Page 1

Najaar 2019

Najaar 2019_p 01 en 80-omslag.indd 1

04-07-19 10:58


Reizen

Diverse auteurs

Reisgids

89087 181789

Met de Bijbel door Israël Reisgids

Met de Bijbel door ISRAËL

Een reis door Israël krijgt nog meer waarde als regelmatig de Bijbel open gaat. Deze reisgids bevat daarom niet alleen veel informatie over het land en reizen door Israël, maar bij alle plaatsen worden ook relevante Bijbelverzen genoemd en in de toelichting wordt op bijzonderheden in het licht van de Bijbel gewezen. Een onmisbare gids voor iedereen die in Israël op zoek wil naar plaatsen die in de Bijbel een grote rol spelen.

Reisgids

Met de Bijbel door ISRAËL

krijgt nog meer waarBijbel open gaat. Deze niet alleen veel inforen reizen door Israël, worden ook relevante d en in de toelichting en in licht van de Bijisbare gids voor iederk wil naar plaatsen die rol spelen. rkten predikanten uit appen en kenners van geschiedenis mee.

Unieke gids voor iedereen die in Israël plaatsen uit de Bijbel gaat bezoeken

Reisgids Bijbelse landen

Aan deze reisgids werkten predikanten uit diverse kerkgenootschappen (zoals ds. D.J. Budding, ds. A.A. Egas, ds. C.J. Meeuse, ds. W. Silfhout e.a.) en kenners van het land Israël en zijn geschiedenis (zoals Richard Donk, Albert Groothedde en Bart Wallet) mee.

Doelgroep: Liefhebbers van het land Israël, reisorganisaties en organisatoren van groepsreizen naar Israël

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften Full colour Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 256 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 1789 c-NUR 517-010 Verschijnt december 2019

9 789087 181789

3

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 3

04-07-19 11:01


Theologie

Rutherford blikt in zijn brieven met een zuiver oog in het mysterie van Goddelijke liefde - C.H. Spurgeon

Algemeen

Samuel Rutherford

+

De stem van mijn Liefste

Samuel Rutherford (1600-1661) was een Schotse predikant en schrijver. Zijn inhoudsvolle boeken en brieven worden al eeuwenlang door velen met stichting gelezen.

+

SAMUEL

RUTHERFORD

Brieven II

SAMUEL RUTHERFORD

Deel 4 in de serie Theologische werken van Samuel Rutherford De opmerkelijke brievenverzameling van de Schotse puritein Samuel Rutherford vormt een geestelijke schat en kan zich meten met klassiekers als ‘De belijdenissen’ van Augustinus en de Thomas à Kempis’ ‘Navolging van Christus’. Rutherford stelt tal van pastorale en theologische onderwerpen aan de orde, zoals het verliezen van een De stem van dierbare, maar ook de verzoekingen en de volharding onder verdrukmijn Liefste king en beproeving. Zijn brieven spreken van levendige vroomheid en brandende liefde tot Christus. Hij was zo een geoefend leidsman tot Christus. In de beeldende taal van het Hooglied spreekt Rutherford Brieven over de intieme omgang van deze Bruidegom met Zijn bruid. Deze geheel nieuwe vertaling bevat ook toelichtingen op de geadresseerden. In de inleiding stelt ds. J.A. Kloosterman uit Lunteren kernthema’s uit de brieven aan de orde. Dit is het tweede deel van de brieven. Het eerste deel verscheen oktober 2018. Vertaling door Ruth Pieterman.

III B

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 576 pagina’s Verkoopprijs ca. € 39,95 ISBN 978 94 0290 7421 c-NUR 700 Verschijnt september 2019 9 789402 907421

De stem van mijn Liefste Brieven

e 2e de

Doelgroep: Predikanten, theologen, geïnteresseerde De gemeenBanier teleden

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

l

Eerder verschenen:

9 789402 907421

+

+

Het genadeleven

+

+

+

RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

Het genadeleven

Beproeving en overwinning van het geloof

+

SAMUEL

SAMUEL

SAMUEL RUTHERFORD

RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

Beproeving en overwinning van het geloof

De stem van mijn Liefste

Brieven

III A

I

SAMUEL RUTHERFORD

De stem van mijn Liefste Brieven

II De Banier

9 789087 181307

De Banier

De Banier

Beproeving en overwinning_omslag-Else-cmyk.indd 1

4

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 4

17-11-17 17:02

9 789087 181307

04-07-19 11:01


Theologie

Laatste deel van de Redelijke Godsdienst in toegankelijke taal

Praktische theologie

Wilhelmus à Brakel

Redelijke Godsdienst Deel 3 DEEL III Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL III

Wilhelmus à Brakel (1633-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor de gemeenteleden. De eerste druk kwam uit in 1700. Sindsdien zijn er tientallen herdrukken gevolgd. Het boek was zeer geliefd bij gewone gemeenteleden en heeft grote invloed gehad op het gereformeerde denken. Belangrijkste reden is dat À Brakel steeds een toespitsing maakte naar het persoonlijke leven. Om dit standaardwerk ook voor komende generaties leesbaar te houden is het hertaald. Nadat À Brakel in het eerste deel de zegeningen van het genadeverbond had behandeld, ging hij in het tweede deel in op de vraag hoe de gelovigen uit het genadeverbond leven. In het derde deel, dat nu verschijnt, behandelt hij aan de hand van het Bijbelboek Openbaring van Johannes de toekomstverwachting van de gelovigen. Uitgebreid gaat hij in op de gebeurtenissen die in het laatste der dagen zullen plaatshebben om ten slotte stil te staan bij de eeuwige heerlijkheid die wacht. De hertaling is van Jasper J. Stam MA.

Wilhelmus à Brakel (Leeuwarden, 2 januari 1635 - Rotterdam, 30 oktober 1711) was een Nederlands predikant die stond in de traditie van de Nadere Reformatie. Hij studeerde theologie aan de Universteit van Franeker en Utrecht. Als predikant diende hij vier gemeenten in Friesland en de gemeente van Rotterdam.

Doelgroep: Predikanten, kerkenraden, gemeenteleden en theologiestudenten

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Presentatiebijeenkomst Eerder verschenen:

De Banier

DEEL II A Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

DEEL I B Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

DEEL II A Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

DEEL II B Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL I A

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL I B

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL II A

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL II B

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 480 pagina’s Verkoopprijs ca. € 49,95 ISBN 978 94 6278 0064 c-NUR 700-003 Verschijnt november 2019 9 789462 780064

De Banier

De Banier

De Banier

De Banier

9 789402 906004

07

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 5

5

04-07-19 11:01


Theologie

Onderwijzend boek van de auteur van De Christenreis over het vrezen van de Heere

Christelijke theologie

Dien Hem

De Heere vrezen brengt gelukzaligheid zegt Psalm 128:1. De bekende Engelse predikant John Bunyan wijst in dit boek op de rijke inhoud van dit vers. Hij beschrijft verschillende vormen van het dienen van God. Over de rijkdom het vrezen van de Voor de zondaarvan betekent God vrezen angst. Voor eenHeere kind van God heeft vrezen van Hem juist een rijke betekenis. Bunyan ontkracht in dit boek misverstanden die er over het begrip leven. Centraal staat het Voorwerp van Psalm het vrezen: God De De Heerekunnen vrezen brengt gelukzaligheid zegt 128:1. zelf en Christus in het bijzonder. Bunyan schrijft bemoedigende bekendewoorden Engelsevoor predikant John Bunyan wijst in dit boek op vrezende zielen. Bunyan publiceerde dit boek een jaar na het verschijnen van de rijke inhoud van dit vers. Hij beschrijft verschillende vormen zijn bekende boek De Christenreis.

Dien Hem

John Bunyan

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk ‘Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren’ en door zijn allegorieën ‘De Christenreis’ en ‘De Heilige Oorlog’.

JOHN BUNYAN

Dien Hem Over de rijkdom van het vrezen van de Heere

van het dienen van God. Voor de zondaar betekent God vrezen angst. Voor een kind van God heeft vrezen van Hem juist een rijke betekenis. Bunyan ontkracht in dit boek misverstanden die er over het begrip kunnen leven. Centraal staat het voorwerp van het vrezen: God zelf en Christus in het bijzonder. Hij heeft bemoedigende woorden voor vrezende zielen. Bunyan publiceerde dit boek een jaar na het verschijnen van zijn bekende boek ‘De Christenreis’.

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 1918 c-NUR 700-001 Verschijnt oktober 2019

JOHN BUNYAN

Doelgroep: Persoonlijk gebruik, ambtsdragers, liefhebbers van het werk van Bunyan

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Eerder verschenen: 9 789087 181918

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Bunyan

John Bunyan

Flaptekst volgt Vertaling: volgt John Bunyan volgt Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

De Christenreis

De Christenreis Met kanttekeningen Puriteinse klassieken

9 789087 181918

3

9 789087 181208

Peter Boer

De Christenreis_omslag.indd 1

6

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 6

09-05-18 14:39

9 789087 181208

04-07-19 11:01


Theologie

Na de goed ontvangen Christenreis nu ook een toegankelijke vertaling van De Christinnereis

Praktische theologie

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Bunyan

John Bunyan

John Bunyan

Deel 4 in de serie Puriteinse Klassieken

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk ‘Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren’ en door zijn allegorieën ‘De Christenreis’ en ‘De Heilige Oorlog’.

‘De Christinnereis’ (1684) van John Bunyan hoort met ‘De Christenreis’ tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst. Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan de oorspronkelijke uitgave. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur steeds teruggrijpt op de Bijbel. In voetnoten licht de vertaler historische en biografische bijzonderheden toe, geeft hij theologische verduidelijkingen en wijst hij op Bijbelse toespelingen. Zijn inleiding maakt duidelijk waarom Bunyan ‘De Christinnereis’ schreef als vervolg op ‘De Christenreis’. Zo wilde hij ‘De Christenreis’ in dit vervolg verduidelijken, mogelijke misverstanden wegnemen en aanvullingen geven. Hierdoor komen in ‘De Christinnereis’ bijvoorbeeld het christelijk gezinsleven, de kerk en de ambten scherper in beeld. Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Presentatiebijeenkomst

De Christinnereis Met kanttekeningen

De Christinnereis

De Christinnereis Met kanttekeningen Puriteinse klassieken

4

Doelgroep: Liefhebbers van het werk van Bunyan, gemeenteleden, predikanten en ambtsdragers Eerder verschenen:

Peter Boer

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jonathan Edwards

John Owen

Lab int deriscius dellenihil molorro rporepedit elestius ad magni omnitas et derio ommossitas cuptur adi berrum nonsecu lparum et dolest autet et reptatem dolorem qui reperumet quam dolorum re, omnissimo que voluptatibus quas sinctotatur, od molorumet ut quis doluptaspe evenimp eruptas milit, solupis et, untio optate volore, accaecte plitius alitatem volupidio dessimo luptae et unt. El is autem dendam exerchilis repratur ma seri optaqua sperfere velicatus idit hil incit de dit am, aut amet venima vent odipsam que con nobit, simus rehentia nonetur enihicae elias ad quassit atiorum restinu lparum il iur magnatur? Lupta aut ea voluptas alibus qui con nis voles vendebis abore nonsed es comnis nulles delentiur re peribusam de nihilla ccaborp oreiciet quasperati corepe possunt quis dent que incipsam, sit omnimus, volorepelent dolupta temporibus reni optas aut dolum unto eatatureperi quid

Jonathan Edwards etc.

De ruimte van soevereine genade

Puriteinse klassieken

1

De ruimte van soevereine genade

Op leven en dood_omslag.indd 1

2

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 20,99

De Christenreis

Op leven en dood

De Christenreis Met kanttekeningen Puriteinse klassieken

Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde Peter Boer

21-06-16 11:01

John Bunyan

Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Op leven en dood

Peter Boer

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

John Bunyan

Vertaling: volgt John Bunyan volgt

Puriteinse klassieken

Zeven preken

John Owen

Flaptekst volgt

Quam, samus et, ium rehent, autem eum commolu ptaqui quodis atusae pre porpor simaximinis eliquia parchil ipsam sandandae. Itatur sum nonem fugia corepellende voloria sit lignimpelit expersp elenimodit rem et prem aut

12-04-19 18:29

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog.

De Christenreis_omslag.indd 1

9 789087 181949

3

9 789087 181208

Peter Boer

16-06-17 10:41

09-05-18 14:39

9 789087 181208

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 7

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 336 pagina’s Verkoopprijs ca. € 26,95 ISBN 978 90 8718 1949 c-NUR 700-003 Verschijnt november 2019

7

04-07-19 11:01


Theologie

Een klassieker met een indringende oproep tot bekering en praktisch onderwijs over huisgodsdienst

Praktische theologie

Thomas Halyburton

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Thomas Halyburton

Thomas Halyburton

Groot belang van de zaligheid

Het Groot belang van de zaligheid is een van de bekende Schotse theologische werken. Waarom? Omdat het vol ernst, troost en onderwijs is. In het eerste deel beschrijft Thomas Halyburton de toestand van de zondaar zonder God en de noodzaak van redding. In het tweede deel wijst de Schotse predikant op de genezing die er is in Christus. Het derde deel is heel praktisch en onderwijzend. Het gaat over de vraag hoe een waar christen zijn leven moet inrichen hoe hij zijn gezin moet vormen door huisgodsdienst, serie ten Puriteinse Klassieken Schriftonderzoek en gebed. In deze nieuwe uitgave is voor iedereen onderwijs te vinden.

Over de ontdekking, herstelling en plicht van een waar christen Deel 5 in de

Groot belang

Baars voorzagisdeze vertaling van eenSchotse theo- van de ‘Het groot belangProf. vandr.deA.zaligheid’ eennieuwe van de bekende inleiding zaligheid logische werken. Waarom? Omdat het vol ernst, troost en onderwijs is. In Thomas Halyburton (1674 - 1712) was een Schotse godgeleerde. Hij verbleef inHalyburton zijn jeugd in Rotterdam. Na de van de zonhet eerste deel beschrijft Thomas de toestand Glorious Revolution keerde hij terug naar Schotland daar zonder God en dehijnoodzaak van redding. In het tweede deel wijst waar aan de universiteit van Edinburgh studeerde. Hij werd predikant in de Church of Scotland en diende de de Schotse predikant op tedeCeres genezing die er is in Christus.inHet derde deel gemeente (Fife). Daarna werd hij hoogleraar de godgeleerdheid aan de universiteit van St. Andrews. is heel praktisch en Het en gaat over de vraag Hijonderwijzend. stierf op 37-jarige leeftijd ligt in St. Andrews begra-hoe een waar ven naast Samuel Rutherford. Bekende predikers als John christen zijn leven Wesley, moet George inrichten en hoe hij zijn gezin moet vormen door Whitefield en Charles Haddon Spurgeon haalden de werken van Halyburton regelmatig aan. huisgodsdienst, Schriftonderzoek en gebed. In deze nieuwe vertaling is Dit is het vijfde deel in de serie Puriteinse Klassieken. Puriteinse voor iedereen onderwijs te vinden. Prof. dr. A. Baars voorzag deze nieuwe klassieken vertaling van een inleiding.

Doelgroep: Predikanten, theologen, liefhebbers van de gereformeerde theologie, gemeenteleden 9 789087 181802 Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 592 pagina’s Verkoopprijs ca. € 34,95 ISBN 978 90 8718 1802 c-NUR 700 Verschijnt oktober 2019

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Owen

Lab int deriscius dellenihil molorro rporepedit elestius ad magni omnitas et derio ommossitas cuptur adi berrum nonsecu lparum et dolest autet et reptatem dolorem qui reperumet quam dolorum re, omnissimo que voluptatibus quas sinctotatur, od molorumet ut quis doluptaspe evenimp eruptas milit, solupis et, untio optate volore, accaecte plitius alitatem volupidio dessimo luptae et unt. El is autem dendam exerchilis repratur ma seri optaqua sperfere velicatus idit hil incit de dit am, aut amet venima vent odipsam que con nobit, simus rehentia nonetur enihicae elias ad quassit atiorum restinu lparum il iur magnatur? Lupta aut ea voluptas alibus qui con nis voles vendebis abore nonsed es comnis nulles delentiur re peribusam de nihilla ccaborp oreiciet quasperati corepe possunt quis dent que incipsam, sit omnimus, volorepelent dolupta temporibus reni optas aut dolum unto eatatureperi quid

Jonathan Edwards etc.

5

Peter Boer

De ruimte van soevereine genade

Puriteinse klassieken

1

De ruimte van soevereine genade

2

De Christenreis

Op leven en dood

8

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 8

De Christenreis Met kanttekeningen Puriteinse klassieken

Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde Peter Boer

21-06-16 11:01

John Bunyan

Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Op leven en dood

Peter Boer

Op leven en dood_omslag.indd 1

John Bunyan

Vertaling: volgt John Bunyan volgt

Puriteinse klassieken

Zeven preken

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Presentatiebijeenkomst

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Owen

Flaptekst volgt

Quam, samus et, ium rehent, autem eum commolu ptaqui quodis atusae pre porpor simaximinis eliquia parchil ipsam sandandae. Itatur sum nonem fugia corepellende voloria sit lignimpelit expersp elenimodit rem et prem aut

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

Over de ontdekking, herstelling en plicht van een waar christen

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog.

9 789087 181802

Groot belang van de zaligheid

Eerder verschenen: Jonathan Edwards

Thomas Halyburton (1674-1712) was een Schotse godgeleerde. Hij verbleef in zijn jeugd in Rotterdam. Na de Glorious Revolution keerde hij terug naar Schotland waar hij aan de universiteit van Edinburgh studeerde. Hij werd predikant in de Church of Scotland en diende de gemeente te Ceres (Fife). Daarna werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit van St. Andrews. Hij stierf op 37-jarige leeftijd en ligt in St. Andrews begraven naast Samuel Rutherford.

De Christenreis_omslag.indd 1

3

9 789087 181208

Peter Boer

16-06-17 10:41

09-05-18 14:39

9 789087 181208

04-07-19 11:01


Theologie

Diepgaande uiteenzetting door vooraanstaand puritein over de wedergeboorte

Praktische theologie

Stephen Charnock

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Stephen Charnock

Stephen Charnock

Tenzij dat iemand... Over de wedergeboorte Deel 6 in de serie Puriteinse Klassieken De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen. Hij noemt de wedergeboorte ‘het fundament van de hele praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna’. Charnock belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel worden), waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door het Woord der waarheid). Vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp.

Tenzij dat iemand ...

Puriteinse klassieken

6

Tenzij dat iemand ...

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Presentatiebijeeenkomst

Over de wedergeboorte

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 640 pagina’s Verkoopprijs ca. € 34,95 ISBN 978 90 8718 1925 c-NUR 700 Verschijnt november 2019

Eerder verschenen: G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jonathan Edwards

Peter Boer

John Owen

Lab int deriscius dellenihil molorro rporepedit elestius ad magni omnitas et derio ommossitas cuptur adi berrum nonsecu lparum et dolest autet et reptatem dolorem qui reperumet quam dolorum re, omnissimo que voluptatibus quas sinctotatur, od molorumet ut quis doluptaspe evenimp eruptas milit, solupis et, untio optate volore, accaecte plitius alitatem volupidio dessimo luptae et unt. El is autem dendam exerchilis repratur ma seri optaqua sperfere velicatus idit hil incit de dit am, aut amet venima vent odipsam que con nobit, simus rehentia nonetur enihicae elias ad quassit atiorum restinu lparum il iur magnatur? Lupta aut ea voluptas alibus qui con nis voles vendebis abore nonsed es comnis nulles delentiur re peribusam de nihilla ccaborp oreiciet quasperati corepe possunt quis dent que incipsam, sit omnimus, volorepelent dolupta temporibus reni optas aut dolum unto eatatureperi quid

Jonathan Edwards etc.

De ruimte van soevereine genade

1

De ruimte van soevereine genade

12-04-19 18:27

Op leven en dood_omslag.indd 1

2

De Christenreis

Op leven en dood

De Christenreis Met kanttekeningen Puriteinse klassieken

Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde Peter Boer

21-06-16 11:01

John Bunyan

Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Op leven en dood

Peter Boer

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

John Bunyan

Vertaling: volgt John Bunyan volgt

Puriteinse klassieken

Zeven preken

John Owen

Flaptekst volgt

Quam, samus et, ium rehent, autem eum commolu ptaqui quodis atusae pre porpor simaximinis eliquia parchil ipsam sandandae. Itatur sum nonem fugia corepellende voloria sit lignimpelit expersp elenimodit rem et prem aut

Puriteinse klassieken

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog.

De Christenreis_omslag.indd 1

9 789087 181925

3

9 789087 181208

Peter Boer

16-06-17 10:41

09-05-18 14:39

9 789087 181208

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 9

Stephen Charnock (1628-1680) was als predikant op diverse plaatsen werkzaam, onder andere als legerpredikant van Oliver Cromwells zoon Henry in Ierland (1655-1660) en als collega van Thomas Watson in London vanaf 1675 tot aan zijn overlijden. Hij schreef diverse boeken, waaronder ‘Het bestaan en de eigenschappen van God’, dat als het beste klassiek-gereformeerde boek over dit onderwerp wordt beschouwd.

9

04-07-19 11:01


Theologie

Een uitleg van de Heidelbergse Catechismus met veel aandacht voor de beleving van het heil

Belijdenisgeschriften

Ds. W.C. Lamain

Troostrijk onderwijs (2 delen)

Troostrijk onderwijs Catechismuspreken

Troostrijk onderwijs

Catechismuspreken Ds. W.C. Lamain (1904-1984) was een predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in brede kring geliefd was. Hoewel hij het grootste deel van zijn leven de gemeenten in Amerika diende, bleven zijn preken en meditaties in Nederland grote aftrek vinden. Zij onderscheiden zich door grote aandacht voor de troost die er is in het leven met de Heere. Vandaar dat deze uitgave van de catechismuspreken de titel ‘Troostrijk onderwijs’ meekreeg. Omdat ds. Lamain niet de gewoonte had om bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus per zondag een gehele zondagsafdeling te behandelen, bevat deze uitgave ca. 85 preken.

Ds. W.C. Lamain (19041984) was predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten van Leiden, Rotterdam-Zuid en Rijssen. In 1947 vertrok hij naar Amerika, waar hij tot zijn overlijden in 1984 predikant was van de gemeente van Grand Rapids.

Catechismuspreken

Ds. W.C. Lamain

Ds. W.C. Lamain

Doelgroep: Kerkenraden en gemeenteleden

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 1170 pagina’s Verkoopprijs ca. € 84,95 ISBN 978 90 8718 2236 c-NUR 700-007 Verschijnt oktober 2019

DEEL 1

DEEL 1

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182236

9 789087 182236

10

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 10

04-07-19 11:01


Theologie

Negen onderwijzende overdenkingen met een rijke boodschap van de apostel voor onze tijd

Preken

Ds. A. Schreuder

herderlijk n het hart

ijn geloof p de voorte voor te andel van

ch onder-

APOSTOLISCH ONDERWIJS

ppi draagt ende brief an de an-

Ds. A. Schreuder is sinds 1996 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Beekbergen, daarna de gemeente te Rijssen-Zuid, sinds 2017 is hij opnieuw aan de gemeente van Beekbergen verbonden.

Apostolisch onderwijs De brief aan Filippi - Negen overdenkingen

AONDERWIJS POSTOLISCH

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi draagt een sterk persoonlijk karakter. Het is een heel onderwijzende brief die waarschuwend is aan de ene kant en bemoedigend aan de andere kant. Paulus, die deze brief vanuit de gevangenis schrijft, is herderlijk bewogen met de gemeente van Filippi die hem zo na aan het hart ligt. In de brief klinkt zijn persoonlijk getuigenis door over zijn geloof in Jezus Christus. Daarmee wil de apostel niet zichzelf op de voorgrond stellen, maar hij gebruikt dit om de jonge gemeente voor te houden te staan naar hetzelfde geloof. Dat zal de levenswandel van de gemeente stempelen. De negen overdenkingen laten zien dat Paulus’ apostolisch onderwijs normerend is, ook voor nu.

De brief aan Filippi Negen overdenkingen

Ds. A. Schreuder

Doelgroep: Predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. A. Schreuder

182427

Eerder verschenen:

zomaar niet

Ut ommoloresed magnimagnat. Repremp orumquis moditas ut harum fugiti int exerate rem quas consed excesed estios es arunt etusdan destibe riandae dis excestionet ut ut laboribusdae nemporrum essi as ut iuntibus et aceprevoor dienen en delen in de zorg sequid maximincte etur? Quibusc illandel inctur solest, quo toribusciis aut quas qui alitass itiorer ferumqui bla dolles qui voluptius ea veliqui doles destibu sanita volorum eatem quae pedis aut odition cus excernam, qui nam, unt alic torum

WIJSHEID

X

Woorden van C

WIJSHEID voor doopouders

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49

Ds. A. Schreuder

Ds. A. Schreuder is predikant van de gereformeerde gemeente te Beekbergen.

Vergeven dat gaat

Woorden van C

Woorden van wijsheid

Zwijgt het voort_omslag.indd 1

X

Ds. A. Schreuder

Ds. A. Schreuder

Eerder verscheen: Vergeven, dat gaat zomaar niet.

Hoe spreken we mét en óver de ander?

Met hart en hand inhoud geven aan de christelijke identiteit van een organisatie … Hoe doe je dat? De Bijbel vraagt om dienend bezig te zijn en onze medemens zoveel mogelijk recht te doen. Woorden van wijsheid voor dienen en delen wil helpen om je beroep óók als roeping te zien.

ds. A. Schreuder

Woorden van wijsheid

10-05-19 13:23

Ds. A. Schreuder is sinds 1996 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Beekbergen, sinds 2001 is hij verbonden aan de gemeente te Rijssen-Zuid.

Zwijgt het voort

ds. A. Schreuder

Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! De vergeving vanSsst! de zonden en deSsst! verzoening metSsst! God Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! zijn een kernpunt van het christelijk geloof. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! In het geloof wordt doorleefd wat schuld en berouw zijn. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Maar Ssst! ook wordt uit Ssst! genade, het wonder de Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! ervaren, Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!van Ssst! vergeving zonden, Christus’ wil. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!der Ssst! Ssst! om Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!speelt Ssst! ook Ssst!vaak Ssst!inSsst! Ssst! Ssst! Ssst!tussen Ssst! Vergeven het sociale verkeer Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! mensen. Is het mogelijk altijd te vergeven? Kan men ook Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! te goedkoop en te snel vergeven? Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Kan en moet menSsst! vergeven er Ssst! geen schuld erkend of Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! als Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! geen berouw getoond Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!wordt? Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!rondom Ssst! Ssst! Ssst! Dit boek gaat in op indringende vragen schuld en Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! vergeving in onze verhouding tot de Heere en onze medeSsst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! mens.Ssst! Vergeven duidelijk Bijbelse opgave. Tegelijk Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!isSsst! Ssst! een Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! ook een gave die Ssst! vrede Ssst! en genezing meebrengt. Maar die Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!verkregen. Ssst! Ssst! vaak alleen door een diepe worsteling wordt Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ds. A. Schreuder is predikant van de gereformeerde geSsst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! meente te Rijssen-Zuid. Eerder verscheen van hem: LofSsst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! lied opSsst! GodsSsst! welbehagen. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Schreuder Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ds. Ssst!A. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Peter Ssst! Ssst! Boer Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!

Vergeven, dat gaat zomaar niet

Zwijgt het voort

Veel van wat niet gezegd behoeft, moet of mag worden over anderen, wordt toch doorverteld. Het gaat dan om intieme dingen, persoonlijke geheimen, slechte dingen of onwaarheden. Doorvertellen beschadigt de persoon over wie het gaat en ook degene die het doorvertelt, terwijl degene die het aanhoort wordt belast met iets wat hij beter niet kon weten. We noemen dit roddelen. Het is een onuitroeibaar kwaad. We gaan er tijdens bezoeken, op ons werk en zelfs in de kerkelijke gemeente vaak heel lichtvaardig mee om. Maar in Zijn Woord veroordeelt de Heere het als een vreselijke zonde, een werk van de duivel. Om dit kwaad in te dammen wijst Gods Woord ons als remedie: ‘Zwijgt het voort …’

9 789087 182427 9 789087 181024

Ds. A. Schreuder

Ds. A. Schreuder

22-08-16 13:14

Vergeving-omslag.indd 1

17-6-2013 15:13:16

9 789087 181024

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 11

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 168 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2427 c-NUR 700-016 Verschijnt oktober 2019

11

04-07-19 11:02


Theologie

Drie preken met onderwijs voor elk gemeentelid in de Avondmaalstijd

Preken

Prof. G. Wisse

daarin altijd centraal. In dit boekje staan drie preken die

Een voorbereidingspreek over de klop op de deur van de hij hield rond de bediening van het Heilig Avondmaal. De gemeente te Laodicea (Openbaring 3:14).

overdenkingen wijzen op de rijke betekenis van het sacra-

Een preek voorook de klinkt Avondmaalsdienst over ‘Alle dingen ment, maar de vermaning die ervan uitgaat. zijn gereed; komt tot de bruiloft’ (Matth. 22:4b). - Een voorbereidingspreek over de klop op de deur van de

Genodigd tot de bruiloft

Genodigd tot de bruiloft

Prof. G. Wisse (1873-1957) stond bekend om zijn indringende manier van preken. Christus’ Verlossingswerk preken hetInHeilig Avondmaal staan stondDrie daarin altijd rond centraal. dit geschenkboekje drie preken die hij hield rond de bediening van het Heilig Avondmaal. De overdenkingen wijzen op de rijke betekeProf. G. Wisse (1873-1957) stond bekend om zijn indrinnis van het sacrament, maar ook klinkt de vermaning die manier van preken. Christus’ verlossingswerk stond ervangende uitgaat.

Prof. G. Wisse (1873-1957) was predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken en hoogleraar aan de Theologische School te Apeldoorn. Onder meer zijn boek ‘De droefheid naar God’ sprak een breed publiek aan.

Genodigd tot de bruiloft Drie preken rond het Heilig Avondmaal

gemeente te Laodicea over (Openbaring 3:20). wasdom Een nabetrachtingspreek de geestelijke Een preek voor de Avondmaalsdienst over ‘Alle dingen (Kol.-1:10). zijn gereed; komt tot de bruiloft’ (Matth. 22:4b). - Een nabetrachtingspreek over de geestelijke wasdom (Kol. 1:10). Doelgroep: Predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden

Prof. G. Wisse

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 80 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2267 c-NUR 700-016 Verschijnt september 2019

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182267

Prof. G. Wisse

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,49

9 789087 182267 Genodigd tot de bruiloft 3a.indd 1

18-04-19 09:52

12

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 12

04-07-19 11:02


is

se te ok de de

te

Bezinnende en onderwijzende uitgave over de rijke betekenis van kleuren in de Bijbel

Preken

Ds. A. Schot

Sprekende kleuren

kt kt de

Theologie

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet. Hij doceert o.a. homiletiek te Rotterdam aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten.

Sprekende kleuren Symboliek in de Bijbel - Tien overdenkingen God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord. Hij spreekt door profetieën, gelijkenissen, brieven en dergelijke. God spreekt ook door symbolieken. Naast de getallensymboliek vinden we in de Bijbel ook de kleurensymboliek. Kleuren zijn in de Bijbel vaak sprekende kleuren. Wie de betekenis van de kleuren niet kent, zal de boodschap niet verstaan. Deze bundel met tien overdenkingen bedoelt slechts de Bijbelse betekenis van kleuren te achterhalen en de lessen daarvan door te geven. Naast de kleuren van de regenboog komen in dit boekje ook enkele ander Bijbelse kleuren aan de orde. Het is de wens van de auteur dat dit werk mag bijdragen aan het beter verstaan van de diepe inhoud van deze symboliek in de Bijbel.

Sprekende kleuren

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers, predikanten

Symboliek in de Bijbel

Ds. A. Schot

Eerder verschenen: 17 PREKEN

zien lijkt het of de apostel Paulus meer diepgang heeft dan de apostel Jakobus. Dat is echter maar schijn. Paulus bena-

appelboom

drukt bijvoorbeeld in de Romeinenbrief de praktijk van de rechtvaardigmaking. Jakobus benadrukt in deze zendbrief de praktijk van de heiligmaking. Wie de heiligmaking oppervlakkig vindt, heeft er een verkeerd beeld van. De ware

onder de bomen des wouds

heiligmaking vloeit voort uit de gemeenschap met Christus.

Eind 2016 verscheen van de hand van ds. A. Schot een serie artikelen over de orde des heils in het kerkelijk blad de Saambinder. Uit de reacties bleek dat deze artikelen voor zowel jongeren als ouderen heel verhelderend waren. Een uitgave over dit onderwerp zal dan ook zeker in een behoefte voorzien. In dit boekje zijn de artikelen gebundeld en per hoofdstuk voorzien van vraag en antwoord. Het is heel geschikt voor gemeenteavonden, verenigingsavonden, huisgodsdienst, maar ook voor persoonlijk gebruik. Degenen die geen vreemdeling zijn van de toepassing van het heil zullen er veel herkenning in vinden.

De brief van Jakobus is daarom juist diep bevindelijk. Zijn brief houdt ons de spiegel voor van de praktijk der godzaligheid. Durft u voor die spiegel te gaan staan? Ds. A. Schot is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Eerder diende hij de gemeente te Krimpen aan de IJssel.

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.

Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente van Nunspeet.

Godsvrucht in de praktijk

Dit boekje volgt op de uitgave De orde des heils. Evenals in die uitgave worden de onderwerpen, na behandeling, ook nu weer samengevat in vraag en antwoord. Dit zorgt ervoor dat ook deze uitgave voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Bij ‘de orde des heils’ viel de nadruk op de orde waarin het heil wordt toegepast. Die orde bleek onomkeerbaar. Bij de ‘heilsbeleving’ neemt de auteur weer een andere invalshoek. De uitgangspunten zijn nu de heilsfeiten. In Zijn vernedering heeft Christus het heil verworven, in Zijn verhoging past Hij het heil toe. Maar is er ook verband tussen de verschillende heilsfeiten en de persoonlijke heilsbeleving? Uit dit boekje blijkt duidelijk dat de verschillende heilsfeiten ook van onderscheiden betekenis zijn in het leven der genade.

orde des heils

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde geDe gulden keten meente te Nunspeet van het heil

de

beleving van het heil De gulden keten

Ds. A. Schot

Horen en doen

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

De beeldspraak van de bomen in de Bijbel

de

de beleving van het heil

Het is opvallend dat de brief van Jakobus zo onbekend is gebleven en zo vaak verkeerd is begrepen. Oppervlakkig be-

de orde des heils

Als een

Horen en doen

Ds. A. Schot

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Tien overdenkingen

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

04-06-19 13:35

Ds. A. Schot

9 789087 180805

Horen en doen_omslag-minder fel.indd 1

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,99

9 789087 181932

14-09-18 10:17

9 789087 180805

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 13

Ds. A. Schot

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 184 pagina’s Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 90 8718 1932 c-NUR 700-016 Verschijnt oktober 2019

13

04-07-19 11:02


Theologie

Preken waarin veel geestelijk onderwijs uit het leven van Ruth naar boven komt

Preken

Ds. A.F.R. van de Veen

Preken over het Bijbelboek Ruth

Het Bijbelboek Esther spreekt van Gods voorzienigheid. Koningin Esther is als een middel in Gods hand gebruikt om een groot volk in het leven te behouden. De hoogmoedige vijanden van Gods Kerk gaan ten onder. Maar in het Bijbelboek liggen vooral ook veel geestelijke lessen voor Gods volk. Het Bijbelboek Esther laat zien hoe de Heere Zijn kinderen in een weg van strijd en afsnijding aan Zijn voeten brengt en daarna verder leidt. In deze negen preken wordt oud en jong aangesproken en opgeroepen de Heere te zoeken nu het nog de genadetijd is. Twee preken zijn geschikt om op biddag te lezen. Ds. A.F.R. van de Veen is predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij is sinds 2012 als predikant verbonden aan de gemeente te Utrecht. Daarvoor was hij lerend ouderling.

9 789087 180607

Ds. A.F.R. van de Veen

9 789087 181840

Eerder verschenen: Genade bij de troon

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 16,50 ISBN 978 90 8718 1840 c-NUR 700-016 Verschijnt oktober 2019

9 789087 181840

G

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 14

op de akker Preken over het Bijbelboek Ruth

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. A.F.R. van de Veen

enade

bij de troon Negen preken over het Bijbelboek Esther

Ds. A.F.R. van de Veen

Trouw op de akker_omslag.indd 1

14

T

rouw

Ds. A.F.R. van de Veen

Equaest faccabor sae. Et autecest, accaborum quia alique prorepudio. Simus idunt, cuptum Het Bijbelboekipsam Ruth acerehe is geliefd vanwege geestelijk onderwijs nducipit eatushet suntisi millorupdat erin ligt. Op akker van quatem de grote Boaz zijn zegeningen te taede voluptaturem inciisque pelit,veel ut aut uteleerde quoditaRuth nonsed experferum quam, ontvangen. Daar in haar leven veel vanseque kennen, zo laat sit, ima dolorume vollam aut eius ipsam id qui ds. A.F.R. van de Veen in deze uitgave zien. God trok Ruth uit Moab none nusam quis ipsande mporrum a corro voen bracht haar lupta aan de voeten vancorum Boaz.fugia Daareicmocht zij pleiten op temperis dolori temolupturbarmhartigheid. seque dolecullab inctia il invelique ommos zijn goedheid en Van een buitenstaander mocht reiumquis conet que conestio. Ulpa volorent zij door Gods genade de bruid van Boaz worden. Zo leidt de Heere fuga. Agnates mosa de posanimus int. Zijn kinderen nog steeds door soms onbegrepen wegen tot Hem. In Nem haribus, veniendi cus aut delicius reptior zeven preken behandelt de predikant heel Bijbelboek. Hij waarestenduci corem hicime est quihet dolorisci corumquam aut quisque sim rectio mo quo schuwt zijn hoorders ernstig om denam, Heere te zoeken, en geeft Gods kinderen leidingoptat op velendu de weg.citatet libus. Solupta aut iur, nobitio. Nequam reped maio quamentur? Pudaectius ideles et fugia sitis aut Doelgroep: Ambtsdragers en provid gemeenteleden et exceati aturece earchicius, solupta voluptat.

Trouw op de akker

Trouw op de akker

Ds. A.F.R. van de Veen is predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij is sinds 2012 als predikant verbonden aan de gemeente te Utrecht. Daarvoor was hij lerend ouderling.

12-04-19 18:34

9 789087 180607

04-07-19 11:02


lling en Ham.

Goed leesbare preken met een boodschap voor elk gemeentelid

Preken

Ds. F. Bakker e.a.

Ds. F. Bakker was slechts acht jaar predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk en diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Onder andere door het boek ‘Gebedsgestalten’, waarvan er meer dan 100.000 zijn verkocht, werd hij bij velen bekend en geliefd.

Vasthoudende liefde

VASTHOUDENDE

Preken van ds. F. Bakker e.a.

LIEFDE

Vasthoudende liefde is een steeds weer terugkerend thema in deze bundel met negen preken van predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In deze preken wijzen zij op de verkiezende liefde van God de Vader, de verwervende liefde van God de Zoon en de toepassende liefde van God de Heilige Geest. God houdt Zijn volk vast, uit liefde. Deze uitgave bevat een preek van ds. M. Baan (1905-1973), zeven preken van ds. F. Bakker (1919-1965) en een van ds. F.P.L.C. van Lingen (1832-1913). De preken zijn overgezet in de tegenwoordige spelling en van een voorwoord voorzien door ds. H. van der Ham. Doelgroep: Predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden

DS. F. BAKKER E.A.

182229

VASTHOUDENDE LIEFDE

d thema n van de Zijn volk iezende God de e Geest. 5-1973), n van ds.

Theologie

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 90 8718 2229 c-NUR 700-016 Verschijnt november 2019

Eerder verschenen:

PREKEN VAN DS. F. BAKKER E.A.

Dit geschenkboekje is samengesteld uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964). Het bevat bemoedigende en onderwijzende overdenkingen over de levensavond. Met pastorale bewogenheid wijst ds. Bakker erop Wie de Heere wil zijn in deze fase van het leven.

In dit geschenkboekje, dat is samengesteld uit de nagelaten meditaties en preken van de geliefde ds. F. Bakker (1919-1964), staat het thema Volg gij Mij centraal. De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar God, en wenende zondaren die aanhoudend smeken: ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinhen die op de weg des levens moGedachten bijden devoor levensavond gen wandelen. De Heere weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd: ‘Ik zal Israël zijn als de dauw.’ Zo God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen Eerder verschenen: – Bij U alleen – Verlaat mij niet

Volg gij Mij Zoekende zondaarsliefde

Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker

Oud worden valt niet altijd mee. De dichter van Psalm 71 riep uit: ‘Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God.’ Oud worden betekent loslaten en steeds minder worden in onszelf. Zo is het ook geestelijk. Hoe ouder we mogen worden, hoe groter het wonder dat de Heere ons opzocht én dat Hij ons heeft vastgehouden. Dan hebben we Christus meer en meer lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!

Verlaat mij niet

Volg gij Mij

BijU alleen

Verlaat mij niet

Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker

Het lijden op zich is een ramp. Maar biddend lijden is een zegen. Biddend lijden verdiept en heiligt, dat geeft winst voor de ziel en voor de eeuwigheid. Dat doet zelfs roemen in de Heere, omdat op de knieën een God gevonden wordt, Die méér is dan al het lijden. En overal waar God is, daar is het goed.

Bij U alleen

Gebedsgestalten

Uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964) is dit geschenkboekje samengesteld. Het is bijzonder geschikt voor zieken en hen die in moeite of zorg verkeren. Opvallend is de hartelijke en pastorale toon. Keer op keer wijst ds. Bakker naar de Heere bij Wie alleen hulp te vinden is. Hoe groot de moeiten en zorgen ook zijn, er is een plaats bij Hem. Zelfs voor hen die niet bidden kunnen!

Gebedsgestalten

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Gebedsgestalten.indd 1

Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker

9 789087 182229

Ds. F. Bakker

11-12-2014 18:51:24

7-Bij U alleen_omslag.indd 1

20-7-2011 11:26:13

Volg gij Mij_omslag-daisy-roze.indd 1

31-10-16 14:52

15

Najaar 2019_p 02-15-theologie.indd 15

04-07-19 11:02


Theologie

Goed leesbaar Bijbelstudieboek over Openbaring, met gespreksvragen

Eindtijd

Steef Post

Openbaring begrijpen

Maar Openbaring is niet geschreven voor theologen. Johannes schreef deze uitgebreide brief in eerste instantie voor zijn gemeenteleden in

Leeswijzer bij het laatste Bijbelboek Klein-Azië. Zij ontvingen de boodschap van troost en hoop met blijdschap.

In dit boek lezen we Openbaring door de ogen van deze eenvoudige Openbaring is onthulling. Zo wordt het niet altijd ervaren. gemeenteleden. In het laatste Bijbelboek stralen nog een keer al Gods

Openbaring begrijpen

Openbaring is onthulling. Zo wordt het niet altijd ervaren. Veel lezers van het Bijbelboek lopen vast in deze apocalyptische profetie.

Veel lezers van het Bijbelboek lopen vast in deze apocalyptische profetie. Maar eigenschappen en schittert de heerlijkheid en macht van Koning Jezus. Wie nog niet bij Jezus hoort, wordt op de meest indringende manier Openbaring is niet geschreven voor theologen. Johannes schreef deze gewaarschuwd: tijd in is nabij. u. Hetvoor is anderzijds een boek uitgebreideDe brief eersteBekeert instantie zijn gemeenteleden in Klein-Azië. van bemoediging, volharding en troost voor wie Hem liefheeft. Zij ontvingen de boodschap van troost en hoop met blijdschap. In dit boek Openbaring begrijpen begint met zeven leeswijzers. Deze uitgangslezen we Openbaring door de ogen van eenvoudige punten gidsen de lezer vervolgens hoofdstuk voordeze hoofdstuk door het gemeenteleden. intrigerende en actuele Bijbelboek. Zo valt bij het licht van de Heilige In het laatste Bijbelboek stralen nog een keer al Gods eigenschappen en Geest de Openbaring van Jezus Christus voor je open. schittert de heerlijkheid en macht van Koning Jezus. Het is een boek van Aan de hoofdstukken over de inhoud van Openbaring zijn gespreksbemoediging, volharding en troost voor wie Hem liefheeft. ‘Openbaring vragen toegevoegd, zodat het boek ook goed bruikbaar is voor Bijbelbegrijpen’ begint met zeven leeswijzers. Deze uitgangspunten gidsen de kringen en andere gespreksgroepen. lezer vervolgens hoofdstuk voor hoofdstuk door het Bijbelboek. Aan de Steef Post is gemeentelid van de Gereformeerde Gemeente hoofdstukken zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat van het boek ook goed Gorinchem. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, bruikbaar is voor bijbelkringen en andere gespreksgroepen. waaronder bijbelstudies voor jongeren en een boek over de invloed van de duivel op ons denken en handelen. Hij schrijft columns voor het Reformatorisch Dagblad. Doelgroep: Christenen

Openbaring begrijpen

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Presentatiebijeenkomst

Leeswijzer bij het laatste Bijbelboek

Eerder verschenen: Conflicten zijn overal waar mensen zijn. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat je uitgedaagd of geroepen wordt om te bemiddelen. Als manager, bestuurder, toezichthouder, ambtsdrager of gewoon als collega of vriend. Hoe voorkom je dat je partij gaat kiezen? Wat moet je doen als mensen hardnekkig aan standpunten blijven vasthouden? Dit prettig geschreven boek leidt je op een praktische manier langs alle voetangels en klemmen. Het biedt houvast als je mensen wilt begeleiden, op weg naar verbinding en verzoening. Met gespreksleidraad.

man Een

9 789087 182144

Met twee appendices: Bemiddelen bij huwelijksproblemen en Het leiden van een lastige vergadering.

een man

30-04-19 10:45

Een man een man.indd 1

Steef Post

Steef Post Aritha Vermeulen

9 789087 182144

Openbaring begrijpen.indd 1

Steef Post

b e t e r b e m i d de l e n

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Steef Post

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2144 c-NUR 700-061 Verschijnt november 2019

die willen weten hoe je Openbaring als eenvoudig christen moet lezen en begrijpen

Steef Post is gemeentelid van de Gereformeerde Gemeente van Gorinchem. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, waaronder bijbelstudies voor jongeren en een boek over de invloed van de duivel op ons denken en handelen. Hij schrijft columns voor het Reformatorisch Dagblad.

Steef Post

beter bem i ddel en Hoe verbind je mensen in conflict?

30-11-17 16:34

16

Najaar 2019_p 16-21-leven als christen .indd 16

04-07-19 11:03


Theologie

m autas asitarovit mil ipsa m nis ipsant, litam delibus m faceatur?

JEREMIA DE KLAGENDE PROFEET

umet aut esnt pedi ut aut u iaspien isus, coreriant nestrum re, consequam, Itatquam est busa corest, orum aut dosit quiscil et n et fuga. Ut ndam, sitem

Bestudeer het leven van Jeremia!

Bijbelstudie

J. Kriekaard

Jeremia

J E R E MI A

De klagende profeet Dit boek gaat over Jeremia, een van de bekendste profeten uit het Oude Testament. Door sommigen wordt hij ook wel de ‘wenende’ of ‘klagende’ profeet genoemd. Door de Heere werd hij geroepen om in Zijn Naam het Woord tot de mensen te brengen. Jeremia zag het niet zitten. Hij was jong, en hij kon toch niet spreken? Je ontmoet Jeremia op verschillende momenten. Veel lijden heeft hij moeten doorstaan. Hij is gevangen genomen, geslagen, veracht, en toch was hij dienstbaar. In het leven van Jeremia liggen allerlei geestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen. Wanneer je dit boek nauwkeurig bestudeert en de Bijbelgedeelten erbij leest, kan dit het Bijbelboek Jeremia voor jou verduidelijken.

Jeroen Kriekaard (1987) is jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Daarvoor was hij docent godsdienst bij het voortgezet onderwijs. Van zijn hand verschenen eerder de boeken ‘Jesaja’ en ‘Tot een volkomen verzoening’.

Doelgroep: Jongeren, volwassenen, verenigingen

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

J. Kriekaard

DE KLAGENDE PROFEET

Eerder verschenen:

J. Kriekaard

J E SA J A

087 182243

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2243 c-NUR 702-032 Verschijnt oktober 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

EVANGELIST

VAN HET OUDE TESTAMENT

12-04-19 18:16

Jesaja.indd 3

9 789087 182243

J. Kriekaard

06-12-17 14:47

17

Najaar 2019_p 16-21-leven als christen .indd 17

04-07-19 11:03


Theologie

Bijbelstudie

Eenvoudige Bijbelstudie voor jongeren. Geschikt voor huisgodsdienst, avondsluiting of op de vereniging

J. Boeder

De biddende heeftschenker opgenomen in de Bijbel. Dit om te leren

hoe de schenker Nehemia aan het hof van Arthahsasta tot zegen is geweest voor Zijn Het is Gods Geest die het boek Nehemia heeft opgenomen volk Israël. in de Bijbel. Dit om te leren hoe de schenker Nehemia aan het Ook jongeren hebben genade nodig om Israël. hof van Arthahsasta tot zegen is geweest voor Zijn volk de Heere oprecht lief te hebben. Nehemia In eenvoudige overdenkingen behandelt de auteur het is daarvan een sprekend voorbeeld. Bijbelboek Nehemia. Voor elke jongere trekt hij onderwijs uit Biddend de Bijbel lezen en luisteren naar het leven vanGods de biddende knecht. Nehemia kan ons op veel woord wil de Heere zegenen. punten tot een voorbeeld zijn. Het boek onderstreept het belang van Bijbelonderzoek. Biddend de Bijbel lezen en luisteren naar Gods Woord wil de Heere zegenen. Bij elk hoofdstuk staan vragen om over na te denken. Het boek is gericht op jongeren van 8 tot 14 jaar.

Nehemia

Nehemia Het is Gods Geest die het boek Nehemia

Nehemia

d e bid d end e s chenker

J. Boeder gaf vele jaren catechisatie en diende in de Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen, Scherpenzeel en nu in Krimpen aan de IJssel als ouderling. Boeder publiceerde eerder Bijbelstudies over het leven van Job.

Doelgroep: Jongeren van circa 8-14 jaar, verenigingen

J. Boeder

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 112 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2328 c-NUR 702-032 Verschijnt oktober 2019

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

J. Boeder 9 789087 182328

9 789087 182328

18

Najaar 2019_p 16-21-leven als christen .indd 18

04-07-19 11:03


Psalmen 120-134

alleen of met zo samen met m te bidden.

Begin van een nieuwe serie, geschikt voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband

Bijbelstudie

Ds. C.P. de Boer

DE BIJBEL UITGELEGD DE BIJBEL UITGELEGD

el komen de m 120-134. de psalm, de ere psalmen. theologische alm wordt de de Testament it af met een

Theologie

Psalmen De Bijbel uitgelegd Psalm 120-134

Psalmen

De Bijbel uitgelegd is een serie waarin elke psalm beknopt wordt uitgelegd. In dit deel worden de liederen Hammaäloth toegelicht. Deze bundel beslaat Psalm 120-134. De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern van de psalm, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen. Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema’s in de psalm. Bij elke psalm wordt de vraag behandeld hoe deze psalm zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. De serie is bedoeld voor iedereen die zich - alleen of met anderen - wil verdiepen in de rijke wereld van de Psalmen; om zo samen met Israël door Psalmen de HEERE te loven, te danken of tot Hem te bidden.

Psalm 120-134

n.

Ds. C.P. de Boer

87 182472

Doelgroep: Gemeenteleden, verenigingsleiders, ambtsdragers, persoonlijk gebruik

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. C.P. de Boer

Ds. C.P. de Boer (1975) studeerde theologie in Apeldoorn, Utrecht en Kampen en Semitische Talen en Culturen in Leiden. Hij is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en diende de gemeente te Werkendam (2003-2010) en te Urk-Maranatha (2010-2016) en dient sinds 2016 Sliedrecht Beth-El.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2472 c-NUR 702-030 Verschijnt november 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182472 22-05-19 16:27

19

Najaar 2019_p 16-21-leven als christen .indd 19

04-07-19 11:03


Christen & Maatschappij

Onderwijs

Praktisch boek over de vraag hoe persoonsvorming van leerlingen en studenten handen en voeten kan krijgen

Elsbeth Visser-Vogel, Bram de Muynck

Hier ben ik

Een christelijk perspectief op persoonsvorming in het onderwijs

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Eerder verschenen:

ci comnient pedit molenis imusdae rferios volupieniMarianneOffi Golombek-Jansen, mus net harum ute.a. aut quam, sim net eum natatqu atectata Elly van der Gouwe-Dingemanse

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

Dordt dichtbij De Dordtse Leerregels in de school

Gids en pelgrim Profiel van een christelijke leraar

Dr. A.J. Kunz (1970) is hervormd predikant en als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te Gouda.

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Bram de Muynck

Dr. A.J. Kunz en drs. H. Vermeulen

Najaar 2019_p 16-21-leven als christen .indd 20

Voor Anker De betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor leraren

Aan de slag met opvoedingsidealen

Dr. A.J. Kunz

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

De allerbeste wensen

Bram de Muynck Gids en pelgrim

Essenties van christelijk opvoeden

Dedrs. flaptekst volgt. Dr. A.J. Kunz en H. Vermeulen

Dr. A.J. Kunz (1970) is hervormd predikant en als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te Gouda. Drs. H. Vermeulen (19??) is als studieleider en onderwijsadviseur verbonden aan Driestar Educatief te Gouda.

Dichtbij Dordt

Opvoeden, gave en opgave

Visser-Vogel Als je leraar bent, word je naaren deElsbeth belijdenisgeschriften. geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het onderwijs? Hoe kunnen ze ons vandaag helpen om christelijk onderwijs gestalte te geven? In Voor Anker geeft dr. A.J. Kunz een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van docenten in het christelijk onderwijs. Hierbij komt niet alleen de definitieve tekst van de belijdenis uit 1618/1619 naar voren, maar maakt hij ook gebruik van de eerste editie uit 1561. Hierdoor komt de NGB op een verrassende manier tot klinken. Het boek is bedoeld voor christelijke leraren, maar ook voor iedereen die wil nadenken over leven bij de belijdenis in onze tijd.

De flaptekst volgt. Dr. A.J. Kunz

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs Voor Anker

velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra-van Pruissen De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Marianne Golombek-Jansen e.a.

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

9 789087 181376

9 789087 181215

2710-Voor Anker-omslag.indd 1

20

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften 10-05-19 13:27

Offici comnient pedit molenis imusdae rferios volupienimus net harum ut aut quam, sim net eum natatqu atectata velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

De allerbeste wensen

9 789087 182434

persoonsvorming in het onderwijs

1

Marianne Golombek-Jansen e.a.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99

Een christelijk perspectief op

Doelgroep: Leraren en docenten, schoolleiders, opvoeders, ouders en 9 789087 182434 begeleiders van jongeren

Opvoeden, gave en opgave

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 192 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 Hier ben ik_omslag.indd ISBN 978 90 8718 2434 c-NUR 740-025 Verschijnt september 2019

Hier ben ik

Elsbeth Visser-Vogel en Bram de Muynck

de hand van christelijke uitgangspunten worden deze theorieën gewogen en wordt een eigen benadering geformuleerd. Het uiteindelijke doel van persoonsvorming is dat het kind een antwoordend persoon wordt ten opzichte van de ander en de Ander. Dat het kind gaat zeggen: ‘Hier ben ik.’ Dit boek schetst hoe je als leraar een bijdrage kunt leveren aan de persoonsvorming van de leerling. Het bevat veel praktijkvoorbeelden, kaders met extra uitleg en studievragen.

Dr. Elsbeth Visser-Vogel is docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en promoveerde op een onderzoek naar de religieuze identiteitsontwikkeling van christen- en moslimjongeren in Nederland. Prof. dr. Bram de Muynck (1961) is lector Christelijk leraarschap aan Driestar hogeschool en bijzonder hoogleraar Christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Elsbeth Visser-Vogel en Bram de Muynck Hier ben ik

Persoonsvorming staat op veel christelijke scholen op de agenda. Iedereen ziet het belang ervan, maar tegelijkertijd blijft er onduidelijkheid over wat er precies mee wordt bedoeld. Wat is een christelijke visie op persoonsvorming? En wat betekent die voor het onderwijs? Dit boek geeft uitleg over begrippen en theorieën die bij persoonsvorming worden gebruikt. Aan de hand van christelijke uitgangspunten worden deze theogewogen en wordt een eigen benadering geformuDeel 6 in de serie Driestarreeksrieën opvoeding en onderwijs leerd. Het uiteindelijke doel van persoonsvorming is dat het kind een antwoordend persoon wordt ten opzichte van de anPersoonsvorming staat op veelderchristelijke scholen agenda. en de Ander. Dat het kindop gaatde zeggen: 'Hier Iedereen ben ik'. Dit boek schetst hoe je als leraar een bijdrage kunt leveren ziet het belang ervan, maar wat is een christelijke visie op persoonsvoraan de persoonsvorming van de leerling. Het boek is geschikt voor opleiding en persoonlijke studie van ming? En wat betekent die voor hetgemaakt onderwijs? Dit boek geeft uitleg over iedereen die in het onderwijs werkt. Het bevat veel prakbegrippen en theorieën die bijtijkvoorbeelden, persoonsvorming gebruikt. Aan kaders metworden extra uitleg en studievragen.

Dordt dichterbij_omslag.indd 1

10-11-16 13:04

Gids en pelgrim_omslag.indd 1

21-06-18 14:49

9 789087 181215

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

14-06-18 14:57

9 789087 181376

04-07-19 11:03


Theologie

Gebed

Praktisch en meditatief boek over bidden

Ds. A.T. Vergunst Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Waupun (VS). Eerder diende hij de gemeenten te Carterton (Nieuw-Zeeland) en de gemeente te Kalamazoo (VS).

Bidden met de Schrift

Bidden met de Schrift

Bidden met de Schrift

praeper iaspid ullat volenis aceptium illautem repta sustiorest eume natiusa vent, sit quam quas alibus, in ex ese git alitat. ed magnimagnis reptam aspid que orit harcimetur rendae pro dolum onserro doluptatem aspedis nim audit, omnitat ioritium voleces totaeptat in reictature eos et ellabo. Ut aut delit, t ut rerspe niment dit faccae illaboria ratecti volorep tatatia dellatem labo.

Deel 6 in de serie Driestarreeks Studium Generale God beveelt ons te bidden. Hij leert Zijn volk ook bidden. Als Zijn Geest in ons hart leeft, verlangen we om inniger te bidden. Maar hoewel bidden wel de ademtocht van de ziel wordt genoemd, blijft het moeilijk. Wat zullen we bidden? Hoe houden we onze gedachten erbij? Vallen we in herhaling? Blijven we hangen in het algemene? Dit boekje is een poging om wat perspectief te bieden in de vaak teleurstellende ervaring en voortdurende worsteling van het gebed. Bidden met de Schrift is een methode waarin we de Schrift zelf gebruiken om richting, diepte, variatie en vorm te geven aan ons gebedsleven. Niet alleen voor het persoonlijk gebed, maar ook voor het huwelijksgebed, het gezinsgebed en zelfs het ambtelijk gebed.

m autem sequat volorem quiscidic tet mos cupta aut eos et aut magnihiciet orep elibea volorecus pa nihillabore us, core vendel molorum faceatur mus dolore cus dem apellate solorep um ius quunt reicidem. Andit laudici reicimus etur?

Ds. A.T. Vergunst

Doelgroep: Gemeenteleden, theologen, ambtsdragers Driestarreeks Studium Generale 9 789087 181987

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften 07-05-19 13:05

Eerder verschenen:

papier óf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent het als we belijden dat een pasgeborene ‘aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus geheiligd en tot kind aangenomen’? Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op de opvoedbaarheid van het kind. Nemen zij de verdorven, menselijke natuur wel serieus genoeg?

Geweld, offers en beloften In het jodendom wordt het kind vanaf vier jaar ingewijd

in de wereld van de Thora en beschouwd als een heilige vrucht, toegewijd aan de heilige dienst van God. Wat is de theologische betekenis van de besnijdenis en hoe kijken joden aan tegen individualiteit en collectieve identiteit?

Driestarreeks Studium Generale

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Dr. A. de Reuver

Wat zal er van dit kind worden? Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt

Dr. A. de Reuver

dr. A. Versluis e.a.

A.L.H. Hage (red.) Driestarreeks Studium Generale

reiken ze antwoorden aan die de lezer houvast bieden en duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is voor onze tijd. De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief.

Flaptekstenvolgt L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog B. Wallet

een prof. kind dr. bij M.J. de geboorte als een onbeschreven blad dr. A. Versluis, dr. P. de IsVries, Paul

De actualiteit van het Oude Testament

Prof. dr. Leendert F. Groenendijk e.a

Dr. A.L.H. Hage is docent cultuur en maatschappij en studieleider Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.

met verhalen over gebeurtenissen of gebruiken uit het verleden, maar het Woord van God. Juist daarom kunnen sommige gedeelten ongemakkelijke vragen oproepen: Wat moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de in detail beschreven offerwetgeving? Wat betekenen de nog onvervulde beloften over herstel van Israël en een toekomstige heilstijd?

De auteurs en gaanactueel in hun bijdragen diepgaand op deze vraPastoraal gen in. Door een benadering vanuit het geheel van de Schrift

dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, dr. A.J. Kunz

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

dr. A. Baars, dr. P.C.christenen Hoek, dr.is A.J. Kunz Testament niet zozeer een boek Voor het Oude

De belijdenisgeschriften

Gods openbaring en de ervaring van geloof, hoop en liefde

over opvoeding, Bijbel en samenleving

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de protestants-christelijke traditie.

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Wat zal er van dit kind worden?

Desiderius Erasmus

De actualiteit van het Oude Testament

A.L.H. Hage (red.) Offi ci comnient pedit molenis imusdae rferios volupienimus net harum ut aut quam, sim net eum natatqu atectata velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

De belijdenisgeschriften

Desiderius Erasmus

De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd, waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw.

Driestarreeks Studium Generale

Gods openbaring

en de ervaring van geloof, hoop en liefde

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

9 789087 181987

Driestarreeks Studium Generale

9 789087 181192

3005_Erasmus-omslag_DEF.indd 1

22-06-17 15:10

1805-De actualiteit van het oude testament_omslag.indd 1

0512-Wat zal er van dit kind worden_omslag.indd 1

26-06-17 13:05

2404_Gods openbaring-omslag.indd 1

07-12-17 16:01

17-05-18 14:14

9 789087 181192

Najaar 2019_p 16-21-leven als christen .indd 21

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 64 pagina’s Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 8718 1987 c-NUR 707-010 Verschijnt september 2019

21

04-07-19 11:03


Theologie

Algemeen

Een praktische uitleg over de gemeenschap der heiligen

Ds. H. Polinder, dr. W. van Vlastuin Elke zondag wordt in de christelijke gemeente beleden dat de kerk de gemeenschap der heiligen is. Wat betekent het voor christenen om aan elkaar gegeven te zijn als leden van hetzelfde lichaam, namelijk Christusʼ lichaam?

Over de gemeenschap derdeheiligen Aan hand van Heilige Schrift

en de belijdenisgeschriften zien we hoe de gemeenschap der heiligen niet los te maken is van de gemeenschap met Christus. gemeenschap de bron en de norm de gewordtDie in de christelijke isgemeente beleden dat voor de kerk de gemeenschap der heiligen.

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 120 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 1833 c-NUR 700 Verschijnt november 2019

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

9 789087 181833

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

van Christus' lichaam variant GEKOZEN.indd 9 789087 Leden 181833

1

Ds. H. Polinder en dr. W. van Vlastuin

Elke zondag meenschap der heiligen is. Wat betekent het voor christenen om aan elkaar de geloofsbelijdenis volgt het namelijk artikel van de vergeving gegeven te zijn alsInleden van hetzelfde lichaam, Christus’ lichaam? der zonden op die van de gemeenschap der heiligen. Aan hand van de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften zien we hoe de De kerk is de gemeenschap waarin de vergeving van de gemeenschap derzonden heiligenalsniet te maken is van gemeenschap met eenlos genadig wonder vande God beleefd en met elkaar gedeeld is het voor lichaam Christus Christus. Die gemeenschap is dewordt. bron De enkerk de norm de van gemeenschap de verschillende leden dragen verantwoordelijkheid der heiligen. In deen geloofsbelijdenis volgt het artikel van de vergeving der voor elkaar. Want de leden van Christusʼ lichaam hebzonden op die vanben de gaven gemeenschap derom heiligen. De kerk is aan de gemeenontvangen dienstbaar te zijn de onschap waarin de vergeving van de zonden als de eendrie-enige genadig wonder van God derlinge opbouw tot eer van God. beleefd en met elkaar gedeeld wordt. De kerk is het lichaam van Christus en de leden hebben gaven ontvangen om dienstbaar te zijn aan de onderlinge opbouw tot eer van de drie-enige God.

LEDEN VAN CHRISTUSʼ LICHAAM

Leden van Christus’ lichaam

Ds. H. Polinder is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij diende de gemeente te Genemuiden vanaf 1994-1999. Sindsdien is hij predikant te Urk. Prof. dr. W. van Vlastuin (1963) is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme en in het Hersteld Hervormd Seminarie verantwoordelijk voor de vakken dogmatiek en symboliek. Hij is ook de rector van dit Seminarie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ds. H. Polinder Dr. W. van Vlastuin

LEDEN VAN CHRISTUSʼ LICHAAM OVER DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

10-05-19 13:30

22

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 22

04-07-19 11:04


Een indringende oproep om ervaring en gevoel in prediking en geestelijk leven de juiste plaats te geven

Geloofsopbouw

Dr. C.A. van der Sluijs

Zonder ervaring geen leven

Zonder ervaring geen leven Over werkelijk nabij God zijn Hoe moet het werk van de Heilige Geest een plaats krijgen in de prediking en het geestelijke leven? Daarover gaat dit boek. In de evangelische en charismatische beweging wordt het werk van de Geest vaak overbelicht. Daarentegen is sprake van onderbelichting in de gereformeerde gezindte. Daar klinkt de waarschuwing tegen gevoel en ervaring in het geestelijke leven. Ondertussen is het opmerkelijk dat de vromen in oude tijden, met name in Schotland, charismatisch begaafd bleken te zijn. Dit boek werpt Bijbels licht over een en ander en zoekt naar het juiste evenwicht. De auteur wil bereiken dat ervaring en gevoel in de prediking en in het geestelijke leven de juiste waardering krijgen.

Over werkelijk nabij God zijn

Dr. C.A. van der Sluijs is emeritus predikant. Hij diende de Hervormde gemeenten van Poederoijen-Loevestein, Veenendaal en RotterdamZuid. Hij promoveerde in 1987 op een proefschrift over Charles Haddon Spurgeon. Dr. Van der Sluijs publiceerde diverse boeken over prediking en reformatorisch leven.

Doelgroep: Predikanten, theologen, ambtsdragers en gemeenteleden

.

Dr C.A. van der Sluis

182274

Zonder ervaring geen leven

aed curo, quasterei c rei fuis Mae atuia, quium ia? Perum us atquis? nos orum rips, modi eceres lahalata nossunti, sim omnerdi te horbit, perviri inCupiorteSentemp orae, quis-

Leven als christen

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Dr. C.A. van der Sluijs

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2274 c-NUR 707-001 Verschijnt oktober 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

23-04-19 16:36

9 789087 182274

23

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 23

04-07-19 11:04


Dagboek & Overdenking

Meditaties

Een opwekkend boek van de bekende puritein Andrew Gray

Andrew Gray

Andrew Gray (1633-1656) was een Schotse puritein. In zijn eigen tijd was deze jonggestorven predikant zeer geliefd en ook nu nog worden de preken die hij heeft nagelaten, gewaardeerd.

Echt geluk

Hier komt een aansprekend citaat uit het boek. Het mogen drie regels zijn Deel 1 in de serie Ontmoetingen met puriteinen die vollopen als dat zo uitkomt

Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit Doelgroep: Persoonlijk gebruik, jongeren quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus. Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist, sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 8718 2069 c-NUR 707-030 Verschijnt oktober 2019

Echt geluk

De gelovige heeft God tot zijn deel en heeft daarmee alles. Gray beschrijft de vele tijdelijke en eeuwige voorrechten die hieruit voortvloeien. wektNi de gelovigen op om lautassi te beseffdolorpor en Flaptekst Hij volgt. volut ut officil wat een groot geluk hun deel is, zodat ze vervuld worden met aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaalle blijdschap en vrede in het geloven. borum voluptu sandunt a vellest iosant.

Ontmoetingen met puriteinen

Echt geluk

Andrew Gray Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182069

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99 Echt geluk.indd 1

9 789087 182069

12-04-19 18:00

24

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 24

04-07-19 11:04


Dagboek & Overdenking

Meditaties

Hartelijke aansporing om God op Zijn Woord te geloven

Joseph Alleine

Vaste hoop

taat uit ls zijn t

Joseph Alleine (1633-1668) was een Engelse puriteinse predikant. Hij heeft veel geschriften nagelaten, waarvan ‘Een betrouwbare gids naar de hemel’ het bekendste is.

Deel 2 in de serie Ontmoetingen met puriteinen

orrum alit

Vaste hoop

In dit boek voert iemand een dialoog met zichzelf. Hij neemt zich voor om net als de verloren zoon op te staan en tot zijn Vader te gaan. Voordat dit besluit wordt genomen moet hierover goed worden nagedacht. Alleine legt uit wat dit inhoudt en welke andere dingen we dan moeten opgeven. Hij weerlegt de argumenten die worden aangevoerd om het niet te doen en spoort krachtig aan om al onze hoop op God te stellen. Doelgroep: Persoonlijk gebruik, jongeren

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Joseph Alleine

t aut quam ndus. iatiunt dist, rorior ali ro mosa pa um ad quia optur si doatur, sunt.

Vaste hoop

i dolorpor illorro bla-

Ontmoetingen met puriteinen

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 72 pagina’s Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 8718 2076 c-NUR 707-030 Verschijnt oktober 2019

Joseph Alleine

7 182076

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

18-04-19 10:17

9 789087 182076

25

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 25

04-07-19 11:04


Dagboek & Overdenking

Bundel korte, aansprekende meditaties, speciaal voor de zondag

Meditaties

C.H. Spurgeon

Doelgroep: Persoonlijk gebruik

C.H. SPURGEON

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 176 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 1963 c-NUR 707-030 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49

ZONDAGEN MET

SPURGEON Meditaties voor de rustdag

SPURGEON

52 opvallende en sprekende fragmenten uit het enorme corpus aan lezingen, toespraken en preken van Spurgeon. Ze zijn bijzonder geschikt voor meditatie op zondagochtend en zondagavond.

MET

Ri incuppl iquam. Ublin tes et, Ti. Endaci sediis vituam etilium audemnit? Ibunicit, noris. Catus culegilinum adduconum me effress enMeditaties voor rustdag dem, que effrede ia teri, con prac re fendis pon sedem, qui in tanu elus hoc, nos se, cote merfecu piorissolis hor perivis; Catum fur unVeel uitspraken van Charles Haddon glanzen met een tierrius bonsitin viverist? Igiti,Spurgeon Cupio crisse nia consign atatuus, Catqueexpressief confe- en vaak geheeltastiaedet eigen helderheid. Ze zijn opvallend, nena videm hos, fuem, nes verrassend. De meditaties uitC. ditUcon boek tamdius, zijn overgenomen uit het ex silla superis, ses prio coeremquem, Casnaslagwerk ‘Flashes of Thought’. Dit was oorspronkelijk bedoeld tam, vilintestrae potil habem sit, audemus, voor de luisteraars vanadhui Spurgeon dievirit. belangrijke punten van zijn vit. Si conestra facchus Tusquam ad clegeres, Ignonsua prekenocut opnieuw wilden praet? overdenken. Deze bundel bevat twee keer

Z O N DAG E N

Zondagen met Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) wordt als een van de meest bekende predikers ter wereld beschouwd. Hij wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd.

C.H. SPURGEON

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 181963

9 789087 181963 Zondagen met Spurgeon.indd 1

26

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 26

23-04-19 16:46

04-07-19 11:04


Praktische en Bijbelse adviezen voor vrouwen van de bekende schrijfster Elisabeth Elliot

Elisabeth Elliot

Met vreugde vrouw zijn Voor mijn dochter Wat betekent het om vrouw te zijn? Wanneer ervaar je als vrouw echt vreugde? In dit boek helpt de bekende schrijfster Elisabeth Elliot je om over deze vragen na te denken. God heeft je als vrouw gemaakt. En Hij heeft een doel met het leven van elke vrouw in haar eigen unieke levensweg; getrouwd, single of weduwe. De alledaagse voorbeelden en praktische adviezen maken dit een bijzonder boek. Elliots onderwijs is geworteld in de Schrift en in haar persoonlijke ervaring.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een bekende auteur en spreker. Haar eerste man, Jim Elliot, was zendeling in Ecuador. Hij werd in 1956 vermoord door indianen van de Aucastam. Later bracht Elisabeth zelf het Evangelie aan de Auca’s. Na haar terugkeer naar de Verenigde Staten legde ze zich toe op het geven van lezingen en het schrijven van boeken, waardoor ze wereldwijde bekendheid kreeg.

Doelgroep: Vrouwen

Elisabeth Elliot

et nseuid cus ciae sen nie eres am

Geloofsopbouw vrouwen

Elisabeth Elliot Met vreugde vrouw zijn

tiauas sda uia qui em um odis aut unuiqui

Leven als christen

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Met vreugde vrouw zijn voor mijn dochter

0

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 176 pagina’s Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 90 8718 2410 c-NUR 707-003 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,49

9 789087 182410

27

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 27

04-07-19 11:04


Dagboek

Een dagboek waarin de liefde van Christus rijk wordt getekend

Kerkelijk jaar

R.M. McCheyne

Onder ‘t heiligend kruis Flaptekst volgt

Het dagboek heeft een duidelijke letter.

Bijbels dagboek

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Robert Murray McCheyne (1813-1843) was een Schotse predikant. Met grote ernst en liefde wees hij op Christus’ liefde voor zondaren.

R.M. McCheyne

Onder 't heiligend kruis

Velen kennen het gedicht ‘Eens was ik een vreemd’ling’ van de Schotse prediker ds. Robert Murray McCheyne. Ook zijn nagelaten preken en meditaties hebben in ons land grote bekendheid gekregen. McCheyne toonde gedurende zijn leven een grote bewogenheid met het zielenheil van zijn medemens. Op indringende wijze smeekte hij hen: Laat u met God verzoenen! Uit zijn werken is een selectie gemaakt voor dit dagboek. Zijn boodschap is steeds: Alleen onder ‘t heiligend kruis kan een pelgrim een veilige reis maken maar het Vaderlijk Huis.

Onder 't heiligend ruis

K

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers, voor persoonlijk gebruik

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

w

In Ouders uit de Bijbel maken we kennis met bekende en minder bekende echtparen uit het hen zijn ouders die vreugde aan hun kinderen beleven, maar ook ouders die verdriet hebben omdat hun kinderen afdwalen van God en Zijn dienst. De Heere Die Zelf het huwelijk heeft ingesteld, heeft deze levensgeschiedenissen en gezinsomstandigheden laten opnemen in Zijn Woord. Ze zijn tot onderwijs voor echtparen en ouders van alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord veroudert nooit. Daarom zijn de praktische lessen in dit dagboek ook blijvend actueel. De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Op een pastorale wijze brengt hij het leven van echtparen en ouders dichterbij.

Oude Testament. Onder M at t h e w H eennNieuwe ry

Vrouwen uit de Bijbel

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Matthew Henr y

Ouders uit de Bijbel bijbels dagboek

Na facil ulla core molessi. Rat. Ut vel il dolorting ex et wisit nulputat ip et, quis et adiametue te mod tat. Giamconsed dunt incipsu scilis aut auguero M at t h e w H e n r ydolestion henim velit wis ex er sum nit doluptat vendre dolessim vel dolore mincil doluptat wismod tie magnim venim iriusci pisismo lestie eu feum am, velis adignibh eum zzrilit eugue feuguer il il ulluptat

bijbels

Ignibh exerit ullummo luptatem iliquat exeraesenibh ea aut ulputat. Ut lut lortis dolorpe riusto odo ea feu feugait, sum veros niamcons nim in hent velit iuscillam nos alis dagboek at at velismo dionsequat, ver aut praesequi ercilisisi.

Mat thew Henr y

9 789087 182212 1801-2013_Vrouwen uit de bijbel_omslag.indd 1

28

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 28

Thomas Watson

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Eerder verschenen: Leer mij Uw weg

In Vrouwen uit de Bijbel maken we kennis met bekende en onbekende vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament. Allerlei levensomstandigheden en karaktertrekken van vrouwen komen aan de orde. De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Treffend is de pastorale toon waarop de Engelse predikant het leven van vrouwen dichterbij brengt. Het dagboek is zodanig ingedeeld dat per 1 januari en rond moederdag een begin gemaakt kan worden (zie voorwoord). Er is rekening gehouden met de orde van het kerkelijk jaar.

Bijbels dagboek

R.M. McCheyne

9 789087 182212

Vrouwen uit de Bijbel

Uitvoering gebonden Formaat 11,3 x 18,5 cm Omvang ca. 384 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 2212 c-NUR 707-020 VerschijntOnder september 2019 't heiligend kruis_omslag.indd 1

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht. In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

F. Bakker

Blijft in Mij

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

C.H. Spurgeon

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van het bekende boek De Psalmen Davids van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). In dit overbekende werk geeft hij per psalmvers een korte verklaring. Duidelijk horen we daarin het hart van de pastor kloppen. Heel eenvoudig en praktisch beschrijft hij lessen voor het geestelijke leven maar ook voor het leven van elke dag! In de Psalmen vinden we troost, bemoediging en onderwijs. Voor jongeren én ouderen. In voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in zieke en gezonde dagen wijzen de Psalmen heen naar Hem Die ons leven bestuurt. Naar de medelijdende Hogepriester Die de Schuilplaats is voor allen die Hem liefhebben.

U bent mijn Schuilplaats

Ds. F. Bakker

Blijft in Mij

Bijbels dagboek

De bekende Engelse John Charles Ryle (1816C.H. Spurgeon 1900) had de gave om zijn boodschap in korte

12-04-19 16:58

U bent mijn Schuilplaats Bijbels dagboek

bewoordingen weer te geven en snel tot de kern van de zaak te komen. Dat blijkt ook duidelijk uit de dagboekstukjes in Gouden momenten die zijn samengesteld aan de hand van de vele werken van Ryle. De nagelaten geschriften vormen een goudmijn vol wijze woorden. De boodschap is nog steeds uiterst actueel! Ryle roept op tot bezinning en zelfonderzoek. Maar wijst ook heen naar de hemelse Medicijnmeester. Zo kunnen de momenten van stil zijn met de Schrift aan de hand van dit dagboek Gouden momenten worden!

SnellRoundh-Ouders uit de bijbel_omslag.indd 1

Bijbels dagboek Barcode

 

18-1-2013 14:23:43

Leer mij uw weg-omslag.indd 1

23-6-2011 13:53:47

16-7-2010 14:01:23

U bent mijn Schuilplaats_omslag.indd 1

Woorden van de goede Herder

G

ouden momenten

Bijbels dagboek blaudae ctotatiam quam iundam harum iunt es si ulparcitibus sequas nonsequia aut et alicipicae omni alique se quissen imodit apere nihita quae nus etur aut voloreperi ium aut experferoris solor mincilic tor am vel imintios alibus, comnis debis restrum volorro tem. Unt, sed modi to imaximu sandis aut es assunt volo ex eaquodi utet pores mi, adia essinis eum ium in nonsendit pro ma corernatur raectotaquam quae quatias ea venimi, ut quae solore doluptae. Et litia corum res ressimo loruptae volesci musdande perias dellacc aturere perio. Adicati sinctas que nam, to min nam quam is adis ex eatqui as mollabor sitestr umquaep tistis dolorest fuga. Nequibus dolut diat hicia nonsequas et re invellicil erernat. Aboreriat reheniatquis doluptaturi volorro culpa idebis eum recte as se doluptatur as dolescit, odis aut facculparia quis et intor ad quos ea volorio et labori tem sim facculla consequ iscides vende rempel ipsantia cum que nusanis abo. Nam, quam exerspiet erenes molupta turepe erit ut acerfer untiani scilibea preiusa nonserum fugit id ut hillicieni alibus venihil modi torro tesciae pro ea doloreiur?

van de goede Herder

Bijbels dagboek

JOHN BUNYAN

Reisgids voor pelgrims

Reisgids voor

pelgrims

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

J.C. Ryle

JOHN BUNYAN

C.H. Spurgeon

Woorden

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

T W

C.H. Spurgeon

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Bijbels dagboek

B IJ B EL S DAG BOEK

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van Gelijkenissen van de Heiland van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde. Spurgeon zelf schrijft: ‘Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij door gelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zitten en van Hem willen leren?’

J.C. Ryle

Gouden momenten

B i j b e l s dag b o e k

9 789087 180799

Bijbels dagboek

15-12-14 15:30

9 789087 180799

04-07-19 11:05


Dagboek

Een waardevol dagboek voor pasgetrouwde stellen

Dagboek echtparen

Aan dit dagboek werken mee: ds. C.H. Bijl, ds. E. Gouda (eindredacteur), ds. L. Hak, ds. W.F. Jochemsen, ds. M. Kreuk, ds. A. de Lange, ds. N.F.L. de Leeuw, ds. A. van Lingen, ds. H.J.T. Lubbers, prop. mr. J.G. Macdaniel MA, ds. P. Vernooij, ds. W. van Weelden, ds. H.G. van der Ziel.

Ds. E. Gouda (red.)

g,

ng

CONNECTIE

e

Connectie Bijbels dagboek voor jonggehuwden Als getrouwd stel is het belangrijk om verbinding te ervaren tussen jullie als man en vrouw. Maar nog veel belangrijker is dat jullie beiden een relatie hebben met de levende God. Dit dagboek wil jonggehuwden leiding geven voor het leven van elke dag, in goede en slechte dagen. Want hoewel het huwelijk iets prachtigs is, kan het ook gaan stormen. Juist dan is het van belang dat je in verbinding blijft met elkaar en samen aan het Woord van God vasthoudt. Laat dit dagboek mogen bijdragen aan een goede start van jullie huwelijk, om in liefde en trouw verbonden te zijn aan elkaar en aan God.

Ds E. Gouda e.a.

s bel Bij oek b dag

d. els Bijb oek dagb

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Doelgroep: (Pas)getrouwde stellen

voor jonggehuwden

4

Eerder verschenen:

In dit dagboek leer je Bijbelse personen kennen. Elke week wordt er een persoon besproken. Je komt met hen in contact. Door hun leven leer je over God. Hij zoekt contact met jou.

Dit dagboek wil leiding geven voor het leven van elke dag. Gebeurtenissen komen in het licht van de Bijbel. De context wordt belicht.

vanaf 15jaar

Contact omslag.indd 1

Laat dit dagboek nuttig mogen zijn voor jou. Om geestelijke rijkdom te ontvangen in je hart. Dat gebeurt wanneer jij genade krijgt door het werk van Christus.

s

bel Om Christus gaat het ten diepste. Bij Hij heeft de waarheid beleden op aarde. boek g Hem kennen door het geloof brengt tot belijden. da

van 13- 15jaar

Context omslag.indd 1

09-02-16 16:10

vanaf 17 jaar

Confessie omslag.indd 1

29-10-14 08:25

els Bijb oek dagb

d

Belijden is van levensbelang. Met het hart geloven en met de mond belijden tot zaligheid. Confessie is een ander woord voor belijdenis. In dit dagboek staat de Heidelbergse Catechismus centraal. Daarnaast de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Het is het goud dat de kerk der eeuwen heeft ontvangen.

els Bijb oek dagb

God is goed. s Hij heeft het behoud van mensen op het oog. bel Christus ging de diepste weg om zondaren te redden. Bij oek Laat alles mogen meewerken om jou tot Hem te b brengen. ag

els Bijb oek dagb

els Bijb oek dagb

s De Heilige Geest wil hierdoor jouw hart raken. el ijbmet Christus. Er komt dan een levende band vanBgeloof boek Door Zijn liefde in jouw hart is ergcontact. da Dan krijg jij ook jouw naaste lief.

De samenhang tussen de Bijbel en ons leven is belangrijk. Wat kunnen er veel vragen zijn rond dingen die gebeuren. Misschien ervaar jij wel verwarring van binnen. Zoek vrede in het Woord van God!

els Bijb oek dagb Ds J.A. van den Berg e.a.

CONFESSIE

Je kunt eenzaam zijn met veel mensen om je heen. Echt contact met iemand is iets moois. Er ontstaat verbondenheid.

els Bijb oek dagb Ds J.A. van den Berg e.a.

CONTEXT

God vraagt door Zijn Woord en Geest naar jou. Vaak verwijst het dagboek naar de belijdenisgeschriften. Die helpen om het Woord nog beter te begrijpen. Elke week is er een ander kernwoord met Bijbelse inhoud. Zo wordt concreet Wie God is en hoe Hij werkt. Ten diepste is Christus de Kern van het Woord. Hij wil jouw hart hebben!

els Bijb oek dagb Ds J. A. van den Berg e.a.

CONTACT

God heeft concreet iets te zeggen. Zeker ook tot jonge mensen. In dit dagboek komen kernwoorden dicht bij. Ze worden concreet voor het leven van jongeren.

CONCREET

els Bijb oek dagb

Onder redactie van de predikanten J.A. van den Berg en A. Snoek

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 376 pagina’s Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 90 8718 2304 c-NUR 707-024 Verschijnt september 2019

s bel Bij oek b dag

vanaf 19 jaar

9 789087 182304

04-06-15 14:35

29

799

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 29

04-07-19 11:05


Kerkgeschiedenis

Vroege Kerk

Inspirerend boek voor jongeren over de Vroege Kerk

Benno Zuiddam Dit boek is een avontuurlijke reis door de wereld van de Vroege Kerk. In eenmet serie persoonlijke ontmoetingen Een maand lang leven gelovigen uit het maak je kennis met christenen zoals jij: Geen supermensen, maar Romeinse Rijk gelovigen die vielen en weer opstonden. Hun tijd leek op die van ons. De multireligieuze samenleving vond de aansprahet christendom intolerant. Filosofen het Dit boek is ken eenvan avontuurlijke reis door de wereld vannoemden de geloof onwetenschappelijk. Ook in de kerk ging het soms Vroege Kerk. In een serie persoonlijke ontmoetingen maak vreselijk mis. Toch hield het geloof stand. De Bijbel en het je kennis met christenen jij: een Geen supermensen, gebed speeldenzoals daarbij sleutelrol. Dit boekmaar bevat een gelovigen die vielen en weer opstonden. leek opKerk te praktisch programma om samenHun met tijd de Vroege en om wat je leest met Gods Woord te verbinden. die van ons.bidden De multireligieuze samenleving vond de aan-

Mensen zoals jij

Mensen zoals jij

Mensen zoals

spraken van het christendom intolerant. Filosofen noemden Prof. dr. Benno A. Zuiddam is verbonden aan North-West het geloof onwetenschappelijk. Ook in de kerk ging het University in Zuid-Afrika. Hij is tweemaal gepromoveerd: soms vreselijk mis. Toch hield geloof stand. BijbelTijdens en in de theologie en inhet de Griekse taal enDe letteren. het gebed speelden daarbij een sleutelrol. Dit boek bevat zijn studie raakte hij geïnspireerd door de Vroege Kerk. Datprogramma is gebleven. om samen met de Vroege Kerk te een praktisch bidden en om wat je leest met Gods Woord te verbinden. Doelgroep: Jongeren

Benno Zuiddam

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 288 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 1956 c-NUR 704-025 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

9 789087 181956

Benno Zuiddam

Prof. dr. Benno A. Zuiddam is verbonden aan North-West University in Zuid-Afrika. Hij is tweemaal gepromoveerd: in de theologie en in de Griekse taal en letteren. Tijdens zijn studie raakte hij geïnspireerd door de Vroege Kerk. Dat is gebleven.

jij

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Een maand lang leven met gelovigen uit het Romeinse Rijk

9 789087 181956

30

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 30

04-07-19 11:05


de ervaringen n voorbeelden tenland gaan? nieuwe kerk?

op het buitenijvers die zich

Algemeen

Gids voor ieder die in het buitenland werkt en kerkt

Dirk de Korne Leven over de grens

trekken noodgroep mensen grant: naar het ontwikkelen, r is dan thuis. oet natuurlijk

Christen & Maatschappij

Dirk de Korne

Leven over de grens

Leven over de grens

Werken en kerken in het buitenland Migratie houdt de gemoederen wereldwijd bezig. Velen vertrekken noodgedwongen vanwege problemen in eigen land. Een grote groep mensen verhuist echter vrijwillig. Student, expat, zendeling of migrant: naar het buitenland ga je niet zomaar. Je gaat omdat je jezelf wilt ontwikkelen, omdat je je geroepen weet, of omdat je situatie elders beter is dan thuis. Of al je verwachtingen over het buitenland uitkomen, moet natuurlijk nog blijken. ‘Leven over de grens’ beschrijft op een levendige manier de ervaringen van de auteur en zijn gezin in Singapore. Aan de hand van voorbeelden reflecteert hij op vragen als: waarom zou je naar het buitenland gaan? Hoe ga je om met culturele verschillen? Hoe vind je een nieuwe kerk? Hoe onderhoud je het contact met familie en vrienden? Dit boek is niet alleen een aanrader voor iedereen die zich op het buitenland oriënteert, maar geeft ook inzicht en tips aan thuisblijvers die zich afvragen wat hun familie of vrienden bezielt.

Werken en kerken in het buitenland

ur bij een zorgn Singapore en meente. Naast columns voor en zijn vrouw ingapore.

Dirk de Korne

Doelgroep: Iedereen die een periode in het buitenland verblijft, studenten, expats

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

087 181826

Dr. Dirk de Korne (1980) is stafdirecteur bij een zorgorganisatie. Hij werkte ruim zes jaar in Singapore en diende als diaken in een plaatselijke gemeente. Naast vakinhoudelijke publicaties schrijft hij columns voor het Reformatorisch Dagblad. Dirk is getrouwd en heeft twee dochters.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 176 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 1826 c-NUR 740 Verschijnt november 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

10-05-19 13:16

9 789087 181826

31

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 31

04-07-19 11:05


Christen & Maatschappij

Een handreiking voor het gesprek over opwekkingsmuziek

Algemeen

over als de emoties voorbij zijn? Ds. J.M.D. de Heer (1971) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg-CenDoelgroep: Jongeren, ouders, ambtsdragers en leerkrachten trum. Hij verdiept zich al lange tijd in de evangelische beweging en schreef daarover de boeken De evangelische beweging (2009) en Spiegel & Spanningsbron (proefschrift, 2018).

Ds. J.M.D. de Heer

Opwekkingsmuziek

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 80 pagina’s Verkoopprijs ca. € 5,95 ISBN 978 90 8718 2496 c-NUR 740 Verschijnt oktober 2019

OPWEKKINGS

MUZIEK

Opwekkingsmuziek neemt harten van jongeren en volwassenen in. De muziek doet een appel op het gevoel. Teksten van Opwekkingsliederen, Sela, Gerald Troost en Christian Verwoerd raken harten. Mensen ervaren kracht Opwekkingsmuziek neemt harten en volwasseen troost als ze van zichjongeren onbegrepen en eenzaam nen in. De muziek doet een op het gevoel. van Velen voelen, of appel zich tekort voelenTeksten schieten. vinden zoGerald steunTroost in opwekkingsmuziek. Deze Opwekkingsliederen, Sela, en Christian Verwoerd muziek vindt in steeds meer kerken ingang, raken harten. Mensen ervaren kracht en troost als ze zich onbegrebuiten eredienst. pen en eenzaamzowel voelen,inofals zich tekortde voelen schieten. Velen vinden Het is belangrijk om Gods Woord naast elk zo steun in opwekkingsmuziek. Deze muziek vindt in steeds meer lied, dus ook naast opwekkingsmuziek te legkerken ingang, zowel als buiten eredienst. gen. binnen Hoe spreekt de de Bijbel over emoties? WelHet is belangrijkke omplaats Gods hebben Woord naast elk lied, dus ook naast zonde en genade, schuld en opwekkingsmuziek te leggen. in Hoe over emoties? verzoening despreekt Bijbel de enBijbel in opwekkingsmuziek?zonde Welk en beeld vanschuld God, onszelf en Christus Welke plaats hebben genade, en verzoening in de draagt opwekkingsmuziek bijbelBijbel en in opwekkingsmuziek? Welk beeld vanover? God, Blijven onszelf en kernzaken overover? als de emoties voorbij zijn? Christus draagtse opwekkingsmuziek Blijven bijbelse kernzaken

OPWEKKINGSMUZIEK

Ds. J.M.D. de Heer

Ds. J.M.D. de Heer

Ds. J.M.D. de Heer (1971) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum. Hij verdiept zich al lange tijd in de evangelische beweging en schreef daarover de boeken ‘De evangelische beweging’ (2009) en ‘Spiegel & Spanningsbron’ (proefschrift, 2018).

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182496

32

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 32

04-07-19 11:05


n die zichzelf end jongeren worden elke zoon of docherdriet dat de

n of te probehen om? verder te wil-

Gevangen in moeite en verdriet

eind aan hun ensweg. Voor

Pastorale thema’s

Zelfdoding

Dr. J. Stolk en ds. J. Belder

Gevangen in moeite en verdriet Suïcide bij pubers en jongeren

storale begehter, broer of

Orthopedagotus predikant

Een waardevolle combinatie van feitelijke informatie en pastorale adviezen voor iedereen die met dit moeilijke onderwerp te maken heeft Dr. J. Stolk, ds. J. Belder

Gevangen in moeite en verdriet Suïcide bij pubers en jongeren

Dr. J. Stolk en ds. J. Belder

Dit boek gaat over pubers en jongeren die zelf een eind aan hun leven maken. Voor hen is dat het einde van een lijdensweg. Voor ouders, familie en vrienden is het een schrikbeeld. Elk jaar zijn er in Nederland meer dan tachtig jongeren die zichzelf doden. En dat nog afgezien van de meer dan drieduizend jongeren die een poging doen om hun leven te beëindigen. Hoe komen pubers en jongeren ertoe zichzelf te doden of te proberen een eind aan hun leven te maken? Wat gaat er in hen om? Kunnen we hen begrijpen in hun hopeloze besluit niet verder te willen leven? Kunnen ouders het zien aankomen? Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. De laatste hoofdstukken staan in het teken van de pastorale begeleiding van ouders en gezinsleden die een zoon of dochter, broer of zus door zelfdoding verloren hebben. Doelgroep: Ouders, familie, ambtsdragers en andere betrokkenen op dit onderwerp

Eerder verschenen: Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin. Een gemis dat levenslang meegedragen wordt. Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind? Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op het werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoe geven ouders, bij al hun persoonlijke verdriet, toch voldoende aandacht aan de andere kinderen? Rouwen kinderen op dezelfde wijze als volwassenen? Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in de eerste plaats geschreven voor christen-ouders die een kind moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers, gemeenteleden en leerkrachten. Omstanders die bereid zijn te luisteren naar ouders en kinderen die een zoontje of dochtertje, een broertje of zusje hebben verloren en die het gezin graag tot steun willen zijn.

&depressief

Linda Klein is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Ze werkt in een groepspraktijk voor Basis en Specialistische GGZ en is docent spelpsychotherapie. Zij schrijft voor ouders en kinderen.

Dr. Joop Stolk

Joop Stolk is emeritus hoofddocent Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor gezinnen met opvoedingsproblemen.

Linda Klein en Joop Stolk

Een waardevolle publicatie voor iedereen die te maken heeft met jongeren die hun weg naar de volwassenheid moeten vinden.

Dr. Joop Stolk is emeritus hoofddocent Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft, mede vanuit die functie, veel kennis van en ervaring met depressies bij jongeren.

Dr. Joop Stolk

Jong

Rouwen om een kind

7 182151

Jong & depressief

Jong en depressief. Is dat niet tegenstrijdig? Helaas niet. Bijna vijf procent van alle jongeren tussen 12 en 20 jaar lijdt aan ernstige depressies of heeft een depressie gehad. Dat zijn 35.000 jongeren die worstelen met zichzelf, ernstig belemmerd zijn in hun dagelijks leven en geen zicht hebben op hun toekomst. Ze zijn jong én depressief. Hun moeiten dagen ons uit om hen door hun depressie heen te helpen. Zorgvuldig, met begrip en met heel ons hart. Dit boek wil daarbij een handreiking zijn, met name voor ouders, maar ook voor familieleden en andere betrokkenen. Waaraan merk je dat een puber of jongere depressief is? Hoe ontstaat een depressie? Hoe kunnen ouders hun depressieve zoon of dochter tot steun zijn, thuis, in contact met de school en in de professionele hulpverlening? Behalve aan deze vragen wordt ook aandacht besteed aan zelfdoding bij depressieve pubers en jongeren en aan de vraag of en hoe depressies voorkomen kunnen worden.

Linda Klein en Joop Stolk

Rouwen om een

kind

Dr. Joop Stolk is emeritus hoofddocent orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds lange tijd verzorgt hij bijscholing voor pedagogen en leraren in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen. Ds. J. Belder (1955) is hervormd emeritus predikant. Hij diende de gemeenten van Loon op Zand, Katwijk aan Zee, NieuwLekkerland en Dordrecht.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2151 c-NUR 711-032 Verschijnt september 2019

9 789087 182151

33

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 33

04-07-19 11:05


Pastorale thema’s

Een boek voor kinderen die wegzwerven van de Heere en Zijn dienst, en voor hun ouders

Algemeen

Edward Lawrence Wat kan het ouders een verdriet geven als een

Doelgroep: Ouders, ambtsdragers, pastoraal werkers, jeugdhulpverleners, personeel onderwijs

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 34

Arthur Hildersham

9 789087 181819

Kinderen hebben een zondig hart. Ze zijn in zonden ontvangen en geboren. Hoe moeten ouders daarmee omgaan? Op die vraag geeft de puriteinse predikant ds. Arthur Hildersham op een indringende wijze antwoord in dit boekje. Christelijke ouders krijgen van hem raad hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Hildersham wekt ouders er in bewogen woorden toe op alles te doen wat nodig is om hun kinderen bij de Heere te brengen. Dit boekje is samengesteld uit een aantal preken over Psalm 51:7 die de predikant in 1627 hield. Deze uitgave bevat handvatten en troost voor alle ouders die zich bekommeren om de ziel van hun kind(eren). Arthur Hildersham (1563-1632) was een Engelse puritein die studeerde aan het Christ’s College te Cambridge. Hij was later predikant van de St. Helen’s Church in Ashby-de-la-Zouch in Midden-Engeland.

Orde in het gezin 6

9 789402 906714

Arthur Hildersham

34

Isaac Ambrosius

9 789087 181819

Isaac Ambrosius

Blijven bidden voor je kind

In dit geschenkboekje, Ur am evere pa as endae. Reperuntur? Et endis pligenis aceperae molupta tiunte sa sit la nullate consed mosamus de sinti am sincips untotatur sum repudae pratiasped qui nest quataestem nulluptur, simusandam ulpariorum et volorep ernamus ne sinus etur? Nam rest et odit iumque plaborest, cone nes adit omnim que viduciae venti ulpa audis maiorer ferovid uciaeperrunt aut et, quat ilist occus il int odipsandebis dunt. Emquias volorib erferibus consequia volorep editatur atur sequo to tecaes acid ma consequat ut et exerrum inulpa sinctat. Rume pari volorem quamusdam utem escim la peratectiis sequi occupta quidus doluptaque vitam, con pratia voluptatem sit ipsum, que nia qui verio

Eerder verschenen: Orde in het gezin

Uitvoering paperback Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 1819 c-NUR 711 Verschijnt september 2019

Edward Lawrence

(1623-1695) wist daar ook van. Hij schreef een hij godvrezende Wat kan hetboekje ouderswaarin een verdriet geven als eenouders zoon ofvanuit dochter de Spreuken 17:25 raad geeft hoe zij kinderen Heere en Zijn dienst de rug toekeert. De Engelsehun predikant Edward naar Gods wil kunnen opvoeden. Tegelijk waarLawrence wist daar ook van. Twee van zijn acht kinderen gingen hun schuwt hij afgedwaalde kinderen terug te keren eigen weg. Lawrence leed eronder. Hij vermaande ze, hij bad voor ze. en te luisteren naar de stem van God. Daarnaast besloot hij een schrijven, voorwaarin zijn kinderen, maar Een boek vol boekje Bijbelseteraadgevingen de ook voor allebewogenheid ouders die kinderen wegzwerven van Gods Woord en met hetzien zieleheil van kinderen indringend Wet. En eigenlijk schreefdoorklinkt. hij het vooral voor de verloren zonen en dochters zelf. Vanuit Spreuken 17:25 bemoedigt hij godvrezende ouders en geeft hij raad hoe zij hun kinderen naar Gods wil kunnen opvoeden. Tegelijk waarschuwt hij ‘dwaze’ kinderen terug te keren en te luisteren naar de stem van God. Hij roept ze op hun ellendige toestand te overdenken en terug te keren.

Opvoeden in Godsvreze

zoon of dochter de en Zijn dienst de rug Opvoeden inHeereGodsvreze toekeert. De Engelse predikant Edward Lawrence

Edward Lawrence

Opvoeden in Godsvreze

Edward Lawrence of Laurence (1623-1695) was een puriteins predikant in Engeland. Hij groeide op in Moston (Shropshire), ten westen van Birmingham. Hij studeerde aan het Magdalene College in Cambridge. Van 1648-1662 was hij predikant in Baschurch. In 1662 werd hij uit zijn ambt ontheven als gevolg van de Act of Uniformity, maar hij bleef preken. In 1670 werd hij om die reden in Whitchurch gearresteerd en beboet. Lawrence vestigde zich daarop in Londen. Hij was een vriend van Philip Henry, de vader van de bekende Bijbelcommentator Matthew Henry.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

6

Blijven bidden voor je kind 6

9 789402 906714

04-07-19 11:05


r o t

Geschenkboekje met twee bemoedigende overdenkingen van de bekende oefenaar uit Driebergen Wulfert Floor

Wulfert Floor

e s a b t i

Geloofsopbouwende thema’s

Gij vertroost mijn ziel

o o d

Cadeauboeken

Wulfert Floor was landbouwer in Driebergen (1818-1876). Daarnaast was hij oefenaar en ging door het hele land voor in diverse gemeenten.

Gij vertroost mijn ziel Wulfert Floor (1818-1876), de bekende landbouwer uit Driebergen, ging vaak in de wijde omgeving van zijn woonplaats voor in schuren of op de deel van boerderijen. Veel van deze ‘oefeningen’ die hij daar uitsprak zijn bewaard gebleven. In dit geschenkboekje zijn twee bemoedigende overdenkingen opgenomen: - Hij verkwikt mijn ziel (Psalm 23:3a). - Dierbare troost voor bekommerde zielen (Jesaja 41:17).

Gij vertroost mijn ziel

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Doelgroep: Gemeenteleden, persoonlijk gebruik, geschenkboekje bij gelegenheden

Eerder verschenen:

Verhoring van het gebed

Wulfert Floor 9 789087 180812

Wulfert Floor

Wulfert Floor (1818-1876) Ulles debis as experiam facestion evendae ruptatia quate ilignis dolorem esequia pos accusa dolorum dolum re pa quideratem. Luptiustium fugia sit et, voluptatis quam, omnienducit voloriam dis et qui accullam ipit dolesciendis et ant, sit eos voluptaque dolorum verferunto et est, intur, omnimpe roratur? Xeres preiur? Quis non reprehe ndelibus everio testibus dolupidus, conem alitioriam incias porro offici blat rem faccum excepudita quaectorit etur rendio mos molo iument quo in pro esequo estrum quo moluptaecto eaquas voluptaquod que nimus. Berspitis nihillo rescit ipiciate non nonet ommodi velest ut excepe re earchitatem dolest, omnia quae nat. Epedi corrumq uiandis dem conet eiusape diatem adit est facerum sintio maximus dolupta tamende bitatia

Zijn trouwe zorg

Wulfert Floor

In dit geschenkboekje, Ur am evere pa as endae. Reperuntur? Et endis pligenis aceperae molupta tiunte sa sit la nullate consed mosamus de sinti am sincips untotatur sum repudae pratiasped qui nest quataestem nulluptur, simusandam ulpariorum et volorep ernamus ne sinus etur? Nam rest et odit iumque plaborest, cone nes adit omnim que viduciae venti ulpa audis maiorer ferovid uciaeperrunt aut et, quat ilist occus il int odipsandebis dunt. Emquias volorib erferibus consequia volorep editatur atur sequo to tecaes acid ma consequat ut et exerrum inulpa sinctat. Rume pari volorem quamusdam utem escim la peratectiis sequi occupta quidus doluptaque vitam, con pratia voluptatem sit ipsum, que nia qui verio

Verhoring van het gebed

Wulfert Floor

Zijn trouwe zorg Wulfert Floor

9 789087 180812

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 35

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 72 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2335 c-NUR 713-002 Verschijnt september 2019 9 789087 182335

35

04-07-19 11:05


Leven als christen

Informatief en waarschuwend boek over de duistere achtergrond van Halloween

Geestelijke strijd

Halloween

Halloween een duister feest

Ds. A.A. Brugge

Halloween is een feest dat ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. Skeletten, doodskoppen en monsters verbeelden de dood. In dit boek wijst de auteur op de heidense wortels van het duister feest en de feest occulte lading die het heeft. Hij waarschuwt Een tegen het demonische van Halloween. Hij geeft ook antwoord op de vraag: Hoe moeten christenen met het feest omgaan? Meegaan in het spoor van de duivel Halloween is een feest dat ook in Nederland steeds meer aandacht is gevaarlijk. De predikant zet tegenover het duistere van Halloween het Licht van God en Zijn krijgt. Skeletten, doodskoppen enWoord. monsters verbeelden de dood. In

Halloween een duister feest

Ds. A.A. Brugge is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Doetinchem. Hiervoor diende hij de Netherlands Reformed Congregation van Lethbridge (Canada).

ditDs. boek wijst de auteur op de heidense wortels van het feest en de A.A. Brugge is predikant van de Gereformeerde Gemeente te occulte lading het heeft. Hij waarschuwt tegen het demonische Doetinchem. Alsdie predikant in Noord-Amerika maakte hij ook daar viering van Halloween van nabij mee. vandeHalloween. Hij geeft ook antwoord op de vraag: Hoe moeten christenen met het feest omgaan? Meegaan in het spoor van de duivel is gevaarlijk. De predikant zet tegenover het duistere van Halloween het Licht van God en Zijn Woord. Ds. A.A. Brugge is nu predikant van de Gereformeerde Gemeente te Doetinchem. Als predikant in Noord-Amerika maakte hij daar de viering van Halloween van nabij mee.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 1994 c-NUR 707-012 Verschijnt september 2019

9 789087 181994

Ds. A.A. Brugge

Doelgroep: Voor jongeren, ouders, opvoeders, leiders van verenigingen, leraren en ambtsdragers

Ds. A.A. Brugge

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

9 789087 181994

36

Najaar 2019_p 22-36-cadeau.indd 36

04-07-19 11:05


eid en de in op de NederlanKoelman gt hierbij

blicist al

In God verbonden

itanisme e vervolnen in de ral in de e contac-

Kerkgeschiedenis

Reformatie

Dissertatie van Van Valen, kenner van de Schotse kerkgeschiedenis, over de invloed van de Schotse puriteinen in Nederland L.J. van Valen

In God verbonden Gereformeerde vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden in de zeventiende eeuw, met name in de periode na de Restauratie (1660-1700)

In God verbonden Gereformeerde vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden in de zeventiende eeuw, met name in de periode na de Restauratie (1660-1700)

L.J. van Valen

Deze studie richt zich op de invloed van het Schotse puritanisme op de Nadere Reformatie in de Nederlanden. Vanwege vervolgingen in hun thuisland was een aantal Schotse puriteinen in de zeventiende eeuw naar de Nederlanden uitgeweken. Vooral in de periode tussen 1660 en 1700 was er sprake van intensieve contacten. De auteur bespreekt het eigene van de Schotse vroomheid en de theologische accenten die men legde. Vervolgens gaat hij in op de receptie van het Schotse puriteinse gedachtegoed in de Nederlanden. Vooral het werk van de nadere reformator Jacobus Koelman (1632-1695), die veel vertalingen heeft uitgegeven, krijgt hierbij aandacht. Deze studie wordt in het najaar als dissertatie verdedigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

L.J. van Valen (1946) verdiept zich als kerkhistorisch publicist al lange tijd in de Schotse kerkgeschiedenis.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Doelgroep: Geïnteresseerden in de Schotse kerkgeschiedenis

L.J. van Valen

182380

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 560 pagina’s Verkoopprijs ca. € 39,95 ISBN 978 90 8718 2380 c-NUR 704-040 Verschijnt december 2019 9 789087 182380

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Najaar 2019_p 37-38-labarum .indd 37

37

04-07-19 11:06


Theologie

Homiletiek

Ds. H. Korving

Nabij u is het Woord Prediking in trinitarisch perspectief De prediking raakt het hart van het kerk-zijn. Tijdens de prediking is er een geheimenisvolle en spanningsvolle interactie tussen Gods Woord, de prediker en de horende gemeente. Daarom is bezinning over het onderwerp prediking zo belangrijk. Verschraling van de prediking leidt tot verarming van het geestelijke leven en dus van de kerk. De Woordverkondiging staat voortdurend onder druk, daarom moeten alle betrokkenen scherp blijven rond dit onderwerp. De auteur van deze uitgave wil handvatten voor de bezinning geven. Eerst verkent hij drie recent verschenen studies over de protestantse predikkunde. Daarna onderzoekt hij wat de belijdenisgeschriften over de prediking zeggen. In het tweede deel spitst de auteur dit toe op het preekproces en de hoorder, op de prediker en op de gemeente. Daarna concludeert hij dat de prediking trinitarisch moet zijn en onderzoekt hij hoe in dit verband op een theologisch verantwoorde wijze Christus gepreekt kan worden vanuit het Oude Testament.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 208 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 7582 c-NUR 700-015 Reeds verschenen

Doelgroep: Predikanten, ambtsdragers, theologen en in predikkunde geïnteresseerde gemeenteleden

Waardevolle studie over de relatie tussen Woordverkondiging, prediker en gemeente

Nabij u i s he t Woo r d

Ds. H. Korving (1954) is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en verbonden aan de Maranathakerk te Urk.

DS. H. K O RV ING

P R E D IKING IN T R IN ITAR ISC H P E R S PEC T IEF

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789402 907582

38

Najaar 2019_p 37-38-labarum .indd 38

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

04-07-19 11:06


tis um tas em ci-

nte si et pel

W.B. Kranendonk

Dienen, leiden, samenbinden Leven en werk van ds. A. Vergunst Ds. Arie Vergunst (1926-1981) nam binnen de Gereformeerde Gemeenten een grote plaats in. Hij diende deze gemeenten als predikant, docent, synodepreses en als lid van allerlei kerkelijke commissies. Ook op politiek-maatschappelijk terrein zette hij zich in. Onderwijs en media hadden zijn grote belangstelling. Bedeeld met veel gaven en een grote werkkracht was hij op allerlei terreinen actief. Hij wenste vurig dat Gods Woord zou doorwerken in kerk en maatschappij. In zijn werk was het verlangen naar onderlinge verbondenheid tussen gereformeerde belijders heel herkenbaar. Maar voorop stond voor hem zijn eerste en voornaamste opdracht: het prediken van het Woord der verzoening.

W.B. Kranendonk

W.B. Kranendonk

oftis um em siti sedoab nis ue tivel am uiep tat bolor ssi

Boeiende biografie over daadkrachtige en begenadigde voorman van de Gereformeerde Gemeenten

Biografieën van christenen

Dienen, leiden, samenbinden

fe-

Levensverhalen

Dienen, leiden, samenbinden

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers, predikanten, liefhebbers van de kerkgeschiedenis

Eerder verschenen:

Leven en werk van DS. A VERGUNST

Broeders bijeen De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten

Rotterdam was na de Tweede Wereldoorlog een stad in verandering. Dat gold zeker ook het leven van orthodoxe protestanten. Velen van hen kijken nog altijd met warme gevoelens terug op de tijd dat op zondag de straten van de Maasstad zwart zagen van de kerkgan-

Broeders bijeen

gers. Bekend is dat er niet alleen vóór, De Generale Synodes van de Gereformeerde maar ook ná de Gemeenten oorlog sprake was van een bloeiend geestelijk leven. Hoe was het kerkelijk en dagelijks leven van bevindelijk gereformeerden in de havenstad?

Samenstelling: W.B. Kranendonk

Samengesteld door W.B. Kranendonk.

1907-2017

Broeders bijeen_omslag-4.indd 1

W.B. Kranendonk

Ook dat was ROTTERDAM

Promotie: • Advertenties in kerkbladen en tijdschriften Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 464 pagina’s Verkoopprijs ca. € 29,95 ISBN 978 90 8718 1970 c-NUR 402-010 Verschijnt oktober 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 22,49

Het leven van bevindelijk gereformeerden (1945-1970)

W.B. Kranendonk

De Generale Synode is de belangrijkste van de vele kerkelijke vergaderingen die in calvinistische kerken worden gehouden. Vandaar dat er vaak veel aandacht uitgaat naar hetgeen daar besproken en besloten wordt. Niet voor niets dat in De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, uitgebreide verslagen worden opgenomen. Ze zijn bedoeld om het kerkvolk te informeren. Vooral oudere verslagen geven tegelijk een impressie van de sfeer. In deze bundel zijn de verslagen vanaf de oprichting van De Saambinder in 1922 samengebracht. Daarnaast zijn van bijna alle afgevaardigden portretten opgenomen en foto’s van de vergaderende broeders die vanaf het midden van de jaren zeventig zijn gemaakt door medewerkers van het Reformatorisch Dagblad. Een interessant lees- en kijkboek.

Ook dat was Rotterdam

1907-2017

0

W.B. Kranendonk was jaren hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Sinds 1 maart 2017 is hij uitgever bij De Banier. Hij schreef diverse boeken op het gebied van kerkgeschiedenis.

9 789087 181970

06-01-17 10:07

39

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 39

04-07-19 11:07


Levensverhalen

Biografieën van christenen

Derde deel van een onmisbaar naslagwerk voor de liefhebber van de kleine kerkgeschiedenis

L. Vogelaar (red.)

In Koninklijke dienst, deel 3 Evenals deel 1 en 2 bevat dit boek levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van ledeboerianen en kruisgezinden, uit Predikanten, oefenaars en evangelisten vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika.

In Koninklijke dienstheel is eenbekend, vervolg opanderen de vijfdelige Predi-vergeetboek Sommigen waren zijnserie in het kanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine geraakt. De een was alom geacht, de ander had een roerige levensKerkgeschiedenis, dat in de jaren 1988-1999 verscheen. loop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij? Evenals deel 1 en 2 bevat dit boek levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van Ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika. ‘In Koninklijke dienst’ is een vervolg op de vijfdelige serie Predikanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis dat in de jaren 1988-1999 verscheen.

Ds. A. van den Berg

Ds. A.M. den Boer

Evang. J.J. Groen

In Koninklijke dienst Deel 3

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften Ds. D. Monster

Ds. J. van Prooijen jr.

Evang. Joh.A. Segers Eerder verschenen:

Predikanten, oefenaars en evangelisten

Sommigen waren heel bekend, anderen zijn in het vergeetboek geraakt. De één was alom geacht, de ander had een roerige levensloop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij? Bundel levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika. Vervolg op de vijfdelige serie Predikanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis dat in de jaren 1988-1999 verscheen.

L. Vogelaar (red.)

Evang. A. Veldhuizen

Ds. A. van Houselt

Ds. P. van Woerden

In Koninklijke dienst 1 Ds. J. Goudriaan

Ds. R. Boogaard

Evang. J. Kwantes

Predikanten, oefenaars en evangelisten L. Vogelaar (red.)

L. Vogelaar (red.)

L. Vogelaar (red.)

9 789087 182083

Flaptekst volgt.

In Koninklijke dienst Deel 2

9 789087 182083

L. Vogelaar (1967) is journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken over (kerk)historische onderwerpen.

In Koninklijke dienst

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 288 pagina’s Verkoopprijs ca. € 23,95 ISBN 978 90 8718 2083 c-NUR 402-010 Verschijnt oktober 2019

L. Vogelaar (red.)

Doelgroep: Liefhebbers van kerkgeschiedenis

In Koninklijke dienst Deel 3

Sommigen waren heel bekend, anderen zijn in het vergeetboek geraakt. De een was alom geacht, de ander had een roerige levensloop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij?

9 789402 907124

Ds. A. Bac

Ds. A. Wink

Ds. F. Mallan

In Koninklijke dienst Deel 2

Ds. T. Klok

Ds. J. de Rooij

Evang. J. Witte

Predikanten, oefenaars en evangelisten L. Vogelaar (red.)

In koninklijke dienst_deel 2_omslag.indd 1

In Koninklijke dienst_deel 3_omslag.indd 1

40

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 40

In koninklijke dienst_omslag.indd 1

12-04-19 18:12

12-11-18 13:24

24-07-17 11:13

9 789402 907124

04-07-19 11:07


Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

sonville, GA es. Ray heeft n ze zes dochn en is gepro-

Biografieën van christenen

Het boeiende levensverhaal van Susannah, de vrouw van Ch.H. Spurgeon Ray Rhodes jr.

SUSIE

n schrijver, is purgeon was eidsklachten, iceerde ze de onds, schreef n haar eigen id. Ray Rhodes dste prediker stelde. Susie uw.

Levensverhalen

Susie Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon, de vrouw van Charles H. Spurgeon

SUSIE Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

87 182045

De naam van Charles Haddon Spurgeon is overbekend. Zijn vrouw Susie is veel minder bekend. Susannah Spurgeon was een talentvolle en godvruchtige vrouw. Ondanks ernstige gezondheidsklachten, beheerde ze een boekenfonds voor predikanten, redigeerde en publiceerde ze de preken en andere geschriften van haar man, leidde een liefdadigheidsfonds, schreef zelf boeken en maakte van haar huis een gastvrij toevluchtsoord. In haar eigen werk komt zij naar voren als een warme en innemende persoonlijkheid. Deze biografie laat zien dat Susannah niet alleen de vrouw van Londens beroemdste prediker was, maar ook een vrouw die alles wat zij had in dienst van de Heere stelde. Doelgroep: Liefhebbers van biografieën; liefhebbers van Spurgeon

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ray Rhodes jr. dient de Grace Community Church van Dawsonville, GA als predikant en is directeur van Nourished in the Word Ministries. Ray heeft diverse boeken gepubliceerd. Hij is getrouwd met Lori, samen hebben ze zes dochters en vier kleinkinderen. Ray verdiept zich al lange tijd in Spurgeon en is gepromoveerd op de spiritualiteit van Charles en Susannah Spurgeon.

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 320 pagina’s Verkoopprijs ca. € 27,50 ISBN 978 90 8718 2045 c-NUR 402-010 Verschijnt november 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 19,99

9 789087 182045

41

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 41

04-07-19 11:07


Levensverhalen

Aangrijpende ervaringen van een christen die met IS-terroristen te maken kreeg

Biografieën van christenen

Petr Jašek

‘Hoe ik met Christus de Sudanese cel overleefde’

beuren.

Doelgroep: Ieder die mee wil leven met vervolgde christenen

Petr JaŠek

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 208 pagina’s Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 90 8718 2502 c-NUR 402-010 Verschijnt november 2019

9 789087 182502

Petr JaŠek

IS

Petr Jašek groeide op in Tsjechoslowakije en maakte daar als zoon van een dominee onderdrukking van de kerken Petr Jašekdegroeide op in Tsjechoslowaijke en door communistenmaakte mee. Hij sinds als Afrikadaarwerkt als zoon van 2002 een dominee de ondeVoice kerkenof door communisten coördinator bij de derdrukking organisatievan The Martyrs. In demee. Hij werkt sinds 2002 als Afrika-coördinacember 2015 bracht hij een bezoek aan christenen in Sudan. tor bij de organisatie The Voice of Martyrs, In December Net voordat zou hij terugreizen hij gearresteerd. 2015 hij bracht een bezoek werd aan christenen in Sudan. In Nettotaal bracht hij 445 dagen door inwerd eenhijcel, waar hij ook gevanvoordat hij zou terugreizen gearresteerd. In total 445 dagen bracht hij door Zij in een cel, waarzich hij ook gevangen gen IS-terroristen ontmoette. toonden vooral jegens IS-terroristen ontmoette. Zij toonden zich vooral jegens hem onverdraagzaam. Juist in deze moeilijke omstandigheden hem onverdraagzaam. Juist in deze moeilijke omstandigheervoer Jašek dat de Heere hem hielp. De geschiedenis laat zien den ervoer Jašek dat de Heere hem hielp. De geschiedenis dat ook achter soms wonderen gebeuren. laat ziende dattralies ook achter de grote tralies soms grote wonderen ge-

In handen van

In handen van IS

Petr Jašek is sinds 2002 werkzaam bij de internationale organisatie The Voice of Martyrs -in Nederland bekend onder de naam Stichting de Ondergrondse Kerk. Jašek is coördinator voor de hulp aan vervolgde christenen in Afrika.

In handen van IS

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

‘Hoe ik met Christus de Sudanese cel overleefde’

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49

9 789087 182502

42

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 42

04-07-19 11:07


Levensverhalen

Waargebeurde verhalen

Maak al lezend een meer dan boeiende reis door de Arabische wereld! Jacob Hoekman

aren, huismoeders, oord. Van Libanon nd van hun roerige

een smokkeltunnel t met Islamitische de Arabische wewereld je niet meer

In de schaduw van het

kalifaat

Jacob Hoekman

9 789087 181536

In de schaduw van het kalifaat Zoektocht naar de ziel van het verscheurde Midden-Oosten Onlusten. Onthoofdingen. Oorlogen. De Arabische wereld is de grootste brandhaard van deze tijd. Tegelijk zijn hier, in de bakermat van de menselijke beschaving, de meest meeslepende en hoopvolle verhalen te horen. Verhalen die de lezer helpen om de nooit opdrogende stroom nieuwsberichten een gezicht te geven. Terroristen, predikanten, priesters, imams, ambtenaren, huismoeders, jongens en meisjes: in dit boek komen ze aan het woord. Van Libanon tot Oman en van Egypte tot Irak, tegen de achtergrond van hun roerige bestaan in de schaduw van het kalifaat. Ontmoet christenen in Saudi-Arabië. Loop mee door een smokkeltunnel onder de grens van de Gazastrook. Sta aan het front met Islamitische Staat in Syrië. Kortom, reis mee door de landen van de Arabische wereld. En wees erop voorbereid dat deze fascinerende wereld je niet meer loslaat.

kalifaat

erd in het Middenhij ook woont. Hij d.

In de schaduw van het

wereld is de groote bakermat van de hoopvolle verhalen pdrogende stroom

Jacob Hoekman Zoektocht naar de ziel van het verscheurde Midden-Oosten

Doelgroep: Iedereen die meer wil weten over de situatie in het Midden-Oosten

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Jacob Hoekman (1980) is journalist. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten en met name in de Arabische wereld, waar hij ook woont. Hij schrijft onder meer voor het Reformatorisch Dagblad.

Full colour Uitvoering paperback Formaat 17 x 24 cm Omvang ca. 304 pagina’s Verkoopprijs ca. € 32,50 ISBN 978 90 8718 1536 c-NUR 402 Verschijnt november 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 24,49

9 789087 181536

43

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 43

04-07-19 11:07


Geloofsopvoeding

De adventstijd is een waardevolle periode om als gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. De boom van Isaï is daarbij een eenvoudig hulpmiddel. Iedere dag in de adventstijd staat een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk Uitzientotnaar Kerstfeest aan dehet komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst.

De boom van Isaï - posterpakket

Doelgroep: Kinderen van 3-8 jaar

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

De adventstijd periode als gezin bewust De boom is vaneen Isaïwaardevolle bevat een poster, dertigom dagboekstukjes, methet eenKerstfeest. bijbehorend ‘De Schriftgedeelte, toe te leven naar boom van Isaï’ is daarbij gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van een eenvoudig hulpmiddel. Iedere dag in de adventstijd staat het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool in de boom plakken. een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool Inhoud pakket boekjeweg met uitleg van de symbolen laat zien● welke God ging met Zijn volk tot aan de komst van ● grote poster op A1-formaat de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn ● knipvellen symbolen komst. ‘De boom van Isaï’ bevat een poster, dertig dagboekLeeftijd: 3-8 jaar. stukjes met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool opplakken in de boom.

De boom van Isaï

Anneke Kloosterman-van der Sluys, Willemieke Kloosterman-Coster

Willemieke Kloosterman-Coster (1982) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Willemieke heeft lesgegeven in het basisonderwijs en schrijft met regelmaat artikelen voor de Gezinsgids. Anneke Kloosterman-van der Sluys (1984) is getrouwd en heeft jonge kinderen. Anneke schrijft een blog over huisgodsdienst en is docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

De boom van Isaï Uitzien naar het Kerstfeest Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

leet Comp et tm pakke e grot r! poste

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

9 789087 182250

Eerder verschenen:

Leeftijd: 4-8 jaar.

9 789087 182250 De weg naar Golgotha_omslag.indd 1

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

De lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds stilstaan bij de Heere Jezus op Zijn weg naar Golgotha en overdenken wat Hij gedaan heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin. Op weg naar Golgotha bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf.

De weg naar Golgotha

Full colour Uitvoering geniet Formaat 14,8 x 21 cm Omvang ca. 36 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2250 c-NUR 746-020, 227-010 Verschijnt oktober 2019

Prachtig kant-en-klaar pakket om met kinderen toe te leven naar Kerst. Nu nog eenvoudiger in gebruik!

Kinderen 4-12 jaar

De weg naar Golgotha Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

28-11-17 14:42

44

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 44

04-07-19 11:07


Lied- en kerkboek

Bundel voor gezin en school

Door deze berijming komt de inhoud van de Heidelberger op een verrassende manier tot ons!

Ellende, VERLOSSING, Dankbaarheid

Nellie Koesveld

Ellende VERLOSSING

Dankbaarheid Berijmingen bij de Heidelbergse Catechismus

Nellie Koesveld

Ellende, verlossing, dankbaarheid Berijmingen bij de Heidelbergse Catechismus

Nellie Koesveld is geboren op 11 februari 1973 en woont in Nieuw-Beijerland. Een preek over zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus was voor haar de aanleiding om de gehele catechismus te berijmen.

Wat is u tot troost gegeven? Dat ik weet als ‘t einde komt, maar ook in dit tijd’lijk leven: Ik ben Jezus’ eigendom. Voor mijn schuld heeft Hij geboet met Zijn dierbaar hartenbloed. Hij kon door Zijn bitter lijden mij van satans macht bevrijden. Deze bundel bevat 52 berijmingen van de Heidelbergse Catechismus. De berijmingen zijn gemaakt op de wijs van psalmen. Hierdoor is deze bundel uitstekend bruikbaar op school en bij samenkomsten van de gemeente. Uiteraard is deze bundel ook geschikt voor persoonlijke overdenking. Doelgroep: Jongeren en ouderen

Nellie Koesveld

82168

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 90 8718 2168 c-NUR 709-030, 660, 714-010 Verschijnt oktober 2019 9 789087 182168

23-04-19 16:41

45

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 45

04-07-19 11:07


Christen & Maatschappij

Milieu en duurzaamheid

Actief besparen Adrianne Hooimeijer-Mourits Illustraties: Sifra van Herwijnen

Inspiratie en tips voor een rijk leven met een klein budget

Een toegankelijk en aantrekkelijk boek voor wie meer wil besparen! Adrianne Hooimeijer-Mourits

Actief besparen Inspiratie en tips voor een rijk leven met een klein budget Besparen, dat willen we allemaal wel. Maar hoe doe je dat eigenlijk? In dit boek geeft Adrianne Hooimeijer (bekend van haar blog Aad Actief) tips en inspiratie om in het gewone dagelijkse leven vaker de hand op de knip te houden. Bewustwording en overzicht zijn de kernwoorden van haar aanpak. Door je in het huishouden bewust te zijn van wat je op allerlei gebieden verbruikt, wordt het veel makkelijker om bij tal van zaken de bespaarknop in te drukken. Dat besparen alles te maken heeft met een groen en duurzaam leven is een extra reden om met het stappenplan in dit boek aan de slag te gaan. Met handige extra’s, zoals een gratis excelbestand of leuke printables voor overzicht in je financiën!

Adrianne Hooimeijer-Mourits is getrouwd en moeder van drie jonge kinderen. Ze bespaart actief sinds 2017 en houdt een blog met laagdrempelige bespaartips bij: aad-actief.blogspot.nl. Ook was ze een tijdlang columnist in Terdege.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Vrouwen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp besparen Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 8718 2373 c-NUR 740-055, 450 Verschijnt juli 2019

9 789087 182373

46

Najaar 2019_p 39-46-geloofsopvoeding.indd 46

04-07-19 11:07


Fictie

Boeiende roman over de impact van het verblijf in een Nederlandse vakantiekolonie in de jaren ‘50

Psychologische roman

Janny den Besten

Duinvlinder

stem

magni t ped gnat. ndesutem remautas um is idelorest ctem

Duinvlinder

e pem qui nctur olent estio ime-

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Ze werkt in het basisonderwijs. Eerder verschenen van haar hand verschillende titels voor volwassenen.

Duinvlinder

Maartje is gelukkig getrouwd met Roel. Nu de kinderen uit huis zijn, genieten ze samen van hun vrije dagen. Als Roel voorstelt om samen een weekje naar Egmond aan Zee te gaan, beseft hij niet wat hij daarmee overhoophaalt. Maartje heeft als jong meisje een tijd doorgebracht in een koloniehuis in Egmond aan Zee. Aan deze periode bewaart ze geen goede herinneringen. Ook heeft ze nooit begrepen waarom haar moeder haar naar dit tehuis stuurde. Het vroegere koloniehuis is nu een hotel geworden. En uitgerekend dit hotel heeft Roel uitgekozen voor een midweek aan zee. Als Roel op zomerkamp is, opent Maartje de doos met herinneringen aan het koloniehuis. Het verdriet dat jarenlang diep weggestopt zat, komt met volle kracht naar boven. Maartje ervaart dat dit niet alleen heel pijnlijk, maar ook helend is.

Janny den Besten

Janny den Besten

Doelgroep: Liefhebbers van Nederlandstalige romans

en vrienden worden uitgenodigd om deze blijde gebeurtenis met hen te vieren. Nicky is van plan om volop te genieten van het feest, maar waarom voelt ze zich zo moe en heeft ze zo weinig eetlust? Niet lang na het feestelijke jubileum krijgt Nicky een moeilijke boodschap te verwerken. Ze is ziek. Zelfs zo ziek dat het maar de vraag is of ze de bruiloft van Roos en Jilles nog kan meemaken. Terwijl Floor naar allerlei oplossingen blijft zoeken, leert Nicky langzaam maar zeker de realiteit te aanvaarden. Hoewel deze heel anders is dan zij zou wensen, strekt zich een hoopvolle toekomst voor haar uit.

Zwanen~ moeder Janny den Besten

Zwanenlied is het vervolg op Zwanenmoeder, maar kan ook apart gelezen worden. Janny den Besten-van Boudestein heeft meerdere romans geschreven bij Uitgeverij De Banier. Ze weet met haar verhalen lezers in het hart te raken en aan het denken te zetten.

Janny den Besten

9 789087 180614

Janny den Besten

Zwanenmoeder is de derde roman van Janny den BestenBoudestein. Witzwart en Kersenbloesem verschenen eerder bij uitgeverij De Banier. In de romans van Den Besten worden psychologische thema’s op een fijngevoelige manier beschreven.

Een invoelend geschreven roman over een aangrijpend onderwerp.

Nicky is 25 jaar getrouwd met haar lieve Floor. Familie

Zwanenlied

één bijna volwassen dochter: Roos. Hoewel ze altijd een goede band hadden, botert het de laatste tijd niet meer zo best tussen moeder en dochter. Roos reageert steeds afwijzend op de goede zorgen van haar moeder en gaat haar eigen gang. Nicky vraagt zich wanhopig af waar ze de negatieve houding van haar dochter aan te danken heeft. In de aanloop naar een gezamenlijke vakantie in Zwitserland loopt de spanning hoog op. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming, houdt Floor Nicky een spiegel voor. De les die ze hieruit mag leren is hard, maar tegelijkertijd bevrijdend.

Janny den Besten

Janny den Besten-van Boudestein verstaat de kunst om lezers in het hart te raken en aan het denken te zetten. Met dit historische verhaal in een eigentijdse setting weet zij opnieuw lezers van begin tot eind te boeien.

Verborgen bloem

E

llis Rozengaarde is een enthousiaste jonge vrouw. Ze werkt als fysiotherapeute en is verloofd met Tom. Ellis is dol op haar oma Bette, naar wie ze vernoemd is. Zowel kleindochter als oma zet zich, ieder op haar eigen manier, in voor Syrische vluchtelingen die in het dorp zijn komen wonen. Tom kan maar weinig enthousiasme opbrengen voor Ellis’ belangstelling voor vluchtelingen. Toch geeft hij haar de ruimte om ‘haar ding’ te doen. Tijdens een van Ellis’ bezoekjes aan oma komt het gesprek op oma’s jeugd. Bette vertelt dat haar verloving aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een andere wending kreeg. Zij, haar familie en duizenden anderen moesten per kolenschuit vanuit Veenendaal evacueren naar het westen van het land. De gebeurtenissen uit het leven van oma werpen een nieuw licht op Ellis’ relatie met Tom. Durft ze het aan om gemaakte keuzes opnieuw te bezien?

Nicky is gelukkig getrouwd met Floor. Samen hebben ze

Zwanenmoeder

Verborgen lied

van moeder en dochter.

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 47

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 352 pagina’s Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 90 8718 2403 c-NUR 340-030 Verschijnt oktober 2019

Eerder verschenen: Janny den Bestenroman over de kwetsbare relatie Indringende

03

Promotie: •Advertenties in tijdschriften

Janny den Besten

Zwanenlied

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49

9 789087 182403

47

04-07-19 11:08


Fictie

Familieroman

Een roman met een gevoelig thema

Geesje Vogelaar-van Mourik Op de foto was het eigenlijk al te zien. Had ze het maar geweten, dan zou alles anders gegaan zijn … Hanna trouwt op jonge leeftijd met Maarten, die ze ontmoet heeft bij de baas van de viswinkel waar ze werkt. Hoewel ze in haar verkeringstijd af en

Doelgroep: Vrouwen

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 48

De geestelijke vermogens van Clara van der Molen worden steeds minder. Langzaam maar zeker verdwijnt haar leven in de nevels van vergeetachtigheid. Maria, haar dochter, heeft het er erg moeilijk mee. Dat is het leven dus, denkt ze. De zon die langzaam achter de wolken verdwijnt. Maria weet dat ze moeder zal moeten loslaten en dat zij ook eenmaal moet sterven. Er is veel onrust in haar hart. Naast verdriet en zorg is er ook vreugde, hoop op nieuw leven. Maria moet aanzien hoe haar moeder steeds meer kind wordt. Tegelijk ziet zij hoe haar dochter, Claire, elke dag dichter bij het moederschap komt. Maria besluit – op aanraden van haar familie – de zorg voor haar moeder even los te laten. Maar dan dreigt de zon voorgoed achter de nevels te verdwijnen … In deze roman schrijft Geesje Vogelaar-van Mourik over dementie. Ze is erin geslaagd om dit moeilijke onderwerp op een trefzekere manier onder woorden te brengen, waarbij ze veel oog heeft voor sfeer. Dit verhaal zal bij velen herkenning oproepen.

Tem ipsus, sitiationsed expellu ptiatem hit pro mo modit, simil mi, test eum quate cus doluptatin nonecti atemque non nonseres rehent aut volectiatiat acium liquate mpeliquis soles vel idio ex est eruntorum esti que et et explit, et enimiligent aut volorporum enit et volorepre re net voluptat pro con pratis quia provit et apelenditis quam exeribus veritatis ex etum quisquid modit eium et alit, odipsunt faceperit, quossim invelliquiat dolut pro eumquiae venihitatqui ni omnis ute que volor res everfernat quamustotas doluptae idebis dolor as accae prate volendunt dolute et et provitae dolorem porioresciis re, aditatem faccaerrovid maximax imusam enti ut aut eos numenditas andelitas maximusciet ommo delit, nem. Nihilit, quae vit id estem hilitia vendige nimollatum num il inus aborest iustissum escitio molut as quas et re sequam as eos volorum rernat. Natis eatur aut dolutatur reicillam, ium harum volorio elique pos aut alias es dolori dolest mintur aut dolore plit aut pelignatquo eiur, niti susa debit, cum facearumquae nem quaessi in ratior militib earcienim vendell istrupta volupta vendae susae sequi nihitae nonsequ istrum nisinctatas nobis expliquibus ese vitior susam hitis elenda volupta tquias sunt, ut laborro rerions erferi quate re, sinvenimus id et est as apitatus qui dolorib

Eén letter verschil

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik

48

Eerder verschenen: Eén letter verschil

9 789087 182113

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Geesje Vogelaar-van Mourik

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99

9 789087 182113

Had ze het maar geweten

Nevels

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pagina’s Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 2113 c-NUR 344 Verschijnt oktober 2019

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik

Hannatoetrouwt op jonge leeftijd met Maarten. Hoewel ze in haar vermerkt dat Maarten haar weinig aandacht geeft, is ze gelukkig met hem. keringstijd merkt is,dat Maarten haar tussen weinig aandacht is ze Maar nusoms ze getrouwd ontstaat er spanning hen. Alles moet geeft, bij Maarten zijnnu en ze als het eens anders reageert er hij spanning. nukkig. gelukkig metvoorspelbaar hem. Maar getrouwd is,gaat, ontstaat Alles Dat heeft negatieve invloed op hun drie kinderen. Om hun oudste zoon, moet bij Maarten voorspelbaar zijn, anders wordt hij nukkig. Dat heeft Jeroen, maakt Hanna zich ook zorgen. Hij lijkt in zijn gedrag zo op haar man. negatieve invloed op hun drie kinderen. Om hun oudste zoon, Jeroen, Ook als de kinderen het huis uit zijn, wordt het er niet beter op. Maarten maakt Hanna zich ook zorgen. Hij lijkt in zijn gedrag zo op haar man. bekommert zich als pastoraal werker om het leed van andere mensen, maar Als dehijkinderen het huis aandacht. uit zijn,Hanna wordtvoelt hetzich er eenzaam niet beter op. geeft haar nauwelijks in haar hu-Maarten welijk. Gelukkig heeft ze veel aan haar vriendin Jet, en aan de gesprekken bekommert zich als pastoraal werker om het leed van andere mensen, met geeft Janna en Geertje. Zij kennenaandacht. een leven met de Heere. En als ze haar maar hij haar nauwelijks Hanna voelt zich eenzaam. nood uitspreekt in gebed, merkt ze dat ze toch niet alleen door het leven Gelukkig heeft ze veel aan haar vriendin Jet, en aan de gesprekken met hoeft te gaan. Janna en Geertje. Zij kennen een leven met de Heere. En als ze haar Geesje Vogelaar-van Mourik heeft tientallen romans en kinderboeken geschreven. In nood deze uitspreekt in gebed, merkt ze dat ze toch niet alleen door het roman schrijft ze over het verborgen leed van een vrouw die is gehuwd met een leven autistische hoeft teman. gaan. Ze weet dit gevoelige thema op herkenbare wijze te verwoorden.

Had ze het maar geweten

Had ze het maar geweten

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

9 789087 181321

9 789087 181321

04-07-19 11:08


Fictie

Overige romans

Rivier naar de vrijheid

ANN H. GABHART

Een roman over de strijd van een jonge vrouw voor de vrijheid van een slaaf Ann Gabhart

Rivier naar de vrijheid Een jonge vrouw staat op voor vrijheid – en in die strijd vindt zij misschien ook vrijheid voor haarzelf. Het weesmeisje Adria Starr wordt tijdens de cholera-epidemie van 1833 verzorgd door de slaaf Louis. Terwijl bijna iedereen vlucht, blijft Louis achter in Springfield, Kentucky. Hij grijpt de gelegenheid niet aan om te ontsnappen aan zijn slavernij, maar in plaats daarvan verzorgt hij de zieken en begraaft hij de doden. Ondanks zijn heldhaftige gedrag wordt hij twaalf jaar later door zijn eigenaar verkocht. Adria is inmiddels negentien, maar zij is nooit vergeten wat Louis voor haar heeft gedaan. Ze is vastbesloten een manier te vinden om hem vrij te kopen. Maar voor deze moeilijke strijd heeft ze al haar moed en kracht nodig, en meer ...

Ann Gabhart heeft al verscheidene boeken op haar naam staan. Ze schrijft proza en poëzie, voor kinderen en volwassenen. Ann woont met haar man in Kentucky. Ze heeft drie kinderen en negen kleinkinderen.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

ANN H. GABHART

Vertaald door Eveline de Boer-van Vliet.

Rivier naar de vrijheid roman

Doelgroep: Vrouwen

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 384 pagina’s Verkoopprijs ca. € 21,95 ISBN 978 90 8718 1857 c-NUR 340-090 Verschijnt oktober 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 16,49

9 789087 181857

49

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 49

04-07-19 11:08


Fictie 15+

Algemeen

Een boek dat je vanaf de eerste pagina meeneemt!

Eeuwoud Koolmees

De reis van Loïs ‘Hoi. Mijn naam is Loïs Blijleven. Ik ben vijftien jaar en

Doelgroep: Jongeren vanaf 15 jaar

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Eeuwoud Koolmees

De reis van Loïs

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen: Een thriller voor young adults, die adembenemend dichtbij komt …

9 789087 182205

Ze zeggen dat ik van een spoorbrug ben gesprongen, net voor een rijdende trein. Ze zeggen dat ik geluk heb gehad. Omdat ik de sprong niet goed had ingeschat en zodoende naast de rails terecht ben gekomen. De enige die kan vertellen wat er echt gebeurd is, ben ik. Maar ik kan het niet meer… Als de 17-jarige Fleur op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis terechtkomt, zijn de raadsels rond haar ‘Daad’ voor haarzelf minstens zo groot als voor de artsen. Hoe moet ze ooit achter de waarheid komen als er een gat in haar geheugen zit? Fleur wacht niet af, samen met haar vriend Theo bedenkt ze een plan. En dan wordt haar nachtmerrie werkelijkheid …

en korte verhalen.

9 789087 182205

Eeuwoud Koolmees

Eeuwoud Koolmees is docent Nederlands en informatica op het Driestar College. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken, romans

KORTSLUITING

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 248 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2205 c-NUR 285-010 Verschijnt oktober 2019

Eeuwoud Koolmees (1969) is docent Nederlands en informatica op het Driestar College. In zijn vrije tijd schrijft hij vooral jeugdboeken, maar ook romans, korte verhalen en gedichten.

Eeuwoud Koolmees

woon op eenverandering boot. Dus datvan benschool ik. En nu wil ikLoïs wel het anNaikde zoveelste besluit weten jullie zijn.’Ze wil niet langer klasvulling zijn, die ieders aanwie te pakken. Na de zoveelste verandering van school besluit Loïs dereen alweer vergeten is zodra ligplaats veranderen. het anders aan te pakken. Ze wil ze nietvan langer klasvulling Zezijn, zal laten zien wiealweer ze is, met een eigenzinnige die iedereen vergeten is zodra ze kledingstijl van veranderen. latenover zien haar wie ze is, metzal ze enligplaats zelfbewust gedrag. Ze En zal vragen moeder een eigenzinnige kledingstijl en zelfbewust gedrag. En handig omzeilen. Haar nieuwe rol gaat haar verbazend goed vragen over haar moeder zal ze handig omzeilen. af. Haar Het nieuwe duurt maar even twee jongens strijden om haar rol gaat haarofverbazend goed af. Het duurt maar even of twee jongens strijden om haar aandacht. aandacht. Maar de een heeft daar heel andere redenen voor Maar de een heeft daar heel andere redenen voor dan dan de ander ... Een van hen weet door Loïs’ onverschillige de ander … buitenkant heen te door prikken. beseft ze dat Een van hen weet Loïs’Langzamerhand onverschillige buitenkant te prikken. beseft dathaar ze een ze heen een keuze moetLangzamerhand maken: wil ze de restzevan leven het keuze moet maken: wil ze de rest van haar leven het verleden achter zich aan blijven slepen of heeft ze de moed verleden achter zich aan blijven slepen of heeft ze de hetmoed verleden nog eenmaal onder te zien? het nog éénmaal in de ogenogen te kijken?

De reis van Loïs

Wat ze niet weten wil, beheerst Loïs’ leven

Eeuwoud Koolmees

KORTSLUITING

50

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 50

04-07-19 11:08


igenlijk en overt vaste stel uit nderen. en halflaten is Maurits stig om

mirjam schippers

Time-out

en voor

k is part n J.

mirjam schippers

ng is ut:

Algemeen

Een heerlijke YA-roman over relevante thema’s voor jongeren!

Mirjam Schippers

Time-out

tten als het conberoep

Fictie 15+

Time-out Lynn Leeflang heeft haar havo-examen er net opzitten als ze te horen krijgt dat ze niet wordt toegelaten op het conservatorium. Haar droom om van pianospelen haar beroep te maken spat als een zeepbel uit elkaar. Welke opleiding moet ze nu kiezen? En wat is eigenlijk Gods wil voor haar leven? Lynn komt er niet uit en overweegt een tussenjaar te nemen. Dit plan neemt vaste vormen aan als ze in contact komt met een stel uit Engeland dat een au-pair zoekt voor hun twee kinderen. Lynn besluit het avontuur aan te gaan. Dat ze een halfjaar haar familie en vrienden achter zal moeten laten is wel even slikken. Juist nu haar vriendschap met Maurits steeds serieuzere vormen aanneemt, wordt het lastig om het contact voort te zetten. Wat gaat deze tussenstop in Engeland betekenen voor Lynn’s relatie en toekomst? Doelgroep: Jongeren van 15 jaar en ouder

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Door Nikki’s vermoeidheid met onbekende oorzaak komen haar relaties op spanning te staan: Lynn begrijpt niet waarom ze het niet ziet zitten om samen naar school te fietsen of zomaar wat af te spreken. Maar vooral is Nikki bang om Tim te verliezen: hij zal toch wel een keer genoeg krijgen van een vriendin die altijd maar moe is? Pas als Nikki’s angst werkelijkheid wordt ontdekt ze dat er Eén is, Die wat gebroken is, weer heel kan maken. Is het niet te laat om kapotte relaties weer te lijmen?

Lotte (15) is hopeloos verliefd op Leonard, een knappe jongen uit 5 vwo. Als blijkt dat het wederzijds is, is ze dolgelukkig. Deze positieve wending in haar leven is meer dan welkom, want ze heeft nogal wat narigheid in haar leven te verwerken. Toch voelt Lotte zich onzeker over haar relatie met Leonard. Hij is echt superlief voor haar, maar hij laat ook merken dat het allemaal wel wat spannender mag. Wat bedoelt Leonard hiermee en hoever wil ze zelf eigenlijk gaan?

Vrije val

Nikki Bakker zit in havo 4. Ze geniet van gezelligheid met klasgenoten en trekt veel op met haar beste vriendin Lynn. Dat ze sinds kort verkering heeft met Tim, de liefste en leukste jongen van de hele school, maakt haar helemaal gelukkig. Maar waarom voelt ze zich steeds zo moe en

heeft ze steeds minder energie om leuke dingen te doen? mirjam schippers

mirjam schippers

Vrije val

Bas zit bij Lotte in havo 4 en werkt met Lotte samen aan een opdracht voor wiskunde. Hij moet toegeven dat hij meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor haar, maar het lijkt wel of Lotte een muur om zich opgetrokken heeft. Wat is er aan de hand met de eens zo vrolijke klasgenoot? En heeft Leonard daar misschien iets mee te maken?

LIJMEN?

Mirjam Schippers (1993) schrijft al sinds ze jong is verhalen. In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij De Banier: De opdracht, een young adultroman. Daarna volgden twee andere romans voor jongeren.

mirjam schippers

mirjam schippers

mirjam schippers

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels op het Driestar College. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen. In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij De Banier: De opdracht, een young adultroman.

9 789087 182199

9 789087 181154

9 789087 181154

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 51

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2199 c-NUR 285-010 Verschijnt oktober 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Een boeiende young-adultroman over een actueel thema.

mirjam schippers

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen. In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij De Banier: De opdracht, een young adultroman. Dit boek is een vervolg op Lijmen, maar kan ook apart gelezen worden.

CHAOS

LIJMEN?

De zomervakantie is voorbij. Lynn Leeflang zit in havo 5 en bereidt zich voor op het examen. Haar beste vriendin, Nikki, is blijven zitten, maar buiten schooltijd zijn er nog genoeg momenten waarop ze elkaar ontmoeten. Lynn is verrast als Simon, een vakantieliefde, ineens weer contact zoekt. Ze besluit de relatie een kans te geven en geniet van de aandacht die Simon haar geeft. Maar er is ook een lastige kant: Simon praat niet veel over wat hem bezighoudt en is soms onnavolgbaar in zijn gedrag. Toch weet Lynn zeker dat ze van hem houdt. Maar waarom duurt het dan zo lang tot ze haar klasgenoot Maurits vertelt dat ze een relatie heeft? En waarom kan ze niet zo goed hebben als hij aandacht besteedt aan andere meisjes? In Lynn’s hoofd ontstaat een complete chaos. Ook haar schoolprestaties lijden eronder. Met wie kan ze praten over haar dubbele gevoelens? En wat moet ze ermee?

CHAOS

Eerder verschenen:

82199

Mirjam Schippers schrijft al sinds ze jong is verhalen. In 2015 verscheen haar debuut:‘De opdracht’, een young adultroman. ‘Time-out’ is haar vijfde roman. Dit boek is een vervolg op ‘Chaos’, maar kan ook apart gelezen worden. In het dagelijks leven werkt Mirjam als storyteller bij het LCJ.

51

04-07-19 11:08


Fictie 13-15 jaar

Een spannend boek over de situatie op de Krim!

Oorlog

André Heijboer Et apedi officia sum voluptas as et volorum et quis eaquodi psaestiur aborerum voluptia vende mint voloremporem doluptatat. La de poreped que nem solupit odicto que eosam il int eum quia aut facepedio modisquidus ut reperum quam, int aut officid quae faccumque dus dolor Dávid atur sinvend quibustrum Het am leven van de 15-jarige Melnykaerupiciur, in Oekraïne is armoeque exces illati reicipsuntur abor re, quias quo consequis modici dig en uitzichtloos. Zijn vader heeft hem van school gehaald. acipsunt volore, natiore labo. Iquis acculpari de ad quatati Thuis, op de varkensboerderij, magquae hij het doenut orporite perrorporro omnistio corum provieze moleswerk que cum, atemquae. Nam commodi venisquias sit re, sam quam estruptae terwijl vader zijn roes ligt uit te slapen. Dávid haat zijn vader es quis exceperovid magnis desequo et et autatibus doluptur aut en vindt het welvendeli primatatincil als hijiditis op non een nidag vertrekt. que laccum autplotseling lacestoreped earum Tem weet, venimincia quizijn re velvader int aped estio Namin Watliquatur? Dávid niet is dat naar deberum stad fuga. Snizjne rem volum veliberrovid quam quos aborectusdam voluptatium Donetsk is gegaan om daar de separatisten te leiden in hun doluptate dem esseque lat que nusant, ut utatur?

strijd voor onafhankelijkheid. Dávid wordt onverwacht in deze strijd betrokken als hij op een nacht lucht krijgt van een geheim raketsysteem. Deze ontdekking is levensgevaarlijk en stelt hem voor grote vragen. Is zijn vader soms ook medeplichtig aan het neerhalen van het passagiersvliegtuig de MH17?

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 2458 c-NUR 284-060 Verschijnt september 2019

André Heijboer

Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf 12 jaar

ONMOGELIJKE OPDRACHT

Onmogelijke opdracht

André Heijboer

André Heijboer is locatiemanager op het Van Lodensteincollege. Hij heeft meerdere kinderboeken geschreven.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

ONMOGELIJKE OPDRACHT

9 789087 182458

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

9 789087 182458

52

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 52

04-07-19 11:08


rstoten ziek en e jonge e graaf dochter f is erg ter alle ast aan na het vin van steeds

r oude-

In moeders plaats

l uit de

Fictie 13-15 jaar

Historisch

In moeders plaats

Heruitgave van een prachtige klassieker!

A. Vogelaar-van Amersfoort

In moeders plaats

A. Vogelaar-van Amersfoort

Beulah, dochter van een om haar geloof door haar vader verstoten gravin, verblijft op een kostschool. Haar moeder wordt ziek en sterft, waarna Beulah in het huis van de jonge dokter, die haar moeder heeft behandeld, wordt opgenomen. Haar grootvader, de graaf van Castleton, wil aan haar goedmaken wat hij aan zijn dochter heeft misdaan en neemt haar terug op het kasteel. De graaf is erg vijandig ten opzichte van het geloof en wil zijn kleindochter alle godsdienst verbieden, maar Beulah houdt onverminderd vast in het geloof in haar Heere. Na veel beproevingen wordt zij na het overlijden van haar grootvader, de graaf, erfgenaam en gravin van het landgoed Castleton. Zij trouwt met de jonge dokter, die steeds contact met haar heeft gehouden. Een boeiend verhaal voor meisjes vanaf 10 jaar, maar ook voor ouderen.

Mevr. A. Vogelaar-van Amersfoort (1943) is getrouwd met ds. C. Vogelaar en heeft zeven kinderen. Ze woont in Grand Rapids (VS). Mevr. Vogelaar heeft ongeveer zestig boeken geschreven, waarvan er twintig vertaald zijn in het Engels.

Doelgroep: Meisjes vanaf 10 jaar, maar ook ouderen

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

A. Vogelaar-van Amersfoort

Eerder verschenen:

2281

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2281 c-NUR 284-020 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

12-04-19 17:49

9 789087 182281

53

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 53

04-07-19 11:08


Fictie 13-15 jaar

Weer een heerlijk meidenboek met een combi van humor, serieuze problemen en liefde!

Algemeen

Heidi de Vries-Flier

Eerder verschenen:

s-flier heidi de vrie

De tweeling Veerle en Renske geeft zich op voor een zomerkamp in Luxemburg. Veerle ziet het helemaal zitten en hoopt vooral dat er leuke jongens met het kamp meegaan. Maar Renske vraagt zich wanhopig af waar ze aan begonnen is. Omdat ze hooggevoelig is, ziet ze als een berg op tegen het kamp. Bij toeval ontdekt de tweeling dat Remco, de vriend van hun nicht Sandra, ook bij de kampleiding hoort. Renske grijpt deze kans aan om via hem wat meer te weten te komen over de kamplocatie en het programma. Tijdens de vakantieweek voelt Renske zich af en toe een vreemde eend in de bijt en heeft ze moeite om alle prikkels te verwerken. Gelukkig kan ze goed opschieten met Mirjam en ook is het prettig dat de kampleiding begrip heeft voor haar situatie. Vooral Remco toont zich bezorgd om haar. Maar dan ontdekt Renske dat ze Remco meer dan leuk vindt. Juist die ontdekking zorgt voor nóg meer prikkels in haar hoofd. Remco heeft immers verkering …! Prikkels is het eerste deel van de meidenserie ‘Summer Girls’.

9 789087 181888

Prikkels

heidi de vries-flier

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

9 789087 181888

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Prikkels

Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 184 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 1888 c-NUR 284-010 Verschijnt september 2019

Stress

heidi de vries-flier

Ehendaer feritatiam nonsedi gnatius. Laboraeptas pa nonsequas quibus di re voluptur a digenis as et voloritas autatendunt aliquae Deellibusam 2 in deseque serienonseni Summer girls aut laut doluptat rempos ea verionserum fugiate vel moloreprat la apicit repudicat et a aute vel ius etur mincto omnissum Mirjams hoofd loopt over van stress. Ze zit in de eerste klas van atinci verit eum fugit labo. Neque que ligeniatide pabo en doetin stage in eenquae kleuterklas. bus placimo ex et ipsum nossecumHet am omgaan met kinvolendus nonse rat.twijfelt ze sterk of haar toederen vindt ze heelpraeris leuk, dolorum maar toch Ti disinciur? Idebit ditam veribust pre nimilitae komst wel in het onderwijs ligt. Dan is er nog de situatie thuis: nulparciae dolore conse odipsum velestem reius, haarqui ouders en het valt niet mee om steeds weer ne quizijn beagescheiden iliquas alia debis et, officimagnis re volupta dolorit iassini mustint, corectae. te switchen tussen twee huizen. VerwachtUciur haar vader niet veel magnistium rempor ra con excessint est, sandite veel van haar als het gaat om wat ze doet in het huishouden or magniet, con conem ata ium illo id qui aut as en de ze met hem doorbrengt? Deilliqui situatie thuis zorgt veltijd ideldie in cuptatecum fugiatus eatur, sum volorrovid quiae zo nihicid ra ducimus sedi ervoor dat Mirjam veelebisquis mogelijk probeert om haar hart geslositassinis aligni ut aut antioss iminvero veliquasit ten te houden voor anderen. Maar lukt dat ook bij Hidde? re sundus nos explam et accus quod qui corem laborem is mi, comnis nonse nonempel ma sim Doelgroep: Meiden 12 pratem jaar en delit ouder fugitaqui destis ea van nis con quis ne cus dolupta mendam rentinc taspedisi ulloruptios porum quae verspel liandandus, tecto tectium rempore et veroreicim laborem expliqui volum excesectis vernati issitem porem. Et officid que Uitvoering paperback pres dolorer chicati omnia d

Stress

Stress

Heidi de Vries-Flier (1988) studeerde aan de pabo. Ze is getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze schreef als kind al vaak verhalen. Van haar hand verscheen ook de succesvolle meidenserie ‘Friends Forever’.

heidi de vries-flier

54

Najaar 2019_p 47-54 jeugd.indd 54

04-07-19 11:09


10-12 jaar

Een waargebeurd oorlogsverhaal

Oorlog

Jannie Koetsier-Schokker

Jannie Koetsier-Schokker

Als dat maar goed gaat ...

vliegtuigcrash d de Duitsers n opgeroepen werken. Maar ziek. Arie mag erken en sluit dichterbij komt eigert hij terug dat maar goed thuis?

Jannie Koetsier-Schokker (1950) heeft meer dan tachtig kinderboeken geschreven. Mevr. Koetsier schrijft het liefst over iets wat echt gebeurd is en over wat belangrijk en leerzaam is voor kinderen.

Als dat maar goed gaat ...

Als dat maar goed gaat ...

Het oorlogsverhaal van Arie Het is oorlog. Als Arie van dichtbij een vliegtuigcrash meemaakt, beseft hij pas goed hoe wreed de Duitsers zijn. Dan wordt hij samen met zijn neef Leen opgeroepen om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Maar in het werkkamp worden ze allebei ernstig ziek. Arie mag een paar maanden naar huis om aan te sterken en sluit zich aan bij het verzet. Maar als de datum dichterbij komt waarop Arie weer naar Duitsland moet, weigert hij terug te gaan om voor de vijand te werken. Als dat maar goed gaat ... En komt zijn neef Leen ooit weer thuis? Een waargebeurd verhaal.

Het oorlogsverhaal van Arie

Jannie Koetsier-Schokker

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Jongens en meisjes van 9 jaar en ouder, AVI-M5, CLIB-5

89087 182175

Eerder verschenen: 8 jaar en ouder

8 jaar en ouder

4

Aan de slag voor het goede doel is het vierde deel in de serie over Freek en Gerdien.

Vanaf 8 jaar

en de inbrekers

Vanaf 8 jaar

6

&

12-04-19 Freek en Gerdien17:46 zijn met hun beide moeders een

week in Roemenië. Daar maken ze heel wat mee. Wat is het leuk om met de kinderen van het weeshuis Julice home te spelen! En wat zijn de mensen blij met kleding en voedselpakketten die worden uitgedeeld. Niet alles tijdens de reis is leuk. Als Freek en Gerdien een vuilnisbelt bezoeken, zijn ze diep onder de indruk van wat ze daar zien … Terug in Nederland vertellen ze hun belevenissen aan de klas. Maar daar blijft het niet bij. De hele school komt in actie om de arme mensen in Roemenië te helpen!

een grote verrassing

Een waargebeurd verhaal. Freek en Gerdien op de vuilnisbelt is het zevende boek met avonturen van Freek en Gerdien.

Vanaf 8 jaar

8 jaar en ouder

8 jaar en ouder

7

&

Op de boerderij van Gerdien gebeurt iets vreemds: er worden steeds kalfjes dood geboren. De veearts komt langs om te onderzoeken wat er aan de hand is. Het lijkt erop dat de herdershonden Storm en Wolf er ook iets mee te maken hebben. Gerdien is erg verdrietig als ze hoort dat de honden niet op de boerderij kunnen blijven. Maar gelukkig beleeft ze in dit deel ook heel veel mooie én spannende avonturen met haar beste vriend Freek. Want wat doet die auto met drie mannen op het erf van de boerderij?

op de vuilnisbelt

Een waargebeurd verhaal. Een sluwe insluiper is het achtste deel met avonturen van Freek en Gerdien.

Vanaf 8 jaar

8

8 jaar en ouder

&

Hat exceatat quatis ea dolent qui aliqui nullabo remqui bea vel ipsam reruptatem comnis aturemodit eosam, ulliqui nientures sim fugit, andus quo eium quiaes eium resenis et fugia aliquos sam ne liti aspere iur, id quiaecea vid modit et millenihilit ut es siminci ut ilit et vollam, quodici digenimin ni ame quam fuga. Cuptuscid earum rerae es in nonsequ atquam, quidus quaturias molorep udandam quam doloreius expe arciist abo. Offici in eos maximpore di volupta tatur, unte volupti oneceatqui dolorit laborent volor aute nessimodit que cuptio voluptat faccuptatur? Et excea duntian dipsum facerum simaio. Pudanis dolorro ipsandigento que iliquam volorem veliquis dolorerum quam seque cust ullorum fugit aut dolut iusam, cone volupta temporist, auditesto magnihicil et experum eius etur sum conse pe porere, sitibus volut la nonsecus, occus, sunt mosa non cusdant optatum utectestore aut resed magnatest, ullupti onsecae vellorum everibusam eicitasi doluptiosam,

een sluwe insluiper

9

&

10 jaar en ouder

Het is bijna zomervakantie. Freek en Gerdien nemen afscheid van hun klas, omdat ze na de vakantie naar de middelbare school gaan. Gelukkig hoeven ze geen afscheid van elkaar te nemen. Juist in de vakantie brengen ze samen veel tijd door op de boerderij. Daimont, het paard van Gerdien, gedraagt zich vreemd. Gerdien is bang dat het dier ziek is. Zou het meevallen of is er echt iets ergs aan de hand? Aan het begin van de vakantie heeft Freek een minder leuk klusje te doen: een taakstraf van bureau Halt. Maar dit pakt veel leuker uit dan hij ooit had kunnen denken ...

verboden vuurwerk

10 Freek & Gerdien

Freek en Gerdien en de inbrekers is het vijfde boek met avonturen van Freek en Gerdien.

Tas cus solende niscillis et fugit od maionsed quibus incturesti con et ut quam nectum estio inisti omnim voloressit moluptae paria volorrum expel magnat unduci undi re non rem laborit, volo es eatur simi, et ipitam, nulla dolut quam experit, corionsequo dolut volore soles quas res num imusda que labo. Et omnisim pernate mporro et peribus re, numqui rendam velit ant quae inctotam volupta tetur? Im deria dendit earciusam quis idestem peraerumque nobitat et ut ut fugit et ligendi picienim restet fugiati berovit quo berum et quos ma imporep udandeb itibusam quam, occus. Ab incti sita verferitae vellaccatio minimus explit ataspelis porias mo et et et ma volor resci si quiat vent ilibus mo et quiae. Nem inturio ribuscita sequodi orepre conseque vel imporiore laudae dolum que cum faccab ide volestrum vitenih illorem et es esci suntio dem. Genda se volumet lit assinventin consequunt lia volorit atiiste mposam sitatem porepeditas ilicit ut ipit plati tempore, vel molore aut quatemos imus

Freek & Gerdien

Een waargebeurd verhaal.

Een waargebeurd verhaal.

8 jaar en ouder

&

Freek & Gerdien

aan de slag voor het goede doel

5

Freek & Gerdien

Het is bijna herfstvakantie. Freek en Gerdien zijn veel op de boerderij te vinden. Daar is altijd wel wat leuks te beleven. Zo maken ze op hun skelter een hondenhok voor Dando en Donar, de twee grote herdershonden, en Wolf en Storm de twee jonge herdershonden. Als Freek bij Gerdien blijft logeren is het alarm kapot. Maar er zijn vier honden die de wacht houden …

Freek & Gerdien

Dan komt de Roemeense Sandor bij Gerdien op de boerderij logeren. Hij vertelt in de klas van Freek en Gerdien over zijn werk in het kindertehuis in Roemenië. De juf heeft een verrassing: er is een projectweek op school. De opbrengst is voor … Roemenië! Zullen de kinderen veel verkopen in hun zelfgemaakte chocoladewinkeltje om geld bij elkaar te krijgen voor het kindertehuis?

&

Freek & Gerdien

Freek & Gerdien

Wat zijn er toch veel leuke dingen te doen op de boerderij! Er worden kalfjes geboren en Freek en Gerdien mogen mee om twee jonge herdershondjes uit te zoeken. Ook gaan ze op bezoek bij hun blinde vriend Lucas. Hoe zal het met zijn geleidehond Tybo gaan? Wat kan Tybo al veel!

&

hinniken in de nacht

Een waargebeurd verhaal. Hinniken in de nacht is het tiende en laatste deel van de serie ‘Freek en Gerdien’.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

Vanaf 8 jaar

9 789087 182175

Vanaf 8 jaar

9 789087 181161

9 789087 181161

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 55

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2175 c-NUR 283-060 Verschijnt september 2019

55

04-07-19 11:12


10-12 jaar

Een spannend oorlogsverhaal dat echt gebeurd zou kunnen zijn!

Oorlog

Janny den Besten

Vanaf 9 jaar

Wegwezen!

Niek moet vaak klusjes doen voor zijn vader, die klompenmaker is. Maar hij gaat veel liever met zijn vriend Roelof bij de soldaten kijken of naar de uitkijkpost bij de loopgraven. Hij kan het toch nooit goed doen bij zijn vader. Was hij maar meer als zijn oudste broer, Nico … Als alle inwoners van Veenendaal moeten evacueren, merkt Niek dat de oorlog echt begonnen is. Vliegtuigen komen over en huizen worden in brand gestoken. Ze moeten weg hier! doen voor zijn vader, die klompenmaker Niek moet vaak klusjes Niek gaat met zijn ouders en zussen aan boord van een is. Maar hij gaat veel lieverrijnaak. met zijn vriend bij dezesoldaten overvolle In Krimpen aanRoelof de Lek vinden onderdak op een boerderij. Maar als Nieks zusje een sloot kijken of naar de uitkijkpost bij de loopgraven. Hijinkan het valt toch en bijna verdrinkt, denkt hij dat het zijn schuld is. Wat zal nooit goed doen bijvader zijnzeggen vader. …?Was hij maar meer als zijn oudste

Wegwezen!

Vlucht uit de Grebbestreek

Wegwezen! Vlucht uit de Grebbestreek

Janny den Besten

broer, Nico ... Als alle inwoners van Veenendaal moeten evacuDit spannende verhaal voor jongens en meiden is gebaseerd op de historische Op 10 is. meiVliegtuigen 1940 brak in eren, merkt Niek dat oorloggebeurtenissen. echt begonnen Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Alle mensen uit komen over en huizen worden inmoesten brandevacueren. gestoken. Ze moeten de Grebbestreek In Wegwezen! beleef samen metouders Niek de eerste weken van de oorlog. weg hier! Niek gaatjemet zijn en zussen aan boord van een overvolle rijnaak. In Krimpen aan de Lek vinden ze onderdak op een boerderij. Maar als Nieks zusje in een sloot valt en bijna verdrinkt, denkt hij dat het zijn schuld is. Wat zal vader zeggen ...?

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Ze werkt in het basisonderwijs. Eerder verschenen van haar hand verschillende titels voor volwassenen.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Jongens en meiden vanaf 9 jaar

Janny den Besten

9 789087 182106

Eerder verschenen: 8 JAAR EN OUDER

‘Nou, kom op! Dan moet je gewoon gaan kijken!’

opstaan!’

Jolien buigt zich voorover. ‘Kom dan!’ roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. ‘Dit is Wollie. Mooi, hè?’ Trots laat hij de hamster aan Jolien zien. ‘Ah!’ Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar wang tegen zijn vacht. ‘Wat is-ie zacht! Net een bolletje wol!’

Met illustraties van Marijke Duffhauss

goedwinkel.

‘Dit is een echt legerpak, Jolien. Als ik deze broek draag en dat jasje, dan …’

Hij geeft Jolien een pets op haar schouder. ‘Dan win ik. Zeker weten!’

Met illustraties van Marijke Duffhauss In de klas van Jens en Jolien gaat een Oranjeproject van start. Het project wordt afgesloten met een optocht op Koningsdag. Wie zijn fiets of skelter het mooist versiert, wint een prijs! Jens ziet het al helemaal voor zich: hij gaat een Canadese legerjeep maken, en zelf wil hij zich verkleden als soldaat. Maar dat is niet zo simpel als gedacht. Het pak is veel te duur en mama is helaas niet van plan om het zomaar te kopen. Jens moet dus zelf iets verzinnen om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig krijgt hij hulp van Jolien. De tweeling begint een vlag-uithangservice, ze organiseren een mud race en nog veel meer. Zou het genoeg geld opleveren om het pak te kunnen kopen? En … zou het Jens lukken om de prijs te winnen? Opnieuw een heerlijk, vlot geschreven en humoristisch boek in de serie ‘Jens en Jolien’. Janny den Besten won de Eigenwijsprijs met 1 april, het eerste deel in deze serie.

Vanaf 8 jaar

8 JAAR EN OUDER

Janny den Besten

Hiep hoi, Koningsdag!

Bukken!' fluistert Jens. Samen sluipen naar het raam. Ineens horen ze stemmen. Vlug duiken ze naar beneden. 'Laten we Jens en Jolien nemen.' Dat is de meester. Jens en Jolien kijken elkaar aan. Wat?! Ze hebben het over hen!

'Ik weet het nog niet, hoor.' Dat is tante Sandra. Ze giechelt een beetje. 'De tweeling is altijd zo slordig … Stel je voor dat Jens op mijn sleep gaat staan.'

Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien willen op deze dag graag bruidsmeisje en bruidsjonker zijn. Jens ziet zichzelf al zitten in een stoere auto en Jolien heeft er zo'n zin in om een mooie jurk te dragen ... Maar dan horen ze dat dit feest waarschijnlijk niet doorgaat, want het aanstaande bruidspaar vindt Jens en Jolien niet netjes genoeg. Dat laat de tweeling niet zomaar gebeuren. Jens en Jolien bedenken een plan om te bewijzen dat ze wél geschikt zijn om bruidsjonker en bruidsmeisje te worden. Maar of dat lukt …?! Dit humoristische verhaal speelt zich af in de lente. Door de quiz die Jens en Jolien in hun klas maken kom je ook allerlei interessante dingen te weten over Pasen en over de lente.

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van Marijke Duffhauss

9 789402 907339

Janny den Besten

Lente in Lekdorp

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Doei dierendag!

Jens wijst naar het soldatenpak in de etalage van de speel-

Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit, behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt. Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen. Zou dierendag nu toch een feestje worden? Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in de serie ‘Jens en Jolien’. Door het opstel van Jolien kom je ook allerlei dingen over dierendag te weten.

8 JAAR EN OUDER

Janny den Besten

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

En het ruikt een beetje vreemd.

Janny den Besten

Janny den Besten

Een vlot en humoristisch geschreven verhaal, waarin je ook dingen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog niet wist!

Janny den Besten

Het is kerstvakantie. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor Kerst, maar Jens en Jolien vervelen zich. Mama zegt: ‘Ga iets nuttigs doen.’ De tweeling helpt daarom de bewoners van de Tjalkstraat: buurvrouw Jonker, meneer De Groot, buurman Landgraaf, mevrouw Rodenburg, meneer Broekhuizen … maar die rare buurvrouw Prietkamp slaan ze liever over. Dan hoort Jolien een vreemd geluid in de schuur van ‘Spriet’. Zal ze vlug voorbijlopen, of …?

Jens en Jolien zijn een vrolijk stel. Ze halen niet alleen graag een grap uit, maar gaan ook op zoek naar een man voor hun tante Sandra. Dat ‘PlanManSan’ loopt iets anders dan ze zelf gedacht hadden. Intussen is Jolien druk bezig met het voorbereiden van haar spreekbeurt. Die gaat over … 1 april!

Vanaf 8 jaar

Jens kijkt achterom. ‘Wat is er?’

Jolien knikt. ‘Ja, ik weet niet.’

‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger

9 789087 182106

Meteen staat Jolien stil. O nee, daar is dat geluid weer.

‘Spriet? Zit je daar nog steeds mee?’

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht.

Een vlot geschreven, humoristisch verhaal waarin je ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april vandaan komt.

1 april!

Met een wit gezicht wijst Jolien naar de schuur.

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voorzichtig trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin.

Lente in Lekdorp

hoor!’ Nu moeten Jens en Jolien er zelf ook één ne-

trapt Jolien tegen een steentje in de brandgang. Het ketst tegen de schuur van buurvrouw Prietkamp.

8 JAAR EN OUDER

Janny den Besten

Kerst in de Tjalkstraat

Hiep hoi, Koningsdag!

de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan glimlacht hij en pakt de achterste. ‘Hartelijk bedankt

‘En ik verscheur dat papier met al die nut-ti-ge dingen.’Boos

Doei dierendag!

meester natuurlijk niet … Zijn grote hand gaat naar

8 JAAR EN OUDER

huis lopen.

Kerst in de Tjalkstraat

de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de meester ligt. Er zit scheerschuim in, maar dat weet de

tekst: Janny den Besten illustraties: Marijke Duffhauss ‘Ik ga nooit meer mensen helpen’, zegt Jens als ze naar

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait

1 april!

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2106 c-NUR 283-060 Verschijnt september 2019

Met illustraties van Marijke Duffhauss

56

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 56

04-07-19 11:12


10-12 jaar

Spannende boeken

Opnieuw een superspannend avontuur van de Campers!

Johan Leeflang

cht

campers

campers De lancaster

Johan Leeflang is geïnteresseerd in geschiedenis en in reizen. Deze twee zaken brengt hij samen in de serie Campers. Johan werkt in het dagelijks leven als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

De Lancaster Deel 4 in de serie Campers

De lancaster

Johan Leeflang

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Avontuurlijke jongens en meiden van 10 jaar en ouder

Eerder verschenen: campers De 21e mijn

Sander, Rhodé en Michiel beginnen aan hun derde week vakantie in België. Ze mogen de camper op de parkeerplaats van fort Eben-Emael zetten. Dit tientallen jaren oude fort ligt vlak bij de grens met Nederland op korte afstand van Maastricht. Het drietal maakt kennis met Alain, de keurige eigenaar van een chique restaurant. Ook ontdekken ze dat er een geheime gang moet zijn die vanuit het fort naar Nederland leidt. Maar als ze hun tent enkele nachten op het grasveld bovenop het fort zetten, blijkt het daarbinnen geen zuivere koffie te zijn. Wat speelt zich in die donkere ruimtes af? Voordat het antwoord op die vraag duidelijk wordt, belanden ze in een spannende situatie …

De monstrans

Dit is het derde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

De nachtwacht

Johan Leeflang

9 789087 180720

9 789087 182137 Johan Leeflang

9 789087 180720

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 57

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2137 c-NUR 283-030 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

campers De nachtwacht

De 21e mijn

m ipsandipsum suste voluptates es eaque la velluptas modi bea eictatio il in ex ende nobitius molenimpor adignis ipienestis pe vit officiu mquatur as ipic temolore voluptat remodignis ut quod quaectem iusciminis cuptatiatis alit hilique officiendem ut occuscia necerit laut od qui ommodit atisquia quidunt as rerumque verepta tissunt emquasiti berfere ndelit volupta testruntium ratium quam net, occulles magnihil elibus dolentia dolorep ressequam, sequam et ullabor estiandebit et libusam diatus, ute velendae occus solupta tureribusam, atum ea sus rae voluptia voluptatem fugit que voluptae nia voluptaque et eosam faceaquam et praturerum int renihitem volupienimin nossed maximus reperferia et lanim fugiate doluptur? Quiatquam venimin velles remporro magnit exceaqu atenducium veliqui aruptusapis et ium unt ipsapedit

Johan Leeflang

Dit is het eerste deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

Flaptekst flaptekst flaptekst enz. Flapper de flaptekst, de flappertjestekst, flapperen, geflapper, wij flapperen de flaptekst enz. geflapt of geflapperd.

Johan Leeflang

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op vakantie naar België. Natuurlijk reizen ze met hun grote camper. Tijdens hun vakantie zien ze met eigen ogen de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Ze vinden zelfs een granaathuls uit die tijd. Tijdens de dagelijkse dodenherdenking in Ieper gebeurt er iets vervelends. Michiel wordt ervoor naar het politiebureau gebracht. De drie kinderen vertrouwen het allemaal niet meer. Ze onderzoeken hoe het zit met die onbetrouwbare Stan Stroeve en de bergplaats pal naast de 21e mijn en belanden daardoor in een levensgevaarlijke situatie. Kunnen ze zich hier veilig uitredden?

campers De nachtwacht campers

campers De monstrans campers campers De monstrans

‘U had het over eenentwintig mijnen’, zegt Michiel. ‘Wat is er met die laatste gebeurd?’ ‘Die ligt hier nog steeds in de buurt, in het bos bij Ploegsteert. Waarschijnlijk ligt hij op een meter of veertig diep.’ Siem legt uit waar het ongeveer moet zijn. Hij aarzelt. ‘Je weet het maar nooit met die oude explosieven. Eén trilling in de grond kan genoeg zijn om te zorgen dat de mijn uit elkaar klapt.’ De kinderen happen naar adem. ‘En wat gebeurt er als hij ontploft?’ vraagt Rhodé gespannen. Siem wacht even. ‘Het is maar goed dat hij niet onder Ploegsteert zelf ligt’, zegt hij dan. ‘Er zou geen huis meer overeind blijven.’

campers De 21e mijn

Johan Leeflang

182137

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel een weekje op vakantie naar het Friese Eernewoude. Deze keer nemen ze ook hun spiksplinternieuwe rubberboot met buitenboordmotor mee, waarmee ze de Friese wateren verkennen. Niet ver van de camping wordt een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog geborgen. De interesse van de Campers is meteen gewekt. Dat geldt ook voor de toeristen Douwe en Loes. Zij zijn antiekhandelaars en volgen de vorderingen bij de opgraving van de Lancaster nauwgezet. Maar er zijn meer interessante ontdekkingen dan alleen de berging van het vliegtuig … De Campers vermoeden dat Douwe en Loes iets in hun schild voeren en gaan op onderzoek uit. Dan volgen de spannende gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Als dat maar goed afloopt! Met illustraties van Adri Burghout.

57

04-07-19 11:12


10-12 jaar

Een spannende detective voor jongens en meiden!

Algemeen

Ludwina van Kuijk

9 jaar en ouder

De zaak van het verdachte ei

Doelgroep: Jongens en meiden vanaf 9 jaar, AVI-M5, CLIB-5 Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2182 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2019

Ludwina van Kuijk

Devanzaak het verdachte

ei

Ludwina van Kuijk (1978) is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze werkt in de gehandicaptenzorg en in haar vrije tijd is ze graag bezig met haar huisdieren, paardrijden en verhalen schrijven. Ludwina heeft al enkele boeken op haar naam staan; ‘De zaak van het verdachte ei’ is haar eerste uitgave bij De Banier.

Ludwina van Kuijk

Daar hangt een luchtje aan! De volgende dag gaat Rob samen met zijn vriend Henri kijken wat er aan de hand is. Ze ontmoeten Eline, die helpt in de winkel van haar oom. Maar de vrienden kunnen niets verdachts vinden. Hoewel ... Als Rob nog even bij zijn lievelingsdieren kijkt, merkt hij iets vreemds op. Er liggen vier eieren bij de baardagamen, maar één ei is anders! Als Rob en Henri stiekem foto’s maken van het verdachte ei, loopt het helemaal mis. Gelukkig krijgen ze hulp van Eline, maar de zaak is daarmee nog niet afgedaan ...

De zaak van het verdachte ei

Rob is gek op baardagamen en wil graag zo’n hagedis als huisdier. Hij is dan ook vaak te vinden bij dierenwinkel Zwenkie om de baardagamen te bekijken. Op een nacht wordt hij wakker van vreemde geluiden. Vanuit zijn dakraam ziet Rob een vrachtwagen staan bij Zwenkie. Mannen dragen af en aan kooien de dierenwinkel binnen. Daar hangt een luchtje aan! De volgende dag gaat Rob samen met zijn vriend Henri kijken wat er Rob is gek baardagamen en wilEline, graag als huisdier. aan op de hand is. Ze ontmoeten diezo’n helpthagedis in de winkel van haar Hij oom. Maar vrienden niets verdachts … is dan ook vaak tede vinden bij kunnen dierenwinkel Zwenkievinden. om deHoewel baardAls Rob nog even bij zijn lievelingsdieren kijkt, merkt hij iets vreemds agamenop. te Er bekijken. Op een nacht wordt hij wakker van vreemde liggen vier eieren bij de baardagamen, maar één ei is anders! geluiden. ziet Rob een bij AlsVanuit Rob en zijn Henridakraam stiekem foto’s maken vanvrachtwagen het verdachte eistaan loopt het mis. Gelukkig krijgen hulp van maar de zaak is Zwenkie.helemaal Mannen dragen af en aanzekooien de Eline, dierenwinkel binnen. daarmee nog niet afgedaan …

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

9 789087 182182

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182182

58

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 58

04-07-19 11:12


n, nemen orden de een grot. ar schuil-

Adri Burghout

Adri Burghout

3

Deel 3 in de serie Douwe en Dario Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in Saas-Grund, in Zwitserland. Dario wil later ‘Bergretter’ worden. Samen met zijn vriend Sebby en opa Bruno, die ook Bergretter is geweest, is hij regelmatig in de bergen te vinden. In de zomervakantie arriveert er een filmploeg in het Saasdal, om een documentaire te maken over de Saracenen. Volgens opa Daan Daman, die een paar weken bij Douwe en Dario logeert, doet het mysterieuze verhaal de ronde dat dit Arabische volk schatten verborgen heeft in de omgeving van Saas-Grund. Als Dario en Sebby in de bergen aan het trainen zijn, nemen ze stiekem een kijkje bij de filmopnamen. Dan worden de vrienden ontdekt en in paniek verschuilen ze zich in een grot. Maar Dario en Sebby zijn niet de enigen die zich daar schuilhouden ...

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Fans van Adri Burghout, jongens en meiden vanaf 10 jaar

Vrouw vermist!

Eerder verschenen:

Douwe en Dario

182397

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schreef hij drie succesvolle series: De avonturen van Tim en Tor, Lifeliner 2 en Douwe en Dario.

Het Saracenenmysterie

Adri Burghout

an, dan als de d je hier kken enmaal de k voor je steen-

Het Saracenenmysterie

Opnieuw een spannend avontuur in het Saasdal!

Algemeen

Het Saracenenmysterie

in Saasworden. Bergretter . Saasdal, . Volgens en Dario e dat dit omgeving

10–12 jaar

Redders in de bergen

‘Het zou zomaar kunnen dat je na het lezen van dit boek ook zin krijgt om een keer in het Saasdal

'De Britanniahütte en de Glacier Trail bestaan echt. Als je dit deel van Douwe en Dario hebt gelezen heb je ongetwijfeld zin om er eens te gaan kijken. Dat moet je zeker doen als je in het Saasdal of daar in de buurt op vakantie bent. Een bijzondere berghut, een vriendelijke Hüttenwart en … het is er zóóó mooi!'

Douwe en Dario Redders in de bergen

Vrouw vermist_omslag.indd 1

Tragische erfenis.indd 1

Adri Burghout

12-04-19 17:39

Adri Burghout

op vakantie te gaan. Je moet dan zeker eens naar Längfluh klimmen. Het uitzicht over de Feegletsjer is er adembenemend!’

2

Tragische erfenis

Douwe en Dario is een spannende serie over dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario, die zich afspeelt in het Saasdal in Zwitserland.

Grund, in Zwitserland. Douwe is er huisarts en kent elke inwoner van het dorp. Dario wil later ‘Bergretter’ worden. Samen met zijn vriend Sebby en zijn opa, die ook Bergretter is geweest, is hij regelmatig in de bergen te vinden. Mevrouw Bumann, een oudere inwoonster van Saas-Grund, overlijdt. Douwe is daar als huisarts bij betrokken. Als de erfgenamen na enkele weken weer in het dorp zijn om alles af te handelen, gebeurt er met de zoon van mevrouw Bumann iets heel ernstigs. Ineens ontstaat er rond de erfenis een beklemmende en beschuldigende sfeer. Dario maakt met opa en Sebby een tocht over twee gletsjers. Daar stuiten ze op een vreemd spoor in een gevaarlijke richting. Heeft het spoor iets te maken met de zoon van mevrouw Bumann? Uiteindelijk vindt Dario in de verse sneeuw iets heel belangrijks. Zou dat leiden tot de oplossing van alle raadsels?

Tragische erfenis Adri Burghout

Adri Burghout Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in Saas-

1

Vrouw vermist

Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in SaasGrund, in Zwitserland. Douwe is er huisarts en kent elke inwoner van het dorpje. Dario wil later ‘Bergretter’ worden. Samen met zijn vriend Sebby is hij regelmatig in de bergen te vinden. Natuurlijk komen er vaak toeristen in Saas-Grund. Maar die ene vrouw gedraagt zich wel opvallend. Ze beschermt haar zoontje bijna ziekelijk! Dario begrijpt er niets van. Dat is toch overdreven? Totdat duidelijk wordt wat er aan de hand is. En dan is er ineens grote haast bij! Douwe spant zich in om het jongetje te redden en Dario gaat met Sebby op onderzoek in de bergen. Kunnen ze een ramp voorkomen?

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2397 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182397

Douwe en Dario 9 789087 180713

31-05-17 11:08

Redders in de bergen

04-05-18 13:01

9 789087 180713

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 59

59

04-07-19 11:12


10-12 jaar

Een gloednieuwe serie, geschreven en getekend door het duo Janwillem en Daan. Dat staat garant voor veel lees- en kijkplezier!

Algemeen

JOËL EN JAEL

Joël en Jael gaan sporten GAAN SPORTEN De tweeling Joël en Jael speelt het liefst op de

Deel 1 in de serie TwinsXbox. Tot ze van de dokter te horen krijgen dat

ze te dik zijn en meer moeten bewegen. Ze raadt hen aan om op een sport te gaan. Joel en Jael weten niet welke sport ze moeten De tweeling Joël en Jaelkiezen. speeltDaarom het liefst op de Xbox. Tot ze van de verdiepen ze zich in judo, handbal, turnen, wielrennen, tennis,moeten hockey, waterdokter te horen krijgen dat ze te dik zijn en meer bewegen. polo en nog veel meer. Op school wordt er bovenZe raadt hen aan om opdien eeneen sport te gaan. Joël en voor Jael weten niet sportdag georganiseerd de hoogste groepen. Daarbij worden verschillende atletiekonwelke sport ze moeten kiezen. Daarom verdiepen ze zich in judo, derdelen uitgevoerd. Zou de tweeling erin slagen handbal, turnen, wielrennen, waterpolo en nog veel om wattennis, kilootjeshockey, af te vallen? En lukt het hen om een sport te vinden die bij hen past?

Oostenbrugge sluiten helemaal aan bij de luchtige, humoristische sfeer van de tekst.

Doelgroep: Kinderen van 10 jaar en ouder

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen:

?

Bouwers !

StoorZender !

Het einde van het tweede brugklasjaar van Bas en Charlotte is bijna aangebroken. De klas is druk bezig om voorbereidingen te treffen voor een werkvakantie naar Roemenië. Met hulp van enkele ouders gaan ze een schooltje opknappen van Roma-kinderen. Het idee om samen de handen uit de mouwen te steken is afkomstig van Bas. Toch voelt hij zich er zelf niet helemaal happy bij: met zijn twee linkerhanden is hij bang dat hij eerder een sta-in-de-weg zal zijn dan hij echt een bijdrage zal kunnen leveren.

Bouwers! is het vijfde en laatste deel van de serie ‘Bas en Charlotte’. Leeftijd: 10 jaar en ouder.

27-09-16 20:17

9 789402 904215

Daan van Oostenbrugge BasenCharlotte-omslag dl5.indd 3

Bas en Charlotte

Bouwer s !

Tekeningen

Tekeningen

Daan van Oostenbrugge

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 60

Stoorzender! is het vierde deel van de serie ‘Bas en Charlotte’. Leeftijd: 10 jaar en ouder.

Bas en Charlotte

Tekeningen

Tekeningen

Daan van Oostenbrugge BasenCharlotte-dl3 compleet.indd 1

60

Bas en Charlotte zijn blij dat hun klas niet uit elkaar gevallen is. Maar er is één probleem: er zit een nieuw meisje bij hen in de klas, Carla. Vanaf de eerste schooldag ligt ze dwars en dat komt niet ten goede aan de sfeer. Bas probeert iets te bedenken waar ze met heel de klas hun schouders onder kunnen zetten, om het saamhorige gevoel van vorig schooljaar weer terug te krijgen. Maar als klas HV2 bezig is met de uitvoering van zijn plan, komen de leerlingen erachter dat Carla iets verbergt.

Janwillem Blijdorp

Hoezo problemen? is het derde deel van de serie ‘Bas en Charlotte’. Leeftijd: 10 jaar en ouder.

Hoezo Stoorzender ! problemen?

Tekst

Janwillem Blijdorp

Bouwers !

Tekeningen

Daan van Oostenbrugge

Janwillem Blijdorp

fugia sunt que nis quam, quo cuptatistiis et escit offictus perrum laudia cum fugitat usdaerunti beaquis dolor serchillam, cum, quiandi con eatum velesse quianis sum.

Na hun geslaagde reis naar Rome komen Bas, Charlotte en de rest van de bruggers er achter dat hun roem als beste brugklas van Nederland vergankelijk is. Na de zomervakantie dreigt de klas uit elkaar te vallen, omdat een deel van de leerlingen naar de havo en een deel naar het vwo gaat. Iets waar Bas en Charlotte en ook Merel helemaal niet blij mee zijn, maar hoe los je zoiets op? En algauw blijkt dat dit niet het enige probleem is waar de bruggers tegenaan lopen ...

Bas en Charlotte

Stoorzender !

Bas Orias esciur modiorero debis nobitas explisBo. Ehende volor sit vollab ipidisit occum fugia dolum rentem atibus mo blabo. Ut atius mi, corrovi descim aut omnisit officto tasint qui blanditatur sequi comnisquam alitatur? Tem aboreca borepud aepudam, ullacie ndioribus quat offici venestem quunduc iminim qui doluptatios eum estinve rferrun tincim reritiatquo et archiliqui sinciis ipis atis dolumquis pedigni musam, que plique pellaturem ut

Janwillem Blijdorp

Bruggers! is het eerste deel van de serie ‘Bas en Charlotte’. De luchtige opmaak met veel tekeningen maken deze boeken extra leuk om te lezen. Leeftijd: 10 jaar en ouder.

Hoezo problemen t ome, swee Rome, me! Rome!

Bruggers !

Bas de Lange en Charlotte Kleine zouden eigenlijk elkaars achternaam moeten hebben: Bas is extreem klein voor zijn leeftijd, en Charlotte veel te groot. In brugklas HV1 van het Fonteincollege komen ze elkaar tegen. Omdat Bas en Charlotte beiden een buitenbeentje zijn in hun nieuwe klas, worden ze als vanzelf naar elkaar toegetrokken. En dat levert soms hilarische situaties op, maar vooral een erg leuke vriendschap!

Janwillem Blijdorp

Bas en Charlotte

Bas en Charlotte

Bas en Charlotte

Janwillem Blijdorp

Bas en Charlotte

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

9 789087 181901

9 789087 181901

Hoezo problemen?

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

van Daan brugge en Oost

Janwillem Blijdorp

Bas en Charlotte

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 224 pagina’s Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 8718 1901 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2019

Janwillem Blijdorp (1957) werkt in een boekhandel te Heerenveen. Hij schreef diverse romans en kinderboeken. Janwillem is getrouwd, heeft twee dochters en is woonachtig in Noordscheschut. Daan van Oostenbrugge (1994) is striptekenaar. Hij publiceert o.a. in Kits en werkt in opdracht van diverse bedrijven. Ook heeft hij een aantal stripboeken in eigen beheer uitgegeven. Illustraties en strips van Daan zijn overal in kerkelijk Nederland te vinden.

L JOËL EN JAE TEN GAAN SPOR

Janwillem Blijdorp Daan van Oostenbrugge

meer. Op school wordt er bovendien een sportdag georganiseerd Joël Daarbij en Jael isworden een superleuke serie vooratletiekonjongens voor de hoogste groepen. verschillende en meisjes van 9 jaar en ouder. In dit deel wordt derdelen uitgevoerd. Zou de tweeling erin kennisgemaakt slagen om wat kilootjes af op een speelse manier met verschillende sporten. De tekeningen van Daan van te vallen? En lukt het hen om een sport te vinden die bij hen past?

JOËL EN JAEL GAAN SPORTEN

Janwillem Blijdorp en Daan van Oostenbrugge

9 789087 181086

Daan van Oostenbrugge 22-05-18 16:27

9 789087 181086

04-07-19 11:13


10-12 jaar

Algemeen

Lijda Hammenga

Indrukwekkend jeugdboek dat de situatie van christenen in Nigeria dichterbij brengt dan ooit! Lijda Hammenga

Lijda Hammenga is getrouwd, moeder en oma. Zij was vele jaren werkzaam in het basisonderwijs. Haar eerste boek verscheen in 1998 bij De Banier. Naast korte verhalen heeft zij inmiddels meer dan 25 kinderboeken geschreven.

Ontsnapt! Vervolgde christenen in Nigeria

ONTSNAPT!

um excea modis hen dist que ne orerum et epudam ecumenditat am, et tet am

ONTSNAPT!

bla

illes dolo-

Lijda Hammenga

us. odigenda tum-

Vervolgde christenen in Nigeria

Deel 12 in de serie Vervolgde kerk Ruth en Manuel wonen in een dorpje in het noorden van Nigeria. In dit gebied probeert Boko Haram de baas te worden. De meisjes in het dorp mogen niet meer naar school en de jongens krijgen verplicht Koranles. Ruth wordt toegelaten op een meisjesschool in de stad. Ze is de enige christen tussen allemaal moslimmeisjes. Op een dag horen Manuel en zijn ouders op de radio een vreselijk bericht te horen: Ruth en de andere meisjes zijn ontvoerd door Boko Haram! Manuel mist zijn zus verschrikkelijk en doet zijn best haar vrij te krijgen. Niets lijkt te helpen. Het wordt allemaal nog erger als Boko Haram op een nacht het dorp binnenvalt ...

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Kinderen vanaf 10 jaar

Eerder verschenen:

Vervolgde christenen

Syrië pratatus essunt pa as quibeaquo Doloriae digent modisin consenisita to est, od que natur? Genecullorro molupitatur? Qui qui omnihilitate cuptat ut ipisse ped magnis utatur rem fuga. Et laborem as eaquam sum expellendi des et, officiumet as nate poratiuntio eosanit inveles aces simus, consequam ratempe nes accupta tumendae aut doluptas et volorpos etur aut id eaqui conessi mintist inis reptatia qui ulparum aut ipiet exces dus volorem quiant as atius elita cone nit veleseque non corehendam quamus. Unt fuga. Andestia cum vollaccaes sit aut volorere, nonseri volorerum quam diaest quia corehent as ullesti consernat eatus aute vellit, officatem non cus solum aut harum fugitas itatemp erehend eribusam il min etur moditi omnit ute sed ut pera dus, serepta ipitae oditae ex ent expe pores autem qui sam volora int asperiam, cuptatis maximporum ereperia con nis as es everum faci ut lat doloris doluptatur? Corepel labori ipsunt que velles

Mistig spel Vervolgde christenen in Vietnam

VAN

Arna van Deelen

G ISETTE

Te di omnim lam eaturia qui dolupta tusantion nonseque volore, quam quasi alit es et doluptatur as elentiorio. Apitaquiatas quam es eum faci sapisqui utem volum dolorep erioritio cuptis eumquam dita et poratat enisit explab incture officto es estessi rendam fugiationsed maios incipsa illuptas exerorepedit ut velliam facculpa ducia duscien istium et ratur re que pos et iunt la dolorit, qui corempore offictusdam que vente as consequis core corro evel ium re dissuntior rerisquam hiliquuntur, solupta tempore mperum facessi tatusda entur rerro deleser ionempore volum quat. Faceaquis re offici optat et alicid que occupta tiatquam fuga. Itatium experum quiae laboreh enisquas pel ius, excero endit labo. Cat invent optur? El int deniandam estore, ullibusae dolupta tempor audi rem quiatur seruptatis ut eos volupta conseribus eatus, aut aut doluptur alit, ut que volectem dolum, ommo cum que solorro officae

Mistig spel

182489

D ALEN

Gisette van Dalen

Arna van Deelen

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2489 c-NUR 283-010 Verschijnt november 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182489

61

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 61

04-07-19 11:13


10-12 jaar

Een prachtig (grotendeels) waargebeurd verhaal over een kindertehuis in Bolivia, dat is opgericht door Nederlanders

Algemeen

10 jaar en ouder

Lijda Hammenga In haar volle breedte staat Lena daar. ‘Dus jij gooit schillen in mijn bed?’ schreeuwt ze. ‘Hier, dan krijg jij wat van mij!’ Met een zwaai kiepert ze een volle emmer water over Vilma heen. ‘Ik zal je je grapjes afleren!’

Veilig!

Veilig!

De 9-jarige Vilma uit Bolivia zou het liefst hard wegrennen. Het is

De 9-jarige uit Bolivia zou het Het thuis helemaalVilma niet gezellig meer. Sinds haar liefst vaders hard nieuwewegrennen. vrouw hen is komen wonen, de sfeer tot onder het nulpunt gedaald. nieuwe is bij thuis helemaal niet isgezellig meer. Sinds haar vaders Elke dag maakt Lena hetzelfde eten en als je niet uitkijkt, krijg je vrouw henofiserger. komen wonen, is de sfeer tot onder het nulpunt een pakbijslaag, Op een dag besluit datLena het genoeg is. Samen meten haarals broer gedaald. Elke dagVilma maakt hetzelfde eten je niet uitkijkt, Charo neemt ze de benen. Een lift met een vrachtwagen brengt hen krijg je een pak slaag, of erger. Op een dag besluit Vilma dat het in een stad ver weg. Maar hetis. leven op straat is gevaarlijk en hun vluchtneemt lijkt uit ze te lopen genoeg Samen met haar broer Charo de benen. Een één grote mislukking. Moeten ze nu verder leven als straatkindeliftop met een vrachtwagen brengt hen in een stad ver weg. Maar ren, of is er toch ergens een veilige plek voor hen? het leven op straat is gevaarlijk en hun vlucht lijkt uit te lopen op Lijda Hammenga schreef met passie een (grotendeels) waargebeurd één grote mislukking. Moeten ze nu verder leven als straatkindeverhaal over een kindertehuis in Bolivia, dat is opgericht door ren, of is er toch ergens een veilige plek voor hen? Nederlanders.

Lijda Hammenga

Veilig!

Lijda Hammenga is getrouwd, moeder en oma. Zij was vele jaren werkzaam in het basisonderwijs. Haar eerste boek verscheen in 1998 bij De Banier. Naast korte verhalen heeft zij inmiddels meer dan 25 kinderboeken geschreven.

Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf 10 jaar en ouder

Lijda Hammenga

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 136 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2342 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2019

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

9 789087 182342

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182342

62

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 62

04-07-19 11:13


m

6 jaar en ouder

Rennen voor de geit

r ee Dan om ss en minee

7-9 jaar

Algemeen

Een leerzaam én vrolijk boekje voor jonge lezers!

Rennen voor de geit! Tess

Jess 3

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

Rennen voor de geit! Deel 3 in de serie Tess en Jess De juf van Tess en Jess vertelt over een dominee in Afrika. De dominee gaat vaak bij mensen op bezoek. Dan moet hij lopen, want hij is te arm om een fiets te kopen. De klas van Tess en Jess bedenkt een plan om de dominee te helpen. Ze maken een kijkdoos en halen veel geld op, maar het is niet genoeg voor een fiets. Daarom bedenkt de klas nóg een plan ... Zou er nu wel genoeg zijn? Lees het zelf maar in dit boek! De serie van Tess & Jess is leuk voor jongens én meiden die al zelf kunnen lezen. Met illustraties van Trish Flannery.

en

Geesje Vogelaar-van Mourik

Doelgroep: Kinderen vanaf 6 jaar die een hoger AVI-niveau proberen te halen, AVI M4, CLIB 4

Eerder verschenen: 6 jaar en ouder

Tess en Jess zijn een tweeling. Ze gaan vandaag op reis met heel de klas! Naar de dierentuin. Hun grote neef Daan gaat ook mee. Bram en Koen zitten bij Tess en Jess in het groepje. Met elkaar zien ze heel veel dieren. Vooral de aapjes zijn erg leuk. Maar dan gebeurt er iets naars. Waar is Bram ineens gebleven?

Jess 1

Ilit aut fugitati ilia dolenim reperionsed explita tissusam, officiatio evelignam rerum qui to tem sincto dolum faceaque volutent velessit ma sapicient ra autatum sequiatia vent et ipsae alitiasimil ipsandebis as ratem que coris adist, volorro volor ad qui dolupta tquatenda conseque ped mos volorro et venet fugia quo enducil lautesci ipid quia dolupta temole

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 180683

Beren in het bos! Tess

Jess 2

9 789087 182120 Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 180683

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 63

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 2120 c-NUR 282-010 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

Tess

Geesje Vogelaar-van Mourik

De serie Tess & Jess is leuk voor jongens én meiden die al zelf kunnen lezen.

6 jaar en ouder

Naar de dierentuin!

Beren in het bos

Geesje Vogelaar-van Mourik

Naar de dierentuin!

87 182120

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

63

04-07-19 11:13


7–9 jaar

Leuke illustraties en niet te veel tekst: een goede start voor beginnende lezertjes!

Algemeen

Hilde de Vaal ZZZO E M

kas ligt in bed Zzzoem het is al nacht maar kas slaapt niet kashijligt in bed hoort wat het al nacht isishet rrrrrr? maar kas slaapt niet of zzzzzz?

ZZZOEM Hilde de Vaal

Sanne Miltenburg

hij hoort wat is het rrrrrr? Kas heeft een bult op zijn neus. Niek lacht hem uit. Kas ofiszzzzzz? boos en vecht. Maar hij krijgt spijt en maakt het goed.

Hilde de Vaal heeft als onderwijzeres veel ervaring met het leren lezen van kinderen. Ze zag dat kinderen vaak afhaken omdat boekjes te veel tekst bevatten. Daarom schreef ze zelf een verhaal met weinig tekst, voorzien van leuke tekeningen. Zo wordt leren lezen leuk! Hilde is getrouwd en heeft twee kinderen.

Dan heeft Kas een plan met Niek. Zzzzzz klinkt het in de klas … een bult op zijn neus. Niek lacht hem uit. Kas is boos Kas heeft

en vecht. Maar hij krijgt spijt en maakt het goed. Dan heeft Kas Een leuk boek dat beginnende lezers helemaal zelf een plan met Niek. Zzzzzz klinkt het in de klas … kunnen lezen! Een leuk boek dat beginnende lezers helemaal zelf kunnen lezen!

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 32 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2052 c-NUR 282-010 Verschijnt september 2019

Vanaf 6 jaar

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg

Doelgroep: Kinderen uit groep 3: beginnende lezers! AVI-E3, CLIB-START

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

9 789087 182052

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182052

64

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 64

04-07-19 11:13


4-6 jaar

Een nieuw deeltje van Bram en Tijs in de vrolijke en succesvolle klassenserie!

Voorleesboeken

Gisette van Dalen

vanaf 4 jaar

ens een

t komt. of hij mee

Het idee van groep 2

ster komt

alen Gisette van D

Het idee van groep 2

Het i dee

van groep 2

Groep 2 van Bram en Tijs heeft een projectweek. Bram heeft superveel zin om naar school te gaan, want ze gaan allemaal leuke dingen doen én in de klas ontbijten. Juf Maria doet geheimzinnig over een belangrijke gast die bij het ontbijt aanwezig zal zijn. De klas denkt dat het de burgemeester is, maar volgens juf Julia heeft groep 2 het mis. Zou het een idee zijn om de burgemeester tóch uit te nodigen, vraagt Bram. Juf Julia vindt het een goed plan. Maar ... juf Maria mag dit niet weten! Kan groep 2 een geheim bewaren?

m heeft

die bij het

gemeester

et een idee

ram. Juf

it niet weten!

Gisette van Dalen

lemaal leuke

Gisette van Dalen is getrouwd en moeder van vier dochters. Gisette werkt parttime als chefredacteur bij Terdege. In haar vrije tijd schrijft ze boeken voor jonge kinderen.

Doelgroep: Kleuters

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

en hun klas.

Eerder

4, Het feest

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 80 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2465 c-NUR 281-020 Verschijnt september 2019

Eerder verschenen:

gebruiken. Maar een nieuw toestel kost veel geld. Daarom voert iedere klas een actie.

kringloopwinkel?

fo;w foaw f;ow fow fo;w fofoaw foaw foaw fow fowa fo;w fow; fow; fwo fow fwo fwof wof w fwao fow fo;wa fow foawf woa fwof oawf woa fwof wo;a fow;a fo;w fo;wa fo;w f

Het feest van

Ulloreria sumeturerum el illibus ex eos ent et ipsunt lit ad moluptia eum re, adiae volorionse sundignatas di nonsequi comnimagnim ipsam voluptatur? Hent veliqua estiamus, te ditem et aliquati ad ut que pre es mosandem ut etur, es expelistorro vendis et, od quae de volupti consecto que quiaecabore velest ent ducipsunt. Met, oditat maio cones rendebis culloria ditam, nihil molorerias quat voluptium iust adi anis doluptur recerate nonsequ osandaecte corepelenim solor asi velicillam ut volumqu atistiberere suntoriti dolut voluptatur aut ommoluptume quateceaquis recera cuptureicit, officto berum veleseque sum faccabore, esto es excerio magnam alibust otatur? Bus voluptio erum faciend ipsamusdame

Gisette van Dalen

m Het ge h e i van

groep 6

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

Gisette van Dalen

Zal dat idee veel geld opleveren? En hoe loopt het af met een bijzondere vondst in de

fo;w fo;w f;ow fowj fjw fjaw fw f;j awf;ow fow foaw

Gisette van Dalen

spullen op en verkoopt ze.

H2qoifnwao fwao fwf wof w; fwo;af wo;j f;wjo fo;wj

vanaf 8‑ jaar

Gisette van Dalen

Gisette van Dalen

Bram verzint een plan: Groep 4 knapt oude

De kunst van groep 4

f;ou fuw fu fuw fu fw fuw fuaw fuw fuiwa fuw fuaw fuaw f;wu f;uw f;auw f;uaw f;awu f;aw f;uaw f;uaw fau f;oaw f

Het geheim van groep 6

Het klimrek op het plein van de school van Bram moet weg. Het is te oud om nog te

Gisette van Dale n woifjwfwiofnwifo;winf;oiw fwoi fw fuiow fow fow

Het feest van groep 5

De grap van groep 3

Bram voelt een kriebel in zijn buik. Zou juf Lotte zijn plan leuk vinden? Langzaam steekt hij zijn vinger op. ‘Bram’, zegt juf Lotte. ‘Wat is jouw idee?’

Gisette van Dalen

Het is bijna 1 april. Daarom verzint groep 3 een grap. Een grap voor de juf! Trapt ze er in? Een vrolijk verhaal voor beginnende lezers.

Dalen Gisette van Tijs geeft Bram een por. ‘Zeg het nou!’

De kunst van groep 4

087 182465

De grap van groep 3

‘Ik heb een plan!’ Floor kijkt om zich heen. Dan buigt ze haar hoofd naar Bram. Ze zegt zacht wat in zijn oor.

vanaf 7 jaar

vanaf 6 jaar

vanaf 6 jaar

8 jaar en ouder

6 jaar en ouder

7 jaar en ouder

9 789087 182465

6 jaar en ouder

9 789087 180775

Het geheim van groep 6.indd 1

De kunst groep 4_omslag_def.indd 1

14,8x21,5-geb_grap groep 3 def.indd 1

07-05-18 11:53

28-6-2013 8:31:04

31-1-2011 15:49:49

9 789087 180775

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 65

65

04-07-19 11:13


4-6 jaar

Een nieuw verhaal in de serie van Steef Stekel!

Algemeen

vanaf 6 jaar

Steef Stekel woont naast Suus. Samen gaan ze Het geheim van Grit klussen bij oom Piet. Ze maken een hok met een klep. Maar voor wie is het hok? Steef2en helpen ook tante Riek. Zij maakt zieke Deel in Suus de serie Avonturen van Steef Stekel dieren beter. Maar nu ligt Grit op de tafel in de praktijk. Gritwoont is de hond van oom Pietgaan en tante Riek. bij Steef Stekel naast Suus. Samen ze klussen Wat is er met haar? Is Grit ziek? oom Piet. Ze maken een hok met een klep. Maar voor wie is het hok? Steef en Suus helpen ook tante Riek. Zij maakt Lianne Biemond herkenbaar verhaal zieke dieren beter. schreef Maar nueen ligt Grit op de tafel in de dat prakbeginnende lezers graag helemaal zelf zullen willen tijk. Grit is de hond van oom Piet en tante Riek. Wat is er lezen. met haar? Is Grit ziek?

Het geheim Kinderen van Grit is het deel van de serie Doelgroep: van 6 tweede jaar en ouder, AVI-E3, CLIB-3 Avonturen van Steef Stekel.

6 jaar en ouder

Eerder verschenen:

BRIT IS WEG! 9 789087 182090 Lianne Biemond

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 182090

9 789087 180744

Marijke Duffhauss

Lianne Biemond

Lianne Biemond-Kasbergen woont in Moerkapelle. Ze is getrouwd en heeft zeven kinderen. In 2016 verscheen haar eerste boek ‘Wereld van verschil’ in de wereldserie.

Marijke Duffhauss

HET GEHEIM VAN

GRIT

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Marijke Duffhauss

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 80 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 2090 c-NUR 281-010 Verschijnt september 2019

HET GEHEIM VAN GRIT Lianne Biemond

Lianne Biemond

Avonturen van Steef Stekel deel 2

Avonturen van Steef Stekel deel 1

Brit is weg!.indd 1

22-05-18 08:45

Het geheim van Grit.indd 1

12-04-19 17:29

66

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 66

9 789087 180744

04-07-19 11:13


4–6 jaar

vanaf 6 jaar

Algemeen

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Li n d a B i k ke r

6 JAAR EN OUDER Suu

e!

vrolijk en

de lezers.

jaar

Mourik Linda Bikker Suus en Sem gaan schaatsen Geesje Vogelaar-van

t.

s en Sem

Suus

en Sem

gaan schaatsen

Een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers

Linda Bikker

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend, met name voor jonge kinderen. Ook tekent ze in opdracht voor diverse christelijke tijdschriften.

Suus en Sem gaan schaatsen Deel 4 in de serie Suus en Sem Suus en Sem spelen op het ijs. Suus kan al schaatsen. Sem wil het ook. Maar het lukt niet. Hij glijdt steeds weg. ‘Ik stop ermee’, zegt Sem boos. Is het nu uit met de pret? Nee, want opa heeft een goed idee! Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf 6 jaar, AVI-E3, CLIB-3

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen: vanaf 6 jaar

Ze wil liever geld. Want Suus spaart munten. Met munten kun je leuke dingen kopen! En … met munten kun je andere kinderen helpen.

Suus en Sem gaan sparen is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

s en Sem

Linda Bikker

Wat zit er in de doos?

en Sem

Suus en Sem gaan naar de markt.

gaan sparen

De man van het brood geeft een kleurplaat. Wie wint, krijgt een prijs. Suus kleurt haar plaat heel netjes. Ze denkt dat ze wint! Of is die van Sem mooier? Maar dan pakt Ben de plaat van Suus. Suus huilt. Nu kan ze niet meer winnen! Of toch wel? Suus en Sem gaan kleuren is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

Suu

s en Sem

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

Suus en Sem sparen_omslag_def_coolvetica.indd 1

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

Vanaf 6 jaar

6 JAAR EN OUDER

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de doos? Suus Li n d a

Suus Wat en zit Sem er ingaan de kleuren doos

Suus vraagt geen pakjes.

Suu

Suus Wat en zit Sem er ingaan de sparen doos

Ze viert feest met Roos, Jop, Saar en Sem.

6 JAAR EN OUDER

vanaf 6 jaar

en Sem

Bikk

er

Suus verveelt zich.

gaan kleuren

‘Kijk’, zegt mam. ‘Hier heb ik een lap. Kun je daar iets mee?’ Suus heeft een leuk idee. Samen met Sem maakt ze een tent. Maar dan begint het te regenen. Is het nu uit met de pret? Suus en Sem maken een tent is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

6 JAAR EN OUDER Suu

s en Sem

Mourik Linda Bikker Suus en Sem maken een tent Geesje Vogelaar-van

Suus is jarig.

Wat zit er in de doos?

vanaf 6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de doos? Suus

Suus

Li n d a

Bikk

er

en Sem

maken een tent

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 32 pagina’s Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 8718 1871 c-NUR 281-010 Verschijnt september 2019 Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

9 789087 181871

2-6-2014 11:41:08

67

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 67

04-07-19 11:13


Een kleurrijk én leerzaam prentenboek

Prentenboeken

Muisje Gijs gaat met zijn bus op wereldreis. Er komen steeds meer dieren bij.

Maar zijn er wel genoeg plekjes vrij?

van alles leren over voertuigen, dieren en hun geluiden, cijfers, tellen en … samenwerken!

Dit Dit boek verschijnt ter van gelegenheid van de christeboek verschijnt ter gelegenheid de Christelijke Kinderboekenmaand, met als thema ‘Op reis’. lijke kinderboekenmaand, met als thema ‘Op reis’. Doelgroep: Kinderen van 4-7 jaar

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 28 x 22 cm Omvang ca. 32 pagina’s Verkoopprijs ca. € 6,95 ISBN 978 90 8718 2021 c-NUR 273 Verschijnt oktober 2019

9 789087 182021

Hanneke Mostert-Wensink & Hester Nijhoff

Muisje Gijs gaat met zijn bus op wereldreis. Er komen steeds meer dieren bij. Maar zijn er wel genoeg plekjes vrij? Een vrolijk prentenboek, waarbij kinderen spelenderwijs van alles leren over voertuigen, dieren en hun geluiden, cijfers, tellen en spelenderwijs ... samenwerken! Een vrolijk prentenboek, waarbij kinderen

uisj e G i p o reldreis we

M et

js

Met muisje Gijs op wereldreis

Met Muisje Gijs op wereldreis

Hanneke Mostert-Wensink en Hester Nijhoff

M

5-6 jaar

Hanneke Mostert-Wensink (1981) is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ze geeft les in het basisonderwijs. Een kinderboek schrijven was altijd haar droom. Hester Nijhoff is illustrator van voornamelijk kinderboeken. Ze doet opdrachten voor diverse uitgeverijen. Hester studeerde in Groningen aan de Minerva Academie en woont daar nog steeds.

Hanneke Mostert-Wensink & Hester Nijhoff

Tot het einde van de actieperiode verwijzen wij voor bestellingen door naar BCB (embargo tot 1 oktober 2019). Besteleenheden 10 exemplaren.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

9 789087 182021

68

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 68

04-07-19 11:13


nderen.

d te

Een kijk- en verwonderboek over Gods schepping

even tige an een

Een prachtig boek in een groot formaat, waarin de schepping wordt verbeeld op een manier die indruk maakt

Kind & Bijbel

Sia Hollemans Hoe het begon

elling

3-4 jaar

Hoe het begon Een kijk- en verwonderboek over Gods schepping

Sia Hollemans

Hoe het begon Een kijk- en verwonderboek over Gods schepping

In den beginne schiep God de hemel en de aarde ... Dit boek is een sprankelende en kleurrijke vertelling over de schepping. Kunstenares Sia Hollemans laat de lezer iets beleven van de overweldigende rijkdom van Gods prachtige schepping. Mirjam Wolters voorzag de platen van een tekst op rijm. Een boek om in te blijven kijken en je te verwonderen. Door het grote formaat is dit boek ook heel goed te gebruiken in groepssituaties.

Sia Hollemans tekent, schildert en geeft les, want er is zoveel goeds en moois te zien, te ervaren en over te brengen. Werken met beeldende materialen is heerlijk, zodat ze die passie ook anderen gunt. Als een werk een bestemming krijgt bij een eigenaar of in een boek voelt dit compleet.

Doelgroep: Kinderen én volwassenen

Sia Hollemans

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Full colour Uitvoering kartonboek Formaat 23 x 32 cm Omvang ca. 16 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 2007 c-NUR 224-011 Verschijnt september 2019

087 182007 e vogels iegend Hoog vl de zee: in dag en vis ht de vijfde ac dat br h mee. met zic

28-05-19 10:54

9 15:04

23-05-1

9 789087 182007 Hoe het

bw.indd

begon_

10-11

69

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 69

04-07-19 11:13


Hobbyboeken <12 jaar

Kleurboeken

Jack Staller

K LbijEURBOEK de kerkgeschiedenis

Kleurboek bij de kerkgeschiedenis

Dit kleurboek bevat prachtige kleurplaten bij de kerkgeschiedenis, van de hand van Jack Staller. Het boek is ook heel goed te gebruiken bij De kerkgeschiedenis in 100 verhalen deel 1, door Gisette van Dalen.

Dit eerste deel van De kerkgeschiedenis in 100 verhalen begint in de apostolische tijd en loopt door tot in het tijdperk van de Reformatie. De auteur beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van martelaren, zendelingen, monniken en reformatoren. In elk hoofdstuk zijn kaders met achtergrondinformatie opgenomen. In deze vijftig verhalen schittert de trouw van God. Hij houdt ondanks alle tegenwerking Zijn kerk in stand! Een boek dat jong en oud met interesse zal lezen.

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen deel 1

Over het strand van het Griekse eiland Patmos loopt een oude man. Alleen het geluid van de branding en het gekrijs van vogels is op het stille, rotsachtige eiland te horen. Wie is die man? Het is de apostel Johannes. Wat is er veel gebeurd in zijn leven! Op Patmos krijgt Johannes een huiveringwekkende blik in de grote verdrukking en het lijden dat de kerk van Christus op aarde te wachten staat.

Prachtig verwerkingsmateriaal bij de kerkgeschiedenisverhalen!

deel 1

Gisette van Dalen

Dit kleurboek bevat prachtige kleurplaten bij de kerkDe kerkgeschiedenis geschiedenis, van de hand van Jack Staller. Het boek i n 100 verhal en deelte1 gebruiken bij ‘De kerkgeschiedeis ook heel goed nis in 100 verhalen deel 1’, door Gisette van Dalen.

Jack Staller (1942) heeft een voorliefde voor geschiedenis. Nauwkeurig brengt hij gebeurtenissen uit de historie middels olieverfschilderijen, potloodtekeningen en stripverhalen in beeld. Staller illustreerde voor Uitgeverij De Banier onder andere het boek ‘Met Paulus op reis’ en ‘De kerkgeschiedenis in 100 verhalen’.

Gisette van Dalen

Doelgroep: Kinderen in de basisschoolleeftijd 1

edenis in 100 verhalen_omslag.indd 1

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

19-05-17 14:15

Uitvoering geniet Formaat 21 x 29,7 cm Omvang ca. 32 pagina’s Verkoopprijs ca. € 7,95 ISBN 978 90 8718 2014 c-NUR 214-030 Verschijnt september 2019

Eerder verschenen:

w

Dit eerste deel van De kerkgeschiedenis in 100 verhalen begint in de apostolische tijd en loopt door tot in het tijdperk van de Reformatie. De auteur beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van martelaren, zendelingen, monniken en reformatoren. In elk hoofdstuk zijn kaders met achtergrondinformatie opgenomen. In deze vijftig verhalen schittert de trouw van God. Hij houdt ondanks alle tegenwerking Zijn kerk in stand! Een boek dat jong en oud met interesse zal lezen.

Gisette van Dalen

De kerkgeschiedenis

9 789087 182014

in 100 verhalen

deel 1

Gisette van Dalen

9 789087 182014

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen deel 1

Over het strand van het Griekse eiland Patmos loopt een oude man. Alleen het geluid van de branding en het gekrijs van vogels is op het stille, rotsachtige eiland te horen. Wie is die man? Het is de apostel Johannes. Wat is er veel gebeurd in zijn leven! Op Patmos krijgt Johannes een huiveringwekkende blik in de grote verdrukking en het lijden dat de kerk van Christus op aarde te wachten staat.

1

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen_omslag.indd 1

19-05-17 14:15

70

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 70

04-07-19 11:13


Kind & Opvoeding

Algemeen

Lief boek om je herinneringen aan je kleintje in te bewaren!

Gisette van Dalen en Liza-Beth Valkema

Dit ben ik!

Het leukste babyboek!

Gisette van Dalen is getrouwd en moeder van vier dochters. Gisette werkt parttime als chef-redacteur bij Terdege. In haar vrije tijd schrijft ze boeken voor jonge kinderen. Liza-Beth Valkema is illustratrice en kunstenares. Kinderen, dieren en levendige kleuren zijn belangrijke thema’s in haar werk. Ze heeft tientallen (kinder)boeken voorzien van prachtige illustraties.

Dit ben ik! Het leukste babyboek Het eerste jaar van jullie kindje is zó bijzonder! Dit boek helpt je om al die mooie herinneringen te bewaren voor later. Met leuke afvinklijstjes, voldoende pagina’s om foto’s kwijt te kunnen én een pagina speciaal voor de doop van je kindje. De sfeervolle illustraties van Liza-Beth Valkema maken het een feest om dit boek in te vullen. Dit boek is bruikbaar voor zowel jongens als meisjes. Doelgroep: Moeders en iedereen die een origineel kraamcadeautje zoekt

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Uitgeverij De Banier De twee

Dit dee

d papa

Mama

tijdens

voelde

Dit wa

s het

de kra

amwe

de we ek

ek:

zich:

moois

's Nacht

te mo

s sliep

Van in

ment

van de

week:

Plak hie

r een

foto

je:

bad gaa

n gen

oot je

niet/w

el:

06-06-19

Dit wa

s jouw

: kapsel

06-06-19

Dit ben

f.indd

ik!-bw.de

15

16:41

Dit ben

f.indd

ik!-bw.de

16

16:41

Full colour Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 96 pagina’s Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 1895 c-NUR 850 Verschijnt juli 2019 9 789087 181895

71

Najaar 2019_p 55-71 kinderen.indd 71

04-07-19 11:13


Reeds verschenen Herdrukken

Toegankelijke studie voor christenen op leidinggevende posities, met veel praktijkvoorbeelden

W.J. de Potter

Leiden bij de gratie Gods Bestaat dat eigenlijk wel?

Dit boek geeft een inkijkje in de verschillende stromingen op

Een analyse vanvan christelijk het gebied leiderschap.leiderschap Vooral wordt aandacht gegeven aan de christelijke varianten van leiding geven. Daarbij probeert de auteur ook de Bijbel te laten spreken. Wat zegt de

Christelijk leiderschap. Bestaat dat eigenlijk wel? Dit boek geeft een Bijbel eigenlijk over leiderschap? Kunnen we de Bijbel ook als een leiderschapshandboek? inkijkje in dezien verschillende stromingen op het gebied van leiderschap. Vooral wordt aandacht gegeven aan de christelijke varianten van leiderHet boek geeft een kritische analyse van christelijk leiderschap. Daarbij probeert de auteur de Bijbel te laten Wat schap: het maakbare ervan,ook de eigen invulling die erspreken. vaak aan de Bijbel wordt gegeven. Naast kritiek is er ook waardezegt de Bijbel eigenlijk over leiderschap? Kunnen we de Bijbel ook zien ring: christelijk leiderschap biedt tegenwicht aan egoïstisch als een leiderschapshandboek? boekengeeft eendiekritische analyse van leidinggeven en hanteertHet waarden normen aan de Bijbel zijn ontleend. christelijk leiderschap: het maakbare ervan, de eigen invulling die er vaak aan de Bijbel Naast is er ook waardering: Dewordt auteur gegeven. legt het accent nietkritiek op de christelijke leider maar christeop debiedt leider tegenwicht die christen is.aan Dategoïstisch is geen superleider, maar een lijk leiderschap leidinggeven en hanteert kwetsbaar mens die leeft in de spanning tussen aardse zaken waarden enennormen die aan de Bijbel zijn ontleend. De auteur legt het hemels perspectief. Een boek dat veel inzicht geeft in christelijk leiderschap, met accent niet op de christelijke leider maar op de leider die christen is. Dat tal van anekdotes, maar ook een boek dat een spiegel vooris geen superleider, maar een kwetsbaar mens die leeft in de spanning in houdt. twee werelden. Een boek dat veel inzicht geeft in christelijk leiderschap, met tal van W.J. anekdotes, een boek dat een spiegel voor houdt. de Potter maar (1961)ook studeerde bedrijfseconomie en manageDoelgroep: Christelijke leiders in alle sectoren, ambtsdragers, theologen, docenten bestuurskunde, bedrijfskunde en management

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 256 pagina’s Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 90 8718 1772 c-NUR 700-046

9 789087 181772

W.J. de Potter

W.J. de Potter heeft bijna 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt en is sinds 2007 bestuurder van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften • Lezingen

W.J. de Potter

ment en werkte in diverse advies- en directiefuncties. Momenteel is hij werkzaam als onderwijsbestuurder.

LEIDEN BIJ DE GRATIE GODS

Christelijk leiderschap.

Een analyse van christelijk leiderschap

9 789087 181772

72

Najaar 2019_p 72-74-reeds verschenen.indd 72

04-07-19 12:09


Herdrukken Reeds verschenen

Informatief boek over een jonge stichting, met veel foto’s

Huib de Vries tot in de donkerste sloppen

Huib de Vries

tot in de donkerste sloppen

De start van Stichting Bethlehem in de zwarte townships van Pretoria

Huib de Vries

Als ds. J.A. Weststrate in 2014 naar Zuid-Afrika vertrekt, is dat met de gedachte de Gereformeerde Gemeente in Nederland van Silverton bij Pretoria te gaan dienen. Door Gods leiding komen hij en zijn vrouw ook in contact met de bevolking van Hammanskraal en Refilwe. Hun werk van barmhartigheid en Evangelieverkondiging in deze zwarte townships wordt ondergebracht in de stichting Bethlehem, die sinds 2018 onder toezicht staat van het deputaatschap Zending van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. ‘Tot in de donkerste sloppen’ biedt niet alleen een beeld van de pioniersfase van Bethlehem, maar geeft ook een beeld van het kerkelijk, geestelijk en maatschappelijk leven in Zuid-Afrika. Doelgroep: gemeenteleden, geïnteresseerden in zendingswerk

DE START VAN STICHTING BETHLEHEM IN DE ZWARTE TOWNSHIPS VAN PRETORIA

789087 182359

Tot in de donkerste sloppen

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier onder meer ‘Eredienst aan huis’, ‘Gedragen door de Herder’, ‘Thuisloos in twee werelden’ en ‘In het hart van de zending’.

Promotie: • Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang 120 pagina’s Verkoopprijs € 9,95 ISBN 978 90 8718 2359 c-NUR 402-020

9 789087 182359

73

Najaar 2019_p 72-74-reeds verschenen.indd 73

04-07-19 12:09


Diversen

Mooie kaarten, voor elke gelegenheid

Wenskaarten

Aquarel

: Mattie

Aquarel: Mattie de Bruine

de Bruine

Mattie de Bruine

Mattie de Bruine houdt van natuur. Dat is duidelijk terug te zien in haar werk. Jarenlang vulde zij de rubriek Naturel in Terdege en illustreerde ze de agenda.

ine

de Bru : Mattie

Wenskaarten

Aquarel

De sfeervolle illustraties van Mattie de Bruine zijn al jarenlang een begrip. Van de mooiste afbeeldingen uit de Bloemenagenda zijn nu blanco wenskaarten gemaakt. De dubbele kaarten zijn per stuk verpakt en worden geleverd met een bijpassende envelop.

Kaarten

Mattie

Kaarten Mattie def 2.indd 1

def 3.ind

d 1

08-05-19

16:10

08-05-19 16:10

08-05-19

Aquarel Kaarten

Doelgroep: vrouwen, vrouwenverenigingen

: Mattie

d 1

def 1.ind Mattie

: Mattie

Aquarel

Aquarel: Mattie de Bruine

16:08

de Bruine

de Bruine

Promotie: â&#x20AC;˘ Advertenties in tijdschriften Kaarten

Kaarten Mattie def 5.indd 1

Mattie

def 6.ind

d 1

08-05-19

16:07

08-05-19 16:03

08-05-19

Kaarten

Mattie

def

16:06

1 4.indd

Aquarel: Mattie de Bruine

Aquarel: Mattie de Bruine

Aquarel: Mattie de Bruine

Aquarel: Mattie de Bruine

Aquarel: Mattie de Bruine

Aquarel: Mattie de Bruine

Formaat 11,5 x 16,5 cm Verkoopprijs â&#x201A;Ź 1,25 Kaarten Mattie def 1.indd 1

74

Najaar 2019_p 72-74-reeds verschenen.indd 74

Kaarten Mattie def 2.indd 1

08-05-19 16:10

9 789402 907636

Kaarten Mattie def 3.indd 1

08-05-19 16:10

9 789402 907612

Kaarten Mattie def 4.indd 1

08-05-19 16:08

9 789402 907643

Kaarten Mattie def 5.indd 1

08-05-19 16:07

9 789402 907629

Kaarten Mattie def 6.indd 1

08-05-19 16:03

9 789402 907605

08-05-19 16:06

9 789402 907599

04-07-19 12:09


Eerder aangeboden

gboekkalender is een dagboek ertaling. is er een meditatie naar aanleiBijbelgedeelte. Daarnaast wordt chriftgedeelte en te zingen even. er in dit dagboek diverse kortere rhalen. u bovendien alle gegevens over de zon- en maanstanden.

Bloemen

de Banier

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen. Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

Agenda 2020 Matt ie de Bruine

dagboek kalender

de Banier

dagboek kalender

2020

2020

v

de Banier

d a g 907438 boek 9 789402 kalender

9 789402 907438

v

de Banier dagboek

kalender

2020

2020

agenda 2020 omslag let op calendarium.indd 1

23-10-18 09:37

03-12-18 10:20

BANIER dagboek omslag 2020.indd 1

03-12-18 10:20

Diverse predikanten

Diverse predikanten

Dagboekkalender 2020

Dagboekkalender 2020

Kleine letter:

Grote letter:

Najaar 2019_p 75-78-herdrukken.indd 75

Agenda 2020

Uitvoering gebonden

Uitvoering paperback

Uitvoering wire-O

Formaat 10 x 14,4 cm

Formaat 14 x 21 cm

Formaat 14 x 18 cm

Omvang 736 pagina’s

Omvang 376 pagina’s

Omvang 112 pagina’s

Verkoopprijs € 13,95

Verkoopprijs € 14,95

Verkoopprijs € 12,95

ISBN 978 94 0290 7438 9 789402 907438

Mattie de Bruine

c-NUR 707-022

ISBN 978 94 0290 7445 9 789402 907445

c-NUR 707-022

ISBN 978 94 0290 7377 9 789402 907377

c-NUR 011-010

75

04-07-19 11:16


Romans Eerder aangeboden

W

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Ds. W.A. Zondag

deel 2

In deel 1 werden vijf professoren uit het Oude Testament voor het voetlicht geplaatst. In dit deel doen we hetzelfde met vijf leermeesters uit het Nieuwe Testament. Achtereenvolgens komen aan de orde: Petrus en Johannes, Gamaliël en Paulus. Uiteraard mag de grote Leermeester der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, niet ontbreken. Het onderwijs dat wij van hen (en in het bijzonder van de Zaligmaker) ontvangen, bestaat enerzijds uit hun persoonlijke leven (wat moesten zij zelf leren, hoe deden zij dat en op welke wijze zijn zij hierin ons tot een voorbeeld?) en anderzijds uit het gesproken of geschreven onderwijs. Wat dat laatste betreft, wordt met name ingezoomd op een aantal zendbrieven, waaronder de drie brieven van Johannes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een flink aantal discussievragen. Het boekje is vooral interessant voor studerenden en onderwijsgevenden.

Bijbelse professoren

agenda

W Woord & Weenschap

Itaest quis sim exeribus et perchil luptatqui re non rendaectem facea cullent emolorio con eostissit ligendiam facid minihil landitatur, corum con paruptibus veliquiatur? Xereper spelend untibus dolupta tquate nempeli beritatus accuptur, tecearum la dunt qui blaut audam facerem nos natat apitam re estiore volendam quatio temporum dolum, exeria vit molupta con pro venimincid et aut faciet que pella volupic iamusam utatqui temperum vidigent eatium fugit lia qui nihilignihit quod maxima dolent. Vernat venderu mquatet et, as imo exerios in peliqui ut fugit omniantur ressit voluptaqui comnimi ncienihilit derrovid mi, cum vel in reicidunt destrum que re es quo consed evenient del moditae. Nobis quo eaquiae venihic torum, venimped est offictet offictur ario quidest laccus, sin netus. Tam ad everoru metur? Turempore vernam et rest, quoditi inverae de seque voluptu restem esero volorunt quistia volut voluptures id quati id ma sit evero dolumque sitate volectem re omnis2020 ent, nobis pro conseque pore venihilita ditia dolupis nimpe rem eos evendebit lande netur? Qui tet qui offic te moluptatius accab ipis nat omnistori restotaque

Woord &

Eerder verschenen:

Wetenschap

Een dag van rust

Bijbelse professoren deel 1

Goddelijke openbaring versus menselijk inzicht

Ds. W.A. Zondag

p. de vries e.a.

p. de vries m.j. de vries w. de vries

terdege.nl

Bijbelse professoren deel 2 Nieuwe Testament

9 789087 181284

Bijbelse professoren_omslag indd.indd 1

Terdege

P. de Vries, M.J. de Vries, W. de Vries

Ds. W.A. Zondag

Agenda 2020

Woord en wetenschap

Bijbelse professoren, deel II

Uitvoering paperback

Uitvoering paperback

Uitvoering wire-O

Formaat 14 x 21 cm

Formaat 14 x 21 cm

Formaat 14 x 18 cm

Omvang ca. 200 pagina’s

Omvang ca. 160 pagina’s

Omvang 112 pagina’s

Verkoopprijs ca. € 15,95

Verkoopprijs ca. € 11,95

Verkoopprijs € 12,95

ISBN 978 90 8718 1284

ISBN 978 94 0290 6059

ISBN 978 90 8718 1543

76

9 789087 181543

Najaar 2019_p 75-78-herdrukken.indd 76

30-10-17 11:09

c-NUR 011-010

9 789087 181284

c-NUR 740-085

c-NUR 702-032

Verschijnt oktober 2019

Verschijnt oktober 2019

04-07-19 11:16


g

Herdrukken

j

g

KINDEREN !

Leert van Mij

K OMT

- D EEL 

K OMT

KINDEREN !

- D EEL 

KOMT KINDEREN! - DEEL  ANDREA VAN HARTINGSVELDT - MOREE

Thuis en op school horen kinderen de bijbelse geschiedenissen. Vaak kunnen ze de verhalen wel navertellen, maar hebben ze er moeite mee om de bijbelse begrippen te verwoorden. Woorden als heilig, rechtvaardig, genade en wedergeboorte zijn voor hen moeilijk te omschrijven. In de Bijbel komen deze woorden echter veel voor. In dit boek worden de bijbelse begrippen (de geloofsleer) op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelgedeelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderen aangemoedigd om het behandelde begrip in eigen woorden weer te geven. ‘Leert van Mij’ is het eerste deel in de serie ‘Komt Kinderen!’. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen. De serie bestaat uit vier delen. In deel twee, ‘Bidt tot Mij’, komen verschillende aspecten van het gebed aan de orde. ‘Hoort naar Mij’, het derde deel, behandelt de Wet van God. Het laatste deel, ‘Komt tot Mij’ legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en ‘Helpende Handen’. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids, waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek ‘Uit de Bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten. Annette was werkzaam in het basisonderwijs.

ANDREA VAN HARTINGSVELDT - MOREE

De Banier

7e

8e

druk

5e

druk

5e

druk

druk

Leert van Mij

Bidt tot Mij

Komt tot Mij

Hoort naar Mij

Andrea van Hartingsveldt-Moree, 72 pagina’s, gebonden, € 14,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree, 72 pagina’s, gebonden, € 14,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree, 72 pagina’s, gebonden, € 14,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree, 72 pagina’s, gebonden, € 14,95

9 789033 605666

DE BETEKENIS & BEDIENING VAN DE KINDERDOOP

Teken van de doop_def_omslag def.indd 1

Wat bent U goed M.A.

Psalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit boekje bevat een selectie van 25 psalmen die zeer geschikt zijn om de jongste kinderen aan te leren. Omdat bij iedere psalm een herkenbare kleurenillustratie staat, kan het kind Groeneweg-de de teReuver zingen psalm zelf opzoeken en uitkiezen. Vanwege het kleine formaat kan dit boekje ook gemakkelijk meegenomen worden naar de kerk.

Psalmboek

Dit laatste werk dat John Owen schreef was, zoals hij vertelde, ‘tot de beoefening van zijn geloof als zwakheid,

afmatting en de angsten van het naderende sterven hem voor jonge kinderen zijn zekerheid zouden afnemen. Het zien van de heerlijkheid van Christus zal ons steeds meer tot de gelijkenis van Hem brengen. Misschien hebben andere wegen ons misleid, laten wij dan deze weg gaan’.

Owen werd in 1616 geboren en groeide op in Oxfordshire, ging reeds op twaalfjarige leeftijd naar de Universiteit van Oxford en werd een van de meest vooraanstaande theologen die Engeland ooit heeft gekend. Hij stierf toen zijn boek in 1683 werd gedrukt.

deel 1

H ET TEKEN VAN DE DOOP

In dit opmerkelijke boek maken we kennis met Owens rijkste en meest volgroeide geschriften. Hij richt in dit boek onze aandacht op Christus, het hart van het Evangelie. Owen zelf vertelt ons dat de materie van het werk in het persoonlijk overdenken en bestuderen ontstond en dat hij zijn gemeente er pas later deelgenoot van maakte. Hier is een meestertheoloog aan het woord die over de zaken, of beter, over de Persoon schrijft Die hem het dichtst aan het hart ligt.

2e

3e

druk

druk

Het teken van de doop

6-9-2010 11:16:44

Matthew Henry, 192 pagina’s, gebonden, € 12,95

Wat bent U goed M.A. Groeneweg-de Reuver, 56 pagina’s, paperback, € 5,95

deel 1

9e

JOHN OWEN

M ATTHEW H ENR Y

Leer ons maar stil te zijn in alles wat U doet. Hoe krom het pad ook is, Heer’, in ons leven. En hóé we op die weg ook mogen beven, leer ons dan toch te kunnen zeggen: ‘God is goed’.

Gedichten

Psalmboek voor jonge kinderen

mogen zijn met hun doop. Meer kennis over dit fundament van de kerk is ook in onze tijd onmisbaar. Opdat Zijn Naam de eer ontvangt.

De dichtbundels van mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver én de kaarten met haar gedichten zijn bij velen bekend en geliefd. In deze tiende dichtbundel heeft zij op gevoelvolle wijze verwoord wáár rust en kracht te vinden is als een ernstige boodschap verwerkt moet worden. Zij heeft de meeste gedichten geschreven tijdens de ziekte en na het overlijden van haar man. Ook heeft zij opnieuw gedichten geschreven rondom Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

M.A. Groeneweg-de Reuver

de betekenis van het sacrament en de juiste toepassing ervan. Ook laat hij zien hoe ouders en kinderen samen werkzaam

Wat bent U goed

Wat bent u goed

In dit boek toont Matthew Henry (1662-1714) de rijkdom van de kinderdoop, als teken en zegel van Gods verbond. Hij gaat uitvoerig in op de verschillen tussen volwassen- en kinderdoop,

TEKEN VAN DE DOOP

Zijn zegen.

H ET

we hen toe aan Zijn grote liefde en genade. Wij vragen de Heere om hen te onderwijzen, te regeren, te heiligen en gelukkig te maken. Wij leggen ze aan Jezus’ voeten en vragen Hem om

De heerlijkheid van Christus

MATTHEW HENRY Als wij kinderen van de Heere ontvangen, mogen wij ze aan Hem teruggeven. Door hen ten doop te houden vertrouwen

9 789033 628375

De heerlijkheid van Christus

JOHN OWEN

Psalmboek voor jonge kinderen, deel 1 De heerlijkheid van Christus_omslag.indd 1

A.C. Jacobsen-Bosma, 64 pagina’s, gebonden, € 9,95

2e

druk

druk

De heerlijkheid van Christus 28-06-16 09:36

John Owen, 160 pagina’s, gebonden, € 12,95

77

Najaar 2019_p 75-78-herdrukken.indd 77

04-07-19 11:16


Rondom de enge poort

Zeventig jaar na zijn overlijden is het, ook voor jongeren, nog steeds de moeite waard om kennis te nemen van zijn persoon, leven en werk.

Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

2e

3e

druk

Psalmboek voor jonge kinderen, deel 2

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

A.C. Jacobsen-Bosma, 64 pagina’s, gebonden, € 9,95

ds. A.T. Vergunst, 128 pagina’s, paperback, € 11,95

Bart BolierPastor and His Wife Who The Changed the World

O

n February 29, 1948, Richard Wurmbrand was arrested by the secret police. His crimes? Leading Christian worship and witnessing—both of which were illegal under the atheistic Communist regime in Romania. Richard spent fourteen years in prison. He was tortured, beaten, and locked into a solitary confinement cell. Sabina Wurmbrand spent three years in a labor camp, nearly freezing to death as she and other prisoners worked on the Danube Canal. She was repeatedly told her husband had died behind bars. But Richard and Sabina Wurmbrand had an unshakeable faith in Christ. Neither of them gave up hope, and neither of them would stop talking about Jesus. Now, for the first time, both sides of this amazing story are told in one book. Wurmbrand tells of Richard and Sabina Wurmbrand, combining stories and research from the following books: The Pastor’s Wife, In God’s Underground, and Tortured for Christ. Your faith will be inspired as you go deep inside the darkest prison cells to see how the light of Christ continues to shine from the hearts of those totally committed to Him.

The Voice of the Martyrs (VOM) is a nonprofit, interdenominational missions organization that offers practical and spiritual help to persecuted Christians around the world. Founded in 1967, VOM is dedicated to inspiring all believers to deepen their commitment to Christ and to fulfill His Great Commission—no matter the cost.

voorganger, verbinder, vernieuwer

6e

3e

druk

M.J. Paul, 560 pagina’s, paperback, € 34,95

Gevangene

nummer 1

Het levensverhaal van Richard en Sabina Wurmbrand

3e

9 789087 181277

druk

Dr. M.J. Paul

Oorspronkelijk

03-08-17 11:52

Dr. B.J. Spruyt (red.)

Dr. B.J. Spruyt (red.)

4e

druk

Richard en Sabina Wurmbrand

Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers

Bart Bolier

Bart Bolier (1982) is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. Hij is getrouwd en vader van vier kinderen. Eerder schreef hij Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek.

Overwegingen bij schepping en evolutie

Dr. M.J. Paul

Als een onvermoeibare strijder voor de oude, beproefde waarheid was hij zijn leven lang toegewijd aan het Koninkrijk van God. De predikant was de stuwende kracht achter het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Verder is hij bekend geworden als medeoprichter van de SGP en zijn werk namens die partij in de Tweede Kamer.

Oorspronkelijk

Ontboezemingen van eenProf. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische rouwdragende man en vader

Gevangene nummer 1

Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) was een kleurrijke persoonlijkheid, die soms ook heel zwart-wit kon zijn. Hij was een geestelijke leider met visie en tegelijk een ootmoedige dienaar van Christus.

KERSTEN IN KLEUR

Goud in handen

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke ervaringen met u te delen wat rouw met een mens doet. Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Ik wist niet hoe moeilijk dit was_omslag.indd 1

C.H. Spurgeon, 104 pagina’s, gebonden, € 10,95

theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Ds. A.T. Vergunst

Rondom de enge poort,

Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers

voor jonge kinderen

deel 2

dru

Goud in handen

Psalmboek

deel 2

C.H. Spurgeon

Psalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit tweede deel bevat opnieuw een selectie van 25 psalmen die zeer geschikt zijn om jonge kinderen aan te leren. Omdat bij iedere psalm een herkenbare kleurenillustratie staat, kan het kind de te zingen psalm zelf opzoeken en uitkiezen. Dit boekje kan gemakkelijk meegenomen worden naar de kerk, maar ook thuis kan het gebruikt worden om uit te zingen en om aan de hand van de illustraties de psalmen uit te leggen.

Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker. De ander wordt plotseling uit dit leven weggenomen. Naast het ingrijpende verlies van dierbaren door de dood, kunnen we echter ook rouwen om het verliezen van gezondheid of een baan, om (seksuele) mishandeling, om een verhuizing, om een echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders.

Ds. A.T. Vergunst Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende

Oorspronkelijk

C.H. Spurgeon

21ek

Dus, odit earum nulpa nonserci dolectius ut quam, nonsequisque eaquatemque destia deseque venisqui quid modi aut am, temporrum et aut facernam, site doluptaspis sint faccuptissed quidunt dolor sinciminte dolorerio iunt ut autatempos sedis eserisquid et quoditi orempore exero dercienit rest il eos evenis aut aturio corepti atemporae pla vollaut veliquibere numet verchil ium aspersped est, tem. Bea derumet officipsam et asim verunda debisciis sunt reiuntotas acea num aut ea volorestion porenis eos mosapic iditibusant, qui nonsed etur remperum fuga. Obistia in ea volluptin re nihil iducid quos magnitas aliquibusae doluptas ditio eaquatiunt, siminctaspis repudit eat.

Ik wist niet hoe moeiijk dit was!

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen.

Psalmboek voor jonge kinderen

Rondom de enge poort

Herdrukken

In dit inmiddels beroemde boekje gaat Spurgeon in gesprek met hen die op zoek zijn naar Jezus Christus. Met veel herkenbare, eenvoudige voorbeelden probeert hij aarzeling weg te nemen en zoekers te brengen tot een eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus. Zodat velen zullen ingaan door de enge poort. ‘Mijn lezers,’ zo schrijft de auteur, ‘leen uw eigen exemplaar aan iemand die staat te dralen bij de poort of koop er nog één en geef het uwe weg.’

druk

druk

6e

druk

Goud in handen

Kersten in kleur

Gevangene nummer 1

Korte lessen over Kort begrip

B.J. Spruyt, 488 pagina’s, gebonden, € 29,95

Bart Bolier, 224 pagina’s, paperback, € 15,50

Richard Wurmbrand, 352 pagina’s, paperback, € 19,95

ds. G.H. Kersten, 240 pagina’s, gebonden, € 17,95

9 789402 905137

9 789087 181277

78

Najaar 2019_p 75-78-herdrukken.indd 78

04-07-19 11:17


Notities

79

Najaar 2019_p 75-78-herdrukken.indd 79

04-07-19 11:17


Uitgeverij De Banier Postbus 613 – 7300 AP Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn – tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 – E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl – redactie@debanier.nl www.debanier.nl

Onze vertegenwoordiger is: • Marco Poppe, 06 53 63 81 26 Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Wilt u onze fondslijst inzien? Kijk op onze website: www.debanier.nl

Najaar 2019_p 01 en 80-omslag.indd 80

04-07-19 10:58

Profile for Erdee Media Groep

Najaarscatalogus 2019  

Najaarscatalogus 2019