Page 26

Taskforce

Overzicht onderzoekscholen

De Taskforce Scientific Integrity onder leiding van prof.dr. J.Y.F. Wynstra heeft eind 2013 haar werkzaamheden afgerond met het aanbieden van het eindrapport Fostering professionalism and integrity

Onderzoekscholen waar de EUR penvoerder van is Naam onderzoekschool

Acroniem

Type samenwerkingsverband

in research. De Taskforce heeft in 2012 van het College van Bestuur de taak gekregen om weten-

Cardiovasculaire Onderzoekschool Erasmus Universiteit

COEUR

Facultair

schappers aan de EUR bewuster te maken van wetenschappelijke professionaliteit en integriteit en voorstellen te ontwikkelen die bijdragen aan het in stand houden van integer onderzoek. Het College

Rotterdam Erasmus Postgraduate School Molecular Medicine

MOLMED

Facultair

van Bestuur en de Decanen hebben de aanbevelingen integraal overgenomen. De Taskforce Weten-

Erasmus Research Institute of Management

ERIM

Interfacultair

schappelijke Integriteit heeft aanbevelingen gedaan op verschillende terreinen: datamanagement en

Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde

NIG

Interuniversitair

dataopslag, training, dilemmaspel, seminarcultuur, integriteitsverklaring, promotiereglement, contract-

Netherlands Institute for Health Sciences

NIHES

Interuniversitair

onderzoek, monitoring en mediarelaties.

Tinbergen Instituut

TI

Interuniversitair

Onderzoekschool Wijsbegeerte

OZSW

Interuniversitair

Om de bewustwording over wetenschappelijke integriteit verder te bevorderen, wordt van alle EURonderzoekers verwacht dat zij voor eind 2014 een integriteitsverklaring hebben ondertekend. Met de verklaring onderschrijven onderzoekers de principes van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, contro-

Onderzoekscholen waaraan de EUR deelneemt Naam onderzoekschool

Acroniem

Huizinga Instituut - Interuniversitaire onderzoekschool voor cultuurge-

Huizinga

schiedenis N.W. Posthumus Instituut

Posthumus

Onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek

TRAIL

Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

ONWAR

Onderzoekschool Ethiek

OZSE

Onderzoekschool Rechten van de Mens

Mensenrechten

Research School for Resource Studies for Development

CERES

Medisch-Genetisch Centrum Zuid-West Nederland

MGC

Netherlands School of Communications Research

NeSCoR

Research School Mediastudies

RMeS

Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen

ICO

Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies

NISIS

leerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, conform de gedragscode van de vereniging van universiteiten VSNU. De onderzoekers verklaren deze gedragscode te zullen toepassen in hun werk. De Decanen hebben op 13 november 2013 als eersten de integriteitsverklaring ondertekend. De belangrijkste aanbeveling vormt het opzetten van een structuur voor datamanagement en -opslag. Dit is cruciaal voor wetenschappelijk integer handelen. Onderdeel daarvan is het opstellen van werkprocessen en protocollen, inclusief het definiëren van minimale standaards voor verschillende onderzoeksmethoden. Ook wordt wetenschappelijke integriteit een terugkerend thema tijdens jaarlijkse onderzoeksdagen en wordt het geïntegreerd in alle trainingsprogramma’s voor onderzoekers. In 2014 wordt verder uitgewerkt hoe de aanbevelingen worden ingevoerd. Hierin wordt nauw samengewerkt met de faculteiten. Het einddoel is voor alle faculteiten hetzelfde, maar de uitvoering en tijdpaden kunnen en mogen per faculteit verschillen. Onderzoeksrankings Internationale rankings worden een steeds belangrijkere graadmeter om de positie van de universiteit

Integriteit

te bepalen ten opzichte van haar zusterinstellingen. De Erasmus Universiteit is in de afgelopen jaren gestaag gestegen en is in een aantal belangrijke rankings consistent rond de 70ste plaats terug te

Onderzoekscommissie

vinden. Belangrijke rankings voor de EUR zijn Times Higher Education, Centre for Science and Techno-

In 2013 zijn twee vervolgcommissies Wetenschappelijke Integriteit ingesteld. De werkzaamheden

logy Studies (CWTS – Leiden ranking) en de QS Ranking.

waren in 2013 nog niet afgerond. Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit De vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit voor de Woudestein-faculteiten, prof. Groenen en voor het Erasmus MC prof.dr. P.J. Koudstaal, hebben in 2013 veertien casussen behandeld. Het College van Bestuur heeft in 2013 een vervangende vertrouwenspersoon benoemd: prof.dr. H.B. Entzinger.

50 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 51

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement