Page 72

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten

Niet verwerkte verplichtingen

3.1 - Rijksbijdragen M€ 247,5 – (2012: M€ 241,9)

Garanties • Door de EUR (ESE), UVA en VU is in het kader van de herkenningsaanvraag van het Tinbergen Instituut een garantie afgegeven voor de periode 2011 t/m 2015 om gedurende deze periode bepaalde middelen ter beschikking te stellen aan het Tinbergen Instituut. • Door de EUR is in het kader van een bijdrage aan Stichting European University Games een garantie afgegeven van M€ 0,5. • Vooruitlopend op de totstandkoming van een samenwerkings-huurovereenkomst met de Gemeente Rotterdam is door de EUR een garantie afgegeven van M€ 1,4.

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 3.1.2 Overige subsidies OCW Rijksbijdrage academische

2013

Begroting 2013

2012

327,2

310,9

320,8

1,3 81,0-

9,3 79,6-

1,4 80,3-

ziekenhuizen 3.1.3 Af: inkomensoverdrachten

81,0-

247,5

79,6

240,6

80,3

241,9

• In de huurovereenkomst met Tuin van Noord BV voor de huur van Noordsingel 113-117 te Rotterdam voor het Erasmus University College is een bankgarantie afgegeven van k€ 75. • In de samenwerkingsovereenkomst met SSH Utrecht is vastgelegd dat de EUR tot 31 juli 2023 voor k€ 370 garant staat voor de kosten als gevolg van leegstand huisvesting buitenlandse studenten.

De door het departement toegekende rijksbijdrage 2013 bedroeg, inclusief de uitkering voor wachtgelden en investeringen, M€ 327,8. Hierop is direct in mindering gebracht een bijstelling van de vordering op OCW uit hoofde van BAMA-compensatie ad M€ 0,6. Toegevoegd is een bedrag van M€ 1,3 waarvan M€ 1,2 uit subsidieregeling 2e graden en M€ 0,1 aan doelsubsidies die als vooruitontvangen

Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen

rijksbijdrage waren opgenomen. Op de rijksbijdrage is in mindering gebracht de toegewezen rijksbij-

• De EUR heeft een overeenkomst met TBI groep m.b.t. onderhouds-, elektra- en werkbouwkundige

drage voor de werkplaatsfunctie AZ van M€ 81,0.

werkzaamheden. De jaarlijkse kosten zijn k€ 612. • Door de EUR zijn leveringsovereenkomsten afgesloten met Essent Energie Verkoop Nederland B.V. omtrent de levering van elektriciteit. De jaarlijkse kosten zijn k€ M€ 1,8. • Door de EUR is voor schoonmaakwerkzaamheden een contract afgesloten met GOM Schoonhouden

3.3 - College-, cursus-, les- en examengelden M€ 49,3 – (2012: M€ 47,7)

B.V. die is verlengd t/m 31 december 2014. De jaarlijkse kosten zijn M€ 2,2. • De EUR heeft zich voor M€ 1,4 aan overige niet in de balans opgenomen verplichtingen vastgelegd. • De EUR heeft overeenkomsten afgesloten in het kader van Europese aanbesteding voor Aannemers

2013

Begroting 2013

2012

3.3.2 Cursusgelden

6,9

7,9

8,1

civiele werken, Accountantsdienstverlening, Afvalinzameling en –verwerking, Beveiliging, Cen-

3.3.4 Collegegelden

42,4

41,5

39,6

trale reprovoorziening, Drukwerk, Herimplementatie ERP systeem, Huur multifunctionele printers,

49,3

49,4

47,7

Kantoorartikelen, Kantoormeubilair, Kopieer en printpapier, Levering van audiovisuele middelen, Levering van energie, Parkeermanagementsysteem, Postdiensten, Programmamanagement Campus

Het collegegeld laat t.o.v. 2012 een stijging zien van M€ 2,8 dat o.a. is toe te schrijven aan verhoging

in Ontwikkeling II, Servers en Storage, Student Informatiesysteem, Werkplekapparatuur, printers en

van het instellingstarief met 3,6% en door meer inschrijvingen van studenten.

randapparatuur, Telefonie diensten en Levering netwerkcomponenten incl. dienstverlening, Vormgeving en DTP. • De EUR heeft ultimo 2013 voor M€ 26 aan investeringsverplichtingen uitstaan. Meerjarige financiele verplichtingen Huurovereenkomsten • De EUR is voor M€ 7 verplichtingen aangegaan, bestaande uit voor huisvesting M€ 6 apparatuur M€ 0,2 en beveiliging M€ 0,8. Licentieovereenkomsten • Het SSC ICT is verplichtingen aangegaan inzake softwarelicencties met een resterende verplichting ultimo 2013 van M€ 1,9. • De Universiteitsbibliotheek is verplichtingen aangegaan inzake software- en uitgeverslicenties met een resterende verplichting ultimo 2013 van M€ 1,4.

142 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 143

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement