Page 1

Najaar 2017

Najaar 2017_p 1 en 92-omslag.indd 1

04-07-17 10:32


vattend. de aarverhouft onze nze opld, voor achting.

al op de uitleg is t cultu-

Oorspronkelijk

lopende k wordt ke tradi-

Christen & maatschappij

Schepping & evolutie

Oorspronkelijk Overwegingen bij schepping en evolutie

Bijbelse richtingwijzer in het debat over schepping en evolutie. Dr. M.J. Paul

Oorspronkelijk Overwegingen bij schepping en evolutie Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.

aan de ogische alfdelige

Dr. M.J. Paul

Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen. Doelgroep: wetenschappers, studenten en anderen die zich een mening willen vormen over schepping en evolutie

Dr. M.J. Paul

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar scholen

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Najaar 2017_p 02-03-intro-labarum.indd 3

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

Uitvoering paperback Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 550 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 24,95 ISBN 978 94 0290 4956 c-NUR 740-085 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 18,99

3

04-07-17 10:39


Theologie

Een waardevol boek vol tijdloos geestelijk onderwijs.

Algemeen

Samuel Rutherford

Beproeving en overwinning van het geloof +

+

sa muel

rutherford

samuel rutherford

Samuel Rutherford (1600-1661) was een Schotse predikant en schrijver. Zijn inhoudsvolle boeken en brieven worden al eeuwenlang door velen met stichting gelezen.

Deel 1 serie Theologische werken van Samuel Rutherford Het boek Beproeving en overwinning van het geloof is het eerste deel van een reeks met devotionele teksten van de welbekende Schotse puritein Samuel Rutherford (1600-1661). Uitgangspunt voor dit boek is de geschiedenis van de Kananese vrouw. Rutherford stelt onderwerpen aan de orde zoals het verschil tussen ware verootmoediging en ootmoedige hoogmoed en in Beproeving en hoeverre de bewustheid van ellende iemand kan hinderen om tot Christus overwinning te komen. Ook vandaag mag het onderwijs in de voor hem kenmerkende van het geloof beeldende taal tot richting en stichting zijn. Zijn brede lezerspubliek laat iets zien van het katholieke en tijdoverstijgende in zijn vroomheid. De nieuwe vertaling van dit werk wordt in deze uitgave extra toegankelijk gemaakt door een ‘lezersgids’, waarin de lezer stap voor stap langs ieder hoofdstuk geleid wordt. Uitvoering gebonden Formaat 14,5 x 21,5 Omvang 512 pag. Verkoopprijs ca. € 39,95 ISBN 978 94 0290 4857 c-NUR 700-000 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 30,99

Beproeving en overwinning van het geloof

Vertaald door Ruth Pieterman. Doelgroep: predikanten, theologen, geïnteresseerde gemeenteleden De Banier

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

va n De e l 1 rie e uw se de nie werken gische lo o e h T van rford l Ruthe Samue

4

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 4

04-07-17 11:19


oeden jaren len de eding meerd

het afrmatohand of. dr. . C.E. n drs.

Een toegankelijk boek over een niet te negeren theologische ontwikkeling.

Algemeen

Prof. dr. A. Baars (e.a.)

Evangelicals, een verkenning

nen in nd. In n een ichten ten en kaanse rische

Theologie

Evangelicals, een verkenning

Prof. dr. A. Baars (e.a.)

Opstellen over Amerikaanse evangelicalen en hun invloed op het gereformeerd protestantisme in Nederland

Evangelicals

Prof. dr. A. Baars (e.a.)

Amerikaanse evangelicals als John Piper en Tim Keller oefenen in toenemende mate invloed uit op gereformeerden in Nederland. In Evangelicals, een verkenning wordt de Amerikaanse evangelicale beweging in een reeks opstellen onder de loep genomen. De eerste opstellen belichten de theologische wortels van evangelicalen in de Verenigde Staten en laten zien welke plaats de evangelicalen innemen in de Amerikaanse politiek en samenleving. Ook wordt nagegaan hoe reformatorische christenen daar tegen deze stroming aankijken. Na deze verkenningen in Amerika komen de evangelicale invloeden in Nederland aan de orde. Lang bleven die marginaal. Sinds de jaren negentig veranderde dat. Vanuit verschillende invalshoeken stellen de auteurs van de laatste reeks opstellen de vraag of die beïnvloeding een verrijking dan wel een bedreiging vormt voor het gereformeerd protestantisme in Nederland. Evangelicals, een verkenning is uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van W.B. Kranendonk als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. De bundel bevat, naast enkele bijdragen van zijn hand, opstellen van: prof. dr. A. Baars, prof. dr. H. van den Belt, prof. dr. G. Harinck, prof. dr. J.C. Kennedy, dr. G.R. Procee, prof. dr. C.E. Smidt, dr. B.J. Spruyt, dr. M. Stolk, prof. dr. W. van Vlastuin en drs. M.K. de Wilde.

een verkenning Opstellen over Amerikaanse evangelicalen en hun invloed op het gereformeerd protestantisme in Nederland

Doelgroep: predikanten, theologen en andere geïnteresseerden

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 Omvang 208 pagina’s Verkoopprijs € 17,95 ISBN 978 94 0290 5083 c-NUR 700-000 Reeds verschenen Ook verkrijgbaar als e-book € 13,99

29-05-17 15:59

5

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 5

04-07-17 11:19


Theologie

Een pastoraal boek over verzoekingen en strijd tegen de zonde.

Praktische theologie

John Owen

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Op leven en dood

John Owen

John Owen (1616-1683) is de bekendste puriteinse theoloog. Hij was vele jaren predikant en vanaf 1651 vice-kanselier van de universiteit van Oxford. Owen schreef vele wetenschappelijke en praktische werken, onder andere Het werk van de Heilige Geest en zijn omvangrijke commentaar op de brief aan de Hebreeën.

John Owen

Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde Lab int deriscius dellenihil molorro rporepedit elestius ad magni omnitas et derio ommossitas cuptur adi berrum nonsecu lparum et dolestKlassieken autet et reptatem dolorem qui Deel 2 serie Puriteinse reperumet quam dolorum re, omnissimo que voluptatibus quas sinctotatur, od molorumet ut quis doluptaspe evenimp eruptas milit, solupis et, untio optate volore, accaecte Dit boek bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen plitius alitatem volupidio dessimo luptae et unt. van Owen over de strijd tegenma de seri zonde: ‘De verzoekingen’, ‘De El isJohn autem dendam exerchilis repratur optaqua sperfere velicatus idit hil incit de dit am, aut amet venima inwonende zonde’ en ‘De doding van de zonde’. Deze werken zijn door vent odipsam que con nobit, simus rehentia nonetur enihicae eliasmoeizame ad quassit atiorum restinu il iur magna-Daarom is de leesbaarOwens schrijfstijl nietlparum zo toegankelijk. tur? Lupta aut ea voluptas alibus qui con nis voles vendeOp te leven heid vergroot alleen de belangrijkste geestelijke lessen letterlijk bis abore nonseddoor es comnis nulles delentiur re peribusam en dood de nihilla ccaborp oreiciet quasperati corepe possunt quis vertalen en de meer theoretische beschouwingen van Owen in aansluident que incipsam, sit omnimus, volorepelent dolupta temting bij reni zijn optas taaleigen samen vatten. De inleiding beschrijft het leven poribus aut dolum untote eatatureperi quid

van Owen en zijn visie op het overwinnen van zonde en verzoeking. Zijn Quam, samus et, ium rehent, eumen commolu analyse van de macht vanautem de boze van deptaqui kracht van de zonde is quodis atusae pre porpor simaximinis eliquia parchil scherp. Zij is dringend nodig in onze tijd, waarin de verzoekingen vele ipsam sandandae. Itatur sum nonem fugia corepellende voloria elenimodit et prem aut zijn en sit delignimpelit ernst vanexpersp de zonde wordtrem afgevlakt. Niet minder belangrijk is de remedie die Owen aanreikt: de reinigende kracht van het bloed van Christus en de heiligende werking van de Geest. Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 26,95 ISBN 978 94 0290 4789 c-NUR 700-003 Verschijnt december 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 20,99

Op leven en dood_omslag.indd 1

6

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 6

Puriteinse Vertaald door prof. dr. A. Baars. klassieken

2

Doelgroep: predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden

Het derde deel in deze serie, een hertaling van Het groot aanbelang der zaligheid van Thomas Halyburton, is in voorbereiding.

Op leven en dood Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde

Eerder verschenen: G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog. Jonathan Edwards etc.

De ruimte van soevereine genade

Peter Boer

Puriteinse klassieken

1

De ruimte van soevereine genade Zeven preken Peter Boer

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

21-06-16 11:01

16-06-17 10:41

04-07-17 11:19


Theologie

De Redelijke Godsdienst in toegankelijke taal.

Praktische theologie

Wilhelmus à Brakel

Redelijke Godsdienst Deel 2a DEEL II A Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL II A

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit in 1700, en sinds die tijd zijn tientallen herdrukken gevolgd. Dat het boek zo geliefd was bij gewone kerkleden, komt wellicht vooral omdat À Brakel bij vrijwel ieder onderwerp een toespitsing maakt naar het persoonlijk leven. Om de Redelijke Godsdienst ook voor komende generaties leesbaar te houden, is het boek hertaald. Nadat À Brakel in deel 1 de zegeningen behandelde die de Heere in het genadeverbond schenkt, beschrijft hij in deel 2 hoe de gelovigen uit dat genadeverbond leven. Thema’s die in deel 2a aan de orde komen zijn onder andere: de wet, de liefde tot God, de hoop op God en de zelfverloochening. De verschijning van deel 2b is voorzien voor het voorjaar van 2018. De hertaling is van de hand van Jasper Stam.

Wilhelmus à Brakel (Leeuwarden, 2 januari 1635 – Rotterdam, 30 oktober 1711) was een Nederlandse predikant die stond in de traditie van de Nadere Reformatie. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Franeker en Utrecht.

Doelgroep: predikanten, kerkenraden, gemeenteleden, theologiestudenten Eerder verschenen:

DEEL I A Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

DEEL I B Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL I A

R EDELIJK E GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST DEEL I B

De Banier De Banier

De Banier

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 960 pag. Verkoopprijs ca. € 49,95 ISBN 978 94 0290 2693 c-NUR 700-003 Verschijnt oktober 2017

7

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 7

04-07-17 11:20


Theologie

Elf leerzame preken over het leven van Mozes.

Preken

Ovitaturita secte volorum asimodit ulla conemporibus delis ium dolupta temquaectiat excepre stotat ra dolorerspid et re re perrunt iumquidento inciam comniet, comnime reiustrum nim iderias pos dolore corem doloresci ut que porepta dolut alis mos que prerunt et que por adia con rerchic tetur? Is simagni hiciatibero ma cor a quam nulliquae voluptam lam velicatque ipici nitemquo quiati que dolupta ssequidi conseElf overdenkingen ceribus quaspersperi solupta quatur, officti onsequatur sam int aut ad maximil lorrorit uta quis volore autasperum qui unt ad ma num qui occab iuntiumquas doluptatet qui que De schrijver vanidebiti de Hebreeënbrief noemtquo in de rijeius vansaperogeloofshelden nonsequ orepudam eliquamus, quos ris quatium sit od qui derupitat re, odiswerd doluptu nadrukkelijk Mozes,fuga. de Itatus man Gods. ‘Door het geloof Mozes sapelliciis molor arcid evendist ventur atiisit quatendi cum toen hij faceat geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verbormolorum et ad eatur auda quamendit earum lis alis gen (…).aditatus, Door het heeft Mozes, nu groot geworden sumgeloof quas nos ea dolest repelectem aliti beriam eazijnde, doluptas aspienissi geweigerd een zoon van Farao’s dochter genaamd te worden (…).

Momenten uit het leven van Mozes

Door het geloof heeft hij Egypte verlaten (…). Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht (…).’ In de opgenomen elf preken komen elf momenten uit deze periode van het leven van Mozes voor het voetlicht. We volgen het geboren kind in de slavenhut in Gosen tot het ogenblik dat hij met zijn volk schuilen mocht achter het bloed van het Paaslam.

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 200 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 4635 c-NUR 700-016 Verschijnt oktober 2017

Ds. B. Labee

Doelgroep: kerkenraden en gemeenteleden

Momenten uit het leven van Mozes

Ds. B. Labee

Momenten uit het leven van

Mozes

Elf overdenkingen

Ds. B. Labee (1968) is vanaf 2008 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Na de gemeente van Tricht-Geldermalsen, dient hij nu de gemeente van Veenendaal.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Ds. B. Labee

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

8

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 8

04-07-17 11:20


m estoem pocipitem

omnihi um am orerferi porrum cto que

Behouden in de vrijstad

l id quo acerum st eatur a quideue vendi isi sum es ex et

Theologie

que do-

Preken

Prachtige uitgave met acht preken over de vrijsteden.

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Behouden in de vrijstad Acht preken over de vrijsteden Ds. A. Schot

Behouden in de vrijstad Acht preken over de vrijsteden

Ds. A. Schot

Kohlbrugge schrijft in zijn bekende Schriftverklaringen bij Exodus 21 over de vrijsteden het volgende: ‘Daar nu deze instelling der vrijsteden, evenals alle instellingen en ceremoniën der wet, ons op Christus wijst, kan het uw geloof zeer versterken en uw zielen liefelijk vertroosten, de bijzonderheden van deze Goddelijke instelling na te gaan, en te vernemen, wat de Heilige Geest ons daardoor leren wil.’ Een ieder, die deze geestelijke lessen persoonlijk kent, zal zich met Kohlbrugge verwonderen over de veelheid van onderwijs die er ligt in het evangelie van de vrijsteden. De auteur geeft eerst aandacht aan de vrijplaats bij het altaar, vervolgens gaat hij in op de betekenis van de vrijstad naar aanleiding van Jozua 20. Daarna neemt hij ons mee langs de zes vrijsteden. Deze zes steden zijn als het palet van een schilder waarmee de veelkleurigheid van Christus wordt geschilderd.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Doelgroep: kerkenraden en gemeenteleden Eerder verschenen: 17 PREKEN

onder de bomen des wouds

heb Ik liefgehad

Jakob

Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap

heb Ik liefgehad Zeventien overdenkingen over het leven van Jakob

Jonathan,

Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook er is onderwijs in te vinden omtrent de leidingen, die de Heere met Zijn kinderen houdt.

Sauls zoon, Davids vriend

Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of – sluiting.

Er is perspectief!

Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt. Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

De beeldspraak van de bomen in de Bijbel

Ds. A. Schot

Eerder verscheen van deze auteur: Man van smarten Het verbrijzeld hart verheugd Jakob heb Ik liefgehad Jonathan, Sauls zoon, Davids vriend

Ds. A. Schot

Op de Steenrots gegrond 52 meditaties

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet. Eerder verschenen van deze auteur: – Man van smarten – Het verbrijzeld hart verheugd

Op de Steenrots gegrond

appelboom

Jakob

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

Vanaf de moederschoot heeft Jakob er álles aan gedaan om de zegen te bemachtigen. Hij moest echter leren dat deze alleen uit genade te verkrijgen is. In beginsel kreeg hij in Bethel de zegen. Dat was toen Jakob was uitgewerkt. Toen ging de hemel voor hem open. Toch was het daarmee voor Jakob niet opgelost. Hij miste de troost van de zegen nog. Dat bleek in Pniël, waar hij zei: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.’ De volle troost werd hem pas geschonken toen hij het geheel mocht verliezen. De auteur wil in deze overdenkingen laten zien hoe Gods verkiezende liefde verheerlijkt wordt in het leven van een dwalende zondaar. Het leven van Jakob is nog steeds tot onderwijs voor hen die niet weten hoe zij de zegen kunnen verkrijgen. ‘Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft.’ De overdenkingen zijn bijzonder leerzaam om persoonlijk te lezen, maar ook heel geschikt om te gebruiken in de leesdiensten.

Jonathan, Sauls zoon, Davids zoon

Als een

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 148 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 4628 c-NUR 700-016 Verschijnt oktober 2017

Barcode

Ds. A. Schot

Ook verkrijgbaar als e-book

Ds. A. Schot Omslag_Jonathan.indd 1

5-Jakob-new-omslag.indd 1

22-05-15 15:30

31-10-2011 10:20:03

Ca. € 11,99

9

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 9

04-07-17 11:20


Theologie

Een onderwerp van levensbelang.

Eindtijd

Ds. C. Harinck

Hemel en hel

Bijbels belijnd deel 2

Deel 2 serie Bijbels belijnd Doelgroep: jongeren Ds. C. Harinck is predikant.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

Deel I van de serie Bijbels belijnd. Ds. A.T. Vergunst is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente te Kalamazoo (U.S.A.), te Carterton in Nieuw Zeeland en sinds 2013 de gemeente te Waupun (U.S.A.).

Ds. A. T. Vergunst

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99 Een goed geweten_omslag_def.indd 5

Hemel en hel_omslag.indd 1

Bijbels belijnd deel 1

Wat is het geweten? En hoe kun je voldoen aan de oproep van de apostel Petrus: ‘Hebt een goed geweten’? Aan de hand van allerlei gegevens uit de Bijbel geeft de auteur antwoord op deze vragen. Bovendien geeft hij aanwijzingen hoe we een zuiver geweten kunnen bewaren.

Ds. C. Harinck

Eerder verschenen:

Het geweten wordt soms wel ‘de waarschuwende stem in ons binnenste’ genoemd. Calvijn noemt het ‘de innerlijke rechterstoel’.

Een goed geweten

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 4826 c-NUR 700-063 Verschijnt september 2017

Bijbels belijnd deel 2

Hemel of hel

Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de Deel 2 serie Bijbels belijnd flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang Hemel en hel, een zwaarbeladen en belangrijk onderwerp. zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens Alle mensen zijnheel immers op reis óf naar hemel naar lang zou kunenen zijn.deHier komtófde flaptekst die best weleens heel zou kunenen zijn.Hier de hel. De auteur schrijft oplang pastorale wijze over dit komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de ernstige onderwerp. Hij die probeert het onderwerp recht te flaptekst best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt flaptekst best weleens heel lang zou kunenen doen door vooral de de Bijbel na tedie spreken. zijn.

Ds. C. Harinck is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij schreef tal van boeken.

Hemel en hel Ds. C. Harinck

Een goed geweten Bijbels belijnd deel 1 Ds. A.T. Vergunst

21-11-16 11:20

31-05-17 10:18

10

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 10

04-07-17 11:20


Theologie Leven als christen

eloofsbelijdeeven in de tijd ijk de Bijbelse reformatietijd aag belangrijk. jna niet te leaal die wij ge-

iet alleen een Verschillende taal weerget je God leert het om!

Waarom ben jij gereformeerd?

Gereformeerd en, maar gaat

Geloofsopbouw jongeren

W a aro m b en

jij d?

r e e m r o geref

n is e d j i l e b s f De ge l oo voor tien

ers

Een vlot geschreven en aantrekkelijk vormgegeven boekje voor jongeren. Henrieke Schimmel en Henk Vermeulen

Waarom ben jij gereformeerd? De geloofsbelijdenis voor tieners

Henrieke Schimmel | Henk Vermeulen

Ben ik dat dan – gereformeerd? Geen idee. Gereformeerd zal wel iets met reformatie te maken hebben, maar gaat dat over mij? Zeker! In dit boekje staat de Nederlandse Geloofsbelijdenis centraal. Die geloofsbelijdenis is geschreven in de tijd van de Reformatie. Zo’n belijdenis vat eigenlijk de Bijbelse boodschap samen. En wat de mensen in de reformatietijd opdiepten uit de Bijbel is ook voor jou vandaag belangrijk. Maar die teksten zijn toch bijna niet te lezen voor hedendaagse jongeren? Het lijkt in de verste verte niet op de taal die wij gebruiken! Dat klopt! En daarom vind je in dit boekje niet alleen een bespreking van thema’s uit de belijdenis. Verschillende stukjes uit die belijdenis worden ook in gewone taal weergegeven. De bedoeling van de belijdenis is dat je God leert kennen en dienen; en die inhoud, daar gaat het om!

Henrieke Schimmel werkt als communicatieadviseur bij Driestar educatief en heeft ervaring met +14 jeugdwerk. Henk Vermeulen is senior onderwijsadviseur en betrokken bij het onderzoekscentrum Christelijk leraarschap van Driestar educatief. Daarnaast is hij werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Doelgroep: jongeren

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden Henrieke Schimmel Henk Vermeulen

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 Omvang ca. 92 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 4994 c-NUR 707-004 Verschijnt december 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

16-06-17 14:01

11

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 11

04-07-17 11:20


Kerkgeschiedenis

Een interessante bundel met bijdragen van verschillende auteurs.

Algemeen

A.L.H. Hage (red.) De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een

Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus

symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de over opvoeding, Bijbel en samenleving standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd, waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een symposium over Erasmus kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding (1467/69-1536), georganiseerd door Driestaronder hogeschool, naar aanleiding van en onderwijs blijken ook invloedrijk gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw. zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament.

Met bijdragen van: Hans Trapman, August den Hollander, Hans van Crombrugge, Ad Tervoort, Leendert F. Groenendijk, John Exalto, Cornelis A. de Niet, Stijn Latré, H.E.S. Woldring.

A.L.H. Hage (red.)

Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving

Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Verschillende vertalingen zijn De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid hierop gebaseerd, dechristenhumanist, Statenvertaling.maar Erasmus hieldook zich verder intenen zijnwaaronder betekenis als schenken aandacht aan zijn gebleven invloed de opgeheven. sief bezig met de vraag hoe deonderbelicht religieuze verdeeldheid konbinnen worden protestants-christelijke traditie. Zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde de zeventiende eeuw. Dr. pedagogen A.L.H. Hage in is docent cultuur en maatschappij en studie-

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en onderwijsbladen

leider Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de protestants-christelijke traditie. A.L.H. Hage (red.)

Doelgroep: geïnteresseerden in kerkgeschiedenis

Offici comnient pedit molenis imusdae rferios volupienimus net harum ut aut quam, sim net eum natatqu atectata velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

Driestarreeks Studium Generale

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, dr. A.J. Kunz

De belijdenisgeschriften Pastoraal en actueel

dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, dr. A.J. Kunz

Ook verkrijgbaar als e-book € 14,993005_Erasmus-omslag_DEF.indd 1

Driestarreeks Studium Generale

Eerder verschenen: De belijdenisgeschriften

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 Omvang 240 pag. Full colour Verkoopprijs € 19,95 ISBN 978 94 0290 0064 c-NUR 704-000 Reeds verschenen

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

22-06-17 15:10

12

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 12

04-07-17 11:20


kje voor ssing en (1563)

erboekat. Aan

Tien GeUrsinus elder te

hting op logische onische

TROOST EN VERBOND

ertaling (1534-

Theologie

Een toegankelijke vertaling van twee belangrijke reformatorische belijdenisgeschriften.

Belijdenisgeschriften

TROOST EN VERBOND DE KLEINE EN GROTE CATECHISMUS VAN ZACHARIAS URSINUS

Troost en verbond De Kleine en de Grote Catechismus van Zacharias Ursinus Troost en verbond bevat een nieuwe, toegankelijke vertaling door drs. Kees de Wildt van twee vroege geschriften van Zacharias Ursinus (1534-1583), voorzien van een historische inleiding. De Kleine Catechismus (1561/1562) is een leerboekje voor kinderen, dat uitgaat van de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid. De Grote Catechismus (1562) is een omvangrijker leerboekje voor studenten. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden, het Onze Vader en de sacramenten slaagt Ursinus erin de begrippen van het christelijk geloof glashelder te omschrijven. Deze geschriften geven een verrassende toelichting op de Heidelbergse Catechismus en laten zien dat in Ursinus de theologische stromen van Wittenberg, Genève en Zürich op harmonische wijze samengaan. Doelgroep: theologen, predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

De genoemde belijdenisgeschriften zijn, geselecteerd op onderwerp, in kolommen naast elkaar afgedrukt. Deze harmonische weergave maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier de inhoud van de confessies te vergelijken. De Westminster Confessie en de Korte Westminster Catechismus zijn speciaal voor deze uitgave opnieuw uit het Engels

PROTESTANTSE BELIJDENISGESCHRIFTEN

HARMONIE VAN ZEVEN

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

Gewogen woorden bevat een nieuwe Nederlandse vertaling van de Belijdenis, de Grote en de Kleine Catechismus van Westminster met een uitvoerige inleiding. De vertaling biedt een goed leesbare Nederlandse tekst die recht doet aan het puriteinse taaleigen. De openingsvraag van de Kleine Catechismus zet de geestelijke toon: ‘Wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord: Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen.’

HARMONIE VAN ZEVEN

vertaald. Ieder belijdenisgeschrift is verder voorzien van een uitvoerige inleiding. Belijden in zevenvoud is geschreven voor een breed publiek. Het is niet alleen een leerzaam studieboek voor de theologiestudent of geïnteresseerde leek, maar zal ook voor predikanten en catecheten een handig hulpmiddel zijn bij bijvoorbeeld de voorbereiding van de (catechismus) prediking of catechese.

PROTESTANTSE

BELIJDENISGESCHRIFTEN

PROF. DR. A. BAARS IS HOOGLERAAR AMBTELIJKE VAKKEN EN THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT TE APELDOORN. DRS. A. GROOTHEDDE IS KERK- EN OPINIEREDACTEUR BIJ HET REFORMATORISCH DAGBLAD.

GEWOGEN WOORDEN

ZACHARIAS URSINUS

Eerder verschenen:

In de zestiende en zeventiende eeuw verschenen vele tientallen reformatorische belijdenisgeschriften. Veel van deze geschriften hebben tot op de dag van vandaag een gezaghebbende status. In dit boek staan zeven invloedrijke belijdenisgeschriften centraal: de Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Westminster Confessie, de Korte Westminster Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

GEWOGEN WOORDEN DE BELIJDENIS, DE GROTE EN DE KLEINE CATECHISMUS VAN WESTMINSTER

DOGMAGESCHIEDENIS AAN DE

VERTAALD

EN INGELEID DOOR DRS.

KEES

DE

WILDT

Zacharias Ursinus (1534-1583) was leerling van Melanchthon, Bullinger, Vermigli, Calvijn en Beza. Hij leidde de reformatie van keurvorst Frederik III in de Palts in gereformeerde richting en is vooral bekend als auteur, verdediger en uitlegger van de Heidelbergse Catechismus.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 140 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4819 c-NUR 700-007 Verschijnt oktober 2017

PROF. DR. A. BAARS

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften 2-Synopsis_omslag-rug anders.indd 1

DRS. A. GROOTHEDDE

PROF.

DR.

A. BAARS

EN DRS.

A. GROOTHEDDE

VERTAALD DOOR THERA TANIS-BAARS I NGELEID DOOR PROF. DR. A. BAARS

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

9-10-2013 13:11:10

13

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 13

04-07-17 11:20


Theologie

Een gulden kleinood uit het werk van Kohlbrugge.

Preken

H.F. Kohlbrugge

Doelgroep: gemeenteleden en ambtsdragers

Vijf preken

Eerder verschenen:

I H.F. Kohlbrugge

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Christus en de wet

Goddelijke troost

Uitvoering gebonden Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 5021 c-NUR 700-016 Verschijnt november 2017

H.F. Kohlbrugge

N H.F. Kohlbrugge

lenis derum esti officiaerum il il is ratiis ero cusdam, ut et que corum alitinisciet restium nimpor sedit, sint Vijf preken ommolor ehenti debis nonseque et eossunt isquam enis doluptiae volorum re num invende rumquid undiae et ex et evero et aritassum num ipsanim utem re noneIn het oeuvre caborum van dr. H.F. Kohlbrugge nemen enkele preken nulles exerum, undaeca boratur, aliqui dolorum reriat audaplaats alis eveliatiis rerumquam over de Tien Geboden eenhilitatem bijzondere in. Hij gaat in volupta quodita dolorit, vid ex el maioresto deze preken niet in op de ontdekkende functie van de wetmaion of et landi arit, asimet que vel maximpedit magnis dist op de wet als regel voor een dankbaar leven, maar laat zien maiossi int ut quunt re nam, santis etur millaut labohoe de Heererepe Jezussimporendita Christus deze geboden vervuld. doloriori quisheeft de nonsed mi,Op cone deze wijze behandelt Kohlbrugge het vijfde, zesdeeate en none zevende laborit omniendaecto eaquae et aped quam vid van quaedeze vit qui odis etustibus, sini cum adis gebod. Aan devolupta vertaling preken gaat een inleidende nos explis arit magnatiundi remolorem aut eum ad et preek vooraf, en zij worden gevolgd door een diepzinnige aut ate cum fugia doluptatus dunti ullauta corerum meditatie over de val en het herstel van David. sitium dis dolorpore et, si qui cum quident, sunt hillorum quis sincit am nam enimili ciisciate officia tumVertaald en uitgegeven door dr. Bart Jan apienis Spruyt.eate consequam quo bea sequasint dolupta nobistiam quas volorum faceped ex enducipsume velictem ilitaturiae quodis earum consectat.

Christus en de wet

Christus en de wet

Dr. H.F. Kohlbrugge (18011875) was een Nederlandse gereformeerde theoloog. In 1834 werd hij predikant in Elberfeld. Door zijn geschriften heeft hij veel invloed gehad op de theologische ontwikkelingen binnen de gereformeerde gezindte. Hij benadrukte sterk de genadeleer van Luther en Calvijn.

Goddelijke troost Zes preken over Zondag 1

I

H.F. Kohlbrugge

14

Najaar 2017_p 04-14-theologie.indd 14

04-07-17 11:20


Bijbelwetenschappen

and op deze vraeel van de Schrift ouvast bieden en eze gedeelten is

twerking van een erale-programma

dr. A. Versluis, dr. P. de Vries, prof. dr. M.J. Paul De actualiteit van het Oude Testament

zozeer een boek uiken uit het verdaarom kunnen n oproepen: Wat de zin van de in etekenen de nog en een toekom-

Spannende theologische vragen.

Oude Testament

De actualiteit van het Oude Testament Geweld, offers en beloften

dr. A. Versluis, dr. P. De Vries, prof. dr. M.J. Paul

De actualiteit van het Oude Testament

Dr. P. de Vries is docent Bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit.

Geweld, offers en beloften Voor christenen is het Oude Testament niet zozeer een boek met verhalen, maar het Woord van God. Juist daarom roepen sommige gedeelten ongemakkelijke vragen op: ‘Wat moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de gedetailleerde offerwetgeving? Wat betekenen de nog onvervulde beloften over Israël en een toekomstige heilstijd?’ Vanuit het geheel van de Schrift reiken de auteurs diepgaande antwoorden aan die de lezer houvast bieden en duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is. De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief.

symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd, waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw.

A.L.H. Hage (red.)

Pastoraal en actueel

Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de protestants-christelijke traditie. Dr. A.L.H. Hage is docent cultuur en maatschappij en studieleider Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.

A.L.H. Hage (red.)

Driestarreeks Studium Generale

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en onderwijsbladen

De dr. bijdragen in deze bundel dr. A. Baars, P.C. Hoek, dr. A.J. Kunzzijn een uitwerking van een

De belijdenisgeschriften

dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, dr. A.J. Kunz

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs De belijdenisgeschriften

Offici comnient pedit molenis imusdae rferios volupienimus net harum ut aut quam, sim net eum natatqu atectata velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

Prof. dr. M.J. Paul is docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven (België).

Desiderius Erasmus

dr. A. Versluis e.a.

Eerder verschenen:

Driestarreeks Studium Generale

Dr. A. Versluis is geassocieerd onderzoeker (Oude Testament) aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Driestarreeks Studium Generale

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

3005_Erasmus-omslag_DEF.indd 1

22-06-17 15:10

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 4796 c-NUR 703-000 Verschijnt augustus 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

26-06-17 13:05

15

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 15

04-07-17 11:22


Kerk en gemeente

Een helder boekje over wat er gebeurt in de kerk.

Liturgie

Dr. M.J. Kater

Een samenkomst om naar te verlangen

De samenkomsten van de gemeente op zondag zijn van wezenlijke betekenis voor het tot geloof én voor het Over het verbazingwekkende van komen de kerkdienst blijven bij het geloof. Daarom is het nuttig om meer te weten van de historische achtergrond van bepaalde gewoonten én vooral wat de verschillende onderdelen van doen onze we samenkomsten Wanneer begint de kerkdienst? Waarom de dingen zoals we ze betekenen.

Een samenkomst om naar te verlangen!

Wanneer begint de kerkdienst? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En waarom vaak in dezelfde volgorde? Het lijkt allemaal zo voorspelbaar. Is over wat er in de kerk gebeurt echt nagedacht? Denk jij er zelf over na?

doen? En waarom vaak in dezelfde volgorde? Het lijkt allemaal zo voorDit boekje wilwat voorkomen dat jegebeurt een kerkdienst ziet als het spelbaar. Is over er in de kerk echt nagedacht? Denk jij er zelf van een bepaald programma. Liever nog: dat je een overafdraaien na? kerkdienst (weer) als iets indrukwekkends gaat beleven. De samenkomsten van de gemeente op zondag zijn van wezenlijke betekenis voor het tot geloof komen én voor het blijven bij het geloof. Daarom is het Dr. nuttig meer te weten van de historische achtergrond van bepaalde M.J.om Kater is hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. onderdelen van onze samengewoonten én vooral wat de in verschillende komsten betekenen. Dit boekje wil voorkomen dat je een kerkdienst ziet als het afdraaien van een bepaald programma. Liever nog: dat je een kerkdienst (weer) als iets indrukwekkends gaat beleven.

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

Een samenkomst om naar te verlangen.indd 1

16

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 16

Doelgroep: jongeren en geïnteresseerde gemeenteleden

Dr. M.J. Kater

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 112 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 4871 c-NUR 700-042 Verschijnt oktober 2017

schriftlezing ontmoeting votum

Dr. M.J. Kater is hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

zegen collecte

sacrament

Een samenkomst om naar te

verlangen dankzegging

psalmen preek

eredienst Over het verbazingwekkende

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

van de kerkdienst

zingen beamen Dr. M.J. Kater

30-05-17 09:47

04-07-17 11:22


Kerk & Gemeente

tgelegd

Scher-

Daar horen jullie ook bij

orrecht hoor je aan. De zonden men wat ult zijn n Hem ent een egd: Er

Het doopformulier uitgelegd voor jongeren.

Doop

Ds. J. Lohuis

Daar horen jullie ook bij

Daar horen jullie ook bij Dit boek wil proberen jou tot inzicht te brengen hoe bevoorrecht gedoopte jongeren wel zijn. Ben jij een van hen? Dan hoor je bij die jonge mensen aan wie een heel rijk aanbod is gedaan. De HEERE belooft jou min of meer officieel vergeving van zonden en de Heilige Geest. Gods Geest laat jou zien en aannemen wat je in de belofte hebt gekregen. En opdat je er zeker van zult zijn dat de HEERE ook jou die belofte heeft gedaan, heb je van Hem het teken en zegel van de Heilige Doop gekregen. Jij bent een jongere met een zondig hart. En juist tegen jóú wordt gezegd: Er is vergeving! Dit alles wordt in dit boek op een eenvoudige manier uitgelegd aan de hand van ons klassieke doopformulier. Doelgroep: jongeren

Ds. J. Lohuis is predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

Ds. J. Lohuis

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 126 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 4512 c-NUR 700-052 Verschijnt augustus 2017

Ds. J. Lohuis

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

01-05-17 10:49

17

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 17

04-07-17 11:22


Pastorale thema’s

Rouwverwerking

Ontboezemingen van een rouwdragende man en vader.

Ds. A.T. Vergunst Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen.

Ontboezemingen van een rouwdragende Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanman en vader ker. De ander wordt plotseling uit dit leven wegge-

Doelgroep: iedereen die te maken heeft met rouwverwerking Uitvoering gebonden Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 4840 c-NUR 702-030 Verschijnt oktober 2017

Ds. A.T. Vergunst

Ik wist niet hoe moeilijk dit was! Ontboezemingen van een rouwdragende man en vader

Ds. A.T. Vergunst

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. nomen. Naast het ingrijpende verlies van dierbarenHet rouwdoor deeen dood, kunnen wevan echter rouwen proces is eigenlijk herordening het ook leven waarinom grote en het verliezen verliezen van onherstelbare zijn gezondheid gekomen. of een baan, om (seksuele) mishandeling, om een verhuizing, om een Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker. De ander wordt echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders. plotseling uit dit leven weggenomen. Naast het ingrijpende verlies In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke erva- om het van dierbaren door de dood, kunnen we echter ook rouwen ringen met u te of delen rouw een mensmishandeling, doet. verliezen van gezondheid eenwat baan, ommet (seksuele) Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk om een verhuizing, om een echtscheiding of de echtscheiding van dit was! onze ouders. In dit boek wil ds. Vergunst vanuit persoonlijke ervaringen delen wat rouw met een mens doet. Bewust koos hij voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Ik wist niet hoe moeiijk dit was!

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Ds. A.T. Vergunst is predikant van de gereformeerde gemeente te Waupun (VS). Eerder diende hij de gemeenten te Carterton (Nieuw-Zeeland) en de gemeente te Kalamazoo (VS).

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

18

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 18

04-07-17 11:22


Rouwverwerking

Raadgevingen voor het gelovig omgaan met rouw en verdriet.

John Flavel

Al treft u ’t felst verdriet

eede rs. In Lukas met haar: uteur m te orig’ hrisn de wijsper-

Pastorale thema’s

el Al een heeft hartveel

Al treft u ’t felst verdriet Troost in dagen van rouw

John Flavel

Al treft u ’t felst verdriet Troost in dagen van rouw

John Flavel

In 1674, twee jaar na de dood van zijn tweede vrouw, schreef John Flavel A Token for Mourners. In dit boek mediteert hij over de woorden uit Lukas 7:13: ‘En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.’ Vanuit deze Bijbelplaats helpt de auteur de lezer om na te denken over verdriet en om te onderscheiden tussen ‘gematigd’ en ‘buitensporig’ verdriet. Hij legt uit wat passend is voor een christen die rouwt en wat niet. Dit boek is vol van de Schrift, vol raad, waarschuwing en wijsheid; wijsheid verworven door meditatie en door de persoonlijke ervaring van verdriet en verlies. A Token for Mourners, nu vertaald onder de titel Al treft u ’t felst verdriet, is al meer dan 150 jaar een bestseller in zowel Engeland als Amerika. Het heeft generaties christenouders die lijden onder de hartbrekende ervaring van het verlies van een kind veel troost gegeven.

John Flavel (ca. 1627-1691) was een Engelse puriteinse predikant. Hij was een productieve en geliefde auteur.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Vertaald door Christine Pas-Donker. Doelgroep: iedereen die te maken heeft met rouw en verlies

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 3522 c-NUR 711-043 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

19

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 19

04-07-17 11:22


Gezin

Huwelijks- en gezinsleven

Een concreet en handzaam boekje dat in geen enkel christelijk gezin mag ontbreken.

Isaac Ambrosius

Et endis pligenis aceperae molupta tiunte sa sit la nullate consed mosamus de sinti am sincips untIsaac Ambrosius (1604-1664) schreef een dun boekje otatur sum repudae pratiasped qui nest quataesover het christelijke gezinsleven: The well-ordered family. De tem nulluptur, simusandam ulpariorum et volorep bekende puritein geeft daarin tal van praktische aanwijzingen ernamus ne sinus etur? voor hetNam huwelijksgezinsleven. rest en et odit iumque plaborest, cone nes adit Het houden van Gods heilzaam vooraudis het hele omnim que geboden viduciaeis venti ulpa maiorer gezin, zoferovid benadrukt Ambrosius steeds is een uciaeperrunt aut et,weer. quatBovendien ilist occus il int ordelijk gezinsleven tot eer van God. odipsandebis dunt. Emquias volorib erferibus consequia volorep ediatur sequo to tecaes acid ma consequat ut et Vertaaldtatur door Henk-Jan Koppelman. exerrum inulpa sinctat. Rume pari volorem quamusdam utem escim la peDoelgroep: Ouders en opvoeders ratectiis sequi occupta quidus doluptaque vitam, con pratia voluptatem sit ipsum, que nia qui verio

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

Isaac Ambrosius

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 76 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 4901 c-NUR 767-020 Verschijnt oktober 2017

Orde in het gezin

In dit geschenkboekje, Ur am evere pa as endae. Orde in het gezin Reperuntur?

Isaac Ambrosius

Isaac Ambrosius (1604-1664) was een puriteinse predikant. Hij werd in Nederland onder meer bekend door zijn boek Het zien op Jezus.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Orde in het gezin 6

20

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 20

04-07-17 11:22


Geloofsopvoeding

Ds. L.A. den Butter en M.A. van den Broek

tem remquae explivolore coribus que corenim aximporem lorem. Nam fugitate n et ommos dolum

Op weg

HUWELIJK

nto eos iur am niet e quatiatium ut ocebition natiatendes a endae dis mil eate nonsequis samus is essus.

Een inhoudsvol boek voor stellen die zich voorbereiden op het huwelijk. Ds. L.A. den Butter en M.A. van den Broek

Op weg naar het

eiuntur, acil molupndia conse iunt adit et dolorer umquam, cum et alitatatque ate nonsequi ommo

Catechese huwelijk

naar het

HUWELIJK X

PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR

X

huwelijkstoerusting

Ds. L.A. den Butter en M.A. van den Broek

Op weg naar het huwelijk Praktische handreiking voor huwelijkstoerusting Het huwelijk is een prachtig geschenk van God. Het aangaan van een huwelijk vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In dit boek wordt een aantal belangrijke onderwerpen behandeld waaraan bij de bezinning op het huwelijk niet voorbij mag worden gegaan. Ieder hoofdstuk bevat, naast een theoretisch gedeelte, verwerkingsmateriaal en input voor een (groeps)gesprek. Op weg naar het huwelijk is bijzonder geschikt als leidraad bij gesprekken met of cursussen voor stellen die zich voorbereiden op het huwelijk. Ook voor echtparen die al langer getrouwd zijn kan het boek dienstbaar zijn.

Ds. L.A. den Butter is predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Culemborg. M.A. van den Broek is relatie- en gezinstherapeut bij Eleos en heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Geldermalsen.

Doelgroep: stellen die zich voorbereiden op het huwelijk en personen die huwelijkstoerusting geven

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

Uitvoering paperback Formaat 21 x 21 cm Omvang ca. 176 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 5151 c-NUR 746-065 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

21

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 21

04-07-17 11:22


Pastorale thema’s

Algemeen

Een concreet en leerzaam boek over communicatie binnen de kerkelijke gemeente.

Ds. L. de Wit en Martine Pieters-de Wit

Zo gezegd …

Harmonieuze communicatie in Bijbels perspectief

Nog veel belangrijker in de gemeente is de prediking van Gods Woord. Op die manier wil God Zelf verbinding maken met mensen. In het paradijs werd alle harmonie verbroken. BinnenMaar de kerkelijke gecommuniceerd. God hersteltgemeente verstoorde wordt relaties veel door Zijn Woord.

Zo gezegd ... Harmonieuze communicatie in Bijbels perspectief

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Eerder verschenen:

Ds. L. de Wit Martine Pieters-de Wit

‘Zo, wat krijgen jullie veel kaarten! Hebben jullie iets te vieren?’ De postbode geeft breed lachend de stapel post aan mijn moeder. Mama kijkt verdrietig en zegt: ‘Nee, mijn dochter van 13 heeft gehoord dat ze kanker heeft.’ ‘Ik was een gewone blonde puber van dertien jaar, die het wel leuk vond om een beetje baldadig te zijn op school. Ik was ‘gewoon’. Was. Tot 24 september 2007. Het begon allemaal veel eerder, toen ik niet eens op de gedachte kwam dat ik ooit kanker zou kunnen krijgen. Toen ik nog niet vermoedde dat ik kale kinderen met een slangetje in hun neus zou gaan leren kennen. Dat ik zelf zo’n kind zou worden …’

Martine de wit

Openhartig vertelt Martine over haar ziekte; hoe het begon, het verloop van het ziekteproces, hoe er steeds nieuwe dingen op haar afkomen. Met schrijnende eerlijkheid beschrijft ze wat dit alles voor haar en haar familie betekent. En als de deuren van het ziekenhuis na de laatste chemokuur achter haar sluiten, blijkt dat het einde niet te zijn …

Martine de Wit

Ook verkrijgbaar als e-book € 12,99 1 Zo Ca. gezegd_omslag.indd

Het schrijversduo ds. L. de Wit en Martine Pieters-de Wit weet in dit boek hun afzonderlijke kennis van communicatie en theologie te bundelen. Ds. L. de Wit heeft na zijn studie theologie in zijn jarenlange pastorale praktijk veel ervaring opgedaan in het gemeenteleven. Martine studeerde communicatie aan de Hogeschool in Rotterdam en

Een wolk in mijn been

Uitvoering paperback Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 256 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 4437 c-NUR 711-001 Verschijnt september 2017

Doelgroep: ambtsdragers, jeugdwerkers, gemeenteleden, geïnteresseerden in communicatie

Ds. L. de Wit en Martine Pieters-de Wit

Gemeenteleden, ambtsdragers, jongeren én ouderen zoeken conIn dit boek wordt theoretisch én praktisch nagedacht over de basis onder communicatie, de gebrokenheid tact en verbinding alle door gesproken over en niet-uitgesproken woorden. in relaties en over manieren om tot goede communicatie Veel belangrijker in deisgemeente is devan prediking van Gods Woord. te komen. Daarbij gebruik gemaakt bestaande brengen de auteurs ookbehulp eigen van Op diecommunicatiemodellen, manier wil God Zelfmaar verbinding maken met ideeën in. De concrete uitwerking van diverse werkvormen woorden. en zaalopstellingen zal zeker bijdragen aan een prettige en constructieve omgang met jongeren en ouderen in de In dit boek wordt theoretisch én praktisch nagedacht over de basis gemeente. onder Het alleschrijversduo communicatie en over manieren om tot goede commuds. L. de Wit en Martine Pieters-de Wit weet boek hunDaarbij afzonderlijke kennis communicatie nicatieinteditkomen. maken de van auteurs gebruikenvan bestaande theologie te bundelen. Martine studeerde Communicatie aan communicatiemodellen, maar brengen ze ook nieuwe Hogeschool Rotterdam en ds. L. de Wit heeft na zijn studie ideeën in. De Theologie in zijn jarenlange pastorale praktijk veel ervaring concrete uitwerking van diverse werkvormen en zaalopstellingen zal opgedaan in het gemeenteleven. bijdragen aan een prettige en constructieve omgang met jongeren en ouderen in de gemeente.

Zo gezegd ...

Binnen de kerkelijke gemeente wordt veel gecommuniceerd. Informele gesprekken, pastorale gesprekken, lezingen en catechisatie. Steeds weer zoeken mensen contact en verbinding door gesproken en niet-uitgesproken communicatie.

Martine de Wit

Een wolk in mijn been Dertien jaar … en kanker

Een wolk in mijn been-omslag proef.indd 5

13-5-2013 16:33:19

16-06-17 11:39

22

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 22

04-07-17 11:22


Enny de Bruijn (red.)

e aerit eaquiani

Reformatie

Wat de Reformatie betekende voor gewone mensen in Nederland.

Enny de Bruijn (red.)

Volk in verwarring

e aerit eaquiani

Kerkgeschiedenis

Volk in verwarring Reformatie in Nederlandse steden en dorpen

Volk in verwarring

De Reformatie ging niet over Luther alleen. Het duurde soms even, maar uiteindelijk bereikte de nieuwe leer ook de ‘gewone’ mensen in de steden en dorpen van de Nederlanden. Hoe ging dat in Zaltbommel, in Rijssen, in Bruinisse of in Gouda? In dit boek doen verschillende auteurs een steekproef: twintig steden en dorpen komen aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor algemenere vragen. Wat veranderde er na de Reformatie in het landschap? Hoe werden vluchtelingen opgevangen? Wat hebben protestantse martelarenverhalen te zeggen? En hoe ging het in z’n werk, als een pastoor verder door het leven wilde gaan als dominee?

Enny de Bruijn (red.)

Doelgroep: iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van de Reformatie

Reformatie in Nederlandse steden en dorpen

Aan dit boek werkten mee: Paul Abels, Henk van den Belt, Enny de Bruijn, Henk Florijn, Jan-Kees Karels, Jaco van der Knijff, Fred van Lieburg, Rudy Ligtenberg, Arjan Nobel, Ton van der Schans, Inge Schipper, Bart Jan Spruyt, Klaas Tippe, Huib Uil, Elise Verschuure en Jos de Weerd.

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 24 x 22,6 cm Omvang ca. 250 pag. Verkoopprijs ca. € 26,95 ISBN 978 94 0290 4932 c-NUR 704-040 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 20,99

23

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 23

04-07-17 11:22


Kerkgeschiedenis

Klaas Tippe Staphorst

Staphorst/Rouveen

Rouveen

Bevochten bestaan

Een vlot geschreven boek over een dynamische periode uit de (kerk)geschiedenis van Staphorst en Rouveen.

B

Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700

Bevochten bestaan

Bevochten bestaan

Bevochten bestaan Klaas Tippe

Strijd om de reformatie van kerk Bevochten bestaan vertelt het verhaal van Staphorst en Rouveen van en samenleving ca. 1560 tot ca. 1700. In deze tijd kreeg Staphorst zijn huidige ka- in Staphorst en Rouveen, rakteristieke lintbebouwing. Het is het verhaal van het ontstaan van1560-1700 Bevochten bestaan vertelt het verhaal van Staphorst en Rouveen van ca. 1560 tot ca. 1700. In deze tijd kreeg Staphorst zijn huidige karakteristieke lintbebouwing. Het is het verhaal van het ontstaan van Staphorst en Rouveen als gereformeerde dorpen. Regelmatig was er de dreiging van oorlog en plundering. De Reformatie en Nadere Reformatie trokken hun sporen in de weerbarstige volkscultuur. Dit boek verbindt de grote gebeurtenissen van die tijd met het leven van gewone mensen op het Overijsselse platteland. Het gaat over gewone mensen die te midden van oorlog, bezetting en onheil vochten voor hun bedreigd bestaan. Over boeren, burgers en bestuurders, over schoolmeesters en dominees, over kerkmensen en criminelen. Veel inwoners van Staphorst en Rouveen zullen in dit boek tal van voorouders tegenkomen.

Dr. Klaas Tippe (1972) is historicus en werkzaam in het onderwijs. Eerder schreef hij onder meer Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving, een bewerking van zijn proefschrift over de eerste burgemeester van Staphorst en zijn gemeente in de negentiende eeuw.

Staphorst en Rouveen als gereformeerde dorpen. Regelmatig was er de dreiging van oorlog en plundering. De Reformatie en Nadere Dr. Klaas Tippe (1972) is historicus en werkzaam het weerbarstige onderwijs. Eerder Reformatie trokken hun sporen ininde volkscultuur. schreef hij onder meer Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving, een bewerking van zijn proefschrift Dit boek verbindt de grote gebeurtenissen van die tijd met het over de eerste burgemeester van Staphorst en zijn gemeente in de negenleventiende vaneeuw. gewone mensen op het Overijsselse platteland. Het gaat over gewone mensen die te midden van oorlog, bezetting en onheil Klaas Tippe vochten voor hun bedreigd bestaan. Over boeren, burgers en bestuurders, over schoolmeesters en dominees, over kerkmensen en criminelen. Veel inwoners van Staphorst en Rouveen zullen in dit boek tal van voorouders tegenkomen. Uitvoering gebonden Formaat 22,6 x 22,6 Omvang ca. 176 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 29,95 ISBN 978 94 0290 4772 c-NUR 704 Verschijnt oktober 2017

Doelgroep: liefhebbers van (lokale) kerkgeschiedenis

Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700 Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 23,99

24

Najaar 2017_p 15-24-leven als christen .indd 24

04-07-17 11:22


Fundamenteel onderzoek naar de bronnen van de gereformeerde pedagogiek.

Jacobus Koelman

Dr. L.F. Groenendijk De pedagogiek van Jacobus Koelman

marde en r de oor een iek. ijkvan werhij van ing vertuvan nen enoor gel91).

Kerkgeschiedenis

De pedagogiek van Jacobus Koelman Inhoud en bronnen | grondslag en ambitie

De pedagogiek van Jacobus Koelman Inhoud en bronnen, grondslag en ambitie Jacobus Koelman (1631-1695) was een van de markantste gereformeerde predikanten ten tijde van de zeventiende-eeuwse Republiek. Zijn omvangrijke en veelzijdige oeuvre bevat ook een handleiding voor de opvoeding: De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden (1679). Koelman ijverde voor een radicale ‘nadere reformatie’ van Kerk en Republiek. Hij geloofde in de noodzakelijkheid en mogelijkheid om mensen te (her)vormen tot beoefenaars van nauwgezette vroomheid. Met het oog op de verwerkelijking van dit ambitieuze ideaal adviseerde hij opvoeders hoe zij het leven van hun kinderen van jongs af aan moesten pedagogiseren. Die inspanning zag hij als ‘ambtelijke’ arbeid in dienst van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. In deze studie wordt uitvoerig ingegaan op die invalshoek van Koelmans pedagogiek. Tevens worden de bronnen getraceerd die Koelman heeft gebruikt bij het samenstellen van zijn boek. De pligten der ouders blijkt voor een belangrijk deel gebaseerd op het werk van Engelse puriteinen, onder wie Richard Baxter (1615-1691).

‘Een klaare bestiering om de kinderen voor den Heere op te voeden’

Dr. L.F. Groenendijk

Dr. L.F. Groenendijk

Doelgroep: pedagogen en theologen

Prof. em. dr. L.F. Groenendijk bekleedde tot 2009 aan de Vrije Universiteit de Comenius leerstoel voor de geschiedenis van levensbeschouwelijke opvoeding, i.h.b. binnen de traditie van het Nederlands protestantisme.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pag. Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 94 0290 4963 c-NUR 704-000 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,99

15-06-17 13:29

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Najaar 2017_p 25-27-labarum .indd 25

25

04-07-17 11:24


Theologie

Een waardevolle studie over een onderwerp van levensbelang.

Algemeen

Dr. M. Klaassen De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’ waarbij onze ongerechtigheid ingeruild wordt voor de volmaakte gerechtigheid van Christus. In deze studie gaat de auteur vanuit een bijbels-theologische invalshoek in op de betekenis van de rechtvaardiging. Hij doet dit door de rechtvaardiging te behandelen tegen de achtergrond van de Bijbelse verbondsgeschiedenis. Daarmee is deze studie tevens een apologie van de klassiek-gereformeerde verbondsleer waarin de rechtvaardiging gezien wordt als een van de weldaden van het geDeel 3 serie Theologische thema’s nadeverbond. Het boek eindigt met een praktisch-pastorale benadering van de rechtvaardiging. De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het

De HEERE onze gerechtigheid

De HEERE onze gerechtigheid

Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch perspectief

en verbond

in heilshistorisch perspectief

gerechtigheid D R . M . K L A A S SE N

T H E O L O G I S C H E T H E M A’ S

Eerder verschenen: totatemperum solupta quas susciandam nullabo ribusam ad

Nem hillor aut rem eum labore sunt aut omnimin velessinvene ma porro is perum aut est, offic te nobit aped ut arum aut aut endust re verehen imenis ea vit experibus nem as re velecep editiunture senihictate voluptatem at quae laboribusdae reribus. Ique estruptate core voluptur? Usaepudicid ma pellabo. Nam acernatium ex et quatem harcipiciae seque volest est et explibusandi cum que conse nis eturi dipita et ipsa quate ant volorrovit aut deles aut voluptatiat que porepudaest explique

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

elendeb itatem vit offici tente natem essitat ectemquid ullenis eaqui odicabores maximo tem ant ma dignis am id qui

mintior iassum ipictat ionsectam aut andis doluptas ut molumque es dolorro volorer cipicillor re nissum everspicia

tam, non nobisque nullandi quatetur sus maximi, seresequo quossum re vollor reicaeped quiae odi officip ideliaest, sint harcien ihitatem quiam, omnitem. Nim alitis que qui odi quae cor rerupta est, a cusam que molupti orenieniento dendae volum explaccus dessit, sundiore, con netur, ulpa volore vellab imporrorit estiscipis esed quia aut et voluptatquas ant reri abo. Ici dest as doloria sperestibus sim hil il minum quaspiet ratemolo tentur? DR. J . H . VAN DOLEWEERD Eveni ut de dolorem oluptas quid molorerum illupti untibus anduciust quiditaero cus exceritae verfero vitiis ex eossunte net quaturiore magnatur?

in de wereld

Dr. W. van Vlastuin Offic tem. Ut ratis ilistruptae. At pa deligent mos magnia cuptas mo cum ad maxima necto occatium nus si ant quate necume sandae magnis et odit, volupta tectus alia cusanda volorrum quoditatem apella dolendenda doluptatur recus repe eictota sectint que cullesecae dis nobis doluptatium expere dolupta temquat.

T H E O L O G I S C HNecersperum, E THEMA ’ S volo toremqu atempos apicipsunti nesequiam, quosa

VLASTU IN

THEOLOGISCHE T H E M A ’S

DR . W . VAN

Najaar 2017_p 25-27-labarum .indd 26

Feriasimus, iliquam, coria ex ex excea seque vel etur aut ide doluptas eiusdaest acia eum dolorerspis denitae laborem fugia sam harume num re venis aut modia que et re,

esequis ciaerum arum, quam fugiae velluptium vere Deniszending

vanconse deremkerk atius asitatur, offici nis resto et molor mi, volup-

Katholiek vandaag

Een gereformeerd gesprek

over katholiciteit

D R . W . VA N V L A S T U IN

am, ne et, inis quat que earum faceped estrum facia volores-

Dauw op de aarde-3 regels-blauw.indd 1

26

Dauw op de aarde

tios dese voloribus.

T H E M A ’S

Doelgroep: theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden binnen de gereformeerde gezindte

erio dolupitas coresto ommodisqui con corem. Beatquis ressini minullut pore vel et venimo totatur?

Katholiek vandaag

ezin vEndae vellor moluptate consendae re venissi nvelliquo

THEOLOGISCHE

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,99

onze

Rechtvaardiging

Dauw op de aarde

Omvang ca. 288 pag. Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 94 0290 4864 c-NUR 700-000 Verschijnt oktober 2017

De HEERE

DR. M.

K L A A S SE N

Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’ waarbij onze ongerechtigheid ingeruild wordt voor de volmaakte gerechtigheid van Christus. In deze studie gaat de auteur vanuit een Bijbels-theologische invalshoek in op de betekenis van de rechtvaardiging. Hij doet dit door de rechtvaardiging te behandelen tegen de achtergrond van de Bijbelse verbondsgeschiedenis. isisdeze studie tevens een Eerapologie van Dr. M.Daarmee Klaassen (1981) hervormd predikant te Arnemuiden. der diende hij de hervormde gemeenten van Sliedrecht en Hedel. Hij de klassiek-gereformeerde verbondsleer waarin de rechtvaardiging gezien studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in op een studievan over het reformatorische spreken over de rechtwordt als een van de2013 weldaden het genadeverbond. vaardigmaking. Het boek eindigt met een praktisch-pastorale benadering van de rechtvaardiging. Dr. P. de Vries schreef een voorUitvoering paperback Formaat 14 x 21 woord.

Dr. M. Klaassen (1981) is hervormd predikant te Arnemuiden. Eerder diende hij de hervormde gemeenten van Sliedrecht en Hedel. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2013 op een studie over het reformatorische spreken over de rechtvaardigmaking.

T H E O L O G I S C H E T H E M A’ S

21-7-2014 10:00:58

...weet van...weet wetenschap van wetenschap

04-07-17 11:24


Kerk & Gemeente

Kerkorde en kerkrecht

Een studie over een eeuwenoude tekst van Melanchthon die nog steeds razend actueel is. Drs. W. Pieters

xperat eresedi

e occatem est, volorum escil lanis reperum ae dolenduciis ui ut eaquam ti onsequos et

ecta sit impolore entibusa-

erum eturero-

fugia verferro

Zonder berouw geen vergeving

olupta tiissim

Zonder

berouw geen

vergeving

Drs. W. Pieters

M ELANCHTHONS ONDERWIJS VOOR PREDIKING EN PASTORAAT

Zonder berouw geen vergeving Melanchthons onderwijs voor prediking en pastoraat Net als de christenen in de reformatietijd in Saksen zijn wij geneigd misbruik te maken van de christelijke vrijheid. Daarom is het goed ons na bijna vijfhonderd jaar opnieuw te verdiepen in Melanchthons Unterricht. Voor gemeentepredikanten zette hij daarin de reformatorische visie op wet en bekering uiteen. Zo wilde hij gemeenteleden beschermen tegen de dwaling dat het Evangelie zonder de wet mag of zelfs moet gepredikt worden en tegen het zelfbedrog dat daaruit volgt: tevreden zijn met een idee van Gods genade, zonder verwondering en heiliging. Dat is ook nu nog actueel voor alle christenen. Via zijn leerling Zacharias Ursinus en diens Heidelbergse Catechismus beïnvloedt Melanchthons theologie ons tot op de dag van vandaag. Doelgroep: ambtsdragers, geïnteresseerde gemeenteleden en liefhebbers van kerkgeschiedenis

Drs. W. Pieters

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Najaar 2017_p 25-27-labarum .indd 27

Drs. W. Pieters is vanaf 2005 predikant in Garderen. Daarvoor lag gedurende vier jaren zijn werkterrein in de Canadese provincie Ontario: de Reformed Church te Springford. In 1981 bevestigde ds. J. Catsburg hem in zijn eerste gemeente: Genemuiden.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 Omvang ca. 256 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 4987 c-NUR 700-044 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99

27

04-07-17 11:24


Levensverhalen

Een onmisbaar naslagwerk voor de liefhebber van de kleine kerkgeschiedenis.

Biografieën van christenen

L. Vogelaar (red.)

In Koninklijke dienst I Predikanten, oefenaars en evangelisten Bundel levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gere-

formeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken Noord-Amerika. Sommigen waren heel bekend, inanderen zijn in het vergeetboek Vervolg op was de vijfdelige Predikanten Oefenaars, Biogrageraakt. De een alomserie geacht, de en ander hadheteen roerige levensfisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis dat in de jaren loop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als 1988-1999 verscheen. predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij? Dit boek bevat een bundel levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van Ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika. In Koninklijke dienst is een vervolg op de vijfdelige serie Predikanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis dat in de jaren 1988-1999 verscheen.

Dit is een heel bijzonder formaat

In Koninklijke dienst

Sommigen waren heel bekend, anderen zijn in het vergeetboek geraakt. De één was alom geacht, de ander had een roerige levensloop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij?

L. Vogelaar is journalist bij het Reformatorisch Dagblad en auteur van een groot aantal (kerk)historische boeken.

Evang. A. Veldhuizen

Ds. A. van Houselt

Ds. P. van Woerden

In Koninklijke dienst 1 Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Doelgroep: liefhebbers van kerkgeschiedenis

L. Vogelaar (red.)

Uitvoering gebonden Formaat 14,5 x 22 Omvang ca. 288 pag. Verkoopprijs ca. € 22,95 ISBN 978 94 0290 5076 c-NUR 402-010 Verschijnt november 2017

Ds. J. Goudriaan

Ds. R. Boogaard

Evang. J. Kwantes

Predikanten, oefenaars en evangelisten L. Vogelaar (red.)

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 16,99

28

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 28

04-07-17 11:26


Dagboek

Een dagboek vol Bijbelse identificatiefiguren.

Kerkelijk jaar

Matthew Henry M. Henry

van de Hebreeënbrief riep de Hebreeën e moeilijke dagen waarin zij leefden, te het geloof en standvastig te blijven. Een ook tot ons komt in de 21ste eeuw. rij van de geloofshelden uit Hebreeën eel getuigenissen gegeven van hen die cht van het geloof staande bleven. Juist aagse leven van de daar genoemde perwat de kracht van het geloof vermag. genade zijn de gelovigen niet bezweken oevingen, lijden, gevangenschappen en weldaden. De reeks van Bijbelse identifiuit Hebreeën 11 is ook voor ons tot been navolging!

De kracht van het geloof

De kracht van het geloof

stukjes zijn samengesteld aan de hand elverklaring van Matthew Henry, de belse predikant die op pastorale wijze het e geloofshelden dichterbij brengt.

De kracht van het eloof

G

kelijke feestdagen zijn aparte dagboekenomen. k heeft een duidelijke letter.

ld door J. Kranendonk-Gijssen

Bijbels dagboek

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Matthew Henry

Doelgroep: persoonlijk gebruik, geschenk, uitdeling aan gemeenteleden

Eerder verschenen:

w

Vrouwen uit de Bijbel

Matthew Henr y

Ouders uit de Bijbel bijbels dagboek

Na facil ulla core molessi. Rat. Ut vel il dolorting ex et wisit nulputat ip et, quis et adiametue te mod tat. Giamconsed dunt incipsu scilis aut auguero M at t h e wdolestion H e n r yhenim velit wis ex er sum nit doluptat vendre dolessim vel dolore mincil doluptat wismod tie magnim venim iriusci pisismo lestie eu feum am, velis adignibh eum zzrilit eugue feuguer il il ulluptat Ignibh exerit ullummo luptatem iliquat exeraesenibh ea aut ulputat. Ut lut lortis dolorpe riusto odo ea feu feugait, sum veros niamcons nim in hent velit iuscillam nos alis bijbels dagboek at at velismo dionsequat, ver aut praesequi ercilisisi.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Mat thew Henr y

Thomas Watson

In Ouders uit de Bijbel maken we kennis met bekende en minder bekende echtparen uit het hen zijn ouders die vreugde aan hun kinderen beleven, maar ook ouders die verdriet hebben omdat hun kinderen afdwalen van God en Zijn dienst. De Heere Die Zelf het huwelijk heeft ingesteld, heeft deze levensgeschiedenissen en gezinsomstandigheden laten opnemen in Zijn Woord. Ze zijn tot onderwijs voor echtparen en ouders van alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord veroudert nooit. Daarom zijn de praktische lessen in dit dagboek ook blijvend actueel. De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Op een pastorale wijze brengt hij het leven van echtparen en ouders dichterbij.

Oude Onder M at t h en e wNieuwe H e nTestament. ry

Leer mij Uw weg

door J. Kranendonk-Gijssen.

Bijbels dagboek

Vrouwen uit de Bijbel

de Bijbel maken we kennis met bekende vrouwen uit het Oude en ent. Allerlei levensomstandigheden en n van vrouwen komen aan de orde. kjes zijn samengesteld aan de hand van ingen van Matthew Henry. Treffend is on waarop de Engelse predikant het wen dichterbij brengt. zodanig ingedeeld dat per 1 januari erdag een begin gemaakt kan worden ). Er is rekening gehouden met t kerkelijk jaar.

De schrijver van de Hebreeënbrief riep de Hebreeën op om in de moeilijke dagen waarin zij leefden, te volharden in het geloof en standvastig te blijven. Een oproep die ook tot ons komt in de eenentwintigste eeuw. In de lange rij van de geloofshelden uit Hebreeën 11 worden veel getuigenissen gegeven van hen die door de kracht van het geloof staande bleven. Juist uit het alledaagse leven van de daar genoemde personen blijkt wat de kracht van het geloof vermag. Door Gods genade zijn de gelovigen (uit OT en NT) niet bezweken onder beproevingen, lijden, gevangenschappen en andere gruweldaden. De reeks van Bijbelse identificatiefiguren uit Hebreeën 11 is ook voor ons tot bemoediging en navolging! De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaring van Matthew Henry, de bekende Engelse predikant die op pastorale wijze het leven van de geloofshelden dichterbij brengt. Voor de kerkelijke feestdagen zijn aparte dagboekstukjes opgenomen. Het dagboek heeft een duidelijke letter.

Bijbels dagboek

F. Bakker

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht. In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

Blijft in Mij

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

C.H. Spurgeon

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van het bekende boek De Psalmen Davids van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). In dit overbekende werk geeft hij per psalmvers een korte verklaring. Duidelijk horen we daarin het hart van de pastor kloppen. Heel eenvoudig en praktisch beschrijft hij lessen voor het geestelijke leven maar ook voor het leven van elke dag! In de Psalmen vinden we troost, bemoediging en onderwijs. Voor jongeren én ouderen. In voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in zieke en gezonde dagen wijzen de Psalmen heen naar Hem Die ons leven bestuurt. Naar de medelijdende Hogepriester Die de Schuilplaats is voor allen die Hem liefhebben.

U bent mijn Schuilplaats

Ds. F. Bakker

Blijft in Mij

Bijbels dagboek

C.H. Spurgeon

De bekende Engelse John Charles Ryle (18161900) had de gave om zijn boodschap in korte bewoordingen weer te geven en snel tot de kern van de zaak te komen. Dat blijkt ook duidelijk uit de dagboekstukjes in Gouden momenten die zijn samengesteld aan de hand van de vele werken van Ryle. De nagelaten geschriften vormen een goudmijn vol wijze woorden. De boodschap is nog steeds uiterst actueel! Ryle roept op tot bezinning en zelfonderzoek. Maar wijst ook heen naar de hemelse Medicijnmeester. Zo kunnen de momenten van stil zijn met de Schrift aan de hand van dit dagboek Gouden momenten worden!

J.C. Ryle

U bent mijn Schuilplaats

Gouden momenten

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

T W

SnellRoundh-Ouders uit de bijbel_omslag.indd 1

Bijbels dagboek Barcode

 

18-1-2013 14:23:43

Leer mij uw weg-omslag.indd 1

23-6-2011 13:53:47

U bent mijn Schuilplaats_omslag.indd 1

C.H. Spurgeon

Woorden van de goede Herder

C.H. Spurgeon

Woorden van de goede Herder

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Bijbels Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen dagboek

Bijbels dagboek

B IJ B EL S DAG BOEK

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van Gelijkenissen van de Heiland van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde. Spurgeon zelf schrijft: ‘Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij door gelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zitten en van Hem willen leren?’

G

ouden momenten

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden Uitvoering gebonden Formaat 11,3 x 18,5 cm Omvang ca. 380 pag. Verkoopprijs ca. € 19,50 ISBN 978 94 0290 3850 c-NUR 707-022 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

J.C. Ryle

Matthew Henry (16621714) was een Engelse presbyteriaanse predikant. Hij werd in ons land vooral bekend door de Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament.

B i j b e l s dag b o e k

15-12-14 15:30

16-7-2010 14:01:23

29

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 29

04-07-17 11:26


Dagboek

Een dagboek vol geestelijk onderwijs. Met een extra duidelijk lettertype.

Bijbelse uitleg van tekst

Ds. Joh. van der Poel

Ds. Joh. van der Poel (19091981) werd in 1938 bevestigd als lerend ouderling te Giessendam. In 1939 werd hij daar bevestigd als predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten. Van 1955 tot aan zijn overlijden diende hij de gemeente te Ede.

Mijn raad zal bestaan

Bijbels dagboek

Mijn raad zal bestaan

gende eeuwigheid. Maar wat kon hij ook liefdevol wijzen op de mogelijkheid van zalig worden in de geheel enige Borg en Middelaar.Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Mede door dit dagboek mag ds. Van der Poel nog spreken nadat Doelgroep: hij gestorven is.

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 Omvang ca. 372 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 5144 c-NUR 707-022 Verschijnt oktober 2017

leden Oud Gereformeerde Gemeenten

Bijbels dagboek

Ds. Joh. van der Poel

Mijn raad zal bestaan

Bijbels dagboek

Ds. Joh. van der Poel (1909-1981) was een bekende predikant in Ds. Joh. het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten en daarvan der Poel buiten. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige levenswandel en zijn beminnelijke karakter nam hij een grote plaats in onder allen die Sion niet gram zijn. Uit zijn werkenwasis een eenbekend dagboek samengesteld. Het zijn Ds. Joh. van dernagelaten Poel (1909-1981) predikant in het kerkverband van onderwijs. de Oud Gereformeerde Gemeenten en woorden vol Op de hem typerende wijze kon ds. Van der daarbuiten. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige Poel met ernst spreken overnam de hij eeuwige toekomst van hen die levenswandel en grote zijn beminnelijke karakter een grote voor eigen voortreizen plaats in onder allenrekening die Sion niet gram zijn. naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar wat kon hij ook liefdevol wijzen op de mogelijkheid van Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn zalig inOp dede geheel enige Borg Middelaar. woorden vol worden onderwijs. hem typerende wijzeen kon ds. Van der Poel met grote ernst spreken over de eeuwige toekomst Mede door dit dagboek mag ds. Van der Poel van nog spreken nadat hij hen die voor eigen rekening voortreizen naar de nimmer eindigestorven is.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

30

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 30

04-07-17 11:27


Dagboek

Praktische handreiking voor het dagelijks gebed.

Gebed

Ds. E. Gouda

eic torum quasit, m volenih itiume con conemolupta itionse ctotat.

s est moluptas ea re non nis earum qui qui debitatio

Gebedsdagboek

GEBEDSDAGBOEK

ur, omnietur aut ur?

dest, nus invelle tur, auda vel ium evenditatur am, elle nienitist mos m re cum faccum gnimo lorescium e. Init, sim quid a nis explignatis m, comnis et pro tatquis reperum it, si aut eos eos imporum hilluta or aci tem fugitat nobitiam

Ds. E. Gouda is predikant van de hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland.

35 thema’s voor meditatie en gebed Dit gebedsdagboekje bevat voor elke dag een gebedsonderwerp om – naast de vaste gebedspunten – in het bijzonder voor te bidden. Bij elk gebedsthema is een meditatie opgenomen. Deze kan op weg helpen bij het vooraf nadenken en mediteren over het onderwerp. Door gebruik te maken van vaste gebedspunten kan er meer structuur in het gebedsleven verkregen worden. Ook kan er aandacht komen voor onderwerpen die buiten het eigen blikveld liggen, waardoor onze gebedshorizon wordt verbreed. Achter in het boek is extra notitieruimte om gebedspunten aan te vullen of toe te voegen.

35 thema’s voor meditatie en gebed

Doelgroep: persoonlijk gebruik, ouderen en jongeren

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Eerder verschenen:

Dit Avondmaalsdagboek is bedoeld voor de week van voorbereiding en de Avondmaalszondag. Naast meditaties bevat het gespreksvragen en citaten om over na te denken.

Ds. E. Gouda

Tot Zijn gedachtenis

Het Heilig Avondmaal is bedoeld om God te verheerlijken en daarnaast om Gods kinderen te voeden, zodat ze staande blijven in het strijdperk van dit weerbarstige leven. God komt in Christus naar zondige mensenkinderen, opdat ze niet op zichzelf zien maar op Hem en eten en drinken ... Tot Zijn gedachtenis!

Tot

Zijn

gedachtenis

Ds. E. Gouda Avondmaalsdagboek

Ds. E. Gouda

Uitvoering geniet Formaat 14,8 x 21 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 6,95 ISBN 978 94 0290 4949 c-NUR 707-010 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 5,49

15-06-17 15:10

31

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 31

04-07-17 11:27


Dagboek

Een inhoudsvol dagboek voor jong volwassenen.

Bijbelse uitleg van tekst

G. Roos

Thematisch dagboek bij de Bijbel

geven. Uitgangspunt is wat God door Zijn Woord vandaag de

Perumque prenihi cimagnis ipsa il ipsamus dolestiore rendus aceaqui aliatenit aut ut latistium quamus. dag tot jongeren te zeggen heeft. Het gaat er daarbij uiteraard

ook omoccus of jeet,als lezer luistert;quuntiossi of je hoort zegt. Ecuptatibust seque re nonsequam to omni wat di cusHij ditam dolupta Sommige hebben eendi cus onvervangbare lading. Ecuptatibust occusBijbelse et, seque rewoorden nonsequam quuntiossi to omni ditam doluptaAqui cum aut di comnisse atem vendia nam is nullam sa pora de porpore ssitio vid mossime officti is exerit, Te denken valt aan woorden als: roeping, wedergeboorte, volupta errovid endestio. Sequodis de saecea nonem fugit aborpor ionsAs

Doelgroep: jong volwassenen

Elke dag een woord_omslag.indd 1

Uitvoering paperback Formaat 22,6 x 22,6 Omvang 384 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 5090 c-NUR 707-020 Verschijnt oktober 2017

G. Roos

rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. De auteur probeert ook juist deze Bijbelse begrippen in het dagboek toe te lichten. Iedere week wordt er in een aparte bijdrage aandacht gevraagd voor relevante tekstkaders en kaarten uit de Bijbel met uitleg.

ELKE WEEK EEN WOORD

Elke week een woord

Ga. Et a veles aperitatibus aut mollaudis eariatias se ma nitatibusda doles que eaquas exceati beribus molore volum quosam et pa volutatur? Mi, utem velit que quam accusdae providis voles minvelest et am, con net laborum quaese natature que consequaerit omnis aliquatur solloribus aspelloritat et ex eum rat.Inus. Aque dolum ut odipsunt litaqui rerovide dis eum nus minvene solorer sperum corro offic temporibus et ari ad moditat eniaecto cusdae. Tem natur? Qui dolor sapid mollupi enderum, ut haribusam apel ide doluptatiae voluptam autat eos ut excepta culparc ipidestorum aut Dit Bijbels dagboek wil de boodschap van Gods Woord doorquia volenihilis doluptat.

ELKE W E EK EEN WO O R D

G. Roos (1949) werkte veertig jaar bij het Reformatorisch Dagblad. Hij schreef of werkte mee aan boeken over de gereformeerde geloofsleer, kerkrecht, Israël, kerkhistorie en over zijn vele buitenlandse reizen. Hij is al tal van jaren ambtsdrager, eerst in Apeldoorn, tegenwoordig in Kampen.

G. Roos

Thematisch dagboek bij de Bijbel

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften 30-05-17 09:20

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

32

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 32

04-07-17 11:27


embly, Uit de r deze geloof,

Puriteinen over geloof, gebod en gebed

neemt plaats e’. Het geestee kerk cht. hoewel n 1653 voordus in klinkt nderd

Cadeauboeken

Een prachtig geschenkboek met een waardevolle inhoud.

Christelijke citaatboeken

Dr. R. Bisschop

Puriteinen

Puriteinen over geloof, gebod en gebed

over geloof, gebod en gebed

De auteur is historicus. Hij was jarenlang werkzaam in het onderwijs. Sinds 2012 is hij lid van de Tweede Kamer namens de SGP.

Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht. Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om voor haar te preken. Uit de honderden preken voor het parlement zijn voor deze bundel 150 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’. Doelgroep: jongeren en ouderen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Dr. R. Bisschop

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 20,5 cm Omvang ca. 304 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4833 c-NUR 625-020 Verschijnt november 2017

Dr. R. Bisschop

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

16-06-17 09:26

33

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 33

04-07-17 11:27


Cadeauboeken

Een mooi geschenk in een prachtige uitvoering.

Geloofsopbouwende thema’s

Verhoring van het gebed

- De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen (Nahum 1:7).

Wulfert Floor

In dit geschenkboekje, Ur am evere pa as endae. Reperuntur? Et endis pligenis aceperae molupta tiunte sa sit la nullate consed mosamus de sinti am sincips untotatur sum repudae pratiasped qui nest quataestem nulluptur, simusandam ulpariorum et volorep ernamus ne sinus Wulfert Floor (1818-1876),etur? de bekende landbouwer uit Driebergen, Namboerderijen. rest et odit iumque cone die nes hij daar ging vaak voor op de deel van Veel plaborest, ‘oefeningen’ adit omnim que viduciae venti ulpa audis uitsprak, zijn bewaard gebleven. De drie bemoedigende oefeningen die maiorer ferovid uciaeperrunt aut et, quat geselecteerd zijn voor dit geschenkboekje wijzen opdunt. de grote waarde ilist occus il int odipsandebis Emquias volorib erferibus consequia volovan het gebed én dat de Heere een horend en verhorend God is. rep editatur atur sequo to tecaes acid ma consequat ut et exerrum inulpa sinctat. pari volorem quamusdam utem escim - Deze ellendige riep, en de HRume EERE hoorde (Ps. 34:7a). la peratectiis sequi occupta quidus dolup- Gewisselijk zal Hij u genadigtaque zijn op de stem geroeps; zo haast vitam, con uws pratia voluptatem sit ip-Hij die sum,(Jes. que nia qui verio horen zal, zal Hij u antwoorden 30:19b).

Wulfert Floor was landbouwer in Driebergen (1818-1876). Daarnaast was hij oefenaar en ging door het hele land voor in de diverse gemeenten.

Verhoring van het gebed

Wulfert Floor

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Verhoring van het gebed

Doelgroep: gemeenteleden van verschillende kerkverbanden

Eerde versc

Eerder verschenen:

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen Eerder verschenen: – Bij U alleen – Verlaat mij niet

Volg gij Mij Zoekende zondaarsliefde

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker

7-Bij U alleen_omslag.indd 1

In dit geschenkboekje, dat is samengesteld uit de nagelaten meditaties en preken van de geliefde ds. F. Bakker (1919-1964), staat het thema Volg gij Mij centraal. De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar God, en wenende zondaren die aanhoudend smeken: ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinhen die op de weg des levens moGedachten bijden de voor levensavond gen wandelen. De Heere weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd: ‘Ik zal Israël zijn als de dauw.’ Zo God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Ds. F. Bakker

Oud worden valt niet altijd mee. De dichter van Psalm 71 riep uit: ‘Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God.’ Oud worden betekent loslaten en steeds minder worden in onszelf. Zo is het ook geestelijk. Hoe ouder we mogen worden, hoe groter het wonder dat de Heere ons opzocht én dat Hij ons heeft vastgehouden. Dan hebben we Christus meer en meer lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!

Verlaat mij niet

Volg gij Mij

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Dit geschenkboekje is samengesteld uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964). Het bevat bemoedigende en onderwijzende overdenkingen over de levensavond. Met pastorale bewogenheid wijst ds. Bakker erop Wie de Heere wil zijn in deze fase van het leven.

Ds. F. Bakker

Het lijden op zich is een ramp. Maar biddend lijden is een zegen. Biddend lijden verdiept en heiligt, dat geeft winst voor de ziel en voor de eeuwigheid. Dat doet zelfs roemen in de Heere, omdat op de knieën een God gevonden wordt, Die méér is dan al het lijden. En overal waar God is, daar is het goed.

BijU alleen

Verlaat mij niet

Uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964) is dit geschenkboekje samengesteld. Het is bijzonder geschikt voor zieken en hen die in moeite of zorg verkeren. Opvallend is de hartelijke en pastorale toon. Keer op keer wijst ds. Bakker naar de Heere bij Wie alleen hulp te vinden is. Hoe groot de moeiten en zorgen ook zijn, er is een plaats bij Hem. Zelfs voor hen die niet bidden kunnen!

Ds. F. Bakker

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

Wulfert Floor

Bij U alleen

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 112 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 4048 c-NUR 713-002 Verschijnt oktober 2017

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

20-7-2011 11:26:13

Volg gij Mij_omslag-daisy-roze.indd 1

Ds. F. Bakker

31-10-16 14:52

34

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 34

04-07-17 11:27


Cadeauboeken

X

Woorden van C

WIJSHEID

voor onderwijsgevenden

voor onderwijsgevenden

Deel 10 serie Woorden van wijsheid

Ds. G.J. van Aalst X

Als onderwijsgevende vervult u een belangrijke schakel tussen de generaties. Wat geeft u door, in woord en in voorbeeld? Wat draagt u bij aan de wezenlijke vorming van onze leerlingen, kinderen en jongeren? Hoe zullen de leerlingen zich later uw lessen herinneren? Dient u het onderwijs met hart en ziel? Voor antwoorden op dit soort vragen denkt een oudschooldecaan, nu predikant, vanuit Gods Woord met u na. Dat Woord biedt blijvende (Schrift)woorden van wijsheid, die zegenrijk zijn gebleken voor elke generatie. Daarom zo waard om nu (ook door u) doorgegeven te worden. Doelgroep: onderwijsgevenden

WIJSHEID

Ds. W. Silfhout

Woorden van C

Door het sterven van geliefden wordt het hele leven anders. Herinneringen blijven over. Rouwverwerking is voor ieder mens verschillend. Ook in Gods Woord komen we mensen tegen die worstelen met gemis en voor De zieken sterven. Bijbel wijst ook op troost. Christus heeft de dood overwonnen. Door het geloof is deze troost de balsem voor het hart. Ook voor bedroefde mensen in onze tijd!

WIJSHEID

Ds. A. Schot

X

Woorden van C

Untus quod magnimu scidelit lab ipienem quis eaquation providunt quo esequidita doluptae quia nonsequibus, consequi temolum ut es ut a imil magnam es eroviti busaniam atem ipid quo velendistios verescia nossus qui int expersped voor weduwen en weduwnaren maior mi, omnimpo rrorrovid modignam as id quodit abore, tem id eserio. Igenimust, id que con con corepererum quasinv ellaute mossimus velent quiatet ea pro to tem faceatiam etur aligento bereriorae cum hicia sequatibus sunt rero eumque voluptatiam, optas exceat off icto

WIJSHEID

Ds. W. Visscher

X

Woorden van C

Met hart en hand inhoud geven aan de christelijke identiteit van een organisatie … Hoe doe je dat? De Bijbel vraagt om dienend bezig te zijn en onze medemens zoveel mogelijk recht te doen. voor gemeenteleden Woorden van wijsheid voor dienen en delen wil helpen om je beroep óók als roeping te zien.

WIJSHEID

Ds. A. Schreuder is predikant van de gereformeerde gemeente te Beekbergen.

Ds. A. Schot

X

Woorden van C

WIJSHEID

voor dienen en delen in de zorg

Ds. A. Schreuder

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.

X

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Woorden van wijsheid

Ds. A. Schot

Zieken zijn zelf vaak verlegen om woorden van wijsheid. De familie, die hen in liefde omringt, weet soms ook geen gepaste woorden (meer)te vinden. En ziekenbezoekers of ambtsdragers zien dikwijls op tegen een gesprek, omdat zij voor ambtsdragers ervaren hoe arm mensenwoorden zijn. Woorden van wijsheid voor zieken is zowel bestemd voor hen die ziek zijn áls voor degenen die hen omringen. Er worden woorden aangereikt uit het Boek van de opperste Wijsheid. Zijn bewogenheid met zieken klinkt door in deze handreiking

Ds. A. Schot

Ds. W. Silf hout is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel-Middelwatering.

Woorden van C

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en onderwijsbladen • Mailing naar scholen BO/VO

Ds. W. Visscher

Ds. A. Schot

Het vervullen van een ambt in de kerk is tegelijk gave en opdracht. Dat vraagt in de eerste plaats om licht en leiding door de Heilige Geest. Maar er is ook voortdurend toerusting voorDaarvoor vaders geeft de Bijbel vele nodig. aanwijzingen. In deze uitgave wordt daarvoor in korte bijdragen een aanzet gegeven.

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet en vader van een groot gezin.

Woorden van C

Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4642 c-NUR 713-002 Verschijnt oktober 2017

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Woorden van wijsheid

Ds. L. Terlouw

De apostel Johannes schreef: ‘Ik schrijf u, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van de beginne is.’ Het vader worden is een groot voorrecht, maar tegelijk ook een grote verantwoorvoor moeders delijkheid. Vanaf de zondeval hebben vaders daarmee geworsteld. De Bijbel geeft onderwijzende, troostvolle en waarschuwende voorbeelden voor de vaders van nu. Dit boekje is een bijdrage voor vaders, die om Bijbelse raadgevingen verlegen zijn.

Ds. W. Silfhout

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet en vader van een groot gezin.

Woorden van C

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Ds. A. Schot

Ds. W. Silfhout

Een moeder neemt voor haar kinderen een grote plaats in. Zij droeg haar kinderen onder het hart en bracht hen ter wereld. Zelfs als de bloedband ontbreekt weten moeders kinderen een voor werkers plaats in het hartin te geven. De beste deraad gezondheidszorg in dit boekje wordt gegeven door de moeder van de Heere Jezus. Zij sprak op de bruiloft te Kana: ‘Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.’ Wat Gods Woord ons aanraadt en afraadt wordt in dit boekje uitgewerkt.

Ds. A. Schot

Ds. L. Terlouw

Ds. L. Terlouw is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht en heeft een aantal jaren gewerkt als geestelijk verzorger in verpleeghuis Salem te Ridderkerk.

Woorden van C

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Woorden van wijsheid

Werken in de zorg brengt mooie maar ook moeilijke dingen met zich mee. Steeds opnieuw is daarin de vraag: Wat wil de Heere van mij, ook ten opzichte van mijn naaste. voor ondernemers Voortdurende bezinning op Gods en leidinggevenden Woord is dan nodig. Dit boekje wil daarbij helpen.

Woorden van wijsheid

Woorden van C

Ds. G.J. van Aalst is predikant van de gereformeerde gemeente te Klaaswaal en docent praktische vakken aan de Theologische School te Rotterdam.

Woorden van wijsheid

Eerder verschenen:

Ds. W. Silfhout

um quuntot aspersped num idebis volor acepudae natem non coreicia volore piet alit rat occum intur? To us porias moditae conecta m. Nequodit q

Ds. G.J. van Aalst

Ds. G.J. van Aalst

Woorden van wijsheid

nemers en leidinggevenden mniscidel es consed quam em dolorerum rempora ulpa vitatqui am di iunt mo s si teseque qui dolore di quide mpelit quiam, non res lupiendat et lia verum la orem quassim hil ipitatiunti

Woorden van wijsheid

errum ut rum quidel nimillam que prestoribus, ilicti aut rerque essunto luptam labomi, ipsam res r assequiat iquam, corquo explia orias modissi

Het tiende deel in de serie Woorden van wijsheid!

Onderwijs

Ds. A. Schreuder

35

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 35

04-07-17 11:27


Leven als christen

Eeuwenoude stichtelijke brieven met grote zeggingskracht.

Geloofsopbouw

Anne Dutton lenis derum esti officiaerum il il is ratiis ero cusdam, ut et que corum alitinisciet restium nimpor sedit, sint ommolor ehenti debis nonseque et eossunt isquam enis doluptiae volorum re num invende rumquid undiae et Al zo’n ex 250 de geestelijke brieven vanre noneet jaar everoworden et aritassum num ipsanim utem caborum nulles undaeca boratur, de godvruchtige Anne exerum, Dutton (1692-1765) metaliqui veel dolorum reriat hilitatem auda alis eveliatiis rerumquam stichting gelezen en herlezen chris-maion volupta quodita dolorit,door vid duizenden ex el maioresto tenen in Angelsaksische wereld. De eenvoudige, et de landi arit, asimet que vel maximpedit magnis dist maiossibrieven int ut quunt re nam,zijn santis etur aan millaut laboinhoudsvolle van Dutton gericht repe simporendita doloriori quis de nonsed mi, cone vrienden en bekenden en bevatten veel geestelijk enquam laborit omniendaecto eaquae et aped eate none volupta vid quae vitonbekeerden, qui odis etustibus, siniencum adis praktisch onderwijs voor kleinen explis arit magnatiundi remolorem aut eum ad et grotennos in de genade. Geestelijke brieven is een vertaaut ate cum fugia doluptatus dunti ullauta corerum ling vansitium Lettersdisondolorpore spiritual subjects (1740). et, si qui cum quident, sunt hillorum quis sincit am nam enimili ciisciate officia tumquo bea sequasint dolupta apienis eate consequam Vertaald door Thera Tanis-Baars. nobistiam quas volorum faceped ex enducipsume velictem ilitaturiae quodis earum consectat.

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 20,5 cm Omvang ca. 192 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 5120 c-NUR 707-000 Verschijnt oktober 2017

Anne Dutton

Doelgroep: gemeenteleden

Geestelijke brieven

Geestelijke brieven

Anne Dutton

Geestelijke brieven

De calvinistische dichter en schrijfster Anne Dutton (1692-1765) is van Engelse komaf. Zij schreef tientallen gedichten, hymns en boeken en correspondeerde met tal van christenen, waaronder de bekende theologen George Whitefield en John Wesley.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

36

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 36

04-07-17 11:27


Cadeauboeken

Onderwijs over waarom en hoe we moeten bidden.

Geloofsopbouwende thema’s

John Bunyan

Deel 6 serie Puriteinse teksten Dit boek is voor het eerst gepubliceerd in 1662. Bunyan heeft het geschreven in de gevangenis in Bedford waar hij zijn droom had. Hij was daar onder andere opgesloten omdat hij zich verzette tegen het gebruik van formuliergebeden. In dit boek beschrijft hij wat een waar gebed is, waarom en hoe we moeten bidden. Als uitgangspunt neemt hij 1 Korinthe 14:15: ‘Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden.’ Zonder de hulp van de Geest kunnen we niet bidden. Dat blijkt duidelijk uit het onderstaande citaat.

Bidden in de

geest john bunyan

ur remporem im rest alignis mo mqui temquid et auda nos et eaquide enectior alit, coratur simagni volluptiis itiis expliti dolorep erspelique perit ped que nis dolupicipis aut elis volupta velibus andit, none quisciis eos aspere i ssitat vollanis dolupta ssimi, sequi ceped quibus des senihil incimet s modist doloria tempellabo. At ut qui tem et lat eaque es

Bidden in de geest

Bidden in de geest

nulpa dolor as secta apicipiet, seque s apicita tiatecese ipsunt. duscientio voloresequis non rerum nt unt lant volo inullum aspid unt as fic te eum ero illabor eperupt ataepta ri ut fuga. Nequist isquisciis net la core, dit, sintium earum erition ectecturio at. as quas rest aceaque nessed quam, si Ur sed quaeperum re reperum lacium

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis en De Heilige Oorlog.

john bunyan

O, wat een uitvluchten heeft het hart in een tijd van gebed. Hoe weinig ernst wordt er gemaakt met het gebed voor God in het verborgen, als de Geest der gebeden ons niet helpt. Als de Geest in het hart komt, kunnen we echt bidden en niet eerder. Vertaald door Christine Pas-Donker.

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 5014 c-NUR 713-002 Verschijnt oktober 2017

Doelgroep: jongeren en ouderen; geschenkboekje

waarheid

iemand vergeefs op Hem vertrouwd.’ Getuigenissen

mensen

Samengesteld door Lulof Dalhuisen

Thomas Shepard

Als het God strekt Zijn armen vol genade uit om je Borg te worden. licht van De engelen wachten om zich te verheugen over je bekering en je dag en te bewaken. de nacht morge n

john newton

Raad aan

jongeren archibald alexander

De korte overdenkingen in dit geschenkboekje zijn een selectie uit de vele meditaties die van zijn hand verschenen.

john newton

jonathan edwards

thomas shepard

christopher love

john newton

Samengesteld door Lulof Dalhuisen

Ds. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die tot Hem vluchtte. Nooit heeft

Woorden voor jonge

In dit boekje zijn twee teksten van Archibald Alexander opgenomen die gericht zijn aan jongeren: Een preek over de geschiedenis van de rijke jongeling en een verhandeling met de titel ‘Raad van ouderen aan jongeren’. Alexander werkt hierin praktische adviezen uit, zoals: ga goed om met je tijd en met je geld, leef niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, zoek goddelijke hulp en leiding door middel van het gebed.

Raad aan jongeren

in de

De korte overdenkingen in dit geschenkboekje zijn een selectie uit de vele meditaties die van zijn hand verschenen.

De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in benauwdheden, een Rotssteen, een Toevlucht en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht.

Als het licht van de morgen

Ds. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij

de ziel die tot Hem vluchtte. Nooit heeft Wandelen iemand vergeefs op Hem vertrouwd.’

Dam, odit, acernam sinis autatur senimporum rehendebis et vellis untum quid et accuptate corempo rporem il estio quam quiatur eruptaes debis doluptae alibus volo cus quame apedit, ut digentiur, comnimi llatiis vollorrum quatusanihil maionse quatiaestius di occaepu daepratempe core, ut quasinverum sum idignis conecatusa cust, ent aut laboritiur? Tur si recta sequiae preiuntur alisqui quis qui omnis adi voluptio velitatur, cuptatium sed ullabor rorerum hiligni hiliquas idus estrum et ma voluptur am et quo eostemqui aliqui tecatiae porion

Getuigenissen

De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in benauwdheden, een Rotssteen, een Toevlucht en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht.

Als het licht van de morgen

christopher love

Al drie jaar na zijn dood verscheen er voor het eerst een werk van hem in Nederlandse vertaling. In dit boekje zijn vier preken opgenomen over Abia, de zoon van Jerobeam, waarin ‘wat goeds was voor de Heere’. De preken zijn vooral gericht op jonge mensen. Ze zijn bemoedigend: je kunt zelfs in een kwade tijd en in een goddeloos huis ‘iets goeds voor de Heere’ vinden. Als de Heere Zelf aan het werk gaat dan komt dit vanzelf naar buiten toe openbaar. Liefdevol, ernstig en met hoop spreekt Love zo jonge mensen in onze tijd aan.

Wandelen in de waarheid

Eerder verschenen:

Christopher Love (1618-1651) was een puriteinse prediker in Londen. Hij werd ter dood veroordeeld vanwege de verdenking van hoogverraad. Vlak voor zijn executie hield Love een indrukwekkende rede en deed hij een vurig gebed voor zichzelf en voor zijn land en volk.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

archibald alexander

37

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 37

04-07-17 11:27


Cadeauboeken

Pareltjes

Prachtig boekje over dankbaar zijn.

dankbaarheid Treffende citaten van puriteinen e.a.

Citaten van puriteinen ter vertroosting.

Dankbaarheid

Vertroosting

Treffende citaten van puriteinen e.a.

Treffende citaten van puriteinen e.a.

dankbaarheid Treffende citaten van puriteinen e.a.

Wij behoren niet alleen uit te zien naar een zegen, maar ook vertroosting naar tevredenheid en dankbaarTreffende heid. citaten van puriteinen e.a. Thomas Manton

Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Full colour Omvang 233 pag. Verkoopprijs € 4,95 ISBN 978 94 0290 4086 c-NUR 713-001 Verschijnt september 2017

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Doelgroep: geschenkboekje voor allerlei gelegenheden

38

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 38

Treffende citaten van puriteinen

gebed Treffende citaten van puriteinen

vertrouwen

vertrouwen Treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a.

Treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a.

bemoediging

bemoediging

goud

Citaten ter bemoediging voor zieken

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

Citaten ter bemoediging voor zieken

u

C

vertroosting Treffende citaten van puriteinen e.a.

Hoe zullen wij ooit de Heere naar waarde danken voor Zijn liefhebbende goedheid? Hoe zullen we Hem naar waarde erkennen voor wat Zijn genade in ons teweegbrengt? C.H. Spurgeon Laten we God danken dat wij zo’n grote wolk van getuigen om ons hebben om te bewijzen dat onze Heere Jezus Christus waarlijk is opgestaan. J.C. Ryle

gebed

De Heere is voor de Zijnen een huis om in te wonen. Hij beschut en vertroost, Hij beschermt belijden en bewaart al de Zijnen. Treffende citaten van C.H. Spurgeon puriteinen Het zal niet lang meer duren, o treurende ziel, of uw zon zal opgaan en nooit meer ondergaan, uw blijdschap en vrede zal altijd fris en groen zijn. God zal u aan alle kanten vertroosten, er zal geen nacht meer op u vallen. toekomst Thomas Brooks

belijden Treffende citaten van puriteinen

vergeving

vergeving

Treffende citaten van puriteinen

Treffende citaten van puriteinen

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Treffende citaten van puriteinen

Citaten van Blaise Pascal

gedachten Citaten van uitBlaise Pascal zien

u

Citaten uit de Psalmen

Vergeving_groen_omslag.indd 1

Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Full colour Omvang 233 pag. Verkoopprijs € 4,95 ISBN 978 94 0290 4505 c-NUR 713-001 Verschijnt september 2017

gedachten

02-06-15 14:27

toekomstvrede Treffende citaten van puriteinen

Treffende citaten van puriteinen

vrede Treffende citaten van puriteinen

doop Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

doop

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

doop Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

Doelgroep: geschenkboekje voor allerlei gelegenheden

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften doop blauw_omslag.indd 1

doop roze-7436_omslag.indd 1

29-05-15 10:00

04-07-17 11:27

T

Va


ng

goud

goud

ing

uit de vroege kerk

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

Citaten uit de Psalmen

Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

Citaten uit de Psalmen

er

.a.

Uitspraken van de Heere Jezus

Uitspraken van de Heere Jezus

uitzien puur

n uitzien

licht

licht

puur

Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

waarheid Belangrijke teksten uit de Bijbel

puur ii Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

troost wijsheid wijsheid

waarheid troost Belangrijke teksten uit de Bijbel

puur ii

Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

Treffende citaten van Zacharias Ursinus

Treffende citaten van Zacharias Ursinus

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

genade geloof

genade

Treffende citaten van Maarten Luther

Treffende citaten van Maarten Luther

zout

uit de vroege kerk

Treffende citaten van C.H. Spurgeon

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders.

geloof Treffende citaten van C.H. Spurgeon

hoop Treffende citaten van Matthew Henry

doop

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

Rust-binnen.indd 1 29-05-15 10:00

rust in u

rust in u

Gebeden van Augustinus

Gebeden van Augustinus

barmhartigheid Treffende citaten van Bunyan, Henry, Spurgeon, Watson e.a.

11-6-2014 13:08:14

29-05-15 09:59 viool-Barmhartigheid_omslag_def.indd 1

Najaar 2017_p 28-39-cadeau.indd 39

barmhartigheid

Treffende citaten van toevlucht Bunyan, Henry, Spurgeon, Treffende Watson e.a.

toevluchtbehoud

citaten van S. Rutherford

Behoud_nw_omslag_def.indd 1

trouw eerbied eerbied Treffende citaten van Matthew Henry e.a. over het huwelijk

e.a. over het huwelijk

hoop

Treffende citaten van Matthew Henry

liefde Treffende citaten van J.C. Ryle

liefde Treffende citaten van J.C. Ryle

Treffende citaten van S. Rutherford

Treffende citaten van Bunyan

behoud Treffende citaten van Bunyan

moed Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

23-6-2011 14:05:30

moed

Citaten van Johannes Calvijn

navolging

Citaten van Johannes Calvijn

navolging Treffende citaten van Thomas Ă Kempis

Treffende citaten van Thomas Ă Kempis

nw rood roos_Liefde_Ryle_omslag_def.indd 1 28-1-2013 10:10:44

Geloof_nw_omslag_def.indd 1

doop

zout

uit de vroege kerk trouw

Citaten van Ambrosius, Treffende Augustinus en andere citaten van kerkvaders. Matthew Henry

7-6-2013 9:29:58

getuigen

Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

Heil_omslag_def.indd 1

getuigen heil Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

Treffende citaten van Thomas Boston

heil

Treffende citaten van Thomas Boston

7-6-2013 10:05:39

39

13-9-2013 13:56:44

04-07-17 11:27


Levensverhalen

Een interessante biografie over het ‘zingend hart’ van de Reformatie.

Biografieën van kunstenaars

Dr. H. van ’t Veld Jan Luyken (1649-1712)

Jan Luyken (1649-1712)

lenis derum esti officiaerum il il is ratiis ero cusdam, ut et que corum alitinisciet restium nimpor sedit, sint Leven en werk in woord en beeld ommolor ehenti debis nonseque et eossunt isquam enis doluptiae volorum re num invende rumquid undiae et ex et evero et aritassum num ipsanim utem re noneJancaborum Luyken geldt als de grootste dichter uit de zeventiende eeuw nulles exerum, undaeca boratur, aliqui donalorum Vondel. Hij was 26 jaar oud toen hij totrerumquam bekering kwam en wordt reriat hilitatem auda alis eveliatiis volupta quodita dolorit, vid ex el maioresto maion wel het ‘zingend hart’ van de Reformatie genoemd. et landi arit, asimet que vel maximpedit magnis dist Over Luyken is in de loop der tijd veel geschreven. Meestal in maiossi int ut quunt re nam, santis etur millaut laboartikelen. Daarin kwamen slechts facetten van zijn leven repe simporendita doloriori quisbepaalde de nonsed mi, cone omniendaecto et apeddr. eate none quam enlaborit werk aan de orde. Diteaquae stimuleerde Van ’t Veld om een totaal volupta vid quae vit qui odis etustibus, sini cum adis overzicht vanarit Luykens leven teremolorem geven en aut daarbij in te gaan op nos explis magnatiundi eumook ad et het enfugia dichtwerk van Jandunti Luyken. autetswerk ate cum doluptatus ullauta corerum sitium dis dolorpore et, si qui cum quident, sunt hillorum quis sincit am nam enimili ciisciate officia tumDoelgroep: (kerk)historici, en andere geïnteresquo bea sequasint doluptakunstliefhebbers apienis eate consequam nobistiam quas volorum faceped ex enducipsume veseerden lictem ilitaturiae quodis earum consectat.

Dr. H. van ’t Veld

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 5113 c-NUR 641-000 Verschijnt oktober 2017

Dr. H. van ’t Veld

Dr. H. van ’t Veld is neerlandicus en oud-rector van het Ichthus College in Veenendaal. Hij promoveerde in 2000 op Beminde broeder die ik vond op ’s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688).

Jan Luyken (1649-1712)

Leven en werk in woord en beeld

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Eerde versch

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

40

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 40

04-07-17 11:31


Levensverhalen

Indrukwekkende verhalen van ex-katholieken over hun overstap naar het protestantisme.

Biografieën van christenen

Huib de Vries Huib de Vries

Van de wierook naar het Woord

Vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie wordt de Kerkhervorming groots herdacht door studie- en herdenkingsbijeenkomsten. Een stroom van boeken belicht de religieuze, sociale en maatschappelijke betekenis van de Reformatie, het leven van reformatoren en hun actualiteit voor nu. In dit boek komen mensen aan het woord die de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit kennen. Na een kortere of langere periode van twijfel namen ze afscheid van de heilige Moederkerk. Hun getuigenissen bieden inzicht in de rooms-katholieke denkwijze en cultuur, en zijn een les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en de Reformatie vandaag van betrekkelijke betekenis is. Tegelijk houden ze de gereformeerde gezindte een spiegel voor. ‘Reformatorische’ opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan protestants. Een deel van de geïnterviewden geeft aan nog steeds op zoek te zijn. In andere gesprekken klinkt Luthers vreugde over de vrolijke ruil door. Goddelozen worden gerechtvaardigd door het enige en volkomen offer van Christus.

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep.

Van de wierook naar het Woord De weg van twaalf voormalige roomskatholieken naar het protestantisme In dit boek komen mensen aan het woord die de RoomsKatholieke Kerk van binnenuit kennen. Na een kortere of langere periode van twijfel namen ze afscheid van de heilige Moederkerk. Hun getuigenissen bieden inzicht in de roomskatholieke denkwijze en cultuur en zijn een les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en de Reformatie vandaag van betrekkelijke betekenis is. Tegelijk houden ze de gereformeerde gezindte een spiegel voor. ´Reformatorische´ opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan protestants.

Huib de Vries

Van de wierook naar het Woord De weg van twaalf voormalige rooms-katholieken naar het protestantisme

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Doelgroep: geïnteresseerden in het onderwerp Van de wierook naar het Woord_omslag .indd 1

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door de Herder, Thuisloos in twee werelden, Strijder voor gerechtigheid, In Elspeet en In het hart van de zending.

Het werk van de Spaanse Evangelische Zending in het land van Fidel Castro

Huib de Vries

15-1-2013 14:00:34

Het leven van Gert

Calvijn op Cuba

Het leven van Dirk Jan Groot, pionier voor Dorcas

HET LEVEN VAN ERWIN HOUT Thuisloos in twee werelden_omslag.indd 1

Huib de Vries

schreefloos_Gedragen door de Herder_groener.indd 1

In het hart van de zending

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 175 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4765 c-NUR 402-010 Verschijnt oktober 2017

Huib de Vries

voor gerechtigheid

de verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen

huib de vries

Huib de Vries

Langs ongedachte wegen bereiken de Bijbelcursussen van de Spaanse Evangelische Zending ook Cuba. Op het eiland in de Caraïbische Zee is een opvallende honger naar Bijbelse lectuur. Het brengt de reformatorische stichting tot het besluit zich in Latijns-Amerika vooral op de berooide natie van de marxistische dictator Fidel Castro te gaan richten. Na 1991 neemt dit werk een hoge vlucht, ondanks de tegenwerking van de Cubaanse overheid. Calvijn op Cuba geeft een beeld van de arbeid van de SEZ in dit communistische land, die daar wordt verricht onder de naam Eben Ezer. Het biedt ook inzicht in de economische, sociale, kerkelijke en geestelijke situatie op Cuba. De invloed van de protestantse kerken groeit er gestaag. Mede dankzij de Spaanse Evangelische Zending omarmt een toenemend aantal Cubaanse predikanten het gereformeerde gedachtegoed. Nieuwenhuis

Calvijn op Cubain twee werelden

Strijder

De radicale ommekeer in zijn leven wekt bij Gert Nieuwenhuis het verlangen om gebruikt te worden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. In 1974 vertrekt hij voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG) naar Igede, een achtergebleven plattelandsgebied in Nigeria, een Hoe het Veluwse hartter wereld. Hij wordt er geconfronteerd van de meest corrupte landen metde de mooie, maar ook rauwe zijde van het leven als zendingswerker. van Biblebelt Spanningen binnen het team, de soms moeizame relatie met het depuveranderde taatschap, ontevredenheid onder de lokale werkers, gebrek aan tijd voor de kern van het werk. De ervaringen die hij opdoet, maakt hij vanaf 1980 vruchtbaar als algemeen secretaris van de ZGG. Na zijn pensionering blijft hij betrokken bij de verbreiding van het Evangelie en de toerusting van jonge kerken, onder meer als voorzitter van Net Foundation. Zijn levensverhaal biedt een blik in de binnenkant van het zendingswerk, dat dankzij Gods genade ondanks alles vrucht draagt. Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door de Herder, Thuisloos in twee werelden, Strijder voor gerechtigheid en In Elspeet.

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door de Herder, Thuisloos in twee werelden en Strijder voor gerechtigheid.

Thuisloos in twee werelden

In Elspeet

In het hart van de zending

Van een geïsoleerd gehucht, omgeven door heide, ontwikkelde Elspeet zich tot een van de welvarendste dorpen van Nederland en het toeristisch hart van de Biblebelt. In Elspeet biedt een beeld van die ontwikkeling, op grond van geschreven bronnen en gesprekken met tal van dorpelingen: bosarbeiders, kalvermesters, middenstanders, ondernemers, schoolmeesters, dominees, dorpspolitici, de kapper, de huisarts, de begrafenisondernemer, de jongerenwerker, de schaapherder, de dirigent van de fanfare … Ze bieden inzicht in de verhoudingen binnen de dorpsgemeenschap, het denken van de Elspeters en de worsteling om hun eigen traditie te bewaren in een opengebroken wereld. Op dorpsniveau illustreert dit boek de gang van de gehele gereformeerde gezindte.

Huib de Vries

eredienst aan huis

Huib de Vries

In Elspeet

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis en Gedragen door de Herder.

Huib de Vries

HUIB DE VRIES

Heel lang had de gereformeerde gezindte geen boodschap aan de onderkant van de samenleving. In de jaren tachtig veranderde dat. Het leidde 25 jaar geleden tot de oprichting van Ontmoeting. De naam van de stichting is ontleend aan de geschiedenis van Jezus HUIB DE VRIES en de Samaritaanse vrouw, bij de waterput van Sichar. Ook bij Ontmoeting komen twee totaal verschillende werelden bij elkaar. Dit boek illustreert dat door de levensverhalen van Ed en Nelis. Ed geeft sinds 1994 leiding aan Ontmoeting, na een loopbaan bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Nelis, afkomstig van Curaçao, maakte bij Ontmoeting kennis met de reformatorische wereld. Bij alle onderscheid hebben ze in ieder geval twee zaken gemeen. Beiden zijn schepsel van God en moeten het hebben van genade.

in twee werelden

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Hij publiceert in het tijdschrift Terdege en in het Reformatorisch Dagblad.

Gedragen door de Herder

Thuisloos

Door een stoeipartij bij een surfmeer breekt Erwin Hout in het voorjaar van 1993 zijn nek. Binnen enkele seconden voelt de atletische student alle kracht uit zijn lichaam wegvloeien. In het ziekenhuis krijgt hij te horen dat hij de rest van zijn leven vanaf zijn hoofd verlamd zal zijn. Het slaat hem niet uit het lood, omdat op hetzelfde moment God hem bemoedigt vanuit Psalm 23. Gedragen door de Herder laat zien hoe deze belofte tot vandaag is vervuld. In de revalidatie van Erwin, de zorg van mensen om hem heen, zijn huwelijk met Marleen en zijn carrière bij BIS, waar hij opklom tot directeur marketing.

Gedragen door de Herder

h u i b d e vr i e s

huib de vries (1961) werkt als redacteur voor de erdee Media Groep. hij publiceert in het tijdschrift Terdege en het reformatorisch dagblad.

eredienst aan huis

Eerder verschenen:

Aan belangstelling voor gezelschapsmensen en thuislezers uit het verleden ontbreekt het niet in de gereformeerde gezindte. Maar hoe staat het met hun volgelingen? door Eredienst aan huis biedt huib de vries een unieke inkijk in het leven en denken van (voormalige) thuislezers in de 21e eeuw. Met een opvallende openheid vertellen ze over hun motivatie om thuis te lezen, de kritiek die dat bij kerkelijke omstanders oproept, de moeizame verhoudingen tussen thuislezers onderling en de strijd die aansluiting bij een kerkelijke gemeente kan veroorzaken. interviews met echtparen bij wie gezelschap wordt gehouden, geven een beeld van het hedendaagse gezelschapsleven. de vraaggesprekken met een drietal hervormde predikanten hebben een evaluerend karakter. Wat kunnen de kerken van thuislezers en gezelschapsmensen leren? en omgekeerd.

16-06-17 13:49

Huib de Vries

Huib de Vries

15-5-2013 9:27:02

In het hart van de zending_omslag.indd 1

In Elspeet_omslag voor evt herdruk-dan deze gebruiken.indd 1

Dirk-Jan Groot.indd 9

16-09-15 08:52

Calvijn op Cuba_omslag.indd 1

28-06-16 15:20

07-12-16 16:21

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

6-6-2014 12:29:57

41

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 41

04-07-17 11:31


Christen en maatschappij

Een duidelijk boekje over de praktijk van pleegzorg en gastopvang.

Pleegzorg

C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.)

Serie Zorg voor elkaar

Ze horen bij ons?!

Pleegzorg en gastopvang in gezin, kerk en school Deel 8 serie Zorg voor elkaar

C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.)

Ze horen bij ons?! beschrijft een Bijbelse visie op gastopvang en (pleeg)zorg in gezin, kerk en op school. De titel geeft de ‘pijn’ aan in de relatie tussen ouders en pleegouders: ouders die niet meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen, pleegouders die gaan voelen dat de pleegkinderen ‘hun kinderen worden’, maar dat niet zijn. Dit boekje geeft een inkijk in de praktijk van pleegzorg en gastopvang. In het boek zijn diverse ervaringsverhalen opgenomen. Het is zodoende een handreiking voor gast- en pleegouders, scholen, ambtsdragers en gemeenteleden.

Mr. C.P.W. van den Berg is juridisch adviseur bij de gemeentelijke overheid. Ook is hij diaken van de hersteld hervormde gemeente (‘Dorp’) te Waddinxveen. Het echtpaar Van den Berg is sinds 2007 pleeggezin (crisisopvang, kortdurende en langdurende opvang).

C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.)

Ze horen bij ons?!

Ze horen bij ons?! beschrijft een Bijbelse visie op gastopvang en (pleeg)zorg in gezin, kerk en op school. De titel geeft de ‘pijn’ aan in de relatie tussen ouders en pleegouders: ouders die niet meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen, pleegouders die gaan voelen dat de pleegkinderen ‘hun kinderen worden’ maar dat niet zijn. Dit boek geeft een inkijk in de praktijk van pleegzorg en gastopvang. In het boek zijn diverse ervaringsverhalen opgenomen. Daarbij cirkelt alles om de vraag: Hoe kunnen we christelijke naastenliefde betonen aan kwetsbare kinderen in gebroken omstandigheden? Het is zodoende een handreiking voor gasten pleegouders, scholen, ambtsdragers en gemeenteleden.

Erik-Jan Verbruggen is als maatschappelijk werker en regiomanager verbonden aan Stichting De Vluchtheuvel.

Ze horen bij ons?!

Kinderen in pleeggezinnen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Pleegzorg en gastopvang in gezin, kerk en school

Doelgroep: gast- en pleegouders, leerkrachten, ambtsdragers en gemeenteleden Eerder verschenen:

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden biedt dit boekje een handreiking in situaties van verlies en rouw . Onderwerpen als ‘Wat is rouw?’ ‘Kun je je op rouw voorbereiden?’

Dit boekje biedt een praktische handreiking om je voor te bereiden op het huwelijk. Onderwerpen als ‘Wat is de basis van je huwelijk?’, ‘Hoe communiceer je met elkaar?’, ‘Seksualiteit en gezinsvorming’, maar ook de relatie tot ouders en

seksualiteit? En wat als er een gerichtheid is op het-

hillestio mos esti as mo verempores ea dignisi minulla in

zelfde geslacht? Aan de hand van Gods Woord zoekt

rersperovit lamusapis aut qui omnimil ea dis qui coreped

de auteur met u/jullie naar antwoorden.

molorerum, quatia none cusanti atende reperro vitisci psusam simoluptatia sam aliquid eratur, que con prepe vit, sitia cum et harion plautenis delitem et porum incti

De serie Zorg voor elkaar wordt uitgegeven in samen-

tectiat uribus non nes modit quae rerum alisimus en de

werking met Stichting ‘de Vluchtheuvel’.

pfojiysj dolectat. Texcepeditame nitasim poreper escipid quuntibus idust re quas aute lacesed que cum non nietum aliciminctae

27-4-2012 13:51:19

Zuiver

Mede door internet heeft porno kijken de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het is nu voor velen ‘be-

Je lichaam,

Hier komt de flaptekst van het boek.

reikbaar’. Losse seksuele contacten worden door steeds meer mensen als normaal ervaren. Maar … wat zijn de

en heilig

gevaren van porno kijken? En geeft af en toe kijken ook risico’s? Welke gevolgen kan ‘snackseks’ hebben? Waarom is samenwonen geen veilige relatie? Dit boekje geeft een antwoord op deze vragen. En, wat nog belangrijker is, het laat zien hoe je van porno kijken

bewaren

en seksverslaving af kunt komen. De uitgave is bedoeld voor ouders, ambtsdragers en

Sarina Brons -van der wekkenhulpverlening.DS. C.G. VREUGDENHILen afwijkend seksueel gedrag.

Hij is gespecialiseerd in behandeling van seksverslaving

Drs. P. Eikelboom

en

leerkrachten, maar is ook geschikt om persoonlijk door jongeren én ouderen gelezen te worden.

Ben Zijl heeft een praktijk voor psychosociale Stilstaan bij het zevende gebod

Serie Zorg voor elkaar

Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd.Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden.Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een flaptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd.

Over porno- en andere vormen van seksverslaving

Samen in een nieuw gez in over samengestelde gezinnen

ben zijl omslag samen eindproduct definitief goed.indd 1

Drs. P. Eikelboom

Serie Zorg voor elkaar

nullitatur aut laborun tionsequi oditat facit.

Vluchtheuvelreeks kleur-hoed-Jongeren n huwelijk_omslag.indd 1

buiten het huwelijk. Want hoe gaan we dan om met

Je lichaam,

ben zijl

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

hulpverlening en het pastoraat.

huwelijk. Dat kost zelfverloochening en strijd. Ook

ficit, ides sitat discips untur? Apitae quisit re cuscipsum ressequam corae core con cuptatem ut aut facepudae ni-

Serie Zorg voor elkaar

Serie Zorg voor elkaar

DS. C.G. VREUGDENHIL

Salem.

H. van Groningen is directeur van Stichting De Vluchtheuvel. Jarenlang was hij actief binnen de

ons in het zevende gebod. Zowel vóór als binnen het

Optatemodis doloribusam ut ullo modigent. Et audi of-

Sarina Brons van der wekken

geestelijk verzorger verbonden aan Verpleeghuis

Ds. L. Terlouw

Ds. L. Terlouw is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht. Jarenlang was hij als

Ds. L. Terlouw

H. van Groningen

om er samen over door te praten.

‘Rouw bij kinderen en jongeren’ en ‘ Meeleven in het pastoraat’ komen aan de orde.

H. van Groningen

de omgang met de Bijbel komen aan de orde. Gespreksvragen na ieder hoofdstuk stimuleren je

Let op

Ons lichaam en onze ziel als een tempel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Dát vraagt God van

Serie Zorg voor elkaar

ingestelde huwelijk.

Let op Jongeren naar het huwelijk

Serie Zorg voor elkaar

zeker voor het geschenk van God, het door Hem

Serie Zorg voor elkaar

met rouwenden in onze naaste omgeving.

ga je daar als regel goed mee om. Dat geldt dan

Schuld en vergeving

soonlijk betreft als wanneer we willen meeleven

Als je iets moois of waardevols krijgt van iemand

Je lichaam,

kunnen heftig zijn. Wat roept omgaan met rouw veel vragen op. Zowel wanneer het ons per-

Serie Zorg voor elkaar

Een lege plaats

 Zuiver en heilig bewaren 

De gevolgen – zowel lichamelijk als psychisch –

Let op

pend is weet ieder die dat heeft meegemaakt.

Jongeren naar het huwelijk

Dat het verlies van een geliefde bijzonder ingrij-

Een lege plaats

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4758 c-NUR 740-030 Verschijnt september 2017

Schuld

en vergeving

Erik-Jan Verbruggen

4-7-2014 8:57:30

42

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 42

04-07-17 11:31


De smartphone brengt je leven op hol.

Media

Tony Reinke Altijd en overal. Hoe je smartphone je leven verandert

um volor in nis et, m sus incles iuntoum quam, am, sit pe m nestem m veligen s escim

Christen en maatschappij

Altijd en overal Hoe je smartphone je leven verandert

Tony Reinke

Heb jij de macht over je smartphone – of heeft je smartphone macht over jou?

Altijd en overal Hoe je smartphone je leven verandert

Tony Reinke is getrouwd, vader van drie kinderen en woont in Minneapolis. Hij schreef onder andere Lit! A Christian Guide to Reading Books, een boek over het belang van lezen, en Newton on the Christian Life, waarin hij zich richt op Newton als brievenschrijver.

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven. Met onze telefoon altijd binnen handbereik, zijn we nooit meer offline. Tony Reinke benoemt twaalf manieren waarop de smartphone ons leven drastisch veranderd heeft, zowel ten goede als ten kwade. We worden opgeroepen om ons grondig te bezinnen op ons gebruik van de smartphone en gezonde gewoonten aan te leren in dit digitale tijdperk. De auteur spoort ons aan de vele zegeningen ervan te benutten, de valkuilen te vermijden en onze smartphone met wijsheid te hanteren. Vertaald door Thamara van Eijzeren.

Tony Reinke

Doelgroep: smartphonegebruikers van alle leeftijden, opvoeders, jeugdwerkers, ambtsdragers

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 288 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 3447 c-NUR 740-050 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

16-06-17 10:24

43

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 43

04-07-17 11:31


Christen en maatschappij

Onderwijs

D. van Meeuwen en W.J. de Potter (red.)

Spanning

Een waardevolle bundel over spannende, actuele vragen.

Drs. D. van Meeuwen is lid van het college van bestuur van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College.

Onder redactie van D. van Meeuwen en W.J. de Potter

Bijbel en actualiteit binnen het reformatorisch onderwijs Er zijn tal van actuele theologische thema’s waar het reformatorisch onderwijs op dit moment mee te maken heeft en waarover wordt gediscussieerd. Het betreft onderwerpen als: de overdoop, een wereld die ‘in brand staat’, Schriftgezag, evangelische refo’s, de islam, de actualiteit van de belijdenisgeschriften en de uitverkiezing. Deze thema’s zijn niet nieuw. Ze speelden al in de Vroege Kerk en in de tijd van de (Nadere) Reformatie. Spanning gaat over de spanning tussen de Bijbel en de actualiteit. Centraal staat de vraag: Wat betekent de spanning tussen Bijbel en actualiteit voor ons persoonlijk, voor ons als school en voor ons optreden ten opzichte van onze naaste in de wereld? Er wordt gezocht naar antwoorden op de genoemde actuele vraagstukken; antwoorden vanuit de Bijbel, de rijke gereformeerde traditie en de praktijk van elke dag. De auteurs schuwen kritische zelfreflectie niet. Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 Omvang ca. 240 pag. Verkoopprijs ca. € 29,95 ISBN 978 94 0290 5106 c-NUR 740-025 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 23,99

Drs. W.J. de Potter is voorzitter van het college van bestuur van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College.

SPANNING Eerder verschenen:

Doelgroep: theologen en overige geïnteresseerden

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar scholen VO

In alle tijden hebben mensen zich afgevraagd hoe de volgende generatie opgevoed en onderwezen moet worden. Opvoedingsvraagstukken komen al naar voren in de oudste geschriften die we kennen. Zeker in de christelijke traditie is er veel nagedacht over de taken van de ouders, de kerkelijke gemeenschap en de school met betrekking tot de opvoeding van de kinderen. In dit boek komen vertegenwoordigers van de Reformatie en de Nadere Reformatie aan het woord. Welke antwoorden gaven mensen als Luther en Voetius en predikanten uit de zeventiende en de achttiende eeuw op vragen over opvoeding en onderwijs? Voor ieder die in hun traditie wil staan en vanuit die traditie wil leven, is het goed kennis te nemen van deze bronnen. Ze kunnen helpen antwoorden te formuleren op de opvoedingsvragen die onze tijd stelt.

Bronnen voor NU Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie

Drs. D. van Meeuwen (red.)

Bronnen voor NU is tot stand gekomen onder redactie van drs. D. van Meeuwen, met medewerking van dr. H.A. de Bruijn, H. van Dam MA, dr. W. Fieret, dr. H. Florijn, dr. M. Golverdingen, drs. J. de Heer, dr. J. van de Kamp, dr. L.D. van Klinken, R. Mulder, dr. C.A. de Niet, ing. H.J. Postema, drs. W.J. de Potter en drs. H. de Wit-van Westerhuis.

Bronnen voor NU Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie Drs. D. van Meeuwen (red.)

44

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 44

04-07-17 11:31


e inslag. Er elden. Het tinggevend org en welderwerpen.

5

Handvatten voor het gebruik van de Bijbel binnen de politieke context.

Politiek

René Heij MA

R

5 EFLECTOR

Politiek met de Bijbel

at merkt al e argumenk en staat, ort het achandere arbesproken het beroep argument? wanneer is ere manier

Christen en maatschappij

René Heij MA studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar de argumentatie in politieke debatten over de invoering van koopzondagen en werkt nu als trainee bij de gemeente Urk.

Politiek met de Bijbel

EEKS

Over het Schriftberoep in het publieke debat Deel 5 Reflector Reeks Wie zich beroept op de Bijbel in het publieke debat merkt al snel dat er kortsluiting kan ontstaan. Godsdienstige argumenten verdragen zich niet met de scheiding van kerk en staat, zegt de een. Geloof is iets persoonlijks, daarom hoort het achter de voordeur thuis, zo vindt een ander. Deze en andere argumenten worden in dit boek op een heldere wijze besproken en weerlegd. Daarnaast biedt het een bezinning op het beroep op de Bijbel. Het tweede deel van dit boek heeft een praktische inslag. Het maakt de lezer duidelijk welke Bijbelse noties richtinggevend zijn voor de visie op veiligheid, gezin, onderwijs, zorg en welzijn, landbouw, vreemdelingenbeleid en andere onderwerpen.

gie aan de rsiteit Groin politieke werkt nu als

René Heij MA

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in actuele vragen over politiek en samenleving

Eerder verschenen: EEKS

4

R

Wat is armoede? Vaak zien we armoede als een economisch probleem dat met financiële middelen valt op te lossen. De Bijbel ziet geldgebrek niet als het grootste probleem, maar legt de vinger bij onrecht en uitsluiting die armoede veroorzaken. En daar zijn rijke landen, en dus wijzelf ook, schuldig aan. In India en China wordt veel van onze goedkope kleding geproduceerd. Dat zijn uitgerekend de landen waar de meeste extreem arme mensen wonen. Geloofsvervolging is in dictatoriale regimes aan de orde van de dag en mensen vluchten naar een veilige plek, ook naar Nederland. Onze welvaart is onlosmakelijk verbonden met de armoede van mensen aan de andere kant van de wereld.

.A

p ip ch .S

ve .E

e

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

C r. M

J.A

Mr. C.A. Everse (red.)

Ook burgers hebben de opdracht vrijgevig te zijn. Zo werken we samen voor een rechtvaardiger wereld. Dit boek formuleert aan de hand van Bijbelse waarden een politieke visie op het bevorderen van internationale gerechtigheid.

s.

s er

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 45

EEKS

Wetgeving en beleid hebben tot doel onrecht te bestrijden en het goede te bevorderen. De overheid moet daarom steeds weer beoordelen of haar beleid geen negatieve consequenties heeft voor internationale gerechtigheid. Dat redt zij niet alleen met een zak geld en ook niet door louter politieke actie. Zij heeft daarbij de samenwerking met onder andere ontwikkelingsorganisaties en bedrijven hard nodig.

(re d

rs e

.) 2206_Recht omarmen_omslag_nieuw-grijswit.indd 1

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Recht omarmen

EEKS

rs

.)

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 5045 c-NUR 740-020 Verschijnt september 2017

R

4 EFLECTOR

3 EFLECTOR

Dr

s er

p ip ch .S

p ip ch

J.A

.S

(re d

Drs. J.A. Schippers (red.)

Quidendandi cor am quibust rem volo millorum quiamus quossit atibusdam nimoluptat qui adipsant prem ipiscid quos comnihi ctatur, quos aut illiciaectet veliti tem quam, qui doluptas se pos re eaquos aliat remporro estemo berum esequid et raernatus, simus, sint, oditibus ea suntincit elit occati oditaquos undigen isquam, ut labo. Nam ium fuga. Usam et eum fugitatenias am, sundeles volorrum, secerorrum qui utentio doluptaquae. Molorecuptam fuga. Itat aut aut autenda epudae. Rum volupti a quae sedio. Et aliquam velitem quiassi nossed quam alibus andam faceate sercilis eos et duci dolupta tiorepro illorporrum fuga. Nem venest, etur, cusam ducidebis asi omni ipictiorrum, sitatur, autaturi ut fugit labo. Ame cone volecus aliquasint qui cullest rernatur, sin consequunt magnietur? Nam, con nis eos mo qui conest, nobite et experendebis id maximus sandi ini coremo molupta tatenist estiasit faccus etur sit explaborum dollaut voluptio vel in et as quatem quaturios sam everem. Neque nus dolo evellat haritatis dolo eos illuptatet reperro torent ilis expliquodis nonsequia venestionse ommodit, omnis et everrum laborest, quunden torruptur? Atio. Ut dolut verum et as duci del modit, ut occus res inus im vendiscia intiberiae volorio nsequis qui aut este nonsequod mo quod moluptiis ium aut endunt ataturi

s.

.A

.)

2 EFLECTOR

Dr

Drs. J.A. Schippers (red.)

s. J (re d

3

R

Verbruiken of doorgeven

Ini temped mo et ut premqui vernatquias aute porion comnis eos velestrum vidunt eturit, volupta quae odis arument, sinciae dolutemodit, sim quoditas quibusa quam audantur? Faceate molum nobitiisime is dolupti ipsum fugiaspe niminctus ad quis secum, nis dis sandis milluptatem repellit, omnimin cone dus magnis amus, cum quam quo magnihi caborem estor ates aut quam quatur? Volupitat qui vollis apit ut landam ea vendae volore doluptios restiores magnis doluptatet verferf ernam, am aperum eossint repudantiam fugiam, sequati qui qui volorendam, ni tes dolorer untiae num, utem sant, consequo idipsam ut repro et omnistius nosaesequos rem ut ute perum qui ut et quo dit quas et maionsedion essitis vent. Cae. Offic to moditinum volut pa vitior sim quate vollaut isquatur, corecabo. Totatque maios adiore voluptat ature, qui ant harciume quis natquid ma quibus, sunt, conseque dolorumque reperum quas es aute que nem. It, autatus aci inia velestius mod que con re di que plabo. Aquam aut opta qui blantin plaut fugia se aut et volenti occum ius descitatia nonet et alictotatum ant. Lectota tistinu sanditibus, quatur solupta inimpe volorepudia pel molume pa quo is enihitam fugia voles de

Dr

Guido de Bres stichting

A

EFLECTOR EEKS

Bouwen aan vertrouwen

ij He

M

Europa op een Kruispunt

né Re

Is ut vellori optatur eriorporum iliquam dolestibus mossimus mo blaborem quoditae nectemo luptatio ideribuscia quas eni doluptatem et verume iliquam rem quidi verunt. Nat qui non noneces aut endi unt venia sanimus eum autaquosam, quo maio delici doluptatur? Cepeditam imaximi, solut rest am voloria spelisi sunt fugiate mporpor rorempo rionet intiiscim nossum elias ut re reseque odis dolor am qui res nobitatur re dellest incidis eatur? Quis nimagnatis susanime experum core ommolup tationsed quam, nobis ut aut modigni musciis quatatiur a volorrorias expel inctatur remquas pitiur aut inverio blatist ruptaquod et ius am dolupit maionet ut alictur sit la consequis aut expedipist es voluptionse pla que non nonsed quam dolo idis moluptatis est omnimo consectorro commo volorepelia di dolupta ernatiunt quas nus enimolore, verror aspis enitatia ducia vellectas pro officil entium repellab imus. Aliquia volor rem.Tur, utatem voluptaquis reriant mo exceri volorem re et, omnimus. Sam ipsae dolo quateideliti

2

R

(re d

.)

25-02-16 16:15

45

04-07-17 11:32


Levensverhalen

Een inhoudsvol boek over Gods werk in het leven van Zijn kinderen.

Biografieën van christenen

B.A. Ramsbottom

Gevonden door de Opperherder

Gevonden door de Opperherder

Pa dus rest adis nus alis acime eosaeperovit doloribus ex et ut aspientiisci occus esciuri onsequi iduciam audae nusa nonsed estiandis siti conet fugit et des exceati nctemquam, atur ab inulpar chictus verferi ut doluptati volupti beatust as plabore possumet quibusd aepudio eost fugiat lacculpa dus adignis doluptatiunt anto officta volupta ea nest faceatum ut quam ut officidem voluptur apelibusam, solupit ut auda De bijzondere levensgeschiedenis van ds. Thomas qui sequaspictur sae cum ipsus am, volor as quam id mintis vere nos Godwin en twee predikanten et aut is porumenandere damet, sition non re nimodig endiciis natum explibusam quis ut modione opta voluptae venihit iaeprep ernatque plabo. Nam eum ium fugia sum nos endi beatur atiorum rem eiciente noIn Gevonden door iduciam, de Opperherder beschreven hoeut delluptas bitat asimus eos duciiswordt sequi quiantia persperisi God drie mannen, een ongeletterde schoenlapper, een quate lamus. plitaen quieen repro voloriam veliquam, aut excea doluptatur, sam noPoolseSaJood Engelse herdersjongen, op wonderlijke sam dolut laudament omnit quat estionsequam in erum iurleassuntibus wijze uitstoot tot werk in Zijn koninkrijk. De stichtelijke vello con eum eat.

Ds. B.A. Ramsbottom is predikant van de strict baptistgemeente in het Engelse Luton. Hij schreef verschillende boeken. Een aantal daarvan is in het Nederlands vertaald.

Gevonden door de Opperherder

vensgeschiedenissen zijn uiterst geschikt om bijvoorbeeld (voor) te lezen op de zondagavond. Doelgroep: predikanten, gemeenteleden en (kerkhistorisch) geïnteresseerden

B.A. Ramsbottom

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 179 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 4925 c-NUR 402-010 Verschijnt oktober 2017

De bijzondere levensgeschiedenis van ds. Thomas Godwin en twee andere predikanten

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

B.A. Ramsbottom

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

3005-Gevonden door de Opperherder_omslag.indd 1

12-06-17 16:03

46

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 46

04-07-17 11:32


ccusdanquibusa plaboreo corist, uptatem

ni stecae m ea int unde nat tur, sim nihillaut o earibus t expera voluptas dit labomnimen moloribus i od ma

Ze noemen ons ongelovigen

i sin reo toribus m quissit

Levensverhalen

Biografieën van christenen

Mindy Belz

Ze noemen ons ongelovigen Christenen in het Midden-Oosten op de vlucht voor ISIS

Een must-read voor iedereen die de christenvervolging in het Midden-Oosten ter harte gaat en die daar meer over wil weten. Mindy Belz

Ze noemen ons ongelovigen Christenen in het Midden-Oosten op de vlucht voor ISIS

Mindy Belz

‘Overal jagen de strijders christenen weg, uit hun huizen en uit hun winkels. Ze dreigen hen te ontvoeren of hun kinderen mee te nemen. De boodschap aan deze ‘ongelovigen’: Voor jullie is geen plaats in Irak. Betaal een boete als je wilt blijven, vertrek of word gedood.’ De strijders van Islamitische Staat (ISIS) treden bij hun opmars in Syrië en Irak wreed en gewelddadig tegen christenen op. Waarom? Waar komen deze terroristen vandaan en wie kan hen stoppen? Journaliste Mindy Belz werkt al meer dan tien jaar als verslaggever in het Midden-Oosten. In Ze noemen ons ongelovigen doet ze verslag van de verbijsterende realiteit van een genocide tegen christenen in het Midden-Oosten. Ze heeft hiervoor de verhalen opgetekend van christenen die weigeren hun geloof te verloochenen, zelfs al moeten ze daarvoor alles verliezen, inclusief hun leven. Vertaald door Peter Meeuse MA. Doelgroep: iedereen die betrokken is op de vervolgde kerk in de wereld

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Mindy Belz heeft als journaliste verslag gedaan van de oorlogen op de Balkan, in Sudan, Irak, Syrië en Afghanistan. Verder heeft ze als verslaggever in Nigeria, Egypte en Turkije gewerkt. Belz spreekt vaak voor radio en televisie over de vervolging van christenen in het Midden-Oosten. Zij en haar man hebben vier kinderen en wonen in Asheville, North Carolina.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4543 c-NUR 402-010 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

47

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 47

04-07-17 11:32


Levensverhalen

Indrukwekkend boek vol persoonlijke getuigenissen van een zendelinge in China.

Zendingsverhalen

Rosalind Goforth

Persoonlijk getuigenis van een leven met God Zendelingen Jonathan en Rosalind Goforth wonen

Niets is temet groot voor Gods macht hun opgroeiende kinderen in de Chinese pro(1888-1934). en niets isvincie te kleinHenan voor Zijn liefde. De moeitevolle levens-

omstandigheden waarin ze zich bevinden, vergen veel van hun gezin. Talloze keren worden ze geconDe zendelingen Jonathan en Rosalind Goforthze wonen met hun fronteerd met diepe nood of verkeren in groot opgroeiende kinderen in deop Chinese provincie Henan (1888-1934). gevaar. Maar keer keer bevestigt hun Zender: ‘Niets islevensomstandigheden voor Mij te wonderlijk!’ waarin ze zich bevinden, De moeitevolle Wanneer ze tijdens verlofperiodes in Canada ververgen veel van hun gezin. Talloze keren worden ze geconfronteerd tellen over de vele gebedsverhoringen die ze van met diepeGod nood of verkeren ze in groot gevaar. Maar ontvangen, worden hun woorden vaakkeer in op keer getrokken. Rosalind bloemlebevestigttwijfel hun Zender: ‘Niets is voorschrijft Mij te deze wonderlijk!’ vol getuigenissen over in Gods antwoord op hun Wanneer zing ze tijdens verlofperiodes Canada vertellen over de vele gebed, wonderlijke voorziening in nood, redding gebedsverhoringen die ze van God ontvangen, worden uit doodsgevaar – en over Gods onmiskenbare lei-hun woorden vaak ding in twijfel Rosalind schrijft bloemlezing in de getrokken. meest eenvoudige dingen vandeze het leven.

Verhoorde gebeden

‘Niets is te groot voor Gods macht Verhoorde gebeden en niets is te klein voor Zijn liefde.’

Rosalind Goforth (1864-1942) is geboren in Engeland en verhuisde later naar Canada. Samen met haar man Jonathan Goforth diende ze als zendelinge in China. Rosalind schreef onder andere een biografie van haar man, Goforth of China.

Rosalind Goforth

vol getuigenissen over Gods antwoord op hun gebed en over Zijn onmiskenbare leiding in de meest eenvoudige dingen van het leven.

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 4574 c-NUR 402-020 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

Verhoorde gebeden_omslag 2.indd 1

48

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 48

Doelgroep: lezers van persoonlijke getuigenissen en zendingsverhalen

Rosalind Goforth

Vertaald door Thamara van Eijzeren.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Verhoorde gebeden

Persoonlijk getuigenis van een leven met God

14-06-17 11:35

04-07-17 11:32


Levensverhalen

Biografieën van christenen

Ik trouwde met mijn ex-man

Ik trouwde met mijn ex-man Monica Masi

Een indrukwekkend, waargebeurd verhaal over huwelijkstrouw.

Monica Masi

Ik trouwde met mijn ex-man

Monica Masi woont in Zwitserland. Zij is getrouwd met Stefan en moeder van twee kinderen: Yanis en Aline.

In de autobiografie Ik trouwde met mijn ex-man beschrijft Monica Masi - voorheen stewardess van beroep - hoe zij er na een roerige periode toe gekomen is om opnieuw te trouwen met de man van wie zij eerder gescheiden was. Het is een indrukwekkend verhaal over (Gods) genade, liefde, huwelijkstrouw én het belang van communicatie. Het laatste hoofdstuk van het boek bevat een terugblik van Stefan, de man van Monica. Vertaald door Koos van der Ziel. Doelgroep: echtparen, mensen die actief zijn in het pastoraat en liefhebbers van waargebeurde verhalen

Monica Masi

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 288 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4802 c-NUR 402-010 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

49

Najaar 2017_p 40-49-geloofsopvoeding.indd 49

04-07-17 11:32


Geloofsopvoeding

Waardevol boek voor iedere ouder die christelijke opvoeding serieus neemt.

Algemeen

P.D. Tripp Pudit, omnimagnat elescimus elloritia qui dolorpo rroviti ulparum quos dolorio minvent estia simil ma que non nonsequia nulparu mquiassendi optur sumenda ecteceatem ipidelest, officae dolut reni blam, nis ea ne sincipite sitio magniminit am a veratib ustiaecest moluptas ant pa nos quaeria dolorepro quia Bijbelse principes voor vaders enaut moeders quunt, volorem re velenim agnist, sus ratur, cus eum et lamet autemporpos et et ventemp orumquam cum landis si cullaborerit odit volupic tem eum nectecupti rerissum fuga. Elessint aceriorio De was stapelt zich op, hetquia is niet schoon in maiorrovit huis als jequatur? zou willen, ipita commosa con zo conse dolesto Ficia je rem dolectur acia quassim inisgehaald autenet a… sequam voluptatem hebt net tweenos ruziënde kinderen uit elkaar ipsant ex elisquo digendit adi que volorrum, vent accum num rescipit es endi undante veles ut mint provideris idundae sserio. Raturitist hil is perum, assequatur repelli cimus.

Veel ouders raken door alle drukte in het gezin de weg kwijt in de At occum veni cum repudi corem quiat accabor porepra net voopvoeding. luptas Praktische opvoedingstips aute iduntio ribus, sam que die premsucces alicient.garanderen zijn meer dan welkom. Maar dit boek biedt ouders van kinderen in alle Dolent. Aqui dolorit atiatur seque nonse perionseque eicil maximus. leeftijden meer dan een to-dolijst. Met behulp van veertien Bijbelse Pudae nonse veni tem. Officae magnima ionsequas principes verbindt Tripp debearum, boodschap van het Evangelie aanvode luptis min non ratem et ut qui dolut que pratemquati dolor sene praktijk vannat de am opvoeding. Ouders hebben de reddende genade quat atiumendit ex endam ellaut plaut od mod mil id quaturom autte parum volora que volorro blab ilit van God nodig, beseff en dat zij nietvolupta zelf denesto harten vanimus hun arum nullatum errore molo dolorem quaepellites acerio tecekinderen kunnen laateszien dattatiuntur, de Heere raeptateveranderen. del ipsum inisDe et reauteur sitiuntium maiorup quein libusdanda sant qui asimposam que ipiet quiaestiis maio. Min Zijn genadecone zondige ouders wil gebruiken om zondige kinderen te prem int quo dendus. redden. Que re idis volore niscitat perae debis unti comnis aborro es v

Opvoeden doe je niet alleen

Opvoeden doe je niet alleen

Paul David Tripp is hoogleraar pastorale zorg aan het Redeemer Seminary in Dallas. Op zijn naam staan diverse titels over christelijk leven.

P.D. Tripp

Opvoeden doe je niet alleen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Bijbelse principes voor vaders en moeders

Eerder verschenen:

Vertaald door Peter Meeuse MA.

Ook al zijn er geen ernstige problemen, vroeg of laat wordt ieder huwelijk geconfronteerd met teleurstellingen. Wat doe je als het met je huwelijk anders gaat dan je verwachtte? Wat doe je op momenten dat je je niet zo sterk aangetrokken voelt tot je man of vrouw? Wat doe je als je geërgerd, gekwetst of ontmoedigd bent? Tot wat of wie neem jij de toevlucht? De auteur geeft aan de hand van de Bijbel overtuigende adviezen voor een huwelijk dat waardevol is, ook als onrealistische verwachtingen gesneuveld zijn. ‘Op een gegeven moment heb je meer nodig dan dezelfde interesses en wederzijdse verliefdheid. Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat een huwelijk verticaal verankerd moet zijn, voordat het horizontaal vastgelegd wordt.’

ezin vEndae vellordan moluptateje consendae re venissi nvelliquo Anders totatemperum solupta quas susciandam nullabo ribusam ad erio dolupitas coresto ommodisqui con corem. Beatquis ressini minullut pore vel et venimo totatur?

Nem hillor aut rem eum labore sunt aut omnimin velessinvene ma porro is perum aut est, offic te nobit aped ut arum

Waar het echt om aut aut endust re verehen imenis ea vit experibus nem as re gaat senihictate in je voluptatem huwelijk velecep editiunture at quae laboribusdae reribus. Ique estruptate core voluptur? Usaepudicid ma pellabo. Nam acernatium ex et quatem harcipiciae seque volest est et explibusandi cum que conse nis eturi dipita et ipsa quate ant volorrovit aut deles aut voluptatiat que porepudaest explique elendeb itatem vit offici tente natem essitat ectemquid ullenis eaqui odicabores maximo tem ant ma dignis am id qui am, ne et, inis quat que earum faceped estrum facia volorestios dese voloribus.

De kansrijke jaren

P.D. TRIPP

Paul David Tripp Anders dan je droomde_omslag.indd 1

Een Bijbelse handreiking voor de opvoeding van tieners

P.D. TRIPP

Paul David Tripp is hoogleraar pastorale zorg aan het Redeemer Seminary in Dallas. Op zijn naam staan diverse titels over christelijk leven. De auteur is getrouwd en heeft vier (volwassen) kinderen.

droomde ?

De kansrijke jaren

Vanaf het begin wist Rachel dat Erwin erg close was met zijn familie, maar ze had nooit gedacht dat het zo zou zijn. Ze is het zat om elke vakantie met de familie van Erwin door te brengen. Ze is moe van hun bemoeizucht als het gaat om het huwelijk, de familie, het werk en de kerk.

Paul David Tripp

Opvoeden doe je niet alleen_omslag .indd 1

Bart is gewoon moe van het harde werken. Het is moeilijk om niet terug te verlangen naar de eerste huwelijksjaren met Marianne. Hij had nooit gedacht dat het zo zou worden als nu. Sinds hij een nieuwe baan heeft en de tweeling geboren is, doen ze niet veel anders dan hard werken. Het leven is druk en vermoeiend.

Anders dan je droomde?

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

Doelgroep: opvoeders van kinderen in alle leeftijden

P.D. Tripp

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 250 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 2242 c-NUR 746-000 Verschijnt september 2017

28-4-2011 14:22:14

14-06-17 11:51

50

Najaar 2017_p 50-55 opvoeding.indd 50

04-07-17 11:35


Jong & depressief

as niet. 20 jaar ssie geichzelf, en geen ressief. pressie eel ons et name ere be-

Kind & opvoeding

sief is? hun decontact ng? Beeed aan aan de worden.

Dr. Joop Stolk

Jong

&

maken senheid

Dr. Joop Stolk

agogiek t, mede depres-

> 12 jaar

depressief

Een praktisch en pastoraal boek over depressie bij jongeren.

Dr. Joop Stolk

Jong & depressief Jong en depressief. Is dat niet tegenstrijdig? Helaas niet. Bijna vijf procent van alle jongeren tussen 12 en 20 jaar lijdt aan ernstige depressies of heeft een depressie gehad. Dat zijn 35.000 jongeren die worstelen met zichzelf, ernstig belemmerd zijn in hun dagelijks leven en geen zicht hebben op hun toekomst. Ze zijn jong én depressief. Waaraan merk je dat een puber of jongere depressief is? Hoe ontstaat een depressie? Hoe kunnen ouders hun depressieve zoon of dochter tot steun zijn, thuis, in contact met de school en in de professionele hulpverlening? Er wordt, behalve aan deze vragen, ook aandacht besteed aan zelfdoding bij depressieve pubers en jongeren en aan de vraag of en hoe depressies voorkomen kunnen worden. Doelgroep: iedereen die te maken heeft met jongeren die hun weg naar de volwassenheid moeten vinden

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Dr. Joop Stolk is emeritus hoofddocent orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds lange tijd verzorgt hij bijscholing voor pedagogen en leraren in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen. Dr. Stolk is getrouwd, heeft twee zoons en vijf kleinkinderen.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Full colour Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 4444 c-NUR 854-030 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

51

Najaar 2017_p 50-55 opvoeding.indd 51

04-07-17 11:35


Geloofsopvoeding

komen dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrei die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe deden opvoeders in de Bijbel dit?

