Page 1


AMAÇ

Katılımcıların, işyerlerinde karşılaşılabilecekleri iş kazalarını önleyebilmeleri ve kayıtların tutulması için gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.


Öğrenim Hedeflerimiz Bu dersin sonunda katılımcılar; İş kazasını tanımlar. İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenleri analiz eder. İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri açıklar. İş kazası kayıt ve bildirimlerini oluşturur. Bir iş kazası incelemesi yaparak raporunu düzenler.


Konu Başlıklarımız  Kaza ve iş kazası kavramları

 İş kazalarının nedenleri  İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar  İş kazalarının sınıflandırılması  İş kazası istatistikleri  Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi

 Kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi  İlgili mevzuat


Kaza  Bilinmeyen, önceden planlanmayan veya

kontrolden çıkan bir sebeple meydana gelen ve çevresinde zarara yol açan olaylara kaza denir.


İş Kazası Tanımları A. Uluslararası çalışma örgütü (ILO ) : 

“ Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar” olarak tanımlamaktadır.


İş Kazası Tanımları B. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) : 

“Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay “ olarak tanımlamaktadır.


İş Kazası Tanımları C.  

  

5510 SAYILI SS VE GSS KANUNUNUN 13. MADDESİNE GÖRE a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

 meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan

olaydır.


İş Kazasının unsurları 1- İş İle İlgili Olması,

2- Kanunda Sıralanan Yerlerin Birinde Meydana Gelmesi, 3-Kişiyi Hemen veya Sonradan Bedenen veya Ruhen Hasara Uğratması , Gerekmektedir.


İŞYERİ KAZA BİLDİRİM FORMU Düzenlenme Tarihi:____/____/_____ Bölge Müdürlüğün Sicil No: İŞYERİNİN

Ünvanı: Adresi: İşçi Sayısı:

Erkek

Kadın

Çocuk

Kaza Tarihi: Kazanın Meydana Geldiği Bölüm: Kaza Gününde İşbaşı Saati: Kazanın ortaya Çıkardığı Takribi Maddi Zarar: Adı ve Soyadı: Sigorta Sicil No: Kazazede veya Kazazedeleri n

Yaşı: İşe Giriş Tarihi:

Esas İşi: Kaza Anında Yaptığı İş:

Kaza Sonucu ölü, yaralı sayısı:

Ağır Yaralı

Kaza Sonucu yaralanan işçilerden istirahat alanların sayısı

Uzuv Kayıplı

1 gün

1 gün

Hafif Yaralı

1 gün

Üç günden fazla vaya açık istirahat

Şahitlerin Adı Soyadı:

Kazanın Sebebi ve Oluş Şekli:

İşveren veya Vekilinin Adı ve Soyadı İmzası


İş Kazasının Önemi:

Bir kazanın iş kazası olarak nitelenmesi, kazaya uğrayanın yasalar çerçevesinde bir takım haklara kavuşmasını sağlar.


ILO istatistiklerine göre  Her yıl dünyada 250.000.000 İş kazası yaşanıyor.  Bunlardan 335.000’İ ölümle sonuçlamıyor

 Yani dünyada;  Her bir saniyede 7 adet iş kazası olmakta,  Her 5,5 dakikada 1 kişi ölmektedir.


İş Kazalarının Ekonomik Boyutu • 2008 yılında ülkemizde 72.963 iş kazası, 539 meslek hastalığı yaşanmıştır. Bunların sonucu 866 ölüm olmuştur. • 2008 yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybedilen iş günü sayısı 1.865.115. • Meslek hastalıklarının çoğu teşhis edilememektedir.


İş Kazalarının Ekonomik Boyutu • TÜİK’in bir araştırmasında, bir yıl içinde istihdam edilenlerin % 2,9’unun işle ilgili kaza veya rahatsızlığa maruz kaldığı tespit edilmiştir. • Buna göre 20 milyon çalışanın olduğu ülkemizde her yıl iş kazası geçiren kişi sayısı yılda 600 bin civarında olabilir.


İş Kazalarının Ekonomik Boyutu İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı kayıp yıllık 4 milyar TL’dir. TÜİK’in GSMH rakamlarına göre ülkemizde toplam kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmaktadır


İş Kazalarının Sosyal Boyutu • İş kazalarıyla karşılaşan kişiler iş güçlerinin tümünü veya bir kısmını belirli bir süre yitirmektedirler. Bu, ücret gelirinin tümünün ya da bir bölümünün yitirilmesi anlamına gelmektedir. Üretken olan işçi, artık tüketici ve belki de başkalarına muhtaç hale gelir. Bu sıkıntıların ailesine yansıması da kaçınılmazdır. • Bu açıdan işçinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması, sosyal anlam ve barış açısından tüm toplumu ilgilendirmektedir.


İş Kazalarının İşletmeler Açısından Önemi • İşletmeler, sistemli ve planlı bir şekilde İSG çalışmaları yapmadığı takdirde aşağıdaki maliyetlerle karşılaşabilir: a) İşgünü kayıpları artar. b) Bakım onarım masrafları artar. c) Hammadde-malzeme kayıpları artar. d) Sağlık harcamaları artar, ayrıca SSK’nın rücu davalarına muhatap olunabilir. e) Mağdurlara ödenecek maddi-manevi tazminatlar söz konusu olur. f) Mahkeme masrafları artar. g) İş göremeyen işçinin yerine alınan işçiler için eğitim, sigorta masrafları artar. i) İş durdurulabilir veya işyeri kapatılabilir. j) Para ve hapis cezaları söz konusu olabilir. k) Siparişler gecikebilir ve işletme pazar kaybına uğrayabilir. l) Vasıflı işgücü işletmeden kaçabilir.


İş kazalarının sebepleri 1- İNSAN BÜNYESİNİN ZAYIFLIĞI: KARŞI KOYAMAMA HALİ

2- GÜVENSİZ ŞARTLAR: KORUYUCUSUZ MAKİNE

3- TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR: DİKKATSİZLİK, TEDBİRSİZLİK, İHMAL, ÖNEMSEMEME, UYKUSUZLUK, SİNİRLİLİK 4- KÖTÜ TESADÜF: KIRILAN CAMDAN SIÇRAYAN KIYMIĞIN GÖZE İSABET ETMESİ VB.


İş kazalarının çeşitleri  SGK’na göre;  a) Geçici iş göremezlikle sonuçlanan kazalar  b) Sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazalar

 c) Ölümle sonuçlanan kazalar


İş kazalarının çeşitleri  Adli yönden;  a) Yaralanma ile sonuçlanan kazalar  Bir kişinin yaralanması (Takibi şikayete bağlı)  Birden çok kişinin yaralanması (Şikayetçi aranmaz)

 b) Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar  c) Birden çok kişinin ölümü veya bir kişinin ölümünün yanı sıra

bir veya daha fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazalar


İş kazalarının çeşitleri Sonuçlarına göre

1-HAFİF YARALANMA 2-AĞIR YARALANMA 3- UZUV KAYBI 4- ÖLÜM

(1-10 GÜN ARASI İSTİRAHAT)

(10 GÜNDEN FAZLA İSTİRAHAT)


İş kazası halinde yapılacak işler 1-Kazazede derhal en yakın sağlık kurumuna götürülür. 2-SGK. nca olaya el konuncaya kadar tedavisi yaptırılır. 3-Olay derhal mahalli zabıtaya, iki gün içinde bölge çalışma müdürlüğüne, üç gün içinde SGK’na bildirilir. 4-Olay yeri krokisi çizilir, resmi çekilir, tanık ifadeleri alınıp, (ehliyet, eğitim sertifikası vb. İle birlikte) dosyalanır.


1- Kaza Nedenlerinin Tanımı:

İNSAN ÇEVRE

KAZA

MAKİNE EKİPMAN


Kaza nedenlerinin analizi

Çevre ve Makine-Ekipman, güvensiz şartları, insan ise; tehlikeli davranışı temsil etmektedir.


3- Fiziksel Nedenler ve Kişisel Nedenler:

İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

KİŞİSEL NEDENLER (TEHLİKELİ HAREKET)

FİZİKSEL NEDENLER

+

(TEHLİKELİ DURUM)

YERLEŞİM İŞ MOTİVASYONU EKSİKLİĞİ

x x x

TEMEL MOTİVASYON Çalışma isteği ve arzusu

İŞ YETENEĞİ YETERSİZLİĞİ FİZYOLOJİK YETENEKLER Bünye,kuvvet,güç,sağlık

+

X

DİREKT MOTİVASYON Memnuniyet,zevk, üzüntü

ZİHİNSEL YETENEKLER Zeka,yeteneği,bilgi,nitelik

MAKİNE-TESİS MALZEME-EKİPMAN ÇALIŞMA METODU ÇEVRE

ÇALIŞMA DURUMU Çalışma süresi,istirahat

HİZMET DURUMU Uygunluk,tecrübe,yetene k ....

MC


KALİTE BAŞARI HALKASI (PUKÖ)

Geliştirmek istediğin amacını planla

Başarıyı sürekli kılacak kayıtlarını tut

4. ÖNLEM AL

3. KONTROL ET

Sonucu denetle

1. PLANLA

2. UYGULA

Değişiklikleri uygula


Man (İnsan)

( Hatalara neden olan insan faktörü)

Machine (Makine)

( Uygun olmayan, koruyucusuz makine ve ekipman gibi fiziksel faktörler)

Media (Ortam-çevre)

Management (Yönetim)

( Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler)

(Yönetimsel faktörler)


Man

(İnsan )

1- Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb. 2- Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk,alkol, hastalık vb. 3- İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.


Machine

(Makine)

1- Hatalı makine ve ekipman yerleşimi, 2- Eksik veya kusurlu koruyucular, 3- Yetersiz standardizasyon, 4- Yetersiz kontrol ve bakım, 5- Yetersiz mühendislik hizmetleri vb


Media (Ortam-Çevre) 1- Yetersiz çalışma bilgisi, 2- Uygun olmayan çalışma metodu, 3- Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.


Management (Yönetim ) 1- Yetersiz yönetim organizasyonu, 2- Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar, 3- Yetersiz güvenlik yönetim planı, 4- Eğitim ve öğretim yetersizliği, 5- Uygun olmayan nezaret,yönetim ve rehberlik 6-Uygun olmayan personel istihdamı, 7- Yetersiz sağlı kontrolleri vb.


(4M) Kişisel faktörler

Ekipman Faktörleri Güvenliksiz Yönetim

Hareketi

TEHLİKELİ

DURUM SORUN

Çalışma faktörleri

KAZA

TEHLİKELİ

HAREKET

Yönetim faktörleri

(Kaynak)

(Temel Neden)

(Direkt Neden)

(Uygunsuzluk)

(Zarar)


Domino Kuramı  Bu kuramı geliştiren W. H. Heinrich (1931)’e göre

kazaların oluşmasında %88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, %10 oranında güvensiz çalışmanın ve %2 oranında talihin etkisi vardır. Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde, her basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği beş aşamalı olaylar zinciri bu kuramın temelini oluşturur. Olaylar zinciri aşağıdaki biçimde tanımlanır:


İş kazası önleme çalışmaları İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ YÖNÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARDA, İSTENİLEN SONUCA ULAŞILMASI VE KALICI ÇÖZÜMLER SAĞLANABİLMESİ İÇİN, DİREK NEDENLERİN TEMELİNDE YATAN SORUNLARIN, YANİ TEMEL NEDENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİR.


İş kazası öncesi yanlış yaklaşımlar  Biz her zaman böyle çalışırız !  Bana bir şey olmaz !

 Yıllardır bu işi böyle yaparım bugüne

kadar bir şey olmadı !  Kendime korkak dedirtmem !


İş kazası sonrası yanlış yaklaşımlar  1-Şanssızlık  2-Kaçınılmazlık

 3-Dikkatsizlik


330 KEZ TEKRARLANAN BİR KAZA OLAYI;

1

Ağır yaralanma - ölüm Hafif yaralanma Yaralanmasız

29

300

OLAYLA SONUÇLANMAKTADIR.


İş Kazalarını Önleme Çalışmaları A-Güvensiz şartları ortadan kaldırmak 1-Makinelere opr. bölgelerine muhafaza taktırmak 2-Tehlikeli bölgelere korkuluk yaptırmak 3-Kişisel koruyucu kullandırmak 4-Otomasyona geçmek 5-Risk analizi yaptırmak 6-Erken uyarı sistemi yaptırmak 7-Ergonomi ve termal konfor şartlarını sağlamak 9-Diğer risklere karşı tedbir almak (yangın, parlama, patlama, elektrik, nakliye, istif vb.)


İş Kazalarını Önleme Çalışmaları B-Tehlikeli davranışları önlemek

a) Eğitim (ikna etme-inandırma) B) Kontrol ve denetim (İş güvenliğine aykırı çalışmaları anında müdahale ederek önleme)

C) Doğru ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma


İnsanın temsil ettiği tehlikeli davranışlar  Çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye

kayıtsız kalmak  Kişisel korucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak  Makine koruyucuları hakkında bilgi sahibi olmamak  Mesleki deneyime sahip olmamak  Heyecanlı veya aceleci olmak  Sağlık yönünden yetersiz olmak  Alışkanlık veya bağımlılık  Fizyolojik veya kronik yorgunluk vb.  Güvenlik sistemlerinin ve makine koruyucularını yanlış kullanmak  Tehlikeli boyutta hızlı çalışmak  Cihazları tehlikeli kullanmak veya emniyetsiz cihaz kullanmak  Tehlikeli yerlerde tehlikeli biçimde durmak


Tehlikeli Davranış


Tehlikeli Davranış


Uygunsuz KKD


Ekipmanların Yanlış Kullanımı


Güvensiz şartlar  Makine koruyucuları ve güvenlik sistemlerindeki olumsuzluklar.

 Yapısal bozukluklar ve kullanılan materyalin özellikleri. (Yetersiz 

  

ekipman) İşin yapımından doğan tehlikeler. Depolama, düzenleme ve istifleme. Kötü ve tehlikeli çevre koşulları. Tedbir alınmamış boşluklar


Güvensiz şartlar  İşin alınıp verildiği muhafazasız operasyon bölgeleri ile kayış-

kasnak, mil-volan, zincir-dişli gibi hareketli aksamlar  Tehlikeli bölgeyi örten muhafaza çıkarıldığında makinenin hareketini durduran svicin olmaması,  Yan kapakları çıkarılmış ve ayarlı mesnetleri olmayan zımpara taşları,


Güvensiz şartlar  Kapak açıldığında makinenin hareketini durduracak sviç tertibatı    

olmayan karıştırma kazanları veya santrfüj makineleri, Emniyet sistemi bozuk veya arızalı makineler, Gövde koruma topraklama bağlantısı yapılmamış makineler, Malzeme yorulması-aşınma, Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlar ile periyodik fenni muayeneleri yaptırılmamış makineler


GĂźvensiz Ĺ&#x;artlar


GĂźvensiz Ĺ&#x;artlar


G端venli ortam


G端venli ortam


GĂźvensiz Ĺ&#x;artlar


Güvensiz şartlar  Kırık fiş ve prizler,

 Kapağı kırık şalterler  Enerji almak için prize sokulan çıplak uçlu iletkenler,  Bantla eklenmiş elektrik kabloları  İzolesi hasarlı ara kablolar,  Yerlerden geçirilen kablolar

 Zemini yalıtılmamış ve kapağı kilitsiz elektrik panoları,  Bina yakınından geçen enh’ları,


Güvensiz şartlar  Aşağıda çalışanların başına düşmeye müsait malzemeler,

 Bozuk veya kaygan zemin,  Yetersiz aydınlatma,  Zararlı ışınlar - radyasyon,  Titreşim - gürültü,


Güvensiz şartlar  İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık kontrollerini yaptırmama,  Yapılacak işin gerektirdiği KKD. ları temin etmeme veya olanları    

kullanma konusunda iş disiplini oluşturmama Kapasiteyi aşırı zorlama, Yasaya aykırı olarak fazla mesai yaptırma, İstirahat vermeden vardiya değişikliği yaptırma, Yorgun işçiyi çalışmaya zorlama


Güvensiz şartlar           

Yönetmeliğe aykırı şekilde ağır yük taşıtma, Fork-liftle operatörün görüşünü engelleyecek şekilde yük taşıtma, Fork-lift çatalına işçi bindirip yüksekte iş yaptırma, Fork-lift’le insan taşınmasına izin verme, Görüşe kapalı yerlerde manevracı görevlendirmeme Hatalı istif veya depolama, İşçileri kontrolsüz bırakma, Uyarı ve ikaz eksikliği, Çalışma talimatı hazırlamama, İşaretleşme kurallarını belirlememe Tehlikeli yükleri çalışanlar üzerinden geçirme


Gerekli ekipman覺n verilmemesi


Uygun olmayan istifleme


Uygun olmayan istifleme


Ak覺betler


Ak覺betler


Ak覺betler


İş Kazası inceleme raporu  T.C. ……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  Soruşturma no  Davacı

:2011/9305

:K.H.  Ölen :  Suç :Tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak  Suç tarihi :.../.../2011


İş Kazası inceleme raporu KONU: Sayın C. Başsavcılığınızca bilirkişi olarak seçilmem üzerine, olay yerinde .../.../2011 günü yapılan keşfe iştirak ettikten sonra tarafıma tevdii edilen soruşturma evrakının titizlikle incelenerek, varsa kusurluların tespitidir.


İş Kazası inceleme raporu OLAY: ……….. Mh. ……… sk. No:.. -Halkalı/İST. adresinde “…………………………… A.Ş.” unvanlı firma tarafından yapılmakta olan “……………………..” inşaatının zemin katında kalıp iskelesi kurmakta olan işçi ………’nin, iskele demirlerine başlık taktığı sırada .../.../2011 günü saat 14.00 sıralarında 5,5 m. yükseklikten 1. bodrum kat beton zeminine başı çarpacak şekilde düşmesi sebebiyle vefat etmesidir.


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYLA İLGİLİ TESPİTLER:

1-Olay 5510 sayılı S.S. ve G.S.S..Kanununun 13/A maddesi uyarınca bir iş kazası olup, ölenin destekten yoksun kalanlarının maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır. 2-Olay kalıp iskelesi kurma çalışması sırasında iş güvenliği kurallarına aykırı olarak emniyet kemeri kullanılmaması ve güvenli platform oluşturulmaması sebebiyle meydana gelmiştir. Şayet iş güvenliği bilinci ön planda tutulsa, kalıp iskelesi kurma çalışması yapılırken kenarlardaki filiz demirleri arasına gerdirilecek bir yatay can halatına kazalının emniyet kemerini takarak çalışması sağlansa, bu çalışma için güvenli bir platform oluşturulsa, kazalıya gerekli iş güvenliği eğitimi verilse, etkili bir şekilde kontrol ve denetim yapılarak işçilerin emniyet kemersiz çalışma gibi tehlikeli davranışları önlense, işe giriş sağlık muayenesi yapılmadan işçilerin çalışmasına izin verilmese, işçilere doğru ve emniyetli şekilde çalışma alışkanlığı kazandırılsa, iş güvenliği kurallarına uyma konusunda gerekli iş disiplini sağlansa, kazalı kendi şahsi can emniyeti için gerekli dikkat ve özeni gösterse bu olay meydana gelmezdi


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYLA İLGİLİ TESPİTLER:

 3-Olay yerine ait resimler, polis tarafından tanzim edilen olay yeri inceleme raporu, tanık ve

şüpheli ifadeleri ile asıl işveren firma tarafından ibraz edilen belgeler incelendiğinde;  a)İşi “………….. A.Ş.” nin yapmakta olduğu, firma yetkilisinin proje müdürü ….. ……, şantiye şefinin …… …….. olduğu, kaba inşaatın yapımını “……… İnş. San. Tic. Ltd. Şti.” nin üstlendiği, bu firma yetkilisinin ………. ……….. olduğu, ifadesinde “Kazalının sigortalı işçileri olduğunu, sahayı gezerken kazalı ve yanındaki şahsı yerden 5,5-6 m. yükseklikte inşaat iskelesi üzerinde gördüğünü, kazalının bir şey alırken birden aşağıya düştüğünü, baretinin olduğunu, emniyet kemeri takmak için ortamın müsait olmadığını, ama kazalının altına 4 tane 20’lik kalasla yürüme yolu yaparak önlem aldıklarını, kendilerinin bir iş güvenliği mühendislerinin bulunduğunu” beyan ettiği, ancak mühendisin ismini bildirmediği ve buna dair bir sözleşme ibraz etmediği, yürüme yolu dediği önlemin ise resimlerden anlaşılacağı üzere kesintili ve seyyar birkaç kalastan ibaret olduğu, korkuluklu bir platform olmadığı,


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYLA İLGİLİ TESPİTLER:

b)Maktul ….. ……’nin 1969 doğumlu ve olay tarihinde 42 yaşında olduğu, kaba yapı taşeronu ……. İnş. tarafından SGK’na verilen bildirgeye göre 26.02.2011 günü işe girdiği, kalıpçı olarak çalıştığı, kendi şahsi can emniyeti için gerekli dikkat ve özeni göstermediği,

c)Asıl işveren “…………. ………… ……….. A.Ş” ile A grubu iş güvenliği uzmanı ……… ……. arasında 3.1.2011 tarihli bir danışmanlık sözleşmesi yapıldığı, danışmanın görevleri arasında haftada bir kez şantiyeyi kontrol etmek, noksanları yerinde tespit etmek ve bunları gidermeleri için ilgililere yazılı ve sözlü bildirim yapmanın bulunduğu, ancak danışmanın bu görevini yaptığına, noksanlıkları tespit ettiğine ve ilgililere yazılı uyarı yaptığına dair bir belgenin ibraz edilmediği, bu sözleşmenin yasal iş güvenliği uzmanlık sözleşmesi olmadığı, keza noter tasdikli iş güvenliği uzmanlık defterinin ibraz edilemediği ve mevzuatta belirtilen süre görev yapmadığı,

d) Asıl işveren ile alt işveren arasında düzenlenen 27.09.2010 tarihli sözleşmenin 3. Maddesinde “Yüklenici bir inşaat mühendisini şantiye şefi olarak görevlendirecek, şantiye şefi işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm hususlardan ve sonuçlarından doğrudan yetkili ve sorumlu olacak” 10. Maddesinde ise “Yüklenici iş emniyetini sağlamak, yasaların kendisine yüklediği tüm vecibeleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici işçilerin can emniyetini sağlamak için lazım olacak her türlü koruyucu güvenlik malzemesini temin etmek ve işin devamı süresince kullanılmasını sağlamak zorundadır” hükümlerinin yer aldığı,


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYLA İLGİLİ TESPİTLER:

 e) Asıl işveren tarafından ….. ……. isimli inşaat mühendisinin iş güvenliği ile ilgili olarak

görevlendirildiği, fakat bu kişinin iş güvenliği uzmanlık sertifikasının olmadığı, görevlendirmenin yapıldığı İSG Kurul tutanağında bu kişinin de imzasının olduğu, yani bu görevlendirmeyi zımnen kabul ettiği, ancak kazalının güvensiz platform üzerinde emniyet kemersiz çalışmasını engellemediği, bu çalışmaya göz yumduğu,  f)İbraz edilen belgeler arasında yer alan “İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KATILANLARIN LİSTESİ” başlıklı ve 26.02.2011 tarihli belgede sadece kazazedenin isminin bulunduğu, keşif sırasında proje müdürü …….. ……… tarafından maktulün yapılan eğitimden sonra işe girdiği, henüz eğitim almamış olduğu, bir sonraki seminere katılacak iken bu kazanın yaşandığı ifade edilmesine rağmen, kazazede için tek başına eğitime katılmış gibi belge düzenlendiği, bu belgede eğitimin süresi kim tarafından verildiği ve hangi konuları içerdiği gibi bilgilerin yer almadığı, dolayısıyla yasal sorumluluktan kurtulmak için sonradan düzenlenmiş intibaı uyandırdığı,


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYLA İLGİLİ TESPİTLER:

 h) İbraz edilen belgeler arasında maktule emniyet kemeri ve baret gibi kişisel koruyucu

malzemelerin verildiğine dair KKD zimmet tutanağının mevcut olduğu, ancak bu belgenin tarihsiz olduğu, dolayısıyla gerçekliği konusunda kuşku uyandırdığı,  i) Keşif tutanağında istenmesine rağmen ibraz edilmediği göz önüne alındığında şantiyede bir ilk yardımcının bulunmadığı, dolayısıyla kazalıya gerekli ilk yardımın yapılamadığı,  j) İbraz edilen belgeler arasında yer alan maktule ait sağlık raporunun “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği”nde gösterilen örneğe uymadığı, dolayısıyla maktulün yasaya aykırı olarak yüksekte çalışmaya engel yükseklik fobisi, tansiyon rahatsızlığı, epilepsi, görme bozukluğu vb. bir rahatsızlığının olup olmadığının tespit edilmeden çalıştırıldığı, yine bu belgeler arasında yer alan ve 7.1.2011 günü yapılan 2011-Ocak ayına ait İSG Kurul tutanağının 10. Maddesinde işyeri hekimi Dr. ….. ……..’in her gün saat 07.00-08.00 arası işçilerin sağlık muayenesini yapacağı belirtildiği halde kazazede için bu muayenenin yapılmadığı,


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYLA İLGİLİ TESPİTLER:

 k) Keşif sırasında proje müdürü ve şantiye şefinin olay yerinde emniyet kemeri kullanılmasının

mümkün olmadığı yönünde görüş belirtmeleri göz önüne alındığında, iş güvenliği kurallarına uyma konusunda şantiye yönetiminin insiyatifi tamamen çalışanlara terk ettikleri, işçilere doğru ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırmadıkları gibi, onların tehlikeli ve yanlış davranışlarına göz yumdukları,  Tespit edilmiştir.  OLAY YERİNE AİT RESİMLER 


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 1- Her işveren işyerinde, işçilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini

sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak, malzemeleri eksiksiz bulundurmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bunlara karşı alınması gerekli tedbirler konusunda eğitmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde:77)  2- İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamakla yükümlüdürler. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:4)


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 3-Yapı

işlerinin, iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun olarak sürdürülmesini temin etmek üzere işverence fenni yeterliliği bulunan bir veya daha fazla sayıda teknik eleman uygulama koordinatörü olarak atanacaktır. Koordinatörler tarafından mevcut tehlike ve riskler ile bunlara karşı alınacak önlemleri belirten bir sağlık ve güvenlik planı hazırlanacak, çalışmalar sırasında bu planda belirtilen önlemlerin alınması sağlanacaktır. (Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği Madde: 5, 8)  4- Korkuluklu platform tesis edilemeyen ve 3 m. den yüksek olan yerlerde yapılacak çalışmalarda işçilere mutlaka emniyet kemeri kullandırılacaktır. (Yapı İşlerinde İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:7, 12, 13)


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 5- İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması

   

gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve

güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.  İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur. (İş Kanunu Madde:81, İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde:5)


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 6- İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe

göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.  İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika. (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde:5, 10)


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 7-Toplam işçi sayısının % 10’u kadar işçi ilk yardım kursuna gönderilecek ve

ilk yardım teknikleri konusunda eğitilecek, dolayısıyla iş kazası geçiren yaralıya bu personel tarafından gerekli ilk yardımın yapılması sağlanacaktır.  İnşaat şantiyelerinde içinde 3 nolu ilk yardım levazımı bulunan bir ecza dolabı ile yaralıyı uygun pozisyonda taşımak için bir araç ve sedye daima kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 96, 98, 105, 106, 107 – 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İlk Yardım Yönetmeliği” Madde:16, Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği” Ek:IV-A Madde: 13)


İş Kazası inceleme raporu 

OLAYDA İHLAL EDİLEN YASAL HÜKÜMLER:

 8- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az

yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. (İş Kanunu Madde:86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” Madde:5)  9-İşçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği usul ve esaslarına riayet edecekler, kendileri için tehlikeli olabilecek davranışlardan kaçınacaklardır. (İş Kanunu Madde:77)  10- İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. (11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” Madde:8


İş Kazası inceleme raporu 

SONUÇ VE KANAAT:

 Raporumun “Olay” bölümünde yazılı ölümün;  -Önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte bir iş kazası olduğuna,

dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğine,  -Meydana gelmesinde raporun “Olayda ihlal edilen yasal hükümler” bölümü;  a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerde yazılı hükümlere aykırı davranan alt

işveren yetkilisi …….. …………’nün 1. derecede,  b) 9 ve 10. maddelerde yazılı hükümlere aykırı davranan ve 5,5 m. yükseklikteki kalıp iskelesi üzerinde çalışırken emniyet kemeri kullanmayan ve kendi şahsi can emniyeti için gerekli dikkat ve özeni göstermeyen maktül ……… …………’nin 2. derecede,


İş Kazası inceleme raporu 

SONUÇ VE KANAAT:

 c) 4857 sayılı İş Kanununun 2. Maddesinde yazılı “Bir işverenden, işyerinde

yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülükle-rinden alt işveren ile birlikte sorumludur” hükmü uyarınca sorumlu olmasına rağmen, alt işverenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerde yazılı hükümlere uymasını sağlamayan, bu hükümlere aykırı davranışlara göz yuman asıl işveren firma yetkilisi ……’in 3. Derecede,


İş Kazası inceleme raporu 

SONUÇ VE KANAAT:

 d) İş güvenliği ile ilgili görevlendirmeyi kabul ettiği halde 3. Maddede yazılı

  

hükme aykırı davranan “Sağlık Güvenlik Planı” hazırlamayan ve maktulün güvensiz platform üzerinde emniyet kemersiz çalışmasına göz yuman mühendis …….. ……….’nun 4. Derecede, e) Risk değerlendirme formlarının altında imzası bulunan kaba yapı şefi İnşaat Müh. …… …….., gerek kalıp kurma işleri sırasında gerekse tarafımdan gözlemlenen ve diğer yerlerde mevcut yüksekten düşme riskini tespit etmemesi ve değerlendirmemesi sebebiyle 5. Derecede, Kusurlu olduklarına, Dair kanaatimi belirtir rapordur. Sayın C.Başsavcılığınızın takdirlerine saygı ile sunulur. 14.03.2011 İrfan Şaşmaz-Bilirkişi-İmza


İş Kazası Kaydı Tarih

08.02.2011

Adı soyadı

Çalıştığı Firma

Yaptığı iş Olay yeri

Sonuç

Yapılan işlem

Kalıp çakımı

Yüksekten düşmebacakta kırık

İlk yardım, Hastaneye sevk-35 gün istirahat

A Blok 1. kat-güney cephe


İş Kazası İstatistiği Aylar

Makineye el Yüksekten kaptırma düşme

Başa cisim düşmesi

Elektrik çarpması

Araç çarpması

Çivi batması

Ocak

3

5

4

2

1

8

Şubat

2

4

4

1

2

11

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül Ekim Kasım


2003 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE ÖLÜM SAYILAR FAALİYET GRUPLARI

İŞ KAZASI

ÖLÜM

01 TARIM VE HAYVANCILIK

459

5

02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK

107

4

11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ

5647

53

12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER

242

7

14 TAŞ, KİL VE KUM OCAKLARI

398

20

20 GIDA MADDELERİ SANAYİ

2892

27

21 İÇKİ SANAYİİ

160

0

22 TÜTÜN SANAYİİ

228

0

23 DOKUMA SANAYİİ

7382

19

24 GİYECEK VE HAZIR DOKU.EŞ.SAN.

1921

7

25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ

1378

9

26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI

1451

6

27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI

639

2

28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ

335

0

29 DERİ VE DERİDEN EŞYA SANAYİİ

200

1

30 KAUÇUK SANAYİİ

647

1

31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ

1079

3

33 TAŞ,TOPRAK, KİL, KUM VS. İMA.

4657

28

34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS.

4453

11

35 METALDEN EŞ.İM.(Makine Hariç)

9682

23


2000 (2002) YILI SSK İSTATİSTİKLERİ TOPLAM İŞ KAZASI SAYISI : 74.847 (72.344) TOPLAM ÖLÜM SAYISI

: 1.173 (872)

İŞ KAZASI 2000 2002 İNŞAAT 7.845 7.982 METAL 8.703 12.650 DOKUMA 6.895 7.097 MADENCİLİK 7.251 7.496

ÖLÜM 2000 2002 379 319 31 35 18 18 77 69


2003 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE ÖLÜM SAYILAR

FAALİYET GRUPLARI

İŞ KAZASI

ÖLÜM

36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI

4598

15

37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA.

1208

5

38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ

5243

15

39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI

1640

3

40 İNŞAAT

8198

274

51 ELEKTRİK,H.GAZI,BUH. ISITMA

537

13

52 SU VE SIHHİ TESİSLER

887

16

61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC.

2311

61

71 NAKLİYAT

3762

88

72 ARDİYE VE ANTREPOLAR

350

3

81 DEVLET HİZMETLERİ

141

5

82 AMME HİZMETLERİ

345

4

83 HUKUK, TİC.VE TEKNİK HİZ.

871

12

84 EĞLENCE HİZMETLERİ

69

4

85 ŞAHSİ HİZMETLER

2200

18

TOPLAM

76668

795


2003 YILI İŞ KAZALARI VE ÖLÜM OLAYININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 01

ADANA

1634

25

02

ADIYAMAN

104

2

03

AFYON

269

5

04

AĞRI

21

0

05

AMASYA

353

2

06

ANKARA

2933

95

07

ANTALYA

795

21

08

ARTVİN

139

2

09

AYDIN

1526

14

10

BALIKESİR

1369

20

11

BİLECİK

1535

9

12

BİNGÖL

51

1

13

BİTLİS

3

0

14

BOLU

587

9

15

BURDUR

51

3

16

BURSA

6903

42

17

ÇANAKKALE

419

4

18

ÇANKIRI

47

3

19

ÇORUM

251

7

20

DENİZLİ

2148

12


2003 YILI İŞ KAZALARI VE ÖLÜM OLAYININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 21

DİYARBAKIR

113

7

22

EDİRNE

241

2

23

ELAZIĞ

100

3

24

ERZİNCAN

78

3

25

ERZURUM

184

16

26

ESKİŞEHİR

2023

14

27

GAZİANTEP

1188

14

28

GİRESUN

45

2

29

GÜMÜŞHANE

21

3

30

HAKKARİ

0

1

31

İSKENDERUN

1052

14

32

ISPARTA

88

3

33

İÇEL

1412

15

34

İSTANBUL

9144

128

35

İZMİR

10560

36

36

KARS

24

0

37

KASTAMONU

99

5

38

KAYSERİ

2619

14

39

KIRKLARELİ

1224

7

40

KIRŞEHİR

109

3


2003 YILI İŞ KAZALARI VE ÖLÜM OLAYININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 41

KOCAELİ

6795

32

42

KONYA

658

16

43

KÜTAHYA

1150

10

44

MALATYA

158

6

45

MANİSA

3428

8

46

K.MARAŞ

241

15

47

MARDİN

14

2

48

MUĞLA

611

2

49

MUŞ

0

0

50

NEVŞEHİR

81

1

51

NİĞDE

88

0

52

ORDU

147

1

53

RİZE

62

1

54

SAKARYA

954

11

55

SAMSUN

694

11

56

SİİRT

2

5

57

SİNOP

104

2

58

SİVAS

273

2

59

TEKİRDAĞ

2773

16

60

TOKAT

140

2

61

TRABZON

215

5

62

TUNCELİ

20

1


2003 YILI İŞ KAZALARI VE ÖLÜM OLAYININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 63

ŞANLIURFA

80

9

64

UŞAK

527

4

65

VAN

26

10

66

YOZGAT

76

6

67

ZONGULDAK

3310

24

68

AKSARAY

50

4

69

BAYBURT

16

1

70

KARAMAN

170

2

71

KIRIKKALE

108

4

72

BATMAN

39

1

73

ŞIRNAK

2

0

74

BARTIN

424

2

75

ARDAHAN

0

0

3

5

76

IĞDIR

77

YALOVA

231

3

78

KARABÜK

923

2

79

KİLİS

4

0

80

OSMANİYE

11

0

81

DÜZCE

598

0

3

BİLİNMEYEN TOPLAM

76668

795


İŞ KAZALARI VAK'ALARININ SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI Yaş Grupları

2002

2003

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

-14

5

39

44

0

3

3

15-17

73

574

647

21

199

220

18-24

1160

10783

11943

1458

8524

9982

25-29

549

17491

18040

936

18186

19122

30-34

463

14645

15108

684

16540

17224

35-39

366

12352

12718

586

12683

13269

40-44

236

8490

8726

440

10083

10523

45-49

137

3472

3609

213

4219

4432

50-54

46

1047

1093

96

1275

1371

55-59

11

271

282

17

370

387

60-64

2

79

81

11

77

88

65+

3

50

53

2

45

47

Toplam

3051

69293

72344

4464

72204

76668

AĞIRLIKLI ORT.YAŞ

29

32

32

30

33

33


İŞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI KOD NO

KAZALARIN SEBEPLERİ

100- TAŞIT KAZALARI

2970

300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ

9119

400- MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR

10295

500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KAZALAR

921

600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDAKİ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA TEMAS ETMEK

1800

700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ

12007

701

Kayan ve çöken (toprak, kaya, taş, kar)

1946

702

Çökmeler (binalar, duvarlar, yapı iskeleleri, merdiven, eşya kümeleri vb.)

109

703

Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar

5905

704

Başka yerde sınıflandırılmamış, düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi

4047

800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, EZMESİ,BATMASI, KESMESİ

29007

801

Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi.

6877

802

Bir cismin çarpması neticesinde çöken, devrilen bir cismin altında kalarak yaralanmak

2901

803

Duran cisimlere çarpma (Daha önceki düşmeler sebebiyle çarpışmalar hariç)

1852

804

Hareket eden cisimlere çarpma

2912

806

Cismin sıkıştırması -

2422

807

Sabit bir mekan ile hareket eden cisim arasında sıkışmak

1077

808

Hareket eden cisimlerin arasında sıkışmak (Uçan veya düşen cisimler hariç)

1639

809

Kesici ve batıcı bir aletin sebep olduğu kaza.

8420

900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ GELEN KAZALAR

430

1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜCUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER

2081

1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YABANCI BİR CİSİM KAÇMASI

2480

1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDANA GELEN KAZALAR

380

1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA TEMAS ETMEK VEYA MARUZ KALMAK

360

TOPLAM

76668


İŞ KAZALARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI

2002 YILI

İşyerinde Sigortalı Sayısı

2003 YILI

İşyerinde Sigortalı Sayısı

1-3

25846

1-3

23997

4-9

8463

4-9

6615

10-20

6954

10-20

8689

21-50

9097

21-49

10411

51-100

5251

50-99

6835

101-200

5802

100-199

6930

201-500

6486

200-249

1937

501-1000

2505

250-499

5396

1001+

1940

500-1000

3614

TOPLAM - Total

72344

1001+

2244

TOPLAM -

76668


İŞ KAZALARININ SİGORTALININ SON İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI

SİGORT. ÇALIŞMA SÜRESİ

1999

2000

2001

2002

2003

1 GÜN

1487

1698

1087

1241

1068

2-7 GÜN

1348

495

683

839

1061

8-30 GÜN

3794

2895

2528

3071

3672

1 AYDAN FAZLA - 3 AY (DAHİL)

7088

5926

6314

7114

8740

3AYDAN FAZLA - 1YIL (DAHİL)

20009

19016

19216

17693

19739

1YILDAN FAZLA-2YIL (DAHİL)

12825

10753

10635

11725

10723

2YILDAN FAZLA-5YIL (DAHİL)

14585

17253

15791

14389

15170

5YILDAN FAZLA-10YIL (DAHİL)

7651

7126

7133

7911

8898

10+YIL

9168

9685

8980

8361

7597

TOPLAM - Total

77955

74847

72367

72344

76668


İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ İŞ SAATLERİNE GÖRE DAĞILIMI

1999

2000

2001

2002

2003

1.SAAT

33226

26577

20552

18676

14756

2.SAAT

8549

9690

10433

11274

11059

3.SAAT

8204

8680

9070

10064

10767

4.SAAT

7189

7628

7609

6722

10622

5.SAAT

4187

4363

5305

5128

6834

İŞ SAATLERİ


İş kazalarının iş saatlerine göre dağılımı [2002] 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1. saat

2. saat

3. saat

4. saat

5. saat

6. saat

7. saat

8. saat

9. saat


İş kazalarının iş yerinde çalışan işçi sayılarına göre dağılımı [2002]

30000 25000 20000 15000 10000 5000

+ 01 10

00 50

1~ 10

0 1~ 50 20

10

1~ 20

0

0 ~1 0 51

~5 0 21

~2 0 10

4~ 9

1~ 3

0


İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin yaşa göre dağılımı [2002] 180 160 140 120 100 80 60 40 20

+ 65

-6 4 60

-5 9 55

-5 4 50

-4 9 45

-4 4 40

-3 9 35

-3 4 30

-2 9 25

-2 4 20

-1 9 15

-1 4

0


Yaş Gruplarına Göre İş Kazaları [2002] 20000 18000 -14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

+ 65

-6 4 60

-5 9 55

-5 4 50

-4 9 45

-4 4 40

-3 9 35

-3 4 30

-2 9 25

-2 4 20

-1 9 15

-1 4

0


Yaş Gruplarına Göre Meslek Hastalıkları [2002] 140 120 100 80 60 40 20

+ 65

-6 4 60

-5 9 55

-5 4 50

-4 9 45

-4 4 40

-3 9 35

-3 4 30

-2 9 25

-2 4 20

-1 9 15

-1 4

0


İş Kazalarının Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı [2002]

20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 gün

2-7 gün

8-30 gün

1-3 ay

3 ay-1yıl

1-2 yıl

2-5 yıl

5-10 yıl

10+ yıl


2003 YILI İŞ KAZALARI SIKLIK VE AĞIRLIK HIZLARI  İŞ KAZASI SIKLIK HIZI  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu

gösterir.  İş kazası sıklık hızı = İKS /(PTEGS*8)*1,000,000

 II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Formülü

aşağıdaki gibidir.  İş kazası sıklık hızı = İKS /(PTEGS*8)*225.000  İKS = İş kazası sayısı  PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,

 PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam

çalışma saati bulunur.  1,000,000= Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası saysını bulmak için kullanılır.  225,000= II yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.


2003 YILI İŞ KAZALARI SIKLIK VE AĞIRLIK HIZLARI  İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası         

nedeniyle kaybedildiğini gösterir. II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir. İş kazası ağırlık hızı =TGK /(PTEGS*8)*1,000,000 veya (TGK*8) / (PTEGS*8)*100 TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı, =(Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500) PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur. 1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır. 100= II yöntemde,çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.


2003 YILI İŞ KAZALARI SIKLIK VE AĞIRLIK HIZLARI

2003 YILI (DÖNEMLER)

İŞ KAZASI SAYISI

TOPLAM PRİM TAHAKKUK EDEN GÜN SAYISI

NDPA OCAKŞUBAT MART-NİSAN

19.949

MAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOS

23.386

EYLÜLEKİMKASIMARALIK

33.333

TOPLAM

559.849.487

593.959.647

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI 1,000, 000 iş saati

100 kişide

4,45

1,00

4,92

1,11

2003 YIL SONU İTİB. GEÇİCİ İŞGÖR. SÜRESİ (GÜN)

2.101.539

76.668

601.853.679

1.755.662.813

6,92

1,56

5,46

1,23

2003 YIL SONU İTİB. TOPLAM SÜREKLİ İŞGÖR. DERECE TOPLAMI

49.625

2003 YIL SONU İTİB. ÖLÜM VAK'A SAYISI

810

İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI GÜN

SAA T

847

0,68


 İŞ KAZALARI VE MESLEK

HASTALIKLARI ÜRETİMİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR.  GEREKLİ TEDBİRLER ALINDIĞI

TAKTİRDE ÖNLENEBİLİR VEYA EN AZA İNDİRİLEBİLİR.

İş kazaları  
İş kazaları  
Advertisement