Page 73

3.4 - Baten werk in opdracht van derden

4.1 - Personeelslasten

M€ 30,1 – (2012: M€ 29,1)

M€ 178,7 – (2012: M€163,6)

Onder ‘Baten werk i.o.v. derden’ zijn alle opbrengsten van de dienstverleningsprojecten verantwoord

naar rato van de besteding.

Brutolonen en salarissen

2013

Begroting 2013

2012

Niet naar winst strevende organisaties

2,2

2,6

Bedrijven en overig

2,6

2,6

2013

Sociale lasten

12,5 17,8

4.1.1 Lonen en salarissen

Overheid

4,9

6,1

0,1

0,1

Personeel niet in loondienst

Internationale organisaties;

7,3

5,7

Overig

NWO (excl. ZonMw)

6,0

3.4.2 Contract onderzoek 3.4.3 Overige

23,1 7,0

30,1

5,8

28,2

5,8

29,1

11,7

4,2

16,0 145,0

2,9

2,7

4,6

9,4

9,1

10,0

7,3

4.1.3 Af: uitkeringen

145,3

14,0

4.1.2 Overige personele lasten 23,3

117,3

152,2

Mutatie personele voorzieningen *

6,2 22,4

2012

121,9

Pensioenpremies

BSIK

Begroting 2013

27,3

17,5

19,4

0,8-

0,1-

0,8-

178,7

162,7

163,6

* Mutatie personele voorzieningen, zijnde het saldo van de dotatie, vrijval en verandering in disconte-

In de baten uit contractonderzoek is M€ 11,3 (2012: M€ 8,8) begrepen voor overdrachten aan partners

ringsvoet/oprenting

in programma’s waarbij de EUR optreedt als penvoerder en beursbetalingen in het kader van uitwisselingsprogramma’s.

Personeelsopbouw Gemiddeld aantal fte’s

3.5 - Overige baten

WP

M€ 23,7 – (2012: M€ 22,5)

OBP

2013

Begroting 2013

2012

3.5.1 Verhuur

5,1

4,9

5,5

3.5.2 Detachering personeel

5,3

3,3

5,3

3.5.3 Schenking

0,1

-

0,2

3.5.4 Sponsoring

0,6

0,2

0,5

Totaal

3,1

3,6

2,9

- Geneeskunde en Gezondheid

1,3

1,1

1,2

- Recht, Cultuur, en Maatschappij

1,7

2,4

1,3

- ISS

0,3

0,4

0,5

- UB, Staf, SSC’s, overig

6,2

6,1

5,1

12,6

23,7

13,6

22,0

11,0

851,3

818,9

2.124,8

2.053,8

WP

NWP

Totaal org.

Totaal

ondd.

domein

33,3

155,5

155,5 746,7

Geneeskunde & Gezondheid

iBMG

122,2

Economie en Management

ESE

256,0

69,1

325,1

RSM EU

291,5

130,1

421,6

ESL

195,0

66,9

261,9

FSW

223,8

53,1

276,9

ESHCC

92,3

30,1

122,4

FW

28,1

7,2

35,3

ISS

52,6

51,0

103,6

103,6

61,1

61,1

422,5

7,1

77,3

84,4

4,9

272,1

277,0

1.273,5

851,3

2.124,8

2.124,8

Recht, Cultuur en Maatschappij

22,5

Institute of Social Studies Centraal incl. UB

UB Staf SSC’s

Totaal

144 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

2012 1.234,9

De presentatie van de personeelsbezetting naar inrichting van de organisatie ziet er als volgt uit:

3.5.6 Overige: - Economie en Management

2013 1.273,5

696,5

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 145

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement