Page 24

Het ECV wordt aangestuurd door prof.dr. Eric Claassen, hoogleraar kennisvalorisatie aan het FGG/

Erasmus Foreign Services (EFS)

Erasmus MC en hoogleraar ondernemerschap in de life sciences aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In navolging van de gekozen EU-strategie lag de kern van de activiteiten van Erasmus Foreign Services

Daarbij heeft de EUR conform het hoofdlijnenakkoord een set valorisatie-indicatoren opgesteld die de

(EFS) in 2013 op de voorbereiding van deelname in Horizon 2020. Met dat doel voor ogen is geïnves-

komende twee jaar wordt uitgewerkt en bestendigd.

teerd in het geven van bekendheid aan het nieuwe werkprogramma Horizon 2020, met onder andere expertmeetings, workshops en maandelijkse EU-debatten. De aandacht is hierbij vooral uitgegaan naar

Strategie EU en consortiavorming

de nieuwe uitgangspunten van Horizon 2020. Onderzoekers zijn geadviseerd over de manier waarop

Beoogd resultaat van het profileringsdocument:

onderzoek daarmee in overeenstemming kan worden gebracht. Daarnaast was er een actieve lobby

De EUR ziet via deelname aan de werkprogramma’s rond de Grand Societal Challenges mogelijkheden

in de richting van de Europese Commissie. Deze heeft onder meer geleid tot een versterking van de

om haar werving uit EU-middelen te vergroten.

samenwerking tussen onderzoekers en ambtenaren in de Rotterdamse Taskforce for Innovation.

Het EU-beleid legt de relatie tussen de EUR en Brussel en verbindt onderzoek en onderwijs aan de

De ontwikkelingen in de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) is een ander dossier dat in 2013

ontwikkelingen in Europa. Voor de Erasmus Universiteit is de Europese Unie een belangrijke benchmark

met bijzondere belangstelling is gevolgd. In lijn met de strategie van de EUR is het doel van deze onder-

voor internationale excellentie. Om die reden werkt de EUR in Europa aan een krachtige en herkenbare

wijsruimte om onderwijssamenwerking en studentenuitwisseling eenvoudiger te maken. In dat kader

positie die zowel onderzoekers als studenten trekt. De laatste jaren, met name in 2013, is een sterke

zijn buiten Europa contacten gelegd met Chinese universiteiten en Afrikaanse partners, onder meer

toename van het aantal aanvragen bij Europese fondsen te zien. Ook kent de deelname aan Europees

aan de hand van het onderwerp frugal innovation en waste management (LDE centre for frugal inno-

gefinancierd onderzoek een grotere diversiteit dan enkele jaren geleden.

vation). Met instellingen in landen als China, India, Brazilië en de Verenigde Staten worden instellingsbrede partnerships opgezet om internationale samenwerking te bevorderen.

Onder andere de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het Erasmus MC zijn in 2013 zeer succesvol geweest in het Europese Kaderprogramma. In 2013 is een begin gemaakt met het inventariseren van

Innovatiebeleid en topsectoren

projecten die aansluiten bij het nieuwe kaderpogramma Horizon 2020. Mede door de extra bestuurlijke

Beoogd resultaat van het profileringsdocument:

aandacht die aan de Europese agenda is gegeven, bleek uit een eerste peiling (eind 2013) dat toen al

De aansluiting met het Topsectorenbeleid gebeurt vanuit wetenschappelijke excellentie. De inbreng van

maar liefst 25 onderzoeksgroepen aangaven dat ze aanvragen willen indienen in de calls van 2014 en

de EUR concentreert zich in een aantal domeinen, met name in de alfa, gamma en de medische hoek.

2015 in Horizon 2020. Tevens is in 2013 besloten om met ingang van 2014 jaarlijks €400.000 extra te reserveren voor het ondersteunen en stimuleren van de bouw van internationale onderzoeksconsortia

De EUR heeft er bewust voor gekozen op een beperkt aantal topsectoren in te zetten, gegeven haar

en het doen van subsidieaanvragen.

smalle, maatschappelijk georiënteerde profiel. Het Erasmus MC is vooral actief in de topsector Life Sciences & Health (LSH) en de Woudestein-faculteiten hebben vooral ingediend in de sectoren Logistiek

In 2013 is de eerste call gepubliceerd van het EUR-stimuleringsfonds Support Programme National and

en Creatieve industrie. In 2013 zijn aan de Woudestein-faculteiten de volgende topsectorensubsidies

International Research Projects. Het doel van dit programma is om facultaire programma’s te onder-

toegekend:

steunen bij het opzetten en versterken van (inter)nationale netwerken. Bovendien moet het onderzoekers in staat stellen een succesvolle aanvraag te schrijven. Hiervoor zijn drie activiteiten te onder-

• Creatieve Industrie: VESP; FSW/ Psychologie (samen met de TU Delft)

scheiden:

• Creatieve Industrie: Innovation in creative breeding places; ESHCC • Creatieve Industrie: Significance of convincing stories for game design; ESHCC (samen met de Uni-

• het stimuleren van netwerkvorming (activiteit 1);

versiteit Utrecht)

• ondersteuning door externe consultants om een aanvraag te versterken (activiteit 2);

• Creatieve Industrie: Topsubsidie; RSM

• onderwijsvervanging om tijd beschikbaar te maken voor een onderzoeker om aan een aanvraag te

• Logistiek: Managing Complex System Disruptions; FSW/ Bestuurskunde

werken (activiteit 3).

• Sociale Infrastructuur Agenda: Governance arrangements within audit firms: influences on audit firms behaviour and their functioning in the financial markets; ESL

Door het huidige, pro-actieve EU-beleid zijn de EUR-onderzoekers in toenemende mate een partner voor de Europese Commissie in het bepalen van de inhoud van nieuw beleid in onder andere Horizon

• Sociale Infrastructuur Agenda: Partners in Fighting Subversive Organised Crime: Exploring and Evaluating New Forms of Governance; ESL (samen met de TU Delft)

2020 en Erasmus+. Ook haakt de EUR aan bij de beleidsinitiatieven van de Europese Commissie om EU-certificaten binnen te halen voor de versterking van de kwaliteit van programma’s. Deze certifi-

Behalve deze toegekende subsidies zijn er ook andere activiteiten in het kader van de topsectoren. Zo

caten borgen de kwaliteit van de deelnemers aan EU-programma’s. Voorbeelden zijn het HR-logo, het

werkt een aantal gerenommeerde EUR-wetenschappers in topteams en topconcentraties kennisinno-

Erasmus Charter en (recentelijk) de erkenning door EURAXXESS als servicepunt voor internationale en

vatie (TKI’s) (als LSH, Logistiek, Creatieve Industrie). Ook de onderzoeksschool ERIM (Erasmus School of

wereldwijde onderzoekmobiliteit.

Economics + Rotterdam School of Management) heeft meerdere wetenschappers die actief zijn binnen de speerpunten van de EUR: bijvoorbeeld in de samenwerkingsverbanden SmartPort en On-Time (Logistiek), privacy in sociale media en COMPOSITE (Creatieve industrie) en in medisch-economisch onderzoek naar bijvoorbeeld de genetische oorzaken van talent voor ondernemerschap (LSH).

46 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 47

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement