Page 7

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2013 vier keer bijeengekomen, waarvan twee keer in een gezamenlijk

• Instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs

overleg met de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. Ook is het Audit Committee van de Raad twee

De Raad heeft kennis genomen van de zelfevaluatie kwaliteitszorg onderwijs ten behoeve van

keer bijeengekomen, in welk overleg de door de Raad benoemde externe accountant heeft gerappor-

een instellingsaccreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nadat de

teerd over zijn bevindingen. Verder hebben de voorzitter en een lid van de Raad tweemaal met een

accreditatiecommissie de universiteit in september heeft bezocht en de Raad heeft gehoord, is het

uitgebreide delegatie van de Universiteitsraad gesproken.

NVAO-document positief beoordeeld.

In en ook buiten de vergaderingen om wordt de Raad - waar nodig - door een of meer leden van het

• Bedrijfsvoering 2013

College van Bestuur (CvB) en door een of meer Decanen van de faculteiten geïnformeerd over belang-

Het in 2011 ingezette verbeter- en verandertraject van de bedrijfsvoering (BV2013) is grotendeels

rijke ontwikkelingen binnen en buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Professor Philip Hans

volgens planning verlopen. Eind 2013 zijn de meeste projecten afgerond. Momenteel lopen er nog

Franses, Decaan van de Erasmus School of Economics (ESE), heeft dit verslagjaar de jaarlijkse presen-

een paar grote automatiseringsprojecten die in het Erasmus Programma Bureau onder de Algemene

tatie van de faculteiten verzorgd. Met een uitgebreide lezing over de huidige stand van zaken van zijn

Bestuursdienst (ABD) zijn ondergebracht.

faculteit, heeft hij aangegeven dat de ESE klaar is voor de volgende honderd jaar. • Evaluatie Raad van Toezicht en College van Bestuur Onderwerpen van overleg

De Raad heeft de jaarlijkse evaluatiegesprekken met het College gevoerd. De uitkomsten van de

In de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

evaluatie zijn vervolgens besproken met het College als geheel en elk van de leden afzonderlijk. Ook evalueerde de Raad zijn eigen functioneren.

• Jaarverslag 2012 & jaarrekening 2012 Het Audit Committee en de RvT hebben in mei 2013 het jaarverslag, de jaarrekening en het accoun-

• Erasmus University College

tantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening besproken, waarna de Raad het jaarverslag van

De brede bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van het Erasmus University College is per 1 sep-

2012 en de jaarrekening van 2012 van de EUR heeft goedgekeurd.

tember 2013 van start gegaan. Deze opleiding is een verrijking in het aanbod aan bacheloronderwijs aan de EUR. Wegens problemen in de bouw is de ingebruikname van het gebouw met een jaar

• Kadernota 2014 en begroting 2014

uitgesteld tot 1 september 2014.

In het voorjaar heeft de Raad de Kadernota 2014 besproken, die de opmaat vormde voor de begroting 2014 van de EUR. De begroting is in december door het Audit Committee en de Raad behandeld en vervolgens door de Raad goedgekeurd. • Meerjarige scenario’s en financieringsplannen

• Bestuurs- en beheerreglement De Raad heeft in het verslagjaar het Bestuurs- en Beheersreglement geactualiseerd. • Wet Normering Topinkomens

Het College en de Raad hebben de in de Kadernota genoemde scenario’s en het meerjarenplan

De Raad heeft zich bij de beloning van de leden van het College van Bestuur strikt geconformeerd

uitgebreid besproken. De scenario’s vormden de opmaat voor de meerjarenbegroting 2014-2017.

aan de Wet Normering Topinkomens. Dit geldt overigens ook voor de beloning van de leden van de Raad.

• Samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de EUR (LDE) Een belangrijk doorlopend gespreksonderwerp tussen het College en de Raad was ook in 2013 de

• Herbenoeming voorzitter en lid College van Bestuur

in 2011 gestarte verkenning van een intensievere samenwerking tussen de drie universiteiten in

De Raad van Toezicht heeft na het horen van de Decanen/Beheerders van de EUR en de universiteits-

de provincie Zuid-Holland. In dat verband is in 2012 een structureel afstemmingsoverleg ingesteld

raad mevrouw Pauline van der Meer Mohr per 1 januari 2014 herbenoemd als voorzitter van het

tussen de voorzitters van de raden van toezicht en de colleges van bestuur. De Raad hecht groot

College van Bestuur voor een periode van vier jaar. Ook de heer drs. Bart Straatman is per 1 februari

belang aan de uitkomsten van een intensievere samenwerking met de universiteiten van Delft en

2014 voor vier jaar herbenoemd als lid van het College van Bestuur.

Leiden, met name op het terrein van de primaire processen van de universiteit: onderwijs en onderzoek. De Raad heeft met instemming kennis genomen van de voorgenomen inrichting van wetenschapscenters. • Tweede fase Masterplan campus Woudestein

• Onafhankelijk De Raad vindt dat bij het uitoefenen van zijn taak het principe van onafhankelijkheid is nagekomen. • Overleg voorzitters Raden van Toezicht van de Nederlandse Universiteiten

De voortgang van de in 2010 gestarte ontwikkel- en renovatieplannen voor de campus Woudestein

De voorzitter van de Raad heeft in het verslagjaar tweemaal met de overige voorzitters van de

is in 2013 regelmatig besproken met het College van Bestuur. De Raad heeft met instemming kennis

Raden van Toezicht vergaderd in het bijzijn van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

genomen van de oplevering van de parkeergarage, het Plaza, het studentenpaviljoen en het academieplein. Dat gebeurde precies op tijd en binnen het budget.

12 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 13

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement