Page 80

Bijlage 1 Bestuur en medezeggenschap

Leden College van Bestuur Mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter

De Erasmus Universiteit Rotterdam is sinds 1 februari 1973 een publiekrechtelijke rechtspersoon opge-

De voorzittershamer is in handen van Pauline van der Meer Mohr. Zij is verantwoordelijk voor alge-

richt bij wet en gevestigd te Rotterdam.

meen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad. Van der Meer Mohr houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en

Organogram Erasmus Universiteit Rotterdam

externe contacten, zoals met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. Haar aanstelling bij de EUR per 1 januari 2010 is in december 2013 verlengd met een tweede termijn van vier jaar.

Raad van Toezicht

Rectores Magnifici prof.dr. H.G. Schmidt en prof.dr. H.A.P. Pols stichting Erasmus Sport Centrum stichting ECSP

Het aandachtsgebied van de Rector Magnificus omvat in hoofdzaak onderwijs en onderzoek, met

EUR Holding BV

College van Bestuur

RSM BV

inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Vanaf 1 september 2009 bekleedde prof.dr. Henk Schmidt de functie van Rector Magnificus. Op 8 november

Algemene Bestuursdienst

2013 is zijn rectoraatperiode beëindigd. Hij is opgevolgd door prof.dr. H.A.P. Pols, oud-Decaan Faculteit

SSC Erasmus Facilitair Bedrijf Corporate Planning & Control

der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ Erasmus MC. Prof. Huibert Pols is benoemd voor

SSC Human Resources & Finance Marketing & Communicatie

een periode van vier jaar.

SSC Informatie & Communicatie Technologie SSC Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken

Drs. B.J.H. Straatman

Universiteitsbibliotheek

Bart Straatman maakt sinds 1 februari 2010 deel uit van het College van Bestuur. Zijn taken liggen op het terrein van de financiën, economisch beleid, terrein & gebouwen en informatievoorzieningen. Eind Erasmus School of Economics

Erasmus School of Law

Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus University College

Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC (incl. iBMG)

Faculteit der Wijsbegeerte

Erasmus School of History, Culture and Communication

Rotterdam School of Management, Erasmus University

International Institute of Social Studies

2013 is hij voor een tweede termijn van vier jaar herbenoemd. Wet versterking besturing De EUR past de ‘Code goed bestuur universiteiten 2007’ van VSNU toe en leeft deze na. Bovendien zijn in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek diverse wijzigingen aangebracht via

Raad van Toezicht

de Wet versterking besturing, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Het College van Bestuur

De Raad van Toezicht (RvT) is het bij de wet voorgeschreven orgaan van de Erasmus Universiteit

heeft de Wet versterking besturing volledig binnen de EUR geïmplementeerd.

Rotterdam dat toezicht houdt op het bestuur en het beheer van de universiteit. Aan de RvT zijn taken opgedragen als beoordeling en goedkeuring van het instellingsplan, het jaarverslag, de begroting

Beheerders

en het bestuurs- en beheersreglement. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Prof.dr. Ph.H.B.F. Franses, decaan ESE

benoemt de leden. Zelf is de RvT verantwoording schuldig aan de minister van OCW.

Prof.dr. S.L. van de Velde, decaan RSM Prof.dr. H.A.P. Pols, decaan FGG/ Erasmus MC (tot 1 april 2013)

Leden Raad van Toezicht

Prof.dr. J. Verweij, decaan FGG/ Erasmus MC (vanaf 1 april 2013)

• Drs. A. van Rossum (voorzitter), voormalig voorzitter executief comité van het verzekerings- en

Prof.mr. M.J. Kroeze, decaan ESL (tot 1 februari 2013)

bankconcern Fortis

Prof.mr. W.S.R. Stoter, decaan ESL (vanaf 1 februari 2013)

• Mr. F.W.H. van den Emster, strafrechter in Rotterdam

Prof.dr. H.T. van der Molen, decaan FSW

• Prof.mr. J.E.J. Prins, hoogleraar recht en informatisering en decaan van de juridische faculteit van de

Prof.dr. J.J. Vromen, decaan FW

Universiteit van Tilburg.

Prof.dr. D. Douwes, decaan ESHCC

• Dr. V.C.M. Timmerhuis, algemeen secretaris/directeur Sociaal-Economische Raad (SER).

prof.dr. W. B.F. Brouwer, prodecaan iBMG

• Ir.drs. H.N.J. Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam

Prof.dr. L. de Haan, rector ISS

College van Bestuur

Universiteitsraad

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Universiteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de EUR op universitair niveau. De raad telt

De drie leden worden door de Raad van Toezicht benoemd, nadat de Universiteitsraad is gehoord. Het

twaalf studenten en twaalf medewerkers. Voorzitter is R. Karens.

CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

158 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 159

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement