Page 57

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, sponsoring en overige baten.

Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

Overheidssubsidies

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Opbrengstverantwoording Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies

het desbetreffende actief.

De rijksbijdrage (lumpsum) wordt op basis van de jaarlijkse toekenning in de staat van baten en lasten opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Op de immateriële- en materiële vaste activa wordt tijdsevenredig en lineair afgeschreven. Op de onder

College- en cursusgelden

materiële vaste activa opgenomen gebouwen wordt met ingang van het moment van oplevering afge-

De collegegelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitge-

schreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen wordt niet afge-

gaan is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het collegejaar zijn gespreid.

schreven. Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige

Verlenen van diensten

afschrijvingen aangepast.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingskosten.

Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald,

Personeelsbeloningen

worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als baten werk in opdracht van derden en als kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de

Periodiek betaalbare beloningen

‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op

Overige personele lasten

betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten verwerkt als baten werk in

Overige personele lasten, spaarverlof en ambtsjubilea etc., worden verwerkt op het moment dat de

opdracht van derden in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten,

verplichting ontstaat.

dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden verwerkt in de staat van baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden

Pensioenen

bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte

De pensioenpremies worden verantwoord als personeelskosten wanneer deze verschuldigd zijn. Voor-

prestaties per balansdatum.

uitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen bedragen inclusief meer- en minderwerk, claims en

Bijzondere posten

vergoedingen. Voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot

worden bepaald. Projectkosten betreffende de directe-, indirecte- en toegerekende kosten betrekking

het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toege-

hebbende op deze activiteiten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

licht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. Hiervoor wordt een voorziening verlieslatende contracten gevormd.

112 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 113

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement