Magazine erfgoedontmoeting okt2017 f3 issuu

Page 1

Erfgoedontmoeting

Doe ’ns sociaal, erfgoed voor een mooiere samenleving

5 oktober 2017


Inhoudsopgave 3

Voorwoord

4

Verslag plenair Erfgoedontmoeting

10

Workshop Ingeborg Schuster

12

Workshop Annet Nooijen

14

Workshop Nancy Swaanen

16

Workshop Wouter Schelvis

18

Workshop Florian de Visser

20

Deelnemers 2013 & 2015

24

Column Mijke Pol

26

Finalisten

28

Winnaar


ERFGOED BRABANT

3

Patrick Timmermans

Voorwoord

Ons moeder heeft Alzheimer. Maar ze is niet alleen: er zijn 250.000 Nederlanders die deze vorm van dementie hebben. Het ziekteverloop is genoegzaam bekend: desoriĂŤntatie, waar liggen mijn sleutels nou?, had ik de kapster nou wel of niet betaald?, verlies van decorum, tot het niet meer herkennen van je eigen kinderen en stilletjes met een blanco gezicht voor je uit staren, wachtend op het onvermijdelijke. Zover is het gelukkig nog niet met moeder. Rondom haar is

van de Erfgoedontmoeting 2017, georganiseerd in het Duvel-

veel goede zorg geregeld en haar vier kinderen staan zo veel

hok in Tilburg. Niet het behoud en het doorgeven van erfgoed

mogelijk voor haar klaar. Ze wil zo lang mogelijk wonen in het

sec stond centraal, maar hoe we erfgoed als sociaal instrument

huis waar ze al bijna vijftig jaar woont. Een plek met herinnerin-

kunnen inzetten, om mensen dicht bij elkaar te brengen, ze een

gen. Er dan merk je dat er ook een mooie kant aan deze ziekte

goede tijd te laten beleven, het liefst met elkaar. Hoe bereik

zit: ons moeder bloeit op als we het over vroeger hebben,

je dat meer mensen dan alleen historici en heemkundigen

liedjes van toen zingen of in de fotoboeken kijken. Dan vertelt

kunnen meedoen aan en genieten van erfgoed? En hoe kun je

ze honderduit, de mooiste verhalen, verhalen die haar steun en

daarbij samenwerken met nieuwe partners binnen ĂŠn buiten

houvast geven. Haar recente geheugen laat haar in de steek,

het erfgoedveld? Deze thematiek vormde ook de rode draad

maar het verleden geeft haar troost en momenten van geluk.

van de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2017 die in de

Ziehier wat erfgoed met mensen kan doen. Ook met mensen in minder plezierige omstandigheden. Hoe kunnen we erfgoed inzetten voor een mooiere samenleving? Dat was het thema

avond plaatshad. Blind Walls Gallery in Breda kwam als winnaar uit de bus. Het geheugen van de stad op de muur verbeeld. Het was een dag om nooit te vergeten.


4

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Plenair

Erfgoedontmoeting ‘Doe ’ns sociaal!’ Patrick Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant, opent met een persoonlijk verhaal over ‘ons moeder’, een verhaal van nostalgie met een traan, want de dag van nu vergeet ze maar de dag van toen niet. Voor ‘ons moeder’ ligt isolement en eenzaamheid op de loer, dus erfgoed als sociale verbinder is belangrijk. Met verhalen over erfgoed kun je mensen met elkaar in verbinding brengen. Erfgoed Brabant houdt zich dan ook niet alleen met erfgoed zelf bezig, maar veel meer met de mensen die met erfgoed bezig zijn. Karin Bruers, sociaal ondernemer, heet ons vervolgens welkom

Tot slot inspireert Bart de Nil, FARO (Vlaams Steunpunt voor

in haar Duvelhok. Zij vertelt over het dorp Roseto in Pennsylva-

Cultureel Erfgoed), het publiek met zijn projecten waarin

nia waar mensen bovengemiddeld gezond zijn, omdat ze zo op

erfgoed en de zorgsector (met name geestelijke gezondheids-

elkaar aangewezen zijn. Zo ontstaan cohesie en empathie. Dat

zorg) samen optrekken. Er zijn al verscheidene projecten rond

was onder meer inspiratie voor haar social sofa’s-project, want

dementie en reminiscentie maar er is nog nauwelijks iets met

ontmoeten is gezond. Ook Karin heeft een moeder die met

aandacht voor autisme, recupereren van verslaving, of recupe-

eenzaamheid kampt en dat inspireerde haar tot de kapsalon in

reren van hartkwalen. Deze projecten gaan vaak met gesloten

het Duvelhok, een plek voor ontmoeting en verzorging. Samen

beurzen vanwege de samenwerking met zorg-partners. Ze

zijn is goed voor je, samen kun je veel meer leed dragen dan

zijn gebaseerd op duurzaamheid en sociaal engagement, dus

alleen.

bestrijken lange termijnen. Het zijn evidence-based projecten

Vervolgens vertelt Monique Groot, projectleider Erfgoed Brabant, ons over het Levensloop-project waarin erfgoed en samenleving samenkomen. Haar tip uit dat project is: “Werk mét partners zoals woonzorgcentra, niet enkel vóór partners”. Haar nieuwe project over erfgoedgemeenschappen gaat verder in op de vraag wat de samenleving aan erfgoed heeft, en dat is verbindingskracht.

en hebben impact. Daarbij is niet alleen de activiteit van belang maar ook de ruimte: door alleen al in een museum te zijn i.p.v. in een ziekenhuis verbetert het welzijn. Indrukwekkend is het relaas van Lis, uit het project Ingemaakt Erfgoed.


ERFGOED BRABANT

5


10

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Workshop Ingeborg Schuster

Hebben & Houden, hoe jong en oud met elkaar in gesprek raken over hun eigen erfgoed In deze werksessie vertelde Ingeborg Schuster over dit educatieproject bij de tentoonstelling Hebben&Houden. Hebben&Houden was onderdeel van het project Levensloop.

In het educatieproject vertellen bewoners van zorginstelling Pantein en leerlingen van groep 6 en 7 van enkele basisscholen uit Boxmeer over hun eigen erfgoed. Het project bestond uit een voorbereidende les op school, waarin leerlingen leerden wat erfgoed was, wat zij konden verwachten in het woonzorgcentrum en waarin zij vragen voorbereidden die zij konden stellen aan de bewoners. De tweede les bestond uit een bezoek aan de zorginstelling waarbij de kinderen en de ouderen iets


ERFGOED BRABANT

11

meenamen en over dit ‘erfgoed’ in gesprek kwamen. Het

Samenwerking onderwijsinstellingen

project eindigde met een afsluitende les op school. Belangrijke

Laat Pabo-studenten en studenten van HBO-V of andere zor-

pluspunten voor het slagen waren de goede samenwerking met

ginstellingen met elkaar samenwerken om een erfgoedproject

verschillende partners (de zorginstelling Pantein, basisscholen

en (reminiscentie)producten te ontwikkelen voor zorginstellin-

en Erfgoed Brabant) en de goede voorbereiding op school.

gen. Op deze manier leren zij elkaar snel kennen en ondervin-

Ingeborg vertelde dat dit intergenerationele project heel goed

den zij dat de erfgoed- en zorgsector elkaar kunnen versterken.

werkte, jong en oud kwamen echt met elkaar in contact en zij spraken over onderwerpen die verder gingen dan alleen erfgoed. Ze waren oprecht geïnteresseerd in elkaar. Door middel van ieders eigen erfgoed ontstond een gesprek over de beteke-

Culinair erfgoed Voedingspatronen schuiven steeds op en daarom is het interessant om jong en oud met elkaar in gesprek te brengen over

nis van erfgoed voor henzelf en voor de ander.

eten. Wat is je lievelingsrecept, welke smaak en welke geur vind

Na deze informatie gingen de deelnemers zelf aan de slag

en jongeren- en ouderenbegeleiders kunnen betrekken. Je zou

waarbij zij aan een opzet werkten voor een lokaal project waar-

bijvoorbeeld samen een kookboek kunnen maken, gekoppeld

bij verschillende en misschien wel onverwachte lokale groepen,

aan streekproducten. Dit project zou dan aan kunnen sluiten bij

met elkaar in contact moesten komen. Er kwamen veel goede

We are Food 2018 (het jaar waarin Brabant de Europese Regio

ideeën, waaronder onderstaande twee.

van de Gastronomie is).

je lekker? Bij dit project zou je een kok, een erfgoedinstelling


12

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Workshop Annet Nooijen

Familie Machine In samenwerking met de heemkundekring Sint-Achten op Boeckel heeft kunstenares Annet Nooijen een nieuwe methode ontwikkeld om stambomen te visualiseren. Stamboomonderzoek is een van de traditionele, populaire activiteiten van heemkundigen en historici, maar tegenwoordig zien we daarin familierelaties en breuken die we vroeger helemaal niet kenden; scheidingen en tweede huwelijken, homohuwelijken, adopties enzovoort komen in de plaats van het Brabantse gezin met 13 kinderen. De betekenis van ‘familie’ verandert; familie staat voor binding, en tegenwoordig vinden mensen buren, vrienden of huisdieren ook deel van hun familie. Dat was reden voor Annet om een nieuwe stamboommethode te ontwikkelen, waarvoor ze symbolen ontwikkelde om relaties te visualiseren. Met de heemkundekring heeft ze een Brabantse Koffietafel georganiseerd in Boekel en daar hebben mensen op grote lakens hun 21ste-eeuwse stamboom gestempeld. Die lakens vormen samen het Boekelse familiebos, als een vorm van community art. De heemkundekring heeft sindsdien zeven jongeren in de gelederen die metaaldetectie doen en helpen met digitalisering. Het project heeft de kring anders leren kijken en denken.


ERFGOED BRABANT 13


14

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Workshop Nancy Swaanen

So You Think You Can Love Nancy Swaanen ontwikkelde samen met het Peerke Donderspaviljoen in Tilburg een educatief project over naastenliefde, bedoeld voor brugklassers. De beste manier om een beeld te krijgen van het project is om het zelf te ervaren. Dat is dan ook precies wat de deelnemers gaan doen.


ERFGOED BRABANT 15

In een kring liggen zes voorwerpen die zes werken van

Deze situatie beschrijven ze op een briefje. De deelne-

liefde representeren. Er ligt bijvoorbeeld brood en dat

mers wisselen de briefjes onderling uit en lezen ze aan

staat voor het voeden van de hongerigen. In tweetallen

elkaar voor. Vervolgens is het de bedoeling om de daden

overleggen de deelnemers wat dit betekent in het nu en

van naastenliefde zo mooi mogelijk op te schrijven. Deze

ze praten of ze zelf ooit met die situatie te maken heb-

kunstwerken worden op het raam geplakt.

ben gehad. Zo doen ze dit voor alle werken van liefde. Dit levert direct hele persoonlijke gesprekken op.

Deze werksessie laat leerlingen op een hele toeganke-

In het tweede gedeelte van de werksessie denken de

Donders. Door de gekozen werkvorm is de vertaling

deelnemers na over wanneer ze zelf een daad van

naar het nu heel vlot te maken en wordt gelijk duidelijk

naastenliefde hebben ontvangen en hebben gegeven.

waarom dit erfgoed nu nog relevant is.

lijke manier kennismaken met het erfgoed van Peerke


16

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”


ERFGOED BRABANT 17

Workshop Wouter Schelvis

Geen drempels in de culturele sector We moeten nog even geduld hebben voor de publicatie ‘Museum Open U!’ verschijnt. In de werksessie toch al aandacht voor de toegankelijkheid van de fysieke ruimte in de culturele sector. “Wat kost dat wel niet voor die paar mensen?!”

Andere mooie voorbeelden: De Grote Markt in Breda met

“M’n hele bus is aangepast. Ik zie ze nooit!”

speciaal straatplaveisel en een toegankelijk Stadhuis, Fort Altena

Mensen met een beperking: “Er wordt vaak gedacht aan men-

of de Binnendieze in Den Bosch met braille en reliëfkaarten.

sen in een rolstoel, maar de groep mensen met een beperking is veel groter.”

