Page 1

Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΝΙΑ΢ ΚΑΡΑΥΑΝΙΔΗ΢

ΛΩΡΑ ΢ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΙΩΡΓΟ΢ ΦΓΡΓΣΟ΢

ΒΑ΢ΙΛΗ΢ ΡΟΤΜΠΙΓ΢

ΑΝΔΡΟΜΑΥΗ ΢ΠΤΡΟΤ

ΠΓΣΡΟ΢ ΥΑΛΑ΢

ΞΓΝΙΑ ΢ΣΟΤΚΑ

ΒΑΛΙΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ΢

6


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΝΩ΢ΣΗ……….

Πόηε παναδίδμομε Πάηθμ; – Σεκ άιιε Πέμπηε…. – Μα δεκ είπαμε όηη έπμομε άιιεξ 10 μένεξ… – Γ, θαη ιμηπόκ; Γθεί πμο μ εκζμοζηαζμόξ έπεη ημκ πνώημ θαη ημκ ηειεοηαίμ ιόγμ, ηα ζπέδηα είζηζηαη κα ακαηνέπμκηαη. Καη είκαη γεγμκόξ όηη μ εκζμοζηαζμόξ δεκ έιεηρε ζηηγμή από ημ ζοκηαθηηθό επηηειείμ ημο Δηπιςμαηηθμύ! Οη ζοκηάθηεξ ημο είκαη μηα δεμέκε μμάδα, μηα μμάδα πμο όπςξ θάκεθε δεκ εζοπάδεη πμηέ! ΢ηηξ ηαθηηθέξ ζοκακηήζεηξ ημοξ μη ηδέεξ, μη πνμηάζεηξ θαη ηα ζπόιηα έδηκακ θαη έπαηνκακ θαη ε ακηαιιαγή απόρεςκ θαμηά θμνά ζοκεπίδμκηακ θαη μεηά ημ πέναξ ηεξ ζοκάκηεζεξ, ζημοξ δηαδνόμμοξ ηεξ ζπμιήξ. Αιιά θαη όηακ μη ζοκηάθηεξ γύνηδακ ζπίηη, ηα e-mail ακηαιιάζζμκηακ με θαηαηγηζηηθμύξ νοζμμύξ, ημ msn έπαηνκε θςηηά, ηα πιεθηνμιόγηα ζηέκαδακ θαη μ πονεηόξ ηεξ δεμημονγίαξ πηύπαγε θόθθηκμ. Αοηό ημ εθνεθηηθό μείγμα εκζμοζηαζμμύ θαη μμαδηθόηεηαξ – εγγεκή παναθηενηζηηθά, αμθόηενα, ηεξ θμηηεηηθήξ θμηκόηεηαξ ημο Γνγαζηενίμο – ήηακ, εκ ηέιεη, ε θηκεηήνηα δύκαμε ηεξ μμάδαξ πίζς από ηηξ ζειίδεξ αοηήξ ηεξ ενγαζίαξ. Μηαξ μμάδαξ πμο έπεη ήδε βνεη πμιιά κα ηεκ εκώκμοκ θαη πμο δεκ άθεζε ηηξ όπμηεξ δηαθςκίεξ κα δηαζπάζμοκ ηεκ εκόηεηα ηεξ, αιιά ηηξ εθμεηαιιεύηεθε έλοπκα ςξ μέζμ γηα κα βειηηώζεη θαη κα ελειίλεη ηα απμηειέζμαηα ηςκ πνμζπαζεηώκ ηεξ. ΢ηόπμξ ηεξ: ε δεμημονγία μηαξ πηοπηαθήξ ενγαζίαξ μηαξ ενγαζίαξ πμο ζίγμονα όμμηα ηεξ δεκ έπεη οπάνλεη. -

Η μμάδα ημο Δηπιςμαηηθμύ 2008-2009

7


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

1.

ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

2. 2.1 2.2

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩ΢Η ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

3. 3.1 3.2

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

4. 4.1 4.2

ΔΛΛΗΝΟ-ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

5. 5.1 5.2

ΔΛΛΗΝΟ-ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

6. 6.1 6.2

ΝΑΣΟ ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

7. 7.1

ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ

8.

ΛΟΙΠΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΑ

8.1

8


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

9.

ΓΗΜΟ΢ΚΟΠΗ΢ΔΙ΢

10.

΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ΢

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

9.1

10.1

11.

΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ

9


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΕΞΏΓΣΓΔ

Από κηα δηεζλή νπηηθή… Μνιινί αλαιπηέο επηθαινχληαη φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο βξίζθεηαη ζπλερψο ζε εμέιημε. Ζηλείηαη ζπλερψο θαη παίξλεη πνηθίιεο κνξθέο. Θηα θίλεζε πνπ εμαξηάηαη απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αζθεί θάζε θνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ δηεζλή ζπγθπξία, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη πνιινχο άιινπο θαλεξνχο αιιά θαη θξπθνχο παξάγνληεο. Ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ είλαη φηη ηα θξάηε δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο ζηε βάζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ιακβάλνληαο, απφ ιίγν έσο θαζφινπ, ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ. Ζαη πάιη, φκσο, απηφ δελ είλαη απφιπην. Θφλν ηα ηζρπξά θξάηε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, γηαηί είλαη ππνρξεσκέλα λα ππάγνληαη ζε δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ πξνζππνγξάςεη. Λ κφλνο θαλφλαο πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ είλαη απηφο ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ. Ζαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ζπάληα έρεη ππάξμεη κνλνθξαηνξία απφ κηα ππεξδχλακε. Ον ηέινο ηνπ ΐ‟ Μαγθφζκηνπ Μνιέκνπ βξήθε ηνλ θφζκν λα έρεη παγησζεί ζε δχν αληίπαια θαη αληαγσληζηηθά ζηξαηφπεδα. Ώπφ ην έλα κέξνο ην ζνζηαιηζηηθφ, φπνπ θπξηαξρεί έλα ζθιεξφ θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο κε εγέηηδα ρψξα ηελ Ξνβηεηηθή Έλσζε θαη απφ ην άιιν κέξνο ην θαπηηαιηζηηθφ, φπνπ θπξηαξρεί κηα θηιειεχζεξε δπηηθνχ ηχπνπ δεκνθξαηία κε εγέηηδα ρψξα ηηο ΔΜΏ. Λη ληθεηέο ηνπ ΐ‟ Μαγθνζκίνπ Μνιέκνπ, ΔΜΏ θαη Ξνβηεηηθή Έλσζε, εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο εμνπιηζκψλ πξνρσξνχλ ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ζηελ δεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο. Μην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ θξάηε – δνξπθφξνη πνπ αλήθνπλ είηε ζην έλα είηε ζην άιιν ζηξαηφπεδν. Δ δεκηνπξγία 10


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δσλψλ επηξξνήο απφ ηνπο δχν πφινπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί

παγθνζκίσο

ήηαλ θάηη ζχλεζεο γηα ηελ επνρή εθείλε. ΋πσο επίζεο θαη έλαο δηαξθήο θαη έληνλνο πφιεκνο ζε επίπεδν κπζηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηδενινγίαο. Ώπηφ ην δηπνιηθφ παγθφζκην ζχζηεκα, φπσο θαζηεξψζεθε λα απνθαιείηαη, δηήξθεζε πεξίπνπ 45 ρξφληα κέρξη ηεο αξρέο ηνπ 1990, φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν πφινπο έπαςε λα πθίζηαηαη. Λη δχν απηέο αληίπαιεο παξαηάμεηο δελ ελεπιάθεζαλ πνηέ ζε αλνηρηή έλνπιε αληηπαξάζεζε, ιφγσ ηνπ θφβνπ ακνηβαίαο θαηαζηξνθήο απφ ηα ππξεληθά ηνπο νπινζηάζηα. Δ αληηπαξάζεζε ηνπο θαη νη πεξίνδνη ησλ δηεζλψλ θξίζεσλ νδήγεζαλ αξθεηέο θνξέο ζην ρείινο ηεο παγθφζκηαο θαηαζηξνθήο. Ξην πιαίζην δηακνηξαζκνχ ηνπ θφζκνπ, νη δχν απηέο ππεξδπλάκεηο πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ακπληηθψλ ζπλαζπηζκψλ κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Δ ΒΞΞΑ δεκηνχξγεζε ην Ξχκθσλν ηεο ΐαξζνβίαο ελψ νη ΔΜΏ ην ΙΏΟΛ. Οελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα ν έλαο απφ ηνπο δχν ππιψλεο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο θαηέξξεπζε θαη κάιηζηα κε ηξφπν ζπλνπηηθφ θαη ακεηάθιεην. ΋ηαλ ε βάζε θαηαξξεχζεη, νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα είλαη αδχλαην λα ζηεξηρηεί. Δ Ξνβηεηηθή Έλσζε, σο εληαίν θξάηνο, άλεθε ζην παξειζφλ θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ 15 λέα θξάηε. Δ Βιιάδα ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο έγηλε αληηθείκελν επηξξνήο θαη απφ ηνπο δχν κεγάινπο παίρηεο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Ώπφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα ε Βιιάδα άιιαμε κηα θνξά ηνλ βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο. Ξπγθεθξηκέλα απφ ην 1922 θαη κεηά ζηξάθεθε απφ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ αιπηξσηηζκνχ πξνο κηα πνιηηηθή αζθάιεηαο. Θηα πνιηηηθή πνπ ηελ νδήγεζε ζηελ είζνδν θαη ζπκκεηνρή ηεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΛΔΒ, ην ΙΏΟΛ, ε ΒΒ θ.α. Βληάρζεθε απφ λσξίο (1952) ζην ΙΏΟΛ γηα λα δειψζεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο απφ ηηο ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ αηκαηεξή εκθχιηα ζχξξαμε ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ΐ‟ Μαγθφζκηνπ Μνιέκνπ. Θεξηθνί

11


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξψηε αλνηρηή αληηπαξάζεζε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιεληθφ εκθχιην. Δ πεξίνδνο απφ ηελ ιήμε ηνπ ΐ‟ Μαγθφζκηνπ Μνιέκνπ θαη κεηά ραξαθηεξίδεηαη απφ ιίγα, σζηφζν, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έγηλαλ ζηελ ειιεληθή δηπισκαηία. Ξεκαληηθφηεξν γεγνλφο είλαη ε έλσζε ησλ Ασδεθαλήζσλ κε ηελ Βιιάδα ην 1947. Ώπφ εθεί πάκε ζην 1960 ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηείηαη ε Ζχπξνο. Αεθαηέζζεξα ρξφληα κεηά ην 1974 ην ηξαγηθφ γεγνλφο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ζχπξνπ έξρεηαη λα δψζεη κηα καθξά πεξίνδν (σο ζήκεξα) ελφο άιπηνπ «γφξδηνπ δεζκνχ». Ζαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 1945 σο ην 1974 ζηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή μερσξίδνπλ εληάζεηο κεηαμχ Βιιάδαο θαη Ονπξθίαο πάληα ζην ρψξνπ ηνπ Ώηγαίνπ. Θε ηελ ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ (1990) ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή άξρηζε λα δείρλεη φηη κπνξεί λα θεξδίζεη ην ζηνίρεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο κεηακφξθσζήο

ηεο

απφ

ην

«θαθφ

παηδί»

ηεο

Βπξψπεο

ζε

παξάγνληα

ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ώλαηνιηθήο Θεζνγείνπ θαη ζε ζπκκέηνρν ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Δ Βιιάδα κπνξνχζε εάλ ήζειε λα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή ησλ ΐαιθαλίσλ.

Ώλαπηπζζφκελε κέζα ζε έλα εμαηξεηηθά αζηαζέο θαη ξεπζηφ

πεξηβάιινλ, ήηαλ ε κνλαδηθή ρψξα πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε είρε ζέζε ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο επεκεξίαο. Λχζα ην κνλαδηθφ κέινο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ ΐαιθαλίσλ, ηνπ ΙΏΟΛ θαη ηεο ΒΒ αξλήζεθε λα δηαδξακαηίζεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν πνπ ηεο αξκφδεη. Ον πξφβιεκα εληνπίδεηαη κε ην

λενπαγέο θξάηνο ηεο ΜΓΑΘ θαη ην ζέκα ηεο

νλνκαζίαο ηνπ. Ώπνηέιεζκα ήηαλ λα ρξεσζεί κε έλα ζνβαξφηαην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο ηφζν ζην άκεζν βαιθαληθφ φζν θαη ζην επξχηεξν επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιίηηθή ηεο πεξηφδνπ εθείλεο φρη άδηθα απνηέιεζε ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ «ειιεληθνχ παξάδνμνπ», δειαδή ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ππνζρέζεσλ πνπ πξφζθεξε ε Βιιάδα ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηεο επηδφζεσλ.

12


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώπφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηία ηνπ ‟90, ε Βιιάδα άξρηζε ζηαδηαθά λα πηνζεηεί κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηα θξάηε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηεο. Βπηδίσθε πιένλ ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ εθείλνλ ηνπ παξειζφληνο. Λη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο γείηνλέο ηεο ζηα βφξεηα ζχλνξα νκαινπνηήζεθαλ ελψ δξνκνινγήζεθε κηα λέα ζρέζε κε ηνλ κεγάιν ζηξαηεγηθφ ηεο αληίπαιν ηελ Ονπξθία. Δ ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηελ ΒΒ ηζρπξνπνηήζεθε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ελψ νη ζρέζεηο ηεο κε ηελ θπξίαξρε ππεξδχλακε ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ηηο ΔΜΏ, εληζρχζεθαλ. Δ κεηακφξθσζε ηεο ειιεληθή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζην δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά ην απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπζηεκηθέο αιιαγέο θαη ηα δεδνκέλα έγηλαλ αληηιεπηά απφ ηνπο δηακνξθσηέο ησλ απνθάζεσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο. Μξαγκαηηθά, ην ηέινο

ηνπ

΢πρξνχ Μνιέκνπ κεηέθεξε ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ ζηελ επξσπατθή πεξηθέξεηα θαζηζηψληαο ηελ Βιιάδα δπλεηηθφ πξσηαγσληζηή εμειίμεσλ νη νπνίεο είραλ ηεξάζηην επξσπατθφ θαη ακεξηθαληθφ ελδηαθέξνλ. Οαπηφρξνλα, θαηέζηε ζαθέο φηη κέζα ζε έλα παγθφζκην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε Βιιάδα δελ κπνξνχζε λα εμαθνινπζήζεη λα αλαπηχζζεη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή κε βάζε παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζρήκαηα πνιηηηθήο. Δ αλάπηπμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζε έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ αλέδεημε ηε ζχλδεζε θαη ηελ δηαπινθή ησλ δηαθφξσλ κέζσλ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (νηθνλνκία, άκπλα) θαζψο θαη ηνλ δπλεηηθφ ξφιν ησλ δηαθφξσλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ (κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηζρπξά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα). Ώπηή ε ζχλδεζε ζπλεπαγφηαλ ηελ δηεχξπλζε ηεο ζεκαηηθήο αηδέληαο ηφζν ησλ δηακνξθσηψλ φζν θαη ησλ αλαιπηψλ θαη κειεηεηψλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Από κηα εζσηεξηθή νπηηθή… Θππξηαθό

13


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζαη πψο λα κελ μερσξίδεη ην Ζππξηαθφ απφ ηα

ζέκαηα ηεο ειιεληθήο

δηπισκαηίαο. Ξην Ζππξηαθφ εκπιέθνληαλ (θαη ζπλερίδνπλ λα εκπιέθνληαη) πεξηζζφηεξα απφ ηξία θξάηε, ηνπιάρηζηνλ δχν ππεξεζληθνί νξγαληζκνί θαη έλαο ιαφο πνπ αθφκα αλαξσηηέηαη θαη ςάρλεη κέζα ζε ζπληξίκκηα λα βξεη κηα ιχζε ζην ρξφλην απηφ πξφβιεκα. Δ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία ζπκπιεξψλεη 49 έηε θξαηηθήο παξνπζίαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή κε παξάιιειε ζεηεία ζηνλ ΛΔΒ, πνπ ππήξμε πνιπηάξαρε θαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή. Λ απειεπζεξσηηθφο θαη αληηαπνηθηαθφο αγψλαο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ νδήγεζε ην 1960 ζε έλα εμσηεξηθφ ζπκβηβαζκφ πνιηηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ Θεγαιφλεζν. Ώπνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο θξαηηθνχ κνξθψκαηνο πνπ δελ αληηζηνηρνχζε ζηε ζέιεζε ηνπ ιανχ. Βλφο ιανχ πνπ δελ εξσηήζεθε πνηέ αλ επηζπκεί ην θξάηνο ηνπ λα εκπεξηέρεη ηφζεο κεγάιεο αληηζέζεηο θαη δνκηθέο αληηλνκίεο. Λη θξίζεηο ηνπ 1967 θαη 1974 ζην Ζππξηαθφ δήηεκα ήηαλ πξντφληα αλνκίαο ησλ Αηεζλψλ

Ξπκθσληψλ

θαη

ηνπ

Ξπληάγκαηνο

ηνπ

1959

κε

ηηο

νπνίεο

εγθαζηδξχζεθε ε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία. Θε ηηο Ξπκθσλίεο ηεο Γπξίρεο θαη ηνπ Ηνλδίλνπ θαηαξγήζεθε ν απνηθηαθφο ιαφο σο ζχλνιν θαη θαηαζθεπάζηεθαλ σο ππνθαηάζηαην νη «θνηλφηεηεο» ζην πλεχκα θαη ην πιαίζην ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο ηνπ δηαρσξηζκνχ. Σο θνξέαο θπξηαξρίαο θαη θξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο, νη θνηλφηεηεο κεηαηξάπεθαλ, απφ ην 1974 κε ηελ παξάλνκε εηζβνιή θαη ηνλ έιεγρν απφ ηελ Ονπξθία ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ, ζε νληφηεηεο (δειαδή θξάηε). Έθηνηε, ε Ονπξθία θαη ην θαζεζηψο ησλ θαηερνκέλσλ δηεθδηθνχλ ηελ θαηάξγεζε ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο θαη ηελ ίδξπζε κηαο «Ξπλνκνζπνλδίαο θξαηψλ». Ξην Θππξηαθό, ε Βιιάδα θέξδηζε πφληνπο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, φηαλ επί Γεσξγίνπ Μαπαλδξένπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1960, έζηεηιε κία κεξαξρία ζηελ Ζχπξν, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηεξνχζε απζηεξή ζηάζε έλαληη ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθφηεηαο. Θλεκεηψδεο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ε δήισζε ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ: «Μφιεκνο Βιιάδαο-Ονπξθίαο είλαη ηξέια. Ώλ φκσο ε Ονπξθία αλνίμεη ηελ πφξηα ηνπ θξελνθνκείνπ, ε Βιιάο επραξίζησο ζα δηαβεί ην θαηψθιη»! Ώθνινχζσο, ε ρνχληα απέζπξε άλεπ φξσλ ηελ ειιεληθή κεξαξρία 14


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

απφ ηελ Ζχπξν, θαη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην παξάινγν πξαμηθφπεκα νδήγεζε ζηελ θαηνρή ηνπ 40% ηνπ λεζηνχ. Ώπφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε ζνβηεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηελ Ζχπξν αξρίδεη ζηαδηαθά λα ραιαξψλεη. Μαξά ην γεγνλφο φηη απφ ην 1965 ε Ζχπξνο ζπκκεηείρε ζην Ζίλεκα ησλ Ώδεζκεχησλ. Δ εηζβνιή ηνπ 1974 ελέπιεμε ελεξγφηεξα θαη ακεζφηεξα ηνλ δπηηθφ παξάγνληα ζηελ επίιπζε ηνπ Ζππξηαθνχ αιιά θαη ησλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ απ‟ φηη πξνεγνπκέλσο. Βπηπξφζζεηα, ε Ξπκθσλία Ξχλδεζεο Ζχπξνπ – Βπξσπατθήο Ζνηλφηεηαο πνπ ππνγξάθηεθε ην 1987 ήηαλ κηα ζεκαληηθή ψζεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξννπηηθήο έληαμεο ηεο Ζχπξνπ ζηελ ΒΒ. Δ θίλεζε απηή ζεσξήζεθε σο κηα πνιηηηθή επηηπρία ηεο ειιεληθήο θαη θππξηαθήο πιεπξάο θπξίσο σο πξνο ην πνιηηηθφ ππφβαζξν ηεο αλαβαζκηζκέλεο ζρέζεο πνπ έρεη κηα πξννπηηθή επίιπζεο ηνπ Ζππξηαθνχ ζην επίπεδν ηεο ΒΒ. Ον πνιηηηθφ ππφβαζξν ηεο επηινγήο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζεσξήζεθε θαη ζεσξείηαη κέρξη ζήκεξα κηαο καθξάο πλνήο ελαιιαθηηθή πξννπηηθή γηα δίθαηε ή κε επξσπατθνχο πνιηηηθνχο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο φξνπο επίιπζε ηνπ ρξνλίδνληνο πξνβιήκαηνο. Ον 1990 ε Ζχπξνο ππέβαιε αίηεζε έληαμεο ζηελ ΒΒ ηεο νπνίαο ε ηχρε αξρηθά ήηαλ ακθίβνιε θαη πξνβιεκαηηθή. ΋κσο, νη εμειίμεηο ηνπ 1989 (θαηάξξεπζε ηεο Ξνβηεηηθήο Έλσζεο) αιιά θαη ε ζπλζήθε ηνπ Θάαζηξηρη (1992) άιιαμαλ ην ζθεληθφ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη δεκηνχξγεζαλ κηα λέα θαηάζηαζε ζηελ Βπξψπε. Θε ηελ αλάδεημε λέσλ παηρηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν αλαβαζκίζζεθε ηφζν ν ξφινο ηεο Ζχπξνπ φζν θαη ηνπ δεηήκαηνο. Έηζη κεηά απφ ζεηξά απνθάζεσλ θαη ζεηηθψλ εηζεγήζεσλ θηάλνπκε ζην 2002 ζηε ζχλνδν ηεο ΒΒ ζηελ Ζνπεγράγε φπνπ απνθαζίζηεθε ε έληαμε ηεο Ζχπξνπ ζηελ ΒΒ ρσξίο λα έρεη επηιπζεί ην πξφβιεκα. Δ ηππηθή δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ζπληειέζζεθε ππφ ειιεληθήο πξνεδξίαο ζηηο 16 Ώπξηιίνπ 2003 ζηε Ξχλνδν ηεο 15


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΒ ζηελ Ώζήλα φπνπ ππνγξάθεη απφ ηνλ Μξφεδξν Μαπαδφπνπιν θαη ηνλ έιιελα πξσζππνπξγφ Ζψζηα Ξεκίηε ε Ξπλζήθε πξνζρψξεζεο. Ώπφ ην 2002 ε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία βξίζθεηαη ζε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο καδί κε ηνπο Ονπξθνθχπξηνπο ζε επίπεδν ΛΔΒ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ιχζε ζην Ζππξηαθφ. Έρνπλ θαηαηεζεί ζρέδηα ηα νπνία ζπλερψο ζπδεηνχληαη ή αλαζεσξνχληαη ψζηε θαη θαιχπηνληαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη θπζηθά λα ππάξμεη κηα βηψζηκε ιχζε ζην πξφβιεκα. Δ θπβέξλεζε ηνπ Ζψζηα Ζαξακαλιή άληεμε ηηο πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ (ΐξεηαλία-ΔΜΏ) θαη ην εζσηεξηθφ (ηα βξνληεξά «ΙΏΕ» ησλ θ. θ. Θεηζνηάθε, Ξεκίηε, Μαπαλδξένπ ζην Ξρέδην Ώλάλ...) θαη απνελνρνπνίεζε ην θππξηαθφ «ΛΡΕ» ην 2004. Βπέηξεςε έηζη ζηνλ Ζχπξην πξφεδξν Οάζζν Μαπαδφπνπιν λα δψζεη ηε κάρε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη λα ηελ θεξδίζεη κε 76%. Έηζη, ε Ζχπξνο κπήθε ζηελ Β.Β. ρσξίο ηα βαξίδηα ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ, θαη ζήκεξα κπνξεί λα ζπδεηά ηελ ελνπνίεζε θαη ππφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. Καθεδνληθό Ξην «Θαθεδνληθφ», ε Βιιάδα έραζε πφληνπο κεηαπνιεκηθά φηαλ δελ αληέδξαζε ζην «καθεδνληθφ» ηδενιφγεκα πνπ αλέπηπμαλ ηα Ξθφπηα ζην πιαίζην ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Οίην ζηα ΐαιθάληα. Βπί δεθαεηίεο, ε ρψξα ππέηαζζε ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα ζηηο δπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ζηήξημε ηεο αηξεηηθήο Γηνπγθνζιαβίαο έλαληη ηεο ΒΞΞΑ. ΍ζπνπ ζθνληάςακε πάλσ ζην «καθεδνληθφ» θαηά ηελ θξίζηκε δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ εμεξξάγε ε ππξηηηδαπνζήθε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ζνκβηθφ ζεκείν ζην Θαθεδνληθφ δήηεκα απνηέιεζε ε Ππνπξγηθή Ξχλνδνο ηεο Βπξσπατθήο Μνιηηηθήο Ξπλεξγαζίαο ζηηο ΐξπμέιιεο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1991 ε νπνία ζεκαηνδφηεζε ην επίζεκν ηέινο ηεο Ξνζηαιηζηηθήο Λκνζπνλδηαθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ώπφ απηή ηελ ζχλνδν πξνέθπςαλ νη φξνη πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ψζηε λα αλαγλσξηζζνχλ νη θαηλνχξγηεο δεκνθξαηίεο. Δ ειιεληθή θπβέξλεζε είρε ζέζεη ηξεηο φξνπο ζηελ Αεκνθξαηία ησλ Ξθνπίσλ, ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα απνδερζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί. Μξψηνο 16


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

φξνο ήηαλ λα αιιάμεη ηελ νλνκαζία «Θαθεδνλία» ε νπνία έρεη γεσγξαθηθή θαη φρη εζληθή ππφζηαζε, λα αλαγλσξίζεη φηη δελ έρεη εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ζε βάξνο ηεο ρψξαο καο θαη ηξίηνλ λα αλαγλσξίζεη φηη δελ ππάξρεη ζηελ Βιιάδα καθεδνληθή κεηνλφηεηα. Ζάπσο έηζη, ηαιαληεπφκελνη κεηαμχ δπηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ειιεληθψλ αληηθάζεσλ, θηάζακε ζην 1992, φηαλ άλνημε

ν αζθφο ηνπ Ώηφινπ κε ηε

δηάζπαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Λ ηφηε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ώληψλεο Ξακαξάο ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξνζπάζεζε λα ζέζεη φξηα θαη λα αληηκεησπίζεη ην «καθεδνληθφ» πξφβιεκα ραξάζζνληαο κηα πνιηηηθή ζηα ηαξαγκέλα ΐαιθάληα. Ήηαλ δχζθνιε επνρή, θαζψο ε γηνπγθνζιαβηθή θξίζε ειεπζέξσζε εζληθηζκνχο θαη αιπηξσηηζκνχο πνπ νδήγεζαλ ζε θαηαζηξνθηθνχο πνιέκνπο. Ζαη νη θαηαζηάζεηο έγηλαλ δπζθνιφηεξεο κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Νσζίαο πνπ άθεζε εληειψο ειεχζεξν ην έδαθνο ζηνπο αληαγσληζκνχο ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή. ΐαιθαληθνί θαη επξσπατθνί αληαγσληζκνί έγηλαλ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά αλεμέιεγθηνη ζην έδαθνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δ ειιεληθή ζηάζε ηφηε ήηαλ εληειψο

αληηθαηηθή.

Δ

ρψξα

βξέζεθε

κπξνζηά

ζε

κηα

έμαξζε

ηνπ

ζιαβνκαθεδνληθνχ εζληθηζκνχ ρσξίο εληαία γξακκή. Οελ ίδηα ζηηγκή, ε αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο (ζπιιαιεηήξηα θ.ιπ.) θαηέγξαθε ηε καδηθή

αληίζεζή ηεο

ζε κηα

ηέηνηα

πνιηηηθή.

Ξηε

ζπλέρεηα,

ππήξμε

ε

πξαγκαηηζηηθή ζηάζε ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο Ζσλζηαληίλνπ Ζαξακαλιή, θαη αθνινχζσο ε απνθαζηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ

κεηέπεηηα

πξσζππνπξγφ

Ώλδξέα

Μαπαλδξένπ

(εκπάξγθν,

ελδηάκεζε

ζπκθσλία). Δ ζπκθσλία απηή ήηαλ απνηέιεζκα έληνλσλ πηέζεσλ πνπ είραλ αζθήζεη νη ΔΜΏ πξνο ηηο δχν πιεπξέο. Ον ζεκαληηθφηεξν δήηεκα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ αλ ζα ππνγξαθεί ην «κεγάιν» ή ην «κηθξφ» παθέην. Ξηελ πξψηε πεξίπησζε ζα αληηκεησπηδφηαλ θαη ζα επηιπφηαλ ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο, ελψ ζηελ δεχηεξε ε ζπκθσλία επί ηεο νλνκαζίαο ζα αλαβαιιφηαλ γηα αξγφηεξα. Οειηθά επηιέρζεθε ε δεχηεξε πξνζέγγηζε. 17


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξηαδηαθά ε Βιιάδα άξρηζε λα αιιάδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο έλαληη ηεο ΜΓΑΘ. Ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο αιιαγήο ήηαλ λα ζηακαηήζνπλ ηα «ζσθξνληζηηθά» κέηξα ηεο Βιιάδαο έλαληη ησλ Ξθνπίσλ θαη λα πεξάζνπκε ζε κηα πνιηηηθή αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο. Ξπγθεθξηκέλα απφ ην 1997 σο ην 2000 είραλ δηαηεζεί ζην γεηηνληθφ θξάηνο πεξηζζφηεξα απφ 1 δηο δνιάξηα γηα επελδχζεηο. Βπηπιένλ, κεγάιε βνήζεηα είρε παξαζρεζεί ζηελ ΜΓΑΘ θαη ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν θπξίσο ζηε έληαμε ηεο γείηνλνο ζε δηεζλείο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο. ΐέβαηα ην ζέκα επίιπζεο ηεο νλνκαζίαο ηνπ γεηηνληθνχ θξάηνπο θαίλεηαη αξθεηά δχζθνιν εηδηθά φζν ηα Ξθφπηα θξαηνχλ κηα ζθιεξή θαη πξνθιεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο Βιιάδαο. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο πξνθιεηηθήο ζηάζεο, πνπ γίλεηαη θπξίσο γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο,

ήηαλ ην βέην πνπ έζεζε ε

ειιεληθή πιεπξά ζηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ ην 2008. Διιελνηνπξθηθά Ξηελ πξψηε κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν νη ζρέζεηο Βιιάδαο – Ονπξθίαο εμαθνινχζεζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηε βάζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρήκαηνο «αληηπαξάζεζεο – δηαπξαγκάηεπζεο – αληηπαξάζεζεο» ελψ κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα θξαηνχζαλ αιψβεηα ηα ζπγθξνπζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο ησλ δχν ρσξψλ. Ζαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 έιαβαλ ρψξα κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηελ δηαθήξπμε ηνπ «Αφγκαηνο ηνπ Βληαίνπ Ώκπληηθνχ Ρψξνπ» κεηαμχ Βιιάδαο θαη Ζχπξνπ. Ώθνινχζεζε ε δήισζε ηεο ηφηε πξσζππνπξγνχ ηεο Ονπξθίαο Οζηιέξ (1994) φηη πηζαλή επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζην Ώηγαίν ζα απνηεινχζε αηηία πνιέκνπ. Ον 1996 είρακε ηελ ζνβαξφηαηε θξίζε ησλ Εκίσλ πνπ έθεξε ηνπο δχν ζχκκαρνπο ηνπ ΙΏΟΛ πνιχ θνληά ζε κηα έλνπιε ζχγθξνπζε. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ηελ πεξίνδν εθείλε ε Ονπξθία είρε θεξδίζεη ηελ πνιηηηθή κάρε ζηα Ίκηα, ηε ζηξαηησηηθή κάρε ζηελ Ζχπξν, ηελ επξσπατθή έληαμε ζηηο ΐξπμέιεο. Ώπφ ην 1997 θαη κεηά ε Ονπξθία εγείξεη δεηήκαηα ακθηζβήηεζεο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζην Ώηγαίν πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξεο απφ 100 λεζίδεο. 18


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Εδηαίηεξα αλήζπρε παξέκεηλε εθείλε ηελ πεξίνδν ε ηνπξθηθή πιεπξά ιφγσ ηεο δξνκνινγνχκελεο αγνξάο απφ κέξνπο ηεο Ζχπξνπ ησλ αληηαεξνπνξηθψλ ππξαχισλ S – 300 απφ ηελ Νσζία. Ώθφκε, ε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο Βιιάδαο λα θξαηήζεη «θιεηζηή ηελ πφξηα» ηεο Βπξσπατθή Έλσζεο ζηελ Ονπξθία ην 1998 επηβάξπλε ην άζρεκν θιίκα πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ξε απηφ ζπλέβαιε ε ειιεληθή εκπινθή ζηελ ππφζεζε ηνπ θνχξδνπ εγέηε Ληζαιάλ ζηελ Ζέλπα ην 1999. Δ άζρεκε εηθφλα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ άξρηδε λα αιιάδεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Ζνζζπθνπέδην κε ηελ δηκεξή ζπκθσλία πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ κε έλνπιε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Ονλ Αεθέκβξην ηνπ 1999 ε Βιιάδα πείζηεθε ππφ φξνπο λα κελ ζέζεη βέην ζηελ απφθαζε ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώξρεγψλ ηεο ΒΒ λα απνδνζεί ζηελ Ονπξθία ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ρψξαο. ΐαζηθφ επηρείξεκα ηεο Βιιάδαο ήηαλ φηη εληζρχεη ηελ εζσηεξηθή εμηζνξξφπεζε ηεο γείηνλνο αιιά θαη ζέηεη ηελ επίιπζε ησλ φπνησλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ώπφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα πέξα απφ ηεο ζπλερείο πξνθιήζεηο ηεο Ονπξθίαο ην Ώηγαίν

μερσξίδνπκε

ηελ

έλαξμε

ησλ

εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

ηεο

Ονπξθίαο κε ηελ ΒΒ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2004. Λη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο θαίλεηαη, σζηφζν, λα κελ πξνρσξνχλ θαζψο ε Ονπξθία πξέπεη λα δηαλχζεη πνιχ δξφκν αθφκα ηφζν ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζχγθιηζε κε ηα θξάηε ηεο ΒΒ.

ΖΞΑ, Οσζία θαη Δπξσπατθή Έλσζε Θεηά ηε Θεηαπνιίηεπζε, ν Ζσλζηαληίλνο Ζαξακαλιήο εμήγγεηιε ην δφγκα ηνπ «αλήθνκελ εηο ηελ Αχζηλ» ζηξέθνληαο απνθαζηζηηθά ηελ ηφηε κπεξδεκέλε ρψξα πξνο ηελ Βπξψπε θαη ηελ ΒΛΖ. Οελ ίδηα ζηηγκή θξαηνχζε δηαθξηηηθέο απνζηάζεηο απφ ηνπο Ώκεξηθαλνχο θαη ην ΙΏΟΛ. Δ αληίδξαζε ηνπ Ζαξακαλιή κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε λα νδεγήζεη ηελ ρψξα ζηελ ΒΛΖ είρε ζηφρν ε Βιιάδα λα έρεη έλα δεχηεξν ζηήξηγκα καδί κε ηηο ΔΜΏ ζηηο δηεζλείο ηεο ζρέζεηο. Έθηνηε, 19


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

φιεο νη θπβεξλήζεηο αλαγλψξηζαλ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην ΙΏΟΛ σο έλα απφ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο. Ον δεηνχκελν ζηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο είλαη ε Βιιάδα λα εμαζθαιίζεη ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο Αχζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο Ώηιαληηθήο Ξπκκαρίαο. Δ Βιιάδα φληαο ζην πιεπξφ ησλ ΔΜΏ θαιείηαη κέζσ ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο λα ηελ αμηνπνηήζεη θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα εζληθά νθέιε. Μαξάιιεια, ε

ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδα ζηε ηφηε ΒΛΖ είρε θαη έρεη σο ζήκεξα

πνιιέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο. Ξε απηέο δηαθξίλεη εχθνια θαλείο ηελ εκπέδσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε ρψξα, ηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία, ηελ απφθηεζε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ θαη ηνπ ηζρπξνχ παξάγνληα ζηελ πεξηνρή ηελ Ινηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ησλ ΐαιθαλίσλ. Ξην πιαίζην απηήο ηεο πξνζεθηηθήο πνιηηηθήο, ν Ζσλζηαληίλνο Ζαξακαλιήο επηρείξεζε εθείλε ηελ πεξίνδν ην πξψην πξνζεθηηθφ άλνηγκα πξνο ηελ ΒΞΞΑ θαη ηα ΐαιθάληα. Ξηε ζπλέρεηα, ην εθθξεκέο μέθπγε ζηα άθξα, θαη επί Ώλδξέα Μαπαλδξένπ ε ρψξα θηλήζεθε ζε κηα πνιηηηθή πνπ δηαθξηλφηαλ απφ έληνλα αληηακεξηθαληθή θαη αληηεπξσπατθή ξεηνξηθή. ΋κσο, ζηε ζπλέρεηα ν Ζψζηαο Ξεκίηεο σο πξσζππνπξγφο ζέιεζε λα μεθχγεη απφ ηηο πεξηπινθέο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε ζπρλά «αληηδπηηθή» πνιηηηθή ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, θαη θηλήζεθε ζην άιιν άθξν. Οελ πεξίνδν Ξεκίηε θάζε ελαζρφιεζε κε ηα ειιεληθά εζληθά ζέκαηα θαη κε ηηο ειιεληθέο πξνηεξαηφηεηεο ζεσξήζεθε «εζληθηζκφο». Δ ρψξα επί κία νθηαεηία απνδέρηεθε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κεγάισλ δπηηθψλ θξαηψλ ζηελ πεξηνρή παξαγλσξίδνληαο ηα δηθά ηεο εζληθά ζπκθέξνληα. Θεηά ην 2004 ήηαλ εκθαλήο πιένλ ε αλάγθε γηα κηα νξζνινγηθή πνιηηηθή θαη κηα πξνζεθηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο ηεο Βιιάδαο κε ηα κεγάια θξάηε πνπ είραλ αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή καο.

20


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ Ώζήλα κεηά ην 2004 έθαλε κηα ζεηξά αλνίγκαηα ζηηο ΔΜΏ, κε ζηφρν λα βξεη ζεκείν επαθήο κε ηελ ακεξηθαληθή εγεζία θαη λα γεθπξψζεη ην ράζκα πνπ ππήξμε κε ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ. ΋κσο, νη Ώκεξηθαλνί, φπσο έδεημαλ νη κεηέπεηηα εμειίμεηο, είραλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο (αλαγλψξηζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ΜΓΑΘ, ζηήξημε ηεο Ονπξθίαο ζηελ Β.Β., αλαγλψξηζε Ζνζφβνπ, πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε Ξεξβίαο θ.ιπ.). ΋ια απηά έθεξαλ ηελ Βιιάδα ζε δχζθνιε ζέζε. Δ Λπάζηγθηνλ, καζεκέλε απφ ηε δηαξθή ππνρσξεηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δελ έδσζε ζεκαζία ζηηο ειιεληθέο αληηξξήζεηο. Άιισζηε, ε Ώζήλα εμαθνινπζνχζε λα πνιηηεχεηαη κε πξνζνρή απέλαληί ηεο, ζηεξίδνληαο εκπξάθησο, γηα παξάδεηγκα, ηελ πνιηηηθή ηνπ ΙΏΟΛ ζην Ώθγαληζηάλ θ.ιπ. Έηζη, ε Λπάζηγθηνλ αδηαθφξεζε γηα ηηο ειιεληθέο αληηδξάζεηο θαη αηθληδηάζηεθε κε ην «βέην» ηεο Βιιάδαο γηα έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ, φπσο νκνιφγεζε ν ηφηε Ώκεξηθαλφο πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ. Ώιιά ε Λπάζηγθηνλ μαθληάζηεθε, φπσο θάλεθε, θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ αγσγφ South Stream απφ ηνλ Ζψζηα Ζαξακαλιή θαη ηνλ ΐιαληηκίξ Μνχηηλ ζηε Θφζρα πξφζθαηα. Δ ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ζηε Θφζρα κεηαμχ Βιιάδαο θαη Νσζίαο γηα ηνλ ξσζηθφ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ South Stream απνηειεί έλα αθφκα δείγκα ελειηθίσζεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζαηαξρήλ, είλαη δεδνκέλν πσο ν South Stream είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ηφζν ε Βπξψπε φζν θαη ε Νσζία θαη έρεη σο ζηφρν λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη κέρξη ζήκεξα κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο ξσζηθνχο αγσγνχο, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή Λπθξαλία. Ια γηαηί αλ θαη νη Ώκεξηθαλνί δηακαξηπξεζήθαλ γηα «πεξαηηέξσ εμάξηεζε ηεο Βπξψπεο απφ ηε Νσζία», νη ΐξπμέιεο ζηψπεζαλ επηκειψο. Θε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε Βιιάδα, πνπ δείρλεη λα θηλείηαη πξνζεθηηθά θαη κε ζπλέπεηα, εμππεξεηψληαο δηθά ηεο ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα, γίλεηαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκε ζηελ Β.Β. θαη πξνσζεί θαη ηνπο δηκεξείο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο κε ηε Νσζία. Δ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηέγξαςε κηα επηηπρία, θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία πέηπρε ζε έλα αθφκα βήκα ηεο. ΋κσο, γηα λα θηάζνπκε κέρξη εδψ, ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ εχθνια. Δ ρψξα δελ είρε 21


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πάληα ηφζν πξνζεθηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή νχηε ππεξαζπίζηεθε κε αλάινγε επειημία

ηα

εζληθά

ηεο

ζπκθέξνληα.

Ον

αληίζεην:

ζπρλά

βξέζεθε

λα

πειαγνδξνκεί είηε ζηξηκψρλνληαο ηα εζληθά ηεο ζέκαηα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΙΏΟΛ θαη ησλ Ώκεξηθαλψλ είηε επηιέγνληαο ηε «θπγή» απφ απηά κέζσ ηεο Βπξψπεο. Ππήξμαλ βέβαηα θαηά ην παξειζφλ Έιιελεο πνιηηηθνί πνπ ράξαμαλ πνιηηηθή κε άμνλα ηηο ειιεληθέο πξνηεξαηφηεηεο. ΋κσο, ην πξφβιεκα ήηαλ πσο δελ ππήξμε ζπλέρεηα.

Έηζη,

κεηά

απφ

έλα

δηάζηεκα

νη

ειιεληθέο

πξνηεξαηφηεηεο

εγθαηαιείπνληαλ πξνο ράξε άιισλ, «επξχηεξσλ» ζπκθεξφλησλ ή κίαο αθφκα «θπγήο». Ον γεγνλφο φηη νη Ώκεξηθαλνί μαθληάδνληαη ηφζν ηαθηηθά θαη φηη νη Νψζνη κπνξνχλ θαη «θάλνπλ πάιη παηρλίδη», επαλεξρφκελνη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο ηφζν ζηα ΐαιθάληα, φζν θαη ζηελ Βπξψπε, δελ είλαη πξφβιεκα ηεο Βιιάδαο ή ηεο Βπξψπεο, αιιά ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία αζηφρεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο επηδηψμεηο ηεο. Ον Ξηέηη Ιηηπάξηκελη εκθαλίδεηαη λα εθαξκφδεη κηα μεπεξαζκέλε ςπρξνπνιεκηθή πνιηηηθή. Έηζη, αλ θαη θεξδίδεη εξείζκαηα ζε θάπνηεο ρψξεο ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ (Ζφζνβν, ΜΓΑΘ, Ώιβαλία,

Ζξναηία),

ράλεη

ζηαδηαθά

έδαθνο

ζε

θάπνηεο

άιιεο

(Βιιάδα,

ΐνπιγαξία), αλαγθάδεη άιιεο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαρχπνπηεο (Ννπκαλία, Ξεξβία), ελψ δελ πεηπραίλεη θαη πνιιά ζε φζεο ππνζηεξίδεη κε ζέξκε (Ονπξθία). Βίλαη εκθαλέο πιένλ πσο ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή, θαη ε λέα ακεξηθαληθή εγεζία πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο πνιιέο αζηνρίεο ηεο απεξρφκελεο δηνίθεζεο. Ώπφ ηελ άιιε, ε Ώζήλα, εδψ θαη θαηξφ, δείρλεη κηα σξηκφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηεο ζηελ πνιηηηθή ζθαθηέξα ηεο πεξηνρήο, κεηά απφ ρξφληα παιηλδξνκήζεσλ θαη αληηθάζεσλ.

Έηζη,

ε

ειιεληθή

πνιηηηθή

ειίη

δείρλεη

λα

εθκεηαιιεχεηαη

πξνζεθηηθά ηηο αληηζέζεηο ησλ κεγάισλ, δηαηεξψληαο παξαδνζηαθέο ζπκκαρίεο ηεο (ΙΏΟΛ), ζπκβάιινληαο ελεξγεηαθά ζηελ Βπξψπε θαη πξνσζψληαο κε ππνκνλή θαη επηκνλή ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο (Νσζία). Δ Ώζήλα εκθαλίδεηαη έηζη λα θηλείηαη πέξα απφ ηηο πιεγκαηηθέο εκκνλέο θαη ηηο 22


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θνβίεο, πνπ είραλ θπξηαξρήζεη ζηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ. Ξε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψλεηαη ε ζχληνκε αλαδξνκή ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο. Βίλαη ζίγνπξν φηη ε δηπισκαηηθή ηζηνξία κηαο ρψξαο δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί

ζε

κεξηθέο

γξακκέο,

πνιχ

απιά

γηαηί

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

πνιπζεκαηηθφηεηα θαη ρξνλίδνληα δεηήκαηα. Σζηφζν, ζε φια ηα παξαπάλσ πξνζπαζήζακε λα εζηηάζνπκε ζηα βαζηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο παξακέηξνπο θάζε πεξηφδνπ. Ξηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ εμεηάδνληαη φιεο νη εμειίμεηο πνπ απαζρφιεζαλ ην δηπισκαηηθφ ξεπνξηάδ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Λθησβξίνπ 2008 κέρξη θαη ηνλ Θάξηην 2009. Ξπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ηα ζέκαηα ηνπ Ζππξηαθνχ, ησλ Βιιελνακεξηθαληθψλ ζρέζεσλ, ηα Βιιελνηνπξθηθά, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ην ΙΏΟΛ, ηηο ζρέζεηο κε ηα βαιθαληθά θξάηε θαη θπξίσο κε ηελ ΜΓΑΘ θαη ηέινο ηα ζέκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ Βιιάδα θαη φιεο ηηο άιιεο ρψξεο δηεζλψο. Γηα ηελ παξάζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ έρνπλ γίλεη ρσξηζηά θεθάιαηα. Ξε απηή, ηελ πξνζπάζεηα ζα ήηαλ κεγάιν παξάπησκα αλ δελ ππήξρε ε άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ζέκαηα δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο. Ξρεηηθέο δεκνζθνπήζεηο πνπ

θαηαγξάθνπλ απηή ηελ γλψκε παξαηίζεληαη ζε εηδηθφ

θεθάιαην. Ώξθεηά ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην θεθάιαην πνπ αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα

ησλ

ζπγγξαθέσλ

ηεο

θάζε

ελφηεηαο.

Ώθνινπζνχλ

νη

ζπλεληεχμεηο απφ επηθαλή πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο δηπισκαηίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ν θαζέλαο απφ ην δηθή ηνπ πιεπξά ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οέινο, ε εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα δηαλζίδεηαη απφ πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηφζν απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη φζν θαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο.

23


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

24


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΠΝΣΜΏΤΖΔ ΒΙΣΞΔ

Βπί αηψλεο, ε Βπξψπε απνηεινχζε ζέαηξν ζπρλψλ θαη αηκαηεξψλ πνιέκσλ. Ώπφ ην 1870 έσο ην 1945, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία ζπγθξνχζηεθαλ ηξεηο θνξέο κε βαξχηαηεο απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο. Έηζη άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε ζε αξθεηνχο Βπξσπαίνπο εγέηεο φηη ν κφλνο ηξφπνο λα εμαζθαιηζηεί κηα δηαξθήο εηξήλε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπο ήηαλ λα ελσζνχλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά.

Έηζη, ην 1950, ζε κηα νκηιία εκπλεπζκέλε απφ ηνλ Jean Monnet, ν Γάιινο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Robert Schuman πξφηεηλε ηε ζπλέλσζε ησλ βηνκεραληψλ άλζξαθα θαη ράιπβα ηεο Απηηθήο Βπξψπεο. Ώπφ ηελ ηδέα απηή, ην 1951

γελλήζεθε

ε

Βπξσπατθή

Ζνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Ράιπβα (ΒΖΏΡ) κε έμη κέιε: ην ΐέιγην, ηε Απηηθή

Γεξκαλία,

Ηνπμεκβνχξγν,

ηε

Γαιιία,

ην ηελ

Εηαιία θαη ηηο Ζάησ Ρψξεο. Δ εμνπζία

ιήςεσο

απνθάζεσλ

ζρεηηθά κε ηε βηνκεραλία άλζξαθα θαη ράιπβα ζηηο ρψξεο απηέο αλαηέζεθε ζε έλα αλεμάξηεην ππεξεζληθφ θνξέα πνπ νλνκαδφηαλ "Ώλσηάηε Ώξρή". Λ Jean Monnet ήηαλ ν πξψηνο ηεο πξφεδξνο.

Από ηηο ηξεηο Θνηλόηεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δ ΒΖΏΡ είρε ηέηνηα επηηπρία πνπ, κέζα ζε ιίγα ρξφληα, απηέο νη ίδηεο έμη ρψξεο απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν θαη λα ελνπνηήζνπλ θαη άιινπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Ον 1957, ππέγξαςαλ ηηο Ξπλζήθεο ηεο Νψκεο κε ηηο νπνίεο ηδξχζεθε ε Βπξσπατθή Ζνηλφηεηα Ώηνκηθήο Βλέξγεηαο (EΠΝATOM) θαη ε Βπξσπατθή Ληθνλνκηθή Ζνηλφηεηα (ΒΛΖ). Οα θξάηε κέιε έζεζαλ σο ζηφρν λα θαηαξγήζνπλ ηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο κεηαμχ ηνπο θαη λα ηδξχζνπλ κηα "θνηλή αγνξά". 25


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ον 1967, ζπγρσλεχηεθαλ ηα φξγαλα ησλ ηξηψλ Βπξσπατθψλ Ζνηλνηήησλ. Ώπφ ηε ζηηγκή εθείλε, ππάξρεη κηα κφλν Βπηηξνπή, έλα Ξπκβνχιην ππνπξγψλ θαη έλα Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην. Ώξρηθά, ηα κέιε ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ επηιέγνληαλ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, αιιά ην 1979 έγηλαλ νη πξψηεο άκεζεο εθινγέο, πξάγκα πνπ επέηξεςε ζηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα ςεθίζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ηεο επηινγήο ηνπο. Ώπφ ηφηε, πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζεο εθινγέο θάζε πέληε ρξφληα. Θε ηε ζπλζήθε ηνπ Θάαζηξηρη (1992) ζεζπίζηεθαλ λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ - φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ζηνπο ηνκείο "ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ". Θε ηε πξνζζήθε απηήο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην πθηζηάκελν "θνηλνηηθφ" ζχζηεκα, ε ζπλζήθε ηνπ Θάαζηξηρη δεκηνχξγεζε ηελ

Βπξσπατθή Έλσζε (ΒΒ). Δ ζεκεξηλή Βπξσπατθή Έλσζε είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηηθψλ λα πξνιάβνπλ κειινληηθέο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ζηελ Βπξψπε κεηά ηνλ ΐ΄ Μαγθφζκην Μφιεκν. Ώξρηθφο ζθνπφο ήηαλ λα ζπλδέζεη ηηο ρψξεο κεηαμχ ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ζηελήο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Έθηνηε, νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΒΒ έρνπλ απμεζεί αληαπνθξηλφκελεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη πνιιέο επηπιένλ ρψξεο εληάρζεθαλ ζε απηή.

26


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Νινθιήξσζε ζεκαίλεη θνηλέο πνιηηηθέο Δ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή νινθιήξσζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαίλεη φηη νη ρψξεο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ θνηλέο απνθάζεηο ζε πνιιά ζέκαηα. Έηζη, έρνπλ αλαπηχμεη θνηλέο πνιηηηθέο ζε έλα επξχηαην θάζκα ηνκέσλ - απφ ηε γεσξγία ζηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα, απφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ αληαγσληζκφ, απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα ζηηο κεηαθνξέο θαη ην εκπφξην. Ονλ πξψην θαηξφ, ην θέληξν βάξνπο ήηαλ ζηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή γηα ηνλ άλζξαθα θαη ην ράιπβα θαη ζηελ θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή. Ξπλ ησ ρξφλσ, κε ηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ, πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο πνιηηηθέο, ελψ νξηζκέλνη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο άιιαμαλ θαζψο κεηαβάιινληαλ νη ζπλζήθεο. Μ.ρ., ζηφρνο ηεο γεσξγηθήο πνιηηηθήο δελ είλαη πιένλ ε παξαγσγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θαη θζελφηεξσλ ηξνθίκσλ, αιιά ε πξνψζεζε γεσξγηθψλ κεζφδσλ

πνπ

ζπκβάιινπλ

ζηελ

παξαγσγή

πγηεηλψλ

ηξνθίκσλ

πςειήο

πνηφηεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ιακβάλεηαη ηψξα ππφςε ζε φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΒΒ. Λη ζρέζεηο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν έρνπλ επίζεο απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία. Δ ΒΒ δηαπξαγκαηεχεηαη ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο εκπνξίνπ θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο θαη αλαπηχζζεη θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο.

Ζ εληαία αγνξά: άξζε ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ Οα θξάηε κέιε ρξεηάζηεθαλ θάπνην ρξφλν γηα λα θαηαξγήζνπλ φινπο ηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ηνπο θαη λα κεηαβάινπλ ηελ «θνηλή αγνξά» ηνπο ζε κηα πξαγκαηηθή εληαία αγνξά ζηελ νπνία ηα αγαζά, νη ππεξεζίεο, ηα πξφζσπα θαη ηα θεθάιαηα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα. Δ εληαία αγνξά νινθιεξψζεθε επίζεκα ζηα ηέιε ηνπ 1992, αιιά απαηηνχληαη αθφκα θάπνηεο πξνζπάζεηεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο εληαίαο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Ξηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε δηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ ζηελ Βπξψπε γηλφηαλ φιν θαη επθνιφηεξε, θαζψο νη έιεγρνη δηαβαηεξίσλ θαη νη ηεισλεηαθνί έιεγρνη θαηαξγήζεθαλ ζηα πεξηζζφηεξα εζσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΒΒ. Ώπηφ 27


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

νδήγεζε ζε κηα κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΒΒ. Ώπφ ην 1987, γηα παξάδεηγκα, πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην λένη Βπξσπαίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο ΒΒ.

Ρν εληαίν λόκηζκα: ην επξώ ζηελ ηζέπε ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε Ον 1992, ε ΒΒ απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο (ΛΙΒ), κε ηε ζέζπηζε ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ Βπξσπατθή Ζεληξηθή Οξάπεδα. Ον εληαίν λφκηζκα -ην

επξψ-

έγηλε

πξαγκαηηθφηεηα

ηελ

Εαλνπαξίνπ

2002,

φηαλ

ηα

ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα θέξκαηα επξψ αληηθαηέζηεζαλ ηα εζληθά λνκίζκαηα ζηηο 12 απφ ηηο 15 ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Βέιγην, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Ινπμεκβνύξγν, Θάησ Σώξεο, Απζηξία, Ξνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία).

Ζ νηθνγέλεηα κεγαιώλεη Δ ΒΒ δηεπξχλζεθε κε δηαδνρηθά θχκαηα πξνζρσξήζεσλ. Δ Ααλία, ε Εξιαλδία θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην πξνζρψξεζαλ ην 1973, ην 1981 αθνινχζεζε ε Βιιάδα, ην 1986 ε Εζπαλία θαη ε Μνξηνγαιία θαη ην 1995 ε Ώπζηξία, ε Φηλιαλδία θαη ε Ξνπεδία. Δ Έλσζε ππνδέρηεθε δέθα λέεο ρψξεο ην 2004, ηελ Ζχπξν, ηελ Οζερία, ηελ Βζζνλία, ηελ Λπγγαξία, ηε Ηεηνλία, ηε Ηηζνπαλία, ηε Θάιηα, ηελ Μνισλία, ηε Ξινβαθία θαη ηε Ξινβελία. Δ ΐνπιγαξία θαη ε Ννπκαλία αθνινχζεζαλ ην 2007 ελψ ε Ζξναηία θαη ε Ονπξθία βξίζθνληαη ζε εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ην 2005. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δηεπξπκέλε ΒΒ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά

ρξεηάδεηαη

έλα

πην

εθζπγρξνληζκέλν

ζχζηεκα

ιήςεο

απνθάζεσλ. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηε Ξπλζήθε ηεο Ιίθαηαο, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2003, ζεζπίδνληαη λένη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηεο ΒΒ. Δ Ξπλζήθε απηή ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην λέν Ξχληαγκα ηεο ΒΒ – εθφζνλ φιεο νη ρψξεο ηεο ΒΒ ην εγθξίλνπλ.

28


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Σξνλνδηάγξακκα Δ.Δ. 1950: Λ Γάιινο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Robert Schuman πξφηεηλε ηε ζπλέλσζε ησλ βηνκεραληψλ άλζξαθα θαη ράιπβα ηεο Απηηθήο Βπξψπεο. Ον γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηε Ξπλζήθε ηνπ Μαξηζηνχ, ε νπνία δεκηνχξγεζε ηελ Βπξσπατθή Ζνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Ράιπβα (ΒΖΏΡ) ην 1951, κε έμη κέιε: ην ΐέιγην, ηε Γαιιία, ηε Απηηθή Γεξκαλία , ηελ Εηαιία, ηηο Ζάησ Ρψξεο θαη ην Ηνπμεκβνχξγν. 1957: Λη ίδηεο έμη ρψξεο ππέγξαςαλ ηε Ξπλζήθε ηεο Νψκεο, δεκηνπξγψληαο ηελ Βπξσπατθή Ληθνλνκηθή Ζνηλφηεηα (ΒΛΖ) θαη ηελ Βπξσπατθή Ζνηλφηεηα Ώηνκηθήο Βλέξγεηαο (Βπξαηφκ). Άξρηζαλ λα αίξνπλ ηα εκπφδηα ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ έμη ρσξψλ θαη λα πξνρσξνχλ πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο «θνηλήο αγνξάο». 1967: Οα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΒΛΖ, ηεο ΒΖΏΡ θαη ηεο Βπξαηφκ ζπγρσλεχηεθαλ πξνθεηκέλνπ ζχλνιν

λα

ζεζκηθψλ

Βπηηξνπή,

ην

δεκηνπξγήζνπλ νξγάλσλ:

Βπξσπατθφ

ηελ

έλα

εληαίν

Βπξσπατθή

Ξπκβνχιην

θαη

ην

Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην (ηα κέιε ηνπ νπνίνπ αξρηθά εθιέγνληαλ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα). 1973: Δ Ααλία, ε Εξιαλδία θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην εληάρζεθαλ ζηε Βπξσπατθή Ζνηλφηεηα (ΒΖ). 1979: Αηεμήρζεζαλ νη πξψηεο άκεζεο εθινγέο γηα ην Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην, θαηά ηηο νπνίεο νη ςεθνθφξνη ζε θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΒΖ εμέιεμαλ ηα κέιε. 1981: Δ Βιιάδα εληάρζεθε ζηελ Βπξσπατθή Ζνηλφηεηα. 1986: Δ Μνξηνγαιία θαη ε Εζπαλία εληάρζεθαλ ζηελ Βπξσπατθή Ζνηλφηεηα. Λη θπβεξλήζεηο ηεο ΒΖ ππέγξαςαλ ηελ Βληαία Βπξσπατθή Μξάμε, πξνρσξψληαο ζηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ζηελ νπνία ηα πξφζσπα, ηα εκπνξεχκαηα, ηα θεθάιαηα θαη νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζε νιφθιεξε ηελ ΒΖ. 29


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

1992: Θε ηελ ππνγξαθή ηεο Ξπλζήθεο ηνπ Θάαζηξηρη, δεκηνπξγήζεθε ε Βπξσπατθή Έλσζε θαη εηζήρζεζαλ λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ – παξαδείγκαηνο ράξε, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άκπλα, ηε δηθαηνζχλε θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο. Λη εγέηεο ηεο ΒΒ ζπκθψλεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο Ληθνλνκηθήο θαη Ινκηζκαηηθήο Έλσζεο, κε εληαίν λφκηζκα ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ε Βπξσπατθή Ζεληξηθή Οξάπεδα, ζε κηα δεθαεηία. Δ Βληαία Ώγνξά νινθιεξψλεηαη επηζήκσο, απνκέλνπλ, φκσο, πνιιά λα

γίλνπλ

πξνθεηκέλνπ

λα

πξαγκαηνπνηεζεί

ε

πξννπηηθή

ειεχζεξεο

θπθινθνξίαο πξνζψπσλ, εκπνξεπκάησλ, θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ. 1995: Δ Ώπζηξία, ε Φηλιαλδία, θαη ε Ξνπεδία εληάρζεθαλ ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε (ΒΒ). 1999: Ον εληαίν λφκηζκα ηεο Βπξψπεο – ην επξψ – εγθαηληάζζεθε επίζεκα θαη 11

θξάηε

κέιε

ηεο

ΒΒ

ην

πηνζέηεζαλ

σο

επίζεκν

λφκηζκά

ηνπο,

δηακνξθψλνληαο απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο δψλε ηνπ επξψ. 2001: Δ Βιιάδα εληάρζεθε ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ππνγξάθεθε ε Ξπλζήθε ηεο Ιίθαηαο, ε νπνία πξνρψξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΒΒ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ηε δηεχξπλζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ελφςεη ηεο έληαμεο ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ην 2004. 2002:

Ον

επξψ

γίλεηαη

πξαγκαηηθφηεηα

ηελ

Εαλνπαξίνπ,

φηαλ

ραξηνλνκίζκαηα θαη θέξκαηα επξψ αληηθαζηζηνχλ ηα εζληθά λνκίζκαηα ζε 12 απφ ηηο 15 ρψξεο πνπ είλαη κέιε ηεο ΒΒ: Ώπζηξία,

ΐέιγην,

Γαιιία,

Γεξκαλία,

Βιιάδα,

Εξιαλδία,

Εζπαλία, Εηαιία, Ζάησ Ρψξεο, Ηνπμεκβνχξγν, Μνξηνγαιία θαη. Φηλιαλδία. Βγθαηληάδεηαη ε «Ξπλέιεπζε γηα ην κέιινλ ηεο Βπξψπεο», κε 105 κέιε ηα νπνία εθπξνζσπνχζαλ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ζηα θξάηε κέιε θαη ηηο ρψξεο ελ αλακνλή έληαμεο ζηελ ΒΒ, ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή θαη ην Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην. 30


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

2003: Δ Ξπλέιεπζε έιεμε θαη ππέβαιε ην πξνζρέδην ηεο «ζπληαγκαηηθήο ζπλζήθεο» ζηνπο εγέηεο ηεο ΒΒ. Λη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο. 2004: Αέθα λέεο ρψξεο εληάρζεθαλ ζηελ ΒΒ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νθηψ απφ ηε Ώλαηνιηθή θαη Ζεληξηθή Βπξψπε. Μξφθεηηαη γηα ηηο αθφινπζεο : Βζζνλία, Ζχπξνο, Ηεηνλία, Ηηζνπαλία, Θάιηα, Λπγγαξία, Μνισλία, Ξινβαθία, Ξινβελία θαη Οζερηθή Αεκνθξαηία. Λη εγέηεο ηεο ΒΒ θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε, ε νπνία έλσζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο ηεο ΒΒ ζε έλα έγγξαθν θαη εηζήγαγε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Λη εγέηεο ηεο ΒΒ ππνζηήξημαλ φηη νη αιιαγέο απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηε δηεχξπλζή ηεο. Αφζεθε ζηα θξάηε κέιε πξνζεζκία δχν εηψλ γηα ηελ θχξσζε ηεο Ξπληαγκαηηθήο Ξπλζήθεο. ΋πσο φιεο νη ζπλζήθεο ηεο ΒΒ, κπνξεί λα ηεζεί ζε ηζρχ κφλν φηαλ ηελ θπξψζνπλ θαη ηα 25 θξάηε κέιε. 2005: Αηεμήρζεζαλ δεκνςεθίζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε ζε ηέζζεξηο ρψξεο: ην Ηνπμεκβνχξγν θαη ε Εζπαλία ςήθηζαλ ππέξ, εληνχηνηο ε Γαιιία θαη νη Ζάησ Ρψξεο ςήθηζαλ θαηά. Λη εγέηεο ηεο ΒΒ φξηζαλ κηα «πξνζεζκία ζθέςεσο» πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα πξνρσξήζνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξλεηηθέο ςήθνπο. 2006: Θέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2006, 15 απφ ηα 25 θξάηε ηεο ΒΒ θχξσζαλ ηε ζπλζήθε.

Ον

Βπξσπατθφ

Ξπκβνχιην

ζπκθψλεζε

ζε

ρξνλνδηάγξακκα

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ηη ζα γίλεη ζην εμήο. Ζαιεί: 

ηνπο εγέηεο ηεο ΒΒ λα πηνζεηήζνπλ κηα πνιηηηθή δήισζε ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνπλ

ηηο

αμίεο

θαη

ηηο

θηινδνμίεο

ηεο

Βπξψπεο

θαη

ζα

επηβεβαηψλνπλ ηελ θνηλή ηνπο δέζκεπζε λα ηηο πινπνηήζνπλ, ζε κηα ηειεηή γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 50ήο επεηείνπ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΒΒ ζηηο 25 Θαξηίνπ 2007 31


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηε Γεξκαλία, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ Μξνεδξία ηεο Έλσζεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007, λα ππνβάιεη έθζεζε ζηνπο εγέηεο ηεο ΒΒ ζην Βπξσπατθφ Ξπκβνχιην ηνλ Ενχλην, ζηελ νπνία ζα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ησλ ζπλνκηιηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε θαη ζα δηεξεπλά πηζαλέο ιχζεηο γηα ην κέιινλ.

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ

32


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΠΝΣΜΏΤΖΔ ΒΙΣΞΔ ΖΏΕ ΛΕΖΛΙΛΘΕΖΔ ΖΝΕΞΔ Θνηλέο δξάζεηο θαηά ηεο θξίζεο από Δ.Δ. Δ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο ήηαλ, εμ αλάγθεο, ην θπξίαξρν ζέκα ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρε ν πξσζππνπξγφο Ζψζηαο Ζαξακαλιήο κε ηνλ νκφινγφ ηνπ ηεο Θάιηαο Ηφξελο Γθφλδη, ζηε ΐαιέηηα. Λ Ζψζηαο Ζαξακαλιήο ηφληζε ηελ αλάγθε θνηλήο επξσπατθήο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε

ηεο

θξίζεο,

επαλαιακβάλνληαο

-πάλησο-

γηα

ην

ειιεληθφ

αθξναηήξην φηη ε θπβέξλεζε έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. Μαξάιιεια, θαη πάιη κε απνδέθηεο ηνπο Βιιελεο, ππνγξάκκηζε φηη ν ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηα λνηθνθπξηά. Ξπγθεθξηκέλα, ηφληζε φηη ρξεηάδεηαη ζάξξνο θαη ππεπζπλφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε ζηήξημε θαη ηε ζσξάθηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ. Γηα ηνλ πξσζππνπξγφ, ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο βξίζθεηαη πξν ησλ ππιψλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηελ Βπξσπατθή Βλσζε θαη ηελ αχμεζε αξλεηηθψλ δεηθηψλ, φπσο απηνχ ηεο αλεξγίαο. Ξε αληίζεζε κε ηνλ Θαιηέδν νκφινγφ ηνπ, πνπ έθαλε ιφγν γηα αληηδεκνθηιείο πξσηνβνπιίεο ζε εζληθφ επίπεδν, ν θ. Ζαξακαλιήο επέκεηλε φηη απαηηείηαη κηα ζπληνληζκέλε απάληεζε

απφ

ηελ

Βπξσπατθή

Βλσζε,

επηζεκαίλνληαο

φηη

πξέπεη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη θπβεξλήζεηο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε. Ξε θάζε πεξίπησζε, επέκεηλε πσο ην ζεκαληηθφ είλαη λα κελ ράζνπλ νη Βπξσπαίνη πνιίηεο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θαζψο λαη κελ «ππάξρεη αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ, αιιά δελ έρνπκε ηνπο θιπδσληζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ΔΜΏ».

Κε ηαρείο ξπζκνύο ην ζρέδην δηάζσζεο Ξηφρνο είλαη πηα κφλν έλαο: λα πεξηνξηζζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε έθηαζε ηεο χθεζεο ή, φπσο εηπψζεθε απφ νξηζκέλνπο, λα κε γίλεη ε ζεκεξηλή 33


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θξίζε απξηαλφο Ώξκαγεδψλ. Ονχην κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαιπηέο λα ζεσξνχλ φηη ε Βπξσδψλε βξίζθεηαη ήδε ζε χθεζε πνπ ζα δηαξθέζεη απφ έμη κήλεο κέρξη θαη έλα έηνο… Ον ζρέδην, πνπ πεξηιακβάλεη δεζκεχζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα πνζά πνπ ζα ππεξβνχλ ηα 2 ηξηζ. επξψ, θαηέζηε φρη κφλν αλαγθαίν αιιά θαη αλαπφθεπθην. Λκσο ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ ην ίδην ην γεγνλφο ηεο επίηεπμεο, ζε ρξφλν ξεθφξ, θνηλήο απφθαζεο απφ ηνπο «27». Ώπνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηηγκέο ήηαλ ε απφιπηε θαη άκεζε άξλεζε ηεο Γεξκαλίαο λα απνδερζεί ηε δεκηνπξγία νηνπδήπνηε θνηλνχ ηακείνπ, θάηη πνπ μεθαζάξηζε ην ηνπίν σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα ειάκβαλε νπνηαδήπνηε απφθαζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε εκθάληζε ζην πξνζθήλην ηνπ Γθφξληνλ Θπξάνπλ. Λ ΐξεηαλφο πξσζππνπξγφο παξνπζίαζε νινθιεξσκέλν ζρέδην, ην νπνίν νη ππφινηπνη απιψο πηνζέηεζαλ ρσξίο πνιιέο ζπδεηήζεηο. Θάιηζηα γηα λα ππνγξακκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ ν καρφκελνο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ επηβίσζε Θπξάνπλ, πξνρψξεζε ην κεζεκέξη ηεο Οεηάξηεο, ψξεο πξηλ αξρίζεη ε ζχλνδνο θνξπθήο, ζε ζπλέληεπμε Οχπνπ ζηελ νπνία παξνπζίαζε ην ζρέδην ηνπ, θαηνρπξψλνληαο έηζη θαη ηελ… επξεζηηερλία έλαληη ησλ αξπαθηηθψλ δηαζέζεσλ πνπ θέξεηαη λα είρε επηδείμεη ν Γάιινο πξφεδξνο Ιηθνιά Ξαξθνδί, ν νπνίνο είρε αξρίζεη λα παξνπζηάδεη νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ σο δηθήο ηνπ εκπλεχζεσο. Ον έλα ζεκείν ζην νπνίν δελ ππήξμε ζπκθσλία ήηαλ ην (θπξίσο γαιιηθφ) αίηεκα γηα ζπγθεθξηκέλν παθέην ζηήξημεο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο θαη δε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, φκσο ην ζέκα ζα επαλεμεηαζζεί. Ώληηζηνίρσο νη ππνζρέζεηο παθησινχ θξαηηθνχ ρξήκαηνο πξνο ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, θαηαλαισηέο, απνηακηεπηέο θαη, ελ ηέιεη, ςεθνθφξνπο, απαηηνχλ ηελ επξχηεξε θαη ειαζηηθφηεξε δπλαηή εξκελεία ηνπ Ξπκθψλνπ Ξηαζεξφηεηνο θαη ηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο ζπαηάιεο πνπ απνηειεί ηελ θεληξηθή ηνπ ινγηθή. Ώπηφ είλαη ήδε δεδνκέλν: φπσο φινη ηνλίδνπλ, ην Ξχκθσλν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην ζχλνιφ ηνπ. Ον «ζχλνιφ ηνπ» φκσο πεξηιακβάλεη θαη ζαθείο πξφλνηεο γηα ειαζηηθή εξκελεία ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη, κε ηελ επίθιεζε

34


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εθηάθησλ ζπλζεθψλ. Ον ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα εηπσζεί γηα ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη πσο είλαη, πξάγκαηη, έθηαθηεο.

Ππλερήο εηνηκόηεηα γηα ηελ θξίζε Οελ αλάγθε ζπλερνχο εγξήγνξζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο επεζήκαλε ν πξσζππνπξγφο Ζ. Ζαξακαλιήο θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ πξφεδξν ηεο Βπξσπατθήο Ζεληξηθήο Οξάπεδαο θ. Γαλ Ζινλη Οξηζέ ζηε Φξαλθθνχξηε. «Λ ξπζκφο ησλ εμειίμεσλ είλαη γξήγνξνο θαη δελ πξέπεη θαλείο λα νιηγσξήζεη νχηε

γηα

κία

ψξα»,

επεζήκαλε

ν

πξσζππνπξγφο, κεηά

ην

πέξαο

ηεο

ζπλάληεζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηελ ειιεληθή απνζηνιή θπξηαξρνχζε ε αίζζεζε φηη ην πέξαο ηεο θξίζεο δελ είλαη νξαηφ θαη ζα πξέπεη λα επηδεηρζεί ππνκνλή. Ξχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ηε κία ψξαο ζπλάληεζε απαζρφιεζαλ, θαηά θχξην ιφγν, νη δηεζλείο εμειίμεηο θαη ε θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, δεπηεξεπφλησο, νη εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Λπσο αλέθεξε ν θ. Ζαξακαλιήο, ελεκέξσζε ηνλ Βπξσπαίν ηξαπεδίηε γηα ηηο πξσηνβνπιίεο

ηεο

ειιεληθήο

θπβέξλεζεο,

ηφζν

γηα

ηελ

εγγχεζε

ησλ

θαηαζέζεσλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο φζν θαη γηα ην πξφγξακκα ζσξάθηζεο ησλ ηξαπεδψλ. Βπαλέιαβε δε ηελ αλεζπρία ηνπ αιιά θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ λα ειεγρζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηνπο αζζελεζηέξνπο. «Λη εμειίμεηο είλαη πξσηνθαλείο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε ζχκπησζε κηαο κεγάιεο θιίκαθαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κε ηε κεγάιε άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ, πξνθάιεζε έλα ηδηαίηεξα επηθίλδπλν κείγκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ». Λ πξσζππνπξγφο αλαθέξζεθε ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία κεηαμχ Οξαπέδεο ηεο Βιιάδνο θαη ΒΖΟ, εμήξε ην ξφιν ηεο Ζεληξηθήο Οξάπεδαο ζηηο πξνζπάζεηεο ζηήξημεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ θαη κλεκφλεπζε ηνλ -παξφληα ζηε ζπλάληεζε- Βιιελα αληηπξφεδξν Ηνπθά Μαπαδήκν. 35


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ ππνπξγφο Ληθνλνκίαο Γηψξγνο Ώινγνζθνχθεο εξσηεζείο, ζην πεξηζψξην ηεο ζπλάληεζεο, απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο γηα ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ, επεζήκαλε φηη νη πησηηθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη, απνδίδνληαη ζε πνηθίινπο ιφγνπο θαη επέκεηλε πσο «δελ κπνξείο λα βαζίδεηο ηελ πνιηηηθή ζνπ ζηνλ εκεξήζην δείθηε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ». Γηα ην ίδην ζέκα θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη ψζηε λα επηζηξέςεη ε εκπηζηνζχλε ζηελ αγνξά ξσηήζεθε, ελψ αλέκελε ηνλ Βιιελα πξσζππνπξγφ, θαη ν θ. Οξηζέ: «Μαξαθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο, ρξεηάδεηαη ζπλερήο δνπιεηά κέξα κε ηελ εκέξα… Ώπφ εθεί θαη πέξα ε εκπέδσζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο είλαη επζχλε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο», επηζήκαλε

Γξάζεηο Δ.Δ. θαηά ηεο ύθεζεο

Δ αλαδήηεζε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ αλαραίηηζεο ηεο επεξρφκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο αλακέλεηαη λα βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο επίζθεςεο ηνπ πξσζππνπξγνχ Ζψζηα Ζαξακαλιή ζηε Downing Street ζην Ηνλδίλν. Δ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ ΐξεηαλφ πξσζππνπξγφ, παξνπζία ησλ ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζεκεηψλεηαη ζε κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν θ. Γθφξληνλ Θπξάνπλ δέρεηαη ζεηηθά ζρφιηα παληαρφζελ γηα ην ηνικεξφ θαη πεξηεθηηθφ, φπσο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηα βξεηαληθά ΘΘΒ, ζρέδην δηάζσζεο ησλ επξσπατθσλ ηξαπεδψλ. Λ Βιιελαο πξσζππνπξγφο, απφ ηελ εκέξα πνπ μέζπαζε ε θξίζε, θέξεηαη λα ζπκκεξίδεηαη ηελ πνιηηηθή ινγηθή άιισλ νκνιφγσλ ηνπ, φπσο ν Εζπαλφο πξσζππνπξγφο Ρνζέ Θαπαηέξν, ν Ξίιβην Θπεξινπζθφλη θαη ηειεπηαίσο ν Γάιινο πξσζππνπξγφο Ιηθνιά Ξαξθνδί, γηα ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ηεο Β.Β.

Πήκα από Δ.Δ. αλακέλεη ν Θ. Θαξακαλιήο Ξην νηθνλνκηθφ επηηειείν θπξηαξρεί ε εθηίκεζε φηη παξά ηελ ππέξβαζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ην 2007 (3,4% ηνπ ΏΒΜ), ε δηεζλήο θξίζε ζα απνηειέζεη ην «άιινζη» ψζηε ε ρψξα λα κελ εηζέιζεη ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο. Σζηφζν, ε 36


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αγσλία ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ έγθεηηαη ζηνλ βαζκφ ειαζηηθφηεηαο πνπ ζα δνζεί ζηα θξάηε - κέιε κε αθνξκή ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Ώπφ ην εχξνο ηεο ειαζηηθφηεηαο ζα θαλεί, εληφο ηνπ Θήλα Ινεκβξίνπ, θαη ην πεξηζψξην πνπ έρεη ε θπβέξλεζε γηα αιιαγή νηθνλνκηθνχ κείγκαηνο, αχμεζε ησλ

δεκνζίσλ

επελδχζεσλ

θαη

ρνξήγεζε

νηθνλνκηθψλ

επηδνκάησλ

ζηηο

αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σζηφζν, ε αλαθνξά ηεο Ζνκηζηφλ, ζηελ έθζεζή ηεο, φηη ζα ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θξαηψλ θαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ «ειιεηκκάησλ πνπ νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο απφ απηά πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο», ελδερνκέλσο λα ζέζεη, εθ λένπ, ην νηθνλνκηθφ επηηειείν ζε έλα αζθπθηηθφ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην.

«Διιάο - Γαιιία ζπκκαρία» ζηελ Δ.Δ.

Ξηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο ηεο γαιιηθήο πξνεδξίαο γηα εμαίξεζε απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ γηα ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο επειπηζηεί ε Ώζήλα, κεηά θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο θζηλνπσξηλήο έθζεζεο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκία, ε νπνία θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ κε ρείξνλ βέιηηζηνλ γηα ηνλ εγρψξην θνξβαλά. Ζπβεξλεηηθέο πεγέο άθελαλ «παξάζπξν» γηα αχμεζε δαπαλψλ ζην ηειηθφ ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζαθέο αλ νη πξφζζεηνη πφξνη ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, φπσο δεηεί ν Γ. Ξνπθιηάο, πξνο ηα κέηξα ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ ή ζε θνηλσληθέο δξάζεηο, φπσο πξφηεηλε ν Αεκ. Ώβξακφπνπινο.

Πηόρνο ην λέν «Κπξέηνλ Γνπληο» Ξηελ αλαδήηεζε θνηλήο επξσπατθήο παξνπζίαο ζηελ επεξρφκελε ζπλάληεζε ησλ 20 ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ ζηελ Λπάζηγθηνλ βξίζθνληαη νη «27» ηεο Βλσζεο πνπ ζπλήιζαλ ζηηο ΐξπμέιιεο γηα άιιε κία επξσπατθή ζχλνδν θνξπθήο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Ιηθνιά Ξαξθνδί. 37


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξηφρνο είλαη ε εθηεηακέλε αλαδηνξγάλσζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζαη βάζε γηα ηνπο Βπξσπαίνπο είλαη ην ζρέδην πνπ έρεη θαηαζέζεη ην Μαξίζη θαη έγηλε θαη‟ αξρήλ δεθηφ απφ ηα θξάηε-κέιε ζηε ζπλεδξίαζε ησλ ππνπξγψλ Ληθνλνκηθψλ, ελ φςεη πιήξνπο απνδνρήο απφ ηνπο εγέηεο ησλ «27». Ζεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζρεδίνπ είλαη νη «πέληε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο» πνπ ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ ζηε ζχλνδν ησλ «20» ζηηο 15 Ινεκβξίνπ. Μξψηε είλαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο δαλεηνιεπηηθήο

έιεγρνο

ηθαλφηεηαο.

θαη

επνπηεία

Αεχηεξε

είλαη

ε

ησλ

εηαηξεηψλ

«ζχγθιηζε

ησλ

αμηνιφγεζεο Ηνγηζηηθψλ

Μξνηχπσλ» θαη ηξίηε ε δηαζθάιηζε φηη «θακία αγνξά, θακία επηθξάηεηα θαη θαλέλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα δελ ζα κείλεη ρσξίο ξχζκηζε ή επνπηεία». Ώθνινπζεί ε «εηζαγσγή θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ απνηξνπή ππεξβνιηθά ξηςνθίλδπλεο επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα», κε ηελ επηζήκαλζε φηη ν θψδηθαο απηφο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηηο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ» θαη, θπξίσο, ζα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ζηελ αμηνιφγεζε ην «πξνθίι θηλδχλνπ» ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οέινο, δεηείηαη «λα αλαηεζεί ζην Αηεζλέο Ινκηζκαηηθφ Οακείν θαη ην FSF (Φφξνπκ Ρξεκαηνπηζησηηθήο Ξηαζεξφηεηαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ εθπξφζσπνη ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ππνπξγείσλ νηθνλνκηθψλ 12 κεγάισλ νηθνλνκηψλ, ην ΑΙΟ, ε ΒΖΟ θαη άιινη νξγαληζκνί) ε θχξηα επζχλε γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο» ζηηο αγνξέο, καδί κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ΑΙΟ κε ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα.

Κεηά ηε Πύλνδν Θνξπθήο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηα κέηξα Ξε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο Ξπλφδνπ Ζνξπθήο ηεο Β.Β., ζηα κέζα Αεθεκβξίνπ, παξέπεκπαλ ρζεο αξκφδηεο θπβεξλεηηθέο πεγέο ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο ησλ αζζελεζηέξσλ, ζηνλ απφερν θαη ησλ ρζεζηλψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Ζνκηζηφλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Ξην Θέγαξν Θαμίκνπ έρνπλ ήδε θζάζεη ζεηξά εηζεγήζεσλ απφ θπβεξλεηηθά ζηειέρε γηα ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ελψ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε θπβέξλεζε ζηξέθεηαη ζε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη φρη ζε κέηξα γεληθήο εθαξκνγήο, 38


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πιελ ηεο πηζαλήο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 2 ζε 3 κνλάδεο γηα ην 2009. Αηά ηνπ εθπξνζψπνπ θ. Βπ. Ώληψλαξνπ, ε θπβέξλεζε δήισζε φηη νη «πξνηάζεηο ηεο Ζνκηζηφλ είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη καο θαιχπηνπλ. Θα θάλνπκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, φηαλ βεβαίσο πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Θα έξζνπλ ζην Βcofin θαη κεηά ζα πάλε ζηε Ξχλνδν ησλ αξρεγψλ θξαηψλ - θπβεξλήζεσλ».

Ρεζη ζπλνρήο ηεο Δ.Δ ην ζπκβνύιην Θηα πξψηε πξαγκαηηθή επθαηξία, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ απφ πξψην ρέξη ηελ πξαγκαηηθή πνιηηηθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε ησλ θξαηψλκειψλ ηεο Έλσζεο, είηε εληφο είηε εθηφο επξψ, ηελ ψξα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδεηλψλεηαη, δίλεη ζηνπο εγέηεο ηεο Βπξψπεο ε έθηαθηε ζπλάληεζή ηνπο ηελ εξρφκελε Ζπξηαθή, 1ε Θαξηίνπ ζηηο ΐξπμέιιεο. Θε ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο αλαηνιηθήο Βπξψπεο λα θινλίδεηαη επηθίλδπλα, πνιιέο ρψξεο ηεο Γψλεο Βπξψ, κεηαμχ απηψλ θαη ε Βιιάδα, λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θαρππνςίεο (πξαγκαηηθέο ή θεξδνζθνπηθέο) ηεο αγνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπο λα εθηνμεχεηαη, ζηφρνο δελ κπνξεί λα είλαη παξά ε δξνκνιφγεζε εθείλνπ πνπ κέρξη ηψξα φινη απέθεπγαλ: Θηα πην «επξσπατθή» απάληεζε ζηελ θξίζε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνπο πην εηνηκφξξνπνπο. Θέρξη ζηηγκήο ε Γεξκαλία είρε αξλεζεί θαηεγνξεκαηηθά θάζε ζθέςε θνηλήο πξνζπάζεηαο, φκσο είλαη πηα ζαθέο φηη ε θξίζε είλαη πνιχ ζνβαξφηεξε απφ φ,ηη ζρεδφλ φινη εθηηκνχζαλ κέρξη θαη πξφζθαηα… Βηζη, φπσο ελ ηέιεη δέρζεθε ηελ Μαξαζθεπή θαη ν Γεξκαλφο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Φξαλθ ΐάιηεξ Ξηάηλκαγηεξ, «γηα κηα νηθνλνκία ζαλ ηε γεξκαληθή είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε νη γεηηνληθέο ηεο νηθνλνκίεο». Ώπηφ έξρεηαη ιίγεο ψξεο κεηά ηελ παξαδνρή θαη ηνπ ππνπξγνχ Ληθνλνκηθψλ Μεξ Ξηάηλκπξνπθ φηη ζα πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο λα ζηεξηρζνχλ φρη κφλν νη 39


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλαηνιηθνεπξσπατθέο νηθνλνκίεο (πνπ ζα έρνπλ ρσξηζηή δηθή ηνπο ζπλάληεζε ιίγν πξηλ απφ ην άηππν ζπκβνχιην ηεο εξρφκελεο Ζπξηαθήο) αιιά θαη εθείλεο ηεο Γψλεο Βπξψ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα νμχηεξα πξνβιήκαηα δαλεηζκνχ ηνπο. Ώλ θάηη έρεη απνθέξεη ε ζπλερήο επηδείλσζε ηεο θξίζεο, απηφ είλαη πσο νη αξρηθέο ζεσξίεο φηη θάζε θξάηνο-κέινο ζα πξέπεη λα βξεη κφλν ηνπ ηηο απαληήζεηο, αλαγλσξίδεηαη πιένλ πσο είλαη πηα νινζρεξψο αλεδαθηθέο. Ξαθέο φκσο είλαη θαη θάηη άιιν: ην γεξκαληθφ θαη γεληθφηεξα επξσπατθφ ζσζίβην δελ ζα δνζεί άλεπ φξσλ θαη νη απνδέθηεο ηεο γελλαηνδσξίαο ηνπ ΐεξνιίλνπ ζα πξέπεη λα πείζνπλ φηη θαη εθείλνη πξάηηνπλ ην δένλ. ΋πσο νη ίδηνη νη Γεξκαλνί ην έζεζαλ ηελ Μαξαζθεπή, «νη θαλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο (κε άιια ιφγηα ε ραιηλαγψγεζε ειιεηκκάησλ θαη ρξένπο) θαη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο παξακέλνπλ θξίζηκνη». Ον ΐεξνιίλν πξνεηδνπνηεί φηη ζηε κάιινλ ήπηα «επηηήξεζε» ηνπ Ξπκθψλνπ Ξηαζεξφηεηαο ζα πξνζζέζεη θαη κηα δεχηεξε, γεξκαληθή, επηηήξεζε ησλ επεξγεηνχκελσλ. Τπρξόηεηα κε Βεξνιίλν ιόγσ ησλ εμνπιηζκώλ Μεξίνδν ςπρξφηεηαο, ε νπνία απνδίδεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εμνπιηζκνχο, δηέξρνληαη νη ζρέζεηο Ώζελψλ ΐεξνιίλνπ. Ονχην πξνθαιεί θαη πνιηηηθέο πεξηπινθέο: ε Γεξκαλία πξσηαγσληζηεί ζηηο δηεξγαζίεο ζηελ Β.Β. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ελψ ε θπβέξλεζε επηδηψθεη λα δηακνξθσζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ νηθνλνκηθφ «πεξηβάιινλ» εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πνξεπζεί πξνο ηηο επξσεθινγέο ηνπ Ενπλίνπ. Αγώλαο δξόκνπ γηα νηθνλνκία ζηηο Βξπμέιιεο Θε ζηφρν λα πεηζηεί ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή φηη «ε ειιεληθή θπβέξλεζε φ,ηη ιέεη ην ελλνεί», αλαρσξεί ν πξσζππνπξγφο Ζ. Ζαξακαλιήο γηα ηελ θπξηαθάηηθε Ξχλνδν Ζνξπθήο ζηηο ΐξπμέιιεο, πνπ ζπγθαιεί ε ηζέρηθε πξνεδξία. Οφζν ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ φζν θαη ζε θαη' ηδίαλ ζπλαληήζεηο πνπ ζα έρεη κε ηνλ πξφεδξν ηεο Ζνκηζηφλ Βκαλνπέι Θπαξφδν, ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Eurogroup Γαλ Ζινλη Γηνχλθεξ αιιά θαη Eπξσπαίνπο εγέηεο, ν Eιιελαο πξσζππνπξγφο ζα επηρεηξήζεη

λα

εμαζθαιίζεη

ειαζηηθή

ζηάζε

ηεο

Βπξσπατθήο

Βπηηξνπήο, 40


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν, ηνλ Ώπξίιην, νη ΐξπμέιιεο λα απαηηήζνπλ ηε ιήςε πξφζζεησλ -θαη επψδπλσλ- νηθνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ειιείκκαηνο. Λ θ. Μαπαζαλαζίνπ επηζήκαλε φηη ζα δνζεί «έκθαζε ζηελ πηζηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξηαζεξφηεηαο θαη Ώλάπηπμεο, ελ φςεη θαη ηεο Ξπλφδνπ Ζνξπθήο ηελ Ζπξηαθή θαη

ηνπ Ecofiηε κεζεπφκελε εβδνκάδα». Ξηελ θπβέξλεζε

εθθξάδεηαη αηζηνδνμία φηη ν θίλδπλνο κίαο αζθπθηηθήο επηηήξεζεο κπνξεί λα απνζνβεζεί θαη βάζεη απηνχ επηρεηξείηαη λα εθπεκθζεί αθελφο πξνο ηηο ΐξπμέιιεο θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο ην κήλπκα ηεο ζηηβαξήο θαη ζνβαξήο δηαθπβέξλεζεο θαη αθεηέξνπ, εληφο ησλ ηεηρψλ, λα ζηνρνπνηεζεί ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαη, πξνζσπηθά, ν θ. Γ. Μαπαλδξένπ γηα «ιατθηζκφ». Βίλαη ελδεηθηηθφ φηη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο δηππνπξγηθήο, ζπκθσλήζεθε φηη πξέπεη πάζε ζπζία- λα θιείζεη ν θχθινο ηεο εθινγνινγίαο, πνπ θαζηζηά δπζρεξή ηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηα δηεζλή θφξα. Ξεξηθνπέο απνθάζηζαλ ΖΞΑ θαη Δ.Δ. Ξε κηα θίλεζε πνπ εκπεξηέρεη ηζρπξνχο ζπκβνιηζκνχο, ν λένο Ώκεξηθαλφο πξφεδξνο,

Θπαξάθ

Λκπάκα,

είρε

αλαθνηλψζεη ηελ πξψηε κφιηο εκέξα ηεο ζεηείαο

ηνπ,

παγψλνπλ

ζηηο φινη

21 νη

Εαλνπαξίνπ,

φηη

κηζζνί

ησλ

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ,

φζσλ

δειαδή

ακείβνληαη

κε

πεξηζζφηεξα απφ 100.000 δνιάξηα (78.000 επξψ) ηνλ ρξφλν. Ώλάινγα κέηξα αλαθνηλψζεθαλ θαη ζηελ Βπξψπε, ψζηε λα θαηεπλαζηεί, ζε θάπνην βαζκφ, ε νξγή ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ δηνρεηεχζεθαλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ξηηο νδεγίεο πνπ εμέδσζε ηελ Οεηάξηε ε Ζνκηζηφλ πξνο ηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιεγφκελσλ ηνμηθψλ πξντφλησλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ζχζηαζε γηα πεξηνξηζκνχο ζηηο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ. Λ ΐξεηαλφο πξσζππνπξγφο Γθφξληνλ Θπξάνπλ έρεη δειψζεη επαλεηιεκκέλσο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα «αληακείβεηαη ε απνηπρία» θαη ζην 41


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζρέδην πνπ εθπφλεζε γηα ηελ θξίζε ηνλ πεξαζκέλν Λθηψβξην είρε απαγνξεχζεη ηα κπφλνπο ζε κεηξεηά. Οελ θαηάξγεζε ησλ κπφλνπο γηα φζεο επηρεηξήζεηο ιάβνπλ θξαηηθή βνήζεηα αλαθνίλσζε θαη ν Ιηθνιά Ξαξθνδί ζηε Γαιιία, ελψ ζπδεηείηαη θαη ε ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ζηε κηζζνδνζία ζηειερψλ. Δ Γεξκαλία επίζεο ζρεδηάδεη λα ζέζεη ηηο 500.000 επξψ σο αλψηαην φξην γηα ηνπο κηζζνχο ζηειερψλ, ελψ παξφκνηεο δηαβνπιεχζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηε Νσζία, ηελ Βιβεηία, αιιά θαη ηελ Ώπζηξαιία. Μάλησο, δελ ιείπνπλ νη θσλέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην ςαιίδη ζηνπο κηζζνχο θαη ηα κπφλνπο ζα απνγπκλψζεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε απφ ηα πιένλ πξνηθηζκέλα ζηειέρε ηνπο θαη ζα κεηψζεη ηα θίλεηξα γηα παξαγσγηθφηεηα ζηελ εξγαζία. Θξίζηκεο ζπδεηήζεηο κε Δ.Δ. Ζαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ θαζψο θαη ζηηο πηζαλέο επαθέο πνπ ζα έρεη κε άιινπο Βπξσπαίνπο εγέηεο, ν θ. Ζαξακαλιήο ζα επηδηψμεη λα πείζεη γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα πινπνηήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Ξπκθψλνπ Ξηαζεξφηεηαο θαη λα πεξηνξίζεη ηα ειιείκκαηα. Ον βιέκκα ηεο Ώζήλαο πέθηεη ζηηο απνθάζεηο ηεο Ζνκηζηφλ ζηηο 24 Θαξηίνπ, φηαλ θαη αλακέλεηαη λα θαζνξηζζεί ν ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξίζεη ην έιιεηκκα θάησ απφ ην 3% αιιά θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Ecofin ζηηο 4 Ώπξηιίνπ, πνπ ζα επηθπξψζεη ηηο απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο. Μνιηηηθή επηδίσμε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο είλαη λα πεηζζεί ε Ζνκηζηφλ θαη λα κελ απαηηήζεη πξφζζεηα, επαρζέζηεξα νηθνλνκηθά κέηξα. Έλα δηεπξπκέλν ρξνληθφ «παξάζπξν» εμφδνπ απφ ηελ επηηήξεζε εμππεξεηεί ηνπο θπβεξλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο.

Ώληηζέησο,

κία

επξσπατθή

απαίηεζε

γηα

πξφζζεηα

κέηξα

δπζρεξαίλεη -αλ δελ αθπξψλεη- ηνπο πνιηηηθνχο ή εθινγηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ πξσζππνπξγνχ. Ον

ειιεληθφ

ελδηαθέξνλ

επηθεληξψλεηαη

ζην

ελδερφκελν

έθδνζεο 42


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«επξσνκνιφγνπ» ή άιισο ζηελ πινπνίεζε ελφο επξσπατθνχ ζρεδίνπ ζηήξημεο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα δαλεηζκνχ, κε ηελ Βιιάδα θαη ηελ Εξιαλδία λα θηγνπξάξνπλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο. Δ ειιεληθή πιεπξά δελ πξφθεηηαη λα ζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ, σζηφζν κε δεδνκέλε ηελ παλεπξσπατθή αλεζπρία γηα ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα spread δαλεηζκνχ νκάδαο ρσξψλ ηνπ επξψ, ην ελδερφκελν λα αλαιεθζεί

ζρεηηθή

πξσηνβνπιία

απφ

ηελ

Βπξσπατθή

Ζεληξηθή

Οξάπεδα

πξνθαιεί ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ Ώζήλα. Βιιεληθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη θαη ε ζπδήηεζε γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, ζηηο νπνίεο

δξαζηεξηνπνηνχληαη

πνιιέο

ειιεληθέο

επηρεηξήζεηο.

Δ

θπβέξλεζε

απνξξίπηεη ηελ θξηηηθή ηνπ ΜΏΞΛΖ γηα «απνπζία δηαπξαγκαηεπηηθήο αηδέληαο», κε ηνλ Βπ. Ώληψλαξν λα δειψλεη, ρζεο, πσο «ε Βιιάδα ζα πξναζπίζεη ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα δηά ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Ζψζηα Ζαξακαλιή φπσο θάλεη ππεχζπλα φιεο ηηο θνξέο πνπ εθπξνζσπεί ηε ρψξα ζην εμσηεξηθφ». Κνλαδηθό όπιν ην Πύκθσλν Πηαζεξόηεηαο Βλαιιαζζφκελνη ζε ηξεηο πνιχ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ηνπ απζηεξνχ παηέξα, ηνπ γελλαηφδσξνπ ζείνπ θαη ηνπ ζνθνχ δαζθάινπ, ν πξφεδξνο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο Γνδέ Θαλνπέι Θπαξφδν θαη ν πξφεδξνο ηεο Βπξσπατθήο Ζεληξηθήο Οξάπεδαο Γαλ Ζινλη Οξηζέ πξνζπαζνχλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο λα θξαηήζνπλ ηνλ Οηηαληθφ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο καθξηά απφ ην κνηξαίν παγφβνπλν. Θνλαδηθά ηνπο φπια είλαη νη θαλφλεο ηνπ Ξπκθψλνπ Ξηαζεξφηεηαο θαη ηεο Βζσηεξηθήο Ώγνξάο θαη ηα πεληρξά θνλδχιηα ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Λκσο νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα πείζνπλ ηα θξάηε-κέιε φηη ην Ξχκθσλν ή ε Βζσηεξηθή Ώγνξά δελ είλαη «κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» αιιά αληηζέησο «κέξνο ηεο ιχζεο», δελ δείρλνπλ λα έρνπλ ζεκεηψζεη ηδηαίηεξε επηηπρία. Βιιείςεη ζπλαίλεζεο (ηδίσο απφ γεξκαληθήο πιεπξάο), νη πξνζπάζεηεο ησλ ΐξπμειιψλ λα πείζνπλ ηνπο «27» λα αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ θξίζε θαηέιεμαλ ζην αλαηκηθφ ζρέδην γηα ηνλ «ζπληνληζκφ» ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ δηάζσζεο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 1,5% ηνπ θνηλνηηθνχ ΏΒΜ αιιά ρσξίο νχηε έλα «θξέζθν» επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βλσζεο θαη ζηελ εκθάληζε πνιιψλ θαη ζπρλά αληηθξνπφκελσλ εζληθψλ ζρεδίσλ.

43


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξήκεξα, ε ζεζκηθή Βπξψπε έρεη πηα κφλν έλα επηρείξεκα έλαληη ησλ θξαηψλκειψλ: ε θαηαπάηεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Ξπκθψλνπ Ξηαζεξφηεηαο δελ ηηκσξείηαη πιένλ κε ηηο απεηιέο «επηηήξεζεο» ή θαη πξνζηίκνπ: ηηκσξείηαη θαη δε ζθιεξφηαηα απφ ηηο ίδηεο ηηο αγνξέο. Νη αμηώζεηο ησλ ελλέα Αλαηνιηθνεπξσπαίσλ Λη «9» ηεο αλαηνιηθήο Βπξψπεο (Μνισλία, Οζερία, Λπγγαξία, Ξινβαθία, Ηεηηνλία, Ηηζνπαλία, Βζζνλία, ΐνπιγαξία θαη Ννπκαλία) ζπλαληήζεθαλ ρσξηζηά πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ζχλνδν ησλ «27», κε ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ εληαίν κέησπν ζηε Γεξκαλία θαη ζηα άιια κεγάια θξάηε-κέιε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηξηπινχ αηηήκαηφο ηνπο πεξί νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, απνθπγήο έθδνζεο ελφο «επξσνκνιφγνπ» θαη (ζρεδφλ) άκεζεο εηζδνρήο φζσλ είλαη ιίγν ψο πνιχ ζε ζέζε λα ην πξάμνπλ ζηε Zψλε Eπξψ. Δ επαπεηινχκελε λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε θάπνησλ απφ ηα λέα θξάηε-κέιε είλαη ίζσο ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Βπξψπε ζήκεξα. Δ Ηεηνλία ήδε ρξεηάζηεθε λα ζσζεί απφ ην ΑΙΟ, φκσο ε Μνισλία θαη ε Οζερία

είλαη

ζε

θαιχηεξε

νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε

παξά

ηνπο

έληνλνπο

ζπλαιιαγκαηηθνχο θιπδσληζκνχο, ε δε Ξινβελία (πνπ δελ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ παξαζπλαγσγή ηεο Ζπξηαθήο) θαη ε Ξινβαθία αλήθνπλ ήδε ζηε δψλε Βπξψ. Ον πην άκεζν αίηεκα είλαη ν δηπιαζηαζκφο ησλ 25 δηζ. επξψ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο, ελψ δεθάδεο δηζ. ίζσο ρξεηαζηνχλ γηα ηηο δπηηθέο ηξάπεδεο πνπ επέλδπζαλ ζηηο ρψξεο απηέο. ΋κσο νη «9» επηζπκνχλ θαη θάηη άιιν: αθ‟ ελφο λα κελ εθδνζεί «επξσνκφινγν», θαζψο απηφ ζα απμήζεη ην δηθφ ηνπο θφζηνο δαλεηζκνχ, αθ‟ εηέξνπ λα αλνίμεη ε... πίζσ πφξηα ηεο δψλεο Βπξψ. Γηα ηελ εθηφο Β.Β. Ώλαηνιηθή Βπξψπε νη θφβνη είλαη αθφκε εληνλφηεξνη, αιιά θαλέλαο, νχηε θαλ ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή, δελ έρεη ην θνπξάγην λα πξνηείλεη νηθνλνκηθή βνήζεηα. Ν «θαθόο»… Ληθνιά «Μξνζπάζεζα λα αιιάμσ ηελ Βπξψπε αιιά κε άιιαμε απηή», είρε δειψζεη ν 44


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Γάιινο πξφεδξνο Ιηθνιά Ξαξθνδί ηνλ Αεθέκβξην παξαδίδνληαο κεηά έμη ηαξαγκέλνπο κήλεο ηε ζθπηάιε ηεο πξνεδξίαο ηεο Βλσζεο. Ώλ πξάγκαηη ηνλ άιιαμε, είλαη πξνο ην ρεηξφηεξν.

Ώξλεηηθφο πξσηαγσληζηήο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ, ν Ξαξθνδί θζάλεη ζηηο ΐξπμέιιεο πεξηβεβιεκέλνο ηνλ καλδχα ηνπ «θαθνχ», ηνπ αλζξψπνπ πνπ, κεζνχζεο ηεο θξίζεο θαη κε ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ ζε πηψζε, ππέθπςε πξψηνο ζηηο ζεηξήλεο ηνπ πιένλ νπηζζνδξνκηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ κηιψληαο γηα ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ γαιιηθψλ εηαηξεηψλ θαη δηαθχιαμεο

ησλ

«γαιιηθψλ»

ζέζεσλ

εξγαζίαο

αθφκα θαη εηο βάξνο ησλ επελδχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ζηελ αλαηνιηθή Βπξψπε. Δ θαηαθξαπγή πνπ πξνθάιεζαλ φια απηά ηνλ έρνπλ αλαγθάζεη λα ξίμεη ηνπο ηφλνπο αιιά δελ είλαη βέβαην φηη έρεη αιιάμεη θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ, θαζψο ζε πην πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ αληάιιαμε ηνλ γαιιηθφ πξνζηαηεπηηζκφ κε επξσπατθφ (έλαληη ησλ ΔΜΏ) αλ θαη ελ πξνθεηκέλσ ην Μαξίζη είλαη απιψο ε πιένλ νξαηή ηέηνηα πεξίπησζε αιιά φρη ε κφλε. Ξηε ζχλνδν θνξπθήο ζα πξέπεη λα πείζεη φηη αληηιακβάλεηαη πσο ε ζσηεξία ηεο Γαιιίαο πεξλά απφ ηε ζσηεξία ηεο Βπξψπεο θαη ζίγνπξα δελ πεξλά απφ ηνλ έλα ή άιιν πξνζηαηεπηηζκφ. Θα πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξηζζεί φηη ππήξμε απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζηα ηέιε ηνπ 2008 κίιεζε γηα ηελ αλάγθε παλεπξσπατθήο νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο.

45


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ ΒΠΝΣΜΔ ΟΣΙ 27 ΖΏΕ ΏΗΗΏ ΖΝΏΟΔ Δ΢ΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΘΑΗ ΞΓΓΚ Οελ ίδηα ζηηγκή, ηα κελχκαηα πνπ ήξζαλ απφ ηηο ΐξπμέιιεο, αλαθνξηθά κε ηελ

έθζεζε

πξνφδνπ

ηεο

Βπξσπατθήο

Βπηηξνπήο,

ζρεηηθά

κε

ηελ

εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ΜΓΑΘ κε ηελ Β.Β., δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Μιεξνθνξίεο αλέθεξαλ φηη ε έθζεζε, δελ ζα πεξηιακβάλεη νχηε θαλ έκκεζε αλαθνξά ζε εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Μξσηαξρηθφο παξάγνληαο γη‟ απηήλ ηελ αξλεηηθή γηα ηα Ξθφπηα εμέιημε ήηαλ ηα έθηξνπα θαη νη παξαηππίεο πνπ θαηεγξάθεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ΜΓΑΘ.

Ζ ΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΞΓΓΚ ΠΡΖΛ ΞΟΝΡΑΠΖ ΛΗΚΗΡΠ Ώπνξξηπηηθή παξέκελε ε ζηάζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΜΓΑΘ

ζηελ λέα

πξφηαζε ηνπ Θ. Ιίκηηο. Μαξάγνληαο πνπ ίζσο επεξέαζε ηε ζηάζε ησλ Ξθνπίσλ ήηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο ΜΓΑΘ απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, επηθξηηηθή γηα ηε γεηηνληθή ρψξα, φρη κφλν γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, αιιά θπξίσο γηα ηηο παξαηππίεο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Βθφζνλ ην κήλπκα πνπ εθπέκπαλ νη ΐξπμέιιεο ήηαλ φηη ε πξννπηηθή

εκεξνκελίαο

έλαξμεο

εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

απνκαθξχλεηαη, ηα Ξθφπηα πηζαλφλ λα ζεψξεζαλ φηη δελ έρνπλ θίλεηξν ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή λα πξνζπαζήζνπλ γηα ιχζε. Θε ζπζηάζεηο γηα ζπκβηβαζκφ απφ εθπξνζψπνπο ηεο Β.Β. θαη ηνπ ΙΏΟΛ γηα «πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε θαη παξαηεξήζεηο» επί ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο, έγηλε ζηα Ξθφπηα ζχζθεςε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, γηα λα ιεθζνχλ απνθάζεηο σο πξνο ηνπο επφκελνπο ρεηξηζκνχο ηεο. Αέθηεο ησλ ζρεηηθψλ παξαηλέζεσλ έγηλε ζηηο ΐξπμέιιεο ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, ζε ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ ππεχζπλν γηα

46


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζέκαηα Βμσηεξηθήο Μνιηηηθήο ηεο Β.Β., Ραβηέ Ξνιάλα θαη ηνλ γ.γ. ηνπ ΙΏΟΛ, Γηαπ Ιηε Ρνππ Ξέθεξ. Θε δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, ν πξφεδξνο, ν πξσζππνπξγφο θαη ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο επαλέιαβαλ ηε ζέζε ηνπο πεξί εηνηκφηεηαο γηα ζπκβηβαζκφ, φρη φκσο ζε νπνηαδήπνηε ιχζε. Οελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, ηα Ξθφπηα επέκελαλ ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο έληαζεο, κε αλαθνξέο ζε «καθεδνληθή» κεηνλφηεηα ζηελ Βιιάδα. Λ θ. Γθξνχεθζθη, ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ζηηο ΐξπμέιιεο, παξνπζίαζε ηηο αζθήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηνπο Ηφθνπο ηεο Φιψξηλαο σο αξλεηηθέο

γηα

ηνλ

«καθεδνληθήο

εζλφηεηαο»

ηνπηθφ

πιεζπζκφ,

πξνζζέηνληαο φηη «ε Βιιάδα ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη απηά ηα άζρεκα πεξηζηαηηθά, πξνο εκπέδσζε ηεο εξεκίαο». Μάλησο, ζχκθσλα κε έγθπξεο πεγέο, ηελ έληνλε ελφριεζε ηνπ ΙΏΟΛ πξνθάιεζαλ «δηαξξνέο» απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θ. Γθξνχεθζθη, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν θ. Ξέθεξ ραξαθηήξηζε ηα Ξθφπηα «θσλή ηεο ινγηθήο ζηελ πεξηνρή», ηνπνζέηεζε πνπ δηαςεχδεηαη κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο, απάληεζε ζε ηδηαίηεξα αηρκεξφ χθνο ζηηο λέεο πξνθιεηηθέο δειψζεηο, ηνλίδνληαο φηη «ν θ. Γθξνχεθζθη θαιιηεξγεί θιίκα εζληθηζηηθήο πζηεξίαο ζηε ρψξα ηνπ. Βθηξέθεη έηζη ην απγφ ηνπ θηδηνχ ζηελ θαξδηά ησλ ΐαιθαλίσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, αθνινπζεί ηελ αζθαιέζηεξε νδφ πξνο ηελ απνκφλσζε απφ ηνπο επξσπατθνχο θαη επξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο». Ξε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε Ιίκηηο, ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη, επαλέιαβε φηη «είλαη κε απνδεθηή». Λ θ. Οζεξβέλθνθζθη, αθνχ αλέθεξε εθ λένπ φηη κηα δίθαηε ιχζε δελ ζα πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, δήισζε φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθέληξσλε ε πξφηαζε Ιίκηηο, πνπ θαηαηέζεθε πξηλ απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ, ζην ΐνπθνπξέζηη. «Δ ηζρχνπζα πξνζσξηλή νλνκαζία FYROM αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ νλνκαζία «Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο (Ξθφπηα)», ε γιψζζα θαηαγξάθεηαη σο «καθεδνληθή», ν ιαφο σο

47


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«καθεδνληθφο», δελ γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην Ξχληαγκα θαη παξακέλεη ην ζπληαγκαηηθφ φλνκα», πεξηέγξαςε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλεο ηεο πξφηαζεο ν θ. Οζεξβέλθνθζθη. Ια ζεκεησζεί, πάλησο, φηη δελ είρε ππάξμεη δεκφζηα δήισζε απνδνρήο εθείλεο ηεο πξφηαζεο απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ, ηελ νπνία απέξξηςε ε Ώζήλα. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ αλαθέξζεθε θαη απηφο ζε ζέκα κεηνλφηεηαο, ιέγνληαο φηη «ζα είκαζηε ζε ζέζε λα επηιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ νκνεζλψλ καο

“Θαθεδφλσλ” ζηελ Βιιάδα, θαζψο

θαη απηψλ πνπ

δηεθδηθνχλ επηζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε ρψξα απηή, κφλνλ φηαλ εληαρζνχκε ζηελ Β.Β.». Λ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηιφζνζθη, επηθαιέζηεθε ηελ αξρή ηνπ εζληθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο επηινγήο νλνκαζίαο, σο βαζηθή αξρή ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο, ηελ νπνία, φπσο είπε, ε ρψξα ηνπ είλαη απνθαζηζκέλε λα ππεξαζπηζζεί. «Βίκαζηε έηνηκνη γηα ζπκβηβαζκφ, αιιά δελ επηζπκνχκε ππφδεημε θαη εμεπηειηζκφ», αλέθεξε, γηα λα πξνζζέζεη φηη ε ρψξα ηνπ δελ ηφικεζε πνηέ λα επηβάιεη θάπνην φλνκα ζηελ Βιιάδα θαη, σο εθ ηνχηνπ, νχηε ε Βιιάδα έρεη δηθαίσκα ζε θάηη ηέηνην. Δ εηθφλα ηνπ εκθχιηνπ πνιηηηθνχ ζπαξαγκνχ πνπ εθπέκπνπλ ηα Ξθφπηα πξνβιεκάηηζε

ην

ΙΏΟΛ

θαη

ηελ

Β.Β.

πνπ

δηαπηζηψλνπλ

αδπλακία ηεο εγεζίαο ηεο ρψξαο λα πινπνηήζεη έλα εθ ησλ ζπνπδαηνηέξσλ ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξν πξσζππνπξγνχ

Ιίθνια

θξηηεξίσλ

ηνπ ηνπο

έληαμεο,

δεκνθξαηηθνχ αλεζπρεί,

Γθξνχεθζθη

θαη

πνπ

ε

πνιηηεχκαηνο.

φκσο, ε

είλαη

ε

νκαιή Ώθφκε

αιαδνλεία

θαιιηέξγεηα

ηνπ

εζληθηζηηθνχ

παξνμπζκνχ ζην ζιαβνκαθεδνληθφ ζηνηρείν, κε αθνξκή ην φλνκα. «΋πνπ λα ‟λαη ζα καο ππνρξεψζνπλ λα θπθινθνξνχκε κε ριακχδεο», έιεγε ραξαθηεξηζηηθά Ξιαβνκαθεδφλαο επηρεηξεκαηίαο. Ξην

θιίκα

εζληθηζκνχ

πνπ

θπξηαξρεί,

δχζθνια

ηνικά

θάπνηνο

λα

δηαθσλήζεη κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζην θιέγνλ ζέκα ηνπ νλφκαηνο, ρσξίο λα εληαρζεί απφ ην «ζχζηεκα Γθξνχεθζθη» απηνκάησο ζηνπο

48


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξνδφηεο ηνπο έζλνπο. Βλαο εθ ησλ πην γλσζηψλ δεκνζηνγξάθσλ ησλ Ξθνπίσλ, ν Θπξάλθν Γθέξνζθη, απειχζε, κε άλσζελ εληνιή ζηνλ εξγνδφηε ηνπ, δηφηη ηφικεζε λα αζθήζεη θξηηηθή ζηνλ Γθξνχεθζθη φηη νδεγεί ηε ρψξα ζην γθξεκφ. Οελ ίδηα ηχρε είρε, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, θαη έλαο άιινο ζπλάδειθφο ηνπ, πνπ εξγαδφηαλ ζηελ ηειεφξαζε.

ΑΛΡΗΞΑΟΑΘΔΠΔΗΠ ΓΘΝ΢ΔΦΠΘΗ ΡΠΔΟΒΔΛΘΝΦΠΘΗ Μπξά πεξί κεηνδνζίαο εθηνμεχνληαη κε θάζε αθνξκή θαη επθνιία αθφκε θαη θαηά ηνπ Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη, αλ θαη φρη επζέσο, γηαηί ηφηε ζα έπξεπε λα ζπιιάβνπλ θαη λα ζηήζνπλ ζηα έμη κέηξα γηα εζράηε πξνδνζία ηνλ πξφεδξν ηεο ρψξαο. Λ ζπκφο ησλ Βπξσπαίσλ γηα ην πνιηηηθφ πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ηα Ξθφπηα, κε ηε ζχγθξνπζε πξνέδξνπ θαη πξσζππνπξγνχ, αιιά θαη ηελ αδηαιιαμία ηνπ Ιίθνια Γθξνχεθζθη, εθθξάζηεθε κε εχγισηην ηξφπν απφ ηνλ πξεζβεπηή ηεο Β.Β. ζηα Ξθφπηα, Βξβάλ Φνπεξέ. Θηιψληαο ζηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο ΜΓΑΘ έβαιε «πάγν» ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο πιεπξάο φηη ε Βιιάδα είλαη ε κνλαδηθή αηηία πνπ ε ρψξα ηνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα. Ξε απζηεξφ χθνο ν Βπξσπαίνο αμησκαηνχρνο απάληεζε σκά: «Θελ ςάρλεηε δηθαηνινγίεο θαη θνηηάμηε λα επηιχζεηε ηα πνιηηηθά ζαο πξνβιήκαηα». Δ δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Ώζήλα επεξεάζηεθε απφ ηελ ε θφληξα ησλ δχν εγεηψλ; Λπσζδήπνηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ειιεληθή πιεπξά δελ μέξεη πνηνο άθθξαδε ηη απφ ηελ εγεζία ησλ Ξθνπίσλ. Λη δχν αληίπαινη δελ έρνπλ ράζεη επθαηξία λα εθηνμεχζνπλ δειεηεξηψδε βέιε. Λ θ. Οζεξβέλθνθζθη κίιεζε γηα Ώηγαηάηεο: «Αελ ζέισ λα ζθεθηψ ή αθφκε πεξηζζφηεξν λα πηζηέςσ φηη θάπνηνο αλνίγεη ην ζέκα ησλ απνθαινχκελσλ Ώηγαηαηψλ φρη γηα λα ην θιείζεη, αιιά γηαηί ζεσξεί φηη έηζη επηηπγράλεη θάπνηα ηζνξξνπία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ώζήλα γηα ηελ

49


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

νλνκαζία». Γηα θηινμελία απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Γθξνχεθζθη εθπξνζψπσλ ηεο θπιήο Ρνχληδη, ηνπο νπνίνπο πεξηέθεξε σο απνγφλνπο ηνπ Θ. Ώιεμάλδξνπ: «Μξφθεηηαη γηα ηζίξθν. Ππνβαζκίδνπκε ηελ ηζηνξία καο θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο». Βλψ ν θ. Γθξνχεθζθη απφ ηελ κεξηά ηνπ επηθξάηεζε ηελ ζηάζε Γηα ράξε πνπ έδσζε ν Οζεξβέλθνθζθη ζηνλ αληηπξφεδξν ηνπ θφκκαηφο ηνπ πνπ θαηεγνξείην γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο: «Ξε θακηά επξσπατθή ρψξα δελ απνλεκήζεθε ράξε ζε πξφζσπν πνπ θαηεγνξήζεθε γηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα. Λ θ. Οζεξβέλθνθζθη δελ έρεη δψζεη επαξθείο εμεγήζεηο επ‟ απηνχ». Γηα νλνκαζία: «Ώπφ ηνλ θ. Οζεξβέλθνθζη αθνχζακε κφλν πξνζβνιέο θαη αλππφζηαηεο αλαθνξέο. Λη ζέζεηο ηνπ είλαη λεπξηθέο θαη επηδήκηεο γηα ηε ρψξα. Βίλαη ζαθέο φηη ρηίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη θαξηέξα απφ ην φλνκα. Ονλ θαινχκε λα δείμεη επζχηεηα θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί πξνζβνιέο θαη ςεχδε.

ΓΘΟΝ΢ΔΦΠΘΗ ΘΑΗ ΡΝ Δ΢ΟΝΞΑΗΘΝ ΝΟΑΚΑ Φαίλεηαη φηη ν θ. Γθξνχεθζθη εγθαηαιείπεη ην επξσπατθφ φξακα. Ξηελ εθηίκεζε φηη θαζεκεξηλά απνκαθξχλεηαη φπνηα πξννπηηθή ιχζεο γηα ην ζέκα

ηεο

νλνκαζίαο

θαηέιεμαλ Βμσηεξηθψλ,

ηεο

ζην κεηά

ΜΓΑΘ

ππνπξγείν ηηο

ηειεπηαίεο

πιεξνθνξίεο πνπ θζάλνπλ απφ ηα Ξθφπηα.

Ξχκθσλα

κε

απηέο,

ε

θπβέξλεζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο πξνεηνηκάδεη

δηαθεκηζηηθή

εθζηξαηεία, κε θεληξηθφ ζχλζεκα

50


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«Αελ καο ελδηαθέξεη ε Β.Β., καο ελδηαθέξεη ε εζληθή ηαπηφηεηα». Βηζη, ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ηειεπηαία, ζε απηή ηε θάζε, πξνζπάζεηα λα ιπζεί ην ζέκα, ε θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ επηιέγεη λα ζθιεξχλεη ηε ζηάζε ηεο, εκκέλνληαο ζηελ ηαθηηθή ηεο αδηαιιαμίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνισηηθνχ θιίκαηνο ζηελ θνηλή γλψκε. Ώπνκαθξχλεηαη ε ιχζε. Δ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία κε θεληξηθφ ζχλζεκα «Αελ καο ελδηαθέξεη ε Β.Β., καο ελδηαθέξεη ε εζληθή ηαπηφηεηα», πνπ αξρίδεη ε θπβέξλεζε Γθξνχεθζθη ζηα Ξθφπηα, εξκελεχεηαη απφ ηελ Ώζήλα σο ζαθήο έλδεημε φηη απνκαθξχλεηαη ε φπνηα πξννπηηθή επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο ηεο γεηηνληθήο δεκνθξαηίαο. Άιισζηε, ζην εζσηεξηθφ ηεο ΜΓΑΘ καίλεηαη ν εκθχιηνο θνξπθήο κεηαμχ ηνπ πξνέδξνπ Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη, ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ζπγθξνχνληαη νπζηαζηηθά δχν δηαθνξεηηθέο ζρνιέο πνιηηηθήο ζθέςεο. Βλ ησ κεηαμχ, κεηά ηελ ελφριεζε ηνπ ΙΏΟΛ γηα παξαπνίεζε ησλ ιερζέλησλ

ηνπ

γ.γ.

ηεο

Ξπκκαρίαο

ζηε

ζπλάληεζή

ηνπ

κε

ηνλ

πξσζππνπξγφ ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνπέθζθη, ζηηο ΐξπμέιιεο, ζεκεηψζεθε θαη δεχηεξν αλάινγν θξνχζκα. Ξηα εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία ησλ Ξθνπίσλ, χζηεξα απφ ζπλάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Ώληφλην Θηιφζνζθη κε ηνλ Νψζν νκφινγφ ηνπ Ξεξγθέη Ηαβξφθ, αλαθέξζεθε φηη ν θ. Ηαβξφθ δήισζε πσο ε Θφζρα δελ πξφθεηηαη λα άξεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ. Μεγέο ηεο ξσζηθήο πξεζβείαο ζηελ Ώζήλα έζπεπζαλ λα δηεπθξηλίζνπλ φηη ε Θφζρα, εθφζνλ ππάξμεη ζπκθσλία ζε λέα νλνκαζία, ζα ηελ πηνζεηήζεη. Μαξάιιεια, αλαθνίλσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπλάληεζεο Ηαβξφθ - Θηιφζνζθη εθδφζεθε θαη απφ ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Νσζίαο, θαζψο ζηα Ξθφπηα κεηαδηδφηαλ φηη δελ ππήξμε ξσζηθή αληίδξαζε νχηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Ζνζφβνπ απφ ηα Ξθφπηα. Μαξάιιεια κε φια απηά, ζηα Ξθφπηα ε δεκνζηνγξαθηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ ζπλάληεζε πξνέδξνπ θαη πξσζππνπξγνχ γηα ηε λέα πξφηαζε

51


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Ιίκηηο,

ζπκππθλψλεηαη

ζηε

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θξάζε

«αθφκα

θη

φηαλ

ζπκθσλνχλ,

δηαθσλνχλ». Λπσο αλαθέξεηαη, αλ θαη νη δχν έρνπλ εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπο ζηε λέα πξφηαζε, δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή δηαηχπσζε ησλ ζέζεψλ ηνπο. Βεληέηα θνξπθήο ζηα Πθόπηα Ξηελ

αληηπαξάζεζε

πξνέδξνπ

-

πξσζππνπξγνχ

ζπγθξνχνληαη

δχν

πνιηηηθέο ζρνιέο. Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη ελαληίνλ Ιίθνια Γθξνχεθζθη, δειαδή πξφεδξνο Αεκνθξαηίαο ελαληίνλ πξσζππνπξγνχ, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθθξεκφηεηαο κε ηελ Βιιάδα θαη ηηο επξσαηιαληηθέο πξννπηηθέο ηεο ΜΓΑΘ. Ξηα Ξθφπηα, «δηάινγνη» απηνχ ηνπ είδνπο κεηαμχ πξσζππνπξγνχ θαη πξνέδξνπ απνηεινχλ πιένλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν θαη ε πνιηηηθή δσή έρεη εγθισβηζηεί ζηε βεληέηα Γθξνχεθζθη - Οζεξβέλθνθζθη. Λη ρεηξηζκνί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην φλνκα ππξνδφηεζαλ κηα ππνθψζθνπζα θξίζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν εγεηψλ, πνπ έξρεηαη απφ καθξηά θαη πάεη πνιχ πην πέξα απφ ηελ νλνκαζία. Ξπγθξνχνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δχν δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζρνιέο: ε παιηά γηνπγθνζιαβηθή, κε θάπνηα πνιππνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλνρή ζην δηαθνξεηηθφ, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Οζεξβέλθνθζθη θαη ε ζχγρξνλε (;) ησλ ηξηαληαπεληάξεδσλ αθξαηθλψλ «καθεδνληζηψλ» ηνπ Γθξνχεθζθη πνπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε Βπξσπαίνη δηπισκάηεο, «ιεηηνπξγεί κέ φξνπο ηνπ 19νπ αηψλα». Λ Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη θάζε άιιν παξά ιηγφηεξν «Θαθεδφλαο» απφ ηνλ Γθξνχεθζθη κπνξεί λα ζεσξεζεί νχηε, φπσο ηνλ θαηεγνξεί ν ηειεπηαίνο, ζρεδηάδεη λα «μεπνπιήζεη» ηνλ «καθεδνληζκφ» φηαλ νκηιεί πεξί «ινγηθνχ ζπκβηβαζκνχ» κε ηελ Ώζήλα ζηελ νλνκαζία. Βρεη θαη απηφο «θφθθηλε γξακκή», απηή πνπ έρνπλ ραξάμεη φινη ζρεδφλ –πιελ Ώιβαλψλ– ζηα Ξθφπηα, ηελ ππεξάζπηζε δειαδή «ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ καθεδνληθνχ ιανχ». Μξνζεγγίδεη, φκσο, κε

52


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κεγαιχηεξν ξεαιηζκφ ηελ θαηάζηαζε, ζεσξψληαο φηη ην πξφβιεκα ηεο νλνκαζίαο δελ πξέπεη λα ζηαζεί εκπφδην ζηνπο κεγάινπο ζηφρνπο ηεο ρψξαο ηνπ, πνπ είλαη ε έληαμε ζην ΙΏΟΛ θαη ηελ Β.Β. Λ έκπεηξνο Ξιαβνκαθεδφλαο πξφεδξνο θέξεηαη λα αλήθεη ζε εθείλνπο πνπ εθηηκνχλ φηη αλ ππάξμεη κηα ακνηβαία απνδεθηή ιχζε ζην φλνκα, ζε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ, θαη ε ρψξα ηνπ γίλεη κέινο ηνπ ΙΏΟΛ θαη ηεο Β.Β., νη άιιεο δηαθνξέο κε ηελ Βιιάδα ζα κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ζε ζπλζήθεο επλντθφηεξεο γηα ηε δηθή ηνπο πιεπξά. Λκσο ν Γθξνχεθζθη θηλείηαη ζε εληειψο άιιε ινγηθή. Δ έληαμε, θαη‟ απηφλ, ζην ΙΏΟΛ θαη ηελ Β.Β. είλαη ζηφρνο ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηκέλεη. Μξνέρεη ε «ζσηεξία ηνπ έζλνπο» πνπ απεηιείηαη απφ ηνλ «θαθφ γείηνλα». Φαίλεηαη επ‟ απηνχ πεπεηζκέλνο φηη κε ηε βνήζεηα θαη ησλ Ώκεξηθαλψλ ζα «γνλαηίζεη» ηελ ειιεληθή πιεπξά, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζή ηνπ δελ κπνξεί επ‟ αφξηζηνλ λα ρξεζηκνπνηεί ην βέην. Δ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Ώζήλα ζα αλαγθαζηεί λα ππνρσξήζεη θαη έηζη ν ίδηνο ζα δηαβεί «θαβάια ζηνλ ΐνπθεθάια» ηηο επξσαηιαληηθέο πφξηεο θαη ηηο πχιεο ηεο ηζηνξίαο σο ν εγέηεο πνπ απνθαηέζηεζε ηα «ηζηνξηθά δίθαηα ησλ Θαθεδφλσλ». Θέρξη ηφηε ε ρψξα ηνπ, φπσο πηζηεχεη, κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαη λα πξνρσξήζεη αλαπηπζζφκελε ζε δηθέο ηεο δπλάκεηο, ζε αληίζεζε κε ηνλ κηζεηφ ηνπ αληίπαιν πνπ θσλάδεη φηη ε ΜΓΑΘ θηλδπλεχεη κε ηελ πνιηηηθή Γθξνχεθζθη λα πεξηέιζεη ζηε δεηλή ζέζε ηεο Ξεξβίαο ηελ πεξίνδν ηεο απνκφλσζήο ηεο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα.

Ζ ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΖΠ Δ΢ΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ Ώξλεηηθή ε έθζεζε Ζνκηζηφλ γηα ηελ ΜΓΑΘ.

Αηαπίζησζε φηη δελ

εθπιεξψλεη ηα πνιηηηθά θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Β.Β. Ώξλεηηθή ήηαλ ε εηζήγεζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο

γηα

ηε

ρνξήγεζε

εκεξνκελίαο

έλαξμεο

εληαμηαθψλ 53


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Β.Β. ζηελ ΜΓΑΘ. Δ εηήζηα έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο

γηα

ηηο

ρψξεο

ησλ

Απηηθψλ

ΐαιθαλίσλ

πξφθεηηαη

λα

αλαθνηλσζεί επηζήκσο ηελ πξνζερή Οεηάξηε. Ξε φηη αθνξά ηελ ΜΓΑΘ επηζεκαίλεηαη φηη ε ρψξα, πνπ είλαη ππνςήθηα γηα έληαμε ζηελ Β.Β. απφ ην Αεθέκβξην ηνπ 2005, δελ εθπιεξψλεη ηα πνιηηηθά θξηηήξηα γηα ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Λ αξκφδηνο γηα ηε δηεχξπλζε επίηξνπνο, Λιη Νελ, θξφληηζε απφ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα λα πξντδεάζεη ηα Ξθφπηα γηα ηελ αξλεηηθή εηζήγεζε ηεο Βπηηξνπήο, δειψλνληαο φηη δελ είλαη

πηζαλή

ε

αλαθνίλσζε

εκεξνκελίαο

έλαξμεο

εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ξηελ έθζεζε πξνφδνπ αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη «ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο». Δ εθθξεκφηεηα ηεο νλνκαζίαο παξνπζηάδεηαη θαη σο ν κνλαδηθφο παξάγνληαο δηαηαξαγκέλσλ ζρέζεσλ ηεο ΜΓΑΘ κε ηελ Βιιάδα. Σζηφζν, απφ ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ είλαη ε κε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο πνπ θξελάξεη ηελ εληαμηαθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ, φπσο θαηά θαηξνχο αλαθέξεηαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ Ξθνπίσλ, αιιά νη κεγάιεο αδπλακίεο ζηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Θέρξη ζηηγκήο, παξά ην γεγνλφο φηη είρε δηαθαλεί εδψ θαη αξθεηέο εβδνκάδεο φηη ηα Ξθφπηα δελ ζα ιάβνπλ εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ,

δελ

έρεη

ππάξμεη

ηνπνζέηεζε

ηεο

πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ην ζέκα. Ώλαιπηηθά, ζηελ έθζεζε πξνφδνπ αλαθέξεηαη φηη ε βία ζηηγκάηηζε ηε δηελέξγεηα ησλ πξφζθαησλ εθινγψλ ζηελ ΜΓΑΘ, ελψ «ε έιιεηςε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα κεγάια πνιηηηθά θφκκαηα, επεξέαζε ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ». Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο επηζεκαίλεηαη φηη έρεη θαηαγξαθεί θάπνηα πξφνδνο, σζηφζν

54


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

παξακέλεη

ε

αλάγθε

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ελίζρπζεο

ηεο

αλεμαξηεζίαο

θαη

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Μαξάιιεια, ελψ αλαγλσξίδεηαη φηη έρεη γίλεη πξφνδνο ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, απηή παξακέλεη «δηαδεδνκέλε θαη απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα». Βπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη αλ θαη έρεη γίλεη ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν δνπιεηά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ, ζπλερίδνληαη νη θαηαγγειίεο γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ ηελ αζηπλνκία, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.

΋ζνλ

αθνξά

ηηο

εζλνηηθέο

ζρέζεηο,

σο

ζεηηθή

θαηαγξάθεηαη ε πηνζέηεζε λένπ λφκνπ γηα ηηο γιψζζεο, σζηφζν ε Βπηηξνπή

πξνηξέπεη

ζε

πεξηζζφηεξε

πξνζπάζεηα,

πξνθεηκέλνπ

λα

δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θνηλνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε. «Οα πξνβιήκαηα ησλ κεηνλνηήησλ δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθψο», θαηαιήγεη ε Βπηηξνπή.

Ζ ΞΓΓΚ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΝ ΡΖΠ ΣΑΓΖΠ Εθαλνπνηεηηθή θαη πιήξεο αμηνινγείηαη ε ζπλεξγαζία ηεο ΜΓΑΘ κε ην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, σζηφζν ε Βπηηξνπή πξνεηδνπνηεί φηη ε δηκεξήο ζπκθσλία ακλεζηίαο ηεο ΜΓΑΘ κε ηηο ΔΜΏ δελ ζπλάδεη κε ηελ εληαία ζέζε ηεο Β.Β. Ον ζεκείν ζην νπνίν ε ΜΓΑΘ αμηνινγείηαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ησλ Απηηθψλ ΐαιθαλίσλ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα απειεπζέξσζε ηεο βίδαο κε ηελ Β.Β. Ξηελ έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ε ρψξα εθπιεξψλεη ηα θξηηήξηα ηνπ νδηθνχ ράξηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ελψ έρεη εηζάγεη θαη βηνκεηξηθά δηαβαηήξηα. Δ έθζεζε πξνφδνπ θαίλεηαη λα ήηαλ ζεηηθή κφλν γηα Ζξναηία. Δ δηαθζνξά, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ε εκπνξία λαξθσηηθψλ, ε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, παξακέλνπλ νη κεγάιεο πιεγέο ησλ Απηηθψλ ΐαιθαλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο 55


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ε νπνία, γηα πξψηε θνξά πεξηιακβάλεη θαη ην Ζφζνβν. Θφλν γηα ηελ Ζξναηία αλάβεη «πξάζηλν θσο» γηα ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαζψο θαίλεηαη φηη ε Βπηηξνπή ζα πξνηείλεη νδηθφ ράξηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Λπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε, ε Ζξναηία ζπλερίδεη κε ζηαζεξφ βήκα φιεο ηηο απαηηεηέο κεηαξξπζκίζεηο. Σο ζεκαληηθφηεξε αδπλακία θαηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, γηα ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. Γηα ηε Ξεξβία αλαθέξεηαη φηη κεηά ηηο εθινγέο θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη επξχηεξε ζπλαίλεζε σο πξνο ηελ επξσπατθή πξννπηηθή. Ζαηαγξάθεηαη επίζεο ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε ζπλεξγαζία κε ην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ζεσξείηαη παξάγνληαο - θιεηδί. Ξε ζρέζε κε ηελ Ώιβαλία, ζηελ έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο

δηαθζνξάο

κεγαιχηεξε

θαη

ηνπ

πξφθιεζε,

νξγαλσκέλνπ ελψ

ζηνπο

εγθιήκαηνο

ηνκείο

ηεο

παξακέλνπλ

δηθαηνζχλεο,

ε ηεο

ειεπζεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο έρεη ζεκεησζεί κηθξή πξφνδνο. Δ δηαθζνξά, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο παξακέλνπλ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ζε έμαξζε ζηε ΐνζλία

-

Βξδεγνβίλε, Θαπξνβνχλην θαη Ζφζνβν θαη δεηείηαη ε ελεξγνπνίεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δ έθζεζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο ΜΓΑΘ, πνπ αλαθνηλψζεθε επηζήκσο ηελ Οεηάξηε 29.10.08, δελ πξνηείλεη έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Β.Β.,

κε

πξνβάιινληαο

αδπλακία

ηεο

ηελ ηελ

γεηηνληθήο

ρψξαο λα νινθιεξψζεη ηηο

56


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αηειή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. Έηζη, ε Ώζήλα απαιιάζζεηαη απφ ηνλ ζθφπειν άζθεζεο βέην θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πίεζεο πνπ ζα δερφηαλ απφ εηαίξνπο. Ξε απηφ ην ζεκείν εθηηκήζεθε φηη πίεζε κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ηελ Λπάζηγθηνλ, ζηελ πξνζπάζεηα λα θιείζεη ην ζέκα κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Δ

έθζεζε

πξνφδνπ

ηεο

Βπξσπατθήο

Βπηηξνπήο

ήηαλ

κηα

αθφκα

απνγνήηεπζε γηα ηηο επξσπατθέο θηινδνμίεο ηεο Ονπξθίαο, φπνπ ε δεκνθξαηία παξέκελε έλα δεηνχκελν, αιιά θαη ηεο ΜΓΑΘ, ε νπνία φπσο αλακελφηαλ δελ εμαζθάιηζε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εληαμηαθψλ ηεο δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δ «έθζεζε πξνφδνπ» ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ζεηξά επηκέξνπο εθζέζεσλ γηα ηελ Ονπξθία, ηελ Ζξναηία -πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη εληφο ηνπ 2009 ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο-, ηελ ΜΓΑΘ, ηελ Ώιβαλία, ηε Ξεξβία, ην Θαπξνβνχλην θαη ηε ΐνζλία. Ώλ ζηα θείκελα απηά ππήξρε θεληξηθφ θαη θνηλφ ζπκπέξαζκα γηα Ονπξθία θαη ΜΓΑΘ, ζα ήηαλ φηη δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε πνιηηηθή σξηκφηεηα θαη, επηπιένλ, φηη ακθφηεξεο έρνπλ αθφκα ζνβαξφηαηεο εθθξεκφηεηεο κε ηελ Βιιάδα θαη ηελ Ζχπξν. Βηδηθά γηα ηα Ξθφπηα, απηφ είρε σο ζπλέπεηα θαη κηα έκκεζε κνκθή θαηά ηεο ζηάζεο ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη θαη ηηο «ελέξγεηεο θαη δειψζεηο» ηνπ πνπ δπλακηηίζαλ ην θιίκα, δηαηχπσζε πνπ αξρηθά ε Βπηηξνπή ήζειε λα απνθχγεη αιιά ηειηθά ηελ ελέηαμε ζην θείκελν έπεηηα θαη απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ Βιιελα κνλίκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ Β. Β., πξέζβε ΐ. Ζαζθαξέιε θαη ηνπ επηηξφπνπ Ξη. Αήκα. Ώλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ Ονπξθία δηαπηζηψζεθε φηη ν

πξαγκαηηθφο

εθδεκνθξαηηζκφο ηεο ρψξαο παξακέλεη κηα εθθξεκφηεηα. Βπίζεο, «θακία πξφνδνο» δελ είρε ππάξμεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Ζχπξν νχηε είραλ αλνίμεη ηα ηνπξθηθά ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα ζην θππξηαθφ εκπφξην, ελψ «νπδεκία ζπκθσλία» είρε 57


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

επηηεπρζεί ζηηο ζπλνξηαθέο εθθξεκφηεηεο κε ηελ Βιιάδα. Ξηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη δε, φπσο πάληα, θαη νη ζπλήζεηο κνκθέο γηα ηε ζηάζε ηεο Άγθπξαο ζε δεηήκαηα φπσο ην Ληθνπκεληθφ Μαηξηαξρείν θαη ε Ξρνιή ηεο Ράιθεο. Μαξνπζηάδνληαο ηηο εθζέζεηο, ν επίηξνπνο Αηεχξπλζεο Λιη Νελ θάιεζε ηελ Άγθπξα λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία «ζεηηθνχ θιίκαηνο» γηα ηελ επίιπζε ηνπ Ζππξηαθνχ, κε ην 2009 λα είλαη «απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο». Ονχην γηαηί ην πξαγκαηηθφ εκπφδην πνπ αθφκα έρεη κπξνζηά ηεο ε Ονπξθία δελ είλαη ηφζν ε έθζεζε θαη ηα θαηαζιηπηηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα, αιιά φηη ηα «εχθνια» θεθάιαηα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηειεηψλνπλ θαη κέλνπλ εθείλα ζηα νπνία ε δηαδηθαζία είλαη αλεπίζεκα ή θαη επίζεκα παγσκέλε θπξίσο ιφγσ ηνπ Ζππξηαθνχ. Γηα δε ηελ ΜΓΑΘ, ν Νελ ππελζχκηζε πφζν «αξλεηηθή έθπιεμε» ήηαλ ηα έθηξνπα πνπ ζπλφδεπζαλ ηηο εθινγέο ηεο άλνημεο, ηνλίδνληαο φηη ε ρψξα εμαθνινπζεί

λα

κελ

πιεξνί

ηα

εληαμηαθά

«πνιηηηθά

θξηηήξηα»

ζηνηρεηψδνπο δεκνθξαηηθήο νκαιφηεηαο, άξα δελ κπνξεί λα πξνζδνθά ζηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δ δηαπίζησζε απηή είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηελ Βιιάδα, θαζψο ηελ απαιιάζζεη απφ έλα ελδερφκελν βέην ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο, πνπ ζηελ Β. Β. ζεσξείηαη «δηκεξέο». Αηκεξέο κελ, φκσο φρη άλεπ ζπλεπεηψλ γηα ηα Ξθφπηα, θαζψο ζεκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε φηη νη «ζρέζεηο κε ηελ Βιιάδα εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη απφ ην αλεπίιπην ζέκα ηεο νλνκαζίαο». Ξηηο

αξρέο

ηεο

2εο

εβδνκάδαο

ηνπ

Ινεκβξίνπ

ν

Βιιελαο

δηαπξαγκαηεπηήο βξέζεθε ζηε Ιέα Πφξθε γηα ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ, πξέζβεο Ώδακάληηνο ΐαζηιάθεο, πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ εηδηθφ κεζνιαβεηή, Θάζηνπ Ιίκηηο, ηελ απάληεζε ηεο Ώζήλαο ζηελ ηειεπηαία ηνπ πξφηαζε. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Γηψξγνο

Ζνπκνπηζάθνο,

δήισζε

φηη,

βάζεη

ησλ

απνθάζεψλ

ηνπ 58


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο, αληηθείκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ κε θάζε λέα ηνπ ηνπνζέηεζε απνκαθξχλεηαη δηαξθψο απφ ηηο επηινγέο ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε φηη επηζπκεί λα δηαρσξίζεη απφιπηα ηε ζέζε ηνπ απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ηειεπηαίνπ. Έηζη απφ ην Γάγθξεκπ, πήξε απνζηάζεηο θαη απφ ηελ άπνςε φηη ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο είλαη δηκεξέο θαη αθνξά ηηο δχν ρψξεο. «Δ δηαθνξά κε ηελ Βιιάδα δελ είλαη πιένλ δηκεξέο δήηεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη εμειηρζεί ζε εκπφδην γηα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζην ΙΏΟΛ θαη ηελ Β.Β.», δήισζε. Βπαλέιαβε φηη ε ΜΓΑΘ είλαη έηνηκε γηα δίθαην ζπκβηβαζκφ, πξνζζέηνληαο φηη αλάινγε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα επηδείμεη θαη ε Βιιάδα ζηε δηαπξαγκάηεπζε. Αήισζε

επίζεο,

πξνθαλψο

ζε

ζρέζε

κε

ηα

λέα

δεδνκέλα

πνπ

δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εθινγή ηνπ λένπ πξνέδξνπ ησλ Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ, φηη γηα ηε ρψξα ηνπ νη ΔΜΏ παξακέλνπλ ζηξαηεγηθφο εηαίξνο θαη ζχκκαρνο, πξνζζέηνληαο φηη αλακέλεη ε Λπάζηγθηνλ λα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ΜΓΑΘ Δ Βπξσπατθή Βπηηξνπή εθ ησλ πζηέξσλ δήισζε φηη ελεκεξψζεθε γηα ηελ πξνζθπγή ηεο ΜΓΑΘ ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο. ΋πσο εμήγεζε εθπξφζσπνο ηνπ επηηξφπνπ Αηεχξπλζεο Λιη Νελ, δελ είρε ππάξμεη πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ΐξπμειιψλ γηα ηελ θίλεζε ησλ Ξθνπίσλ. Δ εθπξφζσπνο πξφζζεζε φηη ε Βπηηξνπή «ελεκεξψζεθε φπσο θάζε άιιν Ζξάηνο-Θέινο, ζε ζπλάληεζε πνπ νξγαλψζεθε ζηα Ξθφπηα» θαζψο θαη απφ δειηία Οχπνπ. Βπί ηεο ηδίαο ηεο πξνζθπγήο, ε εθπξφζσπνο δήισζε φηη ε Βπηηξνπή «ζεκεηψλεη» ηελ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ θαη ηε δήισζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΜΓΑΘ πεξί πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο θαη ζπλέρηζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Βπαλέιαβε δε ηελ πάγηα πξνηξνπή ησλ ΐξπμειιψλ πξνο «ηηο δχν πιεπξέο λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα θζάζνπλ ζε ακνηβαία απνδεθηή ιχζε» γηα λα επαλαιάβεη φηη «ε δηαηήξεζε ζρέζεσλ

59


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαιήο γεηηνλίαο παξακέλεη απαξαίηεηε». Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ΙΏΟΛ δελ είρε ππάξμεη θακηά αληίδξαζε, κε πεγέο ηεο ζπκκαρίαο λα εμεγνχλ φηη νη ππεξεζίεο πξνηηκνχλ λα παξαπέκςνπλ ην ζέκα ζηελ πξνζερή ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηεο ζπκκαρίαο ζηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ. Λη πνιίηεο ηεο ΜΓΑΘ αλεζχρεζαλ γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ ηεο. Βλα κέιινλ πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Ξθνπίσλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δ πξνζπάζεηα θαζίζηαηαη δπζρεξέζηεξε, θαζψο δηπισκάηεο εθηίκεζαλ φηη ε επηινγή ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη λα πξνζθχγεη θαηά ηεο Βιιάδαο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο λαξθνζεηεί ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο γηα ην φλνκα. Μαξάιιεια, αλαδσππξψλεη εληάζεηο θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γείηνλνο. Λ πξφεδξνο ηνπ θξάηνπο Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη επηζήκαλε φηη «ε θπβέξλεζε δηάιεμε έλα δξφκν πνπ πην πνιχ καο απνκαθξχλεη παξά καο θέξλεη θνληά ζηελ Β.Β. θαη ην ΙΏΟΛ». Βπαλήιζε ζηηο πξνθιεηηθέο δειψζεηο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, ν νπνίνο δήισζε φηη είλαη ζέκα ρξφλνπ κέρξη πφηε ε Β.Β. ζα αλέρεηαη ην ειιεληθφ κπινθάξηζκα ζηελ επξσαηιαληηθή δηαδηθαζία ηεο «Θαθεδνλίαο» ιφγσ ηνπ νλφκαηνο. Λ θ. Γθξνχεθζθη δελ αλαθέξζεθε θαζφινπ ζηελ απφθαζε ησλ Ξθνπίσλ λα πξνζθχγνπλ

ελαληίνλ

ηεο

Βιιάδαο

ζην

Αηθαζηήξην

ηεο

Ράγεο.

Ππνζηήξημε φκσο φηη ε ρψξα ηνπ έρεη εθπιεξψζεη ηα θξηηήξηα γηα έληαμε ζην ΙΏΟΛ θαη γηα ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Β.Β., αιιά ε Βιιάδα κπινθάξεη ηελ πνξεία πξνο ηνπο ζεζκνχο απηνχο. Λ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη, δήισζε φηη ε πξνζθπγή ζηε Ράγε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα είλαη δχν απφιπηα δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο θαη επαλέιαβε φηη ε ρψξα ηνπ παξακέλεη δεζκεπκέλε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ππφ ηα Δλσκέλα Βζλε. Ραξαθηήξηζε κάιηζηα ζεηηθφ φηη θαη ε ειιεληθή πιεπξά παξακέλεη ζηε δηαδηθαζία. Βμέθξαζε δε επαξέζθεηα πνπ απφ ηελ επίζεκε αληίδξαζε ηεο Ώζήλαο δελ ππήξμε νπδεκία ακθηζβήηεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Αηθαζηεξίνπ.

60


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξε ζρέζε κε ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα, ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ αλαθνίλσζε φηη πνιχ ζχληνκα ζα αλαθνηλσζεί ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ Ιίθνια Ιηηκηηξφθ ζηε ζέζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ησλ Ξθνπίσλ. Οελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ κε βάζε ηελ πξφηαζε πεξί «ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο» πνπ παξνπζίαζε ζηηο 6 Λθησβξίνπ ν εηδηθφο κεζνιαβεηήο ηνπ ΛΔΒ Θάζηνπ Ιίκηηο, ην «ηαρχηεξν δπλαηφλ», θαζψο δηαθνξεηηθά ε έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζηελ Β.Β. «κπνξεί λα αλαβιεζεί γηα πνιχ», δεηάεη ην Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην κε ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηα Ξθφπηα. Ξηελ έθζεζε ραξαθηεξίδεηαη «ιππεξφ» φηη ηα Ξθφπηα δελ έρνπλ αθφκα εηζέιζεη ζε εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Β. Β., παξ‟ φηη επηζήκσο είλαη απφ ηξηεηίαο ππνςήθην θξάηνο-κέινο. Δ εθθξεκφηεηα ζε απηφ ην ζεκείν γηα ην φλνκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καθξφρξνλε αλαβνιή ηεο έληαμεο, αθφκα θαη κεηά απφ εθείλε ηεο Ονπξθίαο. Βηζη, ζην θείκελν, σο έρεη, ην Ζνηλνβνχιην ζηήξημε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ δηακεζνιαβεηή Ιίκηηο γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ βάζεη ηεο πξφηαζεο ηεο 6εο Λθησβξίνπ «ζρεηηθά κε ην πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δηαζαθεληζζεί ζε δηεζλέο επίπεδν ε δηάθξηζε κεηαμχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε αιιά θέξνπλ ην θνηλφ φλνκα Θαθεδνλία». Θάιηζηα, απαληψληαο ζηελ πάγηα, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, κνκθή ηεο Βπηηξνπήο θαηά ησλ Ξθνπίσλ γηα ηα έθηξνπα πνπ ζεκάδεςαλ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη «ε θπβέξλεζε έιαβε απνηειεζκαηηθά κέηξα». ΋κσο ηα έθηξνπα απηά είλαη πνπ έδσζαλ ηελ αθνξκή ζηελ Βπηηξνπή λα κελ εηζεγεζεί εκεξνκελία έλαξμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζαηά ηεο Β.Β. ζηξάθεθε ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη, ν νπνίνο, ζε δειψζεηο ηνπ επηζήκαλε φηη ε δηαθνξά κε ηελ Βιιάδα γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο δελ επεξεάδεη κφλν ηα Ξθφπηα, αιιά

61


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο Έλσζεο. «Ον ζέκα ηνπ νλφκαηνο έγηλε αληηθείκελν θαηάρξεζεο απφ κία ρψξα-κέινο ηεο Β.Β. Αελ είκαη θαζφινπ πεπεηζκέλνο φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ρψξα κνπ δελ έιαβε εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

ήηαλ

νη

παξαηεξήζεηο

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειεπηαία έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο», αλέθεξε ν θ. Θηινζφζθη. Αηεπθξίληζε δε, φηη «έρνπκε επίγλσζε φηη δελ είκαζηε ηέιεηνη, σζηφζν ε ρψξα καο δελ είλαη ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλε

απφ

νξηζκέλεο

άιιεο

ρψξεο,

νη

νπνίεο

ήδε

δηαπξαγκαηεχνληαη ή είλαη ήδε κέιε ηεο Β.Β.». Οελ ίδηα ζηηγκή, απφ ηηο ΐξπμέιιεο, ν Γάιινο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Θπεξλάξ Ζνπζλέξ, μεθαζάξηδε φηη εθφζνλ δελ ππάξμεη ιχζε ζηελ εθθξεκφηεηα ηεο νλνκαζίαο, δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα επξσπατθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ. «Ον ζέκα ηνπ νλφκαηνο πξέπεη λα ιπζεί. Λζν παξακέλεη άιπην, ρηππάηε ζε ιάζνο πφξηα, ζπδεηψληαο γηα ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο βίδαο», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Ζνπζλέξ. Θάιηζηα, ν Γάιινο ΠΜΒΚ αλέθεξε φηη, έπεηηα απφ ηφζα ρξφληα δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε θαηάζηαζε δείρλεη ζήκεξα «πεξηζζφηεξν πεξίπινθε απφ πνηέ γηα έλα ηφζν απιφ δήηεκα». Οελ ίδηα ζηηγκή ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη επαλέιαβε φηη ε ρψξα ηνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμεη «έλαλ δίθαην ζπκβηβαζκφ, πνπ δελ ζα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εζληθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα. Ώξρίζε ζηε Ράγε ε δηαδηθαζία εθδίθαζεο ηεο πξνζθπγήο ησλ Ξθνπίσλ ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο, γηα παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο. Μεγέο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλέθεξαλ, ε πξψηε ζπλάληεζε αθνξά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, νη εθπξφζσπνη ησλ δχν ρσξψλ πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο δηθαζηέο θαη αλακέλεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο λα δηακνξθσζεί κηα αξρηθή εηθφλα γηα ηελ ηαθηηθή πνπ θάζε πιεπξά ζα αθνινπζήζεη.

62


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε, ζε επίπεδν θιίκαηνο, ηε δηαπξαγκάηεπζε

γηα

ην

ζέκα

ηεο

νλνκαζίαο,

ε

νπνία,

φπσο

αλαθνηλψζεθε απφ ηα Δλσκέλα Βζλε, ζπλερίδεηαη, κε ζπλάληεζε ηνπ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή θ. Θάζηνπ Ιίκηηο κε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ησλ δχν ρσξψλ, ζηε Ιέα Πφξθε. Οφζν ε Ώζήλα φζν θαη ηα Ξθφπηα έδσζαλ έλα θιίκα «ηππηθήο δηαδηθαζίαο» γηα ηε λέα ζπλάληεζε, θαζψο θακηά απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ θάλεθε λα πξνζδνθά φηη ζα δψζεη θάπνηα δπλακηθή ζηελ ππφζεζε.

Π΢ΛΔΣΗΕΔΗ ΛΑ ΞΟΝΘΑΙΔΗ Ζ ΞΓΓΚ Δ θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ μεθίλεζε ζε λέν θχθιν αιπηξσηηθψλ ελεξγεηψλ, απνθαζίδνληαο ηε κεηνλνκαζία ηεο κεγαιχηεξεο νδηθήο αξηεξίαο ηεο ρψξαο ζε «Ώιέμαλδξνο ν Θαθεδψλ» θαη ηνπ θεληξηθνχ ζηαδίνπ ησλ Ξθνπίσλ ζε «Φίιηππνο ΐ΄». Θεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο, πνπ «έβαιε πάγν» ζηηο επαλήιζαλ πξνθιεηηθψλ

ζηηο θαη

επξσπατθέο

πξνθιήζεηο. αιπηξσηηθψλ

Δ

θηινδνμίεο Ώζήλα ελεξγεηψλ

ηεο

γεηηνληθήο

αλακέλεη θαη

ρψξαο,

θιηκάθσζε

δειψζεσλ,

φζν

ησλ ζα

πιεζηάδεη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. Μάλησο, ε Β.Β. δελ βιέπεη κε θαιφ κάηη αλάινγεο ελέξγεηεο, εθπξφζσπνη ηνπ Βπξσθνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο κε δειψζεηο ηνπο θάιεζαλ ηα Ξθφπηα λα ζηακαηήζνπλ αλάινγεο ελέξγεηεο θαη λα εζηηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Οαπηφρξνλα, ηφζν απφ ηελ Β.Β. φζν θαη απφ ηηο ΔΜΏ δηακελχζεθε πξνο ηελ θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ φηη ε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ ηνπ Θαξηίνπ παξακέλεη θξίζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο, ζε ζρέζε κε ηελ εηνηκφηεηά ηεο λα εληαρζεί ζηνπο επξσπατθνχο θαη επξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο. Ώξλεηηθή γηα ηηο ειιεληθέο ζέζεηο ήηαλ ε έθζεζε ηνπ επξσβνπιεπηή θ.

63


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βξηθ Θέγηεξ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ΜΓΑΘ, ε νπνία ςεθίζηεθε κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφ ηελ Βπηηξνπή Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ. Δ Βπηηξνπή Βμσηεξηθψλ θάιεζε Ξθφπηα θαη Ώζήλα λα επηδηψμνπλ, θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θνηλά απνδεθηή ιχζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, νχησο ψζηε ην δήηεκα λα κελ απνηειεί πιένλ εκπφδην

γηα

ηε

ζπκκεηνρή

ηεο

ΜΓΑΘ

ζε

δηεζλείο

νξγαληζκνχο.

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε έληαμε ησλ Ξθνπίσλ ζηελ Έλσζε θαη ην ΙΏΟΛ ζα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ζηελ πεξηνρή. Μαξάιιεια, θαιέζηεθαλ ηα Ξθφπηα λα δηαηεξήζνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλέο ηνπο, ελψ νη επξσβνπιεπηέο εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα

φηη

ζα

δηαπξαγκαηεχζεηο,

ζπλερηζηνχλ παξά

ηελ

νη,

ππφ

ηνλ

θ.

Θάζηνπ

πξνζθπγή

ηεο

ΜΓΑΘ

ζην

Ιίκηηο, Αηεζλέο

Αηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο. Δ Βπηηξνπή Βμσηεξηθψλ Ππνζέζεσλ αλαγλψξηζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Ξθνπίσλ, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηα θξηηήξηα θαη λα ιάβνπλ εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Έθθξαζε δε ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ηξία ρξφληα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ΜΓΑΘ σο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ρψξαο δελ είραλ, αθφκε, μεθηλήζεη νη ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οέινο, θάιεζαλ ηελ Ζνκηζηφλ λα ζπζηήζεη ζην Ξπκβνχιην

ηελ

θαηά

ην

δπλαηφλ

ηαρχηεξε

απειεπζέξσζε

ηνπ

θαζεζηψηνο ζεσξήζεσλ (βίδα) γηα ηνπο πνιίηεο ησλ Ξθνπίσλ. Λη επξσβνπιεπηέο θ. Γηψξγνο Αεκεηξαθφπνπινο (Ι.Α.) θαη θ. Θαξηιέλα Ζνππά (ΜΏΞΛΖ) αλαθνίλσζαλ φηη θαηαςήθηζαλ ηελ έθζεζε Θέγηεξ, εμαηηίαο ηεο αλαθνξάο ζην ειιεληθφ βέην θαη επεηδή παξνπζηάδεη ηελ Βιιάδα

σο

κνλαδηθή

ππαίηηα

γηα

ηελ

θαζπζηέξεζε

ηεο

έλαξμεο

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Θηιψληαο ζηηο ΐξπμέιιεο ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε επαλέιαβε φηη βνχιεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο παξακέλεη ε εμεχξεζε θνηλά απνδεθηήο ιχζεο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ, ελψ επέθξηλε ηελ θπβέξλεζε Γθξνχεθζθη δηφηη επηδηψθεη «πνιηηηθά νθέιε κέζα απφ

64


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θνληφθζαικν ιατθηζκφ». Δ Ώζήλα ππνζηεξίδεη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Ονπξθίαο, πξφζζεζε ε θ. Θπαθνγηάλλε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Άγθπξα ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Βμέθξαζε, δε, ηελ ειπίδα φηη νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζα βειηησζνχλ ην 2009 θαη ηφληζε φηη ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα επξσπατθά θξηηήξηα θαη ην δηεζλέο δίθαην. Ζιίκα αδηεμφδνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΜΓΑΘ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο θαίλεηαη λα δηαθξίλνπλ νη ΔΜΏ, αιιά θαη νη θπβεξλήζεηο επξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Λιιαλδίαο. Ξχκθσλα κε δηπισκαηηθέο πεγέο, ηα κελχκαηα πνπ 'εθηαζαλ ζηελ Ώζήλα ήηαλ φηη ε εκκνλή ησλ Ξθνπίσλ ζε αληηπαξαγσγηθή εζληθηζηηθή θαη πξνθιεηηθή ξεηνξεία θαη πξαθηηθή, έρεη πξνθαιέζεη ελφριεζε ηφζν πέξαλ ηνπ Ώηιαληηθνχ, φζν θαη ζηνπο θφιπνπο ηεο Β.Β. Λη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε δπζαξέζθεηα ησλ ρσξψλ απηψλ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζηελ θπβέξλεζε ησλ Ξθνπίσλ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη πξνθιεηηθέο δειψζεηο θαη νη απνθάζεηο γηα κεηνλνκαζίεο δξφκσλ θαη δεκνζίσλ εγθαηαζηάζεσλ κε νλφκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ αξραία Θαθεδνλία, είλαη αληηπαξαγσγηθέο θηλήζεηο, ζηηο νπνίεο δηθαηνινγεκέλα ππάξρεη ειιεληθή αληίδξαζε. Μαξάιιεια, εθθξάδεηαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ην θαηά πφζν κέζα ζε απηφ ην θιίκα κπνξεί λα ππάξμεη πξφνδνο ζηελ ππφ ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο δηαπξαγκάηεπζε. Βπηπιένλ, απφ ηηο αλσηέξσ πξσηεχνπζεο δηακελχεηαη ζηα Ξθφπηα ε θξηζηκφηεηα ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο ηνπ Θαξηίνπ γηα ηελ αλάδεημε πξνέδξνπ, κε δεδνκέλα ηα έθηξνπα πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο εθινγέο ηνπ πεξαζκέλνπ Ενπλίνπ.

ΝΚΑΓΑ «ΦΗΙΝΗ ΡΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ» ΠΡΝ Δ΢ΟΥΘΝΗΛΝΒΝ΢ΙΗΝ Μάλησο, ηα Ξθφπηα δελ δείρλνπλ δηαηεζεηκέλα λα κεηαβάινπλ ηελ ηαθηηθή ηνπο θαη ζπλερίδνληαη ηα δεκνζηεχκαηα ζε εθεκεξίδεο ηεο ΜΓΑΘ γηα ηελ πνιπαλακελφκελε ηνπνζέηεζε γηγαληηαίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη, αγάικαηνο

ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ ζηελ θεληξηθή

πιαηεία ησλ 65


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξθνπίσλ. Βλψ ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Βιιάδα γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο νπζηαζηηθά «παγψλεη» γηα δηάζηεκα αξθεηψλ κελψλ, ηα Ξθφπηα θαίλεηαη φηη επελδχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο πίεζεο πξνο ηελ Ώζήλα, ζεσξψληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηχρνπλ πξφνδν ζηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηνπο. Οειεπηαία θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε ζχζηαζε, ζηηο ΐξπμέιιεο, άηππεο νκάδαο «θίισλ ηεο Θαθεδνλίαο

ζην

Βπξσθνηλνβνχιην»,

ζηελ

νπνία

παξέζηεζαλ

ν

αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ξθνπίσλ, Εβηηζα Θπνηζέθζθη θαη ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη. Ξηφρνο ηεο νκάδαο είλαη λα ππνζηεξηρζεί ε επξσπατθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ θαη λα επηδησρζεί ε ζπζηξάηεπζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επξσβνπιεπηψλ ζε απηφ ηνλ ζθνπφ. Ξχκθσλα κε

ηηο

πιεξνθνξίεο

πνπ

δεκνζηεχνπλ νη εθεκεξίδεο ησλ

Ξθνπίσλ,

ήδε

πέληε

επξσβνπιεπηέο απφ Εηαιία, ΐξεηαλία, Λιιαλδία

Ξνπεδία είλαη

κέιε

θαη ηεο

νκάδαο θαη ν αξηζκφο ηνπο αλακέλεηαη λα απμεζεί κεηά ηηο επξσεθινγέο ηνπ Ενπλίνπ.

66


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΞΠΘΜΒΝΏΞΘΏ Ξρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην πιαίζην ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηνλ Λθηψβξην κέρξη ζήκεξα έρνλ γίλεη πνιιέο θηλήζεηο. Ώξρηθά έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα πεξηνξηζηεί ε έθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ον πξψην ζρέδην πνπ εθθσλήζεθε ήηαλ απηφ ηνπ Γθνξληνλ Θπξανπλ επεξεαζκέλν φκσο θαη απφ ηνλ Ιηθφια Ξαθνδη. Ον ζηνίρεκα φκσο γηα ηελ Β,Β, ήηαλ θαη παξακέλεη ε ηήξεζε ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θάηη ην νπνίν θαίλεηαη φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν. Ππάξρνπλ ήδε ρψξεο πνπ έρνπλ ππεξβεί ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην φξην ηνπ 3 % πνπ έρνπλε ζπκθσλήζεη φζεο ρψξεο είλαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή Έλσζε. Ζαζ΄φιε ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Λθηψβξην

κέρξη

ζήκεξα

ε

αλαδήηεζε

πνιηηηθψλ

αλαραίηηζεο

ηεο

νηθνλνκηθήο θξίζεο είρε βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ επαθψλ πνπ είραλ νη Βπξσπατθνί Δγέηεο κεηαμχ ηνπο. Ξηηο

δηάθνξεο

ζπλφδνπο

θνξπθήο

πνπ

έγηλαλ

είηε

ζε

επίπεδν

πξσζππνπξγψλ είηε ζε επίπεδν ππνπξγψλ πξνζπάζεζαλ λα δνζεί κηα θαηεχζπλζε ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Θε δηαπηζησκέλν ην γεγνλφο φηη θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθφ έιιεηκκα απφ ηηο άιιεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα ππάξμεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε επίιπζε ηνλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Αελ ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ιέγακε φηη ζε θάζε ζχλνδν θνξπθήο απνθαζίδνληαλ θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ώπηφ θαη κφλν ην ζηνηρείν δείρλεη αθελφο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο

θαη

αθεηέξνπ

ηεο

δηαθνξεηηθέο

θσλέο

αιιά

θαη

πξνζεγγίζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ππήξμαλ θαη φκσο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη δηάθνξεο ζπλαληήζεηο ησλ εγεηψλ ή ησλ ππνπξγψλ γηα ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα είραλ απνβεί άθαξπεο. Ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ήηαλ ε ζχλνδνο ηνπ Θαξηίνπ. Δ ζπγθεθξηκέλε νινθιεξψζεθε ρσξίο θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο

67


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Θε

εληνλφηεξε

ηελ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηαπίζησζε

φηη

ζηελ

επξσπατθή

νηθνγέλεηα

ζπλππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν κεγάιεο νκάδεο θξαηψλ, νη Βπξσπαίνη έθαηζαλ ζην ίδην ηξαπέδη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ελσκέλνη ππνηίζεηαη ελσκέλνη ηελ χθεζε. Μαξά ηηο εθαηέξσζελ εκπξεζηηθέο δειψζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο, πξνεηνηκάζηεθε ην έδαθνο γηα κηα ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο Δ δηάζπαζε ζηνπο θφιπνπο ηεο ΒΒ ήηαλ εκθαλήο αθνχ ππήξμαλ πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο ησλ δχν κεγάισλ νκάδσλ πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηα δηαθνξεηηθά ζηξαηφπεδα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ινγηθέο πνπ επηθξαηνχλ

εληφο

ηνπ

επξσπατθνχ

νηθνδνκήκαηνο.

Ξπγθεθξηκέλα

ππάξρνπλ νη ρψξεο ηεο Ζεληξηθήο θαη Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο νη νπνίεο δεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε κε παξαπάλσ επηρνξεγήζεηο απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία. Σζηφζν θαη δε απηή ηελ νκάδα ππάξρεη δηρνγλσκία γηα ην πψο ζα πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο αηηήκαηα. Βίλαη γεγνλφο φηη νη θησρέο ρψξεο ηεο Βπξψπεο αληηκεησπίδνπλ πνιχ δπζθνιφηεξα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ώπφ ηελ άιιε νη ρψξεο ηεο παιηάο θαη πινχζηαο Βπξψπεο πξσηνζηαηνχλ ζην λα κελ ππάξμεη ζρέδην βνήζεηαο αιιά θάζε ρψξα λα εμεηάδεηε σο μερσξηζηή πεξίπησζε. Βπηπιένλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππάξρνληεο θνηλνηηθνί θαη δηεζλείο κεραληζκνί βνήζεηαο. Λη 27 ζπκθψλεζαλ ζηε πιήξε πξνζήισζε ζηνπο θαλφλεο ηνπ Ξπκθψλνπ Ξηαζεξφηεηαο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο Βληαίαο Ώγνξάο. Βπίζεο πνιιέο αληηδξάζεηο εληφο ΒΒ πξνθάιεζε ε απφθαζε λα κελ αιιάμνπλ νη φξνη γηα ηελ είζνδν ρσξψλ ζηελ δψλε ηνπ Βπξψ. Ζαπνηεο ρψξεο ππνλφεζαλ φηη ζηελ Βπξσδψλε ππάξρνπλ ήδε ρψξεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηεο ΛΙΒ. Θεγάιν ζέκα έρεη πξνθιεζεί θαη κε ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ ησλ νηθνλνκηψλ πνπ δήηεζε θπξίσο ε Γαιιία γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο πξνθεηκέλνπ λα κελ θιείζνπλ ηα εξγνζηάζηα ηεο ζε φιε ηεο Βπξψπε. Λη

δηαθνξεηηθέο

απφςεηο

έρνπλ

πξνθαιέζεη

ζηελ

ΒΒ

έληνλν

πξνβιεκαηηζκφ. Ζπξίσο γηαηί θιπδσλίδεηαη ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα θαη

68


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαίλεηαη λα νμχλνληαη παξά λα ακβιχλνληαη

Θε αγσληψδεο πξνζπάζεηέο ε ΜΓΑΘ πξνζπαζεί λα γίλεη κέινο ηεο κεγάιεο Βπξσπατθήο Ληθνγέλεηαο. Βίλαη εκθαλέο απφ ηεο εμειίμεηο ηνπ πεξαζκέλνπ εμάκελνπ φηη ε ΜΓΑΘ ρξεζηκνπνηεί θάζε ζεκηηφ θαη αζέκηην ηξφπν

πξνθεηκέλσ

λα

πάξεη

εκεξνκελία

γηα

ηελ

εληαμηαθέο

ηεο

δηαπξαγκαηεχζεηο. Δ πνιηηηθή Γθξνπέθζθη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ηηο αιιεπάιιειεο πξνθιήζεηο απέλαληη ζηελ Βιιάδα δείρλεη απφιπηα ηελ ζηάζε πνπ επηκέλνπλ λα θξαηνχλ ηα Ξθφπηα. Αελ ππνρσξνχλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Λη ηζρπξηζκνί ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο πιεπξάο φηη ε Βιιάδα είλαη ε κνλαδηθή αηηία πνπ ε ρψξα δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα λα πξνρσξήζεη ε εληαμηαθή ηεο πνξεία, δελ ζηέθνπλ. Δ έθζεζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο ΜΓΑΘ (29.10.08) δελ πξφηεηλε έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Β.Β., πξνβάιινληαο ηελ αδπλακία ηεο ρψξαο λα νινθιεξψζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αηειή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. Έηζη, ε Βιιάδα απαιιάρζεθε απφ ηνλ ζθφπειν άζθεζεο βέην. Δ ζχγθξνπζε κεηαμχ πξνέδξνπ θαη πξσζππνπξγνχ ηεο ΜΓΑΘ, πνπ έγηλε θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν,

απνηειεί «βνχηπξν ζην ςσκί» ηεο

Ώζήλαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ειιεληθή πιεπξά δελ μέξεη πνηα είλαη ε επίζεκε

ζέζε

ησλ

Ξθνπίσλ.

Έηζη

ε

Βιιάδα

εθκεηαιιεχεηαη

ηελ

δηρνγλσκία ηεο ζθνπηαλήο πιεπξάο κε απνηέιεζκα λα θεξδίδεη έδαθνο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν. Ξην πιαίζην απηφ ε ΜΓΑΘ αθνινπζεί αζέκηηεο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο δηπισκαηηθνχο ηεο ζθνπνχο. γεγνλφο

φηη

επεξεάζνπλ

ε

δηπισκαηηθνί

νκάδα

θχθινη

Βπξσβνπιεπηψλ

ηεο

Ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην ΜΓΑΘ εληφο

πξνζπάζεζαλ ηνπ

λα

Βπξσπατθνχ

θνηλνβνπιίνπ. Δ θίλεζε απηή είρε ζαλ ηειηθφ ζηφρν Βπξσβνπιεπηέο λα

69


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

βγάινπλ δπζκελή γηα ηελ Βιιάδα απφθαζε ζηα αλνηθηά ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ Βιιάδα θαη ηα Ξθφπηα. Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλαιπηψλ ζηα ειιεληθά κέζα ελεκέξσζεο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο επηθξίλεη ζε πςεινχο ηφλνπο αθελφο ηελ αιαδνληθή θαη απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ππεξδχλακεο θαη αθεηέξνπ ηα ζεκάδηα αθξαίνπ εζληθηζηηθνχ παξνμπζκνχ νξηζκέλσλ θνξέσλ ή πνιηηψλ ζηελ ΜΓΑΘ. Ώιιά καο είλαη άξαγε ηφζν μέλεο απηέο νη πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο; Ώλ αλαηξέμνπκε ζηελ θξίζε κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΜΓΑΘ ηα ηειεπηαία δεθαπέληε

ρξφληα,

ζα

βξεζνχκε

κπξνζηά

ζ'

έλα

αλαπάληερν

ζπκπέξαζκα: ε Βιιάδα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηελ ΜΓΑΘ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη ΔΜΏ πξνο ηελ Βιιάδα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ρψξα καο ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηηο ΔΜΏ κε ηνλ ηξφπν πνπ καο αληηκεησπίδεη

ε

ΜΓΑΘ!

Ώπέλαληη ζην «θξαηίδην» ε Βιιάδα παξνπζηάδεηαη αιαδνληθή, απηαξρηθή, ππνηηκεηηθή. Ζαη αλά πάζα ζηηγκή απεηιεί κε ηνλ εθβηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ

απνθιεηζκνχ,

πνπ

άιισζηε

ηνλ

έρεη

εθαξκφζεη

ζην

παξειζφλ κε ην γλσζηφ εκπάξγθν. Ζάηη ζαλ ηελ αληηκεηψπηζε πνπ καο επηθπιάζζεη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ζηα ζπάληα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηεη Ώπέλαληη

θάπνηα ζηηο

απφθιηζε

ΔΜΏ,

απφςεσλ

αληίζεηα,

ε

κε

Βιιάδα

ηε

κεγάιε

ζχκκαρν.

ζπκπεξηθέξεηαη

κε

ηε

λεπξηθφηεηα ηνπ «πνληηθηνχ πνπ βξπράηαη». Θηα ζπκπεξηθνξά, δειαδή, πνιχ παξφκνηα κε ηα αθξαία θαηλφκελα πνπ εθδειψζεθαλ απηέο ηηο κέξεο ζηελ ΜΓΑΘ. Μξηλ δνχκε ηνλ Ζαξακαλιή κε γεξκαληθή ζηνιή ζε πεξηνδηθφ ηεο ΜΓΑΘ, έρνπκε ζαπκάζεη δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ζθίηζα θαη θσηνκνληάδ ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξνέδξνπ κε ζηνιή Βο Βο ζε ειιεληθά έληππα. Ζαη πξνηνχ αηζζαλζνχκε ηεξή θξίθε κε ηελ παξαπνίεζε ηεο ειιεληθήο

ζεκαίαο,

έρνπκε

δεη

δεθάδεο

ακεξηθαληθέο

ζεκαίεο

κε

70


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αγθπισηνχο ζηαπξνχο λα παξειαχλνπλ ζηνπο δξφκνπο ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο. Ον

θαηλφκελν

ππεξδχλακε»,

είλαη ην

επεμήγεην.

πεξηθεξεηαθφ

Δ

Βιιάδα

είλαη

ηκπεξηαιηζηηθφ

ε

θξάηνο

«βαιθαληθή πνπ

έρεη

θαηαθηήζεη κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο ηεο ΜΓΑΘ, ελψ ην ειιεληθφ θεθάιαην

ειέγρεη

ηνπο

ζεκαληηθφηεξνπο

ζηξαηεγηθνχο

ηνκείο

ηεο

γεηηνληθήο ρψξαο (πεηξέιαηα, ηειεπηθνηλσλίεο, ηξάπεδεο). Ώπ' απηή ηελ άπνςε είλαη θπζηθφ λα καο αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ηεο ΜΓΑΘ, φπσο εκείο

αληηκεησπίδακε

πξηλ

απφ

ιίγεο

δεθαεηίεο

ηηο

ΔΜΏ.

Ώλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΜΓΑΘ, είλαη ρξήζηκν λα δηδαρηνχκε απφ ηηο νκνηφηεηεο απηέο. Ζη αλ δελ κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπκε ηηο ΔΜΏ, αο αλαζεσξήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ηε βαιθαληθή καο ππεξνςία. Γηαηί ην ρεηξφηεξν πνπ ζα κπνξνχζακε λα «πεηχρνπκε» κε ηελ εζληθηζηηθή καο αλαδίπισζε ζα ήηαλ λα εκπεδψζνπκε ζηνπο πνιίηεο ηεο ΜΓΑΘ παξφκνηα αηζζήκαηα πξνο ηελ Βιιάδα κ' εθείλα πνπ ηξέθεη ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πξνο ηηο ΔΜΏ. Έλα κίγκα θζφλνπ θαη απφξξηςεο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ πεπνίζεζε φηη «γηα φια θηαίλε απηνί νη μέλνη». Ώλ δελ ην θαηνξζψζνπκε, ζα βξεζνχκε ζε αθφκα ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ εθείλε ηεο πεξηφδνπ 1991-1992, ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη φινη ζήκεξα απνδνθηκάδνπλ.

71


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

72


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΕΞΏΓΣΓΔ

20 Ηνπιίνπ 1974……. Ξαξάληα πεξίπνπ ρηιηάδεο Ονχξθνη ζηξαηηψηεο, ππφ ηελ ππνζηήξημε ηεο Ονπξθηθήο Ώεξνπνξίαο θαη ηνπ λαπηηθνχ εηζβάινπλ παξάλνκα θαη θαηά παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ησλ

Δλσκέλσλ

Βζλψλ

ζηηο

βφξεηεο

αθηέο

ηεο

Ζππξηαθήο

Αεκνθξαηίαο. Οεηξαθφζηα

ηέζζεξα

ρξφληα

κεηά

ηελ

νζσκαληθή

εηζβνιή,

ε

ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Ζχπξνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κία λέα εηζβνιή. Δ απφβαζε ησλ Ονπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ πνπ νινθιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο, κε έλα κήλα ζρεδφλ δηαθνξά ε πξψηε απφ ηε δεχηεξε, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξάλνκε θαηνρή ηνπ 37% ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο Μεξίπνπ

200.000

εθδηψρζεθαλ

απφ

ηα

ζπίηηα

ηνπο,

έγηλαλ

πξφζθπγεο ζηελ ίδηα ηνπο ηελ παηξίδα, πεξίπνπ 4.000 λεθξνί, θαη 1.619 δειψζεθαλ αγλννχκελνη. Λη Ονχξθνη θαηαθηνχλ ην 65% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, ην 70% ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ην 70% ηεο βηνκεραλίαο, ην 80% ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δ Ονπξθία ππνζηήξημε φηη δελ πξφθεηηαη γηα εηζβνιή αιιά γηα «εηξεληθή επέκβαζε» κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ζθεληθνχ ζηελ πξηλ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαηάζηαζε. Βπίζεο ε Ονπξθία αλαθνίλσζε φηη ην δηθαίσκα γηα ηελ επέκβαζή ηεο ήηαλ θαηνρπξσκέλν

ζηε

Ξπλζήθε

Βγγπήζεσο

ηεο

Ζππξηαθήο

Αεκνθξαηίαο, ζπλζήθε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα δηαθπιάζζεη ηελ αλεμαξηεζία, ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Δ Ξπλζήθε Βγγπήζεσο δελ δίλεη ην

73


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηθαίσκα έλνπιεο παξέκβαζεο ζηηο εγγπήηξηεο ρψξεο, παξά κφλν εάλ 1. Βγγπήηξηα ρψξα ρξεηάδεηαη λα ακπλζεί ζε πεξίπησζε εηζβνιήο απφ κηα Οξίηε ρψξα. 2. Οα Δλσκέλα Έζλε δεηήζνπλ έλνπιε παξέκβαζε απφ κηα εγγπήηξηα ρψξα 3. Δ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία δεηήζεη έλνπιε παξέκβαζε θαη ην Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ εγθξίλεη ην αίηεκα. Μφηε δελ εγθξίζεθε ηέηνην αίηεκα απφ ην Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο, πνηέ ε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία δελ δήηεζε απφ ηελ Ονπξθία λα παξέκβεη ζηξαηησηηθά θαη ην Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο ηνπ ΛΔΒ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηε Ιέα Πφξθε ζηηο 16 Ενπιίνπ, δελ είρε πάξεη απφθαζε. Δ Ονπξθία, ζχκθσλα κε ηηο Βιιεληθέο ζέζεηο, ελέξγεζε κε βάζε ηα πξν πνιινχ έηνηκα ζρέδηα ηεο. Μαξφια απηά, ε Ονπξθία ππνζηεξίδεη φηη ν Ονπξθνθππξηαθφο

ιαφο

δήηεζε

ηελ

επέκβαζε,

ν

νπνίνο

είρε

αλαγθαζηεί λα κεηαθεξζεί ζε θαηαθχγηα θαη ήηαλ ππφ δησγκφ.

Ζ δηρνηόκεζε ηνπ λεζηνύ Θεηά

ηελ

θαηάπαπζε

ηνπ

ππξφο,

ηνλ

Ώχγνπζην

ηνπ

1974,

θαηαβιήζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα επαλέλσζε ηνπ λεζηνχ, νη νπνίεο

φκσο

δελ

ζηέθζεθαλ

απφ

επηηπρία.

Δ

δηαίξεζε

απηή

δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα δηα ηεο βίαο θαζψο πεξηζζφηεξνη απφ 40.000 ηνχξθνη ζηξαηηψηεο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζην λεζί, ελψ ε Ονπξθία ελζαξξχλεη ηελ παξάλνκε εγθαηάζηαζε επνίθσλ ψζηε λα

απμήζεη

ηα

πιεζπζκηαθά

εξείζκαηά

ηεο.

Δ

δηεζλψο

αλαγλσξηζκέλε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία αζθεί έιεγρν κφλν ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, παξφηη απφ λνκηθή άπνςε εμαθνινπζεί λα εθπξνζσπεί ην ζχλνιν. Ον θαηερφκελν βφξεην ηκήκα, ην νπνίν 74


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

απηναλαθεξχρζεθε αλεμάξηεην ην 1983, έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο κφλν απφ ηελ Ονπξθία κε ηελ νλνκαζία "Ονπξθηθή Αεκνθξαηία ηεο ΐνξείνπ Ζχπξνπ" (ηνπξθηθά: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). Ον Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο ηνπ Λξγαληζκνχ Δλσκέλσλ Βζλψλ κε ηα ςεθίζκαηα (απνθάζεηο) ηνπ 541/1983 θαη 550/1984 θαηαδίθαζε επζέσο

ηελ

αλαθήξπμε

ηεο

"ΟΑΐΖ"

θαη

θάζε

απνζρηζηηθή

δξαζηεξηφηεηα θαη θάιεζε φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΛΔΒ λα κελ ηελ αλαγλσξίζνπλ. Ον θαηερφκελν ηκήκα ηεο Ζχπξνπ βξίζθεηαη εμ αξρήο ζε δηεζλή απνκφλσζε. Οα αεξνδξφκηά ηνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ΕΏΟΏ θαη θακηά αεξνπνξηθή εηαηξεία πιελ ησλ ηνπξθηθψλ δελ εθηειεί δξνκνιφγηα πξνο θαη απφ ηε βφξεηα Ζχπξν. Δ ηζαγέλεηα θαη ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ηεο ΟΑΐΖ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ άιια θξάηε, κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνί ηεο πνπ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ λα ρξεηάδνληαη ηαμηδησηηθά έγγξαθα ηεο Ονπξθίαο. Ξηηο 23 Ώπξηιίνπ 2003 ε ηνπξθνθππξηαθή θπβέξλεζε επέηξεςε ηελ είζνδν ζηελ ΟΑΐΖ απφ νξηζκέλα ζεκεία ηεο Μξάζηλεο Γξακκήο. Ον λφηην ηκήκα, νη ειεχζεξεο πεξηνρέο, έρνπλ νηθνλνκηθά αλαθάκςεη, παξά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ κεηά ην 1974 ιφγσ ησλ πξνζθχγσλ θαη ηεο απνζηέξεζε ηνπ ΐνξξά, ν νπνίνο ήηαλ ην επθνξφηεξν θαη πην πινχζην ζε πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηκήκα ηνπ λεζηνχ.

Ώληίζεηα

ν

ΐνξξάο

ιφγσ

ηεο

δηεζλνχο

απνκφλσζεο

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο Ονπξθίαο γηα λα επηβηψζεη. Δ ειιελνθππξηαθή πιεπξά έρεη απνδερζεί ην ηεηειεζκέλν γεγνλφο ηνπ

γεσγξαθηθνχ

ρσξηζκνχ

κεηαμχ

Βιιελνθππξίσλ

θαη

Ονπξθνθππξίσλ, ηνλ νπνίν νη Ονπξθνθχπξηνη ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ θαη ζε πεξίπησζε επαλέλσζεο. Ώπφ ην 1977 έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ φηη ε φπνηα ιχζε πξνθξηζεί ζα

είλαη

νκνζπνλδηαθνχ

θαη

δηδσληθνχ

ραξαθηήξα,

φκσο

ε

75


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηαηχπσζε αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα εξκελείεο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο πνπ ζα επαλαζπζηαζεί, φηαλ αξζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ζα είλαη δηθνηλνηηθφ (φπσο θαη κε ην Ξχληαγκα ηνπ 1960), κε ηελ πνιηηεηαθή εμνπζία λα κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, αιιά θαη δηδσληθφ, κε ηελ θάζε θνηλφηεηα λα απνηειεί νκφζπνλδν θξαηίδην κε ζπγθεθξηκέλν εδαθηθφ έξεηζκα. Πρέδην Αλάλ θαη Έληαμε ζηελ Δ.Δ. Θηα λέα δπλακηθή γηα επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο κε ελεξγφ αλάκημε ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα δεκηνπξγήζεθε κε ηελ αίηεζε εηζδνρήο ηεο Ζχπξνπ ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Ζαηαβιήζεθαλ ηφηε πξνζπάζεηεο απφ πνιιέο πιεπξέο λα ιπζεί ην Ζππξηαθφ πξηλ ηελ έληαμε ζηελ Β.Β., ψζηε λα κπεη ε Ζχπξνο ελσκέλε ζηελ Βλσκέλε Βπξψπε. Ώπνθνξχθσκα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ ππήξμε ην ζρέδην πνπ εθπφλεζε ν ΛΔΒ, γλσζηφ σο Ξρέδην Ώλάλ. Ον Ξρέδην πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο κε δχν νκφζπνλδα

θξαηίδηα,

ηνλ

ειιελνθππξηαθφ

Ιφην

θαη

ηνλ

ηνπξθνθππξηαθφ ΐνξξά. Δ εμνπζία ζηελ νκνζπνλδία ζα κνηξαδφηαλ αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο κε έλα πνιχπινθν ζρήκα θαη ν Μξφεδξνο ζα ελαιιαζζφηαλ αλά 20 κήλεο, ελψ ζην λνκνζεηηθφ ζψκα νη δχν θνηλφηεηεο ζα εθπξνζσπνχληαλ ηζνδχλακα. Ον ζρέδην πξνέβιεπε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο κειψλ ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο ζην θξαηίδην ηεο άιιεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζεί ε πιεζπζκηαθή θαζαξφηεηα ηνπ θάζε θξαηηδίνπ. Ον ζρέδην ππνβιήζεθε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2004 ζε δχν μερσξηζηά δεκνςεθίζκαηα, εγθξίζεθε απφ ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, αιιά

απνξξίθζεθε

απφ

ηε

ζπληξηπηηθή

πιεηνςεθία

ησλ

Βιιελνθππξίσλ ε νπνία ζπληάρζεθε κε ηελ δεκφζηα ηνπνζέηεζε ηνπ Μξνέδξνπ Οάζζνπ Μαπαδφπνπινπ φηη ην Ξρέδην ζα θαηέιπε ηελ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία θαη ζα ηελ ππνθαζηζηνχζε κε έλα ακθηβφινπ

76


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

βησζηκφηεηαο κφξθσκα. Μαξάιιεια φκσο θαηαγγέιζεθε εθζηξαηεία παξαπιεξνθφξεζεο θαη ζπθνθάληεζεο εθ κέξνπο ηνπ Μξνέδξνπ Οάζζνπ Μαπαδφπνπινπ, άιισλ θνξπθαίσλ πνιηηηθψλ θαη κεξίδαο ηνπ ηχπνπ θαηά ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ Ξρεδίνπ Ώλάλ, φηη δήζελ είραλ ιάβεη ρξήκαηα απφ ηηο ΔΜΏ γηα λα ζηεξίμνπλ ην ζρέδην θαη φηη ήηαλ πξνδφηεο. Θεηά απφ απηή ηελ εμέιημε ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ έρεη εκθαλψο αηνλήζεη. Σζηφζν ην γεγνλφο φηη ε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία είλαη πιένλ πιήξεο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ελψ ζπγρξφλσο ε Ονπξθία δηεθδηθεί θη απηή ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα έρεη θαηαζηήζεη

ην

θππξηαθφ

πξφβιεκα

εζσηεξηθφ

δήηεκα

ηεο

Βπξσπατθήο Έλσζεο κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Ώπφ ηε κηα ε ζεηηθή ζηάζε ησλ Ονπξθνθππξίσλ ζην δεκνςήθηζκα ελίζρπζε ηε δηάζεζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο λα ραιαξψζεη ηελ απνκφλσζή ηνπο. Δ Ζχπξνο εληάρζεθε ζηελ Β.Β. νιφθιεξε, σζηφζν εμαηξείηαη ξεηά ν ΐνξξάο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (ηνπ ζπλφινπ δειαδή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο), επεηδή θαη γηα φζν δηάζηεκα δελ ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Μξφζεζε φκσο ηεο Β.Β. είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Ονπξθνθππξίσλ θαη ε έθδνζε Ζαλνληζκνχ, ν νπνίνο ζα επηηξέπεη θαη ζα ξπζκίδεη ην απ' επζείαο εκπφξην κε ηνλ ηνπξθνθππξηαθφ ΐνξξά. Εδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο έρεη ε αληίιεςε φηη ε απνκφλσζή ηνπο νθείιεηαη πιένλ θαη ζην «φρη» ησλ Βιιελνθππξίσλ ζην ζρέδην Ώλάλ. Ώπφ ηελ άιιε ην Ζππξηαθφ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εκπφδην ζηελ έληαμε ηεο Ονπξθίαο ζηελ Β.Β. Λ ιφγνο είλαη φηη απφ ηελ εηζβνιή θαη κεηά ε Ονπξθία αλαγλσξίδεη κφλν ηα Ζαηερφκελα («ΟΑΐΖ») σο λφκηκν δηάδνρν ηνπ αλεμάξηεηνπ Ζππξηαθνχ θξάηνπο, ελψ αξλείηαη ηελ νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ζηε δηεζλψο

αλαγλσξηζκέλε

επίζεκε

Ζππξηαθή Αεκνθξαηία. Δ έληαμε ηεο Ονπξθίαο ζηελ Β.Β. ρσξίο λα

77


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

έρεη αλαγλσξίζεη θαη ρσξίο λα έρεη θαζφινπ δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε έλα απφ ηα 27 θξάηε-κέιε είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο.

Σήμερα 35 ρξφληα κεηά, ην πξφβιεκα ηεο δηρνηφκεζεο παξακέλεη. Ξηε ζχγρξνλε Αηπισκαηία ην Ζππξηαθφ πξφβιεκα είλαη ε εζσηεξηθή δηακάρε

αλάκεζα

ζηελ

ειιελνθππξηαθή

θαη

ηνπξθνθππξηαθή

θνηλφηεηα. Ώληηθείκελν ηεο δηακάρεο ππήξμε ν ξφινο θάζε κηαο απφ ηηο δχν εζληθέο θνηλφηεηεο ζην λέν θξάηνο, ε δηαλνκή ηεο εμνπζίαο κεηαμχ ηνπο, θαη νη ζρέζεηο ηνπ λένπ θξάηνπο κε ηελ Βιιάδα θαη ηελ Ονπξθία. Ον Ζππξηαθφ πξφβιεκα είλαη ζήκεξα πξφβιεκα δηεζλνχο δηθαίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο παξάλνκεο ζηξαηησηηθήο θαηνρήο ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο απφ ηελ Ονπξθία, ε νπνία

ην

πξνβάιιεη

(αλεπηηπρψο)

σο

μερσξηζηφ,

αλεμάξηεην

ηνπξθνθππξηαθφ θξάηνο. Ηφγσ αθξηβψο ηεο πηπρήο απηήο, ην θππξηαθφ πξφβιεκα κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ην πξφζθαην ζέκα ηεο απφζρηζεο ηεο Ινηίνπ Λζζεηίαο θαη ηεο Ώκπραδίαο απφ ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε Γεσξγία. Λη πξνζπάζεηεο θάζε Ζχπξηνπ εγέηε ήηαλ ε έλσζε ηνπ λεζηνχ θάηη φκσο πνπ δελ έγηλε ιφγν ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ώγγιίαο ψζηε λα κελ ππάξρεη ζέκα θαη ιφγνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΐάζεσλ απφ ηελ λήζν. Δ Ονπξθία εθκεηαιιεπφκελε ηελ φιε θαηάζηαζε θαη δήζελ

78


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πσο ππεξαζπίδεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ Ονπξθνθχπξησλ φρη κφλν δε θάλεη πξνζπάζεηεο επαλέλσζεο αιιά έρεη πξνζζέζεη αθφκα έλα πξφβιεκα ηνπο έπνηθνπο νη νπνίνη είλαη ζρεδφλ 400.00 άηνκα. Ον εδαθηθφ είλαη επίζεο έλα αθφκα βαζηθφ πξνβιήκαηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο. Δ επίζεκε Ζππξηαθή θπβέξλεζε αλέθαζελ φρη ηψξα πνπ εληάρηεθε ε Ζχπξνο ζηελ επξσπατθή έλσζε δελ επέηξεπε ηελ αλεμέιεγθηε εθκεηάιιεπζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο

γεο

ζηελ

ειεχζεξε

θαηερφκελα εδάθε δελ επηηέρζε

Ζχπξν

θάηη

πνπ

ζηα

θαη έρνπλ θαηαπαηήζεη ζπίηηα

νηθφπεδα θηήκαηα θ.η.ι. Ον πιενλέθηεκα ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο απηή ηελ ψξα είλαη πσο ην θππξηαθφ πξφβιεκα είλαη επξσπατθφ πξφβιεκα θαη απηφ είλαη πνπ ε θπβέξλεζε Ρξηζηφθηα ην γλσξίδεη πνιχ θαιά θαη αζθεί πίεζε ζηελ Ονπξθία γηα επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Δ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πζηεξεί ζηελ ιήςε απνθάζεσλ δηφηη φπσο γλσξίδνπκε φινη ηηο απνθάζεηο ηηο πεξλνχλ νη ζηξαηεγνί θαη φρη νη εθάζηνηε ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο φζν πξννδεπηηθέο θαη αλ είλαη. Ζαηαλνεηφ

ζε φινπο είλαη επίζεο ην γεγνλφο πσο αλ νη

ζεκεξηλνί Βιιελνθχπξηνη πελεληάξεδεο πξνζθπγέο θχγνπλ απφ ηε δσή ηα παηδηά ηνπο φρη κφλν δελ ληψζνπλ θαη δελ πνλνχλ αιιά δε γλσξίδνπλ θαη ηηο θαηερφκελεο πεξηνπζίεο ηνπο. Θήπσο είλαη απηφ πνπ επηδηψθνπλ θάπνηνη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ;

79


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΞΠΙΏΙΟΔΞΒΕΞ ΡΝΕΞΟΛΦΕΏ- ΟΏΗΏΟ

Οέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ απνηπρία ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ, ν πξφεδξνο ηεο Ζχπξνπ, Αεκήηξεο Ρξηζηφθηαο, θαη ν ηνπξθνθχπξηνο εγέηεο, Θερκέη Ώιί Οαιάη, μαλάξρηζαλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην πιαίζην κηαο λέαο πξνζπάζεηαο επίιπζεο ηνπ Ζππξηαθνχ. ΋κσο, παξά ηνλ δεδεισκέλν

ζηφρν

ηνπο

λα

ζπκθσλήζνπλ

ζε

κηα

δηδσληθή

νκνζπνλδία κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 2009, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Ονπξθία πξνζπάζεζε λα ππνλνκεχζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ελνπνηήζνπλ ηελ θνηλή ηνπο παηξίδα. Θφιηο ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπο, ηα Δλσκέλα Βζλή δηαπίζησλαλ θαζπζηέξεζε θαη θφπσζε ζηηο πξψηεο θηφιαο ζπλαληήζεηο ησλ δχν εγεηψλ. Ώπηή ήηαλ ε εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία ηεο λέαο πξνζπάζεηαο επίιπζεο, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ζηε Ιέα Πφξθε κε ηνλ γεληθφ 80


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

γξακκαηέα

ηνπ

ΛΔΒ,

Θπαλ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζη

Θνπλ

θαη

ηνλ

βνεζφ

γεληθφ

γξακκαηέα, Ηηλ Μάζθν, ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ γ.γ. γηα ην Ζππξηαθφ, Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ. Λ θ. Ιηάνπλεξ κεηέθεξε ηε δηαπίζησζε φηη νη δχν πιεπξέο παξέκελαλ ακεηαθίλεηεο ζηα βαζηθά ζεκεία ησλ ζέζεψλ ηνπο, θάηη πνπ δελ βνεζνχζε ζηελ πξφνδν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Λη δηαπηζηψζεηο γηα θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία θαίλεηαη φηη πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκφ ζηα Δλσκέλα Βζλε κε απνηέιεζκα λα αλαδεηήζνπλ ιχζε. Ππήξμαλ νξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ελδερφκελε επαλελεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη δχν εγέηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πνιηηηθήο απφθαζεο. Λ θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Ζχπξνπ, Ξηέθαλνο Ξηεθάλνπ, θιεζείο ηφηε λα ζρνιηάζεη ηηο εθηηκήζεηο Ιηάνπλεξ, παξαδέρζεθε φηη νη δχν πξψηεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ δχν εγεηψλ δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα, πξνζζέηνληαο φκσο φηη είλαη πνιχ λσξίο γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία. Μην ζπγθεθξηκέλα ηψξα, ην ηειεπηαίν εμάκελν μεθίλεζε κε ηε 3ε θαηά ζεηξά ζπλάληεζε ησλ Ρξηζηφθηα θαη Οαιάη ζην πιαίζην απηψλ ησλ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ. 3ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα- Ραιάη (10.10.2008) Ξηελ ηξίηε νπζηαζηηθή ζπλάληεζε ησλ δχν εγεηψλ

ζηελ Ώζήλα,

παξνπζία ηνπ Βηδηθνχ Ξπκβνχινπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ, νη δχν πιεπξέο ζπλέρηζαλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ ηεο εμνπζίαο.

81


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ πξφεδξνο Ρξηζηφθηαο θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην Μξνεδξηθφ Θέγαξν είρε θαλεί επραξηζηεκέλνο απφ ηελ έθβαζε ηεο ζπλάληεζεο θαη είρε δειψζεη φηη «έρεη ήδε μεθαζαξίζεη ε βάζε ηνπ Ζππξηαθνχ» ελψ είρε ηνλίζεη φηη «ην πξφβιεκα έρεη πέληε-έμη πνιχ ζεκαληηθέο πηπρέο, πάλσ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηηο δχν θνηλφηεηεο θαη επνκέλσο ρξεηάδεηαη ππνκνλή. Οελ

ίδηα

ψξα

φκσο

πχθλσλαλ

νη

δειψζεηο

Ονχξθσλ

θαη

Ονπξθνθππξίσλ γηα ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεο κε βάζε ηε ζπλνκνζπνλδία, δειαδή ηε δεκηνπξγία δχν μερσξηζηψλ θξαηψλ, ελψ ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεην απφ ηε Ηεπθσζία ήηαλ γηα ηε δεκηνπξγία

κηαο

δηδσληθήο,

δηθνηλνηηθήο

νκνζπνλδίαο

κε

κία

ηζαγέλεηα θαη κηα θξαηηθή νληφηεηα, ζχκθσλα κε ην ςήθηζκα ηνπ ΛΔΒ. Θε δχν ιφγηα ε πξνζπάζεηα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο ήηαλ θαλεξφ φηη ήηαλ ε επαλαθνξά ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ, βειηησκέλνπ

82


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κάιηζηα σο πξνο ηηο ηνπξθηθέο επηδηψμεηο. Αελ είλαη ηπραίν άιισζηε, πσο παξακνλέο ηεο θξίζηκεο λέαο ζπλάληεζεο ησλ δχν εγεηψλ, νη Ονπξθνθχπξηνη δήηεζαλ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. 4ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα- Ραιάη (13.10.2008) Οα ζέκαηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο ηέηαξηεο ζπλάληεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο κε ηνλ εγέηε ησλ Ονπξθνθππξίσλ. Λ εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ ΓΓ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην Ζππξηαθφ Ώιεμάληεξ

Ιηάνπλεξ

είρε

δειψζεη

φηη

ζπλερίζζεθαλ

νη

δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πξνεδξίαο θαη ηεο αληηπξνεδξίαο θαη φηη

ζα ζπλερηδφηαλ ε ζπδήηεζε ζην ζέκα απηφ,

φηαλ ζα ζπγθιεζνχλ νη εκπεηξνγλψκνλεο ππφ ηελ αηγίδα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. Γηα ηελ πξνεδξία ΋πσο πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε, ζην ζέκα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ε ηνπξθηθή πιεπξά δήηεζε ην πξνεδξηθφ ζπκβνχιην λα είλαη νιηγνκειέο, 4 Βιιελνθχπξηνη θαη 3 Ονπξθνθχπξηνη θαη ζε απηνχο λα πεξηιακβάλνληαη θαη ν πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο. Δ ίδηα ινγηθή ππήξμε θαη ζην δηακνηξαζκφ ησλ ζεηεηψλ, πνπ αληαλαθινχζε ηελ εμίζσζε

πνπ

επηρείξεζε

λα

πξνσζήζεη

ε

ηνπξθηθή

πιεπξά.

Ππνζηήξημε πεξαηηέξσ πσο πξφεδξνο θαη αληηπξφεδξνο ζα πξέπεη λα εθιέγνληαη απφ ηα θνηλνβνχιηα θαη φρη απεπζείαο απφ ην ιαφ. Θέζε κε ηελ νπνία δηαθψλεζε ε Ηεπθσζία. Λπζηαζηηθά ην ζέκα ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο έδεημε πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα θηινζνθία ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ επηδηψθεη, ελψ νη ιεγφκελεο «αζθαιηζηηθέο

δηθιίδεο»,

πνπ

έζεζε

ε

ηνπξθηθή

πιεπξά,

δπζθνιεχνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θξάηνπο. ΋πσο ζεκείσλε ελεκεξσκέλε πεγή, είλαη πξνθαλέο φηη επηδηψθεην ε

83


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δεκηνπξγία ελφο εχζξαπζηνπ θξάηνπο, ην νπνίν ζα θαηαξξεχζεη κε ηελ πξψηε δπζθνιία. Ρξηκεξήο κε Ρνύηνπ θεξαζάθη ζην Θππξηαθό Ξην κεηαμχ, ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ γ.γ. ηνπ ΛΔΒ, Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ, έθηαζε ζηε Ηεπθσζία γηα λα παξαζηεί ζηε λέα ζπλάληεζε Ρξηζηφθηα - Οαιάη, ζηελ νπνία ζα ζπλερηδφηαλ ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαθπβέξλεζεο. Ώπφ

ηε

κεξηά

ηνπο,

νη

ΐξπμέιιεο

κειεηνχζαλ

ηε

ζχζηαζε

«επξσπατθήο νκάδαο» γηα ην Ζππξηαθφ θαη πεξίκελαλ πξφζθιεζε απφ ηα Δλσκέλα Βζλε γηα ζηήξημε ηεο λέαο δηαδηθαζίαο. Σζηφζν, ε Ηεπθσζία πεξίκελε απφ ηελ Β.Β. λνκνηερληθή βνήζεηα θαη φρη νκάδα πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηε ιχζε, κε ηελ νπνία αζρνινχληαη νη ίδηνη νη Ζχπξηνη. Μάλησο, έθηαζαλ ζηελ Ζχπξν ηξία κέιε ηεο νξγάλσζεο ELDERS, ηα νπνία ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο θ. Ρξηζηφθηα θαη Οαιάη θαη κε άιινπο πνιηηηθνχο εγέηεο. Δ ηξηκειήο αληηπξνζσπεία, πνπ απνηειείην απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν Ιηέζκνλη Ονχηνπ, ηνλ Ώκεξηθαλφ πξψελ πξφεδξν Οδίκη Ζάξηεξ θαη ηνλ Ώιγεξηλφ πξψελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ

Ηαρληάξ

Θπξαρίκη,

ζθνπφ

είραλ

λα

δψζνπλ

ηελ

ππνζηήξημε γηα ηε λέα δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Ζχπξν θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα πξνο ππνζηήξημε ηεο λέαο δηαδηθαζίαο. 6ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα- Ραιάη (3.11.2008) Ξηελ

ζπλάληεζε

ν

Ονπξθνθχπξηνο

εγέηεο

ππέβαιε

ηηο

αληηπξνηάζεηο ηνπ γηα ηε λνκνζεηηθή εμνπζία πάλσ ζηελ νπνία ν πξφεδξνο Ρξηζηφθηαο ππέβαιε ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζή ηνπο. Οηο εθαηέξσζελ πξνηάζεηο γηα ηελ εθηειεζηηθή

εμνπζία

είραλ

θαηαζέζεη

νη

δχν

εγέηεο

θαη

ζε

πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο.

84


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Γηα ηε λνκνζεηηθή εμνπζία Λ Ονπξθνθχπξηνο εγέηεο πξφηεηλε γηα ηε λνκνζεηηθή εμνπζία: Ώλσ ΐνπιή κε 24 Βιιελνθχπξηνη θαη 24 Ονπξθνθχπξηνη γεξνπζηαζηέο Ζάησ ΐνπιή κε πνζφζησζε ζπκκεηνρήο 67:33. Λη Ονπξθνθχπξηνη δειαδή λα είλαη ην 1/3Ξπκκεηνρηθφ βέην ζηελ Ζάησ ΐνπιή. Αελ ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αλ δελ έρνπλ ηελ ζηήξημε ηνπ 1/4 ησλ Ονπξθνθχπξησλ βνπιεπηψλ. Ξεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ εθινγή ησλ βνπιεπηψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε

ε

εζσηεξηθή

ηζαγέλεηα

ησλ

θξαηηδίσλ.

Αειαδή,

Βιιελνθχπξηνη θάηνηθνη ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ θξαηηδίνπ δελ ζα ςεθίδνπλ, αλ δελ έρνπλ θαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή ππεθνφηεηα, θαη ην αληίζηξνθν. Οα θξαηίδηα ζα έρνπλ θαη εζσηεξηθή ηζαγέλεηα, θάηη πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα εθινγή ζηελ Ζάησ ΐνπιή. Δ ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά δήηεζε λα αλήθεη ζηα θξαηίδηα ε ηδηνθηεζία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ιηκαληψλ. Γήηεζε νπζηαζηηθά δχν θεληξηθέο

85


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηξάπεδεο, δηπιέο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ζέκαηα νηθνλνκίαο θαη εξγαζίαο, εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο απφ ηα θξαηίδηα θαη δηπιή εθπξνζψπεζε ζηελ ΒΒ. 10ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα- Ραιάη (25.11.2008) Ξηε ζπλάληεζή ηνπο απηή, νη θ. Ρξηζηφθηαο θαη Θερκέη Ώιί Οαιάη, ζπκθψλεζαλ σο πξνο ην ηη ζπληζηά νκνζπνλδηαθφ αδίθεκα θαη άξρηζαλ

ηε

ζπδήηεζε

πάλσ

ζην

ζέκα

ηεο

Λκνζπνλδηαθήο

Ώζηπλνκίαο, ηε δνκή θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. Αληίδξαζε Ραιάη γηα ηελ ππνγξαθή θνηλήο δηαθήξπμεο από ηνπο Σξηζηόθηα θαη Κεληβηέληεθ

Ξην κεηαμχ ζηελ ίδηα ζπλάληεζε ν Ο/θ εγέηεο Θερκέη Ώιί Οαιάη αλέγλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, γξαπηή δήισζή ηνπ κε ηελ νπνία επέθξηλε ηελ επίζθεςε ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο Αεκήηξε Ρξηζηφθηα ζηε Νσζία θαη ηελ ππνγξαθή θνηλήο δηαθήξπμεο απφ ηνπο Μξνέδξνπο ηεο Ζχπξνπ θαη ηεο Νσζίαο. Γηα ην ζέκα απηφ ν θ. Ρξηζηφθηαο δήισζε φηη είλαη θπξηαξρηθφ δηθαίσκα ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο «θαη λα ζπλερίζνπκε κέρξη ηε ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ, πνπ ε Λκφζπνλδε Βλσκέλε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία ζα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε δηάθνξα άιια θξάηε». Ξε ζρέζε κε ηε δήισζε ηνπ Ο/θ εγέηε γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηε Θφζρα, ν θ. Ρξηζηφθηαο είπε πσο «επεηδή ζα αθνχζεηε απφ ηνλ θ. Οαιάη πεγαίλνληαο ζηα θαηερφκελα φηη έρεη θάκεη κηα ζπγθεθξηκέλε δήισζε πνπ αθνξά ην ηαμίδη ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο ζηε Θφζρα θαη ηελ θνηλή δηαθήξπμε πνπ έρσ ππνγξάςεη κε ηνλ θ. Θεληβηέληεθ ζέισ λα δειψζσ φηη απνξξίπησ ηα φζα ν θ. Οαιάη απνδίδεη θαη θαηεγνξεί».

86


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λ

Μξφεδξνο

ηεο

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Αεκνθξαηίαο

ηφληζε,

παξάιιεια,

πσο

«δελ

πξφθεηηαη ζε θακίαλ απνιχησο πεξίπησζε λα δίλσ ινγαξηαζκφ ζηνλ θ. Οαιάη γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο θαη βεβαίσο θαη γηα ην δηθαίσκα ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο λα ππνγξάθεη ζπκθσλίεο θαη πξσηφθνιια κε εγέηεο θξαηψλ κνλίκσλ κειψλ ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ή θαη γεληθφηεξα».

12ε θαη 13ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα-Ραιάη (16.12.2008)-(22.12.2008) Ζαηά ηε 12ε ζπλάληεζε ησλ θ. Ρξηζηφθηα θαη Οαιάη ζπδεηήζεθε ην ζέκα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ εμνπζηψλ ηνπ νκφζπνλδνπ θξάηνπο. Μξηλ απφ ηε ζπλάληεζε, πνπ δηήξθεζε πάλσ απφ ηξεηο ψξεο, νη δχν εγέηεο είραλ ρσξηζηή ζπλάληεζε, πνπ δηήξθεζε κία ψξα. Ξηελ επξχηεξε ζπλάληεζε παξίζηαην θαη ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ γ.γ. Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ, ν νπνίνο δήισζε φηη ηα ίδηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζηελ επφκελε ζπλάληεζε -ηε 13επνπ ήηαλ θαη ε ηειεπηαία γηα ην 2008. Ζαη

κε

ηε

ζπλάληεζε

δηαπξαγκαηεχζεσλ. (θπβέξλεζε

θαη

Λη

απηή

έθιεηζε

ζπδεηήζεηο

δηακνηξαζκφο

ηεο

ν

γηα

πξψηνο ην

εμνπζίαο)

θχθινο

πξψην

ησλ

θεθάιαην

θξάηεζαλ

πέληε

νιφθιεξνπο κήλεο. ΋κσο δελ κπνξεί λα παξαγθσλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην θεθάιαην απηφ πεξηθιείεη ην κηζφ Ζππξηαθφ. Οα απνηειέζκαηα δελ ππήξμαλ κέρξη ηφηε εληππσζηαθά, νχηε φκσο θαη αδηέμνδα. Ππήξμαλ ζπγθιίζεηο ζε πνιιά ζέκαηα, φκσο ήηαλ φια δεπηεξεχνληα.

87


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Κεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο θάζεο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ Μνιπζέιηδε έθζεζε πξνο ηνλ γ.γ. ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ εηνίκαζε ν εηδηθφο ζχκβνπιφο ηνπ Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ, αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ησλ ζπλνκηιηψλ Ρξηζηφθηα Οαιάη, πνπ έιεμε ηελ Αεπηέξα, 22 Αεθεκβξίνπ. Οα Δλ. Βζλε θαη πξνζσπηθά ν θ. Ιηάνπλεξ δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλεμάξηεηα ηνπ ηη δήισλαλ δεκφζηα. Λη αμησκαηνχρνη ηνπ ΛΔΒ, πνπ είλαη ελεξγά αλακηγκέλνη ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπλνκηιηψλ, πξνβιεκαηίδνληαλ φρη ηφζν κε ηνπο ξπζκνχο, ζηνπο νπνίνπο θηλνχληαλ νη ζπλνκηιίεο -απηνχο ηνπο βξήθαλ κάιινλ ηθαλνπνηεηηθνχο ιφγσ ησλ δχζθνισλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ -φζν γηα ην ράζκα ησλ ζέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ. Βπηπιένλ, ν Ιηάνπλεξ έδεημε φηη επηζπκεί λα έρεη αλαβαζκηζκέλν ξφιν, ψζηε λα κπνξεί λα ππνβάιεη πξνηάζεηο ή ηδέεο γηα γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ. Σζηφζν, ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά δελ θάλεθε δηαηεζεηκέλε λα δψζεη ζηνλ Ιηάνπλεξ ξφιν πνπ λα εθιεθζεί σο επηδηαηηεζία, δηφηη έρεη πηθξάλ πείξαλ απφ ηελ επηδηαηηεζία ηνπ Ζφθη Ώλάλ. Μάλησο, ηα Δλ. Βζλε απνθάζηζαλ λα επηδηψμνπλ θάπνην ξφιν ζηε λέα θαη ζεκαληηθφηεξε θάζε ησλ ζπλνκηιηψλ Ρξηζηφθηα - Οαιάη, πνπ άξρηζαλ ζηηο 5 Εαλνπαξίνπ. Λ πξφεδξνο Ρξηζηφθηαο δήισζε φηη ζα επηκέλεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζεκεηψλνληαο φηη ζα ήηαλ ην θαιχηεξν δψξν ζηελ Ονπξθία, εάλ ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά απνρσξνχζε απφ ην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ. Βπεζήκαλε κάιηζηα φηη ε Ονπξθία είλαη πηζαλφ λα πξνθαιεί ηε δηθή καο πιεπξά λα εγθαηαιείςεη ηηο ζπλνκηιίεο. Βπίζεο πξφζζεζε φηη ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά έρεη πείζεη ηνλ δηεζλή παξάγνληα φηη ζέιεη ιχζε φρη ράξηλ ηεο ιχζεο, αιιά ζα ζηεξίδεηαη ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζηα ςεθίζκαηα ησλ Δλ. Βζλψλ, ζηηο ζπκθσλίεο πςεινχ 88


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

επηπέδνπ, ιχζε δηδσληθήο δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο κε πνιηηηθή ηζφηεηα, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ςεθίζκαηα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ. Οφληζε δε, φηη ην Ζππξηαθφ ζα ην ιχζνπλ νη ίδηνη νη Ζχπξηνη κε ηε βνήζεηα ηνπ ΛΔΒ θαη ηεο Β.Β, δηεπθξηλίδνληαο φηη «ε εκπινθή ησλ Βπξσπαίσλ ζα έξζεη ζηελ πνξεία». 14ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα- Ραιάη (5.1.2009) Λη ζπλνκηιίεο Ρξηζηφθηα - Οαιάη μεθίλεζαλ 5.1.2009, χζηεξα απφ αλάπαπια

15

εκεξψλ,

ιφγσ

ησλ

γηνξηψλ.

Ον

ζέκα

ηεο

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εμνπζηψλ μαλαζπδεηήζεθε θαη επαλαιήθζεθε θαη ζηελ επφκελε ζπλάληεζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην θεθάιαην απηφ έθιεηζε. Οα ζεηηθά κπήθαλ ζε έλα θαιάζη θαη ηα αξλεηηθά ζε άιιν, γηα λα επαλαζπδεηεζνχλ

ζε

κειινληηθφ

ζηάδην,

ζην

πιαίζην

κηαο

γεληθφηεξεο ζπδήηεζεο πνπ εληάζζεηαη ζηε θάζε ηνπ «πάξε-δψζε». Μφηε ζα έξζεη ε θάζε απηή θαλέλαο δελ γλσξίδεη, νχηε νη ίδηνη νη ζπλνκηιεηέο νχηε θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπ ΛΔΒ, Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ θαη Οαγηέ Θπξνπθ Γεξηρνχλ, πνπ παξίζηαληαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 18ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα -Ραιάη (3.2.2009) Ξην δχζθνιν θεθάιαην ηνπ πεξηνπζηαθνχ επηθεληξψζεθε ε 18ε ζηε ζεηξά, ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ζχπξνπ, Αεκήηξε Ρξηζηφθηα, κε ηνλ Ονπξθνθχπξην εγέηε, Θερκέη ζεσξείηαη

έλα

απφ

ηα

πην

Ώιί Οαιάη.

δχζθνια

θεθάιαηα

Ον πεξηνπζηαθφ ηεο

απεπζείαο

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ δχν εγεηψλ, θαζψο νη αξρηθέο ζέζεηο απέρνπλ πνιχ, ελψ είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη ήδε θνξηηζζεί, χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο δηνίθεζεο λα εθπνηήζεη ειιελνθππξηαθέο πεξηνπζίεο ζηα Ζαηερφκελα. Λη δχν εγέηεο ζπκθψλεζαλ επί ηεο αξρήο φηη ε ξχζκηζε ησλ πεξηνπζηψλ

ζα

γίλεη

ζηε

βάζε

ελφο

κηθηνχ

ζπζηήκαηνο 89


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

απνθαηάζηαζεο, αληαιιαγήο θαη απνδεκίσζεο. ΋κσο, δηαθψλεζαλ ζηελ ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ. Λ Ρξηζηφθηαο δήηεζε ηνλ πξψην ιφγν λα ηνλ έρεη ν λφκηκνο ηδηνθηήηεο, κε βάζε ηνπο ηίηινπο ηνπ 1974, ελψ ν Οαιάη, ν ζεκεξηλφο ρξήζηεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμαλ αλαπηχμεηο ζε ειιελνθππξηαθέο πεξηνπζίεο. Βπηπιένλ ε ζέζε ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο είλαη ππέξ ηεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο ζηελ πεξηνπζία θαη επηινγήο ηνπ θάζε πνιίηε ζην πψο ζα ηελ αμηνπνηήζεη, ελψ ε ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά έρεη δηαηππψζεη ηε ζέζε φηη ζα πξέπεη ην δήηεκα λα δηεπζεηεζεί κε απνδεκηψζεηο θαη αληαιιαγέο. Ώκέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο, ν θ. Ρξηζηφθηαο, απαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ην πψο απηή πήγε, πεξηνξίζζεθε λα δειψζεη «φπσο ζπλήζσο, ζπλερίδνπκε». Λ εηδηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ ΛΔΒ ζηελ Ζχπξν, Οαγηέ Θπξνπθ Γεξηρνχλ, αλέθεξε φηη ζηε ρζεζηλή ζπλάληεζε νη δχν εγέηεο θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο πάλσ ζηηο ζέζεηο πνπ είρε παξνπζηάζεη ε αληίζεζε πιεπξά ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε. «Βίραλ έλα θαιφ γχξν ζπδεηήζεσλ, νπζηαζηηθή ζπδήηεζε πάλσ ζην πεξηνπζηαθφ», αλέθεξε. Ξηελ επφκελε ζπλάληεζε ζα είλαη παξψλ θαη ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ ΛΔΒ γηα ην Ζππξηαθφ, Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ. Βλ ησ κεηαμχ, ηελ ίδηα ζηηγκή έθηαζε ζηα Ζαηερφκελα ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο Ονπξθίαο, Ώιί Θπακπαηζάλ, ν νπνίνο είρεη επαθέο κε ηελ ηνπξθνθππξηαθή εγεζία, ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο

ηεο

δηαπξαγκάηεπζεο

ζην

Ζππξηαθφ.

Δ

επίζθεςε

Θπακπαηζάλ ζηα Ζαηερφκελα εθηηκάηαη φηη έγηλε θαη ελφςεη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο άθημεο, ζηε Ηεπθσζία, ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηεχξπλζε επηηξφπνπ ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο, Λιη Νελ.

90


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξξώην ξόιν ζην Θππξηαθό επηζπκνύλ νη Βξεηαλνί Βλεξγφ αλάκεημε ζην Ζππξηαθφ, επηρείξεζαλ θαη νη ΐξεηαλνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Δλ. Βζλψλ θαη ησλ Ώκεξηθαλψλ, νη νπνίνη ζην ηφηε ζηάδην δελ επηζπκνχζαλ άκεζα αλάκεημε θαζφηη δελ έηρε αθφκε ζπζηαζεί ε νκάδα Ζππξηαθνχ ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη. Γη' απηφ νη Άγγινη αλέιαβαλ λα θαιχςνπλ ην θελφ ηεο πξνζσξηλήο ακεξηθαληθήο απνπζίαο. Δ πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΐξεηαλίαο Ζαξνιάηλ Φιηλη, πνπ βξέζεθε ζηε Ηεπθσζία, είρε επαθέο κε ηηο δχν πιεπξέο, ελψ πξνέδξεπζε ζχζθεςεο ζηελ νπνία παξίζηαην νη ΐξεηαλνί πξέζβεηο ζηε Ηεπθσζία, ηελ Ώζήλα θαη ηελ Ώγθπξα. Ον Ηνλδίλν επηρείξεζε λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη πξνηίζεηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηά ηε ιεπηή απηή πεξίνδν θαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ βξίζθεηαη ζε ζηελή επαθή κε ηα Δλ. Βζλε, ηελ Λπάζηγθηνλ θαη ηηο ΐξπμέιιεο. Ξιάλν γηα ππνγξαθέο κέζα ζηνλ Λνέκβξην Ξε άηππν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πνξεία ησλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ Ρξηζηφθηα θαη Οαιάη ζπκθψλεζαλ φια ηα κέξε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β.Β., κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κνλνγξαθήο ζπκθσλίαο ηνλ εξρφκελν Ινέκβξην, πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο ηεο Ονπξθίαο, ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Ρξηζηφθηαο θαη Οαιάη θέξνληαη λα έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε άηππν ρξνλνδηάγξακκα, κε ζηφρν λα κνλνγξαθεί ζπκθσλία ηνλ εξρφκελν Ινέκβξην. Ξχκθσλα

κε

πιεξνθνξίεο

,

έρεη

θαηαξηηζηεί

ε

αηδέληα

ησλ

ζπλαληήζεσλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ Ζππξηαθνχ, κέρξη θαη ηνλ Ώπξίιην, φηαλ αλακέλεηαη φηη ζα νινθιεξσζεί ν πξψηνο γχξνο ησλ

91


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπλνκηιηψλ. Ώθνινχζσο ζα αξρίζεη ν δεχηεξνο γχξνο ηνπ «πάξε δψζε», φπνπ ζα επηδησρζεί ε γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ, ελψ ζ' έλαλ ηξίην θαη εληαηηθφ γχξν ζα επηδησρζεί ην ηειηθφ θιείζηκν φισλ ησλ εθθξεκνηήησλ. Δδε ηα Δλσκέλα Βζλε έρνπλ αλαζέζεη ζε εκπεηξνγλψκνλεο ηελ θαηάξηηζε

ελαιιαθηηθψλ

πξνηάζεσλ

γηα

φιεο

ηηο

πηπρέο

ηνπ

θεθαιαίνπ ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ ηεο εμνπζίαο, φπνπ παξακέλνπλ δηαθσλίεο. Λ εηδηθφο απεζηαικέλνο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα

Ώιεμάληεξ

Ιηάνπλεξ

ζπγθξνηεί

δηθή

ηνπ

νκάδα

ζπκβνχισλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ Ζππξηαθνχ. Κπαξόδν, Οελ Βμάιινπ, ε Β.Β. πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο γηα ην Ζππξηαθφ, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Γνδέ Θπαξφδν θαη ηε ζπληνλίδεη ν επίηξνπνο γηα ηε Αηεχξπλζε Λιη Νελ. Δ νκάδα απηή ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ζρέδην πξφηαζεο ηεο Ζνκηζηφλ, ζην νπνίν ζα ελζσκαηψλνληαη νη πξφλνηεο ηεο ιχζεο ζην Μξσηφθνιιν, ελψ ζα βνεζήζεη γηα ηε ξχζκηζε ησλ κεηαβαηηθψλ

δηεπζεηήζεσλ

εθαξκνγήο

ηνπ

θεθηεκέλνπ

ζηε

κειινληηθή ηνπξθνθππξηαθή ζπληζηψζα πνιηηεία. Λ Λιη Νελ μαλά ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ηελ Ζχπξν γηα λα κεηαθέξεη ζην λεζί ην ελδηαθέξνλ ηεο Β.Β. γηα ηελ επαλέλσζε ηεο ρψξαο. Ξε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Financial Times» ν Λιη Νελ είπε φηη «είλαη ξεαιηζηηθφ λα ππνζέζεη θαλείο φηη ε εληαηηθή θάζε ησλ ζπλνκηιηψλ ζα δηεμαρζεί κεηαμχ Ώπξηιίνπ θαη θζηλνπψξνπ». Θεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςήο ηνπ δήισζε φηη είλαη ξεαιηζηηθή εμέιημε κηα ζπκθσλία απηφλ ην ρξφλν θαη δηαβεβαίσζε φηη ε ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Δ Β.Β. ελδηαθέξεηαη δσεξά γηα ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ ην νπνίν ηαιαλίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Ονπξθία. Ώλεμαξηήησο ηνπ πψο ζα 92


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εμειηρζεί ε εληαμηαθή πνξεία ηεο Ονπξθίαο, ε Β.Β. ηε ζεσξεί ζηξαηεγηθφ εηαίξν, ηδηαηηέξσο ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Θε ή ρσξίο πιήξε έληαμε ηεο Ονπξθίαο, ην άιπην ηνπ Ζππξηαθνχ ζα είλαη έλαο δηαξθήο πνλνθέθαινο γηα ηελ Βπξψπε. Ξξνο ξήμε, αλ... Ξχκθσλα κε θνηλνηηθή πεγή πνπ επηθαιέζζεθε ε «Financial Times», κφλν

κηα

ιχζε

κπνξεί

λα

πξνιάβεη

κηα

ζνβαξή

ξήμε

ζηηο

επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ζα ηεζεί μαλά ην δήηεκα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ιηκαληψλ θαη ησλ αεξνδξνκίσλ γηα ηα θππξηαθά πινία θαη αεξνπιάλα. 21ε ζπλάληεζε Σξηζηόθηα Ραιάη (5.3.2009) Ρξηζηφθηαο - Οαιάη θιείλνπλ πεξηνπζηαθφ θαη αλνίγνπλ νηθνλνκία Β.Β. Ξηελ

21ε ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ Ρξηζηφθηα κε ηνλ Θερκέη Ώιί

Οαιάη ζπλερίζηεθε ε ζπδήηεζε πάλσ ζην πεξηνπζηαθφ. Ον θεθάιαην απηφ, πάλσ ζην νπνίν ππήξμαλ κεγάιεο δηαθνξέο, απνθαζίζηεθε λα ηεζεί ζην πεξηζψξην θαη λα έξζεη πξνο ζπδήηεζε ην θεθάιαην «Βπξσπατθή Βλσζε - Ληθνλνκία». Ζαη επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο δηφηη ε ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά δεηεί πνιιέο απνθιίζεηο απφ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Δλ θαηαθιείδη Θπνξεί νη θαξπνί ησλ εληαηηθψλ ζπλνκηιηψλ Ρξηζηφθηα – Οαιάη λα είλαη

πξνο

ην

παξφλ

κάιινλ

πεληρξνί,

αιιά

εκπιεθφκελνη

δηπισκαηηθνί θχθινη δελ είλαη απαηζηφδνμνη. Ξχκθσλα κε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, ε Γξακκαηεία ηνπ ΛΔΒ ζεσξεί φηη ε νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε ζα αξρίζεη κεηά ηνλ Ώπξίιην, φηαλ νη δχν πιεπξέο

93


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζα θιεζνχλ λα γεθπξψζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ Ζππξηαθνχ. Λ εηδηθφο απεζηαικέλνο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ ζηελ Ζχπξν, Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ, θαη νη βνεζνί ηνπ επεμεξγάδνληαη

ελαιιαθηηθέο

ζπκβηβαζηηθέο

θφξκνπιεο

γηα

ηα

ζεκεία δηαθσλίαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ. Μξφζεζή ηνπο

είλαη

ν

δεχηεξνο

θχθινο

ησλ

ζπλνκηιηψλ λα έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κέρξη ηνλ Αεθέκβξην. Ον άηππν απηφ ρξνλνδηάγξακκα ζπλαξηάηαη απνιχησο κε ηελ εθθξεκφηεηα

πνπ

ππάξρεη

ζηηο

επξσηνπξθηθέο

ζρέζεηο.

Ππελζπκίδνπκε φηη ε Άγθπξα έρεη ππνγξάςεη, αιιά αξλείηαη λα εθαξκφζεη ην πξσηφθνιιν ηεισλεηαθήο ζχλδεζεο κε ηελ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία. Ον δήηεκα εηέζε ζηνπο θφιπνπο ηεο Β.Β. φηαλ ζπδεηήζεθε

ε

έλαξμε

ησλ

εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

ηεο

Ονπξθίαο. Ζ αλάκεημε ηεο Θνκηζηόλ Οφηε,

νη

Βπξσπαίνη

είραλ

πηέζεη

αζθπθηηθά

ηε

Ηεπθσζία

λα

ζπκθσλήζεη ζην λα δνζεί ζηελ Ώγθπξα κία γελλαηφδσξε πξνζεζκία κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. Μαξ‟ φηη ε άξλεζή ηεο απεηιεί λα κπινθάξεη ηελ εληαμηαθή ηεο πνξεία, φια δείρλνπλ φηη δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα αλνίμεη ηα αεξνδξφκηα θαη ηα ιηκάληα ηεο ζηα θππξηαθά αεξνπιάλα θαη πινία κέρξη ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο.

94


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ον πξφβιεκα ην έρνπλ νη Ονχξθνη, αιιά ε θπβέξλεζε Βξληνγάλ ειπίδεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο Ρξηζηφθηα – Οαιάη ζα έρνπλ νδεγήζεη κέρξη ηνλ εξρφκελν Αεθέκβξην ζε κηα βνιηθή γηα ηελ Άγθπξα ζπκθσλία επίιπζεο ηνπ Ζππξηαθνχ, ε νπνία πνιηηηθά ζα άξεη ην εκπφδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξσηνθφιινπ. Βάλ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφ, ειπίδεη πσο ε Β.Β. ζα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία. Ξην

παηρλίδη

ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

Ρξηζηφθηα

Οαιάη

έρεη

εκπιαθεί εκκέζσο θαη ε Ζνκηζηφλ, κέζσ ηνπ επηηξφπνπ γηα ηε δηεχξπλζε. Λ Λιη Νελ πνπ επηζθέθζεθε πξν θαηξνχ ηελ Ζχπξν δήισζε φηη είλαη ξεαιηζηηθή ε εθηίκεζε πσο κπνξεί λα πξνθχςεη ιχζε πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο. Δ αλάκεημε ηεο Ζνκηζηφλ είλαη αλαγθαία, δεδνκέλνπ φηη νη φπνηεο ξπζκίζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Ξηελ πξάμε, φκσο, δελ είλαη απηή ε πξνζπάζεηα ηνπιάρηζηνλ ηεο νκάδαο ηνπ ελ ιφγσ επηηξφπνπ. Βπηδηψθεη κία ιχζε γηα λα απαιιάμεη ηηο επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο απφ ην αγθάζη ηνπ Ζππξηαθνχ. Βίλαη έηνηκε λα δερζεί παξεθθιίζεηο απφ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, επεηδή ζεσξεί φηη κφλν κία ηέηνηα ιχζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Ώγθπξα.

95


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ππελζπκίδνπκε φηη ην θζηλφπσξν ν Ώιεμάληεξ Ιηάνπλεξ είρε δειψζεη πσο ε ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ κπνξεί θαη λα απνθιίλεη απφ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν! Ξ‟ φ,ηη αθνξά ζηνπο αξκνδίνπο ηεο Ζνκηζηφλ, ε πξφζεζή ηνπο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Γαλ Ζξηζηφθ Φηινξί (ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Λιη Νελ θαη αξκφδηνο γηα ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο Ονπξθίαο) δήηεζε απφ ηελ Βπηηξνπή Βμσηεξηθψλ ηεο Βπξσβνπιήο λα δηαγξάςεη απφ ηελ έθζεζε γηα ηηο επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο κία αλαθνξά, πνπ απνηειεί ην άιθα–βήηα ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. Μην ζπγθεθξηκέλα, δήηεζε λα δηαγξαθεί ην ζεκείν φηη ε εθαξκνγή ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ (δηαθίλεζεο, εγθαηάζηαζεο, εξγαζίαο θη απφθηεζεο πεξηνπζίαο) πξέπεη λα είλαη βαζηθφο φξνο ηεο ιχζεο ηνπ Ζππξηαθνχ. Δ

κε

αληίδξαζε

ηεο

Ηεπθσζίαο

ζηέιλεη

ιάζνο

κήλπκα

θαη

ηξνθνδνηεί ηηο παξαζθεληαθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη δνζεί ζηελ Ώγθπξα ζηελ θαζφινπ απίζαλε πεξίπησζε

πνπ

νη

δηαπξαγκαηεχζεηο

Ρξηζηφθηα

Οαιάη

δελ

θαηαιήμνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Ξ‟ απηέο ηηο δηεξγαζίεο πξσηαγσληζηνχλ νη θπβεξλήζεηο, πνπ επηδηψθνπλ ηελ έληαμε ηεο Ονπξθίαο, αθνινπζψληαο ηελ πάγηα ακεξηθαληθή πνιηηηθή. Δ πξνζπάζεηα απηή δελ ζα είρε ηχρε εάλ είρε απέλαληί ηεο ηηο ρψξεο πνπ είλαη απφ πνιχ επηθπιαθηηθέο έσο αξλεηηθέο ζην ελδερφκελν πιήξνπο έληαμεο ηεο Ονπξθίαο. Ώπηέο νη ρψξεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θάπνην είδνο εηδηθήο ζρέζεο ηεο Β.Β. κε ηελ Ώγθπξα θαη εμ απηνχ είλαη ακθίζπκεο απέλαληί ηεο. Βίλαη αιήζεηα φηη θάπνηα ζηηγκή θιεξηάξηζαλ κε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Ζππξηαθφ ζαλ κνριφ γηα λα εθηξέςνπλ ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο γείηνλνο πξνο ηελ εηδηθή ζρέζε, αιιά δελ θαίλεηαη πσο επηιέγνπλ απηή ηελ ηαθηηθή. Βηζη θη αιιηψο, ε

96


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεηαζέζεη γηα ην άδειν κέιινλ θάζε ηδέα γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε. Δ Ονπξθία, πάλησο, αλαγλσξίδεηαη θη απ‟ απηέο ηηο ρψξεο ζαλ θφκβνο ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε θαη σο θεληξηθφο δηπισκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ Ζαχθαζν θαη ζηε Θέζε Ώλαηνιή. Δθινγέο ζηα Θαηερόκελα Βλαο

δεχηεξνο

ιφγνο

πνπ ππάξρεη ζπνπδή γηα θιείζηκν

ηνπ

Ζππξηαθνχ είλαη φηη ηνλ Ώπξίιην 2010 ζα δηεμαρζνχλ πξνεδξηθέο εθινγέο ζηα Ζαηερφκελα. Λη βνπιεπηηθέο πνπ ζα δηεμαρζνχλ απηφ ηνλ Ώπξίιην –ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο– ζα αλαδείμνπλ ληθεηή ην εζληθηζηηθφ Ζφκκα Βζληθήο Βλφηεηαο, πνπ είρε ηδξχζεη ν Νανχθ Ιηελθηάο, αιιά απηφ δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Δ γξακκή ησλ Ονπξθνθππξίσλ, άιισζηε, ραξάζζεηαη ζηελ Ώγθπξα θαη φρη απφ ηελ εγεζία ηνπο. Λ Θερκέη Ώιί Οαιάη ην έρεη δειψζεη κε αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα. Οα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ φηη ε ηνπξθηθή πιεπξά ζέιεη ή ιχζε θνκκέλε θαη ξακκέλε ζηα κέηξα ηεο ή λαπάγην. Αελ πξφθεηηαη λα θάλεη πίζσ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ. Μξνο ην παξφλ, ν πξφεδξνο Ρξηζηφθηαο έρεη θάλεη παξαρσξήζεηο ρσξίο λα εμαζθαιίζεη αληαιιάγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη δπλαηή κία ζπκθσλία. Γη‟ απηφ θη απνθεχγεη λα αληηδξά ζηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο. Δ κφλε αληίδξαζή ηνπ ήηαλ ην πάγσκα ηνπ θεθαιαίνπ ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα, ιφγσ ησλ έκπξαθησλ ζηξαηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο Ονπξθίαο ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ θππξηαθή πθαινθξεπίδα (λνηίσο ηεο Θεγαινλήζνπ) γηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ. Γηαθνξεηηθή ζηάζε

97


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ θίλεζε απηή ηεο Ηεπθσζίαο πξνθάιεζε θχκα πηέζεσλ απφ ηελ Ζνκηζηφλ, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ απηή ηεξεί ηειείσο δηαθνξεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο Ξινβελίαο. Ππελζπκίδνπκε φηη ε κηθξή απηή ρψξα– κέινο κπιφθαξε κε βέην 11 θεθάιαηα (απφ ηα 33) ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Ζξναηίαο, επηθαινχκελε κία δηαθνξά ηεο γηα ηα κεηαμχ ηνπο ζαιάζζηα ζχλνξα. Βίλαη αμηνζεκείσην, κάιηζηα, φηη ε Ξινβελία δελ επηζπκεί νχηε ηελ παξαπνκπή ηεο δηαθνξάο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, θνβνχκελε φηη απηφ ζα δηθαηψζεη ηελ Ζξναηία. Βπηδεηθλχνληαο απνθαζηζηηθφηεηα,

νη

Ξινβέλνη

ππνρξέσζαλ

ηελ

Ζνκηζηφλ

λα

κεζνιαβήζεη γηα ηελ πνιηηηθή θαη φρη δηθαζηηθή δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο. Δ ζινβεληθή επίθιεζε εζληθνχ ζπκθέξνληνο γηα ην κπινθάξηζκα εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

θαη

ε

εθεθηηθή

αληίδξαζε

ηεο

Ζνκηζηφλ εθ ησλ πξαγκάησλ δεκηνπξγνχλ έλα πξνεγνχκελν. Δ Ηεπθσζία έρεη έλα πξφζζεην ηζρπξφ επηρείξεκα λα αζθήζεη βέην εάλ νη εηαίξνη ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Αεθεκβξίνπ επηρεηξήζνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία, πνπ νη ίδηνη έρνπλ δψζεη ζηελ Ώγθπξα γηα λα εθαξκφζεη ην πξσηφθνιιν γηα ηελ ηεισλεηαθή ζχλδεζε. Μνιχ πεξηζζφηεξν εάλ πξνηείλνπλ λα μεπαγψζνπλ ηα νθηψ θεθάιαηα, πνπ κε ζπιινγηθή απφθαζε έρνπλ παγψζεη. Ον θξίζηκν εξψηεκα είλαη εάλ ζα ππάξμεη ε αλαγθαία πνιηηηθή βνχιεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνέδξνπ Ρξηζηφθηα.

ΐΒΟΛ ΞΟΔΙ ΟΛΠΝΖΕΏ ΒΟΛΕΘΏΓΒΕ Δ ΖΠΜΝΛΞ Ον δηθαίσκα ηνπ βέην πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Ζχπξνο κπινθάξνληαο ην άλνηγκα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ελέξγεηα ζηηο εληαμηαθέο

δηαπξαγκαηεχζεηο

κεηαμχ

Βπξσπατθήο

Βλσζεο

θαη

Ονπξθίαο. 98


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Οηο πξνζέζεηο ηεο Ηεπθσζίαο επηβεβαίσζε κε δειψζεηο ηνπ ζηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα «Ρνπξηέη» ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Θάξθνο Ζππξηαλνχ, ζεκεηψλνληαο φηη ε ελέξγεηα απηή ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο δελ είλαη άζρεηε κε ηηο πξφζθαηεο πξνθιήζεηο εληφο ηεο Ώπνθιεηζηηθήο Ληθνλνκηθήο Γψλεο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. «Αελ κπνξνχκε λα ζπλαηλέζνπκε ζηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ελφο ζρεηηθνχ θεθαιαίνπ ελφζσ ππάξρνπλ απεηιέο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε

ησλ

θπξηαξρηθψλ

καο

δηθαησκάησλ

γηα

έξεπλεο

γηα

εληνπηζκφ θπζηθνχ πινχηνπ ζηε δηθή καο ΏΛΓ», ηφληζε ν θ. Ζππξηαλνχ.

ΒΚΕΞΣΙΛΠΙ ΖΠΜΝΕΏΖΛ ΘΒ ΒΙΟΏΚΕΏΖΒΞ ΟΛΠΝΖΕΏΞ

Ξε ιχζε κε «ηνπξθηθή ζθξαγίδα» κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ ρξφλνπ πξνζππέγξαςαλ ν ΞΒΐ, ε Λκνζπνλδία Βξγνδνηψλ θαη ΐηνκεράλσλ Ζχπξνπ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ηεο Ονπξθίαο (TUSIAD) θαη ησλ Ονπξθνθππξίσλ (ISAD) ζε θνηλή ζπλάληεζή ηνπο ζηε Ηεπθσζία, ζηηο 12 Θαξηίνπ. Ξην θνηλφ αλαθνηλσζέλ πνπ ζπλππέγξαςαλ φινη νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο εθθξάδνπλ «ηελ ειπίδα φηη νη ζπλερηδφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ εληαμηαθή

δηαδηθαζία

ηεο

Ονπξθίαο

ζηελ

Β.Β.,

θαζψο

θαη

νη

ζπλερηδφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ ηεο Ζχπξνπ, ζα ζπκβάινπλ λα επηηεπρζεί απηή ηε ρξνληά κηα απνδεθηή ιχζε ηνπ ρξνλίδνληνο πξνβιήκαηνο ζηελ Ζχπξν». Ξηε θαηλνκεληθψο «νπδέηεξε» απηή θνηλή δηαηχπσζε εμηζψλεηαη ε επίιπζε ηνπ Ζππξηαθνχ κε ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο Ονπξθίαο ζηελ Β.Β. θαη απνζησπάηαη ε δεζκεπηηθή ππνρξέσζε ηεο Ώγθπξαο ζηελ Β.Β. λα αλνίμεη ιηκέλεο θαη αεξνδξφκηά ηεο ζηελ θππξηαθή ζεκαία (Μξσηφθνιιν Ώγθπξαο). 99


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Ζαη'

απηφλ

ηνλ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηξφπν

νη

ειιεληθνί

θαη

ειιελνθππξηαθνί

επηρεηξεκαηηθνί θνξείο, ζχκθσλα κε ην θνηλφ αλαθνηλσζέλ ηεο ζπλάληεζήο ηνπο ζηε Ηεπθσζία, δείρλνπλ απνιχησο πξφζπκνη λα «δηεπθνιχλνπλ»

ηελ

Ώγθπξα

ζηελ

εληαμηαθή

πνξεία

ηεο

θαη

επηπξνζζέησο λα ηε «ζπλδξάκνπλ» ζηηο πηέζεηο πνπ αζθεί ψζηε ην θππξηαθφ πξφβιεκα λα έρεη ιπζεί κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ ρξφλνπ, πεξίνδν πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πιήξε επαλαμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο Ονπξθίαο ζηελ Β.Β., κε βάζε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Λη ηέζζεξηο νξγαληζκνί ππνγξάκκηζαλ φηη ην θίλεηξν γηα ηελ νηθνλνκηθή

αλάπηπμε

ηεο

εληαίαο

Ζχπξνπ

εμαξηάηαη

απφ

ηελ

νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ηεο λήζνπ. Θεσξνχλ φηη νπνηαδήπνηε επθαηξία επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα ραζεί θαη, ζπλεπψο, ελζαξξχλνπλ

Αεκήηξε

Ρξηζηφθηα

θαη

Θερκέη

Ώιί

Οαιάη,

λα

εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαηάιεμε ζε ζπκθσλία.

ΏΙΔΞΠΡΕΏ ΏΗΗΏ ΖΏΕ ΏΙΏΘΛΙΔ ΓΕΏ ΟΔΙ ΒΖΗΛΓΔ ΟΔΞ ΟΛΠΝΖΕΏΞ Βληνλεο αλεζπρίεο πξνθάιεζε ζηε Ηεπθσζία ε εθινγή ηεο Ονπξθίαο σο κέινπο ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. Οε δπζαξέζθεηά ηνπο εμέθξαζαλ ηφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη ηα θφκκαηα. Δ θππξηαθή θπβέξλεζε ηήξεζε κάιινλ ρακεινχο ηφλνπο απφ ηελ εθινγή ηεο Ονπξθίαο σο κε κνλίκνπ κέινπο ηνπ Ξ.Ώ. Βθηηκάηαη, σζηφζν, φηη ε Ζχπξνο θαη ην Ζππξηαθφ ζα επεξεαζηνχλ θαηά ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηελ εθινγή απηή, ελψ εθηηκάηαη φηη ζα επεξεαζηνχλ θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο Ρξηζηφθηα-Οαιάη. Λ πξφεδξνο Ρξηζηφθηαο ζρνιηάδνληαο ηελ εθινγή ηεο Ονπξθίαο ζην Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο είρε δειψζεη φηη «αζθαιψο δελ καο επραξηζηεί

100


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ην γεγνλφο φηη κηα ρψξα-κέινο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ πνπ θαηέρεη κέξνο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο θαη παξαβηάδεη ην δηεζλέο δίθαην θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, εμειέγε κέινο ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο». Βρεη εθιεγεί, φκσο, ζεκείσζε, θαη απηφ είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα. Γη'

απηφ, ζπλέρηζε, θαη ζα πξέπεη

λα δνχκε πψο θαη πφζν

παξεκβαίλνπκε πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, ψζηε ε Ονπξθία λα κελ απνηειεί

εκπφδην

ζηελ

έγθξηζε

ησλ

νπνησλδήπνηε

νξζψλ

βαζηζκέλσλ ζε αξρέο ςεθηζκάησλ ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ή ησλ νπνησλδήπνηε απνθάζεσλ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. Βκείο, είπε, ζα δξαζηεξηνπνηεζνχκε πεξηζζφηεξν. Βξσηεζείο εάλ απηή ε εμέιημε δίλεη πιενλέθηεκα ζηελ Ονπξθία γηα λα ζθιεξχλεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο ζε φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο ιχζεο ηνπ Ζππξηαθνχ, απάληεζε φηη δελ είλαη ηφζν απιφ γηα κηα ρψξα πνπ έρεη γίλεη κέινο ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο λα πξάμεη θάηη ηέηνην. Οα κέιε ηνπ Ξπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο, ηδηαίηεξα ηα κφληκα, ζπλέρηζε, θξνλψ φηη ζα απαηηήζνπλ απφ ηελ Ώγθπξα λα ηηκήζεη ηε λέα ηεο ηδηφηεηα θαη ζπλεπψο λα ηηκήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.

ΞΠΙΏΙΟΔΞΒΕΞ ΡΝΕΞΟΛΦΕΏ ΘΒ ΟΔΙ ΒΗΗΔΙΕΖΔ ΜΛΗΕΟΕΖΔ ΔΓΒΞΕΏ Δ ζηελή ζπλεξγαζία Ώζήλαο - Ηεπθσζίαο θαη ν δηαξθήο ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ επαλαβεβαηψζεθαλ ζηε ζπλάληεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Ζψζηα Ζαξακαλιή κε ηνλ πξφεδξν ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο Αεκήηξε Ρξηζηφθηα, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε επίζεκε επίζθεςε ζηε ρψξα καο, κεηά ηελ εθινγή ηνπ. Ξηε ζπλάληεζε

101


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

επηζεκάλζεθε

ε

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δπζκελήο

ζπγθπξία,

κε

θαηαγεγξακκέλε

ηελ

πξνθιεηηθή δηάζεζε ηεο Ονπξθίαο ζε Ώηγαίν θαη Ζχπξν. Λ θ. Ζαξακαλιήο, απεχζπλε ζαθή πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ Άγθπξα, επηζεκαίλνληαο

φηη

«κνλνκεξείο

ελέξγεηεο

ζηε

Ινηηναλαηνιηθή

Θεζφγεην, πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θάζε άιιν παξά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Ονπξθίαο κε ηα γεηηνληθά θξάηε - κέιε ηεο Β.Β., είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ίδηα ηελ επξσπατθή ηεο πνξεία». Λ θ. Ρξηζηφθηαο, αθνχ μεθαζάξηζε φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη αλεθηή νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο, αλέθεξε ηελ πηζαλφηεηα νη ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εμειηζζφκελε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην Ζππξηαθφ. «Βίλαη πηζαλφ λα ζέινπλ κε ηηο πξνθιήζεηο λα καο εμσζήζνπλ ζε ελέξγεηεο θπγήο απφ ην ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ. Αελ ζα ην επηηξέςνπκε», επηζήκαλε. Λ

πξσζππνπξγφο

θπβέξλεζεο

ζηε

επαλέιαβε δηαδηθαζία

ηελ ησλ

ππνζηήξημε απεπζείαο

ηεο

ειιεληθήο

δηαπξαγκαηεχζεσλ,

επηζεκαίλνληαο φηη απηέο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ κέρξη ηελ εμεχξεζε ιχζεο, ρσξίο ηερλεηά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη επηδηαηηεζίεο. Σο πξνο ην πιαίζην ιχζεο, ηφληζε φηη απηφ είλαη γλσζηφ θαη δεδνκέλν, κε βάζε ηα ςεθίζκαηα ηνπ ΛΔΒ θαη ηηο αμίεο ηεο Β.Β. θαη ζπκπεθσλεκέλε βάζε δηαπξαγκάηεπζεο ηε δηδσληθή, δηθνηλνηηθή νκνζπνλδία, κε πνιηηηθή ηζφηεηα, κία δηεζλή πξνζσπηθφηεηα, κία θπξηαξρία θαη κία ηζαγέλεηα. Ώθνχ αλέθεξε φηη ην πεξηερφκελν ηεο ιχζεο αθνξά άκεζα ηελ Β.Β., θαζψο ε Ζχπξνο είλαη κέινο ηεο Βλσζεο, επηζήκαλε φηη «νη φπνηεο εμαηξέζεηο απφ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν

ελδερνκέλσο

ζπκθσλεζνχλ,

ζα

πξέπεη

λα

είλαη

102


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πεξηνξηζκέλεο θαη πξνζσξηλέο». Ραξαθηήξηζε δε, «παξσρεκέλα» ηα φπνηα ζπζηήκαηα εγγπήζεσλ θαη κνλνκεξψλ επεκβάζεσλ. Λ πξφεδξνο ηεο Ζχπξνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ, δήισζε φηη δελ ππάξρεη «πιάλν ΐ» θαη πνιηηηθή «βιέπνληαο θαη θάλνληαο», αιιά άζθεζε ζπλεπνχο πνιηηηθήο κε βάζε ην «πιάλν Ώ», ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ. Λ ζηελφηεξνο ζπληνληζκφο Ώζήλαο - Ηεπθσζίαο, βξέζεθε ζην επίθεληξν θαη ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, κε ηνλ Ζχπξην νκφινγφ ηεο Θάξθν Ζππξηαλνχ. Μαξάιιεια, ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Ζχπξηνο πξφεδξνο κε ηνλ Μξφεδξν

ηεο

Αεκνθξαηίαο

Ζάξνιν

Μαπνχιηα

ζπδεηήζεθαλ

νη

εμειίμεηο ζηηο απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην Ζππξηαθφ. Οέινο, ν πξφεδξνο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο είρε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο κε ηε Γ.Γ ηεο ΖΒ ηνπ ΖΖΒ Ώιέθα Μαπαξήγα θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Ζνηλνβνπιεπηηθήο Λκάδαο ηνπ ΞΠΝΕΓΏ Ώιέθν Ώιαβάλν θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ ΗΏΛΞ Γ. Ζαξαηδαθέξε. Δ Ώιέθα Μαπαξήγα δήισζε ηε ζηήξημε ηνπ ΖΖΒ «ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο θππξηαθήο πξνεδξίαο γηα ηε δίθαηε ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ, κε βάζε ηηο γλσζηέο εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα απνθάζεηο ηνπ ΛΔΒ». Λ Ώιέθνο Ώιαβάλνο δήισζε φηη «πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε επηζεηηθφηεηα θαη ε πξνθιεηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Ονπξθίαο». Μξφζζεζε φηη «πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζην πεδίν ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο, παίξλνληαο ππ' φςηλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Ονπξθία ζηελ έληαμή ηεο ζηελ Βπξσπατθή Βλσζε.

103


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Πηε Ιεπθσζία ε Αιέθα Ξαπαξήγα Ισξίηεξα Ηεπθσζία βξέζεθε

ζηε ε

Γ.Γ ηεο ΖΒ ηνπ ΖΖΒ Ώιέθα Μαπαξήγα γηα επαθέο θαη ζπλνκηιίεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο. Ξε ζπλέληεπμή ηεο ζην ΖΠΜΒ ε θα Μαπαξήγα δελ έθξπςε ηελ απαηζηνδνμία ηεο γηα ηηο πξννπηηθέο ιχζεο ηνπ Ζππξηαθνχ, θπξίσο ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηεο Ώγθπξαο θαη ζεκείσζε φηη ην Ζππξηαθφ δελ αθνξά κφλν ηηο δπν θνηλφηεηεο, είλαη δηεζλέο πξφβιεκα εηζβνιήο θαη θαηνρήο, ελψ επαλέιαβε φηη ην απνηέιεζκα ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ δηεμάγνληαη απηή ηελ πεξίνδν εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ηηο ΔΜΏ, ε ΐξεηαλία, ην ΙΏΟΛ θαη ε ΒΒ. Ξηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο Αεκήηξε Ρξηζηφθηα έγηλε αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην Ζππξηαθφ. «Λη θαηξνί είλαη δχζθνινη γηα ηε ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ», επεζήκαλε θαη πξφζζεζε φηη κε ηε ιχζε «ζα πξέπεη Βιιελνθχπξηνη θαη Ονπξθνθχπξηνη λα δήζνπλ κνληαζκέλνη ζε κηα δηδσληθή νκνζπνλδία, κε εληαία θξαηηθή ππφζηαζε θαη παξνπζία δηεζλψο». Ππνζηήξημε φηη κε πξφεδξν ηνλ Αεκήηξε Ρξηζηφθηα, «ην Ζππξηαθφ βξίζθεηαη ζε απνιχησο αζθαιή ρέξηα», αιιά επεζήκαλε φηη γηα λα ππάξμεη ιχζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε δηεζλήο ζπγθπξία θαη λα ζέιεη θαη ε άιιε πιεπξά. «Θεσξνχκε» πξφζζεζε «φηη θαηαβάιινληαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο θαη κάιηζηα κέζα απφ ην δξφκν θαη ησλ δηκεξψλ ζπδεηήζεσλ θαη 104


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπλνκηιηψλ», επηζεκαίλνληαο φηη «μέξνπκε φηη ηα πξάγκαηα δελ εμαξηψληαη

κφλν

απφ

ηελ

πνιιή

δηάζεζε

ηεο

Ζππξηαθήο

Αεκνθξαηίαο, ηεο Ζππξηαθήο Μξνεδξίαο». Ξηε ζπλέρεηα ζπλαληήζεθε θαη

κε ην πξφεδξν ηεο Ζππξηαθήο

ΐνπιήο, Θάξην Ζαξνγηάλ, φπνπ ε θ. Μαπαξήγα επεζήκαλε φηη νη πηέζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο βάζε ηνπο ηηο απνθάζεηο ηνπ ΛΔΒ θαη ππελζχκηζε φηη ην Ζππξηαθφ είλαη πξφβιεκα εηζβνιήο θαη θαηνρήο «θαη φζα ρξφληα θη αλ έρνπλ πεξάζεη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο ηεο επίιπζήο ηνπ». Δ θ. Μαπαξήγα πξφζζεζε φηη ε Ζχπξνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλα νκφζπνλδν θξάηνο, ρσξίο εγγπήζεηο, «δελ κπνξεί λα ππάξρεη κηα ιχζε πνπ απφ ην παξάζπξν λα πεξλάεη ε δηρνηφκεζε». Δ Γ.Γ

ηεο ΖΒ ηνπ ΖΖΒ είπε φηη δπζηπρψο θαη νη ζχκκαρνη θαη ηεο

Βιιάδαο

θαη

ηεο

Ζχπξνπ

«δίλνπλ

κεγάιε

ζεκαζία

ζηε

γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Ονπξθίαο ζε κία πεξίνδν, πνπ πξνηάζζνληαη αγσγνί πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ππάξρνπλ νμχηαηνη αληαγσληζκνί αλάκεζα ζηνπο ζπκκάρνπο, θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο θξίζεο». ΦΣΞ ΞΟΕΞ ΘΒΝΒΞ ΟΔΞ ΒΕΞΐΛΗΔΞ ΞΟΔΙ ΖΠΜΝΛ Ιέν θσο ζηα γεγνλφηα ηνπ 1974 έξημαλ δχν λέα απνραξαθηεξηζκέλα έγγξαθα ηνπ Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, πνπ θαηαγξάθνπλ ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ηνπ Ρέλξη Ζίζηλγθεξ –ηφηε ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ θαη ζπκβνχινπ Βζληθήο Ώζθαιείαο– κε ηνλ ΐξεηαλφ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ, Οδέηκο Ζάιαραλ θαη ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Βιιάδνο, Ζσλζηαληίλν Ζαξακαλιή, ζηηο 22 Ενπιίνπ θαη 15 Ώπγνχζηνπ, αληηζηνίρσο.

105


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

20 Ιουλίου 1974. Σα τουρκικά στρατεύματα εισβάλουν στην Κύπρο

Λη ζπγθεθξηκέλεο ζπλνκηιίεο ζθηαγξαθνχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ Ζππξηαθνχ –φπσο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο απφ ηνλ Ώκεξηθαλφ ππνπξγφ

Βμσηεξηθψλ,

Βιιήλσλ

πξσηαγσληζηψλ,

ζαλ

ηνλ

αξρηεπίζθνπν Θαθάξην (κεηά ηνλ Ώηηίια 1) θαη ηνλ Ζαξακαλιή (κεηά ηνλ Ώηηίια 2)– ελψ εθζέηνπλ ηφζν ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο Ζίζηλγθεξ θαη Ζάιαραλ ζην δήηεκα, φζν θαη ηνλ ζπιινγηζκφ ησλ δχν αλδξψλ ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε έλα θνηλφ ζρέδην δξάζεο (ή κε δξάζεο). Οέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλνκηιία κε ηνλ Ζαξακαλιή, θαζψο θαλεξψλεη ηε ζζελαξή ζηάζε ηνπ Βιιελα πξσζππνπξγνχ απέλαληη ζηνλ Ζίζηλγθεξ, ζε κία ζπγθπξία ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην κέιινλ ηεο Ζχπξνπ. Ζαη νη δχν ζπλνκηιίεο εκπίπηνπλ ζε κία πεξίνδν κεηαβαηηθή θαη θαζνξηζηηθή: Δ ηιηγγηψδεο δηαδνρή ησλ εμειίμεσλ εθείλεο ηηο εκέξεο ζήκαηλε ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο ζηελ Ώζήλα, ην ζχληνκν πέξαζκα απφ ηελ εμνπζία –κε ηξαγηθή, γηα ηνλ ειιεληζκφ, θαηάιεμε– ηνπ δηθηάηνξα

Αεκήηξε

Εσαλλίδε

θαη

ηειηθά

ηελ

επάλνδν

ηεο

δεκνθξαηίαο ζηελ Βιιάδα, θαζψο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ηνπξθηθήο θαηάθηεζεο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ζχπξνπ.

106


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ον Ώξρείν Βζληθήο Ώζθαιείαο (National Security Archive) ζην Μαλεπηζηήκην Αεθεκβξίνπ,

Οδνξηδ ηηο

Λπάζηγθηνλ

ησλ

απνκαγλεηνθσλήζεηο

ΔΜΏ φισλ

εμέδσζε, ησλ

ζηηο

23

ηειεθσληθψλ

ζπλνκηιηψλ ηνπ Ζίζηλγθεξ, απφ ηα ρξφληα ηεο παληνδπλακίαο ηνπ ζηνλ Ηεπθφ Λίθν, επί πξνεδξίαο Ιίμνλ θαη Φνξλη. Οα ελ ιφγσ έγγξαθα δεκνζηεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην ζχλνιφ ηνπο θαη πξνζθέξνπλ κηα καηηά εθ ησλ έζσ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε. 15 Απγνύζηνπ 1974 Ρειεθσληθή ζπλνκηιία Θίζηλγθεξ θαη Θαξακαλιή

Λη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Γελεχεο άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ ζηηο 13 Ώπγνχζηνπ. Ον επφκελν πξσηλφ, ε Ονπξθία εμαπέιπζε ηε δεχηεξε θάζε ηεο εηζβνιήο ηεο, ε νπνία έθεξε ζηνλ έιεγρφ ηεο ην 37% ηεο Ζχπξνπ.

Οελ

επφκελε

εκέξα,

ν

Ζίζηλγθεξ

ηειεθψλεζε

ζηνλ

Ζαξακαλιή, εγέηε πιένλ ηεο λέαο πνιηηηθήο εγεζίαο, γηα λα ηνλ πιεξνθνξήζεη φηη ε Ώγθπξα ζα ζηακαηνχζε ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηελ επφκελε κέξα θαη «ζα ηνπο δεζκεχζνπκε ζε απηήλ ηελ ππφζρεζε». Λ Ζαξακαλιήο πζηεξνχζε ζε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ψζηε λα εκπιαθεί ζε πφιεκν κε ηελ Ονπξθία, ην νπνίν ήηαλ ε πξνηίκεζή ηνπ, θαη ήηαλ πξνθαλέο φηη ε Λπάζηγθηνλ δελ επξφθεηην λα πξνζπαζήζεη λα αληηζηξέςεη ηηο ηνπξθηθέο θαηαπαηήζεηο. Λ πξσζππνπξγφο είδε ηα ιφγηα ηνπ Ζίζηλγθεξ πεξί «θηιίαο πξνο ηελ Βιιάδα» σο «ιίγν αξγά», ππνζηεξίδνληαο φηη «εζείο (Ζίζηλγθεξ) πξέπεη λα θάλεηε θάηη παξαπάλσ απφ ην λα δψζεηε ζπκβνπιέο ζηνπο Ονχξθνπο». Λ Ζίζηλγθεξ, πάλησο, δελ είρε θαη πνιιή ζπκπφλνηα γηα ηελ ειιεληθή εγεζία επεηδή πίζηεπε φηη είραλ απνηχρεη λα θάλνπλ ηνπο ζπκβηβαζκνχο, ηνπο νπνίνπο απηφο ζεσξνχζε απαξαίηεηνπο ψζηε λα θαηεπλαζηνχλ νη Ονχξθνη. 22 Ηνπιίνπ 1974

107


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζ ζπλδηάιεμε ησλ ππ. Δμσηεξηθώλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηώλ – Βξεηαλίαο

Λη επηθνηλσλίεο ΔΜΏ – Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ απμήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζηελ Ζχπξν. Θέινληαο λα απνθχγεη ηελ αληηπαξάζεζε κε ηε ρνχληα ζηελ Βιιάδα, ε νπνία είρε νξγαλψζεη ην πξαμηθφπεκα ηεο 18εο Ενπιίνπ 1974 ελαληίνλ ηνπ Θαθαξίνπ, ν Ζίζηλγθεξ αληεηίζεην ζην λα ηνπο αζθήζεη ηελ νπνηαδήπνηε πίεζε. Λπσο είρε εμεγήζεη ζηελ νκάδα ηνπ γηα ηελ Ζχπξν, ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, «ην λα επηρεηξήζνπκε λα αλαηξέςνπκε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο ςπρέο καο θαη λα θέξνπκε ηνλ Θαθάξην πίζσ, είλαη έλα πνιχ πςειφ ηίκεκα γηα λα πιεξψζνπκε». Δ Ονπξθία εηζέβαιε ζηελ Ζχπξν ζηηο 20 Ενπιίνπ θαη δχν κέξεο αξγφηεξα, ηελ εκέξα πνπ ε δηθηαηνξία ζηελ Βιιάδα έπεζε, ζηηο 22 Ενπιίνπ, ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ Οδέηκο Ζάιαραλ θαη ν Ζίζηλγθεξ ζπδήηεζαλ ηηο εμειίμεηο. Ζαη νη δχν ζπκθψλεζαλ φηη ν Ιίθνο Ξακςψλ, ηνλ νπνίνλ ε ρνχληα ζηελ Βιιάδα εγθαηέζηεζε γηα λα θπβεξλήζεη ην λεζί, έπξεπε λα θχγεη, εμαηηίαο ηνπ ξφινπ πνπ έπαημε ζην λα πξνθαιέζεη ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, αιιά ε θαηάξξεπζε ηεο ρνχληαο έζεζε ηνλ Ξακςψλ γξήγνξα εθηφο εμνπζίαο. Λπφηε, ην ρσξαηφ ζρεηηθά κε ηνλ Ζίζηλγθεξ λα είλαη «αηζρξφο» ζηνλ Ξακςψλ, ήηαλ άζρεην. Ώπιψο ν Ζάιαραλ θαη ν Ζίζηλγθεξ είραλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ηνλ Ζάιαραλ λα δειψλεη φηη ν Θαθάξηνο, αλ θαη θαζαηξεκέλνο, ήηαλ ν «λφκηκνο πξφεδξνο», ελψ ν Ζίζηλγθεξ πηνζέηεζε κηα ζηάζε «κε δέζκεπζεο». Λ Ζίζηλγθεξ ήζειε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην πξφβιεκα ηεο Ζχπξνπ θαη δελ ήζειε λα ππνζηεξίμεη ηνλ Θαθάξην, ηνλ νπνίνλ είρε δεη σο αλεμάξηεην ππέξ ηνπ δεφληνο. Μαξφιν πνπ ε ζπδήηεζε ήηαλ θηιηθή, ν Ζίζηλγθεξ δήισζε αξγφηεξα φηη «βαζηθά, ν Ζάιαραλ ηα έθαλε ζάιαζζα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα» κε ην λα κελ πηέζεη ηνπο Βιιελεο λα είλαη πην εμππεξεηηθνί απέλαληη ζηελ Ονπξθία.

108


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΦΝΏΓΘΛΞ ΞΟΔ ΗΒΔΗΏΞΕΏ ΜΒΝΕΛΠΞΕΣΙ ΞΟΏ ΖΏΟΒΡΛΘΒΙΏ Βηθνζηπέληε κεηά

ηελ

ηνπ

ρξφληα αλαθήξπμε

ςεπδνθξάηνπο

ζηελ

Ζχπξν

δχλαηαη

λα ζέζεη

ηειφο ζηε

ιεειαζία

ησλ

ειιελνθππξηαθψλ πεξηνπζηψλ ε ηζηνξηθή εηζήγεζε ηεο γεληθήο εηζαγγειέσο ηνπ Βπξσπατθνχ Αηθαζηεξίνπ πνπ δήηεζε ηελ εθαξκνγή απφ

ηε

βξεηαληθή

Αηθαηνζχλε

θαηαδηθαζηηθήο

απφθαζεο

ηεο

αληίζηνηρεο θππξηαθήο ζε ππφζεζε αγνξάο αθηλήηνπ απφ ΐξεηαλνχο ζηα θαηερφκελα. Ον δήηεκα αθνξνχζε ηελ αγνξά θηήκαηνο ζην ρσξηφ

Ηάπηζνο

θνληά

ζηελ

Ζπξήλεηα

απφ

δεχγνο

ΐξεηαλψλ

ζπληαμηνχρσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αλέγεηξαλ εμνρηθφ. Λκσο ην νηθφπεδν

αλήθε

πξηλ

απφ

ηελ

εηζβνιή

ζηνλ

Βιιελνθχπξην

πξφζθπγα, αξρηηέθηνλα Θειέηε Ώπνζηνιίδε, ν νπνίνο θαη πξνζέθπγε ζηελ θππξηαθή Αηθαηνζχλε πνπ ηνλ δηθαίσζε θαη επέβαιε ζην δεχγνο Λξακο πξφζηηκν, απαηηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ πνπ νηθνδφκεζαλ. Δ δηακάρε ηνπ θ. Ώπνζηνιίδε κε ηνπο Λξακο ήηαλ ήδε πνιπεηήο θαη ζηελ νκάδα ησλ ζπλεγφξσλ ησλ ΐξεηαλψλ πεξηιακβάλεηαη ε ζχδπγνο ηνπ ηέσο πξσζππνπξγνχ Οφλη Θπιεξ, Ξεξί Θπνπζ, ε νπνία ηελ είρε αλαιάβεη φζν ν ζχδπγφο ηεο ήηαλ αθφκα πξσζππνπξγφο ηεο ΐξεηαλίαο. Δ ππφζεζε δε, φπσο είλαη θπζηθφ, θίλεζε θαη ην δσεξφηαην ελδηαθέξνλ ησλ κεζηηηθψλ γξαθείσλ πνπ έρνπλ εηδηθεπζεί ζηελ… νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ ςεπδνθξάηνπο δηά ηεο πξνζέιθπζεο Βπξσπαίσλ αγνξαζηψλ. Θεηά ηελ απφθαζε ηνπ Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο, ην ζέκα κεηαθέξζεθε ζηε

109


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

βξεηαληθή Αηθαηνζχλε θαη έθζαζε ηειηθά ζην αλψηαην αθπξσηηθφ δηθαζηήξην γηα αζηηθέο ππνζέζεηο, ην νπνίν θαη απεχζπλε ζην Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα γηα ην θαηά πφζνλ κπνξεί ε ΐξεηαλία λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ θππξηαθνχ δηθαζηεξίνπ. Γεληθή αξρή ζηελ Βλσζε είλαη πσο νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ είλαη εθηειεζηέεο παλεπξσπατθά ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο. Λκσο, ελ πξνθεηκέλσ, νη ΐξεηαλνί έζεζαλ ην ζέκα ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ησλ θαηερνκέλσλ. Σζηφζν, ε γεληθή εηζαγγειέαο ηνπ Βπξσπατθνχ Αηθαζηεξίνπ Οδνπιηάλ Ζνθφη κε ηελ εηζήγεζή ηεο έθξηλε φηη «ε δηεζλήο δηθαηνδνζία ηνπ Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο γηα ηε ζρεηηθή κε ην αθίλεην δηαθνξά είλαη αλεμάξηεηε απφ ην φηη ε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηε ΐφξεηα Ζχπξν», αιιά θαη φηη ε «εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο απηήο ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην δελ εκπνδίδεηαη νχηε απφ ην γεγνλφο φηη νη αμηψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηησηηθή θαηνρή ηεο ΐφξεηαο Ζχπξνπ». Δ απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Βπξσπατθνχ Αηθαζηεξίνπ γηα ην ζέκα αλακέλεηαη εληφο ησλ εξρνκέλσλ κελψλ. Μαξφηη νη εηζαγγειηθέο εηζεγήζεηο δελ δεζκεχνπλ ην δηθαζηήξην, νη δηθαζηέο ζπαλίσο εθδίδνπλ δηαθνξεηηθή απφθαζε. ΘΛΡΗΛΞ ΜΕΒΞΔΞ ΓΕΏ ΟΛΠΞ ΏΓΙΛΛΠΘΒΙΛΠΞ Δ ΘΏΝΟΠΝΕΏ ΛΗΓΖΏΟΞ Δ ζπγθινληζηηθή νκνινγία ηνπ Ονχξθνπ εζνπνηνχ Ώηίια Λιγθάηο, ν νπνίνο απφ ηειενξάζεσο ηνλ πεξαζκέλν πεξηέγξαςε φληαο

Εαλνπάξην πσο

ην

1974,

ζηξαηηψηεο

ηνπ

ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ εηζβνιήο ζηελ

Ζχπξν,

δνινθφλεζε

δέθα άηνκα, αλάκεζά ηνπο θη έλαλ 19ρξνλν αηρκάισην πνιέκνπ, ζπγθιφληζε ηελ θνηλή γλψκε ζε

110


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζχπξν θαη Βιιάδα, ελψ πξνθάιεζε θαη δηεζλή θαηαθξαπγή. Βίλαη ε πξψηε

θνξά,

αζρέησο

εάλ

ν

θ.

Λιγθάηο

εθ

ησλ

πζηέξσλ

ηζρπξίζζεθε φηη φζα είπε είλαη ζελάξην θαη φρη πξαγκαηηθή ηζηνξία, πνπ θαηαγξάθεηαη δεκφζηα καξηπξία αλζξψπνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο ζεξησδίεο πνπ δηεπξάρζεζαλ ην 1974 ζηελ Ζχπξν. Ώπφ καξηπξίεο ηξίησλ ππήξρε δηακνξθσκέλε εηθφλα, ηελ νπνία ε νκνινγία Λιγθάηο ήξζε λα επηβεβαηψζεη. Δ νκνινγία ηνπ μχπλεζε κλήκεο πνπ πνηέ δελ είραλ ζβεζηεί θαη δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ εκπινθή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηηο ελ ςπρξψ δνινθνλίεο Βιιελνθππξίσλ ζηξαηησηψλ θαη ακάρσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Ζχπξν. Θέζα

απφ

ηελ

εμνκνιφγεζε

ηνπ

νπζηαζηηθά

θαηαξξίθζεθε

ε

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Νανχθ Ιηελθηάο, ν νπνίνο είρε δειψζεη ην 1996 φηη νη δνινθνλίεο αηρκαιψησλ έγηλαλ απφ παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο θαη δελ ππήξρε αλάκεημε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Λη απνθαιχςεηο ηνπ Ονπξθνχ εζνπνηνχ πξνθάιεζαλ αίζζεζε θαη ζηελ Ονπξθία, φπνπ θηινμελήζεθαλ ζε κεγάιν κέξνο ηνπ Οχπνπ. Θάιηζηα, ν αξζξνγξάθνο ηεο «Ρνπξηέη», Θερκέη Γηικάδ,

φηη

πξφθεηηαη γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. «Ώλ ηα ιφγηα απηά δελ είλαη πξντφλ θαληαζίαο, απηφ ζεκαίλεη φηη ζα αλνίμεη γηα ηνλ θ. Ώηηίια ν δξφκνο ηεο θπιαθήο», αλέθεξε ν αξζξνγξάθνο, ν νπνίνο πξφζζεζε φηη «δελ ππάξρεη παξαγξαθή ζηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Δ αζθάιεηα ησλ ζηξαηησηψλ πνπ αηρκαισηίδνληαη ζηνλ πφιεκν, ε απνκφλσζή ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ παηξίδα ηνπο φληαο ζψνη θαη αβιαβείο, είλαη αλάγθε πνπ απνξξέεη ηφζν απφ ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, φζν θαη απφ ηελ ηηκή απηψλ πνπ ηνπο έρνπλ αηρκαισηίζεη».

111


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Εικόνα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1974

Οψξα, κέζα απφ ηελ αλαθίλεζε ηνπ ζέκαηνο, πξνζδνθάηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο γηα ην ζέκα ησλ πεξηζζφηεξσλ ησλ 1.500 αγλννπκέλσλ

ηεο

Ζχπξνπ,

νη

νηθνγέλεηεο

ησλ

νπνίσλ

γηα

πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα αλαδεηνχλ ζηνηρεία. Δλδερόκελεο θπξώζεηο Ξην

Βπξσπατθφ

Αηθαζηήξην

Ώλζξσπίλσλ

Αηθαησκάησλ

(ΒΑΏΑ)

απνθάζηζε λα πξνζθχγεη ε Ζππξηαθή Αεκνθξαηία, κε αθνξκή ηελ νκνινγία ηνπ Ονχξθνπ εζνπνηνχ. Δ απφθαζε γηα πξνζθπγή ζην ΒΑΏΑ ειήθζε έπεηηα απφ ζχζθεςε ηνπ Ζχπξηνπ πξνέδξνπ Αεκήηξε Ρξηζηφθηα κε ηνλ γεληθφ εηζαγγειέα, Μέηξν Ζιεξίδε. Αηπισκαηηθέο πεγέο ζηελ Ώζήλα εθηηκνχλ φηη ε καξηπξία Λιγθάηο έρεη ηδηαίηεξε αμία φρη σο πξνο ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο πνπ ν ίδηνο ν Ονχξθνο εζνπνηφο ζα ππνζηεί, αιιά δηφηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ κνριφ πίεζεο πξνθεηκέλνπ λα δερζεί, επηηέινπο, ε Ονπξθία λα ζπλεξγαζζεί νπζηαζηηθά γηα ην ζέκα ησλ αγλννπκέλσλ. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ιηφξα Θπαθνγηάλλε δήισζε απφ ην βήκα ηεο ΐνπιήο φηη ε ππφζεζε δελ θαίλεηαη λα πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα παξαπνκπή ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο. 112


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

΋πσο επηζεκαίλνπλ ζπλεξγάηεο ηεο, απφ ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ΠΜΒΚ

δηεξεπλήζεθαλ

νη

δπλαηφηεηεο

πνπ

ζα

κπνξνχζαλ

λα

αμηνπνηεζνχλ θαη πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη απφ κφλε ηεο ε καξηπξία, ηελ νπνία κάιηζηα ν ίδηνο ν Λιγθάηο αλαθάιεζε, δελ αξθεί γηα λα ζηεξίμεη παξαπνκπή. Άιισζηε, νη εθηηκήζεηο δηπισκαηηθψλ παξαγφλησλ είλαη φηη θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Ονπξθίαο ε εηζαγγειηθή έξεπλα πνπ μεθίλεζε, αιιά θαη ε έξεπλα ζηα αξρεία ηνπ ζηξαηνχ γηα ην

παξειζφλ

ηνπ

Λιγθάηο,

πηζαλφηαηα

ζα

θαηαιήμνπλ

ζε

απαιιαθηηθά πνξίζκαηα. Θεσξνχλ φηη ην πξψην δείγκα γξαθήο πξνο απηήλ

ηελ

θαηεχζπλζε

δφζεθε

κε

ηηο

πιεξνθνξίεο

πνπ

δηνρεηεχζεθαλ θαη θέξνπλ ηνλ Ονχξθν εζνπνηφ λα κελ έθεξε θαλ φπιν ζηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ηνπ. Μαξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο Ονπξθίαο λα ππνβαζκίζεη ην ζέκα, πνπ θάλεθε θαη απφ ηε δήισζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Οαγίπ Βξληνγάλ φηη εθφζνλ ν Λιγθάηο αλαθάιεζε φζα είπε, δελ πθίζηαηαη δήηεκα, ε δηεζλήο αληίδξαζε ήδε θαηαγξάθεηαη. Λ αξκφδηνο γηα ηε δηεχξπλζε επίηξνπνο ηεο Β.Β.

Λιη Νελ ραξαθηήξηζε ηελ νκνινγία Λιγθάηο

«ηξαγηθή ηζηνξία ληξνπήο, πνπ θαηαπαηάεη μεθάζαξα ηε Ξπλζήθε ηεο Γελεχεο». Θε ηελ απφθαζε ηεο Ζχπξνπ λα πξνζθχγεη ζην Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη λα θέξεη ην ζέκα ζηελ Βπηηξνπή Θνλίκσλ Ώληηπξνζψπσλ ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη ηελ πξφζεζε ηεο Ώζήλαο λα θέξεη ην ζέκα ζηνλ ΛΔΒ, πξνζδνθάηαη φηη ε δηεζλήο αληίδξαζε ζα κεγαιψζεη θαη, ηαπηφρξνλα ζα εληαζεί ε πίεζε πξνο ηελ Ονπξθία, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζζεί ζην ζέκα ησλ αγλννπκέλσλ. Ώιισζηε, ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηεο Ονπξθίαο, ε δηεξεχλεζε

ηεο

ηχρεο

ηνπο

εθηηκάηαη

φηη

δελ

κπνξεί

λα

νινθιεξσζεί: κε δεδνκέλεο ηηο καξηπξίεο φηη ζε ζηξαηφπεδα ζηα Ζαηερφκελα βξίζθνληαη νκαδηθνί ηάθνη, ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο Ονπξθίαο γηα ην άλνηγκά ηνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ην Ζππξηαθφ

113


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

παξακέλεη άιπην. Μαξάιιεια, νη απαληήζεηο γηα ην ηη αθξηβψο έγηλε κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηεο Ονπξθίαο, πηζαλφλ καδί κε ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ θαη δηθαζηηθέο παξαπνκπέο. ΘΑΗ ΓΔ΢ΡΔΟΝΠ ΡΝ΢ΟΘΝΠ ΝΚΝΙΝΓΔΗ ΔΘΡΔΙΔΠΔΗΠ ΔΙΙΖΛΝΘ΢ΞΟΗΥΛ ΡΝ 1974

Θεηά ηελ ππφζεζε Λιγθάηο, έλαο αθφκα Ονχξθνο, απηή ηε θνξά αμησκαηηθφο ησλ Έλνπισλ Απλάκεσλ, θέξεηαη λα έδσζε δηαηαγή λα εθηειεζηνχλ δεθάδεο Βιιελνθχπξηνη, πνπ είραλ πηαζηεί αηρκάισηνη ζην ρσξηφ Ώζζηα, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1974

Ον δεκνζίεπκα, πνπ ζηεξηδφηαλ ζε καξηπξία Ονχξθνπ ζηξαηηψηε, αλαθέξεη φηη ηε δηαηαγή εθηέιεζαλ ν ινραγφο Βξηδάλ Ξαληίθ θαη δχν ππαμησκαηηθνί κε φπια ηχπνπ Οφκζνλ. Ξχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο Ζαζεκεξηλήο ηεο Ζχπξνπ, ν Ονχξθνο ηαγκαηάξρεο, Θερκέη Γηνπλγθηνξκνχο, δήηεζε απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, κέζσ αζπξκάηνπ, νδεγίεο γηα ηνπο αηρκαιψηνπο. Δ απάληεζε ήηαλ «Φνξηψζηε ηνπο ζην ηξέλν!». Λ Ονχξθνο ζηξαηηψηεο πνπ δηεγήζεθε ηα γεγνλφηα εμήγεζε φηη φζνη άθνπζαλ απηή ηε θξάζε θαηάιαβαλ ακέζσο φηη ζήκαηλε εθηέιεζε ησλ

αηρκαιψησλ,

δεδνκέλνπ

φηη

ζηελ

Ζχπξν

δελ

ππήξρε

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Λη Ονχξθνη έζαςαλ ηνπο 70 Βιιελνθχπξηνπο ζε ηξία πεγάδηα ζηελ πεξηνρή Λξλίζη θνληά ζην ρσξηφ Ώθάλεηα, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζην θαηερφκελν ηκήκα ηεο Ζχπξνπ. Ονπξθνθχπξηνο απφ ηελ Ώθάλεηα επηβεβαίσζε ζηελ εθεκεξίδα ηα δηαδξακαηηζκέλα.

114


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα απφζπαζκα: «Ονπο ζθνηψζακε. Ζαη απηνχο πνπ ραξνπάιεπαλ ηνπο πεηάμακε κέζα ζηα πεγάδηα. Ια ήζνπλ απφ κηα κεξηά λα έβιεπεο πψο ξίμακε έλαλ ρνληξφ Νσκηφ κέζα ζην πεγάδη. Έθηαζε θαηεπζείαλ ζηνλ πάην. Κέξεηο ηη πάηαγν έθαλε; Βίρε κεγάιε πιάθα, ην επραξηζηήζεθα.» Λ Θάξηνο Ώζζηψηεο δήισζε δε, ζε ηειενπηηθφ ζηαζκφ ηεο Ζχπξνπ, φηη ν παηέξαο ηνπ, ν νπνίνο πέζαλε πξηλ απφ δχν ρξφληα, ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο ηεο εθηέιεζεο ησλ 70 Βιιελνθππξίσλ. Λ θ. Ώζζηψηεο αλέθεξε φηη ν παηέξαο ηνπ, ηνλ νπνίν πήξαλ γηα ηξεηο κήλεο αηρκάισην ζηελ Ονπξθία, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ είρε δψζεη θαηάζεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Ζππξηαθήο θπβέξλεζεο. ΠΜΛ΢ΔΦΕΛΞ ΞΟΕΞ ΒΖΗΛΓΒΞ ΞΟΏ ΖΏΟΒΡΛΘΒΙΏ Λ ΑΛΗΛΦΛΙΛΞ ΟΛΠ ΞΛΗΣΘΛΠ

Ο Σολωμός Σολωμού είτε επιτειρήσει να κατεβάσει την τοσρκική σημαία από ιστό στα κατετόμενα

Ξε δεκνζίεπκα ηεο θππξηαθήο εθεκεξίδαο Φηιειεχζεξνο γξάθηεθε φηη ν Ζελάλ Ώθίλ, ν νπνίνο δνινθφλεζε ελ ςπρξψ ηνλ Ξνισκφ Ξνισκνχ ην 1996 ζηε Αεξχλεηα, επαλέξρεηαη ζηελ πνιηηηθή ζθελή σο

ππνςήθηνο

ζηηο

πξφσξεο

«εθινγέο»

πνπ

αλακέλεηαη

λα

δηελεξγεζνχλ ζην θαηερφκελν ηκήκα ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Λ Ζελάλ Ώθίλ, ν νπνίνο είλαη έπνηθνο, ζα είλαη ππνςήθηνο ζηελ Ώκκφρσζην, κε ην θφκκα «Βιεπζεξία θαη Θεηαξξχζκηζε» ηνπ «ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ» Ονπξγθάη Ώβηδί.

115


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ Ώθηλ δνινθφλεζε ελ ςπρξψ ηνλ Ξνισκφ Ξνισκνχ ην 1996, φηαλ ζθαξθάισζε ζηνλ ηζηφ γηα λα θαηεβάζεη ηελ ηνπξθηθή ζεκαία, θαηά ηελ αληηθαηνρηθή εθδήισζε ησλ κνηνζηθιεηηζηψλ ζηελ Αεξχλεηα.

116


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΞΠΘΜΒΝΏΞΘΏ Ξην Ζππξηαθφ ν θφκπνο έθηαζε ζην ρηέλη. Δ εηθφλα δελ ήηαλ πνηέ ηφζν μεθάζαξε φζν ζήκεξα. Ξηνπο επφκελνπο κήλεο ζα θξηζεί ην κέιινλ ηεο Ζχπξνπ αλ ζα ππάξμεη ζην κέιινλ σο εληαίν θξάηνο ή αλ ζα

κνληκνπνηεζεί

θαη

ζα

λνκηκνπνηεζεί

ε

δηρνηφκεζε.

Λη

επεξρφκελεο εθινγέο ζηα θαηερφκελα είλαη έλα πξψην "θξαο ηεζη" θαη ηα ξεαιηζηηθά ζελάξηα είλαη κφλν δχν. α. Ρν αηζηόδνμν ζελάξην Δ Ονπξθία πείζεηαη φηη ην Ζππξηαθφ είλαη έλαο κπειάο θαη έλα βαξίδη ζηελ εληαμηαθή ηεο δηαδηθαζία. Μηζηεχεη φηη δελ ζα πξέπεη λα παξαηηεζεί ηεο πξνζπάζεηαο γηα πιήξε έληαμε θαη πξέπεη λα δψζεη ηψξα έκθαζε ζηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ώθφκε θη αλ δελ ηα θαηαθέξεη λα γίλεη πιήξεο κέινο ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζηφρν ηεο Βπξψπεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα. Ώλ απηφο είλαη ν ζηφρνο ηεο Ονπξθίαο, δελ κπνξεί λα ηνλ πινπνηήζεη κε αλνηρηφ ην Ζππξηαθφ. Θα θξνληίζεη γηα κηα ζηαζεξή "θπβέξλεζε" ζηα θαηερφκελα θαη ζα θάλεη θηλήζεηο ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ ζα είλαη ππνβνεζεηηθέο πξνο κηα ζπκθσλία. Ώλ απηή είλαη ε επηινγή ηεο Άγθπξαο, ζα αμηνπνηήζεη ηε ζπγθπξία ησλ ζπλνκηιηψλ, ηελ παξνπζία ηνπ Οαιάη θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα ππάξμεη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. β. Ρν απαηζηόδνμν ζελάξην Δ Ονπξθία ράλεη ηελ πίζηε ηεο ζηελ ΒΒ. Ξπλερίδεη ηηο εληαμηαθέο, αιιά ρσξίο δέζε, θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΒΒ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθά ηεο ελέξγεηαο.

117


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λη ζπλνκηιίεο ζα παξαπαίνπλ κέρξη λα εμαληιεζεί ε ζεηεία ηνπ Οαιάη. Δ θππξηαθήο ηδηνθηεζίαο δηαδηθαζία ζα ρξενθνπήζεη, θαη νη δχν θνηλφηεηεο ζα ράζνπλ θαη ηελ ηειεπηαία ειπίδα ζπλέλσζεο. Λ δηακειηζκφο ζα είλαη κηα γλήζηα θππξηαθή ιχζε. γ. Ν ηξίηνο δξόκνο Ζαη ηα δχν απηά ζελάξηα εμαξηψληαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ Ονπξθία. Γηα ην

ιφγν απηφ, ε θππξηαθή ηδηνθηεζία ηεο

δηαδηθαζίαο δελ είλαη ζηελ πξάμε θαη ηφζν θππξηαθή. Δ Ονπξθία θξαηάεη κελ ην θιεηδί ηεο ιχζεο, αιιά έρεη ην πιενλέθηεκα λα δηαιέμεη πνηα πφξηα λ' αλνίμεη θαη ηη είδνπο ιχζε λα πξνηηκήζεη. Ώθφκε θη αλ επηιέμεη ην απαηζηφδνμν ζελάξην, ε Ονπξθία κπνξεί λα αληεπεμέιζεη δηφηη έρεη κεγάιε νηθνλνκία θαη ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ζέζε, ε νπνία είλαη ηελ πεξίνδν απηή αλαβαζκηζκέλε. Δ Ζχπξνο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, είρε πιενλέθηεκα έλαληη ηεο Ονπξθίαο ην 2003 - 2004. Ηφγσ ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο έληαμήο ηεο ζηελ ΒΒ θαη ηεο δηαθανχο επηζπκίαο ηεο Ονπξθίαο λα εμαζθαιίζεη εκεξνκελία, βξέζεθε κε έλα αληηθιείδη ζην ρέξη πνπ ζα ηεο άλνηγε ην δξφκν πξνο ηελ ΒΒ κε αληάιιαγκα ηε ιχζε, αιιά δελ αμηψζεθε λα ην βάιεη ζηελ θιεηδαξηά. Ξε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ Ζππξηαθνχ ε κνλαδηθή απνηειεζκαηηθή πίεζε πνπ ππήξμε ζηελ Ονπξθία ήηαλ ην αζθπθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 2004 θαη ν κφλνο ηξφπνο λα εγθαηαιείςεη ηηο πάγηεο δηρνηνκηθέο ζέζεηο ήηαλ ε επηδηαηηεζία ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. Ώπηά ηα δχν εξγαιεία, πνπ ηα πνιέκεζε κε ιχζζα ν Ιηελθηάο, αθξηβψο δηφηη αθχξσλαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ, ηα δαηκνλνπνίεζε ν Ο. Μαπαδφπνπινο ην 2004, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ λα ζθνηψζεη θάζε πξννπηηθή ιχζεο.

118


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ Ζχπξνο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ην αληηθιείδη ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο Ονπξθίαο, αιιά ην άθεζε λα ζθνπξηάζεη. Ον ηέινο ηνπ 2009 κπνξνχζε λα γίλεη μαλά έλα αζθπρηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ Ονπξθία, λννπκέλνπ φηη ν ζηφρνο ζα ήηαλ νη βειηηψζεηο ηεο απνξξηθζείζαο ιχζεο, φπσο αξρηθά είρε πξνηείλεη ην ΏΖΒΗ. Θε κηα δέζκε πξνηάζεσλ πνπ δελ ζα αλέηξεπε ηηο ηζνξξνπίεο θαη κε ηε ζαθή δέζκεπζε πξνο ηελ ΒΒ φηη "απηή είλαη ε ιχζε", ζα δεκηνπξγνχληαλ ζπκκαρίεο θαη ζα αζθείην πίεζε ζηελ Ονπξθία λα θάλεη ην βήκα γηα λα μειαζπψζεη ηελ εληαμηαθή ηεο πνξεία. Ώθφκε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΒΒ πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Ονπξθίαο

ζα

ππνβνεζνχζαλ

ηελ

πξνζπάζεηα,

πξνθεηκέλνπ

λα

απαιιαγνχλ ηνλ κπειά ηνπ Ζππξηαθνχ, πνπ ηνλ έρνπλ θιεξνλνκήζεη παξά ηε ζέιεζή ηνπο, δειεηεξηάδεη ηηο ζρέζεηο θαη απεηιεί ηε ζηαζεξφηεηα εληφο ηεο ΒΒ. Θεηά ηελ απφθαζε ηεο Γαιιίαο λα εληαρζεί ζην ΙΏΟΛ, ε θππξνηνπξθηθή δηαθνξά είλαη ην κφλν εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο ΒΒ. Βπνηθνδνκεηηθή ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε επηδηαηηεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηνξηδφηαλ εληφο ησλ παξακέηξσλ ηεο ιχζεο "δηδσληθήο δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο θαη πνιηηηθήο ηζφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηα ςεθίζκαηα ησλ ΔΒ". Ον επξσπατθφ θεθηεκέλν είλαη άιιε κία ζηαζεξή αμία απφ ηελ νπνία δελ ζα κπνξνχζαλ λα μεθχγνπλ νη δηακεζνιαβεηέο. ΋ιεο

απηέο

θαηαγξακκέλεο

νη κε

παξάκεηξνη ιεπηνκέξεηα.

είλαη Ξε

ρεηξνπηαζηέο κηα

θαη

είλαη

δηαπξαγκάηεπζε,

ε

επηδηαηηεζία ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο ιχζεο πνπ έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί, κε δεδνκέλν φηη πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην θεθηεκέλν, ζα ήηαλ

έλα

ηζρπξφ

εξγαιείν

ζηα

ρέξηα

ηνπ

αδχλαηνπ

γηα

λα

αληηκεησπίζεη ηνλ ηζρπξφ.

119


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΐέβαηα, ν Μξφεδξνο Ρξηζηφθηαο δελ απνηφικεζε απηφ ην άλνηγκα θαη επηδίσμε ηελ εμ ππαξρήο δηαπξαγκάηεπζε γηα λα βξεζεί ζε ζεκείν λα ζπδεηά ξπζκίζεηο πνπ ε άιιε πιεπξά ηηο είρε απνδερζεί ην 2004. Οψξα είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα θάλεη απηή ηε δηαδξνκή κέρξη ηέινπο, ζ' έλα ηνχλει πνπ δελ μέξεη πνχ ζα ηνλ βγάιεη. Βιπίδεη κφλν ζηελ θαιή ζέιεζε ηεο Ονπξθίαο, πνπ θξαηάεη δχν θιεηδηά θαη έρεη ην πιενλέθηεκα κεηαμχ ιχζεο θαη κε ιχζεο, ρσξίο ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε δεχηεξε επηινγή.

120


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

121


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΕΞΏΓΣΓΔ Λη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο απνηέιεζαλ ην πην ζπλζεηφ αληηθείκελν ηεο εμσηεξηθήο

καο πνιηηηθήο. Ον λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελψζεσλ, αιιά

θαη

ν

επξσπατθφο

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Ονπξθίαο ζπληζηνχλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν

ραξάζζεηαη

πινπνηείηαη

θαη

ε

ειιεληθή

εμσηεξηθή πνιηηηθή έλαληη ηεο γείηνλνο. Αελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα

πνχκε

φηη

ζρεδφλ

θάζε

ζεκαληηθή

επηινγή

ηεο

ζχγρξνλεο

Βιιάδαο

ζηα

εμσηεξηθά

ζέκαηα

δηακνξθψζεθε θάησ απφ ηε ζθηά ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ .Λη ξίδεο απηψλ ησλ ζρέζεσλ έρνπλ ηζηνξηθφ βάζνο ρσξίο λα ζέιεη λα ηζρπξηζζεί θαλείο φηη ε ηζηνξία ελφο ιανχ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε έλαλ

άιιν

πξνδηαγξάθεη

ηελ

παξνχζα

ή

ηελ

κειινληηθή

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Θε ην ηέινο ηνπ

ΐ΄ Μαγθνζκίνπ Μνιέκνπ δηαλνίγεηαη κία λέα

πεξίνδνο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ. Σο ζχκκαρνη πιένλ ζην ΙΏΟΛ, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηε λέα δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. Ον δήηεκα, φκσο, ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Ζχπξνπ, επεξέαζε αξλεηηθά, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50, ηελ πνξεία

ησλ

δηαζπλδέζεθε

δηκεξψλ άκεζα

Ζσλζηαληηλνχπνιεο. νξγαλσκέλε

επίζεζε

ζρέζεσλ.

Ον

κε

ηχρε

Ξηηο

ηελ 6

δήηεκα ηνπ

Ξεπηεκβξίνπ

ηνπξθηθνχ

φρινπ

απηφ,

επηπιένλ,

Βιιεληζκνχ 1955

θαηά

ηεο

ηεο

ζεκεηψζεθε ειιεληθήο

122


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

νκνγέλεηαο

κε

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζεκαληηθφ

αξηζκφ

ζπκάησλ

θαη

εθηεηακέλε

θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ ηεο. Ξπλέπεηα ησλ γεγνλφησλ απηψλ ήηαλ ε πξννδεπηηθή θπγή ησλ Βιιήλσλ νκνγελψλ, νη νπνίνη πιήξσζαλ ην ηίκεκα ησλ ηνπξθηθψλ αληηδξάζεσλ ζηα γεγνλφηα ηεο Ζχπξνπ. Ον 1964 νη ηνπξθηθέο αξρέο απειαχλνπλ καδηθά ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο πνπ δηαβηνχλ ζηελ Ονπξθία. Μαξάιιεια, ιακβάλνληαη κέηξα θαη θαηά ησλ ειιεληθήο θαηαγσγήο

Ονχξθσλ

ππεθφσλ,

θαζψο

θαη

ελαληίνλ

ηνπ

Ληθνπκεληθνχ Μαηξηαξρείνπ. Ζαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 μεθηλά κία παξαηεηακέλε πεξίνδνο εληάζεσλ ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο απφ ηελ Ονπξθία ζε δχν επίπεδα. Ήδε απφ ην 1973 εθδειψλεηαη ζεηξά κνλνκεξψλ ελεξγεηψλ αλαζεψξεζεο ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Ώηγαίνπ θαη αθνινπζεί ην 1974 ε πξνζπάζεηα θαηάιπζεο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο κε ηελ εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο Ζχπξνπ. Ζαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ,ε έληαζε κεηαμχ Βιιάδνο θαη Ονπξθίαο θνξπθψζεθε

.

Λη

δχν

ρψξεο

έθζαζαλ

ζηα

φξηα

έλνπιεο

αληηπαξάζεζεο ην Θάξηην ηνπ 1987 ιφγσ ηεο απφπεηξαο ηνπξθηθψλ εξεπλψλ ζε ππνζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ώηγαίνπ επί ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Δ θξίζε εθηνλψζεθε κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ Μξσζππνπξγψλ Μαπαλδξένπ θαη Ozal. Ξηε ζπλέρεηα ε ζπλάληεζε ησλ δχν αλδξψλ ζην Ιηαβφο ηεο Βιβεηίαο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1988, ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή εθαηέξσζελ πξνζπαζεηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο χθεζεο, ρσξίο σζηφζν νη δηκεξείο ζρέζεηο λα απαιιαγνχλ απφ ην βάξνο ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ. Δ ρψξα καο,πηνζέηεζε ηνικεξή πξνζέγγηζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ζηνρεχνληαο ζηε δξνκνιφγεζή ηνπο ζε έλα πιαίζην θαιήο

123


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

γεηηνλίαο, πνπ δηέπεηαη απφ δηεζλείο ηζρχνληεο θαλφλεο Αηθαίνπ. Ον 1999 εγθαηληάζζεθε κία λέα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο Βιιάδαο Ονπξθίαο, ηφζν ζε δηκεξέο επίπεδν, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο γείηνλνο, ηελ νπνία ε ρψξα καο ζηαζεξά ππνζηεξίδεη. Οα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη ζηαζεξή βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ησλ δηκεξψλ ζρέζεψλ καο κε ηελ Ονπξθία, ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά νη επαθέο κεηαμχ εθπξνζψπσλ φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ θνηλσληψλ ησλ δχν ρσξψλ. Ξηελ εμέιημε απηή ζπλέηεηλε ε ζεηηθή εληχπσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ θνηλή γλψκε ησλ δχν ρσξψλ απφ ηελ εθαηέξσζελ παξνρή βνήζεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζεηζκψλ πνπ έπιεμαλ ηηο δχν ρψξεο . Δ

ζεκεξηλή

Ονπξθία

ζεσξεί

ηνλ

εαπηφ

ηεο

θιεξνλφκν

ηεο

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη δελ έπαςε πνηέ λα νξακαηίδεηαη ηελ αλαβίσζε ηεο παιαηάο ηεο αίγιεο θαη επηξξνήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ηεο ρψξεο θαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε Αχζε, νπδέπνηε αλέζηεηιε ηηο θηινδνμίεο ηεο απηέο. Βκπλεπζηήο αιιά θαη θηλεηήξηα δχλακε ηεο πνιηηηθήο απηήο ππήξμε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο, ν

νπνίνο

εθηφο

απφ

ζεκαηνθχιαθαο

ηεο

θεκαιηθήο

θνζκηθήο

παξάδνζεο, είλαη θαη ν εθθξαζηήο ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ. Λη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ινηπφλ πεξηφδνπο

θαρππνςίαο, κηθξέο

ραξαθηεξίδνληαη απφ καθξέο

πεξηφδνπο

εξεκίαο

θαη αξθεηέο

πεξηφδνπο εληάζεσο θαη θξίζεσλ πνπ έθεξαλ ηηο δχν ρψξεο ζηα πξφζπξα ηνπ πνιέκνπ, κε ζνβαξφηεξεο ηηο θξίζεηο ιφγσ Ζππξηαθνχ. Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρέζεσλ απηψλ, είλαη ην ηξηγσληθφ ηνπο ζρήκα. Λ ηξίηνο πφινο δειαδή, πέξα απφ ηελ Βιιάδα θαη ηελ Ονπξθία, ήηαλ πάληνηε νη πξνζηάηηδεο δπλάκεηο, θαη ελ ζπλερεία νη ΔΜΏ κε εηδηθφ φκσο ξφιν ηεο ΐξεηαλίαο ζην Ζππξηαθφ. Οελ πεξίνδν

124


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θπξίσο κε

πξνζπάζεηα ηεο Βιιάδνο, έρεη

αλαδεηρζεί σο ηξίηνο πφινο ε Βπξσπατθή Έλσζε. Ώο ζεκεησζεί φηη νη ΔΜΏ πξνζθέξνπλ ζηήξημε ζηελ Άγθπξα ζε ζέκαηα ,φπσο ε εληαμηαθή πνξεία ηεο Ονπξθίαο πξνο ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ,φπσο ζα δνχκε ζε έλα απφ ηα επφκελα θεθάιαηα. Ώπφ ην 1973 κέρξη ζήκεξα ε

Ονπξθία ακθηζβεηεί

θπξηαξρηθά

δηθαηψκαηα ηεο Βιιάδαο θαη επηδηψθεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο

ζην

Ώηγαίν

.Βηδηθφηεξα

,πέξα

απφ

ην

δηθαίσκα

πθαινθξεπίδαο ησλ ειιεληθψλ λήζσλ ,παξφηη απηφ απνηειεί ηε κφλε λνκηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ , ε Ονπξθία ακθηζβεηεί ην

εχξνο

ηνπ

ειιεληθνχ

ελαέξηνπ

ρψξνπ

,πξνβαίλνληαο

ζε

θαζεκεξηλέο παξαβηάζεηο ηνπ κε ηα καρεηηθά ηεο αεξνζθάθε , ελψ παξάιιεια αξλείηαη λα ππνβάιεη ζρέδηα πηήζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαλφλσλ ηνπ ICAO(δηεζλήο νξγαληζκφο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο). Ώκθηζβεηεί

επίζεο

,ην

απνξξένλ

απφ

ην

Αηεζλέο

Αίθαην

ηεο

ζάιαζζαο(ζπκβαηφ θαη εζηκηθφ)δηθαίσκα ηεο Βιιάδαο λα επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηα 12 λαπηηθά κίιηα .Οελ ακθηζβήηεζε απηή ζπλνδεχεη κε «casus belli», κε απεηιή πνιέκνπ ,ζηε πεξίπησζε πνπ ε Βιιάδα αζθήζεη ην λφκηθφ ηεο απηφ δηθαίσκα. Αχν αθφκα ζεκεία ηξηβήο θαη ακθηζβήηεζεο είλαη ε ειιεληθή θπξηαξρία επί λήζσλ θαη βξαρνλεζίδσλ , πξνβάιινληαο ηε ζεσξία ησλ «γθξίδσλ δσλψλ». Βπηδεηθλχεη κηα αλαζεσξεηηθή ηάζε σο πξνο ηηο Αηεζλείο Ξπλζήθεο ,νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα ηνπ θαζεζηψηνο ζην Ώηγαίν θαη ππνζηεξίδεη φηη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αλήθνπλ κφλν εθείλα ηα λεζηά θαη λεζίδεο ζην Ώηγαίν ,ηα νπνία ξεηψο θαη νλνκαζηηθψο θαηνλνκάδνληαη ζηηο Ξπλζήθεο (παξαβιέπνληαο ζθνπίκσο ην γεγνλφο φηη νη δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ ζπλζεθψλ ξπζκίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ην ζέκα ηεο

θπξηαξρίαο).

Οέινο

πξνβάιιεη

έλα

γεληθεπκέλν

θαζεζηψο

απνζηξαηηθνπνίεζεο ησλ λεζηψλ ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ . Δ Ονπξθία πηζηεχεη φηη ε πίεζε, φπνπ κπνξεί λα ηελ αζθήζεη, είλαη πην

125


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξφζθνξν κέζν απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ , ζε αληίζεζε κε ηελ Βιιάδα πνπ πηζηεχεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε βάζε ην Αηεζλέο Αίθαην .

126


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΜΝΛΖΗΔΞΒΕΞ-ΜΏΝΏΐΕΏΞΒΕΞ

Ώπφ ηνλ πεξαζκέλν Ινέκβξην θαη κεηά, έρνπλ θαηαγξαθεί κία ζεηξά απφ πεξηζηαηηθά, ηα νπνία καξηπξνχλ ηελ επηκνλή ηεο Ώγθπξαο ζε ηαθηηθέο ακθηζβήηεζεο ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ, ζηελ πάγηα πξνζπάζεηά ηεο λα εδξαηψζεη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ζην Ώηγαίν. Βηζη, ελψ θαη πξηλ απφ ηνλ Ινέκβξην είραλ απμεζεί ηα θξνχζκαηα ππεξπηήζεσλ πάλσ απφ ηα ειιεληθά αθξηηηθά λεζηά, θπξίσο ην Φαξκαθνλήζη, πεξίπνπ ζηα κέζα Ινεκβξίνπ ε ηνπξθηθή πξνθιεηηθφηεηα θιηκαθψζεθε, γηα λα αθνινπζήζεη «ζεξκφ» δίκελν. Δ

Ώγθπξα

ζθάθνο,

απνπεηξάζεθε,

λα

θαηνρπξψζεη

λαπιψλνληαο δηθαίσκα

λνξβεγηθφ

έξεπλαο

γηα

εξεπλεηηθφ θνηηάζκαηα

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζαζηειιφξηδνπ. Μαξακνλέο Μξσηνρξνληάο θαηεγξάθε έλα αθφκε πεξηζηαηηθφ αλαβαζκηζκέλεο

ηνπξθηθήο

πξνθιεηηθφηεηαο,

κε

ην

νπνίν

ακθηζβεηείην φρη θάπνην θπξηαξρηθφ δηθαίσκα, αιιά ε ίδηα ε εζληθή θπξηαξρία.

Ώπφ

ηελ

ηνπξθηθή

αεξάκπλα

εθιήζεζαλ

ειιεληθά

πνιεκηθά ειηθφπηεξα, ηα νπνία πεηνχζαλ θνληά ζην Ώγαζνλήζη, λα

127


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή, κε ηελ αηηηνινγία φηη είραλ εηζέιζεη ζηνλ ηνπξθηθφ ελαέξην ρψξν. Δ απφθαζε ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο θ. Ζάξνινπ Μαπνχιηα λα κεηαβεί ζην Ώγαζνλήζη γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ Θενθαλίσλ, ζηάζεθε αθνξκή

γηα

πεξαηηέξσ

θιηκάθσζε

ησλ

ηνπξθηθψλ

ελεξγεηψλ

ακθηζβήηεζεο θαη πξφθιεζεο. Βηζη, ιίγεο ψξεο κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ θ. Μαπνχιηα απφ ηελ πεξηνρή, ηνπξθηθά πνιεκηθά αεξνζθάθε παξελφριεζαλ ειηθφπηεξν Ξνχπεξ Μνχκα, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζε επηρείξεζε έξεπλαο θαη δηάζσζεο, θνληά ζην Φαξκαθνλήζη. Ονπξθηθή αθηαησξφο παξελφριεζε ειιεληθή θαλνληνθφξν, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ

ίδηα

επηρείξεζε.

Οελ

επφκελε

εκέξα,

θαηεγξάθεζαλ

ππεξπηήζεηο ηνπξθηθψλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ πάλσ απφ ηα δχν αθξηηηθά λεζηά. Δ επφκελε ππεξπηήζε θαη πάιη πάλσ απφ ην Φαξκαθνλήζη, έγηλε ζηηο 12 Εαλνπαξίνπ, ηελ ψξα πνπ ζηελ Ώζήλα ζπλεδξίαδε ην ΖΠΞΒΏ, ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ θ. Ζψζηα Ζαξακαλιή. Αχν εκέξεο αξγφηεξα, ζεκεηψζεθε λέν πεξηζηαηηθφ, απηή ηε θνξά κε ηελ ηνπξθηθή θξεγάηα «Turgut Reis», ε νπνία απνκαθξχλζεθε απφ ζρεκαηηζκφ άζθεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ νη ηνπξθηθέο Βλνπιεο Απλάκεηο θαη έθζαζε κέρξη ηα ζηελά κεηαμχ Ξνπλίνπ θαη Ζέαο,

φπνπ

πξαγκαηνπνίεζε

αλαζηξνθή,

παξαβηάδνληαο

ηνπο

θαλφλεο αβιαβνχο δηέιεπζεο. Βηζη, ν Εαλνπάξηνο ήηαλ έλαο ηδηαίηεξα «ζεξκφο» κήλαο ζην Ώηγαίν. Ξηαδηαθά, πξνο ηα ηέιε Εαλνπαξίνπ, ε ηνπξθηθή

πξνθιεηηθφηεηα

άξρηζε

λα

ππνρσξεί.

Αελ

έιεηςαλ,

βεβαίσο, νη παξαβάζεηο θαη παξαβηάζεηο ηνπ FIR Ώζελψλ απφ ηνπξθηθά

αεξνζθάθε

ζε

θαζεκεξηλή

βάζε

θαη

ζπνξαδηθέο

ππεξπηήζεηο πάλσ απφ ην Φαξκαθνλήζη θαη ην Ώγαζνλήζη ζε ζπκβνιηθέο εκεξνκελίεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ

ηαθηηθψλ

θξίζεσλ

ζην

ζηξάηεπκα.Ώο

δνχκε

ηηο

εμειίμεηο

αλαιπηηθφηεξα:

128


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΦΑΟΚΑΘΝΛΖΠΗ-ΑΓΑΘΝΛΖΠΗ Βιηθφπηεξν Ξνχπεξ Μνχκα θαη θαλνληνθφξνο παξελνριήζεθαλ απφ ηνπξθηθά F-16 θαη αθηαησξφ, αληίζηνηρα, θνληά ζην Φαξκαθνλήζη. Δ Ώζήλα αληέδξαζε κε δηάβεκα πξνο ηελ Ώγθπξα, ελψ ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ιηφξα Θπαθνγηάλλε ελεκέξσζε ηνλ πξέζβε ησλ ΔΜΏ Ιηάληει Ξπέθραξλη. Γηα «αλάγθε απηνζπγθξάηεζεο» θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο

κηινχλ

ακεξηθαληθήο

πεγέο

πξεζβείαο

ηεο ζηελ

Ώζήλα. Θε επίθεληξν ην Φαξκαθνλήζη θαη ην

Ώγαζνλήζη θιηκαθψζεθε

πξνζπάζεηα

ηεο

Ώγθπξαο

ε λα

δηακνξθψζεη ζθεληθφ θξίζεο ζην Ώηγαίν, θαζψο νη πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ηνπξθηθψλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, , επαλαιήθζεθαλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα, αιιά θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο Ζάξνινπ Μαπνχιηα. Ώθεηεξία ππήξμε αίηεκα πξνο ην Μεληάγσλν απφ ην Βληαίν Ζέληξν Ξπληνληζκνχ Βξεπλαο θαη Αηάζσζεο ηνπ ππνπξγείνπ Βκπνξηθήο Ιαπηηιίαο (ΠΒΙ) γηα ζπλδξνκή ζηε δηάζσζε πεξίπνπ 15 αηφκσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην Φαξκαθνλήζη.. Ον ΠΒΙ εμέδσζε άκεζα ΙΛΟΏΘ γηα δέζκεπζε ηεο πεξηνρήο γηα έξεπλεο.

Βιιεληθφ Ξνχπεξ

Μνχκα άξρηζε ηηο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή, απφ ηηο νπνίεο δελ πξνέθπςε θάηη. Βλψ ην ειηθφπηεξν εθηεινχζε ηελ πηήζε έξεπλαο, δέρζεθε απφ ηνλ αζχξκαην θιήζεηο απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, πνπ ηζρπξίζζεθαλ φηη παξαβίαζε ηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Ονπξθίαο θαη έπξεπε λα εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή. Λη πηιφηνη ηνπ Ξνχπεξ Μνχκα δελ απάληεζαλ ζηηο θιήζεηο.

129


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξηελ εμέιημε ηνπ γεγνλφηνο ην ειηθφπηεξν επέζηξεςε ζηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία έζπεπζε θαη ε θαλνληνθφξνο «Ιηθεθφξνο» γηα λα ζπλδξάκεη

ηηο

έξεπλεο.

Δ

θαλνληνθφξνο

παξελνριήζεθε

απφ

ηνπξθηθή αθηαησξφ, ελψ δχν ηνπξθηθά F-16 παξελφριεζαλ ην ειηθφπηεξν, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε έξεπλα γηλφηαλ ζηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα.

Ξηελ

αεξνζθάθε,

πνπ

πεξηνρή

έζπεπζαλ

αλαραίηηζαλ

ηα

δχν

ειιεληθά

ηνπξθηθά,

ηα

καρεηηθά

νπνία

πξηλ

εγθαηαιείςνπλ ηνλ ειιεληθφ ελαέξην ρψξν πέηαμαλ ζ ζε ρακειφ χςνο πάλσ απφ ην Φαξκαθνλήζη. Ηίγν αξγφηεξα, ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε επέζηξεςαλ ζηελ πεξηνρή, αλαραηηίζζεθαλ εθ λένπ θαη απνρψξεζαλ , πεηψληαο ζε ρακειφ χςνο πάλσ απφ ην Ώγαζνλήζη. Ξρεκαηηζκφο νθηψ ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ εηζήιζε ζην FIR Ώζελψλ κεηαμχ

Ρίνπ

θαη

Ξάκνπ

θαη

ιίγν

αξγφηεξα

έμη

αεξνζθάθε

παξαβίαζαλ ηνλ ειιεληθφ ελαέξην ρψξν ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Ηέζβνπ θαη

Ρίνπ.

Ζαη

ζηηο

δχν

πεξηπηψζεηο,

αλαγλσξίζζεθαλ

θαη

αλαραηηίζζεθαλ. Δ Ώζήλα πνπ ηφζν ζε δηπισκαηηθφ, φζν θαη ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο, απάληεζε κε

λέν

δηάβεκα

πξνο

ην

ηνπξθηθφ

ππνπξγείν

Βμσηεξηθψλ,

ελεκεξψλνληαο, παξάιιεια, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ξηέιερνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλέθεξε φηη ε απφθαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο είλαη λα ζπλερίζεη λα δηαρεηξίδεηαη κε ςπρξαηκία θαη λεθαιηφηεηα ηε δηαπηζησκέλα απμεκέλε ηνπξθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Ώηγαίν. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε έζεζε ην ζέκα ζηνλ πξέζβε ησλ ΔΜΏ ζηελ Ώζήλα, Ιηάληει Ξπέθραξλη, κε ηνλ νπνίν ζπλαληήζεθε κία κέξα κεηά ηα γεγνλφηα . Δ θ. Θπαθνγηάλλε ραξαθηήξηζε «απαξάδεθηεο» ηηο ηνπξθηθέο ελέξγεηεο ζηελ πεξηνρή θαη κίιεζε γηα θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη επηβάξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ.

130


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Θεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ θ. Ξπέθραξλη, πεγέο ηεο

ακεξηθαληθήο

πξεζβείαο

ζηελ

Ώζήλα

αλέθεξαλ

φηη

παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή θαη αμηνινγνχλ ηα γεγνλφηα. Λη ίδηεο πεγέο ραξαθηήξηδαλ «φρη θαιή εμέιημε» ηελ έληαζε ζην Ώηγαίν, πξνζζέηνληαο φηη «θαη νη δχν πιεπξέο ζα πξέπεη λα δείμνπλ απηνζπγθξάηεζε θαη λα ζπλερηζζεί ν κεηαμχ ηνπο δηάινγνο». Οελ εκέξα ησλ Θενθαλίσλ ν θ. Μαπνχιηαο απφ ην Ώγαζνλήζη ραξαθηήξηζε «αδηαλφεηεο θαη παξάινγεο» ηηο ελέξγεηεο ηεο Ώγθπξαο ζην Ώηγαίν, ελψ κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην αθξηηηθφ λεζί ζέιεζε λα ππνγξακκίζεη φηη δελ ηίζεηαη ζέκα ακθηζβήηεζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Βληνλν πξνβιεκαηηζκφ πξνθάιεζε ζηελ θπβέξλεζε ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζην Ώηγαίν, θαζψο ε Άγθπξα ππνζηεξίδεη φηη ν ελαέξηνο ρψξνο γχξσ απφ ην Φαξκαθνλήζη είλαη δηθφο ηεο. Ον ειιεληθφ ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ πξνρψξεζε ζε δχν δηαβήκαηα δηακαξηπξίαο . Οελ ίδηα ζηηγκή, ζε κηα θίλεζε πςεινχ ζπκβνιηζκνχ, ν Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο Ζάξ. Μαπνχιηαο «απαληά» ζηελ

Ώγθπξα

κε

ηελ

απφθαζή

ηνπ

λα

επηζθεθζεί ηα Θενθάληα ην Ώγαζνλήζη. Δ ηνπξθηθή πιεπξά, κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ,

επηκέλεη

ζηελ

ηαθηηθή

δηεθδηθήζεσλ ζην Ώηγαίν θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα ζέζεη ζηελ αηδέληα φιν θαη πεξηζζφηεξα ζέκαηα. Λη λέεο πξνθιήζεηο ήξζαλ ηελ παξακνλή ηεο Μξσηνρξνληάο, κε ηελ ηνπξθηθή αεξάκπλα λα θαιεί κέζσ αζπξκάηνπ ηνπο πηιφηνπο ειιεληθψλ

ειηθνπηέξσλ

λα

εγθαηαιείςνπλ

ηελ

πεξηνρή,

επηθαινχκελε παξαβίαζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο Ονπξθίαο. Δ απάληεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ππήξμε άκεζε, κε ηελ επίζθεςε

131


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ησλ Ώξρεγψλ ΓΒΒΘΏ θαη ΓΒΞ, ζηξαηεγψλ Αεκ. Γξάςα θαη Αεκ. ΐνχιγαξε, ζην Φαξκαθνλήζη θαη ηελ Ζαιφιηκλν. Οαπηφρξνλα, απφ ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ δφζεθαλ νδεγίεο ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηελ Ώγθπξα, ε νπνία πξνέβε ζε δχν δηαβήκαηα δηακαξηπξίαο πξνο ην ηνπξθηθφ ΠΜ.ΒΚ. Λ θ. Μαπνχιηαο, απεπζχλνληαο κήλπκα γηα ην λέν ρξφλν ζηε Ηέζρε Ώμησκαηηθψλ, αλαθέξζεθε ζε «δχζηξνπν γείηνλα», πνπ πξνβαίλεη ζε πξνθιήζεηο, πξνζζέηνληαο φηη «πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ νπνηαδήπνηε απεηιή». Ξε θαζεκεξηλή βάζε ζπλερίζηεθαλ νη ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο ζην Ώηγαίν κε ηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα έρνπλ ηεζεί ζε δηαξθή θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζή ηνπο. Δ επηζεηηθφηεηα ηεο γείηνλνο εθδειψζεθε

κε

παξαβίαζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ππεξπηήζεηο. Ξπγθεθξηκέλα,

νθηψ ηνπξθηθά καρεηηθά αεξνζθάθε, ηέζζεξα F-16

θαη ηέζζεξα F-4 Φάληνκ, παξαβίαζαλ ηνλ ελαέξην ρψξν κεηαμχ Ξάκνπ

θαη

Ώγαζνλεζίνπ

θαη

έθζαζαλ

κέρξη

ηνπο

Φνχξλνπο.

Ώθνινχζσο, ηέζζεξα ηνπξθηθά Φάληνκ πέηαμαλ ζε χςνο 700 πνδψλ πάλσ απφ ην Ώγαζνλήζη θαη ην Φαξκαθνλήζη. Ώλαγλσξίζζεθαλ θαη αλαραηηίζζεθαλ

απφ

ζθάθε

ηεο

Μνιεκηθήο

Ώεξνπνξίαο

θαη

εγθαηέιεηςαλ ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν . Δ λέα πξφθιεζε ήξζε ιίγν κεηά απφ δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Βζληθήο Ώκπλαο θ. Βπάγγεινπ Θετκαξάθε, ν νπνίνο πξνζεξρφκελνο ζηε ΐνπιή γηα ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, απεχζπλε πξνο ηελ Ώγθπξα πξνεηδνπνίεζε ζε πςεινχο ηφλνπο. Θάιηζηα, εθηηκάηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο

παξαβηάζεηο θαη

ππεξπηήζεηο ήηαλ ε «απάληεζε» ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζηελ απφθαζε ηεο Ώζήλαο λα πηνζεηήζεη πην απζηεξφ χθνο ζηελ αληίδξαζή ηεο.

132


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξπγθεθξηκέλα, ν θ. Θετκαξάθεο δήισζε φηη «ηα ζηειέρε ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ θαη νη Βιιελεο κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα δίθαηά ηνπο, φηαλ απηά ακθηζβεηεζνχλ», ελψ πξφζζεζε φηη «νη Ονχξθνη παίξλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ηφζν ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί». Ώλαθεξφκελνο ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο ηεο Ώγθπξαο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ν ππνπξγφο Βζληθήο Ώκπλαο επηζήκαλε φηη «ε ζπκπεξηθνξά ησλ Ονχξθσλ δελ είλαη ςχρξαηκε. Δ Βιιάδα πηζηεχεη φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ ζπλάδεη ζε έλα θξάηνο – κέινο ηνπ ΙΏΟΛ, πνπ ζέιεη λα κπεη ζηελ Β.Β., πνπ ν πξσζππνπξγφο ηνπ αλαιακβάλεη εηξελεπηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηε Θέζε Ώλαηνιή». Ηίγε ψξα κεηά ηηο δειψζεηο ηνπ θ. Θετκαξάθε, ην ηνπξθηθφ Βπηηειείν αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαθνίλσζε, επαλαιακβάλνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα παξαβίαζε ησλ ηνπξθηθψλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηνπ ηνπξθηθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ απφ ειιεληθά ζθάθε ηεο αθηνθπιαθήο θαη καρεηηθά, αληίζηνηρα. Δ αλαθνίλσζε ζπλνδεχεηαη απφ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά «παξαβηάζεσλ» γηα ηηο εκεξνκελίεο απφ 2 έσο θαη 6 Εαλνπαξίνπ θαη αθνξνχλ ζηελ πιεηνςεθία

ηνπο

ηελ

πεξηνρή

ησλ

Εκίσλ.

Ξηελ

αλαθνίλσζε

αλαθέξεηαη επίζεο φηη ελεκεξψζεθε γηα ηα πεξηζηαηηθά απηά ην ηνπξθηθφ ΠΜ.ΒΚ., πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Ώπζηεξφ κήλπκα ζηελ Ονπξθία έζηεηιε απφ ηηο Ξέξξεο ν πξφεδξνο ηνπ ΜΏΞΛΖ θ. Γηψξγνο Μαπαλδξένπ, θαιψληαο ηελ «λα ζηακαηήζεη απηά ηα επηθίλδπλα παηρλίδηα». Ραξαθηήξηζε «απαξάδεθηε θαη θαηαγγειηέα» ηελ απμεκέλε πξνθιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο γείηνλνο ζην Ώηγαίν, πξνζζέηνληαο φηη «θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Βιιάδαο». Λ

θ.

Μαπαλδξένπ

έζηξεςε

ηα

ππξά

ηνπ

θαη

ελαληίνλ

ηεο

θπβέξλεζεο, θαηαγγέιινληαο ηελ αζθνχκελε εμσηεξηθή πνιηηηθή σο αηηία ηεο έμαξζεο ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο θαη ησλ δηαξθψο

133


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θιηκαθνχκελσλ επεηζνδίσλ ζην Ώηγαίν. Ραξαθηεξηζηηθά, δήισζε φηη «ρξεηάδεηαη κία ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο, ζα δίλεη ην απαξαίηεην θχξνο ζηελ Βιιάδα θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ ηεο αμίδεη θαη δελ ζα επηηξέπεη ζηελ Ονπξθία ή ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηελ απνζξάζπλζε θαη ηέηνηνπ είδνπο πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο». Ον πνηνηηθά λέν ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Ονχξθσλ φιν απηφ ην δηάζηεκα δελ είλαη κφλν φηη εκπξάθησο εκθαλίδνπλ ζαλ δηθφ ηνπο έδαθνο θαηνηθεκέλεο ειιεληθέο λεζίδεο. Ξχκθσλα κε αξκφδηεο πεγέο, ππάξρνπλ πνιιέο θαη ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ε Ώγθπξα επηδηψθεη φρη ζεξκφ επεηζφδην, κε ηελ έλλνηα ηεο έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο ζχγθξνπζεο αεξνπνξηθψλ ή λαπηηθψλ κνλάδσλ, αιιά ηελ πξφθιεζε «αηπρήκαηνο». Λζνλ

αθνξά

ηα

αίηηα

ηεο

θιηκάθσζεο,

δηπισκαηηθέο

πεγέο

αλαθέξνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο «Ονικεξφο Ονμφηεο» κε ηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ Βπζηξαηίνπ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη, θαη ηνλ ζπλαθφινπζν

«εθλεπξηζκφ»

ηεο

Ώγθπξαο

γηα

ηελ

απνηπρία

εκπφδηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο. Λη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ζα πξέπεη

επίζεο

ζπληαγκαηηθή

λα θξίζε

ζπλεθηηκεζεί ζηελ

ε

λέα

Ονπξθία,

ηζνξξνπία,

κεηαμχ

κεηά

πνιηηηθήο

ηε θαη

ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο, κε ηελ ηειεπηαία λα παξνπζηάδεηαη ζαθψο εληζρπκέλε θαη κε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο .

134


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΏΗΗΒΞ ΜΏΝΏΐΕΏΞΒΕΞ ΘΒΞΣ

ΏΞΖΔΞΒΣΙ

ΓΗΑΒΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΦΘΔΠ ΔΟΔ΢ΛΔΠ

ΡΝ΢ΟΘΥΛ

ΔΠΞΔ΢ΠΔ Ν «ΞΝΙΔΚΗΠΡΖΠ» Οελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, πξνθάιεζε ε παξνπζία ηνπ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ λνξβεγηθνχ πινίνπ Malene Ostervold γηα δηεμαγσγή πεηξειατθήο έξεπλαο, ζε πεξηνρή 80 λαπηηθψλ κηιίσλ λφηηα ηνπ Ζαζηειιφξηδνπ. Ξεκεηψλεηαη φηη ην ΠΜΒΚ απέζηεηιε άκεζα

δηαβήκαηα

δηακαξηπξίαο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο Ονπξθίαο

ηεο θαη

ηεο

Ινξβεγίαο, Δ πεξηνρή δηεμαγσγήο ηεο

πεηξειατθήο

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα, γη‟ απηφ θαη ελεκεξψζεθε άκεζα ν Ινξβεγφο πξέζβεο ζηελ Ώζήλα απφ ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ. Ξχκθσλα κε ην ΓΒΒΘΏ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνξβεγηθνχ

πινίνπ ζπλνδεπφηαλ απφ ηε θξεγάηα «Gediz» ηνπ

ηνπξθηθνχ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ . Ώκέζσο

ελεκεξψζεθαλ

θαηέπιεπζε

απφ

νη

αξκφδηεο

ειιεληθήο

αξρέο

πιεπξάο

θαη ε

ζηελ

πεξηνρή

θαλνληνθφξνο

«Πολεμιστής», ν πινίαξρνο ηεο νπνίαο απέζηεηιε ζηελ ηνπξθηθή θξεγάηα ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ θπξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Θεηά ηελ επηθνηλσλία πνπ είρε ην ειιεληθφ ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ κε ηνλ Ινξβεγφ πξέζβε ζηελ Ώζήλα , ε έξεπλα ζηακάηεζε θαη ην Malene Ostervold απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πεξηνρή.

Βληνχηνηο,

εκθαλίζηεθε

εθ

λένπ

ζηελ

ίδηα

πεξηνρή

135


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

(ζπλνδεία

πάληνηε

ηεο

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηνπξθηθήο

θξεγάηαο)

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπλερίζεη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηνχζε. Ώκέζσο ελεκεξψζεθε ε Ώζήλα θαη εθείλν πνπ εθηηκήζεθε είλαη πσο ε θαηάζηαζε ίζσο νδεγνχληαλ ζε θιηκάθσζε. Σζηφζν, νη άκεζεο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο απφ ηελ Ώζήλα θαηέηεηλαλ ζε απνθιηκάθσζε. Ώπηφ ηφληδαλ θαη νη επηηειείο ηνπ ειιεληθνχ Μεληαγψλνπ. Ώιισζηε, ζχκθσλα θαη κε ηα ιεγνκέλα αλψηαησλ αμησκαηηθψλ, ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πιεπξά απέζηεηιε θαλνληνθφξν -θαη φρη θξεγάηακαξηπξνχζε ηελ εθηίκεζε φηη ην «δήηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή ζα έιεγε νκαιά». Ώπηφ πνπ θπξηάξρεζε, ηνπιάρηζηνλ απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ήηαλ ε ςπρξαηκία .

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΑΛΑΒΙΖΘΔΗΠΑ ΑΠΘΖΠΖ ΠΡΝ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ, «ΡΝΙΚΖΟΝΠ ΡΝΜΝΡΖΠ» Μξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Αεθεκβξίνπ

ε αλαβιεζείζα δχν θνξέο

άζθεζε Ονικεξφο Ονμφηεο ζην ΐφξεην Ώηγαίν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Ώε Ξηξάηε. Ξηελ άζθεζε ζπκκεηείραλ 32 καρεηηθά αεξνζθάθε ηεο Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη ην ηπηάκελν ξαληάξ Awacs πνπ παξαρσξήζεθε απφ ην ΙΏΟΛ. Δ αλαβνιή ηεο άζθεζεο, αξρηθά ηνλ Θάξηην ηνπ 2007 θαη θαηφπηλ ηνλ πξνεγνχκελν Θάην, έγηλε έπεηηα απφ παξέκβαζε ηεο Ονπξθίαο πξνο ην ΙΏΟΛ, κε ην επηρείξεκα φηη ε πεξηνρή ηνπ Ώε Ξηξάηε απνηειεί απνζηξαηησηηθνπνηεκέλε δψλε. Οελ πξψηε θνξά, σο δηθαηνινγία γηα ηελ αλαβνιή είραλ πξνηαρζεί απφ ην ΙΏΟΛ νη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ελψ ηνλ Θάην ππήξμε ν ηζρπξηζκφο φηη δελ ππήξρε δηαζέζηκν πξνο παξαρψξεζε Awacs. Γηα ηελ Ονπξθία ε πεξηνρή

έρεη

ηδηαίηεξε

ζεκαζία

ζηελ

πξνζπάζεηα

δηεθδίθεζεο

θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Ώηγαίν, θαζψο ν Ώε Ξηξάηεο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ 25ν παξάιιειν, ζηελ θαξδηά ηνπ Ώηγαίνπ. 136


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ονπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο εθηπιίρζεθε παξαζθεληαθά έληνλε δηπισκαηηθή

δηεξγαζία,

θαζψο

ε

Ώζήλα,

πνπ

είρε

δεηήζεη

επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηεο άζθεζεο, έιαβε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηε ρζεζηλή θαη ε Ονπξθία πξνζπάζεζε εθ λένπ λα επηηχρεη αλαβνιή. Δ ηνπξθηθή θηλεηηθφηεηα εθδειψζεθε ηφζν ζην δηπισκαηηθφ φζν θαη ζην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΙΏΟΛ. Ώπφ ειιεληθήο πιεπξάο, νη ππνπξγνί Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε θαη Βζληθήο Ώκπλαο θ. Βπάγγεινο Θετκαξάθεο παξαθνινπζνχζαλ ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη ππήξμε θάπνηα ζηηγκή άηππε επηθνηλσλία κε ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο Ξπκκαρίαο, Γηαπ ληε Ρνππ Ξέθεξ. Αηπισκαηηθέο πεγέο εμέθξαδαλ , ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο Ώζήλαο, κε ηελ εθηίκεζε φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο κε λαηντθή ζπλδξνκή νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ε Ξπκκαρία απνξξίπηεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Ώγθπξαο θαη δελ επηζπκεί ηελ χπαξμε «καχξεο ηξχπαο» ζην Ώηγαίν. ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΑΞΝΘΙΖΚΑΘΥΠΖ Βλψ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε ηνπξθηθή άζθεζε «Βπέιηθηε Μέλζα» ζην Ώηγαίν, ζρεκαηηζκνί ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ παξαβίαζαλ ζε δχν πεξηπηψζεηο ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν.

Λ

πξψηνο

ζρεκαηηζκφο

απνηεινχληαλ απφ 8 αεξνζθάθε, ηα νπνία εηζήιζαλ ζηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν κεηαμχ ησλ λήζσλ Ρίνπ θαη Ξάκνπ.

Ξην

δεχηεξν

πεξηζηαηηθφ, 6 ηνπξθηθά αεξνζθάθε παξαβίαζαλ ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν

βφξεηα

ηεο

Θπηηιήλεο.

Ζαη

ζηηο

δχν

πεξηπηψζεηο,

αλαγλσξίζζεθαλ θαη αλαραηηίζζεθαλ απφ αεξνπιάλα ηεο Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο πνπ έζπεπζαλ.

137


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βλ ησ κεηαμχ, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ην ΓΒΒΘΏ, ε ειιεληθή θξεγάηα «Ιηθεθφξνο Φσθάο» ζπκκεηείρε ζε άζθεζε «πεξάζκαηνο» (PASSEX), απφ θνηλνχ κε ηελ ακεξηθαληθή θξεγάηα «USF TAYLOR», ζην Ζεληξηθφ Ώηγαίν. Ξην πιαίζην ηεο άζθεζεο εθηειέζηεθαλ ππξά επηθαλείαο ζην πεδίν βνιήο Ώλδξνπ. Μνηνηηθά αλαβαζκηζκέλεο νη πξνθιήζεηο ηεο

Ονπξθίαο ,αθνχ

πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ παξαβίαζε ελαέξηνπ ρψξνπ, σζηφζν ε επφκελε

πξφθιεζε έγηλε ζηε ζάιαζζα. Ονπξθηθή

θξεγάηα, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ άζθεζε «Βπέιηθηε Μέλζα», πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Ονπξθία ζην Ώηγαίν, απνζπάζζεθε απφ ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηεο άζθεζεο γηα λα θζάζεη, έπεηηα απφ πιεχζε αξθεηψλ σξψλ, ζηα ζηελά κεηαμχ Ξνπλίνπ θαη Ζέαο. Λη «πεξίεξγεο» θηλήζεηο ηεο θξεγάηαο Turgut Reis έγηλαλ άκεζα αληηιεπηέο

απφ

ηα

ειιεληθά

λαπηηθά

παξαηεξεηήξηα,

πνπ

παξαθνινπζνχλ ζηελά ηελ εμέιημε ηεο ηνπξθηθήο άζθεζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ε Ονπξθία είρε δεζκεχζεη θνκκάηη ηνπ Ώηγαίνπ κεηαμχ ησλ λήζσλ Ώλδξνπ, Ρίνπ θαη Εθαξίαο. Δ θξεγάηα άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηε δεζκεπκέλε πεξηνρή

θαη θαηεπζχλζεθε

δπηηθά ηεο Ώλδξνπ. Μέξαζε απφ ηα ζηελά ηνπ Ζαθεξέα, θηλνχκελε λφηηα, λνηηνδπηηθά, θζάλνληαο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Ξνπλίνπ θαη Ζέαο θαη θηλήζεθε ζε απφζηαζε 4 κηιίσλ απφ ην Ξνχλην θαη 5 κηιίσλ απφ ηελ Ζέα. Δ

θξεγάηα

ηνπ

Μνιεκηθνχ

Ιαπηηθνχ

«Θπνπκπνπιίλα»

θηλεηνπνηήζεθε άκεζα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, θαζψο νη ειιεληθέο Βλνπιεο Απλάκεηο παξακέλνπλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο θαη αθνινχζεζε ηηο θηλήζεηο ηεο ηνπξθηθήο θξεγάηαο, πνπ κέρξη εθείλν ην ζεκείν ηεο πνξείαο ηεο δελ είρε θάηη παξάηππν. Ληαλ φκσο έθζαζε κεηαμχ Ζέαο θαη Ξνπλίνπ, πξαγκαηνπνίεζε αλαζηξνθή θαη θαηεπζχλζεθε θαη πάιη βφξεηα.

138


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ ελέξγεηα απηή ζπληζηά παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αβιαβνχο δηέιεπζεο, πνπ πξνβιέπνπλ φηη εληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ μέλεο ρψξαο έλα πνιεκηθφ πινίν κπνξεί λα δηέιζεη κε ζηαζεξή πνξεία, ρσξίο ειηγκνχο θαη ρσξίο απμνκείσζε ηαρχηεηαο, λα κελ θηλείηαη θάζεηα πξνο ηελ αθηή θαη λα έρεη απελεξγνπνηεκέλνπο ηνπο αηζζεηήξεο. Θεηά ηελ αλαζηξνθή, ε ηνπξθηθή θξεγάηα εθιήζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο απφ ηε θξεγάηα «Θπνπκπνπιίλα» λα ζπκκνξθσζεί

κε

ηνπο

δηεζλείο

θαλφλεο

αβιαβνχο

δηέιεπζεο.

Ξπλέρηζε φκσο ηελ πνξεία ηεο βφξεηα θαη βγήθε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, πεξλψληαο θαη πάιη απφ ηα ζηελά ηνπ Ζαθεξέα. Θε παξαβίαζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ, λνηίσο ηεο Ξάκνπ, απφ δχν ζρεκαηηζκνχο, απνηεινχκελνπο απφ 14 αεξνζθάθε, εθδειψζεθε ε ηνπξθηθή «παξνπζία» ζην Ώηγαίν, κία εκέξα κεηά ηελ πξνθιεηηθή παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αβιαβνχο δηέιεπζεο απφ ηελ ηνπξθηθή θξεγάηα «Turgut Reis», πνπ έθζαζε κέρξη ηα ζηελά κεηαμχ Ξνπλίνπ θαη Ζέαο. Ξηξαηησηηθέο πεγέο ραξαθηήξηδαλ ηελ εκέξα 15 Εαλνπαξίνπ ηελ πην ήξεκε

«έπεηηα

απφ

πνιχ

πνιχ

θαηξφ»,

φπσο

αλέθεξαλ

ραξαθηεξηζηηθά. Μξνζέζεηαλ δε φηη αθφκα θαη ηα λέα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο

ηνπ εζληθνχ

ελαέξηνπ

ρψξνπ, πνπ θαηεγξάθεζαλ

πξφζθαηα , είραλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πάγηαο ηαθηηθήο ηεο Ονπξθίαο, ησλ αλάινγσλ παξαβηάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε. Οα 14 ηνπξθηθά αεξνζθάθε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 νπιηζκέλα, πξνέβεζαλ ζπλνιηθά ζε 12 παξαβηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ θεληξηθνχ Ώηγαίνπ θαη αλαγλσξίζζεθαλ θαη αλαραηηίζζεθαλ απφ αεξνζθάθε ηεο Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο, ελψ ζεκεηψζεθε κία εκπινθή. Δ πηήζε ηνπο δελ είρε ζρέζε κε ηε ζπλερηδφκελε ζηξαηησηηθή άζθεζε ησλ ηνπξθηθψλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηνρέο ηνπ Ώηγαίνπ.

139


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Θηα άιιε δηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο ζην Ώηγαίν αλαδείρζεθε , απφ ηελ είζνδν δχν ηνπξθηθψλ F-16 ζηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν φπνπ ζήκαλε ζπλαγεξκφο ζηελ Ππεξεζία Μνιηηηθήο Ώεξνπνξίαο, θαζψο ζηελ πεξηνρή ηεο παξαβίαζεο πεηνχζε αεξνζθάθνο

ηεο

Aegean

Airlines,

κε

πξννξηζκφ

ηελ

Ώιεμαλδξνχπνιε. Ξην αεξνζθάθνο, ηχπνπ Airbus 320, επέβαηλαλ 84 επηβάηεο θαη 7κειέο πιήξσκα. Ον πξσί θαη ελψ πεηνχζε 10 λαπηηθά κίιηα βφξεηα ηεο Ηήκλνπ θαη είρε μεθηλήζεη ηελ θάζνδφ ηνπ απφ ηα 16.000 πφδηα ζηα 13.000, κπαίλνληαο ζε πνξεία πξνζγείσζεο, εηδνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΜΏ φηη ζηελ πνξεία ηνπ, ζε απφζηαζε 8,5 λαπηηθψλ κηιίσλ, βξίζθνληαλ ηα δχν ηνπξθηθά καρεηηθά. Φαίλεηαη φηη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε ελεκεξψζεθαλ απφ ηηο δηθέο ηνπο ππεξεζίεο ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο φηη ζηελ πεξηνρή πεηνχζε επηβαηεγφ αεξνζθάθνο θαη απφ ηα 20.000 πφδηα πνπ

πεηνχζαλ,

πξνζγεηψζεθε

αλέβεθαλ ρσξίο

Ώιεμαλδξνχπνιεο.

ζηα

θαλέλα

Μάλησο,

27.000 πξφβιεκα

εθ

πφδηα.

Ον

ζην

δηακέηξνπ

αεξνζθάθνο

αεξνδξφκην

αληίζεηεο

ηεο

απφςεηο

εθθξάδνπλ ε ΠΜΏ θαη ε Aegean Airlines γηα ην ζχζηεκα απνθπγήο ζχγθξνπζεο (ΟCAS), κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην αεξνζθάθνο. Δ ΠΜΏ επηκέλεη φηη ην TCAS ελεξγνπνηήζεθε, γεγνλφο ην νπνίν ε αεξνπνξηθή εηαηξεία δηαςεχδεη. Μξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ην νπνίν πξνεηδνπνηεί

ηνλ

ρεηξηζηή

ηνπ

αεξνζθάθνπο

γηα

επηθείκελε

ζχγθξνπζε. Βλεξγνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο, ζηελ πξψηε, φηαλ άιιν αεξνζθάθνο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζχγθξνπζεο ε νπνία εθηηκάηαη απφ ηα φξγαλα φηη ζα ζεκεησζεί εληφο 40 δεπηεξνιέπησλ. Ξε απηή ηελ πεξίπησζε απιψο ελεκεξψλεη ηνλ θπβεξλήηε, φηη ππάξρεη ελαέξηα θπθινθνξία. Ξηε ζπλέρεηα φηαλ ν εθηηκψκελνο ρξφλνο ζχγθξνπζεο κεηψλεηαη ζηα 25 δεπηεξφιεπηα, ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή γηα ηηο θηλήζεηο

πνπ

πξέπεη

λα

θάλεη

πξνθεηκέλνπ

λα

απνθχγεη

ηε

ζχγθξνπζε. ΐάζεη δηεζλψλ θαλνληζκψλ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρεηξηζηήο νθείιεη λα αθνινπζήζεη πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ νξγάλνπ. Δ αεξνπνξηθή

εηαηξεία

απφ

ηελ

πιεπξά

ηεο

δειψλεη

φηη

δελ

140


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζεκεηψζεθε θαλέλα πεξηζηαηηθφ θαη δηαςεχδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ TCAS.

Ώπφ

ηελ

πιεπξά

ηεο,

ε

Ονπξθία

είρε

δεζκεχζεη

γηα

αεξνπνξηθέο αζθήζεηο πεξηνρή πάλσ απφ ην Ώηγαίν κεηαμχ Ρίνπ θαη Ηέζβνπ.

Ξπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θαη

ηνπ

πεξηζηαηηθνχ

πνπ

ζεκεηψζεθε κε εκπινθή ηνπ επηβαηεγνχ αεξνζθάθνπο, ζπλνιηθά ηξεηο

ζρεκαηηζκνί,

απνηεινχκελνη

απφ

16

ηνπξθηθά

πνιεκηθά

αεξνζθάθε, πξνέβεζαλ ζε ηξεηο παξαβάζεηο θαη πέληε παξαβηάζεηο ηνπ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ. Οα νθηψ απφ απηά ήηαλ νπιηζκέλα. Ώλαγλσξίζζεθαλ θαη αλαραηηίζζεθαλ απφ αεξνζθάθε ηεο Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο, ελψ ζεκεηψζεθε κία εκπινθή.

Έλα

αθφκα

πεξηζηαηηθφ

έρεη

πξνζηεζεί

ζηελ

πινθιήζεσλ

ζην

αιπζίδα

ησλ

Ώηγαίν.

Οξία

ηνπξθηθά αεξνζθάθε Φάληνκ F-4 πέηαμαλ

πάλσ

Φαξκαθνλήζη κέξνο

.

απφ

ην

Ώπνηεινχζαλ

ζρεκαηηζκνχ,

ηνλ

νπνίν

ζπκπιήξσλαλ 4 F-16. Λια ηα αεξνζθάθε

αλαγλσξίζζεθαλ,

αλαραηηίζζεθαλ θαη εμήιζαλ ηνπ FIR Ώζελψλ.

Ξηηο αξρέο Θαξηηφπ ,ηελ εκέξα ησλ ηαθηηθψλ θξίζεσλ ζηηο Βλνπιεο Απλάκεηο επέιεμε ε Ώγθπξα γηα λα επαλέιζεη «δπλακηθά» ζηηο πξνθιήζεηο ζην Ώηγαίν. Αχν ηνπξθηθά F-16 πξαγκαηνπνίεζαλ ππεξπηήζε πάλσ απφ ηνπο Φνχξλνπο, ζε χςνο 7.000 πνδψλ. Οα αεξνζθάθε ζπκκεηείραλ ζε ζρεκαηηζκφ απνηεινχκελν ζπλνιηθά απφ ηέζζεξα F-4 θαη ηέζζεξα F-16, πνπ παξαβίαζε ην FIR Ώζελψλ. Λ ζρεκαηηζκφο

ησλ

νθηψ

ηνπξθηθψλ

πνιεκηθψλ

αεξνζθαθψλ

141


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλαγλσξίζζεθε θαη αλαραηηίζζεθε απφ καρεηηθά ηεο Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Βμήιζε ηνπ FIR Ώζελψλ , ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Ρίνπ θαη Ηέζβνπ.

META ΡΖΛ Π΢ΛΑΛΡΖΠΖ Θ΢ΠΔΑ (Ζπβεξλεηηθνχ Ξπκβνπιίνπ Βμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο) Βλψ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε ζπλεδξίαζε ηνπ ΖΠΞΒΏ, απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο θαηεγξάθε κηα αθφκε πξνθιεηηθή ελέξγεηα. Ξπγθεθξηκέλα, ζρεκαηηζκφο νθηψ ηνπξθηθψλ αεξνζθαθψλ, απνηεινχκελνο απφ 4 F16 θαη 4 F4, παξαβίαζε ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν. Ώθνινχζσο, ηα F4 πξαγκαηνπνίεζαλ ππέξπηεζε πάλσ απφ ην Φαξκαθνλήζη ζε χςνο 300 πνδψλ. Λ ζρεκαηηζκφο αλαραηηίζζεθε απφ ειιεληθά καρεηηθά θαη εμήιζε ηνπ FIR Ώζελψλ , λνηίσο ηεο Ρίνπ.

ΕΠΙΦΤΛΑΚΗ ΤΠΟ ΣΟΝ ΦΟΒΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΚΛΗ΢ΕΩΝ ΢ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ Ξε θαηάζηαζε επηθπιαθήο θαη απμεκέλεο εηνηκφηεηαο παξακέλνπλ νη Βλνπιεο Απλάκεηο γηα ην ελδερφκελν εθδήισζεο λέσλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζην Ώηγαίν. Οα πξάγκαηα ήηαλ ζρεηηθά ήξεκα, κε εμαίξεζε ηελ παξάβαζε, επί 20 ιεπηά, απφ 6 ηνπξθηθά F-16 ησλ θαλφλσλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηνπ FIR Ώζελψλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Ηήκλνπ θαη Θπηηιήλεο. Ώπφ πεγέο ηνπ ππνπξγείνπ Βζληθήο Ώκπλαο εθηηκήζεθε

φηη ε

εκεξνκελία 10 Εαλνπαξίνπ ήηαλ κηα θξίζηκε εκέξα γηα λα θαλεί εάλ ε ηνπξθηθή πιεπξά είλαη απνθαζηζκέλε λα θιηκαθψζεη πεξαηηέξσ ηηο πξνθιήζεηο, ηδηαηηεξφηεηα

νδεγψληαο ηεο

αθφκε

εκέξαο

θαη

ήηλα

ε

ζε

«ζεξκφ

επεηζφδην».

αιιαγή

θξνπξάο

Δ ζην

142


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Φαξκαθνλήζη.

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξα Ζξίζηκν ζεσξήζεθε ην δηάζηεκα κέρξη ηηο 20

Εαλνπαξίνπ. Οφηε νινθιεξψλεηαη ην ςάξεκα ηζηπνχξαο ζηελ πεξηνρή ησλ Εκίσλ, φπνπ θέηνο δελ είρακε ηελ θιηκάθσζε επεηζνδίσλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, σζηφζν, κηθξνεπεηζφδηα ππάξρνπλ. Α΢ΚΗ΢Η «ΗΓΕΜΩΝ»-«EGEMEN» Ιέν ζθεληθφ ζηήλεη ε Άγθπξα .Οελ έκκεζε λνκηκνπνίεζε ησλ δηεθδηθήζεψλ

ηεο

ζην

Ώηγαίν

δξνκνινγεί

ε

Ώγθπξα,

κε

ηελ

πξφζθιεζε πξνο ΔΜΏ, M. Bξεηαλία, Λιιαλδία θαη ΐέιγην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αεξνλαπηηθή άζθεζε «Δγεκψλ», γηα ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Θαξηίνπ, ζην αλαηνιηθφ Ώηγαίν. Δ Ώζήλα αληέδξαζε

κε

δηπισκαηηθή

εθζηξαηεία

ελεκέξσζεο

γηα

ηηο

δηεθδηθήζεηο θαη ηηο ηαθηηθέο πξνθιήζεσλ ηεο γείηνλνο, κε αξρηθή επηδίσμε λα επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηηο ειιεληθέο ζέζεηο ηηο ρψξεο πξνο ηηο νπνίεο απεχζπλε πξφζθιεζε ε Ονπξθία θαη απψηεξν ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθείλα ηα ηκήκαηα ηεο άζθεζεο πνπ ζίγνπλ ηε ρψξα καο ή αθφκα θαη ηελ άξλεζή ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηνπξθηθή πξφζθιεζε. Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο ράξηεο ηεο άζθεζεο ε Ώγθπξα, πηζηή ζηηο πάγηεο δηεθδηθήζεηο ηεο, εκθαλίδεη

ηα

λεζηά

ηνπ

Ώλαηνιηθνχ

Ώηγαίνπ

σο

απνζηξαηησηηθνπνηεκέλα, κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα απ' φ,ηη ε ππφινηπε Βιιάδα, ελψ σο ηνκέαο ηνπξθηθήο επζχλεο γηα έξεπλα θαη δηάζσζε νξίδνληαη νη πεξηνρέο αλαηνιηθά ηνπ 25νπ κεζεκβξηλνχ, δειαδή ζρεδφλ ην κηζφ Ώηγαίν Ξε θαηάζηαζε απμεκέλεο επηθπιαθήο εηέζεζαλ νη Βλνπιεο Απλάκεηο ζην Ώηγαίν, θαζψο, ηππηθά, άξρηζε ζηηο 23 Θαξηίνπ ε ηνπξθηθή αεξνλαπηηθή άζθεζε «Δγεκψλ», ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 29 Θαξηίνπ. Ξχκθσλα κε ζηξαηησηηθέο πεγέο, ην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο άζθεζεο αλακέλεηαη λα αξρίζεη ηηο επφκελεο κέξεο. Λη ηέζζεξηο ρψξεο πνπ πξνζεθιήζεζαλ απφ ηελ Ονπξθία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ

143


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

άζθεζε, αληαπνθξίζεθαλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Δ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή είλαη απηή ηεο ΐξεηαλίαο, ε νπνία ζα ιάβεη κέξνο κε δέθα πινία, νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη ειηθνπηεξνθφξα. Λη ΔΜΏ θαη ε Λιιαλδία ζπκκεηέρνπλ κε έλα πινίν ε θαζεκία, ελψ ην ΐέιγην ζπκκεηέρεη κφλν κε πξνζσπηθφ. Λη παξαβηάζεηο απφ ηνπξθηθά αεξνζθάθε έιεηπαλ, θαζψο ζηνπο ράξηεο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο άζθεζεο πνπ θνηλνπνίεζε ην ηνπξθηθφ Γεληθφ Βπηηειείν, ν ελαέξηνο ρψξνο ηαπηίδεηαη κε ηα ρσξηθά χδαηα, δειαδή ζηα 6 λαπηηθά κίιηα.

144


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«ΘΔΙΠΘΏΟΏ» ….γηα ηηο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο

Ζ Αζήλα ζπζηήλεη ςπρξαηκία! Μψο αληηδξά ζ‟ φια απηά ε Ώζήλα; Δ θπβέξλεζε Ζαξακαλιή θξχβεη ηελ αλππαξμία ζηξαηεγηθήο

γηα ηελ

αλάζρεζε ηεο

ηνπξθηθήο

επεθηαηηθήο πίεζεο κε ζπζηάζεηο γηα ςπρξαηκία! Ζαιή θη απαξαίηεηε είλαη ε ςπρξαηκία, αιιά δελ κπνξεί λα θαιχςεη ην έιιεηκκα πνιηηηθήο. ΋ηαλ, κάιηζηα, Έιιελεο αμησκαηνχρνη ππνδεηθλχνπλ ζηελ Άγθπξα πνην είλαη ην ζπκθέξνλ ηεο ηφηε ζηελ ακεραλία ηνπο πξνζηίζεηαη θαη κηα λφηα γεινηφηεηαο. Ον γεγνλφο φηη ε Ώζήλα επηδηψθεη εηιηθξηλψο ηελ χθεζε δελ αξθεί. Γηα ηε βειηίσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ απαηηείηαη ε βνχιεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Λη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ γηα λα ππνβαζκίζνπλ ηηο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο θαη λα θξαηήζνπλ ρακειά ηε ζεξκνθξαζία. Ξηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ρεηξηζκνί ηνπο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ αγρψδεο πξνζπάζεηα λα εμαγνξάζνπλ ηελ χθεζε. Δ ηαθηηθή απηή, φκσο, δελ έρεη απνηξέςεη ηηο πξνθιήζεηο θαη δελ ζα απνηξέςεη «αηπρήκαηα».Ξπγθεθξηκέλα:

145


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

΢πρξαηκία θαη λεθαιηφηεηα είλαη ε επηινγή ηεο θπβέξλεζεο έλαληη ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζην Ώηγαίν. Οαπηφρξνλα, φκσο, ε Ώζήλα ππελζπκίδεη ζηελ Άγθπξα φηη ε εληαμηαθή ηεο πξννπηηθή, ηελ νπνία ε ειιεληθή πιεπξά ζηήξημε θαη εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεη, ηειεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, νη ζρέζεηο θαιήο γεηηλίαζεο. Λη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζπδεηήζεθαλ αλαιπηηθά θαηά ζπλεδξίαζε ηνπ ΖΠΞΒΏ, ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ

θ.

Ζψζηα

Ζαξακαλιή,

κε

ηε

ζπκκεηνρή

ησλ

ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε θαη θ. Βπάγγεινπ Θετκαξάθε.

Ξχκθσλα

κε

πιεξνθνξίεο,

ζηε

δηάξθεηα

ηεο

ζπλεδξίαζεο επηζεκάλζεθε φηη νη ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο ζην Ώηγαίν δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην, είλαη πάγηα ηαθηηθή ηεο Άγθπξαο, ε νπνία επηιέγεη, θαηά θαηξνχο, λα θιηκαθψλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο, εκκέλνληαο ζηελ ηαθηηθή ακθηζβήηεζεο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηεο θπξηαξρίαο ηεο Βιιάδαο. Βπηπιένλ, έγηλε ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε επί ησλ αηηίσλ πνπ εθηηκάηαη φηη νδήγεζαλ ζηελ θιηκάθσζε ησλ πξνθιήζεσλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. ΋ζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηεο Ώζήλαο, επηζεκάλζεθε φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ςχρξαηκε ζηάζε πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ηψξα, ρσξίο λα δίλεηαη ε αίζζεζε ππνρσξεηηθφηεηαο, κε δηαβήκαηα απέλαληη ζε θάζε λέα πξνθιεηηθή ελέξγεηα, αιιά θαη ελεκέξσζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.

Ώκέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΖΠΞΒΏ, ζε δειψζεηο ηεο ε θ. Θπαθνγηάλλε 2008 ζηηο

ραξαθηήξηζε

ρξνληά

«ζηαζηκφηεηαο»

ειιελνηνπξθηθέο

Σζηφζν,

φπσο

Βιιάδα

ζα

ην

ζρέζεηο.

πξφζζεζε, ζπλερίζεη

ε ηηο

πξνζπάζεηεο θαη ην 2009 κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπο. Ώλαθνξηθά κε

146


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

ηηο

πξνθιήζεηο

αμηνινγνχκε,

ησλ

φπσο

ηειεπηαίσλ αμηνινγείηαη

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εβδνκάδσλ,

δήισζε

ζπλνιηθά

ζπκπεξηθνξά

ε

φηη

«ηηο ηεο

Ονπξθίαο, ελ φςεη ηεο βνχιεζήο ηεο λα γίλεη κέινο ηεο Β.Β. Δ ειιεληθή πνιηηεία δηαρξνληθά έρεη ππνζηεξίμεη απηή ηελ πξννπηηθή, ππφ ηηο απηνλφεηεο πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηή ηεο θαιήο γεηηλίαζεο». Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Θετκαξάθεο ηφληζε φηη ε Βιιάδα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα, παξαθνινπζεί απφ θνληά ηηο εμειίμεηο θαη «ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα απνθιηκάθσζε ηνπ θιίκαηνο έληαζεο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη». Ξε ζρέζε κε ηελ άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηέο ηηο εκέξεο απφ ηηο ηνπξθηθέο Έλνπιεο Απλάκεηο, αλέθεξε φηη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε, δελ πξνθαιεί πξφζζεηε αλεζπρία θαη φπσο θάζε θνξά πνπ γίλνληαη ηέηνηεο αζθήζεηο «παξαθνινπζνχκε απφ θνληά, φπσο θάλνπλ θαη νη Ονχξθνη φηαλ θάλνπκε εκείο αζθήζεηο». Λ θ. Θεφδσξνο Μάγθαινο, πνπ εθπξνζψπεζε ην ΜΏΞΛΖ καδί κε ηνλ θ. Ώλδξέα Ηνβέξδν, δήηεζε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα είλαη πην δξαζηήξηα ζηηο θαηαγγειίεο ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζηα δηεζλή θφξα, φπσο ε Β.Β., ην ΙΏΟΛ θαη ην Ξπκβνχιην ηεο Βπξψπεο. Μξφζζεζε επίζεο φηη θαθψο εγθαηαιείθζεθε ε Ξπκθσλία ηνπ Βιζίλθη, «ηελ νπνία ζα αλαγθαζηνχκε λα μαλαθέξνπκε ζε πηπρέο, φπσο απηή ηεο θαιήο γεηηνλίαο». Ξε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο Ονπξθίαο ζην Ώηγαίν, ηε ραξαθηήξηζε «εμαηξεηηθά δπζάξεζηε», δήισζε φκσο φηη δελ ηε ζεσξεί πξσηνθαλή. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ΞΠΙ, θ. Μάλνο Οξηγάδεο, επηζήκαλε φηη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε έληαζε, αιιά θαη ν θίλδπλνο λα αλνίμεη, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, έλαο λένο γχξνο δαπαλεξψλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ. Λη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ Βιζίλθη θαη ε κνπληή θαη νκηριψδεο αηκφζθαηξα ηεο θηλιαλδηθήο πξσηεχνπζαο απνηέιεζαλ ην ηδαληθφ

147


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζθεληθφ γηα ηε ζπλάληεζε, ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε κε ηνλ Ονχξθν νκφινγφ ηεο θ. Ώιί Θπακπαηζάλ, ζην πεξηζψξην ησλ εξγαζηψλ ηεο ππνπξγηθήο ζπλφδνπ ηνπ ΛΏΞΒ. Λη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο δηάγνπλ πεξίνδν «παγψκαηνο» κε ηελ αλαζέξκαλζε λα κελ είλαη νξαηή ζηνλ νξίδνληα. Σο κηα «εηιηθξηλήο θαη αλνηρηή ζπδήηεζε» πεξηγξάθνληαη απφ ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ηα φζα εηπψζεθαλ ζηε δηάξθεηαο 35 ιεπηψλ θαη‟ ηδίαλ ζπλάληεζε ησλ δχν ππνπξγψλ. Αελ δηαθάλεθε, σζηφζν, θάπνηα ηδηαίηεξα αηζηφδνμε πξννπηηθή. ΋πσο

ήηαλ

αλακελφκελν,

κεγάιν

κέξνο

ηεο

ζπλάληεζεο

απαζρφιεζε ην ζέκα ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ε απφπεηξα ηεο Ώγθχξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο γηα πεηξέιαην ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζαζηειφξηδνπ, πνπ έγηλε αηηία πξφθιεζεο έληαζεο. Δ θ. Θπαθνγηάλλε

επαλέιαβε

ηηο

ζέζεηο

ηεο

ειιεληθήο

πιεπξάο,

επηζεκαίλνληαο φηη αλάινγεο ελέξγεηεο θνξηίδνπλ ην θιίκα αξλεηηθά θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Λη ηαπηφρξνλεο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο ζην Ώηγαίν θαη ζηε Γψλε Ώπνθιεηζηηθήο Ληθνλνκηθήο Βθκεηάιιεπζεο ηεο Ζχπξνπ θαη ην ηη απηέο ζεκαηνδνηνχλ σο πξνο ηε ζπλνιηθφηεξε ζηάζε ηεο Ώγθχξαο απέλαληη ζε Ώζήλα θαη Ηεπθσζία,

βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο

επίζεκεο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Οεηάξηε

26

Ινεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ Μαξαζθεπή 28 Ινεκβξίνπ ζηε ρψξα καο ν πξφεδξνο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο, θ. Αεκήηξεο Ρξηζηφθηαο. Λ θ. Ζαξακαλιήο, απεχζπλε ζαθή πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ Άγθπξα, επηζεκαίλνληαο

φηη

«κνλνκεξείο

ελέξγεηεο

ζηε

Ινηηναλαηνιηθή

Θεζφγεην, πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θάζε άιιν παξά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Ονπξθίαο κε ηα γεηηνληθά θξάηε

148


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

- κέιε ηεο Β.Β., είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ίδηα ηελ επξσπατθή ηεο πνξεία». Λ

πξσζππνπξγφο

επαλέιαβε

ηελ

ππνζηήξημε

ηεο

ειιεληθήο

θπβέξλεζεο ζηε δηαδηθαζία ησλ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ . Οε δπζαξέζθεηα ηεο Ώζήλαο γηα ηελ απξνζπκία ηεο Ώγθπξαο λα πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ψζηε λα κεησζεί ε έληαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, δηαηχπσζε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην βξεηαληθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ Reuters. «Βλψ ε ειιεληθή πιεπξά θαηαβάιεη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα, φπσο κε ηελ επίζεκε επίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Ζψζηα Ζαξακαλιή ζηελ Άγθπξα, ε Ονπξθία

δελ

αληαπνθξίλεηαη»

επηζήκαλε

ε

θ.

Θπαθνγηάλλε,

πξνζζέηνληαο φηη «ε βειηίσζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο, ηελ νπνία ειπίδακε γηα ηε ρξνληά απηή, δελ επηηεχρζεθε». Μξηλ απφ έλα ρξφλν, ε Ώζήλα εθηηκνχζε φηη ην 2008 δηακνξθσλφηαλ παξάζπξν επθαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο, δεδνκέλνπ φηη ζε Ώζήλα θαη Ώγθπξα ππήξραλ πξφζθαηα εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο. Δ θ. Θπαθνγηάλλε αλέθεξε φηη ε ειιεληθή πιεπξά ζα ζπλερίζεη ηε ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ εληάζεσλ, πξνεηδνπνίεζε φκσο φηη αλακέλεη απφ ηελ Ονπξθία ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Μαξάιιεια ραξαθηήξηζε «αλαρξνληζκφ θαη εληειψο έμσ απφ ηε ινγηθή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ» ην casus belli. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ , ην Μα.Ξν.Ζ

πξαγκαηνπνίεζε

ζχζθεςε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο θ. Μαπαλδξένπ, ηνπ θ. Ώλδξέα Ηνβέξδνπ θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηπισκαηίαο θαη άκπλαο.

Ώληηθείκελν

ηεο

149


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζχζθεςεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο. Βμεηάζζεθαλ επίζεο δηάθνξα ζελάξηα, γηα ην πνηεο κπνξεί λα είλαη νη εμειίμεηο, ελψ επηζεκάλζεθε φηη ε θπβέξλεζε δελ αμηνιφγεζε ζσζηά ηελ θαηάζηαζε θαη δελ αληέδξαζε φπσο απηή επέβαιε . Λ

εθπξφζσπνο ηνπ ΜΏΞΛΖ γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,

Ώλδξέαο Ηνβέξδνο, ζρνιηάδνληαο πιεξνθνξίεο γηα δπζαξέζθεηα ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε ηνπ Μξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο θ. Ζάξνινπ Μαπνχιηα ζην Ώγαζνλήζη, κίιεζε γηα αλνξγαλσζηά ηεο θπβέξλεζεο ζηα πην θαπηά ζέκαηα εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο. «΋ηαλ ζε έλα θξάηνο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ

ελφο

θέληξα

ιήςεο

απνθάζεσλ

γηα

ζέκαηα

εμσηεξηθήο

πνιηηηθήο, είλαη πξνθαλέο φηη ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, σο έλα απφ απηά, ζα είλαη κνλίκσο δπζαξεζηεκέλν», επεζήκαλε ν θ. Ηνβέξδνο. Άκεζε ήηαλ ε αληίδξαζε ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε, πνπ δήηεζε πεξηζζφηεξε ζνβαξφηεηα, πξνζζέηνληαο φηη «ν εθπξφζσπνο ηνπ ΜΏΞΛΖ αζρνιείηαη κε αλχπαξθηα δεηήκαηα». Δ πνιηηηθή εθπξφζσπνο ηνπ ΜΏΞΛΖ γηα ζέκαηα Βζληθήο Ώκπλαο θ. ΐάζσ Μαπαλδξένπ ζε δήισζή ηεο, θάιεζε ηελ θπβέξλεζε «λα μεθχγεη απφ ηνλ εθεζπραζκφ θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ κε θφπν ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηνπο δηεζλείο Λξγαληζκνχο». Ώθφκε θαη βέην ζηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Ονπξθίαο εηζεγείηαη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ν θ. Θ. Μάγθαινο «αλ ζπλερίζεη ηηο απαξάδεθηεο πξνθιήζεηο ηεο». Θεσξεί επηβεβιεκέλν «λα αμηνπνηήζνπκε φιεο ηηο κνξθέο

δξάζεο

πνπ

καο

παξέρνληαη

απφ

ηηο

επξσπατθέο

ζπκθσλίεο».

150


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΑ ΔΙΙΖΛΝΡΝ΢ΟΘΗΘΑ Δ απμαλφκελε έληαζε κε ηελ Ονπξθία θαη ην ζέκα ησλ εμνπιηζκψλ θπξηάξρεζαλ ζηε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε πνπ είρε ν ππνπξγφο Βζληθήο Ώκπλαο θ. Βπάγγεινο Θετκαξάθεο κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ηνκέσλ Βμσηεξηθψλ θαη Ώκπλαο ηνπ ΜΏΞΛΖ, Ώλδξέα Ηνβέξδν, ΐάζσ Μαπαλδξένπ θαη Θηράιε Ζαξρηκάθε ,ζηα κέζα ηνπ Φεβξνπαξίνπ . Ξηε ζπλάληεζε ήηαλ παξφληεο νη πθππνπξγνί Ώκπλαο, Ζσλζηαληίλνο Οαζνχιαο θαη Γηάλλεο Μιαθησηάθεο θαη ν αξρεγφο ΓΒΒΘΏ, ζηξαηεγφο Αεκήηξεο Γξάςαο. Λ θ. Θετκαξάθεο ελεκέξσζε γηα ηελ απμαλφκελε πξνθιεηηθφηεηα ηεο Ονπξθίαο ζην Ώηγαίν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο επηζεκάλζεθε φηη δελ θαίλεηαη απηή λα εθθξάδεη ην εζσηεξηθφ πξφβιεκα ηεο γείηνλνο, αιιά λα εληάζζεηαη ζηελ πάγηα ηαθηηθή δηακφξθσζεο θιίκαηνο ακθηζβήηεζεο γηα ην θαζεζηψο ζην Ώηγαίν. Ξε ζρέζε κε ην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα, ε θ. Μαπαλδξένπ επαλέιαβε ηελ αλάγθε άκεζεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ. Ξε δήισζή ηνπ κεηά ηε ζπλάληεζε, ν θ. Ηνβέξδνο ηε ραξαθηήξηζε «ρξήζηκε γηα ηηο αμηνινγήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο».

Ζ ΡΝ΢ΟΘΗΑ ΘΑ «ΒΑΦΡΗΕΔΗ» ΦΗΙΗΑ ΡΑ ΚΑΣΖΡΗΘΑ ΡΖΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ΢ FIR ΑΘΖΛΥΛ Θε ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο δνκήο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα έλα πξφβιεκα, ην νπνίν ήδε απαζρνιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ ππνπξγείσλ Βμσηεξηθψλ θαη Ώκπλαο, αιιά θαη ηε ζηξαηησηηθή εγεζία ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ. Ον λέν CAOC 4 ζα ιακβάλεη ξνή δεδνκέλσλ απφ ηα ξαληάξ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ, ηηο νπνίεο ζα θαιχςεη. Βηζη, έλα καρεηηθφ αεξνζθάθνο πνπ απνγεηψλεηαη απφ θάπνην απνκαθξπζκέλν αεξνδξφκην ηεο Ονπξθίαο ζα θαηαγξάθεηαη σο ίρλνο πξψηα απφ θάπνην ηνπξθηθφ ξαληάξ, ην νπνίν ζα ηνπ δίλεη

151


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηελ «ηαπηφηεηα» θίιην. Ον ηνπξθηθφ ξαληάξ ζα ζηέιλεη απηή ηελ θαηαγξαθή ζην CAOC 4. Ώθφκε θαη φηαλ ην αεξνζθάθνο ζα εηζέξρεηαη ζε πεξηνρή εκβέιεηαο ησλ ειιεληθψλ ξαληάξ, ζα θέξεη ην ζπλζεηηθφ ίρλνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ «ηαπηφηεηα» θίιην. Ον ζπλζεηηθφ ίρλνο, φπσο αλαθέξεη έκπεηξνο ζηξαηησηηθφο αλαιπηήο, δελ αιιάδεη. Θπνξεί θαλείο λα επέκβεη ζην ζχζηεκα ρεηξνθίλεηα θαη λα αιιάμεη ην ίρλνο, σζηφζν, ην ζχζηεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληζκφ δηφξζσζεο θαη επαλαθέξεη ην αξρηθφ ίρλνο πνπ δφζεθε ζην εθάζηνηε αεξνζθάθνο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε ηειηθή εηθφλα πνπ ζα κεηαθέξεηαη ζην αξρεγείν ηεο Ξπκκαρίαο ζα

πεξηιακβάλεη

ηα

ηνπξθηθά

αεξνζθάθε

αλαγλσξηζκέλα

σο

«θίιηα», αλαηξέπνληαο ηε κέρξη ηψξα πάγηα ζηάζε ηεο Ώζήλαο ζην ζέκα απηφ. Ον δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη ζπζθέςεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ εηέζε ην ζέκα ηεο λέαο δνκήο ηνπ ΙΏΟΛ, νπφηε θαη έγηλε αληηιεπηφ φηη ζα επέιζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε. Δ εηζήγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ζηα αεξνζθάθε πνπ ε ειιεληθή πιεπξά «ηαπηνπνηεί» χπνπηα σο ερζξηθά, δειαδή ζηα ηνπξθηθά καρεηηθά, λα δεκηνπξγείηαη δηπιφ ίρλνο. Θαδί κε ην ίρλνο πνπ ζα θέξνπλ απφ ηα ηνπξθηθά ξαληάξ, λα εκθαλίδεηαη, απφ ηε ζηηγκή εηζφδνπ ηνπο ζην FIR Ώζελψλ, έλα δεχηεξν ίρλνο, ε «ηαπηφηεηα» πνπ ηνπο δίλεη ε Βιιάδα. Ππάξρεη, σζηφζν, ην ελδερφκελν απηή ε ιχζε λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ρσξεηηθφηεηαο ζην

ζχζηεκα

θαηαγξαθήο

ησλ

δεδνκέλσλ,

κε

ππεξθφξησζε

ζηνηρείσλ, πνπ ζα «ξίρλεη» ην ζχζηεκα, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ ΙΏΟΛ. Ον ζέκα είλαη αθφκα αλνηρηφ θαη εμεηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε. Μάλησο, φπσο αλαθέξνπλ θαιά πιεξνθνξεκέλεο πεγέο, εθφζνλ δελ ππάξμεη θάπνην θψιπκα, είλαη ζέκα κελψλ λα νινθιεξσζεί ε

152


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κεηαηξνπή ηνπ CAOC 7 ζε CAOC 4, νπφηε ν ρξφλνο πηέδεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθψλ απνθάζεσλ σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζέκαηνο. Δδε, γηα παξάδεηγκα, ην CAOC ηεο Εζπαλίαο έρεη θιείζεη, ελψ έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί ε απνρψξεζε αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ απφ ην CAOC ηεο Ονπξθίαο. Ξηξαηησηηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ην ζέκα εμειίζζεηαη ζε κείδνλ πνιηηηθφ πξφβιεκα, κε βαζηθφ εξψηεκα ην εάλ «ζα απνδερηνχκε θίιην ραξαθηεξηζκφ γηα ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε». Ώλάινγε απνδνρή ζα ζπληζηνχζε κεηαβνιή ηνπ δφγκαηνο πνπ έρεη πηνζεηήζεη εληφο ηεο Ξπκκαρίαο γηα ηελ Ονπξθία ε Βιιάδα εδψ θαη δεθαεηίεο θαη γηα ηελ νπνία έρεη δερζεί πηέζεηο θαη έρεη δψζεη κάρεο.

ΑΞΝ ΡΝ΢ΟΘΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ..ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Σο απαξάδεθηε θαη πξνζβιεηηθή γηα ηελ Βιιάδα, επέζηξεςε ν γεληθφο γξακκαηέαο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θ. Αεκήηξεο Ξηακάηεο ηελ πξφζθιεζε ησλ εγθαηλίσλ πνπ ηνπ απέζηεηιε

ε

ηνπξθηθή

ηξάπεδα

ZIRAAT,

δεηψληαο

ηελ

άκεζε

αλάθιεζή ηεο. «Ζχξηε δηεπζπληά, κε ιχπε κνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο επηζηξέςσ ηελ πξφζθιεζε πνπ κνπ απεπζχλαηε κε ηελ επθαηξία

ησλ

εγθαηλίσλ

ιεηηνπξγίαο

ηεο

ηξαπέδεο

ζαο

ζηελ

Ζνκνηελή, γηαηί ζεσξψ αλεπίηξεπην θαη πξνζβιεηηθφ γηα ηε ρψξα πνπ ζαο θηινμελεί ην γεγνλφο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζηελ πξφζθιεζή ζαο ηεο ηνπξθηθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κφλν, θαζψο θαη ηελ αλαγξαθή ηεο πφιεο ηεο Ζνκνηελήο σο Γθηνπκνπιηδίλα. Οέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο θάζε άιιν παξά βνεζνχλ ηε ζπλεξγαζία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ Ώξρψλ θαη ηεο ηξαπέδεο ζαο θαη παξαθαιψ πνιχ γηα ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο πξφζθιεζήο ζαο απηήο».

153


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώπηφ δε πηφεζε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο φπνπ εγθαηλίαζε ηε Ziraat Bank. Μαξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηνπ Ονχξθνπ πξνμέλνπ ζηελ Ζνκνηελή Θνπζηαθά Ξαξλίηο, εγθαηληάζηεθε ρ, ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ην θαηάζηεκα ηεο Ziraat Bank ζηελ Ζνκνηελή. Λ αληηπξφεδξνο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο Ιαδίκ Βθξέλ, ζηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ, έδσζε έκθαζε ζηελ άλνδν πνπ ζεκεηψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν φγθνο ησλ εκπνξηθψλ

ζπλαιιαγψλ

ησλ

δχν

θξαηψλ

θαη

ηφληζε

πσο

ε

ιεηηνπξγία ησλ δχν θαηαζηεκάησλ ηεο Ziraat «ζα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ

βειηίσζε

ησλ

νηθνλνκηθψλ,

επηρεηξεκαηηθψλ

θαη

πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ». Βμέθξαζε επίζεο ηε ραξά ηνπ πνπ εγθαηλίαζε ζηελ Ζνκνηελή θαηάζηεκα ηεο αξραηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Ονπξθίαο, ελψ είπε φηη θαη ζηελ Ονπξθία έρνπλ γίλεη ειιεληθέο ηξαπεδηθέο επελδχζεηο. Βπηζήκαλε αθφκε φηη νη επηρεηξεκαηίεο ησλ δχν ρσξψλ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ γεληθφηεξσλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Ώλέθεξε αθφκε φηη πξφζθαηα Βιιελαο επηρεηξεκαηίαο επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Ονπξθία θαη πσο ζην πιαίζην απηφ θαη Ονχξθνη επηρεηξεκαηίεο ζα αξρίζνπλ λα επελδχνπλ ζηελ Βιιάδα.

ΜΛΕΙΔ ΒΝΔΘΔΙ ΞΒ ΟΛΠΝΖΛ ΜΕΗΛΟΛ Ξε πνηλή θπιάθηζεο ηεζζάξσλ εηψλ κε αλαζηνιή θαηαδηθάζηεθε

εξήκελ

απφ

ην

Οξηκειέο

Μιεκκειεηνδηθείν ηεο Ώζήλαο ν πηιφηνο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιεκηθνχ αεξνζθάθνπο Ραιίι Εκπξαρήκ, ν νπνίνο θξίζεθε ππαίηηνο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Έιιελα πηιφηνπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο Ζψζηα Διηάθε, ηνλ Θάην ηνπ 2006.

154


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Ξε

πςεινχο

ηφλνπο

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

απάληεζε

ε

Ώζήλα

ζηελ

πξνθιεηηθή

αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία επαλαιακβάλνληαη νη αλππφζηαηνη ηζρπξηζκνί ηεο Άγθπξαο γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ κνηξαίνπ πεξηζηαηηθνχ, πνπ νδήγεζε ζηνλ ζάλαην ηνπ Έιιελα πηιφηνπ Ζσλζηαληίλνπ Διηάθε, ηνλ Θάην ηνπ 2006. Ώπαληψληαο ζηελ ηνπξθηθή αλαθνίλσζε, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΠΜ.ΒΚ. θ. Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο δήισζε φηη γηα ην ηξαγηθφ ζπκβάλ πνπ νδήγεζε ζηνλ ζάλαην ηνπ Διηάθε επζχλεηαη «ε γλσζηή απζαίξεηε ηνπξθηθή πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ην FIR Ώζελψλ». Βπηζήκαλε επίζεο φηη ε επαλάιεςε αλαθξηβψλ ηζρπξηζκψλ απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο δελ αιιάδεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη φηη «νη εκπεξηζηαησκέλεο ζέζεηο ηεο ρψξαο καο γηα ηε ζχγθξνπζε ησλ δχν ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη γλσζηέο ζηηο ηνπξθηθέο αξρέο, ζηνπο ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο». Ξε ζρέζε κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε, ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ΠΜ.ΒΚ. αλαθέξεηαη φηη απηή «απνηειεί μεθάζαξε έλδεημε γηα ην πψο ε

Αηθαηνζχλε

θαηεπζχλεηαη

ιαλζαζκέλα

κε

κνλφπιεπξνπο

ηζρπξηζκνχο θαη παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο δίθαηεο εθδίθαζεο». Λ θ. Ζνπκνπηζάθνο απάληεζε φηη ην ηνπξθηθφ ΠΜ.ΒΚ. «ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά

πξνζεθηηθφ

φηαλ

αλαθέξεηαη

ζηε

ιεηηνπξγία

ηεο

αλεμάξηεηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο ζε κηα δεκνθξαηηθή επξσπατθή ρψξα». ΋ζνλ αθνξά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ΠΜ.ΒΚ., ζε απηή αλαθέξεηαη φηη «ε Βιιάδα παξνπζηάδεη ην FIR Ώζελψλ σο εζληθφ ελαέξην ρψξν θαη πξνβαίλεη ζε αλαραηηίζεηο θαη παξελνριήζεηο ζηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε καο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξα ηνλ δηεζλή ελαέξην ρψξν». Μξνζηίζεηαη επίζεο φηη ε Ονπξθία δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε θαη φηη ε έθζεζε γηα ην ζπκβάλ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Ονπξθίαο, έρεη ηεζεί ππφςε θαη ηνπ ΙΏΟΛ.

155


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ εθπξφζσπνο ηνπ ΜΏΞΛΖ γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θ. Ώλδξέαο Ηνβέξδνο, ραξαθηήξηζε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ΠΜ.ΒΚ. «πξνζβιεηηθή ζηάζε γηα ηελ Βιιάδα», ελψ πξφζζεζε φηη ε ειιεληθή

θπβέξλεζε

επηκέλεη

λα

κελ

βιέπεη

θαηάκαηα

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα.

Ζ ΛΔΑ ΓΝΚΖ ΡΝ΢ ΛΑΡΝ ΑΙΙΑΕΔΗ ΡΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΑΟΑΒΗΑΠΔΗΠ Ρσξίο απνηχπσζε ηεο ηνπξθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ώηγαίν ζην αξρεγείν ηνπ ΙΏΟΛ ζηηο ΐξπμέιιεο θηλδπλεχεη λα κείλεη ε Ώζήλα, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ επέξρνληαη απφ ηε λέα δνκή δηνίθεζεο ηεο Ξπκκαρίαο θαη ησλ αιιαγψλ ησλ θέληξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Βπξψπε, ε νπνία

έρεη

ήδε δξνκνινγεζεί

θαη αλακέλεηαη λα

νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Ον ζέκα δείρλεη ηερληθφ, σζηφζν απεηιεί λα αλαηξέςεη ηελ πάγηα επηινγή ηεο Ώζήλαο λα κεηαβηβάδεη ζην Γεληθφ Ώξρεγείν ηνπ ΙΏΟΛ φια ηα ζήκαηα παξαβάζεσλ ησλ ηνπξθηθψλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ ζην Ώηγαίν, ψζηε λα κελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε ηεο εθδήισζεο πξνθιεηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ηεο γείηνλνο. Ον ζέκα απηφ ζα ην κειεηήζακε αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελν θεθάιαην .

156


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΞΠΘΜΒΝΏΞΘΏ ΐξηζθφκαζηε

ζε

αλαθαηαηάμεσλ

επνρή θαη

γεσπνιηηηθψλ

θιπδσληζκψλ

,

δηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη γηα κηα ζχγρξνλε εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ αξθεί ε θιαζηθή δηπισκαηία.

Ρξεηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζε

ηεο δηπισκαηίαο ησλ θνηλνβνπιίσλ, ηεο νηθνλνκηθήο

δηπισκαηίαο

θαη

ηεο

δηπισκαηίαο ησλ πνιηηψλ ε νπνία θέξεη απνηειέζκαηα. Δ εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε, ηζρχεη φκσο

θαη

ην

αληίζηξνθν

θαζψο

πνιιέο

δηεζλείο

απνθάζεηο

επεξεάδνπλ ηελ θάζε ρψξα ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Μαξά ην γεγνλφο φηη ε ζεξκνθξαζία ζην κέησπν ηνπ Ώηγαίνπ θηλείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπγθξηηηθά ρακειφηεξα επίπεδα, ε Άγθπξα θξνληίδεη πάληα λα ππελζπκίδεη εκπξάθησο φηη φιεο νη δηεθδηθήζεηο ηεο είλαη ελεξγέο . Ζάζε ηφζν πξνζζέηεη θαη έλα λέν θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο ακθηζβήηεζεο ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηθαησκάησλ. Αελ είλαη πξσηφγλσξεο νχηε νη πξφζθαηεο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο

ζην

Ώγαζνλήζη

θαη

ζην

Φαξκαθνλήζη.

Δ

Ονπξθία

ακθηζβεηεί ηελ ειιεληθή θπξηαξρία ζηα δχν απηά θαηνηθεκέλα λεζηά ηνπ

αλαηνιηθνχ

Ώηγαίνπ

κε

βάζε

ηε

ζεσξία

ησλ

«γθξίδσλ

δσλψλ».Ώπηφ πνπ είλαη αμηνζεκείσην είλαη ην πνηνηηθά λέν ζηνηρείν , εδψ θαη δχν-ηξία ρξφληα, δειαδή , ε Ονπξθία ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ην Ώγαζνλήζη θαη ην Φαξκαθνλήζη λα ήηαλ δηθφ ηεο έδαθνο. Δ δηεθδίθεζε έρεη κεηεμειηρζεί απφ ζεσξεηηθή ζε έκπξαθηε. Ον ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο λεζίδεο Ξηξνγγχιε θαη Νσ, πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ Ζαζηειινξίδνπ, ζηελ Ώλαηνιηθή Θεζφγεην. Ξην

Ώγαζνλήζη

θαηνηθνχλ

πεξίπνπ

εθαηφ

άηνκα,

ελψ

ζην

Φαξκαθνλήζη ηψξα κέλεη κνλίκσο κφλν ε ζηξαηησηηθή θξνπξά ηνπ.

157


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λη ιίγνη κφληκνη θάηνηθνί ηνπ ην εγθαηέιεηςαλ, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ νηθνλνκηθά. Βίλαη θαηάληηα ηεο ειιεληθήο Μνιηηείαο ην γεγνλφο φηη δελ θξφληηζε λα δψζεη ηα αλαγθαία θίλεηξα ζηνπο θαηνίθνπο γηα λα παξακείλνπλ ζηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο. Ον πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα ιπζεί θαη ηψξα, αιιά θαλείο δελ θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη γηα κία ηφζν εζληθά θξίζηκε ππφζεζε, πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κε ειάρηζην θφζηνο. Λη ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο έρνπλ πξφζζεην ζηφρν λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ κηθξψλ λεζίδσλ ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ θαη λα ηνπο εμσζήζνπλ ζε κεηαλάζηεπζε πξνο κεγαιχηεξα λεζηά. Δ εξήκσζε απηψλ ησλ λεζίδσλ ηηο θαζηζηά πνιηηηθά επάισηεο θαη δηεπθνιχλεη

ηε

ζπζηεκαηηθή

πξνζπάζεηα

ηεο

Άγθπξαο

λα

ηηο

«γθξηδάξεη». Δ παξακνλή ηεο ζηξαηησηηθήο θξνπξάο δελ εμηζνξξνπεί ηελ απνπζία θαηνίθσλ. Βίλαη απείξσο πην δχζθνιν γηα ηελ Άγθπξα λα δηεθδηθήζεη θαηνηθεκέλα λεζηά παξά αθαηνίθεηα . Λη πξνθιήζεηο πνπ αλαθέξακε ,θαη είλαη βέβαην φηη ζα ππάξμνπλ θ άιιεο κπνξεί λα εληάζζνληαη ζηνλ καθξνπξφζεζκν επεθηαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Ονπξθίαο, αιιά δελ είλαη άζρεηεο κε ηε ζπγθπξία. Βίλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν φηη φηαλ ζηελ Βιιάδα ππάξρεη πνιηηηθφ θελφ ή εζσηεξηθή θξίζε, ε Άγθπξα εθκεηαιιεχεηαη ηελ επθαηξία γηα λα πξνσζήζεη ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο. Ον έπξαμε ην 1955, ην 1963-4, ην 1967, ην 1973-4 θαη βεβαίσο ην 1996 ζηα Ίκηα . Δ Άγθπξα πξνσζεί ηηο επεθηαηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο κε ππνκνλή θαη επηκνλή θαη θπξίσο πξνβάιινληαο ζηξαηησηηθή ηζρχ. Ξηφρνο ηεο είλαη ε

δεκηνπξγία

ηεηειεζκέλσλ,

πνπ

«ξεπζηνπνηνχλ»

ειιεληθά

θπξηαξρηθά θαη δηνηθεηηθά δηθαηψκαηα θαη θαιιηεξγνχλ δηεζλψο ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα ακθηζβεηνχκελεο πεξηπηψζεηο. Ζαη φια απηά ζε κία πεξίνδν, πνπ ζπλερίδεη λα έρεη δσηηθή αλάγθε ην ειιεληθφ θαη θππξηαθφ «λαη» γηα λα πξνρσξήζνπλ νη εληαμηαθέο ηεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Β.Β.

158


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΐεβαίσο, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ν παξάγνληαο ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Ονπξθίαο θαη νη αλαηξνπέο πνπ επήιζαλ κεηά ηε ζπληαγκαηηθή θξίζε, πνπ εθηηκάηαη φηη ελίζρπζαλ ηνλ ξφιν θαη ηνλ ιφγν ηνπ ζηξαηνχ, θπξίσο ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Λ Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο θ. Ζάξνινο Μαπνχιηαο ην θαηέζηεζε ζαθέο απφ ην Ώγαζνλήζη, επηζεκαίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «ν ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ βξίζθεηαη ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηελ πνιηηηθή ηεο γεηηνληθήο ρψξαο». Βπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Ονπξθίαο, δηπισκαηηθέο πεγέο εθηηκνχλ φηη ζε έλα βαζκφ ε θιηκάθσζε ηεο πξνθιεηηθφηεηαο ζην Ώηγαίν είρε λα θάλεη θαη κε ηηο εθινγέο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηε γεηηνληθή ρψξα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην

Θάξηην.

Λπσο

επηζεκαίλνπλ,

ε

ζπγθεθξηκέλε

εθινγηθή

αλακέηξεζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δχλακεο θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ θπβεξλψληνο. Ον πξφβιεκα κε ηελ ειιελνηνπξθηθή δηέλεμε δελ είλαη απηά θαζ‟ απηά ηα επηκέξνπο δεηήκαηα, αιιά ην ππφβαζξφ ηνπο, πνπ είλαη ν επεθηαηηζκφο ηεο Ώγθπξαο. Γη‟ απηφ αθφκα θαη ην κηθξφηεξν γεγνλφο απνθηά θξίζηκε πνιηηηθή ζεκαζία. Δ Βιιάδα επηδηψθεη εηιηθξηλψο ηελ χθεζε θαη απνθεχγεη λα παξαζπξζεί ζην παηρλίδη ηεο έληαζεο. Δ εηιηθξηλήο απηή επηδίσμε, φκσο, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην πνιηηηθήο. Γηα ηε βειηίσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ δελ αξθεί ε πξφζεζε ηεο κηαο πιεπξάο. Ώπαηηείηαη θαη ε βνχιεζε ηεο άιιεο. Ζαη εθεί είλαη αθξηβψο ην θξίζηκν έιιεηκκα. Ξην επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο ππάξρεη κηα εκθαλήο ακεραλία. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ, θαη ζηα ηειεπηαία πεξηζηαηηθά, ε Ώζήλα απέθπγε ηε δεκνζηφηεηα, θξάηεζε ρακειά ηνπο ηφλνπο κε «ςπρξαηκία θαη απηνζπγθξάηεζε» φπσο είρε δειψζεη ε θπβέξλεζε αζθψληαο δηπισκαηία θαηεπλαζκνχ.

159


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Ώλ

ε

απάληεζε

ςπρξαηκίαο

,είλαη

ηεο ην

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θπβέξλεζεο εμνπιηζηηθφ

ζηηο

πξνθιήζεηο

πξφγξακκα,

ζε

εθηφο

ηεο

ζπλζήθεο

βαξχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηφηε αο ζπκεζνχκε φηη νη εμνπιηζκνί ζπκβάιινπλ ειάρηζηα ζηελ άκπλα ηεο ρψξαο- αλεμάξηεηα πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ηεο Ονπξθίαο. Λη κφλνη σθειεκέλνη είλαη νη έκπνξνη φπισλ, φζνη ζα πάξνπλ ηηο κίδεο θαη βέβαηα ην θνκκαηηθφ ηακείν ελ φςεη εθινγψλ... Δ Βιιάδα θαη ε Ονπξθία ζα ζρεκαηίδνπλ πάληα έλα δίπνιν ζχγθξηζεο, αληηπαξάζεζεο ή ζπζρεηηζκνχ γηα πιήζνο πξνζεγγίζεηο θαη αλαιχζεηο. Λη ιφγνη ζχλζεηνη εθ ηζηνξίαο .

160


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

161


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΕΞΏΓΣΓΔ Λη ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο ζε βάζνο ρξφλνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπκκαρηθέο ζηάζεηο πνπ δηαηήξεζαλ νη δχν ρψξεο ζηνπο 2 παγθνζκηνπο πνιέκνπ, ζηνλ αγψλα γηα ηελ ειιεληθή αλεμαξηεζία, ζηνλ πφιεκν ηεο Ζνξέαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΢πρξνχ Μνιέκνπ αθφκα θαη ζην Ώθγαληζηάλ. Ξε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1996, 300.000 Ώκεξηθαλνί ππήθννη θαηαγξάθνληαη κε ειιεληθή θαηαγσγή. Δ θνηλφηεηα ησλ ειιελνακεξηθαλψλ

είλαη

κία

απφ

ηηο

πην

νξγαλσκέλεο. Ώιιά θαη ζηελ Βιιάδα 100.000 Ώκεξηθαλνί

θαηέρνπλ

θαη

ηελ

ειιεληθή

ππεθνφηεηα. Λη ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο ,φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ δχν ρσξψλ, ζε γεληθέο γξακκέο είλαη θηιηθέο αιιά απηφ δελ απέηξεςε ηελ χπαξμε εληάζεσλ θαηά δηαζηήκαηα. Δ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Βιιάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ζχζηαζεο ελφο δπλαηνχ θαη απηφλνκνπ θξάηνπο απν ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο ήηαλ νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ άλνημαλ ηελ πφξηα ηφζν ζηηο ΔΜΏ φζν θαη ζε άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο θαηά θαηξνχο ζηελ θαζνδήγεζε θαη ,θαηαζηξαηήγεζε αξθεηέο θνξέο, ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο ρψξαο. Ον ζρέδην Θάξζαι έκειιε λα είλαη ε απαξρή κηαο νηθνλνκηθήο δπλαζηείαο ησλ ΔΜΏ ζηελ Βιιάδα. Ώπφ ην 1946 εθηηκάηαη πσο ην πνζφ πνπ έρνπλ επελδχζεη νη ΔΜΏ ζηελ Βιιάδα αλέξρεηαη ζηα 11.6

162


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηο δνιάξηα. Δκεξνκελία νξφζεκν απνηειεί θαη ην έηνο 1953 νπφηε θαη ππνγξάθεθε ε πξψηε ακπληηθή ζπκκαρία αλάκεζα ζε Βιιάδα θαη ΔΜΏ. Λπζηαζηηθά κε ηελ ακπληηθή ζπκκαρία, πνπ επηθπξψζεθε θαη παγθνζκίσο κε ηελ είζνδν ηεο Βιιάδαο ζην ΙΏΟΛ, νη Ώκεξηθαλνί πήξαλ ην πξάζηλν θσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζε ειιεληθά εδάθε. Οαπηφρξνλα, επηηξεπφηαλ θαη ε ρξήζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ε άδεηα εηζφδνπ ζε πνιεκηθά πινία ησλ ζπκκάρσλ ζε κεγάια ειιεληθά ιηκάληα. Δ πην κεγάιε βάζε πνπ δηαηεξνχλ νη ΔΜΏ ζηελ Βιιάδα απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζηελ Ζξήηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ιηκάλη ηεο Ξνχδαο. Εζηνξηθά, δελ γίλεηαη λα παξαβιεθζεί ε πνιηηηθή πίεζεο πνπ άζθεζαλ νη ΔΜΏ, εηδηθά θαηά ηα ρξφληα ηνπ ΢πρξνχ Μνιέκνπ, πξνο ηελ

Βιιάδα

γηα

δηαηήξεζε

ησλ

ζηξαηησηηθψλ

θαη

ακπληηθψλ

δαπαλψλ ηεο ζε πςειφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θξαηηθέο δαπάλεο. Μνιινί ηζηνξηθνί,κάιηζηα, ηνπνζεηνχλ ζηα ρξφληα 74-89/91 ηελ δεκηνπξγία ελφο ηδηφηππνπ αληηακεξηθαληθνχ θιίκαηνο ζηελ Βιιάδα. Ον αληηακεξηθαληθφ θιίκα ππνζηεξίδεηαη πσο βαζίδεηαη ζηελ απάζεηα πνπ έδεημαλ νη Ώκεξηθαλνί δηπισκάηεο θαη πνιηηηθνί θαηά ηελ πεξίνδν 67-74 θαη ηα γεγνλφηα πνπ ιάβαλ κέξνο ζηελ Βιιάδα. Δ δηθηαηνξία δελ ηαιαηπψξεζε κφλν ηελ θπξίσο ρψξα αιιά έθεξε θαη σο απνηέιεζκα ηε δηάιπζε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο Βιιάδαο κε ηξαγηθή ζπλέπεηα ηελ Ονπξθηθή εηζβνιή ζηελ Ζχπξν. Ώπφ ην 1980 θαη κεηά εκθαλίδεηαη ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην θαη εθιέγεηαη κάιηζηα θαη πξσζππνπξγφο ν Ώλδξέαο Μαπαλδξένπ. Λ Ώ. Μαπαλδξένπ ηνπνζεηήζεθε θνληά ζηε ιεγφκελε κέζε ηάμε αιιά θαη ζηελ εξγαηηθή. Μαξνπζηάζηεθε σο ζχκβνιν ηνπ Ώληηακεξηθαληζκνχ θαη αλέπηπμε θηιίεο κε ηνλ εγέηε ησλ Μαιαηζηηλίσλ Γηαζέξ Ώξαθάη αιιά θαη κε άιινπο Ξανπδάξαβεο πνιηηηθνχο. Δ δπζαξέζθεηα ησλ ΔΜΏ εληζρχζεθε θαη κε ηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη ηελ ηξνκνθξαηία. Δ δνινθνλία Γνπέιο ηάξαμε ηα

163


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θεληξηθά ηεο CIA θαζψο ήηαλ πξσηνθαλέο γεγνλφο θαη ε Βιιάδα ζπγθέληξσζε ηελ απφιπηε πξνζνρή ησλ Ώκεξηθαλψλ σζηε λα εμαιεηθζεί θάζε ζηνηρείν ηξνκνθξαηίαο ζηελ ρψξα. Λη ΔΜΏ άζθεζαλ δξηκχηαηε θξηηηθή ζηηο θπβεξλήζεηο ΜΏΞΛΖ γηα ηελ <αλεπαξθή αληηκεηψπηζε>

,ηδηαίηεξα

ηεο

ηξνκνθξαηηθήο

νξγάλσζεο

17

Ινέκβξε, παξ φια απηά φκσο πξφζθεξε ηε ζπλεξγαζία ηεο καδί κε ηελ Scotland Yard γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε. Δ ελσκέλε πξνζπάζεηα Ώκεξηθαλψλ, Άγγισλ θαη Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο νδήγεζε ηελ ηειεπηαία ζηε ζχιιεςε θαη εμάξζξσζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο. Ώπηφ, φκσο, δε ζήκαλε ην ηέινο γηα ηελ ηξνκνθξαηία ζηελ Βιιάδα, θαζψο κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαηά ηεο Ώκεξηθαληθήο πξεζβείαο ζηελ Ώζήλα, <ν επαλαζηαηηθφο αγψλαο> έιαβε πεξίνπηε ζέζε ζηηο παγθφζκηεο ιίζηεο κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Θεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηεο 11εο Ξεπηεκβξίνπ ε Βιιάδα εμέθξαζε

θαη

ζηέιλνληαο

έκπξαθηα

Έιιελεο

ηελ

ππνζηήξημή

αεξνπφξνπο

καδί

ηεο

κε

πξνο

άιινπο

ηηο

ΔΜΏ

επξσπαίνπο

ζπλαδέιθνπο ψζηε λα πεξηπνινχλ ηνλ Ώκεξηθαληθφ ελαέξην ρψξν. Λη ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο κε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ηεο νλνκαζίαο κπήθαλ ζε θαηλνχξηα ηξνρηά θαζψο νη ΔΜΏ επηδεηνχζαλ άκεζε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο σζηε λα αλνίμεη ην ζέκα ηεο εηζφδνπ ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ. Ώπν ηελ άιιε, ε Ώζήλα αλαπηχζζνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο επέκεηλε ζηε ζέζε ηεο ηεξψληαο ρακειφ πξνθίι. Λη ζρέζεηο εληάζεθαλ κε ηελ άζθεζε ηνπ ειιεληθνχ βέην γηα έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ξπλφδνπ Ζνξπθήο ησλ εγεηψλ

ηεο

Ώηιαληηθήο

Ξπκκαρίαο.

Λη

ΔΜΏ

εμέθξαζαλ

ηελ

απνγνήηεπζή ηνπο αιιά δελ ζηακάηεζαλ λα θηλνχλ ηα λήκαηα γηα έληαμε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο αζθψληαο πηέζεηο. Δ

ςπρξφηεηα πνπ

164


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ραξαθηήξηδε ηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο νδήγεζε ζε κείσζε ηεο επηθνηλσλίαο

κεηαμχ

ησλ

δχν

θπβεξλήζεσλ

αιιά

θαη

ησλ

επηζθέςεσλ. ΋ια απηά ήξζε λα ηα αλαηξέςεη ε εθινγή Λκπάκα. Ονπιάρηζηνλ ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν. Ώκέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ Μξνέδξνπ επήιζε έλαο αέξαο αλαλεσηηζκνχ ζηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε θαη ν Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο Ζάξνινο Μαπνχιηαο. Ξην Θαμίκνπ επηδηψθνπλ λα θξαηήζνπλ έλα κέηξν ζηελ αηζηνδνμία θαζψο παξαθνινπζνχλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη επηινγέο ηνπ λέν Μξνέδξνπ ησλ ΔΜΏ.

165


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΖΗΛΓΔ ΛΘΜΏΘΏ

Νη ζέζεηο Νκπάκα γηα ηα ειιεληθά δεηήκαηα Ξθφπηα,Ζππξηαθφ θαη Μαηξηαξρείν είλαη ηα 3 δεηήκαηα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ φπσο θάλεθε απαζρνινχλ ην Αεκνθξαηηθφ ππνςήθην γηα ηελ πξνεδξία ησλ ΔΜΏ, Θπαξάθ Λκπάκα. Ξχκθσλα κε αλαθνίλσζή ηνπ πνπ θαηέζεζε ζηηο 14 Oθησβξίνπ 2008 ν Θπαξάθ Λκπάκα εθθξάδεη κία ζεηηθή ηνπνζέηεζε σο πξνο ηελ Βιιάδα ρσξίο φκσο λα πάξεη ζαθή ζέζε ππέξ ηεο.

Ώμηνζεκείσηνο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο πνπ πξνζδίδεη ν ίδηνο ν Θπαξάθ

Λκπάκα

ζηνλ

ππνςήθην

αληηπξφεδξν

Θπάηληελ

ηεο

ειιελνακεξηθαληθήο θνηλφηεηαο ηνπ αιεζηλνχ θίινπ. Ώλαιπηηθά νη ζέζεηο

ηνπ

θ.Λκπάκα

φζνλ

αθνξά

ηα

ειιεληθά

δεηήκαηα

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:

166


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξθφπηα: Ώμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν Λκπάκα ήηαλ έλαο απν ηνπο ηξείο γεξνπζηαζηέο πνπ ζπλππέγξαςαλ ηελ ηξνπνινγία 300 ζηε Γεξνπζία, ε νπνία πξνηξέπεη ηελ ΜΓΑΘ λα εξγαζζεί κε ηελ Βιιάδα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΛΔΒ ψζηε λα βξεζεί θνηλά απνδεθηή επίζεκε νλνκαζία γη απηή ηε ρψξα θαη λα επηηεπρζνχλ έηζη νη ζηφρνη ησλ ΔΜΏ θαη ηνπ ΛΔΒ. Λ Αεκνθξαηηθφο ππνςήθηνο εθθξάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ θ. Ιίκηηο θαζψο ππνζηεξίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΛΔΒ ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί κία ζπκθσλία κεηαμψ Ξθνπίσλ θαη Ώζήλαο ζε έλα θνηλά απνδεθηφ φλνκα. Ζππξηαθφ: Ηχζε πνπ ζα <ηεξκαηίζεη ηελ ηνπξθηθή θαηνρή> ζα απνδεηήζεη

ν

θ.Λκπάκα

ζχκθσλα

κε

ηα

ιεγφκελά

ηνπ.

Λ

Αεκνθξαηηθφο ππνςήθηνο ππνζηήξημε κε ζζέλνο ηελ ηδέα πνπ ζέιεη ηελ Ζχπξν εληαία,θπξίαξρε ρψξα, ζηελ νπνία ε θάζε κία απν ηηο δχν θνηλφηεηεο ζην λεζί ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί νπζηαζηηθή πνιηηηθή εμνπζία εληφο κηαο δηδσληθήο,δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο. Ζαη γηα ην Ζππξηαθφ ν θ.Λκπάκα ζέηεη σο βάζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ψζηε λα ιάβεη ηέινο ε θαηάζηαζε δηαίξεζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ βφξεηο θαη ηε λφηηα Ζχπξν. Μαηξηαξρείν: Θα πξέπεη λα ζπκεζνχκε πσο ν Λκπάκα ήηαλ έλαο εθ ησλ 73 γεξνπζηαζηψλ πνπ ην 2006 ππέγξαςαλ πξνο ηνλ πξφεδξν Θπνπο κε ηελ νπνία ηνλ ελζάξξπλαλ λα πηέζεη ηελ Ονπξθία λα απνθαηαζηήζεη ηα πιήξε δηθαηψκαηα ηνπ Ληθνπκεληθνχ Μαηξηαξρείνπ ηεο Λξζφδνμεο Ρξηζηηαληθήο Βθθιεζίαο ζηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε. Γηα ην ίδην ζέκα έζηεηιε επίζεο πξνζσπηθή επηζηνιή θαη ζηελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ Ζνληνιίδα Νάηο. Ξηελ αλαθνίλσζή ηνπ ν Λκπάκα θαιεί ηελ Άγθπξα λα επηηξέςεη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Θενινγηθήο Ξρνιήο ηεο Ράιθεο, φπσο θαη ηελ εθπαίδεπζε θιεξηθψλ πνπ δελ είλαη Ονχξθνη ππήθννη θαζψο θάλεη ιφγν γηα επηηαθηηθή αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ Ληθνπκεληθνχ

167


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Μαηξηαξρείνπ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαη

ησλ

πεξηνπζηαθψλ

δηθαησκάησλ. Λη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ΛΏΞΒ

Δ ειιεληθή πξνεδξία ζηνλ ΛΏΞΒ ζα επηδηψμεη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηεο «σο έληηκνο δηακεζνιαβεηήο» πξνο φιεο ηηο πιεπξέο, ηφληζε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ιη. Θπαθνγηάλλε, αλαιακβάλνληαο επηζήκσο ζηε ΐηέλλε ηα θαζήθνληά ηεο γηα ην 2009.

Μξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζηνλ ΛΏΞΒ ζα απνηειέζνπλ ε πξφιεςε θαη ε εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε ελδπλάκσζε ησλ απνζηνιψλ ηνπ Λξγαληζκνχ πνπ επηθνπξνχλ ηηο θπβεξλήζεηο γηα δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αιιά θαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Λη ηξεηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζα είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ, ε απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ θαη παιαηψλ πξνθιήζεσλ. Ξεκαληηθφο ηνκέαο γηα ηελ ειιεληθή πξνεδξία ζπλερίδεη λα είλαη απηφο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ θαη ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Δ θ. Θπαθνγηάλλε επέκεηλε φηη πξνέρεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ παξαηεξεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζαπθάζνπ θαη άθεζε αλνηρηφ ην ελδερφκελν εκπινθήο ηνπ Λξγαληζκνχ ζηα ζέκαηα νκαιήο ξνήο ελέξγεηαο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Αχζεο. Λπσο έγηλε γλσζηφ, ε θ. Θπαθνγηάλλε ηελ επφκελε εβδνκάδα ζα επηζθεθζεί ηε Θφζρα φπνπ ζα ζπλαληεζεί κε ηνλ Νψζν νκφινγφ ηεο, Ξ. Ηαβξφθ, κε ηνλ νπνίν, εθηφο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, ζα ζπδεηήζεη θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΛΏΞΒ, ηελ πξφηαζε Θεληβέληεθ γηα λέα αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο ζηελ Βπξψπε, αιιά θαη ηηο δηαζηάζεηο αζθάιεηαο πνπ έρεη ε ελεξγεηαθή θξίζε πνπ

168


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ξνή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Βπξψπε κέζσ ηεο Λπθξαλίαο. Ξε ζπλέληεπμε Οχπνπ, ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ εμέθξαζε ηελ ειπίδα φηη ε εγεζία ηεο ΜΓΑΘ ζα αληηιεθζεί φηη είλαη ζεκαληηθέο νη θαιέο ζρέζεηο γεηηνλίαο θαη γηα ηνπο δχν ιανχο, αθήλνληαο πίζσ ηεο ηε ξεηνξηθή εζληθηζκνχ θαη ηελ εθηφο νξίσλ πξφθιεζε έλαληη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πνπ έρεη πηνζεηήζεη.

Ξνηνί ζα κπνύλε ζε ζέζεηο-θιεηδί ζηελ θπβέξλεζε Νκπάκα Δ Ρίιαξη Ζιίληνλ είλαη ε λέα ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ. Δ θ.Ζιίληνλ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη ζηηο 22 Εαλνπαξίνπ 2009. Λ Φηι Γθφξληνλ, ηνπ ηδξχκαηνο Brookings, πξννξίδεηαη γηα βνεζφο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ γηα επξσπατθά δεηήκαηα, ζηε ζέζε ηνπ Ιηαλ Φξηλη. Λ θ. Γθφξληνλ ήηαλ δηεπζπληήο Βπξσπατθψλ Ππνζέζεσλ ζην Ξπκβνχιην Βζληθήο Ώζθάιεηαο (NSC) θαηά ηελ πξνεδξία Ζιίληνλ θαη ζεσξείηαη απφιπηνο γλψζηεο θαη έκπεηξνο πεξί ηα επξσπατθά θαη κεηαμχ άιισλ έρεη αζρνιεζεί κε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο. Ώπφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζην NSC θαη ζην Brookings έρεη επίζεο άξηζηε γλψζε ησλ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο δεηεκάησλ. Βλαο άιινο έκπεηξνο πεξί ηα επξσπατθά θαη ΙΏΟΛτθά ηνπ Brookings, ν Εβν Ιηάληιεξ, θαηά ελεκεξσκέλεο πεγέο, ζέιεη θαη πξννξίδεηαη γηα ηε ζέζε ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξέζβε ζην ΙΏΟΛ ζηηο ΐξπμέιιεο θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηνπνηεζέληα πξν εμακήλνπ εθεί Ζεξη ΐφιθεξ. Δ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ιηάληιεξ, πνπ ήηαλ απφ ηελ αξρή κε ηνλ Λκπάκα, εθηφο απξνφπηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην θαινθαίξη, πξνθεηκέλνπ ν θ. ΐφιθεξ λα «βγάιεη» ηηο επηθείκελεο εθθξεκφηεηεο

169


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ησλ πξνζερψλ κελψλ κε θπξηαξρνχζα απηή ηνπ Ώπξηιίνπ ηεο Ξπλφδνπ Ζνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ, ζην Ξηξαζβνχξγν.

Ξσο δηακνξθώλεηαη ε Αηδέληα κεηά ηελ εθινγή Νκπάκα

Θέζα απν ηηο πξψηεο επαθέο ηεο κε ηελ θπβέξλεζε Λκπάκα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα θεξδίζεη έδαθνο ζε ζέκαηα πνπ δελ είλαη θαηλνχξηα αιιά κέρξη ηψξα δελ είραλ βξεη ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε απν ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ησλ ΔΜΏ. Οα δεηήκαηα πνπ επηζπκεί λα ζπδεηήζεη ε Βιιάδα είλαη κηα θνηλψο απνδεθηή ζχλζεηε νλνκαζία γηα ηα Ξθφπηα, κηα ιεηηνπξγηθή ιχζε ζηελ Ζχπξν θαη ε νκαινπνίεζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ε άξζε

ηεο

ζεψξεζεο

δηαβαηεξίσλ

γηα

ηνπο

Έιιελεο

πνπ

επηζθέπηνληαη ηηο ΔΜΏ, ε αλάδεημε ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ηνπ ΛΏΞΒ. Ξην ίδην πιαίζην ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έρεη αλέβεη θαη ε επηζπκία γηα λα αλαηξαπεί ε δπζκελήο εηθφλα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα επεηζφδηα θαη νη θαηαζηξνθέο ηνπ Αεθεκβξίνπ, ην ρηχπεκα ηνπ <Βπαλαζηαηηθνχ Ώγψλα>, ε απαγσγή Μαλαγφπνπινπ, αιιά θαη νη αξλεηηθέο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ επηηξέπνπλ ζε κεξηθνχο θαθνπξναίξεηνπο ζηελ Λπάζηγθηνλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ Βιιάδα σο ηνλ <αδχλακν θξίθν> ηεο Βπξψπεο. Δ εθινγή Λκπάκα έζεζε ζε λέα ηξνρηά ηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο θαζψο ππήξμε άκεζε κεηαζηξνθή ζηε δηάζεζε θαη ησλ δχν κεξψλ. Σζηφζν, ε ρξνληθή ζπγθπξία δελ ζεσξείηαη ε θαιχηεξε, θαζψο, ζχκθσλα κε ελεκεξψζεηο ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο ζηελ Ώζήλα, ε αίζζεζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηνλ Ηεπθφ Λίθν θαη ην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη είλαη νηη ε νξηαθή πιεηνςεθία ηεο Ι.Α. πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο

νπζηαζηηθψλ

θηλήζεσλ

απφ

ηελ

Βιιάδα

θαη

θαη

επέθηαζε απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ ζε ζεηξά δεηεκάησλ. 170


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Αηζηνδνμία..αιιά κε όξηα! Ζαηλνχξηα ζειίδα θαίλεηαη λα ζέινπλ λα γπξίζνπλ θνξπθαία ειιεληθά ζηειέρε φζνλ αθνξά ηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο. Δ εθινγή Λκπάκα θαίλεηαη λα έθεξε έλαλ αέξα αηζηνδνμίαο ή ηνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε αίζζεζε πνπ απνθνκίδεη θαλείο απφ ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία παξνπζηάδεη κία κεηαζηξνθή απφ ηνλ ελζηηθηψδε αξλεηηζκφ έλαληη ησλ ΔΜΏ, πξνο κηα πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε. Δ Ώζήλα πξνζβιέπεη ζηνλ Θπαξάθ Λκπάκα γηα κηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία Ώκεξηθήο-Βπξψπεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνξπθαίσλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιαλήηε, απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ ηξνκνθξαηία, κέρξη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζηα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα, φπσο ην φλνκα ησλ Ξθνπίσλ θαη ην Ζππξηαθφ. Ον ειιεληθφ ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, σζηφζν, παξαδέρεηαη κία κεηξεκέλε αηζηνδνμία θαζψο αλαγλσξίδεη πσο ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Βιιάδα δελ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ειπίδεο,θπξίσο

γηα

ην

Ζππξηαθφ,

ησλ ΔΜΏ. Οηο κεγαιχηεξεο ηηο

ελαπνζέηεη

ε

ειιεληθή

δηπισκαηία ζην πξφζσπν ηνπ αληηπξνέδξνπ Οδν Θπαηληελ, ελψ θαη ν Λκπάκα έρεη κηιήζεη γηα <ηεξκαηηζκφ ηεο ηνπξθηθήο θαηνρήο> θαη έρεη ηαρζεί ππέξ <κηάο θπξίαξρεο> Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Ρν ζέκα ηεο νλνκαζίαο Ξην Ξθνπηαλφ, ζεκείν εθθίλεζεο απνηειεί ε δηαπίζησζε νηη ζε αληίζεζε κε ηνλ Οδφξηδ Θπνπο ν Θπαξάθ Λκπάκα δελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα <αληαπνδψζεη> ζηα Ξθφπηα ηε ζπζηξάηεπζή ηνπο ζηνλ πφιεκν ηνπ Εξάθ. Μαξάγνληεο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Ζφκκαηνο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ραξαθηεξίδνπλ <ινγηθή θαη

171


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαηαλνεηή> ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο κηαο ζχλζεηεο νλνκαζίαο έλαληη φισλ, ρσξίο φκσο λα δεζκεχνληαη νηη ζα θηλεζνχλ ηειηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δ Ώζήλα, ηψξα απν ηε κεξηά ηεο, ζθνπεχεη λα εμεγήζεη ζηνπο λένπο αμησκαηνχρνπο πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Ξπκβνπιίνπ Βζληθήο Ώζθαιείαο θαη ηνπ Ξηεηη Ιηηπάξηκελη νηη ην φλνκα <ΐφξεηα Θαθεδνλία> απνηειεί θεθηεκέλν πνπ έρεη θαηαζέζεη επίζεκα ν κεζνιαβεηήο, θαη ζα επηζεκάλεη ηηο ειιεληθέο ελζηάζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ. Ώμηνζεκείσην είλαη πσο ηε ζέζε ηνπ θ.Ιηάληει Φξίλη πνπ είλαη βνεζφο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ γηα επξσπαηθέο ππνζέζεηο, δηεθδηθεί ζηελ θπβέξλεζε Λκπάκα ν ζχκβνπιφο ηνπ θαη ππεχζπλνο γηα ηελ Βπξψπε ζηνλ Ηεπθφ Λίθν επί Ζιίληνλ, Φίιηπ Γθφξληνλ. Δ Βιιάδα κέζσ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ηεο ζηελ Λπάζηγθηνλ παξέδσζε ήδε απφ ηνλ Ενχλην ζηε ζηελή ζχκβνπιν ηνπ Λκπάκα, Ξνχδαλ Ναηο, ιεπηνκεξή θάθειν κε ηηο ζέζεηο ηεο ζηα ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ, ελψ αλνηρηνί παξακέλνπλ νη δίαπινη επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα πνπ ρεηξίδεηαη

ηε

κεηαβαηηθή

πεξίνδν

θαη

ηεο

νπνίαο

εγείηαη

ν

Βιιελνακεξηθαλφο Οδφλ Μνληέζηα. Ξξνεδξία ΝΑΠΔ Ζαη ε Ιηφξα Θπαθνγηάλλε εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα επίζθεςή ηεο ζηελ Λπάζηγθηνλ. Μάληα κε ηελ πξνππφζεζε πσο ε ηειεπηαία δελ

κεηαθηλεζεί

ζην

πιαίζην

ελδερφκελνπ

αλαζρεκαηηζκνχ,

ε

θαιχηεξε πεξίνδνο, φπσο αλαθέξνπλ δηπισκαηηθέο πεγέο, είλαη ην ηέινο Εαλνπαξίνπ ή νη αξρέο Φεβξνπαξίνπ, επζχο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ Ώκεξηθαλνχ νκνιφγνπ ηεο. Δ πξνεδξία ηνπ Λξγαληζκνχ γηα ηελ Ώζθάιεηα θαη ηε Ξπλεξγαζία ζηελ Βπξψπε, ηελ νπνία αλαιακβάλεη ε Βιιάδα ηελ 1ε Εαλνπξίνπ, πξνζθέξεη ην ππφβαζξν γηα λα επηδησρζεί άκεζε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ηε ζηηγκή

κάιηζηα

πνπ

ε

Ώζήλα

εκθαλίδεηαη

απνθαζηζκέλε

λα

172


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξνσζήζεη ελεξγά κηα ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΛΏΞΒ ζηελ Βιιάδα κε αληηθείκελν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε ζηνλ Ζαχθαζν θαη ηε γεληθφηεξε πεξηνρή, ελδερνκέλσο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θ. Λκπάκα θαη Θεληβέληεθ. Δ θ.Θπαθνγηάλλε είρε εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο λα πξνζπαζήζεη λα εμαζθαιίζεη

κέζσ

ηεο

Λκνγέλεηαο

ζπλάληεζε

θαη

κε

ηνλ

αληηπξφεδξν Θπάηληελ. ΋ζν γηα ηνπο ππνςήθηνπο γηα ηελ εγεζία ηνπ Ξηέηη

Ιηηπάξηκελη,

ε

Ρίιαξη

Ζιίληνλ

δελ

ζπλππέγξαςε

ηελ

ηξνπνινγία γηα ηα Ξθφπηα , θάηη πνπ έθαλε ν Οδφλ Ζέξη, ελψ ν Θπηι Νίηζαξληζνλ είλαη θνληά ζηελ Λκνγέλεηα θαη ν Νίηζαξλη Ρφικπξνπθ ρεηξίζζεθε ηελ Βλδηάκεζε Ξπκθσλία ην '95 θαη ζα πηέζεη λα θιείζεη ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο. Ώξλεηηθφ ζεσξείηαη ην ελδερφκελν λα επηιεγεί ν Νεπνπκπιηθαλφο γεξνπζηαζηήο Νίηζαξλη Ηνχγθαξ. Βίλαη έλαο λεθάιηνο πνιηηηθφο,ζχκθσλα κε δηπισκαηηθνχο θχθινπο, αιιά νη ζπλεξγάηεο ηνπ δελ ζπγρσξνχλ ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ζηελ Λκνγέλεηα ηελ παξεκπφδηζε ιφγσ Ξθνπίσλ ηεο πξνψζεζεο ηεζζάξσλ ηξνπνινγηψλ πνπ είρε θαηαζέζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη αθνξνχζαλ ηε δηεχξπλζε ηνπ ΙΏΟΛ. Ξην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ν πξσζππνπξγφο Ζψζηαο Ζαξακαλιήο, ν νπνίνο θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ επηζπκεί επίζθεςε ζηνλ Ηεπθφ Λίθν. Λ πξσζππνπξγφο ζηελ πξφζθαηε ζπγραξεηήξηα επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ θ.Λκπάκα αλέθεξε πσο επειπηζηεί <ζε κία ζπλάληεζε ζην πξνζερέο κέιινλ>, ζεκείσζε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα <ηηο μεθάζαξεο θαη ζηαζεξέο ζέζεηο πνπ έρεηε πηνζεηήζεη πάλσ ζε ζέκαηα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο> θαη πξφζζεζε νηη ε Ώζήλα πξνζβιέπεη <ζε κία ζηελή ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ζαο ψζηε ηα ζέκαηα απηά λα επηιπζνχλ>. Λ θ.Ζαξακαλιήο

ηφληζε

ηε

ζεκαληηθή

ζπλεηζθνξά

ησλ

Βιιελνακεξηθαλψλ ελψ παξάιιεια ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο

173


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

επίζθεςεο ζε πεξίπησζε,εηδηθά, πνπ ζπκπέζεη κε ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Θαξηίνπ. Οέινο, ζηηο ΔΜΏ επηζπκεί λα κεηαβεί πξηλ απν ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 θαη ν Μξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο Ζάξνινο Μαπνχιηαο, ν νπνίνο αληηκεησπίδεη κε ελζνπζηαζκφ ηελ πξννπηηθή λα γίλεη δεθηφο απν ηνλ πξφεδξν Λκπάκα,ζε αληίζεζε κε ηε ζηάζε πνπ είρε έλαληη ηνπ θ.Θπνπο. Ώμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ε ηειεπηαία επίζθεςε Βιιελα Μξνέδξνπ ζηηο ΔΜΏ ήηαλ απηή ηνπ Ζσζηή Ξηεθαλφπνπινπ, ηνλ Θάην ηνπ 1996, ελψ έρεη κεζνιαβήζεη ε επίζθεςε ηνπ Θπηι Ζιίληνλ ζηελ Ώζήλα ηνλ Ινέκβξην ηνπ 1999. Θαη ν αξρεγόο ηνπ ΞΑΠΝΘ Ξηελ

δεκνθηιία

ηνπ

θ.Λκπάκα

αμησκαηηθήο

αληηπνιίηεπζεο,ν

Λπάζηγθηνλ.

Λ

θ.Μαπαλδξένπ

πξνζβιέπεη

νπνίνο ,ψο

ν

ζρεδηάδεη αξρεγφο

αξρεγφο επίζθεςε

ηεο

ηεο ζηελ

αμησκαηηθήο

αληηπνιίηεπζεο, είζηζηαη λα γίλεηαη δεθηφο απφ ηνλ αληηπξφεδξν. Θάιηζηα ν θ.Μαπαλδξένπ έρεη ζπλαληεζεί αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ κε ηνλ Οδφ Θπάηληελ, φηαλ σο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ επηζθεπηφηαλ

κέιε

ηεο

Βπηηξνπήο

Βμσηεξηθψλ

Ξρέζεσλ

ηεο

Γεξνπζίαο. Αελ είλαη ηπραία ε επηζπκία ηνπ θ. Μαπαλδξένπ ν νπνίνο πξνζπαζεί λα επσθειεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απν ηε δεκνθηιία ηνπ θ.Λκπάκα ιφγσ ηδενινγηθήο ζπγγέλεηαο. Ξε επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ε θαιχηεξε εμέιημε γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ ΜΏΞΛΖ ζεσξείηαη ε αλάιεςε ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ απφ ηνλ Νίηζαξλη Ρφικπξνπθ κε ηνλ νπνίν έρεη ζπλεξγαζζεί ζην παξειζφλ θαη δηαηεξεί θηιηθή ζρέζε. Δλνριεκέλνο ν Γηαλλνύιηαο Ζνξπθαία ζηειέρε ηεο Ι.Α. θαη ηνπ ΜΏΞΛΖ-ππνπξγνί,πθππνπξγνί θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θ.Μαπαλδξένπ- πξνζπαζνχλ κέζσ ηνπ Ώιέμε

174


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Γηαλλνχιηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θ.Λκπάκα. Λ ειιεληθήο θαηαγσγήο ππνπξγφο Ληθνλνκηθψλ ηεο Μνιηηείαο ηνπ Ειηλφη, είλαη πξνζσπηθφο

θίινο

ηνπ

θ.Λκπάκα,

πξάγκα

πνπ

θαίλεηαη

πσο

πξνζπαζνχλ λα ''εθκεηαιιεπηνχλ''ηα θνξπθαία ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ κία ζπλάληεζε κε ηνλ ηειεπηαίν. Μέξα,φκσο, απφ ηελ άζρεκα εληχπσζε πνπ απνθνκίδεη ν θ.Γηαλλνχιηαο,κέζα απν ηηο πηέζεηο θαη ηηο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο πιήηηεηαη ε εηθφλα ηεο Βιιάδαο θαη ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεηαη κηα έιιεηςε ζνβαξφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ. Αιέμεο Γηαλλνύιηαο ‘Γείρλεη θαηαλόεζε ν Νκπάκα γηα ηα ειιεληθά ζέκαηα’ Σο γεξνπζηαζηέο ν πξφεδξνο Λκπάκα θαη ν αληηπξφεδξνο

Θπάηληελ

έρνπλ

επηδείμεη

θαηαλφεζε ζηα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα

θαη

ζα

πξάηηνπλ

σο

θπβέξλεζε>,

ζπλέληεπμή

ηνπ

ζπλερίζνπλ ζηελ

λα

ην

ηφληζε

ζε

εθεκεξίδα

<Ζαζεκεξηλή> ν Βιιελνακεξηθαλφο ππνπξγφο Ληθνλνκηθψλ ηεο πνιηηείαο ηνπ Ειηλφη θαη πξνζσπηθφο θίινο ηνπ λένπ Ώκεξηθαλνχ πξνέδξνπ, Ώιέμεο Γηαλλνχιηαο, ν νπνίνο βξέζεθε ζηελ Ώζήλα ζπλνδεχνληαο

ηνλ

δεχηεξν

ζηελ

εγεζία

ηεο

Γεξνπζίαο,

Ιηίθ

Ιηέξκπηλ, ζε πεξηνδεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ζχπξν, ηελ Βιιάδα θαη ηελ Ονπξθία. Δ επίζθεςε έγηλε κε ηε πξσηνβνπιία ηνπ θ.Ιηέξκπηλ, πνπ είλαη γεξνπζηαζηήο ηνπ Ειηλφη, φρη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε Λκπάκα, θαη φπσο έηζηζηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο επηζθέςεηο , απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ηνπ Ώκεξηθαλνχ λνκνζέηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή.

175


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ θ.Γηαλλνχιηαο φηαλ ξσηήζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηε Ηεπθσζία, ηελ Ώζήλα θαη ηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε απάληεζε πσο ζπλνδεχεη ηνλ ππαξρεγφ ηεο Γεξνπζίαο, Ιηηθ Ιηέξκπηλ θαη πξψην γεξνπζηαζηή ηεο Μνιηηείαο ηνπ. Ώμηνζεκείσην, σζηφζν είλαη πσο δήισζε νηη απηή ε επίζθεςε απνηειεί επθαηξία γηα ηνλ γεξνπζηαζηή, ν νπνίνο είλαη έλα απν ηα ζεκαληηθφηεξα κέιε ηνπ Ζνγθξέζνπ, αιιά θαη ππνζηεξηθηήο ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Ζχπξν, ηελ Βιιάδα θαη ηελ Ονπξθία. ΋ζνλ αθνξά ζηηο ειπίδεο πνπ ηξέθνπλ νη Βιιελεο θαη ε Λκνγέλεηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνέδξνπ Λκπάκα ζην ζέκα ηνπ νλφκαηνο ησλ Ξθνπίσλ αιιά θαη γηα ηα ειιελνηνπξθηθά θαη ηελ Ζχπξν ν θχξηνο Γηαλλνχιηαο ππνζηήξημε πσο < ν πξφεδξνο Λκπάκα, ηφζν σο γεξνπζηαζηήο φζν θαη σο ππνςήθηνο πξφεδξνο, αιιά θαη ν αληηπξφεδξνο Θπάηληελ, έρνπλ επηδείμεη θαηαλφεζε ζε φια απηά ηα δεηήκαηα. Έρνπλ ππνζηεξίμεη κηα θνηλά απνδεθηή νλνκαζία γηα ηελ ΜΓΑΘ, ηνλ ζεβαζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ Μαηξηαξρείνπ, θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Ζχπξν. Λη παιαηφηεξεο ζέζεηο ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζεκεξηλή θαηεχζπλζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα ζπκθέξνληα θαη ε αζθάιεηα ηεο Ώκεξηθήο πξέπεη λα είλαη ζπλεπή κε ηηο αξρέο ηεο>.

Βπηθνηλσλία ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε θπβέξλεζε Λκπάκα Μξψηε επηθνηλσλία Ζαξακαλιή-Λκπάκα Δ πξψηε επαθή αλάκεζα ζε Ώζήλα θαη Λπάζηγθηνλ έγηλε ζηηο 3 Αεθεκβξίνπ ηνπ 2008 κε ηε δεθάιεπηε ηειεθσληθή ζπλνκηιία πνπ είραλ ν λενεθιεγείο πξφεδξνο ησλ ΔΜΏ, Θπαξάθ Λκπάκα, θαη ν πξσζππνπξγφο Ζψζηαο Ζαξακαλιήο. Ξθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ

176


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δχν αλδξψλ ε εκπέδσζε θαη δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο Ώζήλαο θαη Λπάζηγθηνλ. Δ ζπλνκηιία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θ.Ζαξακαλιή. Λ πξσζππνπξγφο ππνγξάκκηζε ζηνλ θ.Λκπάκα νηη <έρεη

εθηηκήζεη

ηηο

πνιχ

ζηαζεξέο

ηνπ

ζέζεηο

γηα

δεηήκαηα

ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο>, θαζψο θαη νηη <ειπίδεη λα ζπλεξγαζηνχλ πνιχ ζηελά γηα ηελ επίιπζή ηνπο>. Λ θ.Λκπάκα, απν ηε κεξηά ηνπ, εμέθξαζε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηνλ ζηαζεξφ, φπσο ηνλ ραξαθηήξηζε, ξφιν ηεο Βιιάδαο ζηηο εμειίμεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΙΏ Βπξψπεο.

Ζαη

νη

δχν

πνιηηηθνί

ππνγξάκκηζαλ

ηελ

αλάγθε

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ΔΜΏ θαη ηεο Βπξσπαηθήο Βλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζπκθψλεζαλ λα ζπλαληεζνχλ επηζήκσο ζην νξαηφ κέιινλ. Λ θ.Λκπάκα αλέθεξε νηη γλσξίδεη πνιιά γηα ηελ Βιιάδα θαη επηζπκεί λα ηελ επηζθεθζεί ζχληνκα. Δπηζηνιή Νκπάκα πξνο Θαξακαλιή Ξην ίδην,θηιηθφ πιαίζην κε ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ δχν πνιηηηθψλ θηλήζεθε θαη ε επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν πξφεδξνο Λκπάκα ζηνλ πξσζππνπξγφ Ζψζηα Ζαξακαλιή ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ. Λ Θπαξάθ Λκπάκα δηεκήλπζε θαη γξαπηψο ην θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ επηζπκεί λα έρεη κε ηελ Βιιάδα θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ γηα θνηλή δξάζε ησλ 2 ρσξψλ θαη ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ Ώζήλαο θαη Λπάζηγθηνλ. Δ επηζηνιή αλαληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο Ώζήλαο γηα κηα λέα, δπλακηθή επαλαπξνζέγγηζε κε ηελ πέξαλ ηνπ Ώηιαληηθνχ ππεξδχλακε, φπσο αλαθέξνπλ θπβεξλεηηθνί θχθινη. Δ νξηζηηθνπνίεζε

επίζθεςεο

ηνπ

θ.Ζαξακαλιή

ζηελ

Λπάζηγθηνλ

ζεσξείηαη δήηεκα ρξφλνπ θαη ην έδαθνο ζα πξνεηνηκάζεη ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ.Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, ε νπνία ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ζα ζπλαληεζεί ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη κε ηελ Ώκεξηθαλίδα νκφινγφ ηεο, Ρίιαξη Ζιίληνλ.

177


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξπγραξεηήξηα απφ Ζαξακαλιή γηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ

Ξπγραξεηήξηα επηζηνιή γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ απέζηεηιε ζηνλ Ώκεξηθαλφ πξφεδξν ν Ζψζηαο Ζαξακαλιήο. Αήισζε φηη ηξέθεη εθηίκεζε γηα ην γεγνλφο φηη ν Λκπάκα δεζκεχηεθε λα αληηκεησπίζεη ηε ζνβαξή παγθφζκηα θξίζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ώλαθέξζεθε,επίζεο, ζηελ νκηιία ηεο νξθσκνζίαο ηνπ, ε νπνία είρε απήρεζε θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ησλ Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ. Βμέπεκςε ηηο αξρέο ηεο θαηαλφεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δχλακεο ηνπ παξαδείγκαηνο, αμίεο πνπ νη δχν εγέηεο απφ θνηλνχ ελζηεξλίδνληαη, φπσο ηφληζε. Οέινο ,ν Βιιελαο πξσζππνπξγφο εμέθξαζε ηελ πξνζδνθία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ λέν πξφεδξν ησλ ΔΜΏ πξνζβιέπνληαο ζε ζπλάληεζή ηνπο ζην πξνζερέο κέιινλ. Ξπγθεθξηκέλα

ζηελ

επηζηνιή

ηνπ

πξνο

ηνλ

πξσζππνπξγφ,

ν

πξφεδξνο Λκπάκα αλαθέξεηαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη άκεζα λα αληηκεησπηζζνχλ, ελψ ζέηεη ην πιαίζην ηνπ δφγκαηνο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο,

πνπ

Ραξαθηεξηζηηθά,

πηνζεηεί

αλαθέξεη

ε

λέα

<Βρνπκε

ακεξηθαληθή

ελψπηφλ

καο

δηνίθεζε. έλα

εχξνο

πξνθιήζεσλ γηα ηηο νπνίεο πηζηεχσ νηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ε απν θνηλνχ δξάζε. ΋κσο έρνπκε επίζεο εμαηξεηηθέο

επθαηξίεο,

ζηηο

νπνίεο,

αλ

αληαπνθξηζνχκε

κε

απνηειεζκαηηθφηεηα, κπνξνχκε λα πξνσζήζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο Ξπκκαρίαο καο. Ζαζψο μεθηλά ε ζπλεξγαζία καο, θξαηψ θα΄ηα λνπλ ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο ζρέζεο καο>. <Έρσ ηελ πεπνίζεζε νηη κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε κε πλεχκα εηξήλεο θαη θηιίαο πξνο ηελ νηθνδφκεζε ελφο πην αζθαινχο θφζκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ηεζζάξσλ εηψλ. Μξνζβιέπσ ζηε ζπλεξγαζία καο πξνο

178


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ πξνψζεζε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ καο>,θαηαιήγεη ε επηζηνιή. Οειηθφ ζρέδην γηα ζπλάληεζε Ιηφξαο-Θπάηληελ Λη

ιεπηνκέξεηεο

έκεηλαλ

πξνθεηκέλνπ

λα

νξηζηηθνπνηεζεί

ε

ζπλάληεζε ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θ.Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε κε ηνλ αληηπξφεδξν ησλ ΔΜΏ, Οδν Θπάηληελ, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηεο ζηελ Λπάζηγθηνλ θαη ηελ Ιέα Πφξθε ζην δηάζηεκα 23/2-27/2/2009. Δ ζπλάληεζε, ζχκθσλα κε ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, αλαβαζκίδεη ην επίπεδν ηεο επίζθεςεο, θαζψο ε επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο θαη σο πξνέδξνπ ηνπ ΛΏΞΒ, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ηα πεη κε ην λνχκεξν δχν ηνπ Ηεπθνχ Λίθνπ. <Ζαιή επθαηξία> ραξαθηεξίδνπλ ηελ επίζθεςε πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο επίζθεςεο ζηηο ΔΜΏ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ θ.Ζψζηα Ζαξακαλιή. ΋ζνλ αθνξά ηηο ζπλαληήζεηο ηεο θ.Θπαθνγηάλλε πεγέο αλέθεξαλ πσο εθηφο απν ην νηη απνηεινχλ ηελ πξψηε επηθνηλσλία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηε λέα ακεξηθαληθή δηνίθεζε, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο θαζψο απνηεινχλ ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή θαιήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. Βίλαη ε αξρή γηα κία θαιχηεξε ζρέζε, πξάγκα πνπ ηφληζαλ θαη νη δχν ρψξεο σο βαζηθή επηδίσμή ηνπο, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα επί θπβεξλήζεσλ Θπνπο βξίζθνληαλ ζε πεξίνδν <ςπρξφηεηαο>. Δ Ώζήλα ζα επηδηψμεη, ζχκθσλα κε δηπισκαηηθέο πεγέο, λα αλαδείμεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο σο παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο ζηα ΐαιθάληα θαη σο ζνβαξνχ ζπλνκηιεηή ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηε Θέζε Ώλαηνιή. Μαξάιιεια, αζθψληαο γηα ην ηξέρνλ έηνο ηελ πξνεδξία ηνπ ΛΏΞΒ, έρεη θεληξηθφ ξφιν ζε κία ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηηο ΔΜΏ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θξίζε ζηε Γεσξγία.

179


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξην επίθεληξν ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο θ.Θπαθνγηάλλε ζα βξεζνχλ, θαη ζέκαηα ακηγψο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ην Ξθνπηαλφ, ην Ζππξηαθφ θαη νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Θα πξέπεη,βέβαηα, λα δηαηεξεζνχλ νη πξνζδνθίεο ζε ρακειφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ θαζψο κφλν ην Ζππξηαθφ, ην νπνίν,ιφγσ ηεο

απεπζείαο

δηαπξαγκάηεπζεο

πνπ βξίζθεηαη ζε

εμέιημε,ην παξαθνινπζεί ε ακεξηθαληθή πιεπξά. Οα άιια δχν θεληξηθά ζέκαηα ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηθήο δελ εθηηκάηαη νηη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ΔΜΏ απηή ηε ζηηγκή. Βπίζεο,

θαηά

ηελ

επίζθεςε

ηεο

θ.Θπαθνγηάλλε

έρνπλ

ήδε

δξνκνινγεζεί ηφζν ε νκηιία ηεο ζην ηλζηηηνχην δηεζλψλ ζρέζεσλ Brookings κε ζέκα <Ξπιινγηθή αζθάιεηα ζηνλ 21ν αηψλα-Ρηίδνληαο λέεο γέθπξεο>, φζν θαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ ηεο Γεξνπζίαο θαη ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ.

Ξξώηεο θηλήζεηο Κπαθνγηάλλε ζηηο ΖΞΑ Ώπφ ην ζηξαηεγηθφ ίδξπκα Brookings ηεο Λπάζηγθηνλ επέιεμε λα μεθηλήζεη

ηηο

νκηιίεο

ηεο

ε

ππνπξγφο

Βμσηεξηθψλ

Ιηφξα

Θπαθνγηάλλε ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηεο ζηηο ΔΜΏ. Ξηελ νκηιία ηεο, ε θ.Θπαθνγηάλλε θάιεζε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ΜΓΑΘ Ιίθνια Γθξνπέθζθη

λα

ζηακαηήζεη

ηελ

εζληθηζηηθή

πνιηηηθή

πνπ

αθνινπζεί,ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο ζην ζέκα ηνπ νλφκαηνο, ελψ δήηεζε απφ ηελ Ονπξθία λα ζέβεηαη ηηο αξρέο

ηεο

θαιήο

γεηηνλίαο,

ηνπ

δηεζλνχο

δηθαίνπ

θαη

ηεο

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο.

180


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί νηη ην ηλζηηηνχην Brookings δελ απνηέιεζε ηπραία επηινγή ηεο θ.Θπαθνγηάλλε,θαζψο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο Αεκνθξαηηθνχο. Μξφεδξνο

ηνπ

ηδξχκαηνο

είλαη

ν

γλσζηφο

ζεσξεηηθφο

ησλ

Αεκνθξαηηθψλ θαη πξψελ αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Ξηξφνππ Οάικπνη, ελψ πνιιά ζηειέρε ηνπ ηδξχκαηνο δηεηέιεζαλ θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη θαηά ηελ νθηαεηία Ζιίληνλ θαη ζήκεξα ζηειερψλνπλ ηελ θπβέξλεζε Λκπάκα. Δ

θ.Θπαθνγηάλλε,ζηα

πιαίζηα

ηεο

ηξηήκεξεο

επίζθεςεο

ζηελ

ακεξηθαληθή πξσηεχνπζα , ππνγξάκκηζε νηη ν θ.Γθξνπέθζθη ζηέιλεη αλεζπρεηηθά κελχκαηα θαζψο δείρλεη λα επηιέγεη ηελ νδφ ηνπ εζληθηζκνχ μππλψληαο <θαληάζκαηα ησλ ΐαιθαλίσλ>, θαη θάιεζε ηα Ξθφπηα λα ζπλαληήζνπλ ηελ Ώζήλα ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κία ιχζε πνπ ζα είλαη πξνο φθεινο θαη ησλ δχν ρσξψλ.

181


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο, ηφληζε νηη ε Βιιάδα έρεη απνδείμεη έκπξαθηα πσο ζηεξίδεη ηελ έληαμε ηεο Ονπξθίαο ζηελ Β.Β., ελψ θαηέζηεζε ζαθέο νηη ε πξννπηηθή έληαμεο ζηελ Β.Β. ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ιχζεο ζηελ Ζχπξν. Ον 2009 είλαη ε ρξνληά-πξφθιεζε ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ,αλαθεξφκελε ζηε ζεκαζία ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζηνλ ΛΏΞΒ, ελψ ηφληζε νηη ε ήπηα ηζρχο ηεο Βπξψπεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά πηνο ηε ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ ΔΜΏ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Ώθνινχζεζε ε ζπλάληεζε ηεο θ.Θπαθνγηάλλε κε ηνλ ειιεληθήο θαηαγσγήο πξψελ γεξνπζηαζηή Μνι Ξαξκπάλε. Λ θ.Ξαξκπάλεο εμέθξαζε ηελ γλψκε ηνπ γηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Βιιάδα, αιιά θαη γηα ηηο εζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηηο ΔΜΏ, ελψ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλάληεζε ηεο ππνπξγνχ κε ηνλ ζχκβνπιν Βζληθήο Ώζθαιείαο ηνπ πξνέδξνπ Λκπάκα, ζηξαηεγφ Οδέηκο Οδφνπλο, θαη ηηο επηηξνπέο Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ ηεο Γεξνπζίαο θαη ηεο ΐνπιήο.Ξηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ζα ζπλαληεζεί κε ηελ Ώκεξηθαλίδα νκφινγφ ηεο, Ρίιαξη Ζιίληνλ. Ξπλάληεζε Ιηφξαο-Ρίιαξη Δ πξψηε ζπλάληεζε ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη αλάκεζα ζηηο δχν πνιηηηθνχο ήηαλ έληνλε θαζψο αλακελφηαλ λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα φπσο

ε

δηέλεμε

Νσζίαο-Γεσξγίαο

θαη

ε

θαηάζηαζε

ζηα

ΐαιθάληα,δεηήκαηα ζηα νπνία ε Βιιάδα δηαδξακαηίδεη ξφιν σο πξνεδξεχνπζα ηνπ Λξγαληζκνχ γηα ηελ Ώζθάιεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ Βπξψπε, αιιά θαη νη εμειίμεηο ζηε Θέζε Ώλαηνιή, φπνπ ε Ώζήλα επηζπκεί λα ζπκβάιεη ζην βαζκφ πνπ ηεο αλαινγεί.

182


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ζθνπφο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ήηαλ λα ζίμεη ηελ απμαλφκελε πξνθιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ονπξθίαο ζην Ώηγαίν, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ζρεηηθψλ παξαηλέζεσλ πξνο ηελ Ώγθπξα, ζε κία ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζηελ Ώζήλα επηθξαηεί έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο <Δγεκψλ> πνπ πξνγξακκαηίδεη ε Ονπξθία γηα ηα ηέιε Θαξηίνπ θαη ζηελ νπνία έρνπλ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ νη ΔΜΏ, ε ΐξεηαλία, ε Λιιαλδία θαη ην ΐέιγην. Ώληηθείκελν ζπδήηεζεο,βεβαίσο, απνηέιεζε θαη ην Ζππξηαθφ. Δ ειιεληθή

πιεπξά

επηζήκαλε,επίζεο

,

θαη

ηελ

εζληθηζηηθή

ζπκπεξηθνξά θαη αδηαιιαμία ηνπ Ιίθνια Γθξνπέθζθη, ε νπνία παξεκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο,ηελ νκαινπνίεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ Ξθνπίσλ ζην ΙΏΟΛ. Μαξάιιεια, κέζσ ηεο θ.Θπαθνγηάλλε επηζπκία ήηαλ λα εθθξαζζεί ε επηζπκία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ επίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνχ Ζψζηα Ζαξακαλιή ζηνλ Ηεπθφ Λίθν. Θεηά ηελ εκίσξε ζπλάληεζε ησλ δχν θπξηψλ, ε επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα παξαθαζίζεη ζε γεχκα πνπ παξέζεζε ν ηξίηνο ζηελ ηεξαξρία ηνπ Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Θπίι Θπεξλο, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα έρεη ζπλάληεζε

κε

ηνλ

ππ

αξηζκφλ

δχν,

αλαπιεξσηή

ππνπξγφ

Βμσηεξηθψλ Οδίκ Ξηάηλκπεξγθ. Δ ειιεληθή πιεπξά ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε θαη γηα ην ελδερφκελν λα ζπδεηεζεί

ε

επαλεκθάληζε

πξφζθαηα

ρηππήκαηα

ζηελ

ηεο

ηξνκνθξαηίαο

Ώζήλα,εηδηθά

ην

ζηε

ρψξα.

πεξηζηαηηθφ

Οα ηνπ

ππξνβνιηζκνχ εηδηθνχ θξνπξνχ απφ αζηπλνκηθφ έμσ απν ηελ θαηνηθία ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξέζβε αλακέλεηαη λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε.

183


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξε κία γεληθή αμηνιφγεζε, δηπισκαηηθνί θχθινη εθηηκνχλ ζεηηθέο ηηο απνηηκήζεηο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη απν ηηο δχν πιεπξέο ελψ ζεκεηψλνπλ πσο ην κφλν δηκεξέο δήηεκα πνπ εθθξεκεί είλαη ε άξζε ηεο ζεψξεζεο ησλ δηαβαηεξίσλ Βιιήλσλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ ηηο ΔΜΏ. Ξηελ αηδέληα ηεο θ.Θπαθνγηάλλε βξίζθνληαη θαη νη ζπλαληήζεηο κε ηνλ ζχκβνπιν εζληθήο αζθαιείαο, ζηξαηεγφ Οδφνπλο, αιιά θαη ζην Ζαπηηψιην ζπλαληήζεηο κε κέιε ησλ επηηξνπψλ Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ ηεο Γεξνπζίαο θαη ηεο ΐνπιήο, φπσο θαη ηεο επηηξνπήο ηνπ Ζνγθξέζνπ πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηνπ ΛΏΞΒ.

Ρειεθσληθή επηθνηλσλία Θιίληνλ-Κπαθνγηάλλε

Οειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ Ρίιαξη Ζιίληνλ είρε ζηηο 29 Θαξηίνπ ην απφγεπκα ε Ιη. Θπαθνγηάλλε. Ξχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζπδήηεζαλ ηελ θαηάζηαζε ζηε Θέζε Ώλαηνιή θαη ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ ειιεληθή πξνεδξία ηνπ ΛΏΞΒ θαη δελ επηβεβαηψζεθε ρζεο ε επηδεηνχκελε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ζπλάληεζε Θπαθνγηάλλε-Ζιίληνλ ζηελ Λπάζηγθηνλ. Ππλάληεζε Ληόξαο-Ππέθραξη Όζηεξα

απν

αίηεκα

ηνπ

Ώκεξηθαλνχ

πξέζβε

Ιη.Ξπέθραξη,

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Εαλνπαξίνπ ε ζπλάληεζε κε ηελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ Ιηφξα Θπαθνγηάλλε. Ον αίηεκα ζπλέπεζε κε ηελ επίζεκε ειιεληθή αλαθνίλσζε γηα ηε δηελέξγεηα λαπηηθήο άζθεζεο θαη ειιηκεληζκφ ξσζηθψλ πνιεκηθψλ πινίσλ ζην λφηην Ώηγαίν. Βπηζήκσο ε επίζθεςε ηνπ θ. Ξπέθραξη ζπλδέζεθε κε ηα ζέκαηα πνπ ζα ρεηξηζηεί ε ειιεληθή πξνεδξία ηνπ ΛΏΞΒ, κε ηελ αληαιιαγή

184


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

απφςεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε Γάδα, αιιά θαη κε ην πξφζθαην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ζηελ Ώζήλα. Λ θ. Ξπέθραξη, πάλησο, δηαβεβαίσζε φηη θαη απηή ηελ πεξίνδν νη δηκεξείο ζρέζεηο ζα δηαηεξήζνπλ ην ίδην πςειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο. Ξχκθσλα

κε

άιιεο

πιεξνθνξίεο,

ε

ππνπξγφο

Βμσηεξηθψλ

βνιηδνζθφπεζε ηνλ Ώκεξηθαλφ πξέζβε γηα κηα κειινληηθή επίζθεςή ηεο ζηηο ΔΜΏ σο πξνεδξεχνπζα ηνπ ΛΏΞΒ.

Ιηφξα-Θπάηληελ,Ρίιαξη

Δ πξψηε επίζεκε επαθή κεηαμχ ησλ δχν θπβεξλήζεσλ ζεκεηψζεθε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε κε ηνλ αληηπξφεδξν Θπάηληελ, ηε Ρίιαξη Ζιίληνλ θαη ηα ζηειέρε ηνπ Ζνγθξέζνπ ζηελ Λπάζηγθηνλ, ην ηξηήκεξν 23 κε 26 Φεβξνπαξίνπ.

185


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λη δχν ππνπξγνί Βμσηεξηθψλ

ζηελ πξψηε ηνπο ηειεθσληθή

ζπλνκηιία ε νπνία επηθεληξψζεθε ζην Ζππξηαθφ, ηε Θέζε Ώλαηνιή, ηα ΐαιθάληα θαη ηελ ειιεληθή πξνεδξία ηνπ ΛΏΞΒ, ε νπνία έσο ηψξα απνηηκάηαη ζεηηθά απφ ηηο ΔΜΏ πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ παξάηαζε ηεο εληνιήο ηεο επξσπαηθήο δχλακεο ζηε Γεσξγία, ελψ ζεσξνχλ νηη ε <γέθπξα> ηεο Ώζήλαο πξνο ηε Θφζρα κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε. Γηα ην Ζππξηαθφ θαη ηα ειιελνηνπξθηθά ε Ώζήλα ππνινγίδεη ηδηαίηεξα ζηνλ αληηπξφεδξν Θπάηληελ, ν νπνίνο δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο κε εγεηηθά ζηειέρε ηεο ειιελνθππξηαθήο νκνγέλεηαο.

Θαη ν Κεηκαξάθεο ζηηο 27 Απξηιίνπ Αχν κήλεο κεηά ηελ Ιηφξα Θπαθνγηάλλε ζα κεηαβεί ζηηο ΔΜΏ θαη ν ΐαγγέιεο Θεηκαξάθεο , ν νπνίνο ζηηο 26 Ώπξηιίνπ ζα παξαζηεί ζηελ παξέιαζε ηεο νκνγέλεηαο ζηε Ιέα Πφξθε, θαη ελ ζπλερεία ζα κεηαβεί ζηελ ακεξηθαληθή πξσηεχνπζα , απφ ηηο 27 έσο ηηο 30 Ώπξηιίνπ. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί νηη ε επίζθεςε ηνπ θ. Θεηκαξάθε ζα είλαη ε πξψηε

επίζθεςε

Βιιελα

ππνπξγνχ

Βζληθήο

Ώκπλαο

ζηελ

Λπάζηγθηνλ κεηά ηελ πάξνδν κηαο νιφθιεξεο ηεηξαεηίαο, πξάγκα παξάδνμν γηα ρψξα-κέινο ηνπ ΙΏΟΛ. Οειεπηαία επίζθεςε είρε πξαγκαηνπνηήζεη

ν

Ξπήιηνο

Ξπειησηφπνπινο,

ν

νπνίνο

είρε

επηζθεθζεί ην Μεληάγσλν πξηλ απν αθξηβψο ηέζζεξα ρξφληα, ζηηο 27 Ώπξηιίνπ 2005.

Ξίγνπξα ε κεηάβαζε ηνπ θ. Θεηκαξάθε δελ είλαη ηπραία. Ξχκθσλα κε πεγέο,

ν

θ.

Θεηκαξάθεο

ζα

ηαμηδέςεη

σο

ηελ

ακεξηθαληθή

πξσηεχνπζα κε γλσζηή ηελ πξφζεζε ηεο Βιιάδαο λα πξνκεζεπζεί νπιηθά

ζπζηήκαηα

αμίαο

δηζεθαηνκκπξίσλ

δνιαξίσλ

φπνπ

ην

ελδηαθέξνλ ησλ Βιιήλσλ αμησκαηηθψλ επηθεληξψλεηαη ζηα F-16 θαη ηα ηέηαξηεο γεληάο JSF. Οα ηειεπηαία ζα ηα πξνκεζεπηεί θαη ε Ονπξθία ε νπνία ήδε ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή ηνπο κε φ,ηη απηφ

186


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ηηκέο αγνξάο θαη ηελ πξφζβαζε ηεο ζε ηερλνγλσζία.

Ον πξφγξακκα ηνπ θ.Θεηκαξάθε ζα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε εκεξίδα ηνπ Εδξχκαηνο Ζαξακαλιή θαη ηεο Αηπισκαηηθήο Ξρνιήο Φιέηζεξ ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Οαθηο γηα ηε ζπλεξγαζία Βιιάδαο-ΔΜΏ ζε δηκεξέο αιιά θαη πνιπκεξέο επίπεδν ζην πιαίζην ηνπ ΙΏΟΛ.

Κάξηην-Κάην ν Θαξακαλιήο

Άγλσζηε

κέλεη

ε

ρξνληθή

ηνπνζέηεζε

ηεο

επίζθεςεο

ηνπ

πξσζππνπξγνχ ζηελ ακεξηθαληθή πξσηεχνπζα. Λ πξσζππνπξγφο θ.Ζαξακαλιήο

επηζπκεί

λα

ζπλδπάζεη

ηε

κεηάβαζή

ηνπ

ζηελ

Λπάζηγθηνλ κε ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Θαξηίνπ, αιιά ην επηηειείν ηνπ θ.Λκπάκα δελ έρεη αθφκε απνθαζίζεη εάλ ζα δηνξγαλψζεη εηδηθή ηειεηή γηα ηελ νκνγέλεηα φπσο απηέο πνπ θηινμελνχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Οδφξηδ Θπνπο, θαζψο <επαλεμεηάδνληαη> φιεο νη δξάζεηο θαη εθδειψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο. Φπζηθά, ην δεηνχκελν είλαη κηα επίζεκε δηκεξήο ζπλάληεζε ησλ δχν εγεηψλ θαη φρη κηα νιηγφιεπηε ζπλεχξεζε ζην πεξηξψξην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο, αλ θαη ζην Θαμίκνπ ίζσο θξίλνπλ νηη αθφκε θαη κηα ζχληνκε επαθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί επηθνηλσληαθά έλαληη ησλ επηθείκελσλ επξσεθινγψλ ηνπ Ενπλίνπ. Βάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή κηα επίζεκε επίζθεςε εξγαζίαο ηνλ Θάξηην, είλαη πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή αξγφηεξα ηελ άλνημε. Ώιισζηε, ν θ.Ζαξακαλιήο ζπλεζίδεη λα βξίζθεηαη ζηελ Λπάζηγθηνλ ηελ εκέξα ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ενξηήο. Λη δχν επηζθέςεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ψο πξσζππνπξγφο έγηλαλ 20 Θαηνπ ηνπ 2004 θαη ηελ ίδηα εκεξνκελία ην 2005.

187


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ππλάληεζε Ξαπαλδξένπ-Κπάηληελ ζηε Σηιή Ια ζηακαηήζνπλ νη ΔΜΏ ηελ πνιηηηθή ησλ δχν κέηξσλ θαη δχν ζηαζκψλ φζνλ αθνξά ηα εζληθά καο ζέκαηα θαη ηα ζέκαηα ηεο επξχηεξεο Γηψξγνο

πεξηνρήο,

δήηεζε

Μαπαλδξένπ

απφ

Ώκεξηθαλφ

αληηπξφεδξν

Θπάηληελ,

κε

ηνλ

ηνλ Οδν νπνίν

ζπλαληήζεθε

ζηε

Ξάββαην.

ζπλάληεζε

Δ

ν

Ρηιή

ην έρεη

μερσξηζηή ζεκαζία, αθνχ ν πξφεδξνο ηνπ ΜΏΞΛΖ είλαη ν πξψηνο Βιιελαο πνιηηηθφο αξρεγφο πνπ ζπλαληάηαη κε ην λνχκεξν δχν ηνπ Ηεπθνχ Λίθνπ. Λη δχν άληξεο ζπλαληήζεθαλ θαηφπηλ πξφζθιεζεο πνπ έιαβαλ απν ηελ πξφεδξν ηεο Ρηιήο, Θηζέι Θπαηζέιε , ζην πιαίζην ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ Μαγθφζκηα Μξννδεπηηθή Αηαθπβέξλεζε πνπ έγηλε ζηε Ρηιή. Δ πξφζθιεζε έγηλε απνδεθηή θαη απφ άιινπο εθηά αξρεγνχο θξαηψλ (πξσζππνπξγνί ηεο Θ. ΐξεηαλίαο Γθ. Θπξάνπλ, ηεο Εζπαλίαο Ρ. Θαπαηέξν, ηεο Ινξβεγίαο Ξηφιληεκπεξγθ, νη πξφεδξνη ηεο ΐξαδηιίαο Ηνχια, ηεο Ώξγεληηλήο Ρξηζηίλα Φεξλάληεδ θαη ηεο Λπξνπγνπάεο). Ξχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ν πξφεδξνο ηνπ ΜΏΞΛΖ δήηεζε απν ηνλ θχξην Θπάηληελ λα ζηακαηήζνπλ νη ΔΜΏ ηελ πνιηηηθή ησλ δχν κέηξσλ θαη δχν ζηαζκψλ ζηελ πεξηνρή καο, θαη ηδίσο ζηα εζληθά καο ζέκαηα, θαη ππνζηήξημε φηη ην ΜΏΞΛΖ σο θπβέξλεζε ζα αθνινπζήζεη επηζεηηθή δηπισκαηηθή πνιηηηθή. «Ληαλ

γίλνπκε

θπβέξλεζε

ζα

αθνινπζήζνπκε

κηα

επηζεηηθή

δηπισκαηηθή πνιηηηθή, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή καο, ζηε βάζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κε αξρέο θαη αμίεο. Θέινπκε απφ ηηο ΔΜΏ ηε ζηήξημή ηεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη φρη λα εθαξκφδνπλ κηα πνιηηηθή κε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά», είπε ν θ. Μαπαλδξένπ. Λ Ώκεξηθαλφο αληηπξφεδξνο

188


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηνπ απάληεζε φηη απηή είλαη θαη ε πξφζεζε ησλ ΔΜΏ λα ζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα πνιηηηθή. Μαξάιιεια,

ν

θ.Μαπαλδξένπ

δήηεζε

απν

ηνλ

θ.Θπάηληελ

λα

ζπδεηήζεη κε ηνλ πξφεδξν Λκπάκα πηζαλή επίζθεςή ηνπ ζην Μαηξηαξρείν ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Ονπξθία. Λ θ.Μαπαλδξένπ απέθπγε λα θάλεη νπνηαδήπνηε λίμε γηα ην γεγνλφο ηεο επίζθεςεο ηνπ θ.Λκπάκα ζηελ Ονπξθία. Αελ έζημε θαζφινπ νχηε ην ελδερφκελν γηα πηζαλή κειινληηθή επίζθεςε ηνπ Μξνέδξνπ ησλ ΔΜΏ ζηελ Βιιάδα. «Αελ έπξεπε λα δψζεη ηελ εληχπσζε

φηη

θάλνπκε

παξάπνλα

ή

φηη

παξαθαιάκε...»

ιέλε

ζπλεξγάηεο ηνπ. «Λια απηά ζα έξζνπλ ηελ θαηάιιειε ψξα. Αελ ζέινπκε πνιηηηθή κε ζπλαληήζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Αελ ιεηηνπξγνχκε απνζπαζκαηηθά. Μξνέρεη λα είκαζηε αμηφπηζηνη θαη ζνβαξνί θαη λα απνθαηαζηήζνπκε ζρέζε εκπηζηνζχλεο», είπε ν πξφεδξνο ηνπ ΜΏΞΛΖ ζε ζπλεξγάηεο ηνπ. Ξχκθσλα κε πιεξνθνξίεο,νη δχν πνιηηηθνί ζπδήηεζαλ αθφκε: Γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ν θ. Θπάηληελ επαλέιαβε ζηνλ Γ. Μαπαλδξένπ απηφ πνπ είπε θαη ζην θφξνπκ, φηη ζηφρνο ησλ ΔΜΏ είλαη πιένλ ε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο ρψξεο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, θαη φρη ε επηβνιή ηεο δηθήο ηεο πνιηηηθήο, θαη ζέιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο. Γηα ην Εξάλ, κε ηνλ θ. Θπάηληελ λα ππνζηεξίδεη φηη νη ΔΜΏ ζέινπλ κηα θαιχηεξε ζρέζε κε ηε ρψξα απηή θαη κέλεη λα απνδεηρζεί, κεηά θαη ην πξφζθαην κήλπκα ηνπ θ. Λκπάκα, θαηά πφζν ην Εξάλ κπνξεί λα

αθνινπζήζεη

κηα

πνιηηηθή

ζπλεξγαζίαο.

Λζνλ

αθνξά

ην

Ώθγαληζηάλ, είπε φηη ζηφρνο ησλ ΔΜΏ είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απηήο θαη δήηεζε θαη απφ ηνπο ζπκκάρνπο λα βνεζήζνπλ. 189


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ πξφεδξνο ηνπ ΜΏΞΛΖ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο θαη κε ηνπο Γθ. Θπξάνπλ θαη Ρ. Θαπαηέξν θη εθεί δηαπίζησζε φηη νη δχν πξσζππνπξγνί είλαη πιήξσο ελήκεξνη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ξην ζπλέδξην, φπνπ ν Γ. Μαπαλδξένπ ζπκκεηείρε σο Μξφεδξνο ηεο Ξνζηαιηζηηθήο

Αηεζλνχο

(ΞΑ),

επηβεβαηψζεθε

φηη

ε

παξνρή

ξεπζηφηεηαο γηα ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο, ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε "πξάζηλε" αλάπηπμε θαη ε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ζε παγθφζκην επίπεδν απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε.

Ώληηδξάζεηο Βιιάδαο γηα ηελ επίζθεςε Λκπάκα ζηελ Ονπξθία

Mεηά ηε Σίιαξη θαη ν Νκπάκα ηνλ Απξίιην ζηελ Ρνπξθία Μξηλ θαλ εθπλεχζνπλ νη πξψηεο 100 εκέξεο ηεο θπβέξλεζεο Λκπάκα θαη ελψ ήδε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε ηεο

ππνπξγνχ

Ζιίληνλ

ζηελ

Βμσηεξηθψλ Ονπξθία,

έρεη

Ρίιαξη ήδε

αλαθνηλσζεί γηα ηηο 7 Ώπξηιίνπ θαη ε επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Λκπάκα ζηε γεηηνληθή ρψξα. Οα γεγνλφηα θξίλνληαη ζηελ Ώζήλα ψο ε έκπξαθηε εθαξκνγή κίαο πξνλνκηαθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ Ονπξθία πνπ δέλεη κε ηελ πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη ΔΜΏ επί πξνεδξείαο Θπνπο.Δ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλεπίζεκεο επίζθεςεο ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ Ιη. Θπαθνγηάλλε ζηελ Λπάζηγθηνλ, πξηλ απφ πεξίπνπ 15 εκέξεο, θαη ηεο επίζθεςεο

190


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εξγαζίαο ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ θ. Ζιίληνλ ζηελ Ώγθπξα είλαη αλαπφθεπθηε, αλ φρη επηβεβιεκέλε. Δ

ειιεληθή

επίζθεςε

ζηελ

Λπάζηγθηνλ

δελ

άθεζε

θαλέλα

«απνηχπσκα» ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, αθνχ έγηλε βεβηαζκέλα, ρσξίο αηδέληα θαη κφλνλ γηα λα εμππεξεηήζεη αλάγθεο «πξνζσπηθήο γλσξηκίαο»

θαη

«κειινληηθψλ

ζπλεξγαζηψλ».

Δ

ειιεληθή

αληηπξνζσπεία θαηέθζαζε ζηελ Λπάζηγθηνλ ρσξίο λα έρεη ηίπνηα λα πεη

«θαη

ηίπνηα

λα

πνπιήζεη»,

φπσο

παξαδέρνληαη

ηψξα

δηπισκαηηθνί θχθινη.

Ζαηά ηελ ειιελνακεξηθαληθή ζπλάληεζε ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, ε ακεξηθαληθή

πιεπξά

έδεημε

ηδηαίηεξν

ελδηαθέξνλ

(θαη

δήηεζε

πιεξνθνξίεο) γηα ηελ «ελεξγεηαθή αζθάιεηα» ζηελ πεξηνρή, κε αθήλνληαο

θακία

ακθηβνιία

φηη

επηζπκεί

ηελ

πξνψζεζε

ησλ

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ πδξνγνλαλζξάθσλ απφ ηελ Ζαζπία κέζσ Ονπξθίαο. Δ ειιεληθή πιεπξά ζπκθψλεζε αλαθαλδφλ ζε «πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο κε ηηο ΔΜΏ» γηα ηα ζέκαηα απηά θαη δελ ππεξαζπίζηεθε ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ζηελή θαη απμαλφκελε ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία Βιιάδαο - Νσζίαο. Αελ πξέπεη αθφκε λα δηαθχγεη ηελ πξνζνρή φηη ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ πήγε ζην ηδηαίηεξν γξαθείν ηεο πξέζβεηξαο ησλ ΔΜΏ ζηνλ ΛΔΒ θ. Νάηο γηα λα ηε ζπλαληήζεη, ελψ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζπλαληήζεθε ζην πφδη κε ηνλ Νψζν πξεζβεπηή ζηνλ ΛΔΒ... Δ αληζνξξνπία απηή θπζηθά θαη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξνβάιεη απηή ηε ζηηγκή ε Βιιάδα δηεζλψο, δειαδή νη νδνί ξσζηθνχ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απφ ην έδαθφο ηεο... Ξην

Ξηέηη

Ιηηπάξηκελη

ε

ειιεληθή

πιεπξά

εμέθξαζε

ηηο

«αλεζπρίεο» ηεο γηα ηελ απμαλφκελε ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα θαη ην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη ππνζρέζεθε «λα ην κεηαθέξεη ζηελ Ώγθπξα». Ζαη

191


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

νη

δχν

πιεπξέο

φκσο

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπκθψλεζαλ

ζηελ

αλαγθαηφηεηα

ηεο

επξσπατθήο έληαμεο ηεο Ονπξθίαο. Ον Ζππξηαθφ ζπδεηήζεθε θπξίσο ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ζηε Ιέα Πφξθε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ κε ηελ Ώκεξηθαλίδα πξέζβεηξα ζηνλ ΛΔΒ θ. Νάηο, κε ηελ ειιεληθή πιεπξά λα επηκέλεη φηη «νη δχν θίινη» Οαιάη θαη Ρξηζηφθηαο ζηελ Ζχπξν κπνξνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα αλ δελ αλακηρζεί ε Ονπξθία. Μεγέο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ Λπάζηγθηνλ έδεηρλαλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ «ελφριεζε» ηεο θ. Ζιίληνλ, φπσο δηαπίζησζαλ ελαληίνλ ηεο Ονπξθίαο, γηα ηε ζηάζε ηνπ θ. Βξληνγάλ ζην Ιηαβφο θαη απέλαληη ζην Εζξαήι. Σζηφζν,κάιινλ βηάζηεθε ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία λα θξίλεη θαζψο θάζε άιιν παξά έληνλε ελφριεζε έδεηρλε ην θνηλφ αλαθνηλσζέλ Ζιίληνλ-Θπακπαηδάλ ζηελ Άγθπξα. Δ θπβέξλεζε Λκπάκα, είλαη αλακθηζβήηεην, αθνπκπά ζηελ Άγθπξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θ.Βξληνγάλ

,

θαη

κάιηζηα

γηα

φια

ηα

αλνηρηά

ζέκαηα

ζηε

πεξηνρή:απφ ην Ώθγαληζηάλ θαη ην Θεζαλαηνιηθφ θαη ην Εξάθ κέρξη ηνλ Ζαχθαζν θαη ηα ΐαιθάληα. Αχν

εηδηθφηεξα

ζεκεία

ηνπ

ακεξηθαλνηνπξθηθνχ

θνηλνχ

αλαθνηλσζέληνο έρνπλ ηδηαίηεξε θαη βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηελ Βιιάδα: * Ον πξψην αθνξά ηελ απφθαζε Λπάζηγθηνλ θαη Ώγθπξαο «...λα ελδπλακψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη λα δηεπξχλνπλ ηνλ λφηην δηάδξνκν γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηηο ππνδνκέο γηα ην πεηξέιαην, έηζη ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο απφ ηελ Ζαζπία Θάιαζζα θαη ην Εξάθ λα θηάζνπλ ζηελ Βπξψπε θαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο...».

192


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Θε δπν ιφγηα, ε Λπάζηγθηνλ ηνπ θ. Λκπάκα αλαγλσξίδεη φηη ε Ονπξθία απνηειεί ηελ «αζθαιή νδφ» γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ Βπξψπε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ απφ ηελ Ζαζπία θαη ην Εξάθ, εκκέλνληαο ζαθέζηαηα ζηνλ «αληαγσληζκφ» κε ηνπο ξσζηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο πξνο ηελ Βπξψπε. Ώλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν λφηηνο δηάδξνκνο απφ ηελ Ονπξθία θαηαιήγεη ζην Ώηγαίν (Οζετράλ), είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη γηαηί νιφθιεξε ε πεξηνρή (Ώηγαίν, Ώλ. Θεζφγεηνο θαη Ζχπξνο) ζα πξέπεη λα «εζπράζνπλ» θαη λα απνηεινχλ «αζθαιή πεξίγπξν» γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. * Ον δεχηεξν ζεκείν εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο αθνξά ην Ζππξηαθφ. Ζαη απηφ γηαηί, κεηά ηε γλσζηή θξαζενινγία πεξί «ακνηβαίσο απνδεθηήο δηεπζέηεζεο ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΛΔΒ», αθνινπζεί ε θξάζε «...έηζη ψζηε λα ηεζεί ηέινο ζηελ απνκφλσζε ησλ Ονπξθνθππξίσλ». Δ θ. Ζιίληνλ δειαδή έζπεπζε κε ην παξαπάλσ λα απνδερζεί ην «πνιηηηθφ

ηξηθ»

πεξί

απνκφλσζεο

ησλ

Ονπξθνθππξίσλ,

πνπ

ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ε Ώγθπξα απφ ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ, θαη λα ην εληάμεη ζηελ επίζεκε πνιηηηθή ηεο Λπάζηγθηνλ, θάηη πνπ δελ είρε ηνικήζεη λα θάλεη νχηε ε θπβέξλεζε Θπνπο φηαλ έπλεε κέλεα ελαληίνλ ηεο Ζχπξνπ, ηελ πεξίνδν 2004-2006. Δ λέα πνιηηηθή ηεο Λπάζηγθηνλ πξνο ην Ζππξηαθφ, άιισζηε, αλακέλεηαη λα απνθηήζεη θαη νλνκαηεπψλπκν ιίαλ ζπληφκσο, αθνχ φιεο νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ Λπάζηγθηνλ αλαθέξνπλ φηη ν επφκελνο «εηδηθφο απεζηαικέλνο» ηνπ θ. Λκπάκα γηα ην Ζππξηαθφ ζα είλαη ν Θάζηνπ Θπξάηδα, γλσζηφο πνιέκηνο θαη ηεο ειιελνξσζηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ «κε-Ώλαληζηψλ».

193


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Αδηάθνξα..ελνριεκέλε ε Αζήλα κε ην θιεξη Νκπάκα-Αγθπξαο Θεηξεκέλε θαη αδηάθνξε επέιεμε λα θαλεί ε Ώζήλα κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο πνπ ζέινπλ νινέλα θαη πην θνληά ηελ θπβέξλεζε Λκπάκα κε ηελ θπβέξλεζε Βξληνγάλ. Σζηφζν πεγέο ζέινπλ ην Θαμίκνπ πξνβιεκαηηζκέλν κε ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο ησλ ΔΜΏ θαη ακήραλν. Λ θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο απέθπγε επηκειψο λα ζρνιηάζεη ηφζν ην θνηλφ αλαθνηλσζέλ ηεο ζπλάληεζεο Ζιίληνλ - Θπακπαηδάλ ζηελ Ώγθπξα ,φζν θαη ηελ αλακελφκελε επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Λκπάκα ζηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε, ακέζσο κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ ζηηο αξρέο Ώπξηιίνπ. «Δ Βιιάδα είλαη κηα δεκνθξαηηθή επξσπατθή ρψξα, παξάγνληαο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Αελ έρεη θαλέλα ιφγν λα αθνινπζεί αδηέμνδεο ινγηθέο ζηείξσλ αληαγσληζκψλ θαη ζπγθξίζεσλ κε άιιεο ρψξεο», παξαηήξεζε ν θ. Ώληψλαξνο. Μξφζζεζε αθφκα φηη κέιεκα ηεο Βιιάδαο είλαη ε επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ιχζε ηνπ Ζππξηαθνχ, απνθεχγνληαο θαη πάιη λα αλαθεξζεί ζηελ επίζεκε απνδνρή απφ ην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο πεξί «απνκφλσζεο ησλ Ονπξθνθππξίσλ».

Φαλάξη ρσξίο Νκπάκα Ξε ρψξν εθηφο Μαηξηαξρείνπ θαη ελδερνκέλσο καδί κε εθπξνζψπνπο άιισλ δνγκάησλ ζηελ Ονπξθία ζα ζπλαληεζεί ν πξφεδξνο Λκπάκα κε ηνλ Ληθνπκεληθφ Μαηξηάξρε ΐαξζνινκαίν θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ

194


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

ζηελ

Ονπξθία

ζηηο

6-7

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώπξηιίνπ,

ζχκθσλα

κε

πεγέο

ηνπ

Ληθνπκεληθνχ Μαηξηαξρείνπ. Δ ζπλάληεζε κπνξεί λα γίλεη ζην παιάηη Ιηνικάκπαρηζε ή ζην μελνδνρείνπ φπνπ ζα κέλεη ν Λκπάκα ζηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε. Ον ίδην είρε ζπκβεί ηνλ Ενχλην ηνπ 2004 θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Θπνπο, φηαλ κεηέβε ζηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε γηα ηε Ξχλνδν Ζνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ. Λ Θπνπο είρε ζπλαληεζεί ζε θεληξηθφ μελνδνρείν κε ηνλ ΐαξζνινκαίν, ηνλ επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο Αηεχζπλζεο

Θξεζθεπηηθψλ

Ππνζέζεσλ

θαη

ηνπο

ζξεζθεπηηθνχο

εγέηεο ηεο αξκεληθήο θαη ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηελ Μφιε. ΐέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα παξαπάλσ παξακέλνπλ απιέο εθηηκήζεηο θαζψο επηζήκσο δελ έρεη παξζεί θακία απφθαζε νχηε έρεη γίλεη θακία αλαθνίλσζε πεξί ηεο ζπλάληεζεο. Σζηφζν έλα ζνβαξφ ζηνηρείν πνπ επηθαινχληαη πεγέο ηνπ Ληθνπκεληθνχ Μαηξηαξρείνπ γηα ηελ βάζηκε ππφζηαζε ησλ εθηηκήζεσλ είλαη νηη πάληα πνιιέο εκέξεο πξηλ

ηελ

επίζθεςε

θάπνηνπ

Ώκεξηθαλνχ

πςειά

ηζηάκελνπ,

πξαγκαηνπνηνχζαλ επίζθεςε ή αθφκα θαη επηζθέςεηο νη άληξεο απφ ηελ ακεξηθαληθή αζθάιεηα, κε κεραλήκαηα, εθπαηδεπκέλα ζθπιηά θαη άιια ζρεηηθά. Γηλφηαλ δειαδή έιεγρνο γηα ηελ αζθάιεηα ζην θηίξην ηνπ Μαηξηαξρείνπ. Μξάγκα πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη.

Λκπάκα γηα 25ε Θαξηίνπ Ξην Ηεπθφ Λίθν ηίκεζε αλήκεξα ν Θπαξάθ Λκπάκα ηελ επέηεην ηεο 25εο

Θαξηίνπ

παξνπζία

ηεο

εγεζίαο

ηεο

ειιελνακεξηθαληθήο

θνηλφηεηαο. Λ Ώκεξηθαλφο πξφεδξνο ζηε δηαθήξπμε γηα ηελ 25ε Θαξηίνπ ηφληζε φηη «ηηκά ηελ ηζηνξηθή ζπκβνιή ησλ Βιιήλσλ θαη Βιιελνακεξηθαλψλ» ζεκεηψλνληαο φηη «νη ηδξπηέο ηεο ακεξηθαληθήο δεκνθξαηίαο νηθνδφκεζαλ ηνπο ζεζκνχο ηεο ρψξαο πάλσ ζηηο

195


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

αλεμίηειεο

αξρέο

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηεο

αξραίαο

Βιιάδαο».

Ξηελ εηδηθή ηειεηή ζηνλ Ηεπθφ Λίθν γηα ηελ Δκέξα ηεο Βιιεληθήο Ώλεμαξηεζίαο, εθηφο απφ ηνλ πξφεδξν Λκπάκα ζπκκεηείρε θαη ν αληηπξφεδξνο Οδν Θπάηληελ. Οελ εθπξνζψπεζαλ

ν

αξρηεπίζθνπνο

ειιελνακεξηθαληθή Ώκεξηθήο

θνηλφηεηα

Αεκήηξηνο

θαη

300

επηθαλείο νκνγελεηαθνί παξάγνληεο, ελψ ηελ Βιιάδα εθπξνζψπεζε ν ππνπξγφο Αηθαηνζχλεο Ι. Αέλδηαο. Κεηεμεηαζηένο ζηα ειιεληθνύ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα ν Γθόξληνλ Θφιηο δχν κέξεο κεηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο εζληθήο επεηείνπ ηεο 25εο Θαξηίνπ ε πνιηηηθή Λκπάκα άθεζε πηθξή γεχζε κε ηηο δειψζεηο Γθφξληνλ ζηελ Βιιάδα αιιά θαη ζηελ Ζχπξν.Βπηθίλδπλα δείγκαηα ηεο πνιηηηθήο Λκπάκα ζε φ,ηη αθνξά ηα ειιεληθά θαη θππξηαθά ζπκθέξνληα,ραξαθηήξηζαλ ηηο δειψζεηο ηνπ ππνςήθηνπ βνεζνχ ππνπξγνχ γηα επξσπατθά δεηήκαηα ηνπ Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, Φίιηπ Γθφξληνλ, νη δηπισκαηηθνί θχθινη ηεο ρψξαο. Ξπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζήο ηνπ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ ζηελ Βπηηξνπή Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ ηεο Γεξνπζίαο θφκπηαζε αθφκα θαη ζην λα απαληήζεη ζε εξψηεζε ηνπ γεξνπζηαζηή Θπνκπ Θελέληεδ θαηά πφζν «ε ηνπξθηθή παξνπζία ζηελ Ζχπξν απνηειεί θαηνρή». Θάιινλ κπεξδεκέλνο θαη έπεηηα απφ παχζε θαη αξθεηφ δηζηαγκφ, ν Φίιηπ Γθφξληνλ πξνέβε ζηε ...«ζπληαξαθηηθή» δήισζε: «...ΐεβαίσο

ππάξρεη

κηα

ηνπξθηθή

παξνπζία

ηελ

νπνία

δελ

αλαγλσξίδεη ε θππξηαθή θπβέξλεζε». Ώπηφ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηελ αληίιεςε ηεο ακεξηθαληθήο γξαθεηνθξαηίαο ην ζρέδην Ώλάλ «δεη θαη βαζηιεχεη» θαη νηηδήπνηε αληίζεην

έιεγε ν

θ. Γθφξληνλ ζηε

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα αληέθξνπε απηή ηελ αληίιεςε. Βηξήζζσ ελ παξφδσ, ν θ. Γθφξληνλ ήηαλ ππέξκαρνο ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ.

196


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξπέθραξη απν Λπάζηγθηνλ Ξε κηα θαζ' φια πεξηγξαθηθή νκηιία ζην Woodrow Wilson Center ηεο Λπάζηγθηνλ, ν Ώκεξηθαλφο πξέζβεο, Ιηάληει Ξπέθραξη, ππνγξάκκηζε γηα άιιε κία θνξά ηε ζεκαζία ηεο Βιιάδαο θαη απν ηελ άπνςε ηνπ ζπκκάρνπ αιιά θαη ιφγσ ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, ελψ έςεμε ηελ Ώζήλα -αλαθεξφκελνο ζηελ επηθείκελε επίζθεςε Λκπάκα ζηελ Ονπξθία- φηη νη ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο δελ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο ησλ ΔΜΏ κε άιιεο ρψξεο. Λ Ώκεξηθαλφο πξέζβεο ζηελ νκηιία ηνπ κε ζέκα «Resilience and Transition: Resetting US-Greek Relations»,πνπ έιαβε κέξνο ζηηο 27 Θαξηίνπ,επηρείξεζε λα «εξεκήζεη» ηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο θαη λα δψζεη έλαλ ηφλν γηα ηε δηθή ηνπ παξνπζία ζηελ Λπάζηγθηνλ, αθνχ ηε ζέζε ηνπ ζηελ Ώζήλα, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο εθεκεξίδαο <ειεπζεξνηππίαο>, θιεξηάξνπλ δχν δηπισκάηεο θαξηέξαο. Ξηα πην ζεκαληηθά απνζπάζκαηα ηεο νκηιίαο ηνπ ν Ώκεξηθαλφο αμησκαηνχρνο επηρείξεζε: 1) λα αμηνινγήζεη φηη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο ε Βιιάδα άξρηζε λα θξίλεη ηηο ΔΜΏ ζηε βάζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε (π.ρ. Ζνζζπθνπέδην, Εξάθ) θη φρη ζηε βάζε ηεο καθξφρξνλεο ζρέζεο θαη ησλ θνηλψλ αμηψλ, 2) λα πιέμεη ην εγθψκην ηεο

ρψξαο

(«δσηηθφ

ζηήξηγκα

ζηαζεξφηεηαο

ζηα

ΐαιθάληα»),

ηνλίδνληαο φηη ε ζρέζε ησλ ΔΜΏ κε ηελ Βιιάδα κεηά ηελ εθινγή Λκπάκα αλαπηχζζεηαη ζε «λέα βάζε θαη πιαίζην» θαη 3) λα κεηαθέξεη κήλπκα ηεο Λπάζηγθηνλ κε αθνξκή ηελ αλαγγειζείζα επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Λκπάκα ζηελ Ώγθπξα, φηη νη ζρέζεηο ΔΜΏΟνπξθίαο δελ είλαη εηο βάξνο ηεο ρψξαο θαη φηη δελ ζα πξέπεη ε Βιιάδα λα ζεσξεί ηηο ζρέζεηο απηέο παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο (ην θέξδνο ηεο κηαο πιεπξάο απνηειεί απψιεηα γηα ηελ άιιε).

197


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βμάιινπ, ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ δέρηεθε απφ ην αθξναηήξην, ν Ιηάληει Ξπέθραξλη, αλαθεξφκελνο ζηε δηακάρε γηα ηελ νλνκαζία ηεο ΜΓΑΘ εμέθξαζε, σο ζπλήζσο, φηη ζα ππάξμνπλ εμειίμεηο «κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν», ελψ ππνζηήξημε ηε γλσζηή ακεξηθαληθή πνιηηηθή πεξί ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Βπξψπεο. Βμνπιηζκφο Ξαξαδόζεθαλ ηα πξώηα ηέζζεξα F-16 Οα

πξψηα

αεξνζθάθε

λέα

καρεηηθά

ηχπνπ

F-16

παξαδφζεθαλ ζηηο 19/3/2009 ζηελ

ειιεληθή

Μνιεκηθή

Ώεξνπνξία ζην Fort Worth ηνπ

Οέμαο,

Βιιελα

παξνπζία

αξρεγνχ,

πηεξάξρνπ

Γηάλλε

ηνπ αληη-

Γηάγθνπ,

θαη

ηνπ

Ώκεξηθαλνχ

πθππνπξγνχ

Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο παξάδνζεο, ν

αξρεγφο

ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ

Ώεξνπνξίαο

εμέθξαζε ηελ

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ καρεηηθψλ απηψλ θαη δήισζε φηη κε απηά ηα αεξνζθάθε ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε ακπληηθή θαη απνηξεπηηθή δχλακε ηεο Μνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο.

Ώμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηα αεξνζθάθε πνπ παξαδφζεθαλ είλαη ηα πξψηα απφ ηα 30 Block 52 Advanced F-16, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ πην πξφζθαηε παξαγγειία. Ον πξψην αεξνζθάθνο παξέιαβε ε ακεξηθαληθή

θπβέξλεζε

(σο

εθπξφζσπνο

ηεο

Βιιάδαο)

ηνλ

Εαλνπάξην 2009. Οα πξψηα ηέζζεξα αεξνζθάθε ζα πεηάμνπλ πξνο

198


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηελ Βιιάδα ηνλ Θάην 2009 θαη ηα ππφινηπα ηεο παξαγγειίαο ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο.

Ακεξηθαληθόο αγώλαο γηα ηελ παξαγγειία αεξνζθαθώλ ΐφκβεο <ελεκέξσζεο> εμαπνιχνπλ απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ νη δχν ακεξηθαληθέο αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο κε ζηφρν λα... ρηππήζνπλ ηε λέα πξνκήζεηα αεξνζθαθψλ πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε δηά ζηφκαηνο ππνπξγνχ Βζληθήο Ώκπλαο.

Ώπφ ηελ εκέξα πνπ ν ππνπξγφο Ώκπλαο ΐ. Θετκαξάθεο δήισζε φηη κέζα ζηνλ ρξφλν ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ λέσλ αεξνζθαθψλ, θαη νη δχν ακεξηθαληθέο εηαηξείεο (Lockheed Martin θαη Boeing) έρνπλ επηδνζεί ζε έλαλ καξαζψλην ελεκέξσζεο ηφζν ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο φζν θαη ησλ ειιεληθψλ ΘΘΒ γηα ηα πξντφληα ηνπο. Μαξάιιεια ην ακεξηθαληθφ ιφκπη θάλεη φηη κπνξεί γηα λα πηέζεη ηελ θπβέξλεζε λα κελ πξνρσξήζεη ζε απεπζείαο αλάζεζε αιιά λα πξαγκαηνπνηήζεη δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ην λέν καρεηηθφ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη ακεξηθαληθέο εηαηξείεο. Ζαηά ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ Ώκπλαο, νη Ώκεξηθαλνί έρνπλ αληηιεθζεί φηη ην πηζαλφηεξν θαη ην πην ζπκθέξνλ γηα ηελ Βιιάδα είλαη λα νδεγήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεληαεηνχο εμνπιηζηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο ζηελ Βπξψπε θαζψο απφ εθεί ζα έρεη θαη ηα κεγαιχηεξα νθέιε, φπσο ε ζηήξημε ηεο ρψξαο καο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη αιιά δηπισκαηηθά ζέκαηα. Δ εηαηξεία Boeing παξνπζίαζε ηνπο ιφγνπο πνπ θαηά ηελ άπνςή ηεο ζα πξέπεη ε Βιιάδα λα επηιέμεη ην δηθφ ηεο αεξνζθάθνο F-18 έλαληη ησλ άιισλ αεξνζθαθψλ ρσξίο φκσο λα δψζεη απάληεζε ζην θαηά

199


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πφζν κηα πξνκήζεηα 40 αεξνζθαθψλ ζε πεξίνδν πνπ αθφκα θαη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε κεηψλεη ηνπο εμνπιηζκνχο ηεο ζα είρε θαη δηπισκαηηθά νθέιε γηα ηε ρψξα καο. Ιηφξα <Ζαη ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ έθζεζε ηνπ Ξηέηη Ιηηπάξηκελη> «Λη εθζέζεηο ηνπ State Department γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπληάζζνληαη ζηε βάζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπληαθηψλ ηνπο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο, ηνπο νπνίνπο θαη εθθξάδνπλ». Ώπηή ήηαλ ε απάληεζε ηεο θ.Θπαθνγηάλλε ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΗΏΛΞ Γ. Ζαξαηδαθέξε, αληί ηνπ νπνίνπ παξέζηε ν Ώδσληο Γεσξγηάδεο. Δ θπξία Θπαθνγηάλλε απεθάλζε φηη εθηφο ησλ αξλεηηθψλ ε έθζεζε «πεξηέρεη

θαη

πιεζψξα

ζεηηθψλ

επηζεκάλζεσλ».

Μαξά

ηαχηα,

εθθξάδνληαο ηε ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, απεθάλζε φηη «δελ ππνηηκάκε νχηε ππεξεθηηκάκε ηελ φπνηα ζεκαζία ηέηνησλ θεηκέλσλ, θαζψο νη επηδφζεηο κηαο δεκνθξαηηθήο ρψξαο δελ εμαξηψληαη νχηε ππαγνξεχνληαη απφ εχζεκα ή επηθξίζεηο άιισλ».

Βληείλνληαη νη ακεξηθαληθέο πηέζεηο πξνο ηα Ξθφπηα Θεηά ηηο δειψζεηο ηνπ πθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ, Ιηάληει Φξίλη, πνπ θάιεζε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο <λα εθκεηαιιεπζεί ηελ ηειεπηαία πξφηαζε Ιίκηηο>, αθoινχζεζαλ θαη δειψζεηο ηνπ βνεζνχ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ, Ξηνχαξη Οδφνπλο. Λ θ. Οδφνπλο επηζθέθζεθε ηε γεηηνληθή ρψξα

θαη

είρε

ζεηξά

ζπλαληήζεσλ

κε

ηελ

πνιηηηθή

εγεζία.

Βπηζηξέθνληαο ζηηο ΔΜΏ εμέθξαζε ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα πξνρσξήζεη νπζηαζηηθά ζε απηή ηε θάζε ε

200


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηαπξαγκάηεπζε, ηε ζηηγκή πνπ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θνηλή ζέζε απφ πιεπξάο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Ξθνπίσλ. Οελ ίδηα ζηηγκή ε Ώζήλα δειψλεη πσο δελ δέρεηαη ην ίδην έληνλεο πηέζεηο φζν ηα Ξθφπηα θαη πσο ν Βιιελαο δηαπξαγκαηεπηήο, πξέζβεο Ώδακάληηνο ΐαζηιάθεο, δελ αλακέλεηαη λα κεηαβεί ζηε Ιέα Πφξθε πξηλ απφ ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ησλ ΔΜΏ. Μεξί ΜΓΑΘ Ππλέληεπμε ηνπ Ληαλ Φξίλη ζηνλ Αζαλάζην Διιηο κεηά ηε λέα πξόηαζε Λίκηηο Λη πηέζεηο απν ηηο ΔΜΏ γηα άκεζε ιχζε ηνπ ζέκαηνο ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ εθθξάζηεθαλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κέζα. Ηίγν κεηά ηελ λέα πξφηαζε νλνκαζίαο πνπ έθαλε ν δηακεζνιαβεηήο ησλ Δλσκέλσλ

Βζλψλ

Θαθεδνλίαο> ν Δλσκέλσλ Ζαζεκεξηλή

Θάζηνπ

γηα

<

Αεκνθξαηία

ΐφξεηαο

αξκφδηνο βνεζφο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ησλ

Μνιηηεηψλ ζηηο

Ιίκηηο

Ιηαλ

Φξίλη

12/10/2008

ζε

θάιεζε

ζπλέληεπμή Ώζήλα

θαη

ηνπ

ζηελ

Ξθφπηα

λα

απνδερζνχλ ηε λέα πξφηαζε Ιίκηηο. Λ Ιηάλ Φξίλη, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηηο επξσπαηθέο ππνζέζεηο θαη ρεηξίδεηαη ην ζέκα, ζηελ ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Ώζαλάζην Βιιηο ππνζηήξημε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη πξνβάιεη κε πεηζηηθφ ηξφπν ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο θαη πξνεηδνπνίεζε ηελ ΜΓΑΘ νηη δελ κπνξεί λα επηβηψζεη απνκνλσκέλε απν ηελ Βιιάδα. Οαπηφρξνλα, ν θ.Φξίλη έζηεηιε ην κήλπκα

θαη

ζηνπο

2

εγέηεο

ησλ

εκπιεθφκελσλ

ρσξψλ

λα

επηζπεχζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζψο ζεψξεζε πσο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο λα βξεζεί κία θνηλά απνδεθηή ιχζε πξίλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο Θπνπο ηνλίδνληαο ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα ην αλ ζα αζρνιεζεί κε ηνλ ίδην δήιν θαη ν λένο Μξφεδξνο. Ξηελ ίδηα ζπλέληεπμε ν θ.Φξίλη απέθπγε λα δεζκεπηεί νηη νη ΔΜΏ ζα πηνζεηήζνπλ ηε λέα νλνκαζία εγείξνληαο λέεο αληηδξάζεηο απν ηελ ειιεληθή πιεπξά ε

201


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

νπνία δηαηεξνχζε λσπέο ηηο κλήκεο ηνπ Ινεκβξίνπ ηνπ 2004 θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ΜΓΑΘ σο <Αεκνθξαηίαο ηεο Θαθεδνλίαο> ηελ επνκέλε ηεο επαλεθινγήο ηνπ θ.Θπνπο. Λ θ.Φξίλη ζρνιίαζε θαη ην ειιεληθφ βέην ζην ΐνπθνπξέζηη εθθξάδνληαο γηα άιιε κία θνξά ηελ απνγνήηεπζε ησλ ΔΜΏ. Ώπηή ηε θνξά φκσο ηφληζε πσο νη ΔΜΏ θαηαλφεζαλ ηελ ειιεληθή ζέζε θαη πσο ην πξνηηκφηεξν είλαη λα εξγαζζνχκε γηα κηα ζπκθσλία άκεζα θαη λα αθήζνπκε ην παξειζφλ. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ.Ναηο θαη ε Ιηφξα Θπαθνγηάλλε είραλ κία πνιχ θαιή ζπλάληεζε ζηε Ιέα Πφξθε φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε ν θ.Φξίλη ζέινληαο λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζηα ζεκεία ζπκθσλίαο. Οέινο, ν θ.Φξίλη ζρνιίαζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηνλ αγσγφ Ονπξθίαο-Βιιάδαο-Εηαιίαο αιιά θαη ζηνλ South Streamλ δίλνληαο έκθαζε ζην γεγνλφο πσο νη ΔΜΏ ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη φρη ηα κνλνπψιηα.

ζεηηθή ε ρακειώλ ηόλσλ πνιηηηθή Ζχθινη ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο ζηελ Ώζήλα αμηνιφγεζαλ σο ζεηηθή ηελ ρακειψλ ηφλσλ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ελψ

ζεψξεζαλ

νηη

ε

Βιιάδα,

απφ

πιεπξάο

επηρεηξεκάησλ,

πιενλεθηεί ελφςεη ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Μάλησο , κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη, εθηηκνχλ νηη απνκαθξχλεηαη ε πξννπηηθή εμειίμεσλ

ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη κεηαηίζεηαη γηα

δηάζηεκα αξθεηψλ κελψλ. Ξχκθσλα κε πεγέο, ηδηαίηεξα αξλεηηθή εμέιημε ζεσξνχλ νη ΔΜΏ ηελ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ ζηε Ράγε ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο γηα παξαβίαζε ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο.

202


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

VISA Δπηζηνιή βνπιεπηώλ πξνο ΖΞΑ γηα θαηάξγεζε ηεο βίδαο

Θε επηζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππνπξγνχο Βζσηεξηθήο Ώζθάιεηαο Οδάλεη Ιαπνιηηάλν θαη Βμσηεξηθψλ Ρίιαξη Ζιίληνλ, 41 κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ ππνζηήξημαλ ηελ έληαμε ηεο Βιιάδαο ζην πξφγξακκα θαηάξγεζεο ηεο βίδαο. Λη βνπιεπηέο, κε επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ηεο Ππνεπηηξνπήο γηα ηελ Βπξψπε, Νφκπεξη Γνχμιεξ, πξνέηξεςαλ ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε Βιιάδα, φπσο ππνζηεξίρζεθε, έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηεο ζην πξφγξακκα. Δπί 13 ρξόληα ηα ζηνηρεία ησλ ηαμηδησηώλ απν Δ.Δ. πξνο ΖΞΑ Γηα δεθαηξία ρξφληα απφ ζήκεξα ζα απνζεθεχνληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ επηβαηψλ, αθφκε θαη ησλ αλειίθσλ, πνπ ζα ηαμηδεχνπλ απφ ηελ Βπξψπε ζηηο ΔΜΏ, ρσξίο λα ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη νη Βπξσπαίνη ηαμηδηψηεο ζα γίλνληαη δεθηνί ζηε ρψξα ηεο... Βιεπζεξίαο. Ξχκθσλα κε ην λέν Διεθηξνληθφ Ξχζηεκα γηα Ώδεηα Οαμηδίνπ (ESTA), πνπ ζεζκνζεηήζεθε απφ ην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Βζσηεξηθήο Ώζθάιεηαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Visa Waiver Program, φινη νη πνιίηεο ησλ θξαηψλκειψλ ηεο Β.Β., γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζεψξεζε (visa) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλειίθσλ- ζα πξέπεη απφ ζήκεξα λα θαηέρνπλ κηα ειεθηξνληθή άδεηα γηα ηαμίδηα πξνο ηηο ΔΜΏ, ε νπνία ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δχν εηψλ.

203


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ, ε ρνξήγεζε ειεθηξνληθήο έγθξηζεο ηεο άδεηαο ηαμηδίνπ απφ ην ESTA δελ εμαζθαιίδεη ζηνλ ηαμηδηψηε φηη ζα κπνξεί λα κεηαβεί ζηηο ΔΜΏ θαη

απηφ

ζα

ην

πιεξνθνξείηαη

κφλνλ

φηαλ

απνβηβαζηεί

ζε

ακεξηθαληθφ αεξνδξφκην, ελψ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο εηζφδνπ, νη ΔΜΏ δελ ζα ηνπ θαιχπηνπλ ηα έμνδα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ. Ξηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο ζπκθψλεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ απάληεζε ηεο Ζνκηζηφλ ζηνλ επξσβνπιεπηή ηεο Ιέαο Αεκνθξαηίαο θ. Ιίθν ΐαθάιε, ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή, πνπ ζηε ζρεηηθή ηεο απάληεζε ζηνλ Βιιελα επξσβνπιεπηή ζεκεηψλεη φηη: * Βίλαη λφκηκν λα δίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ESTA πξνο ζπκπιήξσζε ζε παηδηά, ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα νχηε ππέρνπλ πνηληθή επζχλε, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο. * Λλησο ε άδεηα ηαμηδίνπ ESTA δελ παξέρεη ζηνλ ηαμηδηψηε ηελ εγγχεζε φηη ζα γίλεη δεθηφο ζην έδαθνο ησλ ΔΜΏ. Δ είζνδνο ζην ακεξηθαληθφ έδαθνο ελφο ηαμηδηψηε επαθίεηαη ζηνλ ππάιιειν ηεο Ππεξεζίαο Οεισλείσλ θαη Μξνζηαζίαο Ξπλφξσλ ζην ζεκείν εηζφδνπ ζην ακεξηθαληθφ έδαθνο.

<Μξφζερε ηη δεηάο,γηαηί κπνξεί λα ην απνθηήζεηο> «Ξηελ Ώκεξηθή ιέκε φηη πξέπεη λα πξνζέρεηο ηη δεηάο, γηαηί κπνξεί λα ην

απνθηήζεηο».

Θε

απηά

ηα

ιφγηα

πξνζγείσζε

ζηε

ζθιεξή

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ΔΜΏ κε ηελ Βπξψπε, ηε Νσζία θαη ηηο άιιεο ρψξεο φζνπο ηξέθνπλ κεγάιεο ειπίδεο κε ηελ εθινγή Λκπάκα ν Ώκεξηθαλφο πξφμελνο ζηε Θεζζαινλίθε Ρφηη Θπξάηαλ Γη. «Λζν ηθαλή θαη δεκνθηιήο θη αλ είλαη κηα θπβέξλεζε, δελ κπνξεί λα

204


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θάλεη ζαχκαηα», ζπλέρηζε ν ακεξηθαλφο πξφμελνο, ελψ έξημε ην γάληη θαη ζε φζνπο δεηνχζαλ ε θπβέξλεζε ησλ ΔΜΏ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο άιιεο θπβεξλήζεηο, ζεκεηψλνληαο: ν Ώκεξηθαλφο πξφμελνο ηφληζε φηη ε θπβέξλεζε Λκπάκα δεηάεη ζπλεξγαζίεο,

αιιά

εηζπξάηηεη

αξλήζεηο

σο

πξνο

ηνλ

ηξφπν

αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζην αίηεκα γηα αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζην Ώθγαληζηάλ. Μαξαηήξεζε, κάιηζηα, φηη ζε απηά ηα δχν δεηήκαηα ζα θξηζεί ην ζηνίρεκα Λκπάκα γηα ηε λέα πνιπκεξή θαη ζπκκεηνρηθή δηπισκαηία ησλ ΔΜΏ. Λ θ.Ρφηη Θπξάηαλ Γη έθιεηζε ηελ νκηιία ηνπ ζην ζπλέδξην ηνπ ζπιιφγνπ θνηηεηψλ ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Θαθεδνλίαο, ιέγνληαο πσο «Βίκαζηε ζηελ ίδηα βάξθα θαη δπζηπρψο δελ ζπκθσλνχκε φινη πσο ζα

ηελ

θξαηήζνπκε

ζηα

θχκαηα

ηεο

νηθνλνκηθήο

θξίζεο»,

ζρνιηάδνληαο ηηο δηαθσλίεο ΔΜΏ - Β.Β. ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Διιεληθή εξκελεία επίζθεςεο ηνπ Ραιάη ζηηο ΖΞΑ Βιέπεη ππεξαηιαληηθά ν Ραιάη Ξχκθσλα κε πεγέο, ζπλαληήζεηο πςεινχ επηπέδνπ ζε Λπάζηγθηνλ θαη Ιέα Πφξθε επηδηψθεη ν Ονπξθνθχπξηνο εγέηεο Θερκέη Ώιί Οαιάη παξακνλέο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηα θαηερφκελα (19 Ώπξηιίνπ) κε ζθνπφ λα ηνλψζεη ην εγεηηθφ ηνπ πξνθίι. Ξχκθσλα

κε

αλεπηβεβαίσηεο

πιεξνθνξίεο

ηεο

εθεκεξίδαο

<ειεπζεξνηππία>, ν Ονπξθνθχπξηνο εγέηεο δήηεζε λα ζπλαληεζεί ζηελ Λπάζηγθηνλ κε ηελ επηθεθαιήο ηνπ Ξηέηη Ιηηπάξηκελη Ρίιαξη Ζιίληνλ θαη ηνλ γ.γ. ηνπ ΛΔΒ Θπαλ Ζη Θνπλ ζηελ έδξα ηνπ ΛΔΒ. Οα παξαπάλσ ξαληεβνχ, ηα νπνία δελ έρνπλ επηζήκσο επηβεβαησζεί, ρξνληθά ηνπνζεηνχληαη πξνο ηα ηέιε Θαξηίνπ - αξρέο Ώπξηιίνπ.

205


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Απνκαθξύλεηαη ην ζελάξην ζπλάληεζεο Θιίληνλ-Ραιάη Λ

ακεξηθαληθφο

παξάγνληαο,

κεηά

ηε

ζπλάληεζε

Ζιίληνλ

-

Αεκεηξίνπ ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, φπνπ γηα αθφκε κηα θνξά πεξίζζεςαλ ηα επρνιφγηα ησλ Ώκεξηθαλψλ γηα ηα εζληθά ζέκαηα, παξνπζηάζηεθε ζεηηθφο φζνλ αθνξά ηελ καηαίσζε ηεο ζπλάληεζεο Ζιίληνλ-Οαιάη, ζηάζε φκσο πνπ δελ θξαηά φηαλ αλαθέξνληαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ην Ζππξηαθφ,ην Ξθνπηαλφ θαη ην δήηεκα ηνπ Μαηξηαξρείνπ. Δ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ραξαθηεξίζηεθε απν πνιινχο σο ε εχθνιε ιχζε σζηε λα θαλεί νηη ''ελδίδνπλ'' νη ΔΜΏ ζηηο ειιεληθέο επηζπκίεο,πξάγκα φκσο πνπ αθνξά ηα απηνλφεηα θαη φρη ηα ζέκαηα πνπ ζα εγείξνπλ αληηδξάζεηο απν άιιεο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ζπκκάρνπο ηνπο. Δ Λπάζηγθηνλ, παξακνλέο ηεο εθδήισζεο ζηνλ Ηεπθφ Λίθν γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Θαξηίνπ παξνπζία ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξνέδξνπ Θπαξάθ Λκπάκα, επηρείξεζε λα πξνζδψζεη θχξνο ζηε ζπλάληεζε Ζιίληνλ - Αεκεηξίνπ, ε νπνία δηεμήρζε κέζα ζε «εγθάξδην θαη εηιηθξηλέο θιίκα». Ξεκεησηένλ φηη πξηλ θαη κεηά ηε ζπλάληεζε, πνπ έγηλε παξνπζία ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξέζβε ζηελ Βιιάδα, Ιηάληει Ξπέθραξλη, θαη νκνγελεηαθψλ παξαγφλησλ, ε Ρίιαξη Ζιίληνλ θαη ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώκεξηθήο είραλ δχν θνξέο νιηγφιεπηε ζπλνκηιία ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Ξηελ αηδέληα ηεο 50ιεπηεο ζπλάληεζεο ππήξρε ην Μαηξηαξρείν, ην Ζππξηαθφ θαη ε νλνκαζία ηεο ΜΓΑΘ. Βπίζεο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, εζίγε θαη ην πνιπζπδεηεκέλν ξαληεβνχ πνπ δήηεζε ν Ονπξθνθχπξηνο εγέηεο Θερκέη Ώιη Οαιάη κε ηελ Ώκεξηθαλίδα ΠΜΒΚ ζηηο 30 Θαξηίνπ, ην νπνίν ην πεξηβάιινλ ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ ηζρπξίδεηαη φηη «ηειηθά δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί». Μεγέο ηεο «ειεπζεξνηππίαο» αλέθεξαλ φηη ην επηρείξεκα ησλ πηέζεσλ πνπ άζθεζε ην ειιελνακεξηθαληθφ ιφκπη, φηη δειαδή ζα ήηαλ πνιηηηθά αλεπίηξεπην θαη αληζνβαξέο λα πξνεγεζεί

206


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κηα ζπλάληεζε Ζιίληνλ - Οαιάη πξηλ ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ δερζεί ηνλ πξνέδξν Α. Ρξηζηφθηα, έπηαζε ηφπν. Δ επηθεθαιήο ηεο ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο είρε γίλεη απνδέθηεο κηαο

ζπληνληζκέλεο

ηειεθσλεκάησλ,

πίεζεο,

ηφζν

δηακέζνπ

Ώκεξηθαλψλ

επηζηνιψλ

βνπιεπηψλ

φζν

θαη θαη

γεξνπζηαζηψλ, νη νπνίνη ηηο κεηέθεξαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο νκνγέλεηαο γηα ηελ πνιηηηθή ζεκαζία πνπ αλαδεηθλχεη κηα ηέηνηα ζπλάληεζε ζην Ξηέηη Ιηηπάξηκελη, ηδηαίηεξα κεηά ηα πεξί «άξζεο ηεο απνκφλσζεο ησλ Ονπξθνθχπξησλ» πνπ ζπλφδεπζαλ ην ηειηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο επίζθεςεο Ζιίληνλ ζηελ Ώγθπξα.

Ώζηαθφο Kαξακαλιήο ‘‘Δίπακε όρη γηα ηνλ Αζηαθό’’ Βπέκεηλε ε θπβέξλεζε , δηα ζηφκαηνο ηνπ πξσζππνπξγνχ, νηη δελ δφζεθε άδεηα ζην ακεξηθαληθφ πινίν πνπ είρε θαηαπιεχζεη ζην ιηκάλη ηνπ

Ώζηαθνχ

ζηηο

αξρέο

Εαλνπαξίνπ,

γηα

λα

κεηαθνξηψζεη

ακεξηθαληθά ππξνκαρηθά κε πξννξηζκφ ιηκάλη ηνπ Εζξαήι.

207


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζη απηφ παξά ην φηη νη Ώκεξηθαλνί ηζρπξίδνληαη φηη ε απφθαζε λα κε κεηαβεί ην πινίν ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ ήηαλ δηθή ηνπο θαη ειήθζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο, αθνχ ην ιηκάλη Ώζληφλη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε Γάδα. «Ον πινίν έθηαζε ζηα αλνηρηά ηνπ Ώζηαθνχ ζηηο αξρέο ηνπ κήλα. Αελ ππήξμε σζηφζν άδεηα απφ ην ππνπξγείν Ιαπηηιίαο, Ώηγαίνπ θαη Ιεζησηηθήο Μνιηηηθήο θαη κεηαθφξησζε δελ έγηλε. Θε ιίγα ιφγηα, λαη ππήξμε αίηεκα, λαη έθηαζε ην πινίν ζηα αλνηρηά ηνπ Ώζηαθνχ, δελ έγηλε φκσο θακία κεηαθφξησζε θαη ην πινίν αλαρψξεζε» δήισζε ν Ζ. Ζαξακαλιήο. Μην πξηλ είρε πξνεγεζεί ε δηάςεπζε πνπ έθαλε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ι.Θπαθνγηάλλε ,φηη κέζσ ηνπ ιηκέλα ηνπ Ώζηαθνχ αλεθνδηάδεηαη κε ακεξηθαληθφ ζηξαηησηηθφ πιηθφ ην Εζξαήι, θαη ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, ΐαγγέιε Ώληψλαξνπ, πσο «δελ ηίζεηαη ζέκα αλεθνδηαζκνχ ηνπ ηζξαειηλνχ ζηξαηνχ κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Ώζηαθνχ ή άιινπ ζεκείνπ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο». Λπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηελ πιεπξά ησλ ΔΜΏ,

εδψ

θαη

θαηξφ

ρξεζηκνπνηείηαη

ν

Ώζηαθφο

γηα

ηέηνηεο

κεηαθνξέο.

Ξηελ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή επηζεψξεζε «598th Trans Tribune» (ηφκνο 6, ηεχρνο 9, Λθηψβξηνο 2007), πνπ εθδίδεη ν αξκφδηνο γηα ηελ Βπξψπε ηνκέαο ζηξαηησηηθψλ κεηαθνξψλ (SDDC 598th US Army Transportation Group), ππάξρεη δεκνζηεπκέλν αθηέξσκα γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απφ ηνλ Ώζηαθφ, ηηο νπνίεο είρε αλαιάβεη λα δηεθπεξαηψζεη ην (εδξεχνλ ζηνλ Μεηξαηά) απφζπαζκα ζηελ Βιιάδα ηνπ 839 Οάγκαηνο Θεηαθνξψλ (839th Transportation Battalion - Greece Detachment) ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΔΜΏ. Ξε απηφ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο πψο δηαρεηξίζηεθαλ ζην δηάζηεκα ΕνπλίνπΞεπηεκβξίνπ 2007 ηηο θαηαθφξπθα απμεκέλεο αλάγθεο κεηαθνξάο

208


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ απφ ηηο ΔΜΏ ζην Ώζληφη κέζσ Ώζηαθνχ (690 θνληέηλεξ)

δχν

Βιιελνακεξηθαλνί,

δηνηθεηηθά

ζηειέρε

ηνπ

απνζπάζκαηνο, ν Ξπχξνο Μεθάηνο (ππνγξάθεη ην θείκελν) θαη ν Οδνξηδ Ζνθνλφο.

Ξχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ θ.Ζνθνλνχ, ην ιηκάλη ηνπ Ώζηαθνχ επειέγε

γηα

ζπλζεθψλ πεξηνρή

ηε

κεηαθνξά

ιφγσ

επλντθψλ

ηνπηθψλ

θαηξηθψλ

επεηδή απέρεη αξθεηά ρηιηφκεηξα απφ θαηνηθεκέλε

θαη

γηα

«Ώπεπζπλζήθακε

λα

απνζπκθνξεζεί

-αλαθέξεη-

ζην

ην

ιηκάλη

γξαθείν

ηνπ

ηεο

Ξνχδαο:

ζηξαηησηηθνχ

αθνινχζνπ (DAO) ζηελ πξεζβεία ησλ ΔΜΏ ζηελ Ώζήλα γηα λα πξνκεζεπηνχκε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ απνζηνιή θαη λα ππνβάινπκε επίζεκε αίηεζε γηα δχλακε πξνζηαζίαο. Ον ειιεληθφ Ηηκεληθφ

κάο

είρε

πάληνηε

παξάζρεη

πξψηεο

ηάμεσο

δχλακε

πξνζηαζίαο ζηε δηάξθεηα πξνεγνχκελσλ απνζηνιψλ θαη απηή δελ επξφθεηην λα δηαθέξεη». Βπηπξνζζέησο, έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ έγθξηζε απφ «ηα δηάθνξα ειιεληθά ππνπξγεία» είρε αλαιάβεη λα ηα δηεθπεξαηψζεη ν ζπλάδειθφο ηνπο, Θάηθ Μίηηαο. Ζξαηνχκελνη απν ην Γθνπαληάλακν θαη ζηελ Βιιάδα; Ον

ελδερφκελν

λα

δερζεί

ε

Βιιάδα

θξαηνχκελνπο

απν

ην

Γθνπαληάλακν,άθεζε αλνηρηφ ε Βιιελίδα ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ζηηο ΐξπμέιιεο,

ζην

πεξηζψξην

ηεο

πξφζθαηεο

ζπλεδξίαζεο

ηνπ

Ξπκβνπιίνπ Ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο. Ον γεγνλφο έρεη δηράζεη ηνπο Βπξσπαίνπο εγέηεο θαζψο ε ΐξεηαλία έρεη ήδε δερηεί 9 ΐξεηαλνχο ππεθφνπο πξψελ θξαηνχκελνπο, Ώπζηξία, Ααλία

θαη

Λιιαλδία

εμέθξαζαλ

αληηξξήζεηο,

ελψ

ζεηηθά

ην

αληηκεηψπηζαλ Εξιαλδία, Ξνπεδία θαη Μνξηνγαιία. Ον πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηε κνίξα πεξίπνπ 60 εγθιείζησλ πνπ δελ έρνπλ δηθαζηεί γηα θάπνην αδίθεκα θαη δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο, απφ ηνλ θφβν φηη ζα ππνζηνχλ εθεί βαζαληζηήξηα ή δησγκνχο.

209


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΞΠΘΜΒΝΏΞΘΏ Λη ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ραξαθηεξίδνληαλ απν ηζρπξνχο δεζκνχο θαη κία ηδηφηππε „θηιία‟. Ον ζπκθέξνλ ησλ ΔΜΏ, σζηφζν, ήηαλ κία έλλνηα ηφζν επκεηάβιεηε πνπ ηελ είρε απνδερηεί ν κέζνο Βιιελαο φζν θαη ε ειιεληθή δηπισκαηία. Ώπφ ην ζρέδην Θάξζαι κέρξη θαη ηελ παξέκβαζε ησλ ΔΜΏ, φζνλ αθνξά ζην Ζππξηαθφ, νη Βιιελεο δηπισκάηεο παζρίδνπλ λα βξνχλ ηε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ επκελνχο θιίκαηνο κε ηελ ππεξδχλακε. Οα πξνεγνχκελα ρξφληα, επί πξνεδξείαο Θπνπο, θάηη ηέηνην δελ θάλεθε δπλαηφ. Θε απνθνξχθσκα ηελ επδηάθξηηε πξνηίκεζε πνπ δείρλαλ νη ΔΜΏ πξνο ηελ ΜΓΑΘ, νη ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο κπήθαλ ζε κία θάζε ςπρξφηεηαο, ε νπνία δηήξθεζε θαη ζηηο δχν ηεηξαεηίεο πξνεδξίαο Θπνπο. Θε ηελ εθινγή ,σζηφζν , ηνπ 44νπ Μξνέδξνπ ην θιίκα άιιαμε. Λ θ.Λκπάκα γνήηεπζε φρη κφλν ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ αιιά θαη ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε. Ξην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ε νπνία εηζήιζε ζε κία δηαδηθαζία καξαζψλεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηξέςεη ην θιίκα πνπ είρε δηακνξθσζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Έηζη, κία ζεηξά επηζηνιψλ θαη ηειεθσλεκάησλ αιιά θαη επηζθέςεσλ ησλ δχν κεξψλ, έθεξε ηηο πξψηεο εκθαλείο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο Βιιάδαο-ΔΜΏ.

Μαξ

φια

απηά,

ε

ειιεληθή

θπβέξλεζε

θαη

δηπισκαηεία δηαιαιεί φπνπ ζηαζεί θαη φπνπ βξεζεί νηη ε αηζηνδνμία πξέπεη λα κελ είλαη ππέξκεηξε. Ξε απηήλ ηελ άπνςε, έξρεηαη λα δψζεη ππφζηαζε θαη ε αλαθνίλσζε γηα ηελ επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Λκπάκα ζηηο 6 θαη 7 Ώπξηιίνπ ζηελ Ονπξθία. Ον γεγνλφο νηη ε επηθείκελε επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ θαλ εθπλεχζνπλ νη πξψηεο 100 εκέξεο πξνεδξείαο Λκπάκα ελψ έρεη ήδε πξνεγεζεί κία αληίζηνηρε ηεο Ρίιαξη Ζιίληνλ, πξνθαιεί ακεραλία θαη

210


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δπζαξέζθεηα ζην Θαμίκνπ. Ώπνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ε ράξαμε κίαο πην επηζεηηθήο δηπισκαηείαο ζηα πιαίζηα κίαο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αληηπνιίηεπζε.

απν

ηελ

θπβέξλεζε

Ραξαθηεξηζηηθφ

αιιά

παξάδεηγκα,

θαη ε

ηελ

αμησκαηηθή

ζπλάληεζε

ηνπ

θ.Μαπαλδξένπ κε ηνλ αληηπξφεδξν Θπάηληελ ζηε Ρηιή, φπνπ ν πξψηνο έθαλε γλσζηέο ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα πην ζθιεξή δηπισκαηεία ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί σο θπβέξλεζε ην ΜΏΞΛΖ. Θεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη δψζεη ε εθινγή Λκπάκα, έσο ηψξα, απνηηκψληαη νη αλαθνηλψζεηο πνπ έρεη θάλεη γηα Ζππξηαθφ, ΜΓΑΘ θαη Μαηξηαξρείν. Αειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ πεξί „ηέινπο ζηελ ηνπξθηθή θαηνρή‟ δίλνπλ ειπίδεο γηα κία νξηζηηθή ιχζε ζην Ζππξηαθφ. Ξην ελζαξξπληηθφ θιίκα, πξνζηίζεηαη θαη ε ηδηφηεηα ηνπ Θπάηληελ σο αληηπξνέδξνπ αιιά θαη ε θηιηθή ζρέζε ηνπ θ.Γηαλλνχιηα κε ηνλ θ.Λκπάκα. Ζιίκα ζπλεξγαζίαο

επηηάζζεη ε επνρή, θαη ζε απηφ αθξηβψο

αλακέλεηαη λα θηλεζνχλ νη ΔΜΏ ελ κέζσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ον ηειεπηαίν εμάκελν, φπσο αλακέλεηαη λα είλαη θαη ην εξρφκελν, ζηηγκαηίζηεθε απν ζπλερφκελεο ζπλαληήζεηο ησλ ηζρπξψλ ηνπ θφζκνπ αιιά θαη επηζθέςεηο αληηπξνζψπσλ ησλ ΔΜΏ ζηηο ρψξεο ζπκκάρνπο. Ώπξίιην θαη Θάην αλακέλεηαη λα κεηαβνχλ ζηηο ΔΜΏ ηφζν ν

ππνπξγφο

Βζληθήο

Ώκπλαο,

θ.

Θεηκαξάθεο,

φζν

θαη

ν

πξσζππνπξγφο θ.Ζαξακαλιήο.

211


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

212


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΕΞΏΓΣΓΔ ΛΑΡΝ: Ιίγα ιόγηα γλσξηκίαο Λ Λξγαληζκφο ΐνξεηναηιαληηθνχ Ξπκθψλνπ (North Atlantic Treaty Organization) ηδξχζεθε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1949 ζηελ Λπάζηγθηνλ, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ην ηέινο ηνπ ΐ‟ Μαγθνζκίνπ πνιέκνπ, επί πξνεδξίαο Ράξη Οξνχκαλ. Δ ΐνξεηναηιαληηθή Ξπλζήθε, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο λνκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ ΙΏΟΛ, ζπλήθζε ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ράξηε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ απφ 12 ρψξεοηδξπηηθά κέιε: ΔΜΏ, Ζαλαδάο, Ααλία, Εζιαλδία, Εηαιία, Ινξβεγία, Μνξηνγαιία, Ηνπμεκβνχξγν, ΐέιγην, Θ.ΐξεηαλία, Γαιιία, Λιιαλδία. Ον 1952 πξνζρψξεζαλ ζηε Ξπλζήθε ε Βιιάδα θαη ε Ονπξθία. Δ Λκνζπνλδηαθή Αεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο εληάρζεθε ζηε Ξπκκαρία ην 1955 θαη ην 1982 ε Εζπαλία έγηλε θαη απηή κέινο ηνπ ΙΏΟΛ. Δ Αεκνθξαηία ηεο Οζερίαο, ε Λπγγαξία θαη ε Μνισλία πξνζρψξεζαλ ην 1999. Ον 2004 πξνζρψξεζαλ 7 λέα κέιε: ε ΐνπιγαξία, ε Βζζνλία, ε Ηεηνλία, ε Ηηζνπαλία, ε Ννπκαλία, ε Ξινβαθία θαη ε Ξινβελία.

ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ ΙΏΟΛ είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ειεπζεξίαο ηεο αζθάιεηαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ κε πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά κέζα, ζχκθσλα κε ηε ΐφξεην-Ώηιαληηθή Ξπλζήθε θαη ηηο αξρέο ηνπ Ράξηε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. ΋πσο νξίδεη θαη ην πξννίκην ηεο Ξπλζήθεο, ζηφρνο ηεο Ξπκκαρίαο είλαη ε «πξνψζεζε ησλ εηξεληθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ ζηε ΐφξεην-Ώηιαληηθή Μεξηνρή».

213


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ Ξπκκαρία βαζίδεηαη πάλσ ζηελ αξρή φηη ε αζθάιεηα ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο εμαξηάηαη απφ ηελ αζθάιεηα φισλ. Ππνγξάθνληαο ηελ Ξπλζήθε ηεο Λπάζηγθηνλ θάζε θξάηνο κέινο δεζκεχεηαη πξνο ηα άιια λα ζεβαζηεί ηελ αξρή απηή, κνηξαδφκελν ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επζχλεο φπσο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπιινγηθήο άκπλαο. Ον άξζξν 5 απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ηδξπηηθήο Ξπλζήθεο ηνπ ΙΏΟΛ. Ξχκθσλα κε απηφ, κηα έλνπιε επίζεζε ελαληίνλ ελφο Ξπκκάρνπ ζα ζεσξείηαη σο επίζεζε ελαληίνλ φισλ. Βπίθιεζε ηνπ άξζξνπ 5 έγηλε γηα πξψηε θνξά ζηηο 12 Ξεπηεκβξίνπ 2001 ακέζσο κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηε Ιέα Πφξθε θαη ζηελ Λπάζηγθηνλ. Ον αλψηαην φξγαλν ηνπ ΙΏΟΛ είλαη ην Ξπκβνχιην ηνπ ΐφξεηνπ Ώηιαληηθνχ (North Atlantic Council), κε έδξα ηηο ΐξπμέιιεο ζην ΐέιγην. Ώπνηειεί ην θχξην ζψκα θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο ππνπξγνχο Βμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ξπλέξρεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν, ελψ κία κφληκε νκάδα είλαη ην εθηειεζηηθφ ηνπ φξγαλν θαη ζπλέξρεηαη επί εβδνκαδηαίαο βάζεο. Μξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ

είλαη

ν

Γεληθφο

Γξακκαηέαο

(πξψηνο

γξακκαηέαο

εθιέρηεθε ν Άγγινο ιφξδνο Εζκέλ ην 1952). Θία θνξά θάζε δχν ρξφληα δηεμάγεηαη ε ζχλνδνο θνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ, ζηελ νπνία κεηέρνπλ

νη

πξσζππνπξγνί).

Ώξρεγνί

ησλ

Ζξαηψλ-Θειψλ

Άιιν

αλψηαην

φξγαλν

ηνπ

(πξφεδξνη ΙΏΟΛ

είλαη

θαη ε

Ξηξαηησηηθή Βπηηξνπή (Military Committee), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο Ώξρεγνχο ησλ Γεληθψλ Βπηηειείσλ (Ώ/ΓΒΒΘΏ) φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ζπλέξρεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν, ελψ κία κφληκε νκάδα είλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Ξηξαηησηηθήο Βπηηξνπήο θαη ζπλέξρεηαη επί εβδνκαδηαίαο βάζεο. Μξνθεηκέλνπ

λα

απνηειεζκαηηθφηεξν

αληαπνθξηζεί ηξφπν

ζηηο

κε

φζν

ην

κεηαβαιιφκελεο

δπλαηφλ παγθφζκηεο

ζπλζήθεο αζθαιείαο θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηαδηπνιηθήο θαη – θπξίσο – ηεο κεηά ηελ 11ε Ξεπηεκβξίνπ επνρήο, ην ΙΏΟΛ εγθαηλίαζε

214


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

κηα

δηαδηθαζία

απνζηνιψλ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπλνιηθήο

ηνπ.

(transformation)

Λ

αλαζεψξεζεο

πνιηηηθφο

ηεο

θαη

Ξπκκαρίαο

ηνπ

ξφινπ

ακπληηθφο

απνηειεί

θαη

ησλ

κεηαζρεκαηηζκφο

ηελ

νπζηαζηηθφηεξε

παξάκεηξν γηα ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δπλάκεψλ ηεο. Ξήκεξα, 50.000 εμ απηψλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απνζηνιέο ηεο Ξπκκαρίαο (ISAF, KFOR, Active Endeavour, Darfur, NTM-I) νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζε ηξεηο επείξνπο. Ξεκαληηθφηεξε δε φισλ, είλαη ε επηρείξεζε ηνπ ΙΏΟΛ

ζην

δηαζθάιηζε

Ώθγαληζηάλ. ηεο

Λ

επηηπρνχο

ελ

ιφγσ

κεηαζρεκαηηζκφο

πινπνηήζεσο

ηεο

θαη

επηρεηξήζεσο

ε

ζην

Ώθγαληζηάλ βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ησλ εξγαζηψλ ηεο Ξπλφδνπ Ζνξπθήο ηεο Νίγαο (28-29 Ινεκβξίνπ 2006). Ον Ώθγαληζηάλ ζπληζηά γηα ηελ επφκελε ηνπιάρηζηνλ 10εηία ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο Ξπκκαρίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Δ ISAF (International Security Assistance Force) έρεη αλαιάβεη, απφ ηνλ Λθηψβξην ηνπ 2006, ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο

επηθξάηεηαο

ηνπ

Ώθγαληζηάλ.

Ξην

έξγν

ηεο

ζηαζεξνπνηήζεσο θαη αλαζπγθξνηήζεσο ην ΙΏΟΛ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ

ΛΔΒ,

ηελ

Βπξσπατθή

Έλσζε,

ηελ

Λκάδα

ησλ

Λθηψ

πινπζηνηέξσλ ρσξψλ (G-8), θαζψο θαη κε ΘΖΛ. Ώπψηεξνο ζηφρνο ηεο αλαζπγθξνηήζεσο είλαη λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηνλ έιεγρν θαη ηελ αξκνδηφηεηα επί ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο ρψξαο νη αθγαληθέο Ώξρέο (“afghan ownership”). Ξεκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δηαδξακαηίδνπλ ήδε νη Λκάδεο Ώλαζπγθξνηήζεσο Βπαξρηψλ (Provincial Reconstruction Teams) πνπ ηεινχλ ππφ εζληθή δηνίθεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε. Ξην

πιαίζην

απνθαζηζζεί

ηεο

λαηντθήο

επίζεο,

ε

εκπινθήο

παξνρή

ζην

Ξπκκαρηθήο

Ώθγαληζηάλ

έρεη

ζπλδξνκήο

ζηελ

εθπαίδεπζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ αθγαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαζψο θαη ε επεμεξγαζία κηαο ζθαηξηθήο ζηξαηεγηθήο κε ηηο φκνξεο

215


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξνο ην Ώθγαληζηάλ ρψξεο, πξσηίζησο δε ην Μαθηζηάλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ιχζεσο θαη φρη ηνπ πξνβιήκαηνο. Δ Βιιάδα ζην πιαίζην ησλ λαηντθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ζπλεηζθέξεη ζην

έξγν

ηεο

αλαζπγθξνηήζεσο

θαη

ζηαζεξνπνηήζεσο

ηνπ

Ώθγαληζηάλ: έλα Οάγκα Βηδηθήο Ξπλζέζεσο 174 αηφκσλ βαζηθή απνζηνιή ηνπ νπνίνπ είλαη ε εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο, 56 νρήκαηα, 1 α/θ C-130, 2 ζηειέρε ζην επηηειείν ηεο ISAF, 3 ζηειέρε ζην αεξνδξφκην ηεο Ζακπνχι, κηα ηαηξνλνζειεπηηθή κνλάδα 50 αλδξψλ (Role 2) θαη 14 άλδξεο ζην Composite HQ. Λη ελ ιφγσ δπλάκεηο δξνπλ εληφο ηεο πξσηεπνχζεο ηνπ Ώθγαληζηάλ θαη ζε κηα αθηίλα 30-65 ρηιηνκέηξσλ επέθεηλα ηεο Ζακπνχι. Βπίζεο, ην δηάζηεκα

1.12.2005-31.3.2006,

ε

Βιιάδα

είρε

αλαιάβεη

ηελ

δηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Ζακπνχι δηαζέηνληαο 39 άηνκα. Βπηπξφζζεηα, ζηελ άηππε Ξχλνδν Ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηνπ ΙΏΟΛ ε

νπνία

έιαβε

ρψξα

ζηηο

ΐξπμέιιεο

(26.1.2007)

ε

Βιιάδα

αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη κε 500.000 επξψ ηέζζεξα πξνγξάκκαηα (γεσξγίαο, εθπαηδεχζεσο, δηαρεηξίζεσο πδάησλ θαη πγείαο) ζηελ ππφ νπγγξηθή δηνίθεζε Μεξηθεξεηαθή Λκάδα Ώλαζπγθξνηήζεσο ζηελ επαξρία Baghlan. Μέξαλ ηνπ Ώθγαληζηάλ, ζηε Ξχλνδν Ζνξπθήο ζπδεηήζεθε επίζεο ην δήηεκα ηεο κειινληηθήο παξνπζίαο ηνπ ΙΏΟΛ ζην Ζνζζπθνπέδην. Δ ζπκβνιή ηνπ ΙΏΟΛ ζηελ απνζηνιή ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ ζην Ζνζζπθνπέδην

εθθξάδεηαη

κέζσ

ηεο

KFOR,

κηαο

πνιπεζληθήο

ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο πνπ αξηζκεί 16.694 άηνκα. Ώπνζηνιή ηεο KFOR είλαη ε επηηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηνπ Ζνζζπθνπεδίνπ,

ε

πξφιεςε

εθδειψζεσλ

εζλνηηθήο

βίαο,

ε

πξνζηαζία κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο θαη ε απνηξνπή απεηιψλ θαηά ησλ δηεζλψλ Λξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Ζνζζπθνπέδην θαη ησλ εθεί εγθαηαζηάζέσλ ηνπο.

216


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ Βιιάδα, ζεσξεί φηη ε παξνπζία ηεο KFOR ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη απαξαίηεηε σο εγγχεζε αζθαιείαο γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ. Δ ρψξα καο ζπκκεηέρεη ζηελ KFOR κε δχν Θεραλνθίλεηα Οάγκαηα Μεδηθνχ (576 άηνκα θαη 173 νρήκαηα) ελψ έρεη δηαζέζεη θαη έλα αεξνζθάθνο C-130 κε έδξα ηελ Βιεπζίλα γηα ηελ κεηαθνξά εθνδίσλ. Άιια δεηήκαηα εμάιινπ πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο Ώξρεγνχο Ζξαηψλ θαη Ζπβεξλήζεσλ ζηε Νίγα ήηαλ ε αλαζεψξεζε ησλ Βηαηξηθψλ Ξρέζεσλ ηεο Ξπκκαρίαο θαη ε κειινληηθή δηεχξπλζε ηνπ ΙΏΟΛ. Σο πξνο ην πξψην ζέκα, ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ βξέζεθε ε εμεχξεζε

ηξφπσλ

Ξρέζεσλ,

ήηνη

ελδπλακψζεσο

ηνπ

ησλ

Μξνγξάκκαηνο

πθηζηακέλσλ

Ξχκπξαμε

γηα

Βηαηξηθψλ

ηελ

Βηξήλε

(Partnership for Peace), ηνπ Θεζνγεηαθνχ Αηαιφγνπ (Mediterranean Dialogue) θαη ηεο Μξσηνβνπιίαο ηεο Ζσλζηαληηλνππφιεσο (Istanbul Cooperation Initiative) θαη εληζρχζεσο ηεο πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Ξπκκαρίαο κε ηηο ιεγφκελεο Ρψξεο Βπαθήο. Σο ηέηνηεο λννχληαη απφ ην ΙΏΟΛ ρψξεο νη νπνίεο δελ είλαη νχηε κέιε ηνπ ΙΏΟΛ, νχηε κέιε ηνπ Μξνγξάκκαηνο Ξχκπξαμε γηα ηελ Βηξήλε, νχηε κέιε ηνπ Θεζνγεηαθνχ Αηαιφγνπ. Λη ελ ιφγσ Ρψξεο Βπαθήο ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξεο απνζηνιέο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Ξπκκαρίαο. Ξηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Ώπζηξαιία, ε Εαπσλία, ε Ώξγεληηλή, ε Ιφηηνο Ζνξέα θαη ε Ιέα Γειαλδία. Δ Βιιάδα ππνζηήξημε ζηε Νίγα ηελ αλάγθε δηαηεξήζεσο θαη εληζρχζεσο Βηαηξηθψλ

ησλ

πνιηηηθψο

ζρεκάησλ

θαη

θαη ηελ

γεσγξαθηθψο ελδπλάκσζε

νξηνζεηεκέλσλ ηεο

πξαθηηθήο

ζπλεξγαζίαο κε ηηο Ρψξεο Βπαθήο κέζσ ηεο θαηά πεξίπησζε παξνρήο Βηαηξηθψλ κεραληζκψλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ ΐνξεηναηιαληηθνχ Ξπκβνπιίνπ.

217


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξηε Νίγα εθθξάζηεθε επίζεο ε ηθαλνπνίεζε ηεο Ξπκκαρίαο γηα ηελ κέρξη ηνχδε ζπληειεζζείζα αμηφινγε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηξηψλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξν-εληαμηαθφ πξφγξακκα Membership Action Plan (MAP), ήηνη Ώιβαλία, Ζξναηία θαη ΜΓΑΘ θαη πξνζδηνξίζζεθε σο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ηελ απνζηνιή πξνζθιήζεσλ ε επφκελε Ξχλνδνο Ζνξπθήο ηνπ 2008, ππφ ηελ αηξεζηκφηεηα ηεο πιεξψζεσο ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εληαμηαθψλ θξηηεξίσλ. Δ ρψξα καο βεβαίσο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ

θξηηεξίνπ

δηαθνξψλ.

Ξηε

θαιήο

γεηηνλίαο

Ξχλνδν

θαη

Ζνξπθήο

εηξεληθήο ηεο

Νίγαο

επηιχζεσο

ησλ

απνθαζίζζεθε

επηπξφζζεηα ε έληαμε ζην Μξφγξακκα Ξχκπξαμε γηα ηελ Βηξήλε (Partnership for Peace-PfP) ηεο Ξεξβίαο, ηεο ΐνζλίαο-Βξδεγνβίλεο θαη ηνπ Θαπξνβνπλίνπ. Ώμίδεη λα ηνληζζεί φηη ε Ξχλνδνο Ζνξπθήο 2006 απεηέιεζε κία αθφκε επθαηξία λα ηνληζζεί ε λαηντθή αιιειεγγχε, αιιά θαη έλα πξψην βήκα ψζηε ε Ξπκκαρία λα θαηαζηεί δπλαηφλ λα εθπιεξψζεη ην ζηξαηεγηθφ ηεο φξακα, λα εμαθνινπζήζεη λα δηεπξχλεη ηελ ζχλζεζή ηεο κε ρψξεο πνπ πιεξνχλ ηα αλαγθαία θξηηήξηα εκπινπηίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πνιχπινθσλ απεηιψλ γηα

ηελ

αζθάιεηα

ηεο

επξσαηιαληηθήο

πεξηνρήο

κέζσ

ηεο

πξνζέιθπζεο επηπξφζζεησλ κέζσλ. Ππφ απηφ ην πξίζκα, ε πνιηηηθή ζπλνρή ηνπ ΙΏΟΛ, νη δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ ηνπ, ε εληαία ζηξαηησηηθή δνκή ηνπ θαη ε θνηλή εθπαίδεπζε θαη ε πηνζέηεζε νκνεηδψλ

επηρεηξεζηαθψλ

θξηηεξίσλ,

απνηεινχλ

κηα

ζεκαληηθή

παξαθαηαζήθε γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμνπδεηεξψζεη ηηο απεηιέο αζθαιείαο κε ηηο νπνίεο είλαη αληηκέησπεο νη ΔΜΏ θαη νη ρψξεο ηεο Βπξψπεο.

218


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ Βιιάδα, ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηαζεξνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ ΙΏΟΛ, είλαη πξνζεισκέλε ζηε δηεζλή πνιπκέξεηα, ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, ηνλ ζεβαζκφ ζην Αηεζλέο Αίθαην, ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία. Σο ηέηνηα ρψξα, ε Βιιάδα ηαπηίδεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Ξπκκαρία λα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ θαη λέσλ απεηιψλ φπσο ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία, νη αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο, ε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο αιιά θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο Ον ΙΏΟΛ απηνραξαθηεξηδφηαλ πάληα σο ζπγθξφηεζε δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ. ΐέβαηα, ε Μνξηνγαιία φηαλ εηζήρζε ζην ΙΏΟΛ ήηαλ ππφ δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, ελψ ηφζν ε Βιιάδα φζν θαη ε Ονπξθία πέξαζαλ απφ πεξηφδνπο ζηξαηησηηθψλ θαζεζηψησλ ελψ ήηαλ κέιε ηνπ ΙΏΟΛ. Ον 1971 επί δηθηαηνξίαο ζηελ Βιιάδα, νη ππνπξγνί ησλ ρσξψλ –κειψλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλάληεζε ζηηο ΐξπμέιιεο γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηεο Βιιάδαο, θάηη πνπ ηειηθά δελ έγηλε. Θεηά ην 1991 θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ξνβηεηηθήο Έλσζεο ην ΙΏΟΛ δελ έρεη πιένλ θάπνηνλ ηζρπξφ ερζξφ απέλαληί . Θεηά ην ηέινο ηνπ ΢πρξνχ

Μνιέκνπ

αθνινχζεζαλ

ζπξξάμεηο

ζηε

πξψελ

Γηνπγθνζιαβία θαη ε θξίζε ζην Ζνζζπθνπέδην. Λη επεκβάζεηο θαη νη βνκβηζηηθέο εθζηξαηείεο ηνπ ΙΏΟΛ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ, δεκηνχξγεζαλ πνιιέο θφξεο εχθνξν έδαθνο γηα θαηεγνξίεο παξαβηάζεσλ.

219


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βμειίμεηο- Ξρέζεηο ΙΏΟΛ κε Βιιάδα θαη ππφινηπεο ρψξεο Γεληθά ΙΒΏ ΑΛΘΔ ΙΏΟΛ

Δ λέα δνκή ηνπ ΙΏΟΛ αιιάδεη ηα δεδνκέλα γηα ηηο παξαβηάζεηο Δ Ώζήλα

θηλδπλεχεη

λα

ράζεη

ηε

δπλαηφηεηα

θαηαγξαθήο

θαη

ελεκέξσζεο ησλ ΐξπμειιψλ γηα ηελ ηνπξθηθή δξαζηεξηφηεηα Ρσξίο απνηχπσζε ηεο ηνπξθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ώηγαίν ζην αξρεγείν ηνπ ΙΏΟΛ ζηηο ΐξπμέιιεο θηλδπλεχεη λα κείλεη ε Ώζήλα, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ επέξρνληαη απφ ηε λέα δνκή δηνίθεζεο ηεο Ξπκκαρίαο θαη ησλ αιιαγψλ ησλ θέληξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ

220


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Βπξψπε, ε νπνία

έρεη

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ήδε δξνκνινγεζεί

θαη αλακέλεηαη λα

νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Ον ζέκα δείρλεη ηερληθφ, σζηφζν απεηιεί λα αλαηξέςεη ηελ πάγηα επηινγή ηεο Ώζήλαο λα κεηαβηβάδεη ζην Γεληθφ Ώξρεγείν ηνπ ΙΏΟΛ φια ηα ζήκαηα παξαβάζεσλ ησλ ηνπξθηθψλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ ζην Ώηγαίν, ψζηε λα κελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε ηεο εθδήισζεο πξνθιεηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ηεο γείηνλνο. Ώο πάξνπκε, φκσο, ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Δ λέα δνκή δηνίθεζεο ηνπ ΙΏΟΛ πξνβιέπεη φηη ηα δέθα θέληξα επηρεηξήζεσλ

ζηελ

Βπξψπε,

πνπ

θαιχπηνπλ

ηηο

αεξνπνξηθέο

επηρεηξήζεηο, γίλνληαη ηέζζεξα, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ππνινίπσλ. Ξηα θέληξα απηά κεηαθέξεηαη ε εηθφλα ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο πνπ θαηαγξάθνπλ ηα ξαληάξ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Ξπκκαρίαο. Ξηελ πεξηνρή ηεο Θεζνγείνπ, ππήξραλ βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο δνκήο ηέζζεξα θέληξα επηρεηξήζεσλ: ζε Εζπαλία, Εηαιία, Βιιάδα θαη Ονπξθία. Θε ηε λέα δνκή, πεξηνξίδνληαη ζε δχν, έλα ζηελ Εηαιία θαη έλα ζηελ Βιιάδα, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν, ζε λαηντθφ επίπεδν, γηα ηνλ ελαέξην ρψξν Βιιάδαο, Ονπξθίαο, ΐνπιγαξίαο θαη Ννπκαλίαο. Βηζη, ην έσο ηψξα CAOC 7 (Combined Air OperatioCenter), ηεο Ηάξηζαο, κεηνλνκάδεηαη ζε CAOC 4 θαη έρεη ηελ επζχλε, ζην πιαίζην ηνπ ΙΏΟΛ, παξαθνινχζεζεο, δηεπθξίληζεο θαη ηαθηηθήο ελέξγεηαο γηα φ,ηη αθνξά ηνλ ελαέξην ρψξν ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ. Θε ηελ έσο ηψξα δνκή, ε Ώζήλα είρε νξίζεη ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ CAOC 7 κε βάζε ηα φξηα ηνπ FIR Ώζελψλ. Λ ίδηνο ηνκέαο επζχλεο ίζρπε θαη παιαηφηεξα, γηα νπνηνδήπνηε λαηντθφ θέληξν επηρεηξήζεσλ ζηελ Βιιάδα. Λπνηνδήπνηε αεξνζθάθνο εηζέξρεηαη ζηνλ ηνκέα επζχλεο ραξαθηεξίδεηαη κε κία «ηαπηφηεηα». Ππάξρνπλ ηέζζεξηο «ηαπηφηεηεο»: θίιην, άγλσζην, χπνπην σο ερζξηθφ θαη ερζξηθφ. Δ Ώζήλα έρεη πηνζεηήζεη παγίσο σο εζληθή επηινγή ηελ ηαθηηθή λα ραξαθηεξίδεη ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ηνκέα

221


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

επζχλεο ηνπ CAOC κε ηελ «ηαπηφηεηα» χπνπηα σο ερζξηθά. Θάιηζηα, ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ηεο ρψξαο καο έρεη γίλεη αηηία ηξηβψλ κε ηε Ξπκκαρία, θαζψο ζε λαηντθφ επίπεδν ζεσξείηαη αληηδενληνινγηθφ λα δίδεηαη απηή ε «ηαπηφηεηα» ζε αεξνζθάθνο ζπκκάρνπ δπλάκεσο. Σζηφζν, παξά ηηο θαη' επαλάιεςε νριήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΙΏΟΛ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη εθηίκεζε φηη ήηαλ ελ πνιινίο ππνθηλνχκελεο θαη απφ ηελ Ώγθπξα, ε Ώζήλα ζπλέρηζε απηή ηελ ηαθηηθή, επαλαιακβάλνληαο ην επηρείξεκα φηη απνηειεί εζληθή επηινγή. Δ ζεκαζία ηεο θαηαγξαθήο είλαη ηδηαίηεξε. Δ εηθφλα ηεο θίλεζεο πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ην CAOC ηεο Ηάξηζαο, φπσο θαη απφ ηα ππφινηπα CAOC, δηαβηβάδεηαη ζην Ώξρεγείν ηνπ ΙΏΟΛ, ζηηο ΐξπμέιιεο. Βηζη, ε ειιεληθή πιεπξά κπνξνχζε αλά πάζα ζηηγκή λα επηθαιεζηεί ηηο ζρεηηθέο θαηαγξαθέο γηα λα απνδείμεη ηηο θηλήζεηο ηεο Ονπξθίαο ζην Ώηγαίν, ελψ δελ κπνξνχζε ζε θακηά πεξίπησζε ε λαηντθή δηνίθεζε λα επηθαιεζηεί άγλνηα ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο. Ξε ζρέζε κε ην CAOC 4, είρε ηεζεί θαη δήηεκα ηεο δηνίθεζεο. Ληαλ έγηλε ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηε λέα δνκή ηνπ ΙΏΟΛ, ε Ονπξθία πήξε ηελ έδξα ηνπ αεξνπνξηθνχ ζηξαηεγείνπ ηεο Ξπκκαρίαο ζηε Ξκχξλε θαη ε Βιιάδα ην θέληξν επηρεηξήζεσλ, πνπ παξακέλεη ζηε Ηάξηζα, κε δηεπξπκέλν πεδίν επζχλεο. Σζηφζν, πξν κελψλ, ε Ονπξθία έζεζε ζέκα

δηνίθεζεο

ηνπ

θέληξνπ

επηρεηξήζεσλ

ηεο

Ηάξηζαο.

Βρεη

απνθαζηζζεί ε ελαιιαγή δηνίθεζεο κε εθπξνζψπνπο θαη ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ πνπ θαιχπηεη ην θέληξν επηρεηξήζεσλ. Θέλεη λα θαζνξηζηνχλ

νη

ηειεπηαίεο

ιεπηνκέξεηεο

σο

πξνο

ηνλ

ρξφλν

δηάξθεηαο ηεο θάζε δηνίθεζεο θαη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ δηνηθεηψλ θαη ππνδηνηθεηψλ πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.

222


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Έθηαθηε Ξχλνδνο ΠΜΒΚ ηνπ ΙΏΟΛ Δ "Αήισζε γηα ηε Ξπκκαρηθή Ώζθάιεηα", πνπ ζα απνηειέζεη ηελ πνιηηηθή βάζε γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ επφκελνπ ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο ηνπ ΙΏΟΛ, νη ζρέζεηο ηεο Ξπκκαρίαο κε ηε Νσζία θαη νη εμειίμεηο ζην Ώθγαληζηάλ, ήηαλ ηα βαζηθά ζέκαηα ζπδήηεζεο ηεο άηππεο Ξπλφδνπ ησλ ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηνπ ΙΏΟΛ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Μέκπηε ζηηο ΐξπμέιιεο. Οηο ειιεληθέο

ζέζεηο

ππνζηήξημε

ε

ππνπξγφο

Βμσηεξηθψλ,

Ιηφξα

Θπαθνγηάλλε. Ξε δειψζεηο ηεο ε θα Θπαθνγηάλλε ηφληζε φηη ε έθηαθηε Ξχλνδνο ήηαλ νπζηαζηηθά ζχλνδνο πξνεηνηκαζίαο ηεο επεηεηαθήο Ξπλάληεζεο Ζνξπθήο ηεο Ξπκκαρίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο Ώπξηιίνπ. Ξχκθσλα κε ηελ ππνπξγφ, ζηηο ζπδεηήζεηο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο Αήισζεο γηα ηε Ξπκκαρηθή Ώζθάιεηα, ε νπνία χζηεξα απφ επεμεξγαζία ζε επίπεδν Θνλίκσλ Ώληηπξνζψπσλ, αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί ζηε Ξχλνδν Ζνξπθήο. Δ θα Θπαθνγηάλλε ζεκείσζε φηη ε Βιιάδα ζεσξεί πσο ζεκείν εθθίλεζεο θαη ζεκέιην θαη ησλ θεηκέλσλ απηψλ, πξέπεη λα είλαη, πέξαλ ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, νη ζεκειηψδεηο αξρέο θαη αμίεο ηεο Ξπκκαρίαο, φπσο είλαη ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλκειψλ. "Αίλνπκε, επίζεο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε κηαο ηζφηηκεο ζρέζεο, κηαο ζηελήο θαη παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο ΙΏΟΛ θαη Βπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ λα είλαη ζεκειησκέλε ζηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ζεζκηθήο απηνλνκίαο ησλ δχν νξγαληζκψλ", είπε ε ππνπξγφο.

223


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξε φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ΙΏΟΛ - Νσζίαο, ε θα Θπαθνγηάλλε ηφληζε φηη "πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλνχο θαη νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ", Βπηπιένλ, ζηε Ξχλνδν έγηλε αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζην Ώθγαληζηάλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο Ξπκκαρίαο ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε, ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ελφςεη ησλ επηθείκελσλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ.

Βμάιινπ, έγηλε αμηνιφγεζε θαη αλαζθφπεζε ηεο παξνπζίαο ηεο Ξπκκαρίαο κε ηε λαηντθήο δχλακεο KFOR, ζην Ζφζνβν. Δ ππνπξγφο ππνγξάκκηζε αθφκε φηη ε ζπλάληεζε ηεο Μέκπηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Ξπλάληεζε Ζνξπθήο Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ Βπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ακέζσο κεηά ηε Ξχλνδν ηνπ ΙΏΟΛ, αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηε

ζηξαηεγηθή

πξνζδψζεη

λέα

ζρέζε

Βπξψπεο

ραξαθηεξηζηηθά

ζηε

Δλσκέλσλ

Μνιηηεηψλ,

δηαηιαληηθή

ζρέζε,

"λα πνπ

παξακέλεη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην θνηλφ καο κέιινλ, γηα ηε δηεζλή ζηαζεξφηεηα θαη εηξήλε".

224


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξρέζεηο Ζχπξνπ- ΙΏΟΛ ζε.. ππεξέληαζε Μεδίν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ Ζππξίσλ επξσβνπιεπηψλ, ζην νπνίν ελεπιάθεζαλ θαη Βιιαδίηεο, έγηλε ην Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην, κε αθνξκή ηηο κειινληηθέο ζρέζεηο ηεο Ζχπξνπ κε ην ΙΏΟΛ. Δ Λινκέιεηα ηνπ Ξψκαηνο πηνζέηεζε ηελ έθζεζε ηνπ Φηλιαλδνχ επξσβνπιεπηή Ώξη ΐαηάλελ γηα ηηο ζρέζεηο Βπξσπατθήο ΒλσζεοΙΏΟΛ, ζηελ νπνία θαιείηαη ε θππξηαθή θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηε ζεκεξηλή ζέζε ηεο θαη λα ππνβάιεη αίηεζε έληαμεο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ γηα ηελ εηξήλε ζηελ Βπξψπε, πνπ απνηειεί ηνλ πξνζάιακν γηα ηελ έληαμε ζην ΙΏΟΛ. Μξφθεηηαη γηα ηξνπνινγία πνπ ππέβαιε

ν

Ζχπξηνο

επξσβνπιεπηήο

ηνπ

Βπξσπατθνχ

Ηατθνχ

Ζφκκαηνο Γηαλλάθεο Θάηζεο, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επίζεκε ζέζε ηνπ ΏΖΒΗ θαη γεληθά ηεο Ηεπθσζίαο. Δ Λινκέιεηα βξέζεθε δηραζκέλε, απφδεημε φηη ε ηξνπνινγία πηνζεηήζεθε κε νξηαθή πιεηνςεθία (293 ςήθνη ππέξ θαη 283 θαηά). Οελ ςήθηζαλ φινη νη Ζχπξηνη επξσβνπιεπηέο εθηφο ηνπ ΏΖΒΗ. Οελ θαηαςήθηζαλ φκσο νη Βιιαδίηεο επξσβνπιεπηέο ηεο Ιέαο Αεκνθξαηίαο, ηνπ ΜΏΞΛΖ, ηνπ Ξπλαζπηζκνχ θαη ηνπ ΖΖΒ. Ξηελ ίδηα έθζεζε, φκσο, ην Βπξσθνηλνβνχιην εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ ιχπε

δηφηη

νη

ζρέζεηο

Ζχπξνπ-Ονπξθίαο

«εμαθνινπζνχλ

λα

παξαθσιχνπλ ζνβαξά ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο Β.Β.-ΙΏΟΛ». Δ έθζεζε αλαθέξεη φηη «απφ ηε κία πιεπξά ε Ονπξθία αξλείηαη λα επηηξέςεη ζηελ Ζχπξν λα ζπκκεηάζρεη ζε απνζηνιέο ηεο Βπξσπατθήο Μνιηηηθήο Ώζθάιεηαο θαη Ώκπλαο (ΒΜΏΏ) ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πιεξνθνξίεο θαη πφξνη ηνπ ΙΏΟΛ θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ζχπξνο αξλείηαη λα επηηξέςεη ζηελ Ονπξθία λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο ΒΜΏΏ, ζε βαζκφ αλάινγν κε ην ζηξαηησηηθφ βάξνο θαη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Ονπξθίαο γηα ηελ Βπξψπε θαη ηελ ππεξαηιαληηθή ζπκκαρία».

225


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, θαινχληαη ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΙΏΟΛ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Ονπξθία, λα απνθχγνπλ ηε ρξήζε βέην γηα λα απνηξέςνπλ θξάηε-κέιε ηεο Βλσζεο λα εληαρζνχλ ζην ΙΏΟΛ. Θέιεη-δελ ζέιεη ε Ηεπθσζία, ηε ζπξψρλνπλ ζηελ «αγθαιηά» ηεο Ξπκκαρίαο. Δ πηνζέηεζε ηεο έθζεζεο απφ ην Βπξσθνηλνβνχιην δελ δεζκεχεη θπζηθά θαλέλαλ. Βρεη, φκσο, κία ζρεηηθή πνιηηηθή βαξχηεηα θαη δείρλεη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Β.Β.

Βμεθνζηά γελέζιηα γηα ην ΙΏΟΛ ηνλ εξρφκελν Ώπξίιην Ξηφρνο ε αιιαγή δφγκαηνο : Ια θαλεί ην ΙΏΟΛ πην αλζξψπηλν Ώιιαγή δφγκαηνο επηρεηξεί ην ΙΏΟΛ, θαζψο ν Θπαξάθ Λκπάκα ζέιεη ε

Ξπκκαρία

λα

απεκπιαθεί

απφ

ηνλ

ξφιν

ηνπ

«παγθφζκηνπ

ρσξνθχιαθα» θαη λα απνθηήζεη ραξαθηήξα «πνιπζπκκεηνρηθνχ» νξγαληζκνχ κε λέν ξφιν. Δ παλεγπξηθή δηάζθεςε γηα ηα εμεληάρξνλα ηνπ ΙΏΟΛ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 3-4 Ώπξηιίνπ, είλαη, πξάγκαηη, ζπκβνιηθή: Λξγαλψλεηαη ζε Γαιιία θαη Γεξκαλία, (κία κέξα ζην Ξηξαζβνχξγν θαη κία ζην Ζίειν), ζεκαηνδνηψληαο ηελ πξφζεζε ηνπ λένπ πξνέδξνπ ησλ Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ Βπξψπεο θαη Ώκεξηθήο. Ώιιά θαη λα νξγαλσζεί ε επάλνδνο ηεο Γαιιίαο ζην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηεο Ξπκκαρίαο.

226


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μεπεξαζκέλν δόγκα

Θε

άιια

ιφγηα,

ε

ζπκκαρία

βξίζθεηαη

ελψπηνλ

ελφο

επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο, ηνπ έβδνκνπ θαηά ζεηξά απφ ηδξχζεσο ηνπ ΙΏΟΛ, αθνχ ην ηζρχνλ (απφ ην 1999) ζεσξείηαη μεπεξαζκέλν. Οψξα, άιισζηε, ζηελ απεηιή απφ ηελ ηξνκνθξαηία πξνζηίζεηαη ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Ξηε θάζε απηή αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηεί έλα πξννίκην ηνπ λένπ δφγκαηνο, πνπ ζα εγθξηζεί ζηελ επφκελε ζχλνδν θνξπθήο, ην 2011. Ξχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο, ε ζπκκαρία ζα ζπλδπάδεη ζην εμήο ηηο επηρεηξήζεηο ζε καθξηλέο ρψξεο πνπ πξνθαινχλ απνζηξνθή κε παξεκβάζεηο ζσηεξίαο ζε πεξηνρέο κε νηθνλνκηθή θξίζε. Λ ζηφρνο είλαη ην ΙΏΟΛ λα θαλεί πην αλζξψπηλν. Οα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη απμεκέλνο ξφινο ηνπ επξσζηξαηνχ (ρσξίο λα πάςεη λα δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ΙΏΟΛ) αιιά θαη πεξηζζφηεξεο θνηλέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΙΏΟΛ κε ηελ Β.Β. ζε δηπισκαηηθφ

επίπεδν.

Θα

ππάξμνπλ,

φκσο,

θαη

πεξηζζφηεξεο

απαηηήζεηο: «Βίκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε πεξηζζφηεξα αιιά θαη λα δεηήζνπκε πεξηζζφηεξα απφ ηνπο ζπκκάρνπο καο» είπε πξφζθαηα ν ακεξηθαλφο αληηπξφεδξνο,

Οδν

Θπάηληελ.

Μαξάιιεια,

νη

ΔΜΏ

επαλαπξνζεγγίδνπλ ηε Νσζία, ηελ νπνία ζεσξνχλ απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ζην Ώθγαληζηάλ, αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε πηέζεσλ ζην Εξάλ. Βηζη, ε αηδέληα κε ηα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηνπο εγέηεο ηνπ ΙΏΟΛ πεξηιακβάλεη:

227


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

*Ον Ώθγαληζηάλ, ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζην Μαθηζηάλ θαη ζηελ Ελδία. *Οα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο (δηαζπνξά ππξεληθψλ) θαη νη επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ηνπ πιαλήηε ζηελ αζθάιεηα. *Λη νδνί ηεο ελέξγεηαο (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) θαη ε πξνζηαζία ηνπο. *Δ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε απνζηαζεξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη. Βηδηθά γηα ην ηειεπηαίν, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ζηα επηηειηθά θιηκάθηα ηεο ζπκκαρίαο εμεηάδνληαη ζελάξηα γηα εκπινθή ηνπ ΙΏΟΛ αθφκε θαη ζην εζσηεξηθψλ ρσξψλ πνπ απνζηαζεξνπνηνχληαη ιφγσ θξίζεο! Σζηφζν, ζεσξείηαη ακθίβνιν φηη ζα ηνικήζνπλ λα ζέζνπλ ηέηνην ζέκα ζε απηή ηε ζπγθπξία. Ώπφ ζέκαηα άκεζνπ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο δελ αλακέλεηαη -φπσο ηνπιάρηζηνλ αλαθέξνπλ νη κέρξη ζηηγκήο πιεξνθνξίεο- λα ηεζεί εθ λένπ ζέκα έληαμεο ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ. Σζηφζν, ε ρψξα καο (φπσο θαη ε Γεξκαλία) είλαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ ζα δερζνχλ αθφκε κεγαιχηεξεο πηέζεηο λα ζηείινπλ δπλάκεηο εηδηθά ζην Ώθγαληζηάλ, φπνπ επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Λκπάκα. Δδε, νη ΔΜΏ αλαθνίλσζαλ ηελ ελίζρπζε ησλ εθζηξαηεπηηθψλ δπλάκεσλ κε 17.000 ζηξαηηψηεο θαη πξνζδνθνχλ ζπκκεηνρή άιισλ 13.000 έσο 20.000 απφ ηνπο ζπκκάρνπο.

228


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

- Μνηνο, φκσο, ζα δψζεη; - Μξνο ην παξφλ ε Ώζήλα έρεη δειψζεη φηη ζα δηαζέζεη επηπιένλ πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη δπλάκεηο ηνπ Θεραληθνχ ζηελ Ζακπνχι θαη

φηη

ζα

αλαιάβεη

ηε

δηνίθεζε

ηνπ

ηνπηθνχ

αεξνδξνκίνπ.

Ώθνχγνληαη φκσο θαη πξνηάζεηο γηα κεηαθίλεζε ειιεληθψλ δπλάκεσλ θαη πξνο ηελ πεξηνρή Ρεξάη, ζηα ζχλνξα κε ην Εξάλ, φπνπ ζα ηεζνχλ ππφ ηηαιηθή δηνίθεζε. Λ ππνπξγφο Ώκπλαο, ΐ. Θετκαξάθεο, πάλησο, έιαβε δηαβεβαηψζεηο απφ ηνπο νκνιφγνπο ηνπ (ΐέιγην, Λιιαλδία, ΐξεηαλία, ΔΜΏ), πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηελ ηνπξθηθή άζθεζε «Δγεκψλ» (μεθηλάεη ηελ εξρφκελε Μαξαζθεπή) φηη δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζελάξηα πνπ «ελνρινχλ» ηελ Βιιάδα. *Δ ηνπξθηθή άζθεζε απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ηεο κεγαιχηεξεο αεξνλαπηηθήο άζθεζεο ησλ ΐξεηαλψλ, πνπ ήδε μεθίλεζε θαη ζα νινθιεξσζεί ηνλ εξρφκελν Ώχγνπζην. Οη ζρέζε έρεη κε ην ΙΏΟΛ; *Ξηα ζρέδηα πεξηιακβάλνληαη ηέηνηεο αξκάδεο ζαλ απηή, πνπ ζα δξνπλ ππφ ΙΏΟΛτθφ «θαπέιν», λα θηάλνπλ κέρξη ηελ Ώπσ Ώλαηνιή κε απνζηνιή ηε δηαζθάιηζε ηνπ εκπνξίνπ. Αελ είλαη, ινηπφλ, θαζφινπ ηπραία ε άζθεζε ησλ ΐξεηαλψλ θαη ε έληαμε ζηνπο βξεηαληθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ ηνπξθηθνχ «Δγεκφλα». Εζσο απνηειεί πξφβα ηδελεξάιε γηα ην λ λέν ξφιν ηνπ ΙΏΟΛ ζε Ώηγαίν θαη Θεζφγεην, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δηαχινπο γηα ην εκπφξην θαη ηελ ελέξγεηα...

229


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ιαπηηθή κνίξα ηνπ ΙΏΟΛ ζηε Θεζζαινλίθε Ιαπηηθή κνίξα ηνπ ΙΏΟΛ, κε Εηαιφ δηνηθεηή, ζα θαηαπιεχζεη ηελ Μαξαζθεπή ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζα παξακείλεη κέρξη ηελ Οξίηε 7 Ώπξηιίνπ.

Ξηε κνίξα, πνπ νλνκάδεηαη STANDING NATO MARITIME GROUP 2 (SNMG2), ζπκκεηέρνπλ 7 πινία απφ ηελ Βιιάδα, ηηο ΔΜΏ, ηε Θ. ΐξεηαλία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ονπξθία θαη ηελ Εηαιία. Λ δηνηθεηήο ηεο κνίξαο ππνλαχαξρνο Giovanni Gumiero ζα ζπλαληεζεί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Αεπηέξα ζα παξαζέζεη δεμίσζε ζηελ ειιεληθή θξεγάηα "Ζνπληνπξηψηεο". Ον Ξάββαην ν αξρεγφο ΓΒΙ αληηλαχαξρνο Γεψξγηνο Ζαξακαιίθεο ζα παξαζέζεη γεχκα πξνο ηηκή ηνπ δηνηθεηή θαη ηνπο θπβεξλήηεο ησλ πνιεκηθψλ

πινίσλ

ζηε

Ιαπηηθή

Αηνίθεζε

ΐνξείνπ

Βιιάδνο.

Δ SNMG2 δξα ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζνγείνπ, αιιά είλαη δηαζέζηκε γηα νπνπδήπνηε ηε ρξεηαζηεί ην ΙΏΟΛ. Οελ πεξίνδν απφ ηηο 24 Λθησβξίνπ κέρξη ηηο 12 Αεθεκβξίνπ είρε σο έξγν ηελ απνηξνπή

πεηξαηηθψλ

ελεξγεηψλ

ζπλνδεχνληαο

ζθάθε

κε

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ θαηεπζχλνληαλ ζηε Ξνκαιία.

230


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μεξηιεπηηθή αλαθνξά εμειίμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζε άιια θξάηε κέιε γηα κηα πην γεληθή εηθφλα ηεο δξάζεο ηνπ ΙΏΟΛ ζε παγθφζκην επίπεδν: ΙΏΟΛ θαη Γαιιία Έπεηηα απφ δηάζηεκα απνρήο 43 ρξφλσλ, ε Γαιιία κπαίλεη μαλά ζην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΙΏΟΛ έπεηηα απφ πξσηνβνπιία ηνπ Ιηθνιά Ξαξθνδί πνπ δίραζε γλψκεο θαη αληηδξάζεηο:

Ζ επάλνδνο ηεο Γαιιίαο ζην ΛΑΡΝ Λ Ιηθνιά Ξαξθνδί, 43 ρξφληα κεηά αλέηξεςε ηελ πξσηνβνπιία Ιηε Γθσι Οελ απνρψξεζε ηεο Γαιιίαο απφ ηηο εληαίεο ακπληηθέο δνκέο ηνπ ΙΏΟΛ αλαθνίλσλε ζε ζχληνκε, αιιά επγεληθή επηζηνιή, ν Γάιινο πξφεδξνο Ξαξι Ιηε Γθσι ζηνλ Ώκεξηθαλφ νκφινγφ ηνπ, Ηίληνλ Οδφλζνλ, πξηλ απφ 43 ρξφληα. Δ ρψξα ηνπ, έγξαθε ν ζηξαηεγφο Ιηε Γθσι, «ρξεηάδεηαη λα επαλαθηήζεη ηελ πιήξε εζληθή θπξηαξρία πάλσ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα», ελψ ε απφθαζή ηνπ ζπλνδεχζεθε απφ θιείζηκν ησλ ΙΏΟΛτθψλ αξρεγείσλ ζην Μαξίζη θαη ηελ εθθέλσζε θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ επί γαιιηθνχ εδάθνπο. Βθηνηε, νη Γάιινη εθηηκνχλ φηη ε ραιαξή ζρέζε, πνπ δηαηεξνχλ κε ην ΙΏΟΛ, απνηειεί εγγχεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο απηνλνκίαο θαη απφδεημε ηεο επίκνλεο άξλεζήο ηνπο λα απνδερζνχλ ηελ παγθφζκηα ακεξηθαληθή θεδεκνλία. Λ Γάιινο πξφεδξνο Ιηθνιά Ξαξθνδί, πξαγκαηνπνίεζε ηελ πην βαξπζήκαληε ζπκβνιηθή ηνπ θίλεζε, αλαθνηλψλνληαο ηελ επάλνδν ηεο ρψξαο ηνπ

231


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζηελ εληαία ακπληηθή δνκή ηνπ ΙΏΟΛ, αλαηξέπνληαο ηελ ηνικεξή πξσηνβνπιία ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ πξνηχπνπ, ηνπ ζηξαηεγνχ Ιηε Γθσι. Ξε κηα γεκάηε πάζνο νκηιία ζην ηζηνξηθφ θηίξην ηεο Ξηξαηησηηθήο Ξρνιήο ηνπ Μαξηζηνχ, ν θ. Ξαξθνδί δήισζε φηη ε επάλνδνο ηεο Γαιιίαο

ζηηο

ακπληηθέο

δνκέο

ηνπ

ΙΏΟΛ

είρε

θαζπζηεξήζεη

ππεξβνιηθά. Ώπέξξηςε δε σο «ςεχδε» ηνπο θφβνπο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ φηη ε γαιιηθή πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζα ζπζηαζζεί ηψξα ζηνλ βσκφ ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ.

ΙΏΟΛ θαη Νσζία Ξηαδηαθή αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ ΙΏΟΛ θαη Νσζίαο ζην δηάζηεκα Αεθεκβξίνπ 08- Θαξηίνπ 09. Θεηά ηνλ πφιεκν ζηε Γεσξγία, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ην «ζπκφ» ηνπ ΙΏΟΛ απέλαληη ζηε Νσζία, ε Ώηιαληηθή Ξπκκαρία ζεθψλεη εθ ησλ πξαγκάησλ ζεκαία αλαθσρήο. Οα θνηλά ζπκθέξνληα θαη ε δχλακε ηεο Νσζίαο δελ κπνξνχλ παξά λα ζπλαηλνχλ ψζηε λα «μαλακπεί ζην παηρλίδη».

Ώπηή ήηαλ θαη ε απφθαζε ησλ θξαηψλ

κειψλ ηνπ ΙΏΟΛ πνπ άλνημαλ θαη πάιη ηελ πφξηα ζηε Νσζία.

Σείξα θηιίαο ηείλεη ην ΛΑΡΝ ζηε Οσζία Ππλάληεζε Πέθεξ - Ονγθόζηλ Νσζία θαη ΙΏΟΛ επαλαιακβάλνπλ ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ θξίζε ζηε Γεσξγία, ηνλ πεξαζκέλν Ώχγνπζην: Λ γ. γ. ηεο Ξπκκαρίαο, Γηαπ ληε Ρφνπ Ξέθεξ, θαη ν Νψζνο πξέζβεο ζην ΙΏΟΛ, Ιηκίηξη Ννγθφζηλ, ζπλαληψληαη ζηηο ΐξπμέιιεο ζε κηα πξψηε αλεπίζεκε επαθή. Λη ππνπξγνί Βμσηεξηθψλ ηνπ ΙΏΟΛ είραλ 232


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπκθσλήζεη πξφζθηα ηε ζηαδηαθή επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ κε ηε Θφζρα. Λη Βπξσπαίνη αμησκαηνχρνη φκσο παξακέλνπλ επηθξηηηθνί απέλαληη ζηηο ξσζηθέο ελέξγεηεο, αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη ε αλαλέσζε ησλ επαθψλ δελ ηζνδπλακεί κε πιήξε επαλαιεηηνπξγία ηνπ Ξπκβνπιίνπ ΙΏΟΛ - Νσζίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πξψελ ςπρξνπνιεκηθψλ αληηπάισλ.

ΙΏΟΛ θαη Ώθγαληζηάλ Δληνιή δηνηθεηή ηνπ ΛΑΡΝ ήηαλ λα ζθνηώλνπλ... Δ δηαηαγή αθνξνχζε φζνπο Ώθγαλνχο εκπιέθνληαη ζηε δηαθίλεζε νπίνπ Θεγάιε αλαζηάησζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΙΏΟΛ ζην Ώθγαληζηάλ, αιιά θαη ζηελ έδξα ηεο ζπκκαρίαο ζηηο ΐξπμέιιεο, έρεη πξνθαιέζεη δεκνζίεπκα ηνπ γεξκαληθνχ πεξηνδηθνχ «Der Spiegel» κε ηνλ ηίιν «Λ

Ώλψηαηνο

Αηνηθεηήο

ηνπ

ΙΏΟΛ

δηέηαμε

παξαλφκσο

λα

ζθνηψλνπλ». Ξχκθσλα κε ην έγθπξν γεξκαληθφ πεξηνδηθφ, πνπ επηθαιείηαη απφξξεην έγγξαθν, ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ, ν αλψηαηνο δηνηθεηήο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ΙΏΟΛ ζηελ Βπξψπε, ζηξαηεγφο Οδνλ Ζξάληνθ εμέδσζε δηαηαγή εμφλησζεο φισλ ησλ Ώθγαλψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε ηνπ νπίνπ. Ηφγσ ηεο δηαηαγήο, δηακάρε έρεη μεζπάζεη κεηαμχ ησλ δηνηθεηψλ

ηεο

Ώθγαληζηάλ,

εηξελεπηηθήο

ελψ

κε

ηελ

δχλακεο «νδεγία»

ηνπ ηνπ

ΙΏΟΛ

(ISAF)

ζηξαηεγνχ

ζην

Ζξάληνθ

αξλήζεθαλ λα ζπκκνξθσζνχλ ν δηνηθεηήο ηεο ISAF ζηξαηεγφο Ιηέηβηλη Θαθ Ζίξλαλ θαη ν επηθεθαιήο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΙΏΟΛ ζηελ Λιιαλδία, ν Γεξκαλφο ζηξαηεγφο Βγθνλ Νακο. Ανζέληνο φηη ην απφξξεην έγγξαθν είλαη επηζηνιή ηνπ γξαθείνπ ηνπ Θαθ Ζίξλαλ ζηελ Ζακπνχι, ν γ.γ. ηνπ ΙΏΟΛ Γηαπ ληε Ρνππ Ξρέθεξ δηέηαμε κε ηε ζεηξά ηνπ έξεπλα γηα ηελ εμηρλίαζε ηεο «απαξάδεθηεο δηαξξνήο».

233


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΙΏΟΛ θαη Ξθφπηα Eπηζηνιή Πθνπίσλ πξνο ΛΑΡΝ Δπηρεηξείηαη λα αηηηνινγεζεί ε πξνζθπγή ζηε Σάγε Βπηζηνιή κε ηελ νπνία ππεξακχλεηαη ηεο απφθαζεο ηεο Μξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Θαθεδνλίαο λα πξνζθχγεη ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, έρεη απνζηείιεη πξνο ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο ζπκκαρίαο, Γηάαπ Ιηε Ρφνπ Ξέθεξ, ν Ξθνπηαλφο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ώληφλην Θηιφζνζθη. Λ ηειεπηαίνο κεηαμχ άιισλ, θαηεγνξεί ηελ Βιιάδα φηη, κε απνδερφκελε ηελ πξφζθιεζε ηεο ρψξαο ηνπ ζην ΙΏΟΛ, παξαβίαζε ηελ Βλδηάκεζε Ξπκθσλία. Βπηπξνζζέησο, επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εθθξεκφηεηα ηεο νλνκαζίαο σο ην κνλαδηθφ εκπφδην γηα ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζηε Ξπκκαρία. Ξηελ επηζηνιή, ν θ. Θηιφζνζθη, ν νπνίνο θπζηθά δελ πξνζεθιήζε ζηε ζπλάληεζε

ησλ

ππνπξγψλ

Βμσηεξηθψλ

ηνπ

ΙΏΟΛ

πνπ

νινθιεξψλεηαη ζήκεξα ζηηο ΐξπμέιιεο, αλαθέξεη φηη ε παξαπνκπή ζην Αηθαζηήξην «δελ έρεη νχηε ζα έρεη θακία αξλεηηθή ζπλέπεηα» γηα ηε δέζκεπζε θαη ζέιεζε ηεο ρψξαο ηνπ λα βξεη ιχζε «ακνηβαία απνδεθηή» ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο. Ονλίδεη κάιηζηα, φηη «έρνπκε ην δηθαίσκα λα αλακέλνπκε αληίζηνηρε πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Βιιάδαο».

234


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΙΏΟΛ θαη Γεσξγία- Λπθξαλία «Oρη» NATO ζε Γεσξγία, Νπθξαλία Ζ ζύλνδνο ηνπ απέξξηςε αίηεκα έληαμεο Eλα αθφκα επξσπατθφ «φρη» εηζέπξαμε ρζεο ν Ηεπθφο Λίθνο ζην επίκνλν αίηεκά ηνπ γηα δξνκνιφγεζε ηεο έληαμεο ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο

Λπθξαλίαο

ζην

ΙΏΟΛ,

θαζψο

ε

ζπκκαρία

επηρεηξεί

λα

δξνκνινγήζεη εθ λένπ ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε Νσζία, ζηελ ηαθηηθή ζχλνδν

ησλ

ππνπξγψλ

Βμσηεξηθψλ

πνπ

άξρηζε

ρζεο

θαη

νινθιεξψλεηαη ζήκεξα ζηηο ΐξπμέιιεο. Ξην

πάγην

ηνπο

ηειεπηαίνπο

κήλεο

αίηεκα

ηεο

απεξρφκελεο

ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο γηα ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Λπθξαλία θαη ηε Γεσξγία ελ φςεη κειινληηθήο πξνζρψξεζήο ηνπο ζην ΙΏΟΛ, νη Βπξσπαίνη κε επηθεθαιήο ηε Γεξκαλία, αλαλέσζαλ ρζεο ηελ αξλεηηθή απάληεζε πνπ είραλ δψζεη θαη ηνλ Ώπξίιην ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ. Ξαηρλίδηα ειηγκώλ ζηε Πύλνδν ηνπ ΛΑΡΝ

Εθαλνπνηήζεθαλ

ηαπηφρξνλα

ηα

αληηθξνπφκελα

αηηήκαηα

ΔΜΏ,

Νσζίαο θαη επξσπαίσλ γηα ην ζρέδην έληαμεο Γεσξγίαο-Λπθξαλίαο Μξαγκαηηθή ππνπξγηθή

επίδεημε ζχλνδνο

δεκηνπξγηθήο ηνπ

ΙΏΟΛ

δηπισκαηηθήο θαηφξζσζε

λα

ινγηζηηθήο,

ε

ηθαλνπνηήζεη

ηαπηφρξνλα ηα ζρεδφλ νινζρεξψο αληηθξνπφκελα αηηήκαηα ησλ ΔΜΏ, ηεο Νσζίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Λπθξαλίαο. Γεηνχκελν γηα ηνπο ππνπξγνχο Βμσηεξηθψλ ηεο ζπκκαρίαο πνπ ζπλεδξίαζαλ ζηηο ΐξπμέιιεο ηελ Οξίηε θαη ηελ Οεηάξηε, ήηαλ λα δηαρεηξηζζνχλ ην πξφβιεκα ηεο κειινληηθήο έληαμεο ηεο Γεσξγίαο

235


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαη ηεο Λπθξαλίαο θαηά ηξφπν πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηελ επηζπκία ησλ δχν ρσξψλ θαη ησλ ΔΜΏ λα κείλνπλ ζε ηξνρηά έληαμεο, ηελ επηζπκία ηεο Θφζραο λα κε ιεθζεί θακία απφθαζε πνπ ζα «θιείδσλε» ηελ πξνζρψξεζή ηνπο θαη ηελ επηζπκία Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο λα κε δνζεί ζηνπο Νψζνπο κηα αθφκα αθνξκή γηα φμπλζε. Ξε κηθξφηεξν

ή

κεγαιχηεξν

βαζκφ

άπαληεο

απνρψξεζαλ

ηθαλνπνηεκέλνη. Ον

πξφβιεκα

πξνέθπςε

απφ

ηελ

επηζπκία

ηεο

απεξρφκελεο

ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο λα επηηχρεη κεηά ηελ έληαμε ηεο Ώιβαλίαο θαη ηεο Ζξναηίαο, ηε δξνκνιφγεζε ηεο έληαμεο ηεο Λπθξαλίαο θαη ηεο Γεσξγίαο ζηε ζπκκαρία.

236


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΞΠΘΜΒΝΏΞΘΏ Ώθφκε θαη ζήκεξα, 60 ρξφληα κεηά, ε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηε Ξπκκαρία ηνπ ΙΏΟΛ δηράδεη γλψκεο θαη αληηδξάζεηο. Ώθελφο ππάξρεη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ελζηεξλίδεηαη ην ζηφρν ηνπ ΙΏΟΛ σο κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εηξήλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ βφξεην-αηιαληηθνχ ρψξνπ θαη αθεηέξνπ, ππάξρνπλ απφςεηο πνπ βιέπνπλ ηε ζπκκαρία σο κέζν „εμηιέσζεο‟ ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ. Ξηξαηησηηθέο

επεκβάζεηο

πνπ

επηρεηξνχληαη

θαηά

θαηξνχο

θαη

παξαβηάζεηο ηνπ Ζαηαζηαηηθνχ Ράξηε ηνπ ΛΔΒ δίλνπλ αθνξκέο γηα ακθηζβεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θηιεηξεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζέζκνπ. Λη θαηαςεθηζηηθέο απηέο θξίζεηο έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζαλ έξηζκα ηε δξάζε ησλ ΔΜΏ πνπ, εγσηζηηθψο θηλνχκελεο, ελδέρεηαη πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ΙΏΟΛ σο θάιπςε γηα ηελ επεθηαηηθή ηνπο πνιηηηθή. Ξε θάζε πεξίπησζε πάλησο, εμ νξηζκνχ ηεο ζπλζήθεο, ε ζπκκαρία ηνπ ΙΏΟΛ έρεη επέκβεη επηηπρψο ζην λα απνηξέςεη ή λα πεξηνξίζεη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ έζησ απνζπαζκαηηθή ζεηηθή ηνπ δξάζε. Σζηφζν, θξίλνληαο απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε γεγνλφηα φπσο ν πφιεκνο ζηε Ξεξβία (1999) ή ε εηζβνιή ζην Εξάθ (2003) πνπ απαηηνχζαλ κία απνθαζηζηηθή επέκβαζε απφ πιεπξάο ΙΏΟΛ, ζα κπνξνχζακε ειαθξά ηε θαξδία λα ραξαθηεξίζνπκε ην ξφιν ηνπ σο απιά „δηαθνζκεηηθφ‟.

237


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

238


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΒΕΞΏΓΣΓΔ Οα βαιθάληα απφ ηε κεηαπνιίηεπζε σο ζήκεξα,γλψξηζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο

πνπ

επεξέαζαλ

ξηδηθά

ην

ηνπίν

ηεο

πεξηνρήο,κε

απνθνξχθσκα ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ.Δ πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο

δηπισκαηίαο

απέλαληη

ζηνλ

βαιθαληθφ

πεξίγπξν

πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο εθάζηνηε δνκηθέο κεηαβνιέο θαη νξγαλψζεθε σο απάληεζε ζηηο λέεο θάζε θνξά ζπλζήθεο.Δ πξνζαξκνγή απηή δελ ήηαλ πάληα επηηπρήο. Λ βαιθαληθφο ρψξνο παξακέλεη κηα δψλε πνιιψλ αληηπαξαζέζεσλ νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ. Δ δεκνθξαηηθή νκαιφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ είλαη απηή πνπ ζα θαηαζηήζεη

ηα

βαιθάληα

κία

ππνινγίζηκε

πεξηνρή

ηεο

λνηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο Δ Βιιάδα έρεη έκπξαθην ζπκθέξνλ απφ ηελ επξσπαηθή πνξεία ησλ ππφινηπσλ βαιθαληθψλ θξαηψλ.Ώπηφ απνδπθλχεηαη θαη απφ ηελ πξφζθαηε

ζηήξημε

δηαδηθαζίεο

πνπ

παξείρε

ε

Βιιάδα

ζηηο

εληαμηαθέο

ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ηεο Ννπκαλίαο,ζηελ Βπξσπαηθή

έλσζε.Βδψ θαη 2 ρξφληα απηέο νη ρψξεο απνηεινχλ θξάηε κέιε ηεο Β.Β. Λιεο νη πξνζπάζεηεο δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο ,κέρξη ζήκεξα ,πεξηζζφηεξν γεγνλφηα

αθνινπζνχζαλ

πνπ

ζεκάδεπαλ

παξά ηελ

πξνθαινχζαλ

ηα

ηζηνξηθά

πεξηνρή,παξακέλνληαο

ζ‟έλα

δεπηεξεχνλ επίπεδν πνιηηηθήο βαξχηεηαο.Λη ρψξεο ηεο ΙΏ δελ είραλ πνηέ ηελ ηζρχ λα αληηηάμνπλ ην αδχλακν εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ ζηηο επηδηψμεηο ησλ ππεξδπλάκεσλ.Οα φξηα ,ε θαηεπζπλζε θαη ην επίπεδν ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ,ερνπλ ζρεκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ.

239


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Δ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

παξνχζα

θαηάζηαζε

αθήλεη

αλαπηπμηαθά

,θνηλσληθά

θαη

πεξηζψξηα

νηθνλνκηθά

γηα

ζπλεξγαζία

ζε

δηακέζνπ

ηεο

ζέκαηα

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ε παξάιιειε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ κε-θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία

πεξηθεξεηαθψλ

αλακθηζβήηεηα

επηθνπξηθά

δηθηχσλ θαη

ζπλεξγαζίαο

ελδπλακψλεη

ιεηηνπξγεί

ηε

δηαδηθαζία

εθδεκνθξαηηζκνχ. Δ Βιιάδα έρεη παίμεη ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα θεληξηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο αλεπξεζεο ελφο κνληέινπ απνηειεζκαηηθήο δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο.Ξηελ πξαγκαηηθφηεηα ,ν

Ζσλζηαληίλνο

Ζαξακαλιήο

ην

1975

γηα

κηα

<<ηζηνξηθή

αλαγθαηφηεηα>> θαη <<φηη νη ζηφρνη πνπ έρνπκε βάιεη δελ είλαη ηφζνλ

κεγαιεπήβνινη

,ψζηε

λα

αλεδαθηθνί>>.Ξε απηά ηα ιφγηα

θηλδπλεχνπλ

λα

απνδεηρζνχλ

βξίζθνληαη αθφκα θαη ζήκεξα ηα

πιαίζηα ζηα νπνία πξέπεη λα θηλείηαη ε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία.Ον 1976 νη ιφγνη ήηαλ α)λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο ηεο Βιιάδαο κε ηα γεηηνληθά θνκνπληζηηθά θαζεζηψηα ηεο ΙΏ Βπξψπεο β)λα εληζρπζεί ε επξσπαηθή εληαμηαθή πνξεία ηεο Βιιάδαο γ)λα εληζρπζεί ε δηεζλήο ζέζε ηεο Βιιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ Ονπξθία. Ξήκεξα είλαη α)λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ νη ζρέζεηο

κε ηηο ππν-

κεηάβαζε ρψξεο ηεο ΙΏ Βπξψπεο β)σο κέινο ηεο ΒΒ,λα εληζρχζεη ηελ εληαμηαθή πνξεία ησλ ρσξψλ ηεο ΙΏ Βπξψπεο γ)λα εληζρπζεί ν πεξηθεξεηαθφο ξφινο ηεο Βιιάδαο ,πάληα θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ξφιν ηεο Ονπξθίαο. Διιάδα-ΞΓΓΚ Δ ΜΓΑΘ απνηεινχζε κηα απν ηηο έμη νκφζπνλδεο δεκνθξαηίεο πνπ απάξηηδαλ ηελ Γηνπγθνζιαβία.Θε ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ε θαηάξξεπζε

ηεο

Γηνπγθνζιαβίαο

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

κεγάιεο

240


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο ,νδήγεζαλ ηελ Μξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο (17-09-1991) ζηελ αλαθχξεμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο κε δήισζε ηεο ΐνπιήο. Δ αληηδηθία κε ηελ Βιιάδα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1992..Δ ρξήζε ηνπ νλφκαηνο <<Θαθεδνλία>> είλαη ν ιφγνο ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθιεηηθά άξζξα ηνπ ίδηνπ Ξπληάγκαηνο πνπ δίλνπλ „απηνδηθαία‟

ζηελ

ΜΓΑΘ ην

δηθαίσκα λα <<κεξηκλά

γηα ηελ

θαηαζηάζε

θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζιαβνκαθεδνληθνχ ιανχ ζηηο

γεηηνληθέο ρψξεο>>.Δ απάληεζε ηεο Ώζήλαο ήηαλ ζηαζεξή θαη κνλφηνλε΄ δελ ππάξρεη καθεδνληθφ δήηεκα‟. Ον Θαθεδνληθφ ήηαλ ην δήηεκα πνπ ππήξμε ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ θαζψο απέδεημε πφζν αλέηνηκε ήηαλ ε Βιιάδα γηα ηελ πξφθιεζε ηεο κεηαθνκνπληζηηθήο πεξηφδνπ. Ξην Βπξσπαηθφ Ξπκβνχιην Ζνξπθήο ηεο Ηηζζαβφλαο πάλησο ε Βπξψπε παξείρε πιήξε ζηήξημε ζηηο ειιεληθέο ζέζεηο πεξη αιιαγήο

ηεο

ακθηζβεηνχκελεο

ζπληαγκαηηθήο

νλνκαζίαο.Δ

ελδηάκεζε ζπκθσλία ππεγξάθεη ηνλ Ξεπηέκβξην ηνπ 1995 απν ηνπο ηφηε ππνπξγνπο εμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ θ.Μαπνχιηα θαη Οζεξβελθφθζθη.

Μξνέβιεπε

ηελ

ππνρξέσζε

ηεο

Βιιάδαο

λα

αλαγλσξίζεη ηελ ΜΓΑΘ κε απηελ ηελ πξνζσξηλή ηεο νλνκαζία θαη ησλ ζεβαζκφ ησλ ππαξρφλησλ ζπλφξσλ. Βπίζεο πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε

ελφο

ραξηνλνκίζκαηνο

ηεο

γείηνλαο

ρψξαο

πνπ

απεηθφληδε ηνλ Ηεπθφ Μχξγν ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ ήιηνπ ηεο ΐεξγίλαο σο ζχκβνιν ζηελ ζεκαία ησλ Ξθνπίσλ. Ώθφκα παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ζηελ Βιιεληθή πιεπξά λα αζθήζεη βέην ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο ΜΓΑΘ

ζε δηεζλείο

νξγαληζκνχο κε δηαθνξεηηθή νλνκαζία απν ΜΓΑΘ.Μξνέβιεπε αθφκα πσο ηα επίκαρα άξζξα ζην Ξχληαγκα ηεο ΜΓΑΘ δελ ζπληζηνχζαλ δηεθδίθεζε ειιεληθνχ εδάθνπο.Θέρξη ηηο κέξεο καο δελ έρεη βξεζεί ιχζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.

241


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ απφθαζε <<φρη ζηνλ φξν Θαθεδνλία ή ηα παξάγσγα ηνπ>> εγθιψβηζε

φια

ηα

πνιηηηθά

θφκκαηα

ζε

κηα

αδηέμνδε

πνιηηηθή,παξνπζηάδνληαο κηα εηθφλα ζπλαίλεζεο θαη ελφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ θαη έηζη απνζηεξψληαο νπζηαζηηθά ηελ ρψξα απν κηα αμηφπηζηε πνιηηηθή δχλακε ε νπνία ζην κέιινλ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζ‟έλαλ αμηνπξεπεί ζπκβηβαζκφ.Ώληίζεηα ε απφθαζε απηή κε ζπλππεπζπλφηεηα φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πιελ ηνπ ΖΖΒ αλέβαιε ηα δχζθνια γηα ην κέιινλ,κέλνληαο ζε κηα αθξαία θαη αδηέμνδε ζηάζε.Εζσο ε ζηάζε νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ λα κελ αξθνχζε γηα λα εμειηρζνχλ ηα πξάγκαηα φπσο εμειίρηεθαλ,αλ δελ ππήξραλ θαη φζνη δελ αληηζηάζεθαλ ζηνλ εζληθηζκφ,θνβνχκελνη ην πνιηηηθφ θφζηνο.Ώπηφ αθνξά ηελ θπβέξλεζε Θεηζνηάθε θαη ηελ εγεζία ηνπ Ξπλαζπηζκνχ.Ον ζχλζεκα πνπ θπξηάξρεζε ζ‟απηφ ην δήηεκα είλαη ην „ε Θαθεδνλία είλαη Βιιεληθε‟,φκσο δπζηπρψο αθνχζηεθαλ θαη άιια

φπσο „ηζεθνχξη θαη θσηηά ζηα ζθνπηαλά

ζθπιηά‟,ζπλζήκαηα πνπ ακαχξσζαλ πεξαηηέξσ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο καο. Διιάδα-Αιβαλία Ζαηα ην δηάζηεκα 1992-1994 ε Βιιάδα είρε ζρεδφλ ερζξηθέο ζρέζεηο κε ηελ γεηηνληθή Ώιβαλία.Λη ζρέζεηο πέξαζαλ ζνβαξή θξίζε ιφγσ ηεο

επακθνηεξίδνπζαο

ζηάζεο

ηεο

θπβέξλεζεο

Θεηζνηάθε.Δ

θπβέξλεζε ηεο Ιέαο Αεκνθξαηίαο ζηήξηδε ην ηδενινγηθά ζπγγελέο θφκκα Ώιβαλίαο ηνπ Ξάιη Θπεξίζα θαη αθεηέξνπ αλερφηαλ ή θαη επέηξεπε ηε δξάζε εζληθηζηηθψλ θχθισλ.Εδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ππήξμε ε δήισζε ην 1989 ηνπ ηφηε ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ

ηεο

Ληθνπκεληθήο

θπβέξλεζεο,Ώ.Ξακαξά.Λ

πππξγφο

ζπλέδεζε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβαηλαλ ηφηε ζηελ Ννπκαλία κε ηελ θαηαπίεζε

ησλ

δηθαησκάησλ

ηεο

ειιεληθήο

κεηνλφηεηαο

ζηελ

Ώιβαλία,δπλακηηίδνληαο έηζη ην θαιφ θιίκα πνπ είρε νηθνδνκεζεί.Δ δήισζε ηνπ ζπλνδεχηεθε απν κηα επρή<<..εχρνκαη ηνπ ρξφλνπ λα

242


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θάλνπκε φινη καδί ρξηζηνχγελλα ζηελ παηξίδα>>.Σο απάληεζε ζηελ πίεζε νη Ώιβαλνί άλνημαλ ηα ζχλνξα δηεπθνιχλνληαο ηε καδηθή έμνδν φρη

κφλν

ησλ

ΐνξεηνεπεηξσηψλ

αιιά

θαη

πνιιψλ

ρηιηάδσλ

Ώιβαλψλ.Δ ζηάζε απηή ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηνλ αθειιεληζκφ παξαδνζηαθά ειιεληθψλ πεξηνρψλ ηεο Ιφηηαο Ώιβαλίαο θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ράξηε κηαο ηδηαίηεξα επαίζζεηεο πεξηνρήο. Ξήκεξα νη ζρέζεηο ηεο Βιιάδαο κε ηελ Ώιβαλία έρνπλ βειηησζεί,ζε ζεκείν πνπ ε Βιιάδα πξνζπάζεηεο

ηεο

απνηειεί

Ώιβαλίαο

γηα

ηνλ κεγαιχηεξν ππνζηεξηθηή ζηηο έληαμε

ζηελ

Βπξψπε

θαη

ην

ΙΏΟΛ.Ξηελ γεηηνληθή ρψξα ππάξρεη έσο ζήκεξα εζληθή ειιεληθή κεηνλφηεηα ,νπνπ ν θχξηνο φγθνο ηεο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ,ηεο Ρεηκάξξαο θαη ησλ Ώγ.Ξαξάληα.Δ βαζηθή πξνππφζεζε πνπ έρεη ζέζεη ε Βιιάδα γηα λα ζπλερίζεη ηελ ζηήξημε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο

ηεο Ώιβαλίαο ζηελ Βπξσπαηθή

ελσζε είλαη ε ζηήξημε θαη αλαγλψξηζε ηεο Βιιεληθήο κεηνλφηεηαο πνπ δηακέλεη εθεί.Ον δεηνχκελν θαη γηα ηηο δχν ρψξεο είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα,ζπλεπψο είλαη πξνο ίδηνλ φθεινο θαη γηα ηηο δχν ε ζπλερείο βειηίσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ.

Διιάδα-Βνπιγαξία Λη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐνπιγαξίαο είλαη ζε εμαηξεηηθφ επίπεδν.Λη δχν ρψξεο δηαθαηέρνληαη απν θιίκα θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηδίσο κεηά ηελ έληαμε ηεο ΐνπιγαξίαο ζηελ Βπξσπαηθή Βλσζε απν ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2007. Δ Βιιάδα πξσηνζηάηεζε ζηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ηεο ΐνπιγαξίαο ζηελ Β.Β.Δηαλ ην πξψην απν ηα παιαηά κέιε-θξάηε πνπ ζηήξημαλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηελ έληαμε ηεο ΐνπιγαξίαο ζηελ ΒΒ.

243


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ Βιιάδα ζα έρεη ζνβαξά πνιηηηθά νθέιε απν ηελ έληαμε ηεο γείηνλνο ρψξαο ζηελ ΒΒ ,αθνχ ζηηο πξνζέζεηο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ βαιθαληθνχ ππξήλα κέζα ζηελ Βπξψπε θαη θάηη ηέηνην δηεπθνιχλεη ηηο πξνζέζεηο απηέο. Δ άπνςε φηη ην εζληθφ ζπκθέξνλ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ επεκεξία θαη ηελ ζηαζεξφηεηα φιεο ηεο πεξηνρήο έγηλε ζπλείδεζε γηα ηνπο έιιελεο δηπισκάηεο θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηπιήο ηαπηφηεηαο ηεο Βιιάδαο σο κέινο ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ αιιά θαη σο βαιθαληθή ρψξα. Δ επελδχζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΐνπιγαξία θάλνπλ αθφκα ζεκαληηθφηεξε ηελ ζέζε ηεο Βιιάδαο θαη εληζρχνπλ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.

Διιάδα-Ονπκαλία Λη δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ βξίζθνληαη ζηελ θαιχηεξε θάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.Σο κέινο ηεο Βπξσπαηθήο Βλσζεο πηα ε Ννπκαλία κε ηελ Βιιάδα έρνπλ πιήξε ηαχηηζε ζέζεσλ ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΒΒ.Ώπηφ ,γηαηί φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΐνπιγαξίαο ,ε Βιιάδα παξείρε πιήξε ζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο

Ννπκαλίαο ηφζν ζην ΙΏΟΛ φζν θαη ζηελ

Βπξσπαηθή Βλσζε. Ξε απηφ ην πιαίζην θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε αξθεηνχο ηνκείο βξίζθνληαη νη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ νπνχ έκπξαθηα ζπλαληάηαη ζηηο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο. Δ ξνπκαληθε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ ειιεληθή θαη απηφ είλαη έλαο αθφκα ζεκαίλνλ παξάγνληαο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο. Δ επηινγή απηή, ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ννπκαλία ,είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε αμηνινγεί ηα

244


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπκβαίλνληα ζην ζπζηεκηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. Δ Βιιάδα ζηεξίδεη ζηαζεξά φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ελδνβαιθαληαθήο ζπλελλφεζεο.

Διιάδα-Πεξβία Οηο

ειιελνζεξβηθέο

ζρέζεηο

πεξηβάιιεη κηα απνπξνζαλαηφιηζηε

κπζνινγία. Ώληίζεηα πξνο ηηο θαιιηεξγνχκελεο ςεπδαηζζήζεηο ,νχηε θάπνηα ηδηάδνπζα εζληθή ζπκπάζεηα, νχηε ε νξζνδνμία –θνηλή ζην ζχλνιν, ζρεδφλ ,ησλ Ξιάβσλ ηνπ ΐαιθαληθνχ Ιφηνπ –νχηε άιινο πνιηηηζηηθφο ή ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηηο

επθαηξηαθέο

ζπκπξάμεηο

κεηαμχ

ησλ

δχν

ρσξψλ.

Ξπζηξαηεπζήθακε εθάζηνηε ππφ ηελ ψζεζε ησλ εθαηέξσζελ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη κφλν. Δ απξφθιηηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο ζην θαζεζηψο Θηιφζεβηηο

,ίζσο

είλαη

ην

κειαλφηεξν

ζεκείν

ηεο

Βιιεληθήο

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Μάλησο, ε εμαζζέληζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνχξγεζε αξρηθά ππέξ ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Αηφηη, ζηε ζέζε ελφο θξάηνπο ππεξδηπιάζηνπ ζε πιεζπζκφ θαη έθηαζε ,εκθαλίζηεθε ζηα ζχλνξα καο έλα αλίζρπξν θαη εχζξαπζην θξαηίδην. Δ αλεμαξηνπνίεζε ηνπ Ζνζζπθνπεδίνπ ,απν ηελ άιιε ζα παξνπζίαδε απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Βιιάδα –εληνπηζκέλν θπξίσο ζηελ εμαζζέληζε ηνπ ζεξβηθνχ παξάγνληα-αλ είρακε ηελ βεβαηφηεηα νηη ην λεφηεπθην βαιθαληθφ θξάηνο ζα παξακείλεη φλησο αλεμάξηεην. Ώλ επίζεο νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ

νη Ξέξβνη

ηεο Θηηξφβηηζαο γηα λα παξακείλνπλ κέξνο ηεο ζεξβηθήο επηθξάηεηαο ηειεζθνξήζνπλ,

ε

ζπλαθφινπζε

θαηάιπζε

ηνπ

πνιπεζληθνχ

245


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ραξαθηήξα ηνπ θνζνβαξηθνχ θξάηνπο ζα δψζεη πεξαηηέξσ ψζεζε ελδερφκελεο αιπηξσηηθέο θηινδνμίεο γεηηνληθψλ ιαψλ. Βίλαη πξνθαλέοο ινηπφλ , φηη ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ηζρπξήο λαηνηθήο θαη θνηλνηηθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζνζφβνπ, πξνθεηκέλνπ ε απνζηαζεξνπνηεηηθέο δπλάκεηο λα δηαηεξεζνχλ ππφ έιεγρν θαη ,ζε βάζνο ρξφλνπ, λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε ηεο Ξεξβίαο ζην επξσαηιαληηθφ πιέγκα. Ξπλεπψο ε Βιιάδα θαιείηαη λα ζπκβάιεη κε φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.

Διιάδα θαη αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζηα Βαιθάληα Δ παξνρή αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί

έλα

ζεκαληηθφ

κέζν

ην

νπνίν

ρξεζηκνπνηνχλ

ηα

αλαπηπγκέλα θξάηε γηα ηελ άληιεζε εκπνξηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηα θξάηε-απνδέθηεο. Βπίζεο βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο ησλ ρσξψλ-δσξεηψλ. Δ

ζπκβνιή

Ινηηαλαηνιηθήο

ηεο

Βιιάδαο

Βπξψπεο

ζηελ

ζεσξήζεθε

νηθνλνκηθή πσο

ζα

αλάπηπμε ζπλέβαιε

ηεο ζηελ

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Βιιάδαο σο επνηθνδνκεηηθνχ εηαίξνπ ησλ Απηηθψλ

θξαηψλ

ΐαιθαλίσλ.ΐαζηθφο

ζηελ κνριφο

πξνζπάζεηα πινπνίεζεο

ζηαζεξνπνίεζεο απηήο

ηεο

ησλ

πνιηηηθήο

απνηέιεζε ην Βιιεληθφ Ξρέδην γηα ηελ Ληθνλνκηθή Ώλαζπγθξφηεζε ησλ ΐαιθαλίσλ(ΒΞΛΏΐ).Ον 1997 ε Βιιάδα άξρηζε λα εθαξκφδεη έλα πεληαεηέο πξφγξακκα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πνπ ρνξεγνχζε ζε ηξίηεο ρψξεο ψζηε απηή λα έθηαλε ζε εηήζηα βάζε ην 0,01% ηνπ ΏΒΜ ηεο.Ον

246


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Ξεπηέκβξην

ηνπ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

1999

ν

ππνπξγφο

Βζληθήο

Ληθνλνκίαο

Γ.Μαπαλησλίνπ ,αλαθνίλσζε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα βνήζεηαο ,εηδηθψο γηα ηα θξάηε ησλ ΐαιθαλίσλ, πνπ επξφθεηην λα γίλεη γλσζηφ σο ΒΞΛΏΐ. Λη πφξνη ηνπ ΒΞΛΏΐ ζα αλέξρνληαλ ζηα 528,25 εθαη.επξψ.

Ππήξρε

Γηνπγθνζιαβίαο

ηνπ

κηα

έληνλε

πξνθαηάιεςε

Θηιφζεβηηο(καδί

κε

ην

ππέξ

ηεο

Ζνζζπθνπέδην

πξνβιεπφηαλ λα απνξξνθήζεη ζρεδφλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ),ήηαλ

απνηέιεζκα

ίζσο

ησλ

θηινζεξβηθψλ

αηζζεκάησλ ηεο επνρήο. Λη ιφγνη πνπ ππαγφξεπαλ ηελ ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ ΐαιθαλίσλ θαίλεηαη λα ήηαλ νηη ην ΒΞΛΏΐ

δελ

εθιακβαλφηαλ

αλαπηπμηαθψλ

ζηφρσλ

αιιαγήο.Βθιακβαλφηαλ

–αιιά

κφλν

σο

εξγαιείν

θαη

σο

κεραληζκφο

σο

έλα

πξνψζεζεο

κέζν

πνιηηηθήο

<<δεκφζηαο

δηπισκαηίαο>>.Θεσξνχληαλ πσο ε πινπνίεζε ηνπ ΒΞΛΏΐ ζα ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηεζλνχο θχξνπο ηεο ρψξαο. Δ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απαηηνχζε ηαρχηεηα θαη απνηαιεζκαηηθφηεηα.Σζηφζν ε πινπνίεζε ηνπ ζπλάληεζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη ζήκεξα παξά ηελ παξέιεπζε δέθα ρξφλσλ ,απν ηφηε πνπ

αξρηθά

αλαγγέιζεθε

,έρεη

λα

επηδείμεη

ειάρηζηα.

Λ

γξαθεηνθξαηηθφο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζην Ππνπξγείν Ληθνλνκηθψλ θαη ην Ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, νη δεκνζηνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ θξάηνπο ,ε απνπζία ηερλνγλσζίαο δηαρείξηζεο ηέηνηνπ κεγέζνπο πξνγξακκάησλ θαη ηέινο ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηνηθεηηθέο αδπλακίεο

ησλ ρσξψλ –απνδεθηψλ ηεο βνήζεηαο

ήηαλ νη

παξάγνληεο πνπ εκπφδηζαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ. Ον ΒΞΛΏΐ δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο πνπ δε κπνξνχζαλ εμ‟νξηζκνχ λα ηθαλνπνηεζνχλ.

Ον

ράζκα

αλάκεζα

ζηηο

πξαγκαηηθέο

<<δπλαηφηεηεο>> ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ

247


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

έζεζε ην ΒΞΛΏΐ ήηαλ απν ηελ αξρή ηεξάζηην. Ον ΒΞΛΏΐ ήηαλ απν ηελ αξρή θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία. Δ απνηπρία πξνψζεζεο ηνπ ΒΞΛΏΐ είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ,θαζψο ππέζθαςε ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ηεο. Δ εηθφλα θαη ε αμηνπηζηία ηεο Βιιάδαο δελ επιήγε κφλν ζηνπο απνδέθηεο ηεο βνήζεηαο

αιιά

θαη

ζηηο

άιιεο

ρψξεο

–δσξεηέο.

Δ

ειιεληθή

θπβέξλεζε επηκέλεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΒΞΛΏΐ κε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο.Ππάξρεη παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο ην 2011.Βίλαη ίζσο ζέκα ρξφλνπ λα δηαπηζηψζεη θαλείο αλ απηή ε ρξνληθή παξάηαζε ζα κπνξέζεη θάπσο λα αλαηξέζεη ηελ αξλεηηθή εηθφλα ησλ αλεθπιήξσησλ ππνζρέζεσλ. Εζσο ην δίδαγκα ηνπ ΒΞΛΏΐ είλαη πσο ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε πεξηζζφηεξα , αλ επηιέγακε λα θάλνπκε ιηγφηεξα.

248


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξρέζεηο Βιιάδαο θαη ΜΓΑΘ

Γηπιή νλνκαζία δεηεί εθ λένπ ν Γθξνύεθζθη Δημόζια διαθωνία Τζερβενκόθζκι

Οελ Οξίηε, 7 Λθησβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ιέα Πφξθε ε λέα ζπλάληεζε ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο κε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ. Λ πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνπέθζθη, έζπεπζε λα δπλακηηίζεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,

επαλεξρφκελνο

ζηε

θφξκνπια

ηεο

δηπιήο

νλνκαζίαο θαη δειψλνληαο φηη «νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Βιιάδα πξέπεη λα εζηηαζζνχλ ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο θαη κφλν θαη ε νλνκαζία «Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο» λα ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο». Βπηβεβαίσζε έηζη θαη ηε βαζηά ξίμε ζηηο ζρέζεηο κε ηνλ πξφεδξν ηεο ρψξαο, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, ν νπνίνο, ιίγν λσξίηεξα, δήισλε απφ ηηο ΐξπμέιιεο φηη ε ΜΓΑΘ είλαη έηνηκε γηα ακνηβαία απνδεθηή

249


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ιχζε, αξθεί ε ιχζε λα ζέβεηαη «ηελ εζληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο». H Ώζήλα θαη ηα Ξθφπηα δελ απνθιείνπλ ν θ. Ιίκηηο λα παξνπζηάζεη ζηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, φρη πιένλ κε ηε κνξθή «δέζκεο ηδεψλ», αιιά νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ια πξνρσξήζεη, δειαδή, ζηελ επφκελε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζεσξψληαο σο απάληεζε ζηηο ηειεπηαίεο «ηδέεο» πνπ θαηέζεζε

ηα

φζα

ζπδήηεζε

ζηε

Ιέα

Πφξθε,

ηελ

πεξαζκέλε

εβδνκάδα, κε ηνλ θ.Οζεξβελθφθζθη θαη ηελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε. Σζηφζν, δελ απνθιείεηαη λα ελεξγήζεη απφιπηα ηππηθά θαη λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο πάλσ ζηηο «ηδέεο», πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη κε ηελ νξηζηηθή πξφηαζε. Ξε θάζε πεξίπησζε, ε Ώζήλα πεξηκέλεη φηη κέρξη ηηο 4 Ινεκβξίνπ, εκεξνκελία ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ ζηηο ΔΜΏ, ζα θαηαηεζεί πξφηαζε πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ εξψηεκα ζπλνιηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο. Αηπισκαηηθέο

πεγέο

εμαθνινπζνχλ

λα

δηαηππψλνπλ

κεγάιεο

επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα ππάξμεη πξφνδνο ζηε δηαπξαγκάηεπζε,

δεδνκέλεο

ηεο

δηαξθψο

θιηκαθνχκελεο

ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνπέθζθη, αιιά θαη ηεο εκκνλήο ηνπ ηειεπηαίνπ ζε αδηάιιαθηεο ζέζεηο, ε νπνία επηβεβαηψζεθε εμάιινπ κε ηηο ρζεζηλέο δειψζεηο ηνπ. Λ θ. Οζεξβελθφθζθη, κηιψληαο χζηεξα απφ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ επίηξνπν

Αηεχξπλζεο,

Λιη

Νελ,

παξαδέρζεθε,

απαληψληαο

ζε

εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ, πσο είλαη «απφιπηα ζαθέο» φηη έρεη δηαθνξέο κε ηνλ πξσζππνπξγφ Ιίθνια Γξνπέθζθη ζην ζέκα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην φλνκα, γηα λα ζπκπιεξψζεη

250


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

φκσο ακέζσο κεηά πσο πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθφ ζέκα ζην νπνίν δελ επηζπκεί λα ππεηζέιζεη επξηζθφκελνο ζηηο ΐξπμέιιεο. O θ. Νελ εμέθξαζε ηελ ειπίδα φηη ν εηδηθφο κεζνιαβεηήο Θάζηνπ Ιίκηηο έρεη «αθφκα ηελ αληνρή θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα λα επηηχρεη θάηη» ζε απηφλ ηνλ «ηειεπηαίν, ειπίδσ, γχξν», δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ ζα αξρίζεη ηελ Οξίηε. Ώλαθεξφκελνο ζην εζσηεξηθφ πξφβιεκα ηεο ΜΓΑΘ, ν επίηξνπνο ηφληζε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζεκειηψδεο θξηηήξην γηα ηελ φπνηα πξφνδν ηεο ρψξαο πξνο ηελ Β.Β. είλαη ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ελ γέλεη ε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα ζηε ρψξα. Μαξέπεκςε δε γηα ηε ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε ηεο Βπηηξνπήο, ζηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο ΜΓΑΘ πνπ ζα εθδψζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ ζηηο αξρέο Ινεκβξίνπ. Θαη παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ηεο Διιάδαο Θε απφπεηξα επζείαο παξέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά ηεο Βιιάδαο θιηκαθψλεη ηελ αδηαιιαμία ηνπ ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, ζέηνληαο γηα άιιε κηα θνξά ζέκα κεηνλφηεηαο. Ώθνξκή γηα ηελ πξσηνθαλή πξφθιεζε ζηάζεθε άζθεζε πνπ δηεμάγεηαη αλά εμάκελν, εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφληα, ζε πεδίν βνιήο ζηνπο Ηφθνπο

Φιψξηλαο.

εθθξάδνληαο

ηελ

Ζάηνηθνη αλεζπρία

ηεο ηνπο

πεξηνρήο γηα

δηακαξηχξνληαη,

ελδερφκελε

δηαζπνξά

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο απφ ην πεδίν βνιήο. Ώπηέο ηηο δηακαξηπξίεο επηρεηξεί λα εθκεηαιιεπζεί ν θ. Γθξνχεθζθη, εληάζζνληάο ηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εγείξεη ζέκα κεηνλφηεηαο. Ξε

αλαθνίλσζε

πνπ

εθδφζεθε

ρζεο

απφ

ην

γξαθείν

ηνπ

πξσζππνπξγνχ ηεο ΜΓΑΘ, εθθξάδεηαη «αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ

Θαθεδφλσλ

ζην

βφξεην

ηκήκα

ηεο

Βιιάδαο,

νη

νπνίνη

δηακαξηχξνληαη γηα ζηξαηησηηθή άζθεζε». Βθθξάδεη δε ηελ ειπίδα νη ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο λα κελ είλαη «ζην πλεχκα επίδεημεο ηζρχνο». 251


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ζπβεξλεηηθνί θχθινη ραξαθηήξηζαλ «ζηεξνχκελεο θάζε ζνβαξφηεηαο ηηο ελέξγεηεο θαη δειψζεηο ηνπ θ. Γθξνχεθζθη», εληάζζνληάο ηεο «ζηελ επίκνλε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηζρπξνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ παηρλίδη».

Ρειηθή πξόηαζε γηα ην όλνκα ηεο ΞΓΓΚ Ν θ. Λίκηηο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο δηαπξαγκαηεπηέο Αζελώλ - Πθνπίσλ ην παθέην γηα ηελ ιύζε ζην ζέκα ηνπ νλόκαηνο. Βλ αλακνλή ηεο νινθιεξσκέλεο θαη ηειηθήο, γηα ηελ παξνχζα θάζε ηεο

δηαπξαγκάηεπζεο,

Δλσκέλσλ

Βζλψλ

πξφηαζεο

γηα

ην

ηνπ εηδηθνχ

ζέκα

ηεο

κεζνιαβεηή

νλνκαζίαο

ηεο

ησλ

ΜΓΑΘ,

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Ιέα Πφξθε, ε λέα ζπλάληεζε ηνπ θ. Θάζηνπ Ιίκηηο κε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ. Ώπφ πιεπξάο Ξθνπίσλ ζεσξείηαη βέβαην φηη ν θ. Ιίκηηο πξφθεηηαη κεζαχξην λα θαηαζέζεη απηή ηελ πξφηαζε. Δ Ώζήλα δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν, ζεσξεί,

σζηφζν,

πηζαλφηεξν

ε

πξφηαζε

λα

θαηαηεζεί

ζε

κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη ε ζπλάληεζε λα γίλεηαη γηα κηα ηειηθή αλαζθφπεζε, απφ πιεπξάο ηνπ εηδηθνχ κεζνιαβεηή, ησλ ζέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ πάλσ ζην ηειεπηαίν «παθέην ηδεψλ» πνπ ηνπο παξνπζίαζε. Ξε θάζε πεξίπησζε, φπσο επηζεκαίλνπλ πεγέο ηνπ ππνπξγείνπ

Βμσηεξηθψλ,

ζεσξείηαη

βέβαην

φηη

ε

πξφηαζε

ζα

θαηαηεζεί πξηλ απφ ηηο 4 Ινεκβξίνπ, εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ ζηηο ΔΜΏ. Σο

πξνο

ην

πεξηερφκελν

ηεο

πξφηαζεο,

νη

πιεξνθνξίεο

γηα

ελδερφκελν δηαρσξηζκφ ηεο ηζαγέλεηαο απφ ηελ νλνκαζία πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο «Mαkedonski», πξνθάιεζαλ εχινγν πξνβιεκαηηζκφ ζηελ Ώζήλα. Αηπισκαηηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη έρεη επηζεκαλζεί ζηνλ θ. Ιίκηηο φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηζαγέλεηαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ

252


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θνηλά απνδεθηή νλνκαζία, δελ απνθιείνπλ φκσο ζηελ πξφηαζε λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα αλαγξαθή ζηα δηαβαηήξηα θαη ηεο λέαο νλνκαζίαο, αιιά θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο. Γηάζηαζε απόςεσλ Βκπεηξνη δηπισκάηεο επηκέλνπλ φηη εάλ δελ ππάξμεη ζεακαηηθή κεηαβνιή

ζην

ζθεληθφ

πνπ

έρεη

δηακνξθσζεί

ηηο

ηειεπηαίεο

εβδνκάδεο ζηα Ξθφπηα, είλαη πνιχ δχζθνιν ε φπνηα πξφηαζε λα έρεη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Δ δηάζηαζε απφςεσλ θαη πξνζέγγηζεο ζην ζέκα, κεηαμχ ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη θαη ηνπ

πξσζππνπξγνχ

Ιίθνια

Γθξνχεθζθη,

εθδειψλνληαη

πιένλ

δεκνζίσο θαη κε θάζε αθνξκή. Θφιηο ηελ πεξαζκέλε Μέκπηε, ηε ζηηγκή πνπ ν θ. Οζεξβελθφθζθη, απφ ηηο ΐξπμέιιεο, παξνπζίαδε ηε ρψξα

ηνπ

έηνηκε

γηα

δίθαην

ζπκβηβαζκφ,

ν

θ.

Γθξνχεθζθη

επαλεξρφηαλ ζηε θφξκνπια ηηο δηπιήο νλνκαζίαο, επηκέλνληαο φηη ε φπνηα αιιαγή ζην φλνκα ζα πξέπεη λα αθνξά ηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ Βιιάδα θαη κφλν. Βλδερνκέλσο ε θαηάζηαζε λα μεθαζαξίζεη αχξην, νπφηε ζηα Ξθφπηα ζπγθαιείηαη ζπκβνχιην πνιηηηθψλ αξρεγψλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Ώληφλην Θηινζφζθη θαη ηνπ δηαπξαγκαηεπηή, Ιίθνια Ιηηκηηξφθ. Βλ πνιινίο ην θιεηδί ησλ εμειίμεσλ θξαηάεη ν θ. Γθξνχεθζθη.Ξηε Γεληθή Ξπλέιεπζε ηνπ ΛΔΒ, ζηε Ιέα Πφξθε, ε ειιεληθή πιεπξά αλέκελε

φηη

ζα

ππήξραλ

ζεκαληηθέο

εμειίμεηο

ζην

ζέκα

ηεο

νλνκαζίαο. Σζηφζν, απφ ηα Ξθφπηα ν θ. Γθξνχεθζθη θξφληηζε κε δειψζεηο ηνπ λα απνδνκήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη ζηε δηαδηθαζία, ελψ, επαλαθέξνληαο ην ζέκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, δηεκήλπζε φηη ηνλ ηειηθφ ιφγν ηνλ έρεη ν ίδηνο. Ξηελ απφθαζε γηα ηελ ηειηθή ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ν θ. Γθξνχεθζθη, εθηηκά ε Ώζήλα, ζα δηαθαλεί εάλ εκκέλεη ζηελ πξνζπάζεηα ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηνπ ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ ηνπίν ηεο ΜΓΑΘ ή εάλ πξνηάζζεη

253


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

σο ζεκαληηθφηεξε ηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο ηνπ. Λη ζέζεηο πνπ πηνζέηεζε ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θάλνπλ ζηειέρε ηνπ ΠΜ.ΒΚ. λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ ην πξψην ζελάξην. Λ θ. Γθξνχεθζθη επαλαιακβάλεη ζηαζεξά ηελ άπνςε φηη ε ΜΓΑΘ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη κηα ραξά θαη κφλε ηεο, εθηφο Β.Β. θαη ΙΏΟΛ. Γεκνςήθηζκα Θε ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ηειηθά ν θ. Γθξνχεθζθη λα παξακέλεη εξψηεκα, ζηα Ξθφπηα πξνεηνηκάδνληαη γηα δηαδηθαζίεο

εμπξέο,

πξνθεηκέλνπ, κφιηο θαηαηεζεί ε πξφηαζε, κέζα ζε ιίγεο εκέξεο λα πεξάζεη απφ δεκνςήθηζκα. Λη εκεξνκελίεο πηέδνπλ, θαζψο ηνλ επφκελν κήλα ζα θξηζεί θαη ε έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ΜΓΑΘ κε ηελ Β.Β. Ώλ θαη νη ΐξπμέιιεο έρνπλ δηακελχζεη φηη ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο δελ είλαη ην κνλαδηθφ εκπφδην γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξνβάιινληαο επίζεο ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο πνπ δηαπηζηψζεθε ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο, ε Ώζήλα έρεη δεζκεπζεί φηη, εθφζνλ ππάξμεη ιχζε ζην φλνκα, ζα βνεζήζεη ηα Ξθφπηα. Βθηηκάηαη φηη αθφκα θη αλ ηνλ επφκελν κήλα δελ νξηζζεί εκεξνκελία, κε ηελ ειιεληθή ζπλδξνκή θαη έρνληαο αθήζεη ην ζθφπειν ηεο νλνκαζίαο πίζσ, απηφ κπνξεί λα γίλεη ην Θάξηην. Μάλησο, ζην ζέκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ε Ώζήλα επαλέιαβε πξφζθαηα ηηο ελζηάζεηο ηεο πξνο ηνλ θ. Ιίκηηο, επηζεκαίλνληαο φηη δπζρεξαίλεη θαη θαζπζηεξεί ηε δηαδηθαζία, ελψ, ηαπηφρξνλα, δίλεη ζηνλ

θ.

Γθξνχεθζθη

ηε

δπλαηφηεηα

λα

απνξξίπηεη

δηάθνξεο

πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ην επηρείξεκα φηη δελ ζα κπνξέζεη λα ηηο πεξάζεη απφ ηε ιατθή εηπκεγνξία.

254


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«Υξα κεδέλ» γηα πξόηαζε Λίκηηο Γελ δέρεηαη ιύζε κε πξνζδηνξηζκό ζην πνιίηεπκα ε Αζήλα Θέζα ζε πεξηβάιινλ, ην νπνίν, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ, δελ αθήλεη πεξηζψξηα ηδηαίηεξεο αηζηνδνμίαο, άλνημε, ζηε Ιέα Πφξθε, ε απιαία ηνπ λένπ γχξνπ ζπλαληήζεσλ ηνπ κεζνιαβεηή γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ, Θάζηνπ Ιίκηηο, κε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ., Ξην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε ηεο ππνπξγνχ θ. Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε κε

ππεξεζηαθνχο

παξάγνληεο

ελφςεη

ηεο

αλακελφκελεο

λέαο

πξφηαζεο ηνπ θ. Ιίκηηο. Λπσο αλαθέξνπλ δηπισκαηηθέο πεγέο, εθφζνλ θαηαηεζεί πξφηαζε, δελ πξφθεηηαη λα δνζεί άκεζε απάληεζε απφ ηνλ πξέζβε θ. Ώδακάληην ΐαζηιάθε. Λ δηαπξαγκαηεπηήο έρεη ιάβεη νδεγίεο λα θέξεη ηελ πξφηαζε ζηελ Ώζήλα, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ζε φιεο ηεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα δνζεί ε απάληεζε ζε εχινγν ρξφλν. Λη ίδηεο πεγέο δηέςεπδαλ ρζεο φηη έρνπλ γλσζηνπνηεζεί απφ ηνλ θ. Ιίκηηο πηπρέο ηεο αλακελφκελεο πξφηαζεο, ραξαθηεξίδνληαο απφιπηα αβάζηκεο ηηο φπνηεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, αλέθεξαλ φηη ε ειιεληθή πιεπξά έρεη δηακελχζεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο φηη πξνζδηνξηζκνί σο πξνο ην πνιίηεπκα (π.ρ. ΐφξεηα Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο) δελ ζπληζηνχλ βηψζηκε πξφηαζε ιχζεο. Οελ ίδηα ζηηγκή, απφ ηα Ξθφπηα, ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, παξέκεηλε

πηζηφο

ζηελ ηαθηηθή ππνλφκεπζεο

ηεο

δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βπεηηα απφ πνιχσξε ζχζθεςε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη επηθεθαιήο φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, εμήιζε δειψλνληαο φηη δελ ππήξμε ζπκθσλία σο πξνο ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη επαλέιαβε φηη, γηα ηνλ ίδην, απνδεθηή είλαη κφλν ιχζε ζην πιαίζην ηεο θφξκνπιαο

255


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηπιήο νλνκαζίαο, δειαδή ζπκθσλία ζε φλνκα, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο δηκεξείο κε ηελ Βιιάδα ζρέζεηο. Ώπφ

ηελ

πιεπξά

ηνπ,

ν

πξφεδξνο

ηεο

ΜΓΑΘ,

Θπξάλθν

Οζεξβελθφθζθη, εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ γηα ηηο εμειίμεηο θαη δήισζε φηη εάλ ηα Ξθφπηα εκκείλνπλ ζηε ζέζε απηή, δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη ζπκθσλία. Λη ρεηξηζκνί ηνπ θ. Γθξνχεθζθη πξνθάιεζαλ θαη ηε

δπζαξέζθεηα

ηνπ

επηθεθαιήο

ηνπ

Αεκνθξαηηθνχ

Ζφκκαηνο

Ώιβαλψλ (DPA), Θελνχρ Θάηζη. Βλψ αξρηθά είρε αλαθνηλσζεί ζχζθεςε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηεζζάξσλ κεγάισλ θνκκάησλ, ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ θαη ρσξίο λα ππάξμεη άιιε αλαθνίλσζε, ηειηθά ζηε ζχζθεςε πξνζθιήζεθαλ νη επηθεθαιήο φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζνχλ κεξηθέο δεθάδεο άηνκα. Λ θ. Θάηζη απνρψξεζε ακέζσο κεηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, φηαλ δηαπίζησζε ηη ζπκβαίλεη, δειψλνληαο φηη «έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα πξνζεγγίδεηαη κε κε ζνβαξφ ηξφπν». Ξηηο

εθεκεξίδεο

ησλ

Ξθνπίσλ

απνηππψλεηαη

έληνλνο

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηε δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη πξνέδξνπ, κε θνηλή επηζήκαλζε φηη ζε κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ελφηεηα, ην ράζκα δείρλεη λα δηεπξχλεηαη θαη ε αληηπαξάζεζε νμχλεηαη. Ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηα πεξηζψξηα αηζηνδνμίαο γηα ην απνηέιεζκα ηεο λέαο θαη πηζαλφηαηα ηειεπηαίαο γη‟ απηή ηε θάζε, πξνζπάζεηαο ηνπ

θ.

Ιίκηηο,

ζηελεχνπλ.

Μάλησο,

δηπισκαηηθέο

πεγέο

δελ

απνθιείνπλ ν θ. Γθξνχεθζθη λα πξνζπαζεί κε ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε λα επηηχρεη κηα φζν πην επλντθή πξφηαζε κπνξεί.

256


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξξόηαζε-εθδνρή δηπιήο νλνκαζίαο από Λίκηηο Λινθιεξψζεθαλ νη μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο ηνπ εηδηθνχ κεζνιαβεηή ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ, Θάζηνπ Ιίκηηο, κε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ. Λ λένο θχθινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηε Ιέα Πφξθε πξφθεηηαη λα θιείζεη αξγά ην απφγεπκα κε ηελ θνηλή ζπλάληεζε θαη, αθνινχζσο, ηηο δειψζεηο ηνπ θ. Ιίκηηο, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πνιπαλακελφκελεο πξφηαζήο ηνπ. Δ αγσλία γηα ηε λέα πξφηαζε θνξπθψλεηαη, θαζψο φινη νη εκπιεθφκελνη ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη, ζε απηήλ ηε θάζε, γηα ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηνπ θ. Ιίκηηο, κηα θαη ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζεσξείηαη πξφζθνξν γηα απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, ζε δειψζεηο ηνπ ραξαθηήξηζε «θξίζηκεο ζεκαζίαο» ηα ζέκαηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ρξήζεο ηεο λέαο νλνκαζίαο. Μαξάιιεια, αθνχ είπε φηη ε ηειεπηαία πξφηαζε Ιίκηηο εκπεξηείρε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζηηο ζέζεηο ησλ Ξθνπίσλ, ηφληζε φηη είλαη «πςίζηεο ζεκαζίαο ν ΛΔΒ λα αλαγλσξίζεη ηε γιψζζα θαη ηελ ηαπηφηεηα», ελψ ραξαθηήξηζε

ην

δήηεκα

ηεο

ηαπηφηεηαο

ζεκειηψδεο

γηα

ηε

δηεπζέηεζε ηεο δηέλεμεο. Δ ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ θ. Γθξνχεθζθη θαη ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη θαη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε, κεηαθέξζεθε θαη ζηε Ιέα Πφξθε. Ξηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Ιίκηηο, απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ, πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρνπλ ν δηαπξαγκαηεπηήο ηεο ρψξαο Ιίθνια Ιηηκηηξφθ, αιιά θαη ν ζχκβνπινο ηνπ πξσζππνπξγνχ, Θάξηηλ Μξφηνπγθεξ. Ζπβεξλεηηθέο πεγέο ζηα Ξθφπηα αλέθεξαλ φηη ν θ. Μξφηνπγθεξ ζα κεηαθέξεη ζηνλ εηδηθφ κεζνιαβεηή ηηο ζέζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ, πξνζζέηνληαο φηη πηζαλφηαηα ν θ. Ιηηκηηξφθ ζα κεηαθέξεη ηηο ζέζεηο ηνπ πξνέδξνπ. Θε δεδνκέλε ηελ επηκνλή ηνπ θ. Γθξνχεθζθη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηε θφξκνπια ηεο δηπιήο νλνκαζίαο, αλακέλεηαη κε ελδηαθέξνλ ε

257


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αληίδξαζή ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν θ. Ιίκηηο παξνπζηάζεη κία εθδνρή δηπιήο νλνκαζίαο ζηελ πξφηαζή ηνπ. ΐεβαίσο, ν πξσζππνπξγφο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο έρεη ην πεξηζψξην ειηγκψλ πνπ ηνπ δίλεη ε δέζκεπζή ηνπ φηη ζα θέξεη ηελ φπνηα πξφηαζε ζε δεκνςήθηζκα. Θπνξεί, δειαδή, λα πεη φηη ε πξφηαζε δελ ηνλ ηθαλνπνηεί πιήξσο, φκσο ηνλ ηειεπηαίν ιφγν έρεη ν ιαφο. Ον ελδηαθέξνλ ησλ ΔΜΏ λα ππάξμεη ζπκθσλία θαη λα θιείζεη ην ζέκα αλακέλεηαη λα κεηαθέξεη ζηνπο θ. Οζεξβελθφθζθη θαη Γθξνχεθζθη ν Ώκεξηθαλφο ππνπξγφο Ώκπλαο, Νφκπεξη Γθέηηο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα Ξθφπηα γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Ξπλεξγαζίαο Ππνπξγείσλ Ώκπλαο Ινηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, ζηηο νπνίεο ηελ Βιιάδα εθπξνζσπεί ν αξκφδηνο ππνπξγφο, Βπάγγεινο Θετκαξάθεο.

Ζ λέα πξόηαζε γηα ηα Πθόπηα Ζαηέζεζε λέα πξφηαζε ν δηακεζνιαβεηήο ηνπ ΛΔΒ Θάζηνπ Ιίκηηο, κε ηελ Ώζήλα λα κελ απνθιείεη ην ελδερφκελν λα εκπεξηέρεη εθδνρή δηπιήο νλνκαζίαο γηα ηελ ΜΓΑΘ. Ον λέν φλνκα δειαδή, λα πξνηείλεηαη γηα δηεζλή ρξήζε, ρσξίο πξφβιεςε ή ζχζηαζε γηα πηνζέηεζή ηνπ απ' φιεο ηηο ρψξεο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηνπο κε ηα Ξθφπηα.

«Γεκνθξαηία Βόξεηαο Καθεδνλίαο» ε πξόηαζε Λίκηηο Πε θξίζηκε θάζε ε δηαπξαγκάηεπζε Ξην πιένλ θξίζηκν ζηαπξνδξφκη βξίζθεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ, θαζψο ν κεζνιαβεηήο ηνπ ΛΔΒ Θάζηνπ Ιίκηηο θαηέζεζε ηε λέα ηνπ πξφηαζε ζηηο δχν πιεπξέο. Δ Ώζήλα αληέδξαζε θαη' αξρήλ ζεηηθά, θαζψο ηελ ραξαθηήξηζε «πνιχ

258


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαιή βάζε γηα δηαπξαγκάηεπζε» ελψ ε ΜΓΑΘ, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ηε ζεσξεί «θάπσο βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε». Δ πξφηαζε πξνβιέπεη ηελ νλνκαζία «Αεκνθξαηία ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο» γηα δηεζλή ρξήζε θαη κε ηζρχ ζε φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Βθ

παξαιιήινπ,

ζα

ππάξμεη

ζχζηαζε,

επηθπξσκέλε

απφ

ην

Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο, λα πηνζεηεζεί ε λέα νλνκαζία ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο ΜΓΑΘ κε ηξίηεο ρψξεο. Ξε ζρέζε κε ηα δηαβαηήξηα πξνηείλεηαη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο φςε ε λέα νλνκαζία, αιιά θαη ε ζπληαγκαηηθή ηφζν κε ιαηηληθνχο φζν θαη κε θπξηιιηθνχο ραξαθηήξεο. Ξχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, πξνζεγγίζεηο

ν

θ.

Ιίκηηο

παξνπζίαζε

ζε

φ,ηη

αθνξά

ηα

ηεο

ηξεηο

εζληθήο

ελαιιαθηηθέο

ηαπηφηεηαο

θαη

ηζαγέλεηαο. Θεηηθή ππνδνρή ησλ λέσλ ηδεώλ ηνπ Κ. Λίκηηο Πε θαιό δξόκν νη δηαπξαγκαηεύζεηο, εθηηκά ε Αζήλα Θε ζεηηθή αληίδξαζε ππνδέρηεθε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηε λέα πξφηαζε ηνπ εηδηθνχ κεζνιαβεηή ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ, θ. Θάζηνπ Ιίκηηο, γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Δ Ώζήλα ζεσξεί ηελ πξφηαζε «πνιχ θαιή βάζε γηα δηαπξαγκάηεπζε, παξφηη ρξήδεη βειηηψζεσλ ζε νξηζκέλα

ζεκεία»,

φπσο

αλαθέξνπλ

πεγέο

ηνπ

ππνπξγείνπ

Βμσηεξηθψλ θαη εθηηκά φηη κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα νξηζηηθή ιχζε. Οελ ίδηα ζηηγκή ηα Ξθφπηα, πνπ είραλ ππνδερζεί επλντθά θαη ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ζεσξνχλ ηελ παξνχζα «θάπσο βειηησκέλε» θαη «πην ζπγθεθξηκέλε απφ πνηέ». Λ θ. Ιίκηηο επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη, ελ κέξεη, θαη ηηο δχν πιεπξέο, αθήλνληαο πάλησο, πξνο ην παξφλ, αζαθέο ην ζέκα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Βηζη, πξνηείλεη σο νλνκαζία ην «Αεκνθξαηία ηεο 259


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο». Δ νλνκαζία απηή, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε, ζα αθνξά ηε δηεζλή ρξήζε θαη ζα έρεη ηζρχ ζε φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Μαξάιιεια, ζα ππάξμεη ζχζηαζε, επηθπξσκέλε απφ ην Ξπκβνχιην Ώζθαιείαο ηνπ ΛΔΒ, γηα πηνζέηεζε ηεο λέαο νλνκαζίαο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο ΜΓΑΘ κε ηξίηεο ρψξεο. Δ πξφβιεςε γηα ζχζηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαθνξά ζε δέζκεπζε απφ ηηο δχν ρψξεο φηη θακηά δελ ζα αζθήζεη επηξξνή πξνο ηξίηα κέξε γηα πηνζέηεζή ηεο ή φρη. Ξε ζρέζε κε ηα δηαβαηήξηα, πξνηείλεηαη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή φςε ηνπο ε λέα νλνκαζία (Αεκνθξαηία ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο) θαη ε ζπληαγκαηηθή νλνκαζία ζηα αγγιηθά, αιιά θαη κε ζιαβηθνχο ραξαθηήξεο. Μξνβιέπεηαη επίζεο φηη θαλέλα θξάηνο δελ ζα θάλεη ρξήζε ηνπ φξνπ Θαθεδνλία ρσξίο πξνζδηνξηζκφ. Ξηελ πεξίπησζε ηεο ΜΓΑΘ σο ηέηνηνο λνείηαη ην Αεκνθξαηία, πνπ κπαίλεη κπξνζηά απφ ηε ζπληαγκαηηθή νλνκαζία. Λ θ. Ιίκηηο πξνηείλεη, ηέινο, κεηαβαηηθή πεξίνδν ηξηψλ κελψλ γηα νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ πξνο εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο. Λζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ην ζέκα ηεο ηζαγέλεηαο, ν εηδηθφο κεζνιαβεηήο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, δηαηχπσζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, αλακέλνληαο πξνθαλψο ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δχν πιεπξψλ, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη απηφ ην δήηεκα. Λη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ν θ. Ιίκηηο παξάπεκςε ζε έγγξαθν νξνινγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΛΔΒ ησλ κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζε «θαηνίθνπο ηεο FYROM», αιιά θαη ζε «καθεδνληθή γιψζζα». Μξνθνξηθά πξφηεηλε σο ελδερφκελε αλαγξαθή ζηα δηαβαηήξηα ζηελ παξαπνκπή ηεο ηζαγέλεηαο ην «θάηνηθνο ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο» θαη ρξήζε ηνπ εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ «Θαθεδφλαο» ζηα έγγξαθα ηεο Γξακκαηείαο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ.

260


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ θ. Ιίκηηο, ζε δειψζεηο ηνπ, ηφληζε φηη «ην ράζκα πξέπεη λα γεθπξσζεί θαη ην θαιχηεξν ζα ήηαλ ε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ηψξα».

Μξφζζεζε,

δε,

πσο

αλακέλεη

ζε

δχν

εβδνκάδεο

ηηο

απαληήζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. Ώλ θαη επαλέιαβε φηη δελ ππάξρνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο απφ ηα Δλσκέλα Βζλε θέξνπλ ηνλ εηδηθφ κεζνιαβεηή λα ζεσξεί φηη ε πξφηαζε είλαη φ,ηη θαιχηεξν ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη, αιιά θαη πξνβιεκαηηζκέλν γηα ην πφζν αθφκα κπνξεί ην δήηεκα λα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα.

Δλ αλακνλή αληηδξάζεσλ από ηελ ΞΓΓΚ Ζ Αζήλα κειεηά ηα «πεξίεξγα» ζεκεία ηεο πξόηαζεο

Οελ επίζεκε αληίδξαζε ησλ Ξθνπίσλ πάλσ ζηε λέα πξφηαζε ηνπ εηδηθνχ κεζνιαβεηή γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, Θάζηνπ Ιίκηηο, ε νπνία δελ ππήξμε κέρξη αξγά ρζεο, αλακέλεη ε Ώζήλα. Λπσο αλαθέξνπλ δηπισκαηηθέο πεγέο, δελ κπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθή εθηίκεζε γηα ην θαηά πφζν ε λέα πξφηαζε έρεη πηζαλφηεηεο λα νδεγήζεη, ηειηθά, ζε ιχζε, αλ δελ θαηαγξαθνχλ νη πξνζέζεηο ησλ Ξθνπίσλ.

Οελ

ίδηα

ζηηγκή,

ζηελ

Ώζήλα

δελ

θαίλεηαη

λα

δηακνξθψλεηαη θιίκα ζπλαίλεζεο, θαζψο ν πξφεδξνο ηνπ ΜΏΞΛΖ θ. Γηψξγνο Μαπαλδξένπ απέξξηςε ρζεο ηε λέα πξφηαζε. Ξε ζρέζε κε ηα Ξθφπηα, θξίζηκν εξψηεκα παξακέλεη εάλ ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ΜΓΑΘ ζα εμαθνινπζήζεη λα εκθαλίδεηαη δηραζκέλε ή ζα πηνζεηήζεη θνηλή ζέζε. Δ θαζπζηέξεζε αληίδξαζεο απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ εζσηεξηθή επηθαηξφηεηα θπξηάξρεζε ρζεο ην ζέκα ηνπ Ζνζφβνπ, γηα ηελ νπνία θαηέζεζαλ ζρεηηθφ ςήθηζκα ζηε ΐνπιή ηεο ΜΓΑΘ ηα δχν αιβαληθά θφκκαηα, πνπ δεηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαγλψξηζε.

261


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ον ζέκα ηεο νλνκαζίαο θαίλεηαη φηη εκπιέθεηαη θαη ζε απηφ ην δήηεκα, θαζψο κία απφ ηηο παξακέηξνπο γηα θαζπζηέξεζε ηεο αλαγλψξηζεο είλαη φηη ε Μξίζηηλα δελ δεζκεχεηαη γηα παξάιιειε αλαγλψξηζε

ηεο

ζπληαγκαηηθήο

νλνκαζίαο

ηεο

ΜΓΑΘ.

Λη

δηαπξαγκαηεπηέο ησλ Ξθνπίσλ, πάλησο, επέζηξεςαλ ρζεο απφ ηε Ιέα Πφξθε θαη είλαη δήηεκα ρξφλνπ νη πξψηεο αληηδξάζεηο. Λ πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, έρεη πξναλαγγείιεη απφ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ηε ζχγθιεζε ζχζθεςεο ησλ αξρεγψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη, πξηλ ηνπνζεηεζεί

δεκφζηα.

Λη

αλεπίζεκεο

αληηδξάζεηο,

φπσο

θαηαγξάθνληαη απφ δεκνζηνγξάθνπο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ ζε επηκνλή ζην ζέκα ηεο εζλφηεηαο θαη ηεο γιψζζαο, ηα νπνία, φπσο ιέλε, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ απφιπηα σο «καθεδνληθά», θαζψο ην ζεκείν απηφ, ην ζεσξνχλ αδηαπξαγκάηεπην. Ώλεπίζεκεο αληηδξάζεηο ππάξρνπλ θαη γηα ηελ πξφηαζε αλαγξαθήο ζηα δηαβαηήξηα ηεο θξάζεο «πνιίηεο ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο Οελ ίδηα ζηηγκή, ηα κελχκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηηο ΐξπμέιιεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο

ΜΓΑΘ

κε

ηελ

Β.Β.,

δελ

είλαη

ηδηαίηεξα

ελζαξξπληηθά.

Μιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ε έθζεζε, πνπ ζα δεκνζηνπνηεζεί ζε πεξίπνπ έλα κήλα, δελ ζα πεξηιακβάλεη νχηε θαλ έκκεζε αλαθνξά ζε εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Μξσηαξρηθφο παξάγνληαο γη‟ απηήλ ηελ αξλεηηθή γηα ηα Ξθφπηα εμέιημε είλαη ηα έθηξνπα θαη νη παξαηππίεο πνπ θαηεγξάθεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ΜΓΑΘ

262


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξξνο λαπάγην ε λέα πξόηαζε ηνπ Κ. Λίκηηο Απορριπηικός ο πρόεδρος ηης ΠΓΔΜ

Ξε απφξξηςε ηεο λέαο πξφηαζεο ηνπ ζρεδίνπ Ιίκηηο θαίλεηαη φηη πξνρσξνχλ ηα Ξθφπηα. Δ πξψηε επίζεκε αληίδξαζε ήξζε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, ν νπνίνο ζε κία ζχληνκε, αιιά ελδεηθηηθή ησλ πξνζέζεσλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ηνπνζέηεζε, δήισζε φηη «εάλ δελ ππάξμνπλ αιιαγέο ζε απηφ ην παθέην ηδεψλ, ηφηε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηαπξαγκαηεχζεσλ». Ξηηο αξρέο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε

ηνπ θ.

Οζεξβελθφθζθη κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο Ιίθνια Γθξνχεθζθη, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε ζέζε πάλσ ζηελ πξφηαζε. Σζηφζν, κε δεδνκέλν φηη ν θ. Οζεξβελθφθζθη είλαη θαηά θαλφλα πεξηζζφηεξν

δηαιιαθηηθφο

θαη

ιακβάλνληαο

ππφςε

φηη

απηφο

ζπκκεηείρε, απφ πιεπξάο ΜΓΑΘ, ζηηο δηεξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζηε Ιέα Πφξθε, ζην πεξηζψξην ηεο Γεληθήο Ξπλέιεπζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ, ε ρζεζηλή ηνπνζέηεζή ηνπ νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Δ Ώζήλα ζρεδηάδεη ηα επφκελα βήκαηά ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε απηή ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ησλ Ξθνπίσλ, πεξηκέλνληαο φκσο λα δεη πψο ζα δηακνξθσζεί ην θιίκα ηηο επφκελεο εκέξεο θαη πνηεο άιιεο ηνπνζεηήζεηο ζα ππάξμνπλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο.. Ώπφ θπβεξλεηηθά ζηειέρε εθηηκάηαη φηη ε θαη‟ αξρήλ ζεηηθή αληίδξαζε ηεο Ώζήλαο ζηέιλεη ην κήλπκα φηη ε ειιεληθή πιεπξά είλαη δηαηεζεηκέλε λα δνπιέςεη πάλσ ζηελ πξφηαζε, έρνληαο ήδε πεη φηη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ρξήδεη βειηηψζεσλ. Δ θαη‟ νπζίαλ απφξξηςε

ηεο

πιενλέθηεκα

πξφηαζεο

ζηελ

απφ

Ώζήλα,

πιεπξάο

θαζψο

είλαη

Ξθνπίσλ ε

άιιε

δίλεη

ηαθηηθφ

πιεπξά

πνπ

παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή θαη απνξξίπηεη κία αθφκα πξνζπάζεηα.

263


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μαξάιιεια, ε θπβέξλεζε εθηηκά φηη κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί σο επηηπρία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ην φηη ζηε λέα πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη ζαθήο γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο, πνπ ηθαλνπνηεί ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Ώζήλαο. Μαξάγνληαο πνπ ίζσο επεξέαζε ηε ζηάζε ησλ Ξθνπίσλ είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο ΜΓΑΘ απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, πνπ αλακέλεηαη επηθξηηηθή γηα ηε γεηηνληθή ρψξα, φρη κφλν γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, αιιά θπξίσο γηα ηηο παξαηππίεο ζηελ εθινγηθή

δηαδηθαζία.

Βθφζνλ

ην

κήλπκα

πνπ

εθπέκπνπλ

νη

ΐξπμέιιεο είλαη φηη ε πξννπηηθή εκεξνκελίαο έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απνκαθξχλεηαη, ηα Ξθφπηα πηζαλφλ λα ζεσξνχλ φηη

δελ

έρνπλ

θίλεηξν

ηε

δεδνκέλε

ρξνληθή

ζηηγκή

λα

πξνζπαζήζνπλ γηα ιχζε Ζ ηειηθή ζέζε ηεο ΞΓΓΚ Ώλακέλεηαη λα είλαη νξηζηηθή ε ζέζε ησλ Ξθνπίσλ απέλαληη ζηε λέα πξφηαζε Ιίκηηο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, δήηεζε ηε ζχγθιεζε ζχζθεςεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε γξακκή θαη νη επφκελεο θηλήζεηο. Ώπηφ πνπ απαζρνιεί ηελ εγεζία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο είλαη εάλ ζα πξνρσξήζνπλ ζε νινθιεξσηηθή απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ή ζα ζπληάμνπλ εθηεηακέλν θείκελν κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, νη νπνίεο, φπσο θαίλεηαη, δελ είλαη ιίγεο. Οαπηφρξνλα, απφ αλψλπκεο θπβεξλεηηθέο πεγέο εμαπνιχεηαη επίζεζε θαηά ηεο Βιιάδαο, ελψ πξναλαγγέιιεηαη εθζηξαηεία αλαδήηεζεο «ηζρπξψλ ζπκκάρσλ» ζηηο ζέζεηο ησλ Ξθνπίσλ. Ξχκθσλα κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο ΜΓΑΘ, θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο ησλ Ξθνπίσλ αλαθέξνπλ φηη ην πξφβιεκα ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ε αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο Βιιάδαο. Θάιηζηα, νη

264


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ίδηνη επηθαινχληαη αλαθνξέο ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο, ν νπνίνο, φπσο ηζρπξίδνληαη, ηνπο αλέθεξε φηη ε Ώζήλα ζθιεξαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζηάζε ηεο. Ξε

ζρέζε

κε

ηελ

πξφηαζε,

γηα

ηελ

πξνηεηλφκελε

νλνκαζία

«Αεκνθξαηία ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο» θαη ηε ρξήζε ηεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, δελ έρνπλ δηαηππσζεί, αθφκε, ελζηάζεηο. Βλζηάζεηο δηαηππψλνληαη φκσο γηα ηε ζχζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη πξνο ηξίηεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ απηή ηελ νλνκαζία ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ ΜΓΑΘ. «Ώπνιχησο απνξξηπηέα» ραξαθηεξίδεηαη ε πξφηαζε γηα δηπιή αλαθνξά, ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα θαη ηελ εζλφηεηα σο «καθεδνληθή», αιιά θαη «ηνπ έζλνπο ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο». «Μξνβιεκαηηθή» ραξαθηεξίδεηαη, ηέινο, ε πξφηαζε γηα λέεο ζπλνκηιίεο, κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηε ζπκθσλία ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο εζλφηεηαο. Ξηελ επεξρφκελε ζχζθεςε, αλαθέξεηαη θαη πάιη απφ θπβεξλεηηθέο πεγέο ησλ Ξθνπίσλ, πξφθεηηαη λα αλαδεηεζεί ε επξχηεξε δπλαηή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Οαπηφρξνλα, πξναλαγγέιιεηαη εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θπβεξλήζεσλ ηζρπξψλ ρσξψλ γηα ηελ «αληηπαξαγσγηθή ζηάζε ηεο Βιιάδαο», θαζψο, φπσο νη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ, ρσξίο ηζρπξή πίεζε απφ ηξίηεο ρψξεο ε Ώζήλα δελ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ αδηάιιαθηε ζέζε ηεο. Ξηελ Ώζήλα εθηηκνχλ φηη ζηαδηαθά ηα Ξθφπηα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην αδηέμνδν ηεο κέρξη ηψξα ζηάζεο ηνπο θαη, πξνθαλψο, αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή

265


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ρα Πθόπηα ηξαβνύλ ην ζρνηλί Γηάβεκα ηεο Αζήλαο γηα ηελ πξνθιεηηθή απόπεηξα ζηξέβισζεο ηεο αιήζεηαο ζηε Φιώξηλα Ιέα έληαζε κεηαμχ Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ πξνθιήζεθε κε επίθεληξν ηα επεηζφδηα πνπ εθδειψζεθαλ πξνρζέο αλάκεζα ζε αζηπλνκηθνχο θαη δηαδεισηέο, νη νπνίνη δηακαξηχξνληαη γηα ηηο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ζην πεδίν βνιήο ησλ Ηφθσλ, ζηε Φιψξηλα. Ον ζεξκφκεηξν αλέβεθε, φηαλ ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ πξνέβε ζε δηάβεκα δηακαξηπξίαο γηα ηελ πξνζαγσγή απφ ηελ αζηπλνκία ηεζζάξσλ δεκνζηνγξάθσλ ζθνπηαλψλ ΘΘΒ, νη νπνίνη κεηέβεζαλ ζηελ πεξηνρή γηα λα θαιχςνπλ ην ζέκα. Ξεκεηψλεηαη πσο έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη έξεπλα γηα ην εάλ είραλ βηληενζθνπήζεη

ζηξαηησηηθέο

εγθαηαζηάζεηο,

νη

ηέζζεξηο

δεκνζηνγξάθνη αθέζεζαλ ειεχζεξνη. ΢ςεινί ηόλνη Λ πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, θαηεγφξεζε ηελ Βιιάδα γηα «θαηάρξεζε» θαη γηα «θαθνκεηαρείξηζε ηνπ ηνπηθνχ καθεδνληθνχ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηελ Βιιάδα», ελψ αλαθέξζεθε επίζεο ζε «επίδεημε ηζρχνο θαη εθθνβηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ». Οέινο, εμήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηνπ λα ελεκεξψζεη ηφζν γηα ηηο πξνζαγσγέο ησλ

δεκνζηνγξάθσλ,

φζν

θαη

γηα

ηηο

ζηξαηησηηθέο

αζθήζεηο,

αμησκαηνχρνπο ηνπ ΙΏΟΛ θαη ηεο Β.Β. Ξε πςεινχο ηφλνπο ήξζε, δηά ζηφκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Γηψξγνπ Ζνπκνπηζάθνπ, ε αληίδξαζε ηεο Ώζήλαο. Λ θ. Ζνπκνπηζάθνο αλαθέξζεθε ζε «πξνθιεηηθή απφπεηξα σκήο δηαζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» θαη «ζε λέα απαξάδεθηε απφπεηξα παξέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά ηεο Βιιάδαο». Βπηπιένλ, έθαλε ιφγν

γηα

«ζπλεηδεηή

πνιηηηθή

θαιιηέξγεηαο

εζληθηζκνχ

θαη

266


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κηζαιινδνμίαο», ηελ νπνία ραξαθηήξηζε αλεχζπλε. «Ώο ην πάξεη απφθαζε ν θ. Γθξνχεθζθη. Λη Βιιελεο πνιίηεο δελ ρξεηαδφκαζηε απηφθιεηνπο ζπλεγφξνπο θαη κάιηζηα κε πξνθαλή θίλεηξα. Ώλη‟ απηνχ, αο επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο, θαηά γεληθή νκνινγία δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη παξαηεξεηψλ, επηδεηλνχκελεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρψξα ηνπ». Οελ ίδηα ζηηγκή, ν ππνπξγφο Ώκπλαο ηεο ΜΓΑΘ δηαηχπσλε ηε δηάζεζε ηεο ρψξαο ηνπ λα... παξαρσξήζεη ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ην πεδίν βνιήο «Ζξίβνιαθ» γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ.

Αβάζηκν Ξηα Ξθφπηα, εθιήζε ζην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ ε επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ

Ξπλδέζκνπ

ηεο

Βιιάδαο,

πξέζβεηξα

Ώιεμάλδξα

Μαπαδνπνχινπ, ζηελ νπνία έγηλε πξνθνξηθφ δηάβεκα απφ ηνλ πθππνπξγφ

Βμσηεξηθψλ,

Γφξαλ

Μέηξνθ,

ην

νπνίν

ε

θ.

Μαπαδνπνχινπ απέξξηςε σο αβάζηκν, θάλνληαο ιφγν γηα «σκή δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο». Αηπισκαηηθέο θπβέξλεζεο

πεγέο

αλαθέξνπλ

Γθξνχεθζθη

φηη

νδεγνχλ

φιεο ζην

νη

ελέξγεηεο

ζπκπέξαζκα

φηη

ηεο ν

πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ δελ επηζπκεί ιχζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο. Λπσο εμεγνχλ, ηε ζηηγκή πνπ έρεη αλαγάγεη ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ζε ηειηθνχο θξηηέο γηα ην ζέκα, κέζσ ηεο πξφζεζήο ηνπ λα ζέζεη ηελ φπνηα ζπκθσλία ζε δεκνςήθηζκα, θαιιηεξγψληαο θιίκα αθξαίνπ εζληθηζκνχ θαη αληηπαξάζεζεο κε ηελ Βιιάδα, νπζηαζηηθά πξνδηαγξάθεη θαη ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο

267


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ππζηάζεηο Δ.Δ. ζε ΞΓΓΚ γηα ζπκβηβαζκό Πήκεξα ε θξίζηκε ζύζθεςε θνξπθήο ζηα Πθόπηα Θε ζπζηάζεηο απφ εθπξνζψπνπο ηεο Β.Β. θαη ηνπ ΙΏΟΛ γηα «πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε θαη παξαηεξήζεηο» επί ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο, ζπγθαιείηαη ζηα Ξθφπηα ζχζθεςε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, γηα λα ιεθζνχλ απνθάζεηο σο πξνο ηνπο επφκελνπο ρεηξηζκνχο ηεο. Αέθηεο ησλ ζρεηηθψλ παξαηλέζεσλ έγηλε ρζεο

ζηηο

ΐξπμέιιεο

ν

πξσζππνπξγφο

ηεο

ΜΓΑΘ,

Ιίθνια

Γθξνχεθζθη, ζε ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ ππεχζπλν γηα ζέκαηα Βμσηεξηθήο Μνιηηηθήο ηεο Β.Β., Ραβηέ Ξνιάλα θαη ηνλ γ.γ. ηνπ ΙΏΟΛ, Γηαπ Ιηε Ρνππ Ξέθεξ. Θε δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, ν πξφεδξνο, ν πξσζππνπξγφο θαη ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο επαλέιαβαλ ηε ζέζε ηνπο πεξί εηνηκφηεηαο γηα ζπκβηβαζκφ, φρη φκσο ζε νπνηαδήπνηε ιχζε. Οελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, ηα Ξθφπηα επηκέλνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο έληαζεο, κε αλαθνξέο ζε «καθεδνληθή» κεηνλφηεηα ζηελ Βιιάδα. Λ θ. Γθξνχεθζθη, ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ζηηο ΐξπμέιιεο, παξνπζίαζε ηηο αζθήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηνπο Ηφθνπο ηεο Φιψξηλαο σο αξλεηηθέο γηα ηνλ «καθεδνληθήο εζλφηεηαο» ηνπηθφ πιεζπζκφ, πξνζζέηνληαο φηη «ε Βιιάδα ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη απηά ηα άζρεκα πεξηζηαηηθά, πξνο εκπέδσζε ηεο εξεκίαο». Μάλησο, ζχκθσλα κε έγθπξεο πεγέο, ηελ έληνλε ελφριεζε ηνπ ΙΏΟΛ πξνθάιεζαλ «δηαξξνέο» απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θ. Γθξνχεθζθη, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν θ. Ξέθεξ ραξαθηήξηζε ηα Ξθφπηα «θσλή ηεο

ινγηθήο

ζηελ

πεξηνρή»,

ηνπνζέηεζε

πνπ

δηαςεχδεηαη

κε

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο, απάληεζε ζε ηδηαίηεξα αηρκεξφ χθνο ζηηο λέεο πξνθιεηηθέο δειψζεηο, ηνλίδνληαο φηη «ν θ. Γθξνχεθζθη θαιιηεξγεί θιίκα εζληθηζηηθήο πζηεξίαο ζηε ρψξα ηνπ. Βθηξέθεη έηζη ην απγφ ηνπ θηδηνχ ζηελ 268


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

θαξδηά

ησλ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ΐαιθαλίσλ

θαη,

θαηά

ζπλέπεηα,

αθνινπζεί

ηελ

αζθαιέζηεξε νδφ πξνο ηελ απνκφλσζε απφ ηνπο επξσπατθνχο θαη επξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο». Ξε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε Ιίκηηο, ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη,

επαλέιαβε

φηη

«είλαη

κε

απνδεθηή».

Λ

θ.

Οζεξβέλθνθζθη, αθνχ αλέθεξε εθ λένπ φηη κηα δίθαηε ιχζε δελ ζα πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, δήισζε φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθέληξσλε ε πξφηαζε Ιίκηηο, πνπ θαηαηέζεθε πξηλ απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ, ζην ΐνπθνπξέζηη. «Δ ηζρχνπζα πξνζσξηλή νλνκαζία FYROM αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ νλνκαζία

«Αεκνθξαηία

ηεο

Θαθεδνλίαο

(Ξθφπηα)»,

ε

γιψζζα

θαηαγξάθεηαη σο «καθεδνληθή», ν ιαφο σο «καθεδνληθφο», δελ γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην Ξχληαγκα θαη παξακέλεη ην ζπληαγκαηηθφ φλνκα», πεξηέγξαςε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλεο ηεο πξφηαζεο ν θ. Οζεξβέλθνθζθη. Ια ζεκεησζεί, πάλησο, φηη δελ είρε ππάξμεη δεκφζηα δήισζε απνδνρήο εθείλεο ηεο πξφηαζεο απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ, ηελ νπνία απέξξηςε ε Ώζήλα. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ αλαθέξζεθε θαη απηφο ζε ζέκα κεηνλφηεηαο, ιέγνληαο φηη «ζα είκαζηε ζε ζέζε λα επηιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ νκνεζλψλ καο “Θαθεδφλσλ” ζηελ Βιιάδα, θαζψο θαη απηψλ πνπ δηεθδηθνχλ επηζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε ρψξα απηή, κφλνλ φηαλ εληαρζνχκε ζηελ Β.Β.». Λ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηιφζνζθη, επηθαιέζηεθε ηελ αξρή ηνπ εζληθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο επηινγήο νλνκαζίαο, σο βαζηθή αξρή ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο, ηελ νπνία, φπσο είπε, ε ρψξα ηνπ είλαη απνθαζηζκέλε λα ππεξαζπηζζεί. «Βίκαζηε έηνηκνη γηα ζπκβηβαζκφ, αιιά δελ επηζπκνχκε ππφδεημε θαη εμεπηειηζκφ», αλέθεξε, γηα λα πξνζζέζεη φηη ε ρψξα ηνπ δελ ηφικεζε πνηέ λα επηβάιεη θάπνην φλνκα ζηελ Βιιάδα θαη, σο εθ ηνχηνπ, νχηε ε Βιιάδα έρεη δηθαίσκα ζε θάηη ηέηνην.

269


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Φζελή πξνπαγάλδα κε αθνξκή ηε Φιώξηλα Θε ηίηινπο φπσο «Δ Βιιάδα ηξειάζεθε», «Αξάκα ζηε Φιψξηλα» θαη «Λη Θαθεδφλεο ζηακάηεζαλ ηα ηαλθο», παξνπζίαζαλ νη εθεκεξίδεο ησλ Ξθνπίσλ ηηο δηακαξηπξίεο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο Ηφθνη ηεο Φιψξηλαο

γηα

ηηο

επηπηψζεηο

ζηηο

θαιιηέξγεηέο

ηνπο

απφ

ηηο

ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ζην πεδίν βνιήο. Λη

δξακαηηθνί

ηίηινη

ζπλνδεχζεθαλ

απφ

κεγάινπ

κεγέζνπο

θσηνγξαθίεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο πνπ θακηά ζρέζε δελ έρνπλ κε ην πεξηζηαηηθφ, θαη αλαθνξέο ζε άζθεζε «πνιηηηθήο εζληθήο θάζαξζεο ελαληίνλ ηεο καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο». Μαξάιιεια, ε Βλσζε Αεκνζηνγξάθσλ ηεο ΜΓΑΘ εμέδσζε δήισζε δηακαξηπξίαο

γηα

ηελ

πξνζαγσγή

ηεζζάξσλ

Ξθνπηαλψλ

δεκνζηνγξάθσλ απφ ηελ αζηπλνκία, πξνρζέο. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ΠΜ.ΒΚ., Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο, αλαθεξφκελνο ζε απηφ ην πεξηζηαηηθφ, έθαλε ιφγν γηα «θζελή πξνπαγάλδα», πξνζζέηνληαο φηη ζε θάζε επλνκνχκελν θξάηνο ειέγρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άηνκα πνπ βξίζθνληαη ρσξίο άδεηα ζε ζηξαηησηηθέο πεξηνρέο θαη εγθαηαζηάζεηο θαη πξνβαίλνπλ ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ή θσηνγξαθηθέο ιήςεηο. ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Νσζίαο θαη Γεσξγίαο ζηε Γελεχε Ρελ πξνζερή εβδνκάδα νη απνθάζεηο ΞΓΓΚ Μσο ζα εμαληιήζνπλ ην άηππν πεξηζψξην δχν εβδνκάδσλ, πνπ έζεζε σο ρξνλνδηάγξακκα απάληεζεο ζηε λέα ηνπ πξφηαζε ν Θάζηνπ Ιίκηηο, δηεκήλπζαλ ρζεο ηα Ξθφπηα. Δ ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΜΓΑΘ

Θπξάλθν

Οζεξβελθφθζθη,

ηνπ

πξσζππνπξγνχ

Ιίθνια

Γθξνχεθζθη θαη ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ηεο ρψξαο Ιίθνια Ιηηκηηξφθ

270


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

έιεμε ρσξίο λα αλαθνηλσζεί ε ιήςε απφθαζεο σο πξνο ηε ζέζε πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηεζεί απέλαληη ζηελ πξφηαζε. Ξε αλαθνίλσζε πνπ εθδφζεθε απφ ην γξαθείν ηνπ πξνέδξνπ, αλαθέξεηαη φηη έγηλε αλάιπζε ηεο ηειεπηαίαο δέζκεο ηδεψλ ηνπ θ. Ιίκηηο

θαη αληαιιαγή απφςεσλ, θαζψο

θαη φηη πξφθεηηαη λα

αθνινπζήζεη λέα ζπλάληεζε ηελ επφκελε εβδνκάδα, κε ην ίδην αληηθείκελν. Βλ ησ κεηαμχ, ε ηειεπηαία πξφηαζε Ιίκηηο αλακέλεηαη λα ζπδεηεζεί ζηε ΐνπιή ησλ Ξθνπίσλ ηελ Ζπξηαθή, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Αηπισκαηηθέο πεγέο εθηηκνχλ φηη ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ΜΓΑΘ επέιεμε, κεηά ηελ αξρηθή αξλεηηθή αληίδξαζε έλαληη ηεο πξφηαζεο, λα θαζπζηεξήζεη ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε γηα δχν ιφγνπο: δηφηη απφ Β.Β. θαη ΙΏΟΛ έγηλαλ ζπζηάζεηο πξνο ηνλ θ. Γθξνχεθζθη γηα πξνζεθηηθή αμηνιφγεζή ηεο θαη δηφηη δελ ζέιεη λα δψζεη ζηελ Ώζήλα ρξφλν λα πξνζαξκφζεη ηελ ηαθηηθή θαη ηηο ζέζεηο ηεο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ηα Ξθφπηα. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηε ζεξβηθή εθεκεξίδα Novosti, θάιεζε εθ λένπ ηελ πνιηηηθή εγεζηα ησλ Ξθνπίσλ «λα εγθαηαιείςεη ηελ αδηαιιαμία θαη λα εξγαζηεί ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ θνηλνχ καο επξσπατθνχ θαη επξσαηιαληηθνχ κέιινληνο». Σο πξνο ηελ πξφηαζε Ιίκηηο, δήισζε φηη «απηήλ ηε ζηηγκή ηελ αμηνινγνχκε κε ηελ αλαγθαία πξνζνρή θαη επνηθνδνκεηηθή ζηάζε», πξνζζέηνληαο φηη «ηα πξψηα δείγκαηα απφ ηα Ξθφπηα δελ είλαη ελζαξξπληηθά». Οελ ίδηα ζηηγκή, ζηνλ απφερν ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Γθξνχεθζθη ζηηο ΐξπμέιιεο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ είρε εθεί, θπξηαξρεί ε δηάςεπζε,

απφ

πιεπξάο

ΙΏΟΛ,

ησλ

αλαθνξψλ

ζην

επίζεκν

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ησλ Ξθνπίσλ φηη ν γ.γ. ηεο Ξπκκαρίαο, Γηαπ ληε Ρνππ Ξέθεξ, πξφθεηηαη λα θέξεη ην ζέκα ησλ επεηζνδίσλ ζηε

Φιψξηλα

πξνο

ζπδήηεζε,

θαζψο

θαη

ηεο

παξνπζίαζεο

271


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θνιαθεπηηθψλ γηα ηνλ θ. Γθξνχεθζθη ζρνιίσλ, πνπ απνδφζεθαλ θαη απηά ζηνλ θ. Ξέθεξ. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο, απαληψληαο ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δηάςεπζε, επηζήκαλε φηη εγείξεη θξίζηκα εξσηήκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο πεγήο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. «Μξνθαλψο, ε πεγή απηή δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο ηεο ΜΓΑΘ πνπ ζπλφδεπαλ ηνλ θ. Γθξνχεθζθη ζηηο ΐξπμέιιεο ή ν ίδηνο ν θ. Γθξνχεθζθη», θαηέιεμε ν θ. Ζνπκνπηζάθνο Ν Γθξνύεθζθη εγθαηαιείπεη ην επξσπατθό όξακα Ξη‟ φηη θαζεκεξηλά απνκαθξχλεηαη φπνηα πξννπηηθή ιχζεο γηα ην ζέκα

ηεο

νλνκαζίαο

ηεο

ΜΓΑΘ

θαηαιήγνπλ

ζην

ππνπξγείν

Βμσηεξηθψλ, κεηά ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο πνπ θζάλνπλ απφ ηα Ξθφπηα. Ξχκθσλα κε απηέο, ε θπβέξλεζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο πξνεηνηκάδεη δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, κε θεληξηθφ ζχλζεκα «Αελ καο ελδηαθέξεη ε Β.Β., καο ελδηαθέξεη ε εζληθή ηαπηφηεηα». Βηζη, ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ηειεπηαία, ζε απηή ηε θάζε, πξνζπάζεηα λα ιπζεί ην ζέκα, ε θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ επηιέγεη λα ζθιεξχλεη ηε ζηάζε ηεο, εκκέλνληαο ζηελ ηαθηηθή ηεο αδηαιιαμίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνισηηθνχ θιίκαηνο ζηελ θνηλή γλψκε. Οελ ίδηα ζηηγκή, ελέξγεηα κε ζεκεηνινγηθή ζεκαζία ζεσξεί ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Θεμηθνχ λα άξεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο νλνκαζίαο «Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο» θαη λα ρξεζηκνπνηεί εθ‟ εμήο, ηφζν ζηηο δηκεξείο φζν θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο κε ηε γεηηνληθή ρψξα ηελ νλνκαζία «Μξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο». Δ ζρεηηθή απφθαζε θνηλνπνηήζεθε θαη, φπσο έγηλε γλσζηφ, πξνεγήζεθε ζπλελλφεζε ηνπ πθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θ. Γηάλλε ΐαιελάθε κε ηνλ Θεμηθαλφ νκφινγφ ηνπ, Ρνπάλ Θαλνπέι Γθφκεο Ννκπιέδν. Ον Θεμηθφ είρε

272


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλαγλσξίζεη ηε ζπληαγκαηηθή νλνκαζία ηεο ΜΓΑΘ ηνλ Λθηψβξην ηνπ 2001, κε θνηλφ αλαθνηλσζέλ ησλ κνλίκσλ αληηπξνζψπσλ ησλ δχν ρσξψλ ζηα Δλσκέλα Βζλε. Δ

απφθαζε

έγηλε

δεθηή

απφ

ην

ππνπξγείν

Βμσηεξηθψλ

κε

ηθαλνπνίεζε, ε νπνία φκσο δηαηππψζεθε ζε ρακεινχο ηφλνπο. Λπσο αλέθεξαλ δηπισκαηηθέο πεγέο, ζε επίπεδν εληππψζεσλ κπνξεί λα έρεη θάπνηα αμία ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε, σζηφζν, επί ηεο νπζίαο δελ πξφθεηηαη λα επηδξάζεη ζηηο εμειίμεηο θαη εηδηθά ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα

ην

ζέκα

ηεο

νλνκαζίαο.

Αελ

απνθιείεηαη,

πάλησο,

λα

αθνινπζήζεη άξζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζπληαγκαηηθήο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ θαη απφ άιιεο ρψξεο. Βλ ησ κεηαμχ, κεηά ηελ ελφριεζε ηνπ ΙΏΟΛ γηα παξαπνίεζε ησλ ιερζέλησλ ηνπ γ.γ. ηεο Ξπκκαρίαο ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνπέθζθη, ζηηο ΐξπμέιιεο, θαη δεχηεξν

αλάινγν

θξνχζκα

ζεκεηψζεθε

πξνρζέο.

Ξηα

εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία ησλ Ξθνπίσλ, χζηεξα απφ ζπλάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, Ώληφλην Θηιφζνζθη κε ηνλ Νψζν νκφινγφ ηνπ Ξεξγθέη Ηαβξφθ, αλαθέξζεθε φηη ν θ. Ηαβξφθ δήισζε πσο ε Θφζρα δελ πξφθεηηαη λα άξεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ. Μεγέο ηεο ξσζηθήο πξεζβείαο ζηελ Ώζήλα έζπεπζαλ λα δηεπθξηλίζνπλ φηη ε Θφζρα, εθφζνλ ππάξμεη ζπκθσλία ζε λέα νλνκαζία, ζα ηελ πηνζεηήζεη. Μαξάιιεια, αλαθνίλσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπλάληεζεο Ηαβξφθ - Θηιφζνζθη εθδφζεθε θαη απφ ην

ππνπξγείν

Βμσηεξηθψλ

ηεο

Νσζίαο,

θαζψο

ζηα

Ξθφπηα

κεηαδηδφηαλ φηη δελ ππήξμε ξσζηθή αληίδξαζε νχηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Ζνζφβνπ απφ ηα Ξθφπηα. Μαξάιιεια κε φια απηά, ζηα Ξθφπηα ε δεκνζηνγξαθηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ πξνρζεζηλή ζπλάληεζε πξνέδξνπ θαη πξσζππνπξγνχ γηα ηε λέα πξφηαζε Ιίκηηο, ζπκππθλψλεηαη ζηε θξάζε «αθφκα θη φηαλ ζπκθσλνχλ, δηαθσλνχλ». Λπσο αλαθέξεηαη, αλ θαη νη δχν

273


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

έρνπλ εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπο ζηε λέα πξφηαζε, δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή δηαηχπσζε ησλ ζέζεψλ ηνπο. Δκθύιηνο θνξπθήο ζηα Πθόπηα Aπνκαθξύλεηαη ε ιύζε Δ

δηαθεκηζηηθή

εθζηξαηεία

κε

θεληξηθφ

ζχλζεκα

«Αελ

καο

ελδηαθέξεη ε Β.Β., καο ελδηαθέξεη ε εζληθή ηαπηφηεηα», πνπ αξρίδεη ε θπβέξλεζε Γθξνχεθζθη ζηα Ξθφπηα, εξκελεχεηαη απφ ηελ Ώζήλα σο ζαθήο έλδεημε φηη απνκαθξχλεηαη ε φπνηα πξννπηηθή επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο ηεο γεηηνληθήο δεκνθξαηίαο. Ώιισζηε, ζην εζσηεξηθφ ηεο ΜΓΑΘ καίλεηαη ν εκθχιηνο θνξπθήο κεηαμχ ηνπ πξνέδξνπ Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη, ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ζπγθξνχνληαη νπζηαζηηθά δχν δηαθνξεηηθέο ζρνιέο πνιηηηθήο ζθέςεο.

Βεληέηα θνξπθήο ζηα Πθόπηα Γελ αληαιιάζζνπλ νύηε θαιεκέξα Λη δχν άλδξεο δελ αληαιιάζζνπλ νχηε θαιεκέξα. Λ Γθξνχεθζθη δελ αλαγλσξίδεη

ηνλ

Οζεξβέλθνθζθη

σο

πξφεδξν.

Ππνζηεξίδεη

φηη

εμειέγε δηά λνζείαο θαη αξλείηαη λα ηνλ πξνζθσλήζεη κε ην αμίσκά ηνπ,

ελψ

γηα

ηνλ

Οζεξβέλθνθζθη,

φπσο

αλαθέξνπλ

πεγέο

πξνζθείκελεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ν πξσζππνπξγφο είλαη έλαο «άμεζηνο», «γξαθηθφο» θαη επηθίλδπλνο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο εγεηίζθνο. Λ πφιεκνο καίλεηαη αλνηρηά πιένλ θαη κε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο θπβέξλεζεο θαη πξνεδξίαο (!) θαη ε νξηζηηθή κάρε αλακέλεηαη λα δνζεί ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, πνπ πάλησο δελ πξνβιέπνληαη άκεζα. Λ Γθξνχεθζθη πέηαμε πξνζθάησο ην γάληη ζηνλ Οζεξβέλθνθζθη, θαιψληαο ηνλ λα θαηέιζεη εθ λένπ σο ππνςήθηνο ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηελ άλνημε ηνπ 2009, φπνπ, κάιηζηα πξνέβιεςε φηη ν δηθφο ηνπ εθιεθηφο ζα ηνλ ζπληξίςεη. Λκσο

274


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εθείλνο έρεη επηιέμεη λα επηζηξέςεη ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή θαη εξγάδεηαη κε νξίδνληα ηηο επφκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο. Θέρξη ηφηε πηζηεχεη φηη ν Γθξνχεθζθη ζα έρεη θζαξεί θαη ν ίδηνο, εγνχκελνο ηνπ θφκκαηνο

ηεο

«Ξνζηαιδεκνθξαηηθήο

Βλσζεο

Θαθεδνλίαο»

θαη

ζπζπεηξψλνληαο ηνλ θφζκν ηεο δηαλφεζεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ αλαξσηηνχληαη «πνχ πάκε;», ζα ηνλ ληθήζεη. Βπί ηνπ παξφληνο ην ζθνξ είλαη ζπληξηπηηθφ ππέξ ηνπ Γθξνχεθζθη. Λ λεαξφο πξσζππνπξγφο ζάξσζε κε ην ιάβαξν ηνπ άθξαηνπ ιατθίζηηθνπ παηξησηηζκνχ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ηνπ πεξαζκέλνπ Ενπλίνπ –ην θφκκα ηνπ Οζεξβέλθνθζθη ζπλεηξίβε– θαη παληνδχλακνο πιένλ νηθνδνκεί

ην

δηθφ

ηνπ

θαζεζηψο,

κε

έληνλα

ραξαθηεξηζηηθά

«πνπηηληζκνχ», φπσο επηζεκαίλνπλ μέλνη παξαηεξεηέο ζηα Ξθφπηα.

Δπίζεζε Κηινζόζθη ελαληίνλ ηεο Διιάδαο Ξθνδξή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο εμαπέιπζε ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη, επηβεβαηψλνληαο κε ηηο δειψζεηο ηνπ ηε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ. «Μνηέ δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα αιιάμεη ε ηαπηφηεηα ηνπ καθεδνληθνχ ιανχ», αλέθεξε ν θ. Θηινζφζθη, κηιψληαο

ζε

Βπαλαζηαηηθνχ

εθδήισζε Ώγψλα».

γηα

ηελ

«Μέξαζαλ

«Δκέξα νη

ηνπ

επνρέο

Θαθεδνληθνχ

πνπ

κία

ρψξα

κπνξνχζε λα αιιάμεη ζε έλαλ άιιν ιαφ ηελ ηαπηφηεηα θαη ην φλνκά ηνπ. Ξήκεξα επηθξαηνχλ νη δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ

θαζελφο»,

πξφζζεζε,

ελψ

ηφληζε

φηη

«ην

καθεδνληθφ θξάηνο θαη νη πνιίηεο ηνπ ζα εξγαζηνχλ γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζή ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν». Βλ ησ κεηαμχ, κεηά ηελ αλαθνίλσζε, ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο, ησλ θπβεξλήζεσλ

ηνπ

Θεμηθνχ

θαη

ηνπ

Ζνλγθφ

φηη

αίξνπλ

ηελ

275


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλαγλψξηζε ηεο ΜΓΑΘ σο «Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο», ηα Ξθφπηα παλεγπξηθά

αλαθνίλσζαλ

ρζεο

φηη

ε

θπβέξλεζε

ηεο

Ελδίαο

απνθάζηζε λα θαηαρσξίζεη ζην δηπισκαηηθφ πξσηφθνιιν ηεο ρψξαο ηελ πξεζβεία ηεο ΜΓΑΘ, πνπ άλνημε πξφζθαηα ζην Ιέν Αειρί, σο πξεζβεία ηεο «Αεκνθξαηίαο ηεο Θαθεδνλίαο». Σζηφζν, πεγέο ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλαθέξνπλ φηη ε Ελδία απφ ην 2002 έρεη πηνζεηήζεη ηε ζπληαγκαηηθή νλνκαζία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο. Ον ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ απαζρφιεζε θαη ηε ΐνπιή, έπεηηα απφ εξψηεζε πνπ θαηέζεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ κεζνιαβεηή Θάζηνπ Ιίκηηο, ν βνπιεπηήο ηνπ ΗΏΛΞ, Ώζηέξηνο Ννληνχιεο. Λ πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, θ. Θεφδσξνο Ζαζζίκεο, αθνχ αλέθεξε φηη δελ νξίδεη ε θπβέξλεζε ηνλ δηαπξαγκαηεπηή, πξφζζεζε φηη «ππάξρνπλ δπλάκεηο πνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ έλα εξγαιείν απνζηαζεξνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή». «Δ θπβέξλεζε έρεη ελεκεξψζεη θίινπο θαη ζπκκάρνπο γηα ηηο ζέζεηο ηεο θαη θηλείηαη κε βάζε ηε ινγηθή ησλ θφθθηλσλ γξακκψλ. Φπζηθά, βξφκηθα παηρλίδηα ππάξρνπλ θαη ηα μέξνπκε», θαηέιεμε ν θ. Ζαζζίκεο. Ξηα Ξθφπηα ηηο πξνζερείο εκέξεο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί λέα ζπλάληεζε κεηαμχ πξνέδξνπ θαη πξσζππνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε ζέζε πνπ ζα πηνζεηεζεί, ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο. Κε ηθαλνπνηεηηθή ε πξόηαζε Λίκηηο Δ πξφηαζε Ιίκηηο «σο έρεη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε κηα ζεηξά ζεκείσλ πνπ είλαη είηε απνξξηπηέα, είηε πξνβιεκαηηθά, είηε αζαθή. Θφλν κε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο θαη δηνξζψζεηο ην θείκελν απηφ

κπνξεί

λα

απνηειέζεη

βάζε

γηα

ηελ

επίηεπμε

ιχζεο»,

ππνγξάκκηζε ρζεο ε θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε. Θηιψληαο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βμσηεξηθψλ Ππνζέζεσλ ηεο ΐνπιήο γηα

276


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηηο εμειίμεηο ζην Ξθνπηαλφ, ε επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο ππνγξάκκηζε φηη «ε ζέζε καο είλαη ζηαζεξή: Ξχλζεηε νλνκαζία κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ έλαληη φισλ» θαη ζπκπιήξσζε φηη «νχηε βξαδππνξεί, νχηε θαη βηάδεηαη ε Βιιάδα». Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηφληζε, πάλησο, φηη ε θαηάζηαζε πνπ ηείλεη λα δηακνξθσζεί ζηα Ξθφπηα δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ξην πιαίζην απηφ, εγθάιεζε ηα Ξθφπηα γηα θαιιηέξγεηα εζληθηζκνχ ηνπ 19νπ αηψλα, κε ζηφρν λα δαηκνλνπνηεζεί ε Βιιάδα ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο ηεο γείηνλνο, ελψ παξάιιεια έθαλε ιφγν γηα αζάθεηα, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη αιιεινζπγθξνπφκελα κελχκαηα πνπ εθπέκπεη ε εγεζία ηεο ΜΓΑΘ. «Βγείξνληαη ζνβαξά εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δεζκεπηηθφηεηα ηεο άιιεο πιεπξάο», είπε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, αλαθέξνληαο φηη ε εθπξνζψπεζή ηεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γίλεηαη πιένλ απφ έλα δπαδηθφ ζρήκα, κε έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πξνέδξνπ θαη έλαλ δεχηεξν ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ΜΓΑΘ. Ζιεζείζα δε, απφ ην ζχλνιν ηεο αληηπνιίηεπζεο, λα ζρνιηάζεη ην θείκελν-επηζηνιή ηεο πξέζβεσο ησλ ΔΜΏ ζηα Ξθφπηα, πνπ δηέξξεπζε πξφζθαηα ζηνλ Οχπν, ε θ. Θπαθνγηάλλε επηρείξεζε λα θξαηήζεη ρακεινχο ηφλνπο. Βθαλε ιφγν γηα «ζπλεζηζκέλε δηεζλή πξαθηηθή», πεξηγξάθνληαο ηηο πξνζπάζεηεο πξέζβεσλ κεγάισλ θαη κηθξψλ ρσξψλ «λα θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ», πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα. Γηα λα ζπλερίζεη: «Ξήκεξα αλαθαιχςακε φηη ν ΛΔΒ επεξεάδεηαη απφ ηηο Δλσκέλεο Μνιηηείεο; Αελ πξέπεη λα εθπιήζζεηαη ε ΐνπιή». Δ αληηπνιίηεπζε, σζηφζν, δελ έθξηλε ηθαλνπνηεηηθή ηε ζέζε ηεο θ. Θπαθνγηάλλε. «Ον ΜΏΞΛΖ δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα δεηήζεη εμεγήζεηο απφ ηνλ Ώκεξηθαλφ εηδηθφ δηακεζνιαβεηή» επηζήκαλε ν θ. Ώ. Ηνβέξδνο. «Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ αλαγλψξηζε φηη νη ΔΜΏ παξεκβαίλνπλ ζηνλ ΛΔΒ, αιιά δελ είπε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε

277


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αληηδξά απέλαληη ζε απηέο ηηο παξεκβάζεηο», ζεκείσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Ζ. Ώιπζζαλδξάθεο (ΖΖΒ). «Βπεζαλ νη κάζθεο. Λ δηαηηεηήο είλαη “ζηεκέλνο” θαη εμππεξεηεί ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα», ζρνιίαζε ν θ. Ζ. ΐειφπνπινο (ΗΏΛΞ). Δκκνλή ζε ηαπηόηεηα - γιώζζα Αδηάιιαθηνη εθ λένπ νη δηαπξαγκαηεπηέο ηεο ΞΓΓΚ ζηε ρζεζηλή ζπλάληεζε κε ηνλ κεζνιαβεηή ηνπ ΝΖΔ Θε λέεο παξαηεξήζεηο απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηε

δηαζθάιηζε

ηεο

«καθεδνληθήο»

ηαπηφηεηαο

θαη

γιψζζαο,

ζπλερίζηεθε ζηε Ιέα Πφξθε, ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Ζάησ απφ ηελ πίεζε θαη ηεο Λπάζηγθηνλ, ε νπνία δηαηππψζεθε

κφιηο

πξνρζέο

δηά

ζηφκαηνο

ηνπ

πθππνπξγνχ

Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ, Ιηάληει Φξηλη, πνπ θάιεζε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο «λα εθκεηαιιεπζεί ηελ ηειεπηαία πξφηαζε Ιίκηηο», γηα λα θάλεη «θσηεηλφ ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ησλ παηδηψλ ηεο», νη δηαπξαγκαηεπηέο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Ιηηκηηξφθ θαη Θάξηηλ Μξφηνπγθεξ, ζπλαληήζεθαλ ρζεο ην απφγεπκα κε ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο. Ώκέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε, ν θ. Ιηηκηηξφθ δήισζε φηη «επαλαβεβαηψζακε ηηο ζέζεηο καο, κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ έζλνπο. Ξπδεηήζακε ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο», πξφζζεζε, ελψ αξλήζεθε λα απνθαιχςεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, επηθαινχκελνο ηελ θξηζηκφηεηα ηεο ζηηγκήο θαη ην αληηπαξαγσγηθφ κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο. Ώπαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε, αλέθεξε φηη είλαη πξφσξν λα πεη θαλείο εάλ ν Θάζηνπ Ιίκηηο πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί Ώζήλα θαη Ξθφπηα ζχληνκα, πξφζζεζε φκσο φηη ν εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο ζα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ειιεληθή πιεπξά. Οελ ίδηα ζηηγκή, έκπεηξνο δηπισκάηεο εθθξάδεη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα πξνρσξήζεη νπζηαζηηθά ζε απηή ηε θάζε ε δηαπξαγκάηεπζε, ηε ζηηγκή πνπ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θνηλή ζέζε απφ πιεπξάο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Ξθνπίσλ. Ώπηφ, 278


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

άιισζηε,

δήισζε

θαη

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ν

πξφεδξνο

ηεο

ΜΓΑΘ,

Θπξάλθν

Οζεξβελθφθζθη, ν νπνίνο ηάρζεθε εθ λένπ ππέξ ελφο «ινγηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο νλνκαζίαο, πνπ ζα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ΛΔΒ θαη ζα εγγπάηαη φηη ν ιαφο ηεο ΜΓΑΘ ζα είλαη «καθεδνληθφο» θαη ε γιψζζα «καθεδνληθή»». Μξφζζεζε φκσο φηη ε πξφηαζή ηνπ, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Ιίθνια Γθξνχεθζθη, δελ κπνξεί λα πηνζεηεζεί θαη θαηέιεμε ιέγνληαο φηη, σο εθ ηνχηνπ, απηή ηελ πεξίνδν ην κέιινλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ θ. Γθξνχεθζθη.

Ζ Αζήλα δεηεί από ηνλ Λίκηηο ζαθείο όξνπο δηαπξαγκάηεπζεο Οηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο πάλσ ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ αιιά θαη ηελ επηζήκαλζε φηη εάλ δελ μεθαζαξίζνπλ νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, φζνλ αθνξά ην πνηνο δηαπξαγκαηεχεηαη απφ πιεπξάο ΜΓΑΘ, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά πξφνδνο ζηε δηαπξαγκάηεπζε, κεηέθεξε ν Βιιελαο δηαπξαγκαηεπηήο, πξέζβεο Ώδακάληηνο ΐαζηιάθεο ζηνλ εηδηθφ κεζνιαβεηή Θάζηνπ Ιίκηηο, ζε ηειεθσληθή ηνπο επηθνηλσλία. Λ θ. ΐαζηιάθεο αλακέλεηαη λα κεηαβεί ζηε Ιέα Πφξθε εληφο ηνπ πξψηνπ

δεθαπελζεκέξνπ

ηνπ

Ινεκβξίνπ,

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπλαληεζεί κε ηνλ θ. Ιίκηηο. Οελ ίδηα ζηηγκή, ε θπβέξλεζε ησλ Ξθνπίσλ πξνρσξά ζε θαηαγγειία ηεο ρψξαο καο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα «έθξεμε εζληθηζκνχ θαη ζνβηληζκνχ», κε αθνξκή ηα ζπλζήκαηα πεξί ειιεληθφηεηαο ηεο Θαθεδνλίαο, πνπ αθνχζηεθαλ απφ εθέδξνπο ηεο Ηέζρεο Βιιήλσλ Ζαηαδξνκέσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε ζηξαηησηηθή παξέιαζε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ επέηεην ηεο 28εο Λθησβξίνπ. Λπσο δήισζε ρζεο ν πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Γφξαλ Μεηξφθ, «απηή ηε θνξά θαηαγξάςακε ην γεγνλφο θαη ην νπηηθφ πιηθφ κε ηε κεηάθξαζε ζα ην επηδψζνπκε ζηνπο δηεζλείο ζεζκνχο». Λ ππνπξγφο Ώκπλαο ηεο

279


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

γεηηνληθήο

ρψξαο,

αληαπνθξίζεθε

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Γφξαλ

ζηελ

Ζνληάλνθζθη,

πξφζθιεζε

ηνπ

δήισζε

Βιιελα

φηη

δελ

νκνιφγνπ

ηνπ,

Βπάγγεινπ Θετκαξάθε λα παξαζηεί ζηελ παξέιαζε, δηφηη ππήξραλ πιεξνθνξίεο γηα «αληηκαθεδνληθέο πξνθιήζεηο». Οα Ξθφπηα δελ πξνέβεζαλ ζε δηάβεκα πξνο ηελ επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ Ξπλδέζκνπ ηεο Βιιάδαο ζηα Ξθφπηα, πξέζβεηξα Ώιεμάλδξα Μαπαδνπνχινπ, δηφηη, φπσο αλέθεξε ν θ. Μεηξφθ, «δελ ππάξρεη ιφγνο

λα

αθνπζηνχλ

νη

ζέζεηο

θαη

ηα

ζρφιηά

ηεο».

Δ

θ.

Μαπαδνπνχινπ δήισζε φηη «ε εδψ θπβέξλεζε δελ ζέιεη ή δελ ηνικά λα αθνχζεη ηηο ειιεληθέο ζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα. Ώπηά δελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα Γεκνςήθηζκα πξνηείλεη ν Γθξνύεθζθη Ηχζε δηά δεκνςεθίζκαηνο αλαδεηά ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη ζηηο πηέζεηο πνπ αλακέλεη εληφο ησλ επφκελσλ 40 εκεξψλ γηα εμεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, θαη ηηο νπνίεο παξνκνίαζε κε «απηέο ηεο θφιαζεο», πεηψληαο, ηαπηφρξνλα, ζηελ Ώζήλα ην «κπαιάθη» ηεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο

Ιίκηηο.

Βηζη,

φπσο

δήισζε

ζε

εθδήισζε

γηα

ηε

ζπκπιήξσζε 100 εκεξψλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο ζηα Ξθφπηα, εάλ ε Βιιάδα απνδερζεί ηελ ηειεπηαία πξφηαζε Ιίκηηο, θάηη πνπ δελ ζεσξεί πηζαλφ, θαη εθφζνλ ηελ απνδερζεί θαη ε αληηπνιίηεπζε ηεο ΜΓΑΘ, ν ίδηνο ζα ηε ζέζεη ζε δεκνςήθηζκα. Ώπέθπγε φκσο λα δηεπθξηλίζεη εάλ ην απνηέιεζκα ελφο ηέηνηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζα ήηαλ δεζκεπηηθφ γηα ηελ θπβέξλεζή ηνπ. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, αλαθνίλσζε, θαηά ηε δηάξθεηα πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζεο ζηε ΐνπιή γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ηελ απφθαζή ηνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δηαπξαγκαηεπηή ηεο ρψξαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα, Ιίθνια Ιηηκηηξφθ, κε ηνλ ζχκβνπιν ηνπ θ. Γθξνχεθζθη, Θάξηηλ

280


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μξφηνπγθεξ, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνλ θ. Ιίκηηο, εθπξνζσπψληαο ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο. Λ θ. Οζεξβελθφθζθη δήισζε φηη έιαβε ηελ απφθαζε

γηα

λα

μεπεξαζηεί

«ε

αζηεία

θαηάζηαζε

ηεο

αληηπξνζψπεπζεο ηεο ρψξαο κε δχν εθπξνζψπνπο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη δελ ππάξρεη εληαία ζέζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο». Σζηφζν, αλαιπηέο ζηα Ξθφπηα εθηηκνχλ φηη πίζσ απφ ηελ ελέξγεηα απηή βξίζθεηαη ε πξφζεζε ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη λα δηαρσξίζεη πιήξσο ηε ζέζε ηνπ απφ ηηο επηινγέο ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη λα θαηαδείμεη φηη ν ηειεπηαίνο ζα είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ ηξνπή πνπ ζα πάξεη ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Λ θ. Γθξνχεθζθη επηρείξεζε λα εκθαλίζεη ηελ ειιεληθή πιεπξά σο ηελ

πιένλ

αδηάιιαθηε.

«Βίλαη

ιαλζαζκέλε

ε

άπνςε

πνπ

δηαηππψλεηαη απφ θάπνηνπο ζην εζσηεξηθφ φηη, αλ εκείο θάλνπκε θάπνηα ππνρψξεζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ηφηε, σο αληάιιαγκα, ε Βιιάδα

ζα

κπνξνχζε

λα

ππνρσξήζεη

ζηα

ζέκαηα

εζληθήο

ηαπηφηεηαο, γιψζζαο θαη ησλ δηαβαηεξίσλ», ηφληζε, ελψ πξφζζεζε φηη αλακέλεη ζχληνκα λέα πξφηαζε. Λέα έληαζε ζην εζσηεξηθό ηεο ΞΓΓΚ Ώληηδξάζεηο πξνθάιεζε ζηα Ξθφπηα ε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, λα παχζεη ηνλ δηαπξαγκαηεπηή ηεο ρψξαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα, Ιίθνια Ιηηκηηξφθ. Ζπβεξλεηηθά ζηειέρε ραξαθηήξηζαλ ηελ απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ «θαηαζηξνθηθή» γηα ηε ζέζε ηεο ΜΓΑΘ ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία θαη «ελέξγεηα πνπ εμππεξεηεί ηελ ηαθηηθή ηεο Ώζήλαο». Αελ είλαη βέβαην φηη απφ ηελ θπβέξλεζε ζα ππνζηεξηρζεί σο λένο δηαπξαγκαηεπηήο

ν

ζχκβνπινο

ηνπ

πξσζππνπξγνχ,

Θάξηηλ

Μξφηνπγθεξ, ν νπνίνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζπκκεηείρε ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνλ θ. Ιίκηηο.

281


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μαξάιιεια, ππθλψλνπλ νη εθηηκήζεηο φηη ν θ. Οζεξβελθφθζθη πξνρψξεζε

ζηελ

παχζε

ηνπ

θ.

Ιηηκηηξφθ,

δηφηη

ζέιεη

λα

απνζηαζηνπνηεζεί πιήξσο απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξσζππνπξγνχ ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Ώιισζηε, ν ίδηνο ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ αλέθεξε, κηιψληαο πξνρζέο ζηε ΐνπιή, φηη δελ κπνξεί λα ιχζεη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ θ. Γθξνχεθζθη, ελψ ν πξσζππνπξγφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο επηινγέο ηνπ ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνέδξνπ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο. Ξηελ ίδηα ζπδήηεζε, πνπ έθιεηζε κε ηελ πηνζέηεζε ςεθίζκαηνο, πνπ θαιεί ζε εζληθή ελφηεηα θαη εληαία ζηξαηεγηθή γηα ην φλνκα, ν θ. Γθξνχεθζθη απνδνθίκαζε εκκέζσο ηηο θαηά θαηξνχο αλαθνξέο ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη, ραξαθηεξίδνληαο «αθειή» ηε ζέζε φηη εάλ ιπζεί ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο, ηα ππφινηπα ζέκαηα κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ θαιχηεξα κεηά ηελ έληαμε ζε Β.Β. θαη ΙΏΟΛ. Λ

ίδηνο

ν

θ.

απνγνήηεπζή

Ιηηκηηξφθ, ηνπ

γηα

ζε ηελ

δειψζεηο

ηνπ

δελ

απνκάθξπλζή

έθξπςε

ηνπ

απφ

ηελ ηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο. «Αελ κπνξψ παξά λα εθθξάζσ ηε δηαθσλία κνπ κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ζην φλνκα ηεο ελφηεηαο αλαθαιείηαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ν άλζξσπνο πνπ δεκφζηα απεχζπλε έθθιεζε γηα εληαία, κε θνκκαηηθνπνηεκέλε εζληθή ζηάζε θαη εξγάζηεθε γη' απηήλ. Λ ρξφλνο ζα δείμεη εάλ ε απφθαζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ελφηεηαο ή ζα παγηψζεη ηηο δηαθνξέο», δήισζε. Οελ ίδηα ζηηγκή, ν πξέζβεο ησλ ΔΜΏ ζηα Ξθφπηα, Φίιηπ Νίθεξ, επηβεβαίσζε νπζηαζηηθά ηελ πξφζεζε ηεο Λπάζηγθηνλ λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ιχζεο ζχληνκα. «Θα ζπλερίζνπκε λα ππνζηεξίδνπκε ηε δηαδηθαζία κε ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα πξνο ηηο καθεδνληθέο αξρέο - ν ζπλάδειθφο κνπ ζηελ Ώζήλα ζα θάλεη ην ίδην φζνλ

αθνξά

ηελ

ειιεληθή

εγεζία»,

αλέθεξε

ραξαθηεξηζηηθά.

Μξφζζεζε φηη «ε ιχζε ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηηο δχν ρψξεο» θαη

282


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

επαλέιαβε φηη νη ΔΜΏ ζέινπλ λα δνπλ ηελ ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ, θαζψο πιεξνί ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηε Ξπκκαρία Ζ ειιεληθή απάληεζε ζε Λίκηηο Ξηηο αξρέο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο αλακέλεηαη λα κεηαβεί ζηε Ιέα Πφξθε ν Βιιελαο δηαπξαγκαηεπηήο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ, πξέζβεο Ώδακάληηνο ΐαζηιάθεο, πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ εηδηθφ κεζνιαβεηή, Θάζηνπ Ιίκηηο, ηελ απάληεζε ηεο Ώζήλαο ζηελ ηειεπηαία ηνπ πξφηαζε. Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ,

Γηψξγνο

απνθάζεψλ

ηνπ

Ζνπκνπηζάθνο,

Ξπκβνπιίνπ

δήισζε

Ώζθαιείαο,

φηη,

βάζεη

ησλ

αληηθείκελν

ηεο

δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο. Βλ ησ κεηαμχ, ζηα Ξθφπηα, ζπλερίδεηαη ε δηακάρε πάλσ ζηελ απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη λα απνκαθξχλεη ηνλ δηαπξαγκαηεπηή Ιίθνια Ιηηκηηξφθ. Λ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ,

Ώληφλην

Θηινζφζθη,

ραξαθηήξηζε

ηελ

απφθαζε

«βιαπηηθή θαη ακθηιεγφκελε γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο», πξνζζέηνληαο φηη έγηλε ζε κηα θξίζηκε θάζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Λ θ.

Θηινζφζθη

αληηηάρζεθε

επίζεο

ζηελ

έθθιεζε

ηνπ

θ.

Οζεξβελθφθζθη λα εγθαηαιείςεη ε θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ ηε ζέζε πεξί δηπιήο νλνκαζίαο. Βίπε κάιηζηα ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ησλ Ξθνπίσλ, φηη «θαη ζηελ Βιιάδα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ζέζε ηνπο πεξί erga omnes δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, φκσο θαλείο δελ βγαίλεη λα πεη φηη κε ηε ζέζε απηή κπνξεί λα εκπνδηζηνχλ ή λα ζηακαηήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο». «Ώπηή είλαη ε άπνςε ηνπ θ. Θηινζφζθη,

φρη

ε

άπνςε

ηεο

Ώζήλαο»,

ζρνιίαζε

πεγή

ηνπ

ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Λ πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ κε θάζε λέα ηνπ ηνπνζέηεζε απνκαθξχλεηαη δηαξθψο απφ ηηο επηινγέο ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε φηη επηζπκεί λα δηαρσξίζεη απφιπηα ηε

283


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζέζε ηνπ απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ηειεπηαίνπ. Βηζη, ρζεο, απφ ην Γάγθξεκπ, πήξε απνζηάζεηο θαη απφ ηελ άπνςε φηη ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο είλαη δηκεξέο θαη αθνξά ηηο δχν ρψξεο. «Δ δηαθνξά κε ηελ Βιιάδα δελ είλαη πιένλ δηκεξέο δήηεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη εμειηρζεί ζε εκπφδην γηα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζην ΙΏΟΛ θαη ηελ Β.Β.», δήισζε. Βπαλέιαβε φηη ε ΜΓΑΘ είλαη έηνηκε γηα δίθαην ζπκβηβαζκφ, πξνζζέηνληαο φηη αλάινγε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα επηδείμεη θαη ε Βιιάδα ζηε δηαπξαγκάηεπζε. Αήισζε

επίζεο,

πξνθαλψο ζε ζρέζε κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εθινγή ηνπ λένπ πξνέδξνπ ησλ Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ, φηη γηα ηε ρψξα ηνπ νη ΔΜΏ παξακέλνπλ ζηξαηεγηθφο εηαίξνο θαη ζχκκαρνο, πξνζζέηνληαο

φηη

αλακέλεη

ε

Λπάζηγθηνλ

λα

ζπλερίζεη

λα

ππνζηεξίδεη Πηε Σάγε πξνζέθπγε ε ΞΓΓΚ Δγθαιεί ηελ Αζήλα όηη κε ην βέην πνπ άζθεζε ζην ΛΑΡΝ παξαβίαζε ηελ Δλδηάκεζε Ππκθσλία Ξε

κηα

θίλεζε

πνπ

ππνλνκεχεη

επζέσο

ηηο

πξνζπάζεηεο

ηνπ

απεζηαικέλνπ ηνπ ΛΔΒ Θάζηνπ Ιίκηηο λα επηηεπρζεί ζπκθσλία ζην δήηεκα

ηνπ

νλφκαηνο

ησλ

Ξθνπίσλ

πξνρψξεζε

αηθληδίσο

ε

θπβέξλεζε ηεο γείηνλνο, πξνζθεχγνληαο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο

θαηά

ηεο

Βιιάδαο

θαη

θαηεγνξψληαο

ηελ

Ώζήλα

γηα

παξαβίαζε ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο. Δ αληίδξαζε ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ ήηαλ άκεζε. Θε αλαθνίλσζή ηνπ ν εθπξφζσπνο ηνπ ΠΜΒΚ θ. Γ. Ζνπκνπηζάθνο θαηήγγεηιε ηελ θπβέξλεζε ηνπ θ. Γθξνχεθζθη

φηη

επηβεβαηψλεη

«γηα

κηα

αθφκα

θνξά

πσο

δελ

ελδηαθέξεηαη γηα ηαρεία επίιπζε ηεο δηαθνξάο» θαη γλσζηνπνίεζε φηη ε Βιιάδα ζα είλαη παξνχζα ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην «κε ηελ απηνπεπνίζεζε

θαη

ηελ

απνθαζηζηηθφηεηα

πνπ

ηεο

δίλνπλ

ε

πιεξφηεηα, ε ζαθήλεηα θαη ε νπζία ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο».

284


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ απξνζδφθεηε θίλεζε ηεο θπβέξλεζεο Γθξνχεθζθη πξνθάιεζε, φκσο, αληηδξάζεηο θαη ζηελ ΜΓΑΘ, θαζψο εξκελεχζεθε σο θίλεζε ζθνπηκφηεηαο ελ φςεη ησλ εθινγψλ ηεο εξρφκελεο άλνημεο, νπφηε ν ζεκεξηλφο πξσζππνπξγφο ζα αλακεηξεζεί κε ηνλ θ. Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη.

Ώκεραλία

άιισζηε

δηαθαηείρε

θαη

ηε

ζρεηηθή

αλαθνίλσζε ηνπ Ξθνπηαλνχ ΠΜΒΚ θ. Ώληφλην Θηινζφζθη ν νπνίνο δήισζε φηη ε θπβέξλεζή ηνπ «ζθέθζεθε πνιχ πξνηνχ δξνκνινγήζεη ηε δηαδηθαζία απηή» πιελ φκσο δελ είδε άιιν δξφκν γηα ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο ρψξαο ηνπ. ΐάζεη ηεο ίδηαο αλαθνίλσζεο «ε πξνζθπγή έγηλε γηαηί ε Βιιάδα κε ην βέην πνπ θαηέζεζε ζηε Ξχλνδν Ζνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ ζην ΐνπθνπξέζηη παξαβίαζε ην άξζξν 11 ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο ηνπ 1995 πνπ πξνβιέπεη νηη ε ειιεληθή πιεπξά δελ πξέπεη λα θέξεη αληηξξήζεηο γηα ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ ή θαη ζε άιινπο δηεζλείο νξαληζκνχο». Ώπαληψληαο ν θ. Γ. Ζνπκνπηζάθνο αθνχ ραξαθηήξηζε σο απηνλφεηε ηε βνχιεζε ηεο Ώζήλαο λα είλαη παξνχζα ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην θαηήγγεηιε ηελ θπβέξλεζε Γθξνχεθζθη φηη «απνθξχπηεη πσο ε ίδηα ε ΜΓΑΘ

έρεη

θαηάθσξα

παξαβηάζεη

ζεηξά

ζεκειησδψλ

άξζξσλ-

ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ απηήλ ηε Ξπκθσλία θαη ηε ζεκειηψδε αξρή ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο». Ζαη κε ην δεδνκέλν απηφ άθεζε ζαθψο λα ελλνεζεί φηη ηηο παξαβηάζεηο απηέο ζα ηηο επηθαιεζηεί ιεπηνκεξψο ε Ώζήλα ζην Αηθαζηήξην. Ξεκεηψλεηαη φηη ζθιεξή -έλαληη ηνπ θ. Γθξνπέθζθη- ππήξμε ε αληίδξαζε θαη ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη πνπ δήισζε: «Θε ηελ ελέξγεηα απηή θαζψο θαη κε ηε κέρξη ζήκεξα ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε δηαδηθαζία γηα ηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ εθθξεκφηεηα ηεο νλνκαζίαο κε ηελ Βιιάδα ν θ. Γθξνχεθζθη θαη ε θπβέξλεζή ηνπ αλαιακβάλνπλ νξηζηηθά φιε ηελ επζχλε γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζηελ εθθξεκφηεηα, θαζψο θαη γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο δηαδηθαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ

285


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ελζσκάησζε ζηελ Β.Β. θαη ην ΙΏΟΛ». Θε ηελ θίλεζή ηνπ απηή, εθηηκνχλ δηπισκαηηθέο πεγέο ζηα Ξθφπηα, ν θ. Γθξνχεθζθη επηρεηξεί αθελφο

λα

αληηζηαζεί

ζηηο

πηέζεηο

πνπ

ηνπ

αζθνχληαη

απφ

Ώκεξηθαλνχο θαη Βπξσπαίνπο γηα λα εγθαηαιέηςεη ηελ αδηάιιαθηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαη αθεηέξνπ λα ελδπλακψζεη ην εζληθηζηηθφ θιίκα ζηνλ ζιαβνκαθεδνληθφ πιεζπζκφ πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη πςειή δεκνθηιία ελ φςεη ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Ον πεξηβάιινλ ηεο θ. Ιηφξαο Θπαθνγηάλλεο, ηέινο, απαληψληαο ζηελ θξηηηθή ηνπ θ. Ώλδ. Ηνβέξδνπ φηη ε Ώζήλα πηάζηεθε απξνεηνίκαζηε «ελεκέξσζε» ηνλ ηνκεάξρε ηνπ ΜΏΞΛΖ φηη γλψξηδε πνιχ λσξίηεξα απφ ηνλ ίδην ηελ θίλεζε ησλ Ξθνπίσλ θαη φηη χζηεξα απφ ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ ην πξσί ρζεο αλέκελε ην λνκηθφ θείκελν ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ην απφγεπκα ε επίζεκε αληίδξαζε.

Πηηο θαιέλδεο ιόγσ Σάγεο ε δηαπξαγκάηεπζε κε ΞΓΓΚ γηα ην όλνκα Ξηνλ αέξα βξίζθεηαη πιένλ θάζε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλήο ζπκθσλίαο γηα ηελ νλνκαζία ησλ Ξθνπίσλ, κεηά ηελ αηθλίδηα επηινγή ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ΜΓΑΘ λα πξνζθχγεη θαηά ηεο Βιιάδνο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ρψξα καο παξαβίαζε ηελ ελδηάκεζε ζπκθσλία ηνπ 1995, εγείξνληαο βέην ζην ΙΏΟΛ. Λ εηδηθφο απεζηαικέλνο ζηνλ ΛΔΒ θ. Θάζηνπ Ιίκηηο αξθέζηεθε ρζεο ζην ζρφιην φηη ε ζθνπηαλή πιεπξά ηνλ δηαβεβαίσζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε δελ αλαηξεί ηε βνχιεζε ηεο ΜΓΑΘ λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο ιχζεο. Σζηφζν, ηφζν ζηελ Ώζήλα φζν θαη ζηα Ξθφπηα ην θιίκα πνπ ππξνδφηεζε ε πξνζθπγή Γθξνχεθζθη

θάζε

άιιν

παξά

επνίσλν

είλαη

γηα

πεξαηηέξσ

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δελ ήηαλ ιίγνη νη δηπισκάηεο πνπ εθηηκνχζαλ φηη κέρξη λα εθδηθαζζεί ε πξνζθπγή Γθξνχεθζθη επί ηεο νπζίαο παγψλεη θάζε άιιε εμέιημε.

286


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ εδξάδεηαη ζηελ πξφβιεςε ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο φηη ε γεηηνληθή ρψξα κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο κε ηελ πξνζσξηλή ηεο νλνκαζία. Δ ΜΓΑΘ ππνζηεξίδεη επνκέλσο φηη ην «βέην» ζην ΙΏΟΛ -πνπ ηππηθψο, πάλησο, δελ αζθήζεθε-

παξαβηάδεη

ηε

ζπκθσλία.Οε

δηαθσλία

ηνπ

κε

ηελ

απφθαζε Γθξνχεθζθη επαλέθεξε ρζεο ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, ν νπνίνο εμέθξαζε ακθηβνιίεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξνζθπγήο ζηε Ράγε θαη ηφληζε φηη «ε θπβέξλεζε δηάιεμε έλα δξφκν, ν νπνίνο είλαη ακθίβνινο θαη ελέρεη θηλδχλνπο, ν νπνίνο πην πνιχ καο απνκαθξχλεη παξά καο θέξλεη θνληά ζηελ Β.Β. θαη ην ΙΏΟΛ». Αξραίν θιένο θαη λέα πξνβιήκαηα ζηα Πθόπηα Οα αληίγξαθα ησλ θιαζηθψλ αγαικάησλ, ζηελ είζνδν θπβεξλεηηθνχ θηηξίνπ ζηα Ξθφπηα, κνηάδνπλ λα κελ πξνζειθχνπλ ην βιέκκα ησλ πνιηηψλ ηεο ΜΓΑΘ. Λη πνιίηεο θαίλνληαη λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ ηεο. Βλα κέιινλ πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Ξθνπίσλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.

Δ

πξνζπάζεηα

θαζίζηαηαη

δπζρεξέζηεξε,

θαζψο

δηπισκάηεο εθηηκνχλ φηη ε επηινγή ηνπ πξσζππνπξγνχ Ιίθνια Γθξνχεθζθη λα πξνζθχγεη θαηά ηεο Βιιάδαο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο λαξθνζεηεί ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο γηα ην φλνκα. Μαξάιιεια, αλαδσππξψλεη εληάζεηο θαη ζην εζσηεξηθφ

ηεο

γείηνλνο.

Λ

πξφεδξνο

ηνπ

θξάηνπο

Θπξάλθν

Οζεξβελθφθζθη επηζήκαλε φηη «ε θπβέξλεζε δηάιεμε έλα δξφκν πνπ πην πνιχ καο απνκαθξχλεη παξά καο θέξλεη θνληά ζηελ Β.Β. θαη ην ΙΏΟΛ». Ρν θείκελν ησλ Πθνπίσλ πξνο ηε Σάγε Οελ «πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Βλδηάκεζε Ξπκθσλία θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο άζθεζεο ησλ

287


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δηθαησκάησλ ηεο σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, πνπ δξα ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο

νξγαληζκνχο»,

επηθαιείηαη

ε

ΜΓΑΘ

ζην

θείκελν

ηεο

πξνζθπγήο ηεο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο. Ξην θείκελν παξαηίζεηαη ην άξζξν 11 ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε ρψξα καο δελ ζα εκπνδίζεη ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζε δηεζλείο, πνιπκεξείο ή πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο ππφ

ηελ

πξνζσξηλή

νλνκαζία.

Θε

βάζε

απηφ,

ηα

Ξθφπηα

ραξαθηεξίδνπλ ην ειιεληθφ βέην ζηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ «θαηάθσξε

παξαβίαζε

ηεο

Βλδηάκεζεο

Ξπκθσλίαο».

Ξηελ

πξνζθπγή αλαθέξεηαη επίζεο φηη «ην αληηθείκελν ηεο δηακάρεο δελ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε εμαίξεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαζηεξίνπ γηα ην ζέκα απηφ, δελ ηζρχεη». Ώθνχ παξαηίζεηαη ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο δηακάρεο γηα ηελ νλνκαζία, αλαθέξεηαη φηη «ην πξνζθεχγνλ κέξνο εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ πνπ ην πιαίζην ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο δελ νδήγεζε ζε επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Σζηφζν, νχηε απηή ε απνηπρία νχηε ε ζπλερηδφκελε δηαθνξά γηα ην φλνκα είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο

δηαδηθαζίαο.

Βπαλαβεβαηψλνπκε

ηε

δέζκεπζε

λα

ζπλερίζνπκε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηα Δλσκέλα Βζλε, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο». Ώθνινχζσο, επηζεκαίλεηαη φηη απφ ειιεληθήο πιεπξάο «θαηέζηε ζαθέο κε πξάμεηο θαη δειψζεηο φηη ν κνλαδηθφο ιφγνο ελαληίσζεο ζηελ έληαμε ηνπ πξνζθεχγνληνο κέξνπο ζην ΙΏΟΛ ήηαλ ε δηαθνξά ζην ζέκα ηεο ζπληαγκαηηθήο νλνκαζίαο». Ώλαθέξεηαη δε φηη ε ρψξα καο δελ εκπφδηζε ζην παξειζφλ ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζε δηεζλείο θαη πνιπκεξείο νξγαληζκνχο ζην παξειζφλ. Ζαηφπηλ ηνχησλ, ην θείκελν ηεο πξνζθπγήο θαηαιήγεη κε δχν αηηήκαηα: λα απνθαζίζεη ην Αηθαζηήξην φηη ε Βιιάδα, κέζσ ησλ

288


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη εθπξνζψπσλ παξαβίαζε ην άξζξν 11 ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο θαη λα δηαηάμεη ηε ρψξα καο λα ζπκκνξθσζεί άκεζα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ, απέρνληαο απφ νπνηαδήπνηε, άκεζε ή έκκεζε, παξεκπφδηζε έληαμεο ηεο ΜΓΑΘ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο.

Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο, επηζήκαλε

ζε

δειψζεηο

ηνπ

φηη

νη

δχν

δηαδηθαζίεο

–ε

δηαπξαγκάηεπζε θαη ε πξνζθπγή ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην– είλαη ρσξηζηέο. Μξφζζεζε, σζηφζν, φηη ζα θαλεί ζηελ πνξεία εάλ ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία επεξεάζεη σο πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηε δηαπξαγκάηεπζε. Ώλαθεξφκελνο ζηελ ππφ ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο δηαπξαγκάηεπζε, ηφληζε φηη «γηα ηελ Βιιάδα ε δηαπξαγκάηεπζε ζπλερίδεηαη. ΐεβαίσο, ε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε ηδηφηππε αλαζηνιή, απφ ην γεγνλφο φηη ηα Ξθφπηα δελ έρνπλ θαζνξίζεη δηαπξαγκαηεπηή. Βδψ θαη κήλεο, είηε έρνπλ πεξηζζφηεξνπο δηαπξαγκαηεπηέο απφ φζνπο ρξεηάδεηαη, είηε δελ έρνπλ θαλέλαλ». Ν Γθξνύεθζθη επειπηζηεί ζηελ... θαηαλόεζε ηεο Δ.Δ. Βπαλήιζε ζηηο πξνθιεηηθέο δειψζεηο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ν πξσζππνπξγφο

ηεο

ΜΓΑΘ,

Ιίθνια

Γθξνχεθζθη,

ν

νπνίνο

ζε

ζπλέληεπμε ζηελ ηηαιηθή ηειεφξαζε δήισζε φηη είλαη ζέκα ρξφλνπ κέρξη πφηε ε Β.Β. ζα αλέρεηαη ην ειιεληθφ κπινθάξηζκα ζηελ επξσαηιαληηθή δηαδηθαζία ηεο «Θαθεδνλίαο» ιφγσ ηνπ νλφκαηνο. Λ θ. Γθξνχεθζθη δελ αλαθέξζεθε θαζφινπ ζηελ απφθαζε ησλ Ξθνπίσλ λα πξνζθχγνπλ ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο ζην Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο. Ππνζηήξημε φκσο φηη ε ρψξα ηνπ έρεη εθπιεξψζεη ηα θξηηήξηα γηα

έληαμε

ζην

ΙΏΟΛ

θαη

γηα

ηελ

έλαξμε

εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Β.Β., αιιά ε Βιιάδα κπινθάξεη ηελ πνξεία πξνο ηνπο ζεζκνχο απηνχο. 289


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Οα Ξθφπηα πάλησο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα λ‟ απνθχγνπλ ηπρφλ επηθξίζεηο φηη κε ηελ απφθαζή ηνπο γηα πξνζθπγή ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην

νπζηαζηηθά

παξαθσιχνπλ

ηελ

νκαιή

εμέιημε

ηεο

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην φλνκα. Λ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη, δήισζε ρζεο φηη ε πξνζθπγή ζηε Ράγε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε

γηα

ην

φλνκα

είλαη

δχν

απφιπηα

δηαθξηηέο

δηαδηθαζίεο θαη επαλέιαβε φηη ε ρψξα ηνπ παξακέλεη δεζκεπκέλε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ππφ ηα Δλσκέλα Βζλε. Ραξαθηήξηζε κάιηζηα ζεηηθφ φηη θαη ε ειιεληθή πιεπξά παξακέλεη ζηε δηαδηθαζία. Βμέθξαζε δε επαξέζθεηα πνπ απφ ηελ επίζεκε αληίδξαζε ηεο Ώζήλαο δελ ππήξμε νπδεκία ακθηζβήηεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Αηθαζηεξίνπ. Βθηηκάηαη απφ δηπισκαηηθέο πεγέο φηη απηή ηνπ ε επηζήκαλζε ζπλδέεηαη άκεζα κε

ηελ

πξφζεζε

ησλ

Ξθνπίσλ

λα

πξνβάινπλ

ελδερφκελε

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηεο Βιιάδαο σο κέζν ηζρπξήο πίεζεο θαη σο απφδεημε δηθαίσζεο ησλ ζέζεψλ ηνπο. Λ θ. Θηινζφζθη ξσηήζεθε εάλ ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πνξεία ηεο ρψξαο ηνπ θαη απέθπγε λα απαληήζεη επζέσο, αλαθέξνληαο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερηζζεί ε πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα έλαξμεο ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ξε ζρέζε κε ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα, ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ αλαθνίλσζε φηη πνιχ ζχληνκα ζα αλαθνηλσζεί ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ Ιίθνια Ιηηκηηξφθ ζηε ζέζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ησλ Ξθνπίσλ. Βλ ησ κεηαμχ, ε θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα αζθήζεη πνηληθή δίσμε θαηά ηεο δηνίθεζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο ΛΖΟΏ (Βιιεληθά Μεηξέιαηα), δηφηη ε εηαηξεία μεπεξλά ηα φξηα ξχπαλζεο. Ον ζέκα θαιχθζεθε εθηελψο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, πνπ επηθαινχληαη αλαθνξέο επξσβνπιεπηψλ

290


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

φηη ε ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί ην εξγνζηάζην ηεο ΛΖΟΏ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην γηα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Β.Β. Μαξάιιεια κε φια απηά, ην ζέκα «καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο» ζηελ Βιιάδα αλακέλεηαη λα αλαθηλεζεί ηηο επφκελεο εκέξεο, θαζψο, φπσο αλαθέξεη ε εθεκεξίδα Vreme ησλ Ξθνπίσλ, ζην Ώκχληαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί

ζπλέδξην

κειψλ

ηεο

απηναπνθαινχκελεο

κεηνλφηεηαο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνσζνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζή ηεο, ελψ πξφθεηηαη λα ηεζεί ζέκα «καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο» θαη ζηελ Ώιβαλία θαη ηε ΐνπιγαξία. Πην Καξαζώλην ..ηεο Σάγεο πάεη ην Πθνπηαλό Ζ δηαδηθαζία ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη από 2 - 5 ρξόληα Δ θίλεζε ησλ Ξθνπίσλ λα πξνζθχγνπλ ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Βλδηάκεζεο

Ξπκθσλίαο,

ζήκαλε

ηελ

έλαξμε

κηαο

καξαζψληαο

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη θαη‟ ειάρηζην δχν ρξφληα, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα παξαηαζεί θαη λα θζάζεη αθφκα θαη ηα πέληε ρξφληα. Μξηλ ε ππφζεζε θζάζεη ζην Αηθαζηήξην, ζα κεζνιαβήζνπλ ζπγθεθξηκέλα δηαδηθαζηηθά βήκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαζηεξίνπ. Ξχκθσλα κε απηφλ, φηαλ νη ρψξεο ηηο νπνίεο αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ έρνπλ ζηε 15κειή ζχλζεζε ηνπ Αηθαζηεξίνπ εζληθφ ηνπο εθπξφζσπν, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ δηθαζηή ad hoc. Δδε, ηα Ξθφπηα απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ σο δηθαζηή ad hoc ηνλ Ζξνάηε θαζεγεηή Θπνχηηζιαβ ΐνχθαο. Ον πξνζερέο δηάζηεκα, φπσο αλαθέξνπλ απφ ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, πξφθεηηαη θαη ε Ώζήλα λα γλσζηνπνηήζεη ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ην πξφζσπν ηεο επηινγήο ηεο γηα ηε ζέζε απηή.

291


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μαξάιιεια, νη δχν πιεπξέο πξέπεη λα νξίζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ηνπο ελδηάκεζνπο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαζηεξίνπ κε

απηέο.

Οα

Ξθφπηα

φξηζαλ

σο

εθπξφζσπν

ηνλ

ππνπξγφ

Βμσηεξηθψλ, Ώληφλην Θηινζφζθη. Ώπφ ειιεληθήο πιεπξάο αλακέλεηαη λα νξηζζεί ππεξεζηαθφο παξάγνληαο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Οέινο, ζα πξέπεη λα νξηζζνχλ νη δηθεγφξνη, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζέζεσλ γηα ηελ θάζε ρψξα. Ξχκθσλα κε πεγέο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ε νκάδα δηθεγφξσλ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ Βιιάδα ζα απαξηίδεηαη απφ Βιιελεο θαη μέλνπο δηθεγφξνπο θαη ήδε έρνπλ γίλεη επαθέο κε κεγάιεο δηθεγνξηθέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε εκπεηξία ζε αλάινγα ζέκαηα. Θαηάζεζε ππνκλεκάησλ Ον επφκελν ζηάδην είλαη ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ππνκλεκάησλ, κε ηα νπνία ηα δχν κέξε ζα γλσζηνπνηνχλ ηηο αξρηθέο ζέζεηο ηνπο. Μξνεγείηαη

ην

ππφκλεκα

ησλ

Ξθνπίσλ,

ηα

νπνία

θηλνχλ

ηε

δηαδηθαζία. Δ Ώζήλα, αθνχ ελεκεξσζεί γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ, ζα πξέπεη λα απαληήζεη εληφο έμη κελψλ. Θεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ππνκλεκάησλ κπνξεί λα αξρίζεη ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. Βθηφο εάλ θάπνηα απφ ηηο δχν πιεπξέο απνθαζίζεη λα αμηνπνηήζεη ηηο επηπιένλ δπλαηφηεηεο πνπ έρεη. Γηα παξάδεηγκα, ε Ώζήλα έρεη εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα «απαληήζεη» κε αληαγσγή ζηα Ξθφπηα. Δ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία έρεη ήδε ζπδεηεζεί. Δ ηειηθή απφθαζε, σζηφζν, ζα ιεθζεί αθνχ ζπγθξνηεζεί ε νκάδα λνκηθήο εθπξνζψπεζεο θαη εθφζνλ ε εηζήγεζή ηεο γηα κηα ηέηνηα ελέξγεηα είλαη ζεηηθή. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα Ξθφπηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ επηκήθπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζέηνληαο αίηεκα γηα ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαηά ηεο Βιιάδαο, θάηη πνπ πάλησο ζεσξείηαη κάιινλ δχζθνιν λα γίλεη. Γεληθά, φπσο αλαθέξνπλ δηπισκαηηθέο πεγέο, ππάξρνπλ λνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε, πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζεη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δ

292


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώζήλα ζεσξεί ηελ πξνζθπγή έλα αθφκε «ππξνηέρλεκα» ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη θαη εθηηκά φηη γηα ιφγνπο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη φζν βιέπεη φηη δελ βειηηψλνληαη νη πξννπηηθέο γηα έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Β.Β., κπνξεί λα επηδηψμεη ηελ επηκήθπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεί πνιηηηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ ηελ πξνζθπγή ζηε Ράγε. Βθφζνλ ε Ώζήλα απνθαζίζεη λα απαληήζεη κε αληαγσγή ζηελ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ, πξφθεηηαη λα βαζηζηεί ζε δχν άμνλεο, φπνπ θσδηθνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία γηα παξαβίαζε ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο απφ πιεπξάο ηεο ΜΓΑΘ: ζηελ θαη‟ επαλάιεςε αγλφεζε ηεο ππνρξέσζεο ρξήζεο ηεο πξνζσξηλήο νλνκαζίαο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη

πιεζψξα

παξαδεηγκάησλ

θαη

ζηελ

παξαβίαζε

ηεο

πξφβιεςεο γηα απνρή απφ αιπηξσηηθέο θαη πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο. Ξε απηνχο ηνπο άμνλεο ζα βαζηζζεί θαη ε ππεξαζπηζηηθή γξακκή ελψπηνλ ηνπ Αηθαζηεξίνπ. Βπηπιένλ, παξά ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ Ξθνπίσλ φηη ε Ώζήλα παξεκπφδηζε ηελ έληαμή ηνπο ζην ΙΏΟΛ θαη παξαθσιχεη ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Β.Β., ηππηθά ηίπνηα απφ ηα δχν δελ ηζρχεη. Θπνξεί ε ειιεληθή πιεπξά λα έρεη εθθξάζεη ηελ πξφζεζε λα αζθήζεη βέην, φκσο ηππηθά ζην ΐνπθνπξέζηη δελ έγηλε απηφ. Ξε ζρέζε κε ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο πεξηειάκβαλε

νιφθιεξν

θαηάινγν

θξηηεξίσλ

πνπ

δελ

έρεη

εθπιεξψζεη ε ΜΓΑΘ θαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ην νπνίν, πξνθαλψο, δελ είλαη ην κφλν εκπφδην. Νη δηαπξαγκαηεύζεηο Βθηφο απφ ην δηαδηθαζηηθφ θνκκάηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε πξνζθπγή ηεο ΜΓΑΘ ζηε Ράγε έρεη θαη

293


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

πνιηηηθφ

αληίθηππν,

δηαπξαγκάηεπζε

γηα

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ελψ ην

δελ

αθήλεη

φλνκα.

Μνιχ

αλεπεξέαζηε

απιά,

φπσο

ηε

αλαθέξεη

δηπισκαηηθή πεγή, πξνζθεχγνληαο ζηε Ράγε, έκκεζα, ηα Ξθφπηα παξαδέρνληαη φηη δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη ιχζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, θαζψο ε ιχζε ζην φλνκα ζα δηεπζεηνχζε, ηαπηφρξνλα θαη ηα ζέκαηα πξφζβαζεο ηεο ΜΓΑΘ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ελψ ε Ώζήλα έρεη δεζκεπζεί φηη εθφζνλ ιπζεί ην φλνκα είλαη πξφζπκε λα βνεζήζεη ηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο γεηηνληθήο ρψξαο. Αηαθνξεηηθά δελ ζα ππήξρε αλάγθε γηα ηελ πξνζθπγή. Δ Ώζήλα ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη ηελ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ σο επηρείξεκα γηα λα θαηαδείμεη φηη είλαη ε πιεπξά ηεο ΜΓΑΘ πνπ πξνθαιεί θσιπζηεξγία ζηε δηαπξαγκάηεπζε. Οελ ίδηα ζηηγκή, ηφζν ε Ώζήλα, φζν θαη ηα Ξθφπηα, ζπεχδνπλ λα ηνλίζνπλ φηη ζεσξνχλ ηελ πξνζθπγή ζηε Ράγε δηαδηθαζία εληειψο δηαθξηηή θαη αλεμάξηεηε απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα. Ζακηά απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ ζέιεη λα επηβαξπλζεί κε ηελ θαηεγνξία φηη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία δηεθφπε ε δηαπξαγκάηεπζε, δηφηη θαζεκηά εθηηκά φηη απηφ ζα απμήζεη ηε δηεζλή πίεζε ζε βάξνο ηεο Ζ Σάγε νδεγεί ηελ ΞΓΓΚ ζε δηαθσλίεο θνξπθήο Οε δηαθσλία ηνπ κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, εμέθξαζε δεκφζηα, γηα άιιε κηα θνξά, ν πξφεδξνο

ηεο

ραξαθηήξηζε

ρψξαο,

«ράζηκν

Θπξάλθν

πνιχηηκνπ

Οζεξβελθφθζθη,

ρξφλνπ»

ηελ

ν

νπνίνο

πξνζθπγή

ησλ

Ξθνπίσλ ζηε Ράγε ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο. Μξφζζεζε φηη ε έληαμε ζε ΙΏΟΛ θαη Β.Β. δελ επηηπγράλεηαη κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη κε ςήθηζκα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ, αιιά κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ κειψλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Βιιάδαο. Θάιηζηα, ν θ. Οζεξβελθφθζθη άθεζε λα ελλνεζεί φηη δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηε βαζηκφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο

294


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξνζθπγήο, αλαθέξνληαο φηη δελ ζα πξέπεη λα μερλά θαλείο φηη ε απφθαζε ζην ΐνπθνπξέζηη γηα κε έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ ήηαλ νκφθσλε, πξνέθπςε θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ φισλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Ξπκκαρίαο θαη ζε απηή δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Βιιάδα. Μέξαλ απηνχ, ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ ζηηο δειψζεηο ηνπ ηφληζε φηη ε νινθιήξσζε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δηαξθέζεη ρξφληα, ελψ αθφκα θη αλ ε απφθαζε είλαη ππέξ ηεο ρψξαο ηνπ, ην Αηεζλέο Αηθαζηήξην

δελ δηαζέηεη κεραληζκνχο

γηα ηελ

εθαξκνγή ησλ

απνθάζεψλ ηνπ. Γηα ηε ζηάζε ηεο Βιιάδαο ζην ΐνπθνπξέζηη, ν θ. Οζεξβελθφθζθη αλέθεξε φηη απνηέιεζε έθπιεμε αθφκα θαη γηα ηελ Λπάζηγθηνλ, θαζψο φινη πεξίκελαλ φηη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ε Ώζήλα ζα ζπλαηλνχζε ζε ζπκβηβαζηηθή ιχζε γηα ην φλνκα ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα δερφηαλ ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ, κε βάζε ηελ Βλδηάκεζε Ξπκθσλία. Βλ ησ κεηαμχ, ηα Ξθφπηα απνθάζηζαλ ηνλ νξηζκφ σο δηαπξαγκαηεπηή γηα ην φλνκα, ζηελ ππφ ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο δηαδηθαζία, ηνπ πξέζβε ηνπο ζηηο ΔΜΏ, Γφξαλ Γνιέθζθη. Λ θ. Γνιέθζθη δηεηέιεζε ζην παξειζφλ εθπξφζσπνο ηεο ΜΓΑΘ ζηνλ Αηεζλή Λξγαληζκφ Βκπνξίνπ θαη

δηεπζπληήο

ηνπ

γξαθείνπ

ηνπ

πξψελ

πξνέδξνπ,

Θπφξηο

Οξατθφθζθη. Μάλησο, δελ αλακέλεηαη πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θάπνηα λέα πξσηνβνπιία απφ πιεπξάο Θάζηνπ Ιίκηηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε δηαπξαγκάηεπζε. Μηζαλφηεξνο ρξφλνο γηα λα θαιέζεη εθ λένπ ν εηδηθφο δηακεζνιαβεηήο ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ησλ δχν ρσξψλ ζε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζεσξείηαη ην δηάζηεκα κεηά ηελ επίζεκε αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ ηε λέα θπβέξλεζε ησλ ΔΜΏ επηζήκαλζε φηη νη κεηνλφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνληαη «ερζξηθά».

Βπηζεκαίλεηαη

επίζεο

ε

ζπλερηδφκελε

άξλεζε

ηεο

295


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώγθπξαο λα αλνίμεη ηα ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα ζην θππξηαθφ εκπφξην θαη, ηέινο, «ππελζπκίδεηαη» φηη ε άξζε ηνπ «θάδνπο κπέιη» πξνο ηελ Βιιάδα «ζα ηφλσλε ζεκαληηθά» ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Βιιάδα

Λέα επηζηνιή ησλ Πθνπίσλ πξνο ην ΛΑΡΝ Δπηρεηξείηαη λα αηηηνινγεζεί ε πξνζθπγή ζηε Σάγε Βπηζηνιή κε ηελ νπνία ππεξακχλεηαη ηεο απφθαζεο ηεο Μξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Θαθεδνλίαο λα πξνζθχγεη ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, θαηεγνξψληαο ηελ Βιιάδα φηη, κε απνδερφκελε ηελ πξφζθιεζε ηεο ρψξαο ηνπ ζην ΙΏΟΛ, παξαβίαζε ηελ

Βλδηάκεζε

Ξπκθσλία,

έρεη

απνζηείιεη

πξνο

ηνλ

γεληθφ

γξακκαηέα ηεο ζπκκαρίαο, Γηάαπ Ιηε Ρφνπ Ξέθεξ, ν Ξθνπηαλφο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ώληφλην Θηιφζνζθη. Βπηπξνζζέησο, επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εθθξεκφηεηα ηεο νλνκαζίαο σο ην κνλαδηθφ εκπφδην γηα ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζηε Ξπκκαρία. Ξηελ επηζηνιή, ν θ. Θηιφζνζθη, ν νπνίνο θπζηθά δελ πξνζεθιήζε ζηε ζπλάληεζε

ησλ

ππνπξγψλ

Βμσηεξηθψλ

ηνπ

ΙΏΟΛ

πνπ

νινθιεξψλεηαη ζήκεξα ζηηο ΐξπμέιιεο, αλαθέξεη φηη ε παξαπνκπή ζην Αηθαζηήξην «δελ έρεη νχηε ζα έρεη θακία αξλεηηθή ζπλέπεηα» γηα ηε δέζκεπζε θαη ζέιεζε ηεο ρψξαο ηνπ λα βξεη ιχζε «ακνηβαία απνδεθηή» ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο. Ονλίδεη κάιηζηα, φηη «έρνπκε ην δηθαίσκα λα αλακέλνπκε αληίζηνηρε πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Βιιάδαο». Ξε απηή ηελ πνιινζηή επηζηνιή πνπ θζάλεη απφ ηα Ξθφπηα ζηηο ΐξπμέιιεο θαη έρεη εκεξνκελία 29 Ινεκβξίνπ, ζεκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Ώπξίιην «ιφγσ ηεο αληίζεζεο ελφο θξάηνπο-κέινπο ηνπ ΙΏΟΛ» δελ ππήξμε πξφζθιεζε γηα έληαμε ηεο ΜΓΑΘ, αιιά αληηζέησο

296


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«ζπκθσλήζεθε λα αλαβιεζεί ε πξφζθιεζε γηα έληαμε ζην ΙΏΟΛ, κέρξη λα εμεπξεζεί ιχζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο». Βπηζεκαίλεηαη δε φηη ην ίδην ην ΙΏΟΛ είρε βξεη ηελ Μξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο λα έρεη «εθπιεξψζεη ηα θξηηήξηα» πνπ είραλ ηεζεί, φπσο θαη ε Ώιβαλία θαη ε Ζξναηία, πνπ φκσο «ζε αληίζεζε» κε ηε ρψξα ηνπ πξνζεθιήζεζαλ λα εληαρζνχλ. Βλ

ησ

κεηαμχ,

ζηελ

Βπηηξνπή

Βμσηεξηθψλ

Ππνζέζεσλ

ηνπ

Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ φπνπ ζπδεηήζεθε ε εηήζηα έθζεζε ηνπ ζψκαηνο γηα ηα Ξθφπηα, ν ππνπξγφο Βπξσπατθψλ Ππνζέζεσλ θαη αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο, Εβηηζα Θπνηζέθζθη, αλαθεξφκελνο ζηε

δήηεκα

ηεο

νλνκαζίαο,

ζεκείσζε

φηη

ην

κελ

«Μξψελ

Γηνπγθνζιαβηθή Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο» «επεβιήζε» ζηε ρψξα ηνπ, νη δε «επνηθνδνκεηηθέο πξνζπάζεηεο ππφ ηελ αηγίδα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ» ζπλερίδνληαη θαη «ε λέα νκάδα δηαπξαγκαηεπηψλ είλαη αθνζησκέλε ζηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ εμεχξεζε ακνηβαία απνδεθηήο ιχζεο». Μάλησο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ θ. Θηινζφζθη πεξί δέζκεπζεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Ξθνπίσλ ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο, ε Ώζήλα δελ «δηαβάδεη» ηέηνηα κελχκαηα πίζσ απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο Γθξνχεθζθη, εηδηθά κεηά ηελ πξνζθπγή ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο, ε νπνία ζεσξείηαη βέβαην

φηη

ζα

πξνθαιέζεη

πξφζζεηε

θαζπζηέξεζε

ζηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην βξεηαληθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ Reuters, επηζεκαίλεη ζρεηηθά: «Λ θ. Γθξνχεθζθη, κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ, επηδεηλψλεη ην πνιηηηθφ αδηέμνδν ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ Βιιάδα, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ Β.Β. Αελ έρεη επηδείμεη θαλέλα ζεκάδη εηιηθξηλνχο δηάζεζεο γηα επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο».

297


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Κήλπκα από Ληόξα Κπαθνγηάλλε πξνο ηελ ΞΓΓΚ

«Θπνξνχκε θη εκείο λα αμηνινγήζνπκε δειψζεηο» ζεκείσζε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, κεηά ηε ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηνπ ΙΏΟΛ, ζηηο ΐξπμέιιεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε Βιιάδα επηζπκεί λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ησλ Ξθνπίσλ, αιιά κε ξεηνξηθέο επηζέζεηο ηεο ζθνπηαλήο εγεζίαο «δελ βξίζθεηαη ιχζε». Ώλαθεξφκελε ζην δήηεκα ηεο ΜΓΑΘ, ε θ. Θπαθνγηάλλε επεζήκαλε φηη ην ζέκα δελ ζπδεηήζεθε ζηε ζχλνδν, παξά ηελ επηζηνιή πνπ είραλ ζηείιεη ηα Ξθφπηα ζηνλ γ.γ. ηεο Ξπκκαρίαο, Γηάαπ Ιηε Ρφνπ Ξέθεξ εθζέηνληαο ηηο ζέζεηο ηνπο. Θνλαδηθή αλαθνξά ήηαλ ε «επρή» γηα εμεχξεζε ιχζεο πνπ απεχζπλαλ ζηηο νκηιίεο ηνπο ε απεξρφκελε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ, Ζνληνιίδα Νάηο, θαη νη νκφινγνί ηεο, ηεο Ονπξθίαο θαη ηεο Λπγγαξίαο. Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θ. Θπαθνγηάλλε, ζηηο δειψζεηο ηεο ζεκείσζε φηη «νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ζπλερηζηνχλ» θαη εληφο ηνπ Αεθεκβξίνπ αλακέλεηαη

ε

πξψηε

ζπλάληεζε

γλσξηκίαο

ηνπ

Βιιελα 298


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

δηαπξαγκαηεπηή,

πξέζβε

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ώδακάληηνπ

ΐαζηιάθε

θαη

ηνπ

λένπ

Ξθνπηαλνχ νκνιφγνπ ηνπ Γφξαλ Γηφιεθζθη. Ξην ηειηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο ζπλφδνπ, ζηελ παξάγξαθν πεξί Ξθνπίσλ γίλεηαη απιψο ππφκλεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θεηκέλνπ ηεο ζπκκαρηθήο ζπλφδνπ θνξπθήο ηνπ Ώπξηιίνπ, ζην ΐνπθνπξέζηη, φηαλ απεξξίθζε ε έληαμε ηεο ΜΓΑΘ. Βπηζεκαίλεηαη έηζη φηη «ζα ππάξμεη πξφζθιεζε ζηελ ΜΓΑΘ κφιηο βξεζεί ακνηβαία απνδεθηή ιχζε γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ΛΔΒ», καδί κε ηνλ πάγην «αζηεξίζθν» ηεο Ώγθπξαο φηη «ε Ονπξθία αλαγλσξίδεη ηε Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο κε ην ζπληαγκαηηθφ ηεο φλνκα». Ζαζψο ε επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ δείρλνπλ λα απνκαθξχλνληαη, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ ζηε Ράγε, ν πξφεδξνο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, θαηέβαιε ρζεο άιιε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. «Γηα λα ιπζεί απηή ε παξάινγε δηακάρε, νη επξσπατθέο ρψξεο πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή, θαζψο ην πξφβιεκα απεηιεί λα δεκηνπξγήζεη κηα κεγάιε ηξχπα ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο επείξνπ,

ηφζν

απφ

άπνςε

αζθάιεηαο

φζν

θαη

απφ

άπνςε

γεσζηξαηεγηθή», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. Λ θ. Οζεξβελθφθζθη εμέθξαζε εθ λένπ ηελ αληίζεζή ηνπ κε ηελ πξνζθπγή ζηε Ράγε θαη επαλέιαβε φηη ε ιχζε ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εζλφηεηα, ηε γιψζζα θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπ Δκκνλή αδηαιιαμίαο από Γθξνύεθζθη Ώλππνρψξεηνο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο εκθαλίζζεθε, γηα άιιε κηα θνξά, ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, δίλνληαο δείγκα γξαθήο ηεο ηαθηηθήο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ην πξνζερέο δηάζηεκα. Λ θ. Γθξνχεθζθη ραξαθηήξηζε πιαζκαηηθφ ην

299


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δίιεκκα «φλνκα ή εζληθή ηαπηφηεηα», ιέγνληαο φηη δελ ππάξρεη θακηά έλδεημε φηη ε Ώζήλα, εθφζνλ ηα Ξθφπηα ππνρσξήζνπλ ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ζα κεηαβάιεη ηηο ζέζεηο ηεο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε «καθεδνληθήο» εζλφηεηαο. «Ξχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο πνπ έρνπκε, ε Βιιάδα δελ ζθέθηεηαη θαλ λα θάλεη ππνρσξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα. Βάλ ε Βιιάδα δελ πξνηίζεηαη λα ππνρσξήζεη ζε θαλέλα ζεκείν, ηφηε γηαηί εκείο λα επηδεηθλχνπκε δνπινπξέπεηα ζηηο ππνρσξήζεηο;», δήισζε ν θ. Γθξνχεθζθη. Οα Ξθφπηα εηζέξρνληαη αηχπσο ζε καθξά πξνεθινγηθή πεξίνδν, ελ φςεη ησλ δηπιψλ εθινγψλ ηνλ πξνζερή Θάξηην, γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ θαη γηα ηελ Ονπηθή Ώπηνδηνίθεζε. Ξην πιαίζην απηφ, δηπισκαηηθέο πεγέο εθηηκνχλ φηη νη δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ζα ζθιεξχλνπλ, ελψ ε δηαπξαγκάηεπζε, πνπ θνξηίζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ πξνζθπγή ηεο ΜΓΑΘ ζηε Ράγε, ζα επηβαξπλζεί θαη απφ απηφ ηνλ παξάγνληα. Δ εκπεηξία, άιισζηε, έρεη δείμεη φηη ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο δηακνξθψλεη θιίκα αξλεηηθφ γηα παξαγσγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Γεκνζθόπεζε ζηα Πθόπηα Βλ ησ κεηαμχ, ζε δεκνζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Ξθφπηα απφ ηνλ νξγαληζκφ «Ελζηηηνχην γηα ηε Αεκνθξαηία», ην 62,8% ησλ πνιηηψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα πξνζθπγή ζηε Ράγε. Ον 18% είλαη αληίζεην κε ηελ θίλεζε απηή, ελψ ην 19,2% δελ απάληεζε. Σο

πξνο

ηελ

θαηαγξάθεηαη

ππνζηήξημε κεηαβνιή

ζε

ζε

πνιηηηθνχο

ζρέζε

κε

θαη

θφκκαηα,

δεκνζθφπεζε

πνπ

δελ είρε

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ξεπηέκβξην. Λ θ. Γθξνχεθζθη ζπγθεληξψλεη ηελ

εκπηζηνζχλε

ηνπ

30,7%

ησλ

πνιηηψλ.

Ώθνινπζνχλ

ν

επηθεθαιήο ηνπ αιβαληθνχ θφκκαηνο DUI, Ώιί Ώρκέηη κε 8,3% θαη ν

300


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη κε 8,2%. Ον θφκκα ηνπ θ. Γθξνχεθζθη, VMRO-DPMNE, πξνεγείηαη ζηελ πξνηίκεζε ησλ ςεθνθφξσλ κε 27,8%. Ώθνινπζνχλ ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο SDSM, κε 10,2% θαη ην DUΕ, κε 8,6%.

Ζ ΞΓΓΚ θαηεγνξεί ηώξα ηελ Δπξσπατθή Δλσζε Βλαληίνλ ηεο Β.Β. ζηξάθεθε ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη, ν νπνίνο, ζε δειψζεηο ηνπ επηζήκαλε φηη ε δηαθνξά κε ηελ Βιιάδα γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο δελ επεξεάδεη κφλν ηα Ξθφπηα, αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο Βλσζεο. «Ον ζέκα ηνπ νλφκαηνο έγηλε αληηθείκελν θαηάρξεζεο απφ κία ρψξα-κέινο ηεο Β.Β. Αελ είκαη θαζφινπ πεπεηζκέλνο φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ρψξα

κνπ

δελ

έιαβε

εκεξνκελία

έλαξμεο

εληαμηαθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ νη παξαηεξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειεπηαία έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο», αλέθεξε ν θ. Θηινζφζθη. Αηεπθξίληζε δε, φηη «έρνπκε επίγλσζε φηη δελ είκαζηε ηέιεηνη, σζηφζν ε ρψξα καο δελ είλαη ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλε απφ νξηζκέλεο άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο ήδε δηαπξαγκαηεχνληαη ή είλαη ήδε κέιε ηεο Β.Β.». Οελ ίδηα ζηηγκή, απφ ηηο ΐξπμέιιεο, ν Γάιινο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Θπεξλάξ Ζνπζλέξ, μεθαζάξηδε φηη εθφζνλ δελ ππάξμεη ιχζε ζηελ εθθξεκφηεηα ηεο νλνκαζίαο, δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα επξσπατθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ. Θάιηζηα, ζπλέδεζε ην δήηεκα θαη κε ην ζέκα απειεπζέξσζεο ηεο βίδαο γηα ηε γεηηνληθή ρψξα. «Ον ζέκα ηνπ νλφκαηνο πξέπεη λα ιπζεί. Λζν παξακέλεη άιπην, ρηππάηε ζε ιάζνο πφξηα, ζπδεηψληαο γηα ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο βίδαο», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Ζνπζλέξ. Θάιηζηα, ν Γάιινο ΠΜΒΚ αλέθεξε φηη, έπεηηα απφ ηφζα ρξφληα

301


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

δηαπξαγκαηεχζεσλ,

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ε θαηάζηαζε δείρλεη ζήκεξα «πεξηζζφηεξν

πεξίπινθε απφ πνηέ γηα έλα ηφζν απιφ δήηεκα». Μάλησο, παξά ηελ εθηίκεζε ηνπ θ. Θηινζφζθη, φηη κνλαδηθφ εκπφδην γηα ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ είλαη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ν αξκφδηνο γηα ζέκαηα δηεχξπλζεο επίηξνπνο, Λιη Νελ, επαλέιαβε, ιίγν έσο πνιχ, φζα επηζεκαίλνληαη ζηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. Ξπγθεθξηκέλα, δήισζε φηη νη εθινγέο ηνπ 2009 (ηνλ επφκελν Θάξηην ζηελ ΜΓΑΘ ζα γίλνπλ δηπιέο εθινγέο γηα αλάδεημε πξνέδξνπ θαη γηα ηελ Ονπηθή Ώπηνδηνίθεζε) είλαη θξίζηκεο γηα ηελ εληαμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο. «Θα πξέπεη λα ππάξμεη νξαηή πξφνδνο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή εθινγψλ. Λη εθινγέο ηεο επφκελεο ρξνληάο απνηεινχλ θξίζηκν ηεζη θαη ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο, δίθαηεο θαη επζπγξακκηζκέλεο κε ην δηεζλέο δίθαην». Οελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Ιηφηηζε ΐέιε» θηινμελείηαη εθηελέο

δεκνζίεπκα

γηα

εκεξίδα

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε

ηελ

πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην ΐεξνιίλν ζρεηηθά κε ηελ επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ. Εδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο επηζεκάλζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ρψξαο, Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη, ν νπνίνο ηάρζεθε θαηά ηεο επηινγήο ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ξθνπίσλ λα πξνζθχγεη ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο, ελψ επαλέιαβε φηη ε ρψξα ηνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμεη «έλαλ δίθαην ζπκβηβαζκφ, πνπ δελ ζα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εζληθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα. Απαηζηόδνμνο ν Ρζεξβέλθνθζθη γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο «Μάγσκα» ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ νλνκαζία ηεο ΜΓΑΘ βιέπεη γηα ην επφκελν δηάζηεκα ν πξφεδξνο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, Θπξάλθν Οζεξβέλθνθζθη. Ξε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ησλ Ξθνπίσλ «Alsat - M», ν θ. Οζεξβέλθνθζθη εκθαλίζζεθε

302


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηδηαίηεξα απαηζηφδνμνο γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, αλαθέξνληαο φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφκα θη αλ δελ «παγψζνπλ», ζα είλαη ηππηθέο, δειαδή ζα γίλνληαη ζπλαληήζεηο ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ ρσξίο λα πξνθχπηεη εμέιημε. «Βρνληαο ππφςε ην γεληθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί, ακθηβάιισ φηη είλαη δπλαηφλ

λα

ππάξμεη

εληαηηθνπνίεζε

ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ»,

δήισζε ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, πνπ γηα άιιε κία θνξά επέθξηλε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηήο θπβέξλεζεο Ιίθνια Γθξνχεθζθη, νη νπνίεο, φπσο ηφληζε, φρη κφλν δελ βειηίσζαλ, αιιά επηδείλσζαλ ην θιίκα. Σο πιένλ θξίζηκεο αλέθεξε ηελ επηζηξνθή ζηελ επηρεηξεκαηνινγία «δηπιήο νλνκαζίαο» θαη ηελ πξνζθπγή ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην Ράγεο,

πνπ

«κεηψλνπλ

δηαπξαγκαηεχζεηο,

νη

ηηο

νπνίεο

ζα

πηζαλφηεηεο έθεξλαλ

γηα

εληαηηθέο

απνηέιεζκα».

Λ

θ.

Οζεξβέλθνθζθη αλαθέξζεθε θαη ζηελ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο

δηαδηθαζίαο

ζπκβνιή

ηνπ

ακεξηθαληθνχ

παξάγνληα.

«Δ

απεξρφκελε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε κε επηθεθαιήο ηνλ Μξφεδξν Θπνπο αλαθνίλσζε θαη επίζεκα φηη “ζεθψλεη ηα ρέξηα” ζρεηηθά κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ», είπε. Ώπηφ αλαθνηλψζεθε Ζνληνιίδα

πξφζθαηα

Νάηο,

θαη

θαη

«εθφζνλ

απφ

ηελ

δελ

ππνπξγφ

ππάξρεη

Βμσηεξηθψλ,

ηζρπξφο

δηεζλήο

παξάγνληαο πνπ ζα σζήζεη πξνο ηα εκπξφο ηε δηαδηθαζία, ε επίηεπμε πξνφδνπ είλαη δχζθνιε». Σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ην επί ηεο νπζίαο «πάγσκα» ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα έρεη γηα ηε ρψξα ηνπ, ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ εκθαλίζζεθε

ηδηαίηεξα

απαηζηφδνμνο,

αλαθέξνληαο

φηη

ζα

εκπνδηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο έληαμήο ηεο ζην ΙΏΟΛ θαη ηελ Β. Β. Ζαη ζε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη λα δηαθσλεί κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θ. Γθξνχεθζθη, ν νπνίνο έρεη θαηά θαηξνχο επαλαιάβεη φηη εηαίξνη θαη ζχκκαρνη ζα θνπξάζνπλ θάπνηα ζηηγκή ηελ ειιεληθή αληίδξαζε θαη

303


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

ζα

πηέζνπλ

ηελ

Ώζήλα

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

λα

ζπλαηλέζεη

ζηελ

επξσπατθή

θαη

επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ.

Γξνκνινγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο Σάγεο Γηα ηηο 19 Εαλνπαξίνπ εθιήζεζαλ ζηε Ράγε, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαζηεξίνπ, νη εθπξφζσπνη ηεο Βιιάδαο θαη ηεο ΜΓΑΘ ζηελ πξψηε ηνπο ζπλάληεζε, ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή πνπ θαηέζεζαλ ηα Ξθφπηα ελαληίνλ ηεο ρψξαο καο, θαηεγνξψληαο ηελ γηα παξαβίαζε ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο, ιφγσ ηεο αληίζεζεο ηεο Ώζήλαο ζηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ. Ξηε ζπλάληεζε πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, ην πψο δειαδή ζα εμειηρζεί ε πνξεία ηεο εθδίθαζεο ηεο πξνζθπγήο, ε νπνία, νχησο ή άιισο, αλακέλεηαη καθξνρξφληα. Λ αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ξθνπίσλ, Γφξαλ Ξηάβξεζθη, δήισζε αηζηφδνμνο γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο πξνζθπγήο. Λπσο είπε, πξηλ θαηαηεζεί ε πξνζθπγή, δεηήζεθε ε γλψκε εηδηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλφηεηεο λα δηθαησζεί ε ΜΓΑΘ θαη φινη δηαβεβαίσζαλ ηα Ξθφπηα

φηη

νη

πηζαλφηεηεο

είλαη

θαιέο.

Ξε

ζρέζε

κε

ηε

δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα, ν πξσζππνπξγφο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, δήισζε ρζεο άγλνηα γηα ελδερφκελε ζπλάληεζε ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Μξφζζεζε φηη εθφζνλ ππάξμεη ζπλάληεζε, ν λένο δηαπξαγκαηεπηήο ηεο ρψξαο ηνπ, Γφξαλ Γηφιεθζθη, είλαη ήδε έηνηκνο λα ζπκκεηέρεη ζε απηή. Οελ ίδηα ζηηγκή, έληνλε δηακάρε πξνθαιεί ε αλακελφκελε γηα ηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ έλαξμε εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Ξθνπίσλ. Λ επηθεθαιήο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ δήκνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηεο ΜΓΑΘ, Οξίθνπλ Ζφζηνβζθη, θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ ηνπηθφ δήκν 304


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

«Ζέληξν», φπνπ βξίζθεηαη ε πιαηεία, γηα παξάθακςή ηνπ θαη γηα θαηαζπαηάιεζε ρξεκάησλ. Ππνινγίδεηαη φηη ην θφζηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ αγάικαηνο, ηνπ ζηληξηβαληνχ πνπ ζα ην πεξηβάιιεη θαη κηαο ζεηξάο άιισλ κλεκείσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζπλδπαζηηθά κε απηφ, ζα θζάζεη ηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ. «Γνχκε ππφ δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη πξέπεη λα πξνέρνπλ νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη φρη ε ηνπνζέηεζε κλεκείσλ», δήισζε ν θ. Ζφζηνβζθη. Μαξάιιεια, παξέπεκςε ζηε δηακάρε κε ηελ Βιιάδα, ιέγνληαο φηη «Οα κελχκαηα απφ ηηο ΐξπμέιιεο είλαη ζαθή: κελ πξνθαιείηε ηνλ λφηην γείηνλά ζαο. Οη ζέινπκε λα πεηχρνπκε κε απηή

ηελ

θίλεζε;

Ια

πξνθαιέζνπκε

αθφκα

πεξηζζφηεξν;

Ια

εληαθηάζνπκε εδψ ηε θηψρεηα καο; Λ Θέγαο Ώιέμαλδξνο έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία θαη θακηά ρψξα

δελ έρεη ην

δηθαίσκα λα

απηναπνθαιείηαη σο δηθή ηνπ παηξίδα».

Ξνιιαπιήο ζεκαζίαο νη εθινγέο ζηελ ΞΓΓΚ ηνλ πξνζερή Κάξηην Λη ζπλαληήζεηο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο θπξηαξρνχλ ζηελ επηθαηξφηεηα ηεο ΜΓΑΘ, αθφκα θαη παξακνλέο ενξηψλ. Λ πξφεδξνο ηεο ρψξαο, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, ζπλαληήζεθε κε ηνπο πξέζβεηο ηεο ΜΓΑΘ ζην εμσηεξηθφ γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πξνζερή πεξίνδν. ΐεβαίσο, ν ίδηνο ν θ. Οζεξβελθφθζθη δεκνζίσο έρεη εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη νη πξννπηηθέο επίιπζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα επνίσλεο. Θάιηζηα, έρεη κηιήζεη γηα επί ηεο νπζίαο «πάγσκα» ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο. Μαξάιιεια, επαλαδηαηχπσζε ηε δηαθσλία ηνπ κε ηνπο

ρεηξηζκνχο

Γθξνχεθζθη,

πνπ

ηεο

θπβέξλεζεο

ζεσξεί

φηη

ηνπ δελ

πξσζππνπξγνχ δηεπθνιχλνπλ,

Ιίθνια αληίζεηα

δπζρεξαίλνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία. Λη ελζηάζεηο ηνπ θ. Οζεξβελθφθζθη επηθεληξψλνληαη ζηελ επαλαθνξά ηεο ζέζεσο πεξί δηπιήο νλνκαζίαο, αιιά θαη ζηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ησλ

305


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ξθνπίσλ λα πξνζθχγεη ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο. Ξηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξέζβεηο έγηλε επίζεο αλαθνξά ζηα κελχκαηα πνπ θζάλνπλ ζηα Ξθφπηα απφ ηελ Β.Β., αιιά θαη κεκνλσκέλεο θπβεξλήζεηο, γηα ηε ζεκαζία πνπ ζα έρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο νη εθινγέο ηνπ Θαξηίνπ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ αλάδεημε λένπ πξνέδξνπ. Λ Ώιεμάληξ ΐφληξα, αληηπξφεδξνο ηεο ηζερηθήο θπβέξλεζεο, πνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηεο Β.Β. γηα ην επφκελν εμάκελν, έζηεηιε ρζεο ζαθέο κήλπκα ζηα Ξθφπηα φηη δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ πξφνδν ζηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηνπο εάλ δελ ιπζεί ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην πεξηνδηθφ «Army», ραξαθηήξηζε ηελ πξνζθπγή ησλ Ξθνπίσλ ζηε Ράγε «έλαλ αθφκε ηαθηηθηζκφ ηνπ θ. Γθξνχεθζθη», ελψ επηζήκαλε

φηη

ε

Βιιάδα

έρεη

ηζρπξά

πνιηηηθά

θαη

λνκηθά

επηρεηξήκαηα, κε ηα νπνία ζα πξνζέιζεη ζηε δηαδηθαζία θαη φηη «απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα Ξθφπηα επηζπκνχλ λα πάξνπλ απάληεζε απφ έλα αθφκε δηεζλέο φξγαλν, εκείο ζα είκαζηε εθεί». Ώλαθεξφκελε ζπλνιηθά ζηε ζηάζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε, έθαλε ιφγν γηα δηνιίζζεζε ζε αλνχζηα ξεηνξηθή μεπεξαζκέλσλ, θαθψλ βαιθαληθψλ επνρψλ θαη ζε ηαθηηθηζκνχο γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Αηπισκαηηθέο πεγέο εθηηκνχλ φηη θαζψο ηα Ξθφπηα εηζέξρνληαη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, ε εζσηεξηθή δηακάρε γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ζα εληαζεί ην πξνζερέο δηάζηεκα. Θε απηφ ην δεδνκέλν, θαζίζηαηαη αθφκα πην δχζθνιν λα αλακέλεη θαλείο απνηειέζκαηα απφ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα επαλεθθηλήζεη ζχληνκα κεηά ηηο γηνξηέο

306


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Πηελ αθεηεξία ηεο Σάγεο, Διιάδα θαη ΞΓΓΚ Ώξρηζε ελψπηνλ ηνπ Αηεζλνχο Αηθαζηεξίνπ ηεο Ράγεο, ε δηαδηθαζία εθδίθαζεο ηεο πξνζθπγήο ηεο ΜΓΑΘ ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο γηα παξαβίαζε ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο ηνπ 1995, ηελ νπνία ηα Ξθφπηα «βιέπνπλ» ζηελ απφθαζε ηεο Ώζήλαο λα ζέζεη βέην ζηελ έληαμή ηνπο ζην ΙΏΟΛ, ηνλ πεξαζκέλν Ώπξίιην, ζην ΐνπθνπξέζηη. Αηπισκαηηθέο πεγέο ραξαθηήξηδαλ ηε ρζεζηλή, πξψηε ζπλάληεζε ησλ αληηπξνζσπεηψλ ησλ δχν πιεπξψλ, ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, σο «ηελ αξρή ηεο αξρήο», κηαο δηαδηθαζίαο πνπ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα. Βηζη, ε ελαξθηήξηα αθξφαζε, ζηελ νπνία πξνήδξεπζε ε Μξφεδξνο ηνπ Αηθαζηεξίνπ, δηθαζηήο Νφδαιηλ Ρίγθηλο, αλαιψζεθε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ζε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα. Λπζηαζηηθά, νη δχν πιεπξέο παξνπζηάζζεθαλ

ελψπηνλ

ηνπ

δηθαζηεξίνπ

θαη

δήισζαλ

φηη

απνδέρνληαη ηελ δηθαηνδνζία ηνπ πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Βπίζεο, ζπδεηήζεθαλ ηα επφκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, κε πξψην ηελ θαηάζεζε γξαπηψλ ππνκλεκάησλ απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηα νπνία θαζεκηά ζα παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Ώλακέλεηαη κέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο ην δηθαζηήξην λα θαζνξίζεη ηηο εκεξνκελίεο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ππνκλεκάησλ. Ώλ θαη απφ πιεπξάο Ξθνπίσλ σο αληηπξφζσπνο ηεο ρψξαο ζηε δηαδηθαζία Θηινζφζθη,

έρεη

νξηζζεί

ζηε

αληηθαηαζηάηεο

ν

ρζεζηλή ηνπ

ν

θ.

ππνπξγφο πξψηε Ιίθνια

Βμσηεξηθψλ

ζπλάληεζε Ιηηκηηξφθ,

θ.

Ώληφλην

ζπκκεηείρε κέρξη

σο

πξφηηλνο

δηαπξαγκαηεπηήο ηεο ΜΓΑΘ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, θαζψο ν θ. Θηινζφζθη ζπκκεηείραλ

επηζθέπηεηαη ζηε

ηηο

Ελδίεο.

δηαδηθαζία

νη

Ώπφ

ειιεληθήο

νξηζζέληεο

πιεπξάο,

αληηπξφζσπνη

Ζσλζηαληίλνο Νάιιεο, πξέζβεο ηεο ρψξαο καο ζηελ Λιιαλδία, ν πξέζβεο Γηψξγνο ΞαββαΎδεο θαη ε λνκηθή ζχκβνπινο ηνπ ΠΜ.ΒΚ., Θαξία Οειαιηάλ.

307


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο, αλαθεξφκελνο ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ζε νκηιία ηνπ ζηελ Βλσζε Ώληαπνθξηηψλ Κέλνπ Οχπνπ, επηζήκαλε φηη «ε Βιιάδα είλαη εθεί, είκαζηε έηνηκνη». Γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ππφ ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο, ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΠΜ.ΒΚ. αλέθεξε φηη ζα έρεη θαη ραξαθηήξα

γλσξηκίαο,

θαζψο

άιιαμε

ν

δηαπξαγκαηεπηήο

ησλ

Ξθνπίσλ.

Θιείλεη ε «νηθνλνκηθή ζηξόθηγγα» πξνο ΞΓΓΚ Θε ηε ιήςε αθφκε θαη νηθνλνκηθψλ «αληηκέηξσλ», ε Ώζήλα ζθιεξαίλεη απνθαζηζηηθά ηε ζηάζε ηεο έλαληη ηεο ζπλερηδφκελεο θαη θιηκαθνχκελεο αδηαιιαμίαο ησλ Ξθνπίσλ. Βηδηθφηεξα, ν πξσζππνπξγφο ρξεζηκνπνηψληαο ηδηαηηέξσο απζηεξή γιψζζα έλαληη ηεο εγεζίαο ηεο ΜΓΑΘ, ππνγξάκκηζε ζηε ΐνπιή φηη κε ηελ ηαθηηθή θαη ηηο επηινγέο ηεο ε γείηνλα φρη κφλν ζέηεη εκπφδηα ζηελ επξσ-αηιαληηθή πξννπηηθή ηεο, αιιά θαη κπινθάξεη κεγάια επξσπατθά έξγα, θαζψο ε ρψξα καο, θιείλεη ηε ζηξφθηγγα ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο! «Πε νκεξία ν Αμνλαο 10» «Λη απνθάζεηο ησλ Ξθνπίσλ, πέξαλ ησλ άιισλ, ζέηνπλ ζε νκεξία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε, άξα θαη ηελ ηαρεία πξφνδν ηνπ Βπξσπατθνχ Ώμνλα 10» είπε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Ζ. Ζαξακαλιήο θαη ζπλέρηζε: «Ξην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ ζρεδίνπ Ληθνλνκηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο ησλ ΐαιθαλίσλ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δνζνχλ 50 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ια είκαζηε, φκσο, απνιχησο μεθάζαξνη: Λζν θαιιηεξγείηαη αηκφζθαηξα πξνθιήζεσλ, εζληθηζκνχ θαη κηζαιινδνμίαο, δελ πξφθεηηαη λα εθηακηεπζεί νχηε έλα επξψ απφ ην πνζφ απηφ». 308


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ πξσζππνπξγφο ππνγξάκκηζε φηη ε ζεκαληηθή απηή απφθαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαηέζηε αλαπφθεπθηε, κεηά απφ κηα ζεηξά πξνθιεηηθψλ έλαληη ηεο ρψξαο καο θηλήζεσλ ηεο ΜΓΑΘ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Ξην πιαίζην απηφ, αλαθέξζεθε θαη‟ αξρήλ ζηελ επηινγή ησλ

Ξθνπίσλ

λα

πξνρσξήζνπλ

ζηε

κεηνλνκαζία

ηνπ

πξναλαθεξζέληνο επξσπατθνχ νδηθνχ άμνλα, θαζψο θαη ελφο ππφ θαηαζθεπήλ γεπέδνπ, θαηά ηξφπν ηέηνην (κε ρξήζε νλνκάησλ φπσο Ώιέμαλδξνο, Φίιηππνο θ.ά.) πνπ απνδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ ζηελ Βιιάδα θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο θιεξνλνκηά. Γηα λα ζπκπιεξψζεη: «Οα Ξθφπηα ζπλερίδνπλ ζθφπηκα ηηο πξνθιήζεηο ηνπο. Αελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα επηβεβαηψλνπλ ζηα κάηηα φισλ ηελ αδηαιιαμία, ηελ πξνθιεηηθφηεηα θαη ηελ εκκνλή ηνπο ζε έλα γθξίδν παξειζφλ θαλαηηζκνχ

θαη

εζληθηζκνχ».

Ώμηνζεκείσην

είλαη

φηη

ν

θ.

Ζαξακαλιήο, κηιψληαο γεληθφηεξα γηα «θηλήζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ Ξθνπίσλ θιίκα κηζαιινδνμίαο», αλαθέξζεθε θαη ζε

άιιεο

πξφζθαηεο

εμειίμεηο:

«Ώλαπηχζζνπλ

θαη

απφπεηξεο

εθηξνπήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ην αληηθείκελφ ηεο, άιινηε πξνβάιινπλ πξφζζεηα

δηαδηθαζηηθά

εθεπξήκαηα,

εκπφδηα,

φπσο

ε

θαη

άιινηε

ρξεζηκνπνίεζε

επηζηξαηεχνπλ ηνπ

Αηεζλνχο

Αηθαζηεξίνπ ηεο Ράγεο. Απζρεξαίλνπλ, έηζη, αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δχζθνιε δηαπξαγκάηεπζε πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ ΛΔΒ», επαλαιακβάλνληαο γηα αθφκα κία θνξά ηε ζηαζεξή ειιεληθή ζέζε γηα «κία νλνκαζία κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηζρχ έλαληη φισλ».

Νιηθή επαλαθνξά ζηηο πξνθιήζεηο

Ώξρίδεη ζηε Ράγε ε δηαδηθαζία εθδίθαζεο ηεο πξνζθπγήο ησλ Ξθνπίσλ ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο, γηα παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο Βλδηάκεζεο Ξπκθσλίαο. Λπσο αλαθέξνπλ πεγέο ηνπ ππνπξγείνπ

309


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βμσηεξηθψλ, ε πξψηε ζπλάληεζε αθνξά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, νη εθπξφζσπνη ησλ δχν ρσξψλ ζα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο δηθαζηέο θαη αλακέλεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο λα δηακνξθσζεί κηα αξρηθή εηθφλα γηα ηελ ηαθηηθή πνπ θάζε πιεπξά ζα αθνινπζήζεη. Οα Ξθφπηα έρνπλ

επηιέμεη

γηα

ηελ

εθπξνζψπεζή

ηνπο

ηξεηο

δηθεγφξνπο,

πξνεξρφκελνπο απφ ΔΜΏ, ΐξεηαλία θαη Γαιιία. Αηπισκαηηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε Βιιάδα αλέζεζε ηελ εθπξνζψπεζε ζε ηέζζεξηο «εγλσζκέλνπ

δηεζλνχο

θχξνπο

λνκηθέο

πξνζσπηθφηεηεο»,

ηα

νλφκαηα ησλ νπνίσλ ζα αλαθνηλσζνχλ επηζήκσο αχξην. Δ δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε, ζε επίπεδν θιίκαηνο, ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, ε νπνία, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηα Δλσκέλα Βζλε, ζα ζπλερηζηεί ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, κε ζπλάληεζε ηνπ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή θ. Θάζηνπ Ιίκηηο κε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ησλ δχν ρσξψλ, ζηε Ιέα Πφξθε. Οφζν ε Ώζήλα φζν θαη ηα Ξθφπηα δίλνπλ έλα θιίκα «ηππηθήο δηαδηθαζίαο» γηα ηε λέα ζπλάληεζε, θαζψο θακηά απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ θαίλεηαη λα πξνζδνθά φηη ζα δψζεη θάπνηα δπλακηθή ζηελ ππφζεζε. Ώιισζηε, έκπεηξνη δηπισκάηεο αλαθέξνπλ φηη, πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε Ράγε, πνπ ζαθψο επεξεάδεη αξλεηηθά ην θιίκα, ηα Ξθφπηα έρνπλ εηζέιζεη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, ελ φςεη ησλ εθινγψλ ηνπ Θαξηίνπ γηα εθινγή λένπ πξνέδξνπ θαη γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. «Πρέδην Β΄» Δ θπβέξλεζε ηεο ΜΓΑΘ πξνέβε ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ζε λέν θχθιν αιπηξσηηθψλ ελεξγεηψλ, απνθαζίδνληαο ηε κεηνλνκαζία ηεο κεγαιχηεξεο

νδηθήο

αξηεξίαο

ηεο

ρψξαο

ζε

«Ώιέμαλδξνο

ν

Θαθεδψλ» θαη ηνπ θεληξηθνχ ζηαδίνπ ησλ Ξθνπίσλ ζε «Φίιηππνο ΐ΄». Αεκνζηεχκαηα ζε εθεκεξίδεο ησλ Ξθνπίσλ θάλνπλ ιφγν γηα εθαξκνγή ηνπ «ζρεδίνπ ΐ΄», πνπ είρε εθπνλήζεη ε ζθνπηαλή

310


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θπβέξλεζε ζε πεξίπησζε ειιεληθνχ βέην ζην ΐνπθνπξέζηη. Ώπφ δηπισκαηηθνχο θχθινπο εθηηκάηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ «ζρεδίνπ ΐ΄» θαζπζηέξεζε κεξηθνχο κήλεο θαη άξρηζε ηψξα, δηφηη ηα Ξθφπηα αλέκελαλ πξψηα ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ε νπνία ζα ήηαλ ζίγνπξα αξλεηηθή εάλ είραλ πξνβεί ζηηο αιπηξσηηθέο ελέξγεηεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Θεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο,

πνπ

«έβαιε

πάγν»

ζηηο

επξσπατθέο

θηινδνμίεο

ηεο

γεηηνληθήο ρψξαο, επαλήιζαλ ζηηο πξνθιήζεηο. Μαξάιιεια, εθηηκάηαη φηη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ην θπβεξλψλ θφκκα επηρεηξεί λα δηεγείξεη εθ λένπ ην εζληθηζηηθφ θιίκα, πνπ ην σθέιεζε ζηηο εθινγέο ηνπ Ενπλίνπ γηα αλάδεημε θπβέξλεζεο. Θε βάζε φια απηά, ε Ώζήλα αλακέλεη θιηκάθσζε ησλ πξνθιεηηθψλ θαη αιπηξσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δειψζεσλ, φζν ζα πιεζηάδεη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. Κπαθνγηάλλε: Δθηόο νξίσλ νη πξνθιήζεηο ΞΓΓΚ Θήλπκα πξνο ηα Ξθφπηα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηαθηηθή αδηαιιαμίαο θαη αθξαίνπ εζληθηζκνχ έζηεηιε εθ λένπ ρζεο ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε Οχπνπ πνπ παξαρψξεζε

ζε

δηεζλή

ΘΘΒ,

κεηά

ηελ

παξνπζίαζε

ησλ

πξνηεξαηνηήησλ ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ηνπ ΛΏΞΒ, ζηε ΐηέλλε. Ώπαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε, ε θ. Θπαθνγηάλλε αλέθεξε φηη «δπζηπρψο, ε θπβέξλεζε ηνπ θ. Γθξνχεθζθη απνθάζηζε φηη ε ξεηνξηθή ηεο ΜΓΑΘ ζα είλαη ξεηνξηθή εζληθηζκνχ θαη εθηφο νξίσλ πξφθιεζεο έλαληη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ». Ώθνινχζσο, παξέπεκςε ζηελ

ππφ

ηα

Δλσκέλα

Βζλε

δηαδηθαζία

δηαπξαγκάηεπζεο

θαη

επαλέιαβε ηελ ειιεληθή ζέζε γηα ζχλζεηε νλνκαζία γηα θάζε δηεζλή ρξήζε. Ηίγν λσξίηεξα, ελψπηνλ ηνπ Θφληκνπ Ξπκβνπιίνπ ηνπ ΛΏΞΒ, ε θ. Θπαθνγηάλλε επηζήκαλε φηη ε Βιιάδα αλαιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηνπ

311


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λξγαληζκνχ ζε κηα ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε επίηεπμε αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή γίλεηαη νινέλα θαη πην πεξίπινθε, ελψ ηαπηφρξνλα ε κνλαδηθή ζηαζεξά ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαίλεηαη λα είλαη νη ξαγδαίεο, απξφβιεπηεο αιιαγέο. Δ ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ επηζήκαλε φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζα θηλεζνχλ ζε δχν άμνλεο: ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ αλνηρηψλ ζεκάησλ κε ηα νπνία ν

Λξγαληζκφο

αζρνιείηαη

θαη,

παξάιιεια,

ζηελ

πξνζπάζεηα

ελδπλάκσζεο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Λξγαληζκνχ. Ξηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο Οχπνπ, ε θ. Θπαθνγηάλλε επηζήκαλε φηη απηφ

πνπ

επηδηψθεηαη

είλαη

ε

ζπλεξγαζία

κεηαμχ

φισλ

ησλ

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη γηα ηελ εγγχεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Ώπαληψληαο ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο Γεσξγίαο, ηφληζε φηη απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα κεγάιεο ζεκαζίαο λα ζπλερηζζεί ε εθεί απνζηνιή ηνπ ΛΏΞΒ θαη εμέθξαζε ηελ ειπίδα φηη ζχληνκα ζα ππάξμεη πξφνδνο, έπεηηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη. Οφληζε, παξάιιεια, φηη ε ειιεληθή πξνεδξία ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί απηή ε θξίζε. Ξην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο, ε θ. Θπαθνγηάλλε ξσηήζεθε θαη γηα ηηο πξφζθαηεο

ηαξαρέο

ζηελ

Βιιάδα

θαη

θαηά

πφζν

απηέο

ζα

επεξεάζνπλ ηελ πξνεδξία ηνπ ΛΏΞΒ. Ώπαληψληαο, επηζήκαλε φηη «ζηε Αεκνθξαηία ππάξρνπλ δηαδειψζεηο, ππάξρνπλ αληηδξάζεηο θαη ηηο

ζεβφκαζηε

απνθαζηζηηθφ

πιήξσο, θαη

ελψ

ηηο

αληηκεησπίδνπκε

δεκνθξαηηθφ», ελψ πξφζζεζε φηη

κε

ηξφπν

απηφ

δελ

επεξεάδεη ην έξγν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεδξία θαη ηελ πξφζεζε λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρία ηεο.

312


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Γηάβεκα... θαηόπηλ ενξηήο ζηηο Βξπμέιιεο από ηελ ΞΓΓΚ Θία δήισζε ηνπ λένπ ππνπξγνχ Μνιηηηζκνχ θ. Ώληψλε Ξακαξά, ε νπνία είρε γίλεη ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο πνπ παξαρψξεζε ηνλ Θάξηην ηνπ 2008 ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε, αλαθάιεζαλ ηα Ξθφπηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε δηάβεκα ελαληίνλ ηεο ρψξαο καο ζηηο ΐξπμέιιεο. Ξηε δήισζε, πνπ αλαπαξήρζε ην πεξαζκέλν Ξάββαην, ζην πιαίζην ηειενπηηθήο εθπνκπήο, ν θ. Ξακαξάο αλέθεξε φηη ζρεηηθά κε ην Ξθνπηαλφ, ν ρξφλνο θπιάεη ππέξ ηεο Βιιάδαο, πνπ δελ έρεη λα θνβεζεί ηίπνηα απφ ηα Ξθφπηα, εθθξάδνληαο ηελ εθηίκεζε φηη ην γεηηνληθφ θξάηνο δελ ζα επηβηψζεη σο εληαίν ζε βάζνο ρξφλνπ. Ξχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο ησλ Ξθνπίσλ «Utrinski Vesnik», νη ζθνπηαλέο αξρέο απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζε δηάβεκα ζηα

αξκφδηα

φξγαλα

ησλ

ΐξπμειιψλ,

θαζψο

ζεσξήζεθε

φηη

πξφθεηηαη γηα κε δηπισκαηηθέο θαη αληηπαξαγσγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ΜΓΑΘ θαη Βιιάδαο δειψζεηο, φηαλ κάιηζηα, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηειεπηαίαο Ξπλφδνπ ηεο Β.Β. αλαθέξεηαη φηη νη δχν πιεπξέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ θηλήζεηο θαη δειψζεηο πνπ δχλαληαη λα δηαηαξάμνπλ ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο.Οελ ίδηα ζηηγκή, ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ, Ώληφλην Θηινζφζθη, κε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην ειεθηξνληθφ ελεκεξσηηθφ δίθηπν Bloomberg, επηκέλεη ζηε αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ θαη εκκέλεη ζην κνληέιν ηεο δηπιήο νλνκαζίαο. Λπσο αλαθέξεη, ε ρψξα ηνπ ζα κπνξνχζε λα απνδερζεί ηνλ ζπκβηβαζκφ ελφο νλφκαηνο γηα ρξήζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ Βιιάδα, πξφηαζε ηελ νπνία ε Ώζήλα απνξξίπηεη. Λ θ. Θηινζφζθη αλαθέξεη επίζεο φηη ε πιεπξά ησλ Ξθνπίσλ έρεη επηδείμεη ηελ εηνηκφηεηά ηεο γηα ζπκβηβαζκφ κε ηελ αιιαγή ηεο ζεκαίαο θαη ηνπ Ξπληάγκαηφο ηεο θαη φηη ηψξα είλαη ζεηξά ηεο Βιιάδαο λα θάλεη ην επφκελν βήκα.

313


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δπξσ-ζπζηάζεηο ζηελ ΞΓΓΚ «Βπηθεληξσζείηε

πεξηζζφηεξν

ζηε

δηεμαγσγή

ειεχζεξσλ

θαη

δεκνθξαηηθψλ εθινγψλ ηνλ Θάξηην θαη ιηγφηεξν ζηε κεηνλνκαζία νδηθψλ αξηεξηψλ, πνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ γείηνλα Βιιάδα», είλαη ην κήλπκα πνπ ζηέιλεη ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή πξνο ηελ ΜΓΑΘ. Λ

ηειενπηηθφο

δηπισκαηηθέο

ζηαζκφο

πεγέο

ηεο

ησλ

Ξθνπίσλ

Βπηηξνπήο,

Ώ1

κεηά

απεπζχλζεθε ηελ

απφθαζε

ζε ηεο

θπβέξλεζεο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο λα κεηνλνκάζεη ηνλ θεληξηθφ απηνθηλεηφδξνκφ ηεο ζε «Ώιέμαλδξνο ν Θαθεδψλ» θαη ε απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη ζα ήηαλ θαιφ λα απνθεχγνληαη ελέξγεηεο κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο θαη φηη ε ρψξα ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα θνηλά απνδεθηή ιχζε, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο. Θάιηζηα, ε θ. Ζξηζηίλα Ιάγθη, εθπξφζσπνο ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηεχξπλζε επηηξφπνπ, Λιη Νελ, παξέπεκςε ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, ππελζπκίδνληαο φηη ην 2007 ηα Ξθφπηα πξνέβεζαλ ζηε κεηνλνκαζία

ηνπ

αεξνδξνκίνπ

ηνπο

ζε

«Θέγαο

Ώιέμαλδξνο»,

γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε ζηελ επφκελε έθζεζε πξνφδνπ ηεο Βπηηξνπήο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη «ε Βιιάδα είδε ηελ ελέξγεηα απηή σο πξφθιεζε». Δ εθεκεξίδα ησλ Ξθνπίσλ «Λπηξίλζθη ΐέζληθ» θηινμελεί δειψζεηο ηνπ Λιιαλδνχ επξσβνπιεπηή, Βξηθ Θέγηεξ, ν νπνίνο είλαη θαη εηζεγεηήο ηεο έθζεζεο γηα ηελ ΜΓΑΘ ζην Βπξσθνηλνβνχιην. «Δ απφθαζε λνκίδσ φηη ζα πξνθαιέζεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηελ απφθαζε γηα κεηνλνκαζία ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Ξθνπίσλ», αλαθέξεη θαη ν θ. Θέγηεξ, ν νπνίνο πξνζζέηεη φηη ε Ώζήλα ζα ηελ εθιάβεη σο εζθεκκέλε πξφθιεζε, ελψ ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ ελέξγεηα σο έλα αθφκα επηρείξεκα ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αξρίζεη ζηε Ράγε. Λ Λιιαλδφο επξσβνπιεπηήο ζεσξεί, ηέινο, φηη ε λέα

314


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κεηνλνκαζία ζα απνηειέζεη έλα αθφκε επηρείξεκα ηεο Ώζήλαο γηα λα ελαληησζεί ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο ΜΓΑΘ ζηελ Β.Β. Οελ ίδηα ζηηγκή, ζε έθζεζε ηεο δεμακελήο ζθέςεο International Crisis Group (ICG), επηζεκαίλεηαη φηη ε δηακάρε Ώζελψλ - Ξθνπίσλ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο, δελ αθνξά κφλν ηηο δχν ρψξεο, αιιά απεηιεί ηε ζηαζεξφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ον ICG πξνηείλεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ε ΜΓΑΘ λα άξεη φιεο ηηο πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο

κεηνλνκαζίαο

θαη

λα

απνδερζεί

ην

φλνκα

«ΐφξεηα

Αεκνθξαηία ηεο Θαθεδνλίαο», ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο Ιίκηηο, γηα θάζε δηεζλή ρξήζε. Ξηνλ αληίπνδα, πξνηείλεη ε Ώζήλα λα δερζεί ηελ αλαγλψξηζε «καθεδνληθήο» εζλφηεηαο θαη λα άξεη ην βέην ζηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ΜΓΑΘ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα Ξθφπηα ζα απνθεξχμνπλ νπνηαδήπνηε εδαθηθή δηεθδίθεζε έλαληη ηεο Βιιάδαο.

Αδηάιιαθηνο, ν Γθξνύεθζθη επηθξίλεη Δ.Δ. θαη Διιάδα Λη εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ αλακέλεηαη λα είλαη αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ αχξην ζηε ζχζθεςε πνπ ζπγθάιεζε ν πξσζππνπξγφο ησλ Ξθνπίσλ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, κε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ησλ κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο. Αηπισκαηηθέο πεγέο ζηελ Ώζήλα εθηηκνχλ φηη πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα ν εηδηθφο κεζνιαβεηήο ηνπ ΛΔΒ, Θάζηνπ Ιίκηηο, ζα θαιέζεη ζε ζπλάληεζε ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ησλ δχν ρσξψλ. Μξνζζέηνπλ φκσο φηη, ελφςεη ησλ εθινγψλ ηνπ Θαξηίνπ ζηελ ΜΓΑΘ, δελ αλακέλεηαη επί ηεο νπζίαο πξφνδνο ζην ζέκα, ηδηαίηεξα κάιηζηα κεηά ηελ

αξλεηηθή

θφξηηζε

απφ

ηελ

απφθαζε

ησλ

Ξθνπίσλ

λα

πξνζθχγνπλ ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο.

315


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Ππλέρεηα πξνθιήζεσλ Μάλησο,

ν

πξσζππνπξγφο

ηεο

ΜΓΑΘ

δελ

εγθαηαιείπεη

ηελ

αδηάιιαθηε ζηάζε ηνπ θαη ηηο πξνθιήζεηο έλαληη ηεο ρψξαο καο, κέλνληαο πηζηφο ζηελ ηαθηηθή πνπ έρεη πηνζεηήζεη εδψ θαη θαηξφ. Βηζη, ζε λέεο δειψζεηο ηνπ ζπζρέηηζε ηε ζηάζε ηεο Βιιάδαο ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο κε ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ησλ Ιαδί πξηλ απφ ηνλ Αεχηεξν Μαγθφζκην Μφιεκν. Βηδηθφηεξα, αλαθεξφκελνο ζην ειιεληθφ βέην ζηελ επξσπατθή θαη επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο

ηνπ,

αλέθεξε

φηη

απνηειεί

ηνλ

νξηζκφ

ηεο

θαθήο

ζπκπεξηθνξάο. Θηιψληαο δε γηα ηε ζηάζε πνπ πηνζέηεζε ε Β.Β. απέλαληη ζηηο ζέζεηο ηήο Ώζήλαο, ηφληζε φηη «ε ζησπή απέλαληη ζε ηέηνηα παξεκπφδηζε θαη ζε αλάινγα βέην ζπκίδεη άιιεο επνρέο, ηηο επνρέο πνπ θαλέλα επξσπατθφ θξάηνο δελ είρε ην ζάξξνο λα πςψζεη αλάζηεκα έλαληη ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ λαδηζκνχ, πνπ εμειίρζεθε ζε έλα ηέξαο αξγφηεξα».

Πε λέν πεξηβάιινλ μαλαξρίδεη ην Πθνπηαλό Ππλνκηιίεο έπεηηα από πνιύκελε δηαθνπή ππό ηνλ Λίκηηο Ξε έλα λέν πεξηβάιινλ, φπνπ θπξηαξρεί ε αιιαγή πξνέδξνπ ζηηο ΔΜΏ, αξρίδνπλ εθ λένπ ζηε Ιέα Πφξθε νη ζπλνκηιίεο Βιιάδαο ΜΓΑΘ γηα ην φλνκα. Οα Ξθφπηα πξνζέξρνληαη ζηελ πξψηε θνηλή ζπλάληεζε κε ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο θαη ηνλ Ώδακάληην ΐαζηιάθε, κε λέν δηαπξαγκαηεπηή ηνλ πξέζβε ηεο ρψξαο ζηελ Λπάζηγθηνλ, Γφξαλ Γφιεθζθη. Δ απνρψξεζε ηνπ Οδνξηδ Θπνπο είρε σο απνηέιεζκα λα απνιέζνπλ ηα Ξθφπηα ηνλ ηζρπξφηεξν ππνζηεξηθηή ηνπο ζηε δηεζλή ζθελή, θαη απηφ ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο. Λ πξψελ πξφεδξνο ησλ ΔΜΏ επεδίσθε λα «αληακείςεη» ηα Ξθφπηα γηα ηελ, νπζηαζηηθά ζπκβνιηθή, ζπζηξάηεπζή ηνπο ζην

316


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κνλαρηθφ δξφκν πνπ αθνινχζεζε ν ίδηνο ζην Εξάθ. Θαδί κε ηνλ θ. Θπνπο απνρσξνχλ θαη αμησκαηνχρνη, πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ρσξίο λα επηδεηθλχνπλ θαηαλφεζε ζηηο ειιεληθέο επαηζζεζίεο. Ξε αληίζεζε κε ηνλ θ. Θπνπο, ν νπνίνο αλαδεηψληαο ελαγσλίσο ζην ιπθφθσο ηεο πξνεδξίαο ηνπ θάπνηα «επηηπρία» ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή έδσζε ππέξκεηξε ζεκαζία ζηε δηεχξπλζε ηνπ ΙΏΟΛ κε ηξεηο κηθξέο ρψξεο φπσο ε Ζξναηία, ε Ώιβαλία θαη ε ΜΓΑΘ, ν θ. Λκπάκα ζηελ αξρή ηεο δηθήο ηνπ ζεηείαο επηθεληξψλεηαη ζηα «κεγάια» φπσο είλαη ε πηεζηηθή δηακεζνιάβεζε ζηε Θέζε Ώλαηνιή, ε άκεζε δηπισκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή εκπινθή ζην Ώθγαληζηάλ θαη ην Μαθηζηάλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε Νσζία, θ.ά. Μάλησο, ν Ιίθνια Γθξνχεθζθη ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηε δηεζλή ζθελή. Ρζεο θαη ζήκεξα βξέζεθε ζην Θφλαρν ζπκκεηέρνληαο ζηε δηεζλή δηάζθεςε αζθάιεηαο, ελψ ηελ πεξαζκέλε Μέκπηε ήηαλ ζηελ Λπάζηγθηνλ φπνπ έιαβε κέξνο ζηελ εηήζηα «εζληθή πξνζεπρή». Βλψ επηζπκνχζε λα ζπλαληεζεί κε ηνλ πξφεδξν θαη ηελ ππ. Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΜΏ, ηειηθά αληάιιαμε απιά κηα ρεηξαςία κε ηνλ αληηπξφεδξν Θπάηληελ θαη ηελ θ. Ζιίληνλ φηαλ νη ηειεπηαίνη ραηξεηνχζαλ ηνπο ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγεπκα ηεο «εζληθήο πξνζεπρήο». Λπζηαζηηθή ζπλάληεζε είρε κφλν ζηε Γεξνπζία κε ηελ εγεζία ηεο επηηξνπήο Βμσηεξηθψλ Ξρέζεσλ. Θα ήηαλ θπζηθά ιάζνο λα ζπεχζεη θαλείο λα εξκελεχζεη ηελ απνηπρία ηνπ 39ρξνλνπ πξσζππνπξγνχ λα εμαζθαιίζεη ζπλαληήζεηο πςεινχ επηπέδνπ απφ ηε λέα θπβέξλεζε ησλ ΔΜΏ σο έλδεημε «θηιειιεληθήο» ζηξνθήο ηνπ θ. Λκπάκα. Βίλαη, φκσο, γεγνλφο πσο πιένλ ηα Ξθφπηα δελ έρνπλ ζηελ ηζρπξφηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ έλαλ ζζελαξφ ζχκκαρν θαη θίιν. Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ε Βπξσπατθή Βλσζε, ν άιινο ζεκαληηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν δηαθαψο επηζπκεί λα εληαρζεί ε ΜΓΑΘ, έρεη παξνηξχλεη ηε γεηηνληθή ρψξα λα ζηακαηήζεη ηηο

317


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αιπηξσηηθέο ελέξγεηεο ηεο κεηνλνκαζίαο αεξνδξνκίσλ, δξφκσλ, θ.ά. θαη λα ιχζεη ηε δηαθνξά γχξσ απφ ην φλνκα. Ώιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζηνπο θφιπνπο ηεο Β.Β. φια είλαη ζεηηθά γηα ηελ Βιιάδα. Δ

εθηίκεζε

ηεο

επηηξνπήο

Βμσηεξηθψλ

Ξρέζεσλ

ηνπ

Βπξσθνηλνβνπιίνπ πξηλ απφ δχν εβδνκάδεο φηη ηα Ξθφπηα πιεξνχλ ηνπο φξνπο έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε έθθιεζή ηεο πξνο ηελ Βιιάδα λα κελ παξεκπνδίζεη ηε δηαδηθαζία, ήξζε λα ππελζπκίζεη ζηελ Ώζήλα φηη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ρσξψλκειψλ ηεο Βλσζεο έρεη ηα φξηά ηεο. Οε δηθή ηεο ζεκεηνινγηθή θαη νπζηαζηηθή ζεκαζία έρεη ε πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηνχ ηδξχκαηνο International Crisis Group, νη εθζέζεηο ηνπ νπνίνπ επί δηεζλψλ εζηηψλ έληαζεο απνηεινχλ εξγαιείν επεμεξγαζίαο απφ θπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ξε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ γηα ην φλνκα ην ICG ππνζηήξημε ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο Ιίκηηο γηα ην φλνκα

παξνηξχλνληαο

επζέσο

ηα

Ξθφπηα

λα

απνδερζνχλ

ην

«Αεκνθξαηία ηεο ΐφξεηαο Θαθεδνλίαο», φλνκα κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ απνδέρεηαη ε Ώζήλα θαζψο θαζηζηά ζαθέο φηη ε ΜΓΑΘ δελ απνηειεί ην φινλ αιιά ηκήκα ηεο πεξηνρήο πνπ θάιππηε ε αξραία Θαθεδνλία. Δ ζέζε ηεο Ώζήλαο πεξί ζχλζεηεο νλνκαζίαο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο αθνχγεηαη πιένλ πεξηζζφηεξν ινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή απφ ηνπο ηξίηνπο. Ον ICG δείρλεη λα ηελ ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε θαζψο ηάζζεηαη ππέξ ηεο «πιήξνπο δηεζλνχο ρξήζεο» ηεο λέαο ζχλζεηεο νλνκαζίαο. Βάλ ζπκθσλεζεί ηειηθά ην φλνκα «ΐφξεηα Θαθεδνλία» λα ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, αιιά θαη ζηηο δηκεξείο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, μεπεξληέηαη έλα νπζηαζηηθφ γηα ηελ Βιιάδα θαη πξαθηηθφ γηα φινπο εκπφδην. Ξε φ,ηη αθνξά ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, φπνπ ην ICG δεηεί απφ ηελ Βιιάδα λα δερζεί ηελ επίθιεζε καθεδνληθήο εζλφηεηαο απφ ηνπο βφξεηνπο γείηνλέο καο, ε ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία είλαη ζχκκαρνη ηεο

318


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Βιιάδαο. Βάλ δηαζθαιηζζεί ε ρξήζε ηεο ζχλζεηεο νλνκαζίαο φρη επηιεθηηθά, αιιά «έλαληη φισλ», ε ινγηθή επηηάζζεη φηη νη θάηνηθνη ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ζα νλνκάδνληαη «ΐνξεηνκαθεδφλεο». Ζάζε ζνβαξφο ηζηνξηθφο ζπλδέεη ηε Θαθεδνλία ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ κε ηνλ Βιιεληζκφ θαη φρη κε ηνπο Ξιαβφθσλνπο πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηελ πεξηνρή πξηλ απφ κεξηθνχο αηψλεο. Μέξα απφ απηφ, θαληάδεη παξάινγν λα απνθαινχληαη «Θαθεδφλεο» θαη λα κνλνπσινχλ ηε «καθεδνληθή ηαπηφηεηα» νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο πνπ απνδεδεηγκέλα θαιχπηεη κφλν ην 40% ηεο ηζηνξηθήο Θαθεδνλίαο, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Βιιάδα βξίζθεηαη ην 50% θαη ζηε ΐνπιγαξία ην ππφινηπν 10%. Ππφ απηή ηελ έλλνηα θαληάδεη φρη απιά άδηθν ή εζθαικέλν, αιιά παξάινγν λα απνδψζεη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ξθνπίσλ ην απφιπην δηθαίσκα ζηε καθεδνληθή εζληθή ηαπηφηεηα.

Ξξνπαγάλδα κε «κάρε ησλ αγαικάησλ» Κε επίθεληξν ηνλ Κέγα Αιέμαλδξν Ώπφ ηελ πφιε ησλ Ξθνπίσλ, ζηελ αξραία Μέιια, ηα «καθεδνληθά Οέκπε» έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, θαη απφ εθεί ζηα νξνπέδηα ηνπ Μαθηζηάλ θαη ηηο πεδηάδεο ηνπ Εξάθ, έλαο αθήξπρηνο πφιεκνο, κε επίθεληξν ηνλ Θέγα Ώιέμαλδξν, καίλεηαη. Ώλδξηάληεο ηνπ κεγάινπ ζηξαηειάηε θαη ηνπ παηέξα ηνπ Φηιίππνπ ΐ΄ ζε πάξθα, πιαηείεο θαη πξναχιηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ -ηζηνξηθή αδεία- εκείο; Βζληθνχο δξφκνπο, ζηάδηα θαη αεξνδξφκηα κε ηα νλφκαηα θαη ηηο πξνηνκέο ηνπο, νη γείηνλεο. Ώλαδεηνχκε θνληνχο, μαλζνχο θαη γαιαλνκάηεδεο ζε μεραζκέλεο θπιέο, π.ρ. «Ζαιάο» ηεο θεληξηθήο Ώζίαο, γηα λα δηαπηζηψζνπκε εαλ πξάγκαηη κνηάδνπλ κε ηνπο αξραίνπο Βιιελεο Θαθεδφλεο εκείο; Ζνπβαινχλ

γξαθηθέο

θηγνχξεο

«βαζηιηάδσλ»

απφ

ηα

ζχλνξα

319


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Μαθηζηάλ θαη Ώθγαληζηάλ θαη ηνπο παξνπζηάδνπλ σο ζπγγελείο ηνπο, νη Ξθνπηαλνί. Μξνζθάησο ζηα αξραία Γαπγάκεια -ζην ζεκεξηλφ Εξάθ- εθεί φπνπ ην 331 π.Ρ. ν Θαθεδφλαο ζηξαηειάηεο ζπλέηξηςε ηνλ ζηξαηφ ηνπ Ααξείνπ, θαηαγάγακε πεξεθαλή λίθε επί ησλ «ζθεηεξηζηψλ

ηεο

Εζηνξίαο»:

ήξζακε

ζε

ζπκθσλία

κε

ηελ

θπβέξλεζε ηεο ΐαγδάηεο γηα λα αλεγείξνπκε εκείο ζην πεδίν φπνπ έιαβε ρψξα ε ηζηνξηθή κάρε αλδξηάληα πξνο ηηκήλ ηνπ «κεγάινπ εθπνιηηηζηή ησλ βαξβάξσλ» θαηαηξνπψλνληαο ηνπο Ξθνπηαλνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην παξαζθήλην γηα λα ζηήζνπλ εθείλνη ην άγαικα ηνπ δηάζεκνπ «πξνγφλνπ» ηνπο. Πθιεξή αλακέηξεζε Μίζσ απφ ηελ πνιηηηθνδηπισκαηηθή αλακέηξεζε γηα ην πψο ζα ιέγεηαη ηειηθά απηφ ην θξάηνο, ε «κάρε ησλ αγαικάησλ» δηεμάγεηαη εμίζνπ ζθιεξή θαη νη δχν πιεπξέο ζέινπλ πάζε ζπζία λα ηελ θεξδίζνπλ. Βκείο γηα λα πείζνπκε ηνπο κάιινλ αδηάθνξνπο θίινπο θαη ερζξνχο καο δηεζλψο φηη νη Θαθεδφλεο ήηαλ Βιιελεο θαη επνκέλσο «ε Θαθεδνλία ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη ειιεληθή» θαη νη Ξθνπηαλνί φηη είλαη, απηνί κφλν, νη απφγνλνη ηνπ αξραίνπ θαη «δηακειηζκέλνπ βίαηα καθεδνληθνχ έζλνπο» δνμαζκέλνπ απφ ην ηξνκεξφ παηδί ηνπ. Ονπο

αηθληδηάζακε

ζηηο

αξρέο

ηεο

δεθαεηίαο

ηνπ

‟90,

φηαλ

αληηδξψληαο ζηε δνπιεηά πνπ είρε θάλεη δηεζλψο, θαη επί δεθαεηίεο, ε πξνπαγάλδα ησλ Ξθνπίσλ, γεκίζακε ηνλ ηφπν κε αγάικαηα θαη πξνηνκέο ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ θαη ηνπ Φηιίππνπ, ήιηνπο ηεο ΐεξγίλαο, ΐνπθεθάιεο θαη καθεδνληθέο ζάξηζζεο. Θέρξη θαη ζε βξαρψδε ιφθν ζηελ Ώζπξνβάιηα ηεο Θεζζαινλίθεο είρε ζρεδηαζηεί λα ιαμεπηεί ε θεθαιή ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ! Οψξα νη θπβεξλψληεο ζηα Ξθφπηα, ηεινχληεο ππφ ηελ επήξεηα εζληθηζηηθνχ παξνμπζκνχ, πέξαζαλ ζηελ αληεπίζεζε. 320


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Λ Ιίθνια Γθξνχεθζθη έρεη βαιζεί λα κεηαηξέςεη ηελ φκνξθε πφιε ηνπ ζε εζληθνπαηξησηηθή «Ιηίζλετιαλη», ε νπνία ζα αλαπαξηζηά ηελ Εζηνξία φπσο ηε βιέπεη εθείλνο... Ρξηάληα κέηξα! Ον ζρέδην πεξηιακβάλεη αλέγεξζε αλδξηάληα ηνπ «Ώιεμάλδξνπ Θαθεδφλα» χςνπο ηξηάληα κέηξσλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο. Μιάη

ηνπ

ζα

ζηέθνπλ

ηα

αγάικαηα

ζχγρξνλσλ

ήξσσλ

ηνπ

«καθεδνληθνχ έζλνπο», φπσο νη Γθφηζε Ιηέιηζεθ, Ιηάκε Γθξνχεζα, θαη παξαθάησ ζα παξαζηέθνληαη, καξκάξηλνη, ν απηνθξάηνξαο Ενπζηηληαλφο γηα λα ππνγξακκίδεη ηε βπδαληηλή ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο θαη ν εγεκφλαο Ξακνπήι ηνλ νπνίν δηεθδηθνχλ -θαη απηφλ- απφ ηνπο ΐνπιγάξνπο! Θηα ξσκατθή αςίδα ζξηάκβνπ(!) πνπ ιέγεηαη φηη ζρεδηάδεηαη λα ρηηζηεί θνληά ζηα ππέξνρα ηνμσηά γεθχξηα ηνπ ΐαξδάξε ζα ‟ξζεη, εθφζνλ

γίλεη,

λα

νινθιεξψζεη

ην

θαθφγνπζην,

φπσο

ην

ραξαθηεξίδνπλ αξθεηνί δηαλννχκελνη ζηα Ξθφπηα, «εζληθφ» ιίθηηλγθ, πνπ επηρεηξεί ε θπβέξλεζε. Λιν απηφ ην θηηο έρεη βεβαίσο ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη ζην εζσηεξηθφ, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ «εμχςσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο» ηνπ ζιαβνκαθεδνληθνχ

πιεζπζκνχ

θαη

ηελ

θαιιηέξγεηα

θιίκαηνο

θαλαηηθνχ θαη άθξηηνπ παηξησηηζκνχ, πνπ αλεβάδεη ζηα χςε ηε δεκνθηιία ηνπ θ. Γθξνχεθζθη θαη ηνπ θξαηάεη αλνηρηφ ηνλ δξφκν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο. Θα κπνξνχζε ίζσο λα εθιεθζνχλ φια απηά σο γξαθηθφηεηεο, αλ ε φιε επηρείξεζε δελ ζπλνδεπφηαλ απφ κηα ρνληξνθνκκέλε εζληθηζηηθή πξνπαγάλδα πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο παξάλνηαο. Οα

πιεξσκέλα

απφ

ηελ

θπβέξλεζε

ηειενπηηθά

ζπνη

είλαη

ραξαθηεξηζηηθά: ζε έλα απφ απηά ηπιηγκέλνο ζε γαιάδην ζχλλεθν

321


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

έλαο Ξιαβνκαθεδφλαο ζπλνκηιεί κε ηνλ Θεφ(!), ηνλ παξαθαιεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα γηα ην «καθεδνληθφ έζλνο», πιεξνθνξεί ηνλ Μαλάγαζν φηη ππέζηε ηα πάλδεηλα απφ ηνπο γείηνλέο ηνπ ζηελ ππεξρηιηεηή δηαδξνκή θαη ν Πςηζηνο αληαπνθξίλεηαη ακέζσο: ηνλ δαβεβαηψλεη φηη «είζηε άγηνο ιαφο», πσο «ε ιεπθή θπιή νθείιεη πνιιά ζηνπο Θαθεδφλεο» θαη ηνπ αλαθνηλψλεη φηη ζχληνκα πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί ηνλ ηάθν ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ θαη ζα θαιέζεη ηνπο πηζηνχο ζηε γε λα πάλε θαη εθείλνη γηα πξνζθχλεκα. Ξε έλα άιιν, πξνβάιινπλ ζθελή απφ ηελ ηαηλία ηνπ Λιηβεξ Ξηφνπλ ζηελ νπνία ν Θέγαο Ώιέμαλδξνο εηζέξρεηαη ληθεηήο ζηα Γαπγάκεια θαη ηνλ αθεγεηή λα ιέεη κε βξνληεξή θσλή: «Βζχ είζαη ε Θαθεδνλία». Ώπφ φια απηά φκσο απνπζηάδεη ν εγέηεο ν νπνίνο ζηε ζχγρξνλε επνρή ζα απνθαηαζηήζεη ηα ηζηνξηθά δίθαηα ηνπ έζλνπο, ξφιν πνπ έρεη επηθπιάμεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ν λεαξφο Ξιαβνκαθεδφλαο πξσζππνπξγφο. Ον πξφζσπν ηνπ θ. Γθξνχεθζθη εκθαλίδεηαη ζε γηγαληναθίζζεο θαη γθξάθηηη ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο ησλ Ξθνπίσλ, αλάκεζα ζε ζεκαίεο κε ηνλ ήιην ηεο ΐεξγίλαο θαη ηνπ θξάηνπο ηεο ΜΓΑΘ, ράξηεο ηεο Θεγάιεο Θαθεδνλίαο θ.ά. Λη

αλδξηάληεο,

νη

πξνθιεηηθέο

γηα

ηελ

ειιεληθή

πιεπξά

κεηνλνκαζίεο, ηα εζληθηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπνη θαη ηα άιια απεξίγξαπηα παηξησηηθά κπνξεί λα εμνξγίδνπλ ηνπο Βπξσπαίνπο, ν ίδηνο φκσο κάιινλ αδηαθνξεί γηα ηα ζρφιηα θαη ηηο λνπζεζίεο ηνπο. Ξεκαζία έρεη γηα εθείλνλ φηη κε ηνπο πςεινχο εζληθνχο ηφλνπο θέξδηζε φιεο ηηο εθινγηθέο θαη πνιηηηθέο κάρεο κέρξη ηψξα θαη αηζηνδνμεί φηη ηνλ Θάξηην ζα εγθαηαζηήζεη ηνλ εθιεθηφ ππνςήθηφ ηνπ ζην πξνεδξηθφ κέγαξν, ελψ αλακέλεηαη λα ζαξψζεη θαη ζηηο

322


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δεκνηηθέο εθινγέο. Εζσο ν θ. Γθξνχεθζθη λα έρεη παξαδεηγκαηηζηεί θαη απφ ην ειιεληθφ θαηλφκελν ηεο δεθαηίαο ηνπ ‟90, φηαλ γηα λα εθιεγεί θάπνηνο δήκαξρνο ή θνηλνηάξρεο, εηδηθά ζηε ΐφξεηα Βιιάδα, δελ είρε παξά λα ππνζρεζεί φηη ζα ζηήζεη κηα πξνηνκή ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ ζηελ πιαηεία. Σακειώλ πξνζδνθηώλ νη ζπλνκηιίεο κε Λίκηηο Ξε θηλήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ Ξθνπίσλ, πνπ ππνλνκεχνπλ ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ πξννπηηθή επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο, αλαθέξζεθε ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, επηβεβαηψλνληαο φηη, παξακνλέο ηεο λέαο ζπλάληεζεο ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ Βιιάδαο θαη ΜΓΑΘ κε ηνλ εηδηθφ κεζνιαβεηή ηνπ ΛΔΒ, Θάζηνπ Ιίκηηο, ε Ώζήλα δελ αλακέλεη απφ απηή λα πξνθχςεη θάηη νπζηαζηηθφ. Δ δήισζε ηεο θ. Θπαθνγηάλλε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο πνπ παξαρψξεζε ζηελ αιβαληθή εθεκεξίδα «Panorama», ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ,

ζηα Οίξαλα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο

πξνέδξνπ ηνπ ΛΏΞΒ. Δ θ. Θπαθνγηάλλε επαλέιαβε φηη ε θπβέξλεζε ησλ Ξθνπίσλ αθνινπζεί παξειθπζηηθή πνιηηηθή, επηδεηθλχνληαο αθξαίν

εζληθηζκφ.

Λ

πξσζππνπξγφο

ησλ

Ξθνπίσλ,

Ιίθνια

Γθξνχεθζθη, κηιψληαο ζην Θφλαρν, ζην πιαίζην ηεο 45εο Αηάζθεςεο γηα ηελ Ώζθάιεηα, νπζηαζηηθά θαηέζηεζε ζαθέο φηη ζα εκκείλεη ζηελ ίδηα ηαθηηθή. Λπσο αλέθεξε, νη ηζρπξηζκνί ηεο Βιιάδαο φηη ε ρψξα ηνπ απνηειεί απεηιή γηα ηελ εζληθή ηεο θπξηαξρία δελ είλαη αθξηβείο θαη πξφζζεζε φηη ε «Θαθεδνλία» είρε αιιάμεη ην Ξχληαγκα θαη ηε ζεκαία, ελψ παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Βπηπιένλ, θαηεγφξεζε ηελ Βιιάδα φηη κε ηηο ελέξγεηέο ηεο ππνζθάπηεη ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Αηπισκαηηθέο πεγέο εθηηκνχλ φηη ε απξηαλή, ππφ ηνλ θ. Ιίκηηο, λέα ζπλάληεζε, ζα έρεη πεξηζζφηεξν δηαδηθαζηηθφ θαη

323


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ζα είλαη ε πξψηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ λένπ δηαπξαγκαηεπηή ησλ Ξθνπίσλ, πξέζβε, Γφξαλ Γηφιεθζθη

Ν θ. Ρζεξβελθόθζθη δεηεί ππνρσξήζεηο... από ηελ Αζήλα Οελ εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα ηεο νλνκαζίαο επαλέιαβε ν πξφεδξνο ηεο ΜΓΑΘ, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, πξνζζέηνληαο φηη ν ζπκβηβαζκφο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα Ξθφπηα, αιιά θαη απφ ηελ Βιιάδα, πνπ ζα πξέπεη λα δείμεη αλάινγε δηάζεζε. «Βίκαζηε έηνηκνη λα δερζνχκε ιχζε, φρη φκσο

θαζ‟

πξφεδξνο,

ππαγφξεπζε ηελ

ηεο

παξακνλή

Βιιάδαο», ηεο

δήισζε

λέαο

ν

Ξθνπηαλφο

ζπλάληεζεο

ησλ

δηαπξαγκαηεπηψλ ησλ δχν ρσξψλ ππφ ηνλ Θάζηνπ Ιίκηηο, ζήκεξα ζηε Ιέα Πφξθε. Ώλαθεξφκελνο ζηε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Βιιάδα σο πξνο ηελ έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ, ν θ. Οζεξβελθφθζθη εθηίκεζε φηη ην ίδην ζα ζπκβεί θαη σο πξνο ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ Β.Β., νπφηε ζα πξέπεη λα βξεζεί ιχζε, κέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζηφρνο ηεο ΜΓΑΘ γηα επξσαηιαληηθή θαη επξσπατθή ελζσκάησζε. Θιίκα απαηζηνδνμίαο Μαξά ηηο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ζηα Ξθφπηα γηα ηελ εηνηκφηεηα λα πξνρσξήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε, νη εθεκεξίδεο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο κεηαθέξνπλ θιίκα απαηζηνδνμίαο σο πξνο ηα αλακελφκελα απφ ηε ζεκεξηλή, ππφ ηνλ θ. Ιίκηηο, λέα ζπλάληεζε. Βπηθαινχκελεο δηπισκαηηθέο πεγέο, αλαθέξνπλ φηη ε ζπλάληεζε ζεσξείηαη «ηερληθνχ» ραξαθηήξα θαη ζα ζπδεηεζεί ε γεληθφηεξε πξννπηηθή

ησλ

ζπλνκηιηψλ,

ρσξίο

ζπγθεθξηκέλν

πεξηερφκελν.

Βπηπιένλ, πξνζζέηνπλ φηη νη δχν πιεπξέο ζα εκκείλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην θζηλφπσξν, θαζψο ηνπο επφκελνπο

324


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

κήλεο ζα γίλνπλ πξνεδξηθέο εθινγέο ζηα Ξθφπηα ηνλ Θάξηην, θαη επξσεθινγέο ζηελ Βιιάδα ηνλ Ενχλην.

Πην «ξάθη» κπαίλεη ε πξσηνβνπιία Λίκηηο Ξηαζηκφηεηα ζεκεηψλεηαη ζην ζέκα ηνπ νλφκαηνο ησλ Ξθνπίσλ, θαζψο ε λέα θπβέξλεζε ησλ ΔΜΏ δελ αζθεί πηέζεηο γηα έληαμε ηεο ΜΓΑΘ ζην ΙΏΟΛ, ελψ νη δχν ρψξεο εηζέξρνληαη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν. Ξηηο 22 Θαξηίνπ δηεμάγνληαη πξνεδξηθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ ΜΓΑΘ θαη ζηηο 7 Ενπλίνπ επξσεθινγέο ζηελ Βιιάδα, θαη φπσο ζεκείσλαλ θχθινη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο, ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο έρεη δείμεη φηη νη πεξίνδνη εθινγψλ δελ ελδείθλπληαη γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οα μεκεξψκαηα (ψξα Βιιάδαο) ε Ιηφξα Θπαθνγηάλλε ζπλαληήζεθε ζηε Ιέα Πφξθε κε ηνλ κεζνιαβεηή ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαη ηνλ ελζάξξπλε

λα

ζπλερίζεη

ηελ

πξνζπάζεηά

ηνπ.

Λ

θ.

Ιίκηηο

πεξηνξίζζεθε λα δειψζεη φηη «αληαιιάμακε απφςεηο γηα ην πνχ βξίζθεηαη ζήκεξα ην ζέκα», ελψ απφ ειιεληθήο πιεπξάο ζεκεηψζεθε φηη ε ζπλάληεζε είρε ραξαθηήξα αλαζθφπεζεο θαη θαηέιεμε ζηελ θνηλή δηαπίζησζε φηη δηαλχνπκε πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο θαη νη ζπλνκηιίεο γηα ηελ νλνκαζία ζα ζπλερηζηνχλ ζε ρξφλν πνπ ζα θξίλεη ν θ. Ιίκηηο. Ξηζαλέο επηζθέςεηο Ξχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν κεζνιαβεηήο ηνπ ΛΔΒ ζθέπηεηαη λα κεηαβεί ζε Ώζήλα θαη ηα Ξθφπηα ηνλ Ώπξίιην ζε κηα πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθνχ ραξαθηήξα επίζθεςε θαζψο ε Βιιάδα ζα εηζέξρεηαη ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν γηα ηηο επξσεθινγέο ηεο 7εο Ενπλίνπ.

325


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Δ

ειιεληθή

πιεπξά

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

εθηηκά

φηη

νη

πξνθιεηηθέο

ελέξγεηεο

ηεο

θπβέξλεζεο Γθξνχεθζθη δελ ζπκβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο ζπκβηβαζηηθήο δηεπζέηεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα ζεσξεί φηη ε ηειεπηαία πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ν θ. Ιίκηηο πεξηέρεη «δπλακηθή ιχζεο» θαη κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηή θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.

Απάληεζε Αζήλαο ζε ΞΓΓΚ κε ηαμηδησηηθή νδεγία Θε έθδνζε ηαμηδησηηθήο νδεγίαο γηα ηνπο Βιιελεο πνπ ζρεδηάδνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ ΜΓΑΘ θαη δηάβεκα απφ ηελ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ

Ξπλδέζκνπ

ζηα

Ξθφπηα,

πξέζβεηξα

Ώιεμάλδξα

Μαπαδνπνχινπ, πξνο ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, θιηκάθσζε ε Ώζήλα ηελ αληίδξαζή ηεο ζην πξσηνθαλέο πεξηζηαηηθφ ηεο επίζεζεο ελαληίνλ Βιιήλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ώρξίδα, ηελ πεξαζκέλε Ζπξηαθή. Οα ηξία πνχικαλ πνπ κεηέθεξαλ ηνπο επηζθέπηεο έγηλαλ ζηφρνο βαλδαιηζκψλ απφ νκάδα πεξίπνπ 30 αηφκσλ, νη νπνίνη έγξαςαλ ζηα νρήκαηα «Βλσκέλε Θαθεδνλία» θαη «Θέγαο Ώιέμαλδξνο», ελψ επηηέζεθαλ ζηνπο Βιιελεο επηζθέπηεο κε πέηξεο

θαη

μχια.

Λ

δήκαξρνο

Ώρξίδαο,

Ώιεμάληαξ

Μεηξέζθη,

θαηαδίθαζε ακέζσο ην ζπκβάλ. Ώληηζέησο, ν πξσζππνπξγφο ησλ Ξθνπίσλ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, θαη ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο ΜΓΑΘ αληέδξαζαλ κφιηο ρζεο, κεηά ηηο ελέξγεηεο ηεο Ώζήλαο, θαη θαηεγφξεζαλ ηελ Βιιάδα γηα απφπεηξα πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο κεκνλσκέλνπ πεξηζηαηηθνχ. Ξηελ Ώζήλα ππάξρεη αλεζπρία γηα επαλάιεςε αλάινγσλ ζπκβάλησλ ην

πξνζερέο

δηάζηεκα,

ιφγσ

ηεο

έμαξζεο

θαλαηηζκνχ

πνπ

αλακέλεηαη ελ φςεη ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ ζηελ ΜΓΑΘ, ζηηο 22 Θαξηίνπ. Λπσο δήισζε ρζεο ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα

326


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Θπαθνγηάλλε, «ηα ζιηβεξά γεγνλφηα ζηελ Ώρξίδα δείρλνπλ φηη ε πξνεθινγηθή ξεηνξεία ηνπ θ. Γθξνχεθζθη έρεη απνηέιεζκα». Μεγέο ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ αλαθέξνπλ φηη ε Ώζήλα επηζπκεί κε ηε ζηάζε ηεο λα δείμεη ηελ πξφζεζή ηεο γηα κεηαζηξνθή έλαληη ησλ δηαξθψλ πξνθιήζεσλ ησλ Ξθνπίσλ, πνπ πιένλ ζα αληηκεησπίδνληαη ζε πςειφηεξνπο ηφλνπο. Ξην θείκελν ηεο ηαμηδησηηθήο νδεγίαο αλαθέξεηαη φηη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρεη δεκηνπξγεζεί αξλεηηθφ θιίκα ζε βάξνο ηεο ρψξαο καο ζηελ

ΜΓΑΘ,

ην

νπνίν

πξνθάιεζε

πεξηζηαηηθά

πξνπειαθηζκψλ

πξνζψπσλ -ηδίσο νδεγψλ- θαη θζνξψλ ζε απηνθίλεηα κε ειιεληθέο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. Ώλαθέξεηαη επίζεο φηη ζπρλά νη ζθνπηαλέο αξρέο εμαληινχλ ηελ απζηεξφηεηά ηνπο έλαληη ησλ Βιιήλσλ, πξνβαίλνληαο αθφκα θαη ζε θαηάρξεζε εμνπζίαο. Βηζη, ζπληζηάηαη ζηνπο Βιιελεο πνιίηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ηζρχνληεο ζηελ ΜΓΑΘ θαλφλεο, λα ιακβάλνπλ κέηξα πξνζνρήο θαη ζχλεζεο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη λα απεπζχλνληαη ζηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο αξρέο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Λ

θ.

Γθξνχεθζθη,

αλαθεξφκελνο

ζηελ

ηαμηδησηηθή

νδεγία,

θαηαδίθαζε ην ζπκβάλ ηεο Ώρξίδαο, πξνζζέηνληαο φηη δελ ππήξρε ιφγνο γηα έθδνζε νδεγίαο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη πνιίηεο ηεο ΜΓΑΘ ζπρλά δέρνληαη αλάινγεο επηζέζεηο ζηελ Βιιάδα. Ον

ππνπξγείν

ραξαθηεξίδεη

Βμσηεξηθψλ ηελ

ειιεληθή

ησλ

Ξθνπίσλ

αληίδξαζε

ζε

αλαθνίλσζή

ππεξβνιηθή

θαη

ηνπ

αήζε,

θάλνληαο αλαθνξά ζε επηζέζεηο ελάληηνλ Ξθνπηαλψλ ζηελ Βιιάδα, ελψ πξνηείλεη ζπγθξφηεζε θνηλήο επηηξνπήο πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε δηεπζέηεζε αλάινγσλ ζπκβάλησλ.

327


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Φόβοι για νέα ένηαζη εις βάρος Ελλήνων ζηην ΠΓΔΜ Ώλεζπρία

γηα

επαλάιεςε

θαη,

ελδερνκέλσο,

θιηκάθσζε

ησλ

επεηζνδίσλ κε ζηφρν Βιιελεο, πξνθαιεί ζηελ Ώζήλα ε αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ επίζεζε πνπ δέρζεθαλ Βιιελεο ηνπξίζηεο ηελ πεξαζκέλε Ζπξηαθή ζηελ Ώρξίδα. Θε ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνο ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ηεο Ώρξίδαο TV-M, ε νξγάλσζε «Βλσκέλε Θαθεδνλία» αλέιαβε ηελ επζχλε ηεο επίζεζεο, δειψλνληαο απνγνήηεπζε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ παξελφριεζε

πνπ

δέρνληαη

«Θαθεδφλεο»

ηνπξίζηεο

πνπ

επηζθέπηνληαη ηελ Βιιάδα. Αηπισκαηηθέο πεγέο ραξαθηήξηδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε σο επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο Ώζήλαο φηη ε αθξαία εζληθηζηηθή ξεηνξεία ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ξθνπίσλ έρεη δεκηνπξγήζεη

γφληκν

έδαθνο

γηα

ηελ

εθδήισζε

αθξαίσλ

ζπκπεξηθνξψλ. Οελ ίδηα ζηηγκή, σο θιηκάθσζε ηεο ζθνπηαλήο πξνθιεηηθφηεηαο εθιακβάλεηαη ε απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηελ ΜΓΑΘ ζηνλ δεκνζηνγξάθν ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ City 99,5, Ώγγεινπ Ώγγειίδε, κε ηελ επίθιεζε έιιεηςεο δηαπίζηεπζεο απφ ην ΠΜ.ΒΚ. ησλ Ξθνπίσλ, ε νπνία κέρξη ρζεο δελ απαηηείην. Οελ ελέξγεηα θαηαδίθαζε ην ΠΜ.ΒΚ., δηά ηνπ εθπξνζψπνπ θ. Γηψξγνπ Ζνπκνπηζάθνπ θαη ε Βλσζε Ξπληαθηψλ Θαθεδνλίαο – Θξάθεο. Λ θ. Ζνπκνπηζάθνο, αλαθεξφκελνο ζηελ απφθαζε ηεο Ώζήλαο λα εθδψζεη ηαμηδησηηθή νδεγία γηα ηα Ξθφπηα, ηφληζε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπλ εληαζεί ηα θαηλφκελα απζαηξεζίαο θαη θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο απφ ηηο αξρέο ησλ Ξθνπίσλ πξνο Βιιελεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ΜΓΑΘ ή δηέξρνληαη απφ εθεί σο επαγγεικαηίεο νδεγνί. Μξφζζεζε φηη ζπρλά ππάξρνπλ δπζαλάινγα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απζαηξεζίαο, φπσο θαηαθξάηεζε δηαβαηεξίσλ θαη ηαπηνηήησλ ή απεηιή δήκεπζεο θνξηεγψλ γηα ακθηζβεηνχκελεο παξαβάζεηο. Ώπαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ηε δήισζε θαηαδίθεο ησλ επεηζνδίσλ απφ ηνλ Ξθνπηαλφ πξσζππνπξγφ Ιίθνια Γθξνχεθζθη,

328


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

αλέθεξε

φηη,

αλ

θαη

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θαζπζηεξεκέλε,

«θηλείηαη

ζηε

ζσζηή

θαηεχζπλζε». Αήισζε επίζεο φηη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ πξνγξακκαηηδφκελε επίζθεςε ηεο ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξαο Θπαθνγηάλλε, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο πξνέδξνπ ηνπ ΛΏΞΒ, ζηελ ΜΓΑΘ.

«Λεξό ζην κύιν» ηνπ Γθξνύεθθζη Mήπσο ήηαλ ππεξβνιηθή ε ηαμηδησηηθή νδεγία ηεο Ώζήλαο, κε αθνξκή ην εηο βάξνο Βιιήλσλ εθδξνκέσλ επεηζφδην ηεο Ώρξίδαο απφ λεαξνχο ζιαβνκαθεδφλεο

εζληθηζηέο;

Αελ

ππάξρεη

ακθηβνιία

φηη

ε

θ.

Θπαθνγηάλλε ζσζηά επηζήκαλε πσο «ηα ζιηβεξά γεγνλφηα ζηελ Ώρξίδα δείρλνπλ

φηη

ε

πξνεθινγηθή

ξεηνξεία

ηνπ

θ.

Γθξνχεθζθη

έρεη

απνηέιεζκα».Λ εζληθηζηήο πξσζππνπξγφο θαη ην θφκκα ηνπ έρνπλ πεηχρεη πξσηνθαλή ζπζπείξσζε ηνπ ζιαβνκαθεδνληθνχ ζηνηρείνπ, θαιιηεξγψληαο αλζειιεληθφ θιίκα κεηά ην Veto ζην ΐνπθνπξέζηη. Λη απινί άλζξσπνη έρνπλ ζρεδφλ πεηζηεί φηη γηα ηα θαζεκεξηλά ηνπο βάζαλα θαη ην ςαιίδηζκα ηεο ειπίδαο γηα έλα θαιχηεξν αχξην θηαίεη ε Βιιάδα.

Ώπηά

κεηαδίδεη

ε

θπβεξλεηηθή

πξνπαγάλδα

κέζσ

ησλ

αζθπθηηθά ειεγρφκελσλ -ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα- απφ ηνλ θ. Γθξνχεθζθη ΘΘΒ. Βπφκελν είλαη ινηπφλ κέζα ζε κηα ηέηνηα αηκφζθαηξα λα ελζαξξχλνληαη ή θαη λα θαηεπζχλνληαη απφ θπβεξλεηηθά θέληξα κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο θαλαηηθψλ ειίζησλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε βαλδαιηζκνχο φπσο απηνχο ζηελ Ώρξίδα. Ώλ φκσο ζέινπκε λα γίλνπκε πηζηεπηνί απφ εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζπλφκαζηε, ηε δηεζλή θνηλφηεηα δειαδή, πξέπεη λα παξαδερζνχκε φηη παξφκνηα θαηλφκελα παξαηεξνχληαη θαη απφ ηε δηθή καο πιεπξά ζε πεξηφδνπο ππεξπαηξησηηθήο έμαςεο. Απζηπρψο γηα καο, έρεη δίθην ν θ. Γθξνχεθζθη φηαλ ιέεη «κε ραιάηε ηνλ θφζκν γηαηί θη εζείο ηα ίδηα

329


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θάλεηε ζηνπο ζπκπαηξηψηεο κνπ». Λινη ζπδεηνχκε ρακειφθσλα ηη γίλεηαη

ζηα

ζχλνξα

θάζε

θνξά

πνπ

ε

έληαζε

αλεβαίλεη.

Λη

Ξιαβνκαθεδφλεο θνξηεγαηδήδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ΘΘΒ ησλ Ξθνπίσλ λα επηδεηθλχνπλ ηα ζπαζκέλα ηδάκηα θαη ηα ρπδαία ζπλζήκαηα ζηα νρήκαηά ηνπο δελ είλαη πξνβνθάηνξεο αιιά ζχκαηα, αλεγθέθαισλ «ειιελαξάδσλ». Ον ίδην θαη νη πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο πνπ φηαλ έξρνληαη

λα

ςσλίζνπλ

ζηα

πνιπθαηαζηήκαηα

ηεο

αλαηνιηθήο

Θεζζαινλίθεο βξίζθνπλ ηξχπηα ηα ιάζηηρα ησλ απηνθηλήησλ ηνπο.Λζν γηα ηελ απαξάδεθηε θαη απφ θάζε άπνςε θαηαδηθαζηέα ελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ

αξρψλ

ηεο

ΜΓΑΘ

λα

παξεκπνδίζνπλ

Βιιελεο

ζπλαδέιθνπο λα κεηαβνχλ ζηελ Ώρξίδα γηα ξεπνξηάδ κε ην πξφζρεκα φηη δελ δηέζεηαλ δηαπίζηεπζε, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ηα ίδηα αθξηβψο

θάλνπλ

θάζε

ρξφλν

νη

δηθνί

καο

ζηα

ζχλνξα

ζηνπο

δεκνζηνγξάθνπο ηεο ΜΓΑΘ πνπ ζέινπλ λα θαιχςνπλ ηηο παλεγπξηθέο εθδειψζεηο ησλ δίγισζζσλ ζηελ Θειίηε Φιψξηλαο: Ονπο δεηνχλ εηδηθή δηαπίζηεπζε.

Πθιεξαίλεη ε ζηάζε καο πξνο Πθόπηα Βληαζε ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ελ φςεη εθινγψλ θνβάηαη ην ππ. Βμσηεξηθψλ Δ επίζεζε πνπ δέρζεθαλ Βιιελεο εθδξνκείο ζηελ Ώρξίδα ηεο ΜΓΑΘ, εηζάγεη έλα λέν, άθξσο αλεζπρεηηθφ δεδνκέλν ζηε δηακάρε Ώζελψλ θαη Ξθνπίσλ γηα ην

ζέκα ηεο

νλνκαζίαο: ηε δηάρπζε ηεο

αθξαίαο

εζληθηζηηθήο θαη αιπηξσηηθήο ινγηθήο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε πνιηηηθή εγεζία

ηεο

γεηηνληθήο

ρψξαο,

ζε

επίπεδν

πνιηηψλ.

Θάιηζηα,

ε

θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, ν νπνίνο θαηαδίθαζε ην επεηζφδην ηξεηο κέξεο κεηά, θαηαδεηθλχεη, φπσο αλαθέξνπλ έκπεηξνη δηπισκάηεο, φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή βνχιεζε γηα

πάηαμε

ηνπ

θαλαηηζκνχ

πνπ

αλάινγεο

ελέξγεηεο

δείρλνπλ.

Ώληίζεηα, θαζψο ε ρψξα βξίζθεηαη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν γηα ηελ

330


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλάδεημε πξνέδξνπ, ν θαλαηηζκφο αλακέλεηαη λα θιηκαθσζεί. Δ αληίδξαζε ηεο Ώζήλαο κε έθδνζε ηαμηδησηηθήο νδεγίαο, κε ηελ νπνία ζπληζηάηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ ΜΓΑΘ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, ζεκαηνδνηεί κηα θαηαξρήλ κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο ζηάζεο έλαληη ησλ ζθνπηαλψλ πξνθιήζεσλ. Θάιηζηα, ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ θξφληηζε λα αλαδείμεη κηα ζεηξά απφ πεξηζηαηηθά θαηάρξεζεο εμνπζίαο ζε βάξνο Βιιήλσλ, πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ΜΓΑΘ ή δηέξρνληαη απφ απηή, θπξίσο νδεγψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, πνπ πθίζηαληαη εμαληιεηηθνχο ειέγρνπο, ζπρλά ζηα φξηα κηαο αζαθνχο λνκηκφηεηαο, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεηαη, νη αξρέο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο θξνληίδνπλ λα «αηθληδηάδνπλ» πξνβάιινληαο δηαξθψο λένπο θαλνληζκνχο

ή

δηνηθεηηθέο

απνθάζεηο

ηεο

ηειεπηαίαο

ζηηγκήο,

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη λα πηζηνπνηήζνπλ παξαβάζεηο. Δ απφθαζε λα πξνβιεζνχλ απηά ηα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο ε ειιεληθή πιεπξά επέιεγε λα ππνβαζκίδεη, είλαη ην δεχηεξν ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηελ κεηαζηξνθή ζηε ζηάζε ηνπ ειιεληθνχ ΠΜ.ΒΚ. έλαληη ησλ πξνθιήζεσλ ησλ Ξθνπίσλ. Δ Ώζήλα αλεζπρεί, κεηά θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ επίζεζε ηεο πεξαζκέλεο Ζπξηαθήο ελαληίνλ ησλ Βιιήλσλ ζηελ Ώρξίδα, απφ ηελ νξγάλσζε «Βλσκέλε Θαθεδνλία», φηη ππάξρεη θίλδπλνο φρη απιά επαλάιεςεο αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ, αιιά θαη θιηκάθσζήο ηνπο. Θεηαβάιινληαο, έζησ θαη θαηά ηη ηε ζηάζε ηεο, πξνζδνθά ζηελ απνηξνπή κηαο ηέηνηαο εμέιημεο. Βηζη, δηπισκαηηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη κε ηελ έθδνζε ηεο ηαμηδησηηθήο νδεγίαο ζα ππάξμεη αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο ΜΓΑΘ γηα ηελ απνκφλσζε αθξαίσλ ζηνηρείσλ, ιφγσ ηνπ θφβνπ απψιεηαο εηζνδήκαηνο απφ ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα πνπ

αθήλνπλ

νη

Βιιελεο

επηζθέπηεο.

Οαπηφρξνλα,

ε

επξεία

δεκνζηνπνίεζε αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ, πηζαλφηαηα ζα ζνξπβήζεη ηηο αξρέο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο γηα ηελ εηθφλα πνπ βγαίλεη πξνο ηα έμσ.

331


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Σσξίο πξννπηηθή γηα ην όλνκα Ζαη ε θιηκάθσζε ηεο πξνθιεηηθφηεηαο ησλ Ξθνπίσλ, πνπ αλακέλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο λα εληαζεί, αιιά θαη ε απφθαζε

ηεο

Ώζήλαο

λα

αληηδξάζεη

πεξηζζφηεξν

«δπλακηθά»,

θαηαδεηθλχνπλ φηη θαη νη δχν πιεπξέο ζεσξνχλ φηη κεζνπξφζεζκα δελ ππάξρεη πξννπηηθή πξνφδνπ ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα. Λ εηδηθφο κεζνιαβεηήο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θ. Θάζηνπ Ιίκηηο έρεη ήδε δηακελχζεη φηη ζα πεξηκέλεη θαη ηε δηελέξγεηα ησλ επξσεθινγψλ πξηλ πξνβεί ζε θάπνηα νπζηαζηηθή θίλεζε επαλέλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ώθφκα

θαη

ηφηε φκσο,

ην

πιαίζην

δελ

δηακνξθψλεηαη

ηδηαίηεξα

αηζηφδνμν. Ον θιίκα έρεη επηβαξπλζεί απφ ηελ απφθαζε ησλ Ξθνπίσλ λα πξνζθχγνπλ ζην Αηεζλέο Αηθαζηήξην ηεο Ράγεο ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο. Μαξάιιεια, δχν λέα ζηνηρεία έρνπλ πξνζηεζεί, ηα νπνία δελ ππήξραλ πξηλ απφ έλα ρξφλν, φηαλ ε δηαπξαγκάηεπζε βξηζθφηαλ ζε πιήξε εμέιημε, κε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο, πξνηάζεηο θαη αληηπξνηάζεηο. Οφηε, ε Ξχλνδνο Ζνξπθήο ηνπ ΙΏΟΛ θαη ε πξνζδνθία ηεο ΜΓΑΘ λα ιάβεη πξφζθιεζε

γηα

έληαμε

ζηε

Ξπκκαρία,

ήηαλ

ην

«θαχζηκν»

ηεο

θηλεηηθφηεηαο. Ον πξνζερέο δηάζηεκα δελ δηαθπβεχεηαη θάπνηα επηδίσμε ησλ Ξθνπίσλ, φζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο. Μαξάιιεια, ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ΔΜΏ γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ΙΏΟΛ, δελ ππάξρεη σο παξάγνληαο πίεζεο. Δ λέα θπβέξλεζε ηεο Λπάζηγθηνλ δελ έρεη δψζεη δείγκα γξαθήο ζηα ΐαιθάληα, έρνληαο ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζζφηεξν επηηαθηηθψλ ζεκάησλ ζε άιιεο γσληέο ηνπ πιαλήηε. Αελ είλαη ηπραίν φηη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΜΓΑΘ δελ βξήθε ζέζε ζηελ αηδέληα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζηελ Λπάζηγθηνλ ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε κε ηελ Ώκεξηθαλίδα νκφινγφ ηεο θ. Ρίιαξη Ζιίληνλ. ΐεβαίσο, νη ΔΜΏ ζα επαλέιζνπλ θάπνηα ζηηγκή θαη ζηα ΐαιθάληα, σζηφζν είλαη άδειν πφηε ζα γίλεη απηφ.

332


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Δ πξννπηηθή, ινηπφλ, δελ δηαγξάθεηαη επνίσλε γηα εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο νλνκαζίαο. Εδηαίηεξα εάλ επηβεβαησζεί ε αλακελφκελε επηθξάηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ην θφκκα ηνπ θ. Γθξνχεθζθη ππνζηεξίδεη γηα ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ. Μξαθηηθά, απηφ ζα ζεκάλεη φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο ΜΓΑΘ δελ ζα ππάξρεη ηζρπξή θσλή – αληίινγνο ζηηο επηινγέο ηνπ πξσζππνπξγνχ, ξφιν πνπ κέρξη ηψξα έπαηδε ν κεηξηνπαζήο πξφεδξνο, Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη. Βηζη, σο πεξηζζφηεξν πηζαλφ ζεσξείηαη ην ζελάξην ν θ. Γθξνχεθζθη λα ζθιεξχλεη πεξαηηέξσ ηηο ζέζεηο ηνπ, αλακέλνληαο φηη θάπνηα ζηηγκή ζα απμεζεί ε δηεζλήο πίεζε πξνο ηελ Βιιάδα, πνπ ζα αλαγθαζηεί λα ππνρσξήζεη. Ώιισζηε, φπσο επηζεκαίλνπλ δηπισκαηηθέο πεγέο, ν πξσζππνπξγφο ησλ Ξθνπίσλ επαλαιακβάλεη κε θάζε επθαηξία φηη ελδερφκελε πξφηαζε ιχζεο ζα ηεζεί ζε δεκνςήθηζκα. Οαπηφρξνλα, θξνληίδεη λα θαιιηεξγεί θιίκα αθξαίνπ εζληθηζκνχ, θαιιηεξγψληαο πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ην έδαθνο γηα ηα απνηειέζκαηα ελφο ηέηνηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Απάληεζε ζηελ έθζεζε πεξί κεηνλνηήησλ Ον ζέκα χπαξμεο «καθεδνληθήο» κεηνλφηεηαο ζηελ Βιιάδα, πνπ ε ζθνπηαλή εγεζία πξνβάιιεη δηαξθψο θαη έρεη εληάμεη ζηελ εζληθηζηηθή ξεηνξεία ηεο, ήξζε ζηελ επηθαηξφηεηα κε δπζκελή ηξφπν, θαζψο ε αλεμάξηεηε εκπεηξνγλψκσλ ηνπ ΛΔΒ γηα ζέκαηα κεηνλνηήησλ, Γθέη Θαθ Ιηνχγθαι,

ζε

«καθεδνληθή»

έθζεζε

πνπ

κεηνλφηεηα

ζπλέηαμε,

ζηελ

θάλεη

Ζεληξηθή

θαη

ζαθή

αλαθνξά

Απηηθή

ζε

Θαθεδνλία.

Θάιηζηα, ε θ. Θαθ Ιηνχγθαι, πηνζεηεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ Ξθνπίσλ θαη γηα «καθεδνληθή» γιψζζα, ελψ εγθαιεί ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα δηαθξίζεηο θαη θαηαπίεζε, θαιψληαο ηε ρψξα καο λα πξνζηαηεχζεη ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δ Ώζήλα ζα αληηθξνχζεη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη εθείλεο ζε «ηνπξθηθή» κεηνλφηεηα, κεζαχξην, Οξίηε, ζηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο παξνπζίαζεο ηεο έθζεζεο ζηελ έδξα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ ζηε

333


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

Γελεχε, δηά ηνπ κνλίκνπ αληηπξνζψπνπ, πξέζβε Φξαγθίζθνπ ΐέξξνπ. Αηπισκαηηθέο

πεγέο,

πάλησο,

εθηηκνχλ

φηη

αλάινγεο

αλαθνξέο

εληζρχνπλ ηνλ αιπηξσηηζκφ ησλ Ξθνπίσλ, πνπ «βιέπνπλ» φηη κέζσ απηψλ, νη εζληθηζηηθέο ζέζεηο ηνπο δηθαηψλνληαη. Δ Ώζήλα ζεσξεί βέβαην φηη ε πνιηηηθή εγεζία ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ζα επηρεηξήζεη λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε θαη, ζπγθεθξηκέλα, λα ηελ παξνπζηάζεη σο επηβεβαησηηθή ησλ ζέζεψλ ηεο γηα χπαξμε «καθεδνληθήο» εζλφηεηαο θαη γιψζζαο. Ώιισζηε, ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ, Ιίθνια Γθξνχεθζθη, δελ έθξπςε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο, αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη, φπσο είπε, κέζσ απηήο θαηαγξάθεηαη δηεζλήο ζηήξημε ζην ζέκα. Μαξάιιεια, νη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ελδερνκέλσο ε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο λα πξνθαιέζεη λέν γχξν εθδήισζεο αιπηξσηηθψλ δηαζέζεσλ απφ άηνκα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο κέιε ηεο «καθεδνληθήο» κεηνλφηεηαο.

Ξιήξεο επηθξάηεζε Γθξνύεθζθη αλακέλεηαη από ηηο θάιπεο Δ

δηέλεμε

γηα

ην

φλνκα

θαη

ηελ

επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο βξίζθεηαη

ζηελ

θνξπθή

ηεο

πξνεθινγηθήο αηδέληαο ζηελ ΜΓΑM Οελ

απφιπηε

θπξηαξρία

ηνπ

πξσζππνπξγνχ θ. Ιίθνια Γθξνχεθζθη αλακέλεηαη

λα

επηζθξαγίζνπλ

νη

εθινγέο

γηα

Μξφεδξν

ηεο

Αεκνθξαηίαο θαη γηα δεκνηηθνχο άξρνληεο πνπ ζα δηαμαρζνχλ ζηηο 22 Θαξηίνπ ζηα Ξθφπηα. Λ εζληθηζηήο εγέηεο κε ηελ άισζε θαη ηνπ άιινπ πφινπ εμνπζίαο, ηνπ πξνεδξηθνχ, ζα απαιιαγεί απφ ηνλ «βξαρλά» ηνπ θ. Θπξάλθν Οζεξβελθφθζθη, ηνπ κφλνπ πνιηηηθνχ παξάγνληα ζηελ ΜΓΑΘ πνπ αζθνχζε νπζηαζηηθή αληηπνιίηεπζε

334


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζπγθξνπφκελνο αλνηρηά κε ηνλ θ. Γθξνχεθζθη ζε βαζηθέο επηινγέο ηνπ. Δ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία μεθίλεζε ηελ 1ε Θαξηίνπ θαη πξνβιέπεηαη φηη ζα δηεμαρζεί ζε ειεθηξηζκέλε αηκφζθαηξα, κε ηε δηέλεμε γηα ην φλνκα θαη ηελ επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο. Λη δπν ηζρπξνί άλδξεο παξαηάζζνπλ ζηε κάρε δχν θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη αθήλνπλ γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, πνπ ζα γίλνπλ κεηά δχν ρξφληα, ηελ απ' επζείαο κεηαμχ ηνπο πνιηηηθή αλακέηξεζε. Ζ αηδέληα Ρζεξβελθόθζθη Λ θ. Οζεξβελθφθζθη, μέξεη πνιχ θαιά φηη ρσξίο ηνπο Ώιβαλνχο πξφεδξν δελ εθιέγεη θαη έηζη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην παδάξη πξνβιέπεηαη κεγάιν. Λ ππνςήθηνο ηνπ θ. Γθξνχεθζθη θαηέξρεηαη κε ην δνθηκαζκέλν ιάβαξν ηνπ παηξησηηζκνχ ππνζρφκελνο πιήξε ζπκπαξάηαμε ηεο πξνεδξίαο κε ηελ θπβέξλεζε ησλ εζληθηζηψλ ζηελ αδηάιιαθηε ζηξαηεγηθή. Λ θακβάο είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ησλ βνπιεπηηθψλ

εθινγψλ

πνπ

νδήγεζε

ζηνλ

ζξίακβν

ηνπ

θ.

Γθξνχεθζθη: ππεξάλσ φισλ ην φλνκα θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα πνπ απεηινχληαη απφ ηνλ «θαθφ γείηνλα» έζησ θαη αλ απηφ θνζηίδεη ζηε ρψξα επί ηνπ παξφληνο ηελ επξσπατθή πξννπηηθή, κε ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα αλζειιεληθνχ θιίκαηνο. Δ πιεπξά Οζεξβελθφθζθη ζα επηρεηξήζεη λα ζέζεη ην εθινγηθφ ζψκα ελψπηνλ ηνπ δηιήκκαηνο, Βπξσπατθή Βλσζε θαη ΙΏΟΛ ή εζσζηξέθεηα θαη απνκφλσζε. Ξχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή Οζεξβελθφθζθη, ζα πξέπεη λα βξεζεί άκεζα

ζπκβηβαζηηθή

ιχζε

ζηελ

νλνκαζία,

ελψ

νη

ππφινηπεο

δηαθσλίεο κε ηελ Βιιάδα κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ επξσαηιαληηθψλ δνκψλ κεηαμχ δχν ηζφηηκσλ πιένλ κειψλ. Λη πξψηεο… ηξνρηνδεηθηηθέο βνιέο έπεζαλ ήδε, κε ηνλ θ. Φέξηζθνθζθη λα δηαθεξχζζεη φηη «δελ ζα δηαγξάςνπκε ην ζιαβηθφ καο θχηηαξν, ηε ζιαβηθή καο ηζηνξία» θαηεγνξψληαο ηνλ Ιίθνια Γθξνχεθζθη φηη

335


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

επηρεηξεί

λα

«μεπιχλεη»

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ηα

ζιαβηθά

ραξαθηεξηζηηθά

απφ

ην

«καθεδνληθφ έζλνο». Βλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε έθζεζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ πνξεία πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ηεο FYROM ηνλ πεξαζκέλν Ινέκβξην ππήξμε αξλεηηθή ήηαλ -ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζε άιινπο ηνκείο- θαη νη «εθινγέο ησλ θαιάζληθνθ», θαζψο απνδφζεθε ζηα Ξθφπηα έιιεηκκα δεκνθξαηίαο. Ώλεηε λίθε ηνπ θφκκαηνο ηνπ θ. Γθξνχεθζθη πξνβιέπεηαη θαη ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, πιελ θπζηθά εθείλσλ ησλ αιβαληθψλ επαξρηψλ. Γηαξθήο εθθξεκόηεηα Δ έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο Βμσηεξηθψλ Ππνζέζεσλ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ

γηα

ηελ

πξφνδν

ηεο

Μξψελ

Γηνπγθνζιαβηθήο

Αεκνθξαηίαο ηεο Θαθεδνλίαο, πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηζζεί ηελ εξρφκελε εβδνκάδα ζηελ oινκέιεηα ηνπ Βπξσθνηλνβνπιίνπ, δείρλεη κε ζαθήλεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Δ έθζεζε, πνπ είρε εγθξηζεί ζηελ Βπηηξνπή κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ, ηάζζεηαη ππέξ ηεο έληαμεο ηεο γεηηνληθήο

dεκνθξαηίαο

ζηελ Βπξσπατθή Βλσζε, αζρέησο

ηεο

επίιπζεο ηεο εθθξεκφηεηαο κε ηελ Βιιάδα γηα ην φλνκα. Ζαιεί επίζεο αθελφο ηελ Ώζήλα λα κελ αζθήζεη βέην ζηελ είζνδν ηεο ΜΓΑΘ ζηελ Βπξσπατθή Βλσζε θαη ην ΙΏΟΛ θαη αθεηέξνπ ην Βπξσπατθφ Ξπκβνχιην λα απνθαζίζεη ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ρψξα εληφο ηνπ 2009. Δ αλακελφκελε έγθξηζε ηεο έθζεζεο δελ δεζκεχεη επ‟ νπδελί ηελ Ζνκηζηφλ θαη ην Βπξσπατθφ Ξπκβνχιην, πνπ παξακέλνπλ ζηε ζέζε φηη ηα Ξθφπηα δελ πιεξνχλ αθφκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εμαζθαιίδνπλ εκεξνκελία έλαξμεο εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαζψο θαη φηη ε κε επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ Βιιάδα ζπληζηά πξφβιεκα. Σζηφζν, ε άπνςε ησλ επξσβνπιεπηψλ θαζξεθηίδεη ην

336


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

δπζκελέο θιίκα πνπ ππάξρεη ζε φ,ηη αθνξά ηελ απήρεζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ ή πην απιά φηη απηέο δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο. Ον ρεηξφηεξν είλαη πσο απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ηα Ξθφπηα έρνπλ πξνβεί ζε ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ πξνθαινχλ, φπσο ε νλνκαζία ηνπ

αεξνδξνκίνπ

ηνπο,

θαη

ν

πξσζππνπξγφο

ηνπο

Ιίθνια

Γθξνχεθζθη εθθξάδεη αδηαιείπησο εζληθηζηηθέο θαη αιπηξσηηθέο ζέζεηο. Βπηπιένλ νη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ πεξαζκέλνπ Ενπλίνπ έδεημαλ φηη ε γεηηνληθή ρψξα απέρεη πνιχ απφ ηα ζηάληαξλη κηαο δεκνθξαηηθήο θαη επλνκνχκελεο πνιηηείαο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ε Ώζήλα αθνινχζεζε πνιχ πξνζεθηηθή πνιηηηθή. Οα άζρεκα λέα, φκσο, δελ ζηακαηνχλ εδψ. Δ πξφζθαηε επίζεζε θαηά Βιιήλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ώρξίδα, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο αλέιαβε ε νξγάλσζε «Βλσκέλε Θαθεδνλία», θαη ε θαζπζηεξεκέλε θαηαδίθε ηεο απφ ηνλ θ. Γθξνχεθζθη θνξηίδεη επηθίλδπλα ην θιίκα θαη

πξνθαιεί

θαηλνκέλσλ,

αλεζπρίεο ηνπιάρηζηνλ

αλ γηα

φρη ηελ

γηα

επαλάιεςε

θαιιηέξγεηα

αλάινγσλ

αλζειιεληθνχ

θιίκαηνο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ε ΜΓΑΘ βξίζθεηαη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν γηα ηελ αλάδεημε λένπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο. Ον επηχρεκα γηα ηελ Ώζήλα είλαη φηη γηα ηελ έληαμε ησλ Ξθνπίσλ ζην ΙΏΟΛ ή ηελ Βπξσπατθή Βλσζε δελ «θαίγεηαη» πιένλ θαλέλαο. Λχηε θαλ ν ίδηνο ν πξσζππνπξγφο ηεο ΜΓΑΘ Ιίθνια Γθξνχεθζθη νχηε, πνιχ πεξηζζφηεξν, ε Λπάζηγθηνλ. Δ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο έρεη κεηαβάιεη άιισζηε ηελ ηεξαξρία ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Βλψ ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο ηφζν ζηελ Ώζήλα φζν θαη ζηα Ξθφπηα έρεη αλαζηείιεη ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ηνπ Θάζηνπ Ιίκηηο λα επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο ζην φλνκα. Θε δεδνκέλν ην πνιηηηθφ θιίκα πνπ ππάξρεη ζηελ Βιιάδα, ζεσξείηαη αδχλαηε ε νπνηαδήπνηε ζπλαίλεζε γηα ηελ απνδνρή ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο. Σζηφζν, ε Ώζήλα

337


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη έγθαηξα θαηά πφζν ε δηαηψληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νλνκαζίαο ζα έρεη δπζαλάινγν θφ

Οα άξκαηα… «ΐνπθεθάιαο» δηαπξαγκαηεχνληαη ηα Ξθφπηα Θεηά

ηα

αγάικαηα

ηνπ

Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ θαη ηηο κεηνλνκαζίεο

πιαηεηψλ,

πάξθσλ θαη δξφκσλ, ψζηε λα

παξαπέκπνπλ

ζηελ

αξραία

Θαθεδνλία,

ηα

Ξθφπηα

επηζηξαηεχνπλ

γηα

ην ζηξάηεπκά ηνπο ηνλ... ΐνπθεθάια. Αελ πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ ηππηθφ. Αηαπξαγκαηεχνληαη, φκσο, κε ηελ Λπθξαλία ηελ

αγνξά

200

«ΐνπθεθάιαο».

αξκάησλ

κάρεο,

Θάιηζηα,

ηα

νπνία

ζχκθσλα

κε

έρνπλ

νλνκαζηεί

πιεξνθνξίεο,

ε

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία απνθάζηζε λα νλνκάζεη έηζη ηα άξκαηα αθξηβψο γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ Ξθνπίσλ θαη λα θιείζεη ε ζρεηηθή ζπκθσλία. Μαξάιιεια κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα αγνξά

αξκάησλ

κάρεο,

ε

θπβέξλεζε

ησλ

Ξθνπίσλ

θέξεηαη

απνθαζηζκέλε λα απνθηήζεη θαη ζηφιν. Οη θη αλ ε ΜΓΑΘ δελ έρεη ζάιαζζα, νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ζα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά 6 - 10 πνιεκηθψλ πινίσλ, ηα νπνία ζα ζηαζκεχνπλ είηε ζην Απξξάρην είηε ζηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε θαη ζα αμηνπνηεζνχλ σο «πξεζβεπηέο» ηεο ρψξαο ζηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο. Δ Ώζήλα ζεσξεί φηη νη ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο εληάζζνληαη ζην πιαίζην

ελίζρπζεο

ηνπ

εζληθηζκνχ

πνπ

πξνσζεί

ν

Ξθνπηαλφο

πξσζππνπξγφο θ. Ιίθνια Γθξνχεθζθη, εθηίκεζε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ

θαη

ζηξαηησηηθέο

πεγέο,

πνπ

δελ

αμηνινγνχλ

σο

338


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

αλεζπρεηηθέο ηηο εμειίμεηο. Μάλησο, εθφζνλ ηα Ξθφπηα θιείζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπ «ΐνπθεθάια», ζα ηξηπιαζηάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αξκάησλ κάρεο πνπ δηαζέηνπλ. Λπσο αλαθέξεη πεγή ηνπ ΠΜΒΚ, ε παξνπζίαζε

ελφο

πιάλνπ

ελίζρπζεο

ησλ

ελφπισλ

δπλάκεσλ

ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην πξνθίι θαη ηε ξεηνξεία ηνπ θ. Γθξνχεθζθη. Βλ ησ κεηαμχ, ηε ζηαζεξή ζέζε ηεο Βιιάδαο πσο ε έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ΜΓΑΘ κε ηελ Β.Β. πεξλά απφ ηελ εμεχξεζε ακνηβαία

απνδεθηήο

ιχζεο

ζην

ζέκα ηνπ νλφκαηνο

επαλέιαβε ρζεο ε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε, ζε δειψζεηο ηεο ζηηο ΐξπμέιιεο. Δ θ. Θπαθνγηάλλε ηφληζε δε γηα πνιινζηή θνξά φηη ηα φζα ιέγνληαη απφ πιεπξάο ΜΓΑΘ δελ πξνάγνπλ νχηε ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο νχηε ηελ εμεχξεζε ιχζεο, ελψ έθαλε εηδηθή κλεία ζηνλ πξφζθαην πξνπειαθηζκφ Βιιήλσλ επηζθεπηψλ ζηα Ξθφπηα. Λπσο επεζήκαλε δε, αλεμαξηήησο ησλ εθζέζεσλ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ φπσο ε πξφζθαηε πνιχ ζεηηθή γηα ηα Ξθφπηα- ή κηαο ελδερφκελεο εηζήγεζεο

ηεο

Βπξσπατθήο

δηαπξαγκαηεχζεσλ,

ηνλ

Βπηηξνπήο

πξψην

θαη

γηα

ηελ

ηειεπηαίν

έλαξμε

ιφγν

ζηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ νη θπβεξλήζεηο.

Ραθηηθόο ειηγκόο ΞΓΓΚ κε ζηόρν λα «εθηεζεί» ε Αζήλα «Οα Ξθφπηα πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ην άινγν κπξνζηά απφ ην θάξν» απαληά ε Ώζήλα, ζρνιηάδνληαο ηελ επηζηνιή πξνο ηελ ππνπξγφ Βμσηεξηθψλ θ. Ιηφξα Θπαθνγηάλλε ηνπ Ξθνπηαλνχ νκνιφγνπ ηεο Ώληφλην

Θηινζφζθη,

πνπ

επηδφζεθε

πξνρζέο.

Λ

θ.

Θηινζφζθη

επαλαθέξεη ηηο πξνηάζεηο πνπ είρε θαηαζέζεη ε ρψξα ηνπ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2008, ζην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο. Ξπγθεθξηκέλα, πξνηείλεη ηελ ππνγξαθή δηαθήξπμεο

339


Λκάδα Αηπισκαηηθνχ Νεπνξηάδ

Λθηψβξηνο ‟08 - Ώπξίιηνο ‟09

θηιίαο, θαιήο γεηηνλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ηε ζχζηαζε θνηλήο επηηξνπήο, πνπ ζα εμεηάζεη ηα βηβιία Εζηνξίαο θαη ηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζπκθσλίαο γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο Βιιάδαο ΜΓΑΘ, πξηλ απφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νλνκαζίαο. Λ θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο θ. Γηψξγνο Ζνπκνπηζάθνο δήισζε ρζεο φηη δελ απνθιείεηαη λα ππάξμεη απάληεζε ηεο θ. Θπαθνγηάλλε ζηνλ θ. Θηινζφζθη ηηο επφκελεο εκέξεο. Βπηπξφζζεηα, έδσζε ην ζηίγκα ηεο ζηάζεο

ηεο

Ώζήλαο

έλαληη

ηεο

επηζηνιήο,

ηνλίδνληαο

φηη

νη

πξνζπάζεηεο πξέπεη λα εζηηαζηνχλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην φλνκα, ζην πιαίζην ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. «Δ ιχζε ζην δήηεκα απηφ είλαη θαηαιχηεο γηα φια ηα άιια», επηζήκαλε. Ξχκθσλα κε δηπισκαηηθέο πεγέο, ε απνζηνιή ηεο επηζηνιήο εξκελεχεηαη σο κία πξνζπάζεηα ησλ Ξθνπίσλ λα παξακείλεη ζηελ επηθαηξφηεηα

ην

ζέκα

ηεο

νλνκαζίαο

ηε

ζηηγκή

πνπ

ε

δηαπξαγκάηεπζε βξίζθεηαη ζε ηέικα θαη, ηαπηφρξνλα, λα θαλεί φηη ε πνιηηηθή

εγεζία

ηεο

ΜΓΑΘ

πξνηείλεη

θηλήζεηο

βειηίσζεο

ηνπ

θιίκαηνο, ελψ ε Ώζήλα ηηο απνξξίπηεη. Οελ αλάγθε πξνζήισζεο ησλ Ξθνπίσλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην φλνκα επηζήκαλε, ζρνιηάδνληαο ηελ επηζηνιή, θαη