Page 43

Verschil 2013-2012 in lasten per component (in M€)

Ontwikkeling Activa en Passiva

Overige lasten

solide. De helft van de activa bestaat uit gebouwen en terreinen. De campusontwikkelingen in 2013

Apparatuur & inventaris

-0,1 Huisvesting

weerspiegelen zich in de balanspositie. Het totaal van de boekwaarde gebouwen en terreinen is met

0,7

Afschrijving 0,4

6,5 Uitkeringen 4,0

0,0

Daarnaast investeren wij in bedrijfsvoeringssystemen, resulterend in een stijging van de immateriële daling van de liquide middelen.

Salarissen & sociale lasten -1,0

M€ 20,6 toegenomen door de investeringen in de Plaza, de parkeergarage en het Erasmuspaviljoen. vaste activa. De grootschalige investeringen worden gefinancierd uit eigen middelen. Dit leidt tot een

Overige personele lasten

-2,0

De Erasmus Universiteit heeft een gezonde balanspositie. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit zijn

6,5

6,3 1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

De toename in het eigen vermogen betreft de toevoeging van het positieve resultaat 2013. De toename van de personele voorzieningen heeft met name betrekking op de vorming van een reorganisatievoorziening m.b.t. ESL (M€ 0,9) en een stijging van de voorziening voor sabbatical leave (M€

De geconsolideerde lasten zijn in totaal met M€ 24,3 gestegen. De personeelslasten zijn met M€ 10,7

0,8).

gestegen. Daarnaast stijgen ook de overige lasten (M€ 6,4) en de afschrijvingslasten (M€ 6,5). De huisvestingslasten laten een stijging zien van M€ 0,7.

De stijging van de kortlopende schulden wordt voor M€ 2,3 verklaard door een reservering voor het meenemen van verlofdagen naar een volgend kalenderjaar n.a.v. de cao-wijziging die in 2013 op dit

De personele lasten bij de EUR enkelvoudig zijn t.o.v. 2012 met M€ 15,1 toegenomen. Hiervan heeft

punt heeft plaatsgevonden. Daarnaast stijgen de vooruitontvangen collegegelden (M€ 2,7) en nemen

M€ 10,5 betrekking op personeel in loondienst. Twee bijzondere posten hierin betreffen de vorming

de kortlopende schulden toe t.g.v. stijgingen in de overige kosten en investeringen.

van een reorganisatievoorziening m.b.t. Erasmus School of Law (M€ 0,9) en de wijziging in de cao die het meenemen van het restant verlofdagen naar het volgend kalenderjaar mogelijk maakt (M€ 1,3)2. Als deze bijzondere posten buiten beschouwing gelaten worden, stijgen de personele lasten (personeel

Verschil 2013-2012 in activa en passiva per component (in M€)

in loondienst) bij Woudestein met 5,5%. Deze stijging ligt in lijn met een toename in de fte-aantallen

Kortlopende schulden

van 4,3% en een cao-stijging van 1,3% in 2013 . De kosten voor personeel niet in loondienst stijgen

-0,1

3

o.a. door de diverse bedrijfsvoeringsprojecten.

16,1 Langlopende schulden

Overige voorzieningen

1,2

Personeelsvoorzieningen

De personeelslasten van de gelieerde partijen Woudestein dalen met M€ 0,7. Dit wordt voor enerzijds

1,9 2,5

Eigen Vermogen

M€ 1,2 verklaard door lagere kosten voor personeel niet in loondienst (m.n. bij RSM BV) en een stijging

-7,8

van 8,8 fte.

Liquide middelen Effecten

-1,2

Bij Erasmus MC dalen de personeelslasten met M€ 3,8 (2,3%). Deze daling ligt in lijn met een afname

Vorderingen

in fte-aantallen van 2,0% (46,6 fte).

2,0

Voorraden 0,1

De afschrijvingslasten stijgen zowel bij Woudestein (M€ 2,9) als bij Erasmus MC (M€ 3,6) is het effect

-0,5

van investeringen in huisvesting en campusontwikkeling.

Financieel Vaste Activa

Apparatuur en inventaris

2,7

Gebouwen en terreinen

De stijging in de huisvestingslasten is een resultante van een daling bij Erasmus MC (M€ 1,7) en een stijging bij Woudestein. Dit laatste kent twee incidentele posten, te weten een aanvullende dotatie van M€ 0,9 aan de milieuvoorziening en de vorming van een sloopvoorziening ad M€ 1,2

20,6

Immateriële vaste activa -25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,7 5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

De activa bestaan voor 52% uit gebouwen en terreinen (2012: 50%), voor 30 % uit liquide middelen (2012: 35%), voor 12% uit vorderingen (2012: 12%), voor 2% uit immateriële vaste activa (2012: 0%) voor 2% uit apparatuur en inventaris (2012: 1%) en voor 1% uit effecten/financieel vaste activa (2012: 2%).

2 Dit betreft de vorming van een reservering voor verlofdagen (M€ 2,3) en een daling in gevaluteerde verlofdagen (M€ 1,0). 3 Cao stijging van 1% per 01/01/2013 en 1% per 01/09/2013.

84 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 85

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement