Page 56

Door de stevige liquiditeitspositie van de EUR achten wij het nagenoeg uitgesloten dat er sprake is van

Verlieslatende contracten

een liquiditeitsrisico. Het liquiditeitsrisico is het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft

De voorziening verlieslatende contracten houdt verband met (project) overeenkomsten waarin de

om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen te voldoen.

onvermijdbare (project)kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de (project)overeenkomsten overtreffen.

Gegeven de kenmerken van de partijen waarmee de EUR handelt, met name overheid, overheidsorganen en EU, is er sprake van een beperkt kredietrisico op vorderingen. Kredietrisico is het risico dat de

Milieuverplichtingen en -risico’s en sloopkosten

ene contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal voldoen, waardoor de

De voorziening voor milieuverplichtingen en -risico’s en de voorziening voor sloopkosten zijn gewaar-

rechtspersoon een financieel verlies te verwerken krijgt.

deerd tegen nominale waarde.

De EUR loopt een beperkt valutarisico omdat de meeste transacties in euro’s plaatsvinden.

Pensioenen Op balansdatum wordt een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten

Eigen vermogen

opzichte van het pensioenfonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is

van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplich-

tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

tingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het

met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voor-

bestuur is aangebracht.

ziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een meer beperkte bestedingsmogelijkheid, welke door

derden zijn aangebracht.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het over-

Voorzieningen

schot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Algemeen

De EUR en gelieerde werkmaatschappijen hebben een pensioenregeling bij het pensioenfonds ABP, die

Onder de voorzieningen worden de personeelsvoorzieningen, voorziening voor verlieslatende con-

wordt gekwalificeerd als een toegezegde pensioenregeling. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst

tracten, voorziening voor milieuverplichtingen en-risico’s, voorziening voor sloopkosten en pensioen-

met dit fonds en de pensioenovereenkomst met de werknemers heeft de EUR in principe geen andere

voorzieningen opgenomen.

verplichting dan de betaling van de jaarlijks verschuldigde pensioenpremies. Indien de dekkingsgraad dusdanig laag wordt kan de werkgever evenwel verzocht worden bij te storten. De werkelijke dek-

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen

kingsgraad was op balansdatum 105,9%.

die op de balansdatum bestaan waarvan de omvang onzeker is maar betrouwbaar te schatten en het waarschijnlijk is dat er voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen noodzake-

De in de verslagperiode te verwerken pensioenlast is gelijk aan de over die periode aan het pensioen-

lijk is.

fonds verschuldigde pensioenpremies. De verschuldigde premies over het lopende boekjaar worden als last verantwoord in de staat van baten en lasten. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwach-

voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde

ting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschul-

Personeelsvoorzieningen

digde premies.

De EUR conformeert zich aan de richtlijn van de jaarverslaggeving met betrekking tot de vorming van een voorziening voor personeelsbeloningen die gewaardeerd wordt tegen de contante waarde.

Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het

Bij de berekening van de contante waarde gaat de EUR uit van de loonprijsindex voor de gesubsidi-

aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.

eerde sector van het CBS en de gepubliceerde disconteringsvoeten overeengekomen door de EEBTT. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De eerste waardering Indien op balansdatum verplichtingen bestaan tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan

bestaat uit het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van trans-

personeelsleden die op balans datum door ziekte, arbeidsongeschiktheid of anderszins geen prestaties

actiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt

meer leveren, wordt een voorziening opgenomen.

samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten wordt verwerkt.

110 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 111

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement