπ επί αηψλεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνζθνηφπηα. Σψξα ζέιεη λα δηψμεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπο 84 ηδηνθηήηεο, θνβνχκελνο – φπσο ηζρπξίδεηαη- κε δεκηνπξγεζνχλ εθεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ελνρινχλ ηε Μνλή. Χζηφζν, θάηνηθνη ηνπ Ληηφρσξνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ν ίδηνο ηελ έθηαζε, επεθηείλνληαο ηηο «επηρεηξήζεηο» ηνπ. Ήδε ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηεο Μνλήο ιεηηνπξγνχλ ηπξνθνκείν, θεξνπνηείν, ρνηξνζηάζην, πηελνηξνθείν, ελψ πξφζθαηα ν παηήξ Μάμηκνο έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα λα ρηίζεη ζπλεδξηαθφ θέληξν, μελνδνρείν, ζθαγείν θαη κνλάδα ηππνπνίεζεο θξεάησλ. Ο παηήξ Μάμηκνο ηζρπξίδεηαη πσο αλήθε ζηε Μνλή θαη ε αδηαλέκεηε έθηαζε ησλ 4.250 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «Κνχηξεο» θαη θαηέζεζε ην 1997 αγσγή θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα λα ηελ απνθηήζεη. Κέξδηζε ην δηθαζηήξην κε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ην 2002. ΢χκθσλα κε κέηξεζε πνπ έθαλε ν Γήκνο Ληηφρσξνπ κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ε Μνλή Αγίνπ Γηνλπζίνπ φρη κφλν δελ δηθαηνχηαη ηα επηπιένλ 4.250 ζηξέκκαηα, αιιά θαηέρεη θαη 2.636 ζηξέκκαηα επηπιένλ απφ απηά πνπ έπξεπε. Ο παηέξαο Μάμηκνο αξλείηαη ηελ πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ Ληηφρσξνπ λα θάλεη εκβαδνκέηξεζε ηεο έθηαζεο, νκνινγψληαο, εκκέζσο, πσο απφ απηή ζα απνδεηρζεί φηη έρεη άδηθν.

145


Καηφπηλ απηψλ, Δξσηψληαη νη θθ. Τπνπξγνί: Θα πξνρσξήζνπλ ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηδηνθηεζίαο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο, ζα εμεηάζνπλ εθ λένπ αλ ε Ηεξά Μνλή θαηέρεη επηπιένλ 2.636 ζηξέκκαηα θαη αλ ζα ηα απνδψζνπλ ζηνπο αγξφηεο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ζην Γήκν.

Να επηζηξαθνχλ ζηε θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ φιεο νη παξαρσξεζείζεο ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ εθηάζεηο Δξώηεζε Δ.Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ, Γ.Γξαγαζάθε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκωλ, Δζωηεξηθώλ Μεηά ηελ νκφθσλε απφθαζε ηεο Βνπιήο γηα ζχζηαζε Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ ζρεηηθά; κε ηελ ππφζεζε ηεο εθρψξεζεο ζηε «Μνλή» Βαηνπεδίνπ, δεκφζηαο γεο αλππνιφγηζηεο αμίαο, έλαληη αλχπαξθηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πδάησλ θαη ηεο παξαιίκληαο έθηαζεο ηεο Βηζησλίδαο, έγηλε θαζνιηθά απνδεθηφ φηη ε δεκία πνπ έρεη ππνζηεί ην δεκφζην είλαη ηεξάζηηα. ΢ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ησλ εξεπλψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, παξάιιεια κε ην ζέκα ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ επζπλψλ, αλαδεηθλχεηαη θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο επαλάθηεζεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζίνπ, ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ηεο επηζηξνθήο ησλ παξαρσξεζέλησλ αθηλήησλ ζηελ «πξνηεξαία θαηάζηαζε». Ήδε, κεηά ηνλ παλζνκνινγνχκελν ραξαθηεξηζκφ ηεο ππφζεζεο σο ζθαλδάινπ, θαη κεηά ηελ επηθείκελε δεκνζίεπζε ηεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο, κε ηελ νπνία νη δηεθδηθήζεηο ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ απνξξίπηνληαη, ηίζεηαη επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αθχξσζε φισλ ησλ κεηαβηβάζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή εηδεζενγξαθία, ζε πνιιά απφ ηα νηθφπεδα πνπ παξαρσξήζεθαλ εθηεινχληαη εζπεπζκέλα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 146


(κπεηά θιπ), δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα πνπ απμάλνπλ ηηο δπζθνιίεο αλάθηεζεο ηεο θπξηφηεηάο ηνπο απφ ην δεκφζην. Μεηά ηα παξαπάλσ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε θπβέξλεζε έρεη απνδερζεί φηη ε ππφζεζε ζπληζηά ζθάλδαιν κε ηεξάζηηα δεκηά ηνπ δεκνζίνπ θαη άξα πξέπεη άκεζα λα αξζεί θαη λα απνθαηαζηαζεί, εξσηψληαη νη θ.θ ππνπξγνί: 1. Αλ ζθνπεχνπλ θαη πφηε λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο γηα ηελ αθχξσζε ησλ θαηαρξεζηηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη επηζηξνθή ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ φισλ αλεμαηξέησο ησλ θηεκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ. 2. ΢ε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζθνπεχνπλ λα πξνβνχλ, ηφζν λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ φζν θαη δηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θιπ, γηα ηελ παξαπάλσ αλάθηεζε απφ ην δεκφζην ηεο πεξηνπζίαο ηνπ; 3. Δάλ ζθνπεχνπλ λα δεηήζνπλ, γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο, ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο βνπιήο, δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα απνθηά εζληθφ ραξαθηήξα, εθφζνλ ηα εδάθε απηά αθαηξέζεθαλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γεκνζίνπ κε ηξφπν παξφκνην κε εηζβνιή μέλνπ ζηξαηνχ.

Μαζεηηθέο παξειάζεηο: ινγνθξηζία θαη κηιηηαξηζκφο Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ ΢ε έγγξαθν ηνπ 4νπ Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπθιάδσλ (17/9/2008, Αξ. Πξση.2), ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ, ζε ζπλέρεηα επψλπκεο θαηαγγειίαο γνλέα καζεηή ηνπ Λπθείνπ ΢εξίθνπ θαη θαηφπηλ ηνπ ππ‟ αξ. πξση. Φ360/35/113296/Γ1/4-9-08 εγγξάθνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θνπ Η. Αζαλαζίνπ, δεηεί εμεγήζεηο απφ ηνλ Υξηζηφθνξν Παπατσάλλνπ, δάζθαιν ΠΔ70, ηνπ 4/ζ Γεκ. ΢ρνιείνπ ΢εξίθνπ, αλαθνξηθά κε άξζξν πνπ ν ελ ιφγσ δάζθαινο είρε δεκνζηεχζεη

147


πξν εηθνζαεηίαο πεξίπνπ, ηνλ Οθηψβξην ην 1989, ζην πεξηνδηθφ «Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα» θαη αθνξνχζε ηηο καζεηηθέο παξειάζεηο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ 4νπ Γξαθείνπ δεηά απφ ηνλ θχξην Παπατσάλλνπ ηελ έθζεζε ησλ δηθψλ ηνπ απφςεσλ σο πξνο ηε θαηαγγειία «Δπεηδή ηα αλαγξαθφκελα ζην δεκνζίεπκα απηφ, (δειαδή ην άξζξν γηα ηηο παξειάζεηο), εθδειψλνπλ άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία», φπσο θαηά ιέμε αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ έγγξαθν. Θεσξψληαο φηη ην έγγξαθν απηφ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπθιάδσλ θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

αληίθεηηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΢πληάγκαηνο πεξί ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ,

αληίθεηηαη επίζεο ζην άξζξν 14 ηνπ ΢πληάγκαηνο πεξί ειεχζεξεο έθθξαζεο ην νπνίν απαγνξεχεη ηε ινγνθξηζία θαη ηέινο

παξαβηάδεη ην άξζξν 16 ηνπ ΢πληάγκαηνο θαηά ην νπνίν «Ζ ηέρλε, ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεχζεξεο. Ζ αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο.»

Θεσξψληαο επίζεο, θαη επί ηεο νπζίαο ηνπ δεηήκαηνο, φηη: 

νη παξειάζεηο καζεηψλ απνηεινχλ ζηξαηησηηθήο- κηιηηαξηζηηθήο ινγηθήο δηαδηθαζία πνπ αληίθεηηαη ζηελ θαιιηέξγεηα θηιεηξεληθψλ ζηάζεσλ θαη δελ έρεη γεληθψο ηίπνηα ην θνηλφ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα επδνθηκνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν - σο αληηπαηδαγσγηθέο θαη άρξεζηεο άιισζηε θαηαξγήζεθαλ νη αζθήζεηο αθξηβείαο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο

ηα θαζηζηηθά θαζεζηψηα, ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα ειέγμνπλ επξχηεξα ηελ θνηλσλία, ήηαλ απηά πνπ πξψηα ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα θαη νξγάλσζαλ καζεηηθέο παξειάζεηο ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα - ζηελ Διιάδα σο γλσζηφλ επηβιήζεθαλ απφ ην δηθηάηνξα Μεηαμά

ζήκεξα πιένλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε κφλν ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο εμαθνινπζνχλ λα νξγαλψλνπλ καζεηηθέο παξειάζεηο

148


ν νθεηιφκελνο θφξνο ηηκήο ζηνπο αγσληζηέο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο κπνξεί λα απνδίδεηαη κέζα απφ ηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (επηζθέςεηο καξηπξηθψλ ηφπσλ, νκηιίεο, ζεαηξηθά δξψκελα, πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ληνθνπκέλησλ θιπ )

ΔΡΧΣΑΣΑΗ ν θ. Τπνπξγφο: 1. Πξνηίζεηαη λα επέκβεη φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ινγνθξηζίαο θαη εθθνβηζκνχ εηο βάξνο ηνπ Υξηζηφθνξνπ Παπατσάλλνπ, ψζηε λα κελ ππάξμεη νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή ζπλέρεηα απηήο ηεο ζθφπηκεο θαη ζπθνθαληηθήο επίζεζεο ελαληίνλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ κε πςειφ αίζζεκα θαζήθνληνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο καζεζηαθέο αιιά θαη παηδαγσγηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ; 2. Πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη ηε θαηάξγεζε ηνπ αληηπαηδαγσγηθνχ θαη κηιηηαξηζηηθνχ ζεζκνχ ησλ ζρνιηθψλ παξειάζεσλ;

Σα θξαηεηήξηα ηεο ληξνπήο Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Γεκνζίεπκα εθεκεξίδαο έθεξε ζην θσο ηηο ηξηηνθνζκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθηπιίζζνληαη θαζεκεξηλά ζηα θξαηεηήξηα ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Δλληά θξαηεηήξηα ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 26 αηφκσλ «θηινμελνχλ» αθφκα θαη 170 άηνκα. Πξφθεηηαη γηα ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ ζπιιακβάλνληαη ζην αεξνδξφκην κε πιαζηά έγγξαθα, ελψ πξνζπαζνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Πνιινί πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπνπ «αλζεί» ε θπκαηίσζε θαη ε επαηίηηδα Β΄. Κξαηνχληαη ζηα θξαηεηήξηα κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απέιαζή ηνπο. Σνπο ηειεπηαίνπο 10 κήλεο έρνπλ ζπιιεθζεί θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 7.046 ιαζξνκεηαλάζηεο. Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ κφλν 2 ηνπαιέηεο γηα θαζεκεξηλέο αλάγθεο 170 αηφκσλ! Λφγσ έιιεηςεο ρψξνπ, έρεη κεηαηξαπεί ζε θξαηεηήξην θαη ε αίζνπζα γηα ηα αλεπηζχκεηα πξφζσπα, ρψξνο πνπ

149


δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο γηα θξαηεηήξην. Αθφκα θαη νη ρψξνη ηξάλδηη θηινμελνχλ θξαηνπκέλνπο, κε ηνπο ηνπξίζηεο πνιιέο θνξέο λα θπθινθνξνχλ δίπια ζε αιινδαπνχο κε ρεηξνπέδεο. Σελ θαηάζηαζε επηηείλεη ε έιιεηςε αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. 290 αζηπλνκηθνί θαη 29 εηδηθνί θξνπξνί απνηεινχλ ηελ νξγαληθή δχλακε ηνπ αεξνδξνκίνπ εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε ηε κεηαγσγή ζηα δηθαζηήξηα, θχιαμε θαη αλαθαηαλνκή ησλ θξαηνπκέλσλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο αζηπλνκηθψλ ζηνλ έιεγρν δηαβαηεξίσλ. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, εξσηάηαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο: • Δίλαη ελ γλψζεη ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ εθζέηεη ηε ρψξα καο δηεζλψο θαη αλ λαη, γηα πνην ιφγν δελ έρνπλ ιεθζεί σο ηψξα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο; • ΢ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί άκεζα ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο παξακνλήο ζηα θξαηεηήξηα ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Δι. Βεληδέινο»; • Λακβάλνληαο ππφςε ηα αηηήκαηα ησλ αζηπλνκηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζην «Δι. Βεληδέινο», πξνηίζεηαη λα εληζρχζεη ηελ αζηπλνκηθή δχλακε ηνπ αεξνδξνκίνπ πέξα απφ ηηο αλαγγειζείζεο 20 πξνζιήςεηο; • Τπάξρεη θάπνην ζρέδην επξχηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχιιεςεοθξάηεζεο-κεηαγσγήο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ε παξακνλή ζηα θξαηεηήξηα;

150


Γέθα ΜΚΟ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δεηνχλ απφδνζε επζπλψλ γηα ηελ αζηπλνκηθή βία θαηά πξνζθχγσλ Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τθππνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο Σν ΢αββαηνθχξηαθν 25 θαη 26 Οθησβξίνπ γχξσ απφ ην θηίξην ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αηηηθήο ζηελ νδφ Πέηξνπ Ράιιε, θάησ απφ ζπλζήθεο εμεπηειηζηηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, δεκηνπξγήζεθε ζπλσζηηζκφο παληθνχ πεξίπνπ 3.000 αηφκσλ αηηνχλησλ πνιηηηθφ άζπιν. Ο θφζκνο απηφο αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ αζηπλνκία θαηαζηαιηηθά, κε βίαηε απψζεζε, πνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ πνιιψλ αηφκσλ, ελψ κεηά απφ επψλπκεο θαηαγγειίεο δηεξεπλάηαη θαη ν ζάλαηνο ελφο κεηαλάζηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ. Παξφιν πνπ ην δηθαίσκα ησλ πξνζθχγσλ γηα θαζνιηθή, δηαξθή θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ απνξξέεη απφ ην δηεζλέο θαη εζληθφ δίθαην , δπζηπρψο γηα κία αθφκε θνξά δηαπηζηψλεηαη πσο ην Σκήκα Αζχινπ ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αηηηθήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεζκηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ πξνζθχγσλ ζην δηθαίσκα ηνπ αζχινπ θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί εγθαηαιείπνπλ ηνπο πξφζθπγεο έθζεηνπο ζηνλ θίλδπλν ζχιιεςεο θαη απέιαζεο. Γηα ηα παξαπάλσ γεγνλφηα δέθα κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο: Άξζηο- Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ –Αζήλα, Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, Κίλεζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Αιιειεγγχε ζηνπο Πξφζθπγεο-΢άκνο, Οκάδα Γηθεγφξσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ-Αζήλα, Οκάδα Ννκηθψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα Μεηαλαζηψλ θαη Πξνζθχγσλ-Θεζζαινλίθε, Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα Πξνζθχγσλ, Παξαηεξεηήξην Ραηζηζκνχ θαη Ξελνθνβίαο, Έλσζε-ΚΔΜΟ, PRAKSIS, Πξσηνβνπιία Αιιειεγγχεο ζε Μεηαλάζηεο θαη Πξφζθπγεο Λέζβνπ «Πξνζθπγή» , δεηνχλ κε αλαθνίλσζε ηνπο ηελ απφδνζε επζπλψλ γηα ηα πεξηζηαηηθά βίαο θαηά ησλ πξνζθχγσλ ηεο 25εο θαη 26εο Οθησβξίνπ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ.

151


Δξσηάηαη ν θ. ππνπξγφο • Θα απνδνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο γηα ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο λα δηαρεηξηζηεί ηα ζέκαηα αζχινπ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο; • Τπάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε δηαρείξηζεο ηνπ ζεζκηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πξφζβαζε πνιηηηθνχ αζχινπ ή αξθεί κφλν ε αζηπλνκηθή θαηαζηνιή πνπ δηαζχξεη δηεζλψο ηε ρψξα καο;

Πξσηνθαλήο δίσμε δαζθάινπ γηα ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ παξέιαζε πνπ δηαηχπσζε πξηλ απφ 20 ρξφληα! Δξώηεζε Σ.Κνπξάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ ΋πσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία(8/11/2008), απηέο ηηο κέξεο ζεκεηψλεηαη έλα πξσηνθαλέο θξνχζκα δίσμεο ελφο δαζθάινπ, κφλν θαη κφλν επεηδή είρε ην ζάξξνο λα δηαηππψζεη αλνηρηά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηηο καζεηηθέο παξειάζεηο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ πξηλ απφ κηα εηθνζαεηία! ΋πσο είλαη γλσζηφ θξηηηθή ζηηο καζεηηθέο παξειάζεηο έρεη γίλεη απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ ζεσξνχλ αζχκβαηε ηε ζηξαηησηηθή άζθεζε ζε έλα ρψξν ειεπζεξίαο φπσο (ζα έπξεπε λα) είλαη ην ζρνιείν. Δπίζεο θαη απφ θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη έρνπλ κειεηήζεη ηελ Ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο απηήο ηδηνκνξθίαο (ηεο παξέιαζεο). Καλείο δελ ζα πεξίκελε ινηπφλ λα βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε ζέζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο, επεηδή δηαηχπσζε δεκφζηα ηελ άπνςή ηνπ θαηά ησλ παξειάζεσλ θαη κάιηζηα ζε έλα αμηφινγν εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ. Ο θ. Υξηζηφθνξνο Παπατσάλλνπ είλαη ζήκεξα αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ζην Γεκνηηθφ ΢ρνιείν ηεο ΢εξίθνπ. Πξηλ απφ είθνζη ζρεδφλ ρξφληα, ην 1989, ππεξεηνχζε ζηε Υαιθίδα θαη είρε γξάςεη καδί κε ηνλ Παλαγηψηε Παπατσάλλνπ έλα άξζξν γηα ηηο παξειάζεηο, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην εηδηθφ πεξηνδηθφ «Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα»

152


(η. 4, Οθηψβξηνο 1989). Απηφ ην παιηφ άξζξν ηνπ θ. Παπατσάλλνπ αλαδεκνζηεχηεθε πξφζθαηα ζηνλ γλσζηφ αληηκηιηηαξηζηηθφ ηζηφηνπν «΋κεξνη» (http://omhroi.org/parelash/zhtw.htm ), ρσξίο θπζηθά λα έρεη θακηά ζρέζε ν ζπγγξαθέαο. Ο θ. Θ. Λ., ζπληαμηνχρνο ζηξαηησηηθφο θαη θάηνηθνο ηεο ΢εξίθνπ, «αλαθάιπςε» (ςάρλνληαο ίζσο κε θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν) απηφ ην θείκελν θαη έζπεπζε λα ππνβάιεη πξνζσπηθά ζηνλ ππνπξγφ Δπξηπίδε ΢ηπιηαλίδε κε ηε κνξθή θαηαγγειίαο επηζηνιή, φπνπ θαιεί ηνλ ππνπξγφ λα ιάβεη κέηξα θαηά ηνπ θ. Παπατσάλλνπ. Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ππνπξγείν Παηδείαο αληί λα «ζέζεη ζην αξρείν» απηή ηελ θαηαγγειία πνπ αθνξά ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηδενινγηθέο απφςεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ έζηεηιε «δηά ηα πεξαηηέξσ» ζηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Έηζη ε θαηαγγειία δηαβηβάζηεθε ππεξεζηαθά ζηνλ θ. Παπατσάλλνπ κε ηελ επηζήκαλζε φηη ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηα εμήο εξσηήκαηα: 1 ΢ην πεξηνδηθφ "Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα", έρεη δεκνζηεπηεί ηελ Παξαζθεπή 27 Οθησβξίνπ 2008, άξζξν ηνπ νπνίνπ ζπληάθηεο αλαθέξνληαη φηη είλαη νη Παπατσάλλνπ Υξηζηφθνξνο θαη Παπατσάλλνπ Παλαγηψηεο. Σν άξζξν απηφ θέξεηαη φηη είλαη δεκνζηεπκέλν ζην ηεχρνο 4, ΢επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ 1989, ηνπ παξαπάλσ πεξηνδηθνχ...Δπεηδή ηα αλαγξαθφκελα ζην δεκνζίεπκα απηφ εθδειψλνπλ άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία, θαη επεηδή δελ γλσξίδνπκε ηε δηθή ζαο ζέζε γηα ηα θαηαγγειιφκελα, ζαο παξαθαινχκε λα καο ηελ εθζέζεηε. 2 ΢ηελ εθδήισζε ηεο Σεηάξηεο 18 Ηνπλίνπ 2008 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκνηηθφ ΢ρνιείν ΢εξίθνπ, ζην νπνίν ππεξεηείηε σο αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο, αλαθέξνληαη θαη ηα εξσηήκαηα ζε ηίηινπο: "Τπάξρεη θάηη πνπ λα πηζηεχεηε ζηνλ Δζληθφ Όκλν; ΢αο έρεη ζπγθηλήζεη πνηέ;" ΢αο παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε ηηο ζέζεηο ζαο γηα ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα». Σν δεχηεξν ζηνηρείν ηεο «θαηαγγειίαο», αθνξά ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ζέκα ηνλ Δζληθφ Όκλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκνηηθφ ΢ρνιείν κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΚΔΓΚ Κπθιάδσλ θαη κε επηκέιεηα νξγάλσζεο ζην λεζί απφ ην Γήκν ΢εξίθνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Σελ παξάζηαζε παξαθνινχζεζαλ πνιινί γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί. Πξνο ην ηέινο, ν εζνπνηφο θαη ζθελνζέηεο ηεο δηαδξαζηηθήο απηήο

153


παξάζηαζεο θ. Βαζίιεο Βεινχδνο, απεχζπλε πξνο ηνπο ζεαηέο εξσηήζεηο φπσο «Ση είλαη γηα ζαο ν Δζληθφο Όκλνο; ΢αο έρεη ζπγθηλήζεη πνηέ; Αλ γξαθφηαλ ζήκεξα γηα ηη πξάγκα ζα ζέιαηε λα κηιάεη;» θαη ελ ζπλερεία αθνινχζεζε ζπδήηεζε. Δπεηδή ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ζπκίδνπλ ηε καχξε ινγηθή ηεο εμφλησζεο «αληηθξνλνχλησλ» άιισλ επνρψλ Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: Θα ζηακαηήζεη έζησ θαη ηψξα ε πξσηνθαλήο δηαδηθαζία θξαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θξνλήκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ, κηα δηαδηθαζία δειαδή πνπ ζίγεη άκεζα ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ηεο ρψξαο θαη ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα;

Σν ΔΚΑΒ ππνιεηηνπξγεί ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη αζζελνθφξσλ Δξώηεζε Θ.Λεβέληε πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Σν ΔΚΑΒ δηαζέηεη παλειιαδηθά 12 παξαξηήκαηα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 65 ηνκείο. Απαζρνιεί 3.500 δηαζψζηεο θαη 179 γηαηξνχο, νη νπνίνη κε 780 αζζελνθφξα θηλνχληαη φιν ην 24σξν ζηνπο δξφκνπο φιεο ηεο ρψξαο γηα λα κεηαθέξνπλ γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε δηαθνκηδήο ζηα Ννζνθνκεία. Παξ‟ φια απηά, πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο δελ έρνπλ Μνλάδεο ηνπ ΔΚΑΒ φπσο ε Ξάλζε, ΢άκνο, Ηθαξία, Νφηηα Ρφδνο, Πηνιεκατδα, Κσο. Ηζάθε, Ακνξγφο θαη Ακαιηάδα. ΢χκθσλα κε δειψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα λα θαιπθζεί επαξθψο ε ρψξα καο, ρξεηάδνληαη 9.000 δηαζψζηεο, 300 γηαηξνί θαη ηα κηζά αζζελνθφξα αλαλέσζε. Δπεηδή είλαη αδηαλφεην ζήκεξα πνιίηεο λα ράλνπλ ηε δσή ηνπο, γηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα είραλ αληηκεησπηζζεί, αλ δελ ππήξρε ε αδπλακία γξήγνξεο δηαθνκηδήο ζηα Ννζνθνκεία,

154


Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο, ηη κέηξα πξνηίζεηαη λα πάξεη ψζηε: • Να γίλνπλ άκεζα πξνζιήςεηο γηαηξψλ θαη δηαζσζηψλ ζην ΔΚΑΒ, αιιά θαη λα αλαλεσζεί ν ζηφινο ησλ αζζελνθφξσλ γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε ηαηξηθήο ζηήξημεο; • Γηα πνηνπο ιφγνπο πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο κέλνπλ αθάιππηεο απφ ην ΔΚΑΒ θαη ηη κέηξα πξνηίζεηαη λα πάξεη ψζηε λα θαιπθζνχλ άκεζα; Πνην ην ρξνλνδηάγξακκα;

Οιπκπηαθά Αθίλεηα ηέζζεξα ρξφληα κεηά Δξώηεζε Μ.Παπαγηαλλάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο «Βαξηά» θαη αλαμηνπνίεηε ε θιεξνλνκηά ησλ Οιπκπηαθψλ Αθηλήησλ γηα ηνλ Έιιελα θνξνινγνχκελν. Γαπαλψληαη θάζε ρξφλν δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΘΖΝΑ 2004. ΢ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ ΟΑΚΑ, ηνπ ΢ΔΦ θαη ηνπ Καπηαλδνγιείνπ, αιιά φιεο εθείλεο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα αμηνπνηνχλην απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή κέζσ ρξήζεσλ θνηλσληθά αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Σν Μπάληκηληνλ ζην Γνπδί είλαη ε κφλε εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα, αθνχ κεηαηξάπεθε ζε ζέαηξν. Δπίζεο, ην Κέληξν Ραδηνηειεφξαζεο ζην Μαξνχζη, ην ΢ιάινκ Καλφε Καγηάθ ζην Διιεληθφ, ην Κιεηζηφ Γαιαηζίνπ, ηνλ Άγην Κνζκά θαη ην Μπηηο Βφιετ ηνπ Φαιήξνπ δελ επηβαξχλνπλ κελ ην Γεκφζην φκσο αθφκε δελ ιεηηνπξγνχλ κε ηε λέα ηνπο ρξήζε. Σν Κιεηζηφ ηνπ Σάε Κβνλ Νην ζην Φάιεξν, αθφκα ζρεδηάδεηαη λα κεηαηξαπεί ζε ζπλεδξηαθφ θέληξν. Ζ Οιπκπηαθά Αθίλεηα Α.Δ. είλαη αλελεξγή. ΢ην Φάιεξν, ην ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ έρεη κείλεη ζηα ζπξηάξηα θαη νη πνιίηεο αθφκε δελ έρνπλ απνθηήζεη πξφζβαζε ζηε παξαιία, ζην δε Διιεληθφ νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ζπλδπάζεη ηελ ηχρε ηνπο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ. Διάρηζηα έζνδα απνθέξεη ε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη απφ ηελ ΚΑΔ Παληψληνο θαη ηνπ ελφο γεπέδνπ κπέηδ κπνι απφ ηελ ΠΑΔ Δζληθφο. Ζ

155


αίζνπζα μηθαζθίαο, ηα γήπεδα ρφθετ, ην δεχηεξν γήπεδν κπέηδ κπνι θαη ηα δπν γήπεδα ζνθη κπνι ζαπίδνπλ θιεηδσκέλα. Σν ΢θνπεπηήξην Μαξθνπνχινπ παξαρσξήζεθε ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007. Χζηφζν, ην απαγνξεπηηθφ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΛ.Α΢. θφζηνο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζθνπεπηεξίνπ ζα βαξχλεη ην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ΢ην Οιπκπηαθφ Κέληξν Άλσ Ληνζίσλ ζρεδηάδεηαη λα ζηεγαζζνχλ νη Αθαδεκίεο Πνιηηηζκνχ. Οη εμαγγειίεο έγηλαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ, φκσο αθφκε δελ είλαη γλσζηφ πφηε θαη αλ ζα πινπνηεζεί ην ζρέδην. Σν θσπειαηνδξφκην ηνπ ΢ρηληά, ελψ απνηειεί έλα εθ ησλ ηξηψλ πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Γηεζλνχο Κσπειαηηθήο Οκνζπνλδίαο, αθφκε δελ έρνπλ ππνγξαθεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. ΢ην Παγθξήηην ΢ηάδην ζην Ζξάθιεην ην ζρέδην γηα παξαρψξεζή ηνπ ζηνλ Γήκν νπδέπνηε πινπνηήζεθε. Σν ηεξάζηην θφζηνο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ΢ηαδίνπ ζηελ Πάηξα δηθαηνινγήζεθε κε ηε θηινμελία ελφο ηειηθνχ θππέιινπ πνδνζθαίξνπ ελψ ζηνλ Βφιν ν νξίδνληαο είλαη κέρξη ηνπο Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2013, θαη ε κεηέπεηηα εμέιημε είλαη άγλσζηε. Σν Ηππηθφ Κέληξν έρεη παξαρσξεζεί ζηελ Διιεληθή Ηππηθή Οκνζπνλδία θαη ν ΟΓΗΔ (Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδαο) δηαρεηξίδεηαη ηνλ παξαθείκελν λέν Ηππφδξνκν. Πέξαλ ινηπφλ ηνπ ηεξάζηηνπ θφζηνπο ησλ θαηαζθεπψλ γηα κηα ηφζν κηθξή ρψξα, ε επηβάξπλζε ηεο ζπληήξεζήο ηνπο εμαθνινπζεί λα βαξχλεη ην Γεκφζην. Υσξίο λα κπνχκε ζηελ ινγηθή ησλ αξηζκψλ είλαη βέβαην πσο αλ ην θφζηνο ησλ Οιπκπηαθψλ είρε επελδπζεί ζε πξάζηλα ελεξγεηαθά έξγα θαη κνλάδεο αθαιάησζεο γηα ηα λεζηά καο ζα είρακε ην Αηγαίν απηφλνκν ελεξγεηαθά θαη πδαηηθά εζαεί. Αλη‟ απηνχ ζίγνπξα ηα παηδηά ησλ παηδηψλ καο ζα πιεξψλνπλ ην «φλεηξν» ησλ δχν εβδνκάδσλ ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2004. Δξσηάηαη ν Τπνπξγφο: - Πνηφ είλαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνλ Οιπκπηαθψλ Έξγσλ ζε εηήζηα βάζε; -Πνηα είλαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο «Οιπκπηαθά Αθίλεηα Α.Δ.» απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ήηνη θφζηνο ιεηηνπξγίαο, πξνζσπηθφ θαη ζεκεξηλή θαηάζηαζε;

156


YΠΠΟ: Δμεηδηθεπκέλνη ζπκβαζηνχρνη ηνπ - άλεξγνη κε ηε ιήμε ηνπ 2008 Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Πνιηηηζκνύ, Δζωηεξηθώλ, Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ Οη ζπκβαζηνχρνη ππάιιεινη πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΟ ζην ηέινο ηνπ 2008 αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο απφιπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: ΋ζνη είραλ πξνζιεθζεί ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Γ‟ ΚΠ΢ απνιχνληαη θαζψο ην ηξίην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ΢ηήξημεο νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο, κε εμαίξεζε ειάρηζησλ έξγσλ ζε ππξφπιεθηεο πεξηνρέο πνπ πέηπραλ νιηγφκελε παξάηαζε. ΋ζνη εξγάδνληαη κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλή δηαηαγή αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ε κηζζνδνζία ηνπο θαιχπηεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ, επίζεο απνιχνληαη δηφηη ν ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο θαηαξγείηαη ζηηο 24/11. ΋ζνη εξγάδνληαη κε σξνκίζζηεο ζπκβάζεηο επίζεο απνιχνληαη ιφγσ ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. ΋ινη νη ζπκβαζηνχρνη εξγαδφκελνη πξνζιήθζεθαλ κε βάζε ην Π.Γ. 164/2004 Παπιφπνπινπ πνπ νξίδεη σο αλψηαην φξην απαζρφιεζεο ην 24κελν, θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκβαζηνχρσλ κεηά ηελ απφιπζε ηνπο δελ δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε επαλαπξφζιεςεο.

Αθφκε θη εθείλνη πνπ

εκπίπηνπλ ζην άξζξν 6 ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ. ην νπνίν πξνβιέπεη παξάηαζε ηεο 24κελεο απαζρφιεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη, βξίζθνληαη ζην θελφ, αθνχ ηα έξγα ηνπ Γ‟ ΚΠ΢ νινθιεξψλνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Πέξα φκσο απφ ην νδπλεξφ ηεο απφιπζεο πνπ πιήηηεη ηνπο εξγαδφκελνπο ππάξρεη θαη ε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ην Τπνπξγείν, ην νπνίν γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ απφ ηελ απφιπζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ κε ηελ πνιχηηκε πνιπεηή εκπεηξία, ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε λένπο ζπκβαζηνχρνπο ρσξίο εμεηδίθεπζε, δεδνκέλνπ φηη νη λέεο κφληκεο ζέζεηο πνπ εγθξίζεθαλ γηα ηνλ νξγαληζκφ γηα ην 2009 είλαη κφιηο 300.

157


Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα : Eξσηψληαη νη θ. θ. Τπνπξγνί 1. ΢θνπεχνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ηξνπνινγία ψζηε λα εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ηνπ

ΤΠΠΟ σο εηδηθή θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο

ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004, φπσο έγηλε θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ (π.ρ. δαζνππξνζβέζηεο); 2. ΢θνπεχνπλ λα πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ζε φζνπο εξγαδφκελνπο εξγάδνληαη κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο;

΢θαλδαιψδεο δηαζπάζηζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζηελ ΔΡΣ! Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ-Γεληθή Γξακκαηεία Σύπνπ & Δλεκέξωζεο Δθηά εθαηνκκχξηα Έιιελεο δνπλ κφληκα ζε ρψξεο εθηφο Διιάδαο, ελψ κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ πεξλνχλ κεγάιν δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο. ΋ινη απηνί νη άλζξσπνη, θαη εηδηθά ν απφδεκνο Διιεληζκφο, επηζπκνχλ θαη έρνπλ αλάγθε λα πιεξνθνξνχληαη ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη λα καζαίλνπλ ηη γίλεηαη ζηηο άιιεο θνηλφηεηεο Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δεκφζηα ηειεφξαζε νθείιεη λα παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο, επαθήο θαη επηθνηλσλίαο. Αθξηβψο γη‟ απηφ ην ζθνπφ, ε ΔΡΣ Α.Δ. έρεη δνξπθνξηθφ θαλάιη, ππφ ηελ επσλπκία ERT World, πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο απφδεκνπο Έιιελεο. Χζηφζν, πνιιά δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν, απφ ηνλ Απξίιην ήδε ηνπ 2008, γελλνχλ έληνλεο ππνςίεο θαη ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερνκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ «απνρξψζεο ελδείμεηο» γηα θαηαζπαηάιεζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, κε ππεξθνζηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο εθπνκπψλ, ραξηζηηθνχο

158


φξνπο ζπλεξγαζίαο κε ηδηψηεο-αλαδφρνπο, πιεκκειή έιεγρν ηεο επάξθεηάο ηνπο θαη αλεμήγεηε επηκνλή ζε ζπγθεθξηκέλν εμ απηψλ. ΢πγθεθξηκέλα: Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα δελ μεπεξλά ηηο 8 ψξεο: 4 εβδνκαδηαίεο εθπνκπέο θαη κηα εκίσξε θαζεκεξηλή. Σν θφζηνο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεζηάδεη ηηο 80.000 επξψ. ΢ηηο εθπνκπέο παξνπζηάδνληαη επηζηήκνλεο θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξνπλ ζηελ Διιάδα, ζεκαληηθνί Έιιελεο απφ άιινπο ρψξνπο δξαζηεξηνηήησλ, επαλαπαηξηζκέλνη Έιιελεο πνπ κηινχλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ κεηά ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα αλακεηαδίδνληαη ξεπνξηάδ ηεο ΝΔΣ. Αλαξσηηφκαζηε αλ νη ζπλεληεχμεηο -φζν αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο θη αλ απνηεινχλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη- θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ γηα ηα ζπκβαίλνληα ζηελ Διιάδα θαη ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γεδνκέλνπ απηνχ ηνπ ραξαθηήξα ησλ εθπνκπψλ, φκσο, θαίλνληαη αθφκε πην ζθαλδαιψδε ηα θφζηε ηνπο. Γχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: - Ζ εθπνκπή «Διιεληθφ Παλφξακα» είλαη δίσξε εβδνκαδηαία εθπνκπή, κηθηή παξαγσγή κε εηαίξν ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο ηελ εηαηξεία MAX Productions. Κάζε επεηζφδην θνζηίδεη 9.631 επξψ (+ΦΠΑ) θαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε κε αξ. πξση. 5861/27-3-2008, πνπ επαλαιακβάλεηαη (θσηνηππηθά ζρεδφλ) ζηελ Απφθαζε κε αξ. πξση. 11255/20-6-2008, κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ αλαλέσζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ΔΡΣ Α.Δ. Υξ. Παλαγφπνπιν: «Ζ ERT World γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο δηαζέηεη: ζηνχληην, παξνπζηάζηξηα, ζθελνζέηε, δ/ληή θσηνγξαθίαο, δ/ληή παξαγσγήο θαη θξνληηζηή». Γειαδή ε ΜΑΥ PRODUCTIONS βάδεη νπζηαζηηθά κφλν ην κνληάδ. Σν ηειηθφ θφζηνο θάζε επεηζνδίνπ είλαη, καδί ηηο επηπιένλ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 11.662 επξψ, νπφηε ζπλνιηθά γηα ηηο 33 εθπνκπέο ηηο νπνίεο αθνξνχλ νη πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ε ERT World θαηαβάιιεη ζηε ΜΑΥ PRODUCTIONS πεξί ηηο 385.000 επξψ, γηα κηα εθπνκπή πνπ ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζε ζπλεληεχμεηο θαιεζκέλσλ ζην ζηνχληην!

159


- Ζ εκίσξε θαζεκεξηλή εθπνκπή «Δληφο Αζήλαο» είλαη έλα ελεκεξσηηθφ καγθαδίλν εκίσξεο δηάξθεηαο. Απνηειεί «κηθηή παξαγσγή» κε ηελ P.K. PRODUCTIONS κε θφζηνο αλά επεηζφδην 3.763,14 επξψ (+ΦΠΑ) θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 363,20 επξψ (+ΦΠΑ) αλά εθπνκπή. Σν ηειηθφ θφζηνο αλά εθπνκπή θηάλεη ηα 4.900 επξψ ή 24.500 επξψ ηελ εβδνκάδα. Χζηφζν, ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξν, αθνχ θαη πάιη ε ΔΡΣ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 11 257/20-6-2008, «γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο δηαζέηεη πιήξεο ζηνχληην (ζθεληθφ, ηερληθνχο, super autocue, καθηγηέδ, αξρείν εηδήζεσλ), παξνπζηάζηξηα, ζθελνζέηε, δ/ληή παξαγσγήο θαη αξρηζπληάθηε», κεγάιν δε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηα ξεπνξηάδ ηεο ΝΔΣ. Δηδηθά ζ‟ απηή ηελ παξαγσγή, είλαη απνξίαο άμηνλ ηη βάδεη ν ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο… Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ -πέξα απφ θάζε ακθηβνιία- ζθαλδαιψδε θαηαζπαηάιεζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο! Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο 5 ζπλνιηθά εθπνκπέο, ε πξναλαθεξζείζα θαη ε σξηαία «Nostalgia» έρνπλ αλαηεζεί ζηελ P.K. Productions - Π. Κέθαο, έηζη πνπ έλαο άλζξσπνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο. Με πξφζθαηε αλαθνίλσζή ηεο ε ΠΟ΢ΠΔΡΣ θαηαγγέιιεη ηελ «αλεμέιεγθηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΡΣ Α.Δ.» θαη επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηηο ειιηπείο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, «νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ζρεδφλ θακηά απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ν Νφκνο ζέηεη ψζηε λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλεξγάδνληαη κε Σειενπηηθφ ΢ηαζκφ θαη δελ απαζρνινχλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ θάηνρν ηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εμάζθεζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νχηε θαλ ην απαξαίηεην πηπρίν». ΋ια απηά απνηεινχλ έλα αθφκε εχγισηην παξάδεηγκα πψο ην Γεκφζην ιεειαηείηαη, κε επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ (ελ πξνθεηκέλσ ηεο ΝΓ), κε ζθαλδαιψδε δηαρείξηζε πφξσλ θαη «εθιεθηηθέο» -θαη ραξηζηηθέο ζπλάκα- ζρέζεηο κε ηδηψηεο - παξνρείο ππεξεζηψλ. Απνθαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ ην Γεκφζην είλαη «ζπάηαιν» θαη παξέρεη θαθήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο: ηε δηαζπάζηζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο απφ ηηο θνκκαηηθέο δηνηθήζεηο, ηε ζπαηάιε θαζ‟ φια άμηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ παξαγθσλίδεηαη γηα λα πξνσζεζνχλ νη «εκέηεξνη» ηεο θνκκαηηθήο λνκελθιαηνχξαο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο πνπ θπβεξλνχλ ελαιιάμ ηε ρψξα, ηεο εθρψξεζεο δεκφζηνπ πινχηνπ ζε ηδηψηεο νη νπνίνη απνθνκίδνπλ θέξδε 160


αμηνπνηψληαο ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο. Καη ελψ απηή ε παζνγέλεηα εμαπιψλεηαη ζαλ γάγγξαηλα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη ππεχζπλνη έρνπλ ην ζξάζνο λα δείρλνπλ ζαλ ππεχζπλνπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο θαη λα θάλνπλ «νηθνλνκίεο θιίκαθαο» ππνλνκεχνληαο απηά ηα δηθαηψκαηα. ΋πσο ζηελ ΔΡΣ, φπνπ ε «επέιηθηε» θαη θαθνπιεξσκέλε εξγαζία έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Δλ πξνθεηκέλσ, αληί λα αμηνπνηεζνχλ εξγαδφκελνη ηεο ΔΡΣ, ζπλάπηνληαη ραξηζηηθέο ζπκβάζεηο κε ηδηψηεο «παξαγσγνχο» ελψ ηελ ππνδνκή θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγσγήο εμαζθαιίδεη ζην ζχλνιφ ηνπο ε ΔΡΣ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο εηζβάιινπλ «απ‟ ηελ πίζσ πφξηα», δηαθεκίδνληαο πειάηεο ηνπο έκκεζα κέζσ εθπνκπψλ ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο. ΢ηελ Κξαηηθή Σειεφξαζε δνπιεχνπλ δεθάδεο άμηνη λένη δεκνζηνγξάθνη θαη κάιηζηα κε κπινθάθη, ακεηβφκελνη κε πνζά πνπ νχηε σο ραξηδηιίθη καζεηή ηνπ Γπκλαζίνπ δελ κπνξνχλ λα ελλνεζνχλ. Δχινγα θαλείο αλαξσηηέηαη γηαηί δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ θαη λα ζηειερψζνπλ πξνγξάκκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζην εμσηεξηθφ; Γηά ηαχηα: Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο 1. Γηαηί ε δεκφζηα ηειεφξαζε ζπλεξγάδεηαη ραξηζηηθά κε ηδηψηεο γηα παξαγσγέο πνπ φιε ηελ ππνδνκή ηε βάδεη ε ΔΡΣ θαη πνπ ην δεκνζηνγξαθηθφ έξγν κπνξνχλ θάιιηζηα λα θαιχςνπλ εξγαδφκελνη ηεο ΔΡΣ; 2. Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε επηινγή κηαο εηαηξείαο γηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΔRT World ζηελ παξαγσγή κηθηψλ εθπνκπψλ; Πψο νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο κηθηήο παξαγσγήο, κε δεδνκέλν φηη ε Κξαηηθή Σειεφξαζε βάδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο ζε ξεπζηφ, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη πξνζσπηθφ; 3. Γηαηί νη εθπνκπέο απηέο δελ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δεκνζηνγξάθνπο ηεο ίδηαο ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο, αμηνπνηψληαο έηζη ην ππάξρνλ δπλακηθφ ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο;

161


4. Θεσξεί επαξθέο απφ άπνςε σξαξίνπ, πνηφηεηαο θαη πινπξαιηζκνχ ην πξφγξακκα ηεο ERT World, φηαλ κάιηζηα ην θφζηνο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εμσθξεληθά πςειφ; 5. Mε πνην ηξφπν ειέγρεηαη ην θνζηνιφγην κηαο εθπνκπήο αλά επεηζφδην θαη ζην ζχλνιφ ηνπ; Λακβάλνληαη ππφςε ζπγθξηηηθά ηα θφζηε αληίζηνηρσλ εθπνκπψλ ζηελ ΔΡΣ; 6. Γηαηί ζε έλα θαη ην ίδην πξφζσπν αλαηίζεηαη πέξαλ ηεο κηαο εθπνκπήο ζε έλα ζχλνιν 5 εβδνκαδηαίσλ εθπνκπψλ θαη ελφο 8 ψξνπ πεξίπνπ πξνγξάκκαηνο;

Νένη απηνθηλεηφδξνκνη ζηνλ Τκεηηφ Δξώηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό ΠΔΥΧΓΔ ΢ηηο 2 Ηνπλίνπ 2008 αλαθνηλψζεθε ν ζρεδηαζκφο 83,5 ρηιηνκέηξσλ λέσλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζηελ Αηηηθή, εθ ησλ νπνίσλ ηα 33,5 ρικ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζηνλ Οξεηλφ φγθν ηνπ Τκεηηνχ. (Νφηην ηκήκα Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ, Νφηην ηκήκα Αλαηνιηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ θαη ζπλδεηήξηνο άμνλαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηκεκάησλ κέζσ ζήξαγγαο ζηνλ Τκεηηφ). Με εξψηεζή κνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ δήηεζα λα πιεξνθνξεζψ, ζχκθσλα κε πνηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο πξνθχπηεη ε αλάγθε λα θαηαζθεπαζζεί ην Νφηην ηκήκα ηεο Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ κε 3 ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε, ελψ ε κειέηε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (2006) πξνέβιεπε 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε. ΢ηελ απάληεζή ηνπ ν Τθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ (Αξ. Πξση. 1195/31-7-08) αλαθέξεη φηη ε επέθηαζε ηεο Ν.Γ. Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ, κέρξη ηελ παξαιηαθή Λεσθφξν Πνζεηδψλνο «…ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» γηα ηα «Νέα Οδηθά Αζηηθά Έξγα» εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθά θπθινθνξηαθά ζελάξηα, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνο

162


εμππεξέηεζε κεηαθηλήζεηο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηζηνξηθά ζηνηρεία θφξησλ ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν (Αηηηθή νδφο θαη ινηπφ θχξην νδηθφ δίθηπν)». ΋πσο αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα ν πθ. ΠΔΥΧΓΔ «…Ζ αλαθνξά ζε δπν ισξίδεο αλά θαηεχζπλζε, ίζσο αλάγεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο 1εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 2001, φπνπ φκσο δελ είραλ ιεθζεί ππ‟ φςε έξγα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ κεηαγελέζηεξα γηα ηηο αλάγθεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (Λ. Κνξσπίνπ-Βάξεο, Λ.Μαξαζψλνο, πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, ηξακ, κεηξφ) θαζψο επίζεο θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ηεο Αλ. Αηηηθήο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Αηηηθήο Οδνχ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ…» Δπί ηεο απάληεζεο απηήο ηνπ πθ. ΠΔΥΧΓΔ, επαλέξρνκαη θαη εξσηψ ηα αθφινπζα: 1. Έρεη εμεηαζζεί σο «δηαθνξεηηθφ θπθινθνξηαθφ ζελάξην», ε δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ άμνλα Καηεράθε-Αιίκνπ,αληί ηεο θαηαζθεπήο κηαο λέαο Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο ιεσθφξνπ ζηνλ Τκεηηφ θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο Σνπηθήο απφ ηελ Τπεξηνπηθή θπθινθνξία, φπσο πξνηείλεηαη απφ θάπνηνπο θνξείο; 2. Πνηα «ηζηνξηθά ζηνηρεία θφξησλ» ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν ιήθζεθαλ ππ΄ φςηλ κε ηα νπνία ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε θαηαζθεπή ελφο απηνθηλεηφδξνκνπ πξνδηαγξαθψλ ΠΑΘΔ (Πάηξαο-Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο) ζηε Νφηηα απφιεμε ηεο Αηηηθήο; 3. Γηαηί παξά ηα λέα έξγα πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή απηή (Λεσθ. Βάξεο-Κνξσπίνπ, ηξακ θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο) θαη ηελ επηθείκελε επέθηαζε ηνπ Μεηξφ κέρξη ην Γήκν Διιεληθνχ, ζεσξείηαη αλαγθαία ε αχμεζε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο ζηε Γπηηθή Πεξηθ. Λεσθ. Τκεηηνχ απφ 2 ζε 3 αλά θαηεχζπλζε; 4. Ση ξφιν παίδνπλ ηα εξγνιαβηθά ζπκθέξνληα ζηηο επηινγέο ζαο, δεδνκέλνπ φηη νη λένη απηνθηλεηφδξνκνη πξνγξακκαηίδνληαη λα θαηαζθεπαζζνχλ κε ΢ΓΗΣ θαη λα παξαρσξεζνχλ ζηνπο ηδηψηεο γηα πνιχρξνλε εθκεηάιιεπζε; 5. Γηαηί δελ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πξσηεχνπζαο κε ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (κεηξφ, ηξακ, ιεσθνξείσλ) θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο

163


(δεκηνπξγία εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ιεσθνξεηνισξίδσλ, πνδειαηφδξνκσλ, πεδφδξνκσλ); Με βάζε ηα παξαπάλσ, δεηνχληαη λα θαηαηεζνχλ: 1. Οη νξηζηηθέο ηερληθέο κειέηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζηνλ Τκεηηφ. 2. Ζ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 3. Ζ κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ» γηα ηα «ΝΔΑ ΟΓΗΚΑ ΑΣΣΗΚΑ ΔΡΓΑ» 4. Ζ Μειέηε ΢θνπηκφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ.

Μειέηε Υσξνζέηεζεο ζην Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 45-46-50 ηνπ ΔΛΑΗΧΝΑ Δξώηεζε βνπιεπηώλ ΢ΤΡΙΕΑ πξνο ηνλ Τπνπξγό ΠΔΥΧΓΔ ΋πσο είλαη γλσζηφ ζην ελνπνηεκέλν Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν (ΟΣ) 45-46-50 πξνβιέπεηαη, κε βάζε ην λ.3481/06, ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ ηνπ ΠΑΟ, λένπ Γεκαξρείνπ θαη πνιπιεηηνπξγηθνχ θηηξίνπ, θιεηζηνχ γεπέδνπ κπάζθεη γηα ηνλ εξαζηηέρλε ΠΑΟ θαη ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Ζ «αθξηβήο νξηνζέηεζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ» γίλεηαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο (λ.3481/06, άξζξν 12, παξ.3γ). ΢ρεηηθή είλαη ε απφθαζε -γλσκνδφηεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο (20ε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, 01.10.2008). Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε–γλσκνδφηεζε θαη ηελ ελδερφκελε έγθξηζή ηεο απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ αλαθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζνβαξά δεηήκαηα:

164


α. ΢ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ: ΢χκθσλα κε Οδεγία ηεο UEFA επηβάιιεηαη ε χπαξμε κηαο ειεχζεξεο δψλεο πιάηνπο20 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ. Δπί ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο ζηελ απφθαζε –γλσκνδφηεζε (ζει 6) αλαθέξεηαη φηη: «εάλ είλαη αδχλαην λα πινπνηεζνχλ νη ισξίδεο απηέο ζα δεηεζεί ε θαηά παξέθθιηζε έγθξηζε ηεο UEFA γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ». ΢ε επφκελν ζεκείν κάιηζηα (ζει 7) ηζρπξνπνηείηαη ην ελδερφκελν απηφ κε ηελ αλαθνξά φηη: «ππάξρεη επηζηεκνληθή (!) θαη κειεηεηηθή εκπεηξία θαηά ηελ νπνία αληίζηνηρε δηεζλήο νκνζπνλδία (FIA) γηα έξγν πνπ επξφθεηην λα θαηαζθεπαζζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, απνδέρζεθε παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκψλ αζθαιείαο κε ηξνπνηεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ρσξίο λα κεησζεί ε αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ». Δίλαη θπξηνιεθηηθά εθηφο ινγηθήο λα επηρεηξείηαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ γεπέδνπ, ζε έλαλ αδφκεην κάιηζηα ρψξν θαη λα ηίζεηαη επζχο εμ αξρήο δήηεκα γηα «θαηά παξέθθιηζε» αδεηνδφηεζε ζην θαίξην ζέκα πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ. Καη κάιηζηα λα εγείξεηαη σο επηρείξεκα φηη απηφ έρεη μαλαγίλεη. β. ΢ρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο Με βάζε ηηο αλαθνξέο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηψλ γηα ηε Γηάζσζε ηνπ Διαηψλα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ηφζν ζηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο (αξ. πξση. 3320/ 24.09.2008 θαη 3468/ 03.10.2008) φζν θαη ζην ΤΠΔΥΧΓΔ (αξ. πξση. γξ.Τπ. 8552/29.9.2008 θαη 8637/ 06.10.2008), ζε ζεηξά δεηεκάησλ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Δπηζεκαίλνπκε φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε, δελ έρεη δνζεί απάληεζε ζηηο αλαθνξέο απηέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 1. Ζ πξνβιεπφκελε απφζηαζε θηηξίσλ απφ ην ξέκα ηνπ Πξνθήηε Γαληήι είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θαηά λφκν (λ. 880/79, άξζξν 6) απαηηνχκελε. 2. Οη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο είλαη θαηά 2.992 ζέζεηο ζηάζκεπζεο νιηγφηεξεο απφ ηηο θαηά λφκν (ΠΓ 230/93) πξνβιεπφκελεο 3. Πξνβιέπεηαη κεγάινο πεξηνξηζκφο ζηε θχηεπζε –πξάζηλν, αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ην λ3481/06, ελψ κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ ην ελ ιφγσ ΟΣ 45-46-50 ήηαλ ζεζκνζεηεκέλν σο «θνηλφρξεζην πξάζηλν».

165


4. Αλαθέξεηαη κεγάιε ππέξβαζε ζηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη θάιπςεο. Δίλαη ζαθέο φηη ε απφθαζε -γλσκνδφηεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο δελ έρεη ειέγμεη ηα αλσηέξσ δεηήκαηα. Δάλ, δε απηή εγθξηζεί κε Τπνπξγηθή Απφθαζε, ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα παξακείλεη αλέιεγθηνο έλαο παξάηππνο ζρεδηαζκφο. Διινρεχεη, δειαδή, ν θίλδπλνο λα ππάξμεη επαλάιεςε ηεο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο, πνπ δήζακε θαη δνχκε κε ην Βαηνπέδη, φπνπ απφ αλεπαξθείο θαη ιαλζαζκέλεο ππεξεζηαθέο γλσκνδνηήζεηο πξνέθπςαλ επηδήκηεο γηα ην Γεκφζην ΢πκθέξνλ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη κεηέπεηηα λέεο απαξάδεθηεο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο. Δπεηδή ηαζζφκαζηε ππέξ ηνπ λα απνθηήζεη ν ΠΑΟ έλα λέν θαη ζχγρξνλν γήπεδν θαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο ρψξνπ πςεινχ πξαζίλνπ ζην ρψξν πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην γήπεδν ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο επεηδή ην λέν γήπεδν ηνπ ΠΑΟ πνπ πξνσζείηαη ζηνλ Διαηψλα πξέπεη (θαη κπνξεί) λα γίλεη κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πξαζίλνπ, κε ην λέν γήπεδν λα πεξηβάιιεηαη απφ θνηλφρξεζην πξάζηλν θαη φρη απφ «ηδησηηθφ κπεηφλ», επεηδή θαη νη νπαδνί ηνπ ΠΑΟ δηθαηνχληαη λα ςπραγσγνχληαη ζε έλαλ αζθαιή θαη πνιενδνκηθά θαη θπθινθνξηαθά άξηην ρψξν αιιά θαη νη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Αζήλαο δηθαηνχληαη πεξηβαιινληηθή αλαθνχθηζε, εηδηθά κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Πάξλεζαο, εξσηάηαη ν θχξηνο Τπνπξγφο: 1. Πνχ νθείιεηαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο ηήξεζεο κε απφιπην ηξφπν φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο ηνπ λένπ πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ; Τπάξρεη πξφβιεκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ γεπέδνπ; Τπάξρεη πξφβιεκα ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ πξνβιέπεη ν λ. 3481/06; Τπάξρεη πξφβιεκα πιεζψξαο εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ, πνπ ελδερνκέλσο δε ρσξνχλ φιεο εθεί;

166


2. Πξνηίζεηαη ν Τπνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ λα εγθξίλεη κηα Μειέηε Υσξνζέηεζεο, ε νπνία δελ πιεξνί απνιχησο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ; 3. Πξνηίζεηαη ν Τπνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ λα δεηήζεη ηε γλσκνδφηεζε ηεο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο, πξηλ εγθξίλεη ηε Μειέηε Υσξνζέηεζεο; 4. Πνην είλαη ην αλαθεξφκελν γεληθφινγα ζηελ απφθαζε –γλσκνδφηεζε γήπεδν, ζην νπνίν δφζεθε θαηά παξέθθιηζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο άδεηα ιεηηνπξγίαο; 5. Θα γίλνπλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο Μειέηεο Υσξνζέηεζεο νη αλαγθαίνη έιεγρνη θαη ζα δνζνχλ νη αλαγθαίεο απαληήζεηο απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ σο πξνο ηελ απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ην ξέκα, σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, σο πξνο ηελ απαηηνχκελε θχηεπζε, σο πξνο ηελ θάιπςε θαη ηε δφκεζε;

Υσξίο θάπνηα άδεηα νη πεξηνδείεο ηνπ Μεηξνπνιίηε Ν.΢κχξλεο ζε ζρνιεία Δξώηεζε Σ.Κνπξάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ Με αθνξκή ηελ επηινγή ηνπ Μεηξνπνιίηε Ν. ΢κχξλεο λα επηζθέπηεηαη ζρνιεία, λα πξνζεχρεηαη κε ηνπο καζεηέο θαη λα απεπζχλεηαη ζ‟ απηνχο, ζέισ λα επηζεκάλσ φηη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα (θξαηηθφ – ηδησηηθφ) ή πξφζσπν λα παξεπξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρσξίο ζρεηηθή άδεηα (Δγθχθιηνο Φ.3/976/108630/ Γ1, 21.8.2008) θαη ε παξαθψιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ράξηλ νηνπδήπνηε εμσδηδαθηηθνχ ζθνπνχ. Πέξαλ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Γ/λησλ Δθπ/ζεο, Πξντζηακέλσλ, ΢ρνιηθψλ ΢πκβνχισλ) θαη ησλ πνιηηηθψλ πξντζηακέλσλ (Τπνπξγνχ, Τθππνπξγνχ, θιπ.), νπδεκία ζεζκηθή αξκνδηφηεηα δίλεη ην δηθαίσκα ζε εθπξφζσπν ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ή άιινπ δφγκαηνο λα επηζθέπηεηαη ζρνιεία θαη λα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο.

167


΋πσο επηζεκαίλεη θαη ν ΢χιινγνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνχπνιεο, Αιίκνπ, Διιεληθνχ ζε θαηαγγειία ηνπ, ζην ζεκεξηλφ πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν φπνπ θνηηνχλ δεθάδεο καζεηψλ δηαθνξεηηθήο πίζηεο, ε επηζεηηθή παξνπζία ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο φρη κφλν δε ζπλάδεη κε ηε ινγηθή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ «πηζηεχσ» ηνπ άιινπ, ηελ απνδνρή θαη ηε ζπλχπαξμε καδί ηνπ, αιιά δελ αληηζηνηρεί θαη ζηε δηαθξηηηθφηεηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ πλεχκαηνο. Δπηπιένλ, θάζε κνξθή «θαηήρεζεο» ή «πξνπαγάλδαο» ζε ππφ δηακφξθσζε ζπλεηδήζεηο είλαη θνηλσληθά απαξάδεθηε. Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: Θα πξνβνχλ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηα δένληα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ θαη λνκνζεηηθά νξηζκέλσλ γηα ηελ παξνπζία «ηξίησλ» ζηα ζρνιεία; Δπηπιένλ, ζα απνζαθεληζηνχλ νη «ηξίηνη», νη δηαδηθαζίεο ππνδνρήο ηνπο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ην κέηξν ησλ ιφγσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο;

Απιήξσηνη 4.000 θαζεγεηέο επηκνξθσηέο ζε δεμηφηεηεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ Δξώηεζε Γ.Γξαγαζάθε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ, ΤΠΔΠΘ Σν 2002 δεκηνπξγήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κεηξψν επηκνξθσηψλ γηα ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ θαζεγεηψλ θαη δαζθάισλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ θέληξα επηκφξθσζεο, ηα ιεγφκελα Κ.΢.Δ., ζηα δεκφζηα ζρνιεία φπνπ ππήξρε ε θαηάιιειε ππνδνκή Ζ/Τ θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ νη επηκνξθψζεηο. Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ήηαλ δηάξθεηαο 48 σξψλ θαη πξνβιεπφηαλ ακνηβή γηα ηνλ επηκνξθσηή, ην δ/ληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ θαηαρσξεηή απνπζηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο θαη ην βνεζφ ηνπ επηκνξθσηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη θαζεγεηήο ή δάζθαινο δεκφζηνο ππάιιεινο.

168


΋κσο ην 2005, κε δηάηαμε ηνπ λ.3408/05, πξνβιέπεηαη θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο, κέζσ ΚΤΑ, κφλν γηα φζνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο παξέρνπλ έξγν ζην πιαίζην ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ελψ δε πξνβιέπεηαη πξφζζεηε ακνηβή ζε φζνπο εθηεινχλ εξγαζία “θαηά κφλαο” εξγαζία πέξα απφ ηα ζπλήζε θαζήθνληά ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα ζηακαηήζεη ε θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεκφζηνπο ππαιιήινπο (Δπηκνξθσηέο, Γ/ληέο, Καηαρσξεηέο ζηνηρείσλ). Αλ θαη ππήξρε ην πξφβιεκα απηφ, ιφγσ ηεο δηάηαμεο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, ην 2006 δεκηνπξγήζεθε ην δεχηεξν Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ γηα ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο πιένλ θαηά εηδηθφηεηα ζηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπνληαλ δχν θχθινη ζεκηλαξίσλ, έλαο γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη έλαο γηα ινγηζκηθά. Σν 2007 νινθιεξψζεθε ν πξψηνο θχθινο πνπ αθνξνχζε ηα παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ν δεχηεξνο θχθινο πνπ αθνξνχζε ηα ινγηζκηθά. ΋κσο, αλ θαη δελ είραλ νινθιεξσζεί ηα ζεκηλάξηα, έγηλαλ επηκνξθψζεηο ηα έηε 2007 θαη 2008, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ΤΠΔΠΘ. Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ηνπο, νη 4.000 επηκνξθσηέο πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα παξακέλνπλ απιήξσηνη. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, εξσηψληαη νη θ.θ. ππνπξγνί Αλ πξνηίζεληαη λα θαηαζέζνπλ άκεζα ζρεηηθή δηάηαμε ψζηε λα ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά ην δήηεκα θαη λα θαηαβιεζνχλ νη ακνηβέο ζηνπο 4000 δηθαηνχρνπο πνπ, αλ θαη έρνπλ εξγαζηεί ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απφ ην 2005, δελ έρνπλ ακεηθζεί αθφκε θαη θηλδπλεχνπλ λα παξαγξαθνχλ νη απαηηήζεηο ηνπο.

169


Οη ζπκβαζηνχρνη ηεο ΟΑ - Τπεξεζίεο ζηνλ «αέξα» Δξώηεζε Π.Λαθαδάλε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ, Απαζρόιεζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Μεγάινο αξηζκφο επνρηθψλ ζπκβαζηνχρσλ ηεο ΟΑ-Τπεξεζίεο (πεξίπνπ 2.000) έρνπλ απνιπζεί απφ φινπο ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο ηεο Διιάδαο, απφ ηηο 31/10/2008. Απφ ηφηε, κέρξη θαη ζήκεξα, δελ ηνπο έρεη θαηαβιεζεί ε άδεηα θαη ην επίδνκα αδείαο, σο νξίδεηαη απφ ην Νφκν, πάξαπηα, δειαδή, κε ηελ απφιπζή ηνπο Με δεδνκέλε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ πεληρξνχ, θαηά ηα άιια, επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, νη απνιπκέλνη ζπκβαζηνχρνη αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα, νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθξίβεηαο θαη ιηηφηεηαο. Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 1. Πνηεο πξσηνβνπιίεο πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ ψζηε λα θαηαβιεζνχλ άκεζα ε άδεηα θαη ην επίδνκα αδείαο ζηνπο απνιπκέλνπο ζπκβαζηνχρνπο ηεο ΟΑ-Τπεξεζίεο;

Αλαζεψξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε, Ν.Σζνύθαιε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ ΢ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηξηψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ δηέπνπλ ην Κνηλφ Δπξσπατθφ ΢χζηεκα Αζχινπ: ηεο νδεγίαο γηα ηνπο φξνπο ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ άζπιν• ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ην θξάηνο κέινο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο αζχινπ• θαη ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα Eurodac, πνπ απνηειεί βάζε δεδνκέλσλ κε ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο είλαη νη πξψηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πνιηηηθήο γηα ην άζπιν θαη ηνπ

170


ζπκθψλνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. ΢ηφρνο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη φινη νη αηηνχληεο άζπιν ηπγράλνπλ δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε αζχινπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΢πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ ΗΗ, ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκφ αλαζηνιήο ησλ κεηαγσγψλ ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα λα απνθχγεη ην ελδερφκελν ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξε πίεζε ζηα ζπζηήκαηά ηνπο αζχινπ ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαγσγψλ. Δμαζθαιίδεη επίζεο, φηη νη αηηνχληεο άζπιν δελ απνζηέιινληαη ζε θξάηε κέιε πνπ δελ κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ θαηάιιειν επίπεδν πξνζηαζίαο, ηδηαίηεξα απφ ηελ άπνςε ησλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ θαλφλσλ, φπσο είλαη εθείλνη πνπ επηηξέπνπλ ζηα θξάηε κέιε λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε αηηνχληνο άζπιν γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο θηιεπζπιαρλίαο, ζπκπιεξσκαηηθέο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο κεηαγσγήο, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ επαλέλσζε ελφο αηηνχληνο κε ζπγγελείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη δεζκφο εμάξηεζεο θαη κε δηθαηνχρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα, φπσο έρεη επαλεηιεκκέλα ηνληζηεί ηφζν ζε εθζέζεηο Γηεζλψλ θαη Δζληθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα ρεηξηζκνχ ησλ ρηιηάδσλ αηηήζεσλ αζχινπ, Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο : - Έρεη πάξεη κέηξα ε θπβέξλεζε γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ; - Πνηα ζηάζε ζθνπεχεη λα ηεξήζεη ε θπβέξλεζε απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο; - Αλ ζπκθσλεί ε θπβέξλεζε, ζθνπεχεη λα αξρίζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην άζπιν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφζθαηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ

171


εθαξκφδνπλ θνηλνηηθέο Οδεγίεο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζνχλ νη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή;

Παξνπζία δπλάκεσλ ΜΑΣ ζηελ θεδεία ηνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ ΢ηελ θεδεία ηνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ, πνπ έγηλε ηελ Σξίηε 9 Γεθεκβξίνπ ζην λεθξνηαθείν Παιαηνχ Φαιήξνπ, δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ βξέζεθαλ εθεί, πξνθαλψο κεηά απφ δηαηαγή πνπ είραλ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηε δηθαηνινγεκέλε νξγή ησλ ρηιηάδσλ ζξελνχλησλ. Βεβαίσο δελ παξέζηεζαλ σο ηηκεηηθφ άγεκα εηο κλήκελ ηνπ λεθξνχ, αιιά επηηέζεθαλ ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο κε ρξήζε ρεκηθψλ, δαθξπγφλσλ θαη ρεηξνβνκβίδσλ θξφηνπ ιάκςεο. Αθνινχζεζε θπλεγεηφ ζηνπο δξφκνπο ηνπ Φαιήξνπ θαη ηεο Νέαο ΢κχξλεο, φπνπ ξίρζεθαλ θαη ππξνβνιηζκνί ζηνλ αέξα, απφ κνηνζηθιεηηζηέο ηεο Οκάδαο Εήηα. Οη θάιπθεο πεξηζπλειιέγεζαλ απφ απηφπηεο κάξηπξεο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε φια ηα θαλάιηα. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηνθαλέο ζηε κεηαπνιηηεπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο 1. Απφ πνηφλ δφζεθε ε εληνιή γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ κνλάδσλ απηψλ θαη ηελ παξνπζία ηνπο εθεί; 2. Γλψξηδε φηη ζα «παξαζηνχλ» δηκνηξίεο ΜΑΣ ζηε θεδεία ηνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ; 3. Χο θαζ‟ χιηλ αξκφδηνο, πψο ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ;

172


Γνινθνληθή ρξήζε ρεκηθψλ Δξώηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ Θ.Λεβέληε θαη Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Σηο ηειεπηαίεο δέθα εκέξεο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ «αιφγηζηεο», φπσο γξάθεη ν ηχπνο (ιεο θαη ππάξρεη θαη ιεινγηζκέλε…) ρξήζεο ρεκηθψλ αεξίσλ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο. Υξήζε ζπλερήο, πνπ γηλφηαλ ζε πεξηβάιινλ ππθλήο αζηηθήο δφκεζεο θαη κάιηζηα δίπια ζε λνζνθνκεία, ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη θιεηζηνχο καδηθνχο ρψξνπο, πιήηηνληαο θαη ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή ζε θηλεηνπνηήζεηο! Υεκηθά πνπ έρνπλ απαγνξεπζεί απφ ηε ΢πλζήθε ηεο Γελεχεο, αθφκα θαη γηα ηε ρξήζε ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Υεκηθά αζθπμηνγφλα θαη φρη απιψο δαθξπγφλα. Υεκηθά αέξηα θαηαζηνιήο, πνπ πξνθαινχλ ζνβαξά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο θαη ζηα νπνία, ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΢πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, έρνπλ απνδνζεί πεξίπνπ 800 ζάλαηνη πνιηηψλ. Υηιηάδεο πνιίηεο, θπξίσο καζεηέο θαη θνηηεηέο, ςεθάζηεθαλ θπξηνιεθηηθά απφ απίζηεπηεο πνζφηεηεο ρεκηθψλ. Ζ ρξήζε ηνπο δελ πεξηνξίζηεθε νχηε έμσ απφ κεγάια λνζνθνκεία ηεο πφιεο, φπσο απηφ ηνπ Αγίνπ ΢άββα, φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο, θαη ε επεθηάζεθε αθφκα θαη ζηελ θεδεία ηνπ δνινθνλεκέλνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ. ΢ηνλ εκεξήζην ηχπν δηαβάζακε γηα εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ απφ ηηο απνζήθεο ηεο αζηπλνκίαο, γηα επηθεθαιήο αμησκαηηθνχο πνπ αξλήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παιαηνηέξνπ ηχπνπ ρεκηθά ελψ δηαηάρζεθαλ γηα απηφ, γηα ρξήζε ιεγκέλσλ, απφ θαηξφ κάιηζηα, αεξίσλ. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, Δξσηάηαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο:

173


• Πνηα είλαη ε αθξηβήο πνζφηεηα ρεκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή αζηπλνκία απφ ηελ 7ε Γεθεκβξίνπ 2008 έσο θαη ζήκεξα; • Πνηνο είλαη ν αθξηβήο ηχπνο θαη ε ρεκηθή ζχλζεζε απηψλ ησλ νπζηψλ; • Πνηα είλαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη πνηεο νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ ηελ έθζεζε ζε απηέο ηηο νπζίεο, φηαλ κάιηζηα απηή είλαη εθηεηακέλε θαη εηδηθά ζε παηδηά θαη λνζειεπφκελνπο αζζελείο; • Έρεη ζθνπφ λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε ρεκηθψλ ζηηο δηαδειψζεηο; Δπίζεο δεηάκε λα καο θαηαηεζνχλ ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ελ ιφγσ ρεκηθψλ, θαζψο θαη ηνπ δηαιχηε ηνπο.

Πφξηζκα ΔΓΔ γηα δηαζπλδέζεηο κειψλ ηεο ΔΛ.Α΢ κε κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ , Τθππνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο ΢ε απάληεζε ζαο (ΑΡΗΘ.ΠΡΧΣ.:7017/4/8116, 17/4/2008),ζε ζρεηηθή εξψηεζε καο (ΑΡΗΘ.ΠΡΧΣ.:9181, 27/3/2008) καο πιεξνθνξήζαηε φηη θαηφπηλ πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο είρε δηαηαρζεί δηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (ΔΓΔ), γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο (Ηφο Διεπζεξνηππίαο,23/3/08) ζρεηηθά κε δηαζπλδέζεηο αζηπλνκηθψλ κε κέιε αθξνδεμηψλ νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ θαη ζηνρνπνηήζεηο πνιηηψλ, θαηαγγειίεο πνπ είραλ ηεθκεξησζεί κε έληππν, θσηνγξαθηθφ θαη θηλεκαηνγξαθηθφ δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ, φπνπ θαηλφηαλ ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Αζήλαο λα ππάξρεη επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία ηεο ΔΛ.Α΢ κε κέιε λενθαζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ελάληηα ζε δηαδεισηέο, θαηά ηε δηάξθεηα αληηθαζηζηηθήο ζπγθέληξσζεο (2/2/2008). Δξσηάηαη ν θ. Τθππνπξγφο Πνηα ήηαλ ηα πνξίζκαηα απηήο ηεο ΔΓΔ; Απνδφζεθαλ πεηζαξρηθέο επζχλεο ζε εκπιεθφκελνπο αζηπλνκηθνχο θαη αλ λαη πνηεο ήηαλ απηέο;

174


Οη ζπιιεθζέληεο ηεο Λάξηζαο Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζωηεξηθώλ , Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο Σε Γεπηέξα, 8 ηνπ Γεθέκβξε, φιε ε ρψξα ήηαλ ζε αλαβξαζκφ γηα ηε δνινθνλία ηνπ Αιέμε Γξεγνξφπνπινπ. Δθαηνληάδεο πνξείεο δηακαξηπξίαο θαη άιιεο εθδειψζεηο θπξίσο θνηηεηψλ θαη καζεηψλ εμειίζζνληαλ ζε πνιιέο πφιεηο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη πλίγεθαλ ζε ρεκηθά θαη δαθξπγφλα. ΢ηε Λάξηζα νη αληίζηνηρεο εθδειψζεηο έιεμαλ κε ηε ζχιιεςε 19 αηφκσλ: απφ ηνπο 8 ζπιιεθζέληεο ελήιηθεο, νη 4 θξίζεθαλ πξνζσξηλά θξαηνχκελνη θαη ηνπο αζθήζεθαλ θαηεγνξίεο κε ηνλ αληηηξνκνθξαηηθφ λφκν. Αλάκεζα ζηνπο 19 ζπιιεθζέληεο νη 11 ήηαλ αλήιηθνη καζεηέο, 14 έσο 16 εηψλ θαη παξαπέκπνληαη κε ηνλ ίδην λφκν. Οη θαηεγνξίεο πνπ ηνπο βαξχλνπλ, είλαη: ζχζηαζε ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ζηάζε θαηά ζπλαπηνπξγία, θαη θαηά ζπξξνή, παξαβίαζε θχιαμεο, δηαθεθξηκέλεο θζνξέο, εκπξεζκνί, εμπβξίζεηο, θινπέο, θαηαζθεπή εθξεθηηθψλ βνκβψλ θαη παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί φπισλ, θαη ηηο θάλεη αθφκα βαξχηεξεο ην γεγνλφο φηη αθνξνχλ αλήιηθα παηδηά πνπ ζέιεζαλ λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηε δνινθνλία ελφο ζπλνκειίθνπ ηνπο. Δπεηδή πηζηεχνπκε φηη •

είλαη εμνλησηηθφ λα αληηκεησπίδεηαη ηφζν ζθιεξά ε λεαληθή δηακαξηπξία

• δελ πξέπεη ε πνιηηεία λα εμαληιεί ηελ απζηεξφηεηά ηεο πάλσ ζε αλήιηθα παηδηά πνπ βγήθαλ ζην δξφκν νξγηζκέλα απφ ηελ αζηπλνκηθή απζαηξεζία • είλαη απαξάδεθην λα παξαπέκπνληαη κε ηνλ αληηηξνκνθξαηηθφ λένη πνπ δηακαξηχξνληαη Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 1. Mε πνηα ζηνηρεία αζθήζεθαλ ηφζν βαξηέο θαηεγνξίεο ζηνπο ζπιιεθζέληεο ηεο Λάξηζαο,, κε βάζε ηνλ αληηηξνκνθξαηηθφ λφκν; 2. Πψο πξνθχπηεη ε δηαξθήο θαη δνκεκέλε δξάζε, πψο ζηνηρεηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο νκάδαο («νξγάλσζεο») θαη ε επηδίσμε δηάπξαμεο θαθνπξγεκάησλ, απφ ηε 175


ζηηγκή πνπ φιεο απηέο νη εθδειψζεηο ήηαλ απζφξκεηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, φπσο ζπλέβεζαλ ζ‟ φιε ηελ Διιάδα, σο επαθφινπζν ηεο δνινθνλίαο ηνπ 15ρξνλνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ; 3. Πνηα κέηξα ιακβάλεη ε πνιηηεία πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη καδηθέο πξνθπιαθίζεηο αλειίθσλ νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζην άξζξν 37 ηεο Γηεζλνχο ΢χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία θπξψζεθε ζηε ρψξα καο κε ην Ν. 2101/1992; 4. Πφζν ζνβαξά, ηειηθά, αληηκεησπίδεη ε θπβέξλεζε θαη νη δησθηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ηελ ψξηκε απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο, πνπ εθθξάζηεθε πξφζθαηα κε ηε θηλεηνπνίεζε ζηηο θπιαθέο, γηα πεξηζηνιή ηεο δηφγθσζεο θαηεγνξηψλ ζε πνιίηεο θαη πξνθπιαθίζεσλ;

Γεκφζηα νηθφπεδα ραξίδνληαη ζην Κνπηνξζφδνμν Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αζελψλ Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Οη θάηνηθνη ηεο Ζιηνχπνιεο θαη φινη νη επαηζζεηνπνηεκέλνη πνιίηεο δηακαξηχξνληαη γηα απφθαζε ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο Γεκνζίνπ (ΚΔΓ), ε νπνία παξαρσξεί δχν νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ Ζιηνχπνιεο (επί ησλ νδψλ Λπζίνπ & Ηππνθξάηνπο 535 η.κ. θαη Λπζίνπ & Κέθξνπνο 500 η.κ.) γηα ηελ θαηαζθεπή Κνπηνξζφδνμνπ Νανχ! Σα δχν νηθφπεδα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα σο δεκφζηα θηήκαηα απφ ην 1984, παξαρσξήζεθαλ ην 2007 απφ ηελ ΚΔΓ θαη ην Τπ. Οηθνλνκίαο ζην Υξηζηηαληθφ Κνπηνξζφδνμν Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αζελψλ. Ζ ελέξγεηα απηή έγηλε κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ηφηε δεκνηηθήο αξρήο, φπσο εθθξάδεηαη ζην έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηδήκαξρν θ. Πξνβηά ζηηο 20/12/2006. Δληνχηνηο, ηα αξκφδηα φξγαλα (Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην, Γεκνηηθή Οκάδα, θ.ι.π.) δελ είραλ ελεκεξσζεί δηφινπ γηα ην ζέκα θαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ έρεη νχηε θαλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, φπσο επηβάιιεηαη ζε φια ηα εμεξρφκελα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ.

176


΋ηαλ, πξηλ απφ έλα ρξφλν, ην ζέκα αλαθηλήζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην Γήκν, ειήθζεζαλ νκφθσλεο απνθάζεηο γηα ηελ αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. Ζ Ννκαξρία φκσο ζηηο 26/11/08, ζηε ζπλεδξίαζε 11 πξάμε 3, απέξξηςε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη παξάιιεια ε πνιενδνκία ρνξήγεζε πςφκεηξν, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Κνπηνξζφδνμνπ Νανχ ζηα 2 νηθφπεδα. Κη φια απηά ζε κηα πεξηνρή ήδε αξθεηά ππνβαζκηζκέλε θπθινθνξηαθά θαη ξπκνηνκηθά, φπνπ ζπαλίδνπλ νη ειεχζεξνη ρψξνη πξαζίλνπ. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα Δξσηάηαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο: • Θα κεξηκλήζεη άκεζα ψζηε λα αξζεί ε παξαρψξεζε ησλ 2 νηθνπέδσλ απφ ηελ ΚΔΓ ζην Κνπηνξζφδνμν Πλεπκαηηθφ Κέληξν; • Θα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ γηα παξαρψξεζε ησλ 2 νηθνπέδσλ ζε απηφλ, κε πξννπηηθή λα ραξαθηεξηζηνχλ ρψξνη πξαζίλνπ;

Αλέγεξζε γξαθείσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζην ρψξν ακαμνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνλ Τπνπξγό ΠΔΥΧΓΔ ΢χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11765/21.3.2005 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 363/Γ/2005), ην ΤΠΔΥΧΓΔ πξνρψξεζε ζε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ζε ρψξν πνπ ηεο έρεη παξαρσξεζεί γηα ρξήζε ακαμνζηαζίνπ θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζaκφ Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο, παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο θαη

177


δηακαξηπξίεο ηνπηθψλ θνξέσλ θαη θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο Πεπθαθίνπ- Κνληφπεπθνπ θαη Παηήκαηνο Υαιαλδξίνπ θαη Βξηιεζζίσλ. Οη ηνπηθνί πεξηβαιινληηθνί θαη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, επηθαινχκελνη πνξίζκαηα επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία πνπ βηψλνπλ νη πνιίηεο, ηνλίδνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππνθέξεη ήδε απφ ηελ αλεμέιεγθηε, άλαξρε θαη απζαίξεηε πινπνίεζε έξγσλ θαη επηζεκαίλνπλ φηη ε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο ζα αλαηξέςεη πιήξσο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ ζα έπξεπε λα δηέπνπλ κηα πεξηνρή ακηγνχο θαηνηθίαο. Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ΢ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2338/1995 θαη ηεο αξηζκ. 113855/1.10.1998 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πξνέβιεπαλ κεηαμχ άιισλ: • Φχηεπζε ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο πάλσ απφ ην ακαμνζηάζην • Καηαζθεπή ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο • Αθαίξεζε ηζηκέληνπ θαη θχηεπζε φισλ ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ • Πξνζηαζία απφ ηελ ερνξχπαλζε • Γηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη δηαζηαπξψζεσλ γηα ηελ αζθαιή εμππεξέηεζε πεδψλ, καζεηψλ, ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, ε πιεκκειήο εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιεηπή επίβιεςε ησλ έξγσλ θαη ηελ θαζνιηθή παξαβίαζε θάζε πεξηβαιινληηθνχ φξνπ, έρεη δηαηαξάμεη βάλαπζα ηηο ιεπηέο πεξηβαιινληηθέο ηζνξξνπίεο ζε κηα πεξηνρή ππθλήο νηθνδνκηθήο δφκεζεο, αθνχ ν ζφξπβνο, ε ξχπαλζε, ε θπθινθνξηαθή αλαξρία θαη ε παξάλνκε ζηάζκεπζε απνηεινχλ πιένλ κφληκα ζηνηρεία ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα: • ΢χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ ΠΔΡΠΑ, ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Γεκφθξηηνο, ε ερνξχπαλζε θαη νη αέξηνη ξχπνη (νμείδηα,

178


ζθφλε, βελδφιην, ΡΜ10, ΡΜ2,5 θ.ά) ππεξβαίλνπλ ηα αλψηεξα επηηξεπφκελα φξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. • Πεξηζζφηεξα απφ 2.000 απηνθίλεηα, πέξαλ ησλ 650 ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, θαηαθιχδνπλ θαζεκεξηλά ηελ πεξηνρή, θαηαιακβάλνληαο δεκφζηνπο ρψξνπο (πεδνδξφκηα, δηαζηαπξψζεηο, εηζφδνπο ζρνιείσλ) θαη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ εμππεξέηεζε αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε πιήζνο ζρνιείσλ, θαηαζηεκάησλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. • Οη ειάρηζηνη ελαπνκείλαληεο ειεχζεξνη ρψξνη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ άλαξρε θαη αλεμέιεγθηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ γηα ηνπο επηβάηεο ηνπ Μεηξφ. ΋πσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή επηβαξπλζεί κε ηελ αλέγεξζε λέσλ γξαθείσλ, ν ρψξνο ζα νδεγεζεί ζε νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ, ελψ νη φπνηεο λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ δελ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ππαιιήισλ θαη επηζθεπηψλ ησλ γξαθείσλ. Με δεδνκέλν φηη, ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα, ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έρεη ήδε ππνβαζκηζζεί δξακαηηθά θαη δελ ππάξρεη θαλέλα πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ ελ ιφγσ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, Δξσηάηαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο: • Πξνηίζεηαη λα ιάβεη ππφςηλ ηηο δηακαξηπξίεο ΢πιιφγσλ θαη ρηιηάδσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη λα αλαθαιέζεη ηε κε αξηζκ. 11765/21.3.05 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ρψξνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡO; • ΢ε πνηεο ελέξγεηεο έρεη πξνβεί γηα ηνλ απζηεξφ έιεγρν θαη επνπηεία σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ δχν εηαηξεηψλ ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ΢ θαη ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ζρεηηθά κε ηα έξγα αλάπιαζεο, πξνζηαζίαο απφ ηε ξχπαλζε θαη δεκηνπξγίαο πξαζίλνπ, ηα νπνία εθθξεκνχλ; • Πνηα κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο;

179


Σν θαζεζηψο απαζρφιεζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο ιεηηνπξγνχζεο εηαηξείεο – ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο θαη ε εγθιεκαηηθή επίζεζε ζηελ κεηαλάζηξηαζπλδηθαιίζηξηα Κ.Κνχλεβα Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζωηεξηθώλ, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Ζ επηρεηξεζείζα εγθιεκαηηθή πξάμε θαηά ηεο δσήο ηεο αλσηέξσ ζπλδηθαιίζηξηαο εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο-ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θηηξίσλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή ηεο ηδηφηεηα, καξηπξά ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ζθνηεηλψλ κεραληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ ηξνκνθξάηεζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη αλαδεηθλχεη έιιεηκκα δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο . Μεγάινο αξηζκφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ, πνχ αλαπηχρζεθαλ ηειεπηαία, αλαθέξεηαη φηη : • απαζρνινχλ αλεηδίθεπην θαη ππνακεηβφκελν πξνζσπηθφ θπξίσο απφ ηελ καχξε θαη αλαζθάιηζηε αγνξά εξγαζίαο • δελ αλέρνληαη ηελ ζπλδηθαιηζηηθή εθπξνζψπεζε • δελ αλαγλσξίδνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζ‟ απηέο θαη • δηακφξθσζαλ-επέβαιαλ έλα πεξηβάιινλ εξγαζηαθνχ κεζαίσλα. Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί, • Πνηά είλαη ε ζέζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαπηζηψζεηο ; • ΢ε πνηεο άκεζεο ελέξγεηεο έρνπλ πξνβεί κέρξη ζήκεξα νη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο δνινθνληθήο επίζεζεο ελαληίνλ ηεο ζπλδηθαιίζηξηαο Κ. Κνχλεβα,

180


ηελ αλεχξεζε ησλ εζηθψλ θαη θπζηθψλ απηνπξγψλ ηεο δνινθνληθήο απηήο επίζεζεο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο; • Δίλαη θαηαγεγξακκέλνο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο, έρνπλ δηελεξγεζεί έιεγρνη, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ;

Υσξίο βηβιία νη θνηηεηέο ελ φςεη εμεηαζηηθήο Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ ΢ε ιίγεο κέξεο νινθιεξψλεηαη ην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα θαη φκσο δεθάδεο ρηιηάδεο θνηηεηέο δελ έρνπλ αθφκα παξαιάβεη ηα ζπγγξάκκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ (λ. 3549/2007) απαηηνχλ δαηδαιψδε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ αθαδεκατθψλ νξγάλσλ θαη εθδνηηθψλ νίθσλ, κε απνηέιεζκα ηε κε έγθαηξε δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ. Με βάζε ην λέν λφκν, δεηείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θάζε ηκήκαηνο λα πξνηείλνπλ δχν ζπγγξάκκαηα γηα ην κάζεκά ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ν θνηηεηήο πξέπεη λα δηαιέμεη ην έλα ,ελψ ηα καζήκαηα ζα έρνπλ ήδε μεθηλήζεη. Φπζηθφ είλαη, ηνπιάρηζηνλ ζηα ΑΔΗ, ην έλα απφ ηα δχν ζπγγξάκκαηα λα είλαη ηνπ δηδάζθνληνο, νπφηε νη θνηηεηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απηφ ζα επηιέμνπλ. Αιιά θαη αθνχ γίλεη ε επηινγή, ζηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ ζηνπο εθδφηεο νη εληνιέο λα κνηξάζνπλ ηα βηβιία, θάηη πνπ ρξνληθά ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ! Μέρξη ηφηε; Οη θνηηεηέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα πιεξψλνπλ αθφκα θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ κέρξη πξφηηλνο έπαηξλαλ δσξεάλ ζε θάπνηα καζήκαηα θαη πξνεηνηκάδνληαη βαζηζκέλνη ζε θσηνηππίεο πνπ πιεξψλνπλ νη ίδηνη.

181


Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, Δξσηάηαη ν αξκφδηνο θ. Τπνπξγφο: • Θα κεξηκλήζεη ψζηε φινη νη θνηηεηέο λα έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηα απαξαίηεηα ζπγγξάκκαηα πξηλ αξρίζεη ε εμεηαζηηθή πεξίνδνο; • Ση πξνηίζεηαη λα θάλεη πξνθεηκέλνπ ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ζπγγξακκάησλ λα γίλεη πην επέιηθηνο θαη νη θνηηεηέο λα πξνκεζεχνληαη ηα ζπγγξάκκαηα ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; • ΢ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ζην εμσηεξηθφ έρεη θαζηεξσζεί ε αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ γηα θάζε κάζεκα ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζηνπο θνηηεηέο, θαζψο επίζεο θαη ειεχζεξα πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ καζεκάησλ. Υξεκαηνδνηνχληαη αλάινγα πξνγξάκκαηα θαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα;

Απνθπιάθηζε θξαηνπκέλσλ. Αλαληηζηνηρία εμαγγειηψλ θαη πινπνίεζήο ηνπο. Δξώηεζε Σ.Κνπξάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο Ζ απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ ήηαλ έλα απφ ηα πνιιά αηηήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ πξφζθαηε θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ αθνινχζεζε. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο είρε αλαθέξεη ζε Γειηίν Σχπνπ ζηηο 18-12-08 φηη «ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3727/2008 εκπίπηνπλ 3.720 θξαηνχκελνη, νη νπνίνη ζα απνθπιαθηζζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ». Δπηπιένλ ν θ. Υαηδεγάθεο είρε δεζκεπζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ λφκνπ φηη ζα απνθπιαθίδνληαλ πεξηζζφηεξνη απφ 3.500 θξαηνχκελνη ηα Υξηζηνχγελλα. Αθφκε ην Τπνπξγείν ηζρπξίζηεθε φηη κε βάζε ηα λέα κέηξα θαη άιινη 2.500 θξαηνχκελνη ζα απνθπιαθηζηνχλ κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2009.

182


Δπεηδή κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, έρεη απνθπιαθηζηεί πνιχ κηθξφο αξηζκφο θξαηνπκέλσλ (ζηηο 29-12-08 είραλ απνθπιαθηζηεί 370 θξαηνχκελνη) Δξσηάηαη ν θ. ππνπξγφο 1.Πφζνη θξαηνχκελνη έρνπλ απνθπιαθηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3727 / 08 κέρξη ηψξα (εκεξνκελία ηεο απάληεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ) απφ ηηο θπιαθέο; 2.Ση πξνβιέπεηαη λα θάλεη ην Τπνπξγείν ψζηε φλησο λα πινπνηεζεί ην αίηεκα ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ;

Απζαίξεηε έξεπλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε νηθία δηθεγφξνπ Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε, Ν.Σζνύθαιε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ ΢ε νηθία δηθεγφξνπ θαη ελ ηε απνπζία ηεο, δηεμήρζε αζηπλνκηθή έξεπλα, ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ. Ζ δηθεγφξνο, ε νπνία ζην παξειζφλ έρεη ππεξαζπίζεη πνιίηεο πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα θξαηηθήο θαηαζηνιήο, πξνζεξρφκελε λα θαηαγγείιεη δηάξξεμε, θαζψο ππήξραλ εκθαλή ζεκάδηα δηάξξεμεο ζηελ νηθία ηεο θαη ε εμσηεξηθή πφξηα ήηαλ μεθιείδσηε, πιεξνθνξήζεθε φηη είλαη έξγν ηεο αζηπλνκίαο. Χζηφζν έθζεζε έξεπλαο δελ ζπξνθνιιήζεθε, νχηε θιήζεθε θάπνηνο κάξηπξαο λα παξαζηεί ζηελ έξεπλα. ΢χκθσλα κε ηελ θαηαγγειία, ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο παξαβίαζε βαζηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ: ηφζν ην άξζξν 256 ΚΠΓ ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ παξνπζία ελφο γείηνλα σο κάξηπξα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ελνίθνπ θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε πξνεγνχκελε πξφζθιεζε ηνπ ελνίθνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εξεπλεζεί, θαζψο θαη ην άξζξν 255 ηνπ ΚΠΓ, ην νπνίν πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή παξάδνζε απφ ηελ αζηπλνκία αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο έξεπλαο ζηνλ έλνηθν. Γεδνκέλνπ φηη ηπρφλ παξαβίαζε ηνπ ΚΠΓ απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θάζε άιιν παξά δηαζθεδάδεη ηνπο θφβνπο ησλ πνιηηψλ γηα απζαηξεζίεο θαζψο θαη φηη ε

183


θαηαγγέιινπζα ζπλδέεη ην πεξηζηαηηθφ κε ηελ θνηλσληθή ηεο δξάζε, θαηαγγειία ηδηαίηεξα ζνβαξή, θαζψο αλ επζηαζεί πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα ηξνκνθξάηεζεο, εξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο - ΢θνπεχεη λα εξεπλήζεη ην πεξηζηαηηθφ ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε πιεξνχζε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο; - Δάλ φρη πνηα πεηζαξρηθά κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ παξφκνηεο απζαηξεζίεο;

Σα κηθξνζσκαηίδηα ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα ζην Αιηβέξη Δξώηεζε & Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ ηνπ Θ.Λεβέληε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Αλάπηπμεο, ΠΔΥΧΓΔ, Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Τςειέο ζπγθεληξψζεηο επηθίλδπλσλ αησξνχκελσλ κηθξνζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αιηβεξίνπ, έρεη θαηαγξάςεη κειέηε ηνπ Δ.Μ.Π. ΢πγθεθξηκέλα ν ζηαζκφο κεηξήζεσλ ζην Αιηβέξη, θαηέγξαςε ππεξηεηξαπιάζηεο ζπγθεληξψζεηο πάλσ απφ ηα επηηξεπηά φξηα ζηα κηθξνζσκαηίδηα ΡΜ 2,5 ζηνλ αλαπλεχζηκν αέξα, ηα νπνία ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα, αθνχ ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ ηνπο (κηθξφηεξε ησλ 2,5 κm) εηζρσξνχλ ζηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκφλσλ θαη πεξλνχλ ζην αίκα. Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ησλ αλαπλεχζηκσλ αεξνιπκάησλ κηθξήο δηακέηξνπ -ηα πιένλ επηθίλδπλα- νη νπνίεο γηα ηα Α΢ 10 ππεξβαίλνπλ ηα ήδε ζεζκνζεηεκέλα φξηα ηεο Δ.Δ. θαη γηα ηα Α΢ 2,5 ηα φξηα επηθπιαθήο θαη πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο πνπ ηζρχνπλ.

184


΢χκθσλα επίζεο κε ζηνηρεία ηνπ Κ.Τ.Αιηβεξίνπ, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ρξνλίσλ παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε, ελψ θπξηαξρνχλ ηα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα, ηα θαξδηαθά πεξηζηαηηθά θαη νη δεξκαηνπάζεηεο κε κνξθή νμέσλ πεξηζηαηηθψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, εξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: • Έρνπλ γίλεη κεηξήζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ; Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κεηξήζεσλ; • Έρνπλ γλψζε ηεο κειέηεο ηνπ Δ.Μ.Π.; Αλ λαη, πνηα κέηξα ζθνπεχνπλ λα πάξνπλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο επηβαξπληηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή; • Έρνπλ γίλεη έιεγρνη ζηηο ιεηηνπξγνχζεο βηνκεραλίεο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) ζηελ πεξηνρή γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο επζχλεο ηνπο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε; Αλ λαη, έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα θαη ηη κέηξα πάξζεθαλ γηα λα κελ επαλαιακβάλεηαη απφ απηέο ε ξχπαλζε; • Έρνπλ κειεηεζεί ηα ζηνηρεία ηνπ Κ.Τ. Αιηβεξίνπ πνπ δείρλνπλ απμεκέλα θξνχζκαηα αζζελεηψλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ θαξδηαθνχ ζπζηήκαηνο; Αλ λαη, ηη κέηξα έρνπλ παξζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο; Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

΢πιιήςεηο δηθεγφξσλ θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηελ Γ.Α.Γ.Α. κειψλ ηνπ Γ.΢ ηνπ Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζωηεξηθώλ, Γηθαηνζύλεο Ο Γηθεγνξηθφο ΢χιινγνο Αζελψλ θαηαγγέιιεη πξφζθαηεο ελέξγεηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη κεηά ηε ιήμε ηεο δηαδήισζεο ηεο Παξαζθεπήο 9/1/2009, πξνέβε θαηά ηξφπν αλαίηην ζηε ζχιιεςε 16 δηθεγφξσλ, παξά ηελ επίδεημε εθ κέξνπο ησλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.

185


Ζ πξσηφγλσξε απηή ζπκπεξηθνξά, πνπ ζπλνδεχηεθε κε πξνπειαθηζκνχο απφ ηα αζηπλνκηθά φξγαλα θαηά ιεηηνπξγψλ ηεο Γηθαηνζχλεο, θαζψο θαη κε βίαηε πξνζαγσγή ηνπο ζηε Γεληθή Αζθάιεηα, μεπεξλά θάζε πξνεγνχκελν θαη απνηειεί πξνζβνιή δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ζην πιαίζην κηαο επλνκνχκελεο θαη δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη αζθήζεθε βίαηε παξεκπφδηζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.΢ ηνπ Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ Αζελψλ, θαζψο θαη ζε δηθεγφξνπο νη νπνίνη πξνζέηξεμαλ, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ησλ, λα ζπλδξάκνπλ ηνπο ζπιιεθζέληεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ δελ επεηξάπε ε είζνδφο ηνπο ζηε Γ.Α.Γ.Α. απφ αζηπλνκηθά φξγαλα ηα νπνία, φπσο αλαθέξεηαη, δελ έθεξαλ ηα δηαθξηηηθά ηνπο. Δπεηδή νη ελέξγεηεο απηέο ζπληζηνχλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ φρη κφλνλ ησλ δηθεγφξσλ νη νπνίνη ελεξγνχζαλ σο φθεηιαλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, αιιά θαη θαηά ησλ πνιηηψλ πνχ απηνί ππεξαζπίδνληαη, Δξσηψληαη νη θ. θ. Τπνπξγνί: • Πνηά είλαη ε ζέζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζπκπεξηθνξά αζηπλνκηθψλ; • Γηα πνηφ ιφγν δελ επεηξάπε ε είζνδνο ζηελ Γ.Α.Γ.Α ησλ δηθεγφξσλ θαη γηαηί ηα αζηπλνκηθά φξγαλα δελ έθεξαλ ηα δηαθξηηηθά ηνπο ;

Απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο circo κε δψα Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ ΢ήκεξα ζηελ Δπξψπε εθηηκάηαη φηη πεξηνδεχνπλ πάλσ απφ 1.000 ζπγθξνηήκαηα ζεάκαηνο – απηφ πνπ νλνκάδνπκε circo, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία εληάζζνπλ ζηηο παξαζηάζεηο ηνπο ζεάκαηα κε άγξηα δψα. Τπνινγίδεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ 50 είδε άγξησλ δψσλ. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζην circo ζπάληα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο

186


θνξέο δελ θαιχπηνληαη νχηε νη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ελφο δψνπ (παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ, κφληκεο θαη άλεηεο ζηέγεο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε). Έλα άιιν, φρη ιηγφηεξν ζπνπδαίν δήηεκα, είλαη ην πψο θαηαιήγνπλ ηα δηάθνξα άγξηα δψα ζηα circo. Τπάξρεη έλα νιφθιεξν θχθισκα θπλεγηνχ, αηρκαισζίαο θαη εκπνξίαο άγξησλ δψσλ ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηα circo αιιά θαη ζε δσνινγηθνχο θήπνπο θαηά παξάβαζε ζπρλά αθφκε θαη θαλφλσλ δηεζλνχο δηθαίνπ φπσο είλαη ε ΢χκβαζε Δλάληηα ζην Δκπφξην Απεηινχκελσλ Δηδψλ (CITES, ΢χκβαζε ηεο Βέξλεο). ΢ηελ Διιάδα ην circo επηηξέπεηαη θαη κφλν κεξηθνί δήκνη έρνπλ απαγνξεχζεη ηελ παξαρψξεζε δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Δληνχηνηο, ε θείκελε λνκνζεζία αδπλαηεί λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζή ηνπο, γηαηί απηά ηα ζεάκαηα κε δψα ζεσξνχληαη, λνκηθά, ππαίζξηεο αγνξέο, θάηη πνπ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, αθφκα θη αλ ν Γήκνο είλαη αληίζεηνο. Απφ ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2008, νκφθσλα ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ) απνθάζηζε λα αγθαιηάζεη ην αίηεκα πνπ ελζηεξλίδνληαη θηινδσηθά ζσκαηεία θαη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο, ε Διιάδα λα αλαθεξπρζεί ρψξα ειεχζεξε απφ ζεάκαηα κε δψα. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε απαγφξεπζε απηή λα λνκνζεηεζεί, φπσο έρεη γίλεη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ήδε απφ ην 2007 έρεη θαηαηεζεί ζρέδην Νφκνπ ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πιήξε απαγφξεπζε εηζφδνπ circo κε δψα ζηελ Διιάδα. Έθηνηε θαλέλα λέν απφ ην ζπγθεθξηκέλν Τπνπξγείν. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: • Πξνηίζεηαη λα πξνσζήζεη λνκνζρέδην κε ην νπνίν λα απαγνξεχεηαη ζηε ρψξα καο ε ιεηηνπξγία circo κε δψα θαη αλ λαη, πφηε ζα γίλεη απηφ; • Πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη απηψλ ησλ ζεακάησλ, πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο σο πξνο ηηο άδεηεο εηζαγσγήο (ή πηζηνπνηεηηθψλ θαηνρήο) θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εηδψλ CITES πνπ δηαηεξνχλ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο άδεηεο εηζαγσγήο ή ηα πηζηνπνηεηηθά θαηνρήο πνπ δηαζέηνπλ;

187


• ΢ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε θαηάζρεζε ησλ δψσλ ηνπ circo, ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμαζθαιίδεηαη λνκηθά ε κέξηκλα γηα ηα θαηαζρεκέλα δψα;

΢ηεγαζηηθά δάλεηα ζε Έιιελεο ηζηγγάλνπο Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Δζωηεξηθώλ ΢ηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ ΢ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ εληάζζεηαη ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ Διιήλσλ ηζηγγάλσλ, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε εθαξκνγή ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο. ΢ην ίδην πιαίζην ηεο ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο ην ΤΠ.Δ΢.Γ.Γ.Α πινπνηεί πεξαηηέξσ ην Πξφγξακκα ΢ηεγαζηηθήο Γαλεηνδφηεζεο Διιήλσλ ηζηγγάλσλ. Μέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εγθξηζεί ζην λνκφ Φζηψηηδαο 44 δάλεηα χςνπο 60.000 επξψ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Χζηφζν, φιεο νη ζπκβεβιεκέλεο ηξάπεδεο αξλνχληαη λα ρνξεγήζνπλ ηα δάλεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεηαη ην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ησλ ηζηγγάλσλ ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Πνιινί απφ απηνχο κάιηζηα βξίζθνληαη ζε δπζκελή νηθνλνκηθή ζέζε κε ρξέε, γηαηί έρνπλ πξνρσξήζεη ήδε ζε αγνξά νηθνπέδσλ ή ζε δηαδηθαζίεο αλέγεξζεο ή αγνξάο θαηνηθίαο. Με δεδνκέλν φηη ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε νκαιφηεξε έληαμε ησλ Διιήλσλ ηζηγγάλσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί: • Δίλαη ελήκεξνη γηα ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή ησλ ηξαπεδψλ; • Γηαηί αξλνχληαη νη ηξάπεδεο ηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ εγγπεηήο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην;

188


• Με πνην ηξφπν ειέγρεηαη ε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο; • Ση κέηξα πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ γηα ηελ άκεζε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο;

Θα ζησπήζεη ε Κπβέξλεζε θαη ζα αλερζεί ηελ πεηξαηεία ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ πινίνπ ΑΡΗΧΝ απφ ην Ηζξαειηλφ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ζηα δηεζλή χδαηα ηεο Μεζνγείνπ; Δξώηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ ηνπ Θνδωξή Γξίηζα θαη ηεο ΢νθίαο ΢αθαξόθα πξνο ηελ Τπνπξγό Δμωηεξηθώλ Σελ Σεηάξηε, 14 Ηαλνπαξίνπ 2009, ζηηο 10.30΄ π.κ., απέπιεπζε απφ ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο ζηελ Κχπξν, κε πξννξηζκφ ηε Γάδα, ην ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη κε πιήξσκα Έιιελεο λαπηηθνχο πινηάξην «ΑΡΗΧΝ», γηα λα κεηαθέξεη απνζηνιή αιιειεγγχεο ζην δνθηκαδφκελν ιαφ ηεο. Οξγαλσηήο ηεο απνζηνιήο, ε γλσζηή δηεζληθή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε “FREE GAZA Movement”. Μέιε ηεο απνζηνιήο, Έιιελεο θαη Δπξσπαίνη γηαηξνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ ηξαπκαηνινγία θαη ηε ρεηξνπξγηθή, δεκνζηνγξάθνη, βνπιεπηέο Δπξσπατθψλ Κνηλνβνπιίσλ θαη αθηηβηζηέο - κέιε ηεο θίλεζεο «FREE GAZA». ΢πλνιηθά 21 άλζξσπνη εθ ησλ νπνίσλ 12 Έιιελεο πνιίηεο. Ζ απνζηνιή κεηέθεξε επίζεο ζεκαληηθή πνζφηεηα θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ επείγνπζαο αλάγθεο. Ο εηξεληθφο, αλζξσπηζηηθφο θαη κε βίαηνο ραξαθηήξαο ηεο απνζηνιήο είρε δηαθεξπρηεί κε ηνλ πην δεζκεπηηθφ, επίζεκν θαη δεκφζην ηξφπν. Πξνο επηβεβαίσζε, νη ίδηνη νη νξγαλσηέο ηεο απνζηνιήο δήηεζαλ θαη έγηλε πιήξεο έιεγρνο ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεηαθεξφκελσλ θηβσηίσλ θαη ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο απφ ηηο αξκφδηεο Κππξηαθέο Αξρέο.

189


Σν πινηάξην «ΑΡΗΧΝ», κε βάζε ηε ξφηα πνπ είρε ραξάμεη θαη αλαθνηλψζεη, έπιεε θαλνληθά θαη λφκηκα ζηα δηεζλή χδαηα ηεο Μεζνγείνπ κε θαηεχζπλζε ηε Γάδα, πάλσ απφ 100 κίιηα καθξηά απφ ηα παξάιηά ηεο θαη ζε απφζηαζε πνιιψλ δεθάδσλ λαπηηθψλ κηιίσλ ηφζν απφ ηα ρσξηθά χδαηα ηνπ Ηζξαήι φζν θαη απφ ηελ απζαηξέησο θεξπρζείζα απφ ην Ηζξαήι «δψλε πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ» 22 κηιίσλ απφ ηηο αθηέο ηεο Γάδαο, φηαλ , πεξί ψξα 2ε πξσηλή ηεο Πέκπηεο 15 Ηαλνπαξίνπ 2009, δέρηεθε απξνεηδνπνίεηα παξάλνκε παξελφριεζε, αξρηθά απφ ηξία (3) θαη ζηε ζπλέρεηα απφ πεξηζζφηεξα πινία ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ ηνπ Ηζξαήι. Γχξσ απφ ην πινίν «ΑΡΗΧΝ», θαη ελψ απηφ ππφ δπζκελέζηαηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πιεχζεο ζπλέρηδε ηε λφκηκε πνξεία ηνπ, νξγαλψζεθε κηα επηθίλδπλε πνιεκηθή επηρείξεζε θπθινηεξνχο παξεκπφδηζεο, κε απεηιέο, πξνεηδνπνηήζεηο γηα ππξνβνιηζκφ ελαληίνλ ηνπ ζθάθνπο θαη ησλ επηβαηλφλησλ θαη επηθίλδπλνπο επηζεηηθνχο ειηγκνχο, απφ ηηο νπνίεο, επί δίσξν πεξίπνπ θαη κέρξη ηελ 4ε πξσηλή ψξα, απεηιείην πξαγκαηηθά ε βχζηζή ηνπ ζθάθνπο είηε απφ απηέο θαζαπηέο ηηο ελέξγεηεο ησλ ηζξαειηλψλ πνιεκηθψλ πινίσλ είηε απφ ηελ απμεκέλε πίεζε πνπ δερφηαλ ην ζθάθνο ζε ζπλζήθεο ζαιαζζνηαξαρήο. Σειηθψο, ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο θαηέζηε αληηθεηκεληθά αδχλαηε θαη άθξσο επηθίλδπλε ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ πινπ, νπφηε ν θαπεηάληνο, ην πιήξσκα θαη νη επηβαίλνληεο απνθάζηζαλ, εμαλαγθαδφκελνη, λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κχπξν. Σν πινίν ΑΡΗΧΝ ηειηθψο επέζηξεςε ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο πεξί ψξα 19.45΄ηεο ίδηαο κέξαο, ρσξίο δεκηέο θαη επηπρψο ρσξίο λα ζξελήζνπκε άιιεο αζψεο αλζξψπηλεο δσέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Γάδα. ΢εκεησηένλ φηη γηα ηα παξαπάλσ γεγνλφηα ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δε ρσξά θακηά ακθηβνιία φηη ε ελέξγεηα ησλ Ηζξαειηλψλ ήηαλ άθξσο επηθίλδπλε γηα ηε δσή ησλ επηβαηλφλησλ, απνιχησο παξάλνκε θαη θαηά λνκηθή θπξηνιεμία ζπληζηά επζέσο ην έγθιεκα ηεο πεηξαηείαο. Λακβάλνληαο ππφςε: α) φηη ηα παξαπάλσ γεγνλφηα δελ κπνξεί παξά λα είλαη θαη επηζήκσο θαηαγεγξακκέλα ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ζε γλψζε άιισλ Κπβεξλήζεσλ, αιιά θαη ειιεληθψλ, επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ,

190


β) φηη ηα παξαπάλσ γεγνλφηα έγηλαλ γλσζηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, αιιά θαη επξέσο γλσζηά ζηελ Δπξψπε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, γ) φηη νη παξαπάλσ πξάμεηο ζπληειέζηεθαλ ζε βάξνο πινίνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία, κε πιήξσκα Έιιελεο θαη κε επηβαίλνληεο Έιιελεο θαη Δπξσπαίνπο πνιίηεο ζηα δηεζλή χδαηα, θαη ηέινο δ) φηη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ έρεη πιήξε γλψζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο ηζξαειηλήο επηρείξεζεο ζε βάξνο ηνπ πινίνπ ΑΡΗΧΝ, γη‟ απηφ θαη πξνέβε ζε έληνλν πξνθνξηθφ δηάβεκα πξνο ηελ Πξεζβεία ηνπ Ηζξαήι ζηελ Αζήλα, πεξί ηελ 3ε πξσηλή ψξα ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2009, σο ζπλέρεηα θαη άιινπ επηφηεξνπ δηαβήκαηνο πνπ είρε πξνεγεζεί, Δξσηάηαη ε θ.Τπνπξγφο 1) Πξνηίζεηαη λα θαηαγγείιεη ζηνπο αξκφδηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ηελ εγθιεκαηηθή θαη παξάλνκε απηή πξάμε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι ζηα δηεζλή χδαηα εηο βάξνο ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία πινίνπ «ΑΡΗΧΝ» θαη ησλ επηβαηλφλησλ ζε απηφ θαη λα δεηήζεη ηελ θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ ηζρχνληνο Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηηκσξία ηνπ ή ζα επηιέμεη λα ζησπήζεη θαη λα αλερζεί ηηο παξάλνκεο απηέο πξάμεηο; 2) Πξνηίζεηαη λα ππεξαζπηζηεί ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ηελ άξζε ηνπ απζαίξεηνπ, παξάλνκνπ θαη απάλζξσπνπ απνθιεηζκνχ ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη ζηνηρεηψδεηο φξνη δσήο, ειεπζεξίαο θαη εηξήλεο γηα ηνπο δνθηκαδφκελνπο θαηνίθνπο ηεο; 3) Δίλαη δηαηεζεηκέλε, ηέινο, λα δεκνζηνπνηήζεη φια ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ απηαπφδεηθηα δηαζέηεη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηα νπνία άκεζα ή έκκεζα απνδεηθλχνπλ ηελ παξάλνκε δξάζε ησλ ηζξαειηλψλ πνιεκηθψλ πινίσλ, νχησο ψζηε λα αζθήζνπλ νη πνιίηεο πνπ ππέζηεζαλ ηελ παξάλνκε επίζεζε ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο; Δπηπξνζζέησο ππνβάιιεηαη αίηεκα πξνο ηελ θ.Τπνπξγφ λα θαηαζέζεη φια εθείλα ηα έγγξαθα κε ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηα γεγνλφηα ηεο λχθηαο ηεο Πέκπηεο, 15.01.2009, ζηα δηεζλή χδαηα ηεο Μεζνγείνπ.

191


Απάλζξσπεο ζπλζήθεο θξάηεζεο κεηαλαζηψλ ζε container ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο Δξώηεζε Ν.Σζνύθαιε Απάλζξσπεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο κεηαλαζηψλ ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο. ΢ε απάληεζε ηεο ππ‟ αξηζ. 417/9.7.08, εξψηεζεο πνπ είρα θαηαζέζεη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ Τπεξεζηψλ ηνπ ιηκέλα Παηξψλ σο αθαηάιιεινπ, ε θπβέξλεζε είρε απαληήζεη φηη « απφ 14.07.08, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θξάηεζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Παηξψλ, έρεη κεηαζθεπαζηεί θαη δηακνξθσζεί θαηάιιεια ρψξνο ( container), ελψ απφ ηε Ννκαξρία Αραΐαο παξαδφζεθε πξφζθαηα νηθίζθνο πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο». Πξνέθππηε δειαδή φηη ε ιχζε ηνπ container ήηαλ πξνζσξηλή. Παξάιιεια, ζε εξψηεζε πνπ είρα θαηαζέζεη ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2008 (8314/16.10.2008) θαηήγγεηια ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην θεληξηθφ Ληκελαξρείν Πάηξαο. ΢πγθεθξηκέλα, αλέθεξα φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο θξάηεζεο είλαη νπζηαζηηθά έλα container 25 η.κ., αλήιην κε ηξείο κηθξνχο θεγγίηεο γηα εμαεξηζκφ. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο είλαη αλχπαξθηεο θαζψο θαηαγγειίεο αλαθέξνπλ φηη νη θξαηνχκελνη νη νπνίνη ελίνηε αλέξρνληαη ζηνπο πελήληα θνηκνχληαη ζην δάπεδν. Παξάιιεια, είρε απαγνξεπζεί ε είζνδνο ζε αληηπξνζσπεία ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Αραΐαο κε επηθεθαιείο ηνλ ηνπηθφ βνπιεπηή θαη ην δηθεγφξν ηεο Κίλεζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Μεηαλαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ην ρψξν. ΢ηελ απάληεζή ηνπ, ν θ. Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ είρε αλαθέξεη φηη γεληθά φινη νη θξαηνχκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν θαη φηη έρεη ελεκεξσζεί ε Δζληθή Αληηπξνζσπεία. Γήισζε δε αλαξκφδηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν container/ θξαηεηήξην ζηελ Πάηξα, παξαπέκπνληαο ζηνλ Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ν νπνίνο φκσο νπδέπνηε απάληεζε. Ζ θαηαγγειία ηνπ Γεξκαλνχ Πξνμέλνπ ζηελ Πάηξα ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2008, γηα ηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη φηη ε θαηάζηαζε φρη κφλν δελ έρεη βειηησζεί, αιιά έρεη επηδεηλσζεί παξά ηηο ελέξγεηεο θνξέσλ, ηηο λνπζεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαζαληζηεξίσλ (CPT/Inf (2008)3), ηηο πξσηνβνπιίεο

192


θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ παξέιεπζε 7 κελψλ απφ ην ζεηζκφ ηνπ Ηνπλίνπ 2008. Γεδνκέλνπ, φηη ε αλππαξμία ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζην Ληκελαξρείν Πάηξαο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαζψο νη θξαηνχκελνη αθφκα θξαηνχληαη ζε container, φηη ε κέρξη ζήκεξα απάληεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα έιιεηςε ρψξσλ θξάηεζεο θαη πξνζσπηθνχ έρεη θαηαληήζεη γξαθηθή θαη φηη κηα πξνζσξηλή ιχζε έρεη θαηαληήζεη κφληκε, Δξσηψληαη νη θ. θ. Τπνπξγνί, 1. Πψο αμηνινγείηε φηη 6 κήλεο κεηά απφ ηελ πξνζσξηλή ιχζε ηνπ container (14.07.2008) θαη ηελ ππφζρεζή ζαο φηη ζα ιπζεί ζχληνκα, δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηάιιεινο ρψξνο θξάηεζεο; 2. ΢ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεζηε λα πξνβείηε πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχκε κε ηηο λνπζεζίεο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαζαληζηεξίσλ ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε αθελφο θαη αθεηέξνπ λα ζηακαηήζεη λα δηαζχξεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ;

Παξάλνκεο θαη Παξάινγεο Έξεπλεο ηεο Αζθάιεηαο Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ ΢ηηο 7/1/2009, ζηηο 11 ην βξάδπ, δχν άλδξεο, ν έλαο κε ζηνιή αζηπλνκηθνχ θη ν άιινο κε πνιηηηθά, εηζήιζαλ ζηελ νηθία ηνπ ΢σηήξε Αλαζηαζηάδε θαη ηεο Μηξάληαο Σεξδνπνχινπ, ζηελ νδφ Νηθνηζάξα,, παξά ηηο δηακαξηπξίεο ηεο ηδηνθηήηξηαο θ. Σεξδνπνχινπ θαη ρσξίο λα επηδείμνπλ έληαικα, παξφιν πνπ ηνπο δεηήζεθε, δείρλνληαο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη κε φζα έιεγαλ πσο δελ ήμεξαλ φηη ν ΢σηήξεο Αλαζηαζηάδεο έρεη πεζάλεη ην 2006. Γηα ην γεγνλφο ππήξμε θαη δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία (12/1/2009). Ο ΢σηήξεο Αλαζηαζηάδεο είρε επηθεξπρζεί ηνλ πξψην θαηξφ ηεο δηθηαηνξίαο, ην 1967, γηα κηα βφκβα ζην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Καη νη ηξεηο επηθεξπγκέλνη γηα ην γεγνλφο εθείλν δελ είραλ ζρέζε κε ηε βφκβα, θη απηφ απνδείρζεθε θαη ζην Έθηαθην

193


΢ηξαηνδηθείν ην νπνίν ηνπο αζψσζε, φηαλ δηθάζηεθαλ αξγφηεξα, ην 1968, κεηά ηε ζχιιεςή ηνπο. Ο ΢σηήξεο, θηλεκαηνγξαθηζηήο, είρε θαηαδηθαζηεί ζε 16 ρξφληα θπιάθηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Παηξησηηθφ Μέησπν θαη απειεπζεξψζεθε ην 1973, κεηά ηελ ακλεζηία ηνπ δηθηάηνξα Γ. Παπαδφπνπινπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πέξαλ ηνπ φηη ήηαλ πξνδήισο παξάλνκε, δεκηνπξγεί πνιιά επηπιένλ εξσηεκαηηθά θαη αλεζπρίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε ειιεληθή Αζηπλνκία. Ση ήζειαλ ζην ζπίηη ηνπ ΢σηήξε Αλαζηαζηάδε νη άλζξσπνη ηεο Αζθάιεηαο; Γελ ήμεξαλ φηη έρεη πεζάλεη; Λεηηνπξγνχλ αθφκα νη θάθεινη απφ ηε δηθηαηνξία; Πήγαλ γηα ηνλ παιαηφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ Αζθάιεηα βνκβηζηή, γηα λα ηνλ ζπζρεηίζνπλ ελδερνκέλσο κε ηε δνινθνληθή ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ ηξηψλ αζηπλνκηθψλ δχν εκέξεο πξηλ, ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ; Δίλαη δπλαηφλ νη έξεπλεο γηα ην γεγνλφο απηφ λα δηεμάγνληαη κεηαμχ ησλ αγσληζηψλ ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο; Δμαηηίαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο γεγνλφηνο, Δξσηάηαη ν θ. Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο 1. Πσο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο ζε ζπίηηα, θαηά ηελ 11 λπρηεξηλή, ρσξίο έληαικα, φπσο απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ; ΢εκεησηένλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο αλάινγεο θαηαγγειίεο γηα παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο ηεο αζηπλνκίαο, πξάγκα πνπ δείρλεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δελ είλαη κεκνλσκέλν. 2. ΢ε ηη ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ν θ. Τθππνπξγφο πξνθεηκέλνπ ηέηνηεο αληηδεκνθξαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ επαλαθέξνπλ ην «θφβν ηνπ ρσξνθχιαθα» άιισλ επνρψλ, αιήζηνπ κλήκεο, λα παηαρζνχλ; 3. Δίλαη δπλαηφλ, ελ έηεη 2009, λα αλαδεηνχληαη έλνρνη γηα γεγνλφηα φπσο ην ηξαγηθφ έμσ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κεηαμχ ησλ αγσληζηψλ ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο, κεηαμχ δειαδή ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο δεκνθξαηίαο, ελφζσ κάιηζηα έρνπλ απνβηψζεη; ΢ε πνηα αζηπλνκηθά αξρεία θαη ζε πνηνπο θαθέινπο ηνπ ηκήκαηνο Αζθαιείαο ζηεξίρζεθε ε ελ ιφγσ έξεπλα;

194


Απαξάδεθην εξγαζηαθφ θαζεζηψο Δξώηεζε Δ.Ακκκαληίδνπ-Παζραιίδνπ, Σ.Κνπξάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ 164/2004 νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο κεηαηξάπεθαλ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σν πθηζηάκελν σξάξην εξγαζίαο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 15 κέρξη 20 ψξεο εβδνκαδηαίσο θη νη κεληαίεο απνδνρέο ηνπο απφ 480 έσο 550 €. Σν δε αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζπλερέο έξγν θαη απεπζχλνληαη, ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Γήκσλ, φζν θαη ζε εππαζείο νκάδεο (παηδηά, ΑκΔΑ, θ.α. ). Δπεηδή • νη εξγαδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εμαηηίαο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, δελ θαιχπηνπλ κε πιεξφηεηα ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζηειερψλνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη ΟΣΑ αλαγθάδνληαη είηε λα απαζρνινχλ ππεξσξηαθά ηνπο ίδηνπο εξγαδφκελνπο είηε λα πξνζιακβάλνπλ επηπιένλ εξγαδφκελνπο κε επηζθαιείο ζρέζεηο εξγαζίαο (ζπκβάζεηο έξγνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ, stage, σξνκίζζηνη). • νη ππεξεζίεο πνπ ζηειερψλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη επηηεινχλ κεγάιν θνηλσληθφ έξγν ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαη ζηελ θαιχηεξε παξνρή έξγνπ πξνο ηνπο πνιίηεο. • ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη ειάρηζηνο. • αληίζηνηρν πξφβιεκα αληηκεηψπηδαλ εξγαδφκελνη ζηνπο ΟΣΑ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν 2539/97 (Καπνδίζηξηα) , ην νπνίν επηιχζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν 3584/2007. άξζξν 230 § 2 ( Κψδηθαο Τπαιιήισλ ΟΣΑ).

195


• νη πθηζηάκελεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εμαλαγθάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα δνπλ ζε θαζεζηψο δηαξθνχο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο, ην νπνίν ζα επηδεηλψλεηαη θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο. Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ: Πνηα κέηξα ζα πάξεηε ψζηε λα κεηαηξαπνχλ νη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κεησκέλνπ ρξφλνπ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο, κε ζηφρν ηφζν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ, φζν θαη ηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ;

Αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκνπ ηνπ ρξφλνπ θπιάθηζεο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Απαζρόιεζεο & Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Γηθαηνζύλεο Σν δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο θαηνρπξψλεηαη κε ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ ΟΖΔ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Σν ειιεληθφ θξάηνο αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά κε ην Ν.2510/1997 ην δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο. ΋πνηνο, επηθαινχκελνο ηδενινγηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή εζηθέο πεπνηζήζεηο, αξλείηαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο θαη λα εθηειέζεη, ελαιιαθηηθά, θνηλσληθή ππεξεζία, ε νπνία, εμαηηίαο ηεο δπζαλάινγα καθξάο δηάξθεηάο ηεο, έρεη ραξαθηήξα ηηκσξεηηθφ. ΢ρεηηθέο αλεζπρίεο έρνπλ εθθξαζηεί ιεπηνκεξέζηαηα απφ ηελ Γηεζλή Ακλεζηία κε ηελ έθζεζε «Διιάδα: Υσξίο ηθαλνπνίεζε: Οη αλεπάξθεηεο ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο ζεηείαο», ελψ, επηπιένλ, έρνπλ παξέκβεη κε ζπζηάζεηο ηφζν ν ΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε φζν θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ Νφκνπ, επί δεθαεηίεο νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο αληηκεησπίδνληαλ κε εμνλησηηθέο δηψμεηο, θαηαδίθεο ζε θαζείξμεηο θαη πνιπεηείο θπιαθίζεηο. Δμαηηίαο ηεο πνιχρξνλεο θπιάθηζεο, πνιινί άλζξσπνη ζηεξήζεθαλ ηε

196


δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπνπδψλ. ΢πλαθψο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη «ε δηαηψληζε επηπηψζεσλ ηεο αξρηθήο θαηαδίθεο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο θχξσζε θαη κάιηζηα δπζαλάινγεο βαξχηεηαο». Καηά ζπλέπεηα, είλαη δίθαην ην αίηεκα ειιήλσλ πνιηηψλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο, νη νπνίνη θπιαθίζζεθαλ παιαηφηεξα γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, λα αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο ν ρξφλνο θπιάθηζήο ηνπο, ν νπνίνο έθηαλε κέρξη θαη ηα νθηψ ρξφληα. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί κηα θξαπγαιέα αληζφηεηα, απφηνθε λνκνζεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ επηινγψλ ζην πλεχκα ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ εθθξάδνληαλ θαη κέζα απφ ηηο πνηληθέο θαηαδίθεο ιφγσ πνιηηηθψλ ή θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ, εξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: • Θα πξνρσξήζεη ε θπβέξλεζε ζε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα αλαγλσξίδεη σο ζπληάμηκν ην ρξφλν θπιάθηζεο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο, νη νπνίνη δηψρζεθαλ θαη θπιαθίζηεθαλ εμαηηίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηδενινγηθψλ, εζηθψλ θαη θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο;

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΔ΢ ΚΑΗ ΑΗΦΝΗΓΗΟΗ ΘΑΝΑΣΟΗ ΢ΣΟ ΢ΣΡΑΣΟ Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Ακπλαο Δπηδεκηθή κνξθή έρνπλ πάξεη πιένλ ηα πεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ, αηθλίδησλ ζαλάησλ θαη αηπρεκάησλ ζην ζηξαηφ. ΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ΢ηξαηνχ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρνπλ θαηαγξαθεί 17 αηθλίδηνη ζάλαηνη θαη 19 απηνθηνλίεο ζηξαηεπκέλσλ. Αληίζηνηρα, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ έρνπλ θαηαγξαθεί 3 απηνθηνλίεο ζηα ηειεπηαία 7 ρξφληα.

197


΢χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΓΔ΢, ην 19% ηνπ ζπλφινπ απηνθηφλεζε θάλνληαο ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία, ν αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζην ΢ηξαηφ Ξεξάο ζε ζρέζε κε ην Ναπηηθφ θαη ηελ Αεξνπνξία, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη αηθλίδηνη ζάλαηνη θαη απηνθηνλίεο νθείινληαη ζαθψο ζηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ ζηξαηεπκέλσλ, νη νπνίεο είλαη πνιχ ρεηξφηεξεο ζην ΢ηξαηφ Ξεξάο. Αιιά θαη κέζα ζην ΢ηξαηφ Ξεξάο, είλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ππάξρνπλ απφ ηε κηα νη «θαιέο» κνλάδεο θαη απφ ηελ άιιε νη «κνλάδεο ηνπ ηξφκνπ». Έηζη, νη ζπρλά άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πγηεηλή, δηαηξνθή) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ (πξνζβνιέο, «ηξέμηκν» θαη ελίνηε θαςψληα) θαη ην καδηθφ ζηξαησληζκφ, ηελ απνπζία πλεπκαηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, νδεγνχλ ζε ηξαγσδίεο. Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, έδεημε φηη ην 20% ησλ ζηξαηησηψλ δνθηκάδνπλ νπζίεο ζην ζηξαηφ, ην 10% ζεσξνχλ ππεχζπλν ην ζηξαηφ γηα ηελ έλαξμε ρξήζεο νπζηψλ, ελψ νη παιηνί ρξήζηεο έρνπλ πνιιαπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα ζπλερίζνπλ ηε ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. ΋πσο δήισζε ν θ. Δπζηξάηηνο Παπάλεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ ελ ιφγσ Παλεπηζηεκίνπ, «ν ζηξαηφο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα ηνπ αηφκνπ». Σέινο, ην πξφγξακκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί θαη δηαθεκηζζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, δελ έρεη θαλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Σνχησλ δνζέλησλ, Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο 1. Γεδνκέλνπ φηη ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθφ απφ ηελ Δ.Δ., γηαηί δε ιακβάλνληαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο απφ ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο-ελεκέξσζεο αιιά θαη ζηήξημεο κε εμεηδηθεπκέλνπο

198


ςπρνιφγνπο, ηεο επαίζζεηεο, φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη ζηαηηζηηθά, θνηλσληθήο νκάδαο πνπ είλαη νη ζηξαηεπκέλνη; 2. Πνηα άκεζα κέηξα πξνηίζεζηε λα πάξεηε γηα ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα έλα απνδεθηφ επίπεδν ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζηξαηνπέδσλ θαη ησλ κνλάδσλ κεηαμχ «θαιψλ» θαη «ηνπ ηξφκνπ»; 3. Γηαηί θαζπζηεξεί ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (φπσο γήπεδα, γπκλαζηήξηα, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.), ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο γηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο;

Απζαίξεηεο δηψμεηο ζπιιεθζέλησλ κε ηνλ «ηξνκνλφκν» Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε, Ν.Σζνύθαιε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαξαρψλ ηνπ πεξαζκέλνπ Γεθεκβξίνπ ζπλειήθζεζαλ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηπραία θαη απζαίξεηα, 280 άλζξσπνη, νη νπνίνη παξαπέκθζεθαλ ζε ηαθηηθέο δηθάζηκνπο. 13 ζπιιεθζέληεο είλαη κέρξη ζήκεξα πξνθπιαθηζκέλνη, ελψ πέληε εμ‟ απηψλ θξαηνχληαη ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ. Αληηξαηζηζηηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο, δηθεγφξνη, θαζεγεηέο θαη παλεπηζηεκηαθνί πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Πξσηνβνπιία Αιιειεγγχεο ζηνπο θξαηνπκέλνπο ηνπ Γεθεκβξίνπ, θαηαγγέιινπλ φηη νη θαηεγνξίεο πνπ βαξχλνπλ ηνπο ζπιιεθζέληεο έρνπλ απαγγειζεί ρσξίο ζηνηρεία θαη ρσξίο λα εμαηνκηθεχνληαη. Μάιηζηα, νη πξνθπιαθίζεηο, φπσο ππνζηεξίδνπλ, έρνπλ γίλεη κε βάζε θνηλσληνινγηθά θξηηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε γλψκνλα ηε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή θαη ηελ ηαμηθή πξνέιεπζε, ππφ ηελ επίθαζε ηεο ηέιεζεο ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Δηδηθφηεξα, ηνπιάρηζηνλ 70 κεηαλάζηεο θαηαδηθάζηεθαλ ζην απηφθσξν κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο δηεξκελείο θαη δηθεγφξνπο, ελψ ελ ζπλερεία θπιαθίζηεθαλ πεξηκέλνληαο ηελ απέιαζή ηνπο. Ζ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ

199


πνιίηε θαη ε απζαηξεζία κε ηελ νπνία έγηλαλ ζπιιήςεηο θαη απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο έγηλαλ αηζζεηά ζε φιν ηνπο ην κεγαιείν ζηε Λάξηζα. Δθεί, φρη κφλν ζπλειήθζεζαλ 25 ιαξηζαίνη πνιίηεο, εθ ησλ νπνίσλ 19 παηδηά θαη 11 αλήιηθνη καζεηέο, άγξηα μπινθνπεζέληεο θαη αξρηθά ρσξίο πξφζβαζε ζε γνλείο θαη δηθεγφξνπο, αιιά, επηπιένλ, παξαπέκθζεθαλ κε ηνλ αληηηξνκνθξαηηθφ λφκν κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζχζηαζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ηξία αθφκε θαθνπξγήκαηα θαη ζσξεία πιεκκειεκάησλ. Απφ απηνχο παξακέλνπλ πξνθπιαθηζκέλνη απφ ηηο 8 Γεθεκβξίνπ ηέζζεξηο έθεβνη κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ κε ειιεληθή θαηαγσγή. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη ππνρψξεζε ηνπ δηθαητθνχ καο ζπζηήκαηνο ζην φλνκα ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο δξάζεο, Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί: • Με δεδνκέλν ην αβάζηκν θαη ηελ απνπζία ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ θαηεγνξηψλ, ηελ πξνρεηξφηεηα θαη ηελ απζαηξεζία, πξαθηηθή ηεο αζηπλνκίαο κε ηελ νπνία «επηηεχρζεθε» ηθαλφο αξηζκφο ζπιιήςεσλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο άιινη ζπιιεθζέληεο αθέζεθαλ ειεχζεξνη, άιινη πξνθπιαθίζηεθαλ, ελψ γηα άιινπο νξίζηεθε ξεηή δηθάζηκνο, ζα ζηακαηήζνπλ άκεζα νη δηψμεηο, ψζηε λα απνθπιαθηζηνχλ νη θξαηνχκελνη, φπσο θαη λα δηαθνπνχλ νη απειάζεηο θαηαδηθαζκέλσλ κεηαλαζηψλ; • Γεδνκέλεο ηεο ανξηζηίαο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2928/2001, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο «δνκεκέλεο θαη κε δηαξθή δξάζε νξγάλσζεο», ηεο έλλνηαο ηεο επηδηψμεσο θαη ηνπ θξηηή ηεο ελδηάζεηεο ζηάζεο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε επηδίσμε, φπσο έρνπλ επηζεκάλεη δηαθεθξηκέλνη λνκηθνί, ζθνπεχεη ε θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2928/2001, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ αληίζηνηρεο δηψμεηο πνπ δηαζχξνπλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο καο;

200


Ύπνπην θνξηίν παξακέλεη δεζκεπκέλν ζην ιηκάλη ηεο Διεπζίλαο Δξώηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ ηνπ Θ.Λεβέληε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο ΢χκθσλα κε δεκνζίεπκα ζηνλ ηχπν (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 1-2-2009), νγδφληα ηφλνη χπνπηνπ πιηθνχ πνπ θέξεη ηελ θσδηθή νλνκαζία CK22, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή ππξαχισλ θαη δεμακελψλ θαπζίκσλ ηνπο, κε πξννξηζκφ ην Ηξάλ, βξίζθνληαη δεζκεπκέλνη, απφ ηνλ Γεθέκβξην ζην ηεισλείν ηεο Διεπζίλαο. Οη έξεπλεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ μεθίλεζαλ ζηα κέζα Ννεκβξίνπ. Σα Ζλσκέλα ΄Δζλε κε απφξξεην ζήκα ηνπο ελεκέξσζαλ φηη νη ιηκεληθέο θαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκφηεηα, θαζψο αλακέλεηαη ε άθημε «χπνπηνπ θαη επηθίλδπλνπ θνξηίνπ», ζχκθσλα κε ηε ιίζηα ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ πιηθψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα Ζλσκέλα ΄Δζλε. Δπεηδή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αλσηέξσ θνξηίνπ έγηλε ρξήζε ελφο απφ ηνπο πην γλσζηνχο δξφκνπο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ φπισλ, Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: • Έρεη δεζκεπηεί ην ζπγθεθξηκέλν θνξηίν ζην ιηκάλη ηεο Διεπζίλαο θαη αλ λαη, πνηα ε επηθηλδπλφηεηά ηνπ θαη ζε ηη ελέξγεηεο έρνπλ πξνβεί νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πνιηηείαο ψζηε ην ιηκάλη ηεο Διεπζίλαο αιιά θαη φια ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο λα ζσξαθηζηνχλ; • Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα πάξεη γηα λα κελ είλαη επάισηα ζηα παληφο είδνπο παξάλνκα θνξηία πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη ηε δεκφζηα πγεία; Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

201


Οη ζηξαηησηηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Ηζξαήι Δξώηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθωλ Θ.Γξίηζα, Γ.Μπαληά πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο Πέξπζη, ζην δηάζηεκα 28 Μαΐνπ - 12 Ηνπλίνπ, είρε δηεμαρζεί ειιελντζξαειηλή ζηξαηησηηθή άζθεζε ηκεκαηηθά, κε δεδνκέλα πνπ ηαίξηαδαλ ζε αεξνπνξηθή επηδξνκή ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ. Σφηε ν θ. Τπνπξγφο είρε απνθχγεη λα απαληήζεη ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή Γηάλλε Μπαληά. Ζ πξφζθαηε ζθαγή ησλ θαηνίθσλ ηεο Γάδαο απφ ηνλ ηζξαειηλφ ζηξαηφ επαλέθεξε ζηελ επηθαηξφηεηα ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ην Ηζξαήι, ηδίσο ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο. Δπξχηαηα ηκήκαηα ηεο θνηλήο γλψκεο δεηνχλ ηε δηαθνπή απηψλ ησλ ζρέζεσλ, σο κέζν πίεζεο πξνθεηκέλνπ ην Ηζξαήι λα ζηακαηήζεη ηελ επεθηαηηθή ηνπ πνιηηηθή ελαληίνλ ησλ Παιαηζηηλίσλ, λα απνζπξζεί απφ φια ηα θαηερφκελα εδάθε θαη λα ηεξήζεη γεληθά ηηο δηεζλείο ηνπ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ θαη ζπκθσλίεο πνπ ην ίδην ην Ηζξαήι έρεη ππνγξάςεη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο επίζεο δηαηεξνχλ ζηελέο δηπισκαηηθέο, εκπνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζρέζεηο Γεδνκέλνπ φηη είλαη αδχλαην λα βξεζνχλ επίζεκα έγγξαθα ζπκθσληψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε ην Ηζξαήι, ελψ ππάξρεη πιήζνο θεκψλ γηα ζηελή ειιελντζξαειηλή ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία, εξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο 1. Τπάξρεη ειιελντζξαειηλή ζπκθσλία πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία; Δάλ φρη, πνηα ήηαλ ε λνκηθή βάζε ηεο ειιελντζξαειηλήο αεξνπνξηθήο άζθεζεο ην θαινθαίξη ηνπ 2008; 2. Πνηεο άιιεο ειιελντζξαειηλέο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ζε μεξά, αέξα θαη ζάιαζζα έρνπλ δηεμαρζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; 3. Πφζα θαη ηη είδνπο αηηήκαηα εηζφδνπ ζηνλ ειιεληθφ ελαέξην ρψξν θαη ζηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα γηα αεξνπιάλα θαη πινία ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο έρνπλ ππνβάιεη πνηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηζξαήι ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, θαη πνηα απφ απηά έρνπλ εγθξηζεί;

202


4. Ση είδνπο δηεπθνιχλζεηο έρνπλ γίλεη πξνο φθεινο ηζξαειηλψλ θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ άπηνληαη ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ αζθάιεηαο; Με ηελ πεπνίζεζε φηη δελ πθίζηαηαη λφκηκε αηηία άξλεζεο, ΑΗΣΟΤΜΔΘΑ απφ ηνλ θ. Τπνπξγφ: Να καο ρνξεγήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ: Αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ ή/θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα – εθφζνλ ππάξρνπλ πνπ δηέπνπλ θάζε είδνπο ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε ην Ηζξαήι.

ΟΠΛΟΥΡΖ΢ΗΑ ΔΛ.Α΢.: ΑΠΟ ΣΖΝ «Α΢ΑΦΔΗΑ» ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΗΚΟΤ Ν.29/1943 ,΢ΣΖΝ «Α΢ΑΦΔΗΑ» KAI THN ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν.3169/2003 Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ ππνπξγό Δζωηεξηθώλ θαη αλαπιεξωηή ππνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο Πξνζδηνξηδφκελε λνκηθά ε Διιεληθή Αζηπλνκία σο «ηδηαίηεξν έλνπιν ζψκα αζθαιείαο», δίλεη ηελ επρέξεηα ζε θάζε αζηπλνκηθφ λα θέξεη φπιν ρσξίο απαξαηηήησο λα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ θαη αηνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Έσο ην έηνο 2003 κάιηζηα ε ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ απφ κέιε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαζνξηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο πξνβιέςεηο λνκνζεηήκαηνο ηνπ 1943, επί γεξκαληθήο θαηνρήο! Σν λνκνζέηεκα απηφ, πξντφλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε γεξκαληθή θαηνρή, ήηαλ απνιχησο θπζηθφ λα απέρεη έηε θσηφο απφ κηα λνκνζεζία πνπ ζα ελζσκάησλε ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο νδεγίεο δηθαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην Άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 29/1943 θαηαγξαθφηαλ πνηθηιία πεξηζηάζεσλ ζηηο νπνίεο έλαο αζηπλνκηθφο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππξνβφια φπια, φπσο: «γηα ηελ εθαξκνγή Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, δηάιπζε ζπλαζξνίζεσλ ή θαηαζηνιή ζηάζεσλ», ελψ εηζήγαγε θαη ηελ λνκνζεηηθή βάζε ηεο αηηκσξεζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, κε ηε ξεηή πξφβιεςε 203


φηη γηα ηπρφλ ρξήζε ησλ φπισλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ηζρχεη ην «άλεπ νπδεκηάο επζχλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο»!(εθεκεξίδα ΔΠΟΥΖ 4.01.09) Δίλαη γλσζηφ φηη ν Νφκνο 29/1943, πνπ επηθξίζεθε επηεηθψο σο «ειαηησκαηηθφο» θαη «αζαθήο» αθφκε θαη απφ ηνλ ηφηε Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αληηθαηαζηάζεθε ην 2003 απφ ηνλ λφκν 3169 κε ηνλ νπνίν ελλνείηαη πσο επηρεηξήζεθε ε ξχζκηζε ηεο νπινθνξίαο θαη νπινρξεζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ κε πξνυπνζέζεηο θαη φξηα. Με ηνλ ίδην λφκν, επηπιένλ, αλάκεζα ζηα άιια, ε ηθαλφηεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε λνκηθή επρέξεηα θάζε αζηπλνκηθνχ λα θέξεη φπιν, ζα έπξεπε λα βεβαηψλνληαη ζπγθεθξηκέλα πξηλ απηφο εμνπιηζηεί. Δπηπξνζζέησο ζηελ Διιάδα ειαηηψζεθε πξφζθαηα ζην έλα έηνο (απφ δχν πνπ ίζρπε) ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθπαίδεπζεο ησλ αζηπθπιάθσλ ζηα φπια, πξηλ αλαιάβνπλ ππεξεζία. Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ βαζηθήο εθπαίδεπζεο θξίζεθε αλαγθαία γηα λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛ.Α΢., ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ ζπληαμηνδνηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο εμαθνινπζνχλ λα εηζξένπλ ζην ζψκα ζρεδφλ αλεθπαίδεπηνη ζπλνξηνθχιαθεο θαη εηδηθνί θξνπξνί κε κέζν ρξφλν εθπαίδεπζεο ζηα φπια πνπ δελ μεπεξλά ηνλ ελάκηζε κήλα. Αθφκε, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ (Διεπζεξνηππία 7.2.09), λνκηθνί ηεο ρψξαο δειψλνπλ πσο θαη ν λένο λφκνο είλαη αζαθήο θαη δελ απαγνξεχεη π.ρ. ξεηψο ηε ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ θαηά δηαδεισηψλ, φηαλ κάιηζηα ν θαηάινγνο κε πεξηζηαηηθά ρξήζεο αζηπλνκηθψλ φπισλ θαηά πνιηηψλ θαζψο θαη ν θαηάινγνο ησλ δνινθνλεκέλσλ πνιηηψλ δηαξθψο καθξαίλεη. Απηή ε δηαηήξεζε ηεο « ζπλερνχο αζάθεηαο» επί 65 νιφθιεξα ρξφληα, αιιά θαη ε αδηαθνξία φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ζηα 35 ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, είλαη πξνθιεηηθή, φηαλ κάιηζηα ε «αζάθεηα» απηή ζπληεξεί ην θαζεζηψο αηηκσξεζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε φπισλ θαηά πνιηηψλ. Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, Δξσηψληαη νη θ.θ. ππνπξγνί 1. Όζηεξα απφ ηε ζσξεία ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηδηαίηεξα ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο, έλνπισλ δνινθνληθψλ επηζέζεσλ απφ αζηπλνκηθά φξγαλα θαηά πνιηηψλ, ζθνπεχεη ην

204


ππνπξγείν λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη -κεηαμχ πνιιψλ- ν Γηθεγνξηθφο ΢χιινγνο Αζήλαο ηφζν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νπινθνξίαο ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη κφλν γηα ηηο κνλάδεο αληηκεηψπηζεο νξγαλσκέλσλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ φζν θαη γηα ηε ζπλερή ςπρνινγηθή παξαθνινχζεζε ησλ έλνπισλ αζηπλνκηθψλ; 2. Αιεζεχεη πσο ην αλαιπηηθφ εγρεηξίδην πνπ εξκελεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ πεξί νπινθνξίαο θαη εμεγεί ηνπο θαλφλεο εκπινθήο έπαςε λα κoηξάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα (γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο) ζηνπο αζηπθχιαθεο ηεο ΔΛ.Α΢; 3. Αιεζεχεη πσο ην ελ ιφγσ αλαιπηηθφ εγρεηξίδην πνπ εξκελεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ πεξί νπινρξεζίαο ηππψλεηαη απνθιεηζηηθά κε έμνδα ηεο ΠΟΑ΢Τ θαη κνηξάδεηαη κε επζχλε ηεο; 4. Αιεζεχεη πσο ην έλνπιν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.Α΢. νπδέπνηε θιήζεθε λα πεξάζεη απφ ηα εηδηθά ςπρηαηξηθά ηεζη πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο 3169/2003, αθήλνληαο έηζη αλεθάξκνζηεο ηηο βειηηψζεηο ηνπ λένπ λφκνπ; 5. Αιεζεχεη πσο ε πεληαεηήο πξνζεζκία γηα ηελ εμέηαζε απφ ςπρηάηξνπο πνπ πξνέβιεπε ν λένο λφκνο 3169/2003 έιεμε θέηνο, αθήλνληαο φινπο ηνπο αζηπλνκηθνχο λα εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ θα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππεξεζηαθά ηνπο πεξίζηξνθα φπσο παιηά; 6. Αιεζεχεη πσο ε ΔΛ.Α΢. δελ βξήθε ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζιάβεη ηνπο 60 εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο 3169/2003 πξνθεηκέλνπ ην έλνπιν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.Α΢ λα πεξάζεη απφ ηα εηδηθά ςπρνινγηθά ηεζη;

205


Θαλαηεθφξν εξγαηηθφ αηχρεκα ζηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ Δξώηεζε Θ.Λεβέληε πξνο ηελ Τπνπξγό Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο ΢ηε καθξά ιίζηα ησλ ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ρζεο πξνζηέζεθε άιινο έλαο αθφκε εξγαδφκελνο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 25ρξνλν Υηζάκ Υφξν πνπ εξγαδφηαλ ζε εξγνηάμην ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ Παλαγηάο-Γξεβελψλ θαη ν νπνίνο ζθνηψζεθε πέθηνληαο απφ ζθαισζηά χςνπο ηεζζάξσλ κέηξσλ. Σν δνθάξη ζην νπνίν ζηεξηδφηαλ ε ζθαισζηά έζπαζε κε απνηέιεζκα λα βξεη ηξαγηθφ ζάλαην. Δπεηδή νη απαξάδεθηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε κε ηήξεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, θαζψο θαη ε έιιεηςε νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα θξαηηθά ειεγθηηθά φξγαλα επζχλνληαη γηα ηα ζπρλά ζαλαηεθφξα εξγαηηθά αηπρήκαηα, Δξσηάηαη ε θ. Τπνπξγφο ηη κέηξα πξνηίζεηαη άκεζα λα πάξεη ψζηε: 1. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πνιηηείαο λα δηεξεπλήζνπλ ηα αίηηα ηνπ ζαλαηεθφξνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη λα θαηαινγίζνπλ ηηο επζχλεο ζε φζνπο ηηο έρνπλ; 2. Να πξνζιεθζεί ην αλαγθαίν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΢ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο γηα λα επηηειέζεη απξφζθνπηα ην έξγν γηα ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί;

206


Δπηθίλδπλε ε αδξάλεηα ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο αλαζηνιήο αληαιιαγψλ κε ηελ Μνλή Βαηνπεδίνπ Δξώηεζε Δ.Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο ΠΔΥΧΓΔ, Δζωηεξηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Οη ζπλέπεηεο απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ην ζθάλδαιν ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ αξρίδνπλ πιένλ λα γίλνληαη επηθίλδπλεο. O πξψελ ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Αινγνζθνχθεο, ζηηο 11/09/2008 δήισλε ζηε Βνπιή «..γηα ην ζέκα ηεο έξεπλαο πνπ δηαηάρζεθε απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηε Μνλή Βαηνπεδίνπ, είπα φηη ε Κπβέξλεζε κε ην πνπ ζα νινθιεξσζεί απηή ε έξεπλα, ζα εμεηάζεη ηί λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζα θέξεη, πξνθεηκέλνπ εάλ ρξεηαζηεί, αθφκε θαη λα αλαζηείιεη απηήλ ηε δηαδηθαζία. Χζηφζν, γηα φζν δηαξθεί απηή ε έξεπλα, αλαζηέιινληαη, δειαδή «παγψλνπλ» φιεο νη δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ». ΢ήκεξα πέληε κήλεο κεηά, δελ ππήξμε θάπνηα δηνηθεηηθή πξάμε εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο πνπ λα απνβιέπεη ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Δπηρεηξεκαηίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο επί νηθνπέδσλ ηα νπνία αξρηθά είραλ παξαρσξεζεί ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αγφξαζαλ, πηέδνπλ Γεκνηηθέο Αξρέο γηα λα ηνπο ρνξεγήζνπλ πςφκεηξα γηα ηα επίκαρα νηθφπεδα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζή ηνπο. Αλ ηα νηθφπεδα απηά νηθνδνκεζνχλ θαηαζηξαηεγείηαη ε εμαγγειία πεξί αλαζηνιήο θαη «παγψκαηνο» ησλ αληαιιαγψλ κε ηε Μνλή Βαηνπεδίνπ. Δπεηδή ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο Δπεηδή Γήκαξρνη πνπ αξλνχληαη λα επηηξέςνπλ ηελ νηθνδφκεζε νηθνπέδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη ηα νπνία παξαλφκσο παξαρσξήζεθαλ ζηε Μνλή

207


Βαηνπεδίνπ, θηλδπλεχνπλ λα θαηεγνξεζνχλ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη γηα αζηηθή επζχλε, Δξσηψληαη νη θθ. Τπνπξγνί: Πνηα κέηξα ζα πάξνπλ, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ ζα θαηνρπξψλεη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ;

Αλεπαξθήο ε πξφιεςε παηδηθήο θαθνπνίεζεο Δξώηεζε Θ.Λεβέληε, Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ, Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Κάζε ρξφλν ρηιηάδεο παηδηά αλά ηνλ θφζκν γίλνληαη ζχκαηα ή κάξηπξεο ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην πξφβιεκα κε πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ επεκεξία, ζηελ αλάπηπμε, ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ ζπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, θαζψο θαη κε γεληθφηεξν αληίθηππν ζηελ θνηλσλία. Δίλαη θαζνιηθά παξαδεθηφ φηη ζεκαληηθφ πεδίν δξάζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνηειεί ε πξφιεςε, ε νπνία νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θχθινπ βίαο πνπ ζπληεξεί ην θαηλφκελν. ΢χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, «ην λα εληείλεη θάπνηνο ηηο πξνζπάζεηεο ζην ζέκα ηεο πξφιεςεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο πξνυπνζέηεη φηη ζα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ νξζέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ ζα επηζεκαίλνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν πνπ γίλεηαη ε θαθνπνίεζε θαη ζα ππνινγίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο θαη ην θφζηνο. Έηζη κπνξεί λα πξνθχςεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ππφςε ηνπο παξάγνληεο αηηίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.» Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα,

208


• Πνηα κέηξα πξνηίζεληαη λα πάξνπλ νη θ.θ. Τπνπξγνί ψζηε 1. Να δεκηνπξγεζεί εζληθφ θέληξν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζηε ρψξα καο; 2. Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο ζηε ρψξα καο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θχζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο; • Πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ ζηελ εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο;

Τπνιεηηνπξγεί ε Παηδηθή Πνιπθιηληθή Αζελψλ Δξώηεζε Θ.Λεβέληε πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Ζ Παηδηθή Πνιπθιηληθή Αζελψλ (πξψελ Π.Η.Κ.Π.Α.), πνπ ππάγεηαη ζην «Ηππνθξάηεην» Γεληθφ Ννζνθνκείν, ζηεγάδεηαη ζε θηίξην επί ηεο Καξφινπ 16 θαη παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο ζε παηδηά θαη κεηέξεο αλαζθάιηζησλ κεηαλαζηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε ηνπηθφ πιεζπζκφ ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ππνιεηηνπξγεί, αθνχ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη δελ αλαλεψλεηαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ζήκεξα λα κελ ιεηηνπξγνχλ ηα ηαηξεία: ΧΡΛ, Οξζνπεδηθφ, Καξδηνινγηθφ, Γεξκαηνινγηθφ, Μηθξνβηνινγηθφ, Αθηηλνινγηθφ φπσο θαη ην 2ν Παηδηαηξηθφ. Δπίζεο ε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ελ γέλεη, ππνιείπεηαη απφ ην λα είλαη ζηνηρεησδψο απνδεθηή γηα Μνλάδα Τγείαο. ΢ηνπο ρψξνπο πνπ ζηεγάδεηαη ε Πνιπθιηληθή, ζχκθσλα κε έγγξαθν ηεο 1εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζρεδηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Ν. Παίδσλ «Ζ Αγία ΢νθία» θαη λα θαηαιάβεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ θαη πξψηνπ νξφθνπ, ελψ νη ππεξεζίεο θαη ηα ηαηξεία πνπ ζηεγάδνληαη εθεί, λα κεηαθεξζνχλ ζην 2ν φξνθν, φπνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ην Κέληξν νηθνγέλεηαο θαη ην Γπλαηθνινγηθφ. Ο 3νο φξνθνο ζηεγάδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.). 209


Δπεηδή ε ζπζηέγαζε ηεο Πνιπθιηληθήο θαη ηνπ Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ αληί λα ιχζεη ππαξθηά πξνβιήκαηα, ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα ιφγσ ζηελφηεηαο ρψξνπ, Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: 1. Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα πάξεη ψζηε ζηελ Παηδηθή Πνιπθιηληθή Αζελψλ : • Να πξνζιεθζεί ην αλαγθαίν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηαηξεία πνπ ζήκεξα δε ιεηηνπξγνχλ; • Να ζπληεξεζνχλ θαη εθζπγρξνληζζνχλ νη ππάξρνπζεο θηηξηαθέο ππνδνκέο; 2. Δίλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ λα αλαδεηεζεί άιιν θηίξην θαηάιιειν γηα λα ζηεγάζεη ην ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν, γηα ηελ θαιιίηεξε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία, ηφζν ηεο Παηδηθήο Πνιπθιηληθήο, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κέληξνπ;

Ζ ΦΤΛΑΚΖ ΣΑΠΔΗΝΧΝΔΗ ΣΗ΢ ΓΤΝΑΗΚΔ΢ ΜΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΤ΢ ΚΑΗ ΔΞΔΤΣΔΛΗ΢ΣΗΚΟΤ΢ ΣΡΟΠΟΤ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ Δξώηεζε Σ.Κνπξάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο Οη γπλαίθεο θξαηνχκελεο ππνβάιινληαη ζε εμεπηειηζηηθνχο θαη επηθίλδπλνπο ειέγρνπο (θνιπνζθφπεζε ή θαη πξσθηνζθφπεζε) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ κεηαθέξνπλ νπζίεο. ΋κσο ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑΓ) ε ππνβνιή θξαηνπκέλσλ ζηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο εθ κέξνπο ησλ ζσθξνληζηηθψλ αξρψλ ζπληζηά απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαη πξνζβνιή ηεο ηδησηηθφηεηαο, εθφζνλ ηέηνην κέηξν δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ, κνινλφηη ζπληξέρεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ηέηνην κέηξν δελ θξίλεηαη πξφζθνξν θαη αλαγθαίν ή ν ζθνπφο ηνλ νπνίν απηφ εμππεξεηεί ζα κπνξνχζε λα είρε επηηεπρζεί κε άιια κέζα. Δπίζεο ε Δπηηξνπή Πξφιεςεο Βαζαληζηεξίσλ (CPT) ζηελ έθζεζή ηεο γηα ηελ Διιάδα, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2006 θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 210


81 αλαθέξεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ζπληζηά ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε, φηη ηφζν απζηεξφο έιεγρνο είλαη επηηξεπηφο φηαλ απηφο δηελεξγείηαη θαη‟ εμαίξεζε θαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξίπησζεο θαη φρη ζπζηεκαηηθά σο πάγην κέηξν ειέγρνπ θάζε θνξά πνπ νη θξαηνχκελεο επηζηξέθνπλ ζηε θπιαθή. Δπηπιένλ ζπζηήλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία κηα ηέηνηα εμέηαζε, απηή ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κφλν απφ γηαηξφ, θαη κάιηζηα φρη απφ ην γεληθφ ηαηξφ ή παζνιφγν ηεο θπιαθήο, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Δπίζεο ε Δπηηξνπή έρεη εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ πάγηα ηαθηηθή ρνξήγεζεο θαζαξηηθψλ νπζηψλ ζηηο λενεηζαρζείζεο θξαηνχκελεο θαη ηεο παξακνλήο απηψλ ζηελ απνκφλσζε επί πέληε εκέξεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηνπαιέηαο κέζσ ειεθηξνληθήο θάκεξαο θαη ζπλέζηεζε ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο ηαπεηλσηηθήο απηήο πξαθηηθήο. ΢ηελ Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ΢σθξνληζηηθνχ ΢πζηήκαηνο ηεο Υψξαο θαη ησλ ζπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Κξαηνπκέλσλ(19-02-09) ν ΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαηέζεζε Τπφκλεκα κε ην νπνίν επηζεκαίλεη ηελ απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ θαη δεηεί ηελ άξζε ηέηνησλ πξνζβνιψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ζε άκεζν ρξφλν. Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο 1. Γηαηί επηηξέπεη ζηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο λα πξνβαίλνπλ ζε κέηξα ηαπεηλσηηθά γηα ηηο θξαηνχκελεο εθφζνλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε κε δηαθίλεζε νπζηψλ ζηε θπιαθή κε άιινπο ηξφπνπο; 2.

Έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε αγνξά ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ νπζηψλ γηα φια ηα

θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, φπσο άιισζηε γίλεηαη ζε φιεο ηηο πνιηηηζκέλεο ρψξεο;

211


Τπεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε, Ν.Σζνύθαιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Γηθαηνζύλεο, Δμωηεξηθώλ Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έζεζε πξφζθαηα ζε εθαξκνγή κηα λέα ππεξεζία γηα ηελ απεπζείαο ππνβνιή αηηήζεσλ παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο ην Γηθαζηήξην. Μέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνο ην παξφλ πξνζθέξεηαη, πηινηηθά, κφλν ζε αηηνχληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζνπεδηθή θαη ηελ νιιαλδηθή γιψζζα, δηεπθνιχλνληαη ζεκαληηθά, φζνη επηζπκνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζεσξψληαο φηη παξαβηάδνληαη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο. Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ ηηο αιιαγέο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηζπκνχλ θαη λα επαλέξρνληαη πξνζζέηνληαο ζηελ αίηεζε λέα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. ΋ηαλ ε αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ζα κπνξεί λα θαηαηεζεί ειεθηξνληθά. Απφ ηελ απήρεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα εμαξηεζεί, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ζηηο άιιεο επίζεκεο γιψζζεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί, • Δίλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κηαλ αλάινγε ππεξεζία γηα ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, π.ρ. πξνο ηνλ ΢πλήγνξν ηνπ Πνιίηε; • Θα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ε θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζηελ ελ ιφγσ, πηινηηθή πξνο ην παξφλ, ππεξεζία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαη έιιελεο πνιίηεο;

212


Ζ δπζηπρία ηνπ λα θπθινθνξείο πεδφο ζην θέληξν ηεο πφιεο Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνπο Τπνπξγνπύο Μεηαθνξώλ, ΠΔΥΧΓΔ Δπαλεξρφκελνη ζε δεηήκαηα πνχ ηέζεθαλ θαη κε επίθαηξε εξψηεζε πξνο ηνλ ππνπξγφ Μεηαθνξψλ ζηηο 2.6.08 (αξ. θαη. 986) θαη εξψηεζε καο ζηηο 9.10.08(αξ. θαη. 7675) πξνο ηνπο ππνπξγνχο Μεηαθνξψλ, ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Δζσηεξηθψλ, επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα: ΢χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο «Πξσηνβνπιίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πεδψλ», ηδηνθηήηεο Η.Υ απηνθηλήηνπ (ηδηπ) θαηέθπγε ζηα δηθαζηήξηα γηαηί θάπνηνο πεδφο ηφικεζε θαη πάηεζε πάλσ ζην θαπφ ηνπ παξάλνκα ζηαζκεπκέλνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, πνπ ηνλ εκπφδηδε λα βαδίζεη ζε πεδνδξφκην ηεο νδνχ Αξαρφβεο , ζηα Δμάξρεηα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε πνηληθή δίσμε γηα ηνλ πεδφ, ελψ γηα ην παξάλνκα ζηαζκεπκέλν απηνθίλεην νχηε θαλ θιήζε. Ο πεδφο ζηε ζπλέρεηα έθαλε αγσγή ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Η.Υ απηνθηλήηνπ γηα πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαη αλακέλεηαη ε απφθαζε ηεο Γηθαηνζχλεο. Σν δήηεκα σζηφζν είλαη θαη‟ εμνρήλ πνιηηηθφ θαη αθνξά ηα κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία φζσλ αθφκε επηκέλνπλ λα θπθινθνξνχλ πεδνί ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ησλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Δπηζεκαίλνπκε επίζεο πσο , πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ζηνλ πεδφδξνκν ηεο νδνχ Σνζίηζα, άθεζε ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή ε αξραηνιφγνο Ζψ Εεξβνπδάθε ρηππεκέλε απφ κνηνζπθιέηα ελψ ζηελ νδφ Ληνζίσλ έραζε ηε δσή ηεο κηα 56ρξνλε γπλαίθα θαη έλα πεληάρξνλν παηδάθη απφ δηεξρφκελν φρεκα, αθνχ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θαηέβνπλ ζην νδφζηξσκα ιφγσ ηνπ θαηεζηξακκέλνπ πεδνδξνκίνπ θαη ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ ζ΄ απηφ. Τπελζπκίδνληαο φηη ζηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο καο είρακε επηζεκάλεη: • Οη ειεχζεξνη ρψξνη ησλ πφιεσλ βξίζθνληαη ζε δηαξθή απεηιή, ηα πεδνδξφκηα φπνπ ππάξρνπλ είλαη ζηελά θαη ζε θαθή θαηάζηαζε θαη νη ρψξνη πεδψλ θαηαιήγνπλ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ζηάζκεπζεο, κε ηελ αλνρή θαη αδηαθνξία ησλ αξρψλ.

213


• Γελ ππάξρεη κέξηκλα γηα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο πνιηηψλ(άηνκα κε αλαπεξίεο, ππεξήιηθεο, παηδηά θ.ιπ. •

Οη πεδφδξνκνη απνηεινχλ ρψξν ζηάζκεπζεο θαη δηέιεπζεο δηθχθισλ. Σν

ίδην

ζπκβαίλεη θαη ζηα πεδνδξφκηα ηηο πιαηείεο, ηα πάξθα.

• Σα πεξηζζφηεξα πεξίπηεξα θαηαιακβάλνπλ ρψξν πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεη ε λφκηκε άδεηά ηνπο, ελψ ην ίδην γίλεηαη κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηξαπεδνθαζίζκαηα. • Γελ ππάξρεη ζεβαζκφο ζηηο ξάκπεο ησλ αλαπήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηειηθά γηα λα αλεβαίλνπλ νη κνηνζπθιέηεο ζηα πεδνδξφκηα. Καηφπηλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, Δξσηψληαη νη θ. θ. ππνπξγνί: 1. Γηαηί δελ εθαξκφδεηαη επηηέινπο ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πεδνχο θαη ηα πεδνδξφκηα; 2. Πφζνη λεθξνί πεδνί απφ ηξνρνθφξα πξέπεη λα ππάξμνπλ επί ησλ πεδφδξνκσλ γηα

λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ζαο ηα πξναλαθεξφκελα δεηήκαηα;

3. Πψο ζθέθηεζηε λα εθθξάζεηε ηε ζπκπαξάζηαζε ηεο πνιηηείαο ζε πεξηπηψζεηο πεδψλ φπσο απηφο πνπ πάηεζε επί παξάλνκα ζηαζκεπκέλνπ I.X απηνθηλήηνπ πνπ ηνπ απαγφξεπε, κε ηελ αλνρή ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, λα βαδίζεη ζε πεδνδξφκην ησλ Δμαξρείσλ;

214


Οξγαλσκέλεο πξάμεηο βίαο ελαληίνλ αιινδαπψλ ζε Αηγάιεσ θαη Κνισλφ ΔξώηεζεΦ.Κνπβέιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζωηεξηθώλ , Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ Γηα πνιινζηή θνξά, παθηζηαλνί κεηαλάζηεο γίλνληαη ζηφρνη βίαησλ, νξγαλσκέλσλ ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο δπηηθήο Αζήλαο. Σν αλεζπρεηηθφ, απηή ηε θνξά, είλαη φηη ζηε κηα απφ ηηο δχν θαηαγεγξακκέλεο επηζέζεηο ζην Αηγάιεσ θαη ηνλ Κνισλφ, νη νπνίεο εθδειψζεθαλ ρξνληθά παξάιιεια, ζπκκεηείραλ νκάδεο καζεηψλ. Σα ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά ζην Αηγάιεσ, ζπλνηθία πνπ έρεη θηηζηεί απφ κεηαλάζηεο, ζεκεηψζεθαλ ζην δηάζηεκα απφ 3 έσο 5 Μαξηίνπ. ΢πκκνξία 10-15 αηφκσλ επηηέζεθε ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο ελαληίσλ αλχπνπησλ παθηζηαλψλ, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ζην δξφκν, ζε ζηάζεηο, ζε πιαηείεο θαη έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ηξαπκαηίδνληαο θαη ιεζηεχνληάο ηνπο. Σν δεχηεξν πεξηζηαηηθφ βίαηεο νξγαλσκέλεο επίζεζεο ζεκεηψζεθε ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε απφ νκάδα καζεηψλ. Πεξίπνπ 30 καζεηέο ηνπ 3νπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεο Αζήλαο, ειηθίαο 16 -20 εηψλ, εγθαηέιεηςαλ ην κάζεκά ηνπο ηελ πξνηειεπηαία ψξα, θαηεπζχλζεθαλ ζε θαηαπιηζκφ παθηζηαλψλ κεηαλαζηψλ ζηνλ Κνισλφ θαη ηνπο μπινθφπεζαλ βάλαπζα. Μάιηζηα, θαηαγγέιιεηαη φηη πξνεγνπκέλσο είραλ ζρεδηάζεη ηελ ψξα πνπ ζα θχγνπλ θαη ζα επηηεζνχλ ζην ζπίηη ησλ παθηζηαλψλ, ελψ κεηά ηελ επίζεζε επέζηξεςαλ ζην ζρνιείν ππεξεθαλεπφκελνη γηα ηελ πξάμε βίαο. Απηέο νη επηζέζεηο ιακβάλνπλ ρψξα, ηελ ψξα πνπ ηα θξνχζκαηα σκήο, ξαηζηζηηθήο βίαο απμάλνληαη δξακαηηθά. ΢χκθσλα κε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Ραηζηζκνχ θαη Ξελνθνβίαο, ην έηνο 2007 ε αχμεζε έθηαζε ην 147,6%, ελψ εηδηθφηεξα ηα θξνχζκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο θαηά πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ απμήζεθαλ θαηά 175%. Αο ζεκεησζεί δε φηη ηα σο άλσ ζηνηρεία αθνξνχλ κφλν πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο πνπ θαηαγγέιζεθαλ. Γεδνκέλνπ φηη ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ ιακβάλεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο θαη ζηε ρψξα καο, απαηηείηαη επεηγφλησο νξγαλσκέλν ζρέδην δξάζεο θαη φρη επρνιφγηα. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα,

215


Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί: • Πνηα κέηξα ζα ιάβεη ε θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, θαη εηδηθφηεξα, ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ πεξηνπζία παθηζηαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ ζηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο θαη επαλεηιεκκέλα έρνπλ γίλεη ζηφρνη ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα (π.ρ. ζε Αηγάιεσ, Νίθαηα, Ρέληε, Κνισλφ); • Πξνηίζεηαη ε θπβέξλεζε λα εθπνλήζεη άκεζα έλα απνηειεζκαηηθφ ζρέδην πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ ξαηζηζηηθήο βίαο; • Θα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ησλ ηειεπηαίσλ επηζέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο; • Με αθνξκή ηελ βίαηε θαη ξαηζηζηηθή επίζεζε καζεηψλ ελαληίνλ αιινδαπψλ, πνηα κέηξα ζα ιάβεη ε θπβέξλεζε κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; • Πνηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ππέξ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο βξίζθνληαη απηφ ην δηάζηεκα ζε εμέιημε;

Όπια πνπ πξνθαινχλ ειεθηξνζφθ θαη παξάιπζε ρξεζηκνπνηεί ε Διιεληθή Αζηπλνκία Δξώηεζε Π.Λαθαδάλε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ ΢χκθσλα κε ζεκεξηλφ δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Έζλνο» (16/3/09) ν ιεζηήο ηεο Millenium Bank ζην Ρέληε πνπ απεηινχζε λα απηνθηνλήζεη κε ρεηξνβνκβίδα, αθηλεηνπνηήζεθε ηειηθά κε ην φπιν TASER M-26, ην νπνίν ππνβάιιεη ζε ειεθηξνζφθ ηνλ χπνπην κε ηε δηνρέηεπζε 50.000 volt θαη πξνθαιεί, ηαπηφρξνλα, παξάιπζε ησλ κπψλσλ ηνπ. Δπεηδή ε ρξήζε ηέηνησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη πξσηνθαλήο θαη άθξσο επηθίλδπλε Δξσηάηαη νθ. Τπνπξγφο

216


1. Αιεζεχεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δξάζηε ζην Ρέληε ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπ ην φπιν TASER M-26, ην νπνίν εθηνμεχεη δχν αηρκεξά βέιε πνπ πξνθαινχλ ειεθηξνζφθ ζηνλ ζηφρν θαη παξάιπζε; 2. Αλ αιεζεχεη απηφ ην γεγνλφο, πφηε έγηλε ε πξνκήζεηα απηνχ ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πφηε έρεη γίλεη μαλά ρξήζε ηνπ; 3.

Πψο είλαη ζπκβαηή ε, ηπρφλ, ρξήζε ηέηνησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ

πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ην ζεβαζκφ ηεο πγείαο, ηε πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ πνιηηψλ; 4. Ση πξφθεηηαη λα πξάμεη γηα ηελ απφζπξζε ηπρφλ ηέηνησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ;

Πξνβιήκαηα εγθαηάζηαζεο ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα Δξώηεζε Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ Τπάξρνπλ πεξίπνπ 100.000 Ρνκά πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα ζε 70 θαηαπιηζκνχο ζηηο παξπθέο ησλ πφιεσλ. «Οη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο είλαη άζιηεο», φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ «Διιεληθή Οκάδα γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Μεηνλνηήησλ θαη ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη», θαη «νη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζηνλ Βνηαληθφ, ηνλ Αζπξφππξγν, ηνλ Ρηγαλφθακπν Πάηξαο, ηε Υαιάζηξα Θεζζαινλίθεο, ηα Νηακάξηα ηεο Λακίαο θαη ζηελ Αηηηθή Οδφ ζην Κνξσπί». «΢ρεδφλ φινη δνπλ ππφ ηελ απεηιή έμσζεο ρσξίο πξννπηηθή κεηεγθαηάζηαζεο, φπσο απαηηνχλ ην ΢χληαγκα θαη νη δηεζλείο ζπλζήθεο». Οη πεξηζζφηεξνη «δησγκνί» άιισζηε είλαη παξάλνκνη, αθνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξσηφθνιια δηνηθεηηθήο απνβνιήο ή δηθαζηηθή απφθαζε. Γηα ην θαζεζηψο απηφ ε Διιάδα έρεη ήδε θαηαδηθαζηεί δχν θνξέο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ. ΢ηνλ θαηαπιηζκφ ηεο Αηηηθήο Οδνχ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα, δνπλ Ρνκά ειιεληθήο αιιά θαη αιβαληθήο ππεθνφηεηαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαηαπιηζκφο έρεη ηξαβήμεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, ιφγσ ηεο “νπηηθήο φριεζεο” πνπ πξνθαιεί ζηνπο δηεξρφκελνπο απφ ηελ Αηηηθή Οδφ.

217


Δίλαη γλσζηά ηα γεγνλφηα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ Ρνκά ηνπ Βνηαληθνχ, γηα ηα νπνία θαηαηέζεθε ε απφ 21-5-08 εξψηεζε ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Φ. Κνπβέιε, Μ. Παπαγηαλλάθε, Γ. Γξαγαζάθε & Γ. Φαξηαλνχ. Τπάξρεη ηεξάζηην ράζκα αλάκεζα ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη ζεηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπο. Έηζη νη Σζηγγάλνη ζπλερίδνπλ λα είλαη ζχκαηα αξλεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εγθαιεί γη‟ απηφ ην ζέκα ηελ Διιάδα γηα παξάβαζε ησλ Άξζξσλ ηεο ΢χκβαζεο: 3 (απαγφξεπζε εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο), 8 (ζεβαζκφο ηεο θαηνηθίαο) & 14 (απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ). Ζ ρψξα καο έρεη εθηεζεί δηεζλψο κε ζεηξά θαηαδηθψλ απφ δηεζλή δηθαηνδνηηθά φξγαλα θαη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ αξλεηηθά αμηνινγνχκελσλ θξαηψλ, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα Ρνκά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη αξλεηηθφ ξεθφξ, ζπγθεληξψλνληαο έμη θαηαδίθεο γηα παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ Ρνκά: ηέζζεξηο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κία απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ θαη κηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ. Πξφζθαηα ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ κε ην ΢πλήγνξν ηνπ Πνιίηε δεκνζηνπνίεζαλ έθζεζε φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε δχν πξνγξακκάησλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ Ρνκά (1996-2001 θαη 2002-2008) θαηαγξάθνληαη πεληρξά απνηειέζκαηα (θαηαζθεπάζηεθαλ κφιηο 230 θαηνηθίεο ζπλνιηθά θαη ηνπνζεηήζεθαλ κφιηο 557 ιπφκελα), νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ λα δηαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ θνηλσληθή δσή. Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο. 1. Πνηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα έρνπλ ιεθζεί ζε ζπλέρεηα ησλ θαηαδηθψλ απφ δηεζλή δηθαζηήξηα θαη δηθαηνδνηηθά φξγαλα θαη ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο θαη ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ Ρνκά κε εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο;

218


2. ΢ε πνηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξακέλνπλ αθφκα θαηαπιηζκνί πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη γηα ηελ θαζεκία πνηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη κε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο έρνπλ δξνκνινγεζεί; 3. Τπάξρεη, θαη αλ λαη λα θαηαηεζεί, ζπγθεθξηκέλε επαθξηβήο θαηαγξαθή ησλ 6000 αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ εθηακηεχζεθαλ θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε απφ ην θξάηνο ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ πνπ δελ κπφξεζαλ λα θαηαβάινπλ νη δηθαηνχρνη Ρνκά;

Αδηθν ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο Δζεινληέο Μαθξάο Θεηείαο Δξώηεζε Δ.Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Δζληθήο Ακύλεο, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Με ην Νφκν 1513/1985 πξνζειήθζεζαλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, άλδξεο θαη γπλαίθεο σο Δζεινληέο Μαθξάο Θεηείαο (Δ.Μ.Θ.). Οη ελ ιφγσ ζηξαηησηηθνί ηα πέληε πξψηα ρξφληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο αζθαιίζηεθαλ ζπληαμηνδνηηθά ζην ΗΚΑ θαη γηα ηελ επηθνπξηθή ηνπο αζθάιηζε ζην ΗΚΑ-ΣΔΑΜ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο, φζνη παξακέλνπλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο αζθαιίδνληαη θαη ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Γεκφζην, κε ηα ηζρχνληα γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε (Ν2936/2001 θαη Ν3254/2004). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο δελ ινγίδεηαη ζαλ εληαίνο ρξφλνο αζθάιηζεο. Παξά ην φηη ν Ν.3234/2004 αλαγλσξίδεη ηελ πεληαεηή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ σο ρξφλν πξαγκαηηθήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ππεξεηήζαληεο ζηα ΢ψκαηα Αζθαιείαο θαη ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, εμαηξνχληαη αλαίηηα απφ απηή ηελ επεξγεηηθή ξχζκηζε νη Δ.Μ.Θ. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ιφγσ ησλ πνιιψλ αλαθνξψλ πνπ δέρζεθε απφ ζηξαηησηηθνχο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αδηθία πνπ πθίζηαληαη, κε έγγξαθφ ηνπ Φ.846/16/130890/΢.1749 ηεο 2-7-07, ππέβαιε ζην Τπνπξγείν

219


Οηθνλνκηθψλ πξφηαζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηεί σο ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη γηα ηνπο Δ.Μ.Θ. ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ. Δπεηδή ε αληηκεηψπηζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηεο ζχληαμεο ησλ Δ.Μ.Θ., ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο θαη ην ρεηξφηεξν, ηε δηάθξηζε φζσλ ππεξεηνχλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ζε πξνλνκηνχρνπο θαη κε Δπεηδή ε εμαίξεζε ησλ Δ.Μ.Θ. απφ ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3234/2004 παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζνλνκίαο, Δξσηψληαη νη θθ. Τπνπξγνί: • Θα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ άξζε ηεο αδηθίαο πνπ πθίζηαληαη σο πξνο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δηθαηψκαηα νη Δζεινληέο Μαθξάο Θεηείαο;

Θάλαηνο θαηά ηελ κεηαγσγή θξαηνπκέλεο Δξώηεζε Θ.Γξίηζα, Π.Κνξνβέζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο Ζ Αηθαηεξίλε Γθνπιηψλε ήηαλ ε θξαηνχκελε πνπ πξσηνζηάηεζε ζηνλ αγψλα θαηά ηεο εμεπηειηζηηθήο θνιπηθήο έξεπλαο ζηηο θξαηνχκελεο, ζηέιλνληαο κάιηζηα θαη ζρεηηθή θαηαγγειία πξνο ηνλ ΢πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη γηα απηφ ην ιφγν ππέζηε ζπλερείο δηψμεηο. Παξά ηηο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ φηη δελ ζα επηηξέςεη λα γίλεη θακία εθδηθεηηθή κεηαγσγή κεηά ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ, ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξε, θηλεηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ε Αηθ. Γθνπιηψλε, θαη κφιηο 15 εκέξεο πξηλ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ηεο ζην Δθεηείν, δηαηάρζεθε ε εθδηθεηηθή θαη κνηξαία γηα ηε δσή ηεο κεηαγσγή ηεο απφ ηηο θπιαθέο Θήβαο ζηηο θπιαθέο Νεάπνιεο. Καηά ηελ κεηαγσγή απηή, ζηηο 17/3, ε Αηθ. Γθνπιηψλε θξαηήζεθε ζην θαξάβη αδηθαηνιφγεηα ρσξηζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο κεηαγφκελνπο θξαηνχκελνπο, ζχκθσλα κε θαηαγγειίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε εθεκεξίδεο, δεκέλε κε ρεηξνπέδεο

220


θαη βξέζεθε ιηπφζπκε, κε αίκαηα ζην πξφζσπν ηεο, ηελ επνκέλε ην πξσί, γηα λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή ιίγν αξγφηεξα. Δπεηδή ηα παξαπάλσ εθηεζέληα γεγνλφηα δελ αξκφδνπλ λα ζπκβαίλνπλ ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ αιιά ζε θξάηνο φπσο εθείλν πνπ πεξηγξαθφηαλ ζηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο «Σν εμπξέο ηνπ κεζνλπθηίνπ» θαη επεηδή ηελ επζχλε γηα ηε δσή ησλ θξαηνπκέλσλ ηελ έρεη ε Πνιηηεία, Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο 1. Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα κε ζπγθαιπθζνχλ νη ζπλζήθεο ζαλάηνπ ηεο Αηθ. Γθνπιηψλε ψζηε λα απνδνζνχλ επηηέινπο επζχλεο ; 2. Πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα, γηα πνην ιφγν δηαηάρζεθε ε Αηθ.Γθνπιηψλε λα κεηαρζεί ζε λέεο θπιαθέο 15 κέξεο πξηλ ηελ εθδίθαζε ηεο δίθεο ηεο ζην Δθεηείν θαη γηαηί θξαηήζεθε θαηά ηε κεηαγσγή ηεο απηή ρσξηζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο θξαηνχκελνπο; 3.

Πξνηίζεηαη ην Τπνπξγείν επηηέινπο λα δψζεη ηέινο ζηελ εμεπηειηζηηθή θνιπηθή

θαη πξσθηηθή εμέηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ, αθνχ ππάξρνπλ κεραλήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ αλ θάπνηνο θέξεη ζην ζψκα ηνπ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ησλ εγθιείζησλ;

221


΢ηα γήπεδα ε Διιάδα αλαζηελάδεη... Δξώηεζε Γξ.Φαξηαλνύ πξνο ηνλ Τθππνπξγό Πνιηηηζκνύ (αξκόδην γηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ) Αλ ππήξρε έλα δειηίν ζπκβάλησλ βίαο ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο, ζα ήηαλ θάπσο έηζη: 16/11/2008: Δπεηζφδηα θαη ζπκπινθέο νπαδψλ ζηνλ αγψλα πνδνζθαίξνπ ΑηξφκεηνοΗσληθφο. 21/12/2008: Γηαθνπή, ιφγσ επεηζνδίσλ, ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα ΦσζηήξαοΖιηνχπνιε. 17/1/2009: Δπεηζφδηα ζηνλ αγψλα πνδνζθαίξνπ Ζξαθιή-ΑΔΚ. Θάλαηνο θηιάζινπ ηνπ Ζξαθιή. 31/1/2009: Δπεηζφδηα θαη ζπκπινθέο νπαδψλ ζην final 8 ηνπ θππέιινπ βφιετ. 18/2/2009: Δπεηζφδηα ζην γήπεδν Καξατζθάθε, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα αγψλα champions league. 22/2/2009: Γηεμαγσγή ηνπ ηειηθνχ θππέιινπ Διιάδνο ηνπ κπάζθεη, κε παξνπζία 1.200 ζεαηψλ, ζε έλα γήπεδν ρσξεηηθφηεηαο 14.000, απφ ην θφβν επεηζνδίσλ. 8/3/2009: Δθηεηακέλα επεηζφδηα θαη ζπγθξνχζεηο κε ηελ αζηπλνκία ζε Σνχκπα, Ζξάθιεην, Κέξθπξα. ΢ήκεξα, δπν κέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ ηειηθνχ ηνπ final 4 ηνπ θππέιινπ ζπλνκνζπνλδίαο βφιετ ζην ΟΑΚΑ, ζηνλ νπνίν ελδερνκέλσο ζα ζπκκεηέρεη ν Παλαζελατθφο, θαλείο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ην ηη ζα ζπκβεί, αθνχ ηελ ίδηα ψξα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ηνπ ΟΑΚΑ ζα δηεμάγεηαη αγψλαο ηεο ΑΔΚ. Κη φκσο, έρνπλ πεξάζεη πέληε κήλεο απφ ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3708 «θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: «Με απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζπληζηάηαη δηαξθήο Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη 222


ηδίσο ε παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηνλ αζιεηηζκφ, ε επεμεξγαζία θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη κέηξσλ θαη ε αλάιεςε θάζε άιιεο πξσηνβνπιίαο κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, Δξσηάηαη ν αξκφδηνο ππνπξγφο: • Έρεη ζπζηαζεί ε παξαπάλσ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή; • Δάλ λαη, έρεη ζπλεδξηάζεη πνηέ; Αλ φρη, γηαηί; • Έρεη δηαηππψζεη θάπνηεο πξνηάζεηο ε έρεη αλαιάβεη θάπνηα ζρεηηθή πξσηνβνπιία;

Αλαγθαίεο νη "Πεξηνρέο ή Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο" Δξώηεζε Σ.Κνπξάθε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ Σελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ε ζρνιηθή δηαξξνή ζπλερίδεη λα κεγαιψλεη κε κεγάινπο ξπζκνχο. Ζ θπβέξλεζε φκσο παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ρσξίο λα παίξλεη κέηξα ελίζρπζεο ηεο καζεηηθήο έληαμεο, ρσξίο λα αληηκεησπίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο πνπ θη΄απηέο απμάλνπλ ξαγδαία. Σν πξφβιεκα ησλ ππνβαζκηζκέλσλ ζρνιείσλ κε ηνπο ρακεινχο εθπαηδεπηηθνχο δείθηεο π.ρ. ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά, ή κε ηε ζρνιηθή δηαξξνή, έρεη απαζρνιήζεη εδψ θαη ρξφληα ηηο επξσπατθέο ρψξεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πνιχ ζεκαληηθά κέηξα. Έλα απφ απηά ηα κέηξα είλαη ε ζεζκνζέηεζε ησλ ΄΄Πεξηνρψλ ή Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο΄΄, κέηξν πνπ εθαξκφζηεθε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Μεγ. Βξεηαλία, ζηε Γαιιία, ζηελ Κχπξν θαη αιινχ. ΢ηε Γαιιία κάιηζηα νη αξρηθέο ΄΄Εψλεο΄΄ (Zones d΄ Education Prioritaire) ζηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ ζε ΄΄Γίθηπα Δθπαηδεπηηθήο

223


Πξνηεξαηφηεηαο΄΄ (Reseaux d΄ Education Prioritaire), ψζηε ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ πνπ απαηηείηαη λα εληζρπζνχλ λα γίλεηαη φρη κε θξηηήξην ην γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, αιιά κε βάζε ηα θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρνιεία απφ δηάθνξεο πεξηνρέο. Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο απαηηεί ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε κηα πεξηνρή. Έηζη φπνπ αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ε πνιηηεία θαιείηαη λα παξέκβεη εληζρπηηθά, παξέρνληαο πςειή ρξεκαηνδφηεζε, εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηκήκαηα έληαμεο θαη ππνδνρήο αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, πξνγξάκκαηα εκςχρσζεο θαη ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, ελίζρπζε ηεο γισζζνκάζεηαο, εηδηθά πξνγξάκκαηα ςπρνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο θαη φηη άιιν απαηηείηαη. Δπεηδή, ε δηεζλήο εκπεηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή Δπεηδή, ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ ΄΄Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο΄΄ έρεη θάλεη ζηε ρψξα καο κεηαμχ άιισλ θαη ε ΟΛΜΔ Δπεηδή, είλαη θαηξφο αξρηθά πηινηηθά, λα ζεζκνζεηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν κε ζηφρν λα εληζρπζεί άκεζα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θάζε γεηηνληά, θάζε ηνπηθή θνηλσλία, πεξηνρή θαη πεξηθέξεηα ε νπνία πιήηηεηαη απφ ηελ ππνβάζκηζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγφο: Αλαγλσξίδεη ε θπβέξλεζε ηελ αλάγθε χπαξμεο δσλψλ εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο κέζα θαη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία; Αλ λαη, πσο πξνηίζεηαη λα πξνσζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν;

224


Απζαίξεηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ ζην Αζελατθφ Πξαθηνξείν ΔηδήζεσλΜαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ Α.Δ (ΑΠΔ-ΜΠΔ Α.Δ.) Δξώηεζε Π.Λαθαδάλε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ ΋πσο πιεξνθνξεζήθακε, ε δηνίθεζε ηνπ ΑΠΔ-ΜΠΔ Α.Δ. απέιπζε αηθληδίσο θαη απζαηξέησο, ρσξίο ηελ παξακηθξή αηηηνιφγεζε, ηνλ θ. Λεπηέξε Υακπίκπε, κεηά απφ 26 ρξφληα ζπλερνχο εξγαζίαο ζην Πξαθηνξείν, αθνχ είρε πξνζιεθζεί ην 1983 σο Λνγηζηήο ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Δπεηδή ηέηνηνπ είδνπο απζαίξεηεο απνιχζεηο ζπληζηνχλ πξφθιεζε, ηδηαίηεξα απφ κηα εηαηξεία δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζην ρψξν ηεο ελεκέξσζεο θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν γεληθεπκέλσλ απνιχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δξσηάηαη ν θχξηνο Τπνπξγφο: 1. Μπνξεί λα πιεξνθνξήζεη ηε Βνπιή αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο ιφγνπο απφιπζεο ηνπ θ. Λ. Υακπίκπε κεηά απφ 26 ρξφληα επδφθηκνπ ππεξεζίαο ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ Α.Δ.; 2. Μπνξεί λα δηαβεβαηψζεη φηη δελ ππεηζήιζαλ ζηελ απφιπζε πνιηηηθέο θαη θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο; 3. Ση πξφθεηηαη λα πξάμεη γηα λα δηνξζψζεη ηελ θαηάθσξε απηή αδηθία ;

225


Νεθξά ςάξηα ζην Μαιηαθφ Κφιπν Δξώηεζε Φ.Κνπβέιε πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζωηεξηθώλ, ΠΔΥΧΓΔ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ Οη επαγγεικαηίεο αιηείο ζην Μαιηαθφ Κφιπν, αιιά θαη νη θάηνηθνη θαη νη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρήο, αλαθέξνπλ φηη απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο, παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο λεθξψλ ή εηνηκνζάλαησλ ςαξηψλ, φισλ ησλ εηδψλ. Σν αλσηέξσ θαηλφκελν δελ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά. Γπζηπρψο, ε εηθφλα ησλ λεθξψλ ςαξηψλ, ε νπνία ππνδειψλεη ζνβαξή ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή, έρεη παξνπζηαζζεί μαλά ηελ 1/8/2008 (Μεξηζηή), 25/1/2009 (Απιάθη ΢ηπιίδαο), 11/3/2009 (Αγία Σξηάδα) θαη 24/3/2009 (Αγία Μαξίλα). ΋πσο είλαη γλσζηφ, ε αλσηέξσ πεξηνρή είλαη εληαγκέλε ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000, ελψ, φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, απαγνξεχεηαη αθφκα θαη ε δηέιεπζε κεραλνθίλεησλ πισηψλ κέζσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εθθφιαςεο ηνπ γφλνπ ησλ ςαξηψλ. Χζηφζν, φπσο θαηαγγέινπλ θάηνηθνη, αιηείο θαη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο, ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο, ε αλσηέξσ ζαιάζζηα πεξηνρή ππνβαζκίδεηαη ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά, ζε ρψξν ππνδνρήο ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζηνλ Μαιηαθφ θφιπν θαηαιήγνπλ ηα απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία ειαηνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαηλνιηθψλ ελψζεσλ πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ηνμηθφηεηαο ζε δψληεο νξγαληζκνχο, ελψ ε θαηαζηξνθή νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ θαηά κήθνο ηνπ ΢πεξρεηνχ πνηακνχ. Ζ αιφγηζηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ, ε παξάλνκε ιεηηνπξγία βηνκεραληψλ, ειαηνπξγείσλ θαη παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νδεγνχλ ηνλ Μαιηαθφ Κφιπν ζε αζθπμία θαη ηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο ζε επαγγεικαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ αδηέμνδν.

226


Με δεδνκέλν φηη ηα λεθξά ςάξηα ζηνλ Μαιηαθφ Κφιπν ζηέιλνπλ έλα ζήκα θηλδχλνπ, πξνο θάζε αξκφδην θνξέα θαη νηθνινγηθά επαίζζεην πνιίηε, Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί: • Πνχ απνδίδεηαη ην επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν ηεο παξνπζίαο λεθξψλ ςαξηψλ ζηελ πεξηνρή; Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη κεηξήζεηο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα απηψλ; • Γηα πνην ιφγν ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη παξάλνκεο ρσκαηεξέο, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα έρνπλ παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ 1.1.2009, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη γηαηί έρεη θαζπζηεξήζεη ε ρσξνζέηεζε Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ ή Απνξξηκκάησλ; • ΢ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ αλαθνξηθά κε ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία βηνκεραληψλ θαη ειαηνηξηβείσλ πνπ ξππαίλνπλ κε ηα απφβιεηά ηνπο ηα λεξά ηνπ Μαιηαθνχ Κφιπνπ; • ΢ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ γηα ηελ άκεζε αλαβάζκηζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Φζηψηηδαο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά νη απαηηνχκελνη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο;

227


΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ Σν ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ είρε ιίγν πνιχ αλακελφκελα απνηειέζκαηα φπσο επίζεο θαη ε ζπλήζεο θαηαγγειηηθή ηνπ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε απηφ ην εμάκελν. Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα γηα κηα αθφκα ρξνληθή πεξίνδν δελ καο επηθχιαμε εθπιήμεηο θαη αλαηξνπέο. ΢ην δηαξθέο ζπλέδξην ηνπ ΢ΤΝ απφ ηελ άιιε έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο, ε νπνία άξγεζε, αιιά θάιην αξγά παξά πνηέ. Δπίζεο απνθαζίζηεθε θαη ε θαηάξηηζε ησλ ζέζεσλ ηνπ επξνςεθνδειηίνπ. Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα δνζεί ζηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ, πνπ είλαη ζίγνπξν φηη ζα κείλνπλ ζηελ Ηζηνξία. Σα δχν θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο ζπγθξνχζηεθαλ κε ην ΚΚΔ λα θαηεγνξεί ην ΢ΤΝ φηη «ρατδεχεη ηνπο θνπθνπινθφξνπο».

228


Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Εσωκομματικά Προβλήματα ΚΚΕ-ΣΥΝ

229


1. Δζσθνκκαηηθά πξνβιήκαηα ΚΚΔ Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθή γξακκήο πνπ ραξάδεη ην ΚΚΔ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα- αλ φρη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ- είλαη ην θιίκα εζσζηξέθεηαο. Καη ηη ελλννχκε κε απηφ. ΋ια ηα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο, είλαη θάησ απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ ΢πλεδξίνπ. Ζ άπνςε ηνπο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε απηήλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο θαη φια ηα ζηειέρε δηαθξίλνληαη απφ κηα, νκνινγνπκέλσο, «αζπλήζηζηε» νκνθσλία. Ίζσο λα αθνχγεηαη ιίγν «δήζελ» ή θαζεζησηηθή ε ζηάζε απηή. ΋λησο, ζηνλ ν

21 αηψλα είλαη πξαγκαηηθά πεξίεξγε ε ζηάζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Γελ πξέπεη φκσο λα παξαγλσξίζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο-αλ φρη φιεο- ηηο θνξέο πνπ ην Κφκκα βγήθε έμσ απφ ηε ζηελή γξακκή ηνπ, είηε κε ζπλεξγαζίεο είηε κε πην επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, βγήθε απνδπλακσκέλν. Δπίζεο δελ πξέπεη λα καο αθήζεη αδηάθνξνπο ην γεγνλφο φηη γηα πάξα πνιιά ρξφληα, ην ΚΚΔ, ήηαλ ζηελ παξαλνκία απφ ην ΢χληαγκα αιιά θαη φηαλ λνκηκνπνηήζεθε ήηαλ ζηελ παξαλνκία απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ. Μεηά ην 1991, φηαλ θαη θαηέξξεπζε- αλαηξάπεθε ε ΢νβηεηηθή Έλσζε, αλακθίβνια ε ζέζε φισλ ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ ηεο Δπξψπεο ήηαλ πνιχ δχζθνιε. Γη‟ απηφ θαη επέιεμαλ κηα εζσζηξεθή πνιηηηθή, λα δπλακψζνπλ ην εζσηεξηθφ ηνπ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ην Κφκκα απφ θάζε πηζαλφ εμσηεξηθφ «θίλδπλν». Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο, είλαη ίζσο ην κφλν επξσπατθφ Κνκκνπληζηηθφ θφκκα πνπ θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί δπλαηφ κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο. Αλαλέσζε ή εθθαζαξίζεηο ζην 18ν ΢πλέδξην; Σν 18ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ, έθιεηζε κε ηελ απνκάθξπλζε 17 κειψλ ηεο ΚΔ θαη ηελ «εθθαζάξηζε» ηνπ εζσθνκκαηηθνχ ηνπίνπ απφ ηελ γ.γ ηνπ θφκκαηνο, Αιέθα Παπαξήγα, πνπ επέβαιε ηε γξακκή ηεο ζχγθξνπζεο. Ζ απφιπηε θπξηαξρία ηεο Αιέθαο Παπαξήγα, ιφγσ ηεο ζχλζεηεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο, αιιά θαη ε δηαηήξεζή ηεο ζην ηηκφλη ηνπ θφκκαηνο θξίζεθε αλαγθαία, θαζψο ε ηζρχο ηεο ζην εζσθνκκαηηθφ πεδίν ζεσξείηαη αδηακθηζβήηεηε. Μέζα ζε κηα θάζε έληνλεο πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη αλαθαηαηάμεσλ ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ, ε εγέηεο ηνπ ΚΚΔ, ζπληζηά έλα ζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα ν νπνίνο ζα δηαζθαιίζεη ηελ απφιπηε 230


πξνζήισζε ζηελ αθνινπζνχκελε «ζθιεξή γξακκή» ηνπ θφκκαηνο. Ο ζηφρνο ηνπ θνπκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα φπνηα πεξηζψξηα εθδήισζεο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εξκελεηψλ ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ βαζηθφ πνιηηηθφ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ην ΚΚΔ εδψ θαη 13 ρξφληα γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ «αληηηκπεξηαιηζηηθνχ, αληηκνλνπσιηαθνχ κεηψπνπ πάιεο κε θαηεχζπλζε ηε ιατθή εμνπζία θαη ηε ιατθή νηθνλνκία», φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε ζηξνθή πνπ επηρεηξείηαη κέζσ ηεο επηζηξνθήο ζηνλ ζηαιηληζκφ, φπσο εθθξάδεηαη θαη επηζήκσο πιένλ κέζσ ησλ ζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ». Οη θνκκέλνη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Σν πιήξεο «μεθαζάξηζκα» ζε επίπεδν ζηειερηθνχ δπλακηθνχ, πξνέηαζζε ν Πεξηζζφο κέζα απφ ην 18ν ζπλέδξην ηνπ. Δλδεηθηηθφ ηνπ αζθπθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηακνξθψζεθε ελ φςεη ζπλεδξίνπ είλαη ην «θηιηξάξηζκα» κέζα απφ ην νπνίν πέξαζε ε ζχλζεζε ηνπ ΢ψκαηνο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, εληάζζνληαη θαη νη «εθθαζαξίζεηο» θαζψο ζηειέρε κε κεγάιε θνκκαηηθή εκπεηξία θαη θχξνο απνκαθξχλζεθαλ. ΢ηειέρε φπσο ν λπλ θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ θ. Αλη.΢θπιιάθνο, ν κέρξη πξφηηλνο επηθεθαιήο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σκήκαηνο ηεο ΚΔ θαη πξψελ βνπιεπηήο θ. Γ. Αξαβαλήο, ν πξψελ γξακκαηέαο ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Θεζζαινλίθεο θ. Υξ. Κφθθαο , ν νπνίνο είρε ζεθψζεη ζηηο πιάηεο ηνπ κεγάιν κέξνο ηεο πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο κε ην πξψελ εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ Πεξηζζνχ θ. Μ. Κσζηφπνπιν, ν θ. Ζι. Λέγγεξεο , απφ ηα πιένλ έκπεηξα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο ζηα ζέκαηα δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη εθ ησλ ζπλεπέζηεξσλ πνιεκίσλ ηεο «αλαλεσηηθήο» νκάδαο θαηά ηελ εζσθνκκαηηθή θξίζε ηνπ 1991. Κνκκέλνη επίζεο είλαη θαη ν Η.Νάθεο, ζηέιερνο κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ε βνπιεπηήο θπξία Βέξα Νηθνιαΐδνπ, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ είλαη θαη επηθεθαιήο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηεζλή Όθεζε θαη Δηξήλε (ΔΔΓΤΔ), ν βνπιεπηήο θαη θαζεγεηήο Αζηξνθπζηθήο Κ. Αιπζζαλδξάθεο , ν Η. Πνζνηίδεο, εθπξφζσπνο ηεο αληηδηθηαηνξηθήο γεληάο θαη άιινηε κέινο ηεο παλίζρπξεο Γξακκαηείαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, αιιά θαη νη παιαηφηεξνη θθ. ΢π.΢ηξηθηάξεο θαη Οξ.Κνινδψθ, πξψελ βνπιεπηέο θαη κέιε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ.

231


Αηζζεηή έγηλε εμάιινπ, θαη ε νκηιία ηνπ Οξ.Κνινδψθ ζην ζπλέδξην, ζηελ νπνία δηαηχπσζε αηρκέο γηα ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ζπκκαρηψλ ηνπ θφκκαηνο, ιέγνληαο φηη «ζε απηήλ ηελ αληεπίζεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ, πνπ δηαθεξχηηεη ην ΚΚΔ, ην θφκκα καο δελ ζα πάεη κφλν ηνπ. Σν θφκκα καο πνηέ δελ επηδίσμε λα πάεη κφλν ηνπ. Σνπο ζηφρνπο ηνπ Μεηψπνπ ζα ηνπο θαηαθηήζεη κε ζπκκάρνπο. Απηφ κπνξεί λα καο ην εμαζθαιίζεη ε άζθεζε κηαο πνιηηηθήο πνπ λα ζπζπεηξψλεη, κηα πνιηηηθή πνπ λα εκπλέεη ηνλ ιαφ καο ζηελ πάιε ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε» πξφζζεζε ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηελ ίδηα ινγηθή ησλ «εθθαζαξίζεσλ» πνπ επηθξάηεζε ζηε δηαδηθαζία εθινγήο ηεο λέαο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ θηλήζεθε θαη ε αλάδεημε ηνπ λένπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ θφκκαηνο, απφ ην νπνίν απνκαθξχλζεθαλ νη ΢π. Υαιβαηδήο θαη Θ. Σδηαληδήο, νη νπνίνη παξακέλνπλ απιά κέιε ηεο ΚΔ. Ο ΢π. Υαιβαηδήο, εθ ησλ κεηξηνπαζψλ ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ, είρε απνκνλσζεί ζηαδηαθά απφ ηελ θπξία Παπαξήγα θαη νπζηαζηηθά παξαγθσληζζεί απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ Πεξηζζφ. ΢ηε ζέζε ηνπο εθιέρζεθαλ ν Κ. Αβξακόπνπινο, θνκκαηηθφ ζηέιερνο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη ν Ν. ΢νθηαλόο, πξψελ γξακκαηέαο ηεο ΚΝΔ κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ ΄91, ελψ ζην 11κειέο σο ηψξα ΠΓ πξνζηέζεθε άιιν έλα: ε θπξία Λνπίδα Ράδνπ, νξγαλσηηθφ ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο.

΢ηξνθή ζηνλ ΢ηάιηλ Σν θείκελν ησλ ζέζεσλ ηεο ΚΔ γηα ηα αίηηα ηεο πηψζεο ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» θπξηάξρεζε ζηηο πξνζπλεδξηαθέο ζπδεηήζεηο ζρεδφλ κνλνπσιψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνκκαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ απφθαζε ηεο εγεηηθήο νκάδαο λα ζέζεη ζην ζπλέδξην πξνο έγθξηζε ην επίκαρν θείκελν έζεζε εθ ησλ πξαγκάησλ ζε δεχηεξε κνίξα, ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ θφκκαηνο. ΋πσο είπε θαη ε Διέλε Μπέιινπ, κέινο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ θαη ζηελή ζπλεξγάηεο ηεο θ.Παπαξήγα, «Ζ ζπδήηεζε έδεημε ηελ σξηκφηεηα ηνπ θφκκαηνο λα ζπδεηά θαη λα απνθαζίδεη ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα, λα θξίλεη ζέζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζην παξειζφλ ρσξίο λα θηλδπλεχεη απφ ζπλαηζζεκαηηθή απνγνήηεπζε ή κεδεληζκφ». Έλα απφ ηα πξψηα θείκελα πνπ άζθεζαλ επζεία θξηηηθή ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο ήηαλ ηνπ πξψελ ζεσξεηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ θφκκαηνο θ. Γ. Ρνχζε, ν νπνίνο 232


έθαλε επζέσο ιφγν γηα «ζηαιηληθή ζηξνθή», πξνεηδνπνηψληαο φηη «ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ ζερηαξηζκφ, ν νπνίνο φιν θαη πην έληνλα δηέπεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνκκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλ ηειηθά πηνζεηεζεί απφ ην 18ν ΢πλέδξην, ζα είλαη θαηαζηξνθηθή». «Γελ έρνπκε πεη, άβαην ζηελ θξηηηθή γηα ηνλ ΢ηάιηλ, έιενο πηα. Αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηα φξηα» ηνπ είρε δηακελχζεη ηφηε ε θπξία Παπαξήγα. Τπήξμαλ σζηφζν θαη άιιεο θξηηηθέο καηηέο ζην πιαίζην ηνπ πξνζπλεδξηαθνχ δηαιφγνπ, νη νπνίεο κπήθαλ ζην «ζηφραζηξν» ηνπ Πεξηζζνχ. Μεηαμχ απηψλ ε άπνςε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ Αγξνηηθνχ Σκήκαηνο ηεο ΚΔ θ. Η.΢θπξή, ν νπνίνο έγξαθε φηη ην θείκελν ζέζεσλ γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ «δελ εκπινπηίδεη,αιιά αιιάδεη ξηδηθά ζε ιαζεκέλε θαηεχζπλζε ην Πξφγξακκα ηνπ θφκκαηνο», αιιά θαη ε ζέζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θ. Αι. Γάγθα, ν νπνίνο ζρεηηθά κε ηηο δηψμεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄30 ζεκείσλε ζην θείκελφ ηνπ φηη «δελ έρεη αθφκε ηεθκεξησζεί αλ νη δηψμεηο ήηαλ αληηκεηψπηζε ππαξθηψλ πξνβιεκάησλ» θαη επίζεο φηη «δελ είλαη πεηζηηθή ε άπνςε φηη φλησο ππήξραλ αληεπαλαζηαηηθέο θηλήζεηο,νη νπνίεο επέζπξαλ θπξψζεηο». Αιιά θαη ν παλεπηζηεκηαθφο θ. Π. Γεσξγηάδεο ππνγξάκκηδε ζην ζρεηηθφ πξνζπλεδξηαθφ άξζξν ηνπ φηη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξεί ε ΚΔ ζηελ πξν θαη κεηά ην 20φ ΢πλέδξην ηνπ ΚΚ΢Δ πεξίνδν δελ είλαη ζσζηή θαη «απινπνηεί ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή πνξεία νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ», ελψ «νδεγεί ζε αληηθάζεηο θαη ζχγρπζε». Υαξαθηεξίδεη δε «ζεσξεηηθφ ιάζνο» ηε ζέζε φηη ε Νέα Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή (ΝΔΠ) ηνπ Λέληλ ήηαλ «ππνρψξεζε», φπσο ππνζηεξίδεηαη ζην θείκελν ηεο ΚΔ. ΢ρεηηθά κε ηα δηδάγκαηα πνπ εμάγεη ν Πεξηζζφο απφ ηε ζνζηαιηζηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηελ πάιε θαηά ηνπ «νπνξηνπληζκνχ», ν νπνίνο νδήγεζε θαηά ην ΚΚΔ ζηηο «αληεπαλαζηαηηθέο αλαηξνπέο» ζην ιεγφκελν «αλαηνιηθφ κπινθ», ν θ. Ν. Αζπξάγθαζνο ππνγξάκκηδε ζην πξνζπλεδξηαθφ άξζξν ηνπ φηη «ε ηζηνξία έδεημε πσο δελ είλαη δπλαηφ λα ληθεζνχλ “νπνξηνπληζηέο” κε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, θαηαζηνιή, πνηληθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο,πνπ νδήγεζε θαη ζε πεξηνξηζκφ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, αιιά ην θπξηφηεξν πεξηζσξηνπνίεζαλ ηελ εξγαηηθή ηάμε». Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζνχλ θαη νη γεληθέο πνιηηηθέο επηζεκάλζεηο πνπ θαηέζεζε ν θ. Κνινδψθ, ν νπνίνο ζην άξζξν ηνπ εμέθξαδε ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 233


πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ΚΚΔ θαζψο «κηα ζεηξά δείθηεο δείρλνπλ ζηαζηκφηεηα ή κηα βαζαληζηηθή απμεηηθή πνξεία» θαη εληφπηζε «δεηήκαηα θαζπζηέξεζεο, αλεπάξθεηαο ζηελ θαζνδεγεηηθή δνπιεηά ζε φιε ηελ θιίκαθα ηνπ θφκκαηνο», ελψ πξνέβαιιε ηελ αλάγθε «λα δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα φινη φζνη ζίγνληαη απφ ηελ αζχδνηε δξάζε ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ λα πξνβάινπλ ζπληνληζκέλα, κε θνηλή δξάζε, αληίζηαζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα αληεπίζεζε». Εεηνχζε δε, επζέσο «κεγαιχηεξε ψζεζε ζηελ πνιηηηθή ελφηεηαο θαη θνηλήο δξάζεο» , ηελ νπνία απνξξίπηεη ε θπξία Παπαξήγα.

234


2.Δζσθνκκαηηθά πξνβιήκαηα ΢πλαζπηζκνχ Ο ΢ΤΝ είλαη ην κνλαδηθφ θφκκα ζηελ Διιάδα ην νπνίν πξνβιέπεη επηζήκσο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ηελ ηε ιεηηνπξγία ελδνθνκκαηηθψλ ηάζεσλ. Δπνκέλσο είλαη ινγηθφ θαη ίζσο αλακελφκελν λα ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο νη νπνίεο, πνιιέο θνξέο, νδεγνχλ ζε έληνλεο θφληξεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο θαη κεηνλνκάδνληαη ζε εζσθνκκαηηθά πξνβιήκαηα. Οη θπξηφηεξεο εζσηεξηθέο δηαθσλίεο-δηακάρεο ηνπ θφκκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηηο δχν επηθξαηέζηεξεο ηάζεηο: Αλαλεσηηθή Πηέξπγα θαη Αξηζηεξφ Ρεχκα. Οη πξνβιεπφκελεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ησλ ηάζεσλ ηνπ θφκκαηνο θέξλνπλ, θαηά θαηξνχο , ην θφκκα ζε ξήμε. Σα ζεκεία ηξηβήο, ζηα νπνία νη ηφλνη ησλ αληηπαξαζέζεσλ, κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ ηάζεσλ, αλέβεθαλ είλαη αξθεηά. Σα δχν, φκσο πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηα νπνία ε ξήμε ήηαλ έληνλε, φπσο πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ, είλαη νη ζέζεηο ηνπ επξσςεθνδειηίνπ, νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην ηειεπηαίν δηαξθέο ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο θαη νη πεξηνξηζκέλεο ζεηείεο βνπιεπηψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Έλα ηξίην ζεκείν ζην νπνίν, θαηά θαηξνχο δηαθσλνχλ νη δχν πηέξπγεο, είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θφκκαηνο κε ην ΠΑ΢ΟΚ ζηε πεξίπησζε πνπ ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο δελ θαηαθέξεη λα ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε. Καη εθεί, νη απφςεηο ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο δηαθέξνπλ, αθνχ νη δειψζεηο θαη πάιη «δείλνπλ θαη παίξλνπλ»

235


Σν αγθάζη ηνπ επξσςεθνδειηίνπ

΢ηα πξφζπξα εκθπιίνπ πνιέκνπ βξέζεθε ν ΢ΤΝ, ελφςεη ησλ Δπξσεθινγψλ ηνπ Ηνπλίνπ κεηά ηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο γηα ην επξσςεθνδέιηην ηνπ θφκκαηνο. Σν εζσθνκκαηηθφ «δεκνςήθηζκα» ηνπ ΢ΤΝ γηα ηελ ζεηξά αλάδεημεο ησλ ππνςεθίσλ επξσβνπιεπηψλ αλέδεημε πξψην ηνλ Ν.Υνπληή, κε δηαθνξά 754 ςήθσλ απφ ηνλ δεχηεξν Γ.Παπαδεκνχιε, θαη ηξίην ηνλ Π.Σξηγάδε. Δπηζεκαίλνπκε , φηη ν Ν. Υνπληήο, γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΢ΤΝ, πξφζθεηηαη ζην Αξηζηεξφ Ρεχκα, ελψ ν επξσβνπιεπηήο Γεκήηξεο Παπαδεκνχιεο επξσβνπιεπηή ηνπ θφκκαηνο, ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ δηθαηνινγεί ελ κέξεη θαη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο αλαλεσηηθήο πηέξπγαο φηη νη θάιπεο ηεο λενιαίαο θαζφξηζαλ ην απνηέιεζκα ςεθίδνληαο Υνπληή. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη απφ ηνπο 938 ςεθίζαληεο λενιαίνπο, νη 757 ζηήξημαλ κε ηελ ςήθν ηνπο ηνλ θ. Υνπληή θαη κφιηο νη 108 ηνλ θ. Παπαδεκνχιε. Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ θηλήζεσλ ρσξίο ηε λενιαία, ν Ν. Υνπληήο ζπγθέληξσζε 5.124 ςήθνπο θαη ν Γ. Παπαδεκνχιεο 5.000 ζε κία κάρε ζηήζνο κε ζηήζνο. Αμίδεη, επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο ςήθηζαλ 11.538 κέιε ηνπ ΢ΤΝ, αξηζκφο απμεκέλνο θαηά 33% ζε ζρέζε κε ηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο ηνπ 2004.

Ζ ΓΗΑΦΧΝΗΑ Πάξαπηα, νη ςήθνη πνπ έιαβε ν Γ.Παπαδεκνχιεο δελ έθηαζαλ ψζηε λα θεξδίζεη ηνλ Ν.Υνπληή, έδσζαλ φκσο ην δηθαίσκα ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα, λα ζεθψζεη ηνπο αληηπνιηηεπηηθνχο ηεο ψκνπο ζηελ εγεζία ηεο Κνπκνπλδνχξνπ. ΢ην επίθεληξν ηεο δηακάρεο είλαη ε απαίηεζε ησλ αλαλεσηηθψλ λα αιιάμεη ε ζεηξά ζηελ επξσιίζηα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ ζηελ πξψηε θαη ζηε δεχηεξε ζέζε, αληί ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηξίηε, φπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη έγηλε απνδεθηφ απφ ην Γηαξθέο ΢πλέδξην ηνπ ΢ΤΝ. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα εθιεγεί θαλέλαο απφ ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηεο 236


ζπκκαρίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο ζηηο επξσεθινγέο δελ είλαη πάλσ απφ 10,5%. Θα εθιεγεί φκσο πηζαλφηαηα ν θ. Παπαδεκνχιεο. ΟΙ ΓΤΟ ΑΠΟΦΔΙ΢ ΢ηειέρε ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο ηνπ ΢ΤΝ αιιά θαη άιισλ ζπληζησζψλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ραξαθηεξίδνπλ «ηνξπίιε» ζηελ ελφηεηα ηεο ζπκκαρίαο αιιά θαη ζηελ εηθφλα ηνπ θφκκαηνο, ελ φςεη επξσεθινγψλ, ηελ ζηάζε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο. Πξηλ θαιά θαιά δεκνζηνπνηεζνχλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εζσθνκκαηηθήο αλακέηξεζεο , ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα έξημε ην γάληη ζηνλ Α. Σζίπξα δεηψληαο κε αλαθνίλσζή ηεο, αιιαγή πιεχζεο. Ζ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ απάληεζε θαηεγνξψληαο ηνπο «Αλαλεσηέο» φηη πξνβαίλνπλ ζε πνιεκηθέο θηλήζεηο πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ ελφηεηα ηνπ θφκκαηνο. Οη δχν πιεπξέο εξκήλεπζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην απνηέιεζκα ηνπ εζσθνκκαηηθνχ «δεκνςεθίζκαηνο». ΢ηειέρε ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο ηφληδαλ φηη επξφθεηην γηα θαζαξή λίθε ηνπ Νίθνπ Υνπληή, πνπ θέξδηζε κε δηαθνξά 800 ςήθσλ. Καη απηφ, πξνζέζεηαλ, ζπλέβε ελψ ε ζπκκεηνρή έθηαζε ην πξσηνθαλέο πνζνζηφ 76%. «Όηαλ ην ιόγν έρνπλ ηα κέιε, ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα κηιά γηα εθθαζαξίζεηο», έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά. Ζ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα εξκελεχεη ην απνηέιεζκα κε έλαλ άιιν ηξφπν θαη ζεσξεί φηη ππάξρεη αιιαγή ζπζρεηηζκψλ εληφο ηνπ ΢ΤΝ. ΢χκθσλα κε ηνλ Φψηε Κνπβέιε, «ε δηαθνξά καξηπξά όηη νη ζπζρεηηζκνί, νη νπνίνη δηακνξθώλνληαη ζηε βάζε ηνπ θόκκαηνο είλαη δηαθνξεηηθνί από εθείλνπο πνπ θαηαγξάθνληαη κέζα από θίιηξα ηεο επηινγήο αληηπξνζώπσλ γηα ηα ζπλέδξηα». ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η ΑΛΑΒΑΝΟΤ ΢ε κία πξνζπάζεηα λα ξίμεη ηνπο ηφλνπο, νη νπνίνη είραλ πάξεη κνξθή ηδενινγηθήο ζχγθξνπζεο, κεηέβε ν πξφεδξνο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Ο θ. Αιαβάλνο ζπλαληήζεθε κε ηνπο θ. Σζίπξα θαη Κνπβέιε ζην γξαθείν ηνπ ζηελ Βνπιή. Με ηελ παξέκβαζε ηνπ Αιέθνπ Αιαβάλνπ, θαίλεηαη πσο εθηνλψζεθε, πξνο ην παξφλ, ε δηέλεμε πνπ πξνθάιεζαλ νη εζσθνκκαηηθέο εθινγέο γηα ην 237


επξσςεθνδέιηην κεηαμχ ηνπ «Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο» ηνπ Αιέμε Σζίπξα θαη ηεο «Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο» ηνπ Φψηε Κνπβέιε.. Μηα πξνζπάζεηα ε νπνία, αλ θαη πξνβιήζεθε σο επνηθνδνκεηηθή, ζηελ θαηεχζπλζε λα πέζνπλ νη ηφλνη θαη λα ππάξμεη ζπληεηαγκέλε πνξεία πξνο ηηο επξσεθινγέο, δελ έθεξε απηά απνηειέζκαηα, αθνχ ιίγεο ψξεο αξγφηεξα νη αληηκαρφκελεο πιεπξέο δηαζηαχξσλαλ ηα μίθε ηνπο ζηελ Πνιηηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΢ΤΝ. Παξ' φια απηά ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ εθηηκνχλ φηη ε ζχγθξνπζε δελ ζα έρεη ζπλέρεηα. Γεγνλφο είλαη, πάλησο φηη ν θ.Αιαβάλνο δελ πξνζήιζε λα ςεθίζεη ζηηο πξνθξηκαηηθέο εθινγέο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ επξσςεθνδειηίνπ. Ζ εμήγεζε πνπ έδσζε ν ίδηνο ήηαλ φηη «Γελ ήζεια λα θιίλσ ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ».

΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η Σ΢ΙΠΡΑ-ΠΑΠΑΓΗΜΟΤΛΗ

Με θφλην, ηελ εθηφλσζε ηεο δηακάρεο κεηαμχ ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο θαη ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο, έγηλε άιιε κηα ζπλάληεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ Αιέμε Σζίπξα. Με θεληξηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ηηο επξσεθινγέο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ εθινγηθφ απνηέιεζκα, ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ ζπλαληήζεθε κε ηνλ επξσβνπιεπηή Γεκήηξε Παπαδεκνχιε. ΢ηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα δειψλνπ φηη, «Ο θφζκνο πνπ ζηεξίδεη ην θφκκα ζηέιλεη κήλπκα γηα ηελ πνιηηηθή γξακκή θαη δήηα ζηξνθή». Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη πξέπεη ν πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, λα ηνλίζεη πεξηζζφηεξν ηηο «θηινεπξσπατθέο» ζέζεηο ηνπ, θάηη πνπ, φπσο ππνζηεξίδνπλ, δελ επηηπγράλεηαη αλ ηε δεχηεξε ζέζε ηνπ επξσςεθνδειηίνπ θαηαιάβεη ζηέιερνο ηεο Κνκκνπληζηηθήο Οξγάλσζεο Διιάδνο (ΚΟΔ), κηαο απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δειψζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ επξσςεθνδειηίνπ ησλ δχν θπξηφηεξσλ ηάζεσλ ηνπ ΢ΤΝ, δείρλνπλ φηη νη φπνηεο ζπλαληήζεηο έγηλαλ κε ζθνπφ ηελ κε ζπλέρηζε ησλ παξαηεηακέλσλ ζπγθξνχζεσλ, απνδείρηεθαλ άθαξπεο

238


ΓΗΛΧ΢ΔΙ΢-ΑΝΑΚΟΙΝΧ΢ΔΙ΢ Ν.Υνπληήο Μηιψληαο ζηε ΝΔΣ ν ληθεηήο ηνπ εζσθνκκαηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, αλέθεξε ηα εμήο: «Θέισ λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηνπ ΢πλαζπηζκνχ πνπ, κε ηε καδηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ ππνςεθίσλ Δπξσβνπιεπηψλ, ελίζρπζαλ ην δεκνθξαηηθφ, αξηζηεξφ ραξαθηήξα ηνπ θφκκαηνο. Θέισ λα θαιέζσ ηνπο πνιίηεο λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ γηα λα δνζεί ηζρπξφ κήλπκα, αλαηξνπήο θαη αιιαγήο θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε». Γ.Παπαδεκνύιεο Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Παπαδεκνχιεο ζπλεράξε ηνλ θ. Υνπληή, ζεκεηψλνληαο φηη ηα κέιε ηνπ ΢ΤΝ κίιεζαλ θαη θαηέγξαςαλ δχν ηζνδχλακεο ππνςεθηφηεηεο. ΋πσο επηζήκαλε, «ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο θαιείηαη, ελ φςεη θαη ησλ επξσεθινγψλ λα αληηζηνηρεζεί κε ην κήλπκα ησλ κειψλ καο, κε ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη αιιαγέο». Ο θ. Παπαδεκνχιεο επραξίζηεζε ηα κέιε ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, πνπ φπσο αλαθέξεη, «αληηπξνζσπεχεη κηα ηζρπξή βνχιεζε ηνπ "θνηλσληθνχ" ΢πλαζπηζκνχ πνπ θαλείο δελ πξέπεη λα αγλνήζεη». «Δχρνκαη απφ θαξδηάο ζηνλ Νίθν Υνπληή θαιή δχλακε. Αλαιακβάλεη πιένλ σο επηθεθαιήο ηνπ επξσςεθνδειηίνπ, πνιχ κεγάιν βάξνο ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνκκαηηθνχ καο ζηφρνπ, ηελ εθινγή ηεζζάξσλ επξσβνπιεπηψλ», πξφζζεζε ν θ. Παπαδεκνχιεο θαη θαηέιεμε ιέγνληαο: «Πξνζσπηθά είλαη απηνλφεην φηη ζα ζπλερίζσ, φπσο πάληα, λα ζπκβάιισ ζηνλ θνηλφ καο αγψλα, ζην κέηξν θπζηθά πνπ κνπ αλαινγεί. "Έθαζηνο εθ‟ ψ εηάρζε". Με απφιπην ζεβαζκφ θαη δέζκεπζε ζην "ζπλαζπηζηηθφ θεθηεκέλν" γηα ηελ αξηζηεξή επξσπατθή καο πνιηηηθή. Με ππεξεθάλεηα γηα ηηο ηδέεο ηνπ ξεχκαηνο ηεο αλαλεσηηθήο θαη ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο θαη ζηαζεξή πξνζήισζε ζηελ αλάγθε λα ηζρπξνπνηεζεί ην θνηλφ καο ζπίηη ν ΢πλαζπηζκφο».

239


Π.Σξηγάδεο Με ηε ζεηξά ηνπ ν Π.Σξηγάδε δήισζε:«Σα κέιε ηνπ ΢ΤΝ ζπκκεηείραλ καδηθά - θαη απηφ είλαη ειπηδνθφξν - ζηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ επξσβνπιεπηψλ πνπ ζα πξνηείλεη ην θφκκα καο ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ. Δπραξηζηψ ηηο ζπληξφθηζζεο θαη ηνπο ζπληξφθνπο πνπ εμέθξαζαλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζην πξφζσπν κνπ, θαηαηάζζνληαο κε ζηελ ηξίηε ζέζε». «Σψξα -ηφληζε- είλαη ε ψξα ηεο εμσζηξεθνχο δξάζεο, γηα ηελ θξίζηκε κάρε ησλ επξνεθινγψλ ηνπ Ηνπλίνπ ηελ νπνία ζα δψζνπκε ζπζπεηξσκέλνη κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα είλαη ληθεθφξα γηα ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ. Γηα λα αιιάμνπκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Γηα λα αιιάμνπκε ηελ Διιάδα - Να αιιάμνπκε ηελ Δπξψπε».

Φ. Κνπβέιεο ΢ε ζπλέληεπμε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ δήηεζε λα γίλεη ζπδήηεζε κε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, ρσξίο φκσο λα δηαθηλδπλεχζεη ε ελφηεηα ηνπ θφκκαηνο, γηα λα θαηαιάβεη θαη ν Γ. Παπαδεκνχιεο εθιφγηκε ζέζε ζην επξσςεθνδέιηην. ΢πγθεθξηκέλα, είπε: «Σν εζσθνκκαηηθφ δεκνςήθηζκα ηνπ ΢ΤΝ είλαη κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα είλαη απφιπηα ζεβαζηφ. Χζηφζν ην απνηέιεζκα δείρλεη φηη ππάξρνπλ δπν ππνςεθηφηεηεο, νη νπνίεο πξάγκαηη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη νη δχν θαη κε ζεηξά εθινγηκφηεηαο ζην επξσςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Αληηιακβάλνκαη φηη ν ΢ΤΝ είλαη ε κία απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, ε κεγάιε ζπληζηψζα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, ζεσξψ ινηπφλ φηη ζηε βάζε θαη ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ρσξίο εληάζεηο, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κία ζπδήηεζε κε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη γηα ηηο δχν ππνςεθηφηεηεο ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ρσξίο λα ππάξρεη νπνηαδήπνηε επηινγή γηα δηάξξεμε ζρέζεσλ ή θαη γηα δεκηνπξγία έληαζεο ζηνλ ρψξν.

240


Α.Σζίπξαο Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ εκθαλίζηεθε ελσηηθφο θαη αλαθέξζεθε ζηε κεγάιε ζπκκεηνρή: «Κιείλεη γηα καο απηή ε ηζηνξία ηεο εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο, μεθηλάκε κηα πιαηηά θακπάληα, πξνθεηκέλνπ λα βάινπκε ζηφρν νη επξσεθινγέο απηέο λα είλαη εθινγέο πνπ ζα δψζνπλ κήλπκα ειπίδαο, φηη αιιάδνπλ νη ζπζρεηηζκνί θαη φηη ν δηθνκκαηηζκφο, ηα δχν θφκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα απνδπλακψλνληαη θαη κηα λέα ειπίδα μεπξνβάιιεη. Ζ ειπίδα κηαο ηζρπξήο Αξηζηεξάο πνπ ζα αιιάμεη ηα πξάγκαηα».

Αλαλεσηηθή Πηέξπγα: Όζνη ζθέθηνληαη κε όξνπο δηραζκνύ λα ηνπο εγθαηαιείςνπλ ΢ε αλαθνίλσζή ηεο ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα ηνπ ΢ΤΝ ππνγξακκίδεη φηη ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ησλ κειψλ ηνπ ΢ΤΝ απνηειεί αθελφο «κήλπκα ζπζπείξσζεο ελφηεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην θφκκα» θαη αθεηέξνπ «κήλπκα απφθξνπζεο ησλ επηθίλδπλσλ θαη δηραζηηθψλ επηζέζεσλ πνπ γίλνληαη απφ ζηειέρε ηεο πιεηνςεθίαο θαηά ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο ηνπ ΢ΤΝ θαη ησλ θνξπθαίσλ ηεο ζηειερψλ». «Καινχκε φζνπο ζθέθηνληαη κε φξνπο δηραζκνχ λα ηνπο εγθαηαιείςνπλ», ηνλίδεηαη ζηελ ίδηα αλαθνίλσζε. «Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζπλππνινγίδνληαο ηα κελχκαηα ηνπ θφζκνπ ηεο αξηζηεξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα, απηά ηνπ πξφζθαηνπ ζπλεδξίνπ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ, λα απνκαθξπλζνχλ απφ εθεζπραζκνχο θαη απηάξθεηεο γηα ηελ πνξεία ηνπ θφκκαηνο θαη λα αγσληζηνχκε φινη καδί γηα κηα αλνδηθή πνξεία ηνπ ΢ΤΝ ζηελ θνηλσλία, απαιιαγκέλε απφ αζθπθηηθνχο ρεηξηζκνχο πεξηραξάθσζήο καο ζε εζσηεξηθνχο ζπζρεηηζκνχο κεραληζκψλ». ΚΑΣΑ΢ΣΑΣΗΚΟ «ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΔΝΧΝ ΘΖΣΔΗΧΝ» Αλαηαξάμεηο πξνθαιεί ζηελ Κνπκνπλδνχξνπ ην ζέκα ηήξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ απφ ην 2005 πξνβιέπεη δχν ζεηείεο γηα ηνπο εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο θαη επξσβνπιεπηέο θαη ειάρηζηε ζεηεία παξακνλήο 6 ρξφληα. Σν ζέκα απηφ έρεη θέξεη ζε ξήμε ην θφκκα, θαζψο ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα ππνζηεξίδεη φηη ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο άλνημε ζθφπηκα ην ζέκα ηεο ηήξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΢ΤΝ, ζέινληαο 241


λα ζέζεη εθηφο ησλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, ηνλ Φ. Κνπβέιε. Ζ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ, απφ ηελ άιιε ηνλίδεη φηη, ν Φψηεο Κνπβέιεο, εάλ ξσηεζεί αλ πξέπεη λα ηεξείηαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο, ζα απαληήζεη θαηαθαηηθά θαη απνξξίπηνπλ θαηεγνξεκαηηθά φηη πξνζπαζνχλ λα εμνβειίδνπλ απφ ηελ Κνπκνπλδνχξνπ “ελνριεηηθά” πξφζσπα θαη απφςεηο. Δπίζεο, ζηειέρε ηνπ ΢ΤΝ , πνπ πξφζθεηληαη ζην Αξηζηεξφ Ρεχκα θαη είλαη θνληά ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ, ππνζηεξίδνπλ φηη «δελ πθίζηαηαη ζέκα εθηφπηζεο θαλελφο» θαη «δελ πθίζηαηαη ζέκα επίζεζεο ζηνλ Φψηε Κνπβέιε. Γελ αλνίμακε εκείο ηέηνην ζέκα. Με ηεηξηκκέλν ηξφπν απαληήζακε ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε, δειψλνληαο ζεβαζκφ ζε φζα πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ. Αλ θάπνηνο έρεη δηαθνξεηηθή απάληεζε γη' απηφ ην ζέκα, αο ηε δψζεη. Δίλαη εθ ηνπ πνλεξνχ φζα ιέγνληαη. Γελ θπλεγάεη θαλέλαο, θαλέλαλ».

ΚΟΤΒΔΛΖ΢ VS ΚΑΡΗΣΕΖ΢

«Οη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ππάξρνπλ γηα λα εθαξκφδνληαη», ήηαλ ε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ Σχπνπ ηνπ ΢ΤΝ Α.Καξίηδε, ζηελ νπνία ν Φ.Κνπβέιεο θιήζεθε λα απαληήζεη, κε δηζηάδνληαο κάιηζηα, λα θάλεη ιφγν θαη γηα «εζσθνκκαηηθέο εθθαζαξίζεηο». Με δεδνκέλν φηη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΢ΤΝ αλαθέξεη φηη «νη βνπιεπηέο θαη νη επξσβνπιεπηέο κεηά απφ δχν ζεηείεο, δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη», θαη φηη «κεηά ηε δηαθνπή κπνξνχλ λα είλαη γηα άιιεο δχν ζεηείεο», ε δήισζε ηνπ Α. Καξίηδε εξκελεχηεθε σο ζαθήο ππελζχκηζε, φηη αλ ε θπβέξλεζε εμαληιήζεη ηελ ηεηξαεηία, ζηηο εθινγέο ηνπ 2011 δελ ζα κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη νη Αιέθνο Αιαβάλνο, Γηάλλεο Γξαγαζάθεο, Φψηεο Κνπβέιεο θαη Θαλάζεο Λεβέληεο. Ο θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, απφ ηελ άιιε, ηφληζε φηη δειψζεηο ζαλ απηή πξνθαινχλ κεγάιεο εληάζεηο θαη πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ηξηβέο. ΢ηε ζπλέρεηα, αλέβαζε θη άιιν ηνπο ηφλνπο ιέγνληαο φηη «ελδερνκέλσο λα δηθαηνινγνχληαη απφιπηα νη ζθέςεηο πνπ γίλνληαη γηα εζσθνκκαηηθέο εθθαζαξίζεηο». Καη πξφζζεζε: «Θέισ λα πσ, κε επίγλσζε θαη απφιπηε ζπλέπεηα ζηελ πνιηηηθή κνπ δηαδξνκή, φηη φια απηά θαη νη εληάζεηο πνπ πξνθαινχλ είλαη ζε βάξνο ηεο νπζηαζηηθήο ελφηεηαο ηνπ ΢ΤΝ θαη κάιηζηα ζε κηα πνιηηηθή ζηηγκή πνπ ηα 242


δεκνζθνπηθά επξήκαηα θαηαγξάθνπλ κηα πησηηθή ηάζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Θέισ λα πηζηεχσ φηη απηέο νη ζθέςεηο θαη νη επηινγέο ζχληνκα ζα εγθαηαιεηθζνχλ θαη πάληνηε ζην φλνκα θαη ζην ζπκθέξνλ ηεο αλνδηθήο πνξείαο πνπ δηθαηνχηαη θαη κπνξεί λα έρεη ππφ πξνυπνζέζεηο ν ΢ΤΝ». Δίρε πξνεγεζεί, βέβαηα κηα ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ νπνία, ραξαθηήξηδε «άθαηξν» ην ζέκα ιέγνληαο: «Θεσξψ πσο άθαηξα εηέζε απηφ ην ζέκα, έηζη ψζηε λα δηακνξθψλεηαη ζε θάπνηνπο ε εληχπσζε πσο θάπνηνη είλαη ππφ πξνζεζκία ή κε εκεξνκελία ιήμεσο. Με δεδνκέλν φηη αλ ηζρχζεη ην θαηαζηαηηθφ, κηιάκε ηνπιάρηζηνλ γηα ην 2011, λνκίδσ φηη απηφ ην άθαηξν ζέκα δεκηνχξγεζε δηθαηνινγεκέλεο εληάζεηο. Ζ ζπζηεκαηηθή αλαθνξά, φρη κφλν κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαζηαηηθήο ξχζκηζεο, αιιά θαη κε έλαλ επψλπκν ηξφπν, ζεσξψ φηη δελ εμππεξεηεί ηελ επί ηεο νπζίαο πνιηηηθή ζπλελλφεζε ζην ΢ΤΝ. ΋ζνλ αθνξά ηψξα εκέλα, λα ζαο πσ φηη θαηαςήθηζα ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, ελψ, απ‟ φηη ζπκάκαη πνιχ θαιά, ηελ θαηαςήθηζε θαη ν Αι. Αιαβάλνο θαη πάξα πνιινί άιινη. Θεσξψ φηη είλαη ηερληθφ δήηεκα ε ελαιιαγή θαη νη νξηζκέλεο ζεηείεο. Σειηθφο θξηηήο εμάιινπ γηα ηνλ φπνην αηξεηφ είλαη ν ίδηνο ν ιαφο». Σέινο ν Φ. Κνπβέιεο επαλέιαβε ηηο αηηηάζεηο ηνπ γηα εθθαζαξίζεηο θαη θάιεζε ηελ εγεζία λα θιείζεη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Οη θχθινη, βέβαηα, γχξσ απφ ηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ αλέθεξαλ πσο, δελ ζα θιείζνπλ έλα ζέκα πνπ νπδέπνηε άλνημε θαη ηφληδαλ πσο φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σελ ίδηα ψξα ν ΢πχξνο Λπθνχδεο δήισλε φηη εάλ θξηζεί αλαγθαίν, ίζσο θαη λα πξέπεη λα αιιάμεη ην Καηαζηαηηθφ απφ θνκκαηηθφ ζψκα.

243


ΔΗΚΑ΢ΗΔ΢ ΢ε απηφ ην θιίκα, αλ επηβεβαησζνχλ νη ππνζέζεηο φηη ν θ. Γξαγαζάθεο νχησο ή άιισο δελ πξνηίζεηαη λα είλαη θαη πάιη ππνςήθηνο, ηφηε νη πιένλ ζηγφκελνη απφ ηπρφλ εθαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο δηάηαμεο είλαη νη «αλαλεσηηθνί» Φ. Κνπβέιεο θαη Θ.Λεβέληεο. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα ζεσξεηηθφ ελδερφκελν, θαζψο γηα λα ηζρχζεη ε επίκαρε δηάηαμε ζα πξέπεη λα παξέιζεη κία εμαεηία απφ ηε ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο, δειαδή απφ ην 2005, φηαλ άιιαμε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΢ΤΝ. Με πηζαλφηεξε ηελ εθδνρή λα πξνθεξπρζνχλ εζληθέο εθινγέο πξν ηνπ 2011, νπφηε ζπκπιεξψλνληαη ηα έμη ρξφληα ηνπ πξνβιεπφκελνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ελφο βνπιεπηή ζηε ζέζε ηνπ. ΋ιε ε θαζαξία πνπ έρεη μεζεθσζεί, είλαη κάιινλ ζηνλ αέξα. Παξάγνληεο ηεο Κνπκνπλδνχξνπ, πάλησο, δελ απνθιείνπλ ε ζέζε ηνπ θ.Αιαβάλνπ, πεξί εθαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ σο πξνο ηηο βνπιεπηηθέο ζεηείεο λα αθνξά θπξίσο ηνλ ίδην, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «δηεπθφιπλζήο ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηπρφλ απνρψξεζή ηνπ». Πξφθεηηαη γηα εξκελείεο ηηο νπνίεο ζπληεξεί ν θ. Αιαβάλνο κε ηε ζηάζε ηνπ, θαζψο δελ μεθαζαξίδεη αλ ζα είλαη ππνςήθηνο εθ λένπ ή φρη.

ΚΗ ΟΜΧ΢ ΢ΤΜΦΧΝΟΤΝ Μηα ηέηνηα ζπδήηεζε, ραξαθηεξίδεηαη «άθαηξε» απφ ζηειέρε θαη απφ ηηο δχν βαζηθέο «ηάζεηο» ηνπ ΢ΤΝ ηε κεηνςεθνχζα Αλαλεσηηθή Πηέξπγα θαη ην πιεηνςεθηθφ Αξηζηεξφ Ρεχκα, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ, παξά ην ηεηακέλν θιίκα πνπ επηθξαηεί. Δπηπιένλ, παξάγνληεο ηεο πιεηνςεθίαο ζεσξνχλ φηη ηπρφλ πινπνίεζε ησλ δχν ζεηεηψλ ζα ηζνδπλακνχζε κε ην «λα πάκε ζηηο εθινγέο σο πξφβαηα ζηε ζθαγή», ζε κηα θξίζηκε θακπή γηα ηε δπλακηθή πνπ εκθαλίδεη ν ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο δεκνζθνπήζεηο. Δληχπσζε, πάλησο, πξνθαιεί ε αλαθίλεζε ελφο ζέκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη εάλ νη εζληθέο εθινγέο δηεμαρζνχλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 θαη φρη πην πξηλ

244


ΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ Ο πξφεδξνο πάλησο ηνπ ΢ΤΝ, θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε, ζέινληαο ίζσο λα δψζεη έλα θιίκα ελφηεηαο. «Γελ θξχβνπκε ηηο δηαθσλίεο καο θάησ απφ ην ραιί θαη δελ θνβφκαζηε ην πνιηηηθφ θφζηνο» δήισζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηελ Πνιηηηθή Γξακκαηεία παξείρε θάιπςε ζηνλ ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ θ. Καξίηδε, δηακελχνληαο παξάιιεια φηη «πεξηκέλσ ζηάζε επζχλεο απφ φινπο ,αιιηψο ζα επαλεμεηάζσ ηε ζηάζε κνπ». ΢ηειέρε ηνπ ΢ΤΝ σζηφζν, πνπ πξφζθεηληαη ζην Αξηζηεξφ Ρεχκα θαη είλαη θνληά ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ, έιεγαλ φηη «δελ πθίζηαηαη ζέκα εθηφπηζεο θαλελφο» θαη «δελ πθίζηαηαη ζέκα επίζεζεο ζηνλ Φψηε Κνπβέιε. Γελ αλνίμακε εκείο ηέηνην ζέκα. Με ηεηξηκκέλν ηξφπν απαληήζακε ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε, δειψλνληαο ζεβαζκφ ζε φζα πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ. Αλ θάπνηνο έρεη δηαθνξεηηθή απάληεζε γη' απηφ ην ζέκα, αο ηε δψζεη. Δίλαη εθ ηνπ πνλεξνχ φζα ιέγνληαη. Γελ θπλεγάεη θαλέλαο, θαλέλαλ». Ο θ. Αιαβάλνο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, εξσηεζείο γηα ην εάλ ζα πξέπεη λα ηζρχζεη ην θαηαζηαηηθφ ή φρη είρε απαληήζεη,«΢ε κηα ρψξα πνπ απφ ηνπο ηζρπξνχο θαηαπαηάηαη θάζε λφκνο πνπ ηνπο ελνριεί, ζηελ Αξηζηεξά κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη μέξνπκε λα ζεβφκαζηε ηε δηθή καο λνκηκφηεηα». Σε δηθή ηνπ εμήγεζε έδσζε ν ΢η. Μπαγηψξγνο ζπληνληζηήο ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο θαζψο επεζήκαλε φηη «νη δειψζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ εμνβειηζκφ ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο». Πξνθαλψο θαη αλαθέξεηαη ζηηο δειψζεηο ηνπ θ.Καξίηδε. «ΑΝΖ΢ΤΥΗΑ» ΓΖΛΧΝΔΗ Ο Α.ΚΑΡΗΣΕΖ΢ ΢ην κεηαμχ, ζε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ν ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Αιέμε Σζίπξα θαη εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΢ΤΝ, Αλδξέαο Καξίηδεο, χςσζε ηνπο ηφλνπο δειψλνληαο ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα. «΢ε κηα ζεηξά δειψζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη δελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνλ ΢πλαζπηζκφ θαη ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ», είπε. ΢ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε φηη φζα ιέεη δελ ηζρχνπλ γηα φια ηα ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο, είπε φηη θάπνηα απφ απηά «ζεσξνχλ αξλεηηθή ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο κηαο θπζηνγλσκίαο πνπ λα 245


αληηζηνηρεί ζηελ Αξηζηεξά πνπ ρξεηάδεηαη ε επνρή καο. ΋ηαλ, ινηπφλ, θάπνηνο δελ αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ ρψξν ηνπ, παξά ηηο δηαθξηηέο απφςεηο πνπ φινη θαη φιεο έρνπκε, θαη δειψλεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο ή φηη αλήθνπκε ζε δηαθνξεηηθά ξεχκαηα ή φηη δνπιεχνπλ εληφο θαη εθηφο ΢πλαζπηζκνχ, δελ κπνξεί παξά λα δεκηνπξγνχληαη αλεζπρίεο». ΋ζα είπε ν Αλδξέαο Καξίηδεο ζεσξήζεθαλ απφ κέιε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο σο πξνζπάζεηα εμψζεζήο ηνπο απφ ην θφκκα ηεο Αξηζηεξάο. Σν Αξηζηεξφ Ρεχκα θαη ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα δηαθσλνχλ ζε αξθεηά ζέκαηα, θαη θπξίσο ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θφκκαηνο, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία. Γηαθσλνχλ επίζεο ζηελ πξννπηηθή ησλ ζπλεξγαζηψλ, θαζψο ην Αξηζηεξφ Ρεχκα επηκέλεη ζηελ άπνςε φηη δελ ππάξρεη θεληξναξηζηεξή πξννπηηθή. Σν αληίζεην, ππφ πξνυπνζέζεηο, πηζηεχνπλ ηα ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο. «ΔΥΔΗ ΓΗΚΗΟ Ο Φ.ΚΟΤΒΔΛΖ΢ ΠΔΡΗ Δ΢ΧΚΟΜΜΑΣΗΚΖ΢ ΔΚΚΑΘΑΡΗ΢Ζ΢» ΢ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην «θαλάιη 1» ν ΢πχξνο Λπθνχδεο, κέινο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΢ΤΝ ηφληζε κεηαμχ άιισλ , φηη «Πηζηεχσ φηη έρεη δίθην ν Φψηεο Κνπβέιεο πεξί «εζσθνκκαηηθήο εθαζάξξηζεο». Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηνλ ΢ΤΝ δνχκε κηα πνιηηηθή αηκφζθαηξα πνπ δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλε ζην παξειζφλ. Γειαδή, επηρεηξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία κέζα ζε κηα αληίιεςε ηδηνθηεζηαθήο ζρέζεο πνπ λνκίδεη φηη έρεη λα νδεγήζεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θφκκαηνο αλ φρη ζηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ πξνο ηελ έμνδν, θαη ελλνψ ηελ αλαλεσηηθή πηέξπγα. Με πξψην ζηφρν λα απνδνκήζεη ή λα πεξηζσξηνπνηήζεη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη πην ππεχζπλεο πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ρψξαο, ηνλ Φψηε Κνπβέιε. Αθφκε, εξσηψκελνο γηα ηα φζα ππνζηεξίδεη ν Α.Καξίηδεο απάληεζε ιέγνληαο φηη, «Καιφ πξάγκα είλαη ηα λέα παηδηά λα έρνπλ πνιηηηθέο θηινδνμίεο, αθφκα θαιχηεξν είλαη λα ειέγρνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο θαη αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Καξίηδε. Σν ζέκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη ππαξθηφ αιιά νη ζεηείεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ θ. Κνπβέιε ζηελ Βνπιή είλαη παξνπζίεο πνπ ιήγνπλ ην 2011. Γπν ρξφληα λσξίηεξα ε ζπδήηεζε πεξί απνρψξεζεο ηνπ θ. Κνπβέιε είλαη πξνζρεκαηηθή.

246


΢έβνκαη απνιχησο ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο φηαλ ππάξρνπλ ζην θφκκα γηαηί ζπλήζσο ηηο μερλάκε. Θα ζεβαζηψ απνιχησο θαη εγψ θαη φζνη αλήθνπκε ζηελ αλαλεσηηθή πηέξπγα ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. Καη αλ είλαη ν θ.Υνπληήο πξψηνο ζην επξσςεθνδέιηην, ζα ρεηξνθξνηήζνπκε ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ. Χζηφζν, ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΢ΤΝ λα κελ δηεθδηθήζεη ηελ δεχηεξε ζέζε ζηελ επξσιίζηα αιιά λα πεξηνξηζηεί ζηελ ηξίηε θαη ηελ πέκπηε ζεσξψληαο φηη απηφ είλαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπκκαρηθήο ηνπ ππνρξέσζεο πξνο ηνλ ΢ΤΡΗΕΑ».

΢ΤΝεξγαζία Σν ελδερφκελν ή κε ζπλεξγαζίαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ κε ην ΠΑ΢ΟΚ είλαη ζαλ ηαηλία, κε αξρή, κέζε αιιά ρσξίο ηέινο. ΢ηειέρε θαη απφ ηνπο δχν ρψξνπο θαηά θαηξνχο κε δειψζεηο ηνπο δίλνπλ ηξνθή γηα ζελάξηα επί ζελαξίσλ, ηα νπνία πάληα θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο θαηάιεμε: λα κε γίλεηαη πνηέ θακία ζπλεξγαζία. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη πσο ηα ζηειέρε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ πνπ δίλνπλ ιαβή γηα ηέηνηεο ζπδεηήζεηο, ζπλήζσο ην θάλνπλ ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο, ελψ αληίζεηα φζα ζηειέρε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ αλνίγνπλ ηέηνην ζέκα, ην θάλνπλ ζε αλχπνπην ρξφλν. ΋ηαλ είλαη δεδνκέλν πσο κε ην ΚΚΔ δελ ππάξρεη πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο, αθφκα θαη αλ ν ΢ηάιηλ απφ ηνλ ηάθν ηνπ έδηλε ηέηνηα εληνιή, θαη ν θ. Κνπβέιεο ην γλσξίδεη απηφ, νπζηαζηηθά νη αλαθνξέο ηνπ πεξί ζπλεξγαζίαο είραλ ζηφρν ην ΠΑ΢ΟΚ. Βέβαηα, ν θ. Κνπβέιεο έρεη θάζε δηθαίσκα λα έρεη απηή ηε ζέζε θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπ ηε ζηεξήζεη, αθφκα θαη αλ εγεζία ηνπ θφκκαηφο ηνπ είλαη παληειψο αληίζεηε κε απηή. Χζηφζν, γηα λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ, πξέπεη θαη ην ΠΑ΢ΟΚ λα ην ελλνεί. Ζ πείξα ηνπ παξειζφληνο έρεη δείμεη πσο ειάρηζηα ήηαλ ηα ζηειέρε ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε πνπ είραλ αγλέο πξνζέζεηο φηαλ δεηνχζαλ ζπλεξγαζία. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έθξπβαλ κηθξνθνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Άξα, ην δεηνχκελν δελ είλαη αλ πξέπεη ή δελ πξέπεη λα δηαηππψλνληαη ηέηνηεο ζέζεηο, αιιά αλ ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα θάηη ηέηνην. Πηζηεχεη θαλείο φηη ππάξρεη;

247


«ΔΗΝΑΗ ΧΡΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ 7%» «Οχηε θαηά δηάλνηα» δελ βιέπεη θίλδπλν δηάζπαζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ν πξφεδξνο ηεο ΚΟ ηνπ θφκκαηνο, Αιέθνο Αιαβάλνο. Απαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ηνλ εθινγηθφ ζηφρν ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, δήισζε φηη "είλαη σξαία θαη κε ην 7%" αιιά επεζήκαλε φηη "ζην εθινγηθφ καο απνηέιεζκα κπνξεί λα ππνρσξήζνπκε θαη πην θάησ". ΢ρνιηάδνληαο έλα ηέηνην ελδερφκελν, ππνγξάκκηζε φηη "ε νκνξθηά γηα ηελ Αξηζηεξά είλαη ε αλαηξνπή ησλ δεκνζθνπήζεσλ". Ο θ.Αιαβάλνο απέθιεηζε επί ηεο νπζίαο ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ , ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε ηε ζχγθιηζε ζε πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο, ψζηε «λα βγνχκε απφ απηφ ην ζχζηεκα». «Ο ΢ΤΡΗΕΑ», είπε «ππνινγίδεη ηελ θνηλσλία αιιά θάλεη ιάζνο θαλείο, αλ πηζηεχεη φηη είκαζηε ην λαπαγνζσζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Θέινπκε λα είκαζηε ην πινίν κε αλνηγκέλα παληά πνπ νδεγεί ζην κέιινλ. Έρνπκε θάλεη κεγάια βήκαηα θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά επηζηξνθή»

«ΟΗ ΓΗΑ΢ΠΑ΢ΔΗ΢ ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΔΜΑ΢» Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ Αιέμεο Σζίπξαο ρξεζηκνπνίεζε ήπηνπο ηφλνπο γηα ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη ππνζηήξημε φηη ε Αξηζηεξά πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζε πξαγκαηηθέο ιχζεηο δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε. «Ζ Αξηζηεξά πξέπεη λα έρεη έγλνηα γηα ην πψο ζα θπβεξλεζεί ν ηφπνο θαη φρη απιά πξέπεη λα ζηεξίδεη, πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζε ιχζεηο δηεμφδνπ, φηαλ είλαη ιχζεηο δηεμφδνπ», Μηιψληαο γηα ην ΠΑ΢ΟΚ, είπε φηη «ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα πξνζπαζεί λα βξεη ζπλαηλέζεηο κε ηελ θπβέξλεζε θάησ απφ ην ηξαπέδη», ελψ πεξηγξάθνληαο ηη πεξηκέλεη απφ ηηο εθινγέο, είπε φηη εθείλν πνπ πξέπεη είλαη ε Ν.Γ. λα πάεη ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη ζπγρξφλσο «ην ζχζηεκα ηνπ ζπλαηλεηηθνχ δηθνκκαηηζκνχ» λα θαηαδηθαζηεί απφ ηνπο πνιίηεο. Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ δελ έθξπςε φκσο ηελ επηζπκία ηνπ γηα ζπλεξγαζία ηεο Αξηζηεξάο απνξξίπηνληαο ζελάξηα πεξί δηάζπαζεο ηνπ θφκκαηφο ηνπ. «Σν ζαξάθη καο είλαη λα βξεζνχκε καδί θαη κε ηκήκαηα ηεο Αξηζηεξάο πνπ έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο. Οη δηαζπάζεηο καθξηά απφ καο, καθξηά απφ ηε ζηξαηεγηθή καο θαη απφ ηε ζηφρεπζή καο» είπε. 248


ΑΡΗ΢ΣΔΡΟ ΡΔΤΜΑ ΓΗΑ ΠΑ΢ΟΚ Μέιε ηεο ηάζεο πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ζην θφκκα, ζε παλειιαδηθή ζπλάληεζε ηνπο , άζθεζαλ θξηηηθή ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα ελψ ηφληζαλ φηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ. Σα κέιε ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο ζεσξνχλ φηη θπξίσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θάπνηα κέιε ηεο Πηέξπγαο εθθξάδνληαη σο νη απζεληηθνί αλαλεσηέο, ελψ ζπλνιηθά ν ΢ΤΝ είλαη θφκκα ηεο αλαλεσηηθήο - ξηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο. Γελ έγηλε, σζηφζν αλαθνξά ζε θάπνην απφ ηα ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο ηνπ ΢ΤΝ. Σνλίζηεθε επίζεο φηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ, γηαηί ζην θπβεξλεηηθφ ηνπ παξειζφλ έθαλε πξάμε κέξνο ηεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζήκεξα θπξίσο ζε εξγαζηαθά δεηήκαηα.

«ΦΖΦΟ ΑΝΟΥΖ΢ ΚΑΗ ΦΖΦΟ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢» Σα λεξά ηάξαμε ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξψζνπνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ εθθξάδνληαο ηελ άπνςή ηνπ. «Θεσξψ φηη ην πεξηερφκελν ηεο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηε ζχγρξνλε ξηδνζπαζηηθή Αξηζηεξά», επηζεκαίλεη. Καη πξνζζέηεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ΠΑ΢ΟΚ είλαη πξψην θφκκα αιιά δελ κπνξέζεη λα θαηαθηήζεη ηελ απηνδπλακία, ζα πξέπεη φια λα εμεηαζηνχλ. «Καη ςήθνο αλνρήο θαη ςήθνο εκπηζηνζχλεο, αιιά πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο ζηηγκήο θαη πάληνηε ζε ζρέζε κε ζηνηρεία δεζκεχζεσλ πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο». Τπνζηεξίδεη αθφκε φηη, «Γελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη ε ζχγρξνλε αλαλεσηηθή θαη ξηδνζπαζηηθή Αξηζηεξά λα κε ζέιεη λα επεξεάδεη, κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκαηηθψλ ηεο ζέζεσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο, ην κέγεζνο ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. Κη απηφ δελ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζηαζεξή επηινγή ηεο λα ππεξαζπίδεηαη ηελ απηνλνκία ηεο θαη λα έρεη αγσληζηηθή ηελ παξνπζία ηεο ζην δεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ θίλεκα.» Σν γάληη ζήθσζε, ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΢ΤΝ θ. Αλδξέαο Καξίηδεο, απαληψληαο εκκέζσο πιήλ ζαθψο ζηνλ θ.Κνπβέιε, «Γελ ππάξρεη θαλέλα πεξηζψξην ζηήξημεο κηαο βξαρχβηαο θπβέξλεζεο ΠΑ΢ΟΚ πνπ δελ ζα ιχζεη θαλέλα πξφβιεκα», ηφληζε, μεθαζαξίδνληαο φηη «δελ ππάξρνπλ νη πξνγξακκαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα θάηη ηέηνην. 249


Αληίζεηα, ηα πνιηηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θφκκαηφο καο θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζε φια ηα κεγάια δεηήκαηα είλαη αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο».

΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ΢

«Αδηέμνδε», ραξαθηεξίζηεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΢ΤΝ, απφ ζηειέρε ησλ αλαλεσηψλ. Ζ ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη ήηαλ ε αλαθνίλσζε ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ζηελ νπνία αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: «Δλ φςεη ηεο αλακέηξεζεο ησλ επξσεθινγψλ, ε Πνιηηηθή Γξακκαηεία, θαιεί φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο λενιαίαο, κε ζεβαζκφ ζην θαηαζηαηηθφ», αλαθνξά πνπ ζεσξήζεθε έκκεζε πξνεηδνπνίεζε πξνο φζνπο ην ακθηζβεηνχλ, αιιά θαη «κε ζεβαζκφ ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γηαξθνχο ΢πλεδξίνπ ησλ επξσεθινγψλ», θάηη πνπ αθνξά ηε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ ηνπ θφκκαηνο ζηελ επξσιίζηα.,«γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ». Σα κέιε ηεο κεηνςεθίαο, πνπ έθπγαλ πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαζεο, φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ ην θείκελν εμέθξαζαλ ηελ νξγή ηνπο. ΋πσο είπαλ, ε αλαθνξά γηα ζεβαζκφ ζην θαηαζηαηηθφ είλαη θάηη απηνλφεην θαη δελ ρξεηαδφηαλ λα ππνγξακκηζζεί.

ΔΗ΢ΖΓΖ΢Ζ Α.Σ΢ΗΠΡΑ Ο Αιέμεο Σζίπξαο ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ νκηιία, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο, εζηίαζε ζε ηξία ζέκαηα, δεηψληαο απ' φινπο λα πξνζπαζήζνπλ γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηηο επξσεθινγέο: 1)΢ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο, πνπ είπε φηη ηζρχεη γηα φινπο. Καη απηφ αθνξνχζε ηε ζεηεία ησλ βνπιεπηψλ, έλα ζέκα απφ απηά πνπ πξνθάιεζαλ ηελ φμπλζε ηεο θφληξαο κεηαμχ ησλ δχν ηάζεσλ. 2)΢ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηαξθνχο ΢πλεδξίνπ, πνπ δελ αιιάδνπλ. Δίλαη ην ζέκα ηεο ζεηξάο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Δπξσβνπιή. 3)Κάιεζε φιεο ηηο πιεπξέο λα ξίμνπλ ηνπο ηφλνπο ηεο αληηπαξάζεζεο, ππελζπκίδνληαο φηη ζε ηξεηο κήλεο ζα γίλνπλ εθινγέο. «Πεξηκέλσ ζηάζε επζχλεο απ' 250


φινπο, αιιηψο ζα επαλεμεηάζσ ηε ζηάζε κνπ», είπε. Ο Αιέμεο Σζίπξαο θάιπςε ηνλ εθπξφζσπν Σχπνπ ηνπ θφκκαηνο Αλδξέα Καξίηδε γηα ηηο δειψζεηο πνπ έθαλε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιέγνληαο φηη φζα είπε ήηαλ απηνλφεηε απάληεζε ζε κηα απηνλφεηε εξψηεζε. Δθείλν ζην νπνίν θαίλεηαη λα ζπκθψλεζαλ νη δχν πιεπξέο είλαη ην ζέκα ηεο εξκελείαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ΢πκθψλεζαλ δειαδή φηη ην 2011 είλαη ε ρξνληά ησλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζεηείεο ησλ βνπιεπηψλ. ΢ΤΝ-θξνπζε ΜΔ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ ΚΤΡΚΟΤ Γξηκεία θξηηηθή γηα ηελ εζσθνκκαηηθή δηακάρε ηνπ ΢ΤΝ, άζθεζε ν Λεσλίδαο Κχξθνο, εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο Αξηζηεξάο, εθθξάδνληαο ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηηο εμειίμεηο θαη γηα ηελ ελφηεηα ηνπ ΢ΤΝ. Ο θ. Κχξθνο, πνπ ζηεξίδεη παξαδνζηαθά ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα, έθαλε ιφγν γηα βαζκηαία δηνιίζζεζε ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ ΢ΤΝ θαη γηα πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηνπ ρψξνπ, πξνζζέηνληαο φηη «εάλ θάπνηνη επηρεηξήζνπλ λα επηβάιινπλ αξηζηεξίζηηθε αληί γηα αξηζηεξή πνιηηηθή ζα θάλνπλ θνξπθαίν ιάζνο». Παξάιιεια ραξαθηήξηζε «θνξπθαίν ιάζνο» ηελ ππνβάζκηζε ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ «επηηπρεκέλνπ επξσβνπιεπηή» Γεκήηξε Παπαδεκνχιε θαη ζπκθψλεζε κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ Φψηε Κνπβέιε πεξί ζρεδίσλ πνιηηηθψλ δηψμεσλ κέζα ζην θφκκα. Ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλνο αιιά θαη ηαπηφρξνλα νμχο ν θ.Κχξθνο θάιεζε ηελ εγεζία λα αιιάμεη γξακκή πιεχζεο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ελφηεηα». «Οπδέλ ζρφιηνλ» ήηαλ ε απάληεζε ηνπ θ. Αι. Σζίπξα. Σν κφλν πνπ ζεκείσζε ν πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ, ήηαλ φηη «δελ θξχβνπκε ηηο δηαθσλίεο θάησ απφ ην ραιί παξά ην πνιηηηθφ θφζηνο». Αληίζεηα ν Α.Αιαβάλνο θάλνληαο κηα πξνζπάζεηα λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα αιιά θαη λα ηηο εληππψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε βάξνο ηεο εγεζίαο είπε φηη «Πιεξψλνπκε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θφκκαηνο». ΢ρεηηθά κε ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ν πξφεδξνο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ έζπεπζε λα πξνζζέζεη φηη, «είλαη πξνηηκφηεξεο νη ηξηβέο απφ ηηο θιεηζηέο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα άιια θφκκαηα». Αλαθέξζεθε, αθφκε θαη ζην πξφζσπν ηνπ θ.Παπαδεκνχιε ιέγνληαο φηη ηηκά ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ Δπξσβνπιή.

251


Γηα «ηξηθπκίεο ζε έλα πνηήξη λεξφ» έθαλε ιφγν ν θ. Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο πνπ πξφζθεηηαη ζηελ πιεηνςεθία, δεηψληαο λα ρακειψζνπλ νη ηφλνη θαη ην θφκκα λα πάεη κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηηο Δπξσεθινγέο. «Να εγθαηαιεηθζνχλ νη ηδηνθηεζηαθέο ινγηθέο» δήηεζε ν θ. ΢πχξνο Λπθνχδεο απφ ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα απνδίδνληαο ζηελ εγεζία ηελ επζχλε γηα ηελ ηεηακέλε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην θφκκα.

ΓΗΑΦΧΝΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν Γηαξθέο ΢πλέδξην ηνπ ΢ΤΝ αλέδεημε γηα άιιε κηα θνξά ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο εληφο ηνπ θφκκαηνο ζηελ πξννπηηθή ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηηο επηινγέο ησλ ζηειερψλ ηνπ. Δίρε φκσο θη έλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, αθνχ γηα πξψηε θνξά ν ΢ΤΝ παξνπζίαζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πξνο ζπδήηεζε ην νπνίν ηηηινθνξείηαη σο «΢πκβνιή ηνπ ΢ΤΝ ζην Πξφγξακκα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ». Έλα απνηέιεζκα, ην νπνίν ην επηζθηάζηεθε απφ ηελ απφθαζε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο λα ξίμεη «ιεπθφ» θαη λα κελ ςεθίζεη ην πξφγξακκα ηνπ ΢ΤΝ. Ζ πιεπξά ηνπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο θαηαινγίδεη ζηα ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο ηελ επζχλε γηα ηελ αηθληδηαζηηθή απφθαζε, φπσο ηε ραξαθηήξηζαλ, λα ξίμνπλ «ιεπθφ» γηα ην πξφγξακκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Φψηεο Κνπβέιεο κε δειψζεηο ηνπ εμήγεζε φηη «ην πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη έρεη ελδηαθέξνπζεο ζέζεηο, πιελ φκσο ζε θάπνηα θεληξηθά ζεκεία δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο». ΕΖΣΖ΢Δ ΦΖΦΟ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢

Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ Α.Σζίπξαο, έξημε ην γάληη ζηε κεηνςεθία δεηψληαο «ςήθν εκπηζηνζχλεο» ζην ζρέδην πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζίαζε. ΢πγθεθξηκέλα είπε φηη, «Δκείο ην ιέκε θαζαξά. Καη ζαο θαιψ φινπο κέζα απφ ην ζπλέδξηφ καο λα δψζνπκε κηα ζεκαληηθή ςήθν εκπηζηνζχλεο ζην πξφγξακκα ηεο Αξηζηεξάο, ζε έλα πξφγξακκα αλαηξνπήο, ζε έλα πξφγξακκα δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε, γηα κηα ιχζε Αξηζηεξάο πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο» Οη «αλαλεσηηθνί», σζηφζν πξνζήιζαλ κε δηθή ηνπο πιαηθφξκα πξνθξίλνληαο παξάιιεια εμ αξρήο ηε «ιεπθή» ςήθν ζην θείκελν ηεο πιεηνςεθίαο. Κίλεζε ε νπνία 252


εξκελεχεηαη απφ ηνπο ίδηνπο σο επηβεβαίσζε ηεο επηινγήο ηνπο «γηα ήπηα, ζνβαξή θαη κεηξεκέλε ζηάζε ζηηο εζσθνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο» θαη φρη σο «πξάμε ξήμεο», φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγφηαλ ε ςήθνο «θαηά».

ΓΗΑΦΧΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΟΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ΢ Χζηφζν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ «αλαλεσηηθψλ» δελ ππήξμε νκνθσλία σο πξνο ηελ επηινγή απηή, αλ θαη εγθξίζεθε κε επξεία πιεηνςεθία. ΢ηειέρε ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν θ. Η. Μπαιάθαο , ν νπνίνο κάιηζηα ζπκκεηείρε ζηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο ηνπ ΢ΤΝ, αιιά θαη νη Α.Μαληαδάθεο, Π.Ρήγαο, ηάρζεθαλ θαηά ηνπ «ιεπθνχ», κε ην ζθεπηηθφ φηη ην εηζεγνχκελν απφ ηελ εγεζία ζρέδην πξνγξάκκαηνο «δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο άπνςε ηεο εζσθνκκαηηθήο πιεηνςεθίαο ή κεηνςεθίαο, αιιά σο κηα ζχλζεζε πνπ ππεξβαίλεη παγησκέλεο ζηνηρίζεηο». Αληηζέησο, φπσο ζρνιηάδνπλ φζνη ζπληάρζεθαλ κε ην «ιεπθφ», ε Αλαλεσηηθή Πηέξπγα «έρεη επηιέμεη λα απεπζχλεηαη ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηηο κάρεο ησλ εζσθνκκαηηθψλ κεραληζκψλ», πνπ ζεκαίλεη φηη νη «αλαλεσηηθνί» έρνπλ απνθαζίζεη λα θηλνχληαη πέξα απφ ηηο γλσζηέο σο ζήκεξα ηζνξξνπίεο εληφο ηνπ ΢ΤΝ θαη λα θάλνπλ έλα βήκα πην πέξα. Ο ζηαζψηεο πάλησο ηνπ ιεπθνχ Θ.Μαξγαξίηεο αλέθεξε πσο, «Ζ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα επηκέλεη πσο ε Αξηζηεξά πξέπεη λα έρεη ζχγρξνλν πξφζσπν, ην νπνίν λα ηελ θαζηζηά δχλακε κε πεηζηηθά θαη ξεαιηζηηθά επηρεηξήκαηα ζηνπο πνιίηεο θαη λα κελ επηζηξέςεη ζε παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα, είηε απηά αθνξνχλ ηνλ θξαηηζκφ είηε θάπνηεο ηδενινγηθέο βεβαηφηεηεο». Γηακνξθψλεηαη, έηζη, έλα λέν πιαίζην ζηελ εζσθνκκαηηθή αληηπαξάζεζε ηνπ ΢ΤΝ κε ηελ απφθαζε ηεο κεηνςεθνχζαο εζσθνκκαηηθήο ηάζεο λα ςεθίζεη «ιεπθφ», δίλνληαο ηξνθή γηα ζελάξηα αθφκε θαη ελδερφκελεο δηάζπαζεο πξννπηηθά.

253


«ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΟΗ» ΚΑΣΑ Σ΢ΗΠΡΑ

Σν αλαλεσηηθφ ξεχκα πξαγκαηνπνίεζε παλειιαδηθή ζχζθεςε κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 350 ζηειερψλ , θαη είρε λα θαηαινγίζεη πνιιά γηα ηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ αιιά θαη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, δειαδή γηα ηνλ Αιέμε Σζίπξα θαη ηνλ Αιέθν Αιαβάλν. Ζ επάλνδνο ζε πςεινχο ηφλνπο θξηηηθήο ησλ «αλαλεσηηθψλ», ηνπο νπνίνπο νη «ζθιεξνί» ηεο Κνπκνπλδνχξνπ παξνκνηάδνπλ κε ηνπο «εθζπγρξνληζηέο» ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, δεκηνχξγεζε ζηα αλψηαηα θιηκάθηα ηνπ ΢ΤΝ ηνπο αλάινγνπο ζπλεηξκνχο. «Γελ πξφιαβε ν Αιέμεο λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηελ εγεζία ηνπ ΢ΤΝ θαη λα αλαπηχμεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ θαη απέθηεζε ηνπο „„βεληδειηθνχο‟‟ ηνπ» ηνλίδεη έκπεηξν ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο, κε νπδέηεξε πξνέιεπζε, αιιά πνπ ζηήξημε ηνλ θ. Σζίπξα. Γηα λα πξνζζέζεη κε λφεκα: «Γπζηπρψο ε θφληξα απηή ζα πάεη καθξηά, ππνλνκεχνληαο ηελ εηθφλα ηνπ ΢ΤΝ. Άιισζηε κφιηο είδαλ θαη ηα εμσζεζκηθά ζπκθέξνληα φηη ε δπλακηθή ηνπ Σζίπξα απεηιεί ην δηθνκκαηηζκφ, άξρηζαλ λα ζπζηεκαηηθά λα ηνλ „„θιαδεχνπλ‟‟. Απηά ζπκίδνπλ ηη ζπλέβε θαη ζην ΠΑ΢ΟΚ».

ΒΑΡΙΔ΢ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ ΚΑΣΑ ΑΛΔΞΗ ΢εηξά ζνβαξψλ θαηαγγειηψλ ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ επηινγψλ ηνπ Αι. Σζίπξα αθνχζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο ησλ «αλαλεσηηθψλ». Οξηζκέλεο αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ΢ηέθαλνπ Μπαγηψξγνπ. Καηαινγίζηεθε ζηνλ θ. Σζίπξα ηδηφηππνο απηαξρηζκφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ελψ θαηαγγέιζεθαλ απφπεηξεο ηεο εγεζίαο λα επηβάιεη δηαγξαθέο ζε δηάθνξνπο θνκκαηηθνχο ρψξνπο, φπσο ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο, φπνπ ε δχλακε ηνπ ΢ΤΝ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε.

Ο λένο αξρεγφο ηνπ ΢ΤΝ ρξεψζεθε ηελ αλάδεημε ηεο ζεσξίαο ησλ «αξεζηψλ» ζηελ εγεζία, κε ηνπο νπνίνπο θξνληίδεη λα ζπλεξγάδεηαη, θαη κφλν κε απηνχο, απνθιείνληαο φινπο ηνπο άιινπο. Δπίζεο ε έιιεηςε δηάζεζεο ζπλελλφεζεο κε ηε κεηνςεθία, αιιά θαη ε απφπεηξα «δηνξηζκνχ» ππεπζχλσλ ζην θφκκα κε ππφδεημε ηνπ ηδίνπ.

254


Μείδνλ ζεκείν «ηξηβήο» απνηειεί εμ άιινπ, ε… «ζηαιηληθήο εκπλεχζεσο» πξφζεζε ηεο εγεζίαο λα νξίδεη ε ίδηα, κέζσ ηνπ ειεγρφκελνπ απφ ηνλ ζηελφ ζπλεξγάηε θαη ζπλνκήιηθν ηνχ θ. Σζίπξα ππεχζπλν Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ θφκκαηνο Αλ. Καξίηδε, ηα ζηειέρε πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ηνλ ΢ΤΝ ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ ΜΜΔ γηα ζπλεληεχμεηο ή εκθαλίζεηο ζηα ηειενπηηθά παξάζπξα. «Μφλν ζηνλ Πεξηζζφ ηζρχνπλ απηά!» ιέλε νη «αλαλεσηηθνί», πηζηεχνληαο φηη εθφζνλ ηζρχζεη απηφο ν θαλφλαο ζα πξηκνδνηνχληαη νη «επλννχκελνη» ηεο εγεζίαο ζε βάξνο ησλ δηαθσλνχλησλ, δειαδή ησλ ίδησλ. Καη ηξέκνπλ θπξηνιεθηηθά ζηελ ηδέα, δηφηη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ, πνπ εμαξηάηαη βαζηθά απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζηα ΜΜΔ, είλαη θαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηεο εθινγήο ηνπο ζηε Βνπιή. Καηαινγίδνπλ δειαδή, ζην «ζχζηεκα Σζίπξα - Αιαβάλνπ», φηη επηρεηξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ζεζκνζεηήζεη κηα ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζε άηππα ν Γ. Παπαλδξένπ ηελ πεξαζκέλε ηεηξαεηία «ππνδεηθλχνληαο», έκκεζα θπζηθά, πξνο ηα ΜΜΔ λα πξνζθαινχλ απφ ην ΠΑ΢ΟΚ ηα λεφηεξα θαη ιηγφηεξν γλσζηά έσο θαη άγλσζηα ζηειέρε θαη λα «θφβνπλ» ηνπο παιηνχο, πνπ δελ ήηαλ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Ζ κεξηθή επηηπρία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο νδήγεζε ζηε ζαθή εθινγηθή ππνρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ «πξάζηλσλ» ζηειερψλ.

255


3. ΢πκπεξάζκαηα ΚΚΔ θαη ΢ΤΝ είλαη δχν θφκκαηα ηα νπνία ζέηνπλ σο βάζε ηνπο ηα ιατθά ζηξψκαηα. Καηεβαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο, δηαδειψλνπλ, θνληξάξνληαη κε ηελ εμνπζία θαη απηφ πνπ απνθαινχκε «ζχζηεκα». Δθ πξψηεο φςεσο, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη, φηη πξφθεηηαη γηα δχν αξηζηεξά θφκκαηα, πνπ είλαη θξίκα πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα «πνιεκνχλ» καδί. ΋κσο, φπσο θαλείο ζα δεηο ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο, θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην. Καη είλαη αδχλαην ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ δχν θνκκάησλ. Γηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηφζν ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο φζν θαη ζηε δνκή ηνπ θφκκαηνο. Ο ΢ΤΝ φληαο πην πξννδεπηηθφ θφκκα, επηηξέπεη ηηο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Πξαγκαηηθά δελ κπνξψ λα θξίλσ κε βεβαηφηεηα αλ ην δεκνθξαηηθφ θιίκα πνπ εθαξκφδεηαη πξνθαιεί κεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο. Γχν πξάγκαηα είλαη ζίγνπξα: Αθελφο, αλαλεσηηθή πηέξπγα θαη αξηζηεξφ ξεχκα είλαη ζπλερψο ζηα καραίξηα. Αθεηέξνπ, ν ςεθνθφξνο δελ κπνξεί λα εκπηζηεπηεί έλα θφκκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα ιχζεη ηα εζσθνκκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα. Γηθνξνχκελεο είλαη νη απφςεηο θαη γηα ην ΚΚΔ. Ζ πνιηηηθή εζσζηξέθεηαο πνπ αθνινπζεί, ηνλ πξνζηαηεχεη ηφζν απφ εζσθνκκαηηθέο θφληξεο φζν θαη απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο. ΋κσο, κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ελφο θφκκαηνο πνπ είλαη «θιεηζηφ θιάκπ». Μία «΢έρηα» φπσο ε θα. Σζεξεδφιε ζπλεζίδεη λα ιέεη πνπ αθνινπζεί πηζηά έλα θαηαζηαηηθφ ρσξίο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο. Σν πψο ζα αμηνινγήζεη ν θφζκνο ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα αξλεηηθά ησλ θνκκάησλ, ζα θαλεί ζην ζχληνκν κέιινλ. Αλ ζε πεξηφδνπο θνηλσληθήο απνζχλζεζεο ηα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο δελ κπνξέζνπλ λα πάξνπλ θεθάιη, ηφηε δελ ζα ην θάλνπλ πνηέ.

256


Ο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΗ΢

257


ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ : Αθνινπζνχλ νη δεκνζθνπήζεηο ηνπ εμακήλνπ Οθηψβξηνο 2008- Μάξηηνο 2009 απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : -MRB -PUBLIC ISSUE -GPO -ALCO -RASS -METRON ANALYSIS -MARC -VPRC -KAPA RESEARCH Σν θεθάιαην απηφ ζπγθεληξψλεη ηα επξήκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο .Έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξφζεζε ςήθνπ γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο αιιά θαη ηηο επξσεθινγέο , ελψ ζεκαληηθά επξήκαηα παξνπζηάδνπλ νη δεκνζθνπήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ , θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη νη ζέζεηο ησλ ςεθνθφξσλ σο πξνο ηα θφκκαηα θαη ηδηαίηεξα πξνο ηνλ ΢ΤΝ . Δπίζεο , πεξηιακβάλνληαη θαη άιια επξήκαηα , πνπ αθνξνχλ ηε δηαρξνληθή πνξεία ησλ ΚΚΔ θαη ΢ΤΝ , ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο γλψκεο , ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ςεθνθφξσλ , αιιά θαη άιια επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ θαη εμεγνχλ ηε ζηάζε ησλ ςεθνθφξσλ . ΢ε κεξηθά επξήκαηα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνο ζρνιηαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ εμειίμεσλ ηεο θάζε πεξηφδνπ , ησλ εζσθνκκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη κίαο γεληθφηεξεο αλάιπζεο .

258


MRB

259


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢: MRB HELLAS S.A. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΔΛΔΤΘΔΡΟ΢ ΣΤΠΟ΢ IΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: Αληηπξνζσπεπηηθφ, βάζεη ηεο απνγξαθήο Δ΢ΤΔ 2001 ΦΤΛΟ: Άλδξεο 48,9% - Γπλαίθεο 51,1% ΖΛΗΚΗΑ: 18 θαη άλσ , πνπ έρνπλ εθινγηθφ δηθαίσκα ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: 1050 άηνκα ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ : Παλειιαδηθή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Αζηηθέο, Ζκηαζηηθέο, Αγξνηηθέο πεξηνρέο) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: 1 - 2 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2008 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: Σειεθσληθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ . Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηπραίαο επηινγήο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ- (random dialing).

260


ΚΟ Μ Μ

ΓΔ

Ν

ΑΠ

΢Η Ν

Ο Η

Ο ΢

5,6 2,5

/Γ Α

10,1

ΓΞ

΢Η ΢Α

ΤΡ Ο

2,4

Φ Α

ΑΚ

ΤΚ Ο

Μ Μ Α ΛΔ

ΚΟ

Ο

ΛΟ

ΡΑ

ΛΑ

1,5

Α

Ο Η

ΆΛ

ΛΟ ΓΟ ΗΠ

2,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

ΗΚ Ο

4,9

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

8,3

ΛΑ Ο

Α

Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

Δ

Κ

ΚΚ

Α΢ Ο

.Γ .

7,2

΢Τ ΡΗ Ε

33,8

ΚΚ Δ

Π

Ν 29,3

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,4

8,5

1,4 3,1

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

33,9

11,7 2,7

261


Πνιιέο ζπδεηήζεηο έγηλαλ κέζα ζην εμάκελν γηα ελδερφκελε ζπλεξγαζία ΠΑ΢ΟΚ –΢ΤΡΗΕΑ , ζπδεηήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ θαη εζσθνκκαηηθά πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΢ΤΝ . ΢ε γεληθέο γξακκέο ,ηα ζηειέρε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ δελ απνθιείνπλ κία πηζαλή ζπλεξγαζία , ζέηνπλ φκσο θάπνηεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο .Ζ θνηλή γλψκε ηνλ Οθηψβξην απάληεζε :

ΠΑ΢ΟΚ ΚΑΗ ΢ΤΡΗΕΑ : Να επηδηώμνπλ ζπλεξγαζία πξηλ ηηο επόκελεο εθινγέο ; 28,1

26,9

19,7

17,8

7,5

΢ΗΓΟΤΡΑ ΝΑΗ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ

ΜΑΛΛΟΝ ΌΥΗ

΢ΗΓΟΤΡΑ ΌΥΗ

ΓΞ/ΓΑ

262


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢: MRB HELLAS S.A. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΔΛΔΤΘΔΡΟ΢ ΣΤΠΟ΢ IΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: Αληηπξνζσπεπηηθφ, βάζεη ηεο απνγξαθήο Δ΢ΤΔ 2001 ΦΤΛΟ: Άλδξεο 49% - Γπλαίθεο 51% ΖΛΗΚΗΑ: 18 θαη άλσ , πνπ έρνπλ εθινγηθφ δηθαίσκα ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: 1007 άηνκα ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ : Παλειιαδηθή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Αζηηθέο, Ζκηαζηηθέο, Αγξνηηθέο πεξηνρέο) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: 5 - 6 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: Σειεθσληθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ . Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηπραίαο επηινγήο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ- (random dialing).

263


ΚΟ Μ Μ

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

Ο

9,1

4,6 3,3

ΓΞ /Γ Α

2,3

Φ Α΢ Η΢ Α

ΑΚ ΤΡ

Ο

1,7

Α

Ο Η

ΛΔ ΤΚ

2,9

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

7,7

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4

ΛΑ Ο

Α

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 6,6

΢Τ ΡΗ Ε

33,3

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 28,7

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

31

2,6 8,1 3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

36

10,6 2

264


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢: MRB HELLAS S.A. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΢πλδξνκεηηθή Έξεπλα IΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: Αληηπξνζσπεπηηθφ, βάζεη ηεο απνγξαθήο Δ΢ΤΔ 2001 ΦΤΛΟ: Άλδξεο 49% - Γπλαίθεο 51% ΖΛΗΚΗΑ: 18 θαη άλσ , πνπ έρνπλ εθινγηθφ δηθαίσκα ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: 2100 άηνκα ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ : Παλειιαδηθή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Αζηηθέο, Ζκηαζηηθέο, Αγξνηηθέο πεξηνρέο) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: 21 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ – 1 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: Πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ & θάιπεο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηψκελσλ / πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο.

265


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ 32,2 27,4

8,8

6,7

3,5

2,4

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

ΑΚ ΤΡ

ΓΞ /Γ Α

Ο

1,6

Ο

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

2,3

Φ Α΢ Η΢ Α

3,2

ΛΔ ΤΚ

4,3

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

7,6

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ 36,7 31,3

10

ΚΟ Μ Μ

Α

3,5

ΆΛ ΛΟ

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3,7

Ο ΗΚ Ο

ΛΑ Ο

Α

4,9

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,6

----------------------------------------------------------------------------------------------Καηά θαηξνχο αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ζήκεξα. Άζρεηα κε ην αλ επεξεάδεηαη απφ απηά ε πξνζσπηθή ζαο θαηάζηαζε, πνηα απφ απηά πνπ ζα ζαο δείμσ ζεσξείηε φηη είλαη ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα ; (κεζνδνινγία εξψηεζεο : πξνθσδηθνπνηεκέλε –δπλαηφηεηα 3 απαληήζεσλ ) βι. επφκελε ζειίδα

266


΢ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΥΧΡΑ΢

Πιεζσξηζκόο αθξίβεηα

74,3

Αλεξγία

61,9

Τγεία - πεξίζαιςε

29,8

Παηδεία - εθπαίδεπζε

20,1

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε

17,7

Θέκαηα δηαθάλεηαο /δηαθζνξάο

14,5

Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα

9,6

Κνηλσληθή ζύγθιηζε

9,6

Φνξνινγηθό ΢ύζηεκα

7

Δγθιεκαηηθόηεηα

6,8

Ναξθσηηθά

6,6

Οηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο

5,3

Πξνβιήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο

4,7

Μόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο

4,6

Λεηηνπξγία ησλ δεκ. Τπεξεζηώλ

3,5

Αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο

2,8

΢πγθνηλσλίεο θπθινθνξηαθό

2,1

Οηθνλνκηθή ζύγθιηζε κε ρώξεο ηεο Δ.Δ. ΢ρέζεηο θξάηνπο εθθιεζίαο Σξνκνθξαηία Άιιν Καλέλα ΓΞ/ΓΑ

2 1,6 1 1,5 0,3 1,6

267


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢: MRB HELLAS S.A. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΔΛΔΤΘΔΡΟ΢ ΣΤΠΟ΢ IΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: Αληηπξνζσπεπηηθφ, βάζεη ηεο απνγξαθήο Δ΢ΤΔ 2001 ΦΤΛΟ: Άλδξεο 48,9% - Γπλαίθεο 51,1% ΖΛΗΚΗΑ: 18 θαη άλσ , πνπ έρνπλ εθινγηθφ δηθαίσκα ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: 1005 άηνκα ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ : Παλειιαδηθή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Αζηηθέο, Ζκηαζηηθέο, Αγξνηηθέο πεξηνρέο) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: 8 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2009 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: Σειεθσληθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ. Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηπραίαο επηινγήο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ- (random dialing).

268


ΚΟ Μ Μ

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

5,1

Ο

2,8 2

2,9

ΓΞ /Γ Α

Φ Α΢ Η΢ Α

ΑΚ ΤΡ

Ο

1

Α

Ο Η

ΛΔ ΤΚ

2,5

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,6

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4,5

ΛΑ Ο

Α

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,5

΢Τ ΡΗ Ε

33,5

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 29,3

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

32,3

8,6 5 4,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

36,9

9,9 1,1

269


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢: MRB HELLAS S.A. (αξηζκφο κεηξψνπ Δ΢Ρ:3) ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΔΛΔΤΘΔΡΟ΢ ΣΤΠΟ΢ IΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: Αληηπξνζσπεπηηθφ, βάζεη ηεο απνγξαθήο Δ΢ΤΔ 2001 ΦΤΛΟ: Άλδξεο 48,9% - Γπλαίθεο 51,1% ΖΛΗΚΗΑ: 18 θαη άλσ , πνπ έρνπλ εθινγηθφ δηθαίσκα ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: 1001 άηνκα ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ : Παλειιαδηθή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Αζηηθέο, Ζκηαζηηθέο, Αγξνηηθέο πεξηνρέο) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: 4 - 5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2009 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: Σειεθσληθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ. Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηπραίαο επηινγήο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ- (random dialing).

270


ΚΟ Μ Μ

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

Ο

5,4 3,1

ΓΞ /Γ Α

2,3

Φ Α΢ Η΢ Α

ΑΚ ΤΡ

Ο

1,5

Α

Ο Η

9

ΛΔ ΤΚ

2,7

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,2

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4,7

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7,8

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,2

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

28,6 32,5

1,6 5,8 5,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,9 37,3

1,7

271


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 30,3

9,4

7,8

Ο

Ο ΗΚ Ο

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

ΑΚ ΤΡ

Ο

1,2

ΓΞ /Γ Α

1,7

1,2

4,3

Φ Α΢ Η΢ Α

3,5

ΛΔ ΤΚ

Α

5,3

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

7,8

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

27,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 33,8

10,8 4

ΚΟ Μ Μ

Α

Ο Η

1,4

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢ ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

Α

6

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

9

Ο ΗΚ Ο

31,6

272


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢: MRB HELLAS S.A. (αξηζκφο κεηξψνπ Δ΢Ρ:3) ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΔΛΔΤΘΔΡΟ΢ ΣΤΠΟ΢ IΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: Αληηπξνζσπεπηηθφ, βάζεη ηεο απνγξαθήο Δ΢ΤΔ 2001 ΦΤΛΟ: Άλδξεο 48,9% - Γπλαίθεο 51,1% ΖΛΗΚΗΑ: 18 θαη άλσ , πνπ έρνπλ εθινγηθφ δηθαίσκα ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢: 1004 άηνκα ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ : Παλειιαδηθή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Αζηηθέο, Ζκηαζηηθέο, Αγξνηηθέο πεξηνρέο) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: 4 - 5 ΜΑΡΣΗΟΤ 2009 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ: Σειεθσληθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ .Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηπραίαο επηινγήο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ- (random dialing).

273


ΚΟ Μ Μ

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

Ο

4,9 3

ΓΞ /Γ Α

1,7

Φ Α΢ Η΢ Α

ΑΚ ΤΡ

Ο

1,6

Α

Ο Η

7,7

ΛΔ ΤΚ

2,7

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,6

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4,3

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

6,7

ΛΑ Ο

Α

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,5

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,3 33,1

5 6,9

1,2

38

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

33,6

1,8

274


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 32,1

4,2

1

7,6

ΓΞ /Γ Α

ΓΔ Ν

ΑΠ Ο

ΑΚ ΤΡ

Φ Α΢ Η΢ Α

0,5

Ο

0,7

Ο

Α

2,8

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

. Ν. Γ

5,9

ΛΔ ΤΚ

8,4

7,5

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

29,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36,4

6,7

0,8

ΚΟ Μ Μ ΆΛ ΛΟ

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3,2

Α

9,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,5

Ο ΗΚ Ο

33,1

275


Οη κεηαθηλήζεηο ςεθνθφξσλ απφ ην ΠΑ΢ΟΚ πξνο ην ΢ΤΡΗΕΑ πξηλ ην εμάκελν πνπ εμεηάδνπκε ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο . Ζ ζεκαληηθφηεξε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ παξαηεξείηαη κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ , φηαλ θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ έραζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ είραλ δειψζεη ηνλ πξνεγνχκελν δηάζηεκα θνηλσληθή δηαζεζηκφηεηα . ΜΔΣΑΚΗΝΖ΢ΔΗ΢ ΠΑ΢ΟΚ ΠΡΟ΢ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 12 10 8

9

8,5

7,3

7,5

6 4

4

3,9

2

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

21 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ-1 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008

5-6 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008

ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

0

276


ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -MRB 12 10 8

8,3

7,7

8,6

8,6

8,6

8,2

6 4 2

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

22 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ-1 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008

5-6 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008

ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

0

**Σν ΚΚΔ παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφ ζηα πνζνζηά ηνπ κε ειάρηζηεο απμνκεηψζεηο .

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -MRB

14 12

11,7

10

10,6

10

9,9

8

9 7,7

6 4 2 0 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

5-6 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 22 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008 -1 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 2009

**Ο ΢ΤΡΗΕΑ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ζηαδηαθή πηψζε ζηα πνζνζηά ηνπ , πνπ είραλ ζεκεηψζεη εθξεθηηθή άλνδν απφ ηνλ πξνεγνχκελν Φεβξνπάξην (κεηά ηελ εθινγή Σζίπξα ) .

277


PUBLIC ISSUE

278


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : PUBLIC ISSUE Μεληαία εθηίκεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ρσξίο θάιπε, ζε δείγκα 1.023 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ δηαζέηεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα. Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΢ΚΑΨ θαη ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-4/10/2008.

279


ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ΢ ΔΠΗΡΡΟΖ΢ 36

35

12,5 5

Α

1

ΛΟ ΗΠ

΢Η Ν

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

2,5

Ο ΗΚ Ο

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

8

**΢ηελ ηξίηε ζέζε παξακέλεη ν ΢ΤΡΗΕΑ , ηέηαξην ην ΚΚΔ κε ζηαζεξέο δπλάκεηο .

280


Αλεμάξηεηα απφ ηηο θνκκαηηθέο ζαο πξνηηκήζεηο , ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηη γλψκε έρεηε γηα ηα αθφινπζα πνιηηηθά θφκκαηα : ζεηηθή ή αξλεηηθή ; ΓΖΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ

42

29

51

54

57

63

ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ

54

53

ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ

΢ΤΡΗΕΑ

45

41

39

ΠΑ΢ΟΚ

ΚΚΔ

Ν.Γ.

31

ΛΑΟ΢

ΓΖΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΖΓΧΝ

54

ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ

ΕΑ

Φ ΔΡ Ζ

΢

36

ΡΑ Σ

ΠΑ Π

ΑΡ ΖΓ Α

37

ΡΓ Ο

΢

ΚΑ

Α

ΑΜ ΑΝ ΛΖ ΢

49

ΑΛ ΔΚ

΢ ΚΧ ΢Σ Α

ΓΗ Χ

ΡΓ Ο

΢

Π

ΚΑ Ρ

ΑΠ

Ζ΢

ΑΝ

Σ΢

ΗΠ

ΓΡ Δ

Ο Τ

ΡΑ ΢

49

55

ΓΗ Χ

51

ΑΛ ΔΞ

48

46

29

****Σελ πεξίνδν απηή , ε θνηλή γλψκε παξνπζηάδεηαη ζεηηθή απέλαληη ζην ΢ΤΡΗΕΑ , θάηη πνπ δηαθαίλεηαη ζηελ έξεπλα γηα ηηο δεκνηηθφηεηεο . ΢εκαληηθή είλαη θαη ε ζεηηθή ςήθνο ζηνλ Αιέμε Σζίπξα .

281


TAYTOTHTA ΔΣΑΗΡΔΗΑ : PUBLIC ISSUE Μεληαία εθηίκεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ρσξίο θάιπε, ζε δείγκα 1.019 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ δηαζέηεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα. Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΢ΚΑΨ θαη ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 4-6/11/2008.

282


ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ΢ ΔΠΗΡΡΟΖ΢ 37,5

34

12 5

Α

1

ΛΟ ΗΠ

΢Η Ν

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

3

Ο ΗΚ Ο

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

7,5

283


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : PUBLIC ISSUE Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ρσξίο θάιπε , ζε δείγκα Α‟ θχκα : 1013/Β‟ θχκα : 1041 αηφκσλ ,ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ , πνπ δηαζέηεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα . Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΢ΚΑΨ θαη ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα Α’ θχκα : 2-6/12/2008 /Β’ θχκα : 15-17/12/2008

284


ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ΢ ΔΠΗΡΡΟΖ΢ 38,5 32,5

4

΢Η Ν

Α

1,5

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

3,5

ΛΟ ΗΠ

8

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

12

285


ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤ΢Ζ΢ 26

24

22 22 18

18

14

14 15

14

2-6/12/2008 15-17/12/2008 3

ΓΞ

/Γ Α

5

Κα λέ λ

α

Ό

απ

ια

ό

ην

ΛΑ

απ ηά

ίδ ην

Ο ΢

ΗΕ Α ΢Τ Ν

Π

/΢ ΤΡ

Α΢ Ο

ΚΚ

Κ

Δ

2 2

****Δλδηαθέξνληα είλαη ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκνζθφπεζεο , θαζψο δηελεξγήζεθε ζε δχν θχκαηα : ην έλα πξηλ ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη ην άιιν κεηά .Δίλαη θαλεξφ φηη νη πνιίηεο δηάθεηληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά απέλαληη ζην ΢ΤΡΗΕΑ κεηά ηα επεηζφδηα .΢ην παξαπάλσ γξάθεκα : ελψ πξηλ ηα επεηζφδηα ν ΢ΤΡΗΕΑ παξνπζηαδφηαλ σο ην θαιχηεξν θφκκα αληηπνιίηεπζεο κε 26% , κεηά ηα επεηζφδηα πέθηεη ζην 18% θαη θάησ απφ ην ΚΚΔ θαη ην ΠΑ΢ΟΚ . Σελ ίδηα ψξα ην ΚΚΔ αλεβαίλεη ζηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηψλ γηα ην θαιχηεξν θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο : απφ 14% ζε 24% .

ΓΖΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΖΓΧΝ

29

52

56

56

56

ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ

41

38

37

ΚΑ Ρ

ΑΜ ΑΝ ΛΖ ΑΛ ΢ ΔΞ ΓΗ Ζ΢ Χ ΡΓ Σ΢ Ο ΗΠ ΢ ΡΑ ΚΑ ΢ ΡΑ ΣΕ ΑΦ ΔΡ Ζ ΢

ΑΡ ΖΓ Α ΢ ΚΧ ΢Σ Α

ΑΛ ΔΚ

Α

ΑΝ ΑΠ Π ΢ ΡΓ Ο ΓΗ Χ

42

ΠΑ Π

ΓΡ Δ

Ο Τ

49

*****Μεηά ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ , εκθαλήο είλαη θαη ε πηψζε ηνπ Αιέμε Σζίπξα ζηε δεκνθηιία ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ .Αθνινπζνχλ δηαγξάκκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ πηψζε ηεο δεκνθηιίαο ηνπ Αιέμε Σζίπξα θαη ηνπ ΢ΤΝ. (Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο) .

286


ΓΖΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΛΔΞΖ Σ΢ΗΠΡΑ 60 50

51

40

42

53 39

56 51 40

38 ΘΔΣΗΚΖ

30

ΑΡΝΖΣΗΚΖ

20 10 0 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ ΠΡΗΝ ΣΑ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΑ

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ ΜΔΣΑ ΣΑ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΢ΤΝ / ΢ΤΡΗΕΑ 60 50 40

53

55

54

55

42

40

42

41 ΘΔΣΗΚΖ

30

ΑΡΝΖΣΗΚΖ

20 10 0 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ ΠΡΗΝ ΣΑ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΑ

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ ΜΔΣΑ ΣΑ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΑ

287


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : PUBLIC ISSUE Μεληαία εθηίκεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ρσξίο θάιπε, ζε δείγκα 1.023 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ δηαζέηεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα. Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΢ΚΑΨ θαη ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 7-13/1/2009.

288


ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ΢ ΔΠΗΡΡΟΖ΢ 38 33

5,5

΢Η Ν

Α

1

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

4

ΛΟ ΗΠ

8,5

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

10

289


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : PUBLIC ISSUE Μεληαία εθηίκεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ρσξίο θάιπε, ζε δείγκα 1.020 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ δηαζέηεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα. Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΢ΚΑΨ θαη ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2-8/2/2009.

290


ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ΢ ΔΠΗΡΡΟΖ΢ 38,5 34

4,5

΢Η Ν

Α

1

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

3,5

ΛΟ ΗΠ

8,5

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

10

291


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : PUBLIC ISSUE Μεληαία εθηίκεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ρσξίο θάιπε, ζε δείγκα 1.018 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ δηαζέηεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα. Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΢ΚΑΨ θαη ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 3-6/3/2009.

292


ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ΢ ΔΠΗΡΡΟΖ΢ 40 35

5

Α

1

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΗΠ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

Α

7,5

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

8,5

***Πξψηε δεκνζθφπεζε ηνπ εμακήλνπ πνπ εκθαλίδεη ηξίην θφκκα ην ΚΚΔ ζηελ εθηίκεζε ηεο εθινγηθή επηξξνήο θαη ηέηαξην ην ΢ΤΡΗΕΑ .

293


ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -PUBLIC ISSUE 12 10 8

8

8,5

8

7,5

8,5

8,5

6 4 2

Μ

Φ ΔΒ

ΡΟ

ΤΑ Ρ

ΗΟ ΢

ΑΡ ΣΗ Ο ΢

20 09

20 09

20 09 ΗΑ Ν

Ο ΤΑ ΡΗ

Ο ΢

20 08 Ο ΢ ΒΡ Η Μ

ΓΔ ΚΔ

ΔΜ ΝΟ

Ο ΚΣ

ΧΒ Ρ

ΗΟ

ΒΡ ΗΟ ΢

΢

20 08

20 08

0

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -PUBLIC ISSUE

14 12

12,5

12

12

10

10

8

10 7,5

6 4 2 0 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 2009

294


GPO

295


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : MEGA –ΔΚΠΟΜΠΖ «ΑΝΑΣΡΟΠΖ » ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Δμεηαδφκελνο πιεζπζκφο είλαη νη έιιελεο ςεθνθφξνη 18 εηψλ θαη άλσ. ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1.236 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 16, 17, 18 Οθησβξίνπ 2008. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε γξαπηνχ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

296


5,2

1,1

Γ. Ξ. /Γ

5,4

Α

Ο Η

8

ΚΟ Μ Μ

΢Η Ν

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

2

ΆΛ ΛΟ

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 6,8

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

31,5

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 26,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

28,3

12,2 9,5

2,6

33,2

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

14,3 6,3 2,3 1,3

297


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 25,8

25,5

14,2 8,1

9,6

7

Γ. Ξ. /Γ

2,9

1,6

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

2

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

3,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 29,1

29,4

16,2 9,2

8

ΚΟ Μ Μ

Α

Ο Η ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢ ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

2,3

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

3,8

298


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : MEGA –ΔΚΠΟΜΠΖ «ΑΝΑΣΡΟΠΖ » ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Δμεηαδφκελνο πιεζπζκφο είλαη νη έιιελεο ςεθνθφξνη 18 εηψλ θαη άλσ. ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1.200 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 20,21,24 Ννεκβξίνπ 2008. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε γξαπηνχ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

299


ΚΟ Μ Μ

6,5

4,2

Γ. Ξ. /Γ

1,5

Α

Ο Η

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

2,8

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,1

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

5,6

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

26,1 30,2

10,2 9,6

2,8

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

30,4 35,2

11,9 3,2 1,7

300


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 28,5

26,5

13 7,9

7,1

5,9

Γ. Ξ. /Γ

1,9

3,2

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

2,2

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

3,8

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 29,4

31,6

14,4 8,8

7,9

ΚΟ Μ Μ

Α

Ο Η ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢ ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

2,4

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

4,2

301


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : MEGA –ΔΚΠΟΜΠΖ «ΑΝΑΣΡΟΠΖ » ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Δμεηαδφκελνο πιεζπζκφο είλαη νη έιιελεο ςεθνθφξνη 18 εηψλ θαη άλσ. ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1.400 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 18,19,22 Γεθεκβξίνπ 2008. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε γξαπηνχ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

302


ΚΟ Μ Μ

6,6

Α

9,7

Ο Η

5,4

1,5

Γ. Ξ. /Γ

3,1

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

9,1

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

5,8

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

8,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

8

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

26,9 31,9

2,4 6,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

30,7 36,5

3,5 1,7

303


ΚΟ Μ Μ

7,7

2

Γ. Ξ. /Γ

2,3

Α

Ο Η

4

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

10

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

7

ΛΑ Ο

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 9

΢Τ ΡΗ ΕΑ

30

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 27

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ-ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢

29,2

10,8 6,8

1,9

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 32,3

12 4,4 2,5

304


Γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ην Γεθέκβξην κεηά ην ζάλαην ηνπ Α. Γξεγνξφπνπινπ : Πνην θόκκα ηήξεζε ηελ πην ζσζηή ζηάζε ζηα ηειεπηαία γεγνλόηα ; 23,4

21,7

21,2 16,8

7,5 5,6 3 0,8 Ν.Γ.

ΠΑ΢ΟΚ

ΚΚΔ

΢ΤΡΗΕΑ

ΛΑΟ΢

ΆΛΛΟ ΚΟΜΜΑ

ΚΑΝΔΝΑ

ΓΞ/ΓΑ

**΢ηελ εξψηεζε απηή νη ςεθνθφξνη ζεψξεζαλ πην ζσζηή ηε ζηάζε ηνπ ΚΚΔ , ελψ ζηε ρεηξφηεξε ζέζε ηνπνζέηεζαλ ην ΢ΤΡΗΕΑ , θάηη πνπ εμεγεί θαη ηελ αιιαγή ησλ ηάζεσλ γηα ηα δχν θφκκαηα .

305


Ζ Αιέθα Παπαξήγα είπε ζε δήισζή ηεο όηη ν ΢ΤΡΗΕΑ "ρατδεύεη ηνπο θνπθνπινθόξνπο". ΢πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε; 42,1 36,5

8,3

΢πκθσλώ

Μάιινλ ζπκθσλώ

6,6

Μάιινλ δηαθσλώ

6,5

Γηαθσλώ

ΓΞ/ΓΑ

Αλάιπζε κε βάζε ηελ θνκκαηηθή πξνηίκεζε 6,7

7,7

19,9 13 19

1

4,5 6,9 10,4

57,7

4,8 28,5

27,5

75

4,8 4,8

ΓΞ/ΓΑ Γηαθσλώ Μάιινλ δηαθσλώ

1

Μάιινλ ζπκθσλώ 62

6,7 7,4

50,7

20,5 Ν.Γ.

ΠΑ΢ΟΚ

ΚΚΔ

57,1

΢πκθσλώ

9,4 6,3 8,3 ΢ΤΡΗΕΑ

ΛΑΟ΢

***Παξαηεξνχκε φηη ην 50,4 % ζπκθσλεί θαη κάιινλ ζπκθσλεί κε ηε δήισζε ηεο Αιέθαο Παπαξήγα .Σν πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη ζηνπο ςεθνθφξνπο ηεο Ν.Γ. ζην 62% , ηνπ ΛΑΟ΢ ζην 57,1% θαη ηνπ ΚΚΔ ζην 50,7 % .Άξα , ε δήισζε ηεο γ.γ. ηνπ ΚΚΔ ηθαλνπνίεζε ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο δεμηάο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη .Απηή ε δήισζε ηεο Αιέθαο Παπαξήγα ζεσξήζεθε σο επίζεζε ζην ΢ΤΝ , θαζψο απνηέιεζε κία πνιχ θαιή επθαηξία λα ηνλ πιήμεη , ψζηε λα κεηψζεη ηα πνζνζηά ηνπ .

306


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : MEGA –ΔΚΠΟΜΠΖ «ΑΝΑΣΡΟΠΖ » ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Δμεηαδφκελνο πιεζπζκφο είλαη νη έιιελεο ςεθνθφξνη 18 εηψλ θαη άλσ. ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1.200 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 22,23,26 Ηαλνπαξίνπ 2009. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε γξαπηνχ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

307


ΚΟ Μ Μ

6,5

3,4

Γ. Ξ. /Γ

1,4

Α

9,2

Ο Η

3

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,8

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

5,7

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

8

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,7

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

28,1 31,7

8,8

2,2

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,1 36,3

3,4 1,6

308


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ-ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 29,5

10,7

7,6 2,1

1,3

1,2

3,7

Ο ΗΚ Ο

Γ. Ξ. /Γ

Α

7,1

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,8

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

28

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 30,8

32,4

9,7

11,8 7,8

ΚΟ Μ Μ

Α

Ο Η ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢ ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

2,3

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

4

309


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : MEGA –ΔΚΠΟΜΠΖ «ΑΝΑΣΡΟΠΖ » ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Δμεηαδφκελνο πιεζπζκφο είλαη νη έιιελεο ςεθνθφξνη 18 εηψλ θαη άλσ. ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1.400 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 19,20,21,23 Φεβξνπαξίνπ 2009. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε γξαπηνχ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

310


ΚΟ Μ Μ

6,3

3,7

Γ. Ξ. /Γ

1,7

Α

8

Ο Η

3

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,6

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

5,7

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7,2

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,7

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,4 33,6

1,7 6,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,8 37,5

3,4 1,9

311


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 32,1

5

1,7

1,3

1,3

Α

3,6

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

. Ν. Γ

6,9

Γ. Ξ. /Γ

10,1

9

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

29

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 34,5

7,4

1,8

ΚΟ Μ Μ ΆΛ ΛΟ

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3,9

Α

10,9

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

9,7

Ο ΗΚ Ο

31,2

312


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : MEGA –ΔΚΠΟΜΠΖ «ΑΝΑΣΡΟΠΖ » ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Δμεηαδφκελνο πιεζπζκφο είλαη νη έιιελεο ςεθνθφξνη 18 εηψλ θαη άλσ. ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1.400 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 26,27,30 Μαξηίνπ 2009. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε γξαπηνχ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

313


ΚΟ Μ Μ

6,2

3,2

Γ. Ξ. /Γ

1,3

Α

7,9

Ο Η

3,3

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

9

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

Α

5,5

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

28,6 33,4

8

1,8

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,3 37,7

3,7 1,5

314


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 32,4 28

5,5 1,7

1,4

2,5

Γ. Ξ. /Γ

Α

4,4

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

. Ν. Γ

6,9

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΡΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ Φ ΗΕ Α

8,8

8,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 35,2 30,4

7,5

2,7

ΚΟ Μ Μ ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

4,8

Α

9,6

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

9,2

315


ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -GPO 12 10 8

9,1

8,1

8

8,8

9

8,6

6 4 2

ΡΟ

Μ

ΑΡ ΣΗ Ο ΢

ΗΟ ΢ ΤΑ Ρ

Ο ΤΑ ΡΗ

Φ ΔΒ

ΗΑ Ν

20 09

20 09

20 09 Ο ΢

20 08 Ο ΢ ΒΡ Η Μ

ΓΔ ΚΔ

ΝΟ

Ο ΚΣ

ΔΜ

ΧΒ Ρ

ΗΟ

ΒΡ ΗΟ ΢

΢

20 08

20 08

0

ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -GPO ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 12 10

9,2

8

10

8,8

9,7

9,7

9,2

6 4 2

Ο ΢ ΑΡ ΣΗ Μ

ΗΟ ΢ ΤΑ Ρ Φ ΔΒ

ΡΟ

20 09

20 09

20 09 ΗΑ Ν

Ο ΤΑ ΡΗ

Ο ΢

20 08 Ο ΢ ΒΡ Η Μ

ΓΔ ΚΔ

ΔΜ ΝΟ

Ο ΚΣ

ΧΒ Ρ

ΗΟ

ΒΡ ΗΟ ΢

΢

20 08

20 08

0

***΋πσο ζπκβαίλεη παξαδνζηαθά , ηα πνζνζηά ηνπ ΚΚΔ γηα ηηο επξσεθινγέο είλαη ιίγν κεγαιχηεξα απφ ηα πνζνζηά ηνπ ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο .

316


ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -GPO 16 14

14,3

12

11,9

10

9,7

9,2

8

8

7,9

6 4 2 0 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 2009

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -GPO ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 18 16

16,2 14,4

14 12

12

11,8

10

10,9

9,6

8 6 4 2 0 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 2009

****Παξαηεξείηαη θαη εδψ ε ζηαδηαθή πηψζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ κέζα ζην εμάκελν .

317


ALCO

318


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 15-17 Οθησβξίνπ 2008

319


ΚΟ Μ Μ

ΓΞ /Γ Α

Ο

2,1

4,9

Α

Ο Η

ΛΔ ΤΚ

1,6

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

9,3

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4,1

ΛΑ Ο

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,8

΢Τ ΡΗ ΕΑ

32,5

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 27,2

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,1

15,2

8,7 4,2

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

34,7

10,3 1,9 2,5

320


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 11-13 Ννεκβξίνπ 2008

321


ΚΟ Μ Μ

ΓΞ /Γ Α

Ο

8 2,3

4,8

Α

Ο Η

ΛΔ ΤΚ

1,3

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,4

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4

ΛΑ Ο

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 26,8

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

30,3

15,4

4,9

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,2 36,4

9,6 1,6 2,8

322


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 26-28 Ννεκβξίνπ 2008

323


ΚΟ Μ Μ

ΓΞ /Γ Α

Ο

7,8 2,5

4,6

Α

Ο Η

ΛΔ ΤΚ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

1,5

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

9,1

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

3,8

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,6

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

26,2 30,7

14,1

5,7

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

31,4 36,8

9,3 1,8 3

324


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.003 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 9-11 Γεθεκβξίνπ 2009

325


ΚΟ Μ Μ

ΓΞ /Γ Α

Ο

1,8

4,7

Α

Ο Η

ΛΔ ΤΚ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

2,8

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

9,3

4

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

26,6 31,4

14

4

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

37

31,4

8,9 3,3 2,1

326


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 7-9 Ηαλνπαξίνπ 2009

327


ΚΟ Μ Μ

ΓΞ /Γ Α

Ο

2,9

4,6

Α

Ο Η

8,4

ΛΔ ΤΚ

1,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

9,2

΢

3,9

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α 7,1

ΛΑ Ο

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,8

΢Τ ΡΗ ΕΑ

33,2

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 28,2

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

31,2

12,7

5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

36,7

1,4 3,4

328


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 28-30 Ηαλνπαξίνπ 2009

329


ΚΟ Μ Μ

4,7

Α

Ο Η

7,6

Ο ΓΞ /Γ Α

ΛΔ ΤΚ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

2,9

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,8

4

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

6,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,5

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

27,8 31,9

11,7

2,1 5,6

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,6 37,4

3,4 3,2

330


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 9-13 Φεβξνπαξίνπ 2009

331


ΚΟ Μ Μ

ΓΞ /Γ Α

Ο

2,8

4,6

Α

Ο Η

7,3

ΛΔ ΤΚ

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

2,1

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,5

4

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

6,3

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,3

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

28,4 33

11,7

4,4

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

33 38,3

2,4 3,3

332


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : ALCO Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πξψην Θέκα Σχπνο: Πνζνηηθή (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ) Γείγκα: 1.000 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα Υξφλνο: 18-20 Μαξηίνπ 2009 ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ 32,6 28,1

11 5,6 2,2

ΓΞ /Γ Α

Ο

2,2

Ο ΗΚ Ο

ΛΔ ΤΚ

4,5

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

5,8

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ 38 32,8

5,2

ΚΟ Μ Μ

Α

2,6

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

2,6

Ο ΗΚ Ο

Α

6,8

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

9,3

333


Σα παξαθάησ επξήκαηα , εθηφο απφ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ , θαζψο δείρλνπλ ηελ ζπληεξεηηθή αλαδίπισζε ηεο θνηλήο γλψκεο , εμεγνχλ θαη ηελ εθινγηθή θαζίδεζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ : Ζ θνηλή γλψκε θαίλεηαη λα ζηξέθεηαη πξνο ην ζπληεξεηηζκφ θαη λα αλαδεηά πεξηζζφηεξα κέηξα θαηαζηνιήο .Απηή ε ζηξνθή δελ επλνεί ηα πνζνζηά ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ , γηαηί ηα πεξηζζφηεξα κέηξα θαηαζηνιήο ηνλ βξίζθνπλ αληίζεην .

Να παξεκβαίλεη ή όρη ε αζηπλνκία γηα εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ζηα παλεπηζηήκηα ;

ΓΞ; 5,5 ΌΥΗ; 18,7

ΝΑΗ ; 75,8

334


Υξεηάδνληαη ή όρη ζθιεξόηεξα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ;

ΓΞ; 4 ΌΥΗ; 18,5

ΝΑΗ ; 77,5

΢πκθσλείηε ή όρη γηα επηπιένλ πνηλή ζε όζνπλ παξαλνκνύλ κε θνπθνύια ;

ΓΞ; 5,4

Γηαθσλώ ; 32,6

΢πκθσλώ; 62

335


0 8,4

6 7,6

Μ

Τ

Ο ΢

ΗΟ ΢ ΑΡ ΣΗ

ΤΑ Ρ

ΗΟ

ΡΗ Ο Τ Ο ΤΑ Ρ ΡΟ

ΗΑ Ν

ΝΟ ΤΑ

20 09

20 09

20 09

20 09

20 08

9,2 8,8

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009

8,9

Φ ΔΒ

28 -3 0

ΗΑ

Ο ΢

9,3

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

9,3

79

ΒΡ Η

9,1

28-30 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2009

9,6

Μ

20 08

8,4

7-9 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2009

8

ΓΔ ΚΔ

ΒΡ ΗΟ Τ

20 08

20 08 9,3

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

10,3

ΝΟ ΔΜ

΢

ΒΡ ΗΟ Τ

ΗΟ 8

26-28 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008

26 -2 8

ΝΟ ΔΜ

ΧΒ Ρ 10

11-13 ΝΟΔΜΒΡΗΟY 2008

10

ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008

11 -1 3

Ο ΚΣ

ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -ALCO

12

8,5 9,3

6

4

2

0

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -ALCO

12

7,3 6,8

4

2

336


RASS

337


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : RASS Αλάζεζε: Δθεκεξίδα „ΣΟ ΠΑΡΟΝ‟. Πεξίνδνο έξεπλαο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 3 έσο θαη 6 Ννεκβξίνπ 2008. Σχπνο έξεπλαο: Tειεθσληθή έξεπλα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε λνηθνθπξηά. Πιεζπζκφο έξεπλαο: ΋ινη νη Έιιελεο εθινγείο, κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο. Μέγεζνο δείγκαηνο θαη πεξηνρή έξεπλαο: 2.002 ζπλεληεχμεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ΢πιινγή ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο, κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα CATI .

338


ΚΟ Μ Μ

1,1

4,6

Α

Ο Η

2,9

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,3

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

4,1

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,4

΢Τ ΡΗ ΕΑ

35,2

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 31,2

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

31,6

8,6 10,1

3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

35,7

9,7 3,3 1,2

339


Πνην είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ρψξα ; (απζφξκεηε απάληεζε )

΢ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΥΧΡΑ΢ 43

Οηθνλνκία ρώξαο 20

Αλεξγία 9,5

Αθξίβεηα

7,6

Γηαθζνξά 4,3

Φηώρεηα

3,1

Καθή δεκόζηα δηνίθεζε Πνιηηηθό ζύζηεκα Υακεινί κηζζνί -ζπληάμεηο

2,6 2,5 6,1

Άιιν Καλέλα

0,7

ΓΑ

0,6

****Οη πνιίηεο , φπσο απνδεηθλχεηαη ,δίλνπλ κεγάιν ξφιν ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε , απμάλεηαη ν θφβνο ηνπο , θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ .Άξα , αλαδεηθλχεηαη άιινο έλαο ιφγνο πηψζεο ησλ πνζνζηψλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ .

340


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : RASS Αλάζεζε: Δθεκεξίδα „ΣΟ ΠΑΡΟΝ‟. Πεξίνδνο έξεπλαο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 15 έσο θαη 18 Γεθεκβξίνπ 2008. Σχπνο έξεπλαο: Tειεθσληθή έξεπλα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε λνηθνθπξηά. Πιεζπζκφο έξεπλαο: ΋ινη νη Έιιελεο εθινγείο, κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο. Μέγεζνο δείγκαηνο θαη πεξηνρή έξεπλαο:2.001 ζπλεληεχμεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. ΢πιινγή ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο, κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα CATI .

341


ΚΟ Μ Μ

0,8

5

Α

7

Ο Η

3,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,9

΢

4,4

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

6,2

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,8

΢Τ ΡΗ ΕΑ

34,7

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 30,5

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

33,3

11,6

2,2

37,9

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

3,6 0,9

342


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : RASS Αλάζεζε: Δθεκεξίδα „ΣΟ ΠΑΡΟΝ‟. Πεξίνδνο έξεπλαο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 19 έσο θαη 23 Ηαλνπαξίνπ 2009 . Σχπνο έξεπλαο: Tειεθσληθή έξεπλα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε λνηθνθπξηά. Πιεζπζκφο έξεπλαο: ΋ινη νη Έιιελεο εθινγείο, κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο. Μέγεζνο δείγκαηνο θαη πεξηνρή έξεπλαο:2.001 ζπλεληεχμεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. ΢πιινγή ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο, κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα CATI . ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ 33,4

10,7

Α

7,1

4,3

2,8

2,1

1

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

7,5

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

31,1

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ 37,7

4,9

ΚΟ Μ Μ

Α

1,1

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3,2

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

Α

8

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,5

Ο ΗΚ Ο

35

343


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : RASS Αλάζεζε: Δθεκεξίδα „ΣΟ ΠΑΡΟΝ‟. Πεξίνδνο έξεπλαο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 23 έσο θαη 26 Φεβξνπαξίνπ 2009. Σχπνο έξεπλαο: Σειεθσληθή έξεπλα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε λνηθνθπξηά. Πιεζπζκφο έξεπλαο: ΋ινη νη Έιιελεο εθινγείο, κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο. Μέγεζνο δείγκαηνο θαη πεξηνρή έξεπλαο:2.002 ζπλεληεχμεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. ΢πιινγή ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο, κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα CATI .

344


ΚΟ Μ Μ

0,8

5,3

Α

6,9

Ο Η

3,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,2

΢

4,7

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

6,1

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,3

΢Τ ΡΗ ΕΑ

34,7

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 30,8

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

34,2

10,6

2,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

38,6

3,6 0,9

345


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 32,4

11,3

Α

7,2

4,3

3,1

2,7

1,5

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

7,8

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

29,7

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36,9

4,9

1,7

ΚΟ Μ Μ ΆΛ ΛΟ

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3,5

Α

8,2

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,9

Ο ΗΚ Ο

33,9

346


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : RASS Αλάζεζε: Δθεκεξίδα „ΣΟ ΠΑΡΟΝ‟. Πεξίνδνο έξεπλαο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 17 έσο θαη 20 Μαξηίνπ 2009. Σχπνο έξεπλαο: Σειεθσληθή έξεπλα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε λνηθνθπξηά. Πιεζπζκφο έξεπλαο: ΋ινη νη Έιιελεο εθινγείο, κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο. Μέγεζνο δείγκαηνο θαη πεξηνρή έξεπλαο:2.003 ζπλεληεχμεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. ΢πιινγή ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο, κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα CATI .

347


ΚΟ Μ Μ

1,2

4,9

Α

6,8

Ο Η

3,1

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,1

΢

4,4

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

6

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,2

΢Τ ΡΗ ΕΑ

34,9

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 30,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

34,2

10,7

2,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

38,6

3,5 1,4

348


ΚΟ Μ Μ

0,9

5,8

Α

9

Ο Η

3,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,1

΢

5,1

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

7,9

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,1

΢Τ ΡΗ ΕΑ

33,8

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 29,6

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢

32,1

11,6

2,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36,6

3,6 1

349


ΜΔΣΑΚΗΝΖ΢ΔΗ΢ ΠΑ΢ΟΚ ΠΡΟ΢ ΢ΤΡΗΕΑ 12 10 8

7,8

6

5,4

5,5 4,2

4 2 0 ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΜΔΣΑΚΗΝΖ΢ΔΗ΢ Ν.Γ. ΠΡΟ΢ ΢ΤΡΗΕΑ 12 10 8 6 4 2

2,7 1,5

1,6

1,4

0 ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

350


ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -RASS 12 10

8,9

8,3

8

8,5

8,2

8,1

6 4 2

ΑΡ ΣΗ Ο ΢ Μ

ΗΟ ΢ Φ ΔΒ

ΡΟ

ΤΑ Ρ

Ο ΤΑ ΡΗ ΗΑ Ν

20 09

20 09

20 09 Ο ΢

20 08 Ο ΢ ΒΡ Η Μ

ΓΔ ΚΔ

ΝΟ

ΔΜ

ΒΡ ΗΟ ΢

20 08

0

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -RASS

12 10

9,7

8

8 7

6,9

6

6,8

4 2 0 ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009

351


METRON ANALYSIS

352


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : METRON ANALYSIS Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : ANT1 Σχπνο έξεπλαο:Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα Γεσγξαθηθή θάιπςε: Παλειιαδηθή Μέγεζνο δείγκαηνο: 1004 άηνκα 18 εηψλ θαη άλσ. Υξφλνο δηεμαγσγήο : Γηεμήρζε ζηηο 27-28/10/2008 .

353


ΚΟ Μ Μ

1,5 6,5

5

5,2

4

ΓΞ /Γ Α

8,8

Α

Ο Η

3,4

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

7,9

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

4,2

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΓΔ ΡΟ ΓΔ Θ Α Ν Φ ΔΥ Ζ Φ Ο ΗΕ ΤΝ ΑΝ ΑΠ Ο Φ Α΢ Η΢ ΔΗ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 6,7

΢Τ ΡΗ ΕΑ

32,5

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 27,6

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

30,1

3,5 2,6

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

35,5

10,3 1,8

354


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : METRON ANALYSIS Σχπνο έξεπλαο: Σεηξακεληαία ζπλδξνκεηηθή πνζνηηθή έξεπλα κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε λνηθνθπξηά κε ρξήζε θάιπεο θαη εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηειάκβαλε θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο. Πεξηνρή έξεπλαο: Σν ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ λήζσλ Αηγαίνπ - Ηνλίνπ. Μέγεζνο δείγκαηνο: Σν ζρεδηαζζέλ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 2.200 θαη ην επηηεπρζέλ 2.216 πνιίηεο-ςεθνθφξνη ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ. Υξφλνο δηεμαγσγήο : Ζ έξεπλα πεδίνπ δηεμήρζε απφ 05 Ννεκβξίνπ έσο 30 Ννεκβξίνπ 2008. Πξφζεζε ςήθνπ : Οη εξσηψκελνη ζπκπιήξσζαλ έληππν εξσηεκαηνιφγην θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηνπνζέηεζαλ ζε θάιπε ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ εξεπλεηή. Σν έληππν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηα θφκκαηα κε θνηλνβνπιεπηηθή παξνπζία θαη ηα αθφινπζα θφκκαηα: Έλσζε Κεληξψσλ, Γεκνθξαηηθή Αλαγέλλεζε θαη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη, ελψ ν εξσηψκελνο ζπκπιήξσλε ν ίδηνο ηπρφλ πξνηίκεζε ζε θφκκαηα εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαζψο θαη απαληήζεηο φπσο “Λεπθφ”, “Άθπξν”, “Γελ έρσ απνθαζίζεη”, “Γελ απαληψ”.

355


ΚΟ Μ Μ

5,4

Ο 1,6 3,1

2,8

ΓΑ

ΝΔ ΑΝ ΝΑ ΑΠ Ο Φ Α΢ Η΢ ΣΟ Η

Ο -Κ Α

ΛΔ ΤΚ

1,1

Α

Ο Η

9,5

ΑΚ ΤΡ

2,5

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

7,7

΢

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

4,9

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

8,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

6,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,4 34,9

2,7 4,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,9 39

1,2

356


Απζφξκεηεο αλαθνξέο – κία απάληεζε : ΣΟ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 34,2

Οηθνλνκηθό 14,5

Αθξίβεηα

13,6

Αλεξγία 5,6

Αζθαιηζηηθό -ζπληαμηνδνηηθό Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε

3,9

Μέιινλ -απνθαηάζηεζε παηδηώλ

3,6

Τγεία

3,4 2,6

Παηδεία

2

Αγξνηηθά πξνβιήκαηα

1,5

Οξγάλσζε θξάηνπο-δηαθζνξά

3,1

Άιιν

11

Καλέλα 0,9

ΓΞ/ΓΑ

Απζφξκεηεο αλαθνξέο – κία απάληεζε : ΣΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ΢ ΥΧΡΑ΢ 34,7

Οηθνλνκία 23,4

Αλεξγία

20,7

Αθξίβεηα 4,5

Γηαθζνξά Γηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε

4

Παηδεία

2,8

Δμσηεξηθή πνιηηηθή -΢θνπηαλό

1,4

Γηαθπβέξλεζε θξάηνπο

1,4

Τγεία -ηαηξηθή πεξίζαιςε

1,3

Αζθαιηζηηθό -ζπληαμηνδνηηθό

1,3 4,1

Άιιν Καλέλα

0,2

ΓΞ/ΓΑ

0,3

357


10 δεκνθηιέζηεξνη έιιελεο πνιηηηθνί -ζεηηθέο θαη κάιινλ ζεηηθέο γλώκεο 89,3 63,6

63,1

59,4

57,1

56,9

53,5

53,4

52,8

Κά ξν ιν οΠ Νη απ θή νύ ηα ιηα ο Απ ο Κα όζ θι ακ ην ιν άλ ο εο Κα θι ακ άλ εο Λη άλ α Κα Φ λέ ώ ιε θε Γε λλ εκ Αι αη έμ ά εο Δπ Σζ άγ ίπ γε ξα ιν ο ο Βε λ Γη ηδέ ώ ιν ξγ Γε ο νο κή ΢ν ηξ εο πθ ιηά Αβ ο ξα κό Νη πν όξ πι α Μ νο πα θν γη άλ λε

64,6

***Παξαηεξνχκε φηη αλάκεζα ζηνπο 10 δεκνθηιέζηεξνπο έιιελεο πνιηηηθνχο , ηελ ηέηαξηε ζέζε έρεη ε Ληάλα Καλέιε (ΚΚΔ ), ηελ νπνία ςάρλακε γηα έλα κήλα γηα κία ξεκαδνζπλέληεπμε θαη δελ καο απάληεζε πνηέ , ελψ δχν ζέζεηο κεηά βξίζθεηαη ν Αιέμεο Σζίπξαο (΢ΤΝ ).

358


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : METRON ANALYSIS Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : ANT1 Σχπνο έξεπλαο:Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα Γεσγξαθηθή θάιπςε: Παλειιαδηθή Μέγεζνο δείγκαηνο: 1004 άηνκα 18 εηψλ θαη άλσ. Υξφλνο δηεμαγσγήο : Γηεμήρζε ζηηο 01-03/12/2008.

359


ΚΟ Μ Μ

5,5

Α

9,5

Ο Η

2,5

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

7,7

΢

4,95

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

8,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

6,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,4 34,9

11,55

1,3

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

39

32,8

2,8 1,5

360


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : METRON ANALYSIS Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : ANT1 Σχπνο έξεπλαο:Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα Γεσγξαθηθή θάιπςε: Παλειιαδηθή Μέγεζνο δείγκαηνο: 1000 άηνκα 18 εηψλ θαη άλσ. Υξφλνο δηεμαγσγήο : Γηεμήρζε ζηηο 16-21/01/2009 .

361


ΚΟ Μ Μ

5,5

Α

8,3

Ο Η

3,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8

΢

4,6

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΑΚ Α ΤΡ Ο -Λ ΔΤ ΚΟ ΓΔ Θ Α Φ Ζ ΑΝ Φ ΗΕ ΑΠ Α Ο Φ Α΢ Η΢ ΣΟ Η

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

6,8

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

26,8 31,3

9,5

1,2 4,6

3,8

5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

37,3

31,9

1,4

362


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : METRON ANALYSIS Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : ANT1 Σχπνο έξεπλαο:Παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα Γεσγξαθηθή θάιπςε: Παλειιαδηθή Μέγεζνο δείγκαηνο: 1005 άηνκα 18 εηψλ θαη άλσ. Υξφλνο δηεμαγσγήο : Γηεμήρζε ζηηο 01-05/02/2009 .

363


ΚΟ Μ Μ

5

Α

8,6

Ο Η

3,8

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,3

΢

4,2

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

7,3

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,1

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 27,6

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

31,2

17,3

1,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,4 36,6

4,5 1,8

364


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δπσλπκία εηαηξείαο : METRON ANALYSIS Γεκνζίεπζε : Ζκεξεζία Σχπνο έξεπλαο: Σεηξακεληαία ζπλδξνκεηηθή πνζνηηθή έξεπλα κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε λνηθνθπξηά κε ρξήζε θάιπεο θαη εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηειάκβαλε θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο. Πεξηνρή έξεπλαο: Σν ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ λήζσλ Αηγαίνπ - Ηνλίνπ. Μέγεζνο δείγκαηνο: Σν επηηεπρζέλ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 2.213 πνιίηεοςεθνθφξνη ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ . Υξφλνο δηεμαγσγήο : Ζ έξεπλα πεδίνπ δηεμήρζε απφ 06 Μαξηίνπ έσο 29 Μαξηίνπ 2009.

365


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ ΜΔ ΑΝΑΓΧΓΖ ΢ΣΑ ΔΓΚΤΡΑ 39,7 34,3

5,7

3,9

0,8

Ο ΗΚ Ο

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

Α

6,9

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,7

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ ΜΔ ΑΝΑΓΧΓΖ ΢ΣΑ ΔΓΚΤΡΑ ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36,4

8,5

6,3

3,6

3,2

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ Α

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,9

Ο ΗΚ Ο

33,1

366


8,3

20 09

9,5

20 09

8

Ο ΢

ΗΟ ΢

ΗΟ ΢

ΑΡ ΣΗ Ο ΢

ΤΑ Ρ

Μ

ΡΟ

Ο ΢

Ο ΢

Ο ΤΑ ΡΗ

ΒΡ Η

20 09

20 09

20 09

20 08

20 08

20 08

8

ΑΡ ΣΗ

ΤΑ Ρ

Φ ΔΒ

ΗΑ Ν

Μ

ΒΡ ΗΟ ΢

΢

7,7

Μ

ΡΟ

20 09

20 08

9,5

Ο ΢

Ο ΢

10,3

Φ ΔΒ

ΒΡ Η

ΔΜ

ΓΔ ΚΔ

ΝΟ

ΗΟ

7,7

Ο ΤΑ ΡΗ

Μ

20 08

20 08

ΧΒ Ρ

7,9

ΗΑ Ν

ΓΔ ΚΔ

ΒΡ ΗΟ ΢

΢

10

ΔΜ

ΗΟ

Ο ΚΣ 8

ΝΟ

ΧΒ Ρ

Ο ΚΣ

ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -METRON ANALYSIS

12

10

8,3 8,7

6

4

2

0

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -METRON ANALYSIS

12

8,6

6 6,9

4

2

0

367


MARC

368


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δηαηξεία : MARC Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πήγαζνο εθδνηηθή Α.Δ. Μεζνδνινγία: CATI Έξεπλα Πεδίνπ: 31/10-04/11/08 Πεξηνρή: Παλειιαδηθά Γείγκα: 1.003 άηνκα, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, κε δηθαίσκα ςήθνπ

369


ΚΟ Μ Μ

2,1

5,4

Α

Ο Η

2,2

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,6

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ ΑΚ Μ Α ΤΡ Ο -Λ ΔΤ ΑΝ ΚΟ ΑΠ Ο Φ Α΢ Η΢ ΣΟ Η

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

4,8

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,7

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,2 32,9

8,9 4,8 7,4

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,8 37

10 2,5 2,4

370


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δηαηξεία : MARC Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πήγαζνο εθδνηηθή Α.Δ. Μέγεζνο δείγκαηνο: 1964 λνηθνθπξηά Υξνληθφ δηάζηεκα: 2-5 Γεθεκβξίνπ 2008 Πεξηνρή δηεμαγσγήο: Παλειιαδηθή θάιπςε Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο βάζεη ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ

371


ΚΟ Μ Μ

3

5

Α

9,2

Ο Η

2,3

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

8,18

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α ΤΚ Ο -Α ΚΤ ΑΝ ΡΟ ΑΠ Ο Φ Α΢ Η΢ ΣΟ Η

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

4

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,2

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

34,1 28,9

8,1 4,2 7,8

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ ΜΔ ΑΝΑΓΧΓΖ

38,75 32,84

2,61 3,41

372


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δηαηξεία : MARC Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πήγαζνο εθδνηηθή Α.Δ. Μέγεζνο δείγκαηνο: 1005 λνηθνθπξηά Υξνληθφ δηάζηεκα: 9-14 Ηαλνπαξίνπ 2009 Πεξηνρή δηεμαγσγήο: Παλειιαδηθή θάιπςε Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο βάζεη ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ

373


ΚΟ Μ Μ

1,5

4,3

Α

8,5

Ο Η

1,6

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,3

΢

3,8

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,4

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

30,4 35

5,5 7,2

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ ΜΔ ΑΝΑΓΧΓΖ

34,2 39,4

1,8 1,7

374


***Βιέπνπκε ηελ θνηλή γλψκε λα δηάθεηηαη αξλεηηθά απέλαληη ζηνλ πξφεδξν ηνπ ΢ΤΝ (Ηαλνπάξηνο) .Ζ αξλεηηθή απηή ζηάζε θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ , φηαλ ν ΢ΤΝ θαηεγνξήζεθε φηη δελ θαηαδίθαζε επζέσο ηα επεηζφδηα , θαζψο θαη ζε εζσθνκκαηηθά πξνβιήκαηα , ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έμαξζε απηήλ ηελ πεξίνδν . Ση γλώκε έρεηε γηα ηνλ Αιέμε Σζίπξα;

ΓΞ/ΓΑ; 8,1

Θεηηθή&κάιινλ ζεηηθή; 32,5 Αξλεηηθή&κάιινλ αξλεηηθή; 59,3

375


***Ζ νηθνλνκία είλαη απηή πνπ απαζρνιεί θαηά έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνπο πνιίηεο , φπσο δείρλεη άιιε κία δεκνζθφπεζε . Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα ηξία ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ρώξα ; 77,7

Οηθνλνκία 50,8

Αλεξγία 37,6

Παηδεία - εθπαίδεπζε 19,1

Βηνηηθό επίπεδν -εηζόδεκα -αθξίβεηα

16,5

Δγθιεκαηηθόηεηα Τγεία - πεξίζαιςε

13,9

Γηαθζνξά - δηαπινθή -ζθάλδαια

12,9

Ζ θνηλσληθή αλαηαξαρή

12,8

Σα εζληθά ζέκαηα

11,8

Αζθαιηζηηθό

4

Λεηηνπξγία ησλ ζεζκώλ

3,2

Αγξνηηθά πξνβιήκαηα

2,5

Πεξηβάιινλ

2,2

376


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δηαηξεία : MARC Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πήγαζνο εθδνηηθή Α.Δ. Μέγεζνο δείγκαηνο: 1007 λνηθνθπξηά Υξνληθφ δηάζηεκα: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2009 Πεξηνρή δηεμαγσγήο: Παλειιαδηθή θάιπςε Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο βάζεη ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ

377


ΚΟ Μ Μ

1,3

4,6

Α

8

Ο Η

2,4

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,2

΢

4,1

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

7,1

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,3

΢Τ ΡΗ ΕΑ

43,2

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 38,3

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

34,6

3,8 9,1

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

39

2,7 1,5

378


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ -ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 31,7

8,9

Α

11,4 5,3

3,2

2,1

1,3

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

7,4

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΚΟ Μ Μ ΛΔ Α Τ ΑΓ ΚΟ ΗΔ -Α ΤΚ ΚΤ ΡΗ ΡΟ Ν Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

28,7

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ - ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36

10,1 6

ΚΟ Μ Μ

Α

1,5

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

΢

Ο Η

3,6

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8,4

Ο ΗΚ Ο

32,6

379


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Δηαηξεία : MARC Δληνιέαο δεκνζθφπεζεο : Πήγαζνο εθδνηηθή Α.Δ. Μέγεζνο δείγκαηνο: 1007 λνηθνθπξηά Υξνληθφ δηάζηεκα: 21-24 Μαξηίνπ 2009 Πεξηνρή δηεμαγσγήο: Παλειιαδηθή θάιπςε Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο βάζεη ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ

380


ΚΟ Μ Μ

4,6

Α

7,3

Ο Η

2,9

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,5

΢

4,1

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

6,5

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,5

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

29,7 34,8

12,9

1,6

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

33,5 39

3,3 1,8

381


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ-ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 32 28,3

13

Α

5,1

3,7

1,7

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

8

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

8,2

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ - ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36,1 32

1,9

ΚΟ Μ Μ ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

4,1

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

. Ν. Γ

5,8

Α

9,2

9

382


9,2 8,5

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009

8

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

8,3

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

10

8,18

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

10 8,6

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

31 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ-4 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008

8

31 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ-4 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008

ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -MARC

12

10

8,2 8,5

6

4

2

0

ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ -MARC

12

8

6 7,3

4

2

0

383


VPRC

384


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : VPRC ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1199 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 18 Οθησβξίνπ -17 Ννεκβξίνπ 2008. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Πνζνηηθή έξεπλα , κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζηα λνηθνθπξηά ησλ εξσηψκελσλ θαη ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θάιπεο . ΠΔΡΗΟΥΖ : Σν ζχλνιν ηεο ρψξαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λήζσλ Ηνλίνπ θαη Αηγαίνπ . ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ : Γεληθφο πιεζπζκφο 18 εηψλ θαη άλσ .

385


ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ 37 32,5

13

ΛΟ ΗΠ

΢

Α

1

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

4

ΛΑ Ο

Ο Η

4,5

΢Η Ν

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

.

8

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ - ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 36 30

13

Α

2

ΛΟ ΗΠ

΢

5

ΛΑ Ο

Ο Η ΢Η Ν

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΚΚ Δ

5,5

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

8,5

386


****Ο θπξίαξρνο θαλέλαο βξίζθεηαη κπξνζηά θαη ζε απηφ ην εχξεκα . ΋κσο ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη κεηά απφ απηφλ έξρεηαη ν πξφεδξνο ηεο θ.ν. ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ , Αιέθνο Αιαβάλνο .Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνηλή γλψκε ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαγλψξηζε ζηνλ Αιέθν Αιαβάλν ηε καρεηηθφηεηά ηνπ θαη ηνλ αλέδεημε πην πάλσ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο , Γηψξγν Παπαλδξένπ. Πνηνο αζθεί θαιύηεξε αληηπνιίηεπζε απέλαληη ζηνλ Κ. Καξακαλιή ; 23 18

17 14

ΓΞ /Γ Α

ΔΝ

Α΢

7

ΚΑ Ν

ΖΓ Α

9

ΠΑ ΠΑ Ρ

ΗΠ ΡΑ ΢ Σ΢

Ο Τ ΓΡ Δ

ΠΑ ΠΑ Ν

ΗΕ Δ ΒΔ Ν

ΑΛ ΑΒ

ΑΝ

Ο ΢

ΛΟ ΢

11

387


ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ : VPRC ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΑΤΓΖ θαη «TV ΥΧΡΗ΢ ΢ΤΝΟΡΑ» - TVXS ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1006 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 11-12 θαη 15-16 Γεθεκβξίνπ 2008. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Πνζνηηθή έξεπλα , κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζηα λνηθνθπξηά ησλ εξσηψκελσλ θαη ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θάιπεο . ΠΔΡΗΟΥΖ : Σν ζχλνιν ηεο ρψξαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λήζσλ Ηνλίνπ θαη Αηγαίνπ . ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ : Γεληθφο πιεζπζκφο 18 εηψλ θαη άλσ .

388


ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ 37,5 31

5

΢Η Ν

Α

1,5

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

4,5

ΛΟ ΗΠ

8,5

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

12

389


*****Παξαηεξνχκε φηη ε κεγαιχηεξε εθινγηθή επηξξνή ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ βξίζθεηαη ζηηο ειηθίεο 18 έσο 44 .Απηέο νη ειηθίεο είλαη πνπ εληζρχνπλ ζεκαληηθά ην ΢ΤΡΗΕΑ , θαζψο ηα πξνβιήκαηά ηνπο είλαη νμπκέλα θαη ε απνγνήηεπζή ηνπο απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κεγάιε .

20 18

19

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΢ΤΡΗΕΑ θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία %

16

16

14

13

12

11,5

10 8

8

6 4

3,5

2 0 18-24 εηώλ

25-34 εηώλ

35-44 εηώλ

45-54 εηώλ

55-64 εηώλ

65 +

390


Πνηα είλαη ε γλώκε πνπ έρεηε ζρεκαηίζεη γηα ην ζάλαην ηνπ καζεηή ζηα Δμάξρεηα ; 13

24

19

13 3

14 5

ΓΞ/ΓΑ

38

67

ήηαλ αηύρεκα ιόγσ εμνζηξαθηζκνύ

1 80

84

ΚΚΔ

΢ΤΡΗΕΑ

ήηαλ δνινθνλία

38

ΠΑ΢ΟΚ

Ν.Γ.

***θαηά ςήθν ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 16/09/2007

Σα βίαηα επεηζόδηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζε άιιεο πόιεηο κεηά ην ζάλαην ηνπ καζεηή είλαη : 13

2

2

25 19 71

84

ΓΞ/ΓΑ Γηθαηνινγεκέλα

1

Αδηθαηνιόγεηα

73 54 28

ΠΑ΢ΟΚ

Ν.Γ.

ΚΚΔ

16 ΢ΤΡΗΕΑ

***θαηά ςήθν ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 16/09/2007

391


Δθθξάζηεθε ηψξα ηειεπηαία απφ θάπνηνπο ε άπνςε φηη ε δξάζε ησλ ιεγφκελσλ «θνπθνπινθφξσλ » είρε ηε δηαθξηηηθή πνιηηηθή θάιπςε ηνπ θφκκαηνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Αιέθνπ Αιαβάλνπ .Πφζν πεηζηηθή ζεσξείηαη εζείο ηελ άπνςε απηή ; ΡΟΛΟ΢ ΢ΤΡΗΕΑ : 40

18

16

14

12

Πνιύ πεηζηηθή

Αξθεηά πεηζηηθή

Όρη θαη ηόζν πεηζηηθή

Καζόινπ πεηζηηθή

ΓΞ/ΓΑ

******Σν 28 % απάληεζε φηη ζεσξεί πνιχ εψο αξθεηά πεηζηηθή ηελ άπνςε φηη ππήξρε πνιηηηθή θάιπςε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηε δξάζε ησλ «θνπθνπινθφξσλ ». Σα πνζνζηά απηά βξίζθνληαη ζηνπο ςεθνθφξνπο ηεο Ν.Γ. ζην 48 % θαη ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ ΚΚΔ ζην 25 % .

Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ ΢ΤΡΗΕΑ : 13

11

6

8

41 66 19

ΓΞ/ΓΑ 1

86

Με πεηζηηθή Πεηζηηθή

48 25

13 ΠΑ΢ΟΚ

8 Ν.Γ.

ΚΚΔ

΢ΤΡΗΕΑ

***θαηά ςήθν ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 16/09/2007 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

392


ΔΣΑΗΡΔΗΑ : VPRC ΔΝΣΟΛΔΑ΢ ΓΖΜΟ΢ΚΟΠΖ΢Ζ΢ : ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ΜΔΓΔΘΟ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟ΢ : Παλειιαδηθφ δείγκα 1016 αηφκσλ . ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : 25-26 Φεβξνπαξίνπ 2009. ΜΔΘΟΓΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΖ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ : Πνζνηηθή έξεπλα , κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζηα λνηθνθπξηά ησλ εξσηψκελσλ θαη ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θάιπεο . ΠΔΡΗΟΥΖ : Σν ζχλνιν ηεο ρψξαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λήζσλ Ηνλίνπ θαη Αηγαίνπ . ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ : Γεληθφο πιεζπζκφο 18 εηψλ θαη άλσ .

393


ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ - ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 38

35

4,5

΢Η Ν

Α

1,5

Ο ΗΚ Ο

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

3,5

ΛΟ ΗΠ

7,5

ΚΚ Δ

Α ΢Τ ΡΗ Ε

. Ν. Γ

ΠΑ ΢Ο Κ

10

394


KAPA RESEARCH

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

395


Δπσλπκία εηαηξείαο : ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Δ. Όλνκα εληνιέα : ΣΟ ΒΖΜΑ Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο : Αληηπξνζσπεπηηθφ , άλδξεο θαη γπλαίθεο , 18 εηψλ θαη άλσ , βάζε ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ηεο Δ΢ΤΔ . Μέγεζνο δείγκαηνο – Γεσγξαθηθή θάιπςε : 1.039 άηνκα , παλειιαδηθά , κε αλαινγηθή θαηαλνκή ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο . Υξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ : 17 θαη 18 Γεθεκβξίνπ 2008 Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ .

396


Ο ΗΚ Ο 4,5

Α

8,4

Ο Η

3,4

ΚΟ Μ Μ

΢Η Ν

8,8

΢

3,9

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

7,3

ΛΑ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

7,6

ΆΛ ΛΟ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

28,3 32,9

15,7

0,9

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

32,7 38

3,9 1

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

397


Δπσλπκία εηαηξείαο : ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Δ. Όλνκα εληνιέα : ΣΟ ΒΖΜΑ Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο : Αληηπξνζσπεπηηθφ , άλδξεο θαη γπλαίθεο , 18 εηψλ θαη άλσ , βάζε ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ηεο Δ΢ΤΔ . Μέγεζνο δείγκαηνο – Γεσγξαθηθή θάιπςε : 1.142 άηνκα , παλειιαδηθά , κε αλαινγηθή θαηαλνκή ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο . Υξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ : 6 Φεβξνπαξίνπ 2009 Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ : Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ .

398


ΚΟ Μ Μ

4,8

Α

8,4

Ο Η

3,3

ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν

8,9

΢

4,2

ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

7,3

ΛΑ Ο

Α

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ 7,7

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ 28,9

Ο ΗΚ Ο

.

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ

32,4

15,1

1,1

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢

33,2 37,3

3,8 1,3

399


ΠΡΟΘΔ΢Ζ ΦΖΦΟΤ - ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 29,8

27,7

16,1 8,2

8,4 1,4

ΛΑ ΛΟ Ο ΓΟ ΢ ΗΠ ΡΑ ΢Η Ν ΆΛ Ο Η ΛΟ ΑΓ ΗΔ ΚΟ ΤΚ Μ ΡΗ Μ Ν Α Η΢ ΣΖ Φ Ζ Φ Ο ΢

Α

3,9

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ Ε

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

4,5

ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ - ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ΢ 34,6

9,5

9,6 1,6

ΚΟ Μ Μ ΆΛ ΛΟ

΢Η Ν ΛΟ ΓΟ ΗΠ ΡΑ

ΛΑ Ο

΢

Ο Η

4,5

Ο ΗΚ Ο

΢Τ ΡΗ ΕΑ

ΚΚ Δ

ΠΑ ΢Ο Κ

Ν. Γ

.

5,2

Α

32,1

400


΢ύγθξηζε εθηίκεζεο εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο Γεθέκβξηνο 2008Φεβξνπάξηνο 2009 38 37,3 32,7 33,2

8,8 8,9

8,4 8,4 4,5 4,8

Ν.Γ.

ΠΑ΢ΟΚ

ΚΚΔ

΢ΤΡΗΕΑ

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008

ΛΑΟ΢

3,9 3,8

ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ

1

1,3

ΆΛΛΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

***Γελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζχγθξηζε Γεθεκβξίνπ (κεηά ηα επεηζφδηα ) –Φεβξνπαξίνπ .

401


ΓΔΝΗΚΑ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ

402


ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Ζ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 9,3

9,3

9,3

9,1

9,1

9,1

8,9 8,6

8,5 8,1 7,9

9

8,9

8,7 8,3

9,3

8,3

8,6

8,3

8 7,9

7,7 7,5 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008 MRB

8,1

8,18 8

7,7

7,7

7,5 ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008 PUBLIC ISSUE

8,8

ALCO

8,6 8,5

8,3

8,3 8,2

8,7 8,6 8,5 8,1

8

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008 GPO

8,6 8,5

RASS

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009 METRON ANALYSIS

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 2009 MARC

Series8

ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 Series9

403


ΠΟΡΔΗΑ ΚΚΔ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Ζ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008 ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008 MRB

PUBLIC ISSUE

GPO

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008 ALCO

RASS

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ 2009

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 2009

METRON ANALYSIS

MARC

Series8

404

Series9


ΠΟΡΔΗΑ ΢ ΤΡΗΕ Α ΢ Σ Ο ΔΞΑΜΖΝΟ ΢ ΤΓ ΚΔΝΣ ΡΧ΢ Ζ ΟΛΧΝ Σ ΧΝ ΔΣ ΑΗΡΔΗΧΝ

14,3 13,8

12,8 12,5 11,8

12 11,9

11,7

10,8

12

10,6 10,3

10 9,7 9,5 9,3

9,8

8,8

10 9,7 9,5 9,2 8,9

7,9

7,7

8,18

8,5 8,3 8

7,7

7,6

9

9 20 ΢

2 Ρ Σ ΗΟ

΢ Ρ Ο

Φ

Δ Β

Μ Α

Τ Α Ρ

ΗΟ

Α Ρ ΗΟ ΢ Τ Ν Ο ΗΑ

0

9 0

00 2

2 ΢ Ρ ΗΟ Κ Δ Μ Β

Γ Δ

0

9

8

0 0 2 ΢ ΗΟ Δ Μ Β Ρ

Ο Ν

7,9 7,7 7,5 7,3 6,9 6,8

7,3 6,9

00

8

8 0 0 2 ΢ ΗΟ Β Ρ

8,7 8,5

8,6 8,3 8,2 8

7

6,8

Κ Σ Χ

10

9,2

8,6

7,8

Ο

10 9,9

MR B

PU BLIC ISSU E

GPO

ALC O

R ASS

METR ON AN ALYSIS

MAR C

Ser ies 8

Ser ies 9

405


ΠΟΡΔΗΑ ΢ΤΡΗΕΑ ΢ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Ζ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 13,8 12,8 11,8 10,8 9,8 8,8 7,8 6,8 ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2008 MRB

PUBLIC ISSUE

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2008 GPO

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2008 ALCO

RASS

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΜΑΡΣΗΟ΢ 2009 2009 2009 METRON ANALYSIS

MARC

Series8

Series9

406


΢χκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ , ν ΢ΤΝ /΢ΤΡΗΕΑ παξνπζηάδεη κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ γχξσ ζην 5 % απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ην Μάξηην .Σα πνζνζηά απηά ζπλερίδνπλ ηελ θαζνδηθή ηνπο πνξεία , πνπ μεθίλεζε ην Μάην ηνπ 2008 . ΢ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία , παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ .΢ηελ αχμεζε απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδεγεί ηνπο πνιίηεο ζε θφβν , άξα θαη ζε ζπληεξεηηζκφ , ψζηε λα ζηξέθεηαη ζηα δχν κεγάια θφκκαηα. Δπίζεο ,κεηά ην ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ , ε Ν.Γ. ππνρψξεζε ζηηο δεκνζθνπήζεηο , γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ πξψηε ζέζε ην ΠΑ΢ΟΚ ,ην νπνίν θαη μεπέξαζε ηα εζσθνκκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα .Έηζη , ην ΠΑ΢ΟΚ απμάλεη ηα πνζνζηά ηνπ , κε απνηέιεζκα ην ΠΑ΢ΟΚ λα θεξδίδεη θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ λα ράλεη : νη κεηαθηλήζεηο απφ ην ΠΑ΢ΟΚ πξνο ην ΢ΤΡΗΕΑ ζπγθξηηηθά ζηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Μάξηην έρνπλ αληίζηνηρα : 12,8% θαη 5%. Απφ ηελ άιιε , νη κεηαθηλήζεηο απφ ην ΢ΤΡΗΕΑ πξνο ην ΠΑ΢ΟΚ γηα ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Μάξηην έρνπλ αληίζηνηρα : 3% θαη 11% . Απηή ε κείσζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ απφ ην ΠΑ΢ΟΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ απφ ην ΢ΤΡΗΕΑ εμεγεί ηελ πηψζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο δεκνζθνπήζεηο .Άιισζηε , φπσο δείρλνπλ θαη νη κεηξήζεηο ,ν ΢ΤΝ αιηεχεη ζηελ ίδηα εθινγηθή δεμακελή κε ην ΠΑ΢ΟΚ , νπφηε γηα λα θεξδίδεη , πξέπεη ην ΠΑ΢ΟΚ λα ράλεη . Αθφκε , ε ζπζπείξσζε ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Οθηψβξην ζην Μάξηην κεησκέλε θαηά 20% (Οθηψβξηνο : 84,2% , Μάξηηνο : 64,1%) Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πηψζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ απνηειεί ε άλνδνο ησλ νηθνιφγσλ πξάζηλσλ , θαζψο ζε απηνχο ζηξέθνληαη θαη ςεθνθφξνη πνπ πξνηηκνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ην ΢ΤΡΗΕΑ . Πην ζπγθεθξηκέλα , γηα λα εμεγεζεί ε πηψζε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ κεηά ηε δεκνζθνπηθή έθξεμε , πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη αίηηα πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην θφκκα . Ζ εθξεθηηθή άλνδνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ έδεημε φηη ππάξρεη κία θνηλσληθή δηαζεζηκφηεηα , δειαδή ππάξρνπλ άλζξσπνη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ ςάρλνπλ κία άιιε επηινγή θαη έρνπλ ηε δηάζεζε λα ζηεξίμνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ .Απηνχο ηνπο πνιίηεο θαίλεηαη φηη ν ΢ΤΡΗΕΑ δελ κπφξεζε λα ηνπο θξαηήζεη . Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο : -Σα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν , θαζψο ηφηε ν ΢ΤΡΗΕΑ δέρζεθε πνιιέο επηζέζεηο θαη θαηά κία εξκελεία δελ αθνινχζεζε ζσζηφ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο . -Μεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ , ππήξμε κία ζπληεξεηηθή αλαδίπισζε ηεο θνηλσλίαο . 407


-Τπήξμαλ έληνλα εζσθνκκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο . -Τπήξμε έιιεηςε νξγαλσηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ . -Τπήξμε θαζπζηέξεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ιφγνπ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ . -Αθξηβψο απηή ε έιιεηςε πξνγξακκαηηθνχ ιφγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζελάξηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ ζπλέβαιε αξλεηηθά .

--------------------------------------------------------------------------------------------

΋ζνλ αθνξά ην ΚΚΔ , ηα επξήκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ δε καο δείρλνπλ θάηη θαηλνχξην .Σν ΚΚΔ , θφκκα ζηαζεξφ ζηηο απφςεηο ηνπ ,δηαηεξεί ζρεδφλ ζηαζεξά ηα πνζνζηά ηνπ , ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο , ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ .Φαίλεηαη φηη δελ επεξεάδεηαη ζρεδφλ θαζφινπ απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο , θαζψο νχηε πέξπζη κε ηελ πηψζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ , νχηε ηψξα κε ηελ άλνδφ ηνπ ,παξνπζίαζε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθχκαλζε . Σα πνζνζηά ηνπ ΚΚΔ θαηά ην εμάκελν θπκαίλνληαη απφ : 7,5% έσο 9,3% .

408


ν

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ΢

409


ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ : ΢ε απηφ ην θεθάιαην βξίζθνληαη νη αθφινπζεο ζπλεληεχμεηο : -Αλδξέαο Καξίηδεο , εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΢ΤΝ -Νηθφιαο Υνπληήο , γξακκαηέαο ηεο ΚΠΔ ηνπ ΢ΤΝ -Φψηεο Κνπβέιεο , βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ -Μάθεο Μαίιεο , εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΚΚΔ Οη ζπλεληεχμεηο απηέο ήηαλ νη πξψηεο καο θαη έγηλαλ θαηφπηλ ζπλαληήζεσο καδί ηνπο θαη πξνζσπηθήο ζπδήηεζεο .

410


΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΝΓΡΔΑ

ΜΔ

ΣΟΝ

ΚΑΡΗΣΕΖ

,

εθπξφζσπν ηχπνπ ηνπ ΢ΤΝ . Σεηάξηε 25 Μαξηίνπ θαη απ‟ φηη θαίλεηαη ην θιίκα ησλ ενξηαζκψλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα καο ζπγθηλήζεη. Μάιινλ ςάρλακε θάηη δηαθνξεηηθφ, επαλαζηαηηθφ πάιη κελ, αιιά δηαθνξεηηθφ. Μφιηο ηελ πξνεγνχκελε κέξα είρακε επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εθπξφζσπνπ Σχπνπ ηνπ ΢πλαζπηζκνχ, Αλδξέα Καξίηδε θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ γηα ην αίηεκα ζπλάληεζεο καο ππήξμε άκεζε. Σν ξαληεβνχ θιείζηεθε γηα ηηο 4 κκ . Μηα απξφζκελε βξνρεξή κέξα καο πξντδέαδε αξλεηηθά γηα ηελ πξψηε καο ζπλέληεπμε. Κακία βξνρή φκσο δελ ζα κπνξνχζε λα ζβήζεη ηελ επηζπκία καο λα κηιήζνπκε κε έλαλ ηφζν κνξθσκέλν θαη έμππλν άλζξσπν θαη ηφζν θνληά ζηα πξνβιήκαηα ηεο λενιαίαο. Έηζη, ζηνλ 3ν φξνθν ησλ γξαθείσλ ηεο Κνπκνπλδνχξνπ, ήκαζηαλ έηνηκνη γηα ηελ πξψηε καο ζπλέληεπμε. Μηα ζπλέληεπμε θαζφινπ… out of the blue!

411


-Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο ηεο αξηζηεξάο ζήκεξα (ζηελ Διιάδα θαη θαη’ επέθηαζε αλ έλα ελσκέλν επξσπατθφ θίλεκα ζα κπνξνχζε λα «αληηζηαζεί» ζηνλ δπηηθφ ηξφπν δσήο ) ; Γχν είλαη νη βαζηθέο θαηά ηε γλψκε κνπ: Ζ κία έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη έρεη επηθξαηήζεη κηα ηδενινγία φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ επεκεξία θαη ηελ επηπρία θαηά κφλαο ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή ηδέα ηεο αξηζηεξάο πνπ είλαη φηη ε επεκεξία ή κηα θαιχηεξε θνηλσλία βγαίλεη κφλν φηαλ αμίεο ζαλ ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ δξάζε ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ. Άξα ε ζπκκεηνρή, ε ζπιινγηθφηεηα, ε αιιειεγγχε είλαη έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ππνρψξεζε ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ αηνκηθηζκνχ. Απηφο είλαη ν έλαο ιφγνο πνπ ε αξηζηεξά αληηκεησπίδεη αδπλακία ζηξαηεγηθή θαη ηδενινγηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη δελ πείζεη εχθνια φηη απηφ πνπ ιέεη ζα θέξεη απνηέιεζκα. Οη άλζξσπνη φινη, εξγαδφκελνη, λένη ρξεηάδνληαη γηα λα αθνινπζήζνπλ έλαλ δξφκν λα πηζηεχνπλ φηη ν δξφκνο απηφο θέξλεη λίθεο, θέξλεη απνηειέζκαηα. Απηφ ππνηίζεηαη φηη δελ ην θαηαθέξλνπκε. Γελ είλαη ην ζέκα φηη ν θφζκνο δελ μέξεη φηη δεη ζ‟ έλαλ θφζκν άδηθν, φηη δεη ζε δχζθνιν πεξηβάιινλ, φηη θαηαζηξέθεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπ, φηη θαηαζηξέθεηαη ε πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία. Φπζηθά ηα γλσξίδεη αιιά δελ πηζηεχεη φηη κε ην λα αθνινπζήζεη ηελ αξηζηεξά ζα θέξεη απνηέιεζκα. Ο θφζκνο θπζηθά θαη μέξεη θαη γη‟ απηφ ππάξρεη θαη απηή ε απαηζηνδνμία θαη απηφο ν κεδεληζκφο. -Φηαίεη ε αξηζηεξά ζε απηφ; ΢ε απηφ θηαίλε πνιινί παξάγνληεο. Τπάξρνπλ ππνθεηκεληθνί ιφγνη, δειαδή ε φηη ε αξηζηεξά θαη νη δπλάκεηο ηεο, γηα κηα ζεηξά ιφγσλ, είλαη πην κηθξέο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, απφ ην ηδενινγηθφ πιαίζην πνπ ιέγακε πξηλ, απφ ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο θαη ηελ ηειεφξαζε κέρξη ηελ αληίιεςε κε πνηφλ ηξφπν κπνξείο λα πεηχρεηο ηελ επηπρία. Ζ ζηξνθή ηνπ θφζκνπ πξνο ηελ Αξηζηεξά γίλεηαη πεξηζζφηεξν απ‟ φηη γηλφηαλ δέθα ρξφληα πξηλ θαη δελ ελλνψ κφλν ηνλ ΢ΤΝ θαη ην ΢ΤΡΗΕΑ αιιά ελλνψ ηελ Αξηζηεξά γεληθά. Χζηφζν δελ είλαη ηθαλή απηή ε ζηξνθή θαη απηή ε αιιαγή λα 412


νδεγήζεη ηα πξάγκαηα ζε έλαλ άιινλ δξφκν. Τπάξρεη κηα θαιχηεξε θαηάζηαζε αιιά φρη ηφζν ψζηε λα αιιάμεη ξηδηθά θαη ε πνξεία ησλ θνηλσληψλ. -Αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ θφκκαηνο ήηαλ δηαθνξεηηθή, ζα κπνξνχζε λα γίλεη επθνιφηεξα ε ζηξνθή ηνπ θφζκνπ πξνο ηελ Αξηζηεξά; Τπάξρεη θαη έλα άιιν ζέκα πνπ δελ ην αλαθέξακε. Οχησο ή άιισο ππάξρεη θαη κία αληηθεηκεληθή αιιαγή. Γελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο γεηηνληάο, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζηγά -ζηγά, ππάξρεη ην θηλεηφ, ε ηειεφξαζε θαη φια απηά δηακνξθψλνπλ κία θαηάζηαζε πνπ ν άλζξσπνο θαηαιαβαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δθεί κέζα δελ γλσξίδεη ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Ζ ζπιινγηθφηεηα δελ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή πνπ είρε 15-20 ρξφληα πξηλ. Άξα πξέπεη λα δηακνξθψζεηο ρψξνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο λα ππάξρεη ζπιινγηθφηεηα. -Πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ πηζηεχεηε φηη έθεξε ν Αιέθνο Αιαβάλνο ζην ΢ΤΝ ; Ο θ. Αιαβάλνο ζπκπχθλσζε θαη ζπκβνινπνίεζε ζην πξφζσπν ηνπ θαη ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή κηα ζεηξά επηινγψλ πνπ έρεη θάλεη ην θφκκα ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Έθαλε ζηξνθή ζηα πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ηεο λέαο γεληάο κε κηα λέα αληίιεςε θαη φρη κε ηνλ θαζσζπξεπηζκφ πνπ απσζεί κεγάια ηκήκαηα ηνπ θφζκνπ. Έθαλε θαη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν πην νηθείν ζηνλ θφζκν, έθεξε θαη ζηελ επηθάλεηα θαη θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ ζε αηηήκαηα εξγαζίαο, παηδείαο, πεξηβάιινληνο κε έλαλ καρεηηθφ ηξφπν πνπ είλαη ζπκβαηφο θαζψο ηα πξάγκαηα έρνπλ θηάζεη ζ‟ έλα νξηαθφ ζεκείν.

413


-Σν ΚΚΔ φρη κφλν δε δίλεη θαλέλα πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο κε ην ΢ΤΝ αιιά ηνπ θάλεη θαη ζπλερείο επηζέζεηο .Πφζν πηζηεχεηε φηη πιήηηεη ην γεγνλφο απηφ ηελ αξηζηεξά ; Γηα καο, ε ελφηεηα ηεο Αξηζηεξάο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε, λα πεηζηεί ν θφζκνο . Πηζηεχνπκε, θαη απηφ είλαη θαη ν ζηφρνο καο ,ζε κηα κεγάιε εληαία παξάηαμε ηεο Αξηζηεξάο ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο φπσο θαη ζηε ΝΓ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζην ΠΑ΢ΟΚ έηζη θαη ε Αξηζηεξά είλαη κηα πνιχ κεγάιε παξάηαμε πνπ έρεη πάξα πνιιέο απφςεηο. Τπάξρεη ελφηεηα κε ηελ έλλνηα φηη φιε ε ππφινηπε Αξηζηεξά είλαη ελσκέλε. Σν γεγνλφο φηη ην ΚΚΔ δελ ζέιεη λα ελσζεί κε ηα ππφινηπα θφκκαηα δελ ζεκαίλεη θαη φηη ε Αξηζηεξά δελ είλαη ελσκέλε. Ο ΢ΤΡΗΕΑ γηα παξάδεηγκα είλαη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαβαζκίζεηο ζπλεξγαζηψλ θαη ελφηεηαο. Γελ κπνξψ λα δερηψ, νπνηαδήπνηε δηαθνξά θη αλ έρεηο, φηη ζα θάλεηο δηαθνξεηηθή π.ρ. πνξεία γηα ηελ Παιαηζηίλε. ΋ια ηα ππφινηπα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο, παξ‟ φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ δελ θαηέβεθαλ μερσξηζηά ζηελ πνξεία γηα ηελ Παιαηζηίλε. Σν αίζζεκα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη φηη ε αξηζηεξά είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αθνπκπήζεη θαη λα πεηχρεη λίθεο. Σν ΚΚΔ δελ θάλεη επηζέζεηο κφλν ζε εκάο. Κάλεη ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο νκάδεο ηεο Αξηζηεξάο. ΢ε φιεο πιελ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απηφ είλαη απνιχησο αξλεηηθφ θαη φηη θνηηάδεη ηα ζηελά αηνκηθά θνκκαηηθά ζπκθέξνληα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδφκελσλ.

-Μία κειινληηθή ζπλεξγαζία ΠΑ΢ΟΚ –΢πλ πφζν ζαο εθθξάδεη ηδενινγηθά ; Ο ΢πλαζπηζκφο έρεη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε πξηλ αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα θνηλήο δξάζεο, ζπκκεηνρήο ζε θνηλά εγρεηξήκαηα ,φπσο θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ είλαη έλα ηέηνην εγρείξεκα. Δίλαη ε αληίιεςε καο γηα ην πψο βιέπνπκε ηα πξάγκαηα. Αλ γίλεηαη δειαδή γηα ζέκαηα φπσο ε Οιπκπηαθή ή ηνλ Βνηαληθφ λα έρνπκε θνηλή ζπκπφξεπζε είλαη ζεκηηφ. Γηα παξάδεηγκα ζεσξνχκε φηη δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηδενινγία ε ζπλεξγαζία ΠΑ΢ΟΚ-΢ΤΝ γηαηί αλ ζπλέβαηλε απηφ κπνξψ λα ζαο πσ φηη 414


νχηε ζηνλ ΢πλαζπηζκφ δελ ζα είρακε έλα θφκκα γηαηί δελ είλαη θφκκα ηδενινγηθήο ελφηεηαο αιιά είλαη έλα θφκκα πνιηηηθήο ελφηεηαο. Πνηα είλαη ε δηαθνξά; ΋ηη αλ δχν νκάδεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ζηα πξάγκαηα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θφκκα γηαηί ζπκθσλνχλ ζε έλα θνηλφ πνιηηηθφ πιαίζην. Άξα ε ζπλεξγαζία ηνπ ΢ΤΝ κε ην ΠΑ΢ΟΚ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν θφκκα πνπ θηλείηαη πέξα απφ ηελ αξηζηεξά εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θηλήκαηνο. Αλ ην βήκα απηφ νδεγεί δειαδή νδεγεί ηηο απφςεηο ζνπ ζε κηα θαιχηεξε ζέζε απ‟ απηή πνπ ήδε βξίζθνληαη. Αλ εκείο πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ φλησο ππάξρνπλ, θαη πξνηείλνπκε κηα ζεηξά κέηξσλ ιχζεο ηνπο, ηφηε κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο κε δπλάκεηο πνπ θηλνχληαη ζηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκθσλνχλ εληειψο καδί ζνπ. Δθεί κπνξείο λα πεηο φηη επεηδή θαη νη δχν θηλνχκαζηε ζε κηα θαηεχζπλζε θνηλή ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζχκπιεπζε δπλάκεσλ ζε κηα βάζε απφςεσλ πνπ θηλνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε αθφκα θη αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Απηή ηε ζηηγκή κε ην ΠΑ΢ΟΚ, νη απφςεηο καο ζηα κεγάια δεηήκαηα, φρη κφλν δελ ηαπηίδνληαη αιιά βξηζθφκαζηε ζηηο αληίπαιεο πιεπξέο. -Γελ απνθιείεηαη φκσο θαη ηίπνηα; Απνθιείεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο. Απιψο θάλνπκε κηα αλάιπζε κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Γειαδή αλ αχξην αλαηξαπεί ην πνιηηηθφ ζθεληθφ φπσο εκείο ηζρπξηδφκαζηε φηη πξέπεη λα ζπκβεί θαη ππάξμνπλ άιινη πνιηηηθνί ρψξνη πνπ κπνξεί λα κελ θηλνχληαη αθξηβψο ζηε δηθηά καο θαηεχζπλζε αιιά ζε θνληηλή , ηφηε δε ζα είρακε πξφβιεκα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα θνηλήο δξάζεο θαη ζπλεξγαζίαο .

415


-Κάλεη θαιφ ζην ΢ΤΝ λα αησξείηαη ην ελδερφκελν κίαο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ ; Οηηδήπνηε δελ εθπνξεχεηαη απφ εκάο γηα εκάο ζπλήζσο είλαη πξνβιεκαηηθφ. Δίηε ην «λαη» ζηε ζπλεξγαζία είηε ην «φρη»…

-Τπάξρνπλ δειψζεηο ζηειερψλ…. Τπάξρνπλ δειψζεηο ζηειερψλ ,απιψο ιέσ φηη αλ ηηο θνηηάμεηο επί ηεο νπζίαο δελ ακθηζβεηνχλ απηά πνπ ζαο έρσ πεη κέρξη ηψξα. Σν λα πσ εγψ γεληθά φηη δελ είκαζηε θνβηθνί απέλαληη ζηηο ζπλεξγαζίεο λνκίδσ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζέζεηο κε ηηο νπνίεο μεθίλεζα. Δπηθνηλσληαθά θάλεη πνιχ θαθφ. Αλ ιέκε «φρη» καο ιέλε φηη είκαζηε θνβηθνί θαη απιά έλα θφκκα δηακαξηπξίαο ελψ αλ πνχκε «λαη» ζεκαίλεη φηη ην κφλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα πάξνπκε θάπνηα Τπνπξγεία. Καη ηα δχν θάλνπλ θαθφ γηαηί ηνπνζεηνχλ ηνλ ΢πλαζπηζκφ ζε έλα δεπηεξεχνληα ξφιν.

-Ο θχξηνο Υνπληήο θαηεπζχλεηαη ζην Δπξσθνηλνβνχιην κε απνηέιεζκα λα κέλεη θελή ε ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο .Θα δηεθδηθήζεηε απηή ηε ζέζε ; Σέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα δελ είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Γελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ εγψ ζέισ ή δελ ζέισ. Τπφ κία έλλνηα, θαλέλαο αξηζηεξφο δελ ζα ήζειε λα ρξεηάδεηαη λα αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή. Θα ζέιακε λα έρνπλ ιπζεί ηα πξνβιήκαηα, λα είκαζηε ζπίηη καο θαη λα θάλνπκε άιια πξάγκαηα. ΋κσο, είκαζηε εδψ θαη γηα λα είκαζηε εδψ ππάξρεη ιφγνο πνπ είκαζηε εδψ. Σν αλ ζα είζαη ζε κία ηέηνηα ζέζε δελ είλαη δηθηά ζνπ επηινγή, δελ είλαη «παξάζεκν» λα είζαη ζε κηα ηέηνηα ζέζε. Δίλαη κηα ζπιινγηθή επηινγή ηνπ ηη ζέιεη λα θάλεη θαη πψο λα ην πεηχρεη.

416


-Πνηνο ν ζηφρνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επεξρφκελεο επξσεθινγέο ; ΢ηφρνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επεξρφκελεο επξσεθινγέο είλαη λα γίλεη έλα βήκα αλαηξνπήο ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ. ΢ηφρνο καο είλαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη απφ ηελ έθβαζε ηεο πξνεθινγηθήο κάρεο . Γειαδή αλ ε επίζεζε ελαληίνλ καο είλαη πάξα πνιχ κεγάιε, έρνπλ ιφγνπο φινη λα ζέινπλ λα καο ρηππήζνπλ γηαηί ηαξάδνπκε ηα λεξά ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο φζν θαη ηνλ δηθνκκαηηζκφ θαη έρνπκε πάξεη ζέζε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ βνεζάεη θαλέλαλ αληίπαιν καο άξα αλ ε επίζεζε είλαη ζθνδξφηαηε κπνξεί γηα ην θφκκα λα είλαη θαιφ. Δκείο ζέινπκε έλα πνζνζηφ πνπ λα καο επηηξέςεη λα βγάινπκε 4 επξσβνπιεπηέο. Αιιά λα ζαο ην δψζσ κε παξάδεηγκα. Αλ είζαη ζε έλαλ ρσκαηφδξνκν, μεξφ ζεο λα ηνλ παο φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Αιιά αλ κέζα ζ‟ απηφλ ππάξρνπλ ιαθνχβεο, γίλεηαη ρακφο θαη ξίρλεη «θαξέθιεο», ζηφρνο κπνξεί λα είλαη θαη απιά λα ηνλ δηαζρίζεηο.Θα είλαη κηα ζθνδξή κάρε νη επξσεθινγέο κε ζηφρν αλάκεζα ζε άιινπο θαη εκάο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ζα είλαη έλα πνιχ θαιφ δείγκα γηα ηε ζπλέρεηα. - Ο ζηφρνο ζαο δηθαηνινγεί θαη ηελ θαηάηαμε ησλ βνπιεπηψλ ζην επξσςεθνδέιηην; Ζ θαηάηαμε ησλ βνπιεπηψλ ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Αλήθνπκε ζε κηα πιαηεηά πνιηηηθή ζπκκαρία πνπ ρξεηάδνληαη φινη λα έρνπλ εθπξνζψπεζε. Άξα ην 1-3, 2-4, είλαη κία θφξκνπια πνπ εμππεξεηεί λα ππάξμεη ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε. Γελ κπνξψ εγψ λα ζπλεξγάδνκαη καδί ζνπ θαη λα ζε έρσ ζηελ πέκπηε ζέζε. Πξέπεη λα ππάξρνπλ φιεο νη απφςεηο ζην επξσθνηλνβνχιην. Απηφ απνθάζηζε ην ζπλέδξην καο. Αθνχ απνθάζηζε λα θαηεβνχκε σο ζπκκαρία πξέπεη λα ππάξρεη ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε.

417


-Ο ζπλ είρε ζεκεηψζεη ηεξάζηηα άλνδν ζηηο δεκνζθνπήζεηο κεηά ηελ εθινγή ηνπ Αιέμε Σζίπξα ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο . ΢ήκεξα ηα πνζνζηά απηά παξνπζηάδνληαη λαη κελ πάλσ απφ ην απνηέιεζκα ησλ ηειεπηαίσλ εθινγψλ , αιιά φρη ζε κεγάιε άλνδν . Πψο ην εμεγείηε ; Δκείο έρνπκε θάλεη κηα εθηίκεζε ε νπνία ιέεη ην εμήο: Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αλαπηχζζεηαη έλα ξεχκα πνπ ζεσξεί φηη ηα πξάγκαηα δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ άιιν έηζη θαη φηη ρξεηάδνληαη ξηδηθέο αιιαγέο. Απηφ ην ξεχκα δελ είλαη πνιηηηθνπνηεκέλν απνιχησο, απιψο θαηαλνεί γχξσ ηνπ φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνβνιή ζην ρξφλν φηη «είκαη έλαο λένο άλζξσπνο θαη φηη ε δνπιεηά πνπ έρσ δελ είλαη θαιχηεξε απφ απηή πνπ πξφθεηηαη λα έρσ θαη απηή πνπ έρσ δελ είλαη θαη πνιχ θαιή», είλαη έλα ξεχκα θφζκνπ πνπ είλαη δηαξθψο δηεπξπλφκελν θαη εθθξάδεη κηα θνηλσληθή δηαζεζηκφηεηα. Δκείο ηνλ είδακε ζην άξζξν 16, δελ ήηαλ κφλν θνηηεηέο θαη παλεπηζηεκηαθνί, ηνλ είδακε ηνλ Γεθέκβξε, ηνλ είδακε ζηα θηλήκαηα πφιεο λα ππεξαζπίδεηαη πάξθα απφ κπνπιληφδεο. Σνλ είδακε απηφλ ηνλ θφζκν παληνχ. Με απηφλ ηνλ θφζκν εκείο έρνπκε ζπληνληζηεί. Έθθξαζε απηήο ηεο θνηλσληθήο δηαζεζηκφηεηαο πηζηεχνπκε φηη ήηαλ θαη ε έθξεμε ησλ πνζνζηψλ ηνλ θαηξφ πνπ ν Σζίπξαο εθιέρηεθε Πξφεδξνο. Καλέλαο απφ εκάο δελ είλαη ηφζν αθειήο ψζηε λα πηζηεχεη πσο γίλαλε νη κεηαηνπίζεηο ηφζν εχθνια. Έδεημε φκσο κηα θνηλσληθή δηαζεζηκφηεηα πσο ν άιινο είλαη έηνηκνο λα ζηεξίμεη θάηη θαηλνχξγην, φηη κπνξεί λα ηνπ δίλεη ειπίδα. -Σν φηη έξρεηαη θαη θεχγεη κήπσο δείρλεη φηη δελ ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή; Σν φηη έξρεηαη θαη θεχγεη δείρλεη απηή ηελ θνηλσληθή θίλεζε, δειαδή έξρεηαη, κεηά θεχγεη, κεηά κπνξεί λα μαλάξζεη. Δίλαη έλα ξεπζηφ πνιηηηθφ ηνπίν, κε πνιχ έληνλε θνηλσληθή δηεξγαζία. Βιέπνπκε φηη δελ παγηψλεηαη ηίπνηα. Οχηε ε αχμεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ νχηε ε αχμεζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ. Άιινηε εζχ πην πάλσ ,άιινηε πην θάησ. Δίλαη ζηνίρεκα γηα εκάο λα κεηαηξέςνπκε απηή ηε θνηλσληθή δηαζεζηκφηεηα πνπ κφιηο είπακε ζε κηα πην ζπγθξνηεκέλε ηαπηφηεηα θαη ζηάζε. Πνιηηηθή ζηάζε ηνπ ηδίνπ πξψηα θαη κεηά γηαηί φρη ζηήξημεο ζην ΢ΤΡΗΕΑ. Γηαηί πξψηα ζπγθξνηείζαη ζαλ άηνκν θαη κεηά ιεο πνηνο κνπ θάλεη. Απηφ είλαη έλα ζηνίρεκα πνπ είλαη ζε εμέιημε, νη επξσεθινγέο βνεζάλε ζε απηφ. Με απηή ηελ έλλνηα δελ ηα αληηκεησπίδνπκε εκείο ζαλ πνζνζηά πνπ ήηαλ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ή ηεο ΝΓ θαη κεηά έγηλαλ δηθά καο θαη μαθληθά 418


έγηλαλ μαλά ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ή ηεο ΝΓ. Σα αληηκεησπίδνπκε ιίγν πην ζνβαξά ζα έιεγα εγψ. Τπάξρεη έλαο θφζκνο πνπ ε πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα είλαη αλνηρηή θαη είλαη έηνηκνο λα αθνχζεη, λα θξίλεη, λα ζε δερζεί ή αθφκα θαη λα ζνπ γπξίζεη ηελ πιάηε θαη είλαη θαη ζεηηθφ απηφ θαηά ηε γλψκε κνπ. Έρνπκε δήζεη πεξηφδνπο πνπ ην ΠΑ΢ΟΚ έρεη ςεθνθφξνπο πνπ είλαη ΠΑ΢ΟΚ. Απηφο, ην παηδί ηνπ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα είλαη θάηη άιιν, φηη θη αλ θάλεηο. Δίλαη κηα πνιχ ζθιεξή θνκκαηηθή ηαχηηζε. Απηφ δελ ην βιέπνπκε ζήκεξα. Βιέπεηο θφζκν πνπ έρεη ςεθίζεη θαη ΠΑ΢ΟΚ θαη ΝΓ, κπνξεί λα ζε ςεθίζεη θαη απηφο γηαηί «ςάρλεηαη» δελ ζεκαίλεη φηη επεηδή ςήθηζε ΠΑ΢ΟΚ είλαη ΠΑ΢ΟΚ ,φπσο ζπλέβαηλε ζηε δεθαεηία ηνπ 80‟. -Χο πξνο ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα , είραηε δειψζεη πξφζθαηα φηη δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη κεξηθά ζηειέρε ηεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ΢πλαζπηζκφ θαη ζην ΢ΤΡΗΕΑ . Τπάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα θαη ην Αξηζηεξφ Ρεχκα ; Σν ζρφιην κνπ δελ ήηαλ κφλν γηα ηελ αλαλεσηηθή πηέξπγα. Καηά ηε γλψκε κνπ ηζρχεη απηφ γεληθά. Βξηζθφκαζηε ζε κία έληνλε θνηλσληθή θίλεζε θαη αληηζηνίρσο θαη πνιηηηθή θίλεζε. Οη πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί εμειίζζνληαη. Ο ΢πλαζπηζκφο είλαη έλαο δπλακηθφο ρψξνο. Δμειίζζεηαη γξήγνξα, είλαη ζπληνληζκέλνο κε πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζε φινλ ηνλ θφζκν, είλαη ζπληνληζκέλνο κε πξάγκαηα πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ Διιάδα. Άξα έλα ρψξνο πνπ θηλείηαη ηφζν γξήγνξα φζν θαη ε επνρή. Τπάξρνπλ εμειίμεηο. Τπάξρνπλ λέεο θαηαζηάζεηο. Απηφ πνπ εγψ ππνλννχζα φηαλ ην έιεγα απηφ είλαη φηη ζε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο θάπνηνη κπνξεί λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο . -΢αο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα; Δγψ ζεσξψ πξφβιεκα ην λα κελ είκαζηε φινη αλνηρηνί ζηηο αιιαγέο. Νέα πξάγκαηα, λένη ηξφπνη πνπ ηα θέξλεη ε δσή φια απηά θαη ηα ζεσξψ ζεηηθά πνπ έξρνληαη. Πξέπεη φινη λα πξνζαξκνζηνχκε ζηηο λέεο ζπλζήθεο. ΋ζνη δελ ην θάλνπλ – θαη ην ιέσ κε πνιχ αγάπε- ζπκίδνπλ ιίγν ηνλ παππνχ πνπ ιέεη «έηζη ηα κάζακε, έηζη γίλνληαη» γηαηί δελ έρεη λα θάλεη κε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε πηέξπγεο ηνπ θφκκαηνο αιιά έρεη λα θάλεη κε απηή ηε λέα θαηάζηαζε θαη λέα θαηάζηαζε ζεκαίλεη 419


«θάλσ αιιηψο ηα πξάγκαηα». Δίκαη πην ζπιινγηθφο, είκαη πην αλνηρηφο, δελ ζέισ ηα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο λα ρσξίδνληαη ζε πξνβεβιεκέλα θαη κε, φια απηά είλαη πην θνληά ζε απηά πνπ θαληάδνκαη θαη δεκηνπξγνχλε θφβνπο ζε θάπνηνπο. Δίλαη φκσο πξάγκαηα πνπ ζε άιια θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Δπξψπε ζεσξνχληαη δεδνκέλα. ΢ε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ δελ είλαη πνιηηηθέο, ππάξρνπλ ελαιιαγέο πνπ ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηή δελ είλαη ν ίδηνο πάληα, είλαη αλά εμάκελν, αλά ρξφλν θαη πεξλάλε φινη απφ ηε ζέζε ηνπ ζπληνληζηή. Απηά είλαη πξάγκαηα πνπ θνβίδνπλ θάπνηνπο θαη λνκίδνπλ φηη εζχ πνπ ζεο λα θάλεηο ηελ αιιαγή ζεκαίλεη φηη κε δηψρλεηο. Γελ είλαη φκσο ελαληίνλ ζνπ. Δπίζεο ,ηα πξάγκαηα είλαη ζε νξηαθφ ζεκείν θαη φηαλ είλαη νξηαθά νη ζπγθξνχζεηο έρνπλ θαη άιιε έληαζε. Καιφ είλαη φηαλ ηα πξάγκαηα αιιάμνπλ ,φινη λα πξνζαξκνδφκαζηε. -Τπάξρεη δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηφο ζαο πνπ πξνβιέπεη κφλν δχν ζεηείεο γηα φζα ζηειέρε εθιέγνληαη ζηε Βνπιή, ηελ Δπξσβνπιή ή ζηα θνκκαηηθά φξγαλα . Λφγσ απηήο ηεο δηάηαμεο πξνθιήζεθαλ έληνλεο δηακαξηπξίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηφο ζαο . Θεσξείηε απηέο ηηο δηακαξηπξίεο δίθαηεο ; Γελ είλαη δίθαηεο. Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε ζην εξψηεκα αλ ζα εθαξκφζεηε ην θαηαζηαηηθφ ζαο είλαη λαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή . Γειαδή αλ ξσηήζεηο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ζα εθαξκφζεηε ην ΢χληαγκα, αθφκα θαη αλ ζθέθηεηαη λα ην παξαβηάζεη φπσο έθαλε κε ηα ΚΔ΢, απηφο ζα πεη «βεβαίσο, ην ΢χληαγκα ζα εθαξκνζηεί ». Δγψ δελ έδσζα απάληεζε ζε θαλέλα άιιν εξψηεκα. Βεβαίσο θάπνηα ΜΜΔ ζέινπλ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ εζσηεξηθέο αληηπαιφηεηεο. -Όκσο ππάξρνπλ δηαθσλίεο, δελ είλαη θάηη πνπ δελ έγηλε θαη ην δείμαλε. Όηαλ βγαίλεη ν θ. Κνπβέιεο θαη κηιάεη γηα «εζσθνκκαηηθή εθθαζάξηζε»… Δγψ λνκίδσ φηη ν Φψηεο δελ θαηάιαβε ηη είπα. Μπνξεί λα ηνπ είπαλ φηη απηφο ν εθπξφζσπνο Σχπνο ηνπ ΢ΤΝ φπνπ ζηαζεί θαη φπνπ βξεζεί κηιάεη γηα ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο ζεηείεο, δελ ζαο ελνριεί; Αλ κνπ ην έιεγεο εκέλα απηφ, ζα έιεγα θαη εγψ φηη κε ελνριεί. Λνγηθή απάληεζε.

420


-Άζρεηα θαη κε απηφ, δελ ζέιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ… Μνπ θαίλεηαη αδηαλφεην θάηη ηέηνην. Δίλαη έλα ζηέιερνο έκπεηξν. -΢ε δεκνζθφπεζε ηεο ALCO γηα ην Πξψην Θέκα ηελ Κπξηαθή πνπ καο πέξαζε(22/3/2009) ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη ηξνκνθξαηεζεί απφ ηα ηειεπηαία γεγνλφηα βίαο. Θεσξείηε ηελ αληίδξαζε απηή δηθαηνινγεκέλε ή λνκίδεηε φηη ε θνηλή γλψκε παξαζχξεηαη απφ ην πλεχκα ηξνκνθξαηίαο πνπ πξνζπαζεί λα πεξάζεη ε θπβέξλεζε θαη ε ηειεφξαζε ίζσο ; ΋ηη

παίδεη

ζεκαληηθφ

ξφιν

ε

ηειεφξαζε

ζηε

δηακφξθσζε

ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ιακβάλεη κεγάινο κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη ζαθέο. Καη δελ είλαη κφλν ηψξα, είλαη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαηλφκελα ηξνκνθξαηίαο ή βίαο θαη φλησο ππάξρεη έλα ζέκα απιψο λα ζαο πσ πάξα πνιχ ζχληνκα ηελ άπνςε κνπ πάλσ ζε απηφ: Πνηέ δελ έρνπλ ιπζεί ηα πξνβιήκαηα απηά κε αχμεζε ηεο θαηαζηνιήο θαη πάληα ηέηνηα θαηλφκελα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξζνχλ ηέηνηα κέηξα ηα νπνία ζηξέθνληαη θαηά θχξην ιφγν θαηά ησλ πνιηηψλ θαη φρη ησλ ηξνκνθξαηψλ ή νπνηνδήπνηε άιισλ. Γηαηί φηαλ είζαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθή θξίζεο θαη δεηάο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο αθφκα πην ζθιεξά κέηξα απ‟ απηά πνπ ήδε έρεηο, απηνί ζα αληηδξάζνπλ θαη εζχ δελ ην ζέιεηο…Φηηάρλνπλ ινηπφλ ζθιεξά κέηξα θαηαζηνιήο γηα λα κελ θνπληέηαη θαη θαλείο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο θαη απφ ηα ΜΜΔ αιιά φρη κφλν γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα, φηη πξέπεη λα θιεηζηεί ν πνιίηεο ζπίηη ηνπ θαη λα δερζεί ηελ κείσζε ησλ κηζζψλ, ην πάγσκα ησλ απμήζεσλ, ην λα κελ έρεη δνπιεηά θηι. Καη έρεη πξνθαλψο πξαγκαηηθή ππφζηαζε γηαηί κηα θνηλσλία απνζπληίζεηαη, φπσο είλαη ε ζεκεξηλή καο θνηλσλία, φηαλ θαηλφκελα φπσο ε αλέρεηα, ε θηψρεηα, ε απαηζηνδνμία θπξηαξρνχλ, θαη βία ζα δεηο θαη ζπκκνξίεο, θαη μχιν ζηα γήπεδα θαη ελδννηθνγελεηαθή βία θαη φια απηά είλαη κνξθέο θνηλσληθήο απνζχλζεζεο. Απηά ηψξα δελ αληηκεησπίδνληαη κε αχμεζε ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο αιιά κε ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηα πξάγκαηα εθεί γηαηί θαη ε βία έρεη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά αίηηα. Ζ θαηαζηνιή αμηνπνηεί ηελ βία γηα λα θνβίζεη ηνλ θφζκν. Σελ ψξα πνπ ν ιαφο πξέπεη λα είλαη «παξψλ» ζε κηα θξίζηκε θάζε ζαλ απηή γηαηί πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα.

421


Γηα ηελ θνπθνχια: Σν κέηξν είλαη γεινίν. Δίλαη θαζαξά επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα. Καη είλαη θαη επηθίλδπλν γηαηί κπνξεί λα απμήζεη ηελ θαηαζηνιή θαη ηηο πνηλέο απέλαληη ζε ρηιηάδεο θφζκν. -Ζ θπβέξλεζε γηα αθφκα κηα θνξά έζεζε σο βάζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηεο πνιηηηθήο ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ρακειφκηζζνπο. Πφζν αθφκα κπνξνχλ απηέο νη δχν θαηεγνξίεο λα ζεθψλνπλ ην βάξνο ηεο νηθνλνκίαο ; Σν ζέκα είλαη φηη ζπλερίδεη λα κεηαθπιά θαη λα θνξηψλεη ην βάξνο ζε απηνχο πνπ έρνπλ πιεξψζεη θαη ηελ αλάπηπμε. Γηαηί θαη λα απνθηήζεηο ηηο πξνυπνζέζεηο κηα ηζρπξήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο θάπνηνη πάιη πιεξψλνπλ ην θφζηνο απηνχ. Σφηε έγηλε θαη ε γεληά ησλ 700 επξψ, ηφηε έγηλε ε εκηαπαζρφιεζε απφ ηνλ ΢εκίηε, δελ έγηλαλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο απηά. Άξα νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιεξψζεη ηελ αλάπηπμε, ηψξα πιεξψλνπλ θαη ηελ θξίζε. Αιιά αθφκα θαη λα πεηο φηη πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη εξγαδφκελνη, κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ηελ θξίζε. -Με πνηφλ ηξφπν κπνξνχλε; Ο ηξφπνο ηεο Αξηζηεξάο είλαη ν εμήο: Ζ Αξηζηεξά ιέεη φηη ππάξρνπλ δχν ινγηθέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσλία. Ζ ινγηθή ηνπ θέξδνπο θαη ε ινγηθή ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ έμσ απφ ηε ινγηθή ηνπ θέξδνπο. Απνεκπνξεπκαηνπνηεκέλα γηα λα κηιήζσ επί ηεο νπζίαο. Δκείο ζέινπκε γελίθεπζε ηεο ινγηθήο ηεο κίαο θαη ζπξξίθλσζε ηεο άιιεο. Ζ ινγηθή ηνπ θέξδνπο δεκηνπξγεί θξίζεηο, θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ άιιε ινγηθή ζνπ ιχλεη ηα πξνβιήκαηα. Γειαδή εκείο ζέινπκε ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηαηί κφλν έηζη κπνξεί κηα επηρείξεζε λα είλαη θάησ απφ θνηλσληθφ έιεγρν. Δκείο ζέινπκε έλαλ δεκφζην ηνκέα πνπ ζα έρνπλ ιφγν νη εξγαδφκελνη, ζα έρνπλ ιφγν νη πνιίηεο θαη πάλσ ζηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη δεκνςεθίζκαηα. ΋ζνλ αθνξά πάλσ ζηε θξίζε, εκείο έρνπκε θάλεη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ. Γειαδή ρξεηάδεηαη αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο, λα επαλέιζεη ν θφξνο ηεο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη λα θαηαξγεζνχλ ηα βάξε ζηνπο νηθνλνκηθά αλίζρπξνπο πνπ απηφ ζα έρεη πνιιαπιέο επεγεξζίεο. Πξψηνλ αλαθνπθίδεη ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζε ηξαγηθή θαηάζηαζε, δεχηεξνλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απμεζεί ε ελεξγφο δήηεζε γηαηί φηαλ θάπνηνο έρεη ιίγα ρξήκαηα θαη ηνπ ηα παίξλεηο 422


ηφηε δελ έρεη ηίπνηα λα θαηαλαιψζεη. Άξα ρξεηάδεηαη έλα δπλαηφ θξάηνο πνπ ζα πάξεη πάλσ ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζ‟ έλα θνηλσληθφ θξάηνο πνπ έρεη δηαιπζεί, δειαδή δελ έρνπκε ζνβαξή πγεία, δελ έρνπκε ζνβαξή παηδεία, δελ έρνπκε ζνβαξέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Αλ ηηο είρακε ε θνηλσλία ζα ήηαλ θαιχηεξε θαη ν θφζκνο ζα πέξλαγε θαη απηφο θαιχηεξα, ζα είρακε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη απηφ δεκηνπξγεί θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Γίλεη θαη ρξήκα γηα λα κπνξεί ν θφζκνο λα αγνξάζεη. Ζ θξίζε είλαη κηα θξίζε δνκηθή κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αγνξαζηνχλ πξάγκαηα. Γελ είλαη κφλν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ δήηεκα, πψο λα αγνξάζεη ν άιινο αλ δελ έρεη ρξήκαηα; Υξεηάδεηαη ινηπφλ θαη θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ρξεηάδεηαη θαη ζνβαξή ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε δεκφζηεο επελδχζεηο αιιά θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηέινο ρξεηάδεηαη θαη έιεγρνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ειεγρζεί απφ ηελ θνηλσλία είλαη ππάξρεη έλαο ηζρπξφο δεκφζηνο ππιψλαο πνπ αζθεί πνιηηηθή φρη κε βάζε ην θέξδνο αιιά ην ηη βνεζάεη ηελ θνηλσλία, ηη είλαη θαιφ γηα ηελ θνηλσλία. -΢ηελ πξφζθαηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ Βξπμειιψλ ε Διιάδα ραξαθηεξίζηεθε σο ρψξα κε πςειή επηθηλδπλφηεηα πηψρεπζεο. Πηζηεχεηε φηη έλα ηέηνην ελδερφκελν είλαη νξαηφ ; ΢ε θακηά πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζνβαξνί άλζξσπνη δελ αζρνινχληαη κε ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη γεληθά ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ελ γέλεη. Γηφηη ην πξφβιεκα δελ είλαη λα ηαθηνπνηήζνπκε ηελ νηθνλνκία καο ηψξα αιιά λα ηε βάινπκε μαλά κπξνζηά. Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. ΋ηαλ ην ζπίηη ζνπ έρεη πιεκκπξίζεη δελ αζρνιείζαη κε ην αλ είλαη ζε ηάμε ηα κπηκπειφ. Ναη κελ είλαη σξαίν λα είλαη ζε ηάμε ην ζπίηη ζνπ αιιά αλ πιεκκπξίζεη είλαη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζε ελδηαθέξεη. Να πάξνπκε παξάδεηγκα ηνλ Οκπάκα ζηελ Ακεξηθή. Ο Οκπάκα δελ έρεη κηα ηέηνηα ινγηθή. Γελ είλαη αξηζηεξφο γηαηί θαη απηφο πάιη κεηαθπιχεη ην θφζηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θάλεη, απφ ηε κεξηά ηνπ ζπζηήκαηνο, θάπνηα πξάγκαηα έιινγα. Λέεη δειαδή ην έιιεηκκα ζηα 13% θαη δελ κε λνηάδεη. Δδψ βγαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα πάεη ην έιιεηκκα ζηα 3% θαη ζε δχν ρξφληα ζην 0%. Μα πνηέ δελ έρεη γίλεη απηφ. Δδψ φηαλ είρακε αλάπηπμε θαη ππνηίζεηαη πσο ε νηθνλνκία πήγαηλε θαιά δελ θαηαθέξακε λα έρνπκε πεξηνξηζκφ ησλ ειιεηκκάησλ θαη ζα θαηαθέξνπκε ηψξα; Κάλνπλε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία ινγηθή νχηε γηα ηε δηθή ηνπο άπνςε. Απηφ 423


πνπ γίλεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα θαη‟ επέθηαζε είλαη αδηαλφεην. Δίλαη κηα κεγάιε πίζηε ζηα δφγκαηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ γηαηί δελ κπνξνχλ λα πηζηέςνπλ φηη έρνπλ θάλεη ιάζνο. -Όζνλ αθνξά ην Μαθεδνληθφ , πηζηεχεηε φηη ε θπβέξλεζε θαη ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε πξνζεγγίδνπλ κε ζσζηφ ηξφπν ηελ επίιπζε ηνπ ; Σν πξφβιεκα κέρξη ηψξα είλαη φηη ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ δίλεη έκθαζε ζην φλνκα. Αιιά ην φλνκα είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ην Μαθεδνληθφ. ΋ηαλ εμαζθαιίζεηο ζπλζήθεο θαιήο γεηηνλίαο, φηη δελ ζα παξαβηαζηνχλ ηα ζχλνξα θαη φηη δελ ζα ππάξρνπλ αιινηξησηηθέο βιέςεηο απηφ δηακνξθψλεη έλα πιαίζην επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην φλνκα είλαη έλα δεπηεξεχνλ ζηνηρείν ην νπνίν πηζηεχσ εγψ ιχλεηαη κε απηά πνπ έρνπκε πεη, πνπ είλαη έλαο θνηλφο ζηφρνο ζην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ. Αλαθέξνκαη ζηε ζχλζεηε νλνκαζία κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ. Κάπνηε δελ ήηαλ ζαθέο. Θεσξνχηαλ θνκβηθφ ζεκείν ην φλνκα θαη ηα άιια δεπηεξεχνληα. Καηά ηε γλψκε καο ήηαλ ιάζνο απηφ. Αλ ππνηίζεηαη φηη θηλδπλεχνπκε ηφηε δελ είλαη απφ ην φλνκα αιιά απφ άιια πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα εμνκαιχλνπκε.

-Πηζηεχεηε φηη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε θπβέξλεζε είλαη ηθαλή λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο; Γελ έρεη θακία κεηαξξχζκηζε ε θπβέξλεζε ζην λνπ ηεο. Γελ μέξσ αλ εζείο έρεηε αθνχζεη γηα θάπνηα κεηαξξχζκηζε αιιά δελ ππάξρεη. Έρεη αλνίμεη απιψο κηα θνπβέληα γηαηί έγηλε ν Γεθέκβξεο θαη επεηδή ηα πξνβιήκαηα θαη ζηα Παλεπηζηήκηα είλαη κεγάια αιιά είλαη κηα απιή ζπδήηεζε. Τπάξρεη ν πξνεγνχκελνο λφκνο Γηαλλάθνπ θαη δελ ππάξρεη θάηη θαηλνχξγην. Μφλν κηα θνπβέληα πνπ γίλεηαη γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο. Υηιηάδεο καζεηέο βγήθαλ ζηνπο δξφκνπο θαη ιέεη ε θπβέξλεζε, αθνχ ηνπο έδεηξα, ηψξα ζα θάηζσ λα αζρνιεζψ κε ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Καη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα δψζεη ιχζε κηα θπβέξλεζε πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Δηζάγεη ηε ινγηθή ηεο αγνξάο ζηα Παλεπηζηήκηα αιιά θαη ηα ζρνιεία αλ ηα δείηε, ρξεηάδνληαη ρξήκαηα .Γηα λα έρεηο ζνβαξά ζρνιεία, 424


ρξεηάδεηαη απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο. Πξέπεη ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα έρεη ρξήκαηα γηα λα έρεη εμνπζία θαη λα κπνξεί λα απνθαζίδεη γη‟ απηήλ. Αιιά έηζη ράλεη ηελ εμνπζία ν ππνπξγφο. Να ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο γηαηί ρξεηάδεηαη έλα άιιν κπάηδεη έλα ζρνιείν ζηε Γξαπεηζψλα θαη άιιν έλα ζρνιείν ζην Πεξηζηέξη. Ζ ίδηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κπνξεί λα ζέιεη λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο, λα θηηάμεη κηα ζεαηξηθή νκάδα. Μπνξεί κηα άιιε λα κε ζέιεη…αιιά ζα κνπ πείηε φια απηά αθνχγνληαη ιίγν…εδψ δελ έρνπκε ηα ζηνηρεηψδε, δελ έρνπκε ζρνιεία, δελ έρνπκε θαζεγεηέο. Αιιά ε θηινζνθία είλαη ιάζνο. Πξέπεη λα ππάξρεη ηζρπξή επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη απνθέληξσζε εμνπζίαο.

-Ξεθηλάεη κηα πξνζπάζεηα φκσο. Έρνπλ μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε, είλαη ζσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ λα απνξξίπηνπκε θάηη; Γειαδή, αλ βξίζθεηαη κέζα ζε φιν απηφ ν ΢ΤΡΗΕΑ θαη πείζεη κε ηηο απφςεηο ηνπ… Γελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Δκείο είπακε: «Θέιεηε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ εθπαίδεπζε; Χξαία, γηα λα ζπδεηήζνπκε πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηέζζεξα-πέληε πξάγκαηα πνπ έρεηε δξνκνινγήζεη». Γελ είκαζηε ζην θελφ. Πξέπεη λα κεδελίζεηο, μεθηλάο λα ζπδεηήζεηο απφ κεδεληθή βάζε. Γελ είλαη κεδεληθή βάζε ζήκεξα, πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ν λφκνο θαη καδί θάπνηα άιια πξάγκαηα γηα λα αξρίζνπκε λα ζπδεηάκε. Απηή ηε ζηηγκή ε θπβέξλεζε δξνκνινγεί ηα πξάγκαηα θαη θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ζε θσλάδεη γηα λα ηα ζπδεηήζεηο. Γελ ζέιεη δειαδή κηα εηιηθξηλή ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα βγεη θάηη κέζα απ‟ απηή. Δίλαη κηα θαζαξά επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε κηα θαηάζηαζεο θαη εκάο είλαη επηινγή καο ην αλ ζα ηεο δψζνπκε ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη επηθνηλσληαθά έλα ηέηνην ζέκα.

425


- ΢ην πξνεθινγηθφ ζπνηάθη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2007 θπξηάξρεζαλ ε παηδεία , ην πεξηβάιινλ , ηα δηθαηψκαηα , ε εξγαζία θαη ε θηψρεηα . Αλ πάξνπκε ηνπο ηνκείο απηνχο έλαλ –έλαλ πνηα είλαη ζήκεξα ε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ θάζε έλα απφ απηνχο ; Παηδεία ; «Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, γηαηί ρσξίο ρξήκαηα δελ ζπδεηάκε» Πεξηβάιινλ; «Πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ην πεξηβάιινλ σο έλα δεκφζην αγαζφ πνπ ζα κείλεη ζηηο επφκελεο γεληέο θαη κε απηή ηελ έλλνηα δελ πξέπεη λα ην ζπξξηθλψλνπκε θαη λα ην ππνβαζκίδνπκε. Καη εδψ ρξεηάδνληαη ρξήκαηα. Γηαηί ην δάζνο, αλ ζε ελδηαθέξεη ζνβαξά πξέπεη λα έρεη θχιαθεο, λα έρεη αλζξψπνπο πνπ ην θξνληίδνπλε. Ζ ινγηθή πνπ πξέπεη λα επηθξαηήζεη είλαη φηη ην πεξηβάιινλ ην ζπληεξψ θαη ην πξνζηαηεχσ. Ζ ιέμε θιεηδί είλαη ε πξνζηαζία αιιά φρη κφλν ζε έλα επίπεδν άζθεζεο πνιηηηθήο αιιά ζε φια. Γηθαηψκαηα ; «Δδψ είκαζηε αξθεηά πίζσ σο ρψξα. Δδψ πξέπεη λα γίλεη επαλάζηαζε θαηά ηε γλψκε κνπ. Ρηδηθή αιιαγή θνπιηνχξαο, λνκνζεζίαο, αληίιεςεο. Ενχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ επηηξέπεη ζ‟ έλαλ άλζξσπν κε εηδηθέο αλάγθεο λα θπθινθνξεί ζηελ πφιε. Δξγαζία «Καηάξγεζε ησλ λφκσλ ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ πνπ δηαιχζαλε ηελ έλλνηα ηεο δνπιεηάο, πήγακε ζηνλ απαζρνιήζηκν, απφ ηε ζηαζεξή απαζρφιεζε πήγακε ζην δνπιεχσ 2-3 ψξεο φπνπ λα‟ λαη, αλ είλαη, φπνηε είλαη ρσξίο δηθαηψκαηα κέρξη ηελ αζιηφηεηα κε ηελ Κνχλεβα. ΋ιν απηφ ην πιέγκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δεκηνπξγήζεθε απφ κηα εξγαζηαθή λνκνζεζία απφ ηνλ θαηξφ ηνπ ΢εκίηε θαη κεηά. Φηψρεηα ; « Ρηδηθή αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ. Αχμεζε κηζζψλ. Ηζρπξφ θνηλσληθφ θξάηνο. Ο πην εχθνινο ηξφπνο πνπ κπνξεί ν θφζκνο λα έρεη ρξήκαηα είλαη λα κε ρξεηάδεηαη λα δίλεη γηα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη δσξεάλ. Γειαδή αλ έρσ θηελή ελέξγεηα, θηελή επηθνηλσλία, δσξεάλ παηδεία, δσξεάλ πγεία ζα ήηαλ φια δηαθνξεηηθά. Φηψρεηα 426


ζεκαίλεη ηξία πξάγκαηα: Φνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, αχμεζε κηζζψλ, ηζρπξφ θνηλσληθφ θξάηνο. Ζ αχμεζε κηζζψλ είλαη πην δχζθνιν απφ ηα ηξία θαη θακηά θνξά κπνξεί λα κελ είλαη θαη απνηειεζκαηηθφ. Γηαηί ην λα δψζσ εγψ 200 επξψ παξαπάλσ ζ‟ έλαλ εξγαδφκελν θαη απηφο πάεη θαη πάξεη ιίγν θαιχηεξν απηνθίλεην ηφηε επαλεξρφκαζηε ζηα ίδηα επίπεδα δσήο. Δλψ ην ηζρπξφ θνηλσληθφ θξάηνο είλαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Αλ έρεηο έλα θαιφ ζρνιείν δελ ρξεηάδεηαη λα ραιάο πεξηνπζίεο ζηα θξνληηζηήξηα. Αιιά θαη αχμεζε κηζζψλ γηαηί έρνπκε ηνπο πην ρακεινχο ζηελ Δπξψπε ελψ δνπιεχνπκε πεξηζζφηεξν αιιά θαη θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε γηαηί έλα θξάηνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη ρξήκαηα. Θα κνπ πείηε πνηνο ζα ηα δψζεη ηα ρξήκαηα γηα λα δεκηνπξγεζεί ηζρπξφ θνηλσληθφ θξάηνο. Απηνί πνπ ηα έρνπλ είλαη κία απάληεζε. Γελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά, θάπνηνο δίλεη ρξήκαηα. Σψξα έρνπλ επσκηζηεί ην βάξνο νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη, ελψ πξέπεη λα γίλεη έλαο αληίζεηνο ζπζρεηηζκφο θαη λα δίλνπλ απηνί πνπ έρνπλ ή απηνί πνπ θεξδίδνπλ. ΢πλ ηνπο εμνπιηζκνχο ,ζπλ ηελ εθθιεζία…ππάξρνπλ ηξφπνη. Υξήκαηα θαη πινχηνο παξάγνληαη ζ‟ απηή ηε ρψξα. Γελ δηαλέκνληαη ζσζηά.

-Μπνξνχκε λα έρνπκε θαη έλα ζχληνκν ζρνιηαζκφ γηα ηα παξαθάησ πξφζσπα : Σζίπξαο : «Έλαο ηθαλφο άλζξσπνο κε ζπγθεθξηκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή αληίιεςε, απνθαζηζκέλνο λα βνεζήζεη ηελ Αξηζηεξά θαη λα έρεη ηζρπξφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηεο ρψξαο» Αιαβάλνο : «Έρεη δηαηειέζεη ήδε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ Αξηζηεξά θαη ηε ρψξα γεληθφηεξα. Ζ παξνπζία ηνπ ζθξάγηζε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα θαη απηφ είλαη δεδνκέλν. Γελ έρεη ηειεηψζεη απηφ πνπ έρεη λα δψζεη ζηελ Αξηζηεξά θαη ηε ρψξα». Κνπβέιεο : « Ηζηνξηθφ ζηέιερνο ηεο Αξηζηεξάο κε κηα ηδηαίηεξε πνηφηεηα θαη παξνπζία. Υαξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα εθπξνζσπεί ηνλ πνιηηηθφ καο ρψξν κε έλαλ πάξα πνιχ θαιφ ηξφπν θαη ηαπηφρξνλα εθπξνζσπεί κία πξνζσπηθφηεηα ζηελ Αξηζηεξά κε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Γχζθνια ζα βξεηο ηνλ Κνπβέιε λα εληάζζεηαη θάπνπ. Έρεη ηα δηθά ηνπ απηφλνκα θπζηνγλσκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηθή ηνπ πνξεία». 427


Παπαξήγα : «Δπηηπρεκέλε ζε έλα πάξα πνιχ αξλεηηθφ πνιηηηθφ ζρέδην» Καξακαλιήο : «Έλα πξφζσπν πνπ έρεη ζπλδέζεη ην φλνκα ηνπ κε κηα πάξα πνιχ άζρεκε πνξεία ηεο ρψξαο. Θα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ν ζπλερηζηήο ηεο πνιηηηθήο ΢εκίηε πνπ είλαη απηφο πνπ πήξε ηε ρψξα θαη ηεο άιιαμε ηα θψηα». Παπαλδξένπ : «Έλαο πνιηηηθφο αξρεγφο πνπ φπσο θαη νη ππφινηπνη ζε φιε ηελ Δπξψπε δελ έρνπλ αληηιεθζεί ζε ηη ζπλζήθεο θάλνπλ πνιηηηθή. Απηέο νη ηζηνξηθέο ζηηγκέο, ρξεηάδνληαη ξηδηθέο ηνκέο θαη αιιαγέο αιιά δελ κπνξείο λα ηνπ πξνζάςεηο θάηη γηαηί δελ βξίζθεηο θαη θάπνηνλ άιινλ εγέηε πνπ λα έρεη αληηιεθζεί ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ζηηγκψλ. Κηλείηαη ζε κηα κεηξηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο». Οκπάκα : « Έλαο ηνικεξφο πξφεδξνο κηαο ηζρπξήο θαπηηαιηζηηθήο ρψξαο πνπ θνηηάδεη πσο ζα ηελ βγάιεη απ‟ ηελ θξίζε. ΢ίγνπξα είλαη πην ηνικεξφο απφ ηνπο επξσπαίνπο εγέηεο σζηφζν είλαη πξφεδξνο ηεο Ακεξηθήο. Κνηηάδεη λα βγάιεη ηε ρψξα ηνπ απφ ηελ θξίζε κε ηνπο φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη κε ηνπο φξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ». Πνχηηλ : «Έλαο ζηπγλφο θαη απνιπηαξρηθφο πνιηηηθφο ζε κηα ρψξα πνπ δελ ππάξρεη δεκνθξαηία. Καιφο παίθηεο αιιά ην βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θπβεξλά κηα ρψξα πνπ δελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα νχηε εξγαζηαθά νχηε ζπληαγκαηηθά θαη ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ». ΢αξθνδί : «Έλαο δεμηφο πνιηηηθφο κε πάξα πνιχ αθξαίεο ζέζεηο. Γεμηφο, ζπληεξεηηθφο, ζθιεξφο. ΋κσο είλαη ηνικεξφο θαη πξνζπαζεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε εμππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ».

428


΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΟΤΝΣΖ ,γξακκαηέα ηεο ΚΠΔ ηνπ ΢ΤΝ (πξψηνο ζην επξσςεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΝ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2009 ) Έρνληαο ζηνπο ψκνπο καο ηελ «βαξηά» εκπεηξία ηεο πξψηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ «ςπρνινγία ληθεηή», είρακε φηη ρξεηάδεηαη γηα λα πξνρσξήζνπκε ην έξγν καο. Παξαζθεπή 27 Μαξηίνπ 2009 θαη κφιηο ην πξσηλφ ηεο ίδηαο εκέξαο επηθπξψζεθε ην ξαληεβνχ καο κε ηνλ γξακκαηέα ηνπ ΢πλαζπηζκνχ, Νηθφιαν Υνπληή (κεηά απφ ηα παδάξηα ηνπ Γηνλχζε γηα ηελ ψξα ηνπ ξαληεβνχ , θαζψο ν θ. Υνπληήο απνδείρζεθε ιηγφηεξν πνιπάζρνινο απφ ηνλ θ. Νηαξαληάλε ). Σν επηβιεηηθφ ηνπ χθνο δεκηνπξγνχζε κηα επράξηζηε δπζαξκνλία κε ηε δεζηαζηά πνπ καο ππνδέρηεθε ζην γξαθείν ηνπ ζηελ Κνπκνπλδνχξνπ. Μάιηζηα, παξφιε ηελ πίεζε ρξφλνπ πνπ είρε γηα λα πξνιάβεη ηελ πηήζε ηνπ γηα Εάθπλζν, ππνκνλεηηθά θαη πεξηεθηηθά απάληεζε ζε φιεο καο ηηο εξσηήζεηο.

429


-Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο ηεο αξηζηεξάο ζήκεξα ζηελ Δπξψπε ; Ννκίδσ φηη ζήκεξα ε Αξηζηεξά βξίζθεηαη ζηε θάζε αλαδήηεζεο ηεο λέαο ηεο ηαπηφηεηαο ζηνλ 21ν αηψλα. Μέζα απφ ηηο εκπεηξίεο, απφ ηα απνηπρεκέλα εγρεηξήκαηα ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζηε βάζε ησλ λέσλ θαη ζχγρξνλσλ αλαγθψλ λνκίδσ φηη ε Αξηζηεξά πξέπεη λα θαηαθηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο ξηδνζπαζηηθφηεηαο, ηεο ζχλδεζεο κε ηα θηλήκαηα, ηεο δηεζληζηηθήο ηεο δηάζηαζεο, ηεο ελαιιαθηηθφηεηαο θαη λα δσληαλέςεη ηηο αξρέγνλεο-ηδξπηηθέο αξρέο ηεο, ηνπ ζνζηαιηζκνχ.

-Πηζηεχεηε φηη κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα ηζρπξφ αξηζηεξφ ξεχκα ; Ννκίδσ φηη απηφ είλαη δπλαηφ. Τπάξρνπλ ήδε ηα δείγκαηα ηνπ Αξηζηεξνχ ξεχκαηνο θη ελλνψ ηα θηλήκαηα θαηά ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ κνξθνπνηήζεθαλ απφ ην παγθφζκην, ην επξσπατθφ θαη ην ειιεληθφ θνηλσληθφ θφξνπκ. Δπίζεο ε Αξηζηεξά ηνπιάρηζηνλ απηή ηελ νπνία ππεξεηνχκε εκείο, ν ΢πλαζπηζκφο θαη ν ΢ΤΡΗΕΑ, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά κε ηα θηλήκαηα θαη ηνπο αγψλεο, ζπλδέεηαη φκσο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν: ΋ρη κε ηελ αληίιεςε ηνπ ηκάληα κεηαβίβαζεο ζην καδηθφ θίλεκα ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ νχηε κε ηε ινγηθή ηεο ελ ιεπθψ αλάπηπμεο θαη εμνπζηνδφηεζεο ζην πνιηηηθφ ππνθείκελν ησλ αηηεκάησλ πνπ παξάγνπλ ηα καδηθά θηλήκαηα. Σέινο, ην πην νπζηαζηηθφ είλαη φηη απηφ ην Αξηζηεξφ ξεχκα κε βάζε θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο γεληθεπκέλεο θξίζεο, πνπ είλαη θξίζε νηθνλνκηθή, ελεξγεηαθή, πεξηβαιινληηθή, επηζηηηζηηθή, πξέπεη ην πξφγξακκα ην ζεκεξηλφ ηεο λα ην ζπλαξζξψζεη κε ηε πνξεία γηα ην ΢νζηαιηζκφ, κε δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία.

430


-Απηά πνπ πξεζβεχεη ε αξηζηεξά θαη θαηά ζπλέπεηα ν ζπλαζπηζκφο είλαη δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο θαη ηελ Δπξψπε . Πάξαπηα , ν θφζκνο δε ζηξέθεηαη ζηελ αξηζηεξά . Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; Τπάξρεη κηα κεγάιε πιεηνςεθία πνιηηψλ ζηε ρψξα καο θαη ηελ Δπξψπε πνπ είλαη θάησ απφ ηελ επηξξνή θαη ην θξάηνο ηεο ήηηαο ηεο Αξηζηεξάο κε αθνξκή ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ιεγφκελνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» αιιά θαη ηε ρξεσθνπία ηεο ΢νζηαιδεκνθξαηίαο. Δπίζεο ζήκεξα, ζε ζπλζήθεο θξίζεο, είλαη θαλεξφ φηη δηεπθνιχλεηαη ε ελίζρπζε ζπληεξεηηθψλ απφςεσλ θαη ε ζπζπείξσζε ζηνπο ηζρπξνχο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ε ρψξα απφ ηελ θξίζε. Αθφκα, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη έρνπκε κηα ππνρψξεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηέινο, ην γεγνλφο φηη είρακε κηα θαηαζιηπηηθή θαηίζρπζε ζπληεξεηηθψλ θαη λενθηιειεχζεξσλ ηδενινγεκάησλ θαη αμηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ππνρψξεζε ησλ ηδεψλ ηνπ ΢νζηαιηζκνχ. Δπνκέλσο, ε αληηζηξνθή απηή ηεο θαηάζηαζεο πξνυπνζέηεη κηα Αξηζηεξά πνπ λα δηεθδηθεί ιχζεηο ζηα άκεζα πξνβιήκαηα, πνπ λα είλαη ελαιιαθηηθή, πνπ λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηα θηλήκαηα, πνπ λα εληζρχεη ηελ ελφηεηα θαη ηε ζπζπείξσζε θαη πνπ ζα είλαη ΢νζηαιηζηηθνχ πξνζαλαηαιηζκνχ. - Ο θφζκνο είλαη έηνηκνο γηα λα αθνινπζήζεη θάηη ηέηνην; Γελ ππάξρνπλ απηνκαηηζκνί φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή φπσο επίζεο θαη ε δηθή καο Αξηζηεξά έρεη απαιιαγεί απφ ηνπο εζραηνινγηθνχο ληεηεξκηληζκνχο ηνπ παξειζφληνο, φηη δειαδή έηζη θη αιιηψο ηα πξάγκαηα ζα πάλσ πξνο ηα εκάο, έηζη θη αιιηψο ε γε ζα γίλεη θφθθηλε. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ απηά, ε αληηζηξνθή απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζεκαίλεη ζπλεηδεηή, ζπζηεκαηηθή, ηδενινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξνζπάζεηα.

431


-Ο ΢πλαζπηζκφο είλαη έλαο ηέηνηνο πφινο δηεθδίθεζεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο; Ννκίδσ ν ΢πλαζπηζκφο ηελ αξηζηεξή ζηξνθή πνπ έρεη θάλεη, κε απνθάζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ΢πλεδξίσλ, ηνπ 4νπ θαη 5νπ, αιιά θπξίσο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο θνηλήο δξάζεο θαη ηεο ζπζπείξσζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ, έρεη δψζεη δείγκαηα φηη κπνξεί λα είλαη έλα βαζηθφ θνκκάηη απηήο ηεο δηαθνξεηηθήο Αξηζηεξάο, ηεο Αξηζηεξάο ηνπ 21νπ αηψλα. Έρνπκε δψζεη δείγκαηα ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ αθφκα θαη ζηηο πην αηρκεξέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ είραλ ηνλ ραξαθηήξα δηακαξηπξίαο, φπσο ε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 16. Απηή ε πξνζπάζεηα φκσο πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Έρνπκε ζηε δηάζεζε καο ην πξφγξακκα ηνπ ΢ΤΝ θαη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη απηφ ην θελφ.

-Πψο κπνξεί λα αγσληζηεί ε αξηζηεξά κέζα απφ ην Δπξσθνηλνβνχιην ; Σν Δπξσθνηλνβνχιην είλαη ν κφλνο αληηπξνζσπεπηηθφο ζεζκφο ζην φιν νηθνδφκεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε δηθή καο ε πξνζπάζεηα, παξά ην ζεκεξηλφ δπζρεξή ζπζρεηηζκφ, είλαη λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ. Να αλαβαζκηζηνχλ νη λνκνζεηηθέο θαη νη πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξάγκα πνπ δελ γίλεηαη ζήκεξα. ΋κσο πηζηεχνπκε φηη γηα λα κπνξέζεη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε Αξηζηεξά ζην θαηλνχξγην Δπξσθνηλνβνχιην πξέπεη ζην δηαθχδεκα ησλ επεξρφκελσλ Δπξσεθινγψλ λα ην δεη ην ζέκα «Πνηα Δπξψπε, ζε πνην θφζκν ζέινπκε;». Δκείο ζα θαιέζνπκε ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, επνκέλσο ζα δεηήζνπκε λα αιιάμνπλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηνπο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα αγσληζηνχλ γηα κηα Δπξψπε ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο νηθνινγίαο, ηεο εηξήλεο θαη ηνπ ΢νζηαιηζκνχ. Ζ ζχλδεζε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ηε δξάζε καο θαη ζην Δπξσθνηλνβνχιην θαη γεληθά ζηελ Δπξψπε.

432


-Οη αξηζηεξέο αληηιήςεηο δελ είλαη αληίζεηεο σο πξνο ηε δνκή ηεο Δ.Δ; Ο παιηφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ Δπξσπατζηψλ θαη Δπξσζθεπηηθηζηψλ, γηα ηε δηθή καο Αξηζηεξά, δελ έρνπλ βάζε. Πηα φινη νκνινγνχλ πσο ε Αξηζηεξά βξίζθεηαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη. Αλ αθνινπζήζεηο ηηο πνιηηηθέο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο ζπλζήθεο ηνπιάρηζηνλ απφ ην Μάαζηξηρη κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη κέιινλ ην επξσπατθφ ελνπνηεηηθφ εγρείξεκα. Παξάδεηγκα, ε αληηκεηψπηζε απφ ηελ εγεζία ηεο Δ. Δ ζηνπο θαηά η‟ άιια θαη‟ φλνκα θηινεπξσπαίνπο θαη ζεκαηνθχιαθεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, νη πνιηηηθέο πνπ ιακβάλνπλ είλαη πνιηηηθέο δηαιπηηθέο, δεκηνπξγνχλ ρψξεο πνιιψλ ηαρπηήησλ ή κηα Δπξψπε ελφο ζηελνχ δηεπζπληεξίνπ. Αλαξσηηέκαη αλ απηή ε αληίιεςε δελ δεκηνπξγεί ην νπζηαζηηθφ εξψηεκα «γηαηί είλαη πην θηινεπξσπαίνο ν θ. Μπαξφδν ή ν θ. Σξηζέ θαη δελ είλαη νη αγξφηεο πνπ δεηνχλ εζληθή πνιηηηθή θαη θνηλνηηθή ζηήξημε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Γηαηί είλαη επξσπαίνη ζηε Κνκηζηφλ θαη δελ είλαη νη εξγαδφκελνη ηνπ Λαλαξά ή νη εξγαδφκελνη ηχπνπ Κνχλεβα.» Άξα ην δήηεκα γηα ην πνηνο είλαη πξαγκαηηθά επξσπαίνο θαη πνηνο ζέιεη κηα πξαγκαηηθή ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο κε δεκνθξαηηθνχο φξνπο λνκίδσ έρεη ηεζεί ζε άιιε δηάζηαζε. -Πνηνο ν ζηφρνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επεξρφκελεο επξσεθινγέο ; Δίλαη γλσζηφ φηη έρνπκε βάιεη έλαλ πςειφ θαη αηζηφδνμν ζηφρν. Μηιάκε γηα έλα γελλαίν δηςήθην πνζνζηφ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εθινγή ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ επξσβνπιεπηψλ. Απηφο ν ζηφρνο θαηά ηελ άπνςε κνπ είλαη εθηθηφο θαη αλαγθαίνο. Αλ ζε απηέο ηηο επεξρφκελεο επξσεθινγέο ζέινπκε λα δνζεί έλα ηζρπξφ κήλπκα αλαηξνπήο θαη αιιαγήο θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Καη αλ φπσο επηδηψθνπκε εκείο ζηηο κεηέπεηηα πνιηηηθέο εμειίμεηο δηεθδηθνχκε έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηε πνιηηηθή ζθελή, είλαη αλαγθαίνο γηα λα ππάξμνπλ θαη απηέο νη αλαηξνπέο. Δίκαζηε αηζηφδνμνο θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε.

433


-Πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ πηζηεχεηε φηη έθεξε ν Αιέθνο Αιαβάλνο ζην ΢ΤΝ ; Ζ εθινγή ηνπ Αιέθνπ Αιαβάλνπ ζηελ Πξνεδξία ηνπ ΢ΤΝ ζην 4ν ΢πλέδξην ζεκαηνδφηεζε θαη έδσζε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζε απηφ πνπ ζαο έιεγα πξηλ γηα ηελ Αξηζηεξή ζηξνθή ηνπ ΢ΤΝ. Έρνληαο κηα πινχζηα εκπεηξία, έθαλε πην καρεηηθή θαη πην δηαθξηηή ηελ παξνπζία ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΢πλαζπηζκνχ θαη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην. Ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ θαη ε αλάδεημε ησλ θηλεκάησλ ησλ λέσλ, ηνπ άξζξνπ 16 πνπ επίκνλα θαη πξνθεηηθά ζα έιεγε θαλείο, θψλαδε γη‟ απηά ηα δεηήκαηα. Σέινο έθεξε ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηελ αηρκεξή αληηθνκθνξκηζηηθή ηαπηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ε ζχγρξνλε Αξηζηεξά. Δίλαη έλα πνιχηηκν θεθάιαην γηα ηελ Αξηζηεξά, ηνπ εχρνκαη γηα πνιιά ρξφληα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.

-Σν ΚΚΔ φρη κφλν δε δίλεη θαλέλα πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο κε ην ΢ΤΝ αιιά ηνπ θάλεη θαη ζπλερείο επηζέζεηο .Πφζν πηζηεχεηε φηη πιήηηεη ην γεγνλφο απηφ ηελ αξηζηεξά ; Ννκίδσ φηη ε ζηάζε πνπ αθνινπζεί ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ ελαληίνλ ηνπ ΢ΤΝ αιιά θαη άιισλ αξηζηεξψλ δπλάκεσλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ηελ Δπξψπε, απνηειεί ζιηβεξή εμαίξεζε γηα ηελ επξχηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ Αξηζηεξψλ δπλάκεσλ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε. Ζ επηδίσμε ηνπ λα ζηνρνπνηεί κε ζπθνθαληηθνχο πνιιέο θνξέο φξνπο ηνλ ΢ΤΝ θαη ηηο άιιεο Αξηζηεξέο δπλάκεηο, θαηά ηελ άπνςε κνπ πξνζθέξεη Αξηζηεξφ άιινζη ζε φιεο απηέο ηηο δπλάκεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ πνπ θνβνχληαη ελσηηθνχο θαη καδηθνχο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Πξνζθέξεη αξηζηεξφ άιινζη ζε φινπο απηνχο πνπ ηξέκνπλ ηελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε κηα ελσκέλεο αξηζηεξάο. Ννκίδσ φηη απηή ε πνιηηηθή πιήηηεη ηελ Αξηζηεξά θαη πξνβιεκαηίδεη ηνπιάρηζηνλ ή ακθηζβεηείηε απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο αθφκα θαη απφ κέιε ηνπ ΚΚΔ. Έρνπκε δείγκαηα φηη ζε θξίζηκεο πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ απνθηήζεη κία ηέηνηα πνιηηηθή. Σν ΚΚΔ αλαιακβάλεη κεγάιεο επζχλεο ζε κηα πεξίνδν πνπ απαηηείηαη ζπζπείξσζε θαη θνηλή δξάζε ηεο Αξηζηεξάο.

434


-Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην ΚΚΔ ιεηηνπξγεί θαη ‘απηφ ηνλ ηξφπν; Γχν είλαη νη ιφγνη. Ο έλαο ιφγνο είλαη φηη ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ, φηαλ δελ ειέγρεη κηα θηλεηνπνίεζε, ηε ζεσξεί ερζξηθή θαη ηε ζπθνθαληεί. Καη ν δεχηεξνο ιφγνο φηη κε απηέο ηηο απνζηεηξσκέλεο , θαιά πεξηθξνπξεκέλεο (εληφο-εθηφο εηζαγσγηθψλ) θηλεηνπνηήζεηο γηα φια ηα ζέκαηα, αθφκα θαη ζε ζέκαηα θνηλήο δξάζεο φπσο πφιεκνο, πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θ.α, ζέιεη λα πεξηθξνπξήζεη ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο απφ ηελ επίδξαζε θαη ηελ ζπκπφξεπζε κε άιινπο. -Δζείο είζηε ζεηηθνί ζε ελδερφκελν ζπζπείξσζεο κε ην ΚΚΔ; Βεβαίσο! Παξά ην γεγνλφο, νκνινγψ, φηη κε ηε ζηάζε ηεο εγεζίαο απηφ έρεη δπζθνιέςεη. ΢ηξαηεγηθή καο επηινγή είλαη ε ζηξαηεγηθή ζπζπείξσζεο ηεο Αξηζηεξάο. Καη δελ ιέσ λα γίλνπκε φινη ίδηνη αιιά ππάξρνπλ ζεκεία θνηλήο δξάζεο πνπ πξέπεη λα πεγαίλνπκε καδί γηα λα είκαζηε πην απνηειεζκαηηθνί αλ έρνπκε ζαλ ζηφρν ηνλ δηθνκκαηηζκφ, ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ… -Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαηε λα ζπλεξγαζηείηε κε ην ΠΑ΢ΟΚ ; Έρνπκε δειψζεη απεξίθξαζηα θαη κε ζαθήλεηα θαη επί ηεο νπζίαο φηη επηδηψθνπκε ηα κέηξα πνπ πξνηείλνπκε λα είλαη ππφζεζε επξχηεξσλ δπλάκεσλ. Θα ζέιακε δειαδή λα ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο αξηζηεξψλ, ζνζηαιηζηψλ, θνκκνπληζηψλ, νηθνιφγσλ θαη επξχηεξσλ δπλάκεσλ θαη κε βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, δηαπηζηψλνπλ φηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα άιιε πνξεία ηνπ ηφπνπ. Απηέο ηηο πξνγξακκαηηθέο πξνυπνζέζεηο βάδνπκε εκείο γηα ηε ζπλεξγαζία κε νπνηαδήπνηε άιιν θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ην ΠΑ΢ΟΚ. Οη πξνγξακκαηηθέο απαληήζεηο πνπ ιακβάλνπκε απφ ην ΠΑ΢ΟΚ δελ απαληνχλ ζε απηφ. Γελ ππάξρνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο. Καη δελ είλαη κφλν ε θπβεξλεηηθή εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ ΢εκίηε είλαη φηη θαη ζήκεξα νη βαζηθέο επηινγέο ππνδειψλεη κηα ζπληεξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο. ΢αο αλαθέξσ ελδεηθηηθά γηα ηα ζέκαηα ηεο βίαο πνπ ην ΠΑ΢ΟΚ αλαξσηήζεθε ηη θάλεη ε αζηπλνκία θαη φρη ε αλαδήηεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αηηηψλ, αιιά θαη ζηηο

435


επηζέζεηο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ην ΠΑ΢ΟΚ θαηέζεζε πξφηαζε λφκνπ γηα λα πιεξψλεη ηα 4 πξψηα ρξφληα ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ ην θξάηνο θαη φρη ν εξγνδφηεο. Παξά ηαχηα, εκείο θαη απέλαληη ζην ΠΑ΢ΟΚ θαη απέλαληη ζην ΚΚΔ θαη απέλαληη ζηηο άιιεο δπλάκεηο έρνπκε πάξεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο θαη ζα ζπλερίζνπκε λα παίξλνπκε γηα λα ππάξρεη θνηλή δξάζε ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα φπνπ είλαη εθηθηφ. Γηφηη πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη ν θφζκνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη ν θφζκνο ηεο Αξηζηεξάο πνπ αλ κε ηη άιιν ζέιεη λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηα ζνβαξά δεηήκαηα θαη πνπ ζέιεη λα δνθηκαζηνχκε φινη ζην αλ πηζηεχνπκε απηά πνπ ιέκε. - Αλ ην ΠΑ΢ΟΚ δελ θαηαθέξεη λα πάξεη ηελ απηνδπλακία θαη δεηήζεη ηε βνήζεηα ζαο. Μήπσο απηφ ζαο νδεγήζεη ζην λα αλαδνκήζεηε ηε ζθέςε ζαο θαη λα είζηε πην ζεηηθνί ζε έλα ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο; Με ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε ηηο ζρέζεηο καο κε ην ΠΑ΢ΟΚ θαη κε άιιεο δπλάκεηο, κε ηα ίδηα θξηηήξηα είκαζηε θαη ππνρξεσκέλνη λα ζπδεηήζνπκε ή λα αληηκεησπίζνπκε ην λέν ελδερφκελν. ΋ιε απηή ε ππφζεζε πεξί επηθείκελεο απηνδπλακίαο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη ηεο ΝΓ ζηεξίδεηαη ζε έλα λνζεπκέλν πνιηηηθφ ηνπίν απφ εθινγηθνχο λφκνπο θαη λα ζπδεηάκε ηελ απηνδπλακία κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 41% ή ηνπ 38% αλ εθαξκνζηεί ν λφκνο Παπιφπνπινπ. Δίλαη έλα κηα ιαζξνρεηξία ζηε πνιηηηθή βνχιεζε ησλ πνιηηψλ πνπ ζέιεη λα αλαπαξάγεη ην πνιηηηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο σο πνιηηηθφ πξφβιεκα ησλ δχν κεγάισλ. Καζέλαο πνπ δηεθδηθεί θάπνην ρψξν ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο πξέπεη είηε λα θάλεη ζπλεξγαζία κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν γηα λα ππάξμεη ε πεξηβφεηε απηνδπλακία. Πηζηεχσ φηη εθηφο απφ ηα πξνγξακκαηηθά δεηήκαηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθσζνχλ φξνη κηαο ζπλεξγαζίαο πνπ λα ιχλεη θαη ην θπβεξλεηηθφ επίπεδν, πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη νξηζκέλα πξάγκαηα ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Αλέθεξα ηελ απιή αλαινγηθή δηφηη δίλεη αλφζεπηα απνηειέζκαηα, αληηζηνηρεί ηηο ςήθνπο κε ηηο έδξεο αιιά θαη είλαη εμπγηαληηθφο παξάγνληαο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαζψο ππνρξεψλεη θαη θαζ‟ φιε ηελ ηεηξαεηία θαη κεηά απ‟ απηή , ηα θφκκαηα λα έρνπλ πην ζαθή, εηιηθξηλή θαη δεζκεπηηθφ ιφγν. ΢ήκεξα, κε απηφ ην εθινγηθφ δελ ζπδεηάκε ηα πξνγξάκκαηα ησλ θνκκάησλ αιιά κε βάζε απηά ηα δηιιήκαηα ν ςεθνθφξνο θαιείηαη λα απαληήζεη πνηνο είλαη ν ιηγφηεξν θαθφο θαη λα ηνλ επηιέμεη.

436


-Κάλεη θαιφ ζην ΢ΤΝ λα αησξείηαη ην ελδερφκελν κίαο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ ; Ννκίδσ φηη λα αησξείηαη έλα ηέηνην ζέκα δελ θάλεη θαιφ. Δκείο βέβαηα ζην ΢πλαζπηζκφ έρνπκε θαηνρπξσκέλεο ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη κάιηζηα ηε δεκφζηα έθθξαζε θαη απ‟ απηφ δελ ζα θάλνπκε πίζσ. Απηφ φκσο πνπ νθείινπκε λα θάλνπκε είλαη λα γλσξίδεη ν θφζκνο ηελ επίζεκε άπνςε ρσξίο ζνινχξεο. Δπνκέλσο φηαλ αλαθπθιψλεηαη ζπλερψο απηφ ην ζέκα, δελ καο θάλεη θαιφ.

-Ο ζπλ είρε ζεκεηψζεη ηεξάζηηα άλνδν ζηηο δεκνζθνπήζεηο κεηά ηελ εθινγή ηνπ Αιέμε Σζίπξα ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο . ΢ήκεξα ηα πνζνζηά απηά παξνπζηάδνληαη λαη κελ πάλσ απφ ην απνηέιεζκα ησλ ηειεπηαίσλ εθινγψλ , αιιά φρη ζε κεγάιε άλνδν . Πψο ην εμεγείηε ; Καηαξρήλ λα πσ φηη ε εθινγή ηνπ Αιέμε Σζίπξα ζηελ πξνεδξεία ηνπ ΢πλαζπηζκνχ, ήηαλ κηα έγθαηξε απάληεζε ζην αίηεκα ηεο θνηλσλίαο πεξί αλαλέσζεο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηφπνπ θαη ε Αξηζηεξά πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκα θαη ξηδνζπαζηηθή θαη νθείιεη ζε ηέηνηα αηηήκαηα λα αληαπνθξίλεηαη. Καη εκείο ην θάλακε. ΋ρη κφλν κε ηελ εθινγή ηνπ Αιέμε Σζίπξα αιιά θαη κε ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο λέσλ ζηειερψλ. Γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο γηαηί θαη ζηελ Αξηζηεξά ε αλαλέσζε θαη πξέπεη λα είλαη κηα δηαξθήο θαη πάγηα δηαδηθαζία. Γελ πηζηεχνπκε ζηελ ηζνβηφηεηα. Πηζηεχνπκε ζηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα εθθξάδνληαη θαη απφ λέα πξφζσπα. ΋ζνλ αθνξά ηηο δεκνζθνπήζεηο, ππάξρεη έλα ζέκα γηα καο: Πξψηνλ, πνηνη ήηαλ απηνί νη πνιίηεο θαη ηη ήζειαλ απφ εκάο δίλνληαο καο απηή ηε κεγάιε «έθξεμε». Μπνξψ λα πσ φηη ίζσο δελ θαηαθέξακε λα δψζνπκε απάληεζε θαη λα θξαηήζνπκε φινλ απηφλ ηνλ θφζκν. Θα ζαο έιεγα φηη ην ζέκα ηεο δεκνζθνπηθήο θάκςεο θξίλεηαη θαη γεληθφηεξνπο ιφγνπο. Γειαδή, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα πνιηηηθή ξεπζηφηεηα, φρη κφλν ζηα πνζνζηά ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ αιιά φισλ ησλ θνκκάησλ. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο ππάξρεη έλα κεγάιν θνκκάηη, κεγαιχηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, απξνζδηφξηζηεο ςήθνπ θαη αλαπνθαζίζησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θφζκνο απηφο ακθηηαιαληεχεηαη, ςάρλεηαη, ζπδεηάεη, ζθέθηεηαη θαη δελ μέξεη ζην ηέινο ηη ζα θάλεη ζε ζρέζε κε ηηο εθινγέο. Σέινο, ζε ζπλζήθεο θξίζεο είλαη επλντθφ ην έδαθνο 437


γηα ηελ δηακφξθσζε ζπληεξεηηθψλ ζπλζεθψλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε φκσο, έρνπκε απνδείμεη φηη κπνξνχκε λα αλαηξέπνπκε δεκνζθνπηθά επξήκαηα, θαη απηφ ζα θάλνπκε θαη ηψξα ειπίδσ, φπσο θάλακε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εζληθέο εθινγέο αιιά θαη ηνπ δήκνπ. -΢ε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο ηζνβηφηεηαο. Θεσξείηαη φηη φια ηα ζηειέρε πνπ κεηέρνπλ ζηνλ ΢πλαζπηζκφ θαη ην ΢ΤΡΗΕΑ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε; Γελ κπνξψ λα ην πσ απηφ. Αιιά ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη φηαλ ην ζέκα αθνξά ηελ αλάδεημε ζε δεκφζηα αξεηά αμηψκαηα ή θαη ζε ζέζεηο θνκκαηηθήο επζχλεο δελ ηίζεηαη ζέκα πξνζσπηθφ αιιά ηη έρεηο απνθαζίζεη ζπιινγηθά. Καη ζπιινγηθά ελλνψ ηνλ ΢πλαζπηζκφ, ηα ζπλέδξηα ηνπ πνπ ζπδεηήζακε ην θαηαζηαηηθφ, απνζαθελίζακε φηη έλαο ηξφπνο αλαλέσζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ είλαη νη πεξηνξηζκέλεο ζεηείεο. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα ηίζεηαη ζην ζεβαζκφ απηψλ πνπ έρνπκε απνθαζίζεη ζε ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαη φρη πξνζσπηθψλ-ζεκηηψλ βέβαηααπφςεσλ. -Παξφια απηά πξνθιήζεθαλ αληηδξάζεηο. Έγηλε ιφγνο γηα εζσθνκκαηηθέο εθθαζαξίζεηο… Άζηνρεο, άδηθεο, βηαζηηθέο. Άζηνρα εηέζε ην ζέκα απηφ γηαηί δελ είλαη ζέκα ζεκεξηλφ πνπ ην ζπδεηάκε, βηαζηηθέο γηαηί ην ζέκα δελ αθνξνχζε έλα ή δχν πξφζσπα αιιά αθνξνχζε ηε γεληθή ιεηηνπξγία καο. Άδηθεο γηαηί αλ απηφ πνπ έρνπκε απνθαζίζεη γηα ηηο ζεηείεο είλαη «εθθαζάξηζε ζηειερψλ» πξέπεη λα ζπλελλνεζνχκε μαλά γηα ην ηη ζεκαίλεη ζηέιερνο ζηελ Αξηζηεξά.

438


-Ο ηξφπνο ζχλζεζεο ηνπ επξσςεθνδειηίνπ έθεξε αληηδξάζεηο απφ ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα . Ση είλαη απηφ πνπ πξνβιεκάηηζε ηα ζηειέρε ηεο ; Δπηθαιέζηεθα πξηλ ζπιινγηθέο απνθάζεηο. Μηα ηέηνηα ζπιινγηθή απφθαζε πξφζθαηε απφθαζε ηνπ δηαξθνχο ζπλεδξίνπ θαηέιεμε ζην φηη πξνθεηκέλνπ λα πάκε σο ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επξσεθινγέο ζα έπξεπε αλάινγα λα δηακνξθσζεί θαη ην επξσςεθνδέιηην. Γη‟ απηφ θαη ε απφθαζε ε δηθή καο θαηά ηηο πξνζπλεδξηαθέο ζπδεηήζεηο ήηαλ ν ΢ΤΝ λα δηεθδηθήζεη ηελ 1ε, 3ε θαη 5ε ζέζε. Απηή ινηπφλ ε ζπιινγηθή απφθαζε λνκίδσ φηη δελ έπξεπε λα ζεθψλεηο ελζηάζεηο απφ νξηζκέλα ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο. Σν ζέκα ηίζεηαη ζε πνιηηηθή βάζε. Αλ επηζπκνχκε λα πάκε καδί κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηηο επξσεθινγέο. Καη αλ απηή είλαη ε επηζπκία καο, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε λέα επξσνκάδα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ λα είλαη θαη πνιπάξηζκε θαη πινπξαιηζηηθή έρνληαο ηε ζεηηθή εκπεηξία απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα πνπ έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. -Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα θαη ην Αξηζηεξφ Ρεχκα; Ο ΢πλαζπηζκφο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ έρεη ππνζρεζεί φηη ζα είλαη έλα θφκκα αξηζηεξφ, εληαίν θφκκα, δεκνθξαηηθφ θαη πνιπηαζηθφ. Οη ηάζεηο είλαη λνκηκνπνηεκέλεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ξφιν ηνπο εθφζνλ είλαη πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ξεχκαηα. ΢ε ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα, φπσο έρνπλ θαηαγξάςεη θαη νη πξνζπλεδξηαθέο θαη νη ζπλεδξηαθέο ζπδεηήζεηο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. ΢ηνλ ΢ΤΝ επηκέλνπκε ζηελ ζχλζεζε ησλ απφςεσλ αιιά ελ ηέιεη απηφ πνπ ιακβάλεηαη ππφςηλ είλαη απηφ πνπ ιακβάλεηαη κέζα απφ ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηή ε δηαδηθαζία πνπ πνιιέο θνξέο παίξλεη άιιεο δηαζηάζεηο, γηα εκάο είλαη δχλακε. Έλα ζχγρξνλν Αξηζηεξφ θφκκα αλ δελ έρεη πινχζην εζσθνκκαηηθφ δηάινγν, δελ έρεη ινγηθή. Βεβαίσο, πνιιέο θνξέο απηήλ ηελ εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία ηελ πιεξψλνπκε κε κεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο. ΋κσο δελ ζα ην αιιάμνπκε. Ζ θαηάζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ γηα εκάο είλαη δχλακε, απηφ πνπ δελ καο βνεζάεη είλαη φηαλ νη ζπδεηήζεηο είλαη άγνλεο θαη νδεγνχλ ζε πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αληηπαξαζέζεηο.

439


-Ο ζπλαζπηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηε λενιαία . Πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη βήκα γηα ηνπο λένπο ζηελ πνιηηηθή ; Ήδε αλαθέξζεθα ζηελ αλαλέσζε θαη ζηε εθινγή λέσλ πξνζψπσλ ζηνλ ΢ΤΝ. Απηφ έρεη θαη ζπκβνιηθφ θαη νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα: Σν ζπκβνιηθφ είλαη λα δψζεη έλα κήλπκα φηη νη λένη ζήκεξα δελ κπνξεί λα είλαη ζην πεξηζψξην ησλ εμειίμεσλ θαη λα αθνινζνχληαη ξαηζηζηηθέο εηο βάξνο ηνπο πνιηηηθέο ζηε κφξθσζε, ζηελ εξγαζία θαη ζην κέιινλ ηνπο. ΋πσο έρνπλ απνδείμεη θαη νη εξγαδφκελνη θαη νη θνηηεηέο κε ηηο πνξείεο θαη ηνπο αγψλεο ηνπο γηα ηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο θαη επξχηεξα ηεο πξννπηηθήο ηεο θνηλσλίαο έρνπλ ηελ σξηκφηεηα λα παξέκβνπλ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Θεσξνχκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζηακαηήζνπλ νη παηδνθηφλεο πνιηηηθέο θαη λα πάξνπλ ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπο. ΢ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ ζεκαίλεη θνιαθεία ησλ λέσλ θαη απξηφξε ππνζηήξημε ηεο φπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. -΢ε δεκνζθφπεζε ηεο ALCO γηα ην Πξψην Θέκα ηελ Κπξηαθή πνπ καο πέξαζε(22/3/2009) ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη ηξνκνθξαηεζεί απφ ηα ηειεπηαία γεγνλφηα βίαο. Θεσξείηε ηελ αληίδξαζε απηή δηθαηνινγεκέλε ή λνκίδεηε φηη ε θνηλή γλψκε παξαζχξεηαη απφ ην πλεχκα ηξνκνθξαηίαο πνπ πξνζπαζεί λα πεξάζεη ε θπβέξλεζε θαη ε ηειεφξαζε ίζσο ; Καη‟ αξρήλ είλαη αλεζπρεηηθή. Οθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιινληαη ηα ζέκαηα βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, εληζρχεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΚ πνπ φπνπ γηα λα θξχςνπλ ηελ ελνρή ηνπο ζε βαζηθά ζέκαηα ηξνκνθξαηνχλ ηνλ θφζκνπ. Γελ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπκε απηά ηα δεκνζθνπηθά θαηλφκελα πνπ είλαη εληππψζεηο ηεο ζπγθπξίαο θαη πξέπεη λα αληηζηξέςνπκε ην θιίκα. Να ππάξρεη ζσζηή αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ, φηη δειαδή νθείινληαη ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά αίηηα, θαη φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ δελ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε αζηπλνκία, δελ ζεκαίλεη ζθιεξφηεξε πνηληθή ζσξάθηζε, δελ ζεκαίλεη πεξηνξηζκφο ησλ ειεπζεξηψλ αιιά αληηζηξφθσο ζεκαίλεη αληηκεηψπηζε επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ λέσλ φπσο ε αλαζθάιεηα γηα ηελ εξγαζία, αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ.

440


Γηα ηελ πξφηαζε πνηληθνπνίεζεο θνπθνχιαο … Δίλαη επηθίλδπλε γηαηί εληάζζεηαη ζηε ινγηθή πνπ είπακε γηα πεξηζζφηεξε θαη ζθιεξφηεξε πνηληθή ζσξάθηζε. ΢ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα ζπιιάβνπλε ζηνλ Μπάηκαλ θαη ηνλ Ενξφ(!). -Ζ θπβέξλεζε γηα αθφκα κηα θνξά έζεζε σο βάζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηεο πνιηηηθήο ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ρακειφκηζζνπο. Πφζν αθφκα κπνξνχλ απηέο νη δχν θαηεγνξίεο λα ζεθψλνπλ ην βάξνο ηεο νηθνλνκίαο ; Ννκίδσ φηη απηά ηα κέηξα είλαη θαηαζηξνθηθά. Καη γηα απηά ηα δχν ζηξψκαηα αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. ΢ε ζπλζήθεο θξίζεο πνπ πξέπεη λα ππάξμεη δήηεζε, λα απμεζεί ην εηζφδεκα ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ αγξνηψλ, ησλ ρακειφκηζζσλ ε θπβέξλεζε αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή κε έλαλ δνγκαηηζκφ αλεμήγεην ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ίδησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πνπ καο νδήγεζαλ ζε απηφ ην ζεκείν. Καη ζε πεξηφδνπο πνπ ζεκεηψλακε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, δελ εηίζεη ζέκα λα κνηξαζηεί δίθαηα. ΢ήκεξα πνπ γηα ηελ θξίζε επζχλνληαη νη ηξάπεδεο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, λα μαλαπιεξψλνπλ νη ρακειφκηζζνη θαη κηθξνκεζαίνη ηα βάξε απηήο ηεο θξίζεο, είλαη θαη άδηθν αιιά ελ ηέιεη ζα απνδεηθηεί θαη αλαπνηειεζκαηηθφ.

-΢ηελ πξφζθαηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ Βξπμειιψλ ε Διιάδα ραξαθηεξίζηεθε σο ρψξα κε πςειή επηθηλδπλφηεηα πηψρεπζεο. Πηζηεχεηε φηη έλα ηέηνην ελδερφκελν είλαη νξαηφ ; Οη ηειεπηαίεο ζπζηάζεηο θαη δεζκεπηηθέο λνπζεζίεο πνπ εθθψλεζε ν θχξηνο Αικνχληα αλαδεηθλχνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λνκίδσ φηη είλαη ζηνλ ίδην παξνλνκαζηή. Οη εγέηεο ηεο Δ.Δ φζν ζπλέξρνληαη θαη δειψλνπλ πίζηε ζην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη σο ππέξηαηε αξρή ηελ επηηήξεζε ησλ ειιεηκκάησλ, δελ βγάδνπλ ηελ Δπξψπε απφ ηελ θξίζε. Δπίζεο, απνδείρζεθε ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΟΝΔ θαζψο πέξα ησλ άιισλ δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα γελλαίνο θνηλνηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα δψζεη ρξήκαηα ζε ρψξεο πνπ 441


έρνπλ αλάγθε θαη λα απνθχγνπλ ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ ζαλ ηεο Διιάδαο. Δπνκέλσο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε αλαηξνπή απηψλ ησλ δνγκάησλ. -Πηζηεχεηε φηη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε θπβέξλεζε είλαη ηθαλή λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο; Πξψηα απ‟ φια ε θπβέξλεζε είλαη εθηεζεηκέλε θαη δελ ζα κπνξέζεη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο Παηδείαο αλ πξψηα δελ ιχζεη ην πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Παηδείαο. Τπφζρεηαη θαη μαλαππφζρεηαη φηη ζα πάεη ζην 5% θαη θάζε ρξφλν ζπξξηθλψλεηαη ζην 3% ή θαη ιίγν παξαθάησ. Δπίζεο, ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε έρεη ζηνηρεία λενθηιειεπζεξηζηηθά, δειαδή εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γλψζεο, νδεγία ηεο Μπνιφληα, λνκηκνπνίεζε παξά ηελ αληίζεηε ζπληαγκαηηθή απαγφξεπζε ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο ζαλ κηα ξεηνξία αιιαγψλ πνπ γίλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπνκέλσο πξνθαλψο ηα κέηξα πνπ επξφθεηην λα παξζνχλ δελ πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα βνεζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ γηα καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.

-Μπνξνχκε λα έρνπκε θαη έλα ζχληνκν ζρνιηαζκφ γηα ηα παξαθάησ πξφζσπα : Σζίπξαο : « Έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο δπλαηόηεηεο λα πξνζθέξεη πνιιά ζηνλ ρώξν ηεο αξηζηεξάο.» Αιαβάλνο : «΢εκαληηθό θεθάιαην γηα ηελ Αξηζηεξά πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί.» Κνπβέιεο : «΢ύληξνθνο πνπ κπνξεί λα δώζεη πνιιά.» Παπαξήγα : «Γπζηπρώο ζα ζθξαγίζεη ηελ ηζηνξίαο ηεο σο γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ κε αξλεηηθέο γηα ηελ Αξηζηεξά επηινγέο». Καξακαλιήο : «Αλ είλαη θνπξαζκέλνο, επεηδή θαη ν ιαόο θνπξάζηεθε από ηηο επηινγέο ηνπ, αο θάλεη όηη ζέιεη».

442


Παπαλδξένπ : «Αλ ζεσξεί όηη πξέπεη λα γίλεη πξσζππνπξγόο ιόγσ λεπνηηζκνύ θαη νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο, δελ λνκίδσ πσο ζα έρεη ηύρεη». Οκπάκα : «Αλακνλή γηα νξηζκέλεο αιιαγέο πεξηνξηζκέλνπ ραξαθηήξα». Πνχηηλ : «Αο ηνλ θξίλνπλ νη Ρώζνη πνιίηεο». ΢αξθνδί : «΢πληεξεηηθόο πνιηηηθόο θαη λνκίδσ επηθίλδπλνο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Δπξώπεο κηαο θαη πξνζρώξεζε ηειεπηαία ζην ζηξαηησηηθό ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ».

443


΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΦΧΣΖ ΚΟΤΒΔΛΖ ,βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ .

Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ θαη 9 ην πξσί ρηχπεζε ην μππλεηήξη .Καλείο δελ ήζειε λα ζεθσζεί απφ ην δεζηφ θξεβάηη ηνπ , θαζψο ε θαηαξξαθηψδεο βξνρή δεκηνπξγνχζε έλα ππέξνρν θιίκα γηα χπλν .΋κσο ,ζηηο 10 ν θ. Κνπβέιεο ζα καο ππνδερφηαλ ζην γξαθείν ηνπ ζηελ νδφ Κξηεδψηνπ γηα κία ζπλέληεπμε .Δίρακε θαλνλίζεη λα πηνχκε έλαλ θαθέ πξηλ πάκε , γηα λα αλνίμνπλε ηα κάηηα καο , φκσο ην κπνηηιηάξηζκα ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο καο έθεξε ηζίκα – ηζίκα ζην ρξφλν καο .Υηππάκε ην θνπδνχλη ….

444


-Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο ηεο αξηζηεξάο ζήκεξα ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Δπξψπε θαη’ επέθηαζε ; Ζ αξηζηεξά νθείιεη κε έλαλ ζχγρξνλν ηξφπν λα αληηκεησπίδεη ηελ εμαηξεηηθά ζχλζεηε φζν θαη πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί φρη κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά ζηε παγθφζκηα θνηλφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε παιηά εξγαιεία δελ κπνξείο λα εθκαηεχζεηο ηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Σν ζέκα ην νπνίν ηίζεηαη γηα ηελ Αξηζηεξά θαη νθείιεη λα ην θαηαθηήζεη είλαη ε ζχκθσλε εξκελεία ησλ ζχγρξνλσλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλαγθαίν ζηξαηεγηθφ ηξφπν πνπ έρεη, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα θαηαζέηεη επίζεο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηεο ζέζεηο έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ ηνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Ζ Αξηζηεξά έρεη κπξνζηά ηεο δξφκν λα δηαλχζεη κε ην δεδνκέλν φηη ηξαπκαηηζκέλε βγήθε απφ φια εθείλα ηα γεγνλφηα ηα νπνία πξνζδηφξηζαλ θαη ηελ θαζφξηζαλ αξλεηηθά ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ αλαθεξφκελνο ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Θεσξψ φηη ε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή αξηζηεξά πξέπεη λα εγθαηαιείςεη καλρατζηηθέο αληηιήςεηο θαη πξέπεη λα δηακνξθψζεη ζηε βάζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ηε ζπκκαρηθή ηεο πνιηηηθή, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη κέζα απφ ζπλεξγαζίεο λα δηακνξθψζεη πξνυπνζέζεηο ζπγθιίζεσλ επί ηεο νπζίαο ζηε δξάζε πξνγξακκαηηθψλ ζέζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα λα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη ε πνιηηηθή δσή απφ ηε ζπγθπξηαθή ζέζε ζηελ νπνία ζήκεξα βξίζθεηαη ζε κία πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε. -Σα δεηήκαηα πνπ πξεζβεχεη ν ΢πλαζπηζκφο είλαη δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο . Πάξαπηα , ν θφζκνο δε ζηξέθεηαη ζηελ αξηζηεξά . Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; Γηα ηνπ ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα. Βεβαίσο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε Ρηδνζπαζηηθή Αξηζηεξά ζηελ Διιάδα θαη κε ηηο αλαινγίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ δηθή ηεο πνιηηηθή παξνπζία ζην ρψξν. Πάλησο φζα αλέθεξα θξηηηθά πξηλ γηα λα απαληήζσ ζην εξψηεκα ζαο αθνξνχλ θαη ηνλ ΢πλαζπηζκφ ζηελ Διιάδα.

445


-Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ γηα ηηο επεξρφκελεο Δπξσεθινγέο; Σν θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ εθινγή ηεζζάξσλ επξσβνπιεπηψλ. Δίλαη έλαο δχζθνινο ζηφρνο. Βέβαηα αληηιακβάλνκαη φηη έλαο ηέηνηνο ζηφρνο ηέζεθε γηα λα ελεξγνπνηεί, θηλεηνπνηεί θαη λα ελζαξξχλεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. Δγψ ζα πσ φηη ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκάο αλ θαηαθέξλακε λα εθιέμνπκε ηξεηο επξσβνπιεπηέο. Βεβαίσο, νη επξσεθινγέο ζα γίλνπλ κε φξνπο εζληθψλ εθινγψλ θαη έηζη ε έληαζε θαη ε πφισζε ζα είλαη κεγάιεο. ΢πλππνινγίδσ φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη πνιίηεο ζπζπεηξψλνληαη ζηα κεγάια πνιηηηθά νινθιεξψκαηα θαη απηφ δελ πξέπεη λα ην ππνηηκήζνπκε αιιά λα δηακνξθψζνπκε ην πξφγξακκα καο κε έλαλ ηξφπν θξνπζηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο νη νπνίεο ππάξρνπλ.

-Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαηε λα ζπλεξγαζηείηε κε ην ΠΑ΢ΟΚ ; Οη πξνυπνζέζεηο είλαη ηέηνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζπκπηψζεηο. Ζ ζπλεξγαζία θαη νη ζπγθιίζεηο γεληθφηεξα αλ δελ εμαζθαιίδνπλ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ ζπκθσλία ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο, ηφηε είλαη ζπλεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην επίθεληξν ηνπ απηνζθνπνχ θαη είλαη έηνηκεο λα πεζαίλνπλ ηελ επφκελε κέξα πνπ γελληνχληαη. -΢αο έρνπκε αθνχζεη λα δειψλεηαη ηφζν φηη ην δήηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο δελ ζαο πεξλάεη αδηάθνξν αιιά θαη φηη δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο πξνεθινγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ. Πψο νη δχν απηέο απφςεηο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ; Σα φζα αλέθεξα φρη κφλν ζην δηαξθέο ζπλέδξην αιιά γεληθά κε έλαλ δεκφζην ηξφπν εμαθνινπζνχλ λα δεζκεχνπλ ζεηηθά ηε ζέζε κνπ θαη ηε ζηάζε κνπ. Γελ κπνξεί ε Αξηζηεξά λα δειψλεη αδηάθνξε ζηνλ ελδερφκελν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. Μπνξεί λα έρεη ηηο δηθέο ηεο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο, ηηο δηθέο ηεο δηεθδηθήζεηο, ηηο ππαξθηέο ηεο δηαθσλίεο αιιά θάζε θνξά ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη φηη π. ρ ε αθπβεξλεζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε κηα ρψξα. Απηφ ζε θακία

446


πεξίπησζε φκσο δελ ζεκαίλεη ζπλεξγαζία θπβεξλεηηθή. Καη ζα επαλαιάβσ ην εμήο: φζν ιάζνο είλαη ν άθξαηνο θπβεξλεηηζκφο άιιν ηφζν ιάζνο είλαη λα κελ ηελ ελδηαθέξεη ηελ Αξηζηεξά λα δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ ηφπνπ. -Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή εγεζία ηνπ ΢ΤΝ δείρλεη αδηάθνξε ζε έλα ηέηνην ελδερφκελν; Θέισ λα πηζηεχσ πψο φρη. - Μπνξεί έλα αξηζηεξφ θφκκα λα θηάζεη απηνδχλακα ζηελ εμνπζία; Δίλαη δηεθδηθνχκελν θαηά ηε γλψκε κνπ. Ζ Αξηζηεξά δελ είλαη ηαγκέλε ζέζε. Να βξίζθεηαη ην πεξηζψξην θαη λα κελ ηελ ελδηαθέξεη λα επεξεάζεη ην κέγεζνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Αιιά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ πνπ ζέηεη ην εξψηεκα ζαο, αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ε δηακφξθσζε κηα λέαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πιεηνςεθίαο, ε νπνία γηα λα πξνθχςεη ρξεηάδεηαη κηα λέα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή πξφηαζε ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλα βάζξν πάλσ ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη απηή ε θνηλσληθή πιεηνςεθία. Γη‟ απηφ θαη ζηεξίδσ ηελ άπνςε φηη ε ελαιιαθηηθή πνιηηηθή πξφηαζε εμνπζίαο πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κε δπλάκεηο ηεο νηθνινγίαο, ηεο αξηζηεξήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο, κε αλέληαρηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ θάπνηα ζηηγκή λα ζπληίζεηαη ζην επίπεδν απηήο ηεο λέαο πνιηηηθήο πιεηνςεθίαο πνπ ζα κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηνλ δηθνκκαηηζκφ θαη ηαπηφρξνλα λα δηακνξθψζεη θαη ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.

447


-Δπηθνηλσληαθά θάλεη θαιφ ζην ΢ΤΝ λα αησξείηαη ην ελδερφκελν κίαο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΠΑ΢ΟΚ ; Γεληθψο θαη ανξίζησο θάλεη θαθφ. Αιιά ε εμεηδίθεπζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ κε φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξηλ ιίγν αλέθεξα, ζεσξψ φηη δελ θάλεη. Αληίζεηα κηα νρχξσζε, κηα παληειήο άξλεζε ρσξίο ηελ αλάδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξφηαζε ζνπ, απνηξέπεη ηνλ θφζκν απφ ην λα έξρνληαη ζηηο δηθέο ζνπ γξακκέο θαη ζηε δηθή ζνπ πνιηηηθή. Λίγν θαηξφ πξηλ, ν ΢ΤΝ, δεκνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, θαηέγξαθε κέρξη θαη 18%. Αιιά κε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζε, εθηηκψ, φηη πνιχο θφζκνο ζηακάηεζε λα έρεη ηνλ ΢ΤΝ σο κηα επηινγή. Βέβαηα πέξα απφ ηε γεληθή θαη αφξηζηε άξλεζε, δελ κπνξέζακε λα δηακνξθψζνπκε έγθαηξα κηα ζρέζε πξνγξακκαηηθήο εκπηζηνζχλεο. Οη πνιίηεο γηα λα ζνπ εκπηζηεπηνχλ ηφζν πςειά πνζνζηά πξέπεη λα μέξεη ηη ζα ηα θάλεηο, πψο ζα ηα ρεηξηζηείο εηδηθά ζε ηφζν δχζθνινπο θαηξνχο.

-Σν ΚΚΔ φρη κφλν δε δίλεη θαλέλα πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο κε ην ΢ΤΝ αιιά ηνπ θάλεη θαη ζπλερείο επηζέζεηο .Πφζν πηζηεχεηε φηη πιήηηεη ην γεγνλφο απηφ ηελ αξηζηεξά ; Αλακθηζβήηεηα ηελ πιήηηεη. Σν δήηεκα ηνπ πνιπθεξκαηηζκέλνπ ρψξνπ ηεο Αξηζηεξάο είλαη ππαξθηφ θαη απηφ ην δήηεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Αιιά δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί γεληθά θαη αφξηζηα γηαηί ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη νπζηαζηηθέο δηαθσλίεο. Σφζν ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ φζν θαη ζε επίπεδα θαζεκεξηλή πνιηηηθήο. Δκείο γηα παξάδεηγκα είκαζηε δεζκεπκέλνη ζηνλ δεκνθξαηηθφ δξφκν ηνλ νπνίν ζέινπκε δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία γηαηί θαηά ηε γλψκε καο ζνζηαιηζκφο ρσξίο δεκνθξαηία δελ ππάξρεη. Απηφ φκσο δελ είλαη κφλν ζηξαηεγηθή. Σαπηφρξνλα δηακνξθψλεη θαη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ζηελ πνξεία πξνο ηνλ ζνζηαιηζκφ. Έρνπκε κηα κεγάιε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην κεγάιν νινθιήξσκα ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο. Δκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα αλαθαζνξηζηνχλ νη ζπζρεηηζκνί κέζα ζηελ Δπξψπε, πξέπεη λα δψζνπκε ηε κάρε εθεί πνπ απνηειεί έλα λέν πεδίν ηαμηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγψλσλ. Γελ είκαζηε εηζεγεηέο γηα απνρψξεζε ηεο ρψξαο. 448


-Πηζηεχεηε φηη νη αιιαγέο πνπ έθεξε ν Αιέθνο Αιαβάλνο ζην ΢ΤΝ απφ ηελ εθινγή ηνπ ην 2004 θαη έπεηηα βξίζθνληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ; Ννκίδσ φηη ήηαλ αλαγθαία ε ζηξνθή πξνο ηε λενιαία. Βεβαίσο ε ζηξνθή επηβάιιεη γηα λα νινθιεξψλεηαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Ννκίδσ φηη απηφ ζεσξεηηθά ήηαλ κηα ζσζηή επηινγή φπσο ζσζηή ήηαλ θαη ε επηινγή ηνπ Αιέθνπ γηα πιήξε αληηπαξάζεζε απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ. Μηα θπβέξλεζε πνπ εμέθξαδε θαη ζπλερίδεη λα εθθξάδεη ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ. Κάζε θνξά πξέπεη λα βιέπνπκε ηελ αλαλέσζε φρη ζαλ κηα βηνινγηθή αλαλέσζε αιιά κε ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο αλαλέσζεο. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπκε ηελ αλαλέσζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θξηηήξην θαη αθφκα δελ έρνπκε θηάζεη ζηε θάζε ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο.

-Πψο θξίλεηε ηελ κέρξη ηψξα πξνεδξία ηνπ Αιέμε Σζίπξα ; Δίλαη έλα εξψηεκα πνπ ζπλερψο κνπ ηίζεηαη. Καλέλαο πξφεδξνο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΢ΤΝ δελ πξνζδηνξίδεη απφ κφλνο ηνπ ηελ πνξεία ηνπ θφκκαηνο. Ζ πνξεία ηνπ θφκκαηνο θξίλεηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη απηέο έρνπλ ην ζπιινγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Ο Αιέμεο Σζίπξαο είλαη ν εθθξαζηήο απηψλ ησλ ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ. Αο κε βηαδφκαζηε, κπξνζηά καο είλαη ε πνιηηηθή δσή. - Τπάξρεη δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηφο ζαο πνπ πξνβιέπεη κφλν δχν ζεηείεο γηα φζα ζηειέρε εθιέγνληαη ζηε Βνπιή, ηελ Δπξσβνπιή ή ζηα θνκκαηηθά φξγαλα . Λφγσ απηήο ηεο δηάηαμεο πξνθιήζεθαλ δηακαξηπξίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηφο ζαο . Δζείο ζπγθεθξηκέλα θάλαηε ιφγν γηα «εζσθνκκαηηθέο εθθαζαξίζεηο». Θεσξείηε άδηθε ηε δηάηαμε απηή; Πξψηνλ λα μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα. Τπάξρεη δηάηαμε πνπ κηιάεη γηα δχν ζεηείεο θαη γηα 6 ρξφληα ηαπηφρξνλα θαη αλ ηζρχζεη απηή ε ξχζκηζε ζα ηζρχζεη θαηά κία εξκελεία απφ ην 2011 θαηά άιιε απφ ην 2013. Δίκαη αληίζεηνο ζηε δηάηαμε απηή θαη φρη κφλν ηψξα αιιά θαη φηαλ είρακε θαη ηελ ζπδήηεζε απηή. ΋πσο ήηαλ θαη άιια πξφζσπα φπσο ήηαλ ν Αιέθνο Αιαβάλνο. ΋πνπ έρεη δνθηκαζηεί απηή ε ππνρξεσηηθή ζεηεία, έρεη απνηχρεη. Καη ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ε αλαλέσζε δελ κπνξεί λα είλαη 449


απνηέιεζκα δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, φηαλ κηιάκε γηα βνπιεπηέο, κηιάκε γηα αηξεηφηεηα. Έλα θφκκα πνπ δεκνθξαηηθά ζπγθξνηείηαη πξέπεη λα επηκέλεη ζηελ ιατθή επηινγή θαη θξίζε. Αιιά γηα λα απαληήζσ θαη ζην άιιν ζθέινο. Απηφο ν αδηθαηνιφγεηνο, ν μέλνο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξφλνο πνπ εηέζε ην ζέκα, δηακφξθσζε εληάζεηο. -Θεσξείηαη φηη έγηλε θαηά ηχρε, φηη έγηλε παξεμήγεζε σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ εηέζε ην ζέκα ησλ ζεηεηψλ; Γελ ζα θάλσ δίθε πξνζέζεσλ. Δγψ εθείλν πνπ θαηαγξάθσ ζηε πνιηηηθή δσή είλαη φηη κε έλαλ απαξάδεθην ηξφπν ήξζε θαη μαλαήξζε ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο θαη θακηά αηηία ζπδήηεζε γηα απηφ ην ζέκα. -Θα πξνηηκνχζαηε κηα αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ σο πξνο ηε δηάηαμε απηή; Κνηηάμηε, ηα θαηαζηαηηθά είλαη ζεβαζηά. Αιιά ηα θαηαζηαηηθά δελ είλαη θεηίρ, δελ είλαη ηακπνχ. Σα θαηαζηαηηθά πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δεδνκέλε ζηηγκή. Πάλησο ζήκεξα απηή είλαη ε θαηαζηαηηθή δηάηαμε. Καη ιέσ: ζήκεξα… -Ο ΢πλαζπηζκφο είλαη έλα θφκκα πνπ επηηξέπεη ηηο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ πνιπθσλία. Πφηε ε πνιπθσλία γίλεηαη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θφκκαηνο; Κακηά πνιπθσλία δελ είλαη απφ κφλε ηεο πξφβιεκα. Πξφβιεκα είλαη ε θίκσζε ηεο αληίζεηεο άπνςεο. ΢ην βαζκφ πνπ νη αληίζεηεο απφςεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα έθθξαζεο ρσξίο φκσο λα γίλεηαη πνιεκηθή, απηφ είλαη θάηη ζεηηθφ θαη πξνσζεηηθφ ζηνηρείν γηα έλα θφκκα ζχγρξνλν. Ζ πνιπθσλία φκσο κπνξεί λα γίλεηαη αξλεηηθφ ζηνηρείν φηαλ δηακνξθψλεηαη κε ξφινπο έληαζεο θαη αληηπαξάζεζεο. Καη θάζε θνξά ην δεηνχκελν είλαη πνηνο πξνθαιεί ηελ έληαζε: Ζ δηαθνξεηηθή άπνςε ή ε άξλεζε θάπνησλ λα αθνχζνπλ ηελ δηαθνξεηηθή άπνςε;

450


-Σν ηειεπηαίν θαηξφ πνπ ππάξρνπλ εληάζεηο, πνηνο πξνθαιεί απηή ηελ έληαζε; Θεσξψ φρη ε αλαλεσηηθή πηέξπγα… -Ζ αλαλεσηηθή πηέξπγα ςήθηζε «ιεπθφ» ζηελ ςεθνθνξία γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ΢πλαζπηζκνχ ζην πξφγξακκα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ , ελψ κφιηο ρζεο(05/04) εμέδσζε αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία αληηηίζεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ γηα ηηο επξσεθινγέο , πνπ ελέθξηλε ε Κεληξηθή Πνιηηηθή Δπηηξνπή .Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ,πνπ θάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ξεχκαηα λα κεγαιψλνπλ ; Δίλαη δηθαίσκα ηεο αλαλεσηηθήο πηέξπγαο λα δηαθσλεί. Γηα δείηε, ε αλαλεσηηθή πηέξπγα δελ θαηαςήθηζε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο πνπ εηέζεζαλ γηα ηελ Δπξψπε, απιψο θαηέζεζε ην δηθφ ηεο θείκελν ζπκβνιήο θαη ςήθηζε «ιεπθφ». Βεβαίσο, νη δηαθσλίεο καο ζηε δηαθήξπμε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε είλαη κεγάιεο θαη ελδνυπνρξεσζήθακε επεηδή ζεσξνχκε φηη επεηδή έρνπκε ππαλαρψξεζε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζηεξνχ επξσπατζκνχ λα θαηαςεθίζνπκε. Καη απηφ είλαη φρη κφλν δηθαίσκα αιιά θαη ππνρξέσζε. Αιίκνλν αλ ζην φλνκα κηαο θαηαζθεπαζκέλεο νκνθσλίαο δελ πξνβάιακε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζέιακε λα ππάξρνπλ. Ο Αξηζηεξφο επξσπατζκφο είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ ΢ΤΝ. Αλαθέξεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ηνπ άπνςεο θαη εκείο πηζηεχνπκε φηη ε εγθαηάιεηςε απηνχ είλαη ζε βάξνο ηεο πνξείαο θαη ηεο θξνπζηηθφηεηαο ηνπ θφκκαηνο. ΋πσο είπα ζηελ θεληξηθή επηηξνπή, ε πνιηηηθή ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ απέρεη πνιχ απ‟ απηφ πνπ ιέκε αξηζηεξφο επξσπατζκφο θαη γη‟ απηφ θαη θαηαςήθηζα. -Ζ θαηάηαμε ησλ επξσβνπιεπηψλ ζην επξσςεθνδέιηην βξήθε αληίζεηε ηελ Αλαλεσηηθή Πηέξπγα . Ση είλαη απηφ πνπ ζαο πξνβιεκάηηζε ; Δκείο ζεσξνχκε φηη ν ΢ΤΝ, σο ε κεγαιχηεξε ζπληζηψζα ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ, ζα έπξεπε λα έρεη ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο. Απηφ δελ έγηλε απνδεθηφ αιιά απφ εθεί θαη πέξα δελ δεκηνπξγήζακε κεγάιε ηξηβή, θαηαγξάςακε ηελ άπνςε καο φηη ν ΢ΤΝ ζα πνξεπφηαλ θαιχηεξα κε απηφλ ηνλ ηξφπν αιιά εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ηα πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κάρε ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ ζηελ Δπξψπε θαη πξνθαλέζηαηα κε πνηεο ζέζεηο πξνζέξρεηαη ζηελ κάρε ησλ Δπξσεθινγψλ. 451


-Δλφςεη επξσεθινγψλ , είλαη δεκηνγφλν γηα έλα θφκκα λα έρεη εζσθνκκαηηθέο εληάζεηο . Πφζν γξήγνξα πηζηεχεηε φηη ζα εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΢ΤΝ θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη απηφ ; Μα ήδε θαηαγξάθεηαη κηα πξνζπάζεηα φισλ λα δηακνξθψζνπκε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθφηεξεο παξνπζίαο ηνπ ΢ΤΝ ζ‟ απηφλ ηνλ αγψλα ησλ Δπξνεθινγψλ. Με πξφηαζε ηνπ Αιέμε Σζίπξα πνπ πηνζέηεζα θαη εγψ θαη φιε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή, ζηελ εθινγηθή επηηξνπή ζα κεηέρεη ν Αιέθνο Αιαβάλνο, ν Φψηεο Κνπβέιεο, ν Αιέμεο Σζίπξαο, ν Γεκήηξεο Παπαδεκνχιεο δειαδή θαη ζηειέρε ηεο Αλαλεσηηθήο Πηέξπγαο ζέινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δείμνπκε πσο είκαζηε ελσκέλνη ζηε κάρε. -Δίραηε δειψζεη ηνλ Γεθέκβξε φηη ν ΢ΤΝ δελ ήηαλ ηφζν θαηαγγειηηθφο φζν έπξεπε. Ση έπξεπε λα θάλεη; Δίδα κηα θαζπζηέξεζε θαη γη‟ απηφ ζεψξεζα ππνρξέσζε κνπ λα βγσ θαη λα κηιήζσ γηα ηα γεγνλφηα απηά ηε βίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ πίζηεπα φηη έπξεπα λα κηιήζσ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ακέζσο κεηά ν ΢ΤΝ είρε ζαθήλεηα ζέζεσλ θαη απφςεσλ πάλσ ζην δήηεκα ηεο βίαο. Έρσ ζηαζεξή ηελ άπνςε φηη ε Αξηζηεξά, απηή πνπ έρσ ηελ ηηκή λα αλήθσ, δελ κπνξεί λα έρεη θακία ζρέζε νχηε κε ηηο θνπθνχιεο, νχηε κε ην ζθνηάδη. Καη είλαη άιιν πξάγκα ην δεκνθξαηηθφ θίλεκα θαη νη θνηλσληθνί αγψλεο θαη άιιν πξάγκα ε βία πνπ δεκηνπξγεί κάιηζηα ζπλζήθεο λα αλαπηχζζνληαη ζπληεξεηηθά αληαλαθιαζηηθά θαη είλαη εχθνιν λα δηθαηνινγήζνπλ κέηξα ηεο θπβέξλεζεο πνπ είλαη βαζχηαηα αληηδεκνθξαηηθά. Καη απηφ θαίλεηαη θαη δεκνζθνπηθά. Ο θφζκνο θαίλεηαη επραξηζηεκέλνο απφ απηά ηα απαξάδεθηα κέηξα πνπ ζέιεη λα πάξεη ε θπβέξλεζε.

452


-Ζ θπβέξλεζε γηα αθφκα κηα θνξά έζεζε σο βάζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηεο πνιηηηθήο ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ρακειφκηζζνπο. Πφζν αθφκα κπνξνχλ απηέο νη δχν θαηεγνξίεο λα ζεθψλνπλ ην βάξνο ηεο νηθνλνκίαο ; Γελ αληέρνπλ άιιν θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ην 25% ηνπ ειιεληθνχ ιανχ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο. Με ην θαηλνχξγην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ηα κεγάια ζηξψκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πηέδνληαη πξνο ηα θάησ. Καη απηφ αλαθαζνξίδεη ηνπο θνηλσληθνχο ζπζρεηηζκνχο θαη νη αλαθαζνξηζκέλνη θνηλσληθνί ζπζρεηηζκνί αλαδεηνχλ ηελ έθθξαζε ηνπο θαη ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή. -Πξνο ην παξφλ πηζηεχεηε φηη δελ έρεη λα ζηξαθεί πνπζελά ν θφζκνο; Πηζηεχσ φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην θαηλφκελν ηεο πνιηηηθήο αλακνλήο ηεο θνηλσλίαο. Αλεμάξηεηα απ‟ ην ηη ζα πξάμεη ζηηο εθινγέο, φπνηε απηέο γίλνπλ, ζε ζπλάθεηα κε ηα φζα είπακε ιίγν πξηλ, εγψ επηκέλσ φηη δελ πξέπεη λα απνθιείνπκε πξφσξεο εζληθέο εθινγέο, θπξίσο ζηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο πνπ δηακνξθψλεη λέεο θαηαζηάζεηο ζηελ θνηλσλία. -Πηζηεχεηε φηη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε θπβέξλεζε είλαη ηθαλή λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο; Αθφκα δελ έρνπκε δεη κνξθνπνηεκέλε ηελ πνιηηηθή πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη ηελ επηινγήο ηεο. Γη‟ απηφ ζα ζαο πσ ηελ δηθή κνπ άπνςε: πξέπεη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα λα ζηεξηρζεί ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ησλ βαζκίδσλ ηεο. Αιιά φρη γεληθά θαη αφξηζηα. Με ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε πνπ ζα αθνξά φιεο ηηο βαζκίδεο θαη φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίκαη απφ εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε ε πξφζβαζε ζηα Παλεπηζηήκηα. Απηφ φκσο πξνδηαζέηεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξνρήο εθπαίδεπζεο ζηηο δχν ρακειφηεξεο βαζκίδεο.

453


΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΜΑΚΖ ΜΑΨΛΖ Έπεηηα απφ πάξα πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη αθνχ είρακε βηψζεη ζην πεηζί καο απηφ ιέλε πνιινί γηα ην ΚΚΔ «πνιηηηθή εζσζηξέθεηαο», θαηαθέξακε –ηελ ηειεπηαία ζηηγκή- λα θιείζνπκε κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ εθπξφζσπνπ Σχπνπ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, Μάθε Ματιε. Σεηάξηε 9 Απξηιίνπ θαη έρνπκε θηάζεη ζηελ είζνδν ησλ γξαθείσλ ηνπ Κφκκαηνο, ζην επνλνκαδφκελν «΢πίηη ηνπ Λανχ». Μεηά απφ εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ θαη αλακνλή ζην ζπξσξείν ηεο εηζφδνπ, πήξακε εληνιή λα εηζέιζνπκε ζην εζσηεξηθνχ ηνπ αλακθίβνια επηβιεηηθνχ θηεξίνπ ηνπ ΚΚΔ. ΢ην πξναχιην δέζπνδε ην άγαικα ηνπ Λέληλ θαη ζηα κάηηα καο βξίζθνληαλ εηθφλεο ζίγνπξα άιιεο επνρήο. ΢πλαληήζακε ηνλ θ. Ματιε ζην θπιηθείν ησλ γξαθείσλ. Σνπ δψζακε λα έρεη κπξνζηά ηνπ κηα εηθφλα ησλ εξσηήζεσλ ζηελ νπνία έθαλε κφλν έλα ζρφιην γηα ηελ πιεζψξα απηψλ. Έπεηηα δελ ην αθνχκπεζε θαλ. Μφλν ηα άθηιηξα, κάξθαο Sante, ηζηγάξα ηνπ…΢ηελ εξψηεζε καο γηα θσηνγξαθία ζην πιάη ηνπ, καο απάληεζε: «΋ρη, αο κε έρεηε ζηε κλήκε ζαο».

454