Spreken over de Koning Begrijpelijk opvoeden inouders, gezin,ambtsdragers, kerk en op school Dit boek biedt kinderwerkers

en leerkrachten een praktische handreiking om met kinderen te zingen, bidden en spreken over God in taal die zij

E VA N G E L I E S T E K

Spreken over DE KONING Begrijpelijk opvoeden in gezin, kerk en op school dr. M.J. Kater, dr. M. Klaassen, drs. Eefje van de Werfhorst en dr. Janneke de Jong-Slagman, Margreet van den Berg-van Brenk, drs. Laurens Snoek

Eerder verschenen: Ad quo testius volorecto int erit, ut accus repta doluptae eicae. Nequisim sum resequas accatur? Fictur mos eost, quiderfere liquasp identio rendeni hicaeptaes peles audam ut ipsa nulparum volore volupta cus unt quiaeru ptamet et quam autempo rporro voluptatem quas aliquun daerunt, velessunt ut rehendi oratende consecto quatur? Qui as es qui offictotate con nos aute qui vendias quaecabo. Ut aspicim ulla voloria necab inulpar cienis ea voluptas eatur sitatis ad eatiberum illis aut estrum am vendusam que ea eos quid molupta nonserspe nonseditatia perum fuga. Ucia dolest, quis magnitate volorer ehenis dolorpora nobita nobis quatis eos dis magnima iorporrum ipsument ipsam sum est doluptatur? Qui officiis alitatatque est omnimustrum est mo moluptae doluptatio eliquamus aut pedionsequos sequae expere que peris alignati comnimi, sunt laccuscium aut volupta spienimil endunt latur, consequo consed quaessi tatinciet hilland igenis as ma vel incium quaspeles modit, quam, officia quam, sitatem quidem litatemquam, que in eaquidel ium cus minvenis doleste nimolup tatesto qui aceribero tem adi officiae etus ut voluptate id et aspelibus seritiat. Harum re consequo imus quat. Deles num res none rerrovi

E VA NG E LI E STE K

Kinderen voor DE KONING Geloofwaardig opvoeden in gezin, kerk en op school dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz en drs. Sarina Brons-van der Wekken

dr. M.J. Kater e.a.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Kinderen voor DE KONING

Doelgroep: ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten

S AM E N W E R K I N G V O O R TO E RU S T I N G , E VA N G E L I S AT I E E N K I N D E R W E R K

dr. M.J. Kater e.a.

begrijpen. De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de diepe waarheden van het christelijk geloof zonder die te versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd heen praten, maar hun hart bereiken? Kunnen we voorkomen dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrij die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe deden opvoeders in de Bijbel dit? Dit boek biedt een praktische handreiking om met kinderen te zingen, te bidden en te spreken over God in de taal die zij begrijpen.

Spreken over de DE KONING

Dr. M.J. Kater, dr. M. Klaassen, drs. Eefje van Dedekindertijd Werfhorst enomdr. Janneke is de beste tijd tot geloof te komen. Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de de Jong-Slagman, Margreet vanzonder den diepe waarheden van het christelijk geloof die te versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd Berg-van heen Brenk, drs. Snoek praten, maar hun Laurens hart bereiken? Kunnen we voor-

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4918 c-NUR 746-030 Verschijnt oktober 2017

Een praktisch boekje met een glasheldere boodschap.

Jeugd > 12 jaar

S AME NWE RKING V OOR TO E RUS TING , E VA NGE L IS ATIE E N K INDE R WE RK

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

52

Najaar 2017_p 50-55 opvoeding.indd 52

04-07-17 11:35


Geloofsopvoeding

Praktische, Bijbelse gids voor je verkeringstijd.

Verkering

Frans en Andrea van Hartingsveldt

nos asseri

et il idenist,

squiat abo.

mperum et

s, consendit rentus co-

sequamusa

Verkeringsreis

s cus dis

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Verkeringsreis Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd

uptam au-

t ilique et

omnis dem

me eium

iquae ium

disq uidem-

et essitem

orerit latu-

t doluptasint

resto blat earciis etur mi, comnis aborem

et acculpa

Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd Zodra je verkering krijgt, begint je verkeringsreis. Misschien heb je al een paar jaar verkering. Misschien nog maar een paar weken. Of helemaal nog niet. Voor al deze jongeren is dit boekje bedoeld.

Het is daarom niet alleen een leesboek, maar vooral een luisterboek: Wat zegt Gods Woord over liefde en omgaan met elkaar? Het is ook een doeboek: vragen en voorbeelden nodigen je uit om naar je eigen verkering te kijken en er samen met je vriend of vriendin – maar ook met je ouders – over in gesprek te gaan. Eerder verschenen: Doelgroep: jongeren Op je trouwdag begin je aan een huwelijksreis. Misschien ben je al een paar jaar onderweg. Misschien ben je net getrouwd of tref je voorbereidingen voor je huwelijk. Voor al deze (aanstaande) echtparen is dit boekje bedoeld. Meer dan ooit is het belangrijk om je op je huwelijksreis voor te bereiden en als je al een poosje op reis bent om koers te houden. De gedachten over liefde en trouw in onze maatschappij komen steeds verder af te staan van hoe de Heere het bedoeld heeft. Huwelijksreis wil je materiaal aanreiken om bewust bezig te zijn met je huwelijk en je te spiegelen aan Gods Woord. Het is daarom niet alleen een leesboek, maar vooral een luisterboek: wat zegt de Bijbel? Het is ook een doeboek: vragen en voorbeelden nodigen je uit om naar je eigen huwelijk te kijken en er samen met je (aanstaande) man of vrouw over in gesprek te gaan. Deze uitgave is ook geschikt om op een huwelijks(voorbereidings) kring in de kerkelijke gemeente gebruikt te worden.

Huwelijksreis

resto blabo.

Frans en Andrea van Hartingsveldt

e es ullo

Verkeringsreis

Meer dan ooit is het belangrijk om je verkeringstijd Bijbels in te vullen. In de tijd waarin je leeft, wordt vaak iets heel anders onder liefde verstaan dan zoals de Heere liefde bedoeld heeft. Verkeringsreis wil je een Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd geven.

s moluptata

m quiscidunt

nverfercius

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs.

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Huwelijksreis Bijbelse navigatie voor (aanstaande) echtparen

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingskringen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boek is ontstaan.

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Huwelijksreis - omslag definitief.indd 1

16-06-16 09:34

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 4529 c-NUR 746-000 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

01-05-17 16:10

53

Najaar 2017_p 50-55 opvoeding.indd 53

04-07-17 11:35


Kind & Bijbel

Hoe lieflijk is Uw Naam Jezus’ Namen vertellen Wie Hij is. Hij is zoals Hij heet. Door Zijn Woord en Geest laat Hij Zich kennen. Hoe verder je komt in de Bijbel hoe meer Namen er voor de Zoon van God bekend gemaakt worden. Dit gezinsboek laat ouder en kind deze Namen en de betekenis van deze Namen ontdekken. Daarom begint het bij Genesis en loopt het door tot en met Openbaring.

Gezinsboek over Jezus’ Namen

Dit gezinsboek kan gebruikt worden als weekboek of als dagboek. Het geeft voor 52 weken: – een Bijbelgedeelte met uitleg over een Naam van de Heere Jezus (samen lezen) – een psalmvers (samen zingen) – een Bijbeltekst (samen leren) – vragen om over het gelezen gedeelte door te praten (samen praten) – suggesties om het thema voor kinderen concreet te maken (samen doen).

Dit gezinsboek kan gebruikt worden als weekboek of als dagboek. Het geeft voor 52 weken: - een Bijbelgedeelte met uitleg over een Naam van de Heere Jezus (samen lezen) - een psalmvers (samen zingen) - een Bijbeltekst (samen leren) - vragen om over het gelezen gedeelte door te praten (samen praten) - suggesties om het thema voor Uitvoering gebonden kinderen concreet te maken (samen Formaat 20 x 20 cm doen).

Hoe lieflijk is

Uw Naam

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Gezinsboek over Jezus’ Namen

Eerder verschenen: Gods Namen vertellen Wie Hij is. Hij is zoals Hij heet. Door Zijn Woord en Geest laat Hij Zich op deze wijze kennen. Hoe verder de Bijbel vordert, hoe meer de Namen openbaren Wie God is. Dit gezinsboek laat ouder en kind deze openbaring van God door middel van Zijn Namen ontdekken. Daarom begint het bij Genesis en loopt het door tot en met Openbaring. Dit gezinsboek kan gebruikt worden als weekboek of als dagboek. Het geeft voor 52 weken: – een Bijbelgedeelte over een Naam van God om te lezen – een psalmvers om te zingen – een Bijbeltekst om te leren – vragen om over het gelezen gedeelte door te praten – suggesties om het thema voor kinderen concreet te maken (samen doen). Daarna volgt er voor degenen die dit boek als dagboek willen gebruiken voor de overige zes dagen van de week een Bijbelgedeelte om te lezen en vragen om daarbij te bespreken.

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Hoe heerlijk is

Uw Naam

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Doelgroep: kinderen, ouders, onderwijzend personeel

Andrea van HartingsveldtMoree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids.

Hoe heerlijk is Uw Naam

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

Daarna volgt er voor degenen die dit boek als dagboek willen gebruiken voor de overige zes dagen van de week een Bijbelgedeelte om te lezen en vragen om daarbij te bespreken.

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Jezus’ Namen vertellen Wie Hij is. Hij is zoals Hij heet. Door Zijn Woord en Geest laat Hij Zich kennen. Hoe verder je komt in de Bijbel, hoe meer Namen er voor de Zoon van God bekendgemaakt worden. Dit gezinsDaarna volgt voor degenen dit boek als willen gebruiken voor boek laat ouder en erkind deze die Namen endagboek de betekenis van deze Namen de overige zes dagen van de week een Bijbelgedeelte om te lezen en vragen om te bespreken. ontdekken.daarbij Daarom begint het bij Genesis en loopt het door tot en met Openbaring.

Hoe lieflijk is Uw Naam

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Full colour Omvang ca. 60 pag. Verkoopprijs ca. € 18,95 ISBN 978 94 0290 4536 c-NUR 224-013 Verschijnt oktober 2017

Belangrijk boek over Gods Namen.

Gezinsboek

Gezinsboek over Namen van God

54

Najaar 2017_p 50-55 opvoeding.indd 54

04-07-17 11:35


en worhet geaan de leggen.

Baby’s, peuters en kleuters

Opnieuw een prachtig hulpmiddel om kinderen al heel jong de psalmen te leren zingen. A.C. Jacobsen (samenst.)

Psalmboek voor jonge kinderen

genoeg opnieuw geschikt mdat bij lustratie zelf op-

Geloofsopvoeding

Psalmboek voor jonge kinderen

Annemieke Jacobsen-Bosma (1988) is getrouwd en moeder van drie kinderen. Vanuit het verlangen om haar kinderen al vroeg de psalmen te leren zingen, ontstond het idee om psalmboekjes voor jonge kinderen samen te stellen.

Psalmboek voor jonge kinderen Deel 2 Psalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit tweede deel bevat opnieuw een selectie van 25 psalmen die zeer geschikt zijn om jonge kinderen aan te leren. Omdat bij iedere psalm een herkenbare kleurenillustratie staat, kan het kind de te zingen psalm zelf opzoeken en uitkiezen. Dit boekje kan gemakkelijk meegenomen worden naar de kerk, maar ook thuis kan het gebruikt worden om eruit te zingen en om aan de hand van de illustraties de psalmen uit te leggen.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

deel 2

Met illustraties van Anita Engelen. Doelgroep: ouders van jonge kinderen (2-5 jaar) deel 2

Eerder verschenen: Psalmboek voor jonge kinderen

Psalmboek voor jonge kinderen

deel 1

Ook verkrijgbaar: CD bij Psalmboek voor jonge kinderen deel 1. De psalmen uit het eerste deel van Psalmboek voor jonge kinderen zijn gezongen door het kinderkoor ´Klein maar dapper´ van de gereformeerde gemeente te Aagtekerke. Organist: André van Vliet. Opname in de Nieuwe Kerk te Middelburg. € 9,95, 1417272, EAN 8 716114 17272 5

Psalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit boekje bevat een selectie van 25 psalmen die zeer geschikt zijn om de jongste kinderen aan te leren. Omdat bij iedere psalm een herkenbare kleurenillustratie staat, kan het kind de te zingen psalm zelf opzoeken en uitkiezen. Vanwege het kleine formaat kan dit boekje ook gemakkelijk meegenomen worden naar de kerk.

deel 1

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 14 cm Full colour Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 4116 c-NUR 746-010 Verschijnt augustus 2017

55

Najaar 2017_p 50-55 opvoeding.indd 55

04-07-17 11:35


Kleurboek

Zelf kleur geven aan handgeletterde kerstkaarten! Handgeletterde kerstkaarten om te kleuren en te versturen

Diversen

Linda Bikker

Linda Bikker

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend.

Handgeletterde kerstkaarten om te kleuren en te versturen Kleuren en handletteren als vrijetijdsbesteding voor volwassenen is helemaal van nu. Na het succes van Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen van Linda Bikker is er nu een nieuwe uitgave met door haar getekende kerstkaarten om in te kleuren. Bijbelteksten en bekende kerstliederen geven de kaart én het kleuren meerwaarde. Ook de handgeletterde teksten kunnen ingekleurd worden. Gedrukt op dik papier. De kaarten kunnen gemakkelijk per stuk uit het boekje gehaald worden.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: creatieve volwassenen

Kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

om te kleuren en te versturen

Kaarten met

Spreuken om te kleuren en te versturen Linda Bikker

Linda Bikker

Linda Bikker

connie-Kleurboek_omslag-groenkader.indd 1

Kaarten met bekende Psalmverzen om te kleuren en te versturen Linda Bikker

om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Psalmverzen

Kaarten met Spreuken om te kleuren en te versturen

Kaarten met bekende

Kaarten met

Bijbelteksten

Linda Bikker

Eerder verschenen:

Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 24 pag. Verkoopprijs ca. € 6,95 ISBN 978 94 0290 4093 c-NUR 013-021 Verschijnt september 2017

02-02-15 16:41

56

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 56

04-07-17 11:36


Diversen

Haken

n

en die zowel in olwassen dames en meer een clutch,

Haken

Voor grote & kleine meisjes

Marlieke Foppen-Reijnoudt en Roosmarijn Reijnoudt

Haken voor grote en kleine meisjes

Marlieke Foppen-Reijnoudt (1978) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze was voorheen verpleegkundige, is nu thuismoeder en doet vrijwilligerswerk onder vluchtelingen, op school en in de kerk.

Fotografie: Jaco Hoeve Een rijk geïllustreerd haakboek met projecten die zowel in groot als klein formaat te maken zijn. Voor volwassen dames en kleine meisjes dus. In het boek staan onder meer een clutch, baret en keukenschort. De foto’s ademen een gezellige retro-sfeer uit, waardoor je meteen zin krijgt zelf aan de slag te gaan. In het boek worden meerdere technieken gebruikt, zoals tunisch haken en tapestry haken. Elk project wordt stapsgewijs omschreven en is voorzien van een duidelijke werktekening.

Marlieke Foppen-Reijnoudt & Roosmarijn Reijnoudt:

uit, waardoor je het boek worden h haken en tapestry even en is voor-

Voor grote en kleine meisjes

meisjes

Dit inspirerende boekje is een must-have voor alle liefhebbers van haken!

Haken

Tekst en ontwerp: Marlieke Foppen-Reijnoudt & Roosmarijn Reijnoudt Fotografie: Jaco Hoeve

De zussen Marlieke en Roosmarijn komen uit een creatief nest. Kleding maken werd ze met de paplepel ingegoten. Ze inspireren elkaar graag op handwerkgebied en hebben een aantal jaren een webwinkel gerund met allerlei handmade producten. Doelgroep: creatieve vrouwen en meiden

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Roosmarijn Reijnoudt (1988) is eveneens getrouwd en werkzaam als journalist. Ze schrijft over kunst en cultuur en bezoekt graag een museum om de creatieve geest op te scherpen.

Uitvoering paperback Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 75 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 5069 c-NUR 013-000 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

57

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 57

04-07-17 11:36


Populair

Biografische roman

Een aangrijpend, waargebeurd verhaal over een vrouw vol moed en vertrouwen op God.

Margaret Reeson conemqui con est esciuntur aut etur, officatur? Qui sin rehenis imillit aliquis eum am netur, te comni bero toribus toristi corectem. Nimus volorerrorro modis nosam quissit vitates consed moditat. Het aangrijpende levensverhaal van Mary Lawry Num que consed esequid eos ut everum dolore, occusdanto ea nis parunda est is ra dit elent voluptat dolum quibusa pelent ut ad ea que nonet optaepelessi re vel explaboreAustralië,rum begin negentiende eeuw. enimod Mary Hassall groeit quatur, con et adi atumend moles quo corist,op in een aut modicat iiscidis Walter eresciae. Lawry, Doluptatem gezin vanquasped negenmaiorias kinderen. Ze ontmoet een vrijgezelle que is voloriat aut atur sus. methodistenpredikant uit Cornwall, die als zendeling naar Australië Ga. Volenetur simin rendendiam fugitatur, odigeni stecae is gegaan.volum Onder zijn vurige prediking Mary diep nobit, sequia earum facculles wordt soleste volecum ea intgeraakt es simoluptae sequi tem ad untior ra apitesti corunde nat door hetutWoord van God – het beginpunt van een heel nieuw voluptate con consequossi omnis doluptatus elitatur, sim leven. Van jongsute af venimus aan houdt Mary een vitatiis dagboek bij, waarin zij voluptas sendus ipsaperit qui nihillaut expliti isquidemolor abo. Nes eum eture, as dolorro earibusen huwelijk vertelt over haar jeugd, haar geloof, haar kennismaking molorro molenectis eossi dolupta tincius ande dolut expera met Walter én over hoequi zijinumque samen met als zendelingen in het consendit res alia porroWalter occus dolum voluptas eum, venis alis ut pionieren. hillabo. Neque nosSydney de il is veliquidit labo-is daarom verre, heidense Tonga Van naar Tonga rent quae soluptatium aut videnis sita

een boeiend en indringend tijdsverslag van zending naar verre landen over zee. Vertaald door Eveline de Boer-van Vliet.

Van Sydney naar Tonga

Van Sydney naar Tonga

Margaret Reeson (1938) woont in Australië. Ze is geïnteresseerd in (kerk)geschiedenis en heeft diverse biografieën en romans geschreven.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: lezers van (auto)biografieën en goede romans

Margaret Reeson

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 352 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4451 c-NUR 340-010 Verschijnt oktober 2017

Margaret Reeson

Van Sydney naar Tonga het a angr ijpende l ev ensv er ha al van M ary L awry

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

58

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 58

04-07-17 11:36


Fictie

P

 de familie freeman

Een heerlijke roman!

Algemeen

P

 de familie freeman

Thuisland

Thuisland

Gilbert Morris

Thuisland Deel 1 serie De familie Freeman De veertienjarige Lanie Belle Freeman uit Fairhope, Arkansas, heeft prachtige toekomstdromen. Ze is gelukkig op de plek waar ze woont en ze droomt ervan om te studeren en schrijfster te worden. Het leven lacht haar toe. En nu haar vader een nieuwe zaak begint en haar moeder haar vijfde kindje verwacht, lijkt het leven alleen nog maar mooier te worden. Maar haar moeder is minder sterk dan verwacht en het zal enige tijd duren voor haar vader zijn schuld aan de bank heeft afbetaald. Wanneer onverwachte gebeurtenissen het gezin treffen, staat Lanie er alleen voor. Het is aan haar om het gezin bij elkaar te houden en het oude familiebezit, hun thuisland, veilig te stellen.

Gilbert Morris is bekend vanwege het grote aantal christelijke romans dat hij geschreven heeft. Sinds 1984 zijn er meer dan 6,5 miljoen boeken van hem gedrukt.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Vertaald door Liesbeth Goedbloed. Doelgroep: vrouwen, liefhebbers van Amerikaanse vertaalde romans

GILBERT MORRIS

GILBERT MORRIS

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 320 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4499 c-NUR 340-000 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

59

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 59

04-07-17 11:37


Fictie

Familieroman

Een jonge vrouw vecht tegen de gevolgen van een trauma.

Nelleke Wander

Laat los, Loïs is een vervolg op Blijf niet omzien, maar kan ook apart gelezen worden.

Laat los, Loïs is een vervolg op Blijf niet omzien, maar kan ook apart gelezen worden. Doelgroep: liefhebbers van familieromans

Eerder verschenen:

‘Mijn moeder en zusje komen deze week ook nog kijken. Mijn moeder heeft wel geholpen met verven en behangen, maar de kamer nog niet ingericht gezien. Ik ben er zó blij mee! Het is echt leuk geworden.’ ‘Fijn dat je moeder komt. Heb je … en je vader, Liselot?’ Er valt een stilte. Hij dringt al Liselots poriën binnen. ‘Ik heb geen vader meer!’ snauwt ze dan.

en nieuwe baan, een nieuwe toekomst! Dat is waar Liselot naar uitziet. Ze is blij dat ze het ouderlijk huis op de Veluwe met alle herinneringen kan verlaten. Een gezellige kamer in een voornaam grachtenpand in de stad – ze ziet het helemaal zitten. Maar juist de onbekende stad, de nog onbekende kerk en haar nieuwe werk confronteren haar met het verleden. Krampachtig probeert ze het buiten te sluiten, maar dat heeft een prijs. De mensen die om haar geven, probeert ze zoveel mogelijk te ontlopen. Zelfs die sympathieke jongen, die met zijn prachtige ogen doordringt tot haar hart, houdt ze op afstand. Eenzaamheid blijft over. Uiteindelijk begrijpt Liselot dat ze het verleden pas achter zich kan laten als ze het onder ogen ziet en ze zowel God als mensen toelaat tot haar hart.

NELLEKE WANDER

Blijf niet omzien

NE LL EKE WA N D E R

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Blijf niet omzien

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 4109 c-NUR 344-000 Verschijnt september 2017

Laat los, Loïs

N E L L E K E WAN DE R

Loïs is er niet blij mee dat haar moeder een vriend heeft. Ze oïs is er niet blij mee dat haar moeder een vriend hadden het zo goed met z’n tweetjes, wat moet die indringer bij heeft. Ze hadden het zo goed met z’n tweetjes, wat hen in huis? Ook andere krijgen bij haar geen voet aan moet die indringer bij mannen hen in huis? Ook andere mannen krijgen bij haar geen voet aan de grond. De vriendschap de grond. De vriendschap met Michel legt een druk op haar en met Michel legt een druk op haar en voor de saaie René voor deheeft saaie René heeft ze geen oog. Wat is er met haar aan de ze geen oog. Wat is er met haar aan de hand dat ze hand dat ze afhaakt het wordt? persoonlijk wordt? af haakt zo gauw zo het gauw persoonlijk mag de weg naar Heere wijzen, heeft Ze magMichel Michel dezeweg naar dedeHeere wijzen,maar maar heeft ze die ze die zelf eigenlijk al gevonden? zelf eigenlijk al door gevonden? Loïs gaat een diep dal voor ze haar angst kan loslaten en door weer wat vertrouwen God en mensen. Loïs gaat een diep dalkrijgt voorin ze haar angst kan loslaten en weer wat vertrouwen krijgt in God en mensen.

Laat los, Loïs

Laat los, Loïs

Het eerste boek van Nelleke Wander (1962) verscheen in 1981 bij Uitgeverij De Banier. Ze heeft inmiddels 37 romans en kinderboeken op haar naam staan.

NE LLE K E WA N DER

60

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 60

04-07-17 11:37


Een nieuwe serie van Anja Bout voor meiden van 13 jaar en ouder!

Young adult

Anja Bout-Monteau

Je bent mijn moeder niet!

girls' alert 1

J e bent mijn moeder niet ⁄

ent, ore ga. ion toam epuat

Populair

Anja Bout-Monteau (1961) is docent praktijkonderwijs aan het Driestar College te Gouda. Ze is getrouwd en heeft drie dochters.

Deel 1 serie Girls’ alert

Anja Bout-Monteau

J e bent mijn moeder niet ⁄ Jenthe

Maur

Isabe

Liv

a

girls' alert 1

l

Anja Bout-Monteau

Isabel is onrustig. Ze heeft het fijn bij tante Fem en oom Ruud, maar het zijn niet haar echte ouders. Het is waar, Vinchy kon niet voor haar zorgen. Maar ze is wel haar eigen moeder, waar ze een bloedband mee heeft. Er ontstaat een plan in Isabels hoofd. Ze is inmiddels geen klein kind meer, het moet toch mogelijk zijn dat … Nee, ze gaat niet overleggen, ze gaat het gewoon doen. En wel zo snel mogelijk. Bij Maura, Jenthe en Liv, haar vriendengroep, kan ze alles kwijt. Ook als ze tot haar verbijstering die engerd weer tegenkomt, die ze op Hoog Catharijne iets zag jatten toen ze met z’n vieren aan het shoppen waren. Maar wat heb je aan je vriendinnen als je handen op je rug worden gedraaid en je gedwongen wordt mee te gaan …? Doelgroep: meiden van 13 jaar en ouder

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 240 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 4604 c-NUR 340-060 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

61

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 61

04-07-17 11:37


Fictie 15+

Een spannend verhaal waarin je meesterlijk om de tuin geleid wordt.

Spannend

Olof Hooijmeijer conemqui con est esciuntur aut etur, officatur? Qui sin rehenis imillit aliquis eum am netur, te comni bero toribus toristi corectem. Nimus volorerrorro modis nosam quissit vitates consed moditat. Num que consed esequid eos ut everum dolore, occusdanto ea nis parunda est is ra dit elent voluptat dolum quibusa pelent ut ad ea que nonet optaepelessi re vel explaborerum quatur, con et adi atumend enimod moles quo corist, quasped maiorias aut modicat iiscidis eresciae. Doluptatem que is 1 voloriat atur sus. zaken Deel serie aut Rotterdamse Ga. Volenetur simin rendendiam fugitatur, odigeni stecae volum nobit, sequia earum facculles soleste volecum ea int ut es simoluptaeVerschoor sequi tem advan untior ra apitesti corunde nat Rechercheur politiebureau Rotterdam-Zuid voluptate doluptatuswie elitatur, heeft zichcon er consequossi helemaal inomnis vastgebeten: heeftsim zijn collega Van voluptas ute venimus sendus ipsaperit vitatiis qui nihillaut Zessen vermoord?abo. EnNes waarom? Maar van commissaris Dekker expliti isquidemolor eum eture, as dolorro earibus molorro molenectis eossihet dolupta tincius ande dolut expera mag hij zich niet met onderzoek bemoeien. Hij was immers consendit res alia qui inumque porro occus dolum voluptas getuige van de moord en zou zelfs verdachte kunnen zijn … eum, venis alis ut hillabo. Neque nos de il is veliquidit laboOgenschijnlijk is aanautdevidenis zaak geen te knopen. De man rent quae soluptatium sitaquitouw as ducivast omnimen diatur, tet harum id ullupta tectur molor sit minis moloridie als dader herkend wordt, zat op het moment van de moord bus re omnihillaut aliqui odigentia pratia pos eum rati od in gevangenis. heeft deque laatste bladzijden made dolore aut odi re En ilia wie nos maiossed sitaturibus dolest uit het autem quosam dere pero enihici apiet arum dagboek van quat Van eatustiosa Zessen gescheurd? fugitibusa dendit fuga. Or sedicimos eos natiisc ipiendita sum quamusa veliquas et volende volor apis quas illoresti aut Doelgroep: jongeren 15accuptatis jaar que ma solorem possume vanaf sundent eosanda que comni doluptate que num iunt, alibusape vollandi offici rehendit ut invel illendit omnihil luptate laut facere, vere Uitvoering paperback

ROTTERDAMSE ZAKEN Een onmogelijke zaak voor rechercheur Verschoor

Een onmogelijke zaak voor rechercheur Verschoor

Een onmogelijke zaak voor rechercheur Verschoor

Olof Hooijmeijer (2000) leest en schrijft graag spannende detectives. Na de middelbare school volgt hij nu de opleiding Mediavormgeving op het Grafisch Lyceum. Een onmogelijke zaak voor rechercheur Verschoor is zijn debuut.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 4581 c-NUR 285-030 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

62

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 62

04-07-17 11:37


Kerkgeschiedenis

ebeurd in zijn leven! Op e verdrukking en het

t in de apostolische tijd

artelaren, zendelingen, htergrondinformatie d. Hij houdt ondanks

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen deel 1

man. Alleen het gerotsachtige eiland te

Algemeen

Gisette van Dalen

Gisette van Dalen

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen

Gisette van Dalen 1

De kerkgeschiedenis komt in deze verhalen voor jong en oud tot leven.

deel 1

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen Deel 1

Gisette van Dalen is getrouwd en moeder van vier dochters. Gisette werkt parttime als chefredacteur bij Terdege. In haar vrije tijd schrijft ze boeken voor jonge kinderen.

Over het strand van het Griekse eiland Patmos loopt een oude man. Alleen het geluid van de branding en het gekrijs van vogels is op het stille, rotsachtige eiland te horen. Wie is die man? Het is de apostel Johannes. Wat is er veel gebeurd in zijn leven! Op Patmos krijgt Johannes een huiveringwekkende blik in de grote verdrukking en het lijden dat de kerk van Christus op aarde te wachten staat. Dit eerste deel van De kerkgeschiedenis in 100 verhalen begint in de apostolische tijd en loopt door tot in het tijdperk van de Reformatie. De auteur beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van martelaren, zendelingen, monniken en reformatoren. In elk hoofdstuk zijn kaders met achtergrondinformatie opgenomen. In deze vijftig verhalen schittert de trouw van God. Hij houdt ondanks alle tegenwerking Zijn kerk in stand! 19-05-17 14:15

Met illustraties van Jack Staller. Doelgroep: jongeren en ouderen met interesse in kerkgeschiedenis

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 224 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 26,95 ISBN 978 94 0290 4123 c-NUR 704-000 Verschijnt november 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 20,99

63

Najaar 2017_p 56-63 jeugd.indd 63

04-07-17 11:37


10-12 jaar

Edwin, Peter en Vera komen weer in actie!

Algemeen

Adri Burghout

Heibel op de Galibier Deel 9 serie Tim & Tor

De familie De Jongh bereidt zich voor om mee te doen aan een sponsoractie in Frankrijk voor arme mensen in Bangladesh. Ze hebben er heel veel zin in. Maar alles loopt niet helemaal zoals ze zich hadden voorgesteld. Ze krijgen te maken met concurrentie, zelfs tegenwerking. Steeds duidelijker wordt dat Milan daarachter zit. Vera, Edwin en Peter begrijpen er niets van. Waarom doet hij zo, terwijl ze toch allemaal bezig zijn voor een goed doel? Wat bezielt hem toch …?

9 Heibel op de GAlibier

Flaptekst Ebite diae iminihi caecae. Occabo. Dus dollore stiosam sin consequis di volor acesser ehenistias eum, que pelitatia expe ium que optatem quidel ipsamus nobit re plautem nos ma platatur abora cus, soluptat essin pe ratus eum qui offictem ratio. Riae nos sunturi anditae seditat urenist, simint disquam illes sinvent atur, quatiorro omnimusam fugitaspe et aut quo te commolupid que suntem. Evenitiis nonsentem repe dolume perunt et entis ex et facepratem dusandae. Accusci aut dolut est harunt occum quam re magnamu stotas et es perferit volescias dolume comnihillic tem dollis dit apiducia dite id quaspic to inullorepe velluptatia con cuptur? Dipsam hilit aut liquunt audissit, qui rehentur sector simpore, ipsa nonsequodi corehendicia sim eicia etur? Nam qui doleseq uatur? Quiberia a as natum quam sin consentibus eiciur ant exceper spelis ius ratia nese occume vit, sitat quis

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schreef hij twee succesvolle series: Spannende avonturen met Tim en Tor en Lifeliner 2.

heibel op de Galibier

Doelgroep: jongens en meiden van 10 jaar en ouder

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 9

Eerder verschenen:

Tim en Tor dl 9 Heibel op de Galibier.indd 1

08-06-17 10:53

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 6,99

Een vreemde pyromaan is het vierde deel in de serie ‘Tim en Tor’.

Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Edwin, Vera en Peter. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun aanwezigheid lopen deze verhalen slecht af!

Accabo. Cidessimpore pero escipsum ex et, alit laborera nobite si aut quas eostiantia doluptaspis aliquas saperis soluptam ad quis dolenis mollaccum ipsunt labo. Nempore ptatiat elit, quam re lignitatur aut voluptin repellaborro es re culparuptate quae dolut et earchil itibeatur repera nam nobisquis ut quodi rem eum ratur auda voluptatqui occulluptat. Ime apitatum acestem quatem cum rem faccati nullessed minctur asperum facest aut aut laboreni dolores temolupta culparum est eum sim rerepeditiis et que prat arum quiae quasimus est, siment providem lam essit, tecti to quae debis ad quam nestotas evellatisi as et estemqui arciaectis simpele sciaerrum untur maximinulla cor rendaerum que volorem facernatus, sum reped molecto corupta temolor errovit, ommo eium id que nonsectem aut officiam, atur?

Familie De Jongh gaat in de zomer op vakantie naar SaasGrund, in Zwitserland. Op een van de vakantiedagen krijgt Vera schilderles van Marjolein, de galeriehoudster die ze tijdens de vorige vakantie heeft leren kennen. Terwijl Vera de bergen op het doek probeert vast te leggen, vindt vlak voor haar ogen een lawine plaats. Vier Duitse jongeren worden onder de sneeuw bedolven. Marjolein en Vera schakelen de hulpdiensten in. Helaas lukt het niet om alle jongeren terug te vinden. Als familie De Jongh een helikoptervlucht maakt over het gebied waar de lawine plaatsvond, doet Edwin een bijzondere ontdekking. Samen met Peter en Vera gaat hij op onderzoek uit … Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Edwin, Vera en Peter. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun hulp lopen deze verhalen slecht af! Lawinegevaar is het zevende deel in de serie ‘Tim en Tor’.

7

Edwin de Jongh en Peter Groeneveld zijn nogal nieuwsgierig naar een bijzondere vondst in een weiland vlakbij de boerderij van Peters vader. Maar voordat ze de kans krijgen de opgraving met eigen ogen te zien, is hij verdwenen. Gestolen, wordt gezegd. Dat is natuurlijk heel vreemd … Al snel wordt een verdachte opgepakt. De zonderlinge Johannes van Oord lijkt er iets mee te maken te hebben. Maar dat is toch eigenlijk niet te geloven? Edwin en Peter gaan op onderzoek uit. Dat brengt hen telkens in aanraking met Wessel, dat treiterige ventje uit hun dorp. Waarom moeten ze hem steeds tegenkomen bij hun zoektocht? De vrienden proberen samen met Edwins zusje Vera de raadsels te ontwarren. En daarbij kunnen ze de hulp van hun honden Tim en Tor goed gebruiken!

Lawineg evaar

Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Edwin, Peter en Vera. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun hulp lopen deze verhalen slecht af!

tim & tor en de grottenleeuw

Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Vera, Edwin en Peter. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun speurwerk lopen deze verhalen slecht af!

In het dorp waar Edwin en Vera en hun vriend Peter wonen, wordt al tijden voor oud en nieuw met illegaal vuurwerk geknald. Edwin vindt die harde knallen best vet en zou het liefst al zijn zakgeld aan vuurwerk besteden. Maar als hij op een avond Tim en Tor uitlaat, wordt hij getuige van een ernstig ongeluk, veroorzaakt door een nitraatbom. Edwins mening over vuurwerk verandert op slag. Als hij vervolgens ontdekt dat een van de jongens op school illegaal vuurwerk verkoopt, bedenkt hij een plan. Door te doen alsof hij vuurwerk wil kopen, kan hij er misschien achter komen wie er precies achter dit vuurwerk zit. Het lijkt erop dat dit plan goed uitpakt, maar voor Edwin het goed en wel in de gaten heeft, raakt hij verzeild in een gevaarlijke situatie …

spanning op de piste

Er is iets vreemds aan de hand in het dorp waar Edwin en Vera wonen: in korte tijd breekt op verschillende plaatsen zomaar brand uit. Als de vakantie aanbreekt, gaan Edwin en Vera samen met hun vriend Peter een dagje varen. Nog voordat ze de jachthaven uit zijn, ontdekken ze weer een brand: deze keer op een boot. De drie vrienden schakelen de politie in. De politie verdenkt Jacob, de broer van Peter, als aanstichter van de branden en neemt hem gevangen. Volgens Peter, Edwin en Vera heeft de politie het bij het verkeerde eind. Ze doen er alles aan om de ‘echte’ dader te vinden. Zou dat lukken, of is Jacob toch schuldig?

LAwinegevaar

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 4697 c-NUR 283-010 Verschijnt oktober 2017

Tim en Tor en de grottenleeuw is het achtste deel in de serie ‘Tim en Tor’.

Gevaarlijk vuurwerk is het vijfde deel in de serie ‘Tim en Tor’. 10 jaar en ouder

10 jaar en ouder

10 jaar en ouder

10 jaar en ouder

10 jaar en ouder

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 5

Tim en Tor dl 3 omslag def.indd 1

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 6

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 8

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 7

01-09-2009 13:26:32 Tim en Tor dl 4 omslag def.indd 1

4-10-2010 9:35:11

Tim en Tor dl 7 Lawinegevaar.indd 1

28-05-15 13:16

64

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 64

04-07-17 11:42


10-12 jaar

Een waargebeurd verhaal.

Algemeen

Jannie Koetsier-Schokker

8 jaar en ouder

&

9 Freek & Gerdien

ui aliqui nullabo comnis aturemofugit, andus quo a aliquos sam ne dit et millenihilit uodici digenimin arum rerae es in as molorep udanabo. Offici in eos e volupti onecee nessimodit que xcea duntian diporro ipsandigendolorerum quam olut iusam, cone gnihicil et expee, sitibus volut la cusdant optatum , ullupti onsecae ptiosam,

Jannie Koetsier-Schokker (1950) heeft tientallen kinderboeken geschreven. Mevr. Koetsier schrijft het liefst over iets wat echt gebeurd is en over wat belangrijk en leerzaam is voor kinderen.

Freek & Gerdien

verboden vuurwerk

Verboden vuurwerk Deel 9 serie Freek & Gerdien Freek en Gerdien beleven weer nieuwe avonturen op de boerderij. Ze verzorgen samen een aangereden ree. Een koe op de boerderij van Gerdien wordt ziek. Zouden de dieren beter worden? En waar zijn de poezen Moor en Sammier eigenlijk? Freek en Gerdien maken in dit deel verdrietige, maar ook spannende dingen mee. Als ze in aanraking komen met gevaarlijk vuurwerk, leert Freek een belangrijke les. Freek en Gerdien krijgen ook allebei een verrassing. Wat die verrassingen zijn, lees je in dit boek!

Vanaf 8 jaar

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Met illustraties van Adri Burghout. Doelgroep: jongens en meisjes van 9 jaar en ouder Eerder verschenen: 1

8 jaar en ouder

2

aan de slag voor het goede doel Een waargebeurd verhaal.

Freek en Gerdien en de inbrekers is het vijfde boek met avonturen van Freek en Gerdien.

Een waargebeurd verhaal. Aan de slag voor het goede doel is het vierde deel in de serie over Freek en Gerdien.

5

8 jaar en ouder

8 jaar en ouder

&

Tas cus solende niscillis et fugit od maionsed quibus incturesti con et ut quam nectum estio inisti omnim voloressit moluptae paria volorrum expel magnat unduci undi re non rem laborit, volo es eatur simi, et ipitam, nulla dolut quam experit, corionsequo dolut volore soles quas res num imusda que labo. Et omnisim pernate mporro et peribus re, numqui rendam velit ant quae inctotam volupta tetur? Im deria dendit earciusam quis idestem peraerumque nobitat et ut ut fugit et ligendi picienim restet fugiati berovit quo berum et quos ma imporep udandeb itibusam quam, occus. Ab incti sita verferitae vellaccatio minimus explit ataspelis porias mo et et et ma volor resci si quiat vent ilibus mo et quiae. Nem inturio ribuscita sequodi orepre conseque vel imporiore laudae dolum que cum faccab ide volestrum vitenih illorem et es esci suntio dem. Genda se volumet lit assinventin consequunt lia volorit atiiste mposam sitatem porepeditas ilicit ut ipit plati tempore, vel molore aut quatemos imus

en de inbrekers

Vanaf 8 jaar

6

&

Freek en Gerdien zijn met hun beide moeders een week in Roemenië. Daar maken ze heel wat mee. Wat is het leuk om met de kinderen van het weeshuis Julice home te spelen! En wat zijn de mensen blij met kleding en voedselpakketten die worden uitgedeeld. Niet alles tijdens de reis is leuk. Als Freek en Gerdien een vuilnisbelt bezoeken, zijn ze diep onder de indruk van wat ze daar zien … Terug in Nederland vertellen ze hun belevenissen aan de klas. Maar daar blijft het niet bij. De hele school komt in actie om de arme mensen in Roemenië te helpen!

een grote verrassing

Een waargebeurd verhaal. Freek en Gerdien op de vuilnisbelt is het zevende boek met avonturen van Freek en Gerdien.

7

8 jaar en ouder

Op de boerderij van Gerdien gebeurt iets vreemds: er worden steeds kalfjes dood geboren. De veearts komt langs om te onderzoeken wat er aan de hand is. Het lijkt erop dat de herdershonden Storm en Wolf er ook iets mee te maken hebben. Gerdien is erg verdrietig als ze hoort dat de honden niet op de boerderij kunnen blijven. Maar gelukkig beleeft ze in dit deel ook heel veel mooie én spannende avonturen met haar beste vriend Freek. Want wat doet die auto met drie mannen op het erf van de boerderij?

&

op de vuilnisbelt

Een waargebeurd verhaal. Een sluwe insluiper is het achtste deel met avonturen van Freek en Gerdien.

8 Freek & Gerdien

Een hond kan meer dan blaffen is het derde deel van de serie ‘Freek en Gerdien’.

Dan komt de Roemeense Sandor bij Gerdien op de boerderij logeren. Hij vertelt in de klas van Freek en Gerdien over zijn werk in het kindertehuis in Roemenië. De juf heeft een verrassing: er is een projectweek op school. De opbrengst is voor … Roemenië! Zullen de kinderen veel verkopen in hun zelfgemaakte chocoladewinkeltje om geld bij elkaar te krijgen voor het kindertehuis?

&

Het is bijna herfstvakantie. Freek en Gerdien zijn veel op de boerderij te vinden. Daar is altijd wel wat leuks te beleven. Zo maken ze op hun skelter een hondenhok voor Dando en Donar, de twee grote herdershonden, en Wolf en Storm de twee jonge herdershonden. Als Freek bij Gerdien blijft logeren is het alarm kapot. Maar er zijn vier honden die de wacht houden …

Freek & Gerdien

Een waar gebeurd verhaal.

Een waargebeurd verhaal.

&

een hond kan meer dan blaffen

4

Freek & Gerdien

Dit is het tweede deel van de serie ‘Freek en Gerdien’. Daarin schrijft Jannie Koetsier-Schokker over twee kinderen die allebei op een boerderij wonen en dikke vrienden zijn. Ze gaan graag samen paardrijden en beleven van alles en nog wat op de boerderij.

8 jaar en ouder

8 jaar en ouder

Wat zijn er toch veel leuke dingen te doen op de boerderij! Er worden kalfjes geboren en Freek en Gerdien mogen mee om twee jonge herdershondjes uit te zoeken. Ook gaan ze op bezoek bij hun blinde vriend Lucas. Hoe zal het met zijn geleidehond Tybo gaan? Wat kan Tybo al veel!

Freek & Gerdien

gaan op jacht

3

Freek & Gerdien

&

Freek en Gerdien gaan op bezoek bij een geleidehondenschool in België. Ze zijn verrast te ontdekken hoeveel die slimme honden daar leren. Met Hanneke, het nichtje van Gerdien, gaan ze naar een zorgboerderij. Hier zijn heel veel dieren. Freek, Gerdien en Hanneke helpen graag mee met het verzorgen van de dieren. De oppas van Hanneke, Louise, is blind. Zij heeft ook een geleidehond. Samen met Louise gaan Freek en Gerdien op pad te zien hoe knap haar hond Victor is.

Freek & Gerdien

n waar gebeurd verhaal. et eerste deel in de gelijkna-

&

Waar is het konijn van Freek gebleven? Na lang zoeken ontdekken Freek en Gerdien tot hun schrik dat Max, de jachthond, het beestje heeft gegrepen en doodgebeten. Freek vindt het heel erg. Maar een tijdje later nodigt hij Gerdien toch uit om samen met zijn vader mee te gaan op jacht. Gerdien vindt het erg spannend, maar ook heel interessant. Ze zien hazen en fazanten en op de terugweg zelfs een ree. Maar … is het wel een echte ree?

Freek & Gerdien gaan op jacht

Freek & Gerdien gaan op jacht

ongen Freek wonen op een jd zijn ze vaak bij elkaar te rij is altijd wel wat te belen pony’s voetballen met een n ze er samen met hun paard zwemmen! der leuke dingen: sommige eten naar de dierenarts. De gaat dood. Gelukkig krijgt en nieuwe hond. Maar veel t nieuws dat zijn vader en …

&

een sluwe insluiper

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4185 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Vanaf 8 jaar

Vanaf 8 jaar

Vanaf 8 jaar

Vanaf 8 jaar

Vanaf 8 jaar

freek en gerdiendl3_omslag.indd 1

15-7-2011 11:29:43

4-8-2010 15:24:59

65

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 65

04-07-17 11:43


10-12 jaar

Wat halen de Campers zich nu weer allemaal op de hals?

Algemeen

Johan Leeflang

campers De monstrans De monstrans Deel 2 serie Campers

m ipsandipsum suste voluptates es eaque la velluptas modi bea eictatio il in ex ende nobitius molenimpor adignis ipie-

Sander, Rhodé en Michiel zijn met hun ouders op vakantie nestis pe vit officiu mquatur as ipic temolore voluptat remodignis quod quaectem alit hilique in België. De groteutcamper wordt iusciminis voor eencuptatiatis week gestald in officiendem ut occuscia necerit laut od qui ommodit atisquia de buurt vanquidunt Nieuwpoort. Natuurlijk gaatemquasiti vader Van Dijk as rerumque verepta tissunt berfere ndelit testruntium quam net, occulles magnihil elibus hier op zoek volupta naar sporen vanratium de geschiedenis. dolentia dolorep ressequam, sequam et ullabor estiandebit et De drie Campers iets heel Wat doetatum libusamontdekken diatus, ute velendae occusanders. solupta tureribusam, ea sus rae voluptia voluptatem fugit que voluptae nia volupde Slotenbreker in België? En hoe komt hij op dat prachtaque et eosam faceaquam et praturerum int renihitem volupienimin nossed maximus reperferia et lanim fugiate doluptur? tige witte schip verzeild? Met name Sander vertrouwt het Quiatquam venimin velles remporro magnit exceaqu atenduniet. Hij gaatcium op onderzoek uit, geholpen door Michiel en veliqui aruptusapis et ium unt ipsapedit Rhodé. En dat brengt hen op het spoor van een kostbare schat …

Doelgroep: avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar

‘U had het over eenentwintig mijnen’, zegt Michiel. ‘Wat is er met die laatste gebeurd?’ ‘Die ligt hier nog steeds in de buurt, in het bos bij Ploegsteert. Waarschijnlijk ligt hij op een meter of veertig diep.’ Siem legt uit waar het ongeveer moet zijn. Hij aarzelt. ‘Je weet het maar nooit met die oude explosieven. Eén trilling in de grond kan genoeg zijn om te zorgen dat de mijn uit elkaar klapt.’ De kinderen happen naar adem. ‘En wat gebeurt er als hij ontploft?’ vraagt Rhodé gespannen. Siem wacht even. ‘Het is maar goed dat hij niet onder Ploegsteert zelf ligt’, zegt hij dan. ‘Er zou geen huis meer overeind blijven.’

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op vakantie naar België. Natuurlijk reizen ze met hun grote camper. Tijdens hun vakantie zien ze met eigen ogen de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Ze vinden zelfs een granaathuls uit die tijd. Tijdens de dagelijkse dodenherdenking in Ieper gebeurt er iets vervelends. Michiel wordt ervoor naar het politiebureau gebracht. De drie kinderen vertrouwen het allemaal niet meer. Ze onderzoeken hoe het zit met die onbetrouwbare Stan Stroeve en de bergplaats pal naast de 21e mijn en belanden daardoor in een levensgevaarlijke situatie. Kunnen ze zich hier veilig uitredden? Dit is het eerste deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

campers

De 21e mijn

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Johan Leeflang

Johan Leeflang

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Eerder verschenen:

campers De 21e mijn

campers De 21e mijn

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4680 c-NUR 283-010 Verschijnt oktober 2017

De monstrans

Johan Leeflang

Met illustraties van Adri Burghout.

campers

campers De monstrans

Flaptekst flaptekst flaptekst enz. Flapper de flaptekst, de flappertjestekst, flapperen, geflapper, wij flapperen de flaptekst enz. geflapt of geflapperd.

Johan Leeflang is geïnteresseerd in geschiedenis en in reizen. Deze twee zaken brengt hij samen in een serie voor oudere kinderen, Campers. Johan werkt in het dagelijks leven als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

Johan Leeflang

66

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 66

04-07-17 11:43


10-12 jaar

Een spannend boek over christenvervolging in Vietnam.

Algemeen

Arna van Deelen

ate cuptat ut ipisse ped quam sum expellendi nit inveles aces simus, aut doluptas et volorptatia qui ulparum aut cone nit veleseque non

Vervolgde christenen in Vietnam Deel 10 serie Vervolgde Kerk Anh is dolblij als ze van de regering van Vietnam de kans krijgt om naar school te gaan. Ze wil juf worden en de kinderen van haar dorp over Jezus vertellen. Op de school in de stad komt ze in een speciale klas voor uitblinkers. Graag wil ze zich inzetten voor haar land, maar dat kan Anh alleen als ze God dient. Op een dag praat ze vrijuit over haar geloof. Haar leraar vindt dit heel fout en wil haar van school sturen. Wat is Anh blij als ze hoort dat ze toch mag blijven! Maar dan komt ze erachter dat de regering heel andere plannen met haar heeft. Ze begrijpt er niets meer van. Welk spel wordt er met haar gespeeld?

Vervolgde christenen in Vietnam

Arna van Deelen

volorere, nonseri voloconsernat eatus aute ugitas itatemp erehend pera dus, serepta ipitae ora int asperiam, cuperum faci ut lat doloris

Mistig spel

Mistig spel

Mistig spel

ssunt pa as quibeaquo

Arna van Deelen is leerkracht basisonderwijs in Nijkerk en moeder van drie volwassen kinderen. Ze won in 2013 een prijs bij de verhalenwedstrijd van RD/De Banier.

Arna van Deelen

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 152 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4208 c-NUR 283-010 Verschijnt november 2017

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: kinderen vanaf 10 jaar

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Eerder verschenen: 10 JAAR EN OUDER

Verboden letters op de muur is het zevende deel in de serie Vervolgde Kerk.

Vervolgde christenen in Syrië

Te di omnim lam eaturia qui dolupta tusantion nonseque volore, quam quasi alit es et doluptatur as elentiorio. Apitaquiatas Vervolgde christenen quam es eum faci sapisqui utem volum dolorep erioritio cuptis in India eumquam dita et poratat enisit explab incture officto es estessi rendam fugiationsed maios incipsa illuptas exerorepedit ut velliam facculpa ducia duscien istium et ratur re que pos et iunt la dolorit, qui corempore offictusdam que vente as consequis core corro evel ium re dissuntior rerisquam hiliquuntur, solupta tempore mperum facessi tatusda entur rerro deleser ionempore volum quat. Faceaquis re offici optat et alicid que occupta tiatquam fuga. Itatium experum quiae laboreh enisquas pel ius, excero endit labo. Cat invent optur? El int deniandam estore, ullibusae dolupta tempor audi rem quiatur seruptatis ut eos volupta conseribus eatus, aut aut doluptur alit, ut que volectem dolum, ommo cum que solorro officae

G ISETTE VAN

De schatkamer is het zesde deel in een serie over de vervolgde kerk.

Eeuwoud Koolmees

D ALEN

E EUWOUD KOOLMEES

Dit verhaal maakt je duidelijk wat het betekent om christen te zijn in Iran.

R EENEN

Dolupta non con rernam ab ipient officia tibusae pudissitatis re eliqui quamus ent, senis necusciliqui ute vel inverovides alitiisquam volor si to est quiatemquid moluptatem sitempos sequuntiusam necate ipsanie nimenim es inis eatectiisque labo. Venis cum volo exeriti busdaep tasped ut hic tescit, quam, utemVervolgde christenen por sinis ipsam, tore consequas aut atur mo cullam dolupta in Pakistan natur ma delibusciis dolore nobiti atque sed est verferum ide dus evelessi di rest omnis re porias sim volorit ut adi totatis quiant aut et aut optata int. Tem eatur? Igenimi llacima doluptae ex est, cumque nonem. Et renimet utates doluptaeptas min re mos et quossit intisit autatiunt ommo velluptat accaborepel excesciae vellorendae arum rae nobis re ent audit utet, idem in parci acepelia non et pratio. Min perum, nam aligenim qui odictatet uta pos asperibus imusam utet, quatiunt. Ga. Milit dolo qui cum es endest, con reptat que il maion commolu ptatis eum et aut omnis am harionse ea cum, qui nobiscid ea quibeaquas ea ipsa siminvenim rerumqui quam, cum qui alitinvero velendamus que necusaest liquatum nus, quis sequia nonsend ellaccu sciisqui del istiis eatem quae molessus sitasit atemquaspere sunt, odioren iendam, est et et et labo. Ur,

R EENEN

Geheim vuur is het vijfde deel in een serie over de vervolgde kerk.

VAN

VAN

Niet te geloven! is het tweede deel in een serie over de vervolgde kerk.

Ook Amirs buurmeisje Ziazan ontdekt vreemde dingen. In hun boekwinkel staat een klant in een lang zwart gewaad, maar daaronder ziet Ziazan een stukje van een uniform … Ziazan begrijpt meteen dat er gevaar dreigt. Want onder de winkel is een geheime kamer, en als de politie weet wat daar gebeurt, zijn ze hun leven niet meer zeker.

SCHATKAMER

Reaz woont in Pakistan. Samen met zijn broer Ajoeb maakt hij iedere dag voetballen, met de hand. Op een dag zien de jonVervolgde christenen in Iran meisje. Normaal hebgens vanuit de werkplaats een opvallend ben vrouwen en meisjes altijd een sluier om. Maar dit meisje draagt alleen maar een hoofddoekje. Een van de jongens in de werkplaats vertelt Reaz en Ajoeb dat het meisje Salima heet. Salima is christen, en de mensen in de buurt vertrouwen haar niet. Haar familie wordt zelfs bedreigd en verhuist daarom naar een ander dorp. Maar ook daar weten de relschoppers hen te vinden. Een groep boze mannen en jongens gaat schreeuwend naar het dorp om de christenen een lesje te leren. Het dorp wordt in brand gestoken en Reaz en Ajoeb kijken toe... Ajoeb krijgt contact met Salima. Reaz is ongerust, want contact met christenen is gevaarlijk. Salima geeft Ajoeb zelfs een Bijbel. En dat brengt hem uiteindelijk in levensgevaar.

JAN

Verboden letters op de muur

JAN

Amal (13) vertelt over haar leven in Egypte. Ze droomt ervan naar de kunstacademie te gaan. Ze wil later tekeningen maken voor kinderboeken. Maar het wordt steeds moeilijker om op school te komen. In Caïro, waar Amal en Dina wonen, barst de revolutie los. Er vloeit bloed in de straten van de stad. De angst en onzekerheid worden elke dag groter. Erger nog vindt Amal de ontdekking dat haar moeder geen trouwe moslima meer is. Als haar familie hierachter komt, worden de problemen pas echt levensgroot. En levensgevaarlijk!

Lijda Hammenga

vijand, mijn vriend is het eerste deel in een serie over rvolgde kerk.

Jeannette Donkersteeg

moeten ze samen verder, de moslims en de christenen, n land, in één stad, in één straat? uw merkt Soko dat haat en angst van een vriend een d maken. En wat is hijzelf eigenlijk: een vriend of een d?

Geheim vuur

Vanaf de motorkap staart een raar rond oog Amir aan. ‘Baba, iemand heeft onze auto bekrast!’ roept hij kwaad. Vaders ogen worden donker. ‘Dit is niet per ongeluk gebeurd, Amir.’ Als ze thuiskomen kijkt een vurig oog vanaf de muur hen boosVervolgde christenen in Egypte aardig aan … Even blijft vader roerloos staan. Zijn bruine huid wordt bleek. ‘Naar binnen’, zegt hij alleen. Wat is er aan de hand? Wie heeft het op hen gemunt? En waarom?

Verbluft staar ik naar de schreeuwende mensenmassa. ‘Weg met Mubarak! Weg met Mubarak!’ Vlak voor me rollen twee mannen over straat. ‘Wow, ze knokken!’ gilt Dina, mijn vriendin. Ik sta te trillen op mijn benen. Als ik Dina maar niet uit het oog verlies! Ik wil niet alleen achterblijven in deze hysterische menigte. Een agent op een kameel zwaait wild met zijn gummiknuppel. Er klinken knallen. Plotseling verdwijnt de hele groep in een witte wolk van rook ...

DE

Levensgevaarlijk

het veldje achter z’n huis trapt Soko een balletje met we. Ze zijn aan elkaar gewaagd, de christenjongen en moslimvriend. Als je voetbalt maakt het niet uit wat je oft. Toch? als de stemming in de stad gespannen wordt, is het met het spel. Osawe laat zich niet meer zien. Wat is er de hand? wordt al snel duidelijk als Soko’s moeder op een ag alleen uit de kerk thuiskomt. ‘Je vader …’ kan ze uwernood uitbrengen, ‘… vermoord!’

Lijda Hammenga

Jeannette Donkersteeg

DE SCHATKAMER

Op de stoffige weg naar Tarin Kowt loopt eenzaam een meisje - Nadia, uit Kotwal. Dorstig is ze en moe. Maar ze wil per se naar de legerbasis. Ze móét het vertellen, voor er nog meer slachtoffers vallen! Want dat soldaat Sedra ernstig gewond is geraakt, is háár schuld. Net als de dood van haar moeder … Háár schuld! Het leek zo mooi, toen de soldaten naar het dorp kwamen. Ze zouden een school bouwen, een brug, en nog veel meer. Het leven zou weer beter worden, nadat de Taliban alles vernield hadden. Maar niet iedereen in het dorp was het daarmee eens. En neef Kamal liet het niet alleen bij woorden … Het – is – jouw – schuld … Bij elke stap weerklinken de woorden in haar hoofd. Hoe kan ze die schuld kwijtraken? Zou het echt waar zijn dat de God van de christenen die vergeven wil? Zoiets is toch niet te geloven?

Verboden letters op de muur

10 JAAR EN OUDER

10 JAAR EN OUDER

Gisette van Dalen 01-10-2009 17:36:20

NietTeGeloven.indd 1

13-10-2010 12:00:57

GeheimVuur.indd 1

07-10-13 10:00

De schatkamer met geel-omslag.indd 1

20-6-2014 10:42:11

Levensgevaarlijk_omslag.indd 1

01-07-15 09:11

67

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 67

04-07-17 11:43


10-12 jaar

Adri Burghout Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in SaasGrund, in Zwitserland. Douwe is er huisarts en kent elke inwoner van het dorpje. Dario wil later ‘Bergretter’ worden. Samen met zijn vriend Sebby is hij regelmatig in de bergen te vinden. Deel 1 serie Douwe en komen Dario er vaak toeristen in Saas-Grund. Maar die Natuurlijk ene vrouw gedraagt zich wel opvallend. Ze beschermt haar zoontje bijna ziekelijk! Dario begrijpt er niets van. Dat is toch Dokter Douweoverdreven? Daman en zijn zoon Dario wonen in SaasTotdat duidelijk wordtiswat aan de hand is. En elke dan isinwoer Grund, in Zwitserland. Douwe ererhuisarts en kent ineens grote haast bij! Douwe spant zich in om het jongetje ner van het dorpje. Dario wil later ‘Bergretter’ worden. Samen te redden en Dario gaat met Sebby op onderzoek in de bermet zijn vriendgen. Sebby is hij regelmatig in de bergen te vinden. Kunnen ze een ramp voorkomen?

Vrouw vermist!

1

Adri Burghout

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4703 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2017

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schreef hij al eerder twee succesvolle series: Spannende avonturen met Tim en Tor en Lifeliner 2.

Adri Burghout

Vrouw vermist

Natuurlijk komen er vaak toeristen in Saas-Grund. Maar die Douwe en Dario is een spannende serie over dokter Douwe ene vrouw gedraagt zich wel heel opvallend. Ze beschermt Daman en zijn zoon Dario, die zich afspeelt in het Saasdal haar zoontje bijna ziekelijk! Dario begrijpt er niets van. Dat is in Zwitserland. toch overdreven? Totdat duidelijk wordt wat er aan de hand is. En dan is er ‘Het zou zomaar kunnen dat je na het lezen van ineens grote haast bij! Douwe spant jongetje te dit boek ook zinzich krijgt in omom een het keer in het Saasdal op vakantie te gaan. Je moet dan zeker eens redden en Dario gaat met Sebby op onderzoek in de bergen. naar Längfluh klimmen. Het uitzicht over de Kunnen ze een ramp voorkomen? Feegletsjer is er adembenemend!’ Doelgroep: jongens en meiden van 10 jaar en ouder

Vrouw vermist!

Een nieuwe serie van Adri Burghout, die zich afspeelt in Zwitserland!

Algemeen

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Douwe en Dario Redders in de bergen

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49 Vrouw vermist_omslag.indd 1

31-05-17 11:08

68

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 68

04-07-17 11:43


10-12 jaar

Algemeen

De afsluiting van de Rosa-serie!

Ingrid Medema

Rosa’s shop Deel 5 serie Rosa

Ingrid Medema-Schalk (1979) is getrouwd en moeder van drie dochters. Ingrid werkt als leerkracht op een basisschool.

Rosa en Maartje ontdekken op weg naar school een afgedankte naaimachine. Meteen bedenkt Rosa een supergoed plan voor Koningsdag. Ze gaat samen met Maartje leuke spulletjes maken om in hun eigen marktkraam te verkopen! Maar dan begint Susan zich ermee te bemoeien. En daar is Rosa niet blij mee. Ze voelt dat het niet goed gaat, maar ze kan toch niet zeggen dat Susan niet mee mag doen? Rosa probeert haar gevoel het zwijgen op te leggen, maar ze is nu eenmaal een gevoelsmens. En al snel blijkt dat ze gelijk heeft … Loopt het hele plan nu in de soep? Dit is het laatste deel over Rosa en Maartje. Met natuurlijk weer op iedere bladzijde tekeningen van Esther Leeuwrik.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: meiden van 10 jaar en ouder Eerder verschenen:

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4611 c-NUR 283-010 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

69

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 69

04-07-17 11:43


Algemeen

Vriendenboekje

Ingrid Medema

My best friends Een vriendenboekje van de Rosa-serie! Daar zaten al heel veel fans op te wachten. En ter ere van de verschijning van deel 5, waarmee de serie wordt afgerond, hebben Esther Leeuwrik en Ingrid Medema zich ingespannen om een vriendenboekje te maken. In dit boekje kunnen al je vrienden een plekje krijgen. En er hoeft geen één regeltje leeggelaten te worden omdat je geen tv kijkt en niet steeds achter internet zit … Een must-have voor alle meiden die de Rosa-boeken graag lezen en een leuk vriendenboekje voor al hun vriendinnen willen hebben!

Het mooiste vriendenboekje ooit is eindelijk verkrijgbaar!

Ingrid Medema-Schalk (1979) is getrouwd en moeder van drie dochters. Ze werkt als leerkracht op een basisschool.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: alle Rosa-fans en andere meiden vanaf 8 jaar

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 3171 c-NUR 200-000 Verschijnt september 2017

70

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 70

04-07-17 11:43


10-12 jaar

De humoristische tekeningen maken dit boek extra leuk om te lezen!

Algemeen

Janwillem Blijdorp

Tekst

Bas en Charlotte

et

el en. ng er

rie

Stoorzender !

de t n de ar

Janwillem Blijdorp

Stoorzender!

Bas en Charlotte

Deel 4 serie Bas en Charlotte

StoorZender !

Bas en Charlotte zijn blij dat hun klas niet uit elkaar gevallen is. Maar er is één probleem: er zit een nieuw meisje bij hen in de klas, Carla. Vanaf de eerste schooldag ligt ze dwars en dat komt niet ten goede aan de sfeer. Bas probeert iets te bedenken waar ze met heel de klas hun schouders onder kunnen zetten, om het saamhorige gevoel van vorig schooljaar weer terug te krijgen. Maar als klas HV2 bezig is met de uitvoering van zijn plan, komen de leerlingen erachter dat Carla iets verbergt.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Met illustraties van Daan van Oostenbrugge. Doelgroep: jongens en meisjes van 10 jaar en ouder

Janwillem Blijdorp

Eerder verschenen: Tekst

Tekst

?

oud

Tekeningen

Daan van Oostenbrugge

Rome, sweet Rome is het tweede deel van de serie ‘Bas en Charlotte’. De luchtige opmaak met veel tekeningen maakt deze boeken extra leuk om te lezen. Leeftijd: 10 jaar en ouder.

oud

Janwillem Blijdorp

Bas en Charlotte

Hoezo problemen?

Janwillem Blijdorp

Tekeningen

Daan van Oostenbrugge

Bas en Charlotte zitten in de beste brugklas van Nederland. Maar voor die titel moeten de leerlingen alles op alles zetten tijdens een landelijke wedstrijd in Utrecht. Het is reuze spannend of ze de hoofdprijs – een reis naar Rome met de hele klas – winnen. Gelukkig hebben ze Bas in de klas, die zo veel weet dat zijn klasgenoten hem Bassiepedia noemen. Maar wil Bas die hoofdprijs eigenlijk wel binnenhalen? Wat zit hem dwars?

Hoezo problemen?

fugia sunt que nis quam, quo cuptatistiis et escit offictus perrum laudia cum fugitat usdaerunti beaquis dolor serchillam, cum, quiandi con eatum velesse quianis sum.

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

Daan van Oostenbrugge

Bruggers! is het eerste deel van de serie ‘Bas en Charlotte’. De luchtige opmaak met veel tekeningen maken deze boeken extra leuk om te lezen. Leeftijd: 10 jaar en ouder.

Hoezo t problemen ome,, swee Rome me!! Rome

Bas Orias esciur modiorero debis nobitas explisBo. Ehende volor sit vollab ipidisit occum fugia dolum rentem atibus mo blabo. Ut atius mi, corrovi descim aut omnisit officto tasint qui blanditatur sequi comnisquam alitatur? Tem aboreca borepud aepudam, ullacie ndioribus quat offici venestem quunduc iminim qui doluptatios eum estinve rferrun tincim reritiatquo et archiliqui sinciis ipis atis dolumquis pedigni musam, que plique pellaturem ut

Bas en Charlotte

Bas en Charlotte

Bas en Charlotte

Bruggers !

Bas de Lange en Charlotte Kleine zouden eigenlijk elkaars achternaam moeten hebben: Bas is extreem klein voor zijn leeftijd, en Charlotte veel te groot. In brugklas HV1 van het Fonteincollege komen ze elkaar tegen. Omdat Bas en Charlotte beiden een buitenbeentje zijn in hun nieuwe klas, worden ze als vanzelf naar elkaar toegetrokken. En dat levert soms hilarische situaties op, maar vooral een erg leuke vriendschap!

Tekst

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

Tekeningen 904215

Janwillem Blijdorp (1957) werkt in een boekhandel te Heerenveen. Hij schreef diverse romans en kinderboeken. Janwillem is getrouwd, heeft twee dochters en is woonachtig in Noordscheschut.

Tekeningen

Daan van Oostenbrugge

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 220 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 4215 c-NUR 283-010 Verschijnt oktober 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

71

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 71

04-07-17 11:44


10-12 jaar

Het levensverhaal van Maarten Luther toegankelijk én spannend beschreven.

Historisch

Jan van Reenen 9 JAAR EN OUDER

Maarten, een moedige monnik

Maarten, een moedige monnik Maarten monnik worden? Dat wil Maartens vader niet! Zijn zoon moet studeren en een geleerd man worden! Flaptekst Ebite diae iminihi caecae. Occabo. Dusmóet dollore Toch houdt Maarten Luther vol. Hij voelt dat hij God sin consequis volor acesser ehenistias eum, que dienen. In hetstiosam klooster hoopt hijdivrede met God te krijgen. pelitatia expe ium que optatem quidel ipsamus nobit re Want daar zoekt hij al heel zijn leven naar. plautem nos ma platatur abora cus, soluptat essin pe ratus Helaas valt het tegen. Maarten vindt vredeanditae in het seditat eum qui offictem ratio. Riaegeen nos sunturi urenist, simint disquam illes sinvent atur, quatiorro klooster, maar ontdekt dat de kerk mensen misleidt. Hij omnimusam fugitaspe et aut quo te commolupid que suntem. verzet zich tegen de aflaathandel en brengt heel Wittenberg Evenitiis nonsentem repe dolume perunt et entis ex et facein beweging. pratem Want híj ontdekt dat aut vrede te vinden is dusandae. Accusci dolutalleen est harunt occum quam bij God Zelf! re magnamu stotas et es perferit volescias dolume comni-

Willem van Oranje is de strijd te boven. In dit boek komt de geschiedenis van Nederland tot leven. Allerlei gebeurtenissen uit de verschillende tijdvakken worden chronologisch beschreven. Veel verhalen sluiten naadloos aan bij de onderwerpen uit de Canon van Nederland. Daarnaast krijgt ook de kerkgeschiedenis nadrukkelijk aandacht. Om die reden is dit een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die meer wil weten van de geschiedenis van Nederland.

In deze herziene herdruk zijn de laatste vijf hoofdstukken herschreven en geactualiseerd tot en met het jaar 2015.

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49 Nieuw De grote geschiedenis_omslag_duo.indd 1

Maarten, een moedige monnik.indd 1

Jan van Reenen

De grote geschiedenis van een klein land

Jan van Reenen

De prachtige illustraties van Jaap Kramer en Daan van Oostenbrugge dragen sterk bij aan de leesbeleving. Kinderen vanaf 10 jaar zullen dan ook zelfstandig met groot genoegen dit boek lezen.

Jan van Reenen

van een klein land

De nietsvermoedende prins zakt dodelijk getroffen in elkaar. Een vriend snelt dadelijk toe en weet hem op te vangen. Voorzichtig leggen ze de lijkbleke prins onder aan de trap neer. Zijn lippen bewegen zich. Hij wil wat zeggen. Degenen die er bij staan buigen zich voorover om de woorden te kunnen opvangen. Heel zacht komt over de lippen van de stervende: ‘Mon Dieu, ayez pitié de mon âme, mon Dieu, ayez pitié de ce pauvre peuple’ (Mijn God, heb medelijden met mijn ziel, mijn God, heb medelijden met dit arme volk). Deze laatste woorden brengt hij er met de grootste moeite uit. ‘Kunt gij uw ziel overgeven in de handen van Christus Jezus?’ vraagt zijn zuster de prins. ‘Ja’, prevelen de lippen van de stervende. In de armen van zijn vrouw blaast hij even later de laatste adem uit.

een moedige monnik

Jan van Reenen

Ja … de deur gaat open. De verborgen man hoort stemmen. Ze komen eraan. Even nog, dan zal hij tevoorschijn komen! Ja nu! Het ogenblik is gunstig, de prins is heel dichtbij, hij staat op de tweede trede van de trap. Balthasar springt uit zijn schuilhoek tevoorschijn tot vlak bij de prins. Hij heft zijn zinkroer, richt even, schiet één keer, twee keer, drie keer. De schoten weergalmen door het gewelf. Dan vlucht de moordenaar zo snel hij kan.

De grote geschiedenis

Eerder verschenen:

Maarten

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

hillic tem dollis dit apiducia dite id quaspic to inullorepe velluptatia con cuptur? Herziene herdruk Dipsam hilit aut liquunt audissit, qui rehentur sector simpore, ipsa nonsequodi corehendicia sim eicia etur? Nam qui doleseq uatur? Quiberia a as natum quam sin consentibus Doelgroep: kinderen vanaf 10 jaar eiciur ant exceper spelis ius ratia nese occume vit, sitat quis

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 3966 c-NUR 283-020 Verschijnt september 2017

Jan van Reenen schreef meer dan twintig romans en jeugdboeken. Geschiedenis heeft zijn bijzondere interesse.

23-09-16 09:42

08-06-17 11:08

72

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 72

04-07-17 11:44


Strips

Een spannend stripboek dat kinderen met plezier zullen lezen!

Voor kinderen

Daan van Oostenbrugge

Daan van Oostenbrugge (1994) is striptekenaar. Hij publiceert o.a. in Kits en werkt in opdracht van diverse bedrijven. Ook heeft hij een aantal stripboeken in eigen beheer uitgegeven. Illustraties en strips van Daan zijn overal in kerkelijk Nederland te vinden.

De Rode Ruiters Het mysterie van de mergelgroeve

lgroeve

Het mysterie van de mergelgroeve Freek, Dick en Ilse Ruiter worden uitgenodigd om in de herfstvakantie te logeren op het prachtige kasteel Schaloen in Limburg. Maar al op de eerste dag gebeuren er raadselachtige dingen … Waarom probeert er iemand ’s nachts in het kasteel te komen? En wat heeft de oude Sibbergroeve daarmee te maken? Al snel worden de Rode Ruiters samen met hun vrienden Arie en Rineke verwikkeld in een raadselachtige zoektocht, die niet zonder gevaar is!

odigd om in htige kasteel e dag gebeu...

het kasteel te eve daarmee rs samen met eld in een er gevaar is!

Tekst: Johannes Visscher

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: kinderen van 8 jaar en ouder

Eerder verschenen:

Tekst: Johannes Visscher

Kassie en zijn vrienden Joop, Karel en Bappie zijn berucht in de Amsterdamse Jordaan om hun kwajongensstreken. Zijn ze niet aan het vlotje varen in de gracht, dan laten ze alle stoppen wel doorbranden met een zelfgemaakte radio.

Tekeningen: Daan van Oostenbrugge

Alles wordt anders als Kassie een getuigenis hoort van een ex-bokser op een straatbijeenkomst van het Leger des Heils. Dat moment verandert zijn leven. Maar niet iedereen is daar blij mee ...

Kassie en zijn vrienden verscheen eerder in Kits. De sfeervolle striptekeningen van Daan van Oostenbrugge maken van het lezen van deze klassieker een unieke belevenis.

Kassie_rug.indd 1

14-11-2014 08:13:01

Uitvoering paperback Formaat 19 x 28 cm Full colour Omvang ca. 52 pag. Verkoopprijs ca. € 5,95 ISBN 978 94 0290 4482 c-NUR 362-000 Verschijnt september 2017

73

Najaar 2017_p 64-73 kinderen.indd 73

04-07-17 11:44


Kleuterboeken Fictie 7-9 jaar

Humoristisch én leerzaam verhaal over dierendag.

Algemeen

Janny den Besten

8 JAAR EN OUDER

Doei dierendag!

Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. VoorEn het ruikt een beetje vreemd. Jolien buigt zich voorover. ‘Kom dan!’ roept Jens Deel 3 serie Jenszachtjes. en JolienEr klinkt geritsel. Even later houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. ‘Dit is Wollie. Mooi, hè?’ Trots laat hij de hamster aan Jolien zien.

Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit, behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee wang tegen zijn vacht. ‘Wat is-ie zacht! Net een bolletje te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar wol!’ buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt. besluit Jens om stiekem HetDan is bijna dierendag. Iedereen in dezelf klaseen kijkthamster ernaar uit,te kopen. behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee Zou dierendag nu toch een feestje worden? te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar Opnieuw een vloteen endier humoristisch geschreven buren in de Tjalkstraat te lenen, maar dat mislukt. verhaal in Dan stiekemDoor zelf een debesluit serie Jens Jens om en Jolien. hethamster opstel te vankopen. Jolien kom je Zou dierendag nu toch een feestje worden? ook allerlei dingen over dierendag te weten. ‘Ah!’ Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar

Doelgroep: kinderen vanaf 7 jaar, AVI E5, CLIB 5

Doei dierendag! Met illustraties van Marijke Duffhauss

Eerder verschenen: 8 JAAR EN OUDER

de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de meester ligt. Er zit scheerschuim in, maar dat weet de meester natuurlijk niet … Zijn grote hand gaat naar de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan glimlacht hij en pakt de achterste. ‘Hartelijk bedankt hoor!’ Nu moeten Jens en Jolien er zelf ook één ne-

1 april! huis lopen.

‘En ik verscheur dat papier met al die nut-ti-ge dingen.’Boos trapt Jolien tegen een steentje in de brandgang. Het ketst tegen de schuur van buurvrouw Prietkamp. Meteen staat Jolien stil. O nee, daar is dat geluid weer. Jens kijkt achterom. ‘Wat is er?’

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

Met een wit gezicht wijst Jolien naar de schuur.

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht.

‘Spriet? Zit je daar nog steeds mee?’

Het is kerstvakantie. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor Kerst, maar Jens en Jolien vervelen zich. Mama zegt: ‘Ga iets nuttigs doen.’ De tweeling helpt daarom de bewoners van de Tjalkstraat: buurvrouw Jonker, meneer De Groot, buurman Landgraaf, mevrouw Rodenburg, meneer Broekhuizen … maar die rare buurvrouw Prietkamp slaan ze liever over. Dan hoort Jolien een vreemd geluid in de schuur van ‘Spriet’. Zal ze vlug voorbijlopen, of …?

Een vlot geschreven, humoristisch verhaal waarin je ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april vandaan komt.

Een vlot en humoristisch geschreven verhaal, waarin je ook dingen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog niet wist!

Vanaf 8 jaar

Janny den Besten

Kerst in de Tjalkstraat

Janny den Besten

Jolien knikt. ‘Ja, ik weet niet.’ ‘Nou, kom op! Dan moet je gewoon gaan kijken!’

Jens en Jolien zijn een vrolijk stel. Ze halen niet alleen graag een grap uit, maar gaan ook op zoek naar een man voor hun tante Sandra. Dat ‘PlanManSan’ loopt iets anders dan ze zelf gedacht hadden. Intussen is Jolien druk bezig met het voorbereiden van haar spreekbeurt. Die gaat over … 1 april!

Janny den Besten

‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger opstaan!’

Vanaf 8 jaar

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

8 JAAR EN OUDER

tekst: Janny den Besten illustraties: Marijke Duffhauss ‘Ik ga nooit meer mensen helpen’, zegt Jens als ze naar

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait

Kerst in de Tjalkstraat

Vanaf 8 jaar

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Eerder verschenen van haar hand verschillende titels voor volwassenen. Doei dierendag! is haar derde kinderboek. Het boek 1 april! won in 2017 de EigenWijs Prijs.

1 april!

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4178 c-NUR 282-010 Verschijnt september 2017

Janny den Besten

Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in de serie ‘Jens en Jolien’. Door het opstel van Jolien kom je Met illustraties vandierendag MarijketeDuff hauss. ook allerlei dingen over weten.

Doei dierendag!

zichtig trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin.

Janny den Besten

Met illustraties van Marijke Duffhauss

74

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 74

04-07-17 11:51


eze

ken,

engt maal …

8 jaar en ouder

Oliebollen voor Bram

eten w. n w

7-9 jaar

Algemeen

Oliebollen

voor Bram

Geschikt als kerstgeschenk voor kinderen!

Geesje Vogelaar-van Mourik

Oliebollen voor Bram Het is kerstvakantie. Lotte en haar broer Levi genieten van de gezellige dagen, zo vlak voor oud en nieuw. Ze mogen vader en moeder helpen met oliebollen bakken. Lotte is ook vaak te vinden bij buurvrouw Klaartje, die pottenbakster is. Klaartje heeft een prachtige kat met de naam Beau. Op een dag weet de kat te ontsnappen. Lotte helpt Klaartje met zoeken, maar Beau is weg en blijft weg … Lotte leert in de vakantie ook Bram kennen. Ze brengt de eenzame man een zak oliebollen. Wat dat allemaal teweegbrengt, had Lotte nooit kunnen bedenken …

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

Geesje Vogelaar-van Mourik

Met illustraties van Alberte Jonkers. Doelgroep: kinderen vanaf 8 jaar, AVI M4, CLIB 5

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4192 c-NUR 282-010 Verschijnt september 2017

Geesje Vogelaar-van Mourik

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

75

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 75

04-07-17 11:51


7-9 jaar

Prentenboeken

Ik ben niet bang

Maar als Simon voor mama een brief gaat posten, moet hij langs Castor.

Castor blaft zo hard! Hij heeft scherpe tanden en grote poten.

Ik b en ni e t bang

Annemarie ten Brinke en Willemijn de Weerd Bang voor de hond van de buren. Simon is bang!

Een kleurrijk prentenboek dat angst bespreekbaar maakt.

Als Simon Simon weer thuis is, tekent hij allemaal enge beesten. is bang! Maar wel met hoog ervoor! Bangeen voor dehek hond van de buren. Dan gaat de bel. Maar als Simon voor mama een brief gaat posten, moet hij langs De buurvrouw staat voor de deur.

Dit prentenboek is een mini-uitgave van Ik ben niet bang (2003). Met illustraties van Marianne Witvliet. Uitvoering gebonden Formaat 15 x 19 cm Full colour Omvang ca. 32 pag. Verkoopprijs ca. € 5,95 ISBN 978 94 0290 3331 c-NUR 274-000 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

Willemijn de Weerd (1978) schreef meerdere kinderboeken en won tweemaal de prijs ‘Het Hoogste Woord’. Willemijn bezoekt regelmatig basisscholen. Samen met violiste Marieke Booy heeft ze bij dit prentenboek een interactieve, muzikale voorstelling ontwikkeld. Voor meer informatie en/of boekingen: mail@willemijndeweerd.nl

TEN BRINKE, DE WEERD & WITVLIET

Castor. Ze vertelt dat Castor kwijt is … Castor blaft zo hard! Hij heeft scherpe tanden en grote poten. Als Simon weer thuis is, tekent hij allemaal enge beesten. Een vrolijk, leerzaam prentenboek over bang zijn, dat ouders Maar wel met een hoog hek ervoor! stimuleert om met hun kind over angst te praten. Dan gaat de bel. De buurvrouw staat voor de deur. Ze vertelt dat Castor kwijt is …

Ik b en ni e t bang

Annemarie ten Brinke (1978) schreef meerdere kinderboeken. Voor het boek Ik ben niet bang ontving ze samen met Willemijn de Weerd de prijs ‘Het Hoogste Woord’. Verder is Annemarie leerkracht in het basisonderwijs.

Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar

Annemarie ten Brinke Willemijn de Weerd

Marianne Witvliet

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

76

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 76

04-07-17 11:51


7-9 jaar

Algemeen

vanaf 6 jaar

Maarten Brand

Eetje wil over

E E TJ E

Wi L O V E R

Gaat Eetje over? Lees het zelf!

Maarten Brand

Eetje wil over ‘Ik maak een plan zodat jij over gaat’, zegt Jim. ‘Huh?’ zegt Eetje. Hij naar groep 4? Dat kan toch niet als je zo slecht leest?

Maarten Brand (1981) werkt in het basisonderwijs. In 2010 begon hij met het schrijven van korte verhalen en boeken. Diverse titels staan inmiddels op zijn naam.

Eetje wil graag naar groep 4. Maar zijn rapport is niet goed. Dan komt zijn vriend Jim met een plan … Een spannend boek voor beginnende lezers.

oep 4.

Met illustraties van Ingrid ter Koele.

t goed.

m met

Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar die zelf kunnen lezen, AVI E3, CLIB 3

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

voor

Maarten Brand

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 4161 c-NUR 282-010 Verschijnt september 2017

Met illustraties van Ingrid ter Koele

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 6,99

77

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 77

04-07-17 11:51


Een nieuwe serie voor jonge lezers!

Kleuterboeken 4-6 jaar Algemeen

Geesje Vogelaar-van Mourik

6 jaar en ouder

Naar de dierentuin! Tess en Jess zijn een tweeling.

Tess en Jess zijn een tweeling. Ze gaan vandaag op reis met heel de klas! Ze gaan vandaag op reis met heel de klas! Naar de dierentuin. Naar de dierentuin. Hun grote neef Daan gaat ook mee. Hun grote neef gaat zitten mee. bij Tess en Jess in het BramDaan en Koen Bram en Koen zitten bij Tess en Jess in het groepje. groepje. Met elkaar zien ze heel veel dieren. Met elkaar zien ze heel veel dieren. Vooral de aapjes zijn Vooral de aapjes zijn erg leuk. erg leuk. Maar dan gebeurt er iets naars. Maar dan gebeurt er iets naars. Waar is Bram ineens Waar is Bram ineens gebleven? gebleven?

Doelgroep: kinderen vanaf vijf jaar die net zelf kunnen lezen, AVI M4, CLIB 4 Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4475 c-NUR 281-010 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Vanaf 6 jaar

Tess

Jess 1

Geesje Vogelaar-van Mourik

De serie Tess & Jess is leuk voor jongens én meiden die al zelf kunnen lezen.

Met illustraties van Trish Flannery.

Naar de dierentuin!

Deel 1 serie Tess & Jess

Naar de dierentuin!

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Geesje Vogelaar-van Mourik

78

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 78

04-07-17 11:51


5-6 jaar

Sam Snel werkt over Israël

school,

zingt

Een prachtig prentenboek op rijm met grote illustraties!

Annelies Tanis Tekst: Annelies Tanis Illustraties: Trish Flannery

Sam Snel werkt over Israël

st

Sam Snel werkt over Israël Sam Snel heeft een project op school, ’t gaat over Israël. De juffrouw weet er alles van en dus leert Sam heel snel.

Hij danst met de Torarol rond, met Saar en Koen en Tijn. En de mezoeza schroeft hij vast rechts aan het deurkozijn.

Hij kleurt en knipt en plakt en zingt en kneedt een jad van klei. Ook knutselt hij een keppeltje van vouwkarton erbij.

Maar dat is lang niet alles nog. Ga jij maar eens op zoek naar alles wat Sam doet op school hier binnen in dit boek.

Annelies Tanis geeft rondleidingen in een synagoge. Daarnaast verzorgt ze lezingen over Joodse gebruiken. Annelies schreef verschillende kinderboeken. Ze is gehuwd, moeder en oma.

Met illustraties van Trish Flannery. Doelgroep: ouders, leerkrachten, geïnteresseerden in Israël

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen:

7 JAAR EN OUDER

Als Jan in de tuin is, ziet hij een jongen. Die jongen heet Job.

Job draagt een keppel op zijn hoofd. En hij eet geen varkensvlees. Job is een Jood. Jan en Job worden vrienden. Ze spelen vaak met elkaar. En als er een loofhut in de tuin staat, vieren ze samen feest!

Een origineel leesboekje waarin kinderen op een speelse manier iets leren over het Jodendom. Annelies Tanis geeft rondleidingen in de Dijksynagoge van Sliedrecht. Daarnaast verzorgt ze lezingen over Joodse gebruiken. Annelies schreef verschillende kinderboeken. Door haar belangstelling voor het Jodendom ontstond Een loofhut voor Jan en Job.

Een loofhut voor Jan en Job

Annelies Tanis

Vanaf 6 jaar

Een loofhut voor Jan en Job

Tekst: Annelies Tanis Illustraties: Trish Flannery

hool

Prentenboeken

08-06-17 14:13

Annelies Tanis

Uitvoering gebonden Formaat 24,8 x 30,4 cm Full colour Omvang ca. 24 pag. Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 94 0290 4468 c-NUR 273-000 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

79

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 79

04-07-17 11:51


Prachtig prentenboek voor kleuters.

Kleuterboeken 5-6 jaar Prentenboeken

Bange Barend leert vliegen

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend.

Bange Barend leert vliegen

Linda Bikker

Barend is een kleine arend. Maar hij durft niet te vliegen. Nog hoger dan de wolken Angstig zit hij op het puntjestaat vanBarend de rots. Allerlei op een rots. dieren en Zijn zus vliegt mee met mensen komen voorbij. Ze proberen Barendmama. over te halen ‘Ik kan het!’ roept zij trots. om zijn vleugels uit te slaan. Maar Barend blijft zitten waar Barend is een kleine arend. Maar hij durft niet te vliegen. Angstig zit hij op het puntje van de rots. Allerlei dieren en hij zit. Totdat … Dit prentenboek vrolijke prentenboek over het overwinnen zal peuters Dit vrolijke opangst rijmen over angstdaarvan en het overen kleuters zeker aanspreken! Linda Bikker schreef én illustreerde het verhaal speciaal voor de christelijke kinderboekenmaand, winnen daarvan zal peuters en kleuters zeker aanspreken! met als thema ‘Bibbers in je buik’. Linda Bikker schreef én illustreerde het verhaal naar aanleiding van de christelijke kinderboekenmaand, met als thema ‘Bibbers in je buik’.

Bange Barend_omslag-kg.indd 1

Bange Barend

Linda Bikker

mensen komen voorbij. Ze proberen Barend over te halen om zijn vleugels uit te slaan. Maar Barend blijft zitten waar hij zit. Totdat …

leert vliegen Linda Bikker

Doelgroep: kinderen vanaf 4 jaar Uitvoering gebonden Formaat 28 x 20 cm Full colour Omvang ca. 32 pag. Verkoopprijs ca. € 5,95 ISBN 978 94 0290 3348 c-NUR 273-000 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

15-06-17 15:49

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Tot het einde van de actieperiode verwijzen wij voor bestellingen door naar BCB (embargo tot 1 oktober). Besteleenheden 10 exemplaren.

80

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 80

04-07-17 11:51


5-6 jaar

Leer lezen met Thomas! Een vrolijk, educatief boekje voor kleuters.

Prentenboek

Gisette van Dalen

graag leren lezen? s dit boekje vol winteroor jou! werkt het? Je papa of a leest een verhaaltje en jij mag steeds de drukte zinnen hardop

Thomas in de sneeuw

neeuwt! Thomas en Fien n sneeuwballen, gaan maken een sneeuwpop leven nog veel meer uren.

Thomas in de sneeuw

Thomas in de sneeuw

Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

Fien tikt op de ruit. ‘Kom je?’ Thom schiet zijn jas aan. ‘Wat is er?’ roept hij. ‘Ik weet iets leuks’, lacht Fien. Ze bukt. Dan maakt ze een bal.

Gisette van Dalen is getrouwd en moeder van vier dochters. Gisette werkt parttime als chefredacteur bij Terdege. In haar vrije tijd schrijft ze boeken voor jonge kinderen.

Deel 7 serie Thomas

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

Fien steekt haar arm in de lucht. ‘Niet op mij!’ dreigt Thom. Dan gooit Fien. Maar ze mikt niet op Thom. De bal gaat naar Thoms huis. Pats!

Wil jij graag leren lezen? Dan is dit boekje vol winterpret voor jou! Hoe werkt het? Je papa of mama leest een verhaaltje voor, en jij mag steeds de dikgedrukte zinnen hardop lezen.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Met illustraties van Willeke Brouwer. Doelgroep: kinderen uit groep 1 en 2 die eraan toe zijn om te leren lezen Heb je Thomas al zien lopen? Thomas met zijn blauwe broek?

Kijk, hij speurt in alle hoeken, Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

Een grappig en herkenbaar boek voor peuters en kleuters.

want er is van alles zoek. De tas van mama is verdwenen, het konijn van de buurvrouw is ontsnapt en papa is zijn mobiel kwijt. Maar Thomas is een echte speurneus. Hij zoekt net zo lang tot hij het weer gevonden heeft. Alleen zijn pet kan hij niet vinden …! Zoek je mee? Een grappig en herkenbaar boek voor peuters en kleuters. Meer avonturen van Thomas lees je in Thomas toch!

Thomas speurneus

Heb je Thomas al zien springen?

Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

Thomas aait konijntjes, voert ganzen en kijkt bij de kuikentjes. Op de kinderboerderij valt veel te zien. Sommige dieren zijn wel heel ondeugend… Thomas probeert de dieren te tellen. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Help je mee?

Zijn gezicht staat heel erg blij. Want vandaag gaat hij met mama naar de kinderboerderij!

want de juf viert haar verjaardag. Dat wordt een fantastisch feest.

Een vrolijk én leerzaam boekje voor peuters en kleuters. Meer avonturen van Thomas lees je in Thomas toch!, Thomas speurneus en Thomas telt tot tien. Op www.gisettevandalen.nl is verwerkingsmateriaal bij Thomas leert letters te vinden.

30-5-2013 15:05:39

want ons huis wordt echt te krap.’

Thomas gaat in een nieuw huis wonen, maar het moet nog gebouwd worden. Steeds gaat hij een kijkje nemen op de bouwplaats. Daar is veel te zien! Een graafmachine, een draaiende cementmolen, Tekst: Gisette van Dalenhet nieuwe bad … Thomas wil de werkmannen graag een handje helpen. Dat is leuk, maar er Illustraties: Willeke Brouwer gaat ook weleens wat mis! Een vrolijk boekje voor peuters en kleuters. In combinatie met het boekje Thomas leert letters leren kinderen spelenderwijs bijna alle letters van het alfabet.

Thomas leert meer letters Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

‘Ik ben Thomas. Mijn mam noemt me vaak Thom. Dit is mijn huis. Het is nog heel nieuw! In de tuin staat een hut. Daar speel ik veel. Ik zit in groep drie.’ ‘En ik ben Fien. Dat is mijn huis. Ik zit in groep twee. Thom is mijn vriend. Ik speel graag met hem. Wij zijn heel stout lief. Dat lees je in dit boek.’ Wil jij graag (leren) lezen? Dan is dit boekje voor jou! Je leest leuke verhaaltjes over Thomas en Fien én je leert per verhaaltje steeds vier woordjes.

Thomas leert lezen_omslag.indd 1

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

18-6-2012 12:59:03

Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

Thomas leert letters

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

Thomas telt tot 10_omslag.indd 1

22-5-2012 15:55:24

Mama zegt: ‘We gaan verhuizen,

Hij heeft super hard geracet

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer

Gisette van Dalen & Willeke Brouwer Avenir_Thomas speurneus_omslag.indd 1

naar de tekening van pap.

Thomas rinkelt met zijn fietsbel.

De klas van Thomas is versierd met slingers. Juf Jet is jarig! Ze krijgt een cadeau van alle kinderen. Het is verstopt in de klas. Waar ligt het? Thomas helpt de juf om het cadeau te vinden. Maar Thomas ontdekt nog meer: overal in de klas zijn letters. Zo wordt de verjaardag van juf Jet een letterfeest!

Een vrolijk én leerzaam boekje voor peuters en kleuters. Meer avonturen van Thomas lees je in Thomas toch! en Thomas speurneus.

Avenir_Thomas toch_omslag.indd 1

Thomas staart met grote ogen

Thomas telt 22-05-17 12:17tot tien

Thomas leert lezen

Thomas is een ondernemend jongetje dat de hele dag door kattenkwaad verzint. Papa en mama zitten soms met de handen in het haar als ze zien wat Thomas nú weer uitgehaald heeft … Toch is Thomas de allerliefste peuter!

Thomas toch!

Thomas leert meer letters

Soms komt hij te vroeg uit bed!

Thomas leert lettrs

Hij is vaak heel erg ondeugend.

Thomas telt tot tien

Thomas met zijn stoere pet?

Thomas speurneus

Heb je Thomas al zien lopen?

Thomas toch!

Eerder verschenen:

Uitvoering gebonden Formaat 15 x 19 cm Full colour Omvang ca. 48 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4154 c-NUR 273-000 Verschijnt oktober 2017

Thomas leert lezen

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

Tekst: Gisette van Dalen Illustraties: Willeke Brouwer

16-06-16 15:32

81

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 81

04-07-17 11:51


4-6 jaar

Voorleesboeken

ABC lees je mee?

Hallo, ik ben Mirjam.

Ik ben vijf jaar en ik zit in groep 2.

Thuis speel ik vaak met mijn broertje Jelle. Of met mijn vriendjes en neefje.

Hallo, ik ben Mirjam. Ik ben vijf jaar en ik zit in groep 2. Je kunt hetspeel lezen in dit Thuis ik vaak metboek. mijn broertje Jelle. Of met mijn vriendjes en neefjes. beleef allesde enletters nog wat!van het alfabet. In dit Dan boek leerikikvan ook Je kunt het lezen in dit boek.

Dan beleef ik van alles en nog wat!

In dit boek leer ik ook de letters van het alfabet.

Op bijna elke bladzijde zie je plaatjes van woorden Bij elk hoofdstuk staat welke letter ik in dat verhaaltje leer. met deze letter.

Op bijna elke bladzijde zie je plaatjes van woorden met deze

Lees je mee? letter. Lees je mee?

Een verrassend voorleesboek met veel leuke illustraties van Marijke Duff hauss. Doelgroep: voor alle Uitvoering gebonden kleuters Formaat 19 x 19 cm Full colour Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 3973 c-NUR 281-020 Verschijnt september 2017

ABC lees je mee?

Hanneke Mostert-Wensink

Bij elk hoofdstuk staat welke letter ik in dat verhaaltje leer.

ABC lees je mee?

Hanneke Mostert-Wensink

Humoristische voorleesverhaaltjes waarbij kinderen ook letters leren.

Hanneke Mostert-Wensink

Hanneke Mostert-Wensink (1981) is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ze geeft les in het basisonderwijs. Een kinderboek schrijven was altijd haar droom. De ervaringen in het gezin en op school gebruikte ze bij het schrijven van ABC lees je mee?

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

82

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 82

04-07-17 11:51


n

Voorleesboeken

Een voorleesboek vol vrolijke verhalen om samen van te genieten! Margriet de Graaf

Margriet de Graaf Sep & Sanne

e

4-6 jaar

met illustraties van Sanne Miltenburg

Margriet de Graaf-Sijpkes (1956) schreef verschillende kinderboekenseries voor jongere kinderen, enkele boeken voor oudere kinderen en twee prentenboeken. Ze is werkzaam in het basisonderwijs als remedial teacher en leerkracht van groep 1 en 2. Margriet heeft drie volwassen kinderen en woont in Delfgauw.

Sep & Sanne Vrolijke voorleesverhalen deel 2

deel 2

Dit tweede deel staat weer vol met vrolijke verhalen over Sep en Sanne. In twaalf voorleesverhalen beleven de twee vrienden nieuwe avonturen. Sep en Sanne mogen stemmen voor een nieuw speeltoestel op het pleintje. Ze gaan samen naar de kinderboerderij en doen een wedstrijdje met stoepkrijt. Wat ze verder voor leuks beleven, lees je in dit gezellige voorleesboek voor kleuters!

Margriet de Graaf

Sep

&Sanne deel 2

Vrolijke voorleesverhalen

Niet alleen kinderen, maar ook de voorlezende volwassenen zullen van de verhalen genieten. Ze zijn ook heel geschikt voor gebruik op school. Met illustraties van Sanne Miltenburg.

Eerder verschenen:

Doelgroep: kinderen vanaf 4 jaar

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Niet alleen kinderen, maar ook de voorlezende volwassenen zullen van de verhalen genieten.

se gebeurtenissen. Ze delen boterhammen met de eendjes, kopen roze ‘flappieschoenen’ voor Sanne en bedenken samen een nieuw woord voor iets wat op logeren en op kamperen lijkt: kampegeren!

Ze zijn ook heel geschikt voor gebruik op school.

Margriet de Graaf

Sep en Sanne zijn dikke vrienden én buren. Sanne woont in een bovenhuis. In het benedenhuis onder haar woont Sep. In deze twaalf voorleesverhalen voor kleuters beleven ze samen vrolijke avonturen over alledaag-

Margriet de Graaf Sep & Sanne

Wat is Sep nu aan het doen? Sanne ziet hem beneden in de tuin op zijn buik in het gras liggen. Zou hij een schat gevonden hebben? ‘Ik ben aan het onderzoeken!’ roept Sep. Sanne gaat gauw naar hem toe. In de tuin ziet ze dat Sep door een vergrootglas aandachtig een diertje aan het bekijken is. Het is een slak. Maar wel een heel deftige slak.

met illustraties van Sanne Miltenburg

Sep

&Sanne Vrolijke voorleesverhalen

Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Full colour Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 4147 c-NUR 281-020 Reeds verschenen Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

83

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 83

04-07-17 11:51


Voorleesboek met vrolijke tekeningen.

Kleuterboeken 3-7 jaar Voorleesboeken

Willemieke Kloosterman-Coster krijgt een mooie corsage, gaat met het bruidspaar op de foto en mag samen

met Derk de ringen geven. Ook zegt Pieter een gedicht op voor het bruidspaar, maar dat is best spannend!

Het is feest! Pieter mag mee naar de bruiloft van oom Bas en tante Linda. Hij krijgt een mooie corsage, gaat met het grijpelijke manier uitgelegd wat trouwen betekent en wat er allemaal komt kijbruidspaar op de foto en mag samen met Derk de ringen ken bij een bruiloft. Door de illustraties wordt het een herkenbaar boekje voor zegt Pieterzijn een gedicht op kinderen voor het bruidspeuters engeven. kleuters.Ook De gespreksvragen geschikt om met door te praten over het onderwerp. paar, maar dat is best spannend!

Een bruiloft is een hele belevenis voor kinderen. In dit boek wordt op een be-

Pieter op de bruiloft

Pieter op de bruiloft

Pieter op de bruiloft

Het is feest! Pieter mag mee naar de bruiloft van oom Bas en tante Linda. Hij

Willemieke KloostermanCoster (1982) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Willemieke heeft lesgegeven in het basisonderwijs en schrijft met regelmaat artikelen voor de Gezinsgids.

Leeftijd: 3-7 jaar

Willemieke Kloosterman-Coster

Een bruiloft is een hele belevenis voor kinderen. In dit boek Met wordt opogen een kijkt begrijpelijke wat ‘Wow!’ grote Pieter naar manier het huis uitgelegd voor hem. Er hangen allemaal in de tuin kijken en trouwen betekent enwitte watballonnen er allemaal komt bij een bij de voordeur ziet hij een rood hart. Je kunt wel zien bruiloft. Door de illustraties van Anita Engelen wordt dat oom Bas en tante Linda gaan trouwen! het een herkenbaar boekje voor peuters en kleuters. De gespreksvragen zijn geschikt om met kinderen door te praten over het onderwerp.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: kinderen van 3-7 jaar Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster Illustraties: Anita Engelen

samen te zingen, om geld in de collectezak te

doen en een praatje te maken met de koster, maar stilzitten is best moeilijk!

Behalve aantrekkelijke illustraties bevat dit boek gespreksvragen.

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

Achter in het boek staan pictogrammen om de volgorde van de kerkdienst uit te leggen.

Leeftijd: 3-6 jaar.

mama mee naar de babydokter. Maar niet alles is even leuk: mama is vaak moe en wat duurt het lang voordat de baby geboren wordt! Er verandert heel veel in een gezin als er een broertje of zusje op komst is. Dit boek bereidt kinderen voor op de geboorte van een baby. Zowel de leuke als lastige dingen tijdens verwachting en kraamtijd komen aan de orde. Ook wordt op een heel eenvoudige manier seksuele voorlichting gegeven. In alles klinkt door dat kinderen een wonderlijk geschenk van God zijn. Leeftijd: 3-6 jaar.

We krijgen een baby!

Mama huilt, want de opa van Pieter is gestorven. Pieter is ook heel verdrietig.

Voorlees- en kijkboek over Hij gaat samen met papa en mama en Derk naar oma. Daar mag hij opa verwachting- en kraamtijd nog één keer zien, in een kist. Ook mag hij erbij zijn als opa wordt begraven. Wat is het moeilijk om te begrijpen dat opa nu nooit meer bij hen is …

Kinderen maken soms al op jonge leeftijd mee dat iemand uit hun omgeving sterft. In dit boek wordt op een begrijpelijk niveau uitgelegd wat het betekent als iemand overlijdt en wat er dan allemaal gebeurt. Door de illustraties wordt

Pieter naar de kerk

het een herkenbaar boekje voor peuters en kleuters. De tekst is geschreven

Pieter heeft verdriet Voorlees- en kijkboek over rouw

vanuit een reformatorische geloofsbeleving en is eenvoudig aan te passen als

‘Waarom eten we vandaag pudding?’ vraagt Pieter. Samen met papa, mama en Derk zit hij aan tafel. ‘Omdat we jullie iets fijns willen vertellen’, zegt papa. ‘In mama’s buik groeit een klein kindje. Dat kindje is jullie broertje of zusje. ’

de gebruiken in een specifieke situatie anders zijn dan in dit boek beschreven.

Leeftijd: 3-7 jaar.

Mama trekt Pieter naar zich toe. ‘Ik moet je iets vertellen, Pieter. Zaterdag zijn we bij opa geweest, weet je nog? Hij was heel ziek, hè?’ Pieter knikt. Ja, dat weet hij nog wel. Opa lag op bed en zei bijna niets. Mama zucht. Dan zegt ze: ‘Net belde oma om te

Inclusief kalender

Willemieke Kloosterman-Coster

uitgelegd.

Willemieke Kloosterman-Coster

rijkste elementen van de eredienst op het niveau van een kind

Pieter vindt het maar wat leuk dat hij een broertje of zusje krijgt. Hij mag papa helpen om het kamertje voor de baby klaar te maken en hij gaat met

m r de kerk naa

Willemieke Kloosterman-Coster

Kinderen horen bij de gemeente, maar niet alles wat ze in de kerk zien en horen is duidelijk voor hen. In dit boek worden de belang-

Piaegtmeeer

Pieter heeft verdriet

Het is zondag. Pieter mag vandaag samen

met papa, mama en zijn broer Derk mee

naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er

gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om

We krijgen een baby!

Eerder verschenen:

Pieter mag mee naar de kerk

Uitvoering gebonden Formaat 21 x 21 cm Full colour Omvang ca. 48 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 4130 c-NUR 272-020 Verschijnt september 2017

vertellen dat opa is gestorven.’

waarmee kinderen de ontwikkeling van de baby maand voor maand kunnen volgen!

Willemieke Kloosterman-Coster

Kraamtijdboek_omslag.indd 1

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster

Illustraties: Anita Engelen

ief Inclus baby- r de kalen

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster Illustraties: Anita Engelen

7-2-2014 9:10:16

84

Najaar 2017_p 74-84 kleuters.indd 84

04-07-17 11:51


Herziene herdrukken

r is slechts acht jaar predikant geweest in ke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op eeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. hij door zijn nagelaten preken en medibekendheid gekregen. Niet in het minst ekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels eer dan 100.000 zijn verkocht.

uptatur, corume aborite ipsant pa vellabore laborum exerion sequos asi occus dolorepero blam, que pore ea si quid qui quam andellabo. Nequam et ipsam atus, vit exerore storpor ibeaquiatque ex ea plab idellab orrores equaspitesse cullaccus net vendem era accatis citiumendit eliquae. Itae ipsus. Nem nem doloreh enimus, volum doluptas molorem lab is mi, sae rem dollore nihictotae ad magni od modis sa dollese dignihi cimpos imi, optat. Os dolectur atum aliciis es re volum expeditas debisitatur? Ro voluptur sae nimusdanti ut eos modi non culluptatasi quibusciis eritatur, que.

Bijbels dagboek

gesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Wijsheid en wetenschap Pastorale handreiking aan studenten

Onder redactie van mr. A.J.C. van Bemmel, ds. G. Clements, drs. G. van Veldhuizen

Ds. F. Bakker

Mr. A.J.C. van Bemmel, ds. G. Clements, drs. G. van Veldhuizen (red.)

Blijft in Mij (grote letter)

Wijsheid en wetenschap

William Huntington

Bijbels dagboek

Blijft in Mij

Onder redactie van ds. G. Clements e.a.

oek treft u dagboekstukjes aan die zijn eld uit zijn nagelaten geschriften en uit nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenh door hun pastorale en hartelijke toon. had de gave om op een eenvoudige, eergeestelijk onderwijs te geven vanuit de bij wees hij voortdurend op de noodzaak m met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

Blijft in Mij

Ovitaturita secte volorum asimodit ulla conemporibus delis ium dolupta temquaectiat excepre stotat ra dolorerspid et re re perrunt iumquidento inciam comniet, comnime reiustrum nim iderias pos dolore corem doloresci ut que porepta dolut alis mos que prerunt et que por adia con rerchic tetur? Is simagni hiciatibero ma cor a quam nulliquae voluptam lam velicatque ipici nitemquo quiati que dolupta ssequidi conseceribus quaspersperi solupta quatur, officti onsequatur sam int aut ad maximil lorrorit uta quis volore autasperum qui unt ad ma num qui occab iuntiumquas doluptatet qui que nonsequ idebiti orepudam eliquamus, quo quos eius saperoris quatium fuga. Itatus sit od qui derupitat re, odis doluptu sapelliciis molor arcid evendist ventur atiisit quatendi cum faceat molorum et ad eatur auda quamendit earum lis alis aditatus, sum quas nos ea dolest repelectem aliti beriam ea doluptas aspienissi

De Bank des geloofs

voluptatem quos utem Ds.Sed F.moluptatis Bakker eatur sundam eatium faci beaqui coreper

Wijsheid en wetenschap

Bijbels dagboek

F. Bakker

De Bank des geloofs God de Kassier der armen

William Huntington William Huntington

De Bank des geloofs God de Kassier der armen

Pastorale handreiking aan studenten Het al eerder door De Banier uitgegeven dagboek Blijft in Mij in een grote letter uitvoering. Hierdoor is het zeer geschikt voor oudere mensen.

De studententijd is een bevoorrechte fase van je leven. Dit boek zoekt naar verbinding tussen de academische studie en je persoonlijk en kerkelijk leven.

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 21,95 ISBN 978 94 0290 4734 c-NUR 707-020 Verschijnt september 2017

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 4970 c-NUR 740-080 Verschijnt september 2017

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 16,99

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Najaar 2017_p 85-86-eerder aangeboden.indd 85

Dit ontroerende boek vertelt over de vele ontberingen die Huntington (1745-1813) leed. Het is ook een verslag van Gods goedertierenheid jegens hem, zowel op geestelijk als tijdelijk gebied.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 268 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 4741 c-NUR 700-003 Verschijnt september 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

85

04-07-17 11:54


Agenda 2018

Eerder aangeboden De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen. Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

de Banier

Diverse predikanten

dagboek kalender

Dagboekkalender 2018

Agenda 2018

Grote letter: Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang 370 pag. Verkoopprijs € 14,95 ISBN 978 94 0290 2778 c-NUR 707-022

Rozen

Kleine letter: 2018 Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang 735 pag. Verkoopprijs € 12,95 ISBN 978 94 0290 2761 c-NUR 707-022

v

de Banier dagboek

kalender

2018

Geïllustreerd door Matt ie de Bruine

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

BANIER dagboek omslag 2018.indd 1

Promotie: • Advertenties in tijdschriften agenda 2018 omslag let op calendarium.indd 1

17-11-16 10:03

Reeds verschenen

Broeders bijeen

Broeders bijeen

Broeders bijeen

De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten

De Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle bestaat 175 jaar. Dit jubileumboek begint met de tijd dat er nog geen dorp en kerk was. In de zestiende eeuw verrees een kapel ‘op moer’. Pas toen de Moerkapelse gemeente in 1655 zelfstandig werd –los van Zevenhuizen– bouwde het volk een echte kerk. Die kwam in 1667 gereed.

De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten 1907-2017 Tijdens de Afscheiding van 1834 bleef het rustig in Moerkapelle. Sommige inwoners van Moerkapelle luisterden echter wel graag naar de bevindelijke preken van ds. L.G.C. Ledeboer uit het nabijgelegen Benthuizen. Het was dan ook niet de Afscheiding, maar de schorsing en afzetting van ds. Ledeboer die leidde tot de geboorte van de latere Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle.

De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten

Samenstelling: W.B. Kranendonk

De Generale Synode is de belangrijkste van de vele kerkelijke vergaderingen die in calvinistische kerken worden gehouden. In deze bundel staan de verslagen van deze synodes. Daarnaast zijn van bijna alle afgevaardigden portretten opgenomen en foto’s van de vergaderende broeders. Een interessant lees- en kijkboek. Dit jubileumboek bevat niet slechts een droge opsomming van aan notulen ontleende feiten. Het is een lees- en kijkboek geworden dat gaat over mensen. Het beschrijft en toont hoe het gezelschapsleven zich van lieverlee transformeerde tot een geïnstitutionaliseerde wijze van kerkelijk samenleven. Het laat bovendien iets zien van het geestelijk leven van het voorgeslacht. Ook dat waren mensen met fouten. Tegelijk kwam in veler leven de tere Godsvreze openbaar.

1907-2017

06-01-17 10:07

86

Najaar 2017_p 85-86-eerder aangeboden.indd 86

Uitvoering gebonden Formaat 23 x 23 cm Omvang 984 pag. Verkoopprijs € 39,95 ISBN 978 94 0290 3157 c-NUR 520-000

14-11-16 11:59

G. Roos

W.B. Kranendonk

1907-2017

Mattie de Bruine

Uitvoering wire-O Formaat 14 x 18 cm Omvang 112 pag. Full colour Verkoopprijs € 11,95 ISBN 978 94 0290 2341

Vergeet geen van Zijn weldaden

Vergeet geen van Zijn weldaden

175 jaar Gereformeerde Gemeente Moerkapelle

L.D. van Klinken, G. Slootweg, D. Vogelaar

n de vele kerkelijke vergaderingen en. Vandaar dat er vaak veel aanen besloten wordt. Niet voor niets van de Gereformeerde Gemeenten, Ze zijn bedoeld om het kerkvolk te egelijk een impressie van de sfeer. ichting van De Saambinder in 1922 le afgevaardigden portretten opgeers die vanaf het midden van de jas van het Reformatorisch Dagblad.

Rozen

G. Roos

Vergeet geen van Zijn weldaden 175 jaar Gereformeerde Gemeente Moerkapelle

175 jaar Gereformeerde Gemeente Moerkapelle G. Roos

De gereformeerde gemeente te Moerkapelle bestaat 175 jaar. Dit jubileumboek bevat niet slechts een droge opsomming van aan notulen ontleende feiten. Het is een lees- en kijkboek geworden dat gaat over mensen. Uitvoering gebonden Formaat 22,6 x 22,6 cm Omvang 496 pag. Verkoopprijs € 39,95 ISBN 978 94 0290 3867 c-NUR 704-000

04-07-17 11:54


Ds. G.H. Kersten

Ds. G.H. Kersten

De gereformeerde dogmatiek

deel 1

Ds. G.H. Kersten

De gereformeerde dogmatiek

De Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus

deel 1

Om te onderwijzen is het nodig om ook zelf onderwezen te worden. De beste Bron daarvoor is de Bijbel. Deze bevat een schat aan richtinggevende, ondersteunende en ook bemoedigende teksten voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. De Bijbelteksten in de bundel Onderwijs voor het onderwijs zijn onderverdeeld aan de hand van de verschillende facetten van het leraar-zijn. Zowel voor het po, vo en mbo. De gekozen Bijbelpassages worden verklaard door predikanten die zelf in het onderwijs werken of erin gewerkt hebben.

11ek

13ek

dru

C.H. Spurgeon

Ds. G.H. Kersten 806 pagina’s, € 79,95, Gebonden

Ds. G.H. Kersten 560 pagina’s, € 49,95, Gebonden

In Ouders uit de Bijbel maken we kennis met bekende en minder bekende echtparen uit het Oude en Nieuwe Testament. Onder hen zijn ouders die vreugde aan hun kinderen beleven, maar ook ouders die verdriet hebben omdat hun kinderen afdwalen van God en Zijn dienst. De Heere Die Zelf het huwelijk heeft ingesteld, heeft deze levensgeschiedenissen en gezinsomstandigheden laten opnemen in Zijn Woord. Ze zijn tot onderwijs voor echtparen en ouders van alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord veroudert nooit. Daarom zijn de praktische lessen in dit dagboek ook blijvend actueel. De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Op een pastorale wijze brengt hij het leven van echtparen en ouders dichterbij.

C.H. Spurgeon

Woorden

Matthew Henr y

Ouders uit de Bijbel

Hier komt de tekst van de achterflap

M at t h e w H e n r y

bijbels dagboek

van de goede Herder

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Bijbelse lessen voor docenten Ds. G.J. van Aalst e.a.

2e

Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof

bruin-gecentr-Eigenschappen vh geloof_omslag.indd 1

27-8-2012 15:03:44

Ds. G.J. van Aalst e.a. 200 pagina’s, €12,95 Gebonden

Alexander Comrie 612 pagina’s, € 24,90, Gebonden

De Bijbel spreekt over God als Vader en over de gelovigen als Zijn kinderen. Dit gegeven was voor Luther bepalend voor de manier waarop hij met zijn kinderen omging. De gezinsopvoeding vond hij heel belangrijk en de verantwoordelijkheid van ouders achtte hij bijzonder hoog. Luther zette zich ook op allerlei manieren in voor goede scholing en catechese, omdat hij ervan overtuigd was dat de evangelische leer alleen voortgang kon vinden als de mensen Gods Woord zouden begrijpen. Dit boek bevat korte teksten van Luther over opvoeding en onderwijs. Ze kunnen ook vandaag opvoeders inspireren om met een hernieuwde blik naar kinderen en jongeren te kijken.

Woorden voor elke dag

Maarten Luther

Tot dienst aan God Teksten over opvoeding en onderwijs

2e

4e

druk

druk

Onderwijs voor het onderwijs

Maarten Luther Brevier

Bijbels dagboek

4e

3e

druk

bijbels dagboek

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

van het zaligmakend geloof

onze tijd nog steeds doorgegeven worden.

Maarten Luther Tot dienst aan God

Woorden van de goede Herder

De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties

  

E

Zo schreef Alexander Comrie (1706-1774) in zijn voor-

dru

De gereformeerde dogmatiek (2 delen)

Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof

Alexander Comrie

woord van de Eigenschappen des geloofs entein n1744. Door de r doc lessenvanvoo Bijbelse herschrijving dit boek mag deze boodschap ook in

Maarten Luther Brevier

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van Gelijkenissen van de Heiland van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde. Spurgeon zelf schrijft: ‘Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij door gelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zitten en van Hem willen leren?’

Ds. G.J. van Aalst e.a.

barcode

Onderwijs voor het onderwijs

Herdrukken

Ds. G.H. Kersten

Alexander Comrie

‘Hoewel ik me in vele opzichten van mijn gebrekkige dienst bewust ben, ben ik mij er althans toch van bewust dat ik een goed geweten heb als ik desgevraagd zeg dat ik met mijn zeer geringe talent nooit anders dan de zuivere en onvervalste leer aan u heb trachten te verkondigen. Daarbij heb ik geen ander fundament gelegd dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk Jezus Christus. Hij is het Fundament dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit beschaamd worden. U weet dat de tijd die we beleven, heel vruchtbaar is voor nieuwe gevoelens en opinies. We willen u daarvoor waarschuwen en wekken u naar ons vermogen op om in het geloof te blijven dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in der eeuwigheid Dezelfde!’

2e

druk

druk

druk

B i j b e l s dag b o e k

Woorden van de goede Herder SnellRoundh-Ouders uit de bijbel_omslag.indd 1

C.H. Spurgeon 380 pagina’s, € 19,50 Gebonden

Ouders uit de Bijbel Matthew Henry 380 pagina’s, € 19,50 Gebonden

Brevier

Tot dienst aan God

Maarten Luther 280 pagina’s, € 12,95 Gebonden

Maarten Luther 253 pagina’s, € 12,95 Gebonden

Maarten Luther Tot dienst aan God.indd 1

23-6-2011 13:53:47

14-10-16 16:37

87

Najaar 2017_p 87-91-herdrukken.indd 87

04-07-17 13:53


De titel

iPARENTS

Voor Anker

Herdrukken

Dr. A.J. Kunz

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Voor Anker Steef & Steven DE BRUIJN

#bites

#MB

P

2

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

#MB

?’ Jij wel s van. ooit!’ p ik nik r dan Daar sna t ik mee ram, wee l Media? Instag ‘Socia et)!’ volg op en (ni er der pub kin n n ik mij doen mij ‘Sinds ? Dat ine onl ‘24/7

Steef & Steven DE BRUIJN

2710-Voor Anker-omslag.indd 1

Het lijden op zich is een ramp. Maar biddend lijden is een zegen. Biddend lijden verdiept en heiligt, dat geeft winst voor de ziel en voor de eeuwigheid. Dat doet zelfs roemen in de Heere, omdat op de knieën een God gevonden wordt, Die méér is dan al het lijden. En overal waar God is, daar is het goed.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Geneeskunst 2 e

10-11-16 13:04

5e

Ds. F. Bakker

druk

druk

druk

05-07-16 14:50

Voor Anker

iParents

U en uw kinderen

Bij U alleen

Dr. A.J. Kunz 164 pagina’s, € 10,95 Paperback

Steef de Bruijn en Steven Middelkoop 88 pagina’s, € 2,95 Paperback

Prof. dr. A. Baars 96 pagina’s, € 9,95 Gebonden

Ds. F. Bakker 70 pagina’s, € 10,90 Gebonden

49 overdenkingen voor de lijdensweken

E VANG E LIE STE K

Dit boek wil een handreiking zijn aan vrouwen, maar ook aan mannen, van wie het huwelijk wordt geteisterd door autisme. Naast uitleg en praktische informatie komen er vrouwen aan het woord die gehuwd zijn (geweest) met een autistische partner. Een boek vol handreikingen en tips.

Geloofwaardig opvoeden in gezin, Ben Zijl (1948) kerk en op school dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz en drs. Sarina Brons-van der Wekken

heeft een praktijk voor psychosociale en seksuologische hulpverlening. Hij is onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van echtparen waarbij binnen de relatie sprake is van autisme. Daarnaast is hij werkzaam als docent bij een opleidingsinstituut voor therapeuten.

Ben Zijl

Gestorven voor mij

Kinderen voor DE KONING

dr. M.J. Kater e.a.

Steef Post Aritha Vermeulen

Hoe verbind je mensen in conflict?

R.M. McCheyne

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

beter bem i ddel en

R.M. McCheyne

Ad quo testius volorecto int erit, ut accus repta doluptae eicae. Nequisim sum resequas accatur? Fictur mos eost, quiderfere liquasp identio rendeni hicaeptaes peles audam ut ipsa nulparum volore volupta cus unt quiaeru ptamet et quam autempo rporro voluptatem quas aliquun daerunt, velessunt ut rehendi oratende consecto quatur? Qui as es qui offictotate con nos aute qui vendias quaecabo. Ut aspicim ulla voloria necab inulpar cienis ea voluptas eatur sitatis ad eatiberum illis aut estrum am vendusam que ea eos quid molupta nonserspe nonseditatia perum fuga. Ucia dolest, quis magnitate volorer ehenis dolorpora nobita nobis quatis eos dis magnima iorporrum ipsument ipsam sum est doluptatur? Qui officiis alitatatque est omnimustrum est mo moluptae doluptatio eliquamus aut pedionsequos sequae expere que peris alignati comnimi, sunt laccuscium aut volupta spienimil endunt latur, consequo consed quaessi tatinciet hilland igenis as ma vel incium quaspeles modit, quam, officia quam, sitatem quidem litatemquam, que in eaquidel ium cus minvenis doleste nimolup tatesto qui aceribero tem adi officiae etus ut voluptate id et aspelibus seritiat. Harum re consequo imus quat. Deles num res none rerrovi

SAM EN W ER KI N G V O O R TO ERUST I N G , E VA N G EL I SAT I E E N K I N D ER W ERK

2e

2e

druk

2e

druk

20-7-2011 11:26:13

Eenzame vrouwen

zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Als geen ander kon McCheyne de zondaarsliefde van Christus voor ogen schilderen. Hij wist daarmee het hart van zijn hoorders te treffen. Toen, maar ook nu. Uit de vele preken van de jonge Schotse predikant is een selectie gemaakt. U vindt in deze bundel meditaties over de voorzeggingen van Zijn lijden in het Oude Testament, Christus’ eigen voorzeggingen in het Nieuwe Testament, en momenten uit Zijn diepe lijden.

7-Bij U alleen_omslag.indd 1

Kinderen voor DE KONING

Dit boek bevat 49 meditaties die betrekking

hebben op het lijden en sterven van de Heere Steef Post Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de

Gestorven voor mij

Met twee appendices: Bemiddelen bij huwelijksproblemen en Het leiden van een lastige vergadering.

b e t e r b e m i d de l e n

Conflicten zijn overal waar mensen zijn. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat je uitgedaagd of geroepen wordt om te bemiddelen. Als manager, bestuurder, toezichthouder, ambtsdrager of gewoon als collega of vriend. Hoe voorkom je dat je partij gaat kiezen? Wat moet je doen als mensen hardnekkig aan standpunten blijven vasthouden? Dit prettig geschreven boek leidt je op een praktische manier langs alle voetangels en klemmen. Het biedt houvast als je mensen wilt begeleiden, op weg naar verbinding en verzoening. Met gespreksleidraad.

iPARENTS-omslag.indd 1

en de Bijbel

3e

MIDDELKOOP

druk

BijU alleen

Ds. F. Bakker

#iChild

STEEF DE BRUIJN & STEEF MIDDELKOOP

Dr. A.J. Kunz

#bites

e

Ruth Seldenrijk

iPARENTS

√ Hoe vaak check je je mobiel…? √ Eén op de tien jongens tussen 12 en 15 jaar is gameverslaafd en speelt ruim vier uur per dag (Bron: Universiteit Utrecht, zie: uwkindengamen.nl) √ Installeer een app als BreakFree waarmee in beeld krijgt hoevaak je je telefoon gebruikt. √ http://elsevierjuist.nl/bewust-met-je-mo √ Hoe vaak check je je mobiel…? √ Eén op de tien jongens tussen 12 en 15

#barcode

de kinderdoop

#media

De betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor leraren

Dr. A.J. Kunz (1970) is hervormd predikant en als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te Gouda.

U en uw kinderen,

#iChild

MIDDELKOO

Hier komt een leuke faket ekst over media En die gaat opvoeding nog door over een paar regel s voor een prachtige compositie en opvallende cover voor goede verkoopcijfers en bereik.

Uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964) is dit geschenkboekje samengesteld. Het is bijzonder geschikt voor zieken en hen die in moeite of zorg verkeren. Opvallend is de hartelijke en pastorale toon. Keer op keer wijst ds. Bakker naar de Heere bij Wie alleen hulp te vinden is. Hoe groot de moeiten en zorgen ook zijn, er is een plaats bij Hem. Zelfs voor hen die niet bidden kunnen!

Bij U alleen

Prof. dr. A. Baars De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten naar de belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het onderwijs? Hoe kunnen ze ons vandaag helpen om christelijk onderwijs gestalte te geven? In Voor Anker geeft dr. A.J. Kunz een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van docenten in het christelijk onderwijs. Hierbij komt niet alleen de definitieve tekst van de belijdenis uit 1618/1619 naar voren, maar maakt hij ook gebruik van de eerste editie uit 1561. Hierdoor komt de NGB op een verrassende manier tot klinken. Het boek is bedoeld voor christelijke leraren, maar ook voor iedereen die wil nadenken over leven bij de belijdenis in onze tijd.

Eenzame vrouwen Ben Zijl

Over autisme en relaties

druk

2e

druk

Eenzame vrouwen_omslag-4-groen-rood.indd 1

15-11-16 11:48

Beter bemiddelen

Gestorven voor mij

Kinderen voor de Koning

Eenzame vrouwen

Steef Post 112 pagina’s, € 9,95 Paperback

R.M. McCheyne 103 pagina’s, € 9,95 Paperback

Dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz en drs. Sarina Brons-van der Wekken 109 pagina’s, € 9,95, Paperback

Ben Zijl 196 pagina’s, € 12,95 Paperback

88

Najaar 2017_p 87-91-herdrukken.indd 88

04-07-17 13:53


Eerder verscheen Ik voor u Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Voor de avondmaalszondag is er een praktisch gedeelte dat aangeeft hoe disgenoten de sacramenten behoren te ontvangen. De bundel besluit met een toespraak die Robert Murray McCheyne hield na de bediening van het Heilig Avondmaal.

2e

druk

Bij de samenstelling is vooral gebruik gemaakt van de werken van puriteinen, predikanten uit de Reformatie en de Nadere Reformatie.

Wilhelmus à Brakel Thema van deze bundel is: ‘Ik voor u (daar gij anders de Matthew Henry eeuwige dood had moeten sterven).’ Petrus Immens Willem Teellinck Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

2e

druk

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

Op de Steenrots gegrond

Verbroken voor u

Ds. A. Schot 172 pagina’s, € 14,95 Gebonden

Div. oudvaders 84 pagina’s, € 10,90 Gebonden

Verbroken voor u_omslag_def.indd1 1

IK voor u

In negen overdenkingen wordt de geschiedenis van Jozef verklaard. Daarin blijkt zo duidelijk dat de Heere dwars door alles heen Zijn raad volvoert. Dat Hij ook alle dingen zal doen medewerken ten goede van Zijn uitverkoren Kerk. Jozef werd ‘zijnde een jongen van zeventien jaar’ als slaaf verkocht naar Egypte. Daar werd hij op Gods tijd en wijze onderkoning, om een groot volk in het leven te behouden. Wat een onbegrepen wegen! Jozef heeft ingeleefd: ‘Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.’ In Jozefs leven liggen bijzondere lessen voor de Kerk des Heeren. Hoe helder schittert de Meerdere van Jozef, Christus, waar Jakobs zoon een type van mocht zijn.

negen overdenkingen

Ds. A. van Voorden is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Eerder diende hij de gemeente te De Beek-Uddel.

Robert Murray McCheyne, Matthew Henry, Thomas Watson e.a.

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

4-2-2010 8:46:03

Jozef,

de behouder des volks

Ds. A. van Voorden

52 meditaties

voor u

Deze bundel bevat meditatieve stukjes die betrekking hebben op het lijden van de Heere Jezus. Het is een handreiking tot overdenking van gedeelten uit Gods Woord in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, en op de avondmaalszondag zelf. Voor elke dag is er een meditatie tot zelfonderzoek én een meditatie met onderwijs over Christus’ liefde opgenomen. Steeds wordt er afgesloten met een passend gedicht.

Jozef, de behouder des volks

Eerder verscheen van deze auteur: Man van smarten Het verbrijzeld hart verheugd Jakob heb Ik liefgehad Jonathan, Sauls zoon, Davids vriend

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van een puritein en predikanten uit de tijd van de Nadere Reformatie.

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Ds. A. Schot

Op de Steenrots gegrond

IK VERBROKEN voor u

IK voor u Robert Murray McCheyne, Matthew Henry, Thomas Watson e.a.

Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt.

De meditaties zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd ná het Avondmaal. Het zelfonderzoek richt zich met name op ‘het ware bruiloftskleed’ dat nodig is om de Koninklijke Gastheer aan Zijn tafel te ontmoeten. Het onderwijs richt zich op het leven, lijden en sterven van Christus.

Wilhelmus à Brakel, Matthew Henry, Petrus Immens e.a.

Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of – sluiting.

VERBROKEN voor u

VERBROKEN voor u

Herdrukken

Op de Steenrots gegrond

Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook er is onderwijs in te vinden omtrent de leidingen, die de Heere met Zijn kinderen houdt.

4e

druk

Ds. A. van Voorden

2e

druk

Ik voor u

Jozef, de behouder des volks

Div. oudvaders 76 pagina’s, € 10,90 Gebonden

Ds. A. van Voorden 120 pagina’s, € 16,95 Gebonden

w

Gods stem

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) diende de Hervormde Gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene. Hij was een geliefd prediker, maar kreeg ook bekendheid door de artikelen die hij in de Oener ambtsperiode schreef in de Veluwse kerkbode. Na zijn overlijdenover verschenen Tien overdenkingen het weer veel van deze artikelen in boekvorm. Ook werden er meerdere prekenbundels van hem uitgegeven.

in de natuur

on

we

er

Jakob en Ezau

Ds. C. Neele is sinds 2011 emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij vervult de preekbeurten van de gemeente te Poortugaal. Eerder diende hij vanaf 1999 tot en met maart 2011 de gemeenten van Aagtekerke en Lisse.

Gods stem in de natuur

Gods Woord bevat hemels onderwijs. Ook over de natuur. Zo wijst de Bijbel op het weer in het algemeen (Matth. 16). Op de winter (Ps. 147). Maar ook heeft de Heere door de verschillende weersomstandigheden wat te zeggen. Denk aan de wind (Joh. 3), de regen (Joël 2), het onweer (Openb. 10), de storm (Ps. 107), de dauw (Hoséa 14), de regenboog (Gen. 9), een wolk (1 Kon. 18), en de zon (Mal. 4). De preken zijn bijzonder actueel en leerzaam. Ook voor de kinderen en jonge mensen.

Tijdens zijn ambtsperiode in Kesteren publiceerde dominee Doornenbal in de kerkbode van de Hervormde Gemeenten van Kesteren en Opheusden een serie overdenkingen over Jakob en Ezau. en da

uw

wo

en

sto

zo

rm

n

Ds. C. Neele

2e

Ds. J.T. Doornenbal

Ds. C. Neele

re g

De bekende Engelse John Charles Ryle (18161900) had de gave om zijn boodschap in korte bewoordingen weer te geven en snel tot de kern van de zaak te komen. Dat blijkt ook duidelijk uit de dagboekstukjes in Gouden momenten die zijn samengesteld aan de hand van de vele werken van Ryle. De nagelaten geschriften vormen een goudmijn vol wijze woorden. De boodschap is nog steeds uiterst actueel! Ryle roept op tot bezinning en zelfonderzoek. Maar wijst ook heen naar de hemelse Medicijnmeester. Zo kunnen de momenten van stil zijn met de Schrift aan de hand van dit dagboek Gouden momenten worden!

J.C. Ryle

Gouden momenten

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

lk

Door middel van dit boekje brengt samensteller Lulof Dalhuisen deze lezenswaardige bijdragen uit de jaren 1940 en 1941 opnieuw onder de aandacht.

Jakob Ezau

Bijbels dagboek

Ds. J.T. Doornenbal

druk

Barcode

2e

druk

G

ouden momenten Bijbels dagboek

J.C. Ryle

2e

3e

druk

druk

Gods stem in de natuur

Jakob en Ezau

Gouden momenten

Ontmaskerd

Ds. C. Neele 156 pagina’s, € 17,95 Gebonden

Ds. J.T. Doornenbal 97 pagina’s, € 10,95 Gebonden

J.C. Ryle 380 pagina’s, € 19,50 Gebonden

Bart Bolier 200 pagina’s, € 9,95 Paperback

89

Najaar 2017_p 87-91-herdrukken.indd 89

04-07-17 13:53


eren bidden

In dit boek nodigt Mackay de lezer uit in de ‘Leeskamer van het Grote Huis’. De auteur presenteert vijfentwintig brontek­ sten uit vier periodes: de Vroege Kerk, de middeleeuwse kerk, de kerk van de Reformatie en de Nadere Reformatie en de kerk in de moderne en postmoderne tijd.

Matthew Henry

2ek

2ek

dru

Het gebed.indd 1

Grote Huis

Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen christelijke geloofstraditie Dr. H.J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische

Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en directeur van Refo500.

Dr. Ewald Mackay

2ek

dru Een Leeskamer_omslag.indd 1

Twee gezichten

Leren bidden

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon, 89 pagina’s, € 9,95 Paperback

Matthew Henry 413 pagina’s, € 19,95 Gebonden

Dr. Herman J. Selderhuis

Dr. Ewald Mackay is historicus en filosoof. Hij is als docent geschiedenis, cuma en filosofie verbonden aan Driestar Hoge­ school te Gouda. Eerder verschenen: Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld (2013) en Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de vakken van het basis-, voortgezet en hoger onderwijs (2014).

‘Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.’ Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, de wereld op allerlei gebied veranderde, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de stoere monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg. Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken. Luther als de zoeker die weg wil van de angst voor God en onderweg is naar een andere God dan die van thuis. Een unieke Lutherbiografie, met een veelheid aan afbeeldingen, met het verhaal van de Reformatie, maar vooral van een mens die probeert christen te zijn.

in het

Dr. Ewald Mackay

Matthew Henry

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon

L

Een

leeskamer

Luther

Hier komt de achterflaptekst.

Leren bidden

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon van Praktijk Den Uijl uit Capelle aan den IJssel hebben kunnen putten uit hun ruime praktijkervaringen als therapeut. Ds. C. van Ruitenburg, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel, verzorgde aan het einde van ieder hoofdstuk het pastorale gedeelte.

Twee gezichten

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon

Van buiten zijn ze charmant, slim en betrouwbaar. Ze hebben gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.Van binnen is er weinig empathie, ze zijn onzeker en doen zich beter voor dan ze zijn. Omgaan met iemand die lijdt aan narcisme is spitsroeden lopen. Je wordt door hen bekritiseerd, onder druk gezet en gemanipuleerd. Dit maakt dat je alert bent en alles uiterst behoedzaam en angstvallig in de gaten houdt. Leven met iemand met deze stoornis lijkt bijna niet haalbaar. Dit boekje geeft op basis van praktijkervaringen advies. Vragen als: ‘Hoe ga je ermee om? Hoe blijf je staande? Hoe kun je zorgen voor jezelf én voor de ander?’ komen aan de orde. Ds. C. van Ruitenburg voorziet elk hoofdstuk van pastorale onderbouwing op grond van Gods Woord. Een waardevolle handreiking zowel voor degene die aan deze stoornis lijdt áls voor de omgeving.

Twee gezichten

Herdrukken

De christelijke geloofstraditie is een eeuwenoud Huis waar­ binnen de schat van het geloof wordt bewaard. Om in dit Huis te wonen, om ons te verbinden met de traditie der eeu­ wen, is het belangrijk dat we kennis nemen van de bronnen die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie is immers een traditie van het Woord en van schrijven en lezen.

Een leeskamer in het Grote Huis

PSYCHOLOGISCHE EN PASTORALE HANDREIKING BIJ NARCISME

Twee gezichten

Dr. Herman J. Selderhuis

Luther Een mens zoekt God

06-11-15 15:02

3e

druk

dru 09-03-16 14:19

Een leeskamer in het Grote Huis

Luther, een mens zoekt God Dr. Herman J. Selderhuis 336 pagina’s, € 24,95 Gebonden

Ewald Mackay, 224 pagina’s, € 12,95 Paperback

Lijda Hammenga

Dit fotoboek geeft een kleurrijk beeld van de leefstijl van zes bijzondere Veluwenaren. Hun verhalen gaan over de mens die over deze aarde zwerft, doolt en struint, als een nomade, een reiziger, die kwam en eens weer gaat. De zes portretten in woord en beeld worden ingekaderd door natuurfoto’s uit de regio waar ze wonen.

2

Karakteristieke leefstijl in woord en beeld Foto’s: Rien Mouw | tekst: Jan van ’t Hul

druk

Dit verhaal maakt je duidelijk wat het betekent om christen te zijn in Iran. De schatkamer is het zesde deel in een serie over de vervolgde kerk.

2e

deel 1

druk

Mensen van de Veluwe.indd 1

Levenskracht_omslag_def.indd 1

Ook Amirs buurmeisje Ziazan ontdekt vreemde dingen. In hun boekwinkel staat een klant in een lang zwart gewaad, maar daaronder ziet Ziazan een stukje van een uniform … Ziazan begrijpt meteen dat er gevaar dreigt. Want onder de winkel is een geheime kamer, en als de politie weet wat daar gebeurt, zijn ze hun leven niet meer zeker.

DE

SCHATKAMER Vervolgde christenen in Iran

Lijda Hammenga

Mensen van de Veluwe

e

voor jonge kinderen

deel 1

even skracht Troost uit de Psalmen

Psalmboek

Vanaf de motorkap staart een raar rond oog Amir aan. ‘Baba, iemand heeft onze auto bekrast!’ roept hij kwaad. Vaders ogen worden donker. ‘Dit is niet per ongeluk gebeurd, Amir.’ Als ze thuiskomen kijkt een vurig oog vanaf de muur hen boosaardig aan … Even blijft vader roerloos staan. Zijn bruine huid wordt bleek. ‘Naar binnen’, zegt hij alleen. Wat is er aan de hand? Wie heeft het op hen gemunt? En waarom?

DE SCHATKAMER

Samengesteld door Lulof Dalhuisen

Alle zes wonen ze op de Veluwe. Alle zes houden ze van de stilte, van het alleen zijn in de natuur, en van dieren, van een paard en een veulen, een koe en een kalf. En ze zijn alle zes bezorgd over de toestand in de wereld. ‘Dit kan niet lang meer duren; we gaan naar ’t eind.’ Let op het is een gebonden boek. Documentinstelling veranderen.

Psalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit boekje bevat een selectie van 25 psalmen die zeer geschikt zijn om de jongste kinderen aan te leren. Omdat bij iedere psalm een herkenbare kleurenillustratie staat, kan het kind de te zingen psalm zelf opzoeken en uitkiezen. Vanwege het kleine formaat kan dit boekje ook gemakkelijk meegenomen worden naar de kerk.

Psalmboek voor jonge kinderen

De korte overdenkingen in dit geschenkboekje zijn een selectie uit de vele meditaties die van zijn hand verschenen.

Ds. J.T. Doornenbal

Ds. J.T. Doornenbal

Ds. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die tot Hem vluchtte. Nooit heeft iemand vergeefs op Hem vertrouwd.’

Leven skracht

De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in benauwdheden, een Rotssteen, een Toevlucht en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht.

7e

2e

druk

druk

21-06-16 10:29

31-01-17 13:10

Levenskracht

Mensen van de Veluwe

Ds. J.T. Doornenbal 72 pagina’s, € 10,95 Gebonden

Rien Mouw en Jan van ’t Hul 119 pagina’s, € 19,95 Gebonden

Psalmboek voor jonge kinderen, deel 1 De schatkamer met geel-omslag.indd 1

A.C. Jacobsen-Bosma 64 pagina’s, € 8,95, Gebonden

De schatkamer

20-6-2014 10:42:11

Lijda Hammenga 144 pagina’s, € 8,95 Gebonden

90

Najaar 2017_p 87-91-herdrukken.indd 90

04-07-17 13:54


7 jaar en ouder

7 jaar en ouder

Het is bijna kerst. Prummeltje de voddenman

‘Voddèèè!’ klinkt het door de straten. Daar loopt

blijft binnen met zijn kar omdat er sneeuw ligt.

papier, stoelen ... Hij heeft een grote pet op en

Voor het pakhuis houden Jaap en Kees een

een jasje met glimmende knopen. Alle mensen

sneeuwballengevecht. Als Prummeltje de deur

kennen hem; het is Prummeltje de voddenman.

opendoet, krijgt hij een sneeuwbal op zijn neus.

Alle spullen die hij krijgt, bewaart hij in zijn pak-

Voor straf moeten de jongens Prummeltje hel-

huis. Boven de deur hangt een bord waarop

3

pen. Als ze zien dat Prummeltje geen kerstboom

staat: ‘Handelaar in lompen en metalen’.

heeft, willen ze Prummeltje verrassen zodat hij

Op een dag neemt Prummeltje een oude matras

ook kerstfeest kan vieren. De jongens werken

mee voor zijn vrouw Trijntje. Ze is er blij mee. De op te vullen. Maar wat ziet ze als ze de matras

te kunnen kopen. Maar waarom kijken zij niet blij

opensnijdt? ‘Prummeltje! Prummeltje! Kom eens

als zij de pakjes hebben opengemaakt?

gauw! Toe! Vlug! Kom eens gauw kijken!’

Dit is het derde deel in de Prummeltje-serie. Dit is het eerste deel in de Prummeltje-serie.

Deze bekende serie wordt opnieuw uitgegeven.

Wankelende zekerheden is het eerste deel van de Claire McCall-serie, een serie over een jonge arts in opleiding tot chirurg.

Aanpassingen in de tekst en nieuwe illustraties zorgen ervoor dat de boeken ook nu weer met

zorgen ervoor dat de boeken ook nu weer met

veel plezier (voor)gelezen zullen worden.

veel plezier (voor)gelezen zullen worden.

A. Vogelaar-van Amersfoort

8e

druk

Harry Kraus is als chirurg uitgezonden door de Africa Inland Mission naar Kenia. Kraus heeft elf romans en diverse andere boeken op zijn naam staan. Gods genade is een thema dat in al zijn boeken een rol speelt.

A. Vogelaar-van Amersfoort

11ek dru

Voor de rest van mijn In het begin maakte God de hemel en de aarde, de zon, de maan, de sterren in de lucht, de bloemen en de bomen, de vissen in het water, de vogels en de herten, de lammetjes in de wei. Toen maakte God het mooiste ... Hij schiep jou en mij. Kijk en tel je mee? Dit is een uniek prentenboek voor peuters. Jolanda Dijkmeijer heeft het scheppingsverhaal op een verrassende manier gecombineerd met het leren tellen. Liza-Beth Valkema voorzag de tekst van vrolijke, aansprekende illustraties. ‘1,2 tel je mee?’ is het eerste deel in de vierdelige serie ‘Bijbelse bouwstenen’. Deze prentenboeken geven kinderen de mogelijkheid om op een speelse manier de Bijbel te leren kennen. Tegelijk wordt hun algemene ontwikkeling gestimuleerd. In elk deel komt een van de basisvaardigheden aan bod.

medische roman

2e

Harry Kraus Jr.

1

1,2 tel je mee? Bijbels telboek

Bijbels telboek

Vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar

A. Vogelaar-van Amersfoort

Aanpassingen in de tekst en nieuwe illustraties

Harry Kraus Jr.

Deze bekende serie wordt opnieuw uitgegeven.

Medische roman

1,2 tel je mee?

wol uit de matras kan ze gebruiken om kussens

hard om een cadeau voor Prummeltje en Trijntje

Medische roman De zoektocht naar de waarheid zet haar carrière als chirurg op het spel … Claire McCall is een jonge en ambitieuze geneeskundestudent. Door haar buitengewone doorzettingsvermogen en ijver weet ze een opleidingsplaats tot chirurg te bemachtigen in een van de meest prestigieuze ziekenhuizen van Amerika. Claire verhuist naar Harvard en stort zich in het hectische leven van een arts in opleiding. Maar talent en vasthoudenheid hebben geen betekenis in het licht van de ontdekking die op het punt staat haar wereld op zijn kop te zetten ... Het gaat om de zogenaamde vloek van Stoney Creek, het bergdorp waar ze is opgegroeid. Achter dit bijgeloof ligt een werkelijkheid die Claire haar carrière zou kunnen kosten. Claire wil de waarheid weten, maar die is niet eenvoudig te achterhalen.Verschillende mensen uit haar geboortedorp willen hun geheimen liever niet prijsgeven. Toch geeft ze niet op. In de loop van haar opleiding tot chirug is Claire het contact met God kwijtgeraakt. Nu pas beseft ze hoe ze Hem nodig heeft. Maar durft ze opnieuw op God te vertrouwen, ook als door de omstandigheden al haar zekerheden wankelen?

Voor de rest van mijn

Herdrukken

een man achter een kar vol spullen: oude kleren,

4e

De Banier

druk

druk

Jolanda Dijkmeijer & Liza-Beth Valkema

OMSLAG 1,2 tel je mee_.indd 1

Prummeltje voddeman_omslag_Lettercontouren-rug.indd 1

Prummeltjes kerstfeest

Voor de rest van mijn leven

1,2 tel je mee?

A . Vogelaar-van Amersfoort

A. Vogelaar-van Amersfoort 57 pagina’s, € 7,95 Gebonden

Harry Kraus jr. 464 pagina’s, € 22,90 Paperback

Jolanda Dijkmeijer 24 pagina’s, € 9,95 Kartonboekje

25-04-17 09:52

67 pagina’s, € 7,95 Gebonden

11-04-17 10:43

ISBN 978 90 336 2981 5

Het verdwaalde schaap

j

g

K OMT

KINDEREN !

- D EEL 

Thuis en op school horen kinderen de bijbelse geschiedenissen. Vaak kunnen ze de verhalen wel navertellen, maar hebben ze er moeite mee om de bijbelse begrippen te verwoorden. Woorden als heilig, rechtvaardig, genade en wedergeboorte zijn voor hen moeilijk te omschrijven. In de Bijbel komen deze woorden echter veel voor. In dit boek worden de bijbelse begrippen (de geloofsleer) op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelgedeelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderen aangemoedigd om het behandelde begrip in eigen woorden weer te geven.

Bijbels zoekboek

Bijbels zoekboek

‘Leert van Mij’ is het eerste deel in de serie ‘Komt Kinderen!’. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen. De serie bestaat uit vier delen. In deel twee, ‘Bidt tot Mij’, komen verschillende aspecten van het gebed aan de orde. ‘Hoort naar Mij’, het derde deel, behandelt de Wet van God. Het laatste deel, ‘Komt tot Mij’ legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en ‘Helpende Handen’. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids, waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek ‘Uit de Bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten. Annette was werkzaam in het basisonderwijs.

Jolanda Dijkmeijer & Liza-Beth Valkema

2e

3e

druk

druk

De Banier

2e

K OMT

KINDEREN !

- D EEL 

KOMT KINDEREN! - DEEL  ANDREA VAN HARTINGSVELDT - MOREE

‘Het verdwaalde schaap’ is het vierde deel in de serie ‘Bijbelse bouwstenen’. Liza-Beth Valkema maakte vrolijke, aansprekende illustraties bij de tekst.

4

Het verdwa a lde scha a p

Dit is een uniek prentenboek voor peuters. Ze gaan samen met een herder op zoek naar een verdwaald schaap, zoals dat ook in de bijbelse gelijkenis gebeurt. Tijdens de zoektocht leren ze voorzetsels en tegenstellingen kennen.

g

Leert van Mij

Tobias heeft honderd schapen, maar op een dag is hij er eentje kwijt. Het schaap is verdwaald. Tobias gaat op zoek. Zit het schaap achter de stal of voor het muurtje? Help jij mee zoeken?

2-7-2013 12:48:47

Prummeltje de voddenman Prummeltjes Kerstfeest.indd 1

ANDREA VAN HARTINGSVELDT - MOREE

druk

7e

druk

Het verdwaalde schaap

Ruben en de regenboog

De dierenkaravaan

Leert van Mij

Jolanda Dijkmeijer 24 pagina’s, € 9,95 Kartonboekje

Jolanda Dijkmeijer 24 pagina’s, € 9,95 Kartonboekje

Jolanda Dijkmeijer 24 pagina’s, € 9,95 Kartonboekje

Andrea van Hartingsveldt-Moree 71 pagina’s, € 13,95 Gebonden

91

Najaar 2017_p 87-91-herdrukken.indd 91

04-07-17 13:54


Uitgeverij De Banier Postbus 308 – 7300 AH Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn – tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 – E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl – redactie@debanier.nl www.debanier.nl

Onze vertegenwoordiger is: • Marco Poppe, 06 53 63 81 26 Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Wilt u onze fondslijst inzien? Kijk op onze website: www.debanier.nl

Najaar 2017_p 1 en 92-omslag.indd 92

04-07-17 10:32

Najaarscatalogus 2017  
Najaarscatalogus 2017