Page 1

UPS: Mía πολυεκνικι εταιρεία που, ενώ ζχει πολλά εκατομμφρια κζρδθ, απολφει τουσ εργαηoμζνουσ τθσ ςτθ Vallecas (Μαδρίτθ)

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Η UPS, ακεξηθάληθε πνιπεζληθή ηαρπκεηαθνξώλ, έρεη αξρίζεη λα απνιύεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ζηε Vallecas (Μαδξίηε) θαη έηζη είλαη ε πξώηε εηαηξεία πνπ εθαξκόδεη ηα λέα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ ςεθίζηεθαλ ζηηο 18 Ινπλίνπ. Τν έρεη θάλεη πνλεξά, ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ, ειπίδνληαο όηη ε απάληεζε ζηελ επίζεζή ηνπο ζα ήηαλ ειάρηζηε. Καη δεηιά, βάδνληαο ζεθηνπξηηάδεο λα δώζνπλ ηηο επηζηνιέο κε ηηο απνιύζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Μέρξη ηώξα έρνπλ γίλεη ήδε 18 απνιύζεηο. Τα δύν ηειεπηαία ρξόληα, ε UPS πξνζπάζεζε ηξεηο θνξέο λα πξνβεί ζε καδηθέο απνιύζεηο θαη λα αιιάμεη ηνπο νηθνλνκηθνύο θαη εξγαζηαθνύο όξνπο κέζα ζηελ εηαηξεία θαη επηρείξεζε λα θαηαξγήζεη ηε ζπιινγηθή ζύκβαζε πνπ κε ηόζν θόπν θαηαθέξακε λα ππνγξαθεί. Μεηά από κεγάιν αγώλα, νη δύν πξώηεο πξνζπάζεηεο απνιύζεσλ θαη ηα αληίζηνηρα λέα κέηξα ηεο εηαηξείαο απνξξηθζήθαλ από ην ππνπξγείν εξγαζίαο θαη ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε ηεο Μαδξίηεο, πνπ απνθάλζεθαλ όηη δελ ππήξρε θαλέλαο ιόγνο γηα λα γίλνπλ απνιύζεηο. Η δηεύζπλζε ηεο UPS έθαλε πίζσ όηαλ ήηαλ έηνηκε λα πξνσζήζεη λέεο αιιαγέο ελάληηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα λα κελ βξνπλ πάιη ηελ αληίζεζε ησλ θξαηηθώλ θνξέσλ. Με απηά ηα πξνεγνύκελα, θαη ελώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 ε UPS είρε θαζαξά θέξδε 1.378 εθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ, έλα 63% πεξηζζόηεξν από ό,ηη ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, ε εηαηξεία εθαξκόδεη απηό πνπ ηώξα νλνκάδνπλ «αληηθεηκεληθή αηνκηθή απόιπζε», κε απνδεκίσζε 20 εκέξεο γηα θάζε κέξα εξγαζίαο. Καη ην θάλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα επηρεηξήκαηα: «νη ιόγνη ησλ απνιύζεσλ είλαη νηθνλνκηθνί, νξγαλσηηθνί θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξαγσγή», επιτειρήμαηα ποσ ηοσς έτοσν πει ήδε δύο θορές όηι δεν σθίζηανηαι, δίλνληαο ην δίθαην ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ αγσληζηήθακε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα!!


Τώξα, ζηεξηδόκελε ζηα νέα μέηρα, ε UPS πξνζπαζεί λα θάλεη απηό πνπ δε κπόξεζε λα θάλεη πξηλ, αθήλνληαο ζην δξόκν ηνπο πεξίπνπ 100 εξγαδόκελνπο πνπ είκαζηε ηώξα ζην παξάξηεκα ηεο Vallecas (όπνπ πξηλ 2 ρξόληα ήκαζηαλ 200). Με απηό ηνλ ηξόπν, ε δηεύζπλζε ηεο UPS είλαη ε πξώηε πνπ εθαξκόδεη απηό πνπ πνιιέο εηαηξείεο ζέινπλ λα εθαξκόζνπλ ην Σεπηέκβξε, κε ηα λέα αληεξγαηηθά κέηξα, απνιύνληαο πην εύθνια θαη θζελά. Θέινπλ να ανηικαηαζηήζοσν ηοσς μόνιμοσς και με δικαιώμαηα εργαδομένοσς με επιζθαλείς εργαδόμενοσς, πνπ ζα δνπιεύνπλ για λιγόηερα τρήμαηα και με λιγόηερα δικαιώμαηα. Θέινπλ επίζεο λα είλαη σποηαγμένοι εργαδόμενοι. Απηόο είλαη ν ζθνπόο ησλ λέσλ κέηξσλ: λα έρνπλ ηξαπεδίηεο θαη πνιπεζληθέο όιν θαη πεξηζζόηεξα θέξδε! Είλαη πνιινί νη ιόγνη, ινηπόλ, γηα λα θαηεβνύκε ζηε γενική απεργία ηες 29 ΢επηέμβρε, ε νπνία ζα έπξεπε λα είρε θεξπρηεί πνιύ λσξίηεξα. Είλαη πνιινί νη ιόγνη επίζεο γηα λα ζπλερίζνπκε ηηο θηλεηνπνηήζεηο καο, κέρξη λα ξίμνπκε ηα κέηξα. Οη εξγαδόκελνη ηεο UPS Vallecas απεπζπλόκαζηε ζε όινπο εζάο γηα λα θαηαγγείινπκε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα δεηήζνπκε ΣΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΢Α΢.

ΕΠΑΝΑΠΡΟ΢ΛΗΨΗ ΣΩΝ ΑΠΟΛΤΜΕΝΩΝ! ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑ΢ΠΙ΢Η ΣΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢! ΚΑΣΩ ΣΑ ΝΕΑ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ! Επιηροπή Εργαδομένων ηες εηαιρείας UPS ζηε Vallecas

25/9/2010

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαιτώντας την επαναπρόσληψη των απολυμένων: Arancha Fernández Igoa Directora de Recursos Humanos afernandezigoa@ups.com

Luis Arriaga Director General de UPS España larriaga@ups.com

ή μέζω Ινηερνεη ζην blog: http://ereupsvallecas.blogspot.com/

Εξγαδόκελνη θαη εξγαδόκελεο ηεο UPS Vallecas: email: comiteupsvallekas@yahoo.es ηειέθσλν: (34) 677 041 301 blog: http://ereupsvallecas.blogspot.com/ facebook: http://www.facebook.com/pages/UPS-MADRID

Comunicado en griego  

Comunicado de los trabajadores de UPS Vallecas en griego

Comunicado en griego  

Comunicado de los trabajadores de UPS Vallecas en griego