Page 1

PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança La Federació Regional d’ERC a Girona ha de ser la casa comuna de l’organització a les comarques gironines. Amb l’objectiu de fer que el nostre projecte sigui el referent per a una majoria de la ciutadania de la nostra demarcació, la Federació ha de posar les eines a l’abast de tota la resta de membres/representants del partit per a fer-ho possible/assolirho. A partir d’unes estructures política i tècnica adequades, ha d’articular el discurs polític de les comarques gironines i ha de marcar les línees d’actuació en tots els àmbits de la Federació (locals, comarcals i regionals), fent de la participació de tots els militants, simpatitzants i amics la seva forma habitual de treballar. En els últims 4 anys, ERC ha perdut la confiança de molts electors. Això no obstant el percentatge de la població catalana que dóna suport a la independència ha crescut. Cal relligar-nos amb aquesta gent. A més a més ha perdut la força en ciutats mitjanes i grans, també. És imprescindible revertir-ho i ens cal treballar específicament una estratègia per a ciutats mitjanes i grans de comarques gironines, perquè és sobretot aquí on incrementarem el vot i on creixerem per tirar endavant el nostre projecte de construcció nacional plena. Tenim una realitat dinàmica i complexa. Fa deu anys a Catalunya un 2 % de la població era immigrant i ara ho és el 16%. De fet, ho és un de cada quatre joves en algunes ciutats del nostre país. Tenim barris i viles on prop del 40% de la gent que hi viu han arribat recentment d’altres països. A ERC hem de ser capaços d’ajustar el projecte col·lectiu, propi dels partits socialdemòcrates a l'era de l’individu, que no individualista -. Ens cal un procés de renovació no traumàtica en les maneres comunicatives i jeràrquiques, prioritzant els valors i el discurs d’allò que ens és comú per sobre dels personalismes i dels interessos individuals. Hem d'apostar per la relació en primera persona, la intermediació ja no funciona. La ciutadania activa qüestiona la representació de les organitzacions tradicionals i demana la participació adaptada i amb llibertat, i sobretot cal implicar-nos en els temes (rellevants) de les comarques gironines per sobre de debats o temes interns.


PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança OBJECTIU

EL 2015, ERC ha de ser la segona força política de les comarques gironines       

Millorar resultats en les eleccions municipals, amb una estratègia diferenciada per les ciutats mitjanes i grans. Recuperar el nivell de vot de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2003 i 2006. Treballar amb unitat d’acció i de discurs en representació de la gent del nostre territori. Recuperar la credibilitat i la confiança de les persones. Solvència i capacitat d’incidència política per solucionar els problemes de les persones i entitats. Hem de tenir un pes important i ser una veu decisiva en el projecte nacional d’ERC Articularem el projecte necessari per sumar des de Girona per la independència i la plena sobirania nacional.

OBJECTIUS COMPLEMENTARIS A nivell extern: Recuperar vot perdut en els darrers comicis Créixer en barris i ciutats difícils Consolidació del vot actual

A nivell intern: Enfortir el partit. Eficiència, eficàcia i efectivitat. Arribar a 2.000 participants ACTIUS del projecte


PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança

EINA DE TRANSFORMACIÓ I MILLORA DEL NOSTRE ENTORN Hem de fer un anàlisi exhaustiu i realista dels motius de la pèrdua de vots, ja sigui cap a l’abstenció o bé cap a altres partits. Després ens caldrà dissenyar accions concretes per recuperar-los i/o per captar nous votants (indignats, abstencionistes...) Ens cal també teixir complicitats i estratègies comunes amb altres formacions siguin polítiques o no de l’entorn independentista. Dins aquestes connexions cal, específicament, connectar amb els lideratges no polítics de les comarques gironines. Hem de ser creïbles. Necessitem elaborar un discurs gironí amb propostes reals que solucionin els problemes de la gent. Per això hem de ser un partit obert. Els nostres valors els comparteixen la majoria de ciutadans del nostre territori, només ens cal doncs explicar-ho i donar l’opció a que hi participin. Una ERC propera als problemes de la gent, que penetri en el teixit cívic, entitats i la xarxa social del nostre territori.

ACCIONS 1. Articulació d’una veu coordinada a les comarques gironines amb arguments consensuats en defensa de la gent i del territori 2. Assolir en la mesura del possible una entesa política per al 2015 amb Reagrupament i les CUP 3. Donar suport a actuacions a favor de la causa independentista (Assemblea Nacional Catalana, Òmnium...) 4. Obertura del partit a entitats i personalitats gironines pròximes al projecte, tant de caràcter independentista, com de valors pròxims al nostre ideari.


PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança

PARTICIPACIÓ I ADAPTACIÓ A UNA SOCIETAT MÉS DINÀMICA De la mateixa forma que el disseny empresarial tendeix a la flexibilització organitzativa, el nostre partit ha d’assolir un disseny basat en la interconnexió de diferents responsables orgànics, institucionals i militants amb la comunitat (simpatitzants, entitats socials i econòmiques). Hem de transformar la relació del partit amb la ciutadania oferint més possibilitats de participar d’una manera flexible en la presa de decisions amb activitats a la carta i diferents graus d’implicació. Hem d’oferir espais de participació dins el nostre partit a aquelles persones no militants però que donen suport al nostre projecte en grups municipals, seccions locals, activitats polítiques... Cal créixer, ser capaços d’entendre i donar resposta a les necessitats molt millor.

ACCIONS 1. Volem Ser 2000! Les estructures organitzatives ens han de permetre definir un treball en corones o xarxes, amb diferents nivells d’implicació, amb l’objectiu de mobilitzar 2.000 persones a l’entorn del partit i crear les afinitats i sinèrgies necessàries per ser un partit hegemònic que ocupi la centralitat política catalana. 2. Creació d’un cens d’electors d’ERC a les comarques gironines. Ens cal conèixer i saber escoltar els nostres votants per tal d’implicar-los en el nostre projecte. 3. Processos de Primàries en l’Elecció dels Candidats a les diferents contesses electorals per a potenciar la participació dels simpatitzants i amics en la dinàmica del partit

UN PARTIT INNOVADOR i AMB VALOR AFEGIT Avançar cap a la societat del coneixement, ha de ser una aspiració d’ERC. Cal generar coneixement compartit i una transferència en forma de valor afegit que beneficiï el conjunt de la societat. Les noves generacions participen intensament a la xarxa i tenen nous valors. Un d’aquests és el valor obert, accés lliure a la informació, transparència, compartir...


PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança Aquests nous valors han de ser incorporats a ERC. Mantenint el nostres, hem d’apostar per les tecnologies obertes com a garantia de la llibertat del segle XXI i les opcions de crear en obert i compartir com a opció per a promoure la igualtat d’oportunitats i d’accés a la informació entre el conjunt de la ciutadania.

ACCIONS 1. Construcció d’un Espai Virtual de participació política activa i d’intercanvi d’experiències, bones pràctiques i coneixement. 2. Enviament d’informació i acords presos de les reunions de les Executives Regionals i Comarcals 3. Creació d’un Directori de Recursos Humans per aprofitar les potencialitats, la capacitació i el talent de la gent d’ERC 4. Creació d’un arxiu o base de dades virtual on qualsevol militant o simpatitzant pugui accedir a la informació proposada per ERC a cada municipi.

NOU ASSEMBLEARISME - MILITANTS MÉS SATISFETS Hem de donar valor al fet de ser militant. El compromís personal amb l’ independentisme d’esquerres i el republicanisme dels nostres militants és inqüestionable i ens convé consolidar una comunicació permanent amb ells. Cal explorar noves fórmules d’assemblearisme funcional per tal d’esdevenir més flexibles i que el converteixin en verdaders espais deliberatius, de discussió política i de creixement del projecte. Volem millorar la qualitat de la participació, no volem posar més feina i més compromís. Creiem que els nivells de participació dels nostres militants són alts però no estan ben aprofitats. Amb el mateix temps podem fer més coses i ser més eficients, eficaços i efectius.

Hem de ser capaços de crear mecanismes d’intercanvi d’informació estable, permanent, àgil i fluït amb els nostres regidors i també amb els representants als Consells Comarcals, la Diputació de Girona, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per proposar, preguntar i tenir la informació necessària per a dur a terme la seva tasca amb criteris de màxima eficiència, eficàcia i efectivitat en els seus respectius àmbits de responsabilitat. Alhora, cal establir nous circuïts de comunicació amb la militància de base, els simpatitzants i els amics d’ERC expectants de rebre informació.


PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança ACCIONS a) Equips d’Acció Política Proposem una organització en equips de treball multidisciplinaris variables i temporals. L’especialització territorial i sectorial de la militància més activa, i mantenir una bona base de dades de militants i simpatitzants amb els seus coneixements, habilitats i preferències en l’activitat política, ens han de permetre la configuració de grups i equips de treball multidisciplinaris, variables i específics per a projectes concrets, amb objectius concrets i una temporalització per assolir-los.

b) Permanent Territorial Formarien part d’aquesta permanent la Secretaria de Política Municipal, les presidències comarcals i els portaveus dels consells comarcals. Es planteja aquesta nova estructura amb l’objectiu de mantenir un contacte continu amb les Federacions Comarcals. És en aquest àmbit on, conjuntament amb la Secretaria de Política Municipal, caldrà definir l’estratègia de treball en l’àmbit municipalista. Cal fer un punt i a part per remarcar la necessitat de treballar un projecte potent a les grans ciutats, on obtenim uns resultats en les eleccions municipals inferiors a la mitjana de la resta del territori.

c) Assemblea Municipalista El nostre partit disposa d’un capital polític molt important en l’àmbit municipal amb 352 regidors i regidores en el conjunt del territori. Tan sols un 37% dels càrrecs electes del partit són militants, i per tant, cal reforçar la participació dins l’estructura del partit del 63% restant. Amb aquesta proposta es pretén també mobilitzar els nostres càrrecs electes per tal de treballar amb un criteri de proximitat per consolidar el compromís dels regidors i regidores amb el nostre partit. Un segon objectiu ha de ser incorporar-los com a militants del partit, però cal tenir en compte la conjuntura econòmica actual i l’elevat cost de la quota del nostre partit, que dificulten aquest pas. Cal potenciar les trobades entre grups municipals per afinitats, ja siguin característiques comunes de població, geogràfiques, per problemàtiques, etc. Interacció i pressa de decisions comunes i amb un únic discurs, entre grups municipals de diferents poblacions o de diferents situacions al consistori (governant o oposició).

d) Secretaria de Coordinació Interna i Institucional. Cal coordinar les tasques d’aquests càrrecs amb l’objectiu d’atendre els nostres grups municipals i traslladar, si escau, les seves peticions en els organismes supramunicipals ja sigui la Diputació, el Parlament o el Congrés. Els resultats del recent cicle electoral ens han atorgat els següents resultats: 5 diputats provincials, 2 diputats al Parlament, 1 diputada al Congrés i 39 consellers comarcals


PROGRAMA d’ACTUACIONS 2012-2016 Obertura, Transparència i Confiança GESTIÓ BASADA EN LA TRANSPARÈNCIA, LA INFORMACIÓ I EL RENDIMENT DE COMPTES Volem que ERC es fonamenti en una presa de decisions basada en el coneixement i no en la jerarquia. Situarem el coneixement específic de cada càrrec a l’epicentre de les decisions, integrant progressivament les relacions jeràrquiques i les transversals La informació ha de ser accessible, creïble i fàcilment interpretable i és fonamental saberla transmetre i compartir-la adequadament per assolir els objectius marcats. És molt important l’intercanvi de bones pràctiques i generar coneixement compartit, mutu, entre la nostra gent que aporti beneficis, tingui efectes positius i sigui útil per resoldre problemàtiques del moment. Hem d’incorporar el coneixement i els valors dels nostres militants: tots els coneixements són i seran benvinguts. Incorporarem aquests nous valors associats a la tecnologia: obertura, transparència i accés lliure a la informació. Disposar de la informació adequada i transmetre-la és un dret i una obligació que tenim envers la militància i el nostre entorn més proper.

ACCIONS a) Separació de l’estructura política de la de tècnica i de gestió. b) Establiment d’un únic punt d’informació, una Oficina Virtual d’atenció al militant, el simpatitzant i l’amic d’ERC, accessible per a tothom amb les noves tecnologies. c) Control de l’economia, per tenir un partit solvent, sostenible i transparent en un context d’austeritat i contenció en la despesa.

Pla d'actuacions  
Pla d'actuacions  

Pla d'actuacions proposades per ERCdsdGirona per el període 2012-2016

Advertisement