“Toegankelijkheid levert geld op”. Breda kent een fonds vanuit

“We hebben een beperking, maar we hebben ook rechten!”

toeristengelden. Er zijn tal van do’s en dont’s bij het toegankelijk

“Aantal mensen met een beperking neemt toe door vergrijzing”

En zorg ervoor dat je lokale organisaties en de politiek beïn-

Aanpassing is een uitdaging! In het kader van ‘Museum Open U!’ is het Van Abbe-museum in Eindhoven een prachtig voorbeeld: innovatief en prikkelarm.

maken van je instelling, maar “Zoek de relatie in de normaliteit.” vloed: “Er is nog heel wat te doen in Nederland”. Er heerst een overheersend gevoel: “Ik ga toch eens met andere ogen naar mijn instelling kijken”.


18

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Workshop Florian de Visser

Nieuwe kerkscenario’s bouwen

Overal komen kerken leeg te staan. Deze gebouwen hebben vaak een iconische functie voor de gemeenschap en de vraag is hoe dit erfgoed behouden kan worden. In de werksessie Nieuwe kerkscenario’s bouwen liet Florian de Visser zien hoe je op een creatieve manier tot nieuwe functies van oude gebouwen kunt komen. Als eerste werd aan de deelnemers gevraagd om tot een essentieel kenmerk te komen van een kerk. Een kerk kan je bijvoorbeeld associëren met samenkomen. Vervolgens kun je gaan kijken hoe deze functie bij herbestemming behouden kan blijven. Door allerlei ideeën letterlijk uit te tekenen en die bij een maquette te plaatsen werd op fantasierijke manier helder hoe functies van kerken gereïncarneerd kunnen worden. Aan het einde van de werksessie presenteerden de deelnemers hun kerkplannen aan elkaar. De gesprekken die zij aan de hand van de creaties voerden lieten zien dat de maquettemethode een inspirerende afwisseling is van de traditionele brainstorm (‘geeltjes plakken’). De kerkenproblematiek werd nog niet opgelost, maar de deelnemers hebben in ieder geval een nuttige methode gekregen om tot oplossingen te komen.


ERFGOED BRABANT 19


20

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Deelnemers Brabantse Erfgoedprijs 2013 & 2015 Zoals we weten wordt er aan de winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs een geldsom van € 10.000,overhandigd, ter investering van de ontwikkeling van het project. Daarnaast krijgen ze ook een begeleidingstraject van Erfgoed Brabant om deze ontwikkeling te ondersteunen. Maar hoe gaat het daarna verder met de Brabantse Erfgoedprijs-winnaar? En wat gebeurt er met andere genomineerden? Voor de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2017 waren

waar bekende en onbekende talenten optreden op bijzondere

de winnaars en enkele genomineerden van voorgaande jaren

erfgoedlocaties in Bergen op Zoom.

uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Meike de Jong sprak allereerst met Barbara Putters-Op de Beek, initiatiefneemster HipAmbacht, winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2013. HipAmbacht wil door middel van een stadswandeling door de bruisende stad Breda, de bedreigde ambachten een nieuwe toekomst geven door het overbrengen van kennis tussen ouderen en jongeren en tussen verschillende opleidingsniveaus. Daarnaast willen ze nieuwe eigentijdse ambachten zichtbaar maken en zodoende de stad Breda nog aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen. Barbara vertelde dat het winnen van de Brabantse Erfgoedprijs een podium creëerde voor haar project en hielp in de doorontwikkeling. Zo is er nu een nieuw project ontwikkeld genaamd: Food & Boots, leven van en voor het leger. Een wandeling die het verhaal vertelt over Breda als

Tot slot verteld TilburgsAns over de kansen die zijn ontstaan voor hun project, ook wanneer er geen eerste prijs wordt behaald. Het project is de creatie van een lettertype die dient als een digitaal portret van de stad Tilburg. TilburgsAns werd in 2015 genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs, maar viel helaas niet in de prijzen. Toch werd er hard doorgewerkt aan het lettertype, om dit verder te ontwikkelen. In 2017 ontving TilburgsAns dan ook de Runner-Up prijs van de Social Innovation Award. Sander Neijens en Ivo van Leeuwen, initiatiefnemers TilburgsAns, vinden dat de nominatie voor de Brabantse Erfgoedprijs zichtbaarheid heeft gecreëerd voor hun project. “We hoeven de prijs niet te winnen om een winnaar te zijn”, vertellen de oprichters van TilburgsAns. Daarbij presenteren

garnizoensstad, waar Bredanaars van en voor het leger leven.

ze een recente ontwikkeling, namelijk het adoptieplan voor

Vervolgens komt de Brabantse Erfgoedprijs-winnaar van 2015

kunnen worden geadopteerd.

op het podium, PopMonument. Gert-jan de Koster, oprichter van Popmonument, legt uit dat je het juist moment moet aangrijpen. “Neem de tijd om een plan uit te werken en doorpakken op het juiste moment.” PopMonument is een muziekfestival in het tweede weekend van September –Open Monumentendag -,

TilburgsAns, waarbij letters, leestekens, symbolen en accenten

Het is ontzettend mooi om te zien hoe projecten van winnaars en genomineerden van voorgaande Brabantse Erfgoedprijs-edities groeien. We blijven iedereen intensief volgen en kijken uit naar de nieuwe oogst!

24

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Column Mijke Pol

Fimoklei

Het zal vijftien jaar geleden geweest zijn dat ik meneer Van de Berg ontmoette. Meneer Van de Berg woonde in een verzorgingstehuis bij mij in de buurt en had geen heupen meer. Zijn benen hingen daarom werkloos aan zijn romp en alle verplaatsing moest met een rolstoel gebeuren. Het was de zomer van 2002 en ik deed vakantiewerk in het

Toen meneer een jaar later overleed, moest ik denken aan zijn

tehuis. Een activiteitenbegeleider vroeg me of ik de komende

roosjes. En nog steeds denk aan de roosjes als ik bij Heel Hol-

weken met meneer Van de Berg wilde fimokleien. En of ik hem

land Bakt zie dat ze het verkeerd doen. Dat ze het te ingewik-

wilde vragen of hij mij kon leren hoe je roosjes moest maken.

keld willen maken.

De eerste keer dat ik dat aan hem vroeg, keek hij mij aan zoals

Vanavond kijk ik naar allemaal banketbakkers. Mensen die

iedereen een puber aan zou kijken als die vraagt of je toevallig zin hebt om te fimokleien. Maar na een paar dagen vragen, stemde hij toe. Hij pakte de rode klei en liet me zien hoe het moest. Eerst de knop, in kegelvorm, daarna de blaadjes; platgedrukte bolletjes. ‘De mooiste dingen zijn simpel’, zei meneer Van de Berg. Hij bleek vijftig jaar banketbakker geweest te zijn. Zijn specialiteit was het versieren van taarten. Terwijl de roos ontstond vertelde hij mij erover. En wat eerst een norse man leek, bleek nu een banketbakker die gegijzeld werd door lichaam en leeftijd. ‘Ik was een trooster’ zei hij. ‘Iemand die de feestvreugde vergrootte of die voor schuldgevoel zorgde als iemand te veel at.’ Van meneer Van de Berg leerde ik een bloem boetseren, maar nog meer dat de mooiste dingen vaak eenvoudig zijn.

dagelijks bezig zijn met een project, omdat ze geloven dat het belangrijk is wat ze doen. Vanavond zult u waarschijnlijk horen dat we ook moeten relativeren. Dat wij het zijn die de dingen belangrijk vinden en dat we denken dat anderen dat ook zo zien. Omdat we in een bubble leven. Omdat we met z’n allen op een wolk zitten die erfgoed heet, en dat het zonder ons niet goed komt. Ik wil u meegeven: houd op met relativeren. De wereld wordt mooier van mensen die vingerhoedjes sparen en denken dat dát reuze belangrijk is. Van mensen in Breda die blinde muren laten beschilderen, van nonnen die geloven dat we terug moeten naar de kern en van levensboeken die een kind leren waar hij thuis is.


ERFGOED BRABANT 25

Wie over korreltjes zout begint, heeft een flauw leven. Wat mij

goed doen in jaarverslagen van Erfgoed Brabant, persaandacht

betreft slaan we nog veel meer door en praat iedereen alleen

krijgen, de gedeputeerde trots maken en op symposia als deze

nog maar over erfgoed. Over kleine en grote projecten. Over

verschijnen.

herbestemming en sloop. Geloof me: als we ons alleen nog daarom druk zouden maken, zou de wereld een stuk mooier

En daarom wil ik de genomineerden en in het bijzonder de

zijn.

winnaar het volgende meegeven: deze prijs is mooi. Het traject

Vanavond gaat het over dromen. Dromen die je voor een pro-

een gekleide roos: simpel in zijn eenvoud maar met een groots

ject hebt en de werkelijkheid die daar soms nog niet klaar voor

effect.

is. Laat u niet ontmoedigen, maar koop nog een kastje om al die vingerhoedjes in op te bergen en blijf roepen dat u daarmee de wereld verandert, ook al denkt de wereld daar anders over. Maar let wel op. U zit vanavond in een zaal vol ambtenaren, beleidsmakers en adviseurs die azen op uw droom en hem eng maken door woorden als cocreatie en procesbegeleiding te gebruiken. U komt straks in regelingen terecht waarin gesproken wordt over een stukje participatie, over innovatie, doelgroeponderzoeken en beeldbepalend zijn. U moet aan draagvlak doen, sector overstijgend werken, een commercieel plan hebben, een verdienmodel, een visie op de toekomst. U moet zichtbaar zijn, uw nut kunnen aantonen, de urgentie voelbaar maken en tussentijds evalueren. Daarnaast moet u beschikbaar zijn voor netwerkborrels, moet u een voorbeeld kunnen zijn, het

dat er aan vast zit nog mooier. Maar zie het allemaal maar als


26

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

“Blind Walls Gallery geeft een creatief en verrassend antwoord op de

“Het Levensboek van de Expeditie Nass

stedelijke uitdaging van lege blinde muren, die de stad een grijs en grauw

creatieve input van betrokken inwoner

uiterlijk geven. Gerenommeerde kunstenaars worden ingezet om minder

vertaalden een traditioneel medium –

fraaie plekken in de stad Breda weer een fris aanzien te geven, met de rijke

belevingswereld van kinderen en jonge

historie van de stad als inspiratiebron”

Steenbergenaren actief uit om het erfg te ontdekken.”

De Finalisten

Uitreiking Brabantse Erfgoedprijs 2017 Uit 72 inzendingen werden door de jury van de Brabantse Erfgoedprijs drie genomineerden gekozen, waarop het publiek tussen 15 september en 1 oktober middernacht de beslissende stem kon uitbrengen.


ERFGOED BRABANT 27

sau zag het levenslicht door de

“De Verschilmakers koppelt op een slim doordachte wijze mensen met een

rs van de stad Steenbergen. Deze

specifieke missie aan elkaar: Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika,

een ‘boek-van-ikke’ – naar de

die vanaf 1896 hun opleidingshuis in Brabant hadden en mensen die

eren nu. Het boek nodigt jonge

vanuit hun idealen een verschil willen maken in de samenleving nu.

goedverhaal van hun stad

Door in dialoog te gaan en persoonlijke verhalen vast te leggen leren hedendaagse verschilmakers van de zusters die decennia lang gewerkt hebben in de missie”.


28

ERFGOEDONTMOETING”DOE ‘NS SOCIAAL, ERFGOED VOOR EEN MOOIERE SAMENLEVING”

Winnaar Brabantse Erfgoedprijs 2017

En de winnaar is …..

Na maanden van spanning en een strijd om de meeste publieksstemmen werd tijdens de Award Ceremony dan eindelijk de winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs bekend gemaakt. Juryvoorzitter en gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels reikte de prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 10.000 en een begeleidingstraject door Erfgoed Brabant uit aan …

Blind Walls Gallery Lees hier het juryrapport!


ERFGOED BRABANT 29


Colofon Uitgave Erfgoed Brabant Redactie Erfgoed Brabant Ontwerp en realisatie Super Secret Design Fotografie Merijn Sitsen Fotografie Contact Erfgoed Brabant Waterstraat 16 5211 JD ’s-Hertogenbosch info@erfgoedbrabant.nl