Page 1

.ll. esquerra

*+ !'\l ¡..

1l

Na Yolanda Roch Ferreres, com a portaveu del grup municipal ERC-AM, interposa en temps i forma procedent, escrit d'al'legacions a I'aprovació inicial del Reglament de Cessió i Utilització de Béns Municipals de I'Ajuntament de La Riera de Gaiá, exposat a informació pública peltermini d'un mes. Per tot aixo,

MANIFESTA

Que no estem d'acord amb el contingut de I'esmentat Reglament, en base als següents motius: Primer.- Atés que s'estan descrivint condicions d'utilització de béns municipals, cal fer la distinció entre les autoritzacions quan es tracti de béns patrimonials i aquelles que afectin a béns de domini públic, tenint en compte que un i altre cas tenen régims d'autorització diferenciats.

i

i

El Reglament parla genéricament de bens mobles immobles, no fa distincions a I'hora d'establir les formes d'utilització. I no és el mateix legalment, cedir l'ús de la sala d'actes (immoble de domini públic) que cedir l'ús d'una tanca (bé moble patrimonial), com a exemple. Per aquesta raó caldria fer una revisió general del Reglament i establir, de forma genérica, que les utilitzacions de béns s'ajustaran a alló que preveu el Títol lll del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Segon.- En quant a les fiances és un tema que queda molt confós, les excepcions sÓn massa ámplies ( entitats constituTdes, partits polítics i particulars), i no s'acaba d'entendre qui estará subjecte a la prestació de la fianga. Per seguretat jurídica cal determinar els subjecte passiu de forma clara i precisa.

Tercer.- La fixació de les taxes o preus públics per a la utilització dels béns no pot ser potestativa sinó imperativa. S'han d'establir necessáriament per ordenanga. Quart.- No s'entén que a I'article 1 es digui que l'Ajuntament no actua com a Administracio Pública ( en canvi es diu en I'article 6 que les autoritzacions es formalitzen en document administratiu).

És evident que l'ajuntament actua com a titular del bé i com a administració pública, en tant que els actes que s'originen d'aquestes relacions són actes administratius.


.ll. esquerra Cinqué.-

Hi

manca la relació amb els béns municipals susceptibles de ser

cedits de forma clara i precisa.

Sisé.- Caldria adjuntar com a annexos un model de sol.licitud i una acta de comprovació que justifiqués que els béns cedits es retornen en bon estat. Seté.- Establir el trámit i les prioritats en el cas de concurs de sol'licituds.

Vuité.- Respecte al termini de 30 dies establert en l'art.4, entenem que s'hauria de rebaixar a 15 dies per tal d'incentivar i afavorir el dinamisme associatiu. Nové.- En quant a I'art. 6, caldria afegir que en cas d'alterar les condicions de I'autorització, aquesta circumstáncia s'ha de notificar de forma immediata als autoritzats, als efectes d'evitar possibles perjudicis, ja que podia donar-se el cas que els autoritzats haguessin adquirit material per al desenvolupament de I'activitat autoritzada, en aquest cas si creiem que haurien de ser indemnitzats, a no ser que les alteracions ho haguessin estat per forga major.

a

Desé.- Respecte I'art. 10, entenem que no tant sols es realitzen col'laboracions entre les entitats i I'ajuntament en la festa major, de fet el més desitjable seria que aquesta sempre fos existent, per tant no s'hauria de limitar als actes de la festa major. Onzé.- Les associacions i entitats del poble, sense finalitat de lucre, dels diferents ámbits, ofereixen serveis als seus associats i a la ciutadania en general. Per la qual cosa, no considerem oportú classifica I'activitat com a esporádica pel fet que aquesta vagi adregada a I'assisténcia de públic. (apartat b de I'art. 7).

Per tot aixó,

SOL.LICITEM

Que tingueu per presentat aquest escrit en temps

i forma, admeteu les

al.legacions i, refeu el Reglament. La Riera de Gaiá, 1 de margde 2010 .

¡ll

I

-" <:

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA DE

GAA

Al.legacions ERC utilització bens municipals  

ERC la Riera de Gaià Al.legacions ERC utilització bens municipals

Advertisement