Page 31

Ziekmeldingsfrequentie (gemiddelde aantal ziekmeldingen p.p.)

Kennisdeling Op het gebied van kennisdeling is er in 2013 een brede kick-off georganiseerd waarbij alle HR-medewerkers kennis met elkaar hebben gemaakt en gezamenlijk thema’s hebben benoemd waarop kennisuitwisseling nuttig wordt geacht. Vervolgens is een viertal expertisegroepen geformeerd met daarin vertegenwoordigers vanuit de drie universiteiten. De vier expertisegroepen zijn: E-HRM, Mobili-

Personeelscategorie WP

0,53

OBP

1,43

WP & OBP

0,99

teit, R&O-cyclus en Talent Management. Het belangrijkste doel van deze expertisegroepen is het delen Percentage niet-zieke personeelsleden

van kennis.

Personeelscategorie

Gezamenlijk opleidingsaanbod

WP

72,18

TOP (zoals hierboven is omschreven onder Training & opleiding) werkt samen met de Universiteit

OBP

58,75

Leiden en de TU Delft door het opleidingsaanbod van iedere universiteit open te stellen voor elkaars

WP & OBP

64,68

medewerkers. Nevenwerk Erasmus Employee Self Service Portal

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid staat de EUR positief tegenover nevenwerk

In 2013 heeft de EUR hard gebouwd aan een medewerkersportal (ess.eur.nl) waarin een aantal mede-

van haar medewerkers. Wij hebben hier echter wel regels en beleid voor, zoals de wetgeving dit ook

werkerszaken digitaal geregeld kan worden. Het betreft onder andere het inzien van de persoonlijke

vereist. Dit beleid is neergelegd in de Regeling Nevenwerk. Indien de medewerker van plan is neven-

gegevens, het aanvragen en goedkeuren van verlof en het indienen en goedkeuren van declaraties.

werk te verrichten, dient hij hiervoor toestemming te vragen bij de leidinggevende. Tijdens de jaarlijkse

Met ingang van januari 2014 is deze faciliteit beschikbaar gesteld aan medewerkers. In 2014 en de

R&O-gesprekken wordt getoetst of de vermelde nevenwerkzaamheden nog actueel zijn. Nevenwerk is

jaren daarna zal worden voortgebouwd op dit concept om medewerkerszaken dichter bij de mede-

een vast punt op de agenda en is opgenomen in het R&O-formulier. Al het wetenschappelijk personeel

werker te brengen en op een modernere manier processen aan te bieden aan de medewerker.

van de EUR is verplicht melding te maken van zijn of haar nevenwerk op de website van de EUR. Het nevenwerk wordt vermeld in het openbare register nevenwerk op de algemene EUR-website en op de

Ziekteverzuim

medewerkerspagina op de website van de faculteit. Zo is voor iedereen inzichtelijk welke nevenwerk-

Het ziekteverzuimpercentage is gestegen van 2,53% in 2012 naar 2,77% in 2013. De grootste stijging

zaamheden onze medewerkers verrichten. Om redenen van kwaliteitszorg en actualiteit worden zowel

zien we bij het ondersteunend en beheerpersoneel (OBP) van 0,4%. Ook bij het wetenschappelijk

de regels en het beleid als het registersysteem in 2014 onder de loep genomen. Op basis daarvan zal er

personeel (WP) is een lichte stijging te zien van 0,1%. De gemiddelde ziekteduur is gestegen met bijna

een actualiseringsslag plaatsvinden.

tweeĂŤnhalve dag (van 11,69 dagen in 2012 naar 14,17 dagen). De ziekmeldingsfrequentie is licht gestegen (van 0,96 ziekmeldingen per persoon in 2012 naar 0,99 in 2013). Net als voorgaande jaren is

Personeelsbestand 2013

het WP langer ziek, maar is de ziekmeldingsfrequentie voor het OBP meer dan twee keer zo hoog dan

Naast bovenstaande speerpunten en nieuwe initiatieven geven wij ook graag inzicht in het personeels-

voor het WP. Het percentage niet-zieke personeelsleden is gedaald van 66,13% in 2012 naar 64,68%

bestand in 2013. Dit inzicht behelst de totale omvang van het personeelsbestand, leeftijd, aantallen

in 2013.

hoogleraren en man/vrouw-verhoudingen en ziekteverzuim.

Tabel 1: Ziekteverzuim over 2013

Omvang van het personeelsbestand Op peildatum 31 december 2013 waren er 2.817 personen in dienst van de EUR. Ten opzichte van 31

Ziekteverzuimpercentage

december 2012 is dit een toename van 51 werknemers. Het volledige aantal arbeidsplaatsen - uitge-

Personeelscategorie

drukt in fulltime eenheden - komt daarmee op 2.142,24.

WP

1,57

OBP

4,24

Verhouding man/vrouw

WP & OBP

2,77

Er heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden in het personeelsbestand van 2013 ten opzichte van 2012 als het gaat om de man/vrouw-verdeling. 48,7% van het personeelsbestand bestaat uit mannen

Gemiddelde ziekteduur in dagen

(in 2012 was dit 49,8%), 51,3% bestaat uit vrouwen (in 2012; 50,2%). De voornaamste reden voor

Personeelscategorie

deze lichte verschuiving is de toename van het percentage vrouwelijke universitair docenten (UD),

WP

17,92

overig WP, promovendi en het OBP (een toename van respectievelijk 3,2%, 1,8%, 4,5% en 1,5% ten

OBP

12,81

opzichte van 2012). Het grootste verschil in de man/vrouw-verhouding is te zien bij de gewoon hoog-

WP & OBP

14,17

60 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

leraren. In deze personeelscategorie is 9,6% vrouw. Bij de categorieĂŤn overig WP, promovendi en OBP zijn de vrouwen in de meerderheid.

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 61

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement