Page 58

Financiële baten en lasten

1.2 – Materiële vaste activa M€ 201,5 – (2012: M€ 178,2)

Waardeveranderingen van effecten die behoren tot de handelsportefeuille worden rechtstreeks ver-

Aanschafprijs

269,0

20,1

werkt in de financiële baten en lasten.

Cum.afschr.en waardeverminderingen

130,1-

15,2-

Boekwaarde 1 januari 2013

138,9

4,9

34,4

178,2

50,6

4,9

20,5-

35,0

Investeringen

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

34,4

Totaal

lingen

en vooruitbeta-

In uitvoering

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

inrichting)

met de verantwoorde transactiekosten op de leningen.

app. (incl.1e

tevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rente wordt rekening gehouden

Inventaris en

Gebouwen en

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve ren-

terreinen

Rentebaten en rentelasten

-

323,5 145,3-

Aanschafprijs

318,4

24,3

M€ 6,2 – (2012: M€ 0,5)

Cum.afschr.en waardeverminderingen

138,4-

16,7-

Boekwaarde 31 december 2013

180,0

7,6

13,9

356,6 155,1201,5

WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen en boeken (in M€)

Aanschafprijs

0,3

-

0,8

-

1,1

Cum.afschr.en waardeverminderingen

0,2-

-

0,4-

-

0,6-

Boekwaarde 1 januari 2013

0,1

-

0,4

-

0,5

Investeringen

0,1

1,5

4,4

6,0

Mutatie / desinvesteringen

0,1

0,3

0,4-

Afschrijvingen

0,1-

0,2-

-

-

0,3-

Aanschafprijs

0,7

2,0

-

4,4

7,1

1.3 - Financiële vaste activa

Cum.afschr.en waardeverminderingen

0,5-

0,4-

-

-

0,9-

M€ 4,8 – (2012: M€ 5,3)

Boekwaarde 31 december 2013

0,2

1,6

-

4,4

6,2

WOZ-waarde

-

Verzekerde

Peildatum

waarde Gebouwen en terreinen (WOZ-waarde)

2012 418,6

2013

37,8

2013

Boeken

0,7

Boekwaarde

Invest.

Desinvest.

Boekwaarde

1 jan.2013

en verstr.

en afgel.

31 dec.2013

leningen

leningen

1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen1) 1.3.5 Vorderingen op OCW

Aanschaf waarde 2013

220,8

Gebouwen en terreinen (verz.waarde)

0,1

2)

114 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

13,9

De kosten van ‘eerste inrichting’ zijn opgenomen onder ‘inventaris en apparatuur’. Totaal

Overig

betalingen

1.1 – Immateriële vaste activa

Vooruit­

VASTE ACTIVA

12,0-

Eigendom

0,3

-

rechten v Intell.

-

2,2-

Conc. Verg. &

-

9,8-

kosten

0,3

Afschrijvingen

Ontwikkelings-

Mutatie / desinvesteringen

0,3

0,2-

0,2

5,2

-

0,6-

4,6

5,3

0,3

0,8-

4,8

1)

IHS Romania, Academie voor Medisch Specialisten BV

2)

Uit hoofde van BAMA-compensatie is hieronder een vordering op OCW opgenomen ad M€ 4,6

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 115

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement