Page 1


ISUS,

prietenul copiilor Anul XXI, nr. 2 (78) mai 2011 Revistã trimestrialã pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iaºi Prima apariþie: decembrie 1991

Adresa: Redacþia „Isus, prietenul copiilor” Bd. ªtefan cel Mare, 26 RO–700064–Iaºi Tel. + fax: 0232/211527 E-m mail: editor@ercis.ro Redactor: pr. Cornel Cadar (e-m mail: cornel@ercis.ro) Colectivul de redacþþie: sr. Lenuþa Bãcãoanu, sr. Lidia Gherguþ, Ovidiu Biºog, Claudiu Bulai, Sergiu Gabor Tehnoredactare: ing. Silviu Dogariu Pe copertã: Întâlnirea diecezanã a ministranþilor (Bacãu, 14 mai)

ISSN: 1453-4 4010 Preþul: 2,5 lei Cum mã abonez? Pentru abonamente achitaþi contravaloarea prin mandat poºtal sau persoanei prin care revista ajunge la voi. Prin mandat poºtal plata se va efectua pe adresa: Bãcãoanu Lenuþa, Bd. ªtefan cel Mare, 26; 700064-Iaºi. Pe mandatul poºtal, la rubrica „Loc pentru corespondenþã” specificaþi: „Pentru abonamente”. Notaþi numãrul de abonamente ºi adresa voastrã exactã. Costul unui abonament pe anul 2011: personal = 11,6 lei; colectiv (peste 10, de obicei prin parohii) = 8 lei.

 DA, doresc ...... abonament(e) Nume, prenume: _______________ _____________________________ Str. _________________________ Nr. __ Bl. ___ Sc. __ Et. __ Ap. __ Loc. ______________ Cod. ______ Judeþ ___________________ Am plãtit ____________ lei în data de __________ cu mandatul poºtal (ordinul de platã) nr. ____________

Rugãciunea copilului bun Din slava cea nemãsuratã, Atotputernice Pãrinte, Cu mila ta spre mine catã ªi-ascultã ruga mea fierbinte. Ca-n veci sã fiu iubit de tine, Tu, Doamne sfinte, dã-mi putere Sã fac în viaþã numai bine, Sã fiu la toþi o mângâiere! Flãmândului s-astâmpãr chinul, Cu el fãcându-mi pâinea-n douã, Sã fiu curat precum e crinul Scãldat în boabele de rouã!... Cu toþi copiii sã fiu frate, Sã nu ºtiu, Doamne, ce e ura; Spre clevetiri ºi nedreptate Sã nu mi se deschidã gura! Fã sã-nfloresc în fapte bune, Aºa cum înfloreºte mãrul, ªi-ajutã-mi, Doamne, sã pot spune În viaþã, numai adevãrul! Aºa tu, Doamne, mã învaþã ªi-aºa sã vrei a-mi ajuta, Sã fiu când voi pleca din viaþã Luminã din lumina ta!... Vasile Militaru

Luca 1,57-65 Când s-a împlinit vremea sã nascã, Elisabeta a nãscut un fiu. Auzind vecinii ºi rudele cã Domnul ºi-a arãtat mila faþã de ea, se bucurau împreunã cu ea. În ziua a opta, au venit sã taie pruncul împrejur ºi voiau sã-i punã numele Zaharia, dupã numele tatãlui sãu. Dar mama a zis: „Nu, ci se va chema Ioan”. Ei au zis: „Nimeni din rudele tale nu poartã numele acesta”. Atunci l-au întrebat, prin semne, pe tatãl copilului, ce nume ar fi voit sã-i punã. Zaharia a cerut o tãbliþã, pe care a scris: „Ioan este numele lui”. ªi toþi s-au mirat. În acel moment lui Zaharia i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba ºi vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Pe toþi vecinii i-a cuprins frica ºi în tot þinutul muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri.


Editorial

Copiii bogãþia ºi bucuria familiei Dragi copii, iua de 1 iunie reprezintã pentru voi un motiv de bucurie, pentru cã este ziua voastrã. Dar aceastã zi reprezintã un motiv de bucurie ºi pentru pãrinþi voºtri, deoarece ei v-au primit în familia lor ca pe un dar din partea lui Dumnezeu, ca o mare comoarã ºi bogãþie cereascã. Sãrbãtoarea Copilului la nivel diecezan va fi celebratã în ziua de 4 iunie, când copiii din întreaga diecezã se vor întâlni la Roman, în Parohia Isus, Bunul Pãstor, pentru a împãrtãºi bucuria lor împreunã cu ceilalþi colegi din parohii sub deviza: „Cresc cu Isus. El este cel mai bun prieten”. Aici va fi sãrbãtoare ºi bucurie, o bucurie împãrtãºitã. La Roman vor fi mulþi preoþi parohi ºi vicari, ca ºi multe persoane consacrate. Dar de acolo nu vor lipsi pãrinþii voºtri care în persoanã sau în spirit se vor alãtura la sãrbãtoarea voastrã. Iubirea mamei ºi grija tatãlui nu vor lipsi, cãci numai aºa se poate trãi o zi cu adevãrat fericitã. Dupã cum se ºtie, anul acesta întreaga diecezã este chematã sã priveascã spre familie ca spre leagãnul vieþii, sanctuar al iubirii ºi climat de fericire pentru pãrinþi ºi copii. Toþi preoþii, persoanele consacrate, lucrãtorii pastorali sunt chemaþi sã

Z

mediteze asupra planului lui Dumnezeu, care a încredinþat oamenilor misiunea de a face ca viaþa sã continue pe pãmânt, atunci când a stabilit ca oamenii sã formeze familii unde sã vinã pe pãmânt noile vlãstare ale vieþii în care sã creascã ºi sã se bucure de un climat fericit ºi binecuvântat. Prin aceasta copiii devin o speranþã pentru viaþa lumii, a familiei umane ºi a bisericii. Dragi copii, Sã nu uitaþi cã bucuria cu care trãiþi ziua voastrã este însoþitã de iubirea mamei ºi de grija tatãlui, care vã preþuiesc ºi vã considerã ca pe cea mai mare comoarã ºi bogãþie ºi tot aºa vã însoþesc ºi vã îngrijesc maeºtrii voºtri de la ºcoalã ca ºi pãrinþii spirituali, preoþii, când vã adunaþi în bisericã. E bine sã nu uitaþi cã voi sunteþi pentru ei marea lor bucurie ºi marea lor speranþã. Ei vã stau mereu alãturi cu dragostea ºi grija lor generoasã, se bucurã deosebit de mult când vã vãd alãturi de prietenul vostru cel mai bun, Isus. La bunã revedere ºi la multe bucurii de ziua voastrã, vã doreºte ºi vã aºteaptã. ? Petru Gherghel, episcopul vostru

(Iaºi, 17 mai 2011)

ISUS, prietenul copiilor – 2/78

3


Scriptura ºi viaþa

Familia

lui Ioan Botezãtorul Luca povesteºte, în Evanghelie, cum eºti tu, care ai crezut cã se vor împlini Ioan Botezãtorul l-a întâlnit pe Isus, cele spuse þie de Domnul”. chiar înainte ca ambii sã se nascã.

n vremea aceea, Maria a plecat în Cântarea Mariei Maria i-a rãspuns veriºoarei sale prin aceastã cântare minunatã: „Sufletul meu sã-l nascã pe Isus. ªi Elisabeta aºtepta preamãreºte pe Domnul ºi duhul meu un copil: era vorba de Ioan Botezã- tresaltã de bucurie în Dumnezeu, mântorul. Maria a intrat în casa ei ºi i-a spus: tuitorul meu, cãci a privit la smerenia „Bunã Elisabeta, pacea sã fie cu tine!”. slujitoarei sale. Iatã, de acum toate poÎn timp ce Maria vorbea, pruncul Eli- poarele mã vor numi fericitã, cãci mi-a sabetei a tresãrit în sânul ei. fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, al A fost ca un semnal pentru Elisa- cãrui nume este sfânt”. beta. Duhul Sfânt a venit asupra ei ºi Timpul a trecut ºi curând Elisabeta ea a spus cu glas puternic: „Binecu- a adus pe lume un prunc. Vecinele ei vântatã eºti tu între femei ºi binecu- veneau sã-l vadã ºi exclamau: „Ce bãvântat este rodul trupului tãu. Cãci, iat frumos! Bravo, Elisabeta! Domnul iatã, cum au ajuns la urechile mele este bun cu tine!” cuvintele salutului tãu, a tresãrit de În a opta zi dupã naºtere, familia bucurie pruncul în sânul meu. Fericitã ºi vecinele reveniserã pentru tãierea

Î cãlãtorie pânã la veriºoara sa, Elisabeta. Maria era însãrcinatã ºi urma

4

ISUS, prietenul copiilor – 2/78


împrejur a pruncului. Era semnul cã face parte din poporul lui Israel. Vecinele au întrebat-o pe Elisabeta: „Fiul tãu se va numi Zaharia la fel ca tatãl sãu?” Elisabeta a rãspuns: „Nu, se va numi Ioan”. Vecinele s-au mirat: „Ce idee! Nimeni nu poartã acest nume în familia ta. În satul nostru, un bãiat poartã întotdeauna numele tatãlui sãu sau al bunicului”. Vecinele l-au întrebat pe Zaharia, tatãl lui Ioan, ºi el le fãcea semne. De fapt, era surd ºi mut de când îngerul îi vestise cã i se va naºte un fiu! În cele din urmã, Zaharia a cerut o tãbliþã de cearã ºi a scris aceste cuvinte:

„Numele lui va fi Ioan”. Ce uimire în casã! Atunci gura lui Zaharia s-a deschis ºi urechile sale la fel. A spus: „Binecuvântat sã fie Domnul care mi-a dãruit un fiu!”. Toþi cei care erau acolo au fost impresionaþi. Au povestit ceea ce se întâmplase ºi în scurtã vreme tot þinutul Iudeii repeta vestea: „Domnul a dat un fiu lui Zaharia! Ce va fi acest copil?”. Mai târziu, Duhul Sfânt a venit la Zaharia care a vestit ºi planul lui Dumnezeu: „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat pe poporul sãu. Iar tu, copilule, vei fi profet al Celui Preaînalt; vei merge înaintea Domnului

ISUS, prietenul copiilor – 2/78

5


ca sã pregãteºti cãile lui ºi sã faci cunoscutã poporului sãu ºtiinþa mântuirii întru iertarea pãcatelor, prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, care ne-a cercetat ca un soare ce rãsare din înãlþime, ca sã lumineze pe cei care zac în întuneric ºi în umbra morþii ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii”.

În pustiu Vremea trecea ºi Ioan creºtea în satul sãu din Iudeea. Domnul veghea asupra lui ºi pe zi ce trecea devenea tot mai isteþ. La vârsta când trebuia sã meargã pe urmele tatãlui sãu, a fãcut cu totul altceva. Nu a mai devenit preot ca

6

tatãl ºi ca bunicii sãi. A plecat. În loc sã urce la templul din Ierusalim, s-a dus în pustiu, departe de capitalã. În loc sã îmbrace tunica albã a preoþilor, s-a îmbrãcat cu piei de animale ºi a rãmas acolo, în pustiu, aºa cum fãcuse odinioarã profetul Ilie. Într-o zi, va auzi cuvântul lui Dumnezeu ºi se va întoarce alãturi de ceilalþi oameni. Va merge prin þarã ºi va spune: „Întoarceþi-vã la Dumnezeu, fiþi alãturi de el. Cãci Dumnezeu îl va trimite pe Mesia, pe care ni l-a promis. Pregãtiþi-vã inimile, deschideþi-vã urechile!” (Din Evanghelia dupã sfântul Luca, capitolul 1, versetele 39-8 80)

ISUS, prietenul copiilor – 2/78


Istorioare interesante

Sfânta Clara (III) Astfel, în noaptea de 18 martie 1212...

Aºteptam acest moment de mult timp...

Nu trebuie ca pãrinþii mei sã mã audã!

Francisc ºi fraþii lui mã aºteaptã în capela lor.

Clara, eºti sigurã cã vrei sã laºi toate pentru a-l urma pe Cristos? Da, vreau!

Atunci lasã frumoasa ta rochie ºi pune-þi veºmintele „Doamnei Sãrãcie”.

Acum eºti într-adevãr sora noastrã! Sunt foarte fericitã! Dimineaþa urmãtoare... Fiica noastrã a dispãrut!

Nu poate fi prea departe. Merg sã o caut!

Fiica voastrã? Am vãzut-o cu Francisc mergând spre Mãnãstirea „San Paolo”! Cum?!

ISUS, prietenul copiilor – 2/78

7


La mãnãstire...

Ascultã-mã tatã, fericirea mea este în altã parte...

Te întorci imediat cu mine! Trebuie sã mã asculþi!

Câteva zile mai târziu...

În sfârºit, dupã o lungã discuþie... Bine, dacã asta doreºti tu...

Apoi, alte femei i s-au alãturat Clarei... Dragele mele surori, vom termina de reparat vechea capelã „Sfântul Damian” pentru voi!

Ecaterina, micuþa mea sorã! Ce faci aici?

Vreau sã trãiesc ca tine!

Aici sunteþi acasã! Foarte bine. Atunci noi vom cultiva grãdina, vom þese hainele ºi ne vom ocupa de sãraci ºi bolnavi.

Clara, iatã ce îþi propun: noi vom merge în locul vostru pe drumuri, cãci este prea periculos pentru voi.

Noi am jurat sã nu posedãm niciodatã nimic. Astfel, suntem mai libere sã iubim ºi sã ne rugãm.

La vârsta de 22 de ani, Clara devine responsabila acelora care s-au supranumit „Doamnele Sãrãciei”. Ea îºi consacrã întreaga viaþã în slujba surorilor. Moare în anul 1253, la vârsta de 59 de ani. Doi ani mai târziu, papa o declarã sfântã. Astãzi, în lume, 18.000 de clarise trãiesc dupã regulile sãrãciei. Îndreptate spre rugãciune, aceste surori trãiesc cultivând pãmântul sau confecþionând obiecte, cãrþi, îmbrãcãminte, olãrit. (Grain de soleil, 194/2008, p. 25-2 27

8

ISUS, prietenul copiilor – 2/78


Personaje biblice

„Z”de la Zaheu

Zaheu, coboarã repede pentru cã astãzi trebuie sã rãmân în casa ta.

unt un vameº ºi locuiesc în Ierihon („oraºul palmierilor”), situat S în Valea Iordanului, la 25 km est de Ierusalim. În Evanghelia dupã sfântul Luca sunt cunoscut ca ºeful vameºilor, unul dintre oamenii cei mai dispreþuiþi de iudei, pentru cã lucrez pentru stãpânirea romanã ºi adun taxe de la poporul lui Israel.

Cea mai mare dorinþã Am tot auzit ºi eu în ultima vreme vorbindu-se despre Isus, considerat de mulþi un mare profet. Merge prin sate, stã de vorbã cu oamenii ºi transmite o învãþãturã nouã, nemaiauzitã pânã acum. Chiar în aceste clipe, Isus trece prin oraº… Este o bunã ocazie Cea mai frumoasã vizitã pentru mine de a-l vedea. Ziua în care Isus a trecut pragul casei mele n-o voi uita niciodatã. I-am spus Cea mai bunã idee lui Isus cã jumãtate din averea mea o Sunt mic de staturã, iar mulþimea dau sãracilor ºi, dacã am nedreptãþit de oameni ar putea sã mã împiedice pe cineva, îi dau înapoi de patru ori sã-l vãd pe Isus, atunci când va trece. mai mult. Isus a spus cã asta aratã Aºa cã am o idee: o sã alerg înainte ºi cã eu sunt cu adevãrat un fiu al lui mã urc într-un pom, ca sã-l pot vedea Abraham ºi a declarat cã mântuirea a mai bine pe Isus. venit nu numai pentru mine, ci ºi pentru casa mea. În schimb, fariseii Cea mai mare bucurie ªi iatã, în timp ce stau cocoþat în din mulþime n-au fost de acord cu pom, Isus îºi ridicã privirea, mã ob- acþiunea lui Isus, însã el le-a declarat servã ºi mi se adreseazã cu aceste cu- cã misiunea lui este sã caute ºi sã mânvinte: „Zaheu, coboarã repede pentru tuiascã pe cei pierduþi. cã astãzi trebuie sã rãmân în casa ta”. Poþi citi istoria vameºului Zaheu în EvanCe bucurie imensã pentru mine! Fãrã ghelia dupã sfântul Luca, în capitolul 19, sã mai stau vreo clipã pe gânduri, cobor versetele 1-10. repede ºi îl primesc pe Isus în casa Paginã realizatã de pr. Emanuel Imbrea mea. ISUS, prietenul copiilor – 2/78

9


Sã cunoaºtem

Ziua Ministrantului u ocazia Zilei Mondiale a Vocaþiilor, Oficiul pentru Vocaþii îmC preunã cu Seminarul Liceal „Sfântul Iosif” din Bacãu au organizat o întâlnire cu toþi ministranþii din diecezã, în ziua de 14 mai. Tema întâlnirii a fost „Veniþi ºi vedeþi!”. Au participat 480 de ministranþi, de diferite vârste, din 50 de localitãþi ale diecezei, însoþiþi de peste 30 de preoþi. Aceastã primã iniþiativã de acest gen în diecezã s-a dorit a fi un început în instituirea unei întâlniri pentru ministranþi ºi a urmãrit, pe de o parte, angajarea poporului credincios în rugãciuni speciale pentru vocaþii, iar pe de altã parte s-a dorit sã ofere copiilor ºi tinerilor un ajutor deosebit în descoperirea propriei vocaþii iar preoþilor o mai mare implicare în promovarea ºi susþinerea vocaþiilor la sfânta Preoþie ºi viaþa consacratã.

Întâlnirea a început la ora 9.00 cu primirea grupurilor, urmatã de o animare vocaþionalã, la care au participat ºi câþiva copii de la Oratoriul salezian „Don Bosco” din Bacãu. Punctul culminant al sãrbãtorii a fost participarea la sfânta Liturghie, celebratã în capela Seminarului. La predicã, pr. Cristinel Fodor, delegatul PS Petru Gherghel la acest eveniment, a amintit de feluritele chemãri pe care Dumnezeu le oferã oamenilor ºi a scos în evidenþã chemarea la sfânta Preoþie ca dar ºi alegere din partea Domnului, la care se rãspunde cu mult curaj ºi cu multã încredere. Dupã Liturghie, ministranþii s-au bucurat de prânzul pregãtit de surorile care slujesc în Seminar, dupã care au ascultat câteva mãrturii vocaþionale prezentate de preoþii care i-au însoþit la acest eveniment. Programul s-a încheiat cu un moment de rugãciune la care s-a invocat mijlocirea sfinþilor patroni ai ministranþilor: sfântul Dominic Savio ºi sfântul Tarciziu. La plecare, fiecare grup a avut ocazia sã viziteze Seminarul ºi sã primeascã diferite informaþii despre aceastã casã. Pr. Andrei Cocianga

10

ISUS, prietenul copiilor – 2/78


Sãrbãtoarea copiilor Sãrbãtoarea prietenilor lui Isus! Anul acesta Sãrbãtoarea Copiilor va avea loc la Roman, în Parohia „Isus, Bunul Pãstor”. Data întâlnirii este 4 iunie. Tema acestei sãrbãtori este „Cresc cu Isus! El este cel mai bun prieten!”.

O

amenii se adunã la un loc din diferite motive: ca sã sãrbãtoreascã ceva anume, ca sã fie mai mulþi ºi sã fie mai puternici sau ca sã întâlneascã pe cineva deosebit. Aºa se întâmpla ºi în timpul lui Isus! Când începea sã predice se aduna lumea în jurul lui pentru a-i asculta cuvintele, pentru a auzi o învãþãturã pe care numai Cristos ºtia sã o transmitã. ªtim cã Isus Cristos a adunat un grup de 12 persoane, apostolii, care sã-i fie mereu aproape. Apoi Lespe zi (5 iunie 2010)

a ales un numãr mai mare de ucenici. Apostolii ºi ucenicii au predicat învãþãtura lui Cristos ºi multe alte persoane li s-au adãugat. Aºa s-a format Biserica! Sãrbãtoarea Copiilor, pe care o avem în fiecare an în prima sâmbãtã din luna iunie, este o astfel de întâlnire în jurul lui Isus! Copii din aproape toatã dieceza se adunã împreunã pentru cã sunt prieteni ai lui Cristos. Împreunã se roagã, cântã, fac jocuri, se cunosc unii cu alþii ºi se încurajeazã sã urmeze exemplul lui Isus ºi sã devinã mai buni. Întâlnirea este astfel o mare sãrbãtoare prin care Biserica doreºte sã arate copiilor cã îi iubeºte, aºa cum îi iubeºte Isus, iar copiii doresc sã arate cã iubesc Biserica, pentru cã prin ea ajung la Isus. De la o astfel de sãrbãtoare nu trebuie sã lipseascã nici un copil! Întâlnindu-ne cu mulþi copii din diecezã, vrem sã arãtãm cã Isus este cel mai bun prieten ºi de aceea vrem sã îi fim alãturi, pentru cã el ne doreºte binele. Nu-i aºa cã nu vei lipsi de la Sãrbãtoare Copiilor? Te aºteptãm! Pr. Felix Roca

ISUS, prietenul copiilor – 2/78

11


Concurs

Cine a citit? ouã cãrþi vor fi primite ca premiu D dacã veþi rãspunde corect la întrebãrile de mai jos. Prima carte va fi pentru prima întrebare, cealaltã pentru cea de-a doua. Rãspunsurile corecte se gãsesc în articolele din numãrul trecut al revistei. Se acordã câte douã premii din fiecare carte prin tragere la sorþi. Trimiteþi prin poºtã pe adresa de la pag. 2, prin fax: 0232/211527 sau prin e-mail: editor@ercis.ro, rãspunsurile, adresa voastrã completã ºi numãrul de telefon la care puteþi fi contactaþi. Participã la concurs rãspunsurile care vor ajunge la redacþie pânã la 1 august. Numele câºtigãtorilor se vor anunþa în numãrul urmãtor.

Câºtigãtorii concursului din numãrul trecut Claudia-Diana Ababei (Buhonca) ºi Marta Patraºcu (Buruieneºti) vor primi cartea „Paul Tahashi Nagai”. Iudita Ghercã (Iugani) ºi Ioan-Cristian Dogaru (ªcheia) vor primi cartea „Carlo Carreto”. Felicitãri! A mai rãspuns corect Karina Ghercã (Iugani), Laura Berneagã (Iaºi), Iosepina-Dana Giurgilã (Buruieneºti), Feliciana Ghercã (Iugani) ºi Dominic-ªtefan Stavri (Târgu Jiu). Le mulþumim tuturor pentru participare ºi îi aºteptãm sã participe în continuare la concursuri, la care le urãm sã aibã mult succes. 12

Întrebãrile • Ce personaj biblic a fost prezentat în numãrul trecut? • Ce parohie a organizat campusul pentru copii?

Cãrþile Porumbiþa „Porumbiþa” este titlul unei povestioare scrise de Cristofor von Schmid. În aceastã istorioarã este vorba despre o porumbiþã care a salvat o localitate de mânia unor bandiþi, care doreau sã o jefuiascã ºi sã o distrugã. Porumbiþa a fost mesagerul care a reuºit sã adune ajutoare ºi sã îndepãrteze nenorocirea. Mieluºelul „Mieluºelul” este o povestioarã moralã scrisã de Cristofor von Schmid. Autorul nareazã despre modul în care un mieluºel reuºeºte sã schimbe modul de viaþã al unei familii. Datoritã acestuia, membrii familiei ajung sã fie mai uniþi ºi mai atenþi faþa de confraþii lor.

ISUS, prietenul copiilor – 2/78


Jocuri. Rebusuri. Glume

Demnitatea Cãsãtoriei ºi a familiei Orizontal: 1) Sacramentul prin care douã persoane libere, bãrbat ºi femeie, se unesc pentru toatã viaþa ºi primesc de la Dumnezeu harul de a îndeplini cu credinþã ºi pânã la moarte îndatoririle lor. 2) „Ceea ce… a unit, omul sã nu despartã”. 3) Isus a participat la … din Cana Galileii, unde a transformat apa în vin ºi a înãlþat cãsãtoria la demnitatea de sacrament. 4) „Semn al iubirii ºi al fidelitãþii”, pe care cei cãsãtoriþi îl poatã pe deget. 5) A doua persoanã a Sfintei Treimi. 6) Locul unde a copilãrit Isus. 7) Regina familiei. 8) Tatãl purtãtor de grijã al Fiului lui Dumnezeu. 9) Locul unde s-a nãscut Isus. 10) Soþii aduc pe lume…, pe care au datoria sã-i creascã ºi sã-i educe în credinþa faþã de Dumnezeu. 11) Neamuri. 12) Pãrinþii pãrinþilor. La o dezlegare corectã, pe verticala A-B, marcatã cu raster, veþi descoperi cum se numeºte perioada de timp dedicatã familiei ºi cãsãtoriei creºtine, pentru o reînnoire a imaginii ºi a pastoraþiei familiei creºtine în Bisericã ºi în societate (2 cuv.). Pr. Emanuel Imbrea

– Doi fraþi primesc fiecare câte un mãr. Fratele mai mare ia mãrul mai mare, iar fratele mai mic, mãrul mai mic. Privindu-l, fratele mai mic îi spune celui mai mare: – ªtii, dacã aº fi în locul tãu m-aº umili ºi aº lua mãrul mai mic. – Dar nu-l ai, ce mai vrei?

Într-o zi, un copil ºi-a întrebat prietenul ministrant: – Când pãrintele la altar vã cere ceva, de ce îi rãspundeþi mereu cu o altã întrebare? – Cine þi-a spus? a întrebat ministrantul?

ISUS, prietenul copiilor – 2/78

13


JOC

Scrieþi sub fiecare desen literetele corespunzãtoare ºi veþi descoperi cuvintele pe care Isus le-a spus apostolilor înainte de a se înãlþa la cer (In 14,15).

Dezlegarea rebusului „Drumul Calvarului” din numãrul trecut: 1) PROCES. 2) PILAT. 3) SOLDATI. 4) CRUCE. 5) MARIA. 6) SIMON. 7) CAIAFA. 8) VERONICA. 9) PLANGETI. 10) STATIUNI. 11) HAINE. 12) RASTIGNIT. 13) CUIE. 14) PARASIT. 15) GIULGIUL. 16) NICODIM. 17) PIATRA.

14

ISUS, prietenul copiilor – 2/78


În dialog cu copiii Claudia-Diana Ababei (Cireºoaia): „La Paºti sãrbãtorim Învierea Domnului. Suferinþa lui Isus nu a fost cauzatã de dureri fizice, ci de faptul cã era pãrãsit, trãdat ºi abandonat. Isus a primit aceastã suferinþã din ascultare faþã de Tatãl ºi din iubire faþã de noi… Învierea depãºeºte evenimentele istorice”. Îþi mulþumim cã ai binevoit sã ne scrii ºi sã ne împãrtãºeºti aceste gânduri despre patima ºi învierea Domnului nostru Isus Cristos. Noi am publicat câteva ideii din scrisoarea ta pentru ca ºi alþi copii sã înþeleagã mai bine sãrbãtoarea Paºtelui. Te felicitãm pentru scrisoarea ta, cât ºi pentru rezolvarea rebusului din numãrul trecut, ºi aºteptãm sã ne scrii în continuare.

Ana Manole (Iaºi): „De ce nu poate fi vãzut Isus, dacã el a înviat?” Dupã moartea sa, Isus a apãrut apostolilor, dar i-a prevenit cã el nu va rãmâne cu ei, cãci locul sãu este lângã Dumnezeu Tatãl. El acum este viu ºi este prezent în alt fel. Chiar dacã noi nu îl vedem, el este prezent în viaþa fiecãruia dintre noi, de exemplu: când ne rugãm, când ne ajutãm unii pe alþi, când încercãm sã-i corectãm pe cei care greºesc etc. A avea credinþã, înseamnã a crede în aceastã prezenþã, chiar dacã nu o vedem.

Adrian Tudose (Roman): „Vã rog sã mã ajutaþi. Sunt foarte trist deoarece nu mai am nici o bunicã, adesea acest lucru mã face sã plâng. Ce pot sã fac?” Este normal sã fii trist. Tu te gândeºti la tot ce ai trãit alãturi de bunicii tãi… Moartea este o separare (pe acest pãmânt), este dureroasã. Ea este, de asemenea, o trecere obligatorie pentru fiecare dintre noi. Puþin câte puþin vei vedea amintirile plãcute pe care le ai de la bunicii tãi ca mici licãriri de viaþã în strãfundul inimii tale. ªi tristeþea ta va fi mai puþin dureroasã. În plus, Isus ne spune cã ne vom întâlni într-o zi cu cei care au plecat înaintea noastrã ºi ne invitã sã avem credinþã, pentru cã el este „învierea ºi viaþa ºi cine crede în el nu va muri, ci va avea viaþã veºnicã”. Vorbeºte despre acestea cu pãrinþii tãi sau cu cineva în care ai încredere. Împãrtãºeºte durerea ta, acest lucru te va ajuta sã treci peste ea mai uºor. Mulþumim frumos lui Dominicªtefan Stavri pentru frumoasa felicitare de Paºti pe care ne-a trimis-o pe adresa redacþiei.

ISUS, prietenul copiilor – 2/78

15


Olimpiada Naþionalã de Religie Catolicã

Ciofliceni (28-30 aprilie) - 23 de premii ºi menþiuni din diecezã Premiul I: clasa a IX-a: Antonela-Marina Fechetã (Roman) clasa a X-a: Diana-Mãdãlina Bacoiu (Bacãu) Petricã Bejan (Oneºti) clasa a XI-a: Crina-Mãdãlina Vîrgã (Iaºi) clasa a XII-a: Andreea Antuca (Bacãu) Cãtãlin-Teofir Cernicã (Bacãu) Premiul II: clasa a IX-a: Eusebiu-Ionuþ Jitaru (Oneºti) clasa a X-a: Andreea-Mãdãlina Robu (Sãbãoani) Fabian-Costel Albert (Bacãu) clasa a XII-a: Andreea-Iuliana Ghiuzan (Roman) Adrian Cobzaru (Roman) Lavinia-Mãdãlina Hodoreanu (Iaºi) Premiul III: clasa a XI-a: Gabriel Cochiorcã (Bacãu) clasa a XII-a: Ramona Tãme (Iaºi) Menþiuni: clasa a IX-a: Gabriela Fercu (Bacãu) Claudia-Eleonora Pal (Iaºi) Emanuel-Robert Baciu (Roman) clasa a X-a: Petru Vârgã (Roman) Paula-Ioana Amihãesei (Iaºi) clasa a XI-a: Bianca Olaru (Oneºti) Monica Mârþ (Roman) Roxana-Bianca Bortoc (Oneºti) Iulian Aiojoaie (Roman)

Isus, prietenul copiilor, nr. 2/2011  

Revista trimestriala pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iasi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you