Page 1

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2010 оны 11 сарын 25 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Нийгмийн даатгалын санд 2011 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах зарлагын хэмжээ, зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 3 дугаар зүйл Нийгмийн даатгалын санд 2011 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай: Дүн /сая Орлогын төрөл төгрөгөөр/ д/д Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл

1

Ажиллагсдаас төлөх шимтгэл

2

Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл

3 4 5

Нөхөн олговор авагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл

133,858.0 191,405.0 75,088.4 15.0

Хүний хөгжил сангаас төлөх иргэний эрүүл мэндийн даатгалын 20,206.1 шимтгэл


6 7

8,664.0

Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх шимтгэл Эрүүл мэндийн даатгалын бусад даатгуулагчийн төлөх шимтгэл

2,815.4

8

Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэний төлөх 1,400.0 шимтгэл

9

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон даатгуулагчийн төлөх шимтгэл

10

Бусад орлого

786.7 7,472.2 441,710.7

Нийт орлого

4 дүгээр зүйл Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай: д/д 1 2 3 4 5

Зарлагын төрөл

Тэтгэврийн даатгалын сан Тэтгэмжийн даатгалын сан Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан Ажилгүйдлийн даатгалын сан Эрүүл мэндийн даатгалын сан Ажиллагааны зардал

6

Дүн /сая төгрөгөөр

455,192.2 30,836.9 20,940.6 8,745.5 88,309.9 11,994.1


7

Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж

7.1

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, 13.5*16.5м /Сэлэнгэ, Мандал сум/

7.2

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, орон сууцны 3 өрөөг худалдан авна. /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

7.8

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, 16*21м /УБ, БЗД/ Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, 14*30м /УБ, ЧД/ Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, /Увс/

344.0 45.8

9.0

24.0 91.2 2.4 103.1

Их засвар Тавилга, эд хогшил худалдан авах /16 аймаг, 9 дүүрэг, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар/ Ажлын дүрэмт хувцасны зардал /Нийгмийн даатгалын байгууллагын хэмжээнд/

37.3

31.2 616,363.2

Нийт зарлага

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ БУСАД ЗҮЙЛ 5 дугаар зүйл Энэ хуулийг 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ  

д/д Орлогын төрөл 4 Нөхөн олговор авагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл 15.0 Хүний хөгжил сангаас төлөх иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэ...