Page 63

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.4 - Baten werk in opdracht van derden M€ 140,1 – (2012: M€ 152,9)

3.1 - Rijksbijdragen Onder ‘Baten werk i.o.v. derden’ zijn alle opbrengsten van de dienstverleningsprojecten verantwoord

M€ 247,5 – (2012: M€ 241,9)

naar rato van de besteding.

2013

3.1.1 Rijksbijdrage OCW

Begroting 2013

327,2

3.1.2 Overige subsidies OCW

310,9

1,3

Rijksbijdrage academische ziekenhuizen

81,0-

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten

247,5

320,8

9,3 79,6-

81,0

2012 1,4 80,3-

79,6

240,6

80,3

241,9

2013

Begroting 2013

Niet naar winst strevende organisaties

25,6

26,7

Bedrijven en overig

24,0

24,9

Overheid

22,7

23,3

4,7

7,7 23,2

BSIK Internationale organisaties

21,9

De door het departement toegekende rijksbijdrage 2013 bedroeg, inclusief de uitkering voor wacht-

NWO (excl. ZonMw)

27,9

gelden en investeringen,

3.4.2 Contract onderzoek

M€ 327,8. Hierop is direct in mindering gebracht een bijstelling van de vordering op OCW uit hoofde

3.4.3 Overige

van BAMA-compensatie ad M€ 0,6. Toegevoegd is een bedrag van M€ 1,3 waarvan M€ 1,2 uit

subsidieregeling 2e graden en M€ 0,1 aan doelsubsidies die als vooruitontvangen rijksbijdrage waren

2012

29,3

126,8

141,9

13,3

140,1

135,1

5,8

17,8

147,7

152,9

opgenomen. Op de rijksbijdrage is in mindering gebracht de toegewezen rijksbijdrage voor de werk-

In de baten uit contractonderzoek is M€ 11,6 (2012: M€ 8,9) begrepen voor overdrachten aan partners

plaatsfunctie AZ van M€ 81,0.

in programma’s waarbij de EUR optreedt als penvoerder en beursbetalingen in het kader van uitwisselingsprogramma’s.

3.3 - College-, cursus-, les en examengelden 3.5 - Overige baten

M€ 81,8 – (2012: M€ 77,9)

M€ 66,8 – (2012: M€ 66,2)

2013

Begroting 2013

2012

3.3.2 Cursusgelden

39,4

36,0

38,3

3.3.4 Collegegelden

42,4

41,5

39,6

81,8

77,5

Deze opbrengsten zijn als volgt te rubriceren: 77,9

3.5.1 Verhuur

2013

Begroting 2013

2012

3,2

3,5

3,8

Het collegegeld laat t.o.v. 2012 een stijging zien van M€ 2,8 dat o.a. is toe te schrijven aan verhoging

3.5.2 Detachering personeel

2,2

1,3

1,1

van het instellingstarief met 3,6% en door meer inschrijvingen.

3.5.3 Schenking

0,1

-

0,3

3.5.4 Sponsoring

0,6

0,2

0,5

3.5.6 Overige: - Economie en Management - Geneeskunde en Gezondheid - Recht, Cultuur, en Maatschappij

3,1

3,6

2,9

47,8

77,1

49,5

1,7

2,4

1,3

- ISS

0,3

0,4

0,5

- Verbonden partijen

2,9

2,9

3,8

- UB, Staf, SSC’s, overig

4,9

3,9

2,5

60,7

124 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

66,8

90,3

95,3

60,5

66,2

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 125

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement