Page 1


ISUS,

prietenul copiilor Anul XVIII, nr. 4 (68) decembrie 2008 Revistã trimestrialã pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iaºi

Adreesa: Redacþia „Isus, prietenul copiilor” Bd. ªtefan cel Mare, 26 RO–700064–Iaºi Tel. + fax: 0232/211527 E-m mail: editor@ercis.ro Reedacctor: pr. Cornel Cadar (e-m mail: cornel@ercis.ro) Co oleectivul de redaccþiee: sr. Lenuþa Bãcãoanu, sr. Ana Celmare, Ovidiu Biºog, Liviu Criºmaru, Florin Jitaru Teehn noreedacctor: ing. Silviu Dogariu ISSN: 1453-4 4010 Tiparul executat la Tipografia Preesa Bun nã, Iaºi Direector tipo ografiee: pr. Iosif Comoraºu Preþul: 2,5 lei Cum mã abonez? Pentru abonamente achitaþi contravaloarea prin mandat poºtal sau persoanei prin care revista ajunge la voi. Prin mandat poºtal plata se va efectua pe adresa: Bãcãoanu Lenuþa, Bd. ªtefan cel Mare, 26; 700064-Iaºi. Pe mandatul poºtal, la rubrica „Loc pentru corespondenþã” specificaþi: „Pentru abonamente”. Notaþi numãrul de abonamente ºi adresa voastrã exactã. Costul unui abonament pe anul 2009: personal = 11,6 lei; colectiv (peste 10, de obicei prin parohii) = 8 lei.DA, doresc ...... abonament(e) Nume, prenume: _______________ _____________________________ Str. _________________________ Nr. __ Bl. ___ Sc. __ Et. __ Ap. __ Loc. ______________ Cod. ______ Judeþ ___________________ Am plãtit_____________ lei în data de __________ cu mandatul poºtal (ordinul de platã) nr. ____________

Rugãciune Îþi mulþumesc, Doamne, pentru tata ºi pentru mama pe care ni i-ai dat. Pãstreazã-i îndelung la cârma familiei noastre. Dã-le sãnãtatea trupului, mângâierea Duhului ºi înþelepciunea inimii. Dã-ne nouã harul Duhului tãu, ca sã facã sã rodeascã orice sãmânþã de bine pe care ei au semãnat-o în noi. (Din Rugãciunea în familie, Conferinþa Episcopalã Italianã)

Luca 2,1-14 În zilele acelea s-a dat un decret din partea împãratului August, care poruncea sã se înscrie toatã lumea. ªi toþi se duceau sã se înscrie, fiecare în cetatea de origine. ªi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, s-a dus în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeºte Betleem, pentru cã el era din casa ºi din neamul lui David. El venea sã se înscrie împreunã cu Maria, soþia lui, care era însãrcinatã. ªi pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele sã nascã. ªi a nãscut pe fiul sãu întâiul nãscut, l-a înfãºat ºi l-a culcat în iesle, cãci nu se mai gãsise loc pentru ei în casa de oaspeþi. În þinutul acela erau pe câmp pãstori care fãceau de strajã noaptea pãzindu-ºi turma. ªi iatã, le-a apãrut un înger al Domnului, ºi slava Domnului i-a învãluit în luminã, iar ei au fost cuprinºi de mare fricã. Îngerul le-a zis: „Nu vã temeþi, cãci, iatã, vã vestesc vouã bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: astãzi, în cetatea lui David vi s-a nãscut Mântuitorul, care este Cristos Domnul. Iatã semnul dupã care îl veþi cunoaºte: veþi gãsi un prunc înfãºat în scutece ºi culcat în iesle”. ªi deodatã, împreunã cu îngerul s-a auzit mulþime de oaste cereascã, lãudând pe Dumnezeu ºi zicând: „Mãrire întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace oamenilor de bunãvoinþã!”


Îngeraºii Crãciunului

„Mãrire în cer lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace!” (Lc 2,14) Dragi copii, pe Fiul său; ei îi Dumnezeu, pe lângă lumea văzută, a slujesc Domnumai creat o mulţime de fiinţe invizibile lui şi le stau alănumite îngeri. Ei au avut şi au misiunea turi oamenilor. de a sta în jurul tronului său, slujindu-l Ştim că toţi copiii cei buni şi cuminţi, şi cântându-i neîncetat, împlinindu-i vo- cu nevinovăţia şi frumuseţea lor, sunt inţa şi făcând-o cunoscută oamenilor. consideraţi şi numiţi îngeraşi. La Iaşi Sfânta Scriptură îi aminteşte în foarte există un cor de copii Îngeraşii, care multe locuri şi-i numeşte „soli, mesageri” vesteşte cu multă însufleţire marea busau sfinţi ce sunt trimişi de Dumnezeu curie a naşterii. Sunt şi alte coruri, unele la oameni ca să le împartă diferite veşti şi poartă nume ca Angeli, care înseamnă să-i ajute să fie moştenitorii mântuirii. tot îngeri, sau Vestitorii bucuriei. Prin cânCând sărbătorim Naşterea Domnului tările lor, acestea aduc slavă lui Dumşi când pregătim ieslea în care coboară nezeu şi-i îmbucură pe oameni. pruncul Isus, ne aducem aminte de ceea Daţi-mi voie să vă numesc şi eu pe ce ne spune sfântul evanghelist Luca voi îngeraşii Naşterii Domnului, care, (în cap. 1 şi 2), că un arhanghel îi aduce prin tot ceea ce faceţi, îmbucuraţi pe Mariei vestea cea mare că ea va naşte un pruncul Isus, pe Maica Domnului şi pe fiu, care va fi numit Isus, şi o încurasfântul Iosif, şi cântaţi nu numai cu jează să nu se teamă deoarece este hotărârea şi voinţa Domnului. La naşterea vocea voastră, ci şi prin faptele bune pe pruncului, îngerii le-au adus păstorilor care le săvârşiţi, precum şi prin viaţa această veste şi au început să cânte de voastră frumoasă şi curată. Ca episbucurie „mărire” şi tot ei i-au încurajat cop şi părinte al vostru, vă îndemn să să nu se teamă, ci să meargă la Betleem nu uitaţi că Dumnezeu vă iubeşte şi vrea să fiţi mereu mesagerii şi prietenii lui să vadă ce s-a întâmplat. Aşadar, îngerii pregătesc drumul spre Isus, Domnul şi Mântuitorul nostru. Isus şi-i încurajează pe oameni să nu se Toţi oamenii şi toţi cei dragi ai voştri teamă, ci să se bucure căutându-l, gă- vor să audă cum ştiţi voi să cântaţi: Măsindu-l şi iubindu-l. rire în cer lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor de bună voinţă! Dragi copii, Crăciun fericit cu multe daruri şi Îngerii din jurul ieslei şi al Betlebucurii! emului ne aduc vestea cea mare şi ne Naşterea Domnului 2008 invită la bucurie; ei cântă şi-l preamă? Petru Gherghel, episcop de Iaºi resc pe Dumnezeu care l-a trimis în lume ISUS, prietenul copiilor – 4/68

3


Scriptura ºi viaþa

Noapte magicã Acum mai bine de 2000 de ani, în Palestina, un bărbat cu numele Iosif era logodit cu o tânără care se numea Maria. Ei trăiau amândoi la Nazaret. Într-o zi, un înger i-a vestit Mariei că ea va avea un copil şi că acesta va fi Fiul lui Dumnezeu. La puţin timp după aceea, Maria aştepta un copil. Ea pregătea naşterea copilului şi, deodată, un eveniment a schimbat lucrurile...

4

ISUS, prietenul copiilor – 4/68


Ţinuturile în care locuiau Maria şi Iosif erau ocupate de romani de multă vreme. Într-o zi, conducătorul lor, Cezar August, a decis să socotească numărul persoanelor care locuiau în imperiul său. Era un mod de a-şi măsura puterea. Fiecare locuitor trebuia să plece în localitatea de naştere pentru a fi recenzat, adică numărat şi trecut într-o listă. Iosif era născut la Betleem. Se afla la mai multe zile de mers depărtare de Nazaret. Maria şi Iosif au pornit la drum pe spatele unui măgar. Când au sosit la Betleem, Maria a simţit că pruncul era gata să se nască. Iosif a voit să caute un han, dar toate erau pline de călători! Iosif şi Maria şi-au continuat drumul. Noaptea s-a lăsat şi trebuiau să se oprească. Ei s-au refugiat într-un grajd,

unde Maria a născut. Era un băiat şi i-a pus numele Isus, adică „Dumnezeu mântuieşte”. Ea l-a înfăşat şi l-a culcat în ieslea animalelor, pe paie calde. Pe un deal, nu departe, nişte păstori petreceau noaptea afară, veghind lângă turmele lor. O mare lumină i-a învăluit. Au fost cuprinşi de frică. Dar un mesager al lui Dumnezeu a venit înspre ei şi le-a spus: „Să nu vă fie teamă, căci vin să vă aduc o veste bună, pentru voi şi pentru tot poporul. Astăzi, la Betleem, s-a născut un Mântuitor! Este Fiul lui Dumnezeu! Voi îl veţi recunoaşte cu uşurinţă: este un prunc înfăşat, culcat într-o iesle”.

ISUS, prietenul copiilor – 4/68

5


Gloria in excelsis Deo!

În acel moment, o mulţime de îngeri au venit şi au început să cânte: „Mărire lui Dumnezeu în înaltul cerurilor şi pace pe pământ tuturor celor care îl iubesc!”

Îngerii s-au îndreptat spre cer. Păstorii s-au privit între ei şi şi-au spus: „Să mergem la Betleem să vedem ceea ce Dumnezeu a voit să ne facă nouă cunoscut!”. Păstorii au început să alerge spre Betleem. Acolo, i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi pruncul culcat în iesle, aşa cum îngerii au spus. După ce l-au văzut, au mers să ducă vestea la toată lumea şi au cântat pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu. În acest timp, în grajd, Maria îşi privea pruncul şi rămânea tăcută. Ea voia să păstreze, pentru totdeauna, aceste momente în inima ei. (Filoteo, 176/2005, p. 6-9 9)

6

ISUS, prietenul copiilor – 4/68


Istorioare interesante

Scandal în America (II) În ziua următoare, boicotul este declanşat. Este un adevărat succes: nici un negru nu mai ia autobuzul. Străzile oraşului sunt pline de oameni care merg pe jos, cu bicicleta sau pe spatele unui catâr. Unii merg kilometri întregi pentru a ajunge la serviciu! Martin ia cuvântul în fiecare seară; cu o faţă calmă şi paşnică, redă curajul mulţimilor. El explică: „Libertatea pe care o vrem este libertatea pe care Dumnezeu o vrea pentru toţi copiii săi”. Dar albii nu vor ca negrii să aibă aceleaşi drepturi ca ei, iar Martin este hărţuit. Telefonul sună fără încetare: „Vom lua pielea de pe tine, negru murdar!”.

Organizaţia rasistă Ku-Klux-Klan face chiar şi un atentat împotriva casei lui. Soţia lui, Coretta, şi fiica mai mare, Yoki, sunt în casă. Ele scapă tefere. Această luptă a durat mai mult de un an. În cele din urmă, în decembrie 1956, este votată o lege: discriminarea în transportul în comun este interzisă. Victorie! S-a câştigat. Din ziua următoare, negrii vor putea să ia din nou autobuzul... Dar legea nu schimbă inimile. Şi lupta non-violentă a lui Martin Luther King reîncepe!

ISUS, prietenul copiilor – 4/68

7


Cine a fost Martin Luther King Un apãrãtor al dreptãþii Martin s-a luptat pentru a apăra drepturile negrilor, dar şi drepturile săracilor. Pentru el, dreptatea nu avea limite. A primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1964.

Un orator emoþionant Toată viaţa, Martin a rostit discursuri. Cel mai cunoscut începe cu: „I had a dream”, adică: „Am avut un vis”. Visul lui Martin era ca oamenii de pe toate continentele să se recunoască între ei ca fraţi.

Un martir Martin a fost asasinat la 39 de ani, în anul 1968. Se consideră că un complot a fost la originea asasinatului. La înmormântare, a fost organizat un mare marş în amintirea tuturor marşurilor pe care le făcuse pentru a protesta şi a cere dreptate.

Care este situaþia în SUA astãzi? Un locuitor din opt este negru. Negrii trăiesc mai bine decât pe vremea lui Martin Luther King: sunt mai educaţi, au sănătatea mai bună, au câştiguri mai bune, sunt mai puţini şomeri. Totuşi situaţia albilor este cu mult mai bună, deşi, astăzi, toţi cetăţenii sunt oficial egali. (Grain de soleil, 130/2001, p. 38-3 39)

8

ISUS, prietenul copiilor – 4/68


Personaje biblice

„M” de la Maria În evanghelie, ea nu face zgomot! Totuºi, astãzi, se vorbeºte adesea despre ea; este numitã Sfânta Fecioarã, Maica Domnului... Este Maria, soþia lui Iosif ºi mama lui Isus.

Eu, Maria

Sunt o fată din Nazaret, un mic sat din Galileea. Acolo un înger a venit să mă viziteze. El mi-a spus: „Bucură-te, Marie, Domnul te iubeşte şi te-a ales. Tu vei fi mama Fiului său”. Mă cutremurasem. Dar am spus: „Da, sunt slujitoarea Domnului”. Cea mai mare durere a mea Copilul meu Ştiam că Isus mă va face să sufăr. L-am adus pe Isus pe lume într-un Căci spunea adevărul. Nu mi-aş fi pugrajd din Betleem. Iosif şi eu l-am tut imagina să-l văd într-o zi răstignit... învăţat totul. Dar într-o zi, când avea Eram acolo, lângă cruce, aproape sin12 ani, l-am pierdut! L-am găsit, ghi- gură cu prietenul său Ioan. Chiar înaciţi unde? În templu, vorbind cu înţe- inte de a muri, Isus ne-a spus privinlepţii! Eram supărată. El mi-a spus: du-ne: „Ioan, iată mama ta. Mamă, iată „Trebuie să mă ocup de treburile Ta- fiul tău”. Am plâns. tălui meu”. Am înţeles, mai târziu, că Certitudinea mea vorbea despre Dumnezeu. Isus a înviat! Am văzut mormântul gol! Eram şi eu acolo, rugându-mă cu prietenii săi, când el a apărut, viu! Ştiu că de atunci Duhul său este în noi. Iar eu am dat lumii acest rege al iubirii! Dumnezeul meu, cu adevărat, tu faci minuni pentru mine! Poţi să citeşti istoria Mariei în cele patru evanghelii. (Grain de soleil, 120/1999, p. 37-3 39)

ISUS, prietenul copiilor – 4/68

9


Sã cunoaºtem

Cine a fost sfântul Nicolae? S

fântul Nicolae a fost episcop în oraşul Mira din provincia Lichia, provincie în sud-vestul Asiei Mici. Nicolae era fiul unor părinţi creştini şi de mic copil a arătat semnele unei alegeri deosebite din partea lui Dumnezeu. A frecventat mănăstirile din ţinutul Tebaida, dar s-a reîntors în oraşul natal. Episcopii întruniţi la Mira pentru desemnarea unui succesor al episcopului decedat, nereuşind să cadă de acord, au hotărât să-l aleagă pe omul care a doua zi dimineaţă avea să intre cel dintâi în biserică; şi deoarece Nicolae a venit primul la sfântul lăcaş pentru a se ruga, ei l-au ales episcop. Ca păstor sufletesc a dovedit dragoste şi grijă faţă de turma sa, nu numai în trebuinţele sufleteşti, ci şi în lipsurile materiale. Se aminteşte cazul unui om sărac care nu reuşea să-şi mărite cele trei fete ale sale. Aflând despre aceasta, sfântul episcop a pregătit câte o pungă mare de bani pentru fiecare şi se spune că s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţelor prin hornul casei într-o şosetă pusă la uscat, de aici provenind obiceiul agăţării şosetelor de şemineu în aşteptarea cadourilor, sau cel al pregătirii ghetuţelor. Un alt fapt amintit de cronici este învierea a trei copii omorâţi de un hangiu. Tocmai în noaptea crimei, sfântul Nicolae se odihnea în hanul acela. Înştiinţat de Dumnezeu în vis, a coborât 10

în beciul unde hangiul aşeza trupurile copiilor într-un vas de lemn. Sfântul Nicolae a făcut semnul sfintei cruci şi deodată copiii au revenit la viaţă. Sfântul Nicolae este cunoscut ca protector al celor acuzaţi pe nedrept, al comercianţilor, călătorilor, fetelor nemăritate, mireselor şi, în special, al copiilor mici. Sfântul Nicolae este aşteptat în fiecare an în noaptea de 5 spre 6 decembrie să aducă daruri pentru copiii cuminţi, dar şi o nuieluşă pentru cei neascultători.

ISUS, prietenul copiilor – 4/68


Renii

lui Moº Crãciun enul seamănă cu un cerb mai mic R de înălţime, este mai gras şi are copitele mai mari şi mai late, pentru a

nu se scufunda în terenul mlăştinos din sezonul cald sau în zăpada afânată din timpul iernii. Atât femelele cât şi masculii îşi pierd coarnele în fiecare an. Atunci când coarnele încep să le crească din nou sunt moi, acoperite de piele şi blană cu peri scurţi. Ulterior însă se întăresc, iar pielea şi blana de pe ele cad. Renii au gâtul şi ceafa de culoare albicios-gălbuie, în timp ce restul corpului e acoperit de blană scurtă de culoare gri-bej, iarna fiind cafenie. Renul are cam 220 cm lungime, 60 cm lăţime şi 140 cm înălţime şi cântăreşte aproximativ 150 de kg. Renii sunt bine adaptaţi la traiul din zonele reci şi ştiu să-şi caute hrana (în general formată din muşchi şi licheni) chiar şi sub straturi groase de zăpadă. Blana renilor este impermeabilă. Animalele au fost domesticite, ca văcuţe de lapte, laponii bând şi lapte de ren! Un ren poate să care greutăţi egale cu de două ori greutatea lui, aşa că

sunt preferaţi ca animale de povară în zonele înzăpezite. Legenda despre renii care trag sania lui Moş Crăciun provine dintr-un poem scris în anul 1823 de un autor anonim, intitulat „O vizită a Sfântului Nicolae”. În poem, Moş Crăciun călătoreşte într-o sanie mică cu opt reni mici, care sunt „mai rapizi decât vulturii”. Aici apar pentru prima dată şi numele celor opt reni zburători: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder şi Blitzen. La aceştia s-a adăugat Rudolph, povestea lui fiind scrisă de Robert L. May într-o carte pentru copii în anul 1939. Povestea spune că Rudolph s-a născut cu un nas roşu, strălucitor, iar Moş Crăciun l-a primit în echipajul său pentru că avea nevoie de lumină într-o noapte de ajun întunecată şi ceţoasă.

ISUS, prietenul copiilor – 4/68

11


Concurs

Cine a citit?

ărţile vor fi primite ca premiu dacă C veţi răspunde corect la întrebările de mai jos. Prima carte va fi pentru

prima întrebare, cealaltă pentru cea de-a doua. Răspunsurile corecte se găsesc în articolele din numărul trecut al revistei. Se acordă câte două premii din fiecare carte prin tragere la sorţi. Trimiteţi prin poştă pe adresa de la pag. 2, prin fax: 0232/211527 sau prin e-mail: editor@ercis.ro, răspunsurile, adresa voastră completă şi numărul de telefon la care puteţi fi contactaţi. Participă la concurs răspunsurile care vor ajunge la redacţie până la 1 februarie 2009. Numele câştigătorilor se vor anunţa în numărul următor.

Cãrþile

Maica Tereza de Calcutta

Autorul cărţii, Teresio Bosco ne-o prezintă pe Maica Tereza (1910-1997), care în secolul al XX-lea a fost considerată una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate femei din lume, pentru că şi-a pus viaţa în slujba aproapelui suferind. Preferaţii ei erau bolnavii: muribunzii şi leproşii, copiii abandonaţi Întrebãrile 1. Când se va încheia Anul Sfântului sau pruncii nenăscuţi, cei mai săraci dintre săraci. Maica Tereza de Calcutta Paul? 2. În ce oraş a fost trimis Iona de că- a fost declarată fericită de papa Ioan Paul al II-lea la 19 octombrie 2003. tre Dumnezeu?

Maximilian Kolbe

Câºtigãtorii concursului din numãrul trecut

La întrebările din numărul trecut au fost doar două scrisori cu răspunsuri corecte. Câştigătorii sunt: Georgiana Lavinia Şandru din Oituz, care va primi cartea Benedetta, şi Alin Cadar, tot din Oituz, care va primi cartea Zatti, părintele săracilor. 12

Cartea scrisă de Teresio Bosco constituie o biografie a lui Maximilian Kolbe, preot polonez franciscan (1894-1941), care s-a oferit voluntar să moară în locul unui alt prizonier în lagărul de concentrare nazist Auschwitz din Polonia, în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial. A fost canonizat de papa Ioan Paul al II-lea la 10 octombrie 1982 şi declarat martir al carităţii, fiind sărbătorit în fiecare an la 14 august.

ISUS, prietenul copiilor – 4/68


Jocuri. Rebusuri. Glume

Naºterea Domnului

6 A 1 D U

7 B

2 C

L E 3 I E

D 8 S

1. Li s-a arătat în vis magilor înainte de a pleca. 2. Prin ele copiii vestesc naşterea lui Cristos. 3. Oraşul în care magii l-au căutat prima 5 C dată pe pruncul Isus. 4. Stăpânea cetatea Ierusalimului. 5. Au plecat să-l caute pe noul împărat. 6. Darurile celor trei magi. 7. Oraşul în care magii l-au găsit pe pruncul Isus. 8. A apărut pe cer când s-a născut Isus. 9. Irod se temea că o să-i fie furat. 10. Au fost vestite de magi despre naşterea Domnului.

6 S

10 P

4 I

D P

9 6 T

A

Un copil priveşte la televizor. – Mamă, după ce aleargă caii aceştia? – După nimic, puişor. Primul sosit câştigă premiul. – Numai primul? Păi atunci de ce mai – Nu înţeleg de ce latina îţi face atâtea aleargă şi ceilalţi? probleme, doar e o limbă moartă! – Da tăticule, dar profesorii trăiesc. *** Doi ministranţi mergând spre biserică: – Ce-o să fie fratele tău după ce-o să termine facultatea? – Pensionar!!! – Cum aşa? – Păi atunci termină facultatea. *** – Trebuie să-i spun bunicii să se ducă la şedinţa cu părinţii. – De ce nu-i spui mamei? – Fiindcă bunica-i aproape surdă. ISUS, prietenul copiilor – 4/68

13


Completaţi literele care lipsesc şi veţi descoperi cine l-a întâmpinat pe pruncuşorul Isus în grota de la Betleem.

I_S_ _

M_ _I_

P__T_ _ _

A_ _ _ _LE

M__I

Î___R_

Dezlegarea rebusului „Creatorul Universului” din numărul trecut: 1) DUHURI. 2) ISUS. 3) OM. 4) RUGĂCIUNE. 5) EVA. 6) PĂZITORI. 7) CREATOR. 8) TRUP. Dezlegarea jocului „Cele 10 plăgi” din numărul trecut: 1) SÂNGE. 2) BROAŞTE. 3) ŢÂNŢARI. 4) INSECTE DĂUNĂTOARE. 5) MOLIMĂ. 6) ULCER. 7) FURTUNĂ CU GRINDINĂ. 8) LĂCUSTE. 9) ÎNTUNERIC. 10) MOARTEA CELOR ÎNTÂI NĂSCUŢI.

14

ISUS, prietenul copiilor – 4/68


În dialog cu copiii  Silviu D. (Galaţi): „Ţin să vă spun că mie îmi place foarte mult revista Isus, prietenul copiilor şi o citesc cu plăcere. Articolele din revistă sunt foarte frumoase, la fel şi imaginile. Dar aş vrea să ştiu un lucru. Eu când am fost la biserică, înainte de Crăciun, am văzut o coroană de brad. Aş vrea să ştiu ce înseamnă această coroană”. Dragă Silviu, înainte de toate îţi mulţumim că citeşti revista şi sperăm să le vorbeşti şi prietenilor despre ea. Ne-am bucurat să auzim că mergi la biserică şi că eşti atent la ceea ce se întâmplă acolo. În legătură cu întrebarea ta, îţi putem spune că înainte de sărbătoarea Crăciunului este o perioadă specială, numită Advent. În acest timp întâlnim printre altele şi o coroană de brad, aşezată la loc vizibil în biserică. Coroana are patru lumânări ce se aprind progresiv în cele patru duminici ale Adventului, simbolizând cei patru mii de ani de aşteptare a lui Mesia din partea poporului ales.

 Maria S. (Bacău): „Dragă redacţie, aştept cu nerăbdare fiecare număr al revistei Isus, prietenul copiilor. Mie îmi plac paginile cu jocuri şi glume. De Crăciun, când am ajutat la împodobirea bradului, m-am întrebat de unde a venit obiceiul de a se împodobi brazii de Crăciun”.

Dragă Maria, ne bucură faptul că citeşti revista şi mergi la biserică, unde participi şi la activităţile din parohie. În legătură cu împodobirea bradului se pare că prima dată a apărut acest obicei în Germania, în secolul al XVI-lea, după care s-a răspândit în Anglia, Franţa şi apoi în toată lumea. La început, pomii de Crăciun erau împodobiţi doar cu lumânări, mere roşii şi flori. Mai târziu au apărut ghirlandele, steluţele şi toate celelalte instalaţii. Bradul, prin vârful său care se înalţă spre cer, aminteşte creştinilor de Dumnezeu, iar ramurile sale mereu verzi amintesc de viaţa veşnică. Steaua care străluceşte în vârful lui ne aminteşte de steaua de la Betleem, care i-a călăuzit pe magi în drumul lor.

ISUS, prietenul copiilor – 4/68

15


Aºteptând Crãciunul Isuse, Atât de încet se scurg zilele. Atât de grea e aºteptarea. Atât de lung e drumul. Ce bine ar fi ca sãrbãtoarea sã fie mâine! Dar tu ai rãbdare ªi vrei sã ne laºi timp Sã te cunoaºtem, Sã te descoperim. În aceastã aºteptare Aº vrea sã-þi fac un cadou Îþi dãruiesc inima mea Vino ºi te naºte în mine!

Isus, prietenul copiilor, nr. 4/2008  

Revista trimestriala pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iasi

Isus, prietenul copiilor, nr. 4/2008  

Revista trimestriala pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iasi

Advertisement