{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Voorjaar 2020


Theologie

Algemeen

Het verzameld werk van ds. G. Boer gecompleteerd

G. Boer

Verkondiging met volmacht

RKONDIGING T VOLMACHT

Verzameld werk ds. G. Boer II

Na de uitgave van ‘Tijdbetrokken vreemdelingschap’ (2016) wordt met deze editie de op schrift gestelde nalatenschap van ds. Boer gecompleteerd. ‘Verkondiging met volmacht’ bevat verschillende preken en lezingen, waaronder een serie preken over het leven van Simson, diverse preken bij bijzondere gelegenheden en een lezing over de volmacht van de prediking. Samengesteld door dr. ir. J. van der Graaf.

Ds. G. Boer (1913-1973) was een markant hervormd-gereformeerd predikant. Hij kreeg brede bekendheid tijdens zijn lidmaatschap en voorzitterschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969).

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

VERZAMELD Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

WERK VAN S. G. BOER II

VERKONDIGING

MET VOLMACHT VERZAMELD WERK VAN DS. G. BOER II

Eerder verschenen: DeEquost a serum estisqu aestium ant ea im faceseque illaut re plabori berferci ulluptus et aliquatur aut odit, volupta temperum aut volupturis eos estruntemquo qui nulpa quis dolore volupta eum fugit, sinto cor moloreic temperf erissim aximili ssequi omnisque consereptae. Eniteni to dentibusam, que parum que iume est eum, aceario occulla ciliquam fugit volore re min essunt ex eost, que id et restionseque comnimpossit eiusanti volupti atiscimaio. Ut la dendis aut experis re officiam, officia doloreperunt et omniscil mos dolorem quibus rehenda nihicim doles as nihiciis aut accuptiame si quamet voluptur molupta turehenis reium aut et quaes provita ssitiam hitibus ut earcium uta sus sament mod minctaercium ut hiciis et officab is alia qui si conet laborrovid ut eumqui quibus solorepro voluptaquis doluptat eum renim quam aut aspicit, qui re re, optas asimagnis sinvelisit et explabo. Nem que dunt harunt lis sum amet duntium que nullit illorro bearum que vidiore prectemque vendis enimus aut quis sit, solupicto bera quid quo is conet ipsam doluptus re, qui ut que dolora quunt del moluptat faccae nulpa volesciunt labo. Et

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 352 pagina’s Verkoopprijs ca. € 44,95 ISBN 978 90 8718 3004 c-NUR 700 Verschijnt mei 2020

TIJDBETROKKEN VREEMDELINGSCHAP

VERZAMELD WERK VAN

DS. G. BOER

TIJDBETROKKEN VREEMDELINGSCHAP

9 789087 183004

VERZAMELD WERK VAN DS. G. BOER

9 789087 180591

3


Theologie

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel van een leven na de dood? Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren? Is met de Knecht des HEEREN in het boek Jesaja echt Jezus als Messias bedoeld?

Struikelblokken

bevragen ons. Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld? En kloppen de beschreven gebeurtenissen wel? Het is toch onmogelijk dat een volk van meeris danlange twee miljoen door de geschreven woestijn zwierf? Dein stad Jericho was Testament tijdmensen geleden een andere toch al lang verwoest voordat het volk Israël daar arriveerde?

Het Oude cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel dit boek behandelt de auteur tientallen struikelblokken het voor lezen het van een leven naInde dood? Wat kunnen wijvragen, metomde wetten bijdie uit de weg te ruimen. leven in Kanaän bedoeld waren? Niet alleen christenen hebben vragen Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische bij de uitleg, ookDr.kritische buitenstaanders bevragen ons. Waarom Faculteit te Leuven en eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude bevat het Oude Testament. Testament zoveel passages met geweld? En kloppen de beschreven gebeurtenissen met archeologische vondsten? In dit boek behandelt de auteur tientallen vragen, om struikelblokken bij het lezen uit de weg te ruimen.

Dr. Mart-Jan Paul

Doelgroep: Jongeren

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Veertig vragen bij het Oude Testament

9 789087 182854

Eerder verschenen: 29-10-19 09:53 Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende

theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen. Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

Oorspronkelijk

Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mens afzonderlijk geschapen door God? De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over schepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het na-

denken over vraag. De auteur laat zien dat de manier Overwegingen bij schepping en deze evolutie waarop je deze vraag beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.

Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequenties met zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onze visie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaad en het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprong bepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp, getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waar komen wij vandaan? vat hij de kern hiervan op een toegankelijke manier samen. Dit boek is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Dr. M.J. Paul

Dr. M.J. Paul

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Waar komen wij vandaan?

9 789087 182854

Dr. Mart-Jan Paul

Dr. M.J. Paul

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,99

Struikel

Oorspronkelijk

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 288 pagina’s Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 90 8718 2854 Struikelblokken.indd 1 c-NUR 700-001 Verschijnt april 2020

Dr. Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

blokken

Veertig vragen bij het Oude Testament Niet alleen christenen hebben vragen bij de uitleg, ook kritische buitenstaanders

Struikelblokken

Dr. M.J. Paul

4

Heldere antwoorden op urgente vragen over het Oude Testament

Christelijke theologie

Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat

Dr. M.J. Paul


Theologie

Christelijke theologie

Indringend boek over de diepe inhoud van Christus’ woorden op Golgotha Ds. I. Kievit

De zeven kruiswoorden

Ds. I. Kievit (1887-1954) studeerde theologie in Utrecht en was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij diende de gemeenten in Garderen, Benschop, Lunteren en Baarn. Van 1931 tot 1950 was hij verbonden aan het Gereformeerd Weekblad. Het werk van ds. Kievit kreeg ook in andere kerken veel waardering.

De zeven kruiswoorden

De zeven kruiswoorden Zeven overdenkingen

Wie kan de diepte peilen van de woorden die Christus aan het kruis op Golgotha sprak? Woorden tot de kruisigers, tot de moordenaar naast Hem, tot Zijn Vader, tot Johannes en Zijn moeder. Woorden waarin zijn onpeilbaar diep lijden doorklinkt, maar ook de overwinningsroep: Het is volbracht! In deze overdenkingen geeft ds. I. Kievit op schriftuurlijk-bevindelijke wijze een uitgebreide verklaring van de woorden van de Middelaar. Centraal in deze overdenkingen staat het Borgwerk van de Middelaar en de toepassing daarvan in het zondaarshart. Ds. Kievit was van 1931 tot 1950 verbonden aan het Gereformeerd Weekblad. Daarin publiceerde hij veel, waaronder ook de in dit boek opgenomen overdenkingen over de zeven kruiswoorden.

Ds. I. Kievit

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers, predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. I. Kievit

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 184 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2724 c-NUR 700-001 Verschijnt februari 2020

Eerder verschenen:V

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) nam in de eerste helft van de twintigste eeuw een vooraanstaande rol in hervormd-gereformeerde kring in. Behalve predikant in Baarn was hij de invloedrijke (eind) redacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook belegde hij vanaf 1939 zogenaamde contio’s (studiebijeenkomsten) voor theologiestudenten en beginnende predikanten.

REUGDE BIJ DE BRON

In Vreugde bij de Bron zijn voor het eerst alle bewaard gebleven contio-lezingen gepubliceerd, naast een representatieve selectie uit de bijdragen in het Gereformeerd Weekblad. Behalve grondige studies over Johannes Calvijn zijn hier belangrijke artikelen en lezingen over Pinksteren, de rechtvaardiging, onsterfelijkheid en opstanding bijeengebracht, en zeven boeiende lezingen over de dynamiek van de moderne tijd en het belang om het statisch-gegevene dynamisch te doorleven. De Verspreide Geschriften zijn verzameld en geannoteerd door prof. dr. W. Balke, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de Reformatie. Hij groeide op in Baarn, en behoorde met zijn familie tot de vriendenkring van ds. Kievit.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN DS. I. KIEVIT

VREUGDE BIJ DE B RON

9 789087 182724

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN DS. I. KIEVIT

Vreugde bij de Bron_met flap_paars.indd 1

5-2-2014 9:02:40

5


Theologie

doen, opdat ik zalig worde?’ Het antwoord van Paulus en Silas was kort en krachtig: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.’ Naar aanleiding van deze twee teksten – Handelingen 16:30 en 31 – schreef de Engelse puritein Obadiah Sedgwick een indringend boek. Hij behandelt daarin tal van vragen waarmee zoekende zielen kunnen lopen. Het geloof in de Heere Jezus Christus is de enige weg voor bekommerde zondaren om zalig te worden. Sedgwick behandelt de eigenschappen en de zetel van dat geloof, het Voorwerp ervan. Wat is het verschil tussen een sterk geloof De stokbewaarder inen vanuit zijn nood: ‘Wat moet en ik doen, en Filippi een zwakvroeg geloof? Welke moeilijkheden ervaart de gelovige welke dwalingen bestaan hierover? Ook deen ellende het ongeopdat ik zalig worde?’ Het antwoord van Paulus Silasvanwas kort en loof komt aan de orde. Aan de andere kant belicht Sedgwick de weg leidtHeere tot volledige zekerheid in het geloof. krachtig: ‘Geloof in die den Jezus Christus, en gij zult zalig worden, Steeds klinkt de boodschap dat er alleen redding en behoud is in gij en uw huis.’ NaarChristus aanleiding van deze twee teksten -passages Handelingen Zelf. Het boek bevat veel bemoedigende voor Gods kinderen.

Onverwachte redding De bekering van de stokbewaarder

Doelgroep: Theologen, predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden 9 789087 182717 Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 416 pagina’s Verkoopprijs ca. € 24,95 ISBN 978 90 8718 2717 c-NUR 700-001 Verschijnt april 2020

6

Onverwachte redding De bekering van de stokbewaarder

Obadiah Sedgwick (1600-1658) studeerde theologie in Oxford. Hij werd huispredikant van een Engelse officier. Sedgwick vergezelde hem tijdens diens krijgstochten naar de Nederlanden. Na een vervolgstudie in Oxford werd hij predikant te Londen, later in Coggeshall (Essex) en daarna opnieuw in Londen. Sedgwick speelde een belangrijke rol tijdens de Synode van Westminister en was mede-opsteller van de Westminster Confessie.

Obadiah Sedgwick

16:30 en 31 - schreef de Engelse puritein Obadiah Sedgwick een inVertaling door C.L. Freeke. dringend boek. Hij behandelt daarin tal van vragen waarmee zoekende zielen kunnen lopen. Het geloof in de Heere Jezus Christus is de enige weg voor bekommerde zondaren om zalig te worden. Sedgwick behandelt de eigenschappen en de zetel van dat geloof, en het Voorwerp ervan. Wat is het verschil tussen een sterk geloof en een zwak geloof? Ook de ellende van het ongeloof komt aan de orde. Aan de andere kant belicht Sedgwick de zekerheid in het geloof. Vertaling door C.L. Freeke.

Onverwachte redding

Obadiah Sedgwick De stokbewaarder in Filippi vroeg vanuit zijn nood: ‘Wat moet ik

9 789087 182717

Een bemoedigend boek over het ware geloof in Christus

Christelijke theologie

Obadiah Sedgwick

Promotie: • Advertenties in(kerkelijke) bladen en tijdschriften


Theologie

Schriftgezag

Toegankelijke studie over een belangrijk theologisch thema: Schriftgezag

SEMPER REFORMANDA REEKS

DEEL IIA

Het onfeilbare Woord

Het onfeilbare Woord

Ds. G. Clements is docent apologetiek, missiologie en dogmatiek aan de Theologische School en predikant van de gereformeerde gemeente te Gouda.

Een theologische verkenning Deel 2 in de serie Semper Reformanda

DEEL IIA

Het onfeilbare Woord

Ds. J.J. van Eckeveld is emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten en gaf leiding aan diverse synodes.

De Bijbel is heilig en canoniek. De Bijbel is Gods onfeilbare en onveranderlijke Woord. De theologie in onze tijd zet daar steeds weer vraagtekens bij. Dit boek wil daar tegenwicht aan bieden en het - Goddelijke - gezag van de Bijbel onderstrepen. Aan deze studie werkten negen auteurs uit de Gereformeerde Gemeenten mee. In dit eerste deel over dit thema komen onderwerpen aan de orde als: Schrift en openbaring, en ontwikkelingen in de gereformeerde Schriftleer. Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? Hoe is de Bijbel ontstaan? In een tweede deel over het Schriftgezag - dat later verschijnt - gaan de auteurs in op de vraag hoe we Gods Woord moeten uitleggen, de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament en hoe de grondtekst moet worden vertaald. In de laatste hoofdstukken is er aandacht voor de (moderne) Schriftkritiek en voor actuele ontwikkelingen rond het Schriftgezag. Het slothoofdstuk gaat over de getuigenis van de Heilige Geest.

Ds. P. Mulder is rector van de Theologische School en predikant van de gereformeerde gemeente te Tricht-Geldermalsen.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. G. Clements e.a.

Een theologische verkenning

Doelgroep: Predikanten, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

Ds. G. Clements, Ds. J.J. van Eckeveld en

Aan de orde komen tal van onderwerpen als: Hoe wordt er in het Oude en Nieuwe Testament over het verbond gesproken? Hoe werd er ten tijde van de Reformatie en Nadere Reformatie over het verbond gedacht? Welke opvattingen over het verbond hebben zich in de twintigste eeuw ontwikkeld? Wat verstaan we onder het wezen en de bediening van het verbond? Wie zijn er daadwerkelijk in het verbond begrepen? Wat is het verband tussen verbond en prediking? ‘Het onwankelbare verbond. Een dogmatische verkenning’ is het eerste deel in de Semper Reformandareeks. De redactie van de reeks wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld en ds. P. Mulder.

SEMPER REFORMANDA

Het onwankelbare verbond

Eerder verschenen:

Het verbond is een van de theologische kernnoties uit de Bijbel. In onze tijd is er veel onbegrip en verwarring als het gaat om de verbondsleer. Dit boek wil op toegankelijke wijze informeren over de gereformeerde verbondsleer. Aan de studie werkten zeven predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten mee.

REEKS

Ds. P. Mulder (red.)

Ds. G. Clements e.a.

Het onwankelbare verbond

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 384 pagina’s Verkoopprijs ca. € 29,95 ISBN 978 90 8718 1796 c-NUR 700-002 Verschijnt maart 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 22,99

Een dogmatische verkenning

Ds. G. Clements, Ds. J.J. van Eckeveld en Ds. P. Mulder (red.)

9 789087 181796

7


Theologie

Een ernstige inleiding op de Wet van de Tien Geboden

Praktische theologie

Theodorus van der Groe

Doelgroep: Predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 208 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2588 c-NUR 700-003 Verschijnt maart 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49

9 789087 182588

8

9 789087 182588

Vanuit de hemel gesproken De aanhef van de Wet des Heeren

Theodorus van der Groe

Heidelbergse Catechismus. In deze verklaring staan vóór de behandeling van Gods Wet (Zondag 34-44) zeven preken die handelen over de woorden die de aanhef vormen van de Tien Geboden: ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.’ De preken zijn bijzonder Over Theodorus de Groe, Edit molupit occus utat faccab indringend en ontdekkend, en tegelijkertijd verrassen ze doordat ze een intoremporis qui blaccumque voluptat. helder licht werpenIdop deneceari verhouding tussen Wet en Evangelie. Daarmee que andellibus il esequi consequae laborporibus dolupti oratqui simin reicid eos aciliquos pedis laat Van der Groe een voluit reformatorisch geluid horen. Deexperup inleiding in dit iendandempor aut omni quae debissum dolupta expliquiboek is van de hand van ds. am M. quamus Golverdingen; deeium, hertaling quid magnis autes avond plaats door C. Bregman.

Vanuit de hemel gesproken

Vanuit de hemel gesproken Runt, ne aut estrum adisto blabore conem verro illut que dolorum id unt. Et vent volorrovitas molupta doloreptatia quaecestio inis cum, unt enes eriae. Neque cone volut hit dipsam sit porerDe aanhef van fe derument, Wet totat desissi Heeren vernam aut que reped qui untiaesent quate ommodio milit quatemp orporro doluptatur? Hent fuga. El isit es audae rectior enditat quis eiumeni molloraTheodorus van dertus Groe (1705-1784) was inipidunte de tweede helftrendanvan de 18e et arum asperisque cuptio maximpo sit estiber conse expeliquatem quo blabore van eeuw een bekende dis prediker en ionserume een van de laatste vertegenwoordigers stemquis dolupta sitatur sendandis autem faciis quibeatur? de Nadere Reformatie. Van der Groe bleef een graag ‘oudeetschrijAm fuga. Icil maiora et omnihicae eturgelezen rest odipides ommonalatenschap inimintio. Tem behoort volorrum alit sum eos nust, quas ver’. Tot zijn geestelijke ookporzijn verklaring over de sum dolora id exped ullabor ionseq

Theodorus van der Groe (1705-1784) was van 1730 predikant in Rijnsaterwoude. Hier zette de Heere hem stil. Ernst stempelde zijn prediking vanaf dat moment. In 1740 vertrok hij naar Kralingen bij Rotterdam. Hij wordt gezien als de laatste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Zijn bekendste werk is ‘Toetssteen van ware en valse genade’.

Theodorus van der Groe

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften


Theologie

Preken

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk leven

Diverse predikanten Gereformeerde Gemeenten

Uit den schat des Woords

Uit den schat des Woords

Uit den schat des Woords 71e JA A RGA NG

Jaargang 71 Ds. G.J. van Aalst Ds. W. Harinck Ds. S.W. Janse Ds. M. Joosse Ds. B. Labee Ds. A. Moerkerken Ds. G.W.S. Mulder Ds. J. Schipper Ds. A. Schot Ds. M.H. Schot Ds. A. Verschuure Ds. H.A. van Zetten

Deuteronomium 5:29a Lukas 24:50-52 Genesis 49:18 Johannes 20:15 en 16 Johannes 19:5b en 14b Handelingen 20:7-12 Hebreeën 13:14 Lukas 1:39-45 Handelingen 5:12-14 Ezechiël 47:1 Lukas 17:32 Markus 15:22-25

Biddag Hemelvaart Advent Pasen Lijdensweken Oudejaar Advent Voorbereiding Pinksteren Dankdag Goede Vrijdag

71e JA A RGA NG

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 184 pagina’s Verkoopprijs ca. € 24,95 ISBN 978 90 8718 2649 c-NUR 700-016 Verschijnt januari 2020 9 789087 182649

9


Theologie

Onderwijzend boek dat zichtbaar maakt hoe elke bladzijde van het Oude Testament heenwijst naar de Heere Jezus

Christologie

David Murray

Die zijn het die van Mij getuigen

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers, predikanten Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 256 pagina’s Verkoopprijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 8718 2878 c-NUR 700-020 Verschijnt maart 2020

Eerder verschenen:

Die zijn het

Tien eenvoudige manieren

die van Mij om Jezus te ontdekken

getuigen

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

in het Oude Testament

DAVID MURRAY

Shona en David Murray

Reset

Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur

1

25-10-19 11:08

Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur Refresh_omslag-vrouwen-3-geelgroen.indd 1

10

David Murray doceert Oude Testament en praktische theologie aan het Puritan Reformed Theological Seminary en is voorganger in de Free Reformed Church in Grand Rapids (VS).

9 789087 182878 David Murray

ArithaMurray Vermeulen David

9 789087 182878

- voor mannen -

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 16,99 Die zijn het die van MIj getuigen.indd

Reset

Sedi rehenim poreprae et eum nimi, quidebisti offictissunt que essequod et essimag nimusanimet officit veresti alitior eicatemo qui cum reriatur, sit aut ditatem eatias et fugit eos nus ad quibus dolum asped molest reperis volo min commos autat et oditium que nobis eos ut quibeat aut res voluptur? Qui bero cone veles con prenima asperro optaernam essi ne as num ent ab ides dolore volorio to eictur simus, sit, ulpa corro exerum ea doluptiist, sin prest, velesti aestrum consequae vendam quis site vene explabo. Itas dolupturiam volenis ipietur? Non pro occupta et re maiossitia voluptatur, nosam dolut undae nullo que perum inum quibus dolorrum cusande llecto voluption explignam fugia dolupta sinveliqui ra aut qui officia ipsapideles aut es et ist, si qui vendigenis dist dolorit es que sandebi tistia nem quatia dempossin es magni di accaboria se antia volupta epelest ad mos as nis dolorectas dolendem ipsandis et veriorum id eum re ipsapera que litam quiatur? Acimpossus. Ommodit aut dit velita debis ideni istiis consequia se sant hictur, qui untur molenimodit dusae esequis aut restias nis vollaborero estios modi ut audantium nonsequiam, volendest magniende eost, autassimus sunt renditatem elentinctat verum eaquis iunt, officia nobissunt as millutem volorro omnis as magnia corepe ipid esequas pelestrum nitat repudictur? Ellabor andistrum est, nossuntis antem aut qui omnia volupta conserspedit elendae. Itatur? Vit, odisqui velit que excea volorup tatquid ex essiminvelit officim ut doluptas res saeperr ovitio. Xim haribus ciendeb itaquossi imusandem doloresedita dolorit, nos magnat enditibus modio qui si vel mo tem voluptiaest, excea velecatus eum simi, occabores nem liquidelite ommo mo moles nossi sus, officimus iuntiorpor sunt, nulparum as nisimin ra il ipsunt, niminis vit, odisquam a

DAVID MURRAY

en werk. En dat is geen toeval. In deze uitgave laat de auteur zien hoe Jezus op elke bladzijde van Oude Testament aanwezig is: inusande schepping, in Gitishet rercidu ciunda de nosam saperferem quiscid da aut quame precatum, con niinintiate voluptae paen numop veel meer Gods wet, in de Psalmen, in de profeten, de Spreuken qui dolupta eriaessi acerum faccabo. Nempedissit omnis plaatsen. De Heere Jezus hetcorior Zelf:ande ‘Onderzoekt de Schriften, want gij autae rest,zei to con in expliqu ibeatio. Nonest, comniendam vere simusaperum nimet, sit meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, enmolo dieipit zijnquid het. die van Mij getuigen.’

Die zijn het die van Mij getuigen

Totatios amusant officto reiunt recusandi quas eum ut maioriat adio bera nis inum quodignihil il iminis de et harum faciusti verit aliaspi endebit et officiis et experum fuga. Onet occae quam re conseque commole ntianda nonse nonsequia si volupta tataecabor assit quisqui aut acearchicit voloriam remolorestis antium, quamus plis eum rem. Ecullab ilibusae sume modis ni corum volesTien eenvoudige manieren om Jezus te ontdekken in het tius, aut as moditae aspedite suntur sum qui deliquiam Oude Testament et officiis arum non nectore conempori ullendipsam esequae. Ut haruptur? Bust, tempore pratiae nemolum dolorporrum ipsam ut quia deliqui repudantiur? Minop. nis ulpa Met grote inspanning klimtdolupis de zoon de heuvel Hij doluptam draagt het hout voor as aut volum volor a elicime peruntur audi non nullis het offer. Hij is op weg om zelf geofferd te worden. Zien we hier Izak op de pariasime volore molupta non eos dolestia velibeatur sint helling van de berg Moria of ziensiwe Jezus de Golgotha beklimporae ere peratur, odithier ommoluptas amheuvel de vel molut dolut relatie endi doluptatus nia nosaepelles men? Er is een nauwe tusseneos deaute geschiedenis vanmilitiis Izak en Jezus’ leven del ium faccatur?

21-06-18 10:19

9 789087 180584


Theologie Kerk en gemeente

Christelijk leiderschap

NEHEMIA Bidder

NEHEMIA Bidder Bouwer Leider

Praktisch en verdiepend boek voor christenen op leidinggevende posities, in kerk en samenleving Drs. D.D. Both

Nehemia - Bidder Bouwer Leider Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie

Bouwer Leider

Wie is Nehemia, de biddende en bouwende leider die zo authentiek en natuurlijk leiding gaf in enorm complexe omstandigheden? In dit boek volgen we Nehemia op de voet. We kunnen veel leren van Nehemia, ook al functioneerde hij in een totaal andere context dan de leider in kerk, school, zorgorganisatie of bedrijf nu. We kunnen van hem leren als mens, als christen, maar zeker ook als leider! Al lezend kijken we in de spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping. In de hectiek van alledag is het van groot belang gevoed, geïnspireerd te worden. Juist ook als leider. Om scherp te zijn, moet je opgescherpt worden. Om nieuwe impulsen te kunnen geven, heb je zelf impulsen nodig. Om vrucht te hebben op je werk als leider is het nodig te putten uit de Bron. Dit boek is geschreven voor leiders die als christen leiding (willen) geven.

Drs. D.D. (Dick) Both (1977) begon zijn loopbaan in het basis- en voortgezet onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als (interim)directeur, coach en trainer vanuit het organisatieadviesbureau Both & De Bruijn. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en theologie.

Doelgroep: Christelijke leiders in kerk en samenleving, ambtsdragers, theologen, docenten bestuurskunde, bedrijfskunde en management

Dick Both Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie

Dick Both

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Lezingen

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 176 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 2816 c-NUR 700-046 Verschijnt mei 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

9 789087 182816

11


Theologie

Bijbelstudie

Bijbelstudies voor persoonlijk gebruik en voor bespreking in groepen

Ds. W.A. Zondag On pratur maximus prat dolor ab illectas doluptam sitaturenis sam, cuptur? Quiaeptium id explaciet litatem labore moleces tecerrum, con corepres demquodiciis magnihi ligenienda velecto tatempe ruptatincte sentium quia Bijbelstudies over de eerste van Petrus volut odiam a voluptati ullabo.brief El maximo ma asseque restestrum est as aut que optatem eos ditam que laut qui quod quatibus que dolende lessimusci core, ut optatem as De titel maiosae van dezenustis bundel en verblijden’, eumBijbelstudies, nonsequi auda‘Lijden adit maximil ictiunt, quis aan dolest, ilibus, 4 te vers simo 13, id endit, quatio et odio is ontleend 1 Petrus waar cum de apostel schrijft: tectam cus, sam volo int fugia doluptiam facea conem lis ‘Maar gelijk gemeenschap hebtnatio aanestias het lijden vanvidesse Christus, volorgijrerrum si core venda everrore, quamus se eaqui nos delis reic te nostiur alzo verblijdt u; quatus opdatdolor gij ook in decon openbaring Zijner heerlijkmaio. Igentemporum rem qui bla nectatur? heid u moogt verblijden en verheugen.’ inhoud van inus deze Paria pa cum sunt lam in num quamDe eiciam, sapitias ratenis modraad maio idigniet exces eerste si tota animus a susa tekst vormt denis rode van Petrus’ zendbrief. De sanisquo is at esequid quid eatios eos elias et, odia nitat Heere Jezus had Petrus geroepen Hem te volgen in de weg ut omniet et ent earchit emporrum eosti beate sus exceper ibusdam vitibus que congij nusam, simus21:22b). eium evelecu llavan lijden en ... sterven. ‘Volg Mij’ (Joh. Petrus tempora aut que coratem. Sapisto tatibus idebit as nistio léérde volgen. En net als zijn grote Leermeester mag hij qui cuptam conem ipsum sus, odis aut ra volorum natur, Itas natiatahoe dolore quia derro dolormoet audi anderentem. onderwijzen eeneum christen met ma hetaslijden ratempo ressecerum lam quaspicaero ipsapid quo dolupomgaan.tio. Niet al zuchtend, maar met een wonderlijke blijdNam, tem. Solupta atur?

Lijden en verblijden

Lijden en verblijden

Lijden en verblijden Bijbelstudies over de eerste brief van Petrus

schap. Na het kruis wacht immers de kroon. ‘Die, na kortstondig ongeneugt’, mij eindeloos verheugt.’

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. W.A. Zondag

Doelgroep: Jongeren en ouderen

Er wordt ingegaan op de tijd waarin zij leefden, op hun persoonlijke kennis, de wijze waarop zij hun onderwijs gaven en de inhoud van dit onderwijs. Telkens volgt een toespitsing naar het eigen hart en leven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal discussievragen. Het boekje is vooral interessant voor studerenden en onderwijsgevenden. Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Eerder verscheen: Een dag van rust

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Ds. W.A. Zondag

Eerder verschenen: Een dag van rust Bijbelse professoren deel 1

Bijbelse professoren deel 1

Bijbelse professoren_omslag opnieuw.indd 1

12

In deel 1 werden vijf professoren uit het Oude Testament voor het voetlicht geplaatst. In dit deel doen we hetzelfde met vijf leermeesters uit het Nieuwe Testament. Achtereenvolgens komen aan de orde: Petrus en Johannes, Gamaliël en Paulus. Uiteraard mag de grote Leermeester der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, niet ontbreken. Het onderwijs dat wij van hen (en in het bijzonder van de Zaligmaker) ontvangen, bestaat enerzijds uit hun persoonlijke leven (wat moesten zij zelf leren, hoe deden zij dat en op welke wijze zijn zij hierin ons tot een voorbeeld?) en anderzijds uit het gesproken of geschreven onderwijs. Wat dat laatste betreft, wordt met name ingezoomd op een aantal zendbrieven, waaronder de drie brieven van Johannes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een flink aantal discussievragen. Het boekje is vooral interessant voor studerenden en onderwijsgevenden.

Bijbelse professoren_omslag indd.indd 1

23-03-17 11:06

Ds. W.A. Zondag

Ds. W.A. Zondag

9 789087 182663

Ds. W.A. Zondag

deel 2

Ds. W.A. Zondag

Professoren proberen studenten mee te nemen naar de diepe wateren van de wetenschap. Het zijn mensen die vanwege hun grote vakkennis respect verdienen. Ook de Bijbel kent zulke personen. Zij werden nog niet als ‘professor’ aangesproken, maar wel als ‘leermeester’. Deze leermeesters vinden we zowel in het Oude Testament (David en Salomo) als in het Nieuwe Testament (de Heere Jezus, Gamaliël en Paulus). In deze uitgave (deel 1) wordt een aantal van hen uit het Oude Testament besproken. Deel II verschijnt in 2018. Daarin vinden we een aantal ‘professoren’ uit het Nieuwe Testament.

Bijbelse professoren

9 789087 182663

Eerder verschenen: Bijbelse professoren deel 1

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 200 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2663 c-NUR 702-030 Verschijnt april 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49

Ds. W.A. Zondag is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Sinds 2019 is hij verbonden aan de gemeente te Dordrecht. Eerder diende hij de gemeente van Woerden.

Bijbelse professoren deel 2 Nieuwe Testament

30-10-17 11:09


Theologie

Bijbelstudie

Tweede deel in een nieuwe serie geschikt voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband Ds. C.P. de Boer

DE BIJBEL UITGELEGD

Psalmen 135 -150

.

DE BIJBEL UITGELEGD

lleen men; nken

Psalmen Psalm 135-150

Psalmen

Deel 2 in de serie De Bijbel uitgelegd In ‘Psalmen’ wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit deel komen Psalm 135-150 aan bod. De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern van de psalm, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen. Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbelstheologische bespreking van belangrijke thema’s in de psalm. Bij elke psalm wordt de vraag behandeld hoe deze psalm zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich - alleen of met anderen - wil verdiepen in de rijke wereld van Psalmen; om zo samen met Israël door Psalmen de Heere te loven, te danken of tot Hem te bidden.

Psalm 135 -150

Ds. C.P. de Boer

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2670 c-NUR 702-030 Verschijnt april 2020

Doelgroep: Gemeenteleden, verenigingsleiders, ambtsdragers, persoonlijk gebruik V

Eerder verschenen:

DE BIJBEL UITGELEGD

Psalmen 120-134

In Psalmen wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit deel komen de liederen Hammaäloth aan bod. Deze bundel beslaat Psalm 120-134. De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern van de psalm, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen. Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema’s in de psalm. Bij elke psalm wordt de vraag behandeld hoe deze psalm zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich – alleen of met anderen – wil verdiepen in de rijke wereld van Psalmen; om zo samen met Israël door Psalmen de HEERE te loven, te danken of tot Hem te bidden.

Ds. C.P. de Boer

DE BIJBEL UITGELEGD

70

C.P. de Boer (1975) studeerde theologie in Apeldoorn, Utrecht, Kampen en Semitische Talen en Culturen in Leiden. Hij is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en diende de gemeente te Werkendam en te Urk-Maranatha en dient sinds 2016 Sliedrecht Beth-El.

Psalmen Psalm 120-134

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

Ds. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ds. C.P. de Boer

9 789087 182670

05-11-19 10:57 9 789087 182472

Ds. C.P. de Boer

Psalmen uitgelegd_omslag.indd 1

22-05-19 16:27

9 789087 182472

13


Kerkgeschiedenis

Rijk geïllustreerd overzicht van de kerkgeschiedenis van Leiden en Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Algemeen

Gereformeerden aan

Gereformeerden aan de Nieuwe Rijn

de Nieuwe Rijn

Geslachten gaan, geslachten komen, maar de Heere zorgt voor de kerk. Ook in Leiden. Dat is de centrale boodschap Geschiedenis van Gereformeerde van deze uitgave. Dit boek geeftde in grote lijnen de geschie-

Gemeente van

denis weer van Leiden, Leiden - de enGereformeerde wat eraanGemeente voorafvanging nu Leiderdorp. Namen van bekende predikanten zijn aan de historie van deze oude gemeente verbonden: ds. L.G.C. Ledeboer, ds. A. van den Oever, ds. P. Los, ds. Geslachten gaan, geslachten komen, maar de Heere zorgt voor de G. van Reenen, ds. W.C. Lamain, ds. L. Rijksen, ds. R. kerk. Ook in Leiden. Dat is de centrale boodschap van deze uitBoogaard.

gave. Dit boek geeft de geschiedenis weer van de Gereformeerde

Gereformeerden aan de Nieuwe Rijn

M. Houtman

De auteur schetst in het eerste deel de kerkgeschiedenis in Gemeente van Leiden, nu Leiderdorp. Namen van bekende prediLeiden vanaf de middeleeuwen tot de Verlichting. Daarna kantenhijzijn aan de historie van deze oudevan gemeente verbonden: beschrijft de Afscheiding in Leiden en het ontstaan deds. Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Het verhaal L.G.C. Ledeboer, ds. A. van den Oever, ds. Pieter Los, ds. G. van

wordt opgefrist met anekdotes om een beter beeld te Reenen, ds. W.C. Lamain, ds. L. Rijksen, ds. R. Boogaard. De auteur krijgen van de mensen achter de geschiedenis. Het derde schetst inontwikkelingen het eerste deel kerkgeschiedenis in Leiden vanaf de middeel geeft de sindsde 1900 weer.

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers en liefhebbers van de kerkgeschiedenis Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 512 pagina’s Verkoopprijs ca. € 37,50 ISBN 978 90 8718 3035 c-NUR 704-055 Reeds verschenen 9 789087 183035

14

9 789087 183035

M. Houtman

deleeuwen tot de verlichting. Daarna beschrijft hij de Afscheiding in Gemeente onder het Kruis. Het derde deel geeft de ontwikkelingen sinds 1900 weer.

Ir. M. Houtman (1942) was ambtsdrager in Leiden en het ontstaan van de Gereformeerde de Gereformeerde Gemeente te Leiden.

Gereformeerden aan de Nieuwe Rijn

Ir. M. Houtman (1942) was ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente van Leiden/Leiderdorp. Hij studeerde biochemie, was gemeenteraadslid te Leiden, directievoorzitter van Christelijke Hogeschool De Driestar te Gouda, statenlid en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en negen jaar waarnemend burgemeester.

Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Leiden - en wat eraan voorafging

M. Houtman

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Presentatiebijeenkomst


Bezinnend en praktisch boekje over leven vanuit de christelijke vrijheid

Ed van Hell

Vrijheid in Bijbels licht Echte vrijheid, wat is dat? Een knecht van de zonde is iemand die slaaf is van de zonde. Daartegenover staat dat Jezus tegen zijn volgelingen heeft gezegd: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn’. En Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: ‘waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid’. Het leven van een christen moet dus een leven in vrijheid zijn. Toch is de werkelijkheid veelal anders. Vanuit zijn ervaring in het werken met kwetsbare mensen midden in de wereld roept Ed van Hell christenen op om te dienen in vrijheid. Hij houdt lezers de spiegel van zelfonderzoek voor, onder meer naar aanleiding van het Woord: ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen’. Doelgroep: Jongeren, gemeenteleden, ambtsdragers en iedereen die vanuit de christelijke vrijheid wil dienen en leven Eerder verschenen: DIENEN in Bijbels licht

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Dienen is een uiting van dankbaarheid. Iedere christen heeft de opdracht te dienen, in navolging van Christus. Hij kwam naar de aarde om te dienen. Maar hoe doe je dat ? Hoe dien ik de Heere? Hoe dien ik mijn naaste? Hoe kan een christen de samenleving dienen? En hoe de kerk? Ed van Hell geeft praktische handvaten voor het vinden van antwoorden op deze vragen. Hij geeft christenen raad en tips om dienstbaar te zijn. Dat doet hij vanuit zijn ervaring als ambtsdrager en als directeur van Ontmoeting, een stichting die kwetsbare mensen helpt.

Ed van Hell

9 789087 180850

N

Geloofsopbouw

DIENEN in Bijbels licht

DIENE

Leven als christen

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 88 pagina’s Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 8718 2700 c-NUR 707-001 Verschijnt april 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

Ed van Hell

Dienen.indd 1

Ed van Hell (1956) was van 1994-2020 directeur van Ontmoeting, een christelijke stichting die kwetsbare mensen helpt. Van Hell is nu actief als begeleider, adviseur en verzorgt trainingen vanuit zijn bureau DissiDenk.

9 789087 182700 04-05-18 09:43

9 789087 180850

15


Dagboek & Overdenking

Meditaties

Indringende oproep tot naastenliefde

Hugo Binning

Hugo Binning (1627-1653) werd op jonge leeftijd hoogleraar filosofie te Glasgow. Daarna diende hij als predikant vier jaar de gemeente van Govan. Binning blonk uit in geleerdheid en godvruchtigheid. Hij heeft verschillende werken nagelaten, waarvan ‘Ettelijke gronden van de christelijke religie’ het bekendste is.

Ware liefde Citaat Deel 3 in de serie Ontmoetingen met puriteinen

Ware liefde

DeFlaptekst liefde is de fundamentele de schepping en van volgt. Ni volut wet ut van officil lautassi dolorpor het Evangelie, waaraan alle voorschriften en instellingen onaborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro bladergeschikt zijn. De laatste woorden van Christus laten zien borum voluptu sandunt a vellest iosant. dat overeenstemming in liefde uiterst belangrijk is. Ze is alit het Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum quos apicide del il magnimp si iunt autInquam onderscheidingsteken dat Hij Zijnelectur discipelen naliet. een nonsequam nobisvan ellibus cipsam tiandus. tijd waarin de liefde velen lijkt tevelenec verkouden - symptoom Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist, van een wegkwijnend christendom en geloof - roept Binning sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali op tot liefde en goede werken.

Ontmoetingen met puriteinen

Ware liefde

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt, con pa corpore rionsequi sum landam, quia eaturestis per

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren

Flaptekst volgt. Ni volut ut officil lautassi dolorpor aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaborum voluptu sandunt a vellest iosant. Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus. Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist, sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

Ontmoetingen met puriteinen Flaptekst volgt. Ni volut ut officil lautassi dolorpor aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaborum voluptu sandunt a vellest iosant. Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit

Echt geluk

quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus. Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist, sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

Andrew Gray

Ontmoetingen met puriteinen

Vaste hoop

Joseph Alleine

9 789087 182076

25-10-19 11:04

9 789087 182069

Echt geluk.indd 1

16

Hier komt een aansprekend citaat uit het boek. Het mogen drie regels zijn die vollopen als dat zo uitkomt

Hier komt een aansprekend citaat uit het boek. Het mogen drie regels zijn die vollopen als dat zo uitkomt

Joseph Alleine

Ware liefde_omslag.indd 15

Eerder verschenen:

Vaste hoop

9 789087 182823

9 789087 182823

Hugo Binning

Echt geluk

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

Hugo Binning

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 112 pagina’s Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 8718 2823 c-NUR 707-030 Verschijnt maart 2020

Vaste hoop_omslag.indd 1

12-04-19 18:00

9 789087 182069

18-04-19 10:17

9 789087 182076


lit m

Meditaties

Opwekking tot een heilig verlangen naar Christus

Richard Sibbes

Richard Sibbes (1577-1635) was een Engelse puritein. Hij was rector van St. Catherine Hall, een onderdeel van de Universiteit van Cambridge en predikant van Grays Inn, een van de Londense gerechtshoven. ‘Sibbes verspilt nooit de tijd van hen die zijn boeken lezen’, schreef Spurgeon over hem. ‘Met beide handen strooit hij parels en diamanten rond.’

Het beste Deel 4 in de serie Ontmoetingen met puriteinen

Het allerbeste

or a-

Dagboek & Overdenking

st,

Onze harten beginnen naar Christus te verlangen als wij inzien hoezeer Hij ons, zondaars, liefheeft. Hoeveel Hij heeft geleden om voor ons vergiffenis te verkrijgen. Sibbes maakt duidelijk dat als onze harten zo voor Christus zijn ingewonnen, er iets gebeurt. Wat alle inspanningen niet kunnen bereiken, daarin slaagt de liefde van Christus wel: die beweegt ons God en anderen lief te hebben; dan gaan we ons in heilige zaken verblijden en de zonde haten.

Ontmoetingen met puriteinen

Het beste

pa ia ont, is

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Richard Sibbes

Richard Andrew Sibbes Gray

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 112 pagina’s Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 8718 2977 c-NUR 707-030 Verschijnt maart 2020

Eerder verschenen: Hier komt een aansprekend citaat uit het boek. Het mogen drie regels zijn die vollopen als dat zo uitkomt

Hier komt een aansprekend citaat uit het boek. Het mogen drie regels zijn die vollopen als dat zo uitkomt

Flaptekst volgt. Ni volut ut officil lautassi dolorpor aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaborum voluptu sandunt a vellest iosant. Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit

Echt geluk

Andrew Gray

Echt geluk.indd 1

Ontmoetingen met puriteinen

Vaste hoop

Vaste hoop_omslag.indd 1

12-04-19 18:00

9 789087 182069

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

Joseph Alleine

9 789087 182977

9 789087 182076

9 789087 182069

25-10-19 11:13

Joseph Alleine

quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus. Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist, sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

Vaste hoop

quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus. Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist, sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

Echt geluk

Flaptekst volgt. Ni volut ut officil lautassi dolorpor aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaborum voluptu sandunt a vellest iosant. Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit

Ontmoetingen met puriteinen

18-04-19 10:17

9 789087 182076

17


Leven als christen

Voor jongeren die antwoorden zoeken op vragen over de betekenis van God en het geloof

Geloofsopbouw

J.J. Grandia

Ken jij God?

Lastige vragen over Gods hand in de geschiedenis, over Zijn eigen-

Wie isschappen de Godkrijgen van de Bijbel? Wie is vanuit Hij voor mij? Hoe weet ik ook een antwoord de Bijbel. De auteur laatdat ook zien watinpredikanten het verleden antwoord geven. het waar is wat de Bijbel uit staat? Het zijnalsvragen waar jongeren mee worstelen. voordatjongeren zijeen handvatten Steeds klinktInindit dit boek boek door het levenkrijgen met Hem rijk leven is. Dan er geenteruimte meervan voorGod de zonde. mee om eenisbeeld vormen en hoe zij Hem kunnen leren kennen vragen over Gods hand de geschieDrs.en J.J.dienen. GrandiaLastige is ambtsdrager en docent godsdienst. Hijinschreef dit boek naar aanleiding van vele gesprekken die hij met jongeren voerde. denis, over Zijn toorn en Zijn almacht krijgen ook een antwoord vanuit de Bijbel. Steeds klinkt in dit boek door dat het leven met Hem een rijk leven is. Dan is er geen ruimte meer voor de zonde. In kaders komen predikanten uit het verleden, de zogenoemde oudvaders, aan het woord over de besproken onderwerpen. De auteur schreef dit boek naar aanleiding van vele gesprekken die hij met jongeren voerde, op school en als ambtsdrager.

Ken jij God?

Wie is de God van de Bijbel? Wie is Hij voor mij? Hoe weet ik dat het waar is wat in de Bijbel staat? Het zijn vragen waar jij mogelijk mee worstelt. In dit boek krijg je handvatten om een beeld te vormen van God en hoe je Hem kunt leren kennen en dienen.

Doelgroep: Jongeren, ouders, opvoeders, jeugdwerkleiders

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99 Ken jij God?.indd 1

9 789087 182748

18

J.J. Grandia

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 136 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2748 c-NUR 707-004 Verschijnt februari 2020

Drs. J.J. Grandia is ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Gouda, docent Godsdienst op een reformatorische school voor voortgezet onderwijs, docent van de HBO-opleiding theologie van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). Hij studeerde theologie in Utrecht.

J.J. Grandia

Ken jij God ?

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182748

05-11-19 10:08


Geloofsopbouw

Appellerend boekje voor jongeren

Steven Middelkoop In Christus geborgen

In Christus geborgen ondanks jouw ontrouw

In Christus geborgen ondanks jouw ontrouw

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Eerder verschenen:

Christus volgen met vallen en opstaan

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2946 c-NUR 707-004 Verschijnt april 2020

Steven Middelkoop

De auteur gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Tegenwoordig werkt hij als Programma Manager bij Yona Foundation. Daarnaast is hij kerkelijk werker binnen de Hersteld Hervormde Kerk en studeert theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,49

Steven Middelkoop Aritha Vermeulen

13-11-19 10:16

Wij leven in een wereld die ons van alle kanten toeroept om zo veel mogelijk van het leven te genieten en succesvol te worden. Maar de Heere vraagt in Zijn Woord iets heel anders. Hij wil dat wij ons comfortabele leventje opgeven en Hem navolgen. Maar wat betekent deze roeping nu precies voor het leven van elke dag? In dit boekje geeft de auteur Bijbels onderwijs aan jongvolwassenen. Het is een dringend appel om niet tweeslachtig te leven, maar ons over te geven aan Christus en de weg van het tarwegraan te gaan. Deze manier van leven is niet gemakkelijk, maar geeft alleen echte vreugde en zicht op een eeuwige toekomst.

Christus volgen

We verblijven op aarde als asielzoekers in een tijdelijk tentenkamp, om straks in heerlijkheid thuis te komen.

Steven Middelkoop

Steven Middelkoop (1986) gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

Dit boek doet een appel op jongeren die leven zonder God, of uitzien naar omgang met Hem. Want wat is onze bestemming, zowel binnen als buiten Gods genade? Aan de hand van de Bijbel verkent dit boek ‘Wie’ en ‘hoe’ God is. Dat Gods Zoon als een Herder Zijn verloren schapen zoekt, blijkt uit ontmoetingen met gekwetste en zondige mensen. Diverse ontmoetingen vormen een spiegel voor de lezer. Doelgroep: Jongeren

Steven Middelkoop

6

Leven als christen

GIDS VOOR JONGEREN

9 789087 182946

19


Leven als christen

Waardevol boekje voor jongeren om na te denken over het Heilig Avondmaal

Geloofsopbouw

A. Kos

Genodigd?!

Ds. A. Kos is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Middelharnis-Sommelsdijk. Voordat hij predikant werd, was hij zes jaar werkzaam als advocaat.

Thema’s voor tieners

Thema’s voor tieners

Over het Heilig Avondmaal Hoe beleef jij een avondmaalsdienst? Het Heilig Avondmaal staat misschien ver af van jouw belevingswereld. Wat is het eigenlijk? Wat gebeurt er tijdens de bediening van dit sacrament en wanneer mag je aangaan?

A.Kos

Deel 4 in de serie Thema’s voor tieners

De schrijver van dit boekje geeft antwoord op deze en veel meer vragen. Hij laat zien dat het Heilig Avondmaal een sacrament is, zichtbaar teken en zegel, de belofte van het Hoe beleef jij eeneen avondmaalsdienst? Hetwaardoor Heilig jeAvondmaal Evangelie beter leert begrijpen. Maar dit boekje wil er ook toe leiden dat jejouw gaat uitzien naar het leven uit Gods staat misschien ver af van belevingswereld. Wat is genade, het die zichtbaar wordt in het Heilig Avondmaal. Als je leeft uit die geeigenlijk? Wat gebeurt er jetijdens devan bediening van dit nade, mag de rijkdom dit sacrament zien en sacradaarin delen. A. Kos

ment en wanneer A.mag aangaan? schrijver vangemeente dit boekje Kos isjepredikant van deDe hersteld hervormde te Middelharnis-Sommelsdijk. geeft antwoord op deze en veel meer vragen. Hij laat zien dat het Heilig Avondmaal een sacrament is, een zichtbaar teken en zegel, waardoor je de belofte van het Evangelie beter leert begrijpen. Maar dit boekje wil er ook toe leiden dat je gaat uitzien naar het leven uit Gods genade, die zichtbaar wordt 789087 182908 in het Heilig Avondmaal. Als je leeft uit die genade,9 mag je de rijkdom van dit sacrament zien en daarin delen.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Doelgroep: Jongeren Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,50 ISBN 978 90 8718 2908 c-NUR 707-004 Verschijnt maart 2020

9 789087 180621

W . P I ET ER S

van belijdenis leven bij jongeren vaak veel vragen. Wat houdt belijdenis doen eigenlijk in? En wanneer kan en mag je de Naam van de Heere belijden in het midden van de gemeente?

met God inhoudt. Omgang met de Heere vraagt om stilte en een plek waarin je alleen kunt zijn met Hem. Hoe moeilijk het soms ook is om die omgang met God te zoeken in je drukke leven, toch is het onmisbaar voor een christen. Want in de stilte spreekt de Heere tot jou. Als jij alleen bent met Hem, zal Hij een ander mens van je maken. Een mens die wandelt met God. En het mooie is: dan zul je niet alleen dat ene moment met God zijn, maar de Heere zal de hele dag met jou zijn!

Thema’s voor tieners

Als je gedoopt bent, komt er als het goed is een moment waarop

JO Hje je.afvraagt P ofOjeSbelijdenis T kunt gaan doen. Rondom het doen De schrijver van dit boekje geeft antwoord op deze en veel meer vragen. Hij laat zien dat de enige grond om belijdenis te kunnen doen ligt in het vaste fundament van Gods Woord. Wie de liefdevolle uitnodiging daarin opmerkt, zal zich geroepen weten om een eerlijk antwoord te geven.

W . P I ET ER S

20

Thema’s voor tieners Thema’s voor tieners

Omgang met God. Het is zo’n bekende uitdrukking, maar wat betekent het eigenlijk? In dit boekje wordt aan de hand van verJ. C. DE N OU DE N schillende voorbeelden uit de Bijbel uitgelegd wat de omgang

JO H . P O S T

J.C. den Ouden is predikant van de hersteld hervormde gemeente te Opheusden.

9 789087 182908

Thema’s voor tieners Thema’s voor tieners

Thema’s voor tieners

Waarom ben jij gedoopt? Wat is de waarde van dat water op je voorhoofd? In dit boekje vind je uitleg over de doop. Als je het leest, zul je ontdekken wat een voorrecht het is om gedoopt te zijn. Toen jij gedoopt bent, verbond God Zijn Naam met die van jou en zei: ‘Jij hoort bij Mij.’ Zo veel goedheid en genade verdienen wij niet, maar toch zegt God dat ons toe bij de doop. In dit boekje wordt ook duidelijk dat de doop vraagt om een antwoord. Weet jij van vergeving van zonden en dien jij de Heere al in jouw jonge leven?

J. C. D E N O U D E N

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

Eerder verschenen:

9 789402 907322

9 789087 180621

9 789402 907322


Dagboeken

Dagboek kerkelijk jaar

Vertrouwd dagboek bij de Statenvertaling

Diverse predikanten de Banier dagboek kalender

2021

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen. Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

Dagboekkalender 2021

de Banier dagboek kalender

grote letter

letter

2021

9 789087 182922

grote

v

v

de Banier dagboek

kalender

2021

de Banier dagboek kalender

2021

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

De ‘Banier Dagboekkalender’ is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten. Per dag vindt u bovendien de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen. Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren en ouderen

Kleine letter: Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang ca. 736 pagina’s Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 90 8718 2922 c-NUR 707-022 Verschijnt juni 2020 9 789087 182922

Grote letter: Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 384 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2939 c-NUR 707-022 Verschijnt juni 2020 9 789087 182939

21


Theologie

Diepgaande analyse van Augustinus’ visie op de kerk

Kerkvaders

J.B. ten Hove

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

J.B. ten Hove

en over Augustinus en de Joden. Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 608 pagina’s Verkoopprijs ca. € 39,95 ISBN 978 90 8718 3011 c-NUR 700-006 Verschijnt maart 2020

9 789087 183011

22

Koren en k af op de dorsvloer

Ximagnis ea dolorpo rerum, aut repudi aspere, sime re con repelecus ea vid ma volorit quatiunto temporerrum faccabo. Nem es mos et ommolorpor amendis nulla essi con none num que qui aut od etus elitatus invel ma voluptatet denditio comnimi, officit haribea ribuscideles nescid quatia verum dolor sint. Agnihil ipsa qui as a volorios ex erum quam as poresequis inimporrovid quis modipsundae comni ad quibus magnis re resti blaborerepe dolorerum eum nulpa vellupisti blab inctur? dolora non renaar dipsam, bereprae doloreium EenQuis onderzoek dequibetekenis van de area als ameturi tatio. Nis ratate nesequi accus as ipsapel iquatur, sa metafoor voor de ecclesia bij Augustinus et que eium, officti beriat. Beratibusda nis eatem is eos ratist, tem qui omnihil luptatesequi omnis eiur? In dezeearisquo dissertatie aandacht gevraagd voor de visie van Sectassitas veriowordt corumquae eturitae sus. Elit,Augustinus earum voluptatur aborro eseniminim quis aut op de sendell kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf volorate voluptatem doluptatem quam, consenitatur sam op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke ‘dorsvloerveleces repel et porion consero vidions enimpor iatenimpeles sit omnis eatem voloriam sam fuga. Tature perum teksten’ in ex al zijn werken brengt grondpatronen van zijn denken in iundit voluptatem earunt. beeld. Aan de orde komen thema’s zoals de kerk in de verschillende Itas dolor adiciis deruptiam hariosto dolupiet quatur? fasen vanodit deerita heilshistorie, overmporepra de eenheid en de heelheid Namusandit voluptat et discussies quas elis doleste perovitate nihilic iasperspe nulliquias doluptatem van de dolenie kerk, het spanningsveld tussen tolerantia en heiligheid in de quia pratur mil moluptas ipsandi scimus. kerk, het onderscheid tussen endolore kaf, deplicta verhouding tussen prePedit vendelia consequi cuptia sum koren sapiendi destinatie en paraenese, en de toekomstige scheiding in het laatste nossi venihiti nonet eos minveles et odioria con explabo. Nem duci oordeel. Verder zijn interessante vondsten gedaan over het chiliasme

J.B. ten Hove

J.B. ten Hove (1970) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is momenteel predikant in de Hervormde Gemeente Veenendaal (binnen de Protestantse Kerk in Nederland). Vanaf zijn studietijd heeft hij zich intensief beziggehouden met Augustinus.

Koren en k af

op de dorsvloer de kerk in het licht van het la atste oordeel

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus 9 789087 183011

Doelgroep: Geïnteresseerden in de Vroege Kerk

...weet van...weet wetenschap van wetenschap


Maarten Luther

at ft ar e .’ n et n n f. m e

Korte overdenkingen voor de lijdenstijd

Pastoraal

Maarten Luther Belaân met smart en hoon

e n n s. at

Theologie

Maarten Luther (1483-1546) verbond Godsvertrouwen met openheid naar de wereld toe, theologie met maatschappelijke verantwoordelijkheid, geestelijke diepte met reformatorisch handelen. Zijn leven en werk vormen een belangrijke bron voor geestelijke oriëntatie in een veranderende wereld.

Belaân met smart en hoon 49 overdenkingen voor de lijdensweken Deel 9 in de serie Overdenkingen voor de lijdensweken

Maarten Luther

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Luther heeft daarover een schat aan evenwichtig, Bijbels onderwijs nagelaten! Het voornaamste in het lijden van Christus is dat men overdenkt dat Hij geleden heeft in gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader tot ons nut, én dat opdat de Schrift vervuld zou worden. Christus heeft gezegd tegen Zijn discipelen: ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.’ Dát verdient onze aandacht! Het zal ons doen beseffen met hoeveel liefde Hij Zichzelf voor ons gaf. Dat zal een wederliefde verwekken. De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten geschriften van dr. Maarten Luther.

Belaân met smart en hoon 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Doelgroep: Jongeren en ouderen 15-11-19 10:29

Op weg naar Golgotha

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Joh. Calvijn

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken van Dr. H.F. Kohlbrugge.

Dr. H.F. Kohlbrugge

Laat mij toch nooit vergeten Die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: ’t Is al voor mij geschied!

Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven. Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis.Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd. ‘Wat van mij is, werd van Hem; wat van Hem is, werd van mij!’

Dragende Zijn kruis

49 overdenkingen voor de lijdensweken

De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij deze Man van smarten.

C.H. Spurgeon

Joh. Calvijn

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Liefgehad tot het einde

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend. Zo is Hij in waarheid de Man van smarten geworden, van Wie Jesaja heeft geprofeteerd: ‘Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid …’ (Joh. Calvijn)

’t Is al voor mij geschied

Gestorven voor mij

Dr. H.F. Kohlbrugge

C.H. Spurgeon

49 overdenkingen voor de lijdensweken

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Op weg naar Golgotha

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Voor ons geslacht

R.M. McCheyne

Et quas modi rest vellendi autet et faccus quistrum que voluptur aut eum enihica boriassit fuga. Evenita nonet lignatur alibusdam volestiasit oditi nonsed eos qui untet et facernatem qui beatibus eratatem et ma volo dit alia nis sit, sapeditatas diciatestota voloreh enecestin non nobis nonecum nonecta temporem re dollanis niet que voloreic te dolut am ad quis earum quiatiis ipsam estectusa pra expersp eligend ignitis sinitatet eum am si am lab ipid ut omnimus aut aut iumque ni con nulparciatia dolupti tem doluptat perspisit, num del et plam in non eost, cum faccus eat

Dr. H.F. Kohlbrugge

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry.

R.M. McCheyne

Voor al mijn zonden

Matthew Henry

Dit boek bevat 49 overdenkingen die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Maar ook hoe Hij de Zijnen heeft liefgehad tot het einde toe! Uit de vele nagelaten werken van Dr. H.F. Kohlbrugge is een selectie gemaakt.

Liefgehad tot het einde

J.C. Ryle

Matthew Henry

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In de eerste vijf meditaties komt de profetie van de lijdende Knecht aan de orde, aan de hand van Jesaja 53. Vervolgens wordt naar aanleiding van het evangelie van Mattheüs stilgestaan bij de vier lijdensaankondigingen, waarna stap voor stap het lijden van Christus wordt gevolgd tot en met Zijn begrafenis.

Dit boek bevat 49 meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Als geen ander kon McCheyne de zondaarsliefde van Christus voor ogen schilderen. Hij wist daarmee het hart van zijn hoorders te treffen. Toen, maar ook nu. Uit de vele preken van de jonge Schotse predikant is een selectie gemaakt. U vindt in deze bundel meditaties over de voorzeggingen van Zijn lijden in het Oude Testament, Christus’ eigen voorzeggingen in het Nieuwe Testament, en momenten uit Zijn diepe lijden.

Gestorven voor mij

Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En dat … tot onze verlossing en zaligheid! (Matthew Henry)

Voor ons geslacht

De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes.

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14). In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

Voor al mijn zonden

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

’t Is al voor mij geschied 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Dr. H.F. Kohlbrugge

Dragende Zijn kruis 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2656 c-NUR 707-091 Verschijnt januari 2020 9 789087 182656

9 789402 907346

Voor al mij zonden-omslag.indd 1

6-2-2012 10:35:44

9 789402 907346

23


Pastorale thema’s

Praktische handreiking voor ieder die met dementie in aanraking komt

Zorg voor ouderen

Laboratus sedi dem accus derionem voluptas deliquae. Et et iunt quae vel eossusc ientibe rnatem inimusanto omnis pos autem laudis experum velis volupient doloritio incium elibus sitet ut ab ipsam soluptas sim experci re volectetur aut quam eosam repta a doloration rem rem deliquo coriae. Utatiaes dolore comnimp orendicab ium ratur? Temporem illoribus poreste omnis aut aut aut eaqui ipsamus et magnate omniminctur? Tio veliquatio. Quamenit re occus reptas aboria imo odi dit post officte caessequid mo tem nihitat iumqui dollab Dementie is een nare hersenziekte; het schrikbeeld van veel ide aut la quis nissequis dolent aut ipis dolut hillore ditam rehentur? Iquo fysiek volorerovit moluptaaftakelen, se ius aruptaouderen. Je ziet leeftijdsgenoten envolorro psychisch tasi ducitatem net faciis aut amus. At quaturit everitistint eicieni hictoribus vel incidem qui angstig en achterdochtig worden. Dementie zet je wereld onombernatem essi nullenem. Nam saeperit ressinctatia porero keerbaar op zijn kop. Ontheemding, vervreemding, ontwrichting con con cus denda cori re enisit volor ma soloritius sitatis rem quuntur, cone cum, que peribusa dolore, cum est treden op. Hoe verderlabo. als dementie jeintur? levenQuibinnenkomt? Als de Itatis quate del derit molupta temquam accus que dolorrore nemqui ditatio in pro te nem nectis diagnose gesteld en het bange vermoeden bevestigd wordt? In sitia excea siti ulpariam et qui dolor aut ut volles ipidiatem praktische a et optaquo omni si occulpa dundit des dit boekje reikt de auteur tipssoluptate en handvatten aan voor et repudipsam, optas acea ium latisci untur, aligenimpos mincillectem aborest utet officate Vanuit pernationes opde direct betrokkene en voor diens omgeving. devolore, geopentaeroribus et quisciliam

Omgaan met dementie In gesprek blijven met

Omgaan met dementie

Ds. J. Belder

Ds. J. Belder

Ds. J. Belder (1955) is hervormd emeritus predikant. Hij diende de gemeenten van Loon op Zand, Katwijk aan Zee, NieuwLekkerland en Dordrecht.

de Bijbel worden perspectief, troost en bemoediging geboden.

dementie

In gesprek blijven met

9 789087 182601

-------------------------------------------------

Eerder verscheen: - Schoonfamilie is ook familie - En ik dan? Als ouders scheiden

Ik heb geen mens

De meeste aandacht gaat doorgaans naar de ouders. Zeker in de heftige fase van de scheiding. In dit boek komen de kinderen aan het woord. Zij vertellen - soms na jaren - hun verhaal. Daar is moed voor nodig.

De gouden draad is steeds dat er bij de HEERE uitkomsten zijn. Er is een weg verder. Ook na die zwarte dag.

Ds. J. Belder (1955) is hervormd emeritus predikant. Hij diende de gemeenten van Loon op Zand, Katwijk aan

En ik dan …? is meer dan een inventarisatie van verdriet. We horen ook hoe mensen erin slagen hun leven weer op de rails te krijgen en welke plaats geloof en kerk daarbij spelen.

- over eenzaamheid Zee, Nieuw-Lekkerland en Dordrecht.

De auteur (1955) is hervormd emeritus predikant. Hij diende de gemeenten van Loon op Zand, Katwijk aan Zee, Nieuw-Lekkerland en Dordrecht. Als gevolg van een langdurige burn-out ging hij in 2007 met vervroegd emeritaat. Eerder verscheen: Schoonfamilie is ook familie

Ds. J. Belder

9 789087 182601

Alleen verder

-----------------------------------------------

En ik dan? - als ouders scheiden -

In gesprek met weduwen

Ds. J. Belder

Ds. J. Belder ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En ik dan-omslag.indd 1

Alleen verder.indd 1

Ik heb geen mens-omslag.indd 2

24

Jaarlijks raken ongeveer 50.000 thuiswonende kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders. Hoe bewuster je die meemaakt hoe dieper je erdoor beïnvloed bent. Je draagt de pijn, het verdriet en de schaamte je leven lang mee én het wordt je vaak nog lang nagedragen.

Ds. J. Belder

De auteur (1955) is hervormd emeritus predikant. Hij diende de gemeenten van Loon op Zand, Katwijk aan Zee, Nieuw-Lekkerland en Dordrecht. Als gevolg van een langdurige burn-out ging hij in 2007 met vervroegd emeritaat.

oudere en oude vrouwen. Dit hebben ze gemeen: ze verloren hun man. De dood verbrak het huwelijk. Plotseling of na een periode van ziekte. Uitgebreid komt het rouwproces aan de orde, maar ook het genezingsproces. Veel aandacht wordt gegeven aan de positieve rol van het geloof daarin. Dat maakt dat dit een boekje is geworden vol moed- en troostgevende gedachten.

En ik dan? Als ouders scheiden

De auteur gaat in dit boekje op deze vragen in en zoekt naar uitwegen en oplossingen. Hij neemt ons mee naar ‘de eenzaamste plaats op aarde’: Golgotha, waar Christus de verbijsterende eenzaamheid binnenging. Is Hij misschien de oplossing voor de huidige algemene eenzaamheid …?

Je levenspartner verliezen door de dood. Een ingrijpend gebeuren dat zich nauwelijks onder woorden laat bren-

gen. De auteur sprak met verschillende weduwen. Jonge, Ds. J. Belder

Alleen verder

Eerder verschenen:

We leven dicht op elkaar, zien en horen alles van elkaar, zijn frequent online. Er wordt maatschappelijk en kerkelijk veel georganiseerd. En toch … eenzaamheid is de grote klacht in onze huidige samenleving. Is eenzaamheid hetzelfde als ‘alleen-zijn’? Hebben we het over een cultureel, psychologisch, sociologisch of een geestelijk probleem …?

Ds. J. Belder

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Omgaan met

Ik heb geen mens

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 208 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2601 c-NUR 711-005 Verschijnt april 2020

Ds. J. Belder

Doelgroep: Familieleden van patiënten, gemeenteleden en ambtsdragers

5-6-2014 9:28:51

07-04-16 10:30

25-6-2013 13:19:01


alles strijd

over e we n het

inde

onze

Bondige gids tegen een gejaagde levensstijl en voor een Bijbels levensritme

Stress

Kevin DeYoung Hollen, Rennen, Vliegen

Een et is

Pastorale thema’s

Kevin DeYoung

Een klein boekje over een groot probleem

laire

med isha

Hollen Rennen Vliegen Kevin DeYoung

We worden vaak overweldigd door ons drukke leven. Een blik in onze overvolle agenda vertelt ons hoe moeilijk het is om het juiste evenwicht te bereiken tussen niets doen en alles doen. In ‘Hollen, rennen, vliegen’ bindt Kevin DeYoung de strijd aan met dit probleem. Hij geeft geen cliché-adviezen over timemanagement, maar biedt de Bijbelse handvatten die we nodig hebben om de bron van de ellende te vinden en het probleem met wortel en tak uit te roeien. Dit uiterst praktische en bijzonder korte boek maakt een einde aan het afmattende hollen, rennen en vliegen, waardoor onze dagen zo vaak worden bepaald. Doelgroep: Iedereen die zich vaak overweldigd voelt door zijn drukke leven

Eerder verschenen:

Dolupta nus mo odisquas sam eum quo deri nonsequas quam, accabo. Ic torum nemporum et omnis minis moloruptatia voluptae volupti doluptur, tore, con plit ullum nos doluptasimus sam qui imin naturitatur? Tae. Nam reptatatent ex et landit, tem eosame nemporp orempor ioreste vero min net omnimai orerum a nobitat aquiatem sequi doluptiae doloratetur, comnit ab inci ditium sit erovit, sed quiae volorem nobit officiatem quo de ipiditi corpori oreceristio velest hilique re is ex eos cuptass ectempos vollit la nus anda dolores in pore deni ipsantis ea sin cusantios adias idia volores cipici bla dolupta cuptatuscil iuntiassit officabo. Doluptas aligni utem doloria turibus sum volorer ibusaestias nis res nonsequatur aut occabo. Os quidus si dolorem aspicillent repella udaeperunt vera con comni alit aut quiatur, sumetur? Optatur re es quatenimus as andam eaquaeptusam esti te nonsequia prectur? Quiat ea dolum, veribus secus volecate porissusamus nimilloris volo con porpor simporum id es minihitiat que con re ius nis doloratquam la nem ea qui ilique lam aut etur aborempor minvendamus inciti que ped unt a quodiorunt re, nonsent inctia quos arum qui quia quis vendignis velisti cum, to temollitat.

Een klein boekje over een groot probleem

Kevin DeYoung Aritha Vermeulen

05-11-19 10:48

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit NOOR & NICK

892

Hollen, rennen, vliegen

Kevin DeYoung Wat de

Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Kevin DeYoung is een bekroonde schrijver, een populaire blogger en spreker, en predikant van de University Reformed Church in East Lansing, Michigan. Hij en zijn vrouw Trisha hebben vijf kinderen.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2892 c-NUR 711-030 Verschijnt maart 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49

9 789087 182892

25


Cadeauboek

Een mooi moederdagcadeau: een bundel persoonlijke herinneringen van bekende Nederlanders aan hun moeder

Moederdag

Diverse auteurs

Mijn moeder

Mijn moeder

De band tussen moeder en kind is uniek. Veel volwassenen hebben dierbare herinneringen aan hun moeder. Zij nam een centrale plaats in bij de opvoeding; zij was het waar je als kind altijd terecht kon omdat haar liefde doorgaans onvoorwaardelijk was. En naarmate mensen ouder Twaalf miniaturen met persoonlijke herinneringen worden koesteren ze de herinneringen aan hun moeder. Deze bundel bevat herinneringen van mensen die binnen gereformeerde gezindte enigeVeel bekendheid hebben geDe band tussendemoeder en kind is uniek. volwassenen hebben kregen. Zij geven een persoonlijke terugblik op hetgeen dierbare herinneringen aan hun moeder. Zij nam een centrale hun moeder voor hen heeft betekent. Tegelijk biedt deze plaats bundelzij een inkijkje het gezinsleven veertig jaar ge-kon in bij de opvoeding; was het in waar je als kindvan altijd terecht leden.

omdat haar liefde doorgaans onvoorwaardelijk was. En naarmate mensen ouder worden, koesteren ze de herinneringen aan hun moeder. Deze bundel bevat herinneringen van mensen die binnen de gereformeerde gezindte enige bekendheid hebben gekregen. Zij geven een persoonlijke terugblik op hetgeen hun moeder voor hen heeft betekend. Tegelijk biedt deze bundel een inkijkje in het gezinsleven van veertig jaar geleden.

26

dr. ir. J. van der Graaf dr. C.S.L. Janse drs. W. de Kloe ds. C.J. Meeuse P.W. Moens ds. A. Schot drs. L. van der Tang prof. dr. W. Verboom ir. B.J. van der Vlies ds. J. Westerink

Diverse auteurs

9 789087 182618

9 789087 182618

twaalf miniaturen met persoonlijke herinneringen

J. Baan

mr. C.G. van der Staaij

Doelgroep: Jongeren en ouderen

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2618 c-NUR 713-009 Verschijnt april 2020

Mijn moeder

Aan dit boek werken mee: J. Baan dr. ir. J. van der Graaf dr. C.S.L. Janse drs. W. de Kloe ds. C.J. Meeuse P.W. Moens ds. A. Schot mr. C.G. van der Staaij drs. L. van der Tang prof. dr. W. Verboom ir. B.J. van der Vlies ds. J. Westerink

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften


Geloofsopvoeding

Een waardevol boek om in het gezin inhoud te geven aan de weken rondom Hemelvaart en Pinksteren

Kinderen 4-12 jaar

Een stroom van zegen

Anneke Kloosterman-van der Sluys, Willemieke Kloosterman-Coster

Een stroom van zegen

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

Een stroom van zegen

Uitzien naar Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst

Uitzien naar Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst

‘Een stroom van zegen’ is een boek om samen met het gezin stil te staan bij de heilsfeiten die we gedenken met Hemelvaart en Pinksteren. Het boek biedt voor iedere dag in de week voorafgaand aan Hemelvaartsdag tot de week na Pinksteren (3 weken lang) een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. In deze weken wordt steeds ingezoomd op een aspect van de hemelvaart van Christus, op het werk van de Heilige Geest en het verlangen van Gods Kerk naar Christus’ wederkomst. Om de uitleg dicht bij de kinderen te brengen, is er iedere dag een symbool dat centraal staat. Deze symbolen, in de vorm van een druppel, kunnen aan een wolk gehangen worden. Zo wordt de stroom van zegen die God geeft door het werk van de Zoon en de Heilige Geest zichtbaar.

Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

05-11-19 10:26

De weg naar Golgotha Inhoud pakket ● boekje met uitleg van de symbolen ● grote poster op A1-formaat

symbolen Uitzien naar Goedeknipvellen Vrijdag en Pasen ●

Leeftijd: 3-8 jaar.

Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

De boom van Isaï bevat een poster, dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool in de boom plakken.

De boom van Isaï

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

Leeftijd: 4-8 jaar.

De weg naar Golgotha

Eerder verschenen:

De lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds stilstaan bij de Heere Jezus op Zijn weg naar Golgotha en overdenken wat Hij gedaan heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin. Op weg naar Golgotha bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf.

De adventstijd is een waardevolle periode om als gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. De boom van Isaï is daarbij een eenvoudig hulpmiddel. Iedere dag in de adventstijd staat een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst.

De boom van Isaï Uitzien naar het Kerstfeest Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

leet Comp met pakket grote r! poste

9 789087 182250

De weg naar Golgotha_omslag.indd 1

Anneke Kloosterman-van der Sluys (1984) is getrouwd en heeft jonge kinderen. Anneke schrijft een blog over huisgodsdienst en is docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Willemieke Kloosterman-Coster (1982) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Willemieke is invalleerkracht in het basisonderwijs.

Doelgroep: Kinderen van 4-10 jaar

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 48 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2991 c-NUR 746-020 Verschijnt april 2020

9 789087 182991

28-11-17 14:42

9 789087 182250

27


Geloofsopvoeding

Een toegankelijk boekje over een basisprincipe van christelijke opvoeding

Kinderen 4-12 jaar

Vergeving verandert je gezin Met vragen or suggesties vo n opvoedkringe

&

Deel 6 in de serie Christelijke opvoeding Je kinderen maken kwetsende opmerkingen tegen elkaar. Je dochter liegt tegen je. Je hebt je zoon straf gegeven terwijl later blijkt dat Er zijn heel wat situaties in een gezin waarin het nodig is elkaar te dat onterecht was. Er zijn heel wat situaties in een gezin waarin is elkaar te vergeven en elkaar om vergeving te vragen. vergeven en elkaar het omnodig vergeving te vragen. Zoals vergeving van zonden Zoals vergeving van zonden het hart is van het christelijk geloof, zo is vergeving ook het kloppend hart van de christelijke opvoeding. het hart is van het christelijk geloof, zo is vergeving ook het kloppend Dit boek bevat concrete adviezen om kinderen te leren wat vergeving is. Ook geeft het antwoord tal van concrete vragen, zoals: adviezen hart van de christelijke opvoeding. Dit boekopbevat Hoe kun je kinderen leren dat God een vergevend God is en om kinderen te leren is. Ook geeft het antwoord op tal dat wat zij juistvergeving daarom ook anderen (vader, moeder, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes) moeten leren vergeven of om van vragen, zoals: Hoe kun je kinderen leren dat God een vergevend vergeving te vragen? Hoe kun je kinderen leren ‘sorry’ te zeggen wanneer zij iets verkeerd gedaan hebben? God is en dat zij juist daarom ook anderen moeten leren vergeven of Vergeving verandert je gezin is deel 6 in de serie Christelijke Opvoeding. Deze serie is bedoeld om ouders te inspireren en te om vergeving te vragen? steunen in de opvoeding. Uitgangspunt daarbij is het opbouwen

Dr. Joop Stolk is emeritus hoofddocent orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds lange tijd verzorgt hij bijscholing voor pedagogen en leraren in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen. Dr. Stolk is getrouwd, heeft twee zoons en vijf kleinkinderen.

joop Stolk

Vergeving verandert je gezin

Joop Stolk

Vergeving verandert je gezin

Serie ChriStelijke OpvOeding

van een veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen.

joop Stolk

Doelgroep: Ouders opvoeders Deen auteur van dit deel van de serie Christelijke Opvoeding was jarenlang hoofddocent Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

9 789087 182809

Voor elke leeftijd, van peuter tot puber, worden apart aandachtspunten gegeven. Met je kind praten over het geloof is deel 4 in de Serie Christelijke Opvoeding. Deze serie is bedoeld om ouders te inspireren en te steunen in de opvoeding. Uitgangspunt daarbij is het opbouwen van een veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen.

9 789402 907223

9 789402 906431

Allerlei aspecten van het opvoeden van baby’s komen aan de orde. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achter in het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring. Dit boek is het eerste deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen. Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter Serie ChriStelijke OpvOeding zijn. Een beeld dat tegelijk veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles ‘nee’ zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem gerust stellen als hij ’s nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind? In dit deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’ zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun ‘koppie’ omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is. Dit boek is het derde deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Eerder verschenen ‘Je baby verzorgen is ook opvoeden’ en ‘Pubers begrijpen’.

9 789402 907223

Serie ChriStelijke OpvOeding

begrijpen

Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd. Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers aandachtig volgt, ziet hoe hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak Serie OpvOeding je eigenlijk niet ChriStelijke op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig, maar tegelijk ook zo innemend. De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid voor anderen. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring. ‘Pubers begrijpen’ is het tweede deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

oud

Aline hoogenboom & joop Stolk9 Peuter-omslagdef.indd 1

28

Je peuter

789402 902808

21-04-17 09:14

Pubers

begrijpen Serie ChriStelijke OpvOeding

Aline hoogenboom & joop Stolk

We gaan ook een stapje dieper. Als je in gesprek wilt over zo’n diep en persoonlijk onderwerp als het geloof, dan is daarvoor veiligheid en wederzijds vertrouwen nodig, zodat je van hart tot hart dingen kunt bespreken met je kind.

De geboorte van een baby verandert het leven van ouders ingrijpend. De baby huilt wanneer hij wil, of het nu nacht is of dag. Alles lijkt vanaf nu alleen nog maar om de baby te draaien en verder komt alles op de tweede plaats. Met name moeders kunnen soms helemaal opgaan in de Serie OpvOeding verzorging van ChriStelijke hun kind, alsof er niets anders is dan voeden, verschonen en wassen, elke dag opnieuw. Maar de zorg voor een baby houdt veel meer in. Terwijl ouders hun kindje verzorgen zijn zij namelijk ook al aan het opvoeden. Wat dat betekent en hoe belangrijk dat is voor baby’s, is het onderwerp van dit boek.

verzorgen is ook

opvoeden

Aline hoogenboom & joop Stolk

Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het heel graag, maar hoe pak je het aan? Hoe breng je een gesprek op gang? En hoe breng je verdieping aan? Hoe kom je er achter welke vragen Serie ChriStelijke OpvOeding er leven in het hart van je kind? Hoe leg je uit dat God bestaat, terwijl je Hem niet kunt zien? Op deze praktische vragen vind je in dit boek een antwoord.

Serie ChriStelijke OpvOeding

Serie ChriStelijke OpvOeding

Pubers begrijpen

Werken aan een goede sfeer in je gezin

Met je kind praten over het geloof

Marieke post & joop Stolk

Aline hoogenboom & joop Stolk

Je baby

Je peuter begrijpen

& Met vragen suggesties voor n opvoedkringe

Aline hoogenboom & Marieke post

Aline hoogenboom & joop Stolk

Wat is het hier gezellig! is deel 5 in de Serie Christelijke Opvoeding. Deze serie is bedoeld om ouders te inspireren en te steunen in de opvoeding. Uitgangspunt daarbij is het opbouwen van een veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen.

gezellig!

Aline hoogenboom & Marieke post

Kun je als ouders iets doen aan de sfeer in huis? Jazeker! Je rol als ouder is zelfs zo groot dat je kunt zeggen: Een goede sfeer begint bij jezelf. Dit boek helpt je om beter te begrijpen wat er in je gezin gebeurt. Wat je kinderen nodig hebben en wat je zelf nodig hebt. Ook vind je praktische tips, zowel voor het leven van elke dag als voor bijzondere momenten, zoals feestdagen of vakantie.

Wat is het hier

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Wat is het geweldig als je huis een thuis is. Een plek waar het veilig en gezellig is, waar iedereen tot zijn recht komt, de kinderen leuk met elkaar omgaan en je als ouders bijna nooit boos hoeft te worden. Toch? Misschien is het bij jou wel heel anders. De kinderen zijn druk en maken ruzie. Je wordt moe van alle rommel. Als je iets zegt, wordt er slecht geluisterd. En je puber kan alleen maar op zijn schermpje kijken.

joop Stolk & Aline hoogenboom

Met je kind praten over het geloof

& Met vragen suggesties voor n opvoedkringe

joop Stolk & Aline hoogenboom

9 789087 182809

Eerder verschenen:

Wat is het hier gezellig!

Full colour Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 90 8718 2809 c-NUR 746-020 Verschijnt maart 2020


Biografieën van christenen

Openhartige autobiografie van een voormalige moslim

Raschid Idrissi

De zoon van de imam

in or en se on. en eljn ne wil en

Levensverhalen

de

zoon imam

van de

Een Marokkaanse moslim leert in de gevangenis Jezus kennen

De zoon van de imam Een Marokkaanse moslim leert in de gevangenis Jezus kennen Raschid Idrissi groeit op in een islamitisch gezin in Marokko. Hij wordt hard opgevoed door zijn vader, die imam is en leraar op een Koranschool. Raschid gaat Duitse taal- en cultuurwetenschappen studeren en komt via een uitwisselingsprogramma in Duitsland terecht. Hij weet niet goed om te gaan met zijn nieuwe vrijheid en belandt in de gevangenis. Als hij de Bijbelkring in de gevangenis bezoekt, zet dat zijn leven op zijn kop. Van een overtuigd moslim wordt hij iemand die op God leert vertrouwen en Hem wil volgen. Als ex-gevangene bezoekt hij nu zelf gevangenen om te vertellen wat God voor hem heeft gedaan.

Raschid Idrissi (pseudoniem) werd in 1959 geboren in Marokko. Hij is getrouwd en woont met zijn vrouw en beide kinderen in ZuidDuitsland. Sinds 2007 werkt hij als vrijwilliger in de gevangenis voor Schwarzes Kreuz. Deze stichting zet zich in voor gevangenen, onder andere door het organiseren van Bijbelkringen.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Raschid Idrissi�

Doelgroep: Liefhebbers van levensverhalen; geïnteresseerden in de islam

Raschid Idrissi

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 2953 c-NUR 402-010 Verschijnt maart 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

9 789087 182953

29


Levensverhalen

Boeiende blik op kerk en wereldgeschiedenis vanuit de levensloop van ds. C. Blenk

Biografieën van christenen

Ds. C. Blenk Een man van twee werelden, zo ziet ds. C. Blenk zichzelf. Die van de geschiedenis en de theologie, die van voor de val van de Berlijnse muur en van daarna. Een man die vanuit een bevindelijk-gereformeerd arbeidersgezin zijn weg vond naar de hervormde kansel. In dit historisch-theologisch levensverhaal trekt ds. Blenk lessen vanuit de ervaringen die hij opdeed als mens, hisHistorisch-theologisch levensverhaal toricus, predikant, theoloog en reisleider. Zo schetst hij onder meer het belang van actuele prediking. Veel kennis deed hij op tijdens zijn (kerk)historische reiin het spoorzo vanziet Luther, Paulus, BijbelheiliEen man zen. van Lopen twee werelden, ds. C. Blenk zichzelf. Die van de gen en ook Augustinus gaf hem veel vreugde en sensatie. geschiedenis en de theologie, die van voor de val de Berlijnse Bezoeken aan zendingsgebieden zijn verrijkend,van maar werken tegelijk relativerend ten aanzien van eigen overmuur en van daarna. Een man die vanuit een bevindelijk-gerefortuigingen, zo laat de auteur zien. meerd arbeidersgezin detheologie hervormde De rode draad inzijn hetweg boekvond is dat naar kerk en niet kansel. In met de rug naar de wereldgeschiedenis mogen staan, dit historisch-theologisch levensverhaal trekt ds. Blenk lessen vanuit maar uiteindelijk is het eeuwig Evangelie allesbepalend.

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers, theologen Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 3042 c-NUR 402-010 Verschijnt februari 2020

9 789087 183042

30

9 789087 183042

D  . C . B   

de ervaringen die hij opdeed als mens, historicus, predikant, theoloog en reisleider. schetst hij onder meer en het belang van actuele Ds. C. BlenkZo (1940) studeerde geschiedenis theologie. was kennis hervormd predikant Woubrugge, prediking.HijVeel deed hij optetijdens zijn Oudewater, (kerk)historische Amsterdam en Delft. Vele jaren was hij lid van het hoofdreizen. Lopen hetdespoor van Luther, Paulus, Bijbelheiligen en ook bestuurinvan Gereformeerde Bond en secretaris van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte. Augustinus gaf hem veel vreugde en sensatie. Bezoeken aan zendingsgebieden zijn verrijkend. De rode draad in het boek is dat kerk en theologie niet met de rug naar de wereldgeschiedenis mogen staan, maar uiteindelijk is het eeuwig Evangelie allesbepalend.

Waarom duidt u deze tijd niet?

Waarom duidt u deze tijd niet?

D   . C. B   

Waarom duidt u deze tijd niet? 7

H        -                

Ds. C. Blenk (1940) was geschiedenisdocent en studeerde theologie. Hij werd in 1974 bevestigd als hervormd predikant in Woubrugge. Daarna was hij verbonden aan Oudewater (1978), Amsterdam (1983) en Delft (1994). In 2005 ging hij met emeritaat. De predikant maakte zeventien jaar deel uit van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en was actief betrokken bij het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG).

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften


Levensverhalen

Biografieën van christenen

Van Rome naar Jeruzalem

Van Rome naar Jeruzalem Over het leven van Louise Maria Oosten-Bieker (1905-1994)

De levensgeschiedenis van een eenvoudige vrouw die brak met het roomse geloof Ds. L.H. Oosten

Van Rome naar Jeruzalem Over het leven van Louise Maria Oosten-Bieker (1905-1994)

Ds. L.H. Oosten

Het leven van Louise Maria Oosten-Bieker (1905-1994) werd langs een bijzondere weg geleid. Zij werd in Duitsland geboren in een roomse familie en had een moeilijke jeugd. Van nabij maakte ze de ellende van twee wereldoorlogen mee. Vanuit haar geliefde geboortestreek in Duitsland kwam ze naar Nederland. Daar kwam ze in aanraking met de Bijbelse, gereformeerde prediking, waardoor zij tot de levende en bevindelijke kennis van Gods Waarheid in Christus kwam. Enigszins op de achtergrond levend, had ze een innige omgang met de Heere. Haar gezinsleden troffen haar vaak aan als ze in gebed was, waarbij ze de troon van Gods genade zocht, zowel voor haar kinderen en kleinkinderen als voor kerk en land. Na een veelbewogen leven mocht zij ingaan in de eeuwige rust. Zo liep haar weg vanuit ‘Rome’ naar het ‘Jeruzalem dat Boven is’. Doelgroep: Ouderen en jongeren

Ds. L.H. Oosten

Ds. L.H. Oosten is hervormd emeritus-predikant binnen de Protestanse Kerk in Nederland. Hij diende de gemeenten van Wouterswoude, Hedel en St. Anthoniepolder.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2687 c-NUR 402-010 Verschijnt maart 2020

9 789087 182687

31


Diversen

Agenda

Mattie de Bruine

Mattie-agenda 2021 Al jarenlang zijn de sfeervolle agena’s van Mattie de Bruine een begrip. En dat is niet verwonderlijk: met haar stijlvolle aquarellen weet De Bruine een vast publiek aan zich te binden. In deze agenda laat De Bruine zich van haar beste kant zien: de verfijnde bloemenillustraties geven de gebruiker van deze agenda het hele jaar door een verrassende natuurbeleving. De agenda heeft veel notitieruimte en een liniaal die fungeert als bladwijzer. De handige ringband draagt bij aan een prettig gebruik. De zondag geldt als eerste dag van de week.

Een blijvend populaire agenda!

Agenda 2021 Geïllustreerd door Matt ie de Bruine

Mattie de Bruine houdt van natuur. Dat is duidelijk terug te zien in haar werk. Jarenlang vulde zij de rubriek Naturel in Terdege. Deze agenda illustreert ze nu al voor de twintigste keer.

Doelgroep: Vrouwen, vooral poplulair bij abonnees van RD en Terdege

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Full colour Uitvoering wire-O Formaat 14 x 18 cm Omvang ca. 112 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2625 c-NUR 011-010 Verschijnt juli 2020

9 789087 182625

32

agenda 2021 omslag_compleet.indd 1

05-11-19 10:35


Diversen

Een aansprekende agenda voor vrouwen!

Agenda

Terdege

Terdege agenda 2021

agenda

De Terdege-agenda is een agenda die je voor je plezier gebruikt en graag op tafel legt! Want hoe handig een digitale agenda ook is, er gaat niets boven een mooi papieren exemplaar. De Terdege agenda 2021 biedt veel gebruiksgemak. Op elke rechterpagina staat een weekoverzicht, links is er ruimte om notities of handige to-do-lijstjes te maken. Ook zijn er fraaie foto’s, mooi vormgegeven Bijbelteksten en inspirerende spreuken in te vinden. De vormgeving is lekker fris en puur. Dat maakt de Terdege-agenda tot een fijne agenda die je graag wilt gebruiken! De week begint op zondag.

2021

Doelgroep: Vrouwen, vooral abonnees van Terdege

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

terdege.nl

Full colour Uitvoering wire-O Formaat 14 x 18 cm Omvang ca. 112 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2632 c-NUR 011-010 Verschijnt juli 2020 9 789087 182632

33


Door de heldere uitleg en de vele foto’s kun je meteen aan de slag met dit inspirerende boek!

lifestyle

Piekfijn Ben je graag metBen je jehaar bezig, nuoflang kort, graag met je of haarhet bezig, het nuoflang of steil of gekruld kort, is? Dan dit boek jou!voor In jou! steil ofis gekruld is? Daniets is ditvoor boek iets In Creatievemaken haarcreaties metvind Hannajevind je ‘Creatieve haarcreaties metmaken Hanna’ meer meerom dan je dertig ideeën je haar opof te steken of in dan dertig ideeën haar op om te steken in te vlechvlechten. Stapin voor stap, als zowel tekst alsleert in beeld, ten. Stap voor testap, zowel tekst ininbeeld, leert Hanna je de juiste kapseltechnieken voor allerHanna je de juiste kapseltechnieken voor allerlei gelelei gelegenheden. Behalve kapsels vind je in dit boek genheden. Behalve kapsels vind je in dit boek veel tips veel tips voor de verzorging van jouw haar, of dat van voor de verzorging anderen. van jouw haar, of dat van anderen. Alles voor een piekfijn resultaat! Alles voor een piekfijn resultaat!

Hair by H. Ze geniet ervan om haar passie en kennis met anderen te delen.

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2540 c-NUR 450 Verschijnt februari 2020

Hanna roubos-nobel

Hanna Roubos-Nobel van haarmooie hobby haar Doelgroep: Vrouwen en meisjes heeft die graag kapwerk gemaakt: ze is bruidsstyliste en eigenaar van sels willen (leren) maken!

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

Hanna Roubos heeft van haar hobby haar werk gemaakt: ze is bruidsstyliste en eigenaar van Hair by H. Voor het magazine Terdege ontwerpt ze stapvoor-stap kapsel tutorials. Net als in ‘Piekfijn’ zijn deze kapsels en technieken geschikt voor alle gelegenheden.

Piekfijn |

Hanna Roubos-Nobel

Creatieve haarCreaties maken met hanna

Uitgeverij De Banier

Vrije tijd

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Hanna Roubos-Nobel Nodig: kam,

elastiek

Twistvlecht Stap 1 Begin met haar goed uit. ns. Borstel het n aan de haargre twee strenge de Stap 2 streng óver Breng de rechter linker streng. n goed vast. Houd de strenge Stap 3 strengen een Voeg aan beide breng ze haar toe en nieuwe pluk Als je het goed weer over elkaar. ur van de nu de structu doet, zie je twistvlecht.

Stap 4 oegd, haar hebt toegev Als je al het over. Nu strengen haar houd je twee draaien in de strengen over ga je eerst voordat je ze dezelfde richting brengt. elkaar heen Stap 5 over n draaien en Blijft de strenge de vlecht brengen tot elkaar heen af is.

leuk Stap 6 vast met een voorMaak de vlecht mooi lint. Trek elastiek of een een losser voor zichtig de vlecht speels effect.

9 789087 182540

34

30


Strips

Opstand!

en wordt uurd door Spanje zijn e roomser en Calvijn eid worden. oor onrust atholieke

Strips voor kinderen

Laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met de (kerk)geschiedenis van Nederland!

Opstand!

Daan van Oostenbrugge

Een strip over de tijd van de Reformatie Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

euke

Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

et Smeek-

Opstand! Een strip over de tijd van de Reformatie Het is 1566. Het Nederland van die dagen wordt bestuurd door Margaretha van Parma, die zich er voor inzet om de opstand van de aanhangers van de nieuwe leer (ketters) de kop in te drukken. De ‘ketters’ Andries, Alijt en Dirk zorgen voor onrust in hun stad. Ze sluiten namelijk vriendschap met de katholieke edelmansdochter Jacoba! Op een dag ontmoeten de drie kinderen landvoogdes Margaretha van Parma. Die is zo van hen onder de indruk dat ze samen met Jacoba naar haar paleis mogen komen. Andries, Alijt, Dirk en Jacoba kunnen meereizen met een grote groep edelen. Maar die edelen dragen een gevaarlijk geheim met zich mee ...

dvoogdes n onder de aar paleis ba kunnen Maar die zich mee ...

eken over

Daan van Oostenbrugge (1994) is striptekenaar. Hij publiceert o.a. in Kits en werkt in opdracht van diverse bedrijven. Ook heeft hij een aantal stripboeken in eigen beheer uitgegeven. Illustraties en strips van Daan zijn overal in kerkelijk Nederland te vinden.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 8 jaar en ouder, en iedereen die van stripverhalen en geschiedenis houdt

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

789087 182533

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen: Het mysterie van de mergelgroeve Het mysterie van de mergelgroeve Freek, Dick en Ilse Ruiter worden uitgenodigd om in de herfstvakantie te logeren op het prachtige kasteel Schaloen in Limburg. Maar al op de eerste dag gebeuren er raadselachtige dingen...

Hoog spel in Rotterdam Als Freek, Dick en Ilse Ruiter in Rotterdam een parachutist van de Euromast zien springen, weten ze nog niet dat de man duistere bedoelingen heeft.

Waarom probeert er iemand ‘s nachts in het kasteel te komen? En wat heeft de oude Sibbergroeve daarmee te maken? Al snel worden de Rode Ruiters samen met hun vrienden Arie en Rineke verwikkeld in een raadselachtige zoektocht, die niet zonder gevaar is!

Hoog spel in Rotterdam Tekst: Johannes Visscher

Tekeningen: Daan van Oostenbrugge

Een mysterieuze speurtocht in de Pelgrimvaderskerk brengt een kostbaar geheim aan het licht. Maar drie gevaarlijke criminelen weten dat ook... Kunnen de Rode Ruiters nog ontsnappen? Kan het geheim van de Pelgrimvaderskerk gered worden? En... vinden ze Freek weer terug voordat het te laat is?

Tekst: Johannes Visscher

Tekeningen: Daan van Oostenbrugge

De rode ruiters- omslag 190x225.indd 1

Full colour Uitvoering paperback Formaat 19 x 22,5 cm Omvang ca. 56 pagina’s Verkoopprijs ca. € 7,95 ISBN 978 90 8718 2533 c-NUR 362 Verschijnt maart 2020

9 789087 182533 9 789402 907278

22-11-18 09:50

9 789402 907278

35


Fictie

Een echte pageturner, deze nieuwe roman van Gabi de Ridder!

Familieroman

Gabi de Ridder

Na het overlijden van haar vader, metDenise wie ze al jareneen geen con-die haar Na het overlijden van haar vader vindt (39) brief tact meer had, vindt Denise (39) zijn brief die haar dwingt om wereld op kop zet. danDeniet dat er een ander is haarzijn pijnlijke jeugdZe te weet herzien. ontdekking dat ze door geheim haar dat ookmoeder onthuld zal worden. Want wat zet is de werkelijke van stelselmatig is voorgelogen, Denises wereldtoedracht op zijn kop. Er zijn meer geheimen die op hetGerrit? punt staan om te worden de plotselinge vermissing van haar man Katja (33) is bloemisonthuld. Want wat is de werkelijke toedracht van de vermissing te en moeder van tienerdochter Anne. Haar partner Hans Zaandam, van haar man Gerrit?

die professioneel duiker is, laat hen op een zekere dag zomaar in de Katja accepteert (33) is bloemiste en het moeder vanvan tienerdochter Anne. In dochsteek. Katja dit als einde hun relatie, maar tegenstelling tot Hans, die professioneel duiker is, leidt ze een ter Anne laat het er niet bij zitten en vraagt aan misdaadverslaggever rustig leven. Hans heeft zijn gezin een paar jaar geleden echter Pieter van Dijkiets omtehaar vader te gelaten sporen.enPieter kandie ditKatja verzoek zonder zeggen in deop steek de vragen daarover bezighouden, gaat ze liever uit de weg. niet weigeren. Zijn onderzoek leidt hem naar Mexico, waar hij een bizarre ontdekking doet ...

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke romans in een

Een spannend verhaal waarin ‘moed’ de kern van alles blijkt te zijn.

im Hordijk is blij met zijn baan als docent op de Bijbelschool in Biesterlo. Maar hij treft zijn nieuwe woonplaats in grote verwarring aan. Er is al enige tijd een brandstichter actief, en de politie krijgt hem maar niet te pakken. De angst in het dorp groeit. Hoelang kan die pyromaan zijn gang nog gaan? Op de Bijbelschool komt Tim in contact met Esther. Zij bewijst hem een grote dienst bij het bewerken van zijn lesmateriaal. Haar professionele aanpak roept bewondering bij hem op. Maar zodra hij pogingen doet om haar meer persoonlijk te benaderen, houdt Esther hem op afstand. Waarom is het voor haar zo moeilijk om hem toe te laten in haar leven? Dan breekt het moment aan dat er heel veel tegelijk gebeurt. De brandweer krijgt een melding, Tim neemt Esther onder zijn hoede en ongewild zijn ze samen getuige van een cruciale gebeurtenis. Geeft dit alles hen de moed om dichter bij elkaar te komen?

Geef me

Uitvoering paperback Nederlandse setting. Zonder afscheid is haar Formaat 14 x 21 cm derde roman. Omvang ca. 424 pagina’s Verkoopprijs ca. € 18,95 Eerder verschenen: ISBN 978 90 8718 3066 c-NUR 344 Geef me T Verschijnt april 2020 9 789087 183066

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,49

9 789087 183066

36

Gabi de Ridder

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke romans in een Nederlandse setting. Eerder schreef zij Breng me thuis, dat zeer positief ontvangen werd.

oed

Gabi de Ridder

Zonder afs cheid

GA BI DE R IDDER

Nadat Katja op een bruiloft Pieter van Dijk, een oude jeugdliefde, ontmoet, vraagt Anne hem om een poging te doen haar vader Vrouwen, op te sporen. Pieter kan dit verzoek niet weigeren. Doelgroep: maar ook mannen die houden van Zijn onderzoek leidt hem naar Mexico, waar hij een bizarre Nederlandstalige romans in een hedendaagse setting ontdekking doet ...

Zonder afs cheid

Een spannende pageturner, waaruit Zonder afscheid blijkt dat de waarheid vrijmaakt

Gabi de Ridder (1968) studeerde Bibliotheek- en Documentaire Informatie, waaruit haar liefde voor boeken blijkt. Inmiddels werkt ze samen met haar man in een bloemenwinkel. Op de boekenmarkt ziet ze kansen voor eigentijdse christelijke romans in een Nederlandse setting. ‘Zonder afscheid’ is haar derde roman.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

GA BI DE R IDDER


die r na eitte kend

Het levensverhaal van Rose Price

93

Een ROOS uit de as

dorp Haar dit eugd in Rose ouw

Fictie

Het aangrijpende levensverhaal van de Joodse Rose Price

(Auto)biografische roman

Een

Het levensverhaal van Rose Price

Een roos uit de as

ROOS uit de as

De Joodse Rose Price, geboren in het Poolse dorp Skarzysko, heeft een bewogen leven gekend. Haar levensgeschiedenis heeft ze opgetekend in dit boek. Naast aangrijpende details uit haar jeugd beschrijft ze hartverscheurende ervaringen in Duitse concentratiekampen. Ook vertelt Rose over de bevrijding van haar en haar zus Sarah en over de opbouw van een nieuw leven in Amerika. Dit is het waargebeurde verhaal van een Holocaustoverlevende die in het concentratiekamp afstand nam van haar geloof, maar na veel omzwervingen in Jezus ging geloven en in Duitsland pleitte voor vergeving en verzoening. Een aangrijpend en aansprekend levensverhaal. Doelgroep: Vrouwen

Dit levensverhaal van Rose Price is gebaseerd op het niet-gepubliceerde boek van Rose Price, geschreven in samenwerking met Talbot Spivak en Stan Weinberg.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 176 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2793 c-NUR 340-010 Verschijnt maart 2020

Het levensverhaal van Rose Price Gebaseerd op het niet-gepubliceerde boek van Rose Price, geschreven in samenwerking met Talbot Spivak en Stan Weinberg

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49 05-11-19 09:56

9 789087 182793

37


Fictie

Eigentijdse roman over een uit elkaar gegroeid mennonietenstel

Roman

Kim Vogel Sawyer

Soms moet een geheim bewaard blijven om de waarheid te onthullen.

In mijn armen

De geloften en overtuigingen van een Old Ordermennonietenstel worden uitgedaagd in deze ontroerende, eigentijdse roman. Anthony en Marty Hirschler maken deel uit van een Old Order-

w

diagnose dat ze kanker heeft. De morele bezwaren van de Hirschlers tegen een casino in het resort, en de ontdekking van een weggelopen tiener die zich op het terDoelgroep: Vrouwen rein verbergt, openen een wereld aan mogelijkheden die noch de Hirschlers noch Brooke eerder hadden voorzien. Zullen ze in staat zijn om hun uitdagingen en verschillen te overwinnen, om degenen die het meest gekwetst worden te helpen?

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 352 pagina’s Verkoopprijs ca. € 21,50 ISBN 978 90 8718 2755 c-NUR 340-090 Verschijnt april 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 15,99

9 789087 182755

38

9 789087 182755

IN MIJN ARMEN Kim Vogel Sawyer Kim Vogel Sawyer

mennonitische gemeenschap in Pine Hill, Indiana. Nadat een arts bevestigde dat ze nooit kinderen zullen krijgen, is het echtpaar uit elkaar gegroeid. Marty verlangt ernaar te ontsnappen uit de hechte gemeenschap, waar juist grote gezinnen gewaardeerd worden. Dat verlangen wordt werkelijkheid wanneer haar jeugdvriendin, Brooke opduikt met het wilde A nthony en Marty Hirschler makenSpalding, deel uit van een Old Ordermennonitische in Pinetot Hill,een Indiana. Nadat een arts Brooke huurt idee om een spookstadgemeenschap om te bouwen vakantieresort. bevestigde dat ze nooit kinderen zullen krijgen, is het echtpaar uit Anthony inelkaar om te helpenMarty metverlangt de bouw, haalt de Hirschlers over weg te gaan gegroeid. ernaar te ontsnappen uit de hechte waar juist grote gezinnen gewaardeerd worden. uit Indiana gemeenschap, en neemt hen mee in haar plan. Maar dan krijgt Brooke de diagDat verlangen wordt werkelijkheid wanneer haar jeugdvriendin, Spalding, met hethebben wilde ideede omHirschlers een spookstadmorele om nose dat zeBrooke kanker heeft.opduikt Daarnaast bezwaren te bouwen tot een vakantieresort. Brooke huurt Anthony in om tegen een casino in het resort. Zullen ze in staat zijn om hun uitdagingen en te helpen met de bouw, haalt de Hirschlers over weg te gaan uit en neemt hen mee in haar plan. Maar dan krijgt Brooke de verschillen Indiana te overwinnen?

IN MIJN A RMEN

Kim Vogel Sawyer is een bekend auteur van christelijke fictie in Amerika en inmiddels ook in Nederland.

w

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Kim Vogel Sawyer


uikers

de ope lief-

Dokter in de nacht

op jk.

Fictie

Oorlogs- en verzetsroman

Dokter in de nacht

ng voor ’s voor or deze

984

Bert van den Berkt

anker

Bert van den Berkt

Dokter in de nacht Frits van Zanten, chirurg in opleiding in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, is dokter in hart en nieren. Hij is de jongste uit een warm doktersgezin op de Veluwe. Zijn zus Francien werkt als verpleegster in hetzelfde ziekenhuis en zijn broer Theo, de avonturier van de drie, is piloot. Als de oorlog uitbreekt, legt de Duitse bezetter zijn regels op, ook aan artsen en verpleegsters. Zij komen voor de keus te staan: meewerken of kiezen voor de rechteloze Joden en andere onderduikers en daarmee hun eigen leven op het spel zetten. De gevolgen van verzet tegen het naziregime worden scherp tastbaar als Frits plotseling niet meer komt opdagen in het ziekenhuis, enkele weken nadat ook zijn leermeester professor Blom verdwenen is ...

n ook

aar als weken ncien, gere-

Een indrukwekkend verhaal over geloof, hoop en liefde onder de tirannie van het Duitse Rijk Bert van den Berkt studeerde aan de Driestar te Gouda en was hoofdonderwijzer in Gortel. De Tweede Wereldoorlog heeft altijd zijn bijzondere belangstelling gehad. Met dit boek wil hij aandacht geven aan al die artsen, die in de oorlog, soms met gevaar voor eigen leven, medische bijstand verleenden aan de door de Duitsers vervolgde medemens.

Doelgroep: Iedereen die graag oorlogs- en verzetsromans leest

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Bert van den Berkt

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 400 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 2984 c-NUR 337 Verschijnt april 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

9 789087 182984

39


Een eerlijk en open boek voor kinderen over seksualiteit

N

jou een kus of een knuffel geven? Wie mag de verschillen tussen het lichaam n j i z t a W n en van een meisje? van een jonge je wilt weten en wen? ter troujongens En wil jij laover

q

Wonderlijk en waardevol

Volg ook in Eva en Ruben al wat ze allema meemaken!

Alles wat meiden, over verliefdheid, seksualiteit en nog In dit kleurrijke boek leesknuffelen, je over alles wat je als jongen of als meisje kunt voelen of meemaken, nu en als je groter wordt. Het gaat veel meer …over je lichaam, je gevoel, je vrienden en je familie. Je leest wat verkering en trouwen betekent en wat vrijen is. Hoe baby’s groeien in de buik van hun moeder en hoe ze geboren worden. Het gaat over bloot, over seksualiteit, over stop zeggen, over geheimen en over hulp vragen als je dat nodig hebt.

Elly van der Gouwe-Dingemanse

Dit vrolijke kijk-, lees- en doeboek daagt kinderen uit om na Dit boek is geschreven voor alle kinderen: jongens en meiden alle achtergronden, uit allelichaam soorten gezinnen alle te denken van over hun eigen enen met gevoel. Kinderen kunnen soorten gevoelens. Want ieder kind is wonderlijk gemaakt en waardevol. Jij ook! het zelfstandig bekijken of samen met een volwassene. Dan het boek van voor tot achter lezen of alle hoofdstukken kunnen ze Jedoor erkuntelkaar. gelijk over doorpraten. Het boek wil kinderen Je kunt het steeds weer pakken om iets op te zoeken of om gewoon verder te lezen. op een positieve en informatieve manier toerusten rond de Dit vrolijke kijk-, lees- en doeboek is voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Het daagt kinderen uit om na te denken hun eigen lichaam thema’s relaties, seksualiteit enoverweerbaarheid. Het is geschreen gevoel. Kinderen kunnen het zelfstandig bekijken of samen met volwassene. ven vanuiteen christelijk ieder kind is waardevol en Het is geschreven vanuit perspectief: christelijk perspectief: ieder kind is waardevol en door God geschapen. Ieder mens is het waard om gekend, en beschermd te worden. door God geliefd geschapen. Ieder mens is het waard om gekend, Over de auteur Gezinspedagoog Elly van der geliefd en Driestar beschermd teGouwe-Dingemanse worden.werkt bij educatief als adviseur seksuele vorming en als docent Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf ongeveer 7 jaar 9 789087 182557

9 789087 182557

40

manse – Illustraties door Lieneke Post e-Dinge w u o er G

erlijk d n o W aardevol w n e

Elly

v an

d

Gezinspedagoog Elly van der Gouwe-Dingemanse is getrouwd en moeder van twee jongens en twee meiden. Ze werkt bij Driestar educatief als adviseur seksuele vorming en als docent bij de opleiding HBO-Pedagogiek.

Dat ben j ij !

q

Q Alles wat je wilt weten over jongens en meiden, over verliefdheid, knuffelen, seksualiteit en nog veel meer …

bij de opleiding hbo pedagogiek.

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 24,8 x 30,4 cm Omvang ca. 48 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 2557 c-NUR 226 Verschijnt mei 2020

Wonderlijk en waardevol

Elly van der Gouwe-Dingemanse

q

Seksualiteit en voorlichting

N

Kind & Opvoeding Cadeauboeken

Promotie: • Advertenties in tijdschriften


erk ard aar oer elde

em eer

dig de dat

uit ven als r je haal

huis aar.

Spurgeon voor kinderen!

Kind en Bijbel

Tony Hutter

Tony Hutter

Tony Hutter is geboren in Londen. Na zijn theologische opleiding heeft hij verschillende plaatsen in Engeland gediend als predikant. Inmiddels heeft hij geen eigen gemeente meer, maar preekt hij nog elke zondag.

Waarom weinig gras goed was voor het paard

Waarom weinig gras goed was voor het

En 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Deze vijfde verhalenbundel beschrijft allerlei gebeurtenissen uit het leven van Charles Haddon Spurgeon. De tekst is geschreven door dominee Tony Hutter, een Engelse predikant, die net als Spurgeon al jong tot bekering kwam. Door de verhalen leer je Spurgeon steeds beter kennen. Bovendien vind je in elk verhaal een belangrijke les uit de Bijbel. De 52 verhalen zijn geschikt om bijvoorbeeld op zondag thuis met elkaar te lezen. Ook kun je ze gebruiken als dagboek. Daarnaast zijn ze waardevol voor (zondags)scholen en kinderclubs.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Kinderen vanaf 9 jaar

Eerder verschenen:

het leven van een man redde

Deze verhalenbundel beschrijft allerlei gebeurtenissen uit het leven van Charles Haddon Spurgeon. De tekst is geschreven door dominee Tony Hutter, een Engelse predikant, die net als Spurgeon al jong tot bekering kwam. Door de verhalen leer je Spurgeon steeds beter kennen. Bovendien vind je in elk verhaal iets belangrijks uit de Bijbel. De 52 verhalen zijn geschikt om bijvoorbeeld op zondag thuis met elkaar te lezen. Ook kun je ze gebruiken als dagboek. Daarnaast zijn ze waardevol voor (zondags)scholen en kinderclubs.

de melk mocht stelen

Flaptekst volgt Tony Hutter Deze verhalenbundel beschrijft allerlei gebeurtenissen uit het leven van Charles Haddon Spurgeon. De tekst is geschreven door dominee Tony Hutter, een Engelse predikant, die net als Spurgeon al jong tot bekering kwam. Door de verhalen leer je Spurgeon steeds beter kennen. Bovendien vind je in elk verhaal iets belangrijks uit de Bijbel.

Waarom een

De 52 verhalen zijn geschikt om bijvoorbeeld op zondag thuis met elkaar te lezen. Ook kun je ze gebruiken als dagboek. Daarnaast zijn ze waardevol voor (zondags)scholen en kinderclubs.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 13,50 ISBN 978 90 8718 2595 c-NUR 224-013 Verschijnt maart 2020

Tony Hutter

Hoe de eindelijk zijn doel bereikte

op de neus van een kerkganger moest zitten

Tony Hutter

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Tony Hutter

Tony Hutter

Tony Hutter

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Hier komt nieuwe flaptekst Tony Hutter

Hoe een

Hoe een rups zijn doel bereikte

Flaptekst volgt.

Tony Hutter

Hoe een

Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger moest zitten

Hier komt de flaptekst.

Hoe een kat de melk mocht stelen

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Hoe een spin het leven van een man redde

Tony Hutter

5

Waarom weinig gras goed was voor het paard

hun ens uit

9-12 jaar

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

9 789087 182595

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

9 789402 907070

Stories for children.indd 1

Hoe een kat_omslag_def-def.indd 1

06-11-15 13:40

17-11-16 1 15:11 0112_Omslag_Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger moest zitten.def.indd

Hoe een rups zijn doel bereikte.indd 5

01-12-17 13:36

15-11-18 11:40

9 789402 907070

41


13-15 jaar

Oorlog

Slotdeel van een driedelige serie die de Tweede Wereldoorlog van een andere kant belicht

Jan van Reenen Otto s omkeer

Otto’s omkeer

l

Otto schrikt van een lichte tik tegen zijn wang. Hij ziet dat het al licht is en kijkt dan in het gezicht van Hans. ‘Sst’, zegt Hans, ‘ik hoor stemmen.’ Otto hoort ze ook. Ze komen ergens uit het bos. Zouden de RusSS’er Otto zit tussen twee vuren. Aan de ene kant rukt sen de bossen uitkammen om vluchtelingen op te sporen?

Otto s omkeer

l

De jonge het Amerikaanse leger op, aan de andere kant het Russische. Toch blijft hij geloven inDede Führer. Hitler zalloopt zijn op volk nooit steek laten. Tweede Wereldoorlog een einde;indede Duitse legers worden overal verslagen. De jonge SS’er zit tussen twee volgen. Onverschrokken blijft Otto de bevelen van deOtto legeraanvoerders vuren. Aan de ene kant rukt het Amerikaanse leger op, aan de Hij trekt door bossen en dorpen, slaapt in schuren en tenten en overleeft andere kant het Russische. Toch blijft hij geloven in de Führer. Hitler zijn volk nooit in Om de steek schietpartijen en zal tankgevechten. vollaten. te houden denkt hij elke dag aan Onverschrokken blijft Otto de bevelen van de legeraanvoerders Erika, zijn vriendin, die op hem wacht tot de oorlog voorbij is. Diep teleurvolgen. Hij trekt op zijn vlucht voor de Russen door bossen en gesteld is Otto als hij hoort dat de is.schietpartijen Hij kan ontkomen aan dorpen, slaapt in schuren en strijd tenten verloren en overleeft en tankgevechten. Om vol te houden denkt hij elke aanwacht hem krijgsgevangenschap en keert terug naar zijn dorp. Maardag daar Erika, zijn vriendin, die op hem wacht tot de oorlog voorbij is. weer een teleurstelling … Maar doet ze ook wat ze belooft?

Jan van Reenen

Otto s omkeer

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Otto’s omkeer is het vervolg op Drie Duitse vrienden en

Doelgroep:Bommen JongensopenBerlijn meiden van 12 jaar en ouder en sluit de serie over Hermann, Jakob en Otto af.

Berlijn, 1944. Jakob bevindt zich in het hol van de leeuw. Vreemd genoeg is Berlijn de veiligste stad in Duitsland voor een Jood. Hitler gaat de oorlog verliezen, maar de haat richting Joden blijft nog altijd groot. Jakob verblijft daarom op verschillende onderduikadressen. Maar als de bombardementen op Berlijn de stad in een ruine veranderen, kan hij niet anders dan als zwerver overleven. Totdat hij in een schuilkelder belandt en daar een schokkende ontmoeting heeft … Wordt dit zijn einde?

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Bommen op Berlijn is het vervolg op Drie Duitse vrienden, maar kan ook zonder voorkennis gelezen worden.

42

Jan van ReenenDrie

Duitse vrienden

Bommen op

Vader trekt een wenkbrauw op. ‘Wil Hermann wel bij de Hitlerjugend?’ ‘Jazeker’, knikt Hermann. ‘Waarom heb je het dan niet zelf gevraagd?’ Hermann kijkt naar de steentjes op de grond en geeft geen antwoord. Hij ziet dat vader zijn lippen op elkaar perst en weet nu al dat ze het niet voor elkaar zullen krijgen. ‘Mag het dan?’ vraagt hij. ‘Nee, hiervoor geef ik geen toestemming. Punt uit.’

Jan van Reenen

Drie Duitse

9 789087 183059

Duitsland, 1938. Hitler heeft het land veel goeds gebracht. Daar is Hermann van overtuigd. Hij wil dus ook graag bij de Hitlerjugend, met zijn neef Otto. Maar daar is zijn vader het niet mee eens. Pas als vader wordt opgepakt, gaat hij overstag. Hermann wordt lid van de Hitlerjugend. Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob? De Führer vindt Joden ongeschikt om in Duitsland te wonen. Hermann laat op aanraden van Otto zijn vriend in de steek. Toch geeft hem dat geen rust. Zeker niet als hij ziet hoe in de Kristallnacht de winkel van Jakobs vader bruut wordt vernield. Heeft Hitler het echt bij het rechte eind?

JAN VAN REENEN

9 789087 183059

JAN VAN REENEN

Otto's omkeer__omslag.indd 1

JAN VAN REENEN

De sirenes loeien ten teken dat het weer veilig is. Mensen stappen op en wachten geduldig in de rij tot ze de schuilkelder kunnen verlaten. Jakob kijkt de mensen langs. Hij ziet de vuile vegen op hun wangen. Maar dan verstijft hij. Daar staat iemand die hij kent! Iemand in het uniform van de SS …

Drie Duitse vrienden

Bommen op Berlijn

Eerder verschenen: Bommen op Berlijn

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 3059 c-NUR 284-060 Verschijnt februari 2020

Jan van Reenen schreef meer dan twintig romans en jeugdboeken. Geschiedenis heeft zijn bijzondere interesse.

25-11-19 14:26


13-15 jaar

Een spannend, waargebeurd oorlogsverhaal

Oorlog

Jannie Koetsier-Schokker 13 JAAR EN OUDER

ONRAAD!

Jannie Koetsier-Schokker (1950) heeft meer dan tachtig kinderboeken geschreven. Mevr. Koetsier schrijft het liefst over iets wat echt gebeurd is en over wat belangrijk en leerzaam is voor kinderen.

Onraad!

ONRAAD!

Arie Schelling en zijn neef Leen zijn opgeroepen om voor de Duitsers te werken. In het werkkamp merken ze hoe wreed de Duitsers zijn. Ze krijgen zo weinig te eten, dat ze op hun vrije dag gaan werken bij een Duitse boer in ruil voor een maaltijd. Maar op de terugweg naar de barakken dreigt er onraad … In de toiletten van het werkkamp is het zo onhygiënisch, dat veel jongens ernstig ziek worden. Ook Arie en Leen krijgen de gevreesde ziekte te pakken. Wonder boven wonder geneest Arie en mag hij tijdelijk naar huis om aan te sterken. Eenmaal in Nederland moet hij al gauw evacueren, omdat de Duitsers alles onder water zetten. Tegen de orders van de vijand in, besluit Arie om niet meer terug te gaan naar het werkkamp. Maar dan dreigt er opnieuw onraad en moet Arie onderduiken. De Duitsers zitten hem op de hielen … Doelgroep: Jongens en meiden vanaf 13 jaar

Jannie Koetsier-Schokker

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 192 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2762 c-NUR 284-060 Verschijnt maart 2020

Eerder verschenen:

Jannie Koetsier-Schokker

Een waargebeurd verhaal.

Jannie Koetsier-Schokker

Als dat maar goed gaat ...

Het is oorlog. Als Arie van dichtbij een vliegtuigcrash meemaakt, beseft hij pas goed hoe wreed de Duitsers zijn. Dan wordt hij samen met zijn neef Leen opgeroepen om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Maar in het werkkamp worden ze allebei ernstig ziek. Arie mag een paar maanden naar huis om aan te sterken en sluit zich aan bij het verzet. Maar als de datum dichterbij komt waarop Arie weer naar Duitsland moet, weigert hij terug te gaan om voor de vijand te werken. Als dat maar goed gaat … En komt zijn neef Leen ooit weer thuis?

Als dat maar goed gaat ...

Het oorlogsverhaal van Arie

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99

Jannie Koetsier-Schokker

9 789087 182762

9 789087 182175

25-10-19 11:17 Als dat maar goed gaat_omslag.indd 1

12-04-19 17:46

9 789087 182175

43


10-12 jaar

Wat betekent de oorlog voor een gewone Veluwse jongen?

Oorlog

Geesje Vogelaar-van Mourik

Het is oorlog, Sam!

steeds lastiger om Nard verborgen te houden. Het wordt zelfs zo gevaarlijk dat hij moet vluchten … Zal Sam Nard ooit nog Doelgroep:weerzien? Jongens en meisjes van 9-12 jaar Geesje Vogelaar-van Mourik schreef een oorlogsverhaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar, waarin ze beschrijft hoeveel impact de oorlog had op het leven van een gewone Veluwse jongen.

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 3028 c-NUR 283-060 Verschijnt april 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

9 789087 183028

44

9 789087 183028

Geesje Vogelaar-van Mourik

Als de Duitsers intrek nemen in het Veluwse dorp waar Sam woont, wordt alles anders. Vooral als Nard, een verre neef van Sam, bij hen op de boerderij komt wonen. Sam weet zeker dat deze jongen een Jood is, maar dat wordt door niemand hardop gezegd. En Sam vraagt niets, want hij weet dat hij moet zwijgen! Je weet niet wie je nog kunt vertrouwen … Als de Duitsers bij Sam ininde enSam een Als depaarden Duitsers intrek nemen hetschuur Veluwse zetten dorp waar woont, wordt alles anders. Vooral als Nard, een verre neef van van de Duitsers de hooizolder van de boerderij inneemt, Sam, bij hen op de boerderij komt wonen. Sam weet zeker dat dezelastiger jongen een is, maar dat wordtte door niemandHet wordt het steeds omJood Nard verborgen houden. hardop gezegd. En Sam vraagt niets, want hij weet dat hij wordt zelfs moet zo gevaarlijk moet Zal Sam zwijgen! Jedat weethij niet wie jevluchten nog kunt … vertrouwen … Als de Duitsers paarden bij Sam in de schuur zetten en een van Nard ooit nog weerzien? de Duitsers de hooizolder van de boerderij inneemt, wordt het

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

Vanaf 9 jaar

Het is oorlog Sam!

Met een schok komt Sam overeind. Wat hoort hij toch voor lawaai? O, kijk toch eens ... allemaal vliegtuigen in de lucht! Zo veel heeft hij er nog nooit bij elkaar gezien. De lucht ziet er zwart van. Wat komen die hier doen? Wat is er aan de hand?

Het is oorlog

Sam!

Geesje Vogelaar-van Mourik

Promotie: • Advertenties in tijdschriften


10-12 jaar

Algemeen

Dit gezellige meidenboek biedt weer genoeg raadsels om op te lossen! Ingrid Medema

Ingrid Medema-Schalk (1979) is getrouwd en moeder van drie dochters. De auteur werkt als leerkracht op een basisschool.

Huize Fluitekruid & raadsels rond de schaatsbaan Deel 2 in de serie Huize Fluitekruid Hoi! Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in google) en ik ben 11 jaar. Ik woon in Huize Fluitekruid, een groot oud huis aan de rand van een dorp. Het is nu kerstvakantie en ik heb een superleuk plan. Ik organiseer een schaatsfeest op de sloot bij ons huis. Aan de bomen langs de schaatsbaan prik ik foto’s van Huize Fluitekruid. Maar één foto verdwijnt ... Wie heeft dit gedaan? En wat betekent dat raadselachtige briefje op een van de bomen? Ik wil de raadsels oplossen, allemaal ... Help jij Meggie mee? Lees dan dit tweede deel in de serie Huize Fluitekruid.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

Illustraties: Esther Leeuwrik Doelgroep: Meiden vanaf 10 jaar Eerder verschenen: Hoi! Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in google) en ik ben 11 jaar. Ik ben net verhuisd naar een GROOT OUD HUIS aan de rand van een dorp. Boven de deur van ons huis staat met sierlijke letters ‘Fluitekruid’ geschreven. Mijn ouders willen dit huis helemaal gaan opknappen.

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 224 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2885 c-NUR 283-010 Verschijnt maart 2020

Maar ik houd me in deze zomervakantie bezig met andere dingen. Er zijn GEHEIMEN in en rond ons oude huis te vinden ... Een geheimzinnige HUURSTER, raadselachtige TEKENS en verborgen SCHUILPLAATSEN. Ik wil de raadsels oplossen, allemaal ...

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99 Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

9 789402 907216

Ingrid Medema en Esther Leeuwrik

9 789402 907216

9 789087 182885

45


10-12 jaar

Algemeen

Een historisch vliegtuig en smokkelvluchten ... Een nieuw avontuur in de Lifelinerserie!

Adri Burghout

Adri Burghout

Lifeliner 2 en het geheim van Busy Bee Deel 15 in de serie Lifeliner 2

tetur? Qui bla doluptatur sa nimin coressume endit eum et, sit archict otatinis et doluptatur?

Doelgroep: Jongens en meiden vanaf 10 jaar, fans van Adri Burghout

Lifeliner

en het geheim van Busy Bee Deel 15

en het geheim van Busy Bee

Rob, de broer van Timo, is piloot bij Medic01. In zijn vrije tijd Nusda doluptium faccum ea sum remporeverzorgt hij demonstratievluchten met Busy Bee, eennecabo. vliegtuig pedit odi illandu ciatur aut odionse Nam libusciet pa nam inihiliqui ut volorauit de Tweede Wereldoorlog. Dat is iets wat Timo helemaal tur, sed qui desto custi in reperit estrum sae niet van Rob had verwacht. Zeker niet nu er zorgen zijn rond omnimil iatemquis id quo volorro es et laut aut unda voluptam et ommolup Eveline, de vrouw van Rob. Maar erdolorro gebeuren nog meer tatdingen que sit esectoremqui to expla quaepel igenidie Timo niet kan verklaren. Wat is er met Rob aan de hand? hiciet volupta necti doleste mporibusant pedia nos ipsae sumquianda int am illibus. Aborepe itatus.zijn broer in de gaten te gaan houden. Dan ontTimo liciisc besluit Doluptati ut voloritat odi imi, id mi, ullabor endam, quam quatae cone siminci voluptadekt hij vervelende dingen die hem aan het hart gaan. Zal Timo tur? Qui atestius. zijn broer helpen? Ad modi offic tekunnen vendit aliatio recesti orectinulpa dolo corrum quostruntis dolo et eicia-

15

Lifeliner

en het geheim van Busy Bee

10 JAAR EN OUDER

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schreef hij drie succesvolle series: De avonturen van Tim en Tor, Lifeliner 2 en Douwe & Dario.

Nequam vit dolorrum liciam, sed mosam ellest aute nimusdae nis explautem hiliquame-

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2915 c-NUR 283-010 Verschijnt maart 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182915

46

9 789087 182915

Adri Burghout

nim lab in pro odipis a ex eatios si dolendi ciatia ne maiossecat fugia pratatur, qui corro

Promotie: • Advertenties in tijdschriften


Eerder verschenen: Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

4

traumahelikopter, de Lifeliner 2. Af en toe vliegt hij ook met de Lifeliner 3, van vliegbasis Volkel. Rob en zijn collega’s vliegen regelmatig uit om eerstehulp te verlenen bij ongelukken. Zo zijn ze aanwezig bij een ongeluk in Rijssen en Gorinchem en verlenen ze eerste-

is de mysterieuze figuur die zich ’s nachts zomaar op het terrein van de vliegbasis begeeft? En wat heeft hij voor kwaad in de zin? Lifeliner 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel is het vierde deel in de Lifelinerserie. In dit deel lees je over de avonturen van oom Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. Ze maken spannende ogenblikken mee wanneer ze te maken krijgen met een gevaarlijke eenmansactie van een geheimzinnige man.

5

jonge piloot Timo dagelijks op pad met de traumahelikopter. Vaak komen ze als geroepen om mensen in noodsituaties te redden. Spannend, maar mooi werk. Soms zijn er bijzondere gevallen. In korte tijd worden ze een paar keer opgeroepen voor een drugsslachtoffer. Verpleegster Janine vindt dat er een vreemd luchtje zit aan die ongevallen. Er klopt iets niet. ‘Da’s werk voor de politie’, zegt Timo. Maar dan wordt er aangebeld bij de Lifelinerpost. Gemaskerde mannen dringen binnen en voor hij het weet, raakt Timo betrokken bij een gevaarlijk avontuur. De Lifeliner gaat op weg naar een zwaar bewaakte gevangenis … Dit is het vijfde deel in de Lifelinerserie, waarin je leest over de avonturen van Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. In dit deel wordt de reddingshelikopter niet alleen gebruikt om slachtoffers te vervoeren, maar ook gevaarlijke drugscriminelen.

Deel 3 Lifeliner 2 en de gekaapte luchtballon

Een spannend verhaal dus, met ook de nodige humor.

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Deel 2 Lifeliner 2 krijgt hulp

Deel 5

Samen met zijn teamgenoten gaat de

Adri Burghout

Eerder verschenen: Deel 1 Lifeliner 2 vliegt te hulp

cocaïnebende

cocaïnebende Deel 4

Lifeliner

en de cocaïnebende

Op de vliegbasis in Volkel zijn ondertussen vreemde dingen aan de hand. Want wie

en het mysterie op Vliegbasis Volkel

hulp bij een vliegtuigongeluk bij Schiphol.

Lifeliner

Rob, de oom van Timo, is piloot van een

Lifeliner

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Vanaf 10 jaar

2_CS4_Lifeliner dl5 omslag def.indd 1

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

6 Sabotage in de nacht

is hij de aangewezen persoon om het

Tijdens een van zijn ritjes komt Alessandro

Tijdens een van zijn vluchten in de traumahelikopter van Lifeliner 2 komt Timo in aanraking met Alessandro. Timo kan op dat moment niet bedenken dat hij later een rol speelt bij de afrekening tussen voor Alessandro ‘bekende’ criminelen. Opnieuw veel spanning in het zevende deel van de Lifelinerserie.

het toilet gaat, hoort hij buiten een auto afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gordijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan de overzijde van de straat een auto stoppen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem op dat de twee mannen bij de automaat een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er een daverende knal. Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan …

en gevaarlijke gevolgen daarvan …

ressit, istis rese nobis nonsedi conse prest, cus doluptatet am, occupta sundam net ullut am illabo. Nemquam, corererumque peruntur, consedi volent mi, aut quo

Deel 10

molest, comnimo lestemos dolupicia quam rehentio optas maio is ati simusam doluptature est, sume reiur, tectur? Ationes molorest apideres ra con re re, sum ant quiandi nus doluptamus nus, accabor esequi nos ma non rehenis anti tet et aut lantibus vello es sitatem quassi non nimincias ditiass itatem repellaborro ipsam vid que suntem re, optus, consequam aut officipis repero il mi, si tenecte descipidesti consect atempora volluptatet ea inis cullores int erorrovit aut plaboreicium dellaudandam dolesci taspelitia dolum, nobis am, nes ipis molorunt volent que parchicia dolupta alit veritio nserrum core dolut iderferum coriam re porianienim que rae lab id magnima gnimus vel maio earum doluptaqui

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

12 Deel 11 Nathan logeert in de kerstvakantie bij zijn opa en oma. Hij mag elke dag de hond van de buren uitlaten. Tijdens die dagelijkse wandeling ziet hij op zeker moment

voor z’n ogen een ongeluk gebeuren. Welke rol speelt de geheimzinnige doos daarLifelinerpiloot Timo wordt met de traumahelikopter opgeroepen voor het ongeluk. elkaar te maken hebben. Als er meer bekend wordt over de inhoud van de doos, gaat Timo beseffen dat er iets niet in de haak is … Deel 11 in de serie ‘Lifeliner 2’ bezorgt de lezer opnieuw veel spanning en leesplezier!

is apiscias etusa vellupt atumet ditio etur, aliqui

13 Deel 12 Tijdens een inzet ziet Timo vanuit de lucht een vreemde verkleuring in een maïsveld. Daar wil hij meer van weten. Maar hoe? Nadat hij bijna een aanvaring heeft met een buizerd krijgt hij ineens een goed

Lifeliner

en de Friese eend

en de Friese eend

Er zijn echter meer merkwaardige zaken die zich in de omgeving van Timo afspelen. Wat is er met de drone van kennis Roel gebeurd? En wat zit er in de groencontainer van de achterburen? Het lijken allemaal stukjes van een grote puzzel te zijn, maar Timo weet er geen raad mee. Zal hij de politie inlichten? Timo twijfelt … Dit is deel 13 in de serie Lifeliner 2. Het verhaal zal lezers weer veel avontuur en spanning opleveren!

14 Timo viert vakantie in de bergen. Tijdens een van zijn wandeltochten krijgt hij een telefoontje: of hij maar wil invallen bij Medic01. Medic01 vliegt vanaf vliegbasis Leeuwarden met een ambulancehelikopter voor de Waddeneilanden. Timo voelt hier wel voor,

Lifeliner

Wanhoop op de Wadden

Wanhoop op de Wadden Deel 13

Deel 14

dus hij besluit op het verzoek in te gaan.

idee. In zijn vrije tijd gaat hij op onderzoek uit.

bij? Het laat Nathan niet meer los. Daar leert hij Nathan kennen. Ook hij vraagt zich af wat de doos en het ongeluk met

Lifeliner en een aanslag?

en een aanslag

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Nog voor zijn eerste dienst begint, gebeurt er iets op een van de Waddeneilanden wat grote gevolgen kan hebben voor de inwoners. Door zijn invalwerk bij Medic01 raakt Timo erbij betrokken. De inzetten vanaf de Friese vliegbasis worden heel anders dan hij had kunnen denken ... Dit is deel 14 in de serie Lifeliner 2. Het verhaal zal lezers weer veel avontuur en spanning opleveren!

en de Friese eend

que non eati conectem imaxima ximaxime labor

pit quunt enis sinveli cimagni scilicid maximil lati-

van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende

Lifeliner

santia doluptaquam volum ipsaeptaerum que

ea et alicima gnihillab imolori onsequatem rem

Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

en de Friese eend

ui dus dolor ad quati vel ist, qui omnis as mod

Lifeliner

en een aanslag

uid unt latem dolor molore pa volent, sectio-

en de Cobrahandel

lupta tiasitiossi aspiciis esed ut fugit eium, si to

een daverende knal.

Lifeliner

sae debis quam fuga. Itas et eiur, ium et

te cus alitaque ommolorporis sin repe mo te

ur sundest harume pe ipsam quia inum volorem

de overzijde van de straat een auto stopeen bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er

pre, ernament ea veriae. Sae volupitium

6-12-2012 11:21:48

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

imodit aceperum sitis ipis estorer chiciur

dijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan pen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem op dat de twee mannen bij de automaat

Natendant prestiost, ommoste tureprae-

Lifeliner

Een vreemd vliegend object

21-2-2012 10:35:46

en de Cobrahandel Lifeliner

Incias dolecea exceri verovitenda dunt volorro vitatatio te mos resti ab iscipienihil

afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gor-

10 Een vreemd vliegend object Deel 9

Adri Burghout

11

het toilet gaat, hoort hij buiten een auto

Lifeliner dl8-plofkraak met gevolgen_omslag.indd 1

Adri Burghout

en de Cobrahandel

Als Kees Wensink midden in de nacht naar

Adri Burghout

11-4-2011 12:36:51

Vanaf 10 jaar

Lifeliner dl7 Brute chantage_omslag.indd 1

10 JAAR EN OUDER

Deel 8

Lifeliner

Een bizarre crash

sum volorisqui sandignate ped e

Adri Burghout

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Als Kees Wensink midden in de nacht naar

9 Een bizarre crash

Een vreemd vliegend object

pen. Alessandro gaat in op dit verzoek, maar als hij na een tijdje wil stoppen met dit zaakje, blijkt dat minder gemakkelijk dan gedacht …

Deel 7

Lifeliner

Een plofkraak met gevolgen

Een bizarre crash

in contact met Armand en Danny. Zij vra-

nodige humor in dit zesde deel van de

Vanaf 10 jaar

haar Ferrari F 340 Spider.

Brute chantage

Een plofkraak met gevolgen

herp te staan.

Italië. Hoewel zijn moeder niet wil dat hij te veel verwend wordt, mag hij wel toeren in

Brute chantage

jgen tot het dak van het VU-ziekenhuis, om de

ndt met een bedreigende boodschap van een

vader exporteert exclusieve auto’s naar

gen hem om in auto’s die naar het buitenland gaan een pakketje drugs te verstop-

Sabotage in de nacht

s wordt een vrouw zomaar overvallen. En wie

Alessandro is een rijkeluiszoontje. Zijn

8 Een plofkraak met gevolgen

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

Omdat Timo ook ’s nachts mag vliegen,

Deel 6

Lifeliner

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

gehad. Er is dringend een vervanger nodig.

ken. van Lifeliner 1 vreemde dingen te gebeuren.

7 Brute chantage

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

1 in Amsterdam heeft een auto-ongeluk

Lifeliner

Sabotage in de nacht

Lifeliner

telefoontje. Een collega van Lifelinerstation

Lifeliner

Tijdens zijn vakantie in Zwitserland krijgt Timo, piloot op een traumahelikopter, een

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

13-4-2010 10:28:45

as et ese

Adri Burghout

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

9 789402 907247

9 789402 907247

47


4-6 jaar

Een serie waar jonge lezers veel plezier aan beleven!

Algemeen

vanaf 6 jaar

Linda Bikker

Suus en Sem gaan varen

Suu

Zullen we rommel gaan rapen?’ Suus en Sem vinden heel veel rommel.

Deel 5 in de serie Suus en Sem Er ligt ook troep in het water.

Suus en Sem gaan varen om het te pakken. Maar danzak. … heb een

‘Kijk Suus’, zegt Sem. ‘Ik Voor jou en voor mij. Zullen we en Semvinden gaan varen is een vrolijk leesboekje rommel gaan rapen?’ Suus Suus en Sem heel veel rommel. Er ligt vooren beginnende lezers. ook troep in het water. Suus Sem gaan varen om het vuil te pakken. Maar dan … ‘Suus en Sem gaan varen’ is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

s en Sem

Suus en Sem gaan varen

‘Ik heb een zak. Voor jou en voor mij.

Suus

en Sem

gaan varen

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

Doelgroep: Kinderen die net kunnen lezen, AVI-E3 CLIB-3

Vanaf 6 jaar

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

9 789087 182847

Eerder verschenen: vanaf 6 jaar

Suus is jarig.

Ze wil liever geld. Want Suus spaart munten. Met munten kun je leuke dingen kopen! En … met munten kun je andere kinderen helpen.

Suus en Sem gaan sparen is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

s en Sem

Li n d a

Linda Bikker

Wat zit er in de doos?

en Sem

Suus en Sem gaan naar de markt.

gaan sparen

De man van het brood geeft een kleurplaat. Wie wint, krijgt een prijs. Suus kleurt haar plaat heel netjes. Ze denkt dat ze wint! Of is die van Sem mooier? Maar dan pakt Ben de plaat van Suus. Suus huilt. Nu kan ze niet meer winnen! Of toch wel?

Suus en Sem sparen_omslag_def_coolvetica.indd 1

Suu

s en Sem

en Sem

Bikk

er

Suus verveelt zich.

gaan kleuren

‘Kijk’, zegt mam. ‘Hier heb ik een lap. Kun je daar iets mee?’ Suus heeft een leuk idee. Samen met Sem maakt ze een tent. Maar dan begint het te regenen. Is het nu uit met de pret? Suus en Sem maken een tent is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Suus en Sem gaan kleuren is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

9 789087 182847

6 JAAR EN OUDER

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

vanaf 6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de doos? Suus

Vanaf 6 jaar

6 JAAR EN OUDER Suu

s en Sem

Suus

Li n d a

Bikk

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Li n d a B i k ke r

er

6 JAAR EN OUDER

en Sem

Suu

maken een tent Suus en Sem spelen op het ijs. Suus kan al schaatsen. Sem wil het ook. Maar het lukt niet. Hij glijdt steeds weg. ‘Ik stop ermee’, zegt Sem boos. Is het nu uit met de pret? Nee, want opa heeft een goed idee! Suus en Sem gaan schaatsen is een vrolijk en winters leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

s en Sem

Mourik Linda Bikker Suus en Sem gaan schaatsen Geesje Vogelaar-van

Suus vraagt geen pakjes.

Suu

vanaf 6 jaar

Mourik Linda Bikker Suus en Sem maken een tent Geesje Vogelaar-van

Ze viert feest met Roos, Jop, Saar en Sem.

6 JAAR EN OUDER

vanaf 6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de doos? Suus

Suus Wat en zit Sem er ingaan de kleuren doos

Wat zit er in de doos?

Suus Wat en zit Sem er ingaan de sparen doos

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

48

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend, met name voor jonge kinderen. Ook tekent ze in opdracht voor diverse christelijke tijdschriften.

Li n d a B i k ke r 6 JAAR EN OUDER

‘Kijk Suus’, zegt Sem.

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21 cm Omvang ca. 32 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2847 c-NUR 281-010 Verschijnt april 2020

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Suus

en Sem

gaan schaatsen

2-6-2014 11:41:08

9 789087 181871


l-

lien iloft een ng.

de ken oft.

Janny den Besten

Janny den Besten

Bruiloft in het kasteel

Bruiloft in het kasteel Deel 7 in de serie Jens en Jolien

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Ze werkt in het basisonderwijs. Eerder verschenen van haar hand verschillende titels voor volwassenen.

Het is de trouwdag van de meester en tante Sandra. Jens en Jolien zijn bruidsjonker en bruidsmeisje. In het kasteel, waar de bruiloft wordt gehouden, hoort Jolien het personeel vertellen over een schat. Voor de vinder van de schat is er een heel leuke beloning. Die prijs moet de tweeling zien te winnen! Jens en Jolien struinen het hele kasteel door, maar vinden niets. Totdat ze iets glinsterends te pakken krijgen ... En wat zit er in de tuin onder de grond verstopt? Maar dat kan de schat niet zijn ...

Janny den Besten

ets. n de …

Humoristisch én leerzaam verhaal voor kinderen in de middenbouw!

Algemeen

8 JAAR EN OUDER

Bruiloft in het kasteel

wee

6-8 jaar

Illustraties: Marijke Duffhauss Doelgroep: Kinderen vanaf 7 jaar, AVI E5, CLIB 5

71

Met illustraties van Marijke Duffhauss

8 JAAR EN OUDER

Jens wijst naar het soldatenpak in de etalage van de speel-

In de klas van Jens en Jolien gaat een Oranjeproject van start. Het project wordt afgesloten met een optocht op Koningsdag. Wie zijn fiets of skelter het mooist versiert, wint een prijs! Jens ziet het al helemaal voor zich: hij gaat een Canadese legerjeep maken, en zelf wil hij zich verkleden als soldaat. Maar dat is niet zo simpel als gedacht. Het pak is veel te duur en mama is helaas niet van plan om het zomaar te kopen. Jens moet dus zelf iets verzinnen om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig krijgt hij hulp van Jolien. De tweeling begint een vlag-uithangservice, ze organiseren een mud race en nog veel meer. Zou het genoeg geld opleveren om het pak te kunnen kopen? En … zou het Jens lukken om de prijs te winnen?

Meteen staat Jolien stil. O nee, daar is dat geluid weer. Jens kijkt achterom. ‘Wat is er?’

Met een wit gezicht wijst Jolien naar de schuur. ‘Spriet? Zit je daar nog steeds mee?’ Jolien knikt. ‘Ja, ik weet niet.’ ‘Nou, kom op! Dan moet je gewoon gaan kijken!’

Jolien buigt zich voorover.

‘Kom dan!’ roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. ‘Dit is Wollie. Mooi, hè?’ Trots laat hij de hamster aan Jolien zien. ‘Ah!’ Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar wang tegen zijn vacht. ‘Wat is-ie zacht! Net een bolletje wol!’

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Doei dierendag!

de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de meester ligt. Er zit scheerschuim in, maar dat weet de meester natuurlijk niet … Zijn grote hand gaat naar de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan glimlacht hij en pakt de achterste. ‘Hartelijk bedankt hoor!’ Nu moeten Jens en Jolien er zelf ook één ne-

Met illustraties van Marijke Duffhauss

8 JAAR EN OUDER

tekst: Janny den Besten illustraties: Marijke Duffhauss Bukken!' fluistert Jens. Samen sluipen naar het raam.

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait

Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit, behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt. Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen. Zou dierendag nu toch een feestje worden? Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in de serie ‘Jens en Jolien’. Door het opstel van Jolien kom je ook allerlei dingen over dierendag te weten.

8 JAAR EN OUDER

Janny den Besten

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

1 april!

Ineens horen ze stemmen. Vlug duiken ze naar beneden. 'Laten we Jens en Jolien nemen.' Dat is de meester. Jens en Jolien kijken elkaar aan. Wat?! Ze hebben het over hen!

'Ik weet het nog niet, hoor.' Dat is tante Sandra. Ze giechelt een beetje. 'De tweeling is altijd zo slordig … Stel je voor dat Jens op mijn sleep gaat staan.'

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht. ‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger opstaan!’ Jens en Jolien zijn een vrolijk stel. Ze halen niet alleen graag een grap uit, maar gaan ook op zoek naar een man voor hun tante Sandra. Dat ‘PlanManSan’ loopt iets anders dan ze zelf gedacht hadden. Intussen is Jolien druk bezig met het voorbereiden van haar spreekbeurt. Die gaat over … 1 april! Een vlot geschreven, humoristisch verhaal waarin je ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april vandaan komt.

Vanaf 8 jaar

Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien willen op deze dag graag bruidsmeisje en bruidsjonker zijn. Jens ziet zichzelf al zitten in een stoere auto en Jolien heeft er zo'n zin in om een mooie jurk te dragen ... Maar dan horen ze dat dit feest waarschijnlijk niet doorgaat, want het aanstaande bruidspaar vindt Jens en Jolien niet netjes genoeg. Dat laat de tweeling niet zomaar gebeuren. Jens en Jolien bedenken een plan om te bewijzen dat ze wél geschikt zijn om bruidsjonker en bruidsmeisje te worden. Maar of dat lukt …?! Dit humoristische verhaal speelt zich af in de lente. Door de quiz die Jens en Jolien in hun klas maken kom je ook allerlei interessante dingen te weten over Pasen en over de lente.

Vanaf 8 jaar

9 789402 907339

Janny den Besten

Lente in Lekdorp

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

En het ruikt een beetje vreemd.

Janny den Besten

Een vlot en humoristisch geschreven verhaal, waarin je ook dingen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog niet wist!

zichtig trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin.

Janny den Besten

Het is kerstvakantie. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor Kerst, maar Jens en Jolien vervelen zich. Mama zegt: ‘Ga iets nuttigs doen.’ De tweeling helpt daarom de bewoners van de Tjalkstraat: buurvrouw Jonker, meneer De Groot, buurman Landgraaf, mevrouw Rodenburg, meneer Broekhuizen … maar die rare buurvrouw Prietkamp slaan ze liever over. Dan hoort Jolien een vreemd geluid in de schuur van ‘Spriet’. Zal ze vlug voorbijlopen, of …?

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Janny den Besten

Opnieuw een heerlijk, vlot geschreven en humoristisch boek in de serie ‘Jens en Jolien’. Janny den Besten won de Eigenwijsprijs met 1 april, het eerste deel in deze serie.

trapt Jolien tegen een steentje in de brandgang. Het ketst tegen de schuur van buurvrouw Prietkamp.

8 JAAR EN OUDER

Kerst in de Tjalkstraat

Lente in Lekdorp

Zeker weten!’

‘En ik verscheur dat papier met al die nut-ti-ge dingen.’Boos

Janny den Besten Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voor-

‘Ik ga nooit meer mensen helpen’, zegt Jens als ze naar huis lopen.

1 april!

dat jasje, dan …’

Hij geeft Jolien een pets op haar schouder. ‘Dan win ik.

8 JAAR EN OUDER

Janny den Besten

Hiep hoi, Koningsdag!

Doei dierendag!

‘Dit is een echt legerpak, Jolien. Als ik deze broek draag en

Hiep hoi, Koningsdag!

goedwinkel.

Kerst in de Tjalkstraat

Eerder verschenen:

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2571 c-NUR 282-010 Verschijnt maart 2020 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

9 789087 182571

Met illustraties van Marijke Duffhauss

49 9 789402 907339


Diverse kinderboeken

Algemeen

Rachel Eisen-Goudkuil en Leonie Verbrugge Hoi! In ben Sophie. Ik ben net verhuisd en ik mis mijn vriendinnen uit de stad nu al vreselijk. Wel heb ik een superleuke nieuwe kamer. Die hebben we geel geverfd. Naast ons woont buurvrouw Lily. Zij is echt superaardig. Buurvrouw Lily is dol op alles wat groeit en bloeit. Ze heeft een gezellig schuurtje in haar tuin en weet heel veel over plantjes en zo. Door haar heb ik ontdekt dat plantjes stekken heel leuk is! En ze heeft me nog veel meer verteld over wat je allemaal met groen kunt doen. Ben je nieuwsgierig? Lees dan gauw dit boek.

Een beetje groen Hoi! Ik ben Sophie. Ik ben net verhuisd en ik mis mijn vriendinnen Een beetje groen is een superleuk boek voor uit de stadtussen nu9 enal12vreselijk. Wel heb ik een superleuke nieuwe kamer. kinderen jaar die van plantjes en zo houden. Je leest de belevenissen Die hebben we geel geverfd. Naast ons woont buurvrouw Lily. Zij is van Sophie én heel veel leuke ideetjes om lekker zelf aan de slag te gaan! echt superaardig. Buurvrouw Lily is dol op alles wat groeit en bloeit. Ze heeft een gezellig schuurtje in haar tuin en weet heel veel over plantjes en zo. Door haar heb ik ontdekt dat plantjes stekken heel leuk is! En ze heeft me nog veel meer verteld over wat je allemaal met groen kunt doen. Ben je nieuwsgierig? Lees dan gauw dit boek.

Een origineel en aansprekend boek voor jonge meiden. Voor je het weet hebben ze groene vingers! Rachel houdt van planten en heeft een eigen moestuin waarin ze probeert van alles tot bloei te laten komen. Door dit boekje wil ze (ook haar eigen) kinderen enthousiast maken voor alles wat groeit en bloeit. Leonie: ‘Ik wil verder kijken dan wat de wereld om mij heen in de eerste blik laat zien, ik probeer er als het ware achter te kijken en net nog dat ene detail, die glinstering te vangen. Als me dat lukt, dan is mijn werk geslaagd.’

Doelgroep: Kinderen tussen 9 en 12 jaar die van plantjes en zo 9 789087 182564 houden. Je leest de belevenissen van Sophie én heel veel leuke ideetjes om lekker zelf aan de slag te gaan!

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 32 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2564 c-NUR 253 Verschijnt maart 2020

9 789087 182564

50

Promotie: • Advertenties in tijdschriften


ig en udige een

lliger uizen een ikkeok en oede og wil ngrijk at er

schat

Koken

voor groepen en (grote) gezinnen

Ben Zijl

Koken voor groepen en (grote) gezinnen Vakantiekampen, kleinschalig wonen of een familiebijeenkomst. Er kunnen momenten zijn dat je voor een groep moet koken. En dat vraagt om speciale vaardigheden. Hoe krijgt u voor een groep van vijftien of twintig mensen een drie- of viergangen menu tijdig en op de juiste temperatuur op tafel? En dat dan zonder stress! Dit boek leert u om met eenvoudige receptuur een compleet diner op tafel te zetten dat kan wedijveren met de menukaart van een goed restaurant.

Ben Zijl (1948) kookt inmiddels meer dan dertig jaar als vrijwilliger regelmatig voor groepen; vakantiekampen, inloophuizen en wekelijks op een afdeling Kleinschalig Wonen in een verzorgingshuis. Om zich op dit terrein meer te ontwikkelen, volgde hij een beroepsopleiding als restaurant kok en een opleiding patisserie.

Doelgroep: Iedereen die van koken houdt

Ben Zijl

14

Koken voor groepen en (grote) gezinnen

dat je

Een boek vol oogstrelende verrassingen, en met een schat aan tips en trucs!

Reeds verschenen

Ben Zijl

Promotie • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

06-09-19 11:28

Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 168 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 8114 c-NUR 441

9 789402 908114

51


Een toegankelijke vertaling van twee belangrijke reformatorische belijdenisgeschriften

Eerder aangeboden

Troost en verbond bevat een nieuwe, toegankelijke vertaling van twee vroege geschriften van Zacharias Ursinus (1534-

Troost en verbond

1583), voorzien van een historische inleiding.

De Kleine Catechismus (1561/1562) is een leerboekje voor De Kleine en Grote Catechismus van Zacharias Ursinus kinderen. Het gaat uit van de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid, die in de Heidelbergse Catechismus (1563) is overgenomen. De Grote Catechismus (1562) is een omvangrijker leerboek-

Doelgroep: Theologen, predikanten en geïnteresseerde gemeente9 789402 904819 leden

TROOST EN VERBOND DE KLEINE EN GROTE CATECHISMUS VAN ZACHARIAS URSINUS

VERTAALD EN INGELEID KEES DE WILDT

DOOR DRS.

Eerder verschenen: In de zestiende en zeventiende eeuw verschenen vele tientallen reformatorische belijdenisgeschriften. Veel van deze geschriften hebben tot

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

op de dag van vandaag een gezaghebbende status. In dit boek staan zeven invloedrijke belijdenisgeschriften centraal: de Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Westminster Confessie, de Korte Westminster Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De genoemde belijdenisgeschriften zijn, geselecteerd op onderwerp, in kolommen naast elkaar afgedrukt. Deze harmonische weergave maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier de inhoud van de confessies te vergelijken. De Westminster Confessie en de Korte Westminster Catechismus zijn speciaal voor deze uitgave opnieuw uit het Engels

HARMONIE VAN ZEVEN PROTESTANTSE BELIJDENISGESCHRIFTEN

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

Gewogen woorden bevat een nieuwe Nederlandse vertaling van de Belijdenis, de Grote en de Kleine Catechismus van Westminster met een uitvoerige inleiding. De vertaling biedt een goed leesbare Nederlandse tekst die recht doet aan het puriteinse taaleigen. De openingsvraag van de Kleine Catechismus zet de geestelijke toon: ‘Wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord:

Het hoogste doel vanVAN de mens is ZEVEN om God te verheerlijken en HARMONIE

vertaald. Ieder belijdenisgeschrift is verder voorzien van een uitvoerige inleiding. Belijden in zevenvoud is geschreven voor een breed publiek. Het is niet

zich eeuwig in Hem te verheugen.’

PROTESTANTSE

alleen een leerzaam studieboek voor de theologiestudent of geïnteresseerde leek, maar zal ook voor predikanten en catecheten een handig hulpmiddel zijn bij bijvoorbeeld de voorbereiding van de (catechismus) prediking of catechese.

Ik geloof Mus eumqui alit aut debit elit ut laci dipitat ureperionet, nonse di quo vit invende bissum solor suntiae simi, occum laboraectota nuscilia ea ni aut optatur? Caesserum ditam accullabo. Ficilic imilla explab im autatur? Apeditati beatia si conseque id quas rera voloresequi nullupi ssequam, que eatur, sedi untium nonsequas etus de ra dolorectias es et est, ut as volupta tatquas picimagnam quaspit eos sit anderum facienda sinvelesti quam, nonse excerio. Ut et liquid quibus et licipsumquo vellorum nonseque maio et DE ium BELIJDENIS, DE GROTE EN exeri nest aut re vid moluptat molorro con ne nihitem doloriassini volorerum qui andae ommodisim inciissum fuDE KLEINE CATECHISMUS gia volorum nus id et, ene natem qui quuntore, tem quis vit VAN WESTMINSTER ario bea sin num autem quis velitio. Nemperio magnimus, sitisqu iderum repe voluptatur seditatur, voluptatio ipsant eture nos volum eum quiam, sus

DOGMAGESCHIEDENIS AAN DE

PROF. DR. A. BAARS DRS. A. GROOTHEDDE

9 789402 904819

PROF.

2-Synopsis_omslag-rug anders.indd 1

52

DR.

A. BAARS

EN DRS.

A. GROOTHEDDE

VERTAALD DOOR THERA TANIS-BAARS I NGELEID DOOR PROF. DR. A. BAARS

9-10-2013 13:11:10

PETRUS MARTYR VERMIGLI

BELIJDENISGESCHRIFTEN

PROF. DR. A. BAARS IS HOOGLERAAR AMBTELIJKE VAKKEN EN THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT TE APELDOORN. DRS. A. GROOTHEDDE IS KERK- EN OPINIEREDACTEUR BIJ HET REFORMATORISCH DAGBLAD.

GEWOGEN WOORDEN

IK GELOOF

Promotie • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Presentatiebijeenkomst

GEWOGEN WOORDEN

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 112 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4819 c-NUR 700-007 Verschijnt juni 2020

Zacharias Ursinus (1534-1583) was leerling van Melanchton, Bullinger, Vermigli, Calvijn en Beza. Hij leidde de reformatie van keurvorst Frederik III in de Palts in gereformeerde richting. Hij is vooral bekend als auteur, verdediger en uitlegger van de Heidelbergse Catechismus.

ZACHARIAS URSINUS

‘Troost en verbond’ bevat een nieuwe, toegankelijke vertaling door drs. je voor studenten waarin het verbond centraal staat. Aan de vroege hand vangeschriften de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien GeKees de Wildt van twee van Zacharias Ursinus (1534boden, het Onze Vader en de sacramenten slaagt Ursinus 1583), voorzien van een historische inleiding. De Kleine Catechismus erin de begrippen van het christelijk geloof glashelder te (1561/1562) is een leerboekje omschrijven. voor kinderen, dat uitgaat van de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid. De Grote Catechismus (1562) De twee geschriften geven een verrassende toelichting op is een omvangrijker leerboekje voor studenten. Aan de hand van de de Heidelberger en laten zien dat in Ursinus de theologische stromen van Wittenberg, Genève en Zürich op harmonische Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden, het Onze Vader en de wijze samengaan. sacramenten slaagt Ursinus erin de begrippen van het christelijk geloof glashelder te omschrijven. Deze geschriften geven een verrassende toelichting op de Heidelbergse Catechismus en laten zien dat in Ursinus de theologische stromen van Wittenberg, Genève en Zürich op harmonische wijze samengaan. Dit boek is voorzien van een woord van aanbeveling door prof. dr. A. Baars.

TROOST EN VERBOND

Zacharias Ursinus

IK GELOOF EEN EENVOUDIGE VERKLARING VAN DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS DOOR

PETRUS MARTYR VERMIGLI

VERTAALD

DOOR

C.L. FREEKE


Eerder Herdrukken aangeboden

Reeds verschenen Koos-jan de Jager (red.)

Theocratie en populisme Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

W Woord & Weenschap

Itaest quis sim exeribus et perchil luptatqui re non rendaectem facea cullent emolorio con eostissit ligendiam facid minihil landitatur, corum con paruptibus veliquiatur? Xereper spelend untibus dolupta tquate nempeli beritatus accuptur, tecearum la dunt qui blaut audam facerem nos natat apitam re estiore volendam quatio temporum dolum, exeria vit molupta con pro venimincid et aut faciet que pella volupic iamusam utatqui temperum vidigent eatium fugit lia qui nihilignihit quod maxima dolent. Vernat venderu mquatet et, as imo exerios in peliqui ut fugit omniantur ressit voluptaqui comnimi ncienihilit derrovid mi, cum vel in reicidunt destrum que re es quo consed evenient del moditae. Nobis quo eaquiae venihic torum, venimped est offictet offictur ario quidest laccus, sin netus. Tam ad everoru metur? Turempore vernam et rest, quoditi inverae de seque voluptu restem esero volorunt quistia volut voluptures id quati id ma sit evero dolumque sitate volectem re omnis ent, nobis pro conseque pore venihilita ditia dolupis nimpe rem eos evendebit lande netur? Qui tet qui offic te moluptatius accab ipis nat omnistori restotaque

p . de vries e . a .

Koos-jan de Jager (red.)

C.P. de Boer

C.P. de Boer

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Psalm 110

Theocratie en populisme

CHRISTOS Sunthronos

CHRISTOS Sunthronos

Cusciis es dit rem samenda dolupti oreceatem et quis imus volupie ndendandunt apellitam re dusam, si utem doluptature por ad essit excererum ducia pligenecus magnis id utemporum exerspit, que lam eatur? Ihil inversperum sa inveresequi id ullor aut lit veliquiatia debitias id quisqui sit endus seri to doluptat ma iuritae peliquiae nobis et eos et essinih ilitiatem. Lenda nimaior aliquuntio. Ullum quaero quissus, occae. Otaectas inctorio vel ium, to blautae quiaes est, saecepudi volorro dolendi sciumquod quodias denduciae sim veribus as ut rerior rentus quo dolor sitis expel ium et, consed et est, cone prae rem laceatis verum et at esequia sitatem exerae evel ius aliciet et estrum quam, et atet essum eium ipsantur reictem hicita etumquam et quosand ereium volupicae nobit, velent que eum qui destiun tibusanimin porestisto conseque volo voloribus autati velendes eaquatem veliquamus duntem doluptatium into exceaque quiam aciantotae cullore mperfer sperferibus adicae voluptatis quiatiae volendi genturi tatemodi blab illabor sitiasitat qui di cone di aut ut enditii stenis si quiae cus animpore labo. Nem volut laut lacestiur aut lametus peritib eatatquia dolupictia in rempero moluptatqui occus magnat eic temodis earchit atemporerum quam ne sumquo eum ipsae secaes a di sum isqui di utet volupti buscipit et ommo et alitibusam, tem fugitius iuriati orest, omnim quae. Neque nonsequam volendi sequiant ipsunt incit quae net as eatur solorestin parum imilias perorem quatquam quam, quatibe ratene viderum int.

Opnieuw verkrijgbaar

W

Woord &

Wetenschap Goddelijke openbaring versus menselijk inzicht

p. de vries m.j. de vries w. de vries

Biblebelt Studies

9 789087 180928

9 789087 181284

C.P. de Boer

Theocratie en populisme_omslag.indd 1

Christos Sunthronos

04-05-18 09:09

Koos-Jan de Jager (red.)

P. de Vries, M.J. de Vries, W. de Vries

Theocratie en populisme

Woord en wetenschap

Eerst onderzoekt de auteur de plaats van Psalm 110 binnen de Psalmen en de overzetting ervan in de Septuaginta (= LXXPs 109). Vervolgens inventariseert en analyseert hij alle nieuwtestamentische verwijzingen naar deze psalm en onderzoekt welke rol deze in de vorming van de nieuwtestamentische christologie hebben gespeeld.

De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste jaren zichtbaar veranderd. Ze is herkenbaar in de media en zoekt invloed op het regeringsbeleid. Tegelijkertijd komt de SGP over als een rechtse, conservatieve en nationalistische partij. In deze bundel gaan diverse wetenschappers in op de verhouding tussen de theocratische traditie en de stem van het volk.

Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat over belangrijke vragen rond het gezag van de Bijbel en over de relatie tussen geloof en wetenschap. Die verhouding raakt overigens niet alleen de vragen rond de eerste Bijbelhoofdstukken maar ook de vraag hoe je in allerlei wetenschappelijke discussies het gezag van de Bijbel laat prevaleren. Dit boek wil daarbij helpen.

Uitvoering paperback Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 500 pagina’s Verkoopprijs ca. € 29,95 ISBN 978 90 8718 1413 c-NUR 700 Verschijnt januari 2020

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 256 pagina’s Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 90 8718 0928 c-NUR 740-020 Verschijnt februari 2020

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 200 pagina’s Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 90 8718 1284 c-NUR 740-085 Verschijnt februari 2020

25-02-19 11:30

9 789087 181413

9 789087 180928

9 789087 181284

53


Herdrukken w

druk T W

DVD luisterboek.indd 1

Bijbels dagboek

Nu Summer geen dikke buik meer heeft, kan Lisa ook weer op haar rijden. Maar wie is die vreemde man, die vanuit de bosjes naar haar zit te gluren? Als Lisa langs de deur gaat om flessen te verzamelen voor een school in Uganda, komt ze hem weer tegen … Op een dag is Kito plotseling verdwenen. Gestolen! denken

Bijbels dagboek

-4

& Su mm

ze meteen. Voor Lisa en haar vrienden is het niet moeilijk om te bedenken wie dat gedaan heeft … of toch wel? Dit is het vierde deel in de ponyserie Lisa en Summer. Lisa

e

druk

a

er

-4

veulentje ziet, weet ze het zeker: dit is de mooiste pony van de hele wereld! En ik noem hem Kito.

15ek

beleeft spannende avonturen als haar veulen gestolen wordt.

Bijbels dagboek

dru

4e

druk

Vanaf 8 jaar

J.C. Ryle

Leer mij Uw weg

Blijft in Mij

Gouden momenten

Elke dag een belofte

Het verdwenen veulen

Thomas Watson, 384 pagina’s, € 19,95

ds. F. Bakker, 384 pagina’s, € 19,95

J.C. Ryle, 384 pagina’s, € 19,95

C.H. Spurgeon, 384 pagina’s, € 19,95

Suzanne Knegt, 128 pagina’s, € 9,95

Het verdwenen veulen-omslag.indd 1

12-4-2011 10:01:38

JOHN BUNYAN G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Lab int deriscius dellenihil molorro rporepedit elestius ad magni omnitas et derio ommossitas cuptur adi berrum nonsecu lparum et dolest autet et reptatem dolorem qui reperumet quam dolorum re, omnissimo que voluptatibus quas sinctotatur, od molorumet ut quis doluptaspe evenimp eruptas milit, solupis et, untio optate volore, accaecte plitius alitatem volupidio dessimo luptae et unt. El is autem dendam exerchilis repratur ma seri optaqua sperfere velicatus idit hil incit de dit am, aut amet venima vent odipsam que con nobit, simus rehentia nonetur enihicae elias ad quassit atiorum restinu lparum il iur magnatur? Lupta aut ea voluptas alibus qui con nis voles vendebis abore nonsed es comnis nulles delentiur re peribusam de nihilla ccaborp oreiciet quasperati corepe possunt quis dent que incipsam, sit omnimus, volorepelent dolupta temporibus reni optas aut dolum unto eatatureperi quid

Reisgids voor pelgrims

Reisgids

Bijbels dagboek

9 789087 180799

Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mens afzonderlijk geschapen door God? De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over schepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het nadenken over deze vraag. De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraag beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.

Vertaling: volgt John Bunyan volgt

Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequenties met zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onze visie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaad en het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprong bepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.

Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Op leven en dood

Puriteinse klassieken

2

De Christenreis

Op leven en dood Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde

De Christenreis

2e

Met kanttekeningen

druk

Peter Boer

De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp, getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waar komen wij vandaan? vat hij de kern hiervan op een toegankelijke manier samen. Dit boek is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

3e

druk

Puriteinse klassieken

3

9 789087 181208

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat

In deze dichtbundel vertolkt mevrouw M.A. Groeneweg-de Reuver gevoelens rond de thema’s ziekte, eenzaamheid, moeite en verdriet.

‘k Wil U volgen, o mijn God, Maak mij stil en houd mij klein. Krom wordt recht, o zalig lot, Als ik straks bij U mag zijn! De gedichten zijn bijzonder geschikt voor zieken, rouwdragenden en eenzamen.

2e

druk

12,5x20-pb_gedichtbundel02eee.indd 1

Reisgids voor pelgrims

Op leven en dood_omslag.indd 1

John Bunyan, 384 pagina’s, € 19,95

9 789087 180799

54

Op leven en dood

De Christenreis

John Owen, 526 pagina’s, € 29,95

John Bunyan, 384 pagina’s, € 26,95

De Christenreis_omslag.indd 1

16-06-17 10:41

09-05-18 14:39

9 789087 181208

Geef ons kracht

8e

druk

M.A. Groeneweg-de Reuver

Dr. M.J. Paul

Peter Boer

Gedichten

Zij laat in haar gedichten uitkomen dat niets bij geval gebeurt, maar dat alles ons toekomt van Gods Vaderlijke hand.

M.A. Groeneweg-de Reuver

3e

druk

Bijbels dagboek

John Bunyan

Flaptekst volgt

Quam, samus et, ium rehent, autem eum commolu ptaqui quodis atusae pre porpor simaximinis eliquia parchil ipsam sandandae. Itatur sum nonem fugia corepellende voloria sit lignimpelit expersp elenimodit rem et prem aut

pelgrims

John Bunyan

Dr. M.J. Paul

voor

Geef ons kracht

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Owen

Waar komen wij vandaan?

John Owen

Geef ons kracht

JOHN BUNYAN

Eindelijk is het zover: Summer krijgt een veulen. Als Lisa het

4

4-7-2013 11:09:39

16-7-2010 14:01:23

tiam quam iundam harum iunt es si quas nonsequia aut et alicipicae omni en imodit apere nihita quae nus etur um aut experferoris solor mincilic tor alibus, comnis debis restrum volorro modi to imaximu sandis aut es assunt di utet pores mi, adia essinis eum ium ro ma corernatur raectotaquam quae imi, ut quae solore doluptae. Et litia mo loruptae volesci musdande perias perio. Adicati sinctas que nam, to min adis ex eatqui as mollabor sitestr umlorest fuga. Nequibus dolut diat hicia equas et re invellicil erernat. heniatquis doluptaturi volorro culpa cte as se doluptatur as dolescit, odis quis et intor ad quos ea volorio et laacculla consequ iscides vende rempel ue nusanis abo. Nam, quam exerspiet turepe erit ut acerfer untiani scilibea um fugit id ut hillicieni alibus venihil orro tesciae pro ea doloreiur?

Barcode

Lu i st e r b o ek

 

Bijbels dagboek

‘Kito is weg!’ roepen Lisa, Sofie en Max tegelijk.

Suzanne Knegt

druk

3

ziet ze het. ‘Kito’, fluistert ze. Een rilling kruipt over haar rug.

Het verdwenen veulen Lis

4

G

ouden momenten

is raar?’ vraagt Lisa ongerust. Ze loopt naar haar pony toe. Dan

Bijbels dagboek

Het verdwenen veulen

8

e

Dit is een nieuwe uitgave van het veel gelezen dagboek Het chequeboek van de bank des geloofs. Elke dag een belofte richt zich in de eerste plaats op jongeren. De tekst werd daarom opnieuw vertaald en aangepast aan hedendaags taalgebruik.

C.H. Spurgeon

Bijbels dagboek

e

8 JAAR EN OUDER

& Su mm

‘Hé … wat raar’, zegt Max, die bij de box van Summer staat. ‘Wat

Elke belofte van God, schrijft Charles H. Spurgeon, is een cheque. Het is niet de bedoeling dat je die leest, bewondert en dan vergeet. Je moet ermee naar de bank om je handtekening onder de cheque te zetten en het geld in ontvangst te nemen. In dit dagboek schrijft Spurgeon elke dag over één Bijbelse belofte. Je mag er dagelijks mee naar God gaan, in een vast vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Suzanne Knegt

a

Elke dag een belofte

In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

Elke dag een belofte Lis

Blijft in Mij

in Gouden momenten die zijn samengesteld aan de hand van de vele werken van Ryle. De nagelaten geschriften vormen een goudmijn vol wijze woorden. De boodschap is nog steeds uiterst actueel! Ryle roept op tot bezinning en zelfonderzoek. Maar wijst ook heen naar de hemelse Medicijnmeester. Zo kunnen de momenten van stil zijn met de Schrift aan de hand van dit dagboek Gouden momenten worden!

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht.

J.C. Ryle

Gouden momenten

er

De bekende Engelse John Charles Ryle (18161900) had de gave om zijn boodschap in korte bewoordingen weer te geven en snel tot de

van de zaak te komen. Ds. F. Bakkerkern Dat blijkt ook duidelijk uit de dagboekstukjes

Bijbels dagboek

Thomas Watson

bh exerit ullummo luptatem iliquat aesenibh ea aut ulputat. Ut lut lortis doe riusto odo ea feu feugait, sum veros cons nim in hent velit iuscillam nos alis velismo dionsequat, ver aut praesequi sisi.

Leer mij Uw weg

acil ulla core molessi. Ut vel il dolorting ex et wisit nulputat quis et adiametue te mod tat. mconsed dunt incipsu scilis aut auguero tion henim velit wis ex er sum nit dot vendre dolessim vel dolore mincil dot wismod tie magnim venim iriusci pio lestie eu feum am, velis adignibh eum t eugue feuguer il il ulluptat

Waar komen wij vandaan? M.J. Paul, 184 pagina’s, € 13,95

18-1-2011 11:01:16

Geef ons kracht M.A. Groeneweg-de Reuver, 56 pagina’s, € 5,95


Herdrukken

Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn owel individueel als in groepsverband te gebruiken.

H2qoifnwao fwao fwf wof w; fwo;af wo;j f;wjo fo;wj fo;w fo;w f;ow fowj fjw fjaw fw f;j awf;ow fow foaw fo;w foaw f;ow fow fo;w fofoaw foaw foaw fow fowa fo;w fow; fow; fwo fow fwo fwof wof w fwao

Rosa krijgt een bijzondere uitnodiging voor de TEA PARTY van mevrouw Appletree. Extra leuk is dat Rosa’s beste vriendin Maartje ook mee mag. Het feest wordt gehouden op een vervallen landgoed in Frankrijk.

Bijbelstudies voor vrouwen Deel 1

fow fo;wa fow foawf woa fwof oawf woa fwof wo;a fow;a fo;w fo;wa fo;w f

Eenmaal op het landgoed worden de gasten aan het werk gezet om er een supergezellige party van te maken. Maar er zijn ook allerlei raadsels die Rosa samen met Maartje probeert op te lossen. Waarom is Harmen op het feest? En wat doet zijn vader met dat vreemde meetapparaat?

Serie Vrouw Vandaag

Weten wat de Heere in Zijn Woord zegt, is niet genoeg. Geoepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om ge-hooramen. Dan is het nodig dat Gods Geest een onwillig hart vernieuwt, zodat vrouwen door genade leren de Heere dagelijks e volgen.

Snel trek ik de knalroze envelop uit de brievenbus. Ik zie een kriebelig scheef handschrift en een rijtje buitenlandse postzegels. Zie je wel. Het is echt een bijzondere brief. Een brief uit het buitenland. Misschien van tante Janet, of van Helen?

3

e

5ek

Rosa’s teaparty is het derde deel van een supergezellige meidenserie voor meisjes van 9 jaar en ouder.

druk

dru

2e

2e

druk

Vanaf 9 jaar

n Gisette van Dale

Het feest van

Gisette van Dalen

Dit zijn belangrijke vragen in een tijd waarin veel vrouwen druk ijn en puzzelen met de prioriteiten van hun leven. Gods Woord s het Kompas voor de tijdsbesteding van elke dag. Het is dan ook de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op Gods ‘taakomschrijing’ voor het leven van vrouwen.

Dagelijks volgen

1

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

W

at zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het lledaagse leven van vrouwen?

vanaf 7 jaar

woifjwfwiofnwifo;winf;oiw fwoi fw fuiow fow fow f;ou fuw fu fuw fu fw fuw fuaw fuw fuiwa fuw fuaw fuaw f;wu f;uw f;auw f;uaw f;awu f;aw f;uaw f;uaw fau f;oaw f

Het feest van groep 5

Bijbelstudies voor vrouwen – Deel 1

Dagelijks volgen 1

Dagelijks volgen

druk

4e

druk

7 jaar en ouder

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree Rosa-holiday-omslag compl.indd 1

ders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse

daarom nodig.

Ingrid Medema, 160 pagina’s, € 10,95

Ingrid Medema, 160 pagina’s, € 10,95

Ingrid Medema, 184 pagina’s, € 10,95

Opvoedingsreis Bijbelse opvoeding in de praktijk

Met behulp van Opvoedingsreis denken ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daar naar toe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig

Tentem voluptate es aut aut lab ipsus mincte magnatent, quatqui offic te audant ommos et et adit esedi quas rempore laborenis aut voluptustist harum eic tem con et eum fuga. Nequis dolo quis as num aut qui ilique lant quam sint dion nonsequ undanimil iducili quatatem sed quibus eos et estotas represc ipicien ihictur sit ut volorat emporate eumquam et, ommodip itatem et videmquos quos aut prestia et lacepti dolorep ellabo. Sam nis doluptam, sequi doluptis sequat

is. Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als opvoedingskring in de kerkelijke gemeente gebruikt worden.

boek is ontstaan.

eis_omslag.indd 4

3

e

druk

J e bent mijn moeder2 niet ⁄

Anja Bout-Monteau

gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit

e

Prikkels is het eerste deel van de meidenserie ‘Summer Girls’.

druk

Jenthe

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Maur

Isabe

Liv

a

l

Anja Bout-Monteau

Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) was een kleurrijke persoonlijkheid, die soms ook heel zwart-wit kon zijn. Hij was een geestelijke leider met visie en tegelijk een ootmoedige dienaar van Christus.

man Een

heidi de vries-flier

Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingskringen in de

Prikkels

2e

druk

Als een onvermoeibare strijder voor de oude, beproefde waarheid was hij zijn leven lang toegewijd aan het Koninkrijk van God. De predikant was de stuwende kracht achter het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Verder is hij bekend geworden als medeoprichter van de SGP en zijn werk namens die partij in de Tweede Kamer.

een man Steef Post

Het feest van groep 5, Gisette van Dalen, 96 pagina’s, € 8,95

Bart Bolier

Zeventig jaar na zijn overlijden is het, ook voor jongeren, nog steeds de moeite waard om kennis te nemen van zijn persoon, leven en werk. Bart Bolier (1982) is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. Hij is getrouwd en vader van vier kinderen. Eerder schreef hij Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek.

Bart Bolier

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs.

Frans en Andrea van Hartingsveldt

ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een

De tweeling Veerle en Renske geeft zich op voor een zomerkamp in Luxemburg. Veerle ziet het helemaal zitten en hoopt vooral dat er leuke jongens met het kamp meegaan. Maar Renske vraagt zich wanhopig af waar ze aan begonnen is. Omdat ze hooggevoelig is, ziet ze als een berg op tegen het kamp. Bij toeval ontdekt de tweeling dat Remco, de vriend van hun nicht Sandra, ook bij de kampleiding hoort. Renske grijpt deze kans aan om via hem wat meer te weten te komen over de kamplocatie en het programma. Tijdens de vakantieweek voelt Renske zich af en toe een vreemde eend in de bijt en heeft ze moeite om alle prikkels te verwerken. Gelukkig kan ze goed opschieten met Mirjam en ook is het prettig dat de kampleiding begrip heeft voor haar situatie. Vooral Remco toont zich bezorgd om haar. Maar dan ontdekt Renske dat ze Remco meer dan leuk vindt. Juist die ontdekking zorgt voor nóg meer prikkels in haar hoofd. Remco heeft immers verkering …!

girls' alert 1

Prikkels

stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is

Rosa’s diary

Andrea van HartingsveldtMoree, 80 pagina’s, € 9,50

J e bent mijn moeder niet ⁄

opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de

Rosa’s teaparty

KERSTEN IN KLEUR

opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ou-

Rosa’s holiday

Opvoedingsreis

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een

02-10-15 10:26

Dagelijks volgen

3e

7e

druk

heidi de vries-flier

druk voorganger, verbinder, vernieuwer

girls' alert 1

11-11-2014 13:07:36

Een man een man.indd 1

Opvoedingsreis Andrea van HartingsveldtMoree, 112 pagina’s, € 9,95

Je bent mijn moeder niet! Anja Bout-Monteau, 232 pagina’s, € 12,95

30-11-17 16:34

Prikkels

Een man een man

Kersten in kleur,

Heidi de Vries-Flier, 184 pagina’s, € 11,95

Steef Post, 120 pagina’s, € 9,95

Bart Bolier, 224 pagina’s, paperback, € 15,50

9 789402 905137

55


Uitgeverij De Banier Postbus 613 – 7300 AP Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn – tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 – E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl – redactie@debanier.nl www.debanier.nl

Onze vertegenwoordiger is: • Marco Poppe, 06 53 63 81 26 Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Wilt u onze fondslijst inzien? Kijk op onze website: www.debanier.nl

Profile for Erdee Media Groep

Uitgeverij De Banier | Voorjaarscatalogus 2020  

Uitgeverij De Banier | Voorjaarscatalogus 2020