Page 1

XXXI. ERRENTERIA HIRIA IPUIN LEHIAKETA 2011

OINARRIAK 1. Lehiaketan euskaraz zein gazteleraz idatzitako ipuinek parte

ipuina eta plika atxikituz. Plikan idazlearen datuak adierazi

har dezakete. Partaide bakoitzak ipuin bat baino gehiago

beharko dira (izen-abizenak, helbidea, posta elektronikoa eta

aurkez dezake.

telefonoa). 25 urte baino gutxiago izanez gero edota

2. Ipuinek ezin dute hiru folio baino gutxiago izan, ezta zortzi

Errenterian biziz gero, plikan adierazi beharko da.

baino gehiago ere, espazio bikoitzean idatzita.

5. Originalak jasotzeko epea, 2011ko irailaren irailaren 16an bukatuko

3. Ipuinek argitaratu gabeak izan behar dute eta beste inongo

da, eta erabakia abenduaren 17an publikoki jakinaraziko da.

lehiaketan saritu gabeak.

6. Epaimahaia idazle gaituek osatuko dute eta haien erabakia

4. Ipuinak bi era ezberdinetara helaraz ditzake idazleak:

apelaezina izango da.

a) POSTA ARRUNTEZ: Behar bezala jositako hiru ale bidaliko

7. Euskaraz idatzitako ipuinentzat, sariak hauek izango dira.

dira EREINTZA KIROL ETA KULTUR ELKARTEAra, 301

Lehenengo Saria: 1200 euro.

posta kutxatila, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa). Ezizen bat

25 urtetik beherako egileen saria: 420 euro.

erabiliz bidaliko ditu ipuinak egileak eta horiekin batera

“Joxan Arbelaiz” Arbelaiz” Saria, herriko ipuin onenari: 210 euro.

azalean ezizena duen plika itxi bat aurkeztu beharko du, bertan egilearen datuak adieraziz (izen-abizenak, helbidea, posta elektronikoa eta telefonoa). 25 urte baino gutxiago izanez gero edota Errenterian biziz gero, plikaren kanpoaldean adierazi beharko da. b) POSTA ELEKTRONIKOZ: ipuinak.ereintza@gmail.com helbidera bidaliko ditu egileak lanak, bi artxibo ezberdinetan

8. Ipuin sarituak elkarte antolatzailearen jabetzan geratuko dira, baita argitatzeko eskubidea ere. Sarituak izan ez diren ipuinak deseginak izango dira. 9. Parte hartzean idazleak baldintza hauek onartzen ditu, baita epaimahaiaren erabakia ere.


XXXI. CONCURSO DE CUENTOS VILLA DE ERRENTERIA 2011

BASES 1. Podrán concurrir al certamen cuentos escritos en castellano y

mandar dos archivos distintos en el mismo email: el cuento y

euskara. euskara Cada concursante podrá presentar más de un cuento.

el archivo correspondiente a la plica, indicando datos

2. Los cuentos tendrán una extensión no inferior a tres folios, ni

personales del autor (nombre y apellidos, dirección, email y

superior a ocho, escritos a doble espacio.

teléfono). En caso de que el autor sea residente en Errenteria,

3. Los cuentos deberán ser rigurosamente inéditos y no

deberá indicarlo.

habiendo sido premiados en otros concursos.

5. El plazo de admisión finalizará el 16 de septiembre de 2011, y

4. Los cuentos se podrán mandar de dos formas distintas:

el fallo se dará a conocer el 17 de diciembre.

a) CORREO ORDINARIO: Los cuentos serán dirigidos, por

6. El jurado estará compuesto por escritores cualificados,

triplicado y convenientemente unidos, a la SOCIEDAD

siendo su fallo inapelable.

DEPORTIVO CULTURAL EREINTZA, Apdo. Correos 301,

7. Se establecen los siguientes premios para los cuentos en

20.100 Errenteria (Gipuzkoa). El autor lo remitirá utilizando

castellano.

un seudónimo acompañando a las copias una plica cerrada,

Primer premio: 1200 euros.

en cuyo exterior conste dicho seudónimo y si el autor reside

Premio “Joxan Arbelaiz” Arbelaiz” al mejor autor local: 210 euros.

en Errenteria. En el interior de la plica deberán costar los datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección, email y teléfono). b) CORREO ELECTRÓNICO: Los cuentos se remitirán a la dirección ipuinak.ereintza@gmail.com . Habrá que

8. Los cuentos premiados quedarán en propiedad de la entidad organizadora, quien considerará su posible publicación. Los cuentos no premiados serán destruidos. 9. Por el simple hecho de concursar, los autores aceptan estas bases, así como la decisión del jurado.

ERRENTERIA HIRIA IPUIN LEHIAKETA 2011  

IPUIN LEHIAKETAREN OINARRIAK bases del concurso de cuentos