Page 1

BİLGİSAYAR HATLI

Yasin-i Şerif DUALAR ve ESMÂ-ÜL HÜSNA


3

Türkçe Meali

Arapça Okunuşu

YÂSÎN SÛRESİ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1. Yâ-sin 2-8. Hikmet dolu Kur’an’a and olsun ki, sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru bir yol üzerindesin. (Bu Kur’an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. And olsun ki, onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadırlar. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. 9. Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler. 10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlara göre birdir, inanmazlar. 11. Sen ancak Kur’ân’a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. 12. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir «imam-ı mübin»de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir. 13. Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. 14. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: «Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz.» dediler.

YÂSÎN: Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)

Yâ-Sîn(1) Velkur-âni-lhakîm(i) (2) İnneke lemine-lmurselîn(e) (3) ‘Alâ sirâtin mustakîm(in) (4) Tenzîle-l’azîzi-rrahîm(i) (5) Litunżira kavmen mâ unżira âbâuhum fehum ġâfilûn(e) (6) Lekad hakka-lkavlu ‘alâ ekśerihim fehum lâ yu/minûn(e) (7) İnnâ ce’alnâ fî a’nâkihim aġlâlen fehiye ilâ-l-eżkâni fehum mukmehûn(e) (8) Vece’alnâ min beyni eydîhim sedden vemin ḣalfihim sedden feaġşeynâhum fehum lâ yubsirûn(e) (9) Vesevâun ‘aleyhim eenżertehum em lem tunżirhum lâ yu/minûn(e) (10) İnnemâ tunżiru meni-ttebe’a-żżikra veḣaşiye-rrahmâne bilġayb(i) (s) febeşşirhu bimaġfiratin veecrin kerîm(in) (11) İnnâ nahnu nuhyîlmevtâ venektubu mâ kaddemû ve âśârahum(c) ve kulle şey-in ahsaynâhu fî imâmin mubîn(in) (12) Vadrib lehum meśelen ashâbelkaryeti iż câehâ-lmurselûn(e) (13) İż erselnâ ileyhimu-śneyni fekeżżebûhumâ fe’azzeznâ biśâliśin fekâlû innâ ileykum murselûn(e) (14)


‫ورةُ ٰي ۤس‬ ‫‪ُ YÂSÎN SÛRESİ‬س َ‬ ‫ورةُ ٰي ۤس‬ ‫‪ُ YÂSÎN SÛRESİ‬س َ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هّٰ ِ‬ ‫يم‬ ‫ِب ْس‬ ‫الر ْح ٰم ِن ّ َ‬ ‫الل ّ َ‬ ‫الر ۪ح ِ‬ ‫ِ‬ ‫۝ا۩ب َو ْال ُق ْر ٰ‬ ‫ن ْ‬ ‫۪‬ ‫۝ا۩ ِا ّ َن َك َلم َِن ْال ُم ْر َس ۪‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫۝ا۩ َع ٰلى‬ ‫(‪۞)3‬‬ ‫ين ب‬ ‫(‪۞)2‬‬ ‫يم ۙ ب‬ ‫ٰي ٓس ۜ (‪۞)1‬‬ ‫ل‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ۙ‬ ‫۝ا۩ب َت ْن ۪ز َ‬ ‫ص َر ٍ‬ ‫ما َمٓا‬ ‫(‪۞)5‬‬ ‫ي��م ۙ ب‬ ‫يم ۜ (‪۞)4‬‬ ‫۝ا۩ لِ ُت ْن ِذ َر َق ْو ً‬ ‫ِ‬ ‫يز ّ َ‬ ‫يل ْال َع ۪ز ِ‬ ‫اط ُم ْس�� َت ۪ق ٍ‬ ‫الر ۪ح ِ‬

‫اؤهُ ْم َف ُه ْم َغا ِف ُل َ‬ ‫ُا ْن ِذ َر ٰا َٓب ُ۬‬ ‫۝ا۩ب َل َق ْد َح ّ َق ْال َق ْو ُل َع ٰلٓى َا ْك َث ِرهِ ْم‬ ‫ون (‪۞)6‬‬

‫َف ُه ْم لاَ ُي ْؤ ِمن َ‬ ‫۝ا۩ ِا ّ َن��ا َج َع ْلنَا ي۪ ٓف َا ْعنَا ِق ِه ْم َا ْغ اَل ًال َف ِه َي ِا َلى‬ ‫(‪۞)7‬‬ ‫ُون ب‬ ‫الاْ َ ْذ َقانِ َف ُه ْم ُم ْق َم ُح َ‬ ‫��دا َوم ِْن‬ ‫(‪۞)8‬‬ ‫ون ب‬ ‫يه ْم َس ًّ‬ ‫۝ا۩ َو َج َع ْلنَا م ِْن َب ْي ِن َا ْي ۪د ِ‬

‫��ينَاهُ ْم َف ُه ْم لاَ ُي ْب ِص ُر َ‬ ‫اء َع َل ْي ِه ْم‬ ‫(‪۞)9‬‬ ‫ون ب‬ ‫خَ ْل ِف ِه ْم َس ًّ‬ ‫۝ا۩ َو َس َ ٓو ٌ‬ ‫دا َف َا ْغ َش ْ‬ ‫َء َا ْن َذ ْر َت ُه ْم َا ْم َل ْم ُت ْن ِذ ْرهُ ْم لاَ ُي ْؤ ِمن َ‬ ‫۝ا۩ ِا ّ َن َما ُت ْن ِذ ُر َم ِن ا ّ َت َب َع‬ ‫(‪۞)10‬‬ ‫ُون ب‬

‫الر ْح ٰم َن ِب ْ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫يم‬ ‫الذ ْك َر َوخَ ِش َي ّ َ‬ ‫الغ َْي ِ‬ ‫ب ۚ َف َب ّ ِش ْر ُه ِب َم ْغ ِف َر ٍة َوا ْج ٍر َك ۪ر ٍ‬ ‫۝ا۩ ِا ّ َنا َن ْح ُن ن ُْح ِيي ْال َم ْو ٰتى َو َن ْ‬ ‫ارهُ ْم ۜ َو ُك ّ َل‬ ‫(‪۞)11‬‬ ‫ب‬ ‫ب َما َق ّ َد ُموا َو ٰا َث َ‬ ‫ك ُت ُ‬

‫(‪۞)12‬‬ ‫۝ا۩‬ ‫ين ب‬ ‫َش ْي ٍء َا ْح َص ْين ُ‬ ‫َاه ي۪ ٓف ِا َما ٍم ُم ۪ب ٍ‬

‫َو ْ‬ ‫اب‬ ‫اض ِر ْب َل ُه ْم َم َث ًال َا ْص َح َ‬

‫۟‬ ‫ْال َق ْر َيةِ ۢ ا ِْذ َ ٓ‬ ‫اءهَ ا ْال ُم ْر َس�� ُل َ‬ ‫۝ا۩ ا ِْذ َا ْر َس ْلـ َنٓا ِا َل ْي ِه ُم ا ْثن َْي ِن‬ ‫(‪۞)13‬‬ ‫ون ۚ ب‬ ‫ج َ‬ ‫َف َ‬ ‫ك ّ َذ ُبوهُ َما َف َع ّ َز ْز َنا ِب َثالِ ٍث َف َقا ُلٓوا ِا ّ َنٓا ِا َل ْيك ُْم ُم ْر َس ُل َ‬ ‫(‪۞)14‬‬ ‫۝ا۩‬ ‫ون ب‬

‫‪2‬‬

Yasini Şerif- Suhuf Yayıncılık  

Suhuf Yasini şerif