Page 1

.ll. esquerra

*+ !'\l ¡..

1l

Na Yolanda Roch Ferreres, com a portaveu del grup municipal ERC-AM, interposa en temps i forma procedent, escrit d'al'legacions a I'aprovació inicial del Reglament de Cessió i Utilització de Béns Municipals de I'Ajuntament de La Riera de Gaiá, exposat a informació pública peltermini d'un mes. Per tot aixo,

MANIFESTA

Que no estem d'acord amb el contingut de I'esmentat Reglament, en base als següents motius: Primer.- Atés que s'estan descrivint condicions d'utilització de béns municipals, cal fer la distinció entre les autoritzacions quan es tracti de béns patrimonials i aquelles que afectin a béns de domini públic, tenint en compte que un i altre cas tenen régims d'autorització diferenciats.

i

i

El Reglament parla genéricament de bens mobles immobles, no fa distincions a I'hora d'establir les formes d'utilització. I no és el mateix legalment, cedir l'ús de la sala d'actes (immoble de domini públic) que cedir l'ús d'una tanca (bé moble patrimonial), com a exemple. Per aquesta raó caldria fer una revisió general del Reglament i establir, de forma genérica, que les utilitzacions de béns s'ajustaran a alló que preveu el Títol lll del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Segon.- En quant a les fiances és un tema que queda molt confós, les excepcions sÓn massa ámplies ( entitats constituTdes, partits polítics i particulars), i no s'acaba d'entendre qui estará subjecte a la prestació de la fianga. Per seguretat jurídica cal determinar els subjecte passiu de forma clara i precisa.

Tercer.- La fixació de les taxes o preus públics per a la utilització dels béns no pot ser potestativa sinó imperativa. S'han d'establir necessáriament per ordenanga. Quart.- No s'entén que a I'article 1 es digui que l'Ajuntament no actua com a Administracio Pública ( en canvi es diu en I'article 6 que les autoritzacions es formalitzen en document administratiu).

És evident que l'ajuntament actua com a titular del bé i com a administració pública, en tant que els actes que s'originen d'aquestes relacions són actes administratius.


.ll. esquerra Cinqué.-

Hi

manca la relació amb els béns municipals susceptibles de ser

cedits de forma clara i precisa.

Sisé.- Caldria adjuntar com a annexos un model de sol.licitud i una acta de comprovació que justifiqués que els béns cedits es retornen en bon estat. Seté.- Establir el trámit i les prioritats en el cas de concurs de sol'licituds.

Vuité.- Respecte al termini de 30 dies establert en l'art.4, entenem que s'hauria de rebaixar a 15 dies per tal d'incentivar i afavorir el dinamisme associatiu. Nové.- En quant a I'art. 6, caldria afegir que en cas d'alterar les condicions de I'autorització, aquesta circumstáncia s'ha de notificar de forma immediata als autoritzats, als efectes d'evitar possibles perjudicis, ja que podia donar-se el cas que els autoritzats haguessin adquirit material per al desenvolupament de I'activitat autoritzada, en aquest cas si creiem que haurien de ser indemnitzats, a no ser que les alteracions ho haguessin estat per forga major.

a

Desé.- Respecte I'art. 10, entenem que no tant sols es realitzen col'laboracions entre les entitats i I'ajuntament en la festa major, de fet el més desitjable seria que aquesta sempre fos existent, per tant no s'hauria de limitar als actes de la festa major. Onzé.- Les associacions i entitats del poble, sense finalitat de lucre, dels diferents ámbits, ofereixen serveis als seus associats i a la ciutadania en general. Per la qual cosa, no considerem oportú classifica I'activitat com a esporádica pel fet que aquesta vagi adregada a I'assisténcia de públic. (apartat b de I'art. 7).

Per tot aixó,

SOL.LICITEM

Que tingueu per presentat aquest escrit en temps

i forma, admeteu les

al.legacions i, refeu el Reglament. La Riera de Gaiá, 1 de margde 2010 .

¡ll

I

-" <:

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA DE

GAA

Al.legacions ERC utilització bens municipals  

ERC la Riera de Gaià Al.legacions ERC utilització bens municipals

